P. 1
easy tagalog conversation

easy tagalog conversation

|Views: 82|Likes:
Published by Jeppo X. Julian

More info:

Published by: Jeppo X. Julian on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Common Phrases in Filipino

Here are some conversational phrases that are essential for survival: English Good morning. Good afternoon. Good evening. (greeting) Hello, my name is John. What is your name? How are you? I am fine. Nice to meet you. Goodbye. See you later. I am lost. Where is the restroom? the hotel the restaurant the airport the American embassy Excuse me. Please. Thank you. I'm sorry. Bless you. You are welcome (it was nothing). How much does it cost? How many are there? There are many. Will you buy this? What time is it? How do you say maybe in Tagalog? Yes. No. I do not understand. Would you speak slower, please. Who? Why? Spanish Magandang umaga Magandang hapon MAgandang gabi.. Hello! Ang pangalan ko ay John Anong pangalan mo? Kumusta ka? Mabuti naman Ikinagagalak kong makilala ka Paalam Hangang sa muli Nawawala ako. Nasaan ang palikuran? ang hotel ang kainan ang paliparan ang embahada ng America Mawalang galang nap o. Pakiusap Salamat Patawad Pagpalain ka. Walang anuman. Magkano ito? Ilan ang mayroon? Mayroong marami. Bibilin mo ba ito? Anong oras na? Paano mo sasabihin ang “maybe” sa Tagalog Oo/Opo Hindi?hindi po Hindi ko naiintindihan Dahandahanin mo ang pagsasalita, pakiusap Sino? Bakit?

Common Nouns in Filipino: Family
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy family => pamilya relatives => kamag-anak parents => magulang mother => nanay father => tatay brother => kapatid na lalaki sister => kapatid na babae son => anak na lalaki daughter => anak na babae uncle => tiyo aunt => tiya grandmother => lola grandfather => lolo grandchildren => mga apo grandson => apo na lalaki granddaughter => lapo na babae niece => pamangkin na babae nephew => pamangkin na lalaki cousin (m/f) => pinsan husband => asawa wife => asawa single => solo married => may asawa widow => balo

Common Nouns in Tagalog: Business and Jobs
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

Business (Negocio) office => opisina city => lungsod the rent => renta tax => amilyar/tax the cost => and halaga price => presyo bill => kuwenta estimate => estimeyt check => tseke balance => balanse passport => pasaporte luggage=> maleta customs => kustumbre entrance => pasukan exit => labasan information => impormasyon Jobs (Empleyo) actor (m/f) => aktor accountant =>accountant architect => arkitekto attorney/lawyer => abogado/a baker => panadero/a banker => bankero/a business person => mangangalakal

to pay => magbabayad to buy => bibili to sell => magbebenta to rent => rerenta to deposit => dedeposito to work => magtratrabaho

librarian =>laybrarian mechanic => mekaniko nurse => nars police officer => pulis professor => guro reporter => tagapag-balita retired => retirado

carpenter => karpintero cook => kusinero dentist => dentista doctor => duktor/a electrician => electrisyan engineer => inhiniero factory worker =>mangagawa ng pabrika fire fighter => bumbero hair dresser => mangugupit judge => husgado

salesperson => tindero/a secretary => kalihim student => mag-aaral driver=> drayber teacher => guro writer => manunulat

Common Nouns in Tagalog: School
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

Accounting => Pagtutuos Algebra => Álgebra Art => Arte Biology => Biolohika Business => Negosyo Calculus => Cálculus Chemistry => Kimika Computer Science => Informatika Dance => Sayaw Economics => Economíya Foreign Languages => Salitang Banyaga Geography => Heograpiya Geometry => Heometrika History => Kasaysayan Math => Matemátika Music => Músika Physical Education => Edukasyong PIsikal Physics => Pisika Political Science => Agham politikal breakfast => almusal lunch => tanghalian dinner => hapunan bowl => bowl cup => tasa fork => tinidor knife => kutsilyo plate => plato spoon => kutsara beer => serbesa coffee => kape

board/chalkboard => pisara book => aklat college => kolehiyo computer => kompyuter desk => mesa dictionary => talatinigan paper => papel pencil => lapis pen => panulat professor => propesor/a school => paaralan student => mag-aaral teacher => guro test/quiz/exam => pagsusulit university => pamantasan to study => magaral to learn => matuto to teach => magturo to read => magbasa to write => magsulat bread => tinapay pasta => pasta cereal => cereal fruit => prutas apple => mansanas banana => saging orange => orange(salitang banyaga) grapes => ubas peach => peach(salitang banyaga) tomato => kamatis watermelon => pakwan

juice => palamig milk => gatas tea => tsaa water => tubig wine => alak dessert => panghimagas ice cream => sorbetes cake => keyk butter => mantequilla jam => atasco sugar => azúcar salt => sal pepper => pimienta soup => sopa

meat => carne chicken => pollo turkey => pavo ham => jamón fish => pescado egg => juevos cheese => queso vegetables => verduras lettuce => lechuga broccoli => bróculi carrot => zanahoria celery => apio cucumber => pepino salad => ensalada

Common Nouns in Tagalog: Directions, Places and Transportation
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

Driving Directions (Direksyon) How do we get to _? => Paano makakapunta sa? Where is _? => Saan ang? What time does it leave? => Anong oras aalis? Can you draw it for me? => Pakiguhit poi to para sa akin? map => mapa corner => kanto street => kalye city => Lunsod downtown => bayan Lugar airport => paliparan bakery => panederia bank => banko beach => aplaya cafe => cafe church => simbahan factory => pabrika garden => hardin grocery store => tindahan/grocery home => tahanan hospital => ospital/pagamutan library => laybrari market => palengke movie theater => sine

to accelerate => para mapabilis to break => para masira to stop => para huminto to go => para umusad turn left => kakaliwa turn right => kakanan go straight => diretso

pastry shop => panaderia park => parke pharmacy => parmasya police station => estasyon ng pulis pool => paliguan restaurant => kainan school => paaralan stadium => stadium store => tindahan train station => estasyon ng tren bookstore => bilihan ng libro zoo => zoo

museum => museo Transportation (Transporte) by airplane => gamit ang eruplano by bicycle => gamit ang bisikleta by boat => gamit ang barko by bus => gamit ang bus by car => gamit ang kotse on foot => maglalakad by motorcycle => gamit ang motorsiklo by taxi => sasakay ng taksi by train =>sasakau ng tren engine => motor wheel => gulong window => bintana ticket => tiket to fly => lilipad to float => lalangoy to walk => maglalakad to drive (car) => magmamaneho

Common Nouns in Tagalog: House and Furniture
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

house => bahay apartment => apartment room => silid living room => sala kitchen => kusina dining room => hapag kainan stairs => hagdan bathroom => palikuran shower => shower roof => bubong garage => garahe closet => damitan

table => mesa chair => upuan couch => sofa desk => mesa window => bintana door => pintuan wall => dingding bed => kama/higaan blanket => kumot television => telebisyon radio => radyo refrigerator => refrigirator stove => lutuan oven => pugon dishwasher => lababo microwave => microwave light => ilaw garbage => basura

Common Nouns in Tagalog: Body and Clothing
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

head => ulo brain => utak hair => buhok face => mukha

hat => sumbrero earrings => earrings shirt => kamisa blouse => blusa

ear => teinga eye => mata mouth => bibig nose => ilong neck => leeg shoulder => balikad chest => dibdib stomach => tiyan waist => baiwang back => likod heart => puso arm => braso elbow => sikat hand => kamay finger => daliri leg => binti thigh => pata foot => paa toe => daliri sa paa

dress => baro pants => pantalon jeans => jeans shorts => shorts skirt => palda socks => medyas shoes => sapatos swimsuit => panligo underwear => salawal gloves => guwantes belt => sinturon coat => panlamig ring => singsing My arm hurts. =>Masakit ang braso ko Are you hurt? => Nasaktan ka ba? I have a headache. => Masakit ulo ko Do you have aspirin? => Mayroon ka bang aspirina? You are hurting me. => NAsasaktan mo ako Don't hurt him/her. => Huwag mo siyang saktan

Common Nouns in Tagalog: Animals and Nature
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

dog => aso cat => pusa mouse => daga bird => ibon chicken/rooster => manok/tandang cow => baka duck => pato goat => kambing horse => kabayo pig => baboy sheep => tupa lion => leon tiger => tigre bear => oso wolf => lobo elephant => elepante monkey => unggoy eagle => ágila fish => isda whale => balyena

forest => gubat trees => puno plant => halaman flower => bulaklak jungle => gubat ocean => karagatan river => ilog lake => lawa hill => bulubundok mountain => bundok waterfall => talon rainbow => bahaghari sky => langit cloud => ulap rain => ulan

Common Nouns in Tagalog: Religion
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

angel => anghel baptism => binyagan Bible => biblliya bishop => obispo Buddhism => budismo cathedral => katedral Christianity => Kristiyano church => Simbahan faith => pananampalataya God => Panginoon/Diyos/Poon heaven => langit

hell => impiyerno Judaism => judaismo monastery => monasteryo Pope => Santo Pápa prophet => propeta Protestant => Protestante religion => Relihiyon sermon => sermon temple => templo worship =>pagpupugay

Common Nouns in Spanish: Fantasy
Family | Work | School | Food | Places, Directions, and Transportation House and Furniture | Body and Clothing | Animals and Nature | Religion | Fantasy

archer =>taga-pana arrow => pana axe => sibak bow => tirador castle => kastilyo demon => demonyo devil => diyablo dragon => dragón dungeon => kulungan dwarf => unano elf => duwende fairy => engkantada ghost => multo

giant => higante king => hari cavalier=kabalyero magic => mahika mermaid => sirena monster =>halimaw princess => prinsesa queen =>reyna shield => panangga sword => espada throne==>trono tower => tore wizard => mago

Numbers and Colors in Tagalog
Tagalog 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 How to Say wala/ sero isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing-isa labing-dalawa labing-tatlo labing-apat labing-lima labing-anim labim-pito labing-walo labing-siyam dalawampu wah-la/ see-ro ee-sa da-la-wa tat-lo ah-pot lee-mah ah-nim pee-toe wah-lo see-yum sam-poo lah-bing ee-sa

la-bing + numbers 1 to 9

da-la-wam-poo

Colors(Kulay) Red=pula Orange=narangha Yellow=dilaw Green=luntian Blue=bughaw Violet=ube Black=itim Brown=kayumanggi White=puti Grey=abo

Pink=rosas
Days of the Week: Sunday => Lingo Monday => Lunes Tuesday => Martes Wednesday => Miyerkules Thursday => Huwebes Friday => Biyernes Saturday => Sábado Months of the Year: January => Enero February => Pebrero March => Marso April => Abríl May => Mayo June => Hunyo July => Hulyo August => Agosto September => Septyembre October => Oktubre November => Nobiyembre December => Disyembre Seasons: Dry season=tag-init Rainy season=tag-lamig Other: day => araw today => ngayon yesterday => kahapon tomorrow => bukas week => linggo next => susunod last => huli month => buwan year => taon decade => dekada century => siglo

Basic Interrogative words: Interrogative Words
Tagalog's interrogative words are: alín, anó, bákit, gaáno, ilán, kailán, kaníno, kumustá, magkáno, nasaán, níno, paáno, saán, and síno. With the exceptions of bakit, kumustá, and nasaán, all of the interrogative words have optional plural forms which are formed by reduplication. They are used when the person who is asking the question anticipates a plural answer. Alín means which. Alín ang punong-lungsód ng Estados Unidos - Washington, DC o New York? "Which is the capital of the United States - Washington, DC or New York?" Alíng palda ang gustó mo? "Which skirt do you like?" Alín sa mga iyán ang bibilhín ni Canuto? "Which of those will Canuto buy?"

Anó means what. Anó ang ginagawâ nilá? "What are they doing?" Anó ang kumagát sa kaniyá? "What bit him?" Anóng oras daratíng si Luisa? "What time will Luisa arrive?" Anú-anóng klaseng inumín ang pipiliin ninyó? "What kind of drink will you guys choose?" Bakit means why. Bakit nasa Barcelona silá? "Why are they in Barcelona?" Bakit ka umiiyák? "Why are you crying?" Gaano means how but is used in inquiring about the quality of an adjective or an adverb. The rootword of the modifier is prefixed with ka- in this construction. Gaanong kalayo ang bahay ni Nicomedes? "How far is Nicomedes' house?" Gaano kang katagal sa Montréal? "How long will you be in Montréal?" Gaano kayáng kahahabà ang mga ahas na iyón? "I wonder how long those snakes are?" Gaanong kabilís na tumatakbó ang kabayo? "How fast is the horse running?" Ilán means how many. Ilán ang anák nina Arsenio at Edilberta? "How many children do Arsenio and Edilberta have?" Iláng taón ka na? "How old are you?" Kailán means when.

Kailán uuwî si Victor? "When will Victor come home? Mulâ kailán ka nag-aaral ng Tagalog? "Since when have you been learning Tagalog? Kanino means whom or whose. It is the oblique form of sino (who). Kanino itó? "Whose is this?" Para kanino ang pagkaing iyán? "Whose food is that?" Ibibigáy ko ang pera kanino? "I will give the money to whom?" Kaninong sapatos iyón? "Whose shoes are those?" Kumustá is used to inquire how something is (are). It is frequently used as a greeting meaning How are you? It is derived from the Spanish ¿cómo está?. Kumustá ang iná ninyó? "How is your mother?" Kumustá ang trabaho mo? "How is your work?" Kumustá ka? "How are you?" Magkano means how much and is usually used in inquiring the price of something. Magkano ang kotseng iyón? "How much is that car?" Magkakano ang saging? "How much are the bananas?" Nasaán means where but is used to inquire about the location of an object and not used with verbs. In speech it is reduced to asan. Nasaán si Antonia? "Where is Antonia?"

Nasaán ang susì ko. "Where are my keys?" Nino means: who, whose, and whom. It is the ergative and genitive form of sino. Sapatos nino iyón? "Whose shoes are those?" Nakita ka nino? "Who saw you?" Ginawâ nino? "Who did it?" Paano is used in asking how something is done or happened. Paano mo gagawín? "How will you do this?" Paano siyá nasaktán? "How did he get hurt?" Papaano ako makakatulong sa mga biktimá? "How (in what ways) will I be able to help the victims?" Saán means where but it is used to inquire about the location of where an action was performed. It is also the oblique form of anó. Saán ka nag-aaral? "Where do you study?" Saán mamimilí si Estelita? "Where will Estelita go shopping?" Taga-saán siyá? "Where is she from?" Para saán ba itó? “What is this for?” Sino means who and whom and it is in the absolutive or nominative form. Sino siyá? "Who is he?"

Sino ang nakita mo? "Whom did you see?" Sinu-sino ang mga dating presidente ng Pilipinas? "Who are the former presidents of the Philippines?"

Common Adjectives(Pang-Uri)
the tall man => Ang matangkad na lalaki the tall men => Ang mga matatangkad na lalaki the tall woman => Ang matangkad na babae the tall women => Ang mga matatangkad na babae More adjectives: bad => masama big => malaki crazy => baliw difficult => mahirap easy => madali fast => mabilis fat => mataba good => mabait/mabuti handsome => guwapo slow=mabagal tall => matangkad thin=>payat new =>bago old => matanda ugly=pangit young=bata

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->