You are on page 1of 134
UAT & CONG CU 3 - a Fe 3 Z KY TH Chuong 1 la 12 13 14 15 16 Chuong 2 21 22 23 24 25 26 2.7 28 29 Téng Quan Vé Bién Dich 1 ‘Trinh bién dich Phan tich chuong trinh nguén . Cac giai doan bién dich. Anh em cia trinh bién dich . Nhom eéc giai doan Cong cy xdy dying trinh bién djch .. Ghi chi vé tai ligu tham khao..... Mét Trinh Bién Dich M6t Lugt Bon Gian 29 Téng quan 29 Dinh nghia ci phap Phién dich dya ci pha} 38 Phan tich cd phép.... 1 46 M6t chuong trinh dich cho cée biéu thite don gian Ba Phan tich tir vung 62 Két hgp vi bang ky hig ‘Méy chéng xép tritu tugng Két néi cae ky thuat. Bai tap Bai tap lap trinh.. Ghi chit vé tai ligu tham khao Chuong 3 31 32 33 34 35 36 27 38 39 Chuong 4 4 42 43 44 45 46 AT 48 49 Phan Tich Ty Vung 93 Vai trd cia thé phan tit vuny Bém nguyén lig. Bye ta cdc thé ti. Nan dang cde thé tir Mét ngéu ngit dac ta thé phan tir vung. Automat hitu han .. Bién déi biéu thie chinh qui thanh NFA, ‘Thiét ké b sinh thé phan te vyng.. ‘Toi wu héa thé so mau dua trén DFA - 102 109 118 . 126 134 142 148 AGL 172 172 Ghi chu vé tai Liguth tham khao........ Phan Tich Ci Phap 175 Vai trd cia thé phan ed phap.... ‘Van pham phi ngi canh Xay dyng van pham. 176 .. 182 189 199 214 - 222 236 271 281 291 ss 302 Phan tich ci phap tr trén xuéng Phan tich cd php tir dudi len ........ Phan tich cu phap thi bac toan tur. Thé phan ci phép LR... Sur dung cde van pham da nghia. BO sinh thé phan ett phép..... Bai tap... Ghi chi vé tai ligu tham khao