You are on page 1of 177
Thugt Giadi Di Truyén @ MUC LUC MG DAU : Céu tric di ligu + Thuat gidi di truyén = Chuong trinh tién hod . Phan 1 : Thuat Giai Di Truyén . Chuong 1 : Thudt Giai Di Truyén - Cac khéi niém co ban 1.1, Téi vu ham mé6t bién..... 1.2. Thé tién thai luong nan ciia th nha 1.8. Bai todn Ngudi Du Lich 1.4, Thuat gidi leo déi, mé phéng viée luyén thép va di evi 31 1.5. Két Juan Chuong 2 : Thuft gidi di truyén - Co ché thuc hién ....... Chuong 3 : Thudt gidi di truyén - Nguyén l¥ hoat dong. Phan 2 : Téi Lu 86. Chuong 4 : Biéu didn nhiém sde thé cho bai todn téi wn sd. 4.1, Mé ta bai ton... 4.2, Hai edi dat thi nghiém. 4.3, Thi nghiém 4.4, Higu qua vé thoi gian. 4.5. Két lugn.... CHUGNG 5: Ban thém vé phép dét bién khong déng bé .. 5.1. Cac trugng hop thi nghiém. 6.2. Chuong trinh tign hoa gidi bai todn t6i uu hoa 86 5.3. Thit nghiém va két qué 5.4, Chong trinh tién héa véi cde phuong phép khée 5.5, Két lun... sdvssesenunceeeees 103 109 Chuang 6 ¢ Xi ly rang bute... 6.1. Bai todn qui hoach phi tuyén trén khong gian t 6.2. Téi wu ham phi tuyé: 6.3. Cac ky thuat khac _ 6.4, Cae kha nang khée. 6.5. GENOCOP IIT... Chuong 7 : Bai todn van tai... 7.1, Bai todn van tai tuyén tinh 7.2. Bai toan van tai phi tuyén.. Phan 3 : Téi Un TS Hop Chung 8 : Bai tofn ngudi du li Chuong 9 : Cée bai todn téi uu té hep khée. 9.1, Bai todn 14p lich. 9.2. Lp thai khod biéu cho trutmg’ hoc. 9.3. Phan hoach déi tuong va dé thi 9.4. Vach 16 trinh cho rdbé di chuyén 9.5, Luu ¥. PHU LUC.. ese Phu Iwe 1: Cae cha 48 chon loc. 1. Co ché tao mau... 2. Cac die trmg cha ham 3. Thudt gidi di truyén dnh xa_co...<. 4, Thuét gidi di truyén véi kich thuée quan thé thay 5. Thuat gidi di truyén, cde rang bude va bai todn ba | 6. Nhitng ¥ kién khac... Phy luc 2 : Chién luge tién héa va cdc phuong phap kha 1. Tién héa cia cae chién huge tién héa ... 2. So sénh ede chign luge tigh héa va ede thust gidi di truyén 332 3. Téi wu hoa ham da mye tiéu va da két qua 4. Nhéng chuong trinh ti8n h6a khic....... Thugt Giai Di Truyén & Mé dau Cau trie da liéu + Thuat giai di truyén = Chuong trinh tién hod ‘Thuat ngit Chuong trink tiéa hod trong cng thitc trén la khéi niém dimg dé chi cfc chuong trinh mdy tinh cd. sit dung thugt todn tim kiém va’ti uu héa dua trén nguyén ly tién héa ty nhién. Ta goi chung e4c thudt todn nhu thé 1a thudt todn tién Ada. Dudi day 1a mot sé thuat todn tién héa da duce cing bé. . © — Qui hoach tign héa - EP, do D.B. Pogel 48 xust. Co thé dién t& EP don gidn nhu sau: Cho mét lép cae phuong phdp kha di gidi quyét duge’ mot (s6) phan efa van dé. Dya vao qui luét tién héa, tim mot phuong phap Hien hop dai kha nang gidi quyét tron ven van dé a6. ° Chién luge tién héa, do T. Baeck, F.H. Hofmeister va H-P. Schwefel dé xudt. Thudét todn nay dya trén mot sf chign luge ban dau, tign héa dé tao ra nhéag chién hige mdi phi hgp vi méi trudng thyc té mdt cach tét nhét. © Thuat gidi di truyén do D.E. Goldberg dé xuét, duoc L. Davis va Z. Michalevicz phat trign. Déy 1A thudt todn tién héa chinh ching t6i dé cap trong cudn sach nay. Thudt gidi di truyén, cimg nhu cde thudt todn tién héa néi chung, hinh thanh dua trén quan aiém cho ring, qué trinh tién héa ty mhién 1 qué trinh hean hao nbét, hgp ly nhat, va tu n6 da mang tinh tOi wu. Quan niém nay cé thé duge xem nhu mot tién dé ding, khéng ching minh duge, nhung phi hep véi thye té khach qian. Qué trinh tién héa thé hin tinh téi uu & ché, thé hé sau bao gid cing t6t