P. 1
Sains-Biologi-Tingkatan-4

Sains-Biologi-Tingkatan-4

|Views: 69|Likes:
Published by Natasha Kaur

More info:

Published by: Natasha Kaur on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

BIOLOGI
Tingkatan Empat
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. dinamik.

KANDUNGAN Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Biologi Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Komposisi Kimia dalam Sel Pembahagian Sel Organisasi Sel Nutrisi Respirasi Ekosistem Dinamik Ekosistem Terancam Penyumbang ix 1 5 7 10 19 21 28 39 43 45 51 55 60 63 91 101 112 119 .

pembelajaran kontekstual. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Di samping itu. Menyiasat Fisiologi Kehidupan.Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. banyak pihak yang terlibat terutamanya guru. (Dr. dan Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran. . Organisasi kandungan Biologi Tingkatan 4 dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi dan merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi di peringkat menengah atas. teknologi maklumat dan komunikasi. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran masteri. pensyarah maktab. guru perlu memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran berfikir. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. kecerdasan pelbagai. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dan individu yang mewakili organisasi tertentu. Tema ini seterusnya dikembangkan kepada bidang pembelajaran. kandungan Biologi Tingkatan 4 menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran biologi. nilai murni. Kandungan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 diolah dalam empat tema iaitu Pengenalan kepada Biologi. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. masa. Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini. penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik. konstruktivisme. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. SHARIFAH MAIMUNAH BT. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan. semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Huraian ini akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. pensyarah universiti. Semua unsur ini dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. kemahiran belajar cara belajar. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. pegawai Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Di samping itu.

masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. kita perlu membentuk warganegara kritis. Integrasi antara tiga elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. memandang jauh ke hadapan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju. membuat pengitlakan. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid memperkembangkan sikap yang positif. sikap saintifik dan nilai murni. oa memperkembangkan kemahiran untuk menyisat alam sekitar yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran saintifik. menghargai sumbangan sains dan teknologi. inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. celik sains. Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan. emosi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menghargai keseimbangan alam. Pengetahuan sains ini menjai lebih bermakna kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta dengan konsep. mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. tabah dan prihatin terhadapa hidupan dan hargai alam sekitar. mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. bersifat terbuka. Di samping itu. membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata.PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Dalam merealisasikan pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu. pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang daripada segi jasmani. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. berfikiran terbuka. sains membekalkan satu rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam sekeliling mereka. Bagi mencapai hasrat ini. Justeru. Hasrat Pendidikan di Malysia Sains bidang ilmu pengetahuan Masyarakat berilmu saintifik dan progresif Sains sebagai proses inkuiri 1 . Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. rohani dan intelek. Pembelajaran sanis menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat ingin tahu. kemahiran. harmonis dan bermoral tinggi.

Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. konsep dan aplikasinya dalam kehidupan harian. menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kimia dan Sains Tambahan. iaitu mengintegrasikan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. Kurikulum sains terdiri daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Mata pelajaran Biologi merupakan satu program yang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk murid tingkatan empat dan lima sekolah menengah atas. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.Kurikulum sains dari sekolah rendah ke sekolah menegah Tujuan mata-mata pelajaran sains di sekolah rendah dan sekolah menengah Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Mata pelajaran ini menyediakan murid dengan asas pendidikan biologi untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang biologi dan bidang yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan biologi di peringkat yang lebih tinggi serta ke kerjaya yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah. Oleh itu ilmu biologi perlu dikuasai oleh murid supaya mereka dapat menangani perubahan yang berlaku dan memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu demi menjamin kemandirian hidupan. Biologi dan kepentingan nya Fokus mata pelajaran Biologi 2 . Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi. Perkembangan ini memesatkan lagi sumbangan terhadap kemajuan dalam bidang perubatan. Mata-mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Kurikulum ini digubal berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains. petanian dan perindustrian yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung. Fizik. Biologi adalah satu bidang dalam sains yang mengkaji tentang hidupan. persekitaran. inovatif. interaksi antara hidupan dengan persekitaran danfenomena yang berkaitan dengannya. juga menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih umum. Ia bertujuan untuk membolehkan murid memahami bidang biologi dengan lebih mendalam daripada aspek teori. Sains untuk sekolah menengah atas pula di samping menghasilkan murid yang celik sains. berminat dan berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. kejuruteraan genetik dan teknologi makanan. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Perkembangan dalam bidang biologi berlaku dengan begitu pesat terutama dalam bidang bioteknologi. Mata-mata pelajaran elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran berkaitan dengan biologi menyediakan murid untuk memahami tanggungjawabnya sebagai pengurus alam demi keharmonian dan kesejahteraan hidupan sejagat.

Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 3 . Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. penekanan dan kandungan kurikulum secara umum. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum. objektif. HSP memperincikan lagi kehendak kurikulum mengikut tingkatan. strategi pengajaran dan pembelajaran dan isi kandungan. kemahiran saintifik. penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. SP menggariskan matlamat. sikap saintifik dan nilai murni.Kandungan dokumen kurikulumk Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata pelajaran.

Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan diri. 6. 2. prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 10. kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik secara analitis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu biologi dalam kehidupan harian. Memahami pengetahuan biologi dan aplikasi dalam bidang sains dan teknologi dan kehidupan harian. progresif. 7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. perhubungan hidupan dengan persekitaran dan kepentingan pengurusan alam sekitar yang bijak demi menjamin kemandirian hidupan. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 8. 5. 4 . murid mempunyai landasan biologi untuk melanjutkan pelajaran di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat dinamik. OBJEKTIF Kurikulum Biologi membolehkan murid : 1.MATLAMAT Kurikulum Biologi bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang biologi dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Menyedari bahawa segala pengetahuan yang diperolehi melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan dan keupayaan akal. Justeru. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi dan menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam dan pengalaman harian. 4. Mengaplikasikan pengetahuan biologi. 9. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 3. Menyedari kepentingan saling hubungan antara hidupan. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. lisan. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Kaedah seperti eksperimen. dan projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. 5 . Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. yang mungkin benar atau tidak benar. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. memilih. rajah atau model. sentuhan. penyelidikan. Berkomunikasi Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing- masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Membuat inferens Meramalkan Menerima. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. jadual. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang di seragamkan sebagai unit rujukan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. graf. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. pendengaran.

mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. mengumpulkan data. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Mendefinisikan secara operasi Mengawal pemboleh ubah Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Melakar spesimen. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Memberi penerangan yang rasional tentang objek. isi padu. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pernyataan Mengeksperimen Mentafsirkan data Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. saiz. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. arah. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Salah satu objektif sistem pendidikan negara Membuat hipotesis 6 . Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. bentuk. peralatan dan bahan sains dengan tepat.Menggunakan perhubungan ruangdan masa Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi.

masa. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis 7 . menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. bentuk atau bilangan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. sifat. sifat. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli.

Mengesan kecondongan Menilai

Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Membuat kesimpulan

8

Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau

gagasan dalam minda atau fikiran. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak. Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Menghubungkait -kan

Membuat hipotesis

Membuat Inferens

Menganalogikan

Meramalkan

Mengitlakkan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam strategi berfikir. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut:

Membuat gambaran mental

9

Mengkonsepsi -kan

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. 2. 3. 4. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

10

analitis dan sistematik. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menaakul Mengelaskan Perkaitan antara Kemahiran Sains Berfikir dan Kemahiran Proses Kemahiran Proses Sains Mengukur dan Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan 11 . Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan Kecondongan Menilai Membuat Kesimpulan Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan Kecondongan Menilai Membuat Kesimpulan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

menggunakan nombor Membuat inferens Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Berkomunikasi Membuat hipotesis Meramalkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Mendefinisi secara operasi Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Mengawal pemboleh 12 .

Kemahiran Proses Sains: 13 . Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.kurikulum ini. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan antara sel haiwan tumbuhan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. membezakan dengan sel Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Menyelesaikan masalah berkenaan pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu. aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran tempat yang berkenaan seterusnya menghubungkaitkannya dengan punca pencemaran dan mengemukakan strategi untuk mengurangkan tahap pencemaran di tempat yang berkenaan. guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengawal pemboleh ubah. murid perlu menganalisis maklumat tentang penduduk. Menyelesaikan masalah. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan sel haiwan dan sel tumbuhan. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Strategi Berfikir: Penerangan: Sebelum hasil pembelajaran ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pengetahuan tentang sel haiwan dan sel tumbuhan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Contoh (iii): Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan. Untuk mencapai hasil pembelajaran ini. murid telah mempelajari tentang jenis pencemaran dan punca pencemaran.

14 . murid telah membuat hipotesis tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah keamatan cahaya manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah jumlah gelembung gas yang dihasilkan dalam tindak balas yang berkenaan. seterusnya menentukan pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. contohnya faktor keamatan cahaya. mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. murid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat.Penerangan: Sebelum hasil pembelajaran ini. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini.

Luwes dan berfikiran terbuka. bekerjasama. hasil pembelajaran untuk domain afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Peringkat ini perlu diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Berfikir secara rasional. menghayati. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali. Bekerjasama. dalam pengajaran dan pembelajaran. dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai budaya kehidupan. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Bersifat objektif.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. cermat. Baik hati dan penyayang. memberi perhatian serta respons. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. jujur dan tabah. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Dalam kurikulum ini. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Adil dan saksama. Sistematik. Berani mencuba. Berfikiran kritikal dan analitis. mengamalkan. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan 15 . Walau bagaimanapun.

kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Sikap saintifik dan nilai murni: 16 . yang Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Sikap saintifik dan nilai murni: Contoh (ii): Hasil Pembelajaran: Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam. Contoh (i): Hasil Pembelajaran: Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. Mensyukuri nikmat dikurniakan Tuhan.

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. 17 . Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. teknologi dan masyarakat. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. konstruktivisme. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. sains. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Namun demikian.

18 . Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti yang berikut: Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. projek. Dalam kurikulum ini. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri 1penemuan. perbincangan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid 19 . murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat (STM). lawatan dan kajian masa depan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Dalam pembelajaran kontekstual.Pendekatan Sains. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. simulasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Merancang eksperimen: .Mengawal pemboleh ubah. langkah yang diikuti menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: semasa 20 . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Membuat hipotesis. Melakukan eksperimen. verbal linguistik. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. muzik dan irama.serta sumber dan prasarana yang ada. Mengenal pasti masalah. kinestetik. Dalam kurikulum ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Membuat pelaporan. . Mengumpulkan data. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains.Menentukan langkah menjalankan eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Secara kebiasaan. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. perhubungan antara insan dengan Penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Mentafsirkan data. perhubungan antara individu. logikal matematik. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Membuat kesimpulan.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. perhubungan dengan diri sendiri. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Menganalisis data. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data. .

muzium. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. Lawatan Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. projek. menyeronokkan dan bermakna. Dalam main peranan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Hasil projek dalam bentuk laporan. Semasa perbincangan. penggunaan sumber luar bilik darjah. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. pusat sains. institut penyelidikan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. pendidikan alam sekitar. permainan dan penggunaan model. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. penyelesaian masalah dan lain-lain. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. 21 . Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. simulasi. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek.

radio. pakar rujuk atau sumber lain. perisian kursus. menggunakan spesimen yang sebenar dan mendapat maklumat daripada pakar dalam bidang yang berkaitan. Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi aktiviti seperti menjalankan lawatan ke tempat yang berorientasikan sains dan teknologi. Jelaskan masalah. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Murid boleh mengumpul data daripada bahan cetak. Dalam konteks ini. Antara muka berkomputer boleh digunakan 22 . sumber luar bilik darjah yang sesuai boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains lebih menarik dan kontekstual. Semasa penyelesaian masalah. Dalam konteks ini. Selain daripada ini. bahan elektronik. Nilaikan penyelesaian. video.Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen. perisian komputer. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Internet dan kemudahan telesidang. Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kemahiran memilih. mentafsir dan menilai data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini. aktiviti seperti simulasi. menjalankan kajian lapangan. Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. mengumpul. Cari alternatif penyelesaian masalah. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Lakukan operasi penyelesaian. Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: Kenal pasti dan faham masalah. teknologi maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan.

Buku Panduan Pengurusan Makmal.semasa menjalankan eksperimen untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Pembelajaran Masteri. Bahan ini adalah seperti yang berikut: 1. 2. 3. 4. perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Selain daripada bahan ini. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. bahan seperti buku teks. 23 . 5. meningkatkan Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran sains Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran ini. Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus. HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 (A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang

inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

Penulisan Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1:

24

Jadual 1: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor. Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Mengetahui - mengingat kembali Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mentakrifkan Memerihalkan Mengenal pasti Melabelkan Menyenaraikan Memadankan Menamakan Menyatakan Melukis Menulis Melakar

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Memahami - menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea, menganggar trend masa depan

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mengubah Menganggar Menerangkan Memberi contoh Mengukur Menyukat Menentukan Menukar Membandingkan dan membezakan Meramalkan Membuat inferens Mencirikan Mengelaskan Mengira Menghitung Menunjuk cara Mengubah suai Menjanakan idea Mengitlakkan Menjelaskan dengan contoh

Mengaplikasikan - menggunakan bahan/idea dalam situasi yang baru dan konkrit

25

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Menganalisis - mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mencerakinkan Menjelaskan melalui contoh Memilih

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum struktur yang baru dan kreatif

Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Mereka cipta Mereka bentuk Mengkonsepsikan Menganalogikan Mebuat gambaran mental Mendefinisikan secara operasi Berkomunikasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Menaksir Mengkritik Mentafsir Menyokong Mewajarkan Mengesan kecondongan Membuat keputusan

Mengasingkan Membuat andaian Menghuraikan Menyelesaikan masalah Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Membuat kesimpulan Mengawal pemboleh ubah Menggabungkan Merancang Meringkaskan Membina Merangkakan

Menilai - menilai idea/ bahan/maklumat/ kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu

Mensintesiskan - menggabungkan komponenkomponen untuk menghasilkan keseluruhan idea atau

26

Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Domain Afektif. Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Umum Menyedari Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran Khusus Memerihalkan Menjawab Melaporkan Memberitahu Menyoal Menerangkan Mengenali Menyatakan Mengenal pasti Memilih Menunjukkan minat Mempertahankan Membandingkan dan membezakan Mencadangkan Menyayangi Mensyukuri Mengamalkan Mengitlakkan Menyepadukan Menghubungkaitkan Mewajarkan Menerima Meramalkan Menolong Mengambil bahagian Menderma Memberi Mempraktikkan Melakukan Membina Mengerjakan Memulihara Mengendalikan Memelihara Menyertai Membantu Menggunakan Menyelesaikan Melaksanakan Menyediakan Mengucapkan Mengambil Menjaga Menghormati Menghargai Menghayati Mengagumi 27 .

penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Komposisi Kimia dalam Sel. Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi. Pengenalan kepada Biologi. C. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan. nutrisi. pendekatan ini juga menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan. Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel. Pembahagian Sel. 4. B. C. D. Kefahaman tentang proses fisiologi turut menyumbang kepada perkembangan bidang sains dan teknologi. gerak balas. 5. Organisasi Sel. serta perhubungan yang harmoni antara struktur dengan fungsi sel. Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel sebagai blok binaan yang unik dan berfungsi. Tema ini merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi di peringkat menengah atas. Menyiasat Fisiologi Kehidupan Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses fisiologi yang berlaku dalam hidupan. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran Biologi. pembiakan dan pertumbuhan untuk hidup dan berfungsi diberi penekanan supaya pelajar dapat memahami perhubungan antara struktur dengan fungsi dalam setiap proses fisiologi tersebut. Keperluan hidupan kepada proses fisiologi iaitu respirasi. pergerakan. Menyiasat Fisiologi Kehidupan. Tema ini juga memberi fokus kepada sikap saintifik dan nilai murni. Pengenalan kepada Biologi. penerapan sikap saintifik dan nilai murni.Tema dan Bidang Pembelajaran Kandungan pengetahuan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 dan 5 telah diolah dalam lima tema seperti yang berikut: A. Tema ini juga memberi tumpuan kepada pergerakan Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. 2. sokongan. koordinasi. E. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma. pengangkutan. A. 3. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 28 . Di samping itu. Pengenalan kepada Biologi Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang biologi dan kaedah saintifik dalam menjalankan sesuatu penyiasatan. Bidang pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran. B.

Pembiakan dan Pertumbuhan.1. Gen untuk sesuatu ciri mungkin wujud dalam beberapa bentuk yang berbeza yang menyebabkan variasi pada sesuatu ciri. Nutrisi. E. Pengangkutan. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang pewarisan dan variasi dalam hidupan. Gangguan pada persekitaran juga akan memberi kesan kepada pelbagai ekosistem. Perhubungan yang berlaku di antara komponen biosis dengan komponen abiosis di dalam sesuatu ekosistem yang dinamik. Respirasi. D. Pergerakan dan Sokongan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Ekosistem Terancam. 5. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sesuatu ekosistem. Kunci pewarisan di dalam nukleus sesuatu sel ialah dalam unit gen yang dibawa oleh struktur kromosom. Semua hidupan hidup dalam pelbagai ekosistem yang mempunyai perhubungan rapat antara satu sama lain serta dengan persekitaran. Pemindahan unit gen ini daripada satu generasi kepada generasi yang baru dikawal oleh proses pewarisan. Gangguan pada satu spesies akan membawa kesan kepada beberapa spesies yang lain. 2. Variasi. Pewarisan. 4. Pentingnya kesedaran kepada pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem yang baik untuk mengekalkan keseimbangan alam. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: 1. Koordinasi dan Gerak Balas. 3. Pelajar juga menjalankan kajian ekologi populasi dengan teknik persampelan yang sesuai. Gen adalah unit yang mengawal ciri tertentu dalam semua hidupan. 6. 2. 29 . 2. Ekosistem Dinamik.

Menghayati kepentingan bahan kimia dalam sel. 2. MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel 1. 2. 3.Objektif Pembelajaran Biologi Tingkatan Empat Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang pembelajaran ditulis dalam bentuk hasil pembelajaran seperti yang berikut: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Pengenalan kepada Biologi 1. 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 1. 2. Memahami mitosis. Pembahagian Sel 1. 2. Mengagumi keunikan dan ketertiban struktur dan fungsi sel. 3. Mensintesiskan idea tentang kandungan bahan kimia dalam sel. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dan aplikasinya dalam kehidupan. Memahami keperluan pengawalaturan persekitaran dalam untuk sel berfungsi dengan sempurna. 1. Memahami konsep meiosis. Komposisi Kimia dalam Sel Organisasi Sel MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN 1. Menganalisis konsep pergerakan bahan merentas membran plasma. 3. Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks. Memahami organisasi sel. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma untuk kemandirian sel. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Memahami Biologi. 3. Mensintesiskan kaedah saintifik. Memahami sel. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa proses mitosis dan proses meiosis. 2. 30 . Mensintesiskan konsep enzim. 3.

9. 31 . 2. 20. 3. 11. 2. 5. Respirasi Respirasi 1. 6. Memahami perkembangan teknologi pemprosesan makanan. Mensintesiskan konsep pencernaan makanan. Menganalisis peranan mikroorganisma dalam kehidupan. 3. Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam hidupan.Nutrisi 1. Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia. Memahami lipid. Menilai amalan tabiat makan yang bijaksana. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem. 14. Menganalisis komponen biosis dalam persekitaran. 4. Mensintesiskan konsep makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan. Menilai pengambilan gizi yang tidak seimbang. Mensyukuri kurniaan organ respirasi. 21. Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian dalam alam. 4. 15. Memahami mekanisme fotosintesis. Mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Mensintesiskan konsep vitamin. Menilai keperluan gizi seimbang. 3. 17. 2. Memahami proses respirasi pada tumbuhan. Mensintesiskan konsep biokepelbagaian. 12. Mengamalkan sikap sayang kepada tumbuhan. 7. 5. 8. 6. Memahami jenis nutrisi. MENYIASAT HIDUPAN PERSEKITARAN Ekosistem Dinamik DAN PERHUBUNGAN DENGAN 1. 19. 4. 6. 10. 18. Memahami karbohidrat. Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi. Memahami fotosintesis. Memahami peranan serabut dan air. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan. Mensintesiskan konsep penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan. Memahami protein. 16. 13. Memahami konsep penyahtinjaan. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga. Menilai keperluan garam mineral oleh manusia. 5.

Mengamalkan pengurusan ekosistem ke arah mengekalkan keseimbangan alam sekitar. 2. 32 . 4.Ekosistem Terancam 1. Mensintesiskan idea tentang fenomena kesan rumah hijau dan fenomena penipisan lapisan ozon ke atas ekosistem. 3. Menilai keperluan pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem.

Memahami Biologi. Menerangkan kaedah untuk mengkaji biologi. Membincangkan kepentingan tentang perkara berikut: (a) Penguasaan kemahiran saintifik. (b) Kaedah saintifik. Membuat peta konsep tentang bidang ilmu Biologi. persekitaran. 33 . (c) Mengamalkan sikap saintifik.PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Biologi Hasil Pembelajaran 1. Aras 1 Menerangkan pengertian biologi. Menyenaraikan kerjaya yang berkaitan dengan biologi. Aras 3 Menyenaraikan bidang kajian biologi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan pengertian biologi. Membincangkan kepentingan biologi daripada aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang bidang dan kerjaya yang berkaitan dengan Biologi. interaksi antara hidupan dengan persekitaran. Aras 2 Menerangkan kepentingan biologi. fenomena yang berkaitan dengannya seterusnya mengagumi ciptaan Tuhan.

Aras 3 Menyediakan laporan eksperimen. (g) Menganalisis data. 34 . Mengkonsepsikan kaedah saintifik. (d) Mengawal pemboleh ubah. (f) Mengumpulkan data. (b) Membuat hipotesis. (e) Menjalankan penyiasatan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti perbincangan tentang kaedah pemerolehan pengetahuan biologi secara saintifik melalui penyiasatan yang sistematik. Mensintesiskan kaedah saintifik. (c) Merancang penyiasatan. Memerhatikan situasi seperti taburan kutu kayu dalam suatu habitat untuk perkara berikut: Aras 2 Menerangkan langkah dalam kaedah saintifik. Aras 1 Menyatakan kaedah pemerolehan pengetahuan Biologi. (h) Mentafsirkan data.PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang langkah dalam kaedah saintifik seperti yang berikut: (a) Mengenal pasti masalah. (j) Membuat pelaporan. (i) Membuat kesimpulan.

Mengenal pasti pemboleh ubah. 35 . (d) Membuat kesimpulan. (c) Mentafsirkan data. bahan dan prosedur kerja.PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran (a) (b) (c) (d) Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat inferens. (b) Mempersembahkan data dalam bentuk grafik seperti dalam bentuk jadual atau graf. (e) Merancang kaedah penyiasatan termasuk peralatan. Menentukan pemboleh ubah yang dimalarkan. (e) Menyediakan laporan dan membentangkan hasil eksperimen. pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Membuat hipotesis. Menjalankan eksperimen berkaitan dengan taburan kutu kayu dalam suatu habitat seperti yang telah dirancangkan untuk perkara berikut: (a) Mengumpulkan data secara sistematik.

PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti penyiasatan secara saintifik dengan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan Biologi. 36 .

Memerhatikan gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat menerusi mikroskop elektron untuk mengenal pasti struktur sel iaitu membran plasma. (b) Organel sel iaitu nukleus. 37 . dinding sel dan sitoplasma. jalinan endoplasma. Menerangkan fungsi struktur sel haiwan. jasad Golgi. Menerangkan fungsi struktur sel tumbuhan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyediakan dan mengkaji slaid untuk membandingkan sel epidermis bawang atau sel daun Hydrilla dengan sel pipi. jalinan endoplasma. Memerhati. Aras 2 Mengenal pasti struktur sel haiwan. dinding sel.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel Hasil Pembelajaran 1. Melukis gambar rajah sel tumbuhan. vakuol dan kloroplas. nukleus. sitoplasma. ribosom. Membincangkan fungsi umum tentang perkara berikut: (a) Membran plasma. Mengenal pasti struktur sel tumbuhan. Memahami sel. Aras 1 Melukis gambar rajah sel haiwan. melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan yang dilihat menerusi mikroskop cahaya. mitokondrion.

(c) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel meristem. 38 . mitokondrion. Membincangkan hubungan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel khusus seperti contoh berikut: (a) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel sperma. (b) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi sel otot penerbangan serangga dan burung.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan Menghubungkaitkan kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel khusus. (d) Kepadatan kloroplas dengan fungsi sel palisad. vakuol dan kloroplas. jasad Golgi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran ribosom. Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan sel haiwan dengan sel tumbuhan daripada segi struktur.

Aras 1 Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk hidup. Mengagumi keunikan dan ketertiban struktur dan fungsi sel. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Bahan yang diperlukan oleh sel dan bahan yang perlu disingkirkan dari sel supaya sel dapat berfungsi dengan sempurna. Membincangkan struktur ringkas membran plasma yang terdiri daripada lapisan lipid. Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan perhubungan yang harmoni antara fungsi organel suatu sel. Menganalisis konsep pergerakan bahan merentas membran plasma. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 1. Memerihalkan keharmonian penyelarasan fungsi organel. Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel. protein dan liang. 39 . Meramalkan keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel. (b) Keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma. Mengadakan aktiviti meramalkan keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 2.

Menjelaskan melalui contoh proses pengangkutan aktif dalam kehidupan. (ii) Resapan berbantu. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pergerakan zat terlarut merentas membran plasma melalui: (i) Resapan ringkas. Membandingkan dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Menjalankan aktiviti simulasi tentang cara pergerakan bahan merentas membran plasma. plasma Aras 3 Menjelaskan melalui contoh proses pengangkutan pasif dalam kehidupan. (iii) Pengangkutan aktif.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 2 Memerihalkan struktur ringkas membran plasma. 40 . Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan sifat membran sebagai membran separa telap. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pergerakan bahan merentas membran dengan menggunakan tiub Visking atau selaput telur. Memerihalkan sifat ketelapan membran plasma. (b) Pergerakan molekul air merentas membran plasma secara resapan ringkas iaitu osmosis.

Menjalankan aktiviti main peranan untuk menggambarkan proses pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pergerakan bahan merentas membran plasma melalui simulasi dan animasi berkomputer. 41 . (b) Penyerapan makanan tercerna dalam vilus. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang proses pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif. Membincangkan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif dalam kehidupan seperti yang berikut: (a) Pertukaran gas di alveolus dan kapilari darah. (c) Pengambilan ion pada rambut akar tumbuhan. Membina peta konsep tentang pergerakan bahan merentas membran plasma.

hemolisis dan krenasi. Aras 2 Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan. (b) Plasmolisis. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Larutan hipotonik. hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan iaitu: (a) Plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan. hemolisis dan krenasi (c) Keadaan flasid dan segah pada tumbuhan. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dan aplikasinya dalam kehidupan. deplasmolisis. Aras 1 Menerangkan kesan larutan hipotonik. Nota: Penggunaan darah manusia tidak digalakkan. Merancangkan dan menjalankan eksperimen dengan menggunakan pelbagai kepekatan larutan gula atau larutan garam untuk menentukan kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan. hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. 42 . deplasmolisis. hipertonik dan isotonik. (b) Hemolisis dan krenasi dalam sel darah merah. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan larutan hipotonik. Menerangkan plasmolisis.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 2.

MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tisu tumbuhan. (b) Pengawetan makanan dengan menggunakan garam dan gula. Menjalankan aktiviti perbincangan menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel. Aras 3 Menjelaskan dengan contoh fenomena kelayuan tumbuhan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Penentuan kepekatan larutan luar sel yang isotonik adalah berdasarkan graf. Menjalankan perbincangan untuk membuat inferens tentang kepekatan sap sel tisu tumbuhan yang setara dengan kepekatan larutan luar sel yang isotonik. 43 . Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Kelayuan pada tumbuhan yang disebabkan oleh penggunaan baja berlebihan. Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel. Menjelaskan dengan contoh pengawetan makanan.

Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma untuk kemandirian sel. Mengambil langkah untuk memastikan proses pergerakan bahan merentas membran plasma tidak terancam. Mengamal pengambilan air dan nutrien yang sesuai supaya sel dalam badan dapat berfungsi dengan sempurna.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Perbincangan hendaklah berdasarkan konsep osmosis dan plasmolisis. Menggubah puisi mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas membran plasma. Menerangkan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel. 3. 44 .

kalium. (b) Kehadiran dan kepentingan sebatian kimia dalam sel. lipid. protein. natrium dan ferum. oksigen. Aras 2 Menerangkan kepentingan sebatian organik dalam sel.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Komposisi Kimia dalam Sel Hasil Pembelajaran 1. klorin. fosforus. Nota: Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada karbohidrat. Menerangkan kepentingan air dalam sel. Menyenaraikan sebatian kimia dalam sel. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza. hidrogen. kalsium. sulfur. magnesium. 45 . nitrogen. asid nukleik dan air. Mensintesiskan idea tentang kandungan bahan kimia dalam sel Aras 1 Menyatakan unsur dalam sel. Aras 3 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Unsur dalam sel iaitu karbon.

Aras 1 Memerihalkan keperluan enzim dalam proses hidup. jalinan endoplasma dan jasad Golgi dalam penghasilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran 46 . (d) Tapak sintesis enzim. Mensintesiskan konsep enzim.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membandingkan dan membezakan kandungan air dalam daun pada peringkat pertumbuhan yang berbeza. (c) Penamaan enzim berdasarkan substrat. (b) Ciri umum enzim. Menyenaraikan ciri umum enzim. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penglibatan ribosom. Menyatakan maksud enzim Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan enzim dalam proses hidup. (f) Pengertian enzim. 2. Menyatakan tapak sintesis enzim. Menghubungkaitkan kandungan air dalam daun dengan peringkat pertumbuhan daun. (e) Enzim intrasel dan enzim luar sel berserta contoh. Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat.

kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. Menghuraikan kesan pH. Cadangan Aktiviti Pembelajaran enzim luar sel. kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti dua atau lebih enzim seperti amilase. Menerangkan mekanisme tindakan enzim. suhu. pH. Mengawal pemboleh ubah dalam kajian kesan pH. suhu. Membuat hipotesis tentang kesan pH. (b) Industri seperti dalam pemprosesan makanan dan pembuatan detergen. 47 . pepsin dan tripsin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan enzim dalam perkara berikut: (a) Kehidupan harian seperti melembutkan daging.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran intrasel dan enzim luar sel. Aras 2 Menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel. suhu. kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim.

3. Menghayati kepentingan bahan kimia dalam sel. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 48 .MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 3 Mengkonsepsikan pengertian enzim. Menjalankan aktiviti membuat gambaran mental dan bercerita tentang kejadian yang mungkin berlaku sekiranya kekurangan salah satu sebatian kimia dalam sel. Menjelaskan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri. Meramalkan kejadian yang mungkin berlaku sekiranya kekurangan salah satu sebatian kimia dalam sel.

pertumbuhan kedua. Aras 2 Mengenal pasti fasa dalam kitar sel. mitosis dan sitokinesis. (b) Fasa dalam kitar sel iaitu pertumbuhan pertama. (e) Perbezaan antara sitokinesis dalam sel tumbuhan dengan sel haiwan. Membuat inferens tentang keperluan sel baru yang seiras dengan sel induk dihasilkan. Aras 1 Membuat inferens tentang keperluan penghasilan sel baru kepada hidupan. (b) Keperluan sel anak yang seiras dengan sel induk dihasilkan. Memahami mitosis. Menyatakan pengertian mitosis. sintesis. 49 .MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Pembahagian Sel Hasil Pembelajaran 1. Membuat urutan peringkat dalam proses mitosis. (c) Proses mitosis. (d) Urutan peringkat dalam proses mitosis. Menjalankan perbincangan secara ringkas tentang perkara berikut: (a) Pengertian mitosis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti membuat inferens tentang perkara berikut: (a) Keperluan penghasilan sel baru kepada hidupan. Menerangkan proses mitosis.

(b) Main peranan. Aras 3 Memerihalkan aplikasi pengetahuan mitosis dalam teknik kultur tisu dan pengklonan. projek kultur tisu dan Menjalankan perbahasan atau berkaitan dengan isu pengklonan. Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal. (c) Permainan. Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan. forum 50 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mendemonstrasikan perubahan berterusan yang berlaku pada setiap fasa mitosis melalui aktiviti simulasi seperti yang berikut: (a) Membina model yang boleh dimanipulasikan. Menyediakan slaid tisu hujung akar bawang untuk mengenal pasti fasa mitosis.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membandingkan dan membezakan antara fasa sitokinesis dalam sel tumbuhan dengan sel haiwan. Menjalankan pengklonan. Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan tidak terkawal serta sitokinesis melalui simulasi dan animasi berkomputer serta video. Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan.

51 . lapisan kulit dan cicak seterusnya membincangkan mitosis sebagai suatu proses yang terkawal demi kemandirian hidupan.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan gambar atau spesimen hidup seperti tunas tumbuhan. 2. (c) Keperluan proses untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. Mengadakan pameran poster tentang kesan mitosis yang tidak terkawal di sudut sains sekolah. Memahami konsep meiosis Aras 1 Membuat inferens tentang pewarisan ciri oleh anak. (b) Keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penyakit seperti kanser atau tumor akibat mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan. Membuat inferens tentang keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi Menjalankan aktiviti membuat inferens tentang perkara berikut: (a) Pewarisan ciri oleh anak.

Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara proses meiosis I dengan proses meiosis II. haiwan dan manusia. (b) Jenis sel yang mengalami proses meiosis dalam tumbuhan. (c) Peringkat dalam proses meiosis I dan meiosis II. Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan perkara berikut: (a) Proses meiosis I dengan meiosis II.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran ke generasi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) Keunikan bilangan kromosom dalam setiap spesies. 52 . Menerangkan proses meiosis. diploid Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian meiosis. (b) Proses meiosis dengan proses mitosis Nota: Huraian terperinci tentang peringkat profasa I tidak diperlukan. Aras 2 Mengenal pasti jenis sel yang mengalami meiosis. Membuat urutan peringkat dalam proses meiosis. Membuat inferens tentang keperluan proses untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. Menyatakan pengertian meiosis.

3. slaid tersedia dan video. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa proses mitosis dan proses meiosis. Menerangkan kepentingan ketertiban perlakuan kromosom dalam proses mitosis dan meiosis.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membandingkan dan membezakan antara proses meiosis dengan proses mitosis. 53 . Membuat inferens tentang keunikan bilangan kromosom diploid dalam organisma. fotomikrograf. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mantafsirkan data tentang proses meiosis melalui simulasi dan animasi berkomputer. (c) Permainan. (b) Main peranan. Mendemonstrasikan perubahan berterusan yang berlaku pada setiap peringkat proses meiosis I dan meiosis II melalui aktiviti simulasi seperti yang berikut: (a) Membina model. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Kepentingan ketertiban perlakuan kromosom dalam proses mitosis dan proses meiosis untuk mengekalkan bilangan kromosom dalam sel dari generasi ke generasi.

Aras 2 Memerihalkan pengkhususan sel dalam organisma multisel. Memerihalkan organisasi sel dalam pembentukan tisu. (c) Organisasi sel dalam pembentukan tisu. Menjalankan perbincangan tentang cara hidup yang sihat untuk mengelakkan gangguan kepada proses mitosis dan proses meiosis. haiwan dan manusia. (b) Pengkhususan sel dalam organisma multisel. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Bahan yang boleh menyebabkan gangguan pada proses mitosis dan proses meiosis seperti sinaran radioaktif dan karsinogen. Memahami organisasi sel. organ dan sistem dalam tumbuhan.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mempraktikkan cara hidup yang sihat untuk mengelakkan gangguan kepada proses mitosis dan proses meiosis. (d) Keperluan pengkhususan sel dan organisasi sel dalam organisma multisel. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Proses hidup organisma unisel iaitu Amoeba dan Paramecium. Organisasi Sel 1. organ 54 . Aras 1 Memerihalkan proses hidup organisma unisel.

haiwan dan manusia. tekanan osmosis dan aras gula. Menjalankan aktiviti membina model tisu. (d) Penglibatan sistem dalam badan untuk pengawalaturan persekitaran dalam. Aras 3 Menerangkan keperluan pengkhususan sel dan organisasi sel dalam organisma multisel.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran dan sistem dalam organisma multisel. (b) Faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam iaitu suhu. Nota: Perkataan homeostasis diperkenalkan. Memahami keperluan pengawalaturan persekitaran dalam untuk sel berfungsi dengan sempurna. 2. (c) Keperluan pengawalaturan persekitaran dalam. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji proses hidup organisma unisel melalui simulasi dan animasi berkomputer. pH. Aras 1 Menyatakan pengertian persekitaran dalam. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian persekitaran dalam. organ dan sistem yang terdapat dalam tumbuhan. 55 .

3.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 2 Menerangkan keperluan pengawalaturan persekitaran dalam. Mengadakan lawatan ke institusi dan agensi penyelidikan pertanian untuk mengumpulkan maklumat tentang penghasilan pokok baru melalui teknik kultur tisu. pokok pisang dan pokok orkid. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 56 . Aras 3 Memerihalkan penglibatan sistem dalam badan untuk pengawalaturan persekitaran dalam. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penghasilan pokok baru daripada satu sel. Contoh: lobak merah. Menerangkan potensi satu sel tumbuhan untuk membentuk pokok yang sempurna. Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk membentuk suatu organisma yang kompleks.

2. dan mengenal pasti jenis diamalkan oleh pelbagai Aras 1 Menyatakan jenis nutrisi. fotosintesis. Memahami jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan tentang nutrisi autotrof dan heterotrof dengan merujuk kepada kemosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhatikan nutrisi yang organisma. (b) Unsur dalam karbohidrat. fruktosa dan galaktosa. nutrisi holozoik. Aras 1 Menyatakan monomer karbohidrat. Menerangkan nutrisi heterotrof. saprofitisme dan parasitisme.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Nutrisi Hasil Pembelajaran 1. Membina carta jenis nutrisi. Aras 3 Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Monomer karbohidrat iaitu monosakarida seperti glukosa. untuk mengorganisasikan Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi. 57 . Aras 2 Menerangkan nutrisi autotrof. Memahami karbohidrat.

3. disakarida dan polisakarida dengan contoh. Aras 2 Menyatakan jenis karbohidrat Aras 3 Menerangkan pembentukan disakarida dan polisakarida. hidrogen dan oksigen. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (c) Jenis karbohidrat iaitu monosakarida. 58 .MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menyatakan unsur dalam karbohidrat. Menyatakan unsur dalam protein. glikogen dan selulosa daripada monosakarida. yang terperinci tidak Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Monomer protein iaitu asid amino. nitrogen dan fosforus selain daripada karbon. (e) Pembentukan polisakarida seperti kanji. Aras 1 Menyatakan monomer dalam protein. sukrosa dan laktosa daripada monosakarida. Aras 2 Menerangkan pembentukan dipeptida dan polipeptida. (b) Unsur dalam protein seperti sulfur. (d) Pembentukan dipeptida dan polipeptida daripada asid amino. (e) Asid amino perlu dan asid amino tidak perlu. Memahami protein. (c) Dipeptida dan polipeptida. Nota: Struktur molekul diperlukan. (d) Pembentukan disakarida seperti maltosa.

(d) Fosfolipid. (e) Steroid seperti kolesterol. digliserida dan trigliserida. Menyatakan pelbagai struktur protein. (b) Komponen dalam lemak dan minyak. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Unsur dalam lipid. tertier dan kuarterner. yang terperinci tidak Menyenaraikan dan memberi contoh lipid seperti berikut: (a) Lemak. testosteron. 4. 59 . Nota: Struktur molekul diperlukan. (c) Lilin. (b) Minyak.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 3 Menerangkan pengertian asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Aras 2 Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak. estrogen dan progesteron. Menyatakan unsur dalam lipid. Aras 1 Menyatakan jenis lipid yang utama. Memahami lipid. sekunder. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina model pelbagai struktur protein secara ringkas iaitu struktur primer. Mengenal pasti struktur monogliserida.

digliserida dan trigliserida secara ringkas. (b) Sumber vitamin dalam makanan. Menjalankan perbincangan membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu. yang terperinci tidak Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina model monogliserida. Nota: Struktur molekul diperlukan. Membincangkan bahawa vitamin diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk pemeliharaan kehidupan manusia. Menerangkan peranan vitamin dalam metabolisme sel. Aras 1 Menerangkan keperluan vitamin di dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Peranan vitamin dalam metabolisme sel contohnya sebagai koenzim dalam respirasi sel. Mensintesiskan konsep vitamin.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. 60 .

Membina peta konsep pengertian vitamin. aktiviti mengelaskan vitamin keterlarutannya dalam lemak Membincangkan sifat vitamin sebagai bahan organik yang tidak berfungsi sebagai substrat. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan berdasarkan atau air. sulfur dan fosforus serta fungsi. Aras 1 Menerangkan keperluan garam mineral di dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan. magnesium. Menilai keperluan garam mineral oleh manusia. Menyenaraikan garam mineral yang diperlukan dan fungsinya. Menyatakan sifat vitamin. ferum. natrium. iodin. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Garam mineral iaitu kalsium. 61 . kalium. Membina pengertian vitamin. Membincangkan bahawa garam mineral diperlukan dalam kuantiti yang tertentu untuk pemeliharaan kehidupan manusia. Aras 3 Mengelaskan vitamin.MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Aras 2 Menyenaraikan sumber vitamin dalam makanan. 6. (b) Sumber garam mineral dalam makanan.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Sumber serabut dalam makanan. Menjalankan perbincangan mewajarkan keadaan seperti berikut: (a) Bayi perlu lebih banyak kalsium dan fosforus daripada orang dewasa. 7. Memahami peranan serabut dan air. (c) Wanita memerlukan lebih kalsium berbanding lelaki.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menyenaraikan sumber garam mineral dalam makanan. Aras 1 Mengenal pasti sumber serabut dalam makanan. (c) Fungsi serabut dalam nutrisi. (b) Remaja perempuan memerlukan lebih banyak zat besi berbanding remaja lelaki. (b) Sumber air dalam makanan. Mewajarkan keperluan garam mineral yang berbeza dalam keadaan tertentu. 62 . Mengenal pasti sumber air dalam makanan. Aras 3 Mengelaskan garam mineral mengikut kuantiti yang diperlukan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan garam mineral kepada makromineral dan mikromineral mengikut kuantiti yang diperlukan.

Aras 2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian oleh badan manusia.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menerangkan fungsi serabut dalam nutrisi. 63 . Aras 1 Menerangkan keperluan gizi seimbang. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kandungan tenaga dalam sampel makanan. Menilai keperluan gizi seimbang. berat badan dan jenis pekerjaan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan peranan air daripada aspek yang berikut: (a) Air sebagai medium untuk semua tindak balas kimia dalam sel. (c) Perkumuhan. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan gizi seimbang. (d) Pengawalaturan suhu badan. jantina. (b) Air sebagai medium pengangkutan. Aras 3 Menerangkan peranan air dalam badan. Nota: Unit Joule hendaklah digunakan. (b) Faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian seperti umur.

Menjalankan perbincangan mewajarkan pemilihan jenis makanan yang sesuai berpandukan jadual komposisi nutrien makanan untuk kumpulan sasaran berikut: (a) Ibu mengandung. Aras 3 Membuat hipotesis tentang kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza. protein. (f) Orang tua. 64 . (c) Remaja. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen ke atas sampel makanan untuk mengkaji kandungan nutrien termasuk kanji. (d) Atlet. (e) Orang yang mengidap penyakit tertentu.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membuat hipotesis tentang kandungan tenaga dalam sampel makanan yang berbeza. gula penurunan. gula bukan penurun. lipid dan vitamin C. (b) Kanak-kanak sedang membesar. Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu. (g) Vegetarian. Menentukan kandungan nutrien dalam beberapa sampel makanan. Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan.

garam mineral. diabetis melitus dan osteoporosis. vitamin dan garam mineral yang berlebihan ke atas kesihatan. Aras 2 Menghubungkaitkan tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang dengan kesihatan. Membincangkan cara mengurangkan risiko mengidap tekanan darah tinggi. Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk menghubungkaitkan tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang dengan tekanan darah tinggi.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menilai pengambilan gizi yang tidak seimbang. Aras 1 Menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan gizi yang tidak seimbang. diabetis melitus dan osteoporosis daripada aspek pengambilan gizi yang tidak seimbang. 65 . Memerihalkan cara mengurangkan risiko mengidap penyakit tertentu daripada aspek pengambilan gizi yang tidak seimbang. lipid. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Kesan kekurangan protein. vitamin. serabut dan air ke atas kesihatan. (b) Kesan pengambilan karbohidrat.

Mensintesiskan konsep pencernaan makanan. (b) Bahan kompleks iaitu karbohidrat. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Bahan iaitu glukosa dan asid amino sentiasa diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. 10. 66 . protein dan lipid yang perlu dicerna. seterusnya mencadangkan menu alternatif dalam laporan jika perlu. (c) Keperluan proses pencernaan. Aras 1 Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Mengkritik tentang tabiat pengambilan gizi yang tidak seimbang. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis makanan yang dihidangkan di tempat seperti kantin atau kedai berdekatan dan membuat laporan tentang kesesuaian makanan yang dihidangkan daripada segi gizi yang seimbang. Menghadiri ceramah oleh pakar pemakanan tentang kesan gizi ke atas kesihatan. Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna.

MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Membandingkan dan membezakan proses pencernaan dalam manusia. 67 . ruminan dan rodensia. Menjalankan aktiviti seperti bercerita untuk membandingkan proses pencernaan dalam manusia. Berkomunikasi tentang masalah berkaitan dengan pencernaan makanan. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan enzim terhadap sampel makanan kanji dan protein. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia. ruminan dan rodensia daripada aspek pencernaan selulosa. Membincangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan masalah yang berkaitan dengan pencernaan makanan seperti yang berikut: (a) Pencernaan makanan yang tidak sempurna. Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein.

Aras 1 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran (b) Cadangan Aktiviti Pembelajaran Batu hempedu yang menghalang pengaliran hempedu. glukosa. 11. gliserol. Mensintesiskan konsep penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan. (c) Kekurangan penghasilan enzim pencernaan tertentu. (b) Proses penyerapan asid amino. Melukis struktur vilus. Membina model struktur usus dan vilus. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Ciri penyesuaian usus kecil. asid lemak. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pergerakan makanan merentas tiub Visking. 68 . Menjalankan perbincangan untuk menghubungkaitkan pergerakan makanan merentas tiub Visking dengan idea penyerapan makanan pada usus kecil. vitamin dan garam mineral di vilus. Menerangkan ciri penyesuaian bahagian sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan.

asid lemak. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan pengangkutan makanan daripada usus kecil ke sel badan. 69 . Aras 3 Memerihalkan pengangkutan makanan melalui sistem peredaran darah ke sel badan untuk proses asimilasi. Menerangkan peranan utama hati.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menghuraikan proses penyerapan makanan di vilus. Memerihalkan proses asimilasi oleh sel badan. Menganalogi proses penyerapan makanan pada usus kecil. (b) Hati ke sel badan. Menjalankan perbincangan tentang peranan hati dalam perkara berikut: (a) Penyimpanan makanan. gliserol. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang pengangkutan asid amino. (b) Pemprosesan hasil pencernaan iaitu glukosa dan asid amino berlebihan. (c) Detoksifikasi. vitamin dan garam mineral oleh sistem peredaran darah daripada perkara berikut: (a) Usus kecil ke hati melalui vena portal hepar. glukosa.

proses makanan Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keperluan penyingkiran bahan makanan tidak tercerna daripada badan. Mengkaji proses penyerapan melalui animasi berkomputer. 12. (d) Keperluan penyerapan air pada usus besar. (c) Bahan yang perlu dinyahtinjakan pada usus besar. Menyatakan bahan yang perlu diserap pada usus besar. Menyatakan bahan yang perlu dinyahtinjakan pada usus besar. 70 . (b) Peranan kolon iaitu penyingkiran makanan tidak tercerna. Memahami konsep penyahtinjaan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan perbincangan tentang asimilasi oleh sel badan. penyerapan air dan habitat mikroorganisma. Menerangkan keperluan penyerapan air pada usus besar. Aras 1 Menerangkan keperluan penyingkiran bahan makanan tidak tercerna daripada badan. (b) Bahan yang perlu diserap pada usus besar. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Proses penyahtinjaan.

Menerangkan peranan mikroorganisma kolon. Memerihalkan masalah berkaitan penyahtinjaan. Mengkaji proses penyahtinjaan melalui simulasi dan animasi berkomputer. Aras 3 Menerangkan kesan pengambilan makanan berserabut ke atas kolon. Menerangkan peranan kolon. (g) Kesan antibiotik ke atas mikroorganisma kolon. (f) Masalah yang berkaitan dengan penyahtinjaan seperti sembelit. Aras 1 Menghubungkaitkan masalah Menjalankan perbincangan tentang perhubungan tabiat makan dengan masalah kesihatan seperti yang berikut: (a) Gastrik.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menerangkan proses penyahtinjaan. Menerangkan peranan rektum. 71 . Menilai amalan tabiat makan yang bijaksana. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (c) Mikroorganisma kolon. 13. (e) Kesan pengambilan makanan berserabut ke atas kolon. (d) Peranan rektum.

72 . Nota: Tabiat makan merangkumi masa makan dan jenis makanan. Mengumpulkan maklumat daripada rakan sedarjah tentang tabiat makan mereka seterusnya membincangkan tabiat makan yang baik. Menjalankan aktiviti di mana pelajar menyediakan menu gizi harian mereka seterusnya mewajarkan menu gizi masingmasing dengan mempertimbangkan aspek kesihatan. Aras 2 Menerangkan tabiat makan yang baik. ekonomi dan keperluan. (d) Bulemia. (c) Anoreksia nervosa. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Kegendutan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran kesihatan dengan tabiat makan. Aras 3 Mewajarkan amalan sikap kritis dalam pemilihan makanan.

Aras 2 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan. hidrogen. 73 . magnesium dan sulfur. kuprum dan ferum. 14. data oleh Menjalankan aktiviti mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan kuantiti yang diperlukan kepada yang berikut: (a) Makronutrien iaitu karbon. (b) Mikronutrien iaitu boron. kalsium. mangan. fosforus. kalsium. Mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan kuantiti yang diperlukan. oksigen. magnesium dan sulfur.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti mengesan kecondongan tentang kandungan nutrien dalam makanan melalui sumber seperti label atau iklan makanan. zink. Merancangkan dan menjalankan eksperimen ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien iaitu nitrogen. kalium. Aras 1 Menyenaraikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. kalium. Mensintesiskan konsep makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan. nitrogen. Mengumpulkan dan mentafsirkan tentang unsur yang diperlukan tumbuhan. molibdenum. fosforus.

cahaya dan klorofil dalam proses fotosintesis. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang fungsi setiap makronutrien kepada tumbuhan. Memahami fotosintesis. Membincangkan sejarah ringkas penemuan fotosintesis.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien. 15. (b) Menguji kehadiran kanji sebagai hasil fotosintesis. Menyatakan bahan yang dihasilkan daripada fotosintesis. 74 . Menjalankan perbincangan tentang fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien secara umum. Aras 1 Memerihalkan perkembangan ke arah penemuan fotosintesis. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. Menerangkan fungsi setiap makronutrien ke atas tumbuhan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien. Menjalankan eksperimen untuk perkara berikut: (a) Mengkaji keperluan karbon dioksida. Menyatakan fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien ke atas tumbuhan.

Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Fungsi setiap bahagian daun. (b) Taburan kloroplas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji model keratan rentas daun. Menjalankan perbincangan tentang tindak balas cahaya fotosintesis dan tindak balas gelap fotosintesis daripada aspek yang berikut: (a) Bahan yang diperlukan. 75 .MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Melukis keratan rentas daun. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penyesuaian tumbuhan seperti bunga raya. telipok. Menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis. (b) Penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis. Aras 3 Menerangkan penyesuaian tumbuhan daripada habitat berlainan dalam menjalankan proses fotosintesis. Memahami mekanisme fotosintesis. Hydrilla dan kaktus dalam menjalankan proses fotosintesis daripada aspek yang berikut: (a) Taburan stoma. Melukis dan melabel bahagian dalam daun. Aras 1. 16. Menerangkan fungsi setiap bahagian daun.

(b) Menghubungkaitkan tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. Melukis rajah skema tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis. Menjalankan perbincangan yang berikut: (a) Membandingkan dan membezakan antara tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. Menulis persamaan mewakili keseluruhan proses fotosintesis. Menulis persamaan mewakili proses fotosintesis. (c) Hasil tindak balas. Aras 3 Menghubungkaitkan tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. Nota: Lintasan terperinci tindak balas cahaya dan tindak balas gelap tidak diperlukan. Aras 2 Membandingkan dan membezakan antara tindak balas cahaya fotosintesis dengan tindak balas gelap fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Tapak tindak balas. 76 .

Merancangkan strategi berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk memperolehi produk pertanian sepanjang tahun dalam negara empat musim.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 17. Menggambarkisahkan perbezaan kadar fotosintesis tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu. Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. keamatan cahaya dan suhu. Aras 1 Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu kepekatan karbon dioksida. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Aras 2 Membuat hipotesis tentang kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Mengenal pasti faktor pengehad 77 .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran 78 . Menerangkan perbezaan kadar fotosintesis tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran dalam penyiasatan kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Aras 3 Menghuraikan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. Menyelesaikan masalah peningkatan produk pertanian berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.

Aras 3 Menerangkan cara meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Aras 1 Menerangkan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 18. Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan data tentang jumlah makanan yang diperlukan oleh penduduk negara sekarang dan masa depan seterusnya membandingkannya dengan pengeluaran makanan negara sekarang untuk menentukan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan negara. Menjalankan lawatan ke tempat seperti Institusi Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia. Menonton tayangan video tentang usaha mempelbagaikan sumber makanan. Aras 2 Menerangkan usaha mempelbagaikan sumber makanan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang usaha mempelbagaikan sumber makanan oleh pelbagai agensi. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan. 79 .

MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kaedah peningkatan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan seperti yang berikut: (a) Kaedah penanaman tabur terus untuk padi. (g) Kawalan biologi. (b) Kaedah hidroponik dan aerofonik. (e) Kejuruteraan genetik. Aras 1 Menerangkan keperluan pemprosesan makanan. Memahami perkembangan teknologi pemprosesan makanan. (c) Pembiakbakaan. 80 . Menjalankan perbincangan tentang keperluan pemprosesan makanan untuk perkara berikut: (a) Mengatasi faktor yang merosakkan makanan seperti tindakan mikroorganisma dan pengoksidaan makanan. 19. (f) Pengurusan tanah. Menjalankan projek penanaman sayur menggunakan kaedah seperti hidroponik. (d) Kultur tisu.

(f) Penyejukan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kepelbagaian penggunaan makanan yang diproses 81 . (d) Mempelbagaikan penggunaan makanan seperti susu dan produk susu. (c) Mengelakkan pembaziran makanan. Aras 3 Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan. (b) Proses penapaian. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Memanjangkan tempoh tahan makanan. Menyediakan folio tentang perkembangan dalam teknologi pemprosesan makanan dari dahulu hingga sekarang menggunakan kaedah seperti berikut: (a) Memasak. (e) Membantu dalam membekalkan makanan yang mencukupi. (d) Pempasteuran. (c) Pengeringan. Menerangkan kesan pengambilan makanan yang diproses. (e) Pengetinan.

Menjalankan aktiviti meramalkan kesan ketaksempurnaan sistem pencernaan. Menjalankan perbincangan tentang amalan penjagaan sistem pencernaan seperti mengamalkan tabiat makan yang baik. Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan. 20. 82 . Mempraktikkan penjagaan sistem pencernaan untuk kesejahteraan hidup. Meramalkan kesan ketaksempurnaan sistem pencernaan ke atas kesihatan. Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran seperti susu dan produk susu serta kaedah pemprosesan yang digunakan. Menjalankan aktiviti perbahasan tentang kesan pengambilan makanan yang diproses keatas kesihatan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengarangkan puisi atau lirik lagu untuk menggambarkan apresiasi terhadap peranan fotosintesis bagi menjamin kemandirian hidupan. Memelihara dan memulihara tumbuhan. Mengamalkan sikap sayang kepada tumbuhan. 83 . Menjalankan projek penanaman tumbuhan di taman sumber sains.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 21.

MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Respirasi Hasil Pembelajaran 1. keperluan tenaga dalam Membincangkan substrat utama respirasi iaitu glukosa dihasilkan daripada perkara seperti berikut: (a) Pencernaan karbohidrat dalam haiwan dan manusia. Aras 2 Menerangkan secara ringkas penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob. (b) Respirasi anaerob dalam yis. air dan haba dalam udara sedut dan udara hembus. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut: (a) Kandungan oksigen. Membincangkan penghasilan tenaga dalam proses respirasi aerob. karbon dioksida. 84 . Mengenal pasti substrat utama yang membekalkan tenaga. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga. Menyatakan keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob berlaku dalam sel. Aras 1 Memerihalkan keperluan tenaga dalam proses hidup. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan proses hidup. (b) Proses fotosinteis dalam tumbuhan. Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot manusia.

Menyiasat dan membincangkan struktur respirasi dalam manusia dan organisma lain termasuk protozoa. (b) Proses respirasi anaerob dalam otot manusia. Menulis persamaan kimia untuk respirasi aerob dan anaerob. seterusnya menghubungkaitkan pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan. 2. Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam hidupan. Menjalankan perbincangan untuk membandingkan dan membezakan respirasi aerob dengan respirasi anaerob. 85 . Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis. Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan jumlah luas permukaan pada sekeping kad yang rata dengan sekeping kad yang dilitupi oleh silinder kecil. serangga. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob berlaku dalam sel. ikan dan amfibia. Aras 1 Menyatakan struktur respirasi dalam hidupan.

Membincangkan ciri umum permukaan respirasi dalam manusia dan organisma lain seperti protozoa. Membincangkan mekanisme pernafasan dalam yang berikut: (a) Manusia. 86 .MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mencirikan permukaan respirasi dalam hidupan. Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara sistem respirasi manusia dengan sistem respirasi organisma lain. serangga. Aras 2 Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam hidupan. (b) Organisma lain seperti protozoa. serangga. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan pertambahan jumlah luas permukaan pada struktur respirasi pelbagai organisma untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Membuat perbandingan sistem respirasi manusia dengan sistem respirasi organisma lain. ikan dan amfibia. ikan dan amfibia. Membina model yang boleh dimanipulasikan untuk menunjukkan mekanisme pernafasan dalam manusia.

Aras 1 Mencerakinkan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu daripada aspek yang berikut: (a) Perbezaan tekanan separa gas respirasi dalam udara alveolus dan dalam kapilari darah di peparu iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam udara alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan karbon dioksida dalam darah ke alveolus dengan darah yang meninggalkan alveolus iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah rendah dalam darah ke alveolus berbanding dengan 87 . Menerangkan proses pertukaran gas respirasi antara darah dan sel badan. Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia. Aras 2 Menerangkan pengangkutan gas respirasi. Menyatakan peranan darah dalam pengangkutan gas respirasi. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah rendah dalam udara alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 3.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Peranan darah dalam pengangkutan gas respirasi. Melukis rajah skema untuk menunjukkan pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dalam manusia. (b) Pengangkutan gas respirasi dalam manusia. (c) Pertukaran gas respirasi antara darah dan sel badan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran tekanan separa oksigen dalam darah yang meninggalkan alveolus. Membincangkan perbandingan antara pertukaran udara di peparu semasa pernafasan dengan 88 . (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam darah yang meninggalkan alveolus.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara pertukaran udara di peparu semasa pernafasan dengan pertukaran gas dipermukaan respirasi.

89 . 4. respirasi Menjalankan aktiviti membuat gambaran mental dan bercerita tentang perkara berikut: (a) Pergerakan oksigen daripada alveolus ke sel badan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran pertukaran gas dipermukaan daripada aspek yang berikut: (a) Tekanan. Mengkaji pangangkutan menggunakan berkomputer. proses pertukaran dan gas respirasi dengan simulasi dan animasi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas kadar pernafasan dan kadar denyutan jantung. Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan. (b) Gas yang terlibat. (b) Pergerakan karbon dioksida daripada sel badan ke alveolus.

Aras 3 Menerangkan gerak balas manusia daripada aspek respirasi dan kadar pernafasan terhadap keadaan yang berbeza. senaman aerobik. (b) Beristirahat. Membincangkan gerak balas manusia daripada aspek respirasi. (b) Mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. berlari. (c) Ketakutan. kadar pernafasan dan kadar denyutan jantung terhadap keadaan yang berbeza seperti yang berikut: (a) Aktiviti cergas seperti berenang. 90 . Aras 2 Menerangkan mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. mendaki bukit dan bermain badminton.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 1 Memerihalkan perubahan kadar pernafasan semasa rehat dan sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas.

Melukis rajah untuk menunjukkan pemerolehan oksigen oleh tumbuhan. 5.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menghubungkaitkan kadar pernafasan dengan kadar denyutan jantung. Membincangkan pemerolehan oksigen oleh tumbuhan untuk proses respirasi. Aras 2 Menerangkan proses respirasi aerob dalam tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang respirasi anaerob yang dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah dan tumbuhan lain dalam keadaan tertentu seperti banjir. Menerangkan respirasi anaerob pada tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu. Cadangan Aktiviti Pembelajaran 91 . Membincangkan tumbuhan memerlukan tenaga yang kurang berbanding dengan haiwan untuk proses hidup. Nota: Rajah keratan rentas daun diperlukan. Aras 1 Memerihalkan keperluan tenaga dalam tumbuhan. Memahami proses respirasi pada tumbuhan. Menerangkan pemerolehan oksigen untuk proses respirasi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan membandingkan proses respirasi proses fotosintesis pada tumbuhan. 92 . Meramalkan keadaan sekiranya kadar fotosinteisis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan. Memerihalkan titik pampasan.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Membandingkan dan membezakan antara proses fotosintesis dengan proses respirasi. Menggambarkisahkan keadaan sekiranya kadar fotosinteisis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan. untuk dengan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis seterusnya melukis graf untuk menentukan titik pampasan. Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan.

Mensyukuri kurniaan organ respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan asap rokok ke atas kapas putih dan menganalogikan keadaan kapas dengan peparu. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara yang perlu diamalkan dan perlu dijauhi untuk menjamin kecekapan fungsi organ respirasi.MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 6. Menjaga kecekapan fungsi organ respirasi. 93 .

94 . kelembapan. Aras 2 Mengelaskan komponen biosis kepada aras trof. (b) Mengenal pasti komponen abiosis termasuk pH. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk perkara berikut: (a) Mengenal pasti komponen biosis iaitu semua hidupan. Menganalisis komponen biosis dalam persekitaran. (iii) Mangsa dan pemangsa. keamatan cahaya. · Parasitisme.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Ekosistem Dinamik Hasil Pembelajaran 1. Aras 1 Mengenal pasti komponen abiosis dalam persekitaran. (c) Menyiasat hubungan pemakanan antara komponen biosis untuk membina rantai makanan dan jaringan makanan seterusnya mengelaskan komponen biosis kepada aras trof. Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi persaingan. Aras 3 Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis daripada segi pemakanan. Mengenal pasti komponen biosis dalam persekitaran. topografi dan iklim mikro dalam persekitaran. (ii) Saprofitisme. suhu. (d) Menyiasat interaksi antara komponen biosis daripada segi pemakanan iaitu: (i) Simbiosis pada tumbuhan dan haiwan yang meliputi perkara berikut: · Komensalisme. · Mutualisme atau kesalingan.

95 . Aras 1 Menyatakan pengertian ekosistem. 2.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (e) Menyiasat interaksi antara komponen biosis daripada segi persaingan iaitu: (i) Persaingan intraspesis. contoh Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem. komuniti dan populasi. habitat. contoh jagung dan kekacang. Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk mengkaji persaingan intraspesis dan persaingan interspesis yang melibatkan paramesium. (ii) Persaingan interspesis. Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu ekosistem seperti paya bakau dan kolam untuk perkara berikut: (a) Mengenal pasti nic. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan intraspesis dan persaingan interspesis pada tumbuhan.

komuniti dan populasi dalam ekosistem. Mengenal pasti spesies perintis dalam suatu ekosistem. habitat. perisian komputer dan bahan cetak. Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies penyesar terhadap habitat. Aras 2 Menerangkan proses pengkolonian. 96 . Mengenal pasti spesies dominan dalam suatu ekosistem. Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies perintis terhadap habitat. Menerangkan proses sesaran.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mengenal pasti nic. Menjalankan perbincangan menghubungkaitkan komponen abiosis dengan komponen biosis semasa proses pengkolonian dan proses sesaran dalam suatu ekosistem dan sebaliknya. (d) Mengenal pasti spesies perintis. (e) Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar terhadap habitat dalam proses pengkolonian dan proses sesaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Menyiasat proses pengkolonian. Mengkaji proses pengkolonian dan sesaran melalui sumber seperti video. spesies penyesar. spesies dominan dan komuniti klimaks. (c) Menyiasat proses sesaran. Mengenal pasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem.

MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies perintis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran 97 . Menghubungkaitkan komponen abiosis dengan komponen biosis dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian dan proses sesaran. Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks.

98 . contoh Lemna. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi. Aras 2 Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat berdasarkan kepadatan. keamatan cahaya dan kelembapan. Menghubungkaitkan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap komponen abiosis. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pH dan keamatan cahaya ke atas kadar pertumbuhan populasi organisma. Aras 1 Mengenal pasti teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 3. (b) Menyiasat taburan tumbuhan dengan menggunakan teknik persampelan kuadrat. Menjalankan kajian lapangan untuk perkara berikut: (a) Menganggarkan saiz populasi haiwan seperti siput babi dan kutu kayu. frekuensi dan litupan spesies. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perhubungan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada pH. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang teknik persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu organisma. Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu habitat. suhu.

Mengawal pemboleh ubah dalam penyiasatan kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. Membuat kesimpulan tentang perhubungan kadar pertumbuhan populasi suatu organisma dengan perubahan setiap komponen abiosis.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Membuat hipotesis tentang kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran 99 .

Mensintesiskan konsep biokepelbagaian. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a)Lima alam dalam pengelasan organisma iaitu Prokaryotae. Protista. Plantae dan Animalia. Aras 2 Membina kekunci dikotomi dengan menggunakan ciri fizikal organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Pengertian biokepelbagaian. Menerangkan keperluan sistem pengelasan organisma. Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 4. Mengenal pasti ciri utama organisma dalam setiap alam. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Hierarki pengelasan organisma daripada alam hingga ke spesies. (b) Keperluan sistem pengelasan organisma. (c) Contoh organisma bagi setiap alam. Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam. (b) Ciri utama organisma dalam setiap alam. 100 . Menjalankan aktiviti untuk membina kekunci dikotomi untuk pengenalan beberapa spesimen. Fungi. Aras 1 Menerangkan pengertian biokepelbagaian.

kulat. 5. Menerangkan kaedah penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus. Menjalankan aktiviti mengelaskan perkara berikut: (a) Pelbagai jenis mikroorganisma berdasarkan ciri sepunya kepada kumpulan iaitu protozoa.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menyatakan hierarki pengelasan organisma. gambar slaid dan foto mikrograf. (b) Protozoa. Memerhatikan pelbagai jenis mikroorganisma melalui sumber seperti carta. (c) Kepentingan biokepelbagaian secara umum. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) Cara penamaan beberapa contoh haiwan vertebrata dan tumbuhan berbunga tempatan mengikut sistem binomial Linnaeus. 101 . bakteria dan virus kepada alam dalam pengelasan organisma. Menganalisis peranan mikoorganisma dalam kehidupan. kulat. Aras 1 Mengelaskan pelbagai jenis mikroorganisma berdasarkan ciri sepunya. Aras 3 Menerangkan tentang kepentingan biokepelbagaian. alga. bakteria dan virus. Menyatakan komponen abiosis yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. alga.

pH. Mengenal pasti patogen. Menerangkan pengertian patogen. (b) Kitar nitrogen. 102 . vektor. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Perbincangan tentang virus tidak boleh dimasukkan ke dalam mana-mana alam pengelasan organisma hendaklah di adakan. (c) Salur alimentari anai-anai. Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan. Memerihalkan kaedah pengawalan patogen.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menerangkan kesan perubahan setiap komponen abiosis ke atas aktiviti mikroorganisma. cahaya dan nutrien ke atas aktiviti mikroorganisma seperti Bacillus subtilis atau yis secara kualitatif . Menjalankan perbincangan tentang peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam perkara berikut: (a) Pereputan. Menerangkan cara jangkitan penyakit. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. (d) Sistem pencernaan manusia. dan gejala untuk penyakit tertentu. Aras 2 Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam ekosistem.

vektor. antiseptik dan disinfektan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Patogen. 103 . influenza. (b) Merosakkan makanan dan bahan. (b) Kaedah pengawalan patogen seperti penggunaan antibiotik. gejala dan cara jangkitan untuk penyakit seperti malaria. kolera. Nota: Nama saintifik patogen dan kitar hidup vektor tidak diperlukan. vaksin.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Menjelaskan melalui contoh penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan seperti yang berikut: (a) Menyebabkan penyakit. kurap dan keracunan makanan.

Mewajarkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian. (e) Penghasilan bioplastik. (d) Pemprosesan makanan. (b) Pembersihan tumpahan minyak. (f) Penghasilan tenaga daripada biojisim. Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian dalam alam. Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbahasan tentang peranan mikroorganisma dalam ekosistem. 6. 104 . Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi seperti yang berikut: (a) Penghasilan antibiotik dan vaksin. (c) Pengolahan sisa. Menjalankan aktiviti memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

terma dan bunyi. (iv) Eutrofikasi. Mengenal pasti aktiviti manusia yang mengancam ekosistem.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita. Cadangan Aktiviti Pembelajaran 105 . Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) Impak aktiviti manusia ke atas ekosistem dari dahulu hingga sekarang. udara. (vi) Pemanasan global. (vii) Penipisan lapisan ozon. Menghuraikan secara kritis kesan pembangunan kurang terancang dan salah pengurusan ke atas ekosistem. Aras 1 Menerangkan impak aktiviti manusia ke atas ekosistem dari dahulu hingga sekarang. (b) Aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem. (viii) Perubahan iklim. (c) Kesan pembangunan kurang terancang dan salah pengurusan ke atas ekosistem termasuk yang berikut: (i) Hakisan tanah. (ii) Banjir kilat. (iii) Tanah runtuh. Ekosistem Terancam 1. (v) Pencemaran air.

(iv) Pertanian. Mentafsirkan data tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara berikut: (a) Jenis pencemaran dan punca pencemaran. kanser dan kolera. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (ix) (x) Kepupusan hidupan. Membuat hipotesis tentang tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama. (b) Kesan pencemaran ke atas perkara berikut: (i) Kesihatan manusia yang mengakibatkan penyakit termasuk penyakit sistem respirasi. (v) Iklim. Menerangkan kesan pencemaran terhadap hidupan dan persekitaran. Penyahhutanan. penyakit kulit. (iii) Bangunan. Membandingkan dan membezakan bahan pencemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan. konjunktivitis.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 Menjelaskan jenis pencemaran dan punca pencemaran. Membuat inferens tentang punca pencemaran udara. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan bahan pencemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan dan seterusnya membuat 106 . (ii) Habitat haiwan dan tumbuhan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran inferens tentang punca pencemaran. Membuat inferens tentang punca pencemaran air di beberapa sungai. Menjalankan aktiviti menganalisis data berkaitan pencemaran air seperti nilai Keperluan Oksigen Biokimia dan kandungan logam berat di beberapa sungai dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemaran. Membuat hipotesis tentang tahap pencemaran air di beberapa sungai. 107 . Menjalankan aktiviti perbincangan membuat hipotesis tentang tahap pencemaran udara di beberapa bandar utama dalam dan luar negara. Menjalankan aktiviti perbincangan membuat hipotesis tentang tahap pencemaran air di beberapa sungai. Aras 3 Meramalkan tahap pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu dalam masa sepuluh tahun akan datang.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membuat inferens tentang punca pencemaran di beberapa bandar utama. Menjalankan aktiviti menganalisis data indeks pencemaran udara beberapa bandar utama dalam dan luar negara dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemarannya. Mentafsirkan data tahap pencemaran air di beberapa sungai.

108 . aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran udara dan air. (b) Menjalankan aktiviti meramalkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan dalam masa sepuluh tahun akan datang. (c) Menyediakan pelan tindakan yang mengandungi strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan untuk sepuluh tahun akan datang. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti merangkakan strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di suatu lokasi tertentu dengan menjalankan perkara berikut: (a) Menganalisis maklumat tentang penduduk seperti bilangan penduduk.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menyelesaikan masalah berkaitan pencemaran udara dan air di suatu tempat tertentu untuk tempoh sepuluh tahun akan datang.

MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 2. Mensintesiskan idea tentang fenomena kesan rumah hijau dan fenomena penipisan lapisan ozon ke atas ekosistem. Aras 1 Membuat analogi pemanasan global akibat kesan rumah hijau. Aras 2 Menghuraikan fenomena kesan rumah hijau. Menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan fenomena pemanasan global. Menghuraikan fenomena penipisan lapisan ozon. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mencadangkan situasi yang boleh digunakan sebagai analogi pemanasan global akibat kesan rumah hijau. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara berikut: (a) Fenomena kesan rumah hijau termasuk punca dan akibat kesan rumah hijau. (b) Kepekatan gas karbon dioksida dalam atmosfera dan suhu bumi seterusnya menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan fenomena pemanasan global. (c) Fenomena penipisan lapisan ozon termasuk punca dan kesannya. (d) Impak penipisan lapisan ozon dan fenomena pemanasan global ke atas ekosistem seterusnya membentangkan hasil dapatan melalui aktiviti seperti forum, seminar atau pameran.

109

MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Berkomunikasi tentang impak penipisan lapisan ozon dan fenomena pemanasan global ke atas ekosistem. 3. Menilai keperluan pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. Aras 1 Mewajarkan keperluan pembangunan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Nota: Struktur molekul klorofluorokarbon dan persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan. Menjalankan aktiviti perbahasan tentang keperluan pembangunan untuk meningkatkan kualiti hidup dan menampung keperluan pertambahan penduduk. Membincangkan kesan penduduk ke atas ekosistem. pertambahan

Aras 2 Menghuraikan kesan pertambahan penduduk ke atas ekosistem.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang langkah dalam pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam bagi menjamin kemandirian hidupan termasuk perkara berikut: (a) Penguatkuasaan undang-undang. (b) Penggunaan teknologi.

110

MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 Merangkakan langkah dalam pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (c) Pendidikan tentang pengurusan sumber yang meliputi pembaharuan sumber, penggunaan semula sumber, pengitaran semula sumber, pemikiran semula dan pengurangan penggunaan sumber. (d) Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan dan paya bakau. (e) Amalan kawalan biologi. (f) Penggunaan tenaga yang boleh di perbaharui dan kecekapan penggunaan tenaga. (g) Mengekalkan sumber tumbuhan dan haiwan. Membuat pemerhatian tentang aktiviti di persekitaran yang boleh mengancam ekosistem dan seterusnya menyediakan laporan yang merangkumi cadangan langkah mengatasinya. Menjalankan aktiviti untuk menjaga ekosistem di persekitaran sekolah dan rumah seperti yang berikut:

4. Mengamalkan pengurusan ekosistem ke arah mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Melaporkan aktiviti harian yang menyebabkan ekosistem terancam dan mencadangkan langkah mengatasinya.

111

Merancangkan dan melaksanakan program berkaitan dengan pengurusan ekosistem seperti program ‘Hari Alam Sekitar’. Mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem.MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menjaga ekosistem di persekitaran. (b) Taman. Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) Kolam ikan. 112 .

D) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Ketua Penolong Pengarah (Sains dan Matematik) Pusat Perkembangan Kurikulum Penolong Pengarah (Ketua Unit) (Sains dan Matematik) Pusat Perkembangan Kurikulum Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Rohani Abdul Hamid (Ph.A. Rahman Cheah Eng Joo Roslena Zakaria Rosli Sulaiman Johari Shamsudin Rusilawati Othman 113 .D) Penasihat Editorial Ahmad Hozi H. Rahman Cheah Eng Joo Editor Roslena Zakaria Penulis Pusat Perkembangan Ng Soo Boon Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Nooraini Kamaruddin Ahmad Hozi H.A.Penyumbang Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.

D) Institut Sains Biologi Universiti Malaya SMK Seri Permata. Sg Way.K Kurikulum Chellapiah Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum SMK Sea Port. Kuala Lumpur SMK Victoria. Ipoh. Perak 114 . UPM Salina Hanum Othman Mohamad Zaidah Mohd Yusof Hamidah Dahol Majlis Peperiksaan Malaysia. Alor Setar. Perak Fakulti Pendidikan Universiti Malaya SMK Seri Ampangan. Perak Fatimah Abdullah Manoharan a/l Palaniapan Sekolah Tunku Abdul Rahman. KL Esther Daniel (Ph. Sungkai. Selangor Kolej Sultan Abdul Hamid. Som Penulis Pusat Perkembangan Ganeswaran a/l V.Salbiah Mohd.D) Madznah Bachok SMK Besout. Kuala Lumpur Zainon Abdul Majid Hasnani Abdul Samad Fauziah Hussein Helen Nair (Ph. Kedah Maktab Perguruan Ipoh. Negeri Sembilan Hamdan Nor (Ph.D) Maktab Tentera DiRaja Sg. PJ Ahmad Salihin Mat Saat Khoo Gek Ean Azuyah Hassan Lee Bao Ling Bahagian Buku Teks Enchum Ibrahim Lim Hean Hwa Sekolah Alam Shah. Besi Jabatan Biologi.

Beseri .Sembilan SMK St. Pedas . UPM Maktab Rendah Sains MARA. Selangor Fakulti Sains Makanan dan Bioteknologi. KL Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim. Perlis Noridah Yangman Norizan Desa Siti Aishah Mahamad Nurul Uyun Abdullah SMK Dato’ Harun. Micheal Ipoh.Mohd Zakaria Yusof Penulis Jemaah Nazir Sekolah.D) Rabiah Hussain SMK Agama Pedas. Selangor Syed Najimuddin Syed Hassan Wahida Abdullah P. Perak Zolkofli Awang Saad Abas 115 . N. Jasin Melaka SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tanjong Karang Selangor Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim SMK Gombak Setia.Babu a/l Madavan Pappu Paridah Abas Zaiton Hassan (Ph. Johor Maktab Rendah Sains MARA. UPM SMK Convent Bukit Nanas. Johor Shahrizat Yusof Bahru SMK Panglima Bukit Gantang Perak Lembaga Peperiksaan Siti Sapiah Md. Yusof Pusat Pengajian Matrikulasi.

Turut Menyumbang Mohazmi Mohamad (MBBS) Pereka Bentuk dan Penyusun Atur Roslena Zakaria Pusat perkembangan Kurikulum Pusat perkembangan Kurikulum Pusat perkembangan Kurikulum Universiti Malaya Salbiah Mohd. Zin Pereka Bentuk Kulit Mohd. Som Juhari Md. Lufti Mahfudz Pusat perkembangan Kurikulum 116 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->