P. 1
Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1998 (Có Hiệu Đính)

Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1998 (Có Hiệu Đính)

|Views: 11|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1998

2

1998


22 1, 1998
(India)

- Hõi bông hoa cua Cha, con hãy dê cho trai dât nay nhây mung. Mong sao
quôc gia ma Cha sai con dên së ngac nhiên truoc cac công viêc cua Cha, va
duoc dô tran dây cac ân sung cua Cha. Phuc lanh cua Cha së o cung cac con
dân nay....
Gio dây truoc su hiên diên cua cac thiên thân cung cac thanh cua
Cha, Cha noi cho ho biêt ráng: Cha la Chua Giêsu, la Con Thiên Chua va la
Dâng Cuu Thê. Cha la su tro giup cua cac con, va la khiên thuân che cho
cac con. Cac con hãy tro vê voi Cha va quan tâm dên cac Gioi Rán cua Cha.
Cac con hãy hoc sông môt doi sông ngay tháng, va hãy chêt cho ban thân
minh. Viêc tro lai cua Cha la diêu minh nhiên. Cac con dung noi ráng: “Con
dâu co chô nuong nau nao dâu.¨ Cha chinh la noi nuong nau cua cac con.
Trai Tim Cha la chô cho cac con nghi ngoi.
Hõi con dân India, boi vi cac con la nhung nguoi quy trong duoi
Mát Cha, Cha cung dã goi dên cho cac con hat giông
1
cua Cha dê cac con
mang gieo trông vao ruông vuon cua cac con. Mua mang thu hoach së duoc
dôi dao nêu nhu cac con biêt vun xoi dât dai voi ca tâm long chân thanh.
Dât së dap ung voi cac hat giông, va rôi moi nguoi së biêt dên Tinh Thuong
Yêu cua Cha, va dap lai loi moi goi cua Cha. Cac con dung lui buoc, ma cu
dên cung Cha voi nêp sông câu nguyên. Cha cân dên nhung loi câu nguyên
nhiêt thanh phat xuât tu con tim cua cac con dê hoan cai thê gioi. Theo cung
cach nay, Cha cam thây rât vui vê cac con.
Hôm nay, cac con dã nghe thây Tiêng Noi
2
cua Cha. Cha noi cho
con diêu nay: cac con dung chân cho, cung dung to ra cung long, boi vi dây
la ân sung cua Cha chuyên dat xuông cho cac con.
Cac con hãy hop nhât voi nhau duoi danh nghia Cha.


1
Chua Giêsu muon noi vê cac su diêp cua 'Su Song That Trong Thiên Chua `
2
Qua 'Su Song That Trong Thiên Chua `

3

(Sau do vao luc 3.45am, Chua Giêsu goi toi.)

- Con hãy noi cho ho biêt ráng diêu ma Cha cân do la: tinh thuong yêu, su
hoa giai va tinh thân tha thu. Dung vây, Cha muôn ho minh chung tinh yêu
mên cua ho dôi voi Cha.
ic: Cha o cung voi con.....


26 1, 1998
(India)

- Cha-Dây. Vassula cua Cha oi, con hãy ghi chep xuông Loi Cha goi dên
cho dân tôc nay:
Cha ban Binh An cua Cha cho cac con.... Cac con hãy dê Binh An
ma Cha luu truyên cho cac con luôn o lai voi cac con va che cho cac con.
Cac con dung so, va cung dung noi ráng: “Lây Chua, con phai lam gi?¨
India hõi India, Cac con hãy dâng lên Cha trai tim cua cac con, va hãy dâng
lên Dâng Cuu Thê cua cac con loi câu nguyên chân thanh. Cac loi câu
nguyên cua cac con së thanh hoa linh hôn cac con, cung nhu linh hôn nhung
nguoi khac. Cac con hãy câu nguyên không ngung, dê xua duôi Kë Du trôn
chây di... Cac con hãy hop nhât voi Cha, va ben rê trong Cha, dê không co
ai, va cung không co diêu gi trên doi nay co thê xen vao giua cac con va
Cha. Cuôc tro lai trong dai cua Cha la diêu minh nhiên.
India con oi, Cha dã mau mán dên cung cac con voi Trai Tim cua
Cha co sán sang trên Ban Tay Cha, cac con hãy don nhân lây Trai Tim Cha
va hãy dát vao tâm hôn cac con. Cha dã dên voi cac con cung voi Su Diêp
cua Cha. Cha dang moi goi dân tôc cac con hãy huong tâm hôn minh vê
Thiên Chua, va hãy sông thanh thiên. Cha la Chua, va la Thiên Chua. Cac
con hãy hat lên Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha, va hãy gây dung vuon nho
o moi noi ma cac con dên. Cac con hãy vun trông dât dai cua cac con chu
dung co ngân ngai gi ca. Cac con dung so phong ba bão tap dôi khi co co
thê nôi lên.
Dâng Tu Huu o cung voi cac con.... Thanh Tâm Cha la noi nuong
nau cua cac con. Vi vây, cac con hãy dên va dâng minh cung voi gia dinh
cac con lên cho Cha, va dâng lên cho ca Trai Tim Ven Sach cua Me Thanh

4

cua cac con nua. Cha la Chua Giêsu muôn o lai voi dât nuoc cac con, va
thanh hoa dât nuoc nay. Chinh vi vây, Cha xin cac con hãy dâng minh cho
Hai Trai Tim Chung Ta. Cac con hãy chung thuy voi Cha, va hãy hop nhât
nên môt duoi Danh Nghia Cha.
Nay hõi cac con be mon cua Cha, Cha ban phuc lanh cho tât ca cac
con.25 2, 1998

Lav Ðuc Giavê, xin lam cho tinh vêu mên cua con
gán bo chàt che voi Tinh Thuong Yêu cua Chua,
dê Chua co thê noi ráng. 'Chao mung con vao Nha Cha'`

Con muon tinh vêu mên cua con cùng gán bo
chàt che voi Thanh Ý Than Linh cua Chua nùa,
va lav Chua, tru khi chung con song theo Loi Chua
thi viêc thong hiêu Loi Chua thoi van chua dav du, .

- Vassula con cua Cha oi, bong tôi su chêt dang thâp thoang noi thê hê nay
rôi. Môt bong tôi co thê chôn ngâp tât ca moi nguoi xuông vuc sâu thám
nhât, va dang che phu phân lon thê hê nay. Thât la nguy khôn cho nhung ai
gio dây tim cach ân nau kÿ cang dê cam thây minh an toan hon. Cac nguoi
nay la lop nguoi cu coi Thiên Chua nhu tro choi, va lên tiêng noi ráng:
“Duc Giavê không co quyên luc gi trên chung tôi ca.¨ Ho tu tin ngôi trên
ngai toa cua minh ma tuyên bô ráng không ai co thê sanh báng voi ho duoc,
vây thi co cân noi thêm diêu gi nua dâu? Trong long ho thiêu váng tinh yêu
mên ....
Cha së noi, va con hãy ghi chep xuông di: Cac con hãy câu nguyên
cho moi loi noi cua Cha vang dôi trong tai cua moi nguoi môt cach rõ rang.
Cha dã uy thac cho con môt công trinh cao thuong nhât trong thoi dai cua
cac con. Công Viêc Thân Linh nay duoc dát vao tay con. Dung vây, Cha vui
long trao cho con. Voi tinh thuong mên, Cha dát dê Công Viêc vao ban tay
cua môt nguoi co tinh thân tre tho, la nguoi luôn luôn muôn lê thuôc tron
ven vao Cha.

5

o
1
Ngay luc nay, Cha không muôn roi Ngai Toa cua Cha dê thám
viêng con chôc lat, nhung con hãy danh thoi gio cho Cha, va Cha së don
nhân lây nhu môt nguoi don nhân nhung vong hoa danh-danh thom ngat....

Oi lav Chua cua con, Su Hiên Diên trên Troi cua Chua
luon kem theo nhùng huong thom ngat tinh tê nhat.
Jav, lav Chua, xin to cho con Dung Nhan Long Lav cua Chua
va phu trên con Nguon Anh Sang rang ngoi cua Chua.

Xin cho con nghe thav Tiêng Noi cua Chua nhu mot am diêu
ma truoc dav chua tung ngot ngao nhu thê,
va ngot ngao hon ca ngan thu mat ong quvên lai voi nhau.

- Con hãy dên ma hit tho huong vi môc duoc dên tu Môi Miêng Cha:
2
-
Biêu ngu ma Cha dã truong lên trên con la gi?

- Da Biêu ngù ma con nhin thav truong lên trên con la T .

- Dung vây, do la tinh yêu mên. Yêu mên la diêu vuot trên hêt moi su. Yêu
mên la lam theo Thanh Y Cha. Dây chinh la chia khoa dê di vao Vuong
Quôc cua Cha trên Troi.
Nêu nhu cac con cho ráng cac con dang sông trong Cha, ma lai
không co tinh yêu mên, nhu vây cac con không thê noi ráng cac con sông
trong Cha: môt doi sông thât trong Cha la sông môt nêp sông nhu Chua
Kitô dã sông. Cac con dã nghe thây ráng không phai nhung nguoi chi kêu
nai dên Danh Cha ma vao duoc Vuong Quôc cua Cha dâu, nhung chinh la
cac nguoi ngoai viêc duoc nuôi duõng báng tinh yêu mên
3
ma con lam theo
Thanh Y cua Cha trong khi con sông noi duong thê nay.
Cac con hãy noi cho Cha biêt: môt cây án trai ma lai không sinh
hoa kêt trai thi con co ich gi duoc nua? Hay môt chiêc dan thu câm ma lai
không co giây thi cung vây ma thôi phai không? Noi cach khac, nhung loi
ca tung cua cac con dâng lên Cha ma không co tinh yêu mên thi không co

1
O dav nhu co su ngan ngai. Toi nghi la Thiên Chua muon tam ngung su diêp va dê toi thanh
thoi, thê nhung Ngai lai noi thêm nhu tiêp theo sau.
2
Chua Giêsu ngung lai roi Ngai doi giong noi.
3
O dav tinh vêu mên co nghia la Loi Chua va song theo Loi Chua

6

ich gi dôi voi Cha. Cac hy tê cac con dâng lên Cha ma không co tinh yêu
mên thi cung dâu co ich gi. Cuu canh cua cac con la tinh yêu mên, boi vi
cuôi cung chinh trong tinh yêu thuong ma cac con së duoc doan xet, chu
không xet doan theo tai loi khâu, su hiêu biêt hoác cac hy lê cua cac con,
cung không xet theo cac hông ân ma Cha voi long nhân hiên dã ban cho cac
con. Cac con së duoc do luong theo muc dô yêu mên cua cac con. Cac on
dác sung nay duoc ban cho cac con nhám dê xây dung Giao Hôi. Cac con
hãy dê cho câu truc va nên tang cua cac công viêc lam cua minh duoc xây
dung trên tinh thuong yêu dê cac công viêc tôt cac con lam së không bi mât
gia tri. Noi dung ra la nguoi tôt së chiêm duoc hông ân cua Cha hon.
Thanh Phô cua Cha
1
së duoc nâng lên nho vao phuc lanh cua
Thanh Thân Cha ... va bão tô së qua di.... rôi moi nguoi noi duong thê së
sông môt doi sông thât trong Cha, va tinh yêu mên cua ho së gán bo chát
chë voi Thanh Y cua Cha dên dô linh hôn cua ho tro thanh ngai toa cua
Dâng Khôn Ngoan. Dung vây, Kinh Thanh tung noi vê nhung nguoi nay
nhu sau: “Linh hôn nguoi công chinh la ngai toa cua Dâng Khôn Ngoan.¨
Ly do la trong trai tim nguoi yêu mên Cha không thiêu nhung kho tang
châu bau. Hõi bô câu cua Cha, khi Thân Khi Cha noi qua môi miêng cua
con ráng: “Thông hiêu Loi Ngai thi chua du, nêu nhu không sông theo.¨ Do
la diêu lam cho con hiêu ráng trong tinh yêu mên cua con nêu nhu không
sông theo Thanh Y Thân Linh cua Cha, con së Thât Bai Náng Nê.
Con dã sông theo thê gioi chong qua nay qua lâu, nên së cháng bao
gio hiêu duoc ráng: chinh trong Thanh Thân cua Cha, ma thân xac con co
thê bi câm giu, vi vây cac tu tuong cua con phai tro nên cac tu tuong cao
quy. Trong su cao quy thân linh cua tu tuong ây, va trong tinh trang dây ân
sung thân linh do, quyên luc cua Thiên Tinh thâm nhâp vao trong con, Công
Trinh cua Cha duoc hoan thanh, va Thanh Y cua Cha duoc thuc hiên.
Cung nhu Cha dã noi voi cac con môt lân rôi, nay Cha muôn noi
thêm môt lân nua ráng: së dên môt ngay, ngay gio cung rât gân dây thôi, y
muôn cua cac con du vân con sông noi trân thê, nhung tâm tri thi o trên
thiên dang ma tôn vinh Su Thanh Thiên Ba Ngôi Thiên Chua cua Cha. Cho
du thân xac cac con con di dông noi giua nguoi doi, linh hôn va tâm tri cua
cac con do Thanh Y cua Cha chiêm giu, duoc dô tran dây Anh Sang cao
quy cua Cha. Giông nhu tâm tri cua môt thiên thân, cac con së thây minh

1
Toi hieu v Ðuc Giavê o dav muon noi. 'Nuoc Ngai noi duong thê` qua tu ngù 'thanh pho`

7

dang di lai trong Vuon Dia Dang va trong Thiên Dang giua cac chu thân
chu thanh, boi vi su hop nhât cua cac con voi Cha dã dên chô hoan chinh...
Nay con a, Chung Ta muôn nhin ngám Chinh Chung Ta trong con.
Con së co hinh anh cua Thiên Chua vô hinh. Chung Ta së nhin ngám thiên
dang
1
o trong con. Phân cac con, cac con la nguoi chiêm huu duoc Chung
Ta, nên cac con co thê sông môt nêp sông ma Chung Ta mong doi cac con
sông, môt nêp sông ma qua su khôn ngoan hoan hao va su thông hiêu tinh
thân, cac con së dat dên su hiêu biêt dây du vê Thanh Y Thân Linh cua Cha.
Hõi cac con rât yêu dâu cua Cha, nêp sông ma cac con sông së sông theo y
muôn cua Cha duoi moi khia canh, boi vi chinh cac con duoc tao dung nên
dê sông trong Triêu Dinh Vuong Quôc cua Cha. Cha së thanh hoa cac con,
va rôi dây cac con së nhân lây náng luc dê tro thanh cac nguoi sung kinh
tron ven. Môt khi tât ca nhung diêu nay
2
duoc công bô trong Su Diêp cua
Chân Ly,
3
chi co it nguoi moi hiêu duoc Loi Cha.
Ngay nay, thê gioi nghe ma cháng hiêu gi, nhin thây nhung lai tao
ra cac hinh anh không dân toi kêt qua nao ca. Ngay ca cac nguoi xem ra
dang o gân gui bên Trai Tim Cha, nhung nguoi nám giu chia khoa Vuong
Quôc cua Cha ma cung không hiêu gi. Ho dang sôt sang dâng lên Cha long
mô mên, tâm tinh ta on, va sông nghiêm khác voi ban thân minh, nhung lai
cho minh ngang hang voi cac nguoi Cha trao vuong miên vinh quang,
4
thê
rôi khi Hoi Tho Thân Linh
5
cua Cha thôi huong vi ngot ngao xuông cac con
dê canh tân cac con, va dung vây, khi Thanh Thân cua Cha tu trên Troi cao
xuông nhom lên trai dât ngon lua nhu môt nu hôn rua tôi, thi ho lai ra suc
dung moi cach dê ma dâp tát di Ngon Lua cua Thanh Thân Cha. Ngay nay,
Tiêng Noi cua Cha duoc nghe biêt, thi tâm tri ho lai sinh ra so hãi va lâp tuc
lam moi su co thê lam trong quyên luc cua minh dê dâp xoa di.
Cha la Tac Gia cua cac viêc ky công không thê luong duoc. Cha
sáp sua mo cac tâng troi ra dê cho cac con biêt dên muc dich cua Cha la:
viêc tuôn dô tran dây Thanh Thân Cha, la Dâng Duoc Hua nhu dã viêt trong
Kinh Thanh, va la Dâng dã hoat dông trên loai thu tao cua Cha nhu chua
tung co truoc dây trong lich su. Ngai mau mán cât nhác moi nguoi lên thiên

1
Mot thiên dang theo nghia tinh than.
2
Nhùng su viêc ma tat ca dang duoc noi voi chung ta bav gio.
3
Kinh Thanh
4
Cac thanh
5
Chua Thanh Than

8

dang. Ngai tiêp cân voi moi su duoi dât giông nhu voi thiên dang bao nhiêu
co thê. Vassula con oi, Cha la Dâng dân dát moi su, va quyêt dinh moi su
theo Y Muôn riêng cua Cha. Cha không bao gio thât hua, thê nhung Cha
hiên danh vê viêc pha tan can tro chia rë. Dây la ly do tai sao cac con nên
dát moi hy vong vao Cha, boi vi nhu Cha dã noi, voi quyên luc va ân sung
cua Thanh Thân cua Cha, Cha sáp sua lam tiêu tan di cac can tro, su chia rë
cua cac con, va vi Vinh Quang cua Cha, Cha hop nhât cac con vao môt
Thân Thê duy nhât. Thê rôi, thê hê cua cac con sau khi tro lai voi luong tri,
së lên tiêng ma kêu lên Chung Ta ráng:

“Lây Ba Ngôi Thiên Chua dang tôn tho!
Xin giu mát chung con chi biêt huong nhin
lên Môt Trai Tim,
va khung ban cho linh hôn chung con
nhung gi con thiêu thôn.

“Xin xuc dâu cho chung con.
Ôi Ba Ngôi Thân Linh va Thanh Thiên Thiên Chua,
xin dô dâu cua Chua trên chung con
dê chung con theo Thanh Y Chua,
luôn hop nhât ma không bao gio tach roi Chua.
Xin chuân bi chung con
tiên vao Vuong Quôc Vinh Hiên cua Chua
noi trân thê
ma trong do, Thanh Y Chua tro nên
cán ban cua doi sông háng ngay cua chung con,
va duoc vë thanh huy hiêu trên tran chung con,
cung Tinh Thuong Yêu la biêu ngu
trên dâu chung con.¨

- Nay bông huê cua Cha, Dâng Tao Hoa cua con noi voi con diêu nay dê
con ra di noi lai voi Cac Nguoi Thân Thiêt cua Cha:

“Lây Duc Giavê, la Chua cua con
va la Cha nhân tu nhât cua con
së phuc suc cho chung con

9

voi nhung Trang Phuc Hoang Tôc cua Chua.
Va trai dât së duoc Ngai phuc suc
báng cac kho tang châu bau ân dâu
ma Ngai danh giu lai cho thoi dai cua chung con.¨

- Cha së phuc suc trai dât nay thanh Mua Xuân, Mua Xuân cua Cha. Mua
Xuân cua Duc Giavê la nhu thê nao? Nay cac con yêu dâu cua Cha, Mua
Xuân së dên khi ma toan thê loai thu tao cua Cha së toa sang voi môt anh
sang rang rõ. Trong phep rua cua Viêc Thanh Tây, cac con së duoc khôi
phuc tro lai voi hinh anh dâu tiên. Trong Viêc Thanh Tây nay, moi nguoi së
thao thuc duoc hop nhât gân gui hon voi Cha trong tinh yêu mên, dông thoi
trai tim cac con së di tim Chân Ly, Duong Sang, va Su Sông. Trong Chân
Ly noi duoc nêm huong cac huong vi say mên, va linh hôn cac con duoc
Thanh Thân Ân Sung cua Cha thuong doai dê tro nên hoan thiên. Hinh anh
bong tôi cua cac con không con nua, boi vi Cha la Tân Lang cua cac con, va
la nguoi cha nhân ai nhât trong cac nguoi cha, së toa sang trên cac con.
1

Chua Tinh Yêu dang trên duong tro lai dê chân chinh lai Vuong
Quôc cua Ngai. Dây la Vuong Quôc cua Cha duoi dât, va Thanh Y cua Cha
duoc thuc duoi dât cung nhu trên Troi vây.
Vi vây, bây gio la thoi gian án nán hôi cai. Dây la môt thoi dai dây
tôi lôi ma cac con nên chuôc lai báng doi sông cua minh. Cac con hãy tu bo
y riêng cua minh, va hãy tim dên su quy mên cua Cha qua viêc nhân ra
Thanh Y Cha la gi. Nay Vassula con oi, con la nguoi duoc chuc phuc dap
Tiêng Cha Goi, con hãy truyên ba cac Loi Cha thanh nhung giong sông dây
Long Thuong Xot va Hy Vong. Con hãy tro nên giông nhu bông huê trong
mua Chay nay. Con dung dê y dên ban thân minh, ma con cu dê cho nguoi
Quan Ly sán soc cho con. Con hãy tron ven xoa bo minh di, va hãy tro nên
giông nhu chât long dê co thê luu chay vao Cha, la Thiên Chua cua con, va
tro nên môt tâm môt y voi Cha...
Cha la Thiên Chua së sán sang gáp con vao bât cu gio phut nao
trong ngay nhu y con muôn. Nay con cua Cha, hãy kêu câu lên Cha bât cu
luc nao. Vi vây, con hãy nâng tâm hôn minh lên voi tâm tinh cam ta, cung
ca tung Thanh Danh Cuc Thanh cua Cha vi dã ban cho con hông ân cao
trong nay: la mo cua don Cha.

1
Kh 22:5

10

1
Nay hõi thua vuon Thanh Phô cua Cha,
Hõi quôc gia cua Quôc Gia,
voi niêm vui mung,
tu noi Cha con hãy chiêm lây: Su Sông.

- Nay con a, con hãy tan biên trong Thiên Tinh cua Cha. Con dung dê cho
bât cu môt bong tôi nao co thê len vao tâm tri cua con. Gio dây Chua cua
con dã nhân tu doai xuông con va mác vao nguoi con bô trang phuc la Tinh
Thuong Yêu cua Ngai. Cha së manh më hon trong con, thê nên con dung
bao gio nhuong bô tinh yêu hen cua minh, dung lam cho Cha buôn phiên
qua viêc con hoai nghi vê long Nhân Lanh cua Cha.
Con hãy trân quy don nhân giot suong ân sung ngu vao tâm tri con
trong Nguôn Anh Sang cao trong cua Cha. Con duoc chinh Chua Xuân moi.

Lav Chua cua con,
nhiêu nha vua sang trong nhùng muon
cho di ca Juong Quoc cua ho
dê don nhan mot giot cua cac an sung nav.
Thê ma Chua lai vo cung uu ai ban cho con
trong Tinh Thuong Yêu Than Linh vo bo bên cua Chua.

Con muon tu do roi tiên buoc di va noi:
'Ðung vav, qua dung nhu thê trong mot giav phut diên dai
cua Tinh Thuong Yêu, Chua dà ban cho con nhiêu hong an.
Chua cho di ma khong dán do,
nhung ha co gi chu? vi mot ke hoan hoan toi tê sao...?

- Thê nhung con la nguoi ma Cha chon lua! Cha nhin thây noi su yêu duôi
nhân loai cua con, va ngay khi do,
2
thoang qua duoi bui cat tôi lôi, bên duoi
cac lop nay Cha dã nhin thây loang thoang môt tinh yêu mên giông nhu tre
tho. Trai Tim Cha cam dông dên roi lê khi nhin thây nhu vây. Chi môt su
viêc nay thôi cung du dê chiêm doat duoc Long Thuong Xot cua Cha rôi.

1
Bong dung, Ðuc Giavê la Thiên Chua vui tinh cua toi noi báng an du. Joi mot anh sang
chiêu vao tam tri cua toi, Ngai cho toi hiêu ráng 'Thua vuon Thanh Pho cua Cha` co nghia
la` Jassula cua Thanh Ðiên Cha.` va cùng nhu thê voi tu ngù. 'quoc gia cua Quoc Gia.`
2
Thiên Chua muon noi truoc khi toi hoi cai, nghia la truoc khi Loi Goi Than Linh kêu dên toi.

11

Du lê thuôc vao tôi lôi, thê nhung môt tia sang nho cua tinh yêu mên dôi khi
dã toa ra tu noi con. Thê nên Cha dã noi: “Cha së quyêt dinh tiêu diêt di
nhung gi không thuôc vê Cha va qua viêc tháp lên ngon lua, Cha phuc hôi
su be nho con lai cho Cha.¨ Rôi voi su tuôn dô tran trê ân sung mang lai on
cuu rôi cua Cha, Cha dã hanh dông theo Thanh Y cua Cha.
Gio dây con hãy dên, va hãy tro nên nhu ngon duôc chay sang
chiêu soi vao bong tôi cua ky nguyên nay. Con hãy náng dên voi Cha dê
con co thê nêm huong su ngot ngao cua Cha, va cam nghiêm cac hoan lac
trong su gân gui voi Cha, nhung dông thoi con hãy tôn kinh Cha.


(Su diêp nav duoc ban cho toi voi nhùng quang canh khac nhau. Thê roi
mài mot ngav rat xa vê sau, su diêp duoc tiêp tuc, nhanh chong vao thang
Ba, boi vi truoc do chua viêt xuong hêt. Su co nav xav ra la do cac cuoc
hanh trinh cua su vu.)

3 ăm 1998

(Tiêp tuc Su Ðiêp truoc)

- Vassula con cua Cha, cung voi Con cua Cha la Chua Giêsu Kitô, va voi
Chua Thanh Thân, Cha dã tu Ngai Toa cua Chung Ta trên Troi dich thân
xuông duoi trân thê thám viêng cac con theo cach thuc nhu thê nay dê khác
ghi vao cac con Chu Diêm Tinh Thuong Yêu cua Chung Ta.
Chung Ta trao cho con nhiêm vu chuyên dat Loi thân linh cua
Chung Ta dên moi quôc gia dân tôc. Do do, con dã lam nhung gi ma con
duoc yêu câu thuc hiên. Nay con rât yêu dâu cua Cha, con dã roi bo nha
cua, gia dinh, tiên nghi cung dât dai cua minh vi Danh Nghia Chung Ta.
Vây con hãy dê cho Cha nhác nho cho con biêt phân thuong vê viêc tu bo
nhu sau: Chi vi viêc nay ma thôi, con së duoc tra công gâp trám lân. Con së
thua huong Vuong Quôc cua Cha, la su sông doi doi. Hõi con gai, la nguoi
ma Cha trao pho kho tang vô gia nay, con dung nghe theo nhung cuôc tranh
luân trai nguoc diên ra duoi Danh Nghia Cha. Con hãy tro nên nhu chim bô
câu bay bông lên không trung, vuot trên moi thu ôn ao va nuoc mát. Nhu
thê, con dung dê minh phân tâm va quây nhiêu boi nhung chuyên bên

12

ngoai. Con hãy huong anh mát nhin lên Cha, ma nho ráng Cha thuôc vê cua
con, va con thuôc vê cua Cha.
Con dung to ra bât mãn khi thây minh nhu lãnh nhân hông ân
1
vinh
hiên it hon so voi ba nám dâu, boi vi tât ca nhung viêc lam cho con nhu vây
dêu la dê tôn vinh Cha. Dê gin giu long khiêm nhuong cua con, Cha dã thuc
hiên hanh vi Khôn Ngoan nay, co lë kho hiêu dôi voi con. Thê nhung, hanh
vi cua Cha lâp tuc ban cho con la con duoc tu do dên voi Cha, va tu do lam
viêc cho Cha. Hanh vi cua Cha dát con vao môt tu thê, ma qua do, con tu y
dên voi Cha, huong cac tu tuong cua con lên Cha, va dâng lên Cha nhung
gi ma con co thê dâng. Trong khi Cha trông chung hat giông riêng cua Cha,
trao cho duong su môt su sông nhu lê vât hy sinh cho nhiêu nguoi, không
nên nuong tua vao ai ma chi nuong tua vao Dâng Cuu Thê cua minh, la
Dâng dã nâng duong su lên tu cõi chêt, va lôi keo duong su vao nêp sông
hop nhât thân mât trong Trai Tim Ngai, Cha lây lam vui thich noi hat giông
nay cua Cha.
2
...
Nao bây gio con hãy noi cho Cha biêt: con nguoi liêu co thê lua
dao Thiên Chua duoc hay không?

- Da khong, khong bao gio. Ao tráng
3
khoac lên minh khong phai bao gio
cùng lam cho nguoi ta song thanh thiên, dao duc va trung thanh hon duoc.

- Tuy nhiên co nhiêu nguoi dang lua dao trai tim con cai cua Cha. Ho lua
dao Cha báng nhung dôi tra cua ho.
4
Cha noi cho con biêt: khi Ngay Gio
cua Cha dên, ho së bi loai ra khoi Vuong Quôc cua Cha. Môt ban an duoc
tuyên bô dua vao cac ly co nay. Cha dã ban cho con hông ân phân biêt duoc
diêu gi dên tu anh sang, va diêu gi dên tu bong tôi. Co diêu Cha cung muôn
cho con nhin thây co thêm biêt bao nhiêu nguoi nua bi lôi cuôn vao bong tôi
hon la vao trong Nguôn Anh Sang. Cha noi cho con biêt diêu nay dê dên

1
Nhùng cau tra loi truc tiêp cac cau hoi cua toi, va cua nhùng nguoi hoi Chua qua toi. Thêm
vao do la liên tiêp nhùng huong vi thom tho, cung cac thi kiên voi Su Hiên Diên cua Ngai.
2
Co giav phut thinh làng
3
Ðo la cac tiên tri gia, ma ngav nav co rat nhiêu, rat la nhiêu, con nhiêu hon ca so nguoi duoc
Thiên Chua chon goi. Co diêu Thiên Chua cho phep diêu nav xav ra dê thu thach con nguoi.
4
Mot thiêu phu trong nhom ho dàc biêt thu thach Thiên Chua mot cach khong nê nang báng
nhùng su diêp gia mao cua ba, soan thao trong bong toi, danh lua duoc nhiêu nguoi tin theo.
Cac ban co thê nhan ra ba qua su diêp ba tuvên bo ráng 'Su Song That Trong Thiên Chua `
se cham dut vao thang 8 nàm 1997. Su doi tra dan ba dên cam bav do chinh ba tu giàng ra.

13

ngay gio thanh loc, con co thê nho lai moi su Cha dã noi truoc cho
con...
1

Con hãy nhác nho cho cac ban huu cua con nho dên Cha. Hõi bô
câu cua Cha, cac ban cua con la ban cua Cha. Con hãy noi cho ho biêt diêu
ma Nguoi Cha rât nhân tu cua ho noi: con hãy bao cho ho la hãy o lai trong
Cha, trong Tinh Thuong Yêu cua Cha, rôi niêm vui cua ho së tron ven. Moi
su ho phân dâu trong công viêc cua minh vi Danh Cha, thê nhung ho lai
không thanh công, hoác chua thanh dat duoc, vi su yêu duôi cua con nguoi,
thi voi tu cach la môt nguoi cha, sau khi nhin thây su cao thuong cua tu
tuong ho, Cha coi trong su thiên y vê viêc muôn lam vui long Cha. Nhu vây
dên luot Cha, Cha së bô tuc nhung gi con thiêu sot o noi ho, dê cho nhiêu
nguoi tin tuong vao Công Trinh cua Cha, tin vao Chu Diêm Thân Linh cua
Tinh Thuong Yêu noi Cha. Ho tin tuong không phai vi ho, ma la do báng
chung cua công viêc hoan thiên së thanh dat trong Thiên Tinh cua Cha.
o
2
Con phân con, hõi bô câu cua Cha, con hãy nhin dên Tân Lang la
Dâng dã nâng con lên, va huong dân con qua Thân Khi cua Ngai di theo Loi
Goi cua Ngai.
3
Con hãy hat dâng lên Cha môt bai thanh vinh doc nhu sau:

Lây Nguôn Nuoc Háng Sông,
xin bao vê con trong nhung luc hoan nan,
xin giu gin linh hôn trung thanh gán bo voi Trai Tim Chua
la noi cac nguôn suôi cua Duc Giavê
lam cho moi linh hôn duoc tuoi mat va hoan hi
khi dên nghi ngoi
trong tân Tâm Diêm cua Tinh Thuong Yêu

Ôi kia Dâng dã phuc suc cho con
báng nhung Trang Phuc Hoang Tôc
4

nhám lôi keo hêt quôc gia nay dên quôc gia khac

1
Co mot giav phut vên làng ngán ngui, roi Thiên Chua noi dên nhùng nguoi dên tham du cuoc
tinh tam toan thê gioi cua phong trao 'Su Song That Trong Thiên Chua ` tai Ðat Thanh. Ho la
nhùng nguoi to chuc va co suv cho 'Su Song That Trong Thiên Chua ` va la nhùng cot tru
kiên cuong cua Su Ðiêp Chua.
2
Anh nhin cua Chua huong nhin vê phia toi. Anh mát cua Ngai vua than thiêt nhu nguoi ban
va cùng au vêm nhu mot nguoi cha.
3
Trong khi Chua Nhan Tu noi voi toi cac loi nav. linh hon toi duoc nang lên cao, va thoang
thav Jinh Quang cua Ngai, khiên toi duoc nêm huong nhe nhang viên tuong cua Phuc That
4
Nghia la chinh Chua Kito

14

không chua môt ai tâp trung vong quanh
Ba Ngôi Thiên Chua Thanh Thiên
thanh môt thân thê.

Hãy nhin dên Dâng dây long nhân ai vô cung tân
la Dâng mung vui
ngay ca trong trai tim khôn khô cua con
boi vi không co tao vât nao khac co thê cuu rôi con duoc.
Chuc tung Duc Giavê mãi mãi muôn doi. Amen.

- Dung vây, Cha dã ban cho con Su Sông trong Thiên Tinh cua Cha, nung
nâu nhung lâm lôi cua con. Gio dây, con duoc tham gia va hop nhât voi
Chinh Thiên Tinh chát chë không bao gio chia lia. Cha ban phuc lanh dôi
dao trong Danh Cha. Mong cho moi thanh dat cua con mang lai thinh dat
cho toan thê nhân loai. Con hãy hoat dông dê gin giu Danh Cha luôn Thanh
Thiên, va sông hoa binh voi moi nguoi.


9 4, 1998

(Me Thanh cua chung ta noi:)

- Vassula con cua Me, Su Hiên Diên cua Me la Binh An va Niêm Vui.
Dung vây, boi vi Me la Me cua con truoc ca nguoi me trân gian cua con.
Cung nhu cac nguoi me chia se voi con cai minh, Me cung chia se
cac niêm vui, nôi dau khô cua cac con, cung tât ca nhung gi ma cac con chiu
dung. Diêu lam cho Me vui mung la nhin thây cac con cua Me sông môt
nêp sông trong su thât nhu dã duoc Chua Cha Doi Doi khuyên rán ngay tu
thuo ban dâu.
Vassula cua Me, ngay nay co nhung ke lua dao, thê nhung nguoi ta
cung nghe noi ráng trong qua khu dã tung co nhiêu nguoi lua dao rôi.
1
Vi
vây cac con cung së thây cac tiên tri gia. Vao luc ban dâu, ho cô gáng mua
chuôc cac con cho ban thân cua ho,
2
thê rôi ho quay ra chông lai cac con,

1
Me Thanh cua chung ta muon noi dên cac tiên tri gia.
2
Qua su tran ngap nhùng su diêp mua vui cho ca nhan.

15

môt khi ho nhân ra y dô cua minh bi Thân Khi vach trân ra cho con biêt
duoi Anh Sang cua Chân Ly. Nay con cua Me, Me dã bao boc cac con trong
Trai Tim Ven Sach cua Me. Dây la phuong thê Me bao vê cac con cai cua
Me.
Trong Tinh Thuong Yêu bên vung cua Me dôi voi cac con, trong
tu cach la Me, Me luôn la nguoi Bao Vê va Bênh Vuc thân ai cua cac con.
Tai sao! Cháng lë cac con lai không nghe thây Me tro nên giông nhu su tu
me bênh vuc cac con cua minh môi khi cac ban tay nho bân giang ra cham
dên cac con hay sao? Không ai co thê chiêm doat cac con ra khoi ban tay
Me. Vassula con cua Me, con duoc dâng hiên cho Me, con dã ky kêt dâng
hiên ban thân cho Me báng mau riêng cua con.
1
Trong vân dê nay, Thiên
Chua dã xac nhân con va lam cho con tro nên manh më va Ngai luôn hô tro
cho con, boi vi ân sung cung quyên luc cua Ngai bên vung mãi muôn doi.
Con cua Me la Chua Giêsu Kitô, thi luôn o bên canh con, nám chát
tay con trong Tay Ngai dê cho con không bao gio roi khoi Ngai. Nguoi Con
Yêu Quy cua Me bui ngui xuc dông khi con cung voi nguoi khac dã vui ve
nhân ra Loi Kêu Goi Dây Long Thuong Xot cua Ngai qua chu dich cao ca
cua Ngai, cung nhu hy sinh moi su ma cac con dã lam dê muu ich cuu rôi
cac linh hôn.
Thiên Chua, la Chua Cha, la Dâng nhân tu nhât trong cac nguoi
cha. Ngai dã uu ai dên con giua muôn van nguoi, ban cho con hông ân vô
gia nay, va dây dô con báng On Khôn Ngoan, la on dô dây xuông tâm tri
con cung tâm tri nguoi khac tât ca nhung gi la chân thât, tât ca nhung gi la
cao ca, tât ca nhung gi la tôt lanh va tinh tuyên. Trong Tinh Thuong Yêu vô
song ma Ngai danh cho moi thu tao cua Ngai, Dâng Tao Hoa tu trên Ngai
Toa cua Ngai dã ban phuc lanh dôi dao cho cac con. Trong Vuong Dinh
cua Ngai, Ngai dã nuôi nâng con,
2
báng mât nhuy hoa tu Môi Miêng cua

1
Toi dà trich mau trên ngon tav va kv kêt báng chinh mau riêng cua toi dê dang minh lam No
Lê cua Me Thanh cua chung ta.
2
Bong nhiên co su bat ngo la trong khi nghe nhùng loi nav toi hiêu ra mot thi kiên cù ma toi
nhan duoc. Khi toi duoc dua lên báng tam tri vao Nha Cha cua chung ta noi co nhiêu cho voi
mot vên tiêc don sán cho chung ta. Trong thi kiên av, tôi duoc dan dên dên mot càn phong co
mai hiên, diêu noi trong thi kiên la chung quanh dêu co su Binh An hoan hao. Sau khi ra khoi
càn phong av, toi nghe thav tiêng noi bap be cua mot hai nhi tu mot phong nao do vong lai, boi
vi càn phong do cua khep mo. Toi khong di vao bên trong càn phong dê nhin. Thê nhung trong
thi kiên voi doi mát cua linh hon toi, tu bên trong càn phong kia, toi nhin thav mot thiêu phu
ngoi trên chiêc ghê dai báng go dua mát nhin dua be bap be noi dang ngoi duoi san nha gan
ngav bên hai chan cua ba. Jao thoi gian thi kiên, toi khong hê hiêu ra duoc thiêu phu va con

16

Ngai. Dông thoi tu Ngai Toa Uy Nghi cua Ngai, Thiên Chua doai xuông
con, an ui con, va qua con an ui hang triêu nguoi khac dang tha thiêt cân
dên niêm ui an. Ôi con diêu gi khac nua ma voi long nhân hâu cua Ngai ma
Ngai dã không lam cho tât ca cac con! Dây la diêu ma cac nha triêt hoc cua
thoi dai cac con không bao gio nám bát duoc boi vi do la diêu vuot ra ngoai
duong lôi suy tu cua ho.
Con gai cua Me, con hãy hoan vui boi vi con dã lãnh nhân duoc
nhung ân sung nhiêu hon ca viêc con chua co thê xung dang don nhân. Con
hãy ca tung Chua Thanh Thân cua Thiên Chua, la Dâng dã diu dang va nhân
tu doai xuông voi con, tro nên ban huu cua con, xuc dâu cho con, va chi bao
Duong Lôi cho con. Vi vây, con hãy tôn vinh Dâng Di Truoc dã dô xuông
con tran dây Tinh Thuong Yêu cua Ngai, va cho con duoc vui huong su
ngot ngao thân mât, nâng bông con lên Canh cua Ngai dê bay qua cac tâng
troi cung voi Ngai. Vây con dung so.....dã bao lâu rôi con tung thap nhâp
vao Trai Tim Ven Sach cua Me, nên con dung so....
Vassula con cua Me, con hãy câu nguyên cho nhung nguoi diên
dich sai lac vê Su Diêp Thân Linh cua Chung Ta. Con hãy to long thuong
cam dôi voi ho, boi vi ho không biêt viêc ho dang lam.... Con hãy thuong
dên canh diêu tan cua ho. Con dung dua ra loi luân an ho. Con hãy dê
Chinh Quan An xet doan ho. Con sán sang lam diêu nay Cho Me không?

- Con se co gáng, con se co gáng dê nho.

- Vassula con cua Me, con hãy cô gáng .... tro nên môt nguoi tôt mãi mãi
va hãy kiên nhân. Con dung dê cho cac cam dô loai nay tân công duoc con,
va lam hu hai linh hôn con. Con hãy dê cho Dâng Tôi Cao vui ngu trong
con. Con hãy dên tôi thay cho ho. Môi khi con dên tôi, Chua Nhân Lanh së
xuc dâu cho con báng chinh Tinh Thuong Yêu Thiên Chua dôi voi cu chi
cua con. Dung Nhan Ngai së toa chiêu trên con, va Ngai së ban phat Cac
Phuc Lanh cua Ngai xuông ca nhân loai. Hanh vi ma Thiên Chua muôn noi
con do la hanh dông.

tre nav la ai, boi vi luc do Thiên Chua chua màc khai cho toi biêt vê tong tich cua ho. Thê
nhung gio dav voi nhùng loi noi cua Me Thanh chung ta, mau nhiêm nav moi duoc màc khai
cho toi biêt. Nguoi thiêu phu chinh la Me Thanh cua chung ta, con con tre kia chinh la toi. Toi
luc do dang o trong triêu dinh cua Cha toi, la Ðang nuoi toi báng mat nhuv hoa. Me toi la
nguoi dang trong chung toi. Moi nguoi co thê nghe tiêng noi bap be cua mot con tre giùa canh
vo cung tinh mich av., (thi kiên ngav 22 thang 11 nàm 1986)

17

Con hãy lam nhe bot nhung con dau don ma Trai Tim cua Me sa
lây môi ngay duoc tao nên do cac nguoi chôi bo Su Hiên Diên dich thuc
cua Con Me trong Bi Tich Thanh Thê. Chua Giêsu chân tinh moi goi cac
con tro nên phân tu cua Thân Thê Ngai. Cac con nên biêt ráng: Ngai thuc su
háng ao uoc cac con voi tron ven Trai Tim cua Ngai. Môi cu chi quang dai
duoc lam tu phia con, Trai Tim Ngai mui long ma chây thanh nhung Giong
Sông Dây Thuong Xot va Nhân Ai tuôn dô xuông cac tâm hôn chai cung...

1
Oi lav Trinh Nù Thiên Cung
luon hop nhat khong thê chia lia voi Trai Tim Chua Giêsu,
con dang lên Me moi nguoi toi loi trên thê gioi
la nhùng nguoi xuc pham dên Con cua Me
trong Bi Tich Thanh.
Xin cho nhùng ai chong doi Ngai
duoc Thiên Chua tha thu
qua su vo nhiêm toi toi va dav an phuc cua Me
cùng nhu Trai Tim Ngot Ngao cua Me la Trai Tim dà tro thanh
Nha Tam Thanh Thiên Nhat cua Thiên Chua.
Amen.

- Amen
Vassula con cua Me, con hãy tin thac vao Thiên Chua, boi vi Ngai
co quyên luc va Khôn Ngoan dê dên voi nguoi tôi lôi, va uôn tháng con
duong ho phai di..... Con hãy sán sang truoc mát Chua dê dâng lên Ngai cac
loi ca ngoi va vinh danh, Ngai së to
2
cho con biêt nhung y dinh cua Ngai.
Con hãy o lai trong Binh An Thiên Chua. Me chuc lanh cho con.


19 4, 1998

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây. Binh an o cung con.

1
Linh hon toi bong duoc tran dav Than Khi liên khoc oa lên.
2
Nhùng dê tai giang dav ma toi phai soan cho buoi hop vê 'Su Song That Trong Thiên Chua `

18

Co diêu con nên biêt ráng: nhung miêng luõi tung tung ra loi vu
không cho con, la dang vu không cac hông ân o trong con. Ho pham dên tôi
noi dôi ngay vê chinh ban thân minh môt cach náng nê, tru khi ho biêt án
nán hôi cai!
Cha muôn nhác lai diêu ma Cha dã noi voi con rôi. Cha nôi kêt trai
tim cua con voi Trai Tim Cha mãi mãi, va loi hua cua Cha thi chác chán.
Cha nôi kêt trai tim cua con vao voi Trai Tim cua Cha theo môt cach co thê
giu duoc trai tim con an toan, va không thê cac cach nao dut ra duoc. Hõi
bô câu cua Cha, con dã ben rê sâu dâm vao nhung diêu dem lai su sông va
tu do. Hõi con trân quy cua Cha, con hãy dê cho long minh duoc thanh
than, chu dung chu y dên bao luc cua cac loi vu không tân công vao con.
Ho không mây biêt gi vê môt diêu la: ho dã vu không Cha chu không phai
la vu không con, cung nhu dã gây ra cac thuong tich náng nê trên Thân Thê
cua Cha. Nhung nguoi cu nhât muc manh më vu không dát ra cac khiêm
khuyêt vê Công Trinh cua Cha, cuôi cung ho cung së phai chia nhau cac
phân phat...
Trong Tinh Thuong Yêu Vô Bo Bên cua Cha, Cha së manh më
hon lên trong con. Trong khi Dâu Cha tua vao trai tim con dê nghi ngoi,
Cha së tiêp tuc thi thâm bên tai cua con vê Tinh Thuong Yêu cua Cha, cung
voi nhung loi mang lai cuu rôi va giai thoat cua Cha.
Hõi hoc tro, con hãy nho la con dung nên thât vong. Con thu nhin
chung quanh con ma xem. Cha dã hai duoc nhiêu hoa trai tu Công Viêc
Thân Linh cua Cha. Vi vây, con hãy nguoc mát lên Cha ma mim cuoi voi
Cha. Hãy mim cuoi, va lam cho Cha duoc hoan hi.

- Gio dav thi con dà hiêu duoc ráng trong su hop nhat mat thiêt giùa Cha
con ta, Thiên Chua la Chua chung con cam nhan ra moi su. Ca moi khi
chung con cam thav khong vui, Ngai cùng tro nên khong vui boi vi chung
con không vui.

- Gio dây con hãy dê cho Cha nghi ngoi trong thiên dang cua Cha
1
trong
khi con suy niêm vê Loi Cha.1
Chua chung ta muon noi. 'hàv dê cho Cha nghi ngoi trong trai tim cua con.`

19

21 4. 1998

- Xin cho su ngot ngao cua Chua o voi chung con!
1


- Nay con a, con hãy tiên vao niêm vui cua Chua minh! Con co chiu
không? Con hãy noi ra diêu do di!

(Toi dà noi lên mot diêu phan nan)

- Sao Chua lai dav con ra khoi tinh ban dong hanh cua Chua?

- Con hãy dên, va hãy noi diêu ma con muôn noi....

- Chua lam mot diêu nhu thê la Chua cam thav hung thu vê diêu nav, qua
viêc Chua dem dên moi biên co can tro con su dung duoc cac hong an ma
Chua dà ban cho con, khiên con khong duoc o truoc Su Hiên Diên hoan lac
cua Chua la Nguon Anh Sang.

- Cha dã ban cho con vong hoa không bao gio heo tan, va Cha cung dên
rua tôi cho con báng lua. Cha dã ban cho con thuc án va cua uông tinh thân.
Thê ma sao co con lai không hiêu Cha chu? Cha bây gio chi muôn dua ra
môt câu tra loi chinh xac, thê nhung xet dên nhung loi con noi truoc dây,
2
la
nhung loi con noi ra tu day long con, thi con nên biêt ráng: Cha rât miên
cuõng lam cho con lao nhoc thê xac. Cha vân duoc xuc huong thom do
nhung loi noi dây tinh yêu mên. Cha dã don nhân nhung loi cua con nhu la
huong thom ngot ngao cua trâm huong. Mai toc Cha duoc phu voi nhung
giot dâu thom cua cac loi con noi. Dâu Cha thi chua dây mui thom tho. Voi
nhung loi con noi, con dã keo
3
duoc Cha xuông.... Co diêu Cha muôn noi

1
Tv 90:17
2
Trong khi toi dà soan mot vai bai noi chuvên ma toi se doc truoc nhùng nguoi co trach nhiêm
vê 'Su Song That Trong Thiên Chua ` toi bi Than Khi Thiên Chua chiêm ngu va dà viêt. 'hom
nav Thiên Chua Cha moi chung ta tiên vao phong tan hon cua Trai Tim Ngai. Ðo la dich diêm
cuoi cung ma moi nguoi nên tiên vao trong doi song tinh than cua minh .- Thiên Chua moi tat
ca chung ta hàv mau mau dên tua vao Nguc Ngai va hàv dê minh tan biên trong Ngai. (dav la
nhùng loi lam cho Chua chung ta cam dong) Con ca nhan toi, toi muon hoa nên nhu chat long
trong Thiên Chua hav la mot chat gi do miên sao co thê hoa tan tron ven vao Chua dên do toi
không con la toi nùa.`
3
Tu ngù nav nên hiêu theo nghia tot.

20

voi con la: hanh vi truât huu nay la nhám lam cho hoa trai cua con duoc
chin toi. Dung vây, Cha la Anh Náng cua con, nhung môt cây thi cung phai
cân dên mua dê co thê sinh truong, cung nhu tro nên xum xuê la canh cung
hoa trai. Môi khi linh hôn con không con cam nhân duoc cac tia náng môt
luc nao do, con hãy biêt ráng chinh la luc Cha dang bôi bô suc luc lai cho
con.
Vây gio dây, hãy noi cho Cha biêt linh hôn con cam thây thê nao?

- Ngav luc nav dav, con cam thav ngat ngav trong Än Sung Than Linh ...

- Thôi, con hãy ngung viêc hanh ha linh hôn con, cung nhu dung trach Cha
nua. Thay vao do, con hãy to ra long biêt on vê moi ân sung ma Cha tuôn
dô vao linh hôn con. Cha dang chuân bi cho con don nhân môt cuôc thám
viêng thân linh tu Chua Thanh Thân, la Dâng së uy thac cho con Su Diêp
cua Ngai,
1
va Ngai muôn dê lai Chu Diêm Cao Ca cua Ngai nhu môt luu
niêm muôn thuo cho thê hê nay cung nhu moi thê hê tuong lai.
Hõi tân nuong diu dang, con hãy thuôc vê Chua Giêsu nhu Chua
Giêsu thuôc vê con. Cha sán sang cho con, cung nhu con sán sang cho Cha.
2

Cha con ta la môt cho nhau, hoan toan tro nên môt, cung gán bo chát chë
voi nhau dên nôi môt sô linh hôn dã nhin thây Cha o trong con va con o
trong Cha.
3
Con hãy dê cho Cha hoan hi va chiêm nguõng ban thân Cha o
trong con. Cha hân hoan vui mung vao nhung gio phut Cha nhin vao Cha o
noi con. Thuc su Cha dã phuc suc cho con báng chinh Cha, dê Cha chiêm
huu con, va ban cho con Ân Sung cua Cha nên con chiêm huu duoc Cha

1
Xin doc su diêp ngav 22 thang 4 nàm 1998.
2
O dav Chua Giêsu muon lam noi bat v nghia gán bo.
3
Trong mot su co o Madrid, co nhiêu nguoi tu cac quoc gia khac nhau dà nhin thav Dung
Nhan Chua hiên trên guong màt toi, dav la lan thu hai Chua Giêsu cho phep Dung Nhan Ngai
trong giong nhu guong màt cua toi. Tai Madrid, mot nguoi dan ong dà nhin vao tam hinh lon
in Khuon Màt Chua Giêsu, va hoi nhùng nguoi to chuc ráng tai sao lai trung bav hinh mot
thiêu phu co mai toc mau hung. Su kiên nav diên ra lan dau tiên tai Rhodos Hv Lap. Nhom cau
nguvên 'Su Song That Trong Thiên Chua` tinh nguvên dên nha thuong dê truvên ba Tin Mung
cùng nhu an ui bênh nhan, va co linh muc tuvên uv cua nha thuong di cung voi ho . Mot hom,
ho quvêt dinh dem phan phat cac tam buu thiêp nho co in hinh chan dung Chua Giêsu. Ðav la
hinh Chua trong tu viên cua Ðao Patmos noi danh do su kiên Chua khoc voi giong lê mau. Ji
linh muc liên chav lai voi thai do hêt suc gian dù, va sau khi thu lai cac tam hinh nav, linh muc
hoi ho. 'tai sao cac nguoi lai phan phat hinh anh cua Jassula.` Nhom cac nguoi nù nav lav
lam ngac nhiên hoi linh muc la tam hinh nao vav, va linh muc chi ngav vao hinh chan dung
Chua Giêsu. Ho tra loi linh muc ráng do la chan dung cua Chua Giêsu, dong thoi chi cho linh
muc thav chom rau cua Chua. Ji linh muc liên làng thinh.,,

21

trong Ân Sung. Nêu con muôn, con co thê goi do la: su diên dai cua Thiên
Chua, la Dâng say mên loai thu tao cua minh dên diên dai.
1

Dây, con thây không? Vi vây ma con hãy trâm tinh lai dê hiêu ra
nhung giây phut bi mât quyên so huu.

- Con biêt ráng nêu nhu Chua khong to Minh cho con tu dau (1985), thi
con van con o lai trong bài tha ma ngoai kia giùa cac thav nguoi thoi rùa.
Nêu nhu chuvên nav khong xav dên do an sung cua Chua, thi chinh con gio
dav cùng hoa ra thoi rùa mat roi. Linh hon xon tung mong moi Chua khi ma
Chua con keo dai thêm nhùng tran mua do xuong con.

- Hõi bô câu cua Cha, phai cháng Cha dã không giai thoat con ra khoi
nhung dau don cua con rôi hay sao? Nay Vassiliki, con hãy nghe Cha: con
nên biêt ráng trong khi con o trong tinh trang bi truât quyên so huu, thi Cha
vân dang nghi ngoi trong con...
Cha ban phuc lanh cho con, con hãy tim an ui trong Trai Tim Cha.22 4, 1998

(Su diêp than linh nav duoc Chua Giêsu bao truoc vao ngav 21 thang 4
nàm 1998, se duoc ban cho toi boi Chua Ngoi Ba trong Ba Ngoi Thiên
Chua. la Chua Thanh Than. Nhiêu khi toi dà duoc goi qua an sung than
linh cua Ngai dê viêt. Su diêp duoc viêt xong ngav 29 thang 7 nàm 1998)

(Chua Thanh Than noi:)

- Binh an o cung con.
Chu diêm ma Cha sáp sua mác khai cho con la muu ich va vinh
danh Giao Hôi. Giao Hôi ma Chua Kitô dã cuu chuôc báng chinh Mau
Riêng cua Ngai dang tro thanh môt trong cac chu diêm cao trong nhât vê
Cha.

1
Jao luc, Chua chung ta nhác cho toi nho mot tu ngù khac thuong duoc dê v toi trong Kinh
Thanh. 'Tinh Thuong Yêu dên do ghen tuong cua Thiên Chua`

22

Diêu cân thiêt la Cha bây to ra nhung châu bau nay cho anh chi em
cua con dê moi nguoi cung nuôi sông minh nho vao cac nguôn châu bau vô
tân nay, la cac kho tang dô xuông tran dây, mang lai loi ich cho Giao Hôi.
Con hãy gat bo di cac suy nghi riêng tu ma hãy chu tâm hoan toan dên
Cha.
1

Dôi voi chu diêm cao ca ma Cha së mác khai cho con theo duong
lôi thân linh, con phai dê cho Cha di vao tâm tri cua con dê ban cho con tia
anh sang cua su thông hiêu. Voi long nhân tu, Cha së doai xuông dê không
nhung chi noi voi con ma thôi, ma Chinh Dâng Thân Diêu cung sáp dát Su
Thông Biêt cua Minh dê noi ra voi ca nhân loai.
Nay dây, Vi Tân Lang doai xuông thông truyên sang con Nhung
Loi cua Su Sông, la Loi së phuc suc cho con báng nhung huong sác thuôc
vê hang vuong gia. Nêu nhu con mo rông tâm hôn ra, thi qua on thanh con
së lãnh nhân tu noi Cha cac on thanh hoa bô duõng cho linh hôn con, va
dân dát con dên hoan thiên.
Nhung ai doc cac loi cua Su Sông nay, ma không co thai dô sán
sang va không sông trong chân ly, chác chán la së chi luôn nhin thây moi su
la vô nghia, ly do la dang quen sông voi Canh Khô Cán, long ho së không
thây xuc dông chi hêt.
Con dôi voi nhung nguoi dang di tim Thiên Dang voi tâm hôn don
so, va nhung nguoi không muôn thu thach Cha, Cha së dô xuông ho Nguôn
Anh Sang cung cac Tia Nâng cua Cha. Cha së soi sang cho ho.
Thê rôi, Cha së dên voi ho va thanh tây ho, va nhung luc ho run so
môi khi nghi vê tâm hôn minh không trong sach va tinh trang tôi lôi cua
minh, voi loi rên xiêt vang lon hon ca tiêng khoc dâu doi cua hai nhi moi
sinh ra, chinh luc do la luc ho duoc tai sinh vao môt cuôc sông moi trong
Cha, va bi khuât phuc cua môt Tinh Thuong Yêu Dên Dô Ghen Tuong.
Sau khi chinh phuc duoc ho trong Nguôn Ân Phuc rôi, Cha së tuôn
dô vao ho khac nao môt Giong Sông sông dông. Su tuôn chay sông dông
cua Cha bên trong ho së không diên tiên âm thâm khiên nguoi ta không biêt
toi. Cha së không giông nhu môt con tau mãi rë song ma không dê lai dâu
vêt gi cho biêt doan duong dã di qua, hay cung không giông nhu con chim
bay trên troi ma lai không co báng chung gi minh chung viêc no bay hoác
dâu hiêu duong bay cua no.

1
Ðiêu nav noi cho chinh toi.

23

Cha së dên voi ho va kêt thân voi ho, phuc suc cho ho báng chinh
Chua Kitô. Cha së biên dôi linh hôn ho thanh môt Dia Dang boi vi ho dang
mang Thiên Chua trong minh giông nhu Ngon Den Soi Sang cua minh. Dây
chinh la dâu chi duoc ban cho ho trong Su Thanh Thiên vô song cua Cha.
Cha së o lai trong ho dê chám soc ho. Chinh Cha së la Dâng phuc
suc cho ho bô trang phuc cua tân nuong, va Ban Tay Ba Ngôi Thiên
Chuadôi lên dâu ho vuong miên Thân Tinh cua Cha, môt vuong miên thiên
cung rang ngoi, voi ve toan mÿ dây vuong quyên uy nghi. Không co ai
xung dang voi cac hông ân nay, thê nhung trong Tinh Thuong Yêu kho phai
nhoa cua Cha, Cha dã noi: “Bong dêm phai kêu gao anh sang, tôi lôi phai
kêu gao nhân duc.¨ Cha së hoat dông trong linh hôn ho, dê noi ho: su diêu
dô, su phong xa, su công chinh cung suc manh së duoc phat triên môt cach
dôi dao.
Cha së ren luyên thê hê cua cac con, va dây cho ho hiêu duoc ráng
su bât tu chi tim thây duoc noi nhung nguoi ho hang voi Chung Ta, tuc la
Ba Ngôi Môt Chua. Con co diêu gi phong phu hon Công Viêc dây Tinh
Thuong Xot nay la viêc ma Cha dang lam o trong ho? Thê rôi sau khi thôi
Su Sông vao cac linh hôn nay, Cha së goi Dâng Khôn Ngoan tu ngai toa
vinh quang cua Cha xuông dê tro nên Dâng Ky Diêu cua ho.
o Tiêp dên, tât ca nhung gi dã ha xuông thanh tro bui o noi khô cán
cua trai dât nay trong nhung nám vua qua, thi Chinh Cha voi long nhân hâu
thân linh së phuc hôi va tháng hoa bât cu nhung ai co thiên tâm thiên y.
Hõi thê hê hôm nay, Cha noi cho con biêt: cac con duoc phong phu duoi
nhung tia náng âm ap cua Cha, duoc thân thanh hoa, va thân tinh hoa trong
Thân Tinh Ba Ngôi Thiên Chua cua Chung Ta.
Vassula con cua Cha, ngay nay nguoi ta muôn nhin xa bao nhiêu
ma minh co thê nhin duoc, co diêu sau viêc Cha di qua trong tât ca cac con,
cac con së không bi han chê ma nhin thây con duong ma cac con dang nhin
bây gio, nhung ma nhin trong môt cung cach thân linh khôn luong, voi Anh
Sang cua Cha soi vao ca nhung diêu dâu ân cua Thiên Chua. Cac con së
nhin thây boi vi con dang nhin su viêc trong anh hao quang cua Cha.
1
Toan
thê thân xac cua cac con së duoc chiêu sang voi môt nguôn Anh Sang ruc
rõ. Cha së la Den Soi thân xac con,
2
se dô dây vao do cho dây nhung rang
ngoi Vuong Quôc Chung Ta, do la: su lanh manh, nhân ai, tinh thuong yêu,

1
Chua Thanh Than bao truoc cho chung ta biêt vê 'thoi dai cua Than Khi.`
2
Mt :22-22

24

long thuong xot, niêm vui, binh an, kiên nhân, trung tin, tôt lanh va nhân
hâu.
Ngay tu dâu, Chung Ta dã tao dung cac con tro nên giông hinh anh
Ban Thê Riêng Chung Ta. Chung Ta dã noi: “Chung Ta hãy tao dung nhân
loai theo Hinh Anh Riêng cua Chung Ta. Dung vây, tro nên giông nhu
Chinh Chung Ta.¨ Thê nhung su ghen ty cua ma quy dã mang cac con dên
cõi chêt.
Bây gio, trai dât rên ri vi dau don, tu trung phat minh, tho dai than
vãn, chan nan không muôn sông, khoc loc va cam thây ngôt ngat vi thiêu
khi tho,
1
tan nat cõi long, va dang thôi rua dên tân ruôt. Dung vây, cac con
dã hêt suc sông rôi....
Vassula con cua Cha, bây gio la luc chuyên nay xây ra. Con hãy
hop nhât voi Cha!

(Ðên dav Chua Thanh Than ngung linh ung doc cho toi ghi chep xuong.
Ngai cho toi biêt ráng. sau nav Ngai se tiêp tuc Su Ðiêp. xin doc su diêp
ngav 7 thang 6 nàm 1998).


24 4, 1998

'Khi cac quvên loi cua mot nguoi bi cha dap
nhu mot thach thuc Ðang Toi Cao,
khi mot nguoi bi tuoc doat su cong chinh,
Chua lai khong nhin thav hav sao?`
2


- Vassula oi, su dôi dâu nhám vao ban thân con lam cho Cha thich thu!
3


- Con con, moi hom qua thoi, la ngav lê kinh Thanh George, con dà xin
ngai bau cu cho con va cat di khoi con cac dich thu cua con!

1
Toi hiêu diêu nav nhu sau. thiêu hoi tho cua Chua Thanh Than vao chung ta, boi vi thê gian
cam doan Chua Thanh Than tu do hoat dong trên chung ta. Su that thi chung ta co thê noi
ráng Chua Thanh Than cam thav dau don vi thê hê nav ngoai suc tuong tuong
2
Lm 3:35-36
3
Chua Giêsu to ra vo cung thich thu. Ngai that la vui mung. Ðiêu nav lam cho toi ngac nhiên
thê nao do.

25

- Ay không duoc rôi, không... không... không thê duoc!
1
Lam sao Cha lai
dê cho con vi kho dai cua con ma mât di triêu thiên cua nguoi trung tin ma
Cha chuân bi sán cho con, cung voi nhung diêu khac ma Cha dã luu tru cho
con trên thiên dang! Dây la tinh thuong yêu ma Cha thuong danh cho
nhung nguoi duoc Cha tuyên chon. Nhu vây con së ngung lai nhung tu
tuong thiêu cán ban cua con chu? ...
Hõi con be mon kho dai cua Cha, con hãy o lai trong tinh hop nhât
voi Cha la Dâu,
2
va con së nhân duoc suc manh ma con cân dên dê chiu
dung môt cach vui mung bât cu diêu gi. Cha së không bao gio lãng quên
con dâu. Con hãy vac moi thâp tu gia voi tinh yêu mên, dác biêt la Thâp Tu
Gia cao trong nhât ma chuyên dên cho con, va cung la diêu Satan ghê so
nhât, do la Thâp Tu Gia cua Hiêp Nhât. Con dung so phai dau khô truoc
nghich canh. Dâu sao dây chinh la vinh quang cua Cha!

- Oi lav Chua, Chua biêt ráng con dà cau nguvên voi Thanh George, vav
thi bav gio kêt qua ra sao vê loi cau xin cua con voi thanh nhan?

- Thanh George la môt thanh tu dao së bao vê con khoi moi su du. Thanh
nhân së o bên canh con va canh giu cho con. Thanh së câu nguyên dê moi
tu tuong cua con së huong vê nhung su trên troi.
Nhu vây, hõi niêm vui cua Cha, con hãy tro vê voi luong tri lanh
manh cua con, va con dung loai bo cac Dinh Sát, Mão Gai cua Cha ma Tinh
Thuong Yêu ap dát lên Cha dê Cha trao cho con. Ôi bông hông cua Doa
Hông,
3
Cha dã dôi vuong miên cho con báng Châu Bau cua Cha.
4
Cha dã
khoan dung nhiêu su nhung lai bo di cac châu bau nay sao? Không bao gio!
Nao con hãy dên! hãy dên ma nêm huong su ngot ngao tuôn chây
ra tu Môi Miêng Cha. Su ngot ngao nay së trân an ráng tu thuo doi doi Con
la cua Cha, va Cha la cua con....Nay con rât yêu dâu cua Cha, Cha dã dang
trên duong dên, va cung chi it lâu nua thôi la cho phep con tiêp tuc công
viêc rôt lanh cua con.
5
1
Nhùng tiêng 'khong` duoc noi ra rat nhanh nhu thê la mot chù ma thoi.
2
Ðau cua Giao Hoi
3
Toi hiêu diêu nav co nghia la. trai tim cua Trai Tim
4
Chua chung ta co v noi dên nhùng Dung Cu Cuu Chuoc
5
Chua Giêsu co v noi dên cong viêc noi tro cua toi.

26

29 5, 1998

Trong con dau don khong nguoi ngoai
cua tam tri con, con phai lên tiêng,
phai than vàn trong su cav dáng cua linh hon con.
Con cau khan Chua, xin hàv dên nhin dên con.
Phai chàng Chua dà tu bo con roi?
Goc rê cua con dà àn sau trong Chua.
Tuv nhiên trong thinh làng, con noi:
'Chua la Thiên Chua chác chán gian dù voi toi
Ngai se cham dut voi toi
mot trong nhùng ngav gan dav ma thoi.`

Con tim anh sang dê ma thong hiêu,
thê nhung chi thav toan bong toi.
Phai chàng con khong con nhav cam
voi Long Nhan Hau cua Chua nùa?
Phai chàng con dà lam Cho Chua that vong
báng cach nao do hav con dà làng quên Chua?
Hoàc la con dà nhin thav màt troi rang rò
hoàc la nhin thav màt tràng sang lang
khi chung di qua trên bau troi
ma trai tim con bi danh cáp di khoi Chua
khiên ban tav con thoi dên chung mot nu hon?

- Hõi nguoi ban doi thuong mên cua Cha, hãy dê Cha dô xuông con
huong vi ngot ngao cua Cha. Hãy nho môt diêu la: Cha la Chua Giêsu Kitô,
la Ngôi Loi Thiên Chua, së luôn dap ung dây du moi nhu câu cua con.
1

Nhung thiêu sot cua con thi rât nhiêu, co diêu la Cha dã tru liêu
truoc tât ca nhung diêu nay, ngay ca truoc khi Cha loan bao Su Diêp cua
Cha cho con. Thê nhung trong Tinh Thuong Yêu Vô Bo Bên cua Thân Phu
Cha, Cha dã ban cho con môt chô trong Cha, chinh noi dác biêt nay dây ma
Cha co thê dem con dên su hoan thiên, môt su hoan thiên Cha yêu câu cac
thanh phai dat toi. Nay Vassula con oi, long nhân tu chan chua la Chinh

1
Chua Giêsu muon noi dên nhùng trê nai va thiêu sot cua toi.

27

Cha, va Tinh Thuong Yêu khôn sanh cung la Cha, thê ma hõi bô câu cua
Cha oi, con vân con biêt Cha qua it oi. Sao con lai co nhung tu tuong den
tôi vê Cha nhu thê chu? Moi su Cha co la thuôc vê con mãi mãi.
1
Vây con
hãy vui lên, va hãy tranh cho Cha khoi uông Chen không cân thiêt nay. Loi
Sông duoc ban cho con dôi dao dê dên luot con, con cung chuyên trao cho
nguoi khac môt cach dôi dao. Cha dã co mâu muc trong công viêc cua Cha
nhu con dã nhin thây, va Cha muôn con cu tiêp tuc lam moi su ma con dã
hoc hoi o noi Cha va dã duoc dây dô phai lam nhu thê nao duoi Danh
Nghia cua Cha.
Con dung so bât cu ai môi khi cac con tu hop lai voi nhau duoi
Danh Nghia cua Cha dê kitô hoa thê hê dang sông, thê hê váng bong Chua
Kitô nay. Bât cu diêu gi con lam dêu mang lai vinh danh va vinh quang cho
Cha. Cha dã xây dung lai. Chinh Cha la Dâng dã xây cât. Khôn cho nguoi
nao ra tay pha hoai nhung gi Cha dang xây dung! Con hãy dân thân vao
công viêc cua Cha, va hãy nho môt diêu la: không co ranh gioi giua con va
Cha. Nay con yêu dâu cua Cha, Cha luôn o voi con.
Cha ban phuc lanh cho con. ic.


7 6, 1998

(Chu Nhat lê Chua Thanh Than Hiên Xuong)
2


(Chua Thanh Than tiêp tuc Su Ðiêp Than Linh ngav 22 thang 4 nàm 1998
cua Ngai.)

- Nay.... Vassula con cua Cha... Cha dã chon lua con, va Cha dã không
chôi bo con, du con bât xung nhu thê nao. Thê nên su viêc xây ra la: Cha së
to bây long thuong xot cua Cha va quyên náng thân linh cua Cha cung môt
cach thuc ma Cha dã to cho bât cu ai co thiên y.
3
Cha së không tu chôi con,
nhung con hãy nhin xem Tinh Thuong Yêu cua Cha khoan dung dên dô dã
ep buôc Cha dôi xu voi cac con nhu thê nao? Trong nhung ngay nay, Cha së

1
Chua chung ta noi cau nav voi giong noi cham trài va buon boi vi van con bi hiêu lam boi
loai thu tao ma Ngai ban cho qua nhiêu voi tinh bao dung than linh cua Ngai.
2
Theo Lich Chinh Thong Giao
3
Chua Thanh Than gio dav noi voi ca toan thê gioi

28

ngu xuông cung voi Chua Cha va Chua Con nhu Ba Nhân Chung. Thiên
Chua Cha la Thân Khi
1
voi y la: Ngai goi Cha la Thân Khi Chân Ly
2
xuông
o cung voi cac con mãi mãi, va huong dân cac con tim dên Nguôn Chân Ly
tron ven.
Ngôi Loi cua Thiên Chua, la Nguôn Anh Sang, la Dâng Cuu Thê,
la Dâng dã hiên huu ngay tu thuo ban dâu, la Dâng gân gui nhât voi Trai
Tim Chua Cha. Ngai dã lam chung va gioi thiêu cac con biêt dên Chua Cha.
Cac con dã duoc cuu chuôc báng gia Mau Riêng cua Ngai. Cháng lë cac
con lai không doc thây ráng: Ngôi Loi Thiên Chua thi háng sông va sinh
dông, la Dâng chung thuc duoi trân thê nhu Chua Cha va Cha chung thuc
hay sao? Dâng Thanh la Dâng dã cuu chuôc Giao Hôi cua Ngai báng Chinh
Mau
3
cua Minh thi chung thuc báng Mau Minh, con Cha la Thanh Thân cua
Chân Ly, la Dâng dân dát cac con dên voi Chân Ly
4
tron ven thi chung thuc
báng Nuoc
5

Chinh vi vây, Chung Ta la ba Hiên Thân Chung Thuc, va ca ba
Chung Ta dông thuân vi Chung Ta la Môt Thiên Chua ma thôi,
6
cung môt
Thanh Y, cung môt Quyên Náng va cung môt Quyên Thông Tri. Hõi loai
thu tao, hinh anh ma cac con nghi ra duoc vê Cha la gi, thê ma cac con vân
không biêt Cha?.... co diêu la Cha không bao gio ngung chung thuc, Cha
không ân minh bao gio ca...
7


1
Jn 4.24. Ca thanh Phaolo trong 1Co 15.45 cùng noi vê Chua Kito la 'Than Khi ban su
song`. Su diên ta 'Than Khi` theo nghia Kinh Thanh khong co v dinh nghia ban chat cua
Thiên Chua nhiêu nhu diên ta hoat dong ban su song cua Ngai. Thiên Chua la Than Khi voi v
la Ngai ban Than Khi.
2
Jn 14:17
3
Voi Hv Tê chung ta dat dên su song Ðoi Ðoi
4
Trong Jn 16.12-13 Chua Giêsu noi voi cac mon dê cua Ngai ráng. 'Thav con nhiêu diêu can
noi voi cac con, thê nhung doi voi cac con bav gio thi du roi. Tuy nhiên khi Than Chan Lv dên,
Ngai se dan dát cac con dên voi Chan Lv tron ven...` That la mot sai lam nêu noi co su cham
dut vê màc khai, coi do nhu do la mot loat nhùng tu tuong xêp vao kho. Thiên Chua la Ðang
Háng Song, la Ðang Sinh Ðong, va van tiêp tuc to Minh ra qua Chua Thanh Than, cháng bao
gio ngung to Minh ra hêt. Trong tiêng Latinh thi nguoi ta noi. 'Complere`, co nghia la Chua
Kito la Chinh Su MacKhai tron ven va dav du vê Thiên Chua, chu khong co nghia la Ngai
ngung to minh ra cho nhan loai. Kinh Thanh la su tuong thuat su chung thuc cua Chua Giêsu
Kito. Ðo khong phai la loi cuoi cung cua Thiên Chua
5
Voi bi tich rua toi
6
Trong su duv nhat mot ban thê
7
Jao chinh luc nav, toi nhin thav mot Dung Nhan tran ngap anh sang, tráng trong hon ca
guong màt thiên than trong tráng nhat. Ðang vo hinh tuong tro thanh hinh hai. Trong thi kiên
nav Chua Thanh Than la Ðang to Minh ra do tinh thuong vêu vo bo bên cua Ngai nhu mot
hong an ban cho mot ke khong xung dang nhu ban than toi, khiên cho trai tim toi vo cung sung

29

Oi Nguon Anh Sang Toan Mv Lê Khon Luong,
Ðoi Mát Than Linh cua Chua luon diu dang va vui tuoi.
Chua mim cuoi voi con, va con thav minh mim cuoi lai voi Chua.
Lav Ðang Thanh, Thanh Nhan Chua
chan chua mot giang ve loi cuon nhu thiên than.
Thanh Nhan Chua ngoi toa ra Tinh Thuong Yêu
va Su Tinh Tuvên vo cung gan gùi voi guong màt cua con.

Luc do con khong o trong su suv niêm sau xa,
luc ma Chua lam con ngò ngang qua viêc hiên ra voi con.

Cho du Thanh Nhan Chua Ngai qua thuc tat ca dêu dang
ton tho, doi Mát Ngai la doi Mát loi cuon su chu v cua con,
dê lai cho con long kinh so va tam tinh nguòng mo.

Tinh thuong mên cua anh mát Ngai nhin vao mát con,
voi su diu dang khong thê phai mo,
giong nhu hai ngoi sao long lanh, that cháng khac gi mot biên nuoc
trong vát nhu viên lam ngoc chua chan nguon thanh binh.
Than phan sau bo nav co thê noi lên loi gi duoc?

Lav Chua, doi Mát Than Linh cua Chua nhu mot chuoi kinh cau
, mot dai duong Tinh Thuong Yêu, la mot Thiên Ðang
va la mot Ngon Lua bung bung chav cho mot ke
khong xung dang duoc an phuc chiêm ngám doi Mát av...

- Thât la phuc cho con biêt bao nhiêu, con co hai tai ma Cha dã mo, mong
cho duong lôi con di luôn ngay tháng trong Su Khôn Ngoan cua Chung Ta
dê con co thê thuc hiên Thanh Y cua Chung Ta la Thiên Chua.
Nay con yêu dâu, con hãy nuong cây vao Cha, boi vi Cha mang
bao nhiêu nguoi co thê dên hop nhât voi Su Duy Nhât cua Chung Ta, va
Cha dô xuông ho chan chua Anh Sang dê ho tran dây su tron ven tuyêt dôi
Thân Tinh Ba Ngôi Thiên Chua cua Chung Ta.

suong. Moi khi thi kiên nav hiên lên tam tri tro lai, tôi dêu cam nhan niêm sung suong av song
dong tro lai. Thi kiên nav khong bao gio phai nhoa trong kv uc cua toi, Thi kiên Thanh Nhan
Chua ma Ngai ban van luu lai trong toi mài mài.

30

o Con hãy dên ma hoc dê biêt ráng: Cha luôn o voi cac con trong
nhung luc kho khán. Cha la Dâng An Ui, nên o dâu co thât vong, Cha së ui
an va chua lanh. Cha la Dâng Ban Su Sông. Qua nu hôn trong bi tich rua
tôi, Cha tho hoi trong cac con, Cha canh tân tâm hôn cac con. Cha canh tân
tâm hôn cac con dê cac xu huong tu nhiên cua cac con dã tung nghich lai
Thiên Chua, tung mang ban sác nguyên ven nhân loai va duong gian dê dân
dên su chêt, nay co thê duoc biên dôi va duoc thân tinh hoa trong Thiên
Tinh cua Cha, trong Su Cao Ca cua Cha, va tro nên giông nhu cac thiên
thân va cac thanh.
Cha dang cô gáng lôi keo tât ca cac con di vao su hop nhât trong
tinh hiêu thao mang sác thai Tinh Thuong Yêu thân linh voi Chua Cha,
Chua Con, va ca Cha nua dê cac con hoat dông trong Chung Ta, va Chung
Ta hoat dông trong cac con.
Cha co thê biên dôi va giai thoat cac tâm tri tu tung cua cac con dê
cac tu tuong va loi noi cua cac con chi huong vê su viêc thiêng liêng ma
thôi. Vi vây, cac con dung noi: “Tôi kê nhu la ke bi diêt vong do boi chiêc
hôn thanh tây cua Satan dây su chêt choc.¨ Không thê duoc! Nhât dinh
không, nêu nhu bây gio cac con dên voi Cha. Cha la thuôc giai dôc cho cai
hôn chêt nguoi cua Satan. Cha la thuôc giai dôc cho chinh Su Chêt.... Co
diêu rât dung la không co Cha thi thân xac cac con së chêt, thê nhung voi
Cha thi thân xac cac con duoc sông, va trong Cha cung nhu qua Cha, cac
con së duoc kê la con cai Thiên Chua. Dây la ly do tai sao cac con phai dê
cho Cha thông tri trong trai tim cua cac con, dê biên dôi cac con tro nên cac
con trai con gai cua Dâng Tôi Cao.
Kinh Thanh noi:
1
“Phuc thay cho nguoi co tâm hôn trong sach vi
nguoi ây së duoc nhin thây Thiên Chua.¨ Dê duoc nhin thây Thiên Chua, va
biêt Ngai la Cha cua cac con, cac con phai duoc sinh ra boi Cha, la Chua
Thanh Thân qua ân sung. Cac con muôn nhin thây Thiên Chua nhu thê nao
nua? Truoc khi duoc sinh ra, môt con tre liêu co thê nhin thây cha minh hay
không? Không, phai cho cho toi khi duoc sinh ra, thi no moi nhin thây cha
minh duoc. Viêc cac con sinh ra boi Cha vê mát tinh thân thi cung vây. Xac
thit la xac thit nên co cai nhin cua xac thit. Tuy nhiên nguoi duoc sinh ra
boi Thân Khi thi duoc ban hông ân dê nhin thây Thiên Chua, co thê chiêm
huu Ngai, hiêu biêt Ngai, va tiên vao cac mâu nhiêm sâu xa cua Ngai.

1
Mt 5:8

31

Vi vây, cac con hãy dên, con hãy vung tiên ma buoc di. Cac con
cu tiên lên, va Cha së mang cac con lên dôi canh cua Cha dê bay qua cac
bâu troi vao noi Chung Ta nuôi duõng. Tai noi dây, co tât ca cac thanh cua
Cha dang hiên diên, duoc xuc dâu boi Chung Ta la Dâng Cuc Thanh. Vây
thi tai sao cac con lai không biêt ráng: cac con cung co môt chô dã duoc
danh sán cho minh giua cac thanh rôi chu?
Cac con hãy tin tuong va hãy dên voi Cha. Cha së biên dôi cac con
iu tinh thân phan loan tro thanh nguoi ngay tháng, va dân dát linh hôn cac
con dên chô thanh hoa, dê rôi tôi lôi së không con thê luc gi trên cac con
nua. Tôi lôi cháng khac gi ông chu xâu xa trong con, nên cac con dung dê
cho ông ta co co hôi nao trong bât cu giây phut nao thông tri duoc cac con.
Tuy nhiên Chinh Cha la Nguôn Mach moi su, va la Thiên Chua, Cha co thê
chê ngu moi xu huong xâu cua cac con.
Cac con hãy dên, va hãy tim kiêm Cha voi tâm hôn don so va hãy
gán bo trai tim cua cac con chát chë voi Cha. Cac con dung dên voi Cha voi
tâm hôn thiêu tin tuong, hay voi tâm tinh kiêu cáng vê tai loi khâu trân thê
cua minh. Cac con dung tiêp cân voi Cha voi y lua dao, tâm tinh xâu sa hay
dôi tra. Không ai dên voi Cha voi cung cach nhu thê ma chiêm giu duoc
Cha, hoác nhin thây duoc Cha, thê nhung nhung linh hôn nao di trong anh
sang biêt án nán hôi cai va vô tôi, thi së không bi duôi ra khoi Su Hiên Diên
cua Cha. Cha së cung voi dông dao cac thiên thân cua Cha bay tháng tu Noi
Vinh Hiên cua Cha trong anh sang ruc rõ cua Cha dên voi ho dê chua lanh
ho, canh tân va biên dôi ho nên môt tâm môt y voi Thân Khi Cha, dê ho
duoc thua huong Vuong Quôc cua Cha. Mau thit pham trân không thê thua
huong Vuong Quôc cua Cha, boi vi cai dê hu mât không co thê thua huong
duoc cai tôn tai doi doi.
Vây dê lam cho cac con hiêu ai la Dâng Duy Nhât, la Ba Ngôi
Thiên Chua nhung la Môt Chua hiêp nhât trong môt ban thê, Cha së sua
chua cac lâm lôi cua cac con, tuôn dô vao cac con nhu môt giong sông dê
lam tuoi mat su khô khan va cán côi cua cac con. Thuc ra không co nguoi
nao xung dang duoc nhin thây Thiên Chua, cho du bât cu ai trong cac con
hoan thiên thê nao ma thiêu Su Khôn Ngoan va Anh Sang dên tu Cha, thi
vân kê nhu la không co gi la xung dang ca.
Cac bi nhiêm cua Thiên Chua la nhung châu bau không thuôc vê
thê gian nay, nêu nhu co nhung châu bau ây cháng nua ma không co Cha thi
cung không co thê tôn tai duoc. Viêc di vao hoat dông cua Thiên Chua hay

32

muôn hiêu biêt cac duong lôi cua Ngai ma không co Cha cung không thuc
hiên duoc. Tuy nhiên nêu cac con dê Cha duoc nhin nhân trong luong tri
cua minh, duoc di vao tri khôn cua minh, Cha së uôn nán cac con trong Cha
dê cac con biêt chân thanh lam vui long Chung Ta. Viêc tu bo minh cua cac
con cho Cha la con duong duy nhât ma Cha co thê biên dôi tâm tri cac con
tro nên tâm tri cua Chua Kitô, giup cac con co thê kham pha ra Thanh Y cua
Chung Ta, dông thoi biêt duoc diêu gi la tôt, diêu gi Chung Ta muôn, diêu
gi hoan thiên nên lam. Nhu vây, cac con dung dê cho xac thit
1
tu minh bao
chua gi ca....
Cho du Cha co ve nhu không thê nhin thây duoc báng mát, cung
nhu không thê toi gân duoc, va co vô hinh thê nao di nua, Cha vân dê Minh
duoc nhin thây tron ven va rõ rang. Cha noi ra nhung loi cua Dâng Khôn
Ngoan, va giông nhu môt nguoi ban giãi bây tâm su voi môt nguoi ban,
Cha giãi bây cac bi nhiêm cua Cha cho cac con, không dâu diêm cac con
diêu gi. Cha truc diên voi cac con. Cha không hiên thân la vô hinh tuong,
nhung hiên thân la hinh thai trong tâm tri cac con.
2

Nay Vassula con, Cha la su phan chiêu tron ven anh sang doi doi.
Nhu chiêc guong không vân duc, Su Rang Ngoi cua Cha toa chiêu toi moi
tao vât. Hiên luc nay Cha dang o dây, dê cho con cung nhân biêt duoc theo
cach thuc nhu thê nay,
3
tuy nhiên không lam mât di su siêu viêt cua Cha.
Cha dang dô xuông Su Thông Biêt cua Cha cho con, ngay ca du luông anh
sang siêu viêt ma Cha tuôn dô cho con nay vuot trên ca kha náng con co thê
chua nôi.
4
Tuy nhiên Cha ban moi kho tang cua Vuong Quôc cua Chung Ta
dê không nhung phuc suc cho linh hôn con ma con cho nguoi khac nua.
Dôi voi nhung nguoi yêu mên Cha, Cha con ruc rõ hon ca mát
troi, sang hon ca moi chom sao sang tu lai. Cha la Dâng siêu viêt, Cha co
thê dô xuông moi tao vât tran dây su rang rõ ma bi không chua trong gioi
han cua tao vât. Dây la duong lôi ma Cha triên khai Nguôn Anh Sang cua
Cha trong linh hôn cac con, va biên dôi moi su tro nên tôt lanh trong cac
con, dê dên luot cac con, cac con cung së phan chiêu lai Su Tôt Lanh cua
Chung Ta, va tiên triên trong duong nhân duc.

1
O dav co nghia la tam tri con nguoi,
2
Jao giav phut nav, mot lan nùa cung thi kiên do hiên dên voi toi, thi kiên Thanh Nhan Chua
Thanh Than ngap tran trong anh sang khong thê phai nhoa.
3
Qua viêc hiên ra va to cho toi thav Thanh Nhan cua Ngai
4
Noi cach khac la vuot suc nàng cua toi.

33

21 6, 1998

(tiêp tuc)

Oi ngav trong luc nav, niêm vui cua con that la voi voi.
Chua do xuong linh hon con khong nhùng la tran dav
voi anh sang siêu viêt cua Chua, ma ca nguon vui cua Chua nùa.

- Nay con yêu dâu cua Cha, dung vây, nguôn phong phu cua Cha cung
chinh la Niêm Vui nua.

Chua la Ðang An Ui cua con, trong nhùng
luc con lo au, trong nhùng khi con u sau.
Oi lav Ðang toan thiên, Chua an ui linh hon con,
xin Chua tro giup linh hon con
trong tinh Nhan hau thuong vêu cua Chua.

Oi lav Chua cua con, oi Ngai Toa Jinh Hiên,
Ngai toa trên cao tu thuo doi doi,
xin Chua dên va bung di tan goc moi toi loi
tu ngav bên trong Thanh Ðiên cua Chua,
va xin to Long Thuong Xot doi voi con,
to cho con thav Dung Mao Thanh cua Chua....

- Hõi nguoi con yêu duôi cua Cha, long cam mên cua Cha o cung con. Cha
dã mác khai cho con cung nhung nguoi khac vê tâm y cua Chua Kitô, nhu
chinh Chua Kitô dã mác khai cho cac con tâm y cua Chua Cha. Con dung
hoai nghi gi vê Quyên Náng cua Cha. Con dung hoai nghi gi vê hông ân cua
Cha, ma Cha dã ban cho con dê con co thê nghe thây Cha, hiêu biêt Cha, va
huong nhin lên Cha. Cha dung ân sung biên dôi con tro nên trông không, dê
rôi dô vao con báng Chinh Cha. Vi vây, con hãy hân hoan va vui mung, Cha
muôn con luôn vui mung hân hoan, boi vi thiên dang la dât cu ngu cua con.
Vassula con oi, suôt nhung nám vua qua, Cha dã lam con mãn
nguyên voi âm diêu Tiêng Noi cua Cha, dâu tiên la trong trai tim cung nhu
trong tâm tri con, rôi bây gio Cha dã ban cho con môt hông ân nua du con
không xung dang nhân lãnh: do la duoc nhin thây Cha trong môt lân hiên ra

34

nhu thê nay. Cha la Dâng Tro Giup cho con, nhung Chua Cha cung nhu
Chua Kitô cung tro giup con. Bây gio con dã duoc chiêm ngám Dâng bao
gôm muôn loai.
Con không phai ngac nhiên khi ma ngay nay thê gian vân con gia
diêc không them dap lai Loi Kêu Goi cua Cha, va ca khi co láng tai nghe
nhung lai không hiêu. Vi vây, bao lâu ho bi kiêm toa boi ma quy, con
vuong vân voi thê gioi chong qua nay, Cha vân la Dâng ma ho chua biêt
dên.
Cha la Nguôn Mach nôi tai cua Su Hiêp Nhât Kitô Giao. Cac con
nên dát moi niêm hy vong va su hop nhât cua cac con vao Chinh Cha. Cha
la Nguôn Mach cua niêm Tin, Cây, Mên. Cha la Dâng phong phu vô tân.
Cha vinh hiên trong Vinh Quang cua Cha. Cha la Thân Khi sông dông cua
Chua Con phuc sinh. Cha la hoi tho sông dông cua cac thân xac hay chêt.
Nhu thê, con la nguoi sông cho Chung Ta, nên con duoc tiêp suc sông boi
Quyên Luc Thân Linh cua Cha dê duoc don nhân Vinh Quang cua Chung
Ta. Cha không nhung hôi suc cho con duoc sông, nhung con ban cho con
lôi di thanh thoi dê di vao Vinh Quang cua Chung Ta, tro thanh duõng tu
cua Chung Ta, va thanh nguoi thua kê Vuong Quôc cua Chung Ta.
Cha dã noi voi con Cha la Nguôn Hy Vong, boi vi nêu nhu con
nhin nhân Cha la Dâng Phu Hô cua cac con, thi con châp nhân Nguôn Hy
Vong nay. Cha së biêt diên dat nguyên vong cac con voi nhung loi Khôn
Ngoan va hop voi Tâm Tri cua Chung Ta theo cach thuc nhu thê nao dê lam
vui long Chung Ta. Cha la Niêm Hy Vong cua con, boi vi Cha dát dung noi
cu ngu cua Cha o trong con. Nhu thê, con hãy báng long voi niêm hy vong
ráng con së duoc Cha cuu rôi va cho con duoc phuc sinh.
Con hãy vui huong tu do ma Cha ban cho con dây, va hãy chiêm
huu Cha, ma diêu nay xây ra chi khi nao con muôn Vuong Quôc Cha bát
dâu ngu tri trong con.... Nuoc Cha bát dâu khi linh hôn con tro nên xinh dep
nhu cô dâu dên voi chông minh trong bô ao cuoi. Mát con së phai roi lê khi
con nhân ra ráng con không duoc dung nên dê sông doi dôc thân, nhung
con la nguoi duoc hua cua Cha, va Cha la Chua Thanh Thân, la Dâng duoc
hua cua con, la Tân Lang cua muôn thu tao, Dang së thanh hoa linh hôn con
trong vong tay thuong mên cua Cha, va trong su rang rõ cua Cha.
Nay con yêu dâu cua Cha, cach dây không bao lâu truoc khi Cha
con ta kêt thân voi nhau, cháng lë con lai quên vao ban dêm linh hôn con dã
mong moi Cha, va tâm tri con tim kiêm Cha nhu thê nao hay không? Bây

35

gio con co thây Tinh Thuong Yêu cua Cha ngot ngao nhu thê nao không?
Con thu nhin xem Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua va Long Nhân Hâu
cua Chung Ta toa rông nhu huong vi ngot ngao lan di moi noi trên vu tru dê
xuc huong thom nhu thê nao? Tât ca cac linh hôn ma Cha gáp gõ dêu tro
thanh cac tân nuong, boi vi trong su thân mât cua Chung Ta, Chung Ta lôi
keo ho dên o trong Chung Ta va Chung Ta tro nên Tân Lang cua ho môi
ngay suôt doi ho. Rôi ho la nhung nguoi say mên Chung Ta, sán sang chây
dên voi Chung Ta dê ma vui huong Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua
Chung Ta tron ven dên nôi ho tro nên hop nhât lam môt voi Chung Ta....
Hõi linh hôn rât dang yêu cua Cha, gio dây con hãy nghi ngoi
trong Cha, va hãy o lai trong chiên tháng cua Cha.
1
Cung voi Chua Cha va
Chua Con, Cha noi cho con biêt ráng: con hãy yêu mên Thiên Chua Ba
Ngôi Duy Nhât voi hêt ca long, hêt ca linh hôn va tri khôn cua con.
Chung Ta ban phuc lanh cho con vê viêc con dã dâng thoi gian cho
Chung Ta va phuc vu Chung Ta.


22 6, 1998

(tiêp tuc)

- Con gai oi, con hãy dên ... Cha la Nguôn Mach nôi luc bên trong con,
Cha muôn cac âm diêu ngot ngao dã duoc hat cho con nghe së vang dôi dên
moi quôc gia dân tôc.
Hõi bô câu cua Cha, cháng lë Cha dã không viêt cho con hang
ngan trang giây vê tinh thuong yêu, giao huân, cung nhu su su hiêu biêt, dê
con co trinh bây Chân Ly giua thê hê ngheo nan nay hay sao? Nay hõi tân
nuong cua Cha, cháng lë Cha lai không dô dây xuông con nhung loi tôt lanh
dê con biêt tra loi cho cac nguoi chât vân con hay sao? Chinh trong Cha,
con tung hit tho, tám gôi trong Anh Sang cua Cha. Chinh o trong Cha ma
con náng dông, va không bao gio ngung
2
sinh hoat, boi vi Uy Quyên cua
Cha thi siêu viêt ca trên troi duoi dât, va moi su hiên huu duoi dât cung nhu
trên troi.

1
Boi vi Chua Thanh Than chinh phuc duoc toi.
2
Cùng co thê hiêu la 'ra khoi`

36

Hon nua, tu Môi Miêng dây ân sung cua Cha tuôn chây ra su
phong phu va vinh quang lam phong phu cho tât ca nhung ai yêu mên Cha
la Ba Ngôi Môt Chua va duy nhât trong môt ban thê, cung dây dô moi
nguoi vê nhung thuc tai diu dang trên thiên dang, nâng tâm tri ho lên chi dê
xoay quanh nhung su trên troi ma thôi.
Cung Chinh Cha la Dâng tao dung nên phân nôi tâm sâu sác nhât
cua con, va phôi hop tât ca trong cung long me cua con. - dông thoi theo su
trông chung háng ngay cua Cha, cac xuong côt cua con dang luc ngât ngây
thich thu âm thâm mác lây hinh hai va tro nên hinh tuong trong bi nhiêm,
thi Cha cung dang sán sang cu hanh nhung cuôc hua hôn cua chung ta. Cha
noi cho con biêt: nêu nhu Cha thây tâm tri con nong long va khat khao biêt
dên Cha, thi ngay tu luc con sinh ra, Cha la Dâng rât nong long chiêm huu
lây con va muôn con kêt thân voi Cha, Cha liên bay tháng dên voi con ngay
khi nhân loi moi dâu tiên cua con, va dong dâu trên tran con báng nu hôn
rua tôi, do la dâu chung thiên dang cua viêc cu hanh cuôc kêt thân. Thê rôi.
nay con yêu dâu cua Cha, Cha trao cho con triêu thiên kêt báng nhung bông
hoa thom ngat, môi bông tuong trung cho môt nhân duc.
Cha la Cua Ngõ dê nguoi dao duc buoc vao cua nay. Nhu loi Cha
bao dam, Cha së lam sông lai trong con su yêu mên Tin Mung, hoa nhâp
voi su sôt sáng cua cac Tông Dô dâu tiên cua Cha dê ma truyên ba tin mung
cua binh an. Con di dên dâu, con së luu lai noi do huong thom cua Cha, toa
thom cho hêt quôc gia nay dên quôc gia khac, boi vi Cha luôn o voi con.
Cha së ban cho con dác ân la lon manh trong tinh yêu mên, không
nhung cho Chung Ta, ma con cho cac anh chi em cua con nua, dê con cât
tiêng hat cho Chung Ta loi thanh vinh: “Thât la hân hoan vui mung biêt bao
khi moi nguoi sông chung voi nhau nhu la anh chi em voi nhau...¨
Cha së tro nên Dâng Dông Hanh va Phu Tro riêng cua con, cung
nhu gia dinh con, cac anh chi em va cac ban cua con. Cha së la Dâng
Chuyên Cho cua con.
1
Cha së tro thanh amen cua con dôi voi Dâng Amen,
2

va bai ca cua con dâng lên Dâng hat vinh cho con bây gio.... Hõi tân nuong
cua Cha, Cha së mác khai cho con nhung diêu ma xac thit không co thê mác
khai cho con duoc. Cha së mác khai cho con phân sâu thám cua trai tim con,
cung nhung net sâu thám, va xon mác khai vê tâm y cua Thiên Chua nua.

1
Ðang Mang va Phan phat cac Hong Än
2
Co nghia la. 'su xin vang cua con voi Trung Thuc va Trung Tin` mot danh nghia xung tung
Thiên Chua

37

Cha së to bây dác ân cua Cha môt cach nhân tu qua viêc lon lên o
trong con trong khi con giam bot xuông. Binh minh dang buoc vao trong
con vao luc bong dêm dang tát dân trong con.
Cha la Anh Sang cua linh hôn con. Cha toan mÿ nhu cuôc Tai
Giang (Parousia) o trong con, Cha së toa sang va khoi dâu su hop nhât Tinh
Thuong Yêu Thân Linh cua Chung Ta. Chung Ta së mung vui vê cac cuôc
kêt thân cua chung ta.
Trong Cha, con së vui huong tu do. Không co Cha, linh hôn con
vân con bi câm giu trong bong tôi va së sa vao nanh vuôt ma quy, la bon së
giam con trong tu tôi. Vi vây, con yêu dâu cua Cha, con dung nhin dên ai
khac ma chi nhin lên Thiên Chua la Dâng Cuc Thanh cua con ma thôi. Con
dung tim kiêm niêm vui o nguoi nao khac, ma chi tim o noi Dâng nuôi
duõng con báng Nguôn Mach Su Sông cua Ngai ma thôi. Con dung dê cho
minh phai tro nên heo hon vi thuong yêu môt nguoi nao noi trân thê, ma chi
yêu mên Vua trên cac vua, la Dâng Khoi Dâu va la Dâng Tân Cung, cung
nhu yêu mên Nha Ngai ma thôi.
Con phân con, hõi Vassiliki, noi con la chô ma Cha
1
dã dâu
xuông. Con dã ôm Cha va ap vao ma con nhu môt biêu hiên tinh yêu mên
voi loi tu thôt lên ráng: “Con dã tim thây Dâng ma trai tim con kinh mên!¨
Rôi con ôm chát lây Cha ma ap ngay vao ma cua con, va không muôn dê
cho Cha bay roi di, thuc ra Cha thi cung dã tim ra duoc giuong nghi dây thu
vi cua Cha duoc phu bây voi cac dai báng xuc huong thom ngot ngao.
Cha dã noi: “Cha së ban cho con hông ân Tinh Thuong Yêu cua
Cha.¨ Thê rôi cung giông nhu nhung giot trâm huong tinh tuyên, cac Loi
Cha rot vao tai con, mo tai con ra dê con co thê nghe biêt cac uoc vong cua
Cha. “Cha la Su Sông cua con.¨ Tu nay con hãy dê cho Cha huong dân ban
thân con báng ân sung. Con hãy dên cho môi miêng cua con nên nhu cac
bông huê
2
nhiêu chây ra nhung giot trâm huong tinh tuyên. Con dung bo
cuôc trong viêc chiên dâu, Cha luôn o voi con. Con hãy vac Thâp Tu Gia
cua Chua Kitô, con hãy say mên Thâp Tu Gia ây. Cha luôn o voi con. Con
hãy dát niêm tin cua con noi Thiên Chua, va hãy tôn vinh Thanh Danh Chua
Cha. Con hãy khich lê cho thê hê nay biêt dên Chua Cha. Con hãy noi cho

1
Thi kiên ngav 29 thang 1 nàm 1989. Trong thi kiên nav Chua Thanh Than ngu dên nhu chim
Bo Cau. Ngai bav trên nhiêu nguoi, ma ai cùng gio tav ra don moi, nhung Ngai quvêt dinh bav
toi toi va dau trên cac ngon tav roi khi toi gio tav ra moi. Thê roi toi om va ap vao ma toi.
2
Co nghia la. 'nhùng loi noi cua con hàv nên tinh tuvên`

38

ho biêt Ngai la môt Nguoi Cha Nhân Tu va la môt Thiên Chua cua ui an.
Con hãy loan truyên Su Thông Biêt vê Chinh Ngai, va Cha luôn o voi con.
Con hãy noi cho thê hê nay biêt ráng: Thanh Danh cua Dâng Amen bao phu
toan thê vu tru voi môt huong thom cao voi voi, môt huong vi tinh tê nhât.
Con hãy mang theo Loi cua Chung Ta ma di nhanh nhen nhu con linh
duong rao qua moi khe suôi, vuot qua moi thung lung. Cha së luôn o voi
con. Con hãy nên nhu môt bông huê voi nhung y huong trong sach, nhiêu
nho trâm huong tinh tê xuông Giao Hôi ma Chua Kitô dã cuu chuôc báng:
Chinh Mau cua Ngai. Con hãy dê Chung Ta môt ngay kia noi duoc ráng:
huong dâu thom cua con thom hon ca moi huong vi tâp trung lai, va Cha
luôn o voi con va tiêp tuc tho hoi trên con la thua vuon cua Cha, dê con toa
lan ra moi noi chung quanh huong thom ngao ngat cua con. Con hãy moc
thanh cây trong Cha, va hãy lon manh trong duc tin voi suc manh Quyên
Luc cua Cha dê con hit duoc hoi tho cho dai, dây va sâu, cho toi khi biêt
duoc Tinh Thuong Yêu cua Duc Chua Con vuot trên moi su hiêu biêt, va
con së duoc chan chua dây du tron ven Thiên Chua.¨ Dây la diêu Cha muôn
noi voi con....
Hõi tân nuong cua Cha, gio dây con dã duoc kêt thân va khoac
trên minh voi trang phuc la Chinh Chua Kitô, duoc phuc suc báng Anh
Sang không phai mo cua Cha, nhu viên ngoc vuong tôc duoc dinh nam vao
Cha. Vây con hãy vung tâm, Cha luôn o voi con va la Ban Dông Hanh
trung thuc cua con. Hõi tân nuong yêu duôi cua Dâng Tôi Cao la Cha muôn
loai, cung la Tân Lang cua tât ca moi nguoi, con hãy gin giu cac tu tuong
cua con huong dên Thiên Hoang va Su Sang Ngoi cua Ngai. Con hãy dinh
duõng ban thân minh truc tiêp tu môi miêng cua Ngai báng cach uôn nán
môi miêng cua con theo Miêng Luõi cua Ngai dê don nhân Nhung Loi Cao
Ca cua Ngai. Suôi nguôn Loi Ngai con ngot ngao hon ca mât hoa.
Con hãy tua dâu vao Nguc cua Tân Lang minh, va rôi con së toa
chiêu vao thê gioi nhu môt ngôi sao sang, boi vi con mang dên cho thê gioi
Loi Sông. Nay con yêu dâu cua Cha, cuôc chây dua cua con chua xong dâu,
co diêu la Cha luôn luôn o cung voi con. Cho du së co nhiêu mui tên lua
dang nhám tháng vao con, boi vi con dã nhân lãnh Loi Thiên Chua tu noi
Cha, con hãy manh dan lên, boi vi Cha la Ao Giap cua con. Con cu tiêp tuc
toa huong thom ngot ngao cua con lan rông toi moi quôc gia, nhung con
dung quên ráng: Cha la Chua Tinh Yêu ngot ngao cua con, la Chua, la
Thiên Chua cua con, cung nhu dung quên con la tân nuong cua Cha, la

39

nguoi ma Cha dã tao dung nên cho muc dich nay. Gio dây xon thuôc vê con
cai Vuong Triêu cua Cha.
Cha la hiên thân
1
cua Duc Chua Con, va Duc Chua Con la su hiên
thân cua Chua Cha. Trong Su Khôn Ngoan hoan thiên cua Chung Ta,
Chung Ta dã thuong doai xuông thê hê nay cung nhu cac thê hê tuong lai,
va ban xuông nhiêu hông ân khac nhau nhu chua tung co truoc dây trong
lich su. Vi su cuu rôi cua moi nguoi, Cha dã dát ra cac tiên tri hâu giup ho
hiêu va dat dên su thông biêt tron ven Thanh Y Thân Linh cua Chung Ta.
Cha dã goi con dên voi tât ca moi nguoi dê khuyên bao ho qua Bai Tinh Ca
2

nay, dông thoi giup ho hiêu va biêt dên Chung Ta, dê di vao con duong cuu
rôi nay, la con duong vô van hông ân con dang dâu kin.
Toan thê cac thanh cung cac thiên thân gio dây dông thanh môt
tiêng noi cung môt âm diêu nhu sau:

“Chung con cam ta Chua,
Ôi lây Dâng Thanh va la Ba Ngôi Thiên Chua rât dang tôn tho,
la Dâng Khôn Ngoan Muôn Thuo
vi dã khung ban
voi long quang dai sâu nhu vuc thám không thê phai mo
cho ca thê gioi
Bai Ca Vinh Dây Hy Vong va Tinh Thuong Yêu cua Chua.
Bai ca viêt ra dê dân lôi chi duong cho nhiêu nguoi
di dên Nguôn Cuu Rôi Vinh Cuu.
Voi hông ân dác biêt,
Chua dã vach ra môt con duong
toa dây huong vi ngot ngao
cua huong thom cua Chua,
cung trai dây nhung viên lam ngoc
dê cho moi nguoi di theo va tim thây
noi nghi ngoi thuong mên nhât trong Vinh Cuu.
Cung voi long Nhân hâu thân linh cua Chua,
Chua dã tim ra phuong thuôc nay
dê chua lanh thê hê hôm nay.


1
Cùng co thê hiêu la 'Hinh Anh`
2
Thiên Chua muon noi dên cac Su Ðiêp cua Ngai trong 'Su Song That Trong Thiên Chua`

40

“Ôi Suôi Nguôn cua vu tru
la Ba Ngôi Thiên Chua vô cung kinh mên,
cung la Vi Tân Lang dang tôn tho,
Chua lai xuông môt lân nua thám viêng trai dât
dê noi voi con cai cua Chua
theo cung cach trai tim noi voi trai tim,
cung dô xuông ho môt nguôn suôi dây ân sung
voi su hiêu biêt minh mân va duoc xuc dâu
vê Chinh Chua.
Chinh Chua la Chua Ca Quang Minh.
Chua dã biêt truoc Lê Hôi
1
nay
rât lâu truoc khi cac thu tao cua Chua duoc dung nên.
Tu ngay ma
Chua ban hông ân xuông cho dua con yêu dâu cua Chua,
Chua muôn kêu goi thu tao cua Chua
tu môt nguoi thâp nhât tro nên nguoi cao nhât
cho ngay dinh uoc
voi Thiên Tinh cua Chua,
la ngay cua nhung lê hôi ma trong do
Chua muôn chia se voi ho
môt su kêt hop thân mât hon dê
thap nhâp trong Chua nhu viên ngoc vuong tôc ,
va cung la ngay Chua muôn noi chuyên
voi ho trong tân day
trai tim cua ho.

“Trong tinh Nhân hâu cua Trai Tim Chua,
Chua dã nhin thây truoc ráng
su kêt hop thân linh nay
la diêu hêt suc ngot ngao,
boi vi Chua muôn danh thoi gian dê sông voi ho,
chia se su sông cua ho trong khi con o duoi duong gian
nhu Chua dã chia se su rang ngoi cua Chua
voi cac thiên thân cua Chua.

1
Hong an cua màc khai nav la 'Su Song That Trong Thiên Chua `

41

“Con xin dâng nhung loi chuc tung va cam ta
lên Ba Ngôi Thiên Chua dang tôn tho,
vi dã dân nuoc tuoi cac luông hoa cua Ngai,
1

cung nhu viêc chiêu toa anh sang cua Ngai di xa rông kháp moi noi.
Lây Thiên Chua, Chung con dâng lên Chua loi cam ta
boi vi chung con ngám nhin lai cac ky công cua Chua.

“Dê xuông toi duoc tân
vuc sâu cua su yêu duôi nhân loai,
Chua dã roi khoi Ngai Toa cua Chua
cung dát Vuong Miên
2
cua Chua sang môt bên
dê phuc suc cho thu tao cua Chua
qua viêc dô xuông Tinh Thuong Yêu thân linh cua Chua.
Va rôi Chua say mên voi Tinh Thuong Yêu cua Chua dôi voi ho,
nên Chua ban Thanh Thân cua Chua
la Dâng lôi cuôn ho
tiên vao Phong Tân Hôn cua Chua
3

va trên giuong kêt duyên cua Chua
liên lâp tuc Chua kêt hop ho vao Chua.

“Lây Ba Ngôi Thiên Chua,
la kho tang cua cac thanh va cac thiên thân,
môt khi thu tao cua Chua hân hoan voi
Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Chua,
ho së kêu cân lên Chua:
‘Kyrie eleison, Kyrie eleison ....’
Trong khi do
Chua thi thâm bên tai ho:
‘boi vi con ôm lây diêu
không thê vuot qua duoc,
con dã tim thây su sông dông tinh thân
trong vong tay ôm cua Cha.’


1
Co nghia la. cac linh hon.
2
Cau nav muon noi . Thiên Chua thuong doai xuong tan toi tam muc vêu duoi cua dan Ngai
3
Su than mat

42

“Lây Dâng Ban Su Sông,
va la Dâng Phân Phat cac hông ân vô gia,
trong tinh nhân hâu cua Chua,
Chua dã triêu tâp nguoi ngheo kho
cung nhu nguoi giâu sang
cung qui tu lai voi nhau
chung quanh ban tiêc vuong dinh cua Chua,
nhám thêt dãi ho môt yên tiêc trong hoang cung.

“Vinh danh Dâng Tôi Cao,
la Nguôn Mach cua moi hoan lac không bao gio phai mo,
la Suôi Nguôn biên cac thuo vuon tro nên phi nhiêu,
1

la Giêng Nuoc Háng Sông
la nguôn Mach Tinh Thuong Yêu trung tin
chây ra tu Trai Tim cua Chua,
la Dâng Thuong Yêu nhân loai.
la Duc Lang Quân cua thu tao Chua,
chung con tho lây Chua
va ca ngoi Thanh Danh
Cuc Thanh cua Chua.
Amen.¨

- Vassula con oi, dung vây, ca thiên dang dêu mung vui boi vi trong viêc
Chung Ta nhân hâu doai thuong xuông, Chung Ta rât thuong xot dên thê hê
nay. Chua Kitô dã noi: “Nêu ai yêu mên Thay, nguoi ây së giu Loi Thay,
Cha Thay së thuong mên nguoi ây, va Chung Ta së dên cu ngu trong nguoi
ây.¨
2
Va nhu vây Chung Ta së....
Ôi hat giông hanh phuc!
3
Nêu nhu cac con duoc gieo trông trong
Cha, mua gát cac con së la Thiên Dang. Nêu nhu cac con duoc gieo trông
trong Cha, cac con së rô no, va boi vi khi nây no vao Chinh Mua Xuân, cac
hoa xuân cua cac con së toa huong thom cho trai dât. Thê rôi trai dât duoc
hôi sinh do huong thom ngat cua cac con, së thôt lên loi noi dâu tiên: “Lây
Cha!¨ va duoc cuu rôi.

1
Vuon phi nhiêu co nghia la. 'cac linh hon tiên triên vê màt tinh than`
2
Jn 14:23
3
Moi nguoi chung ta dêu la hat giong cua Thiên Chua.

43

Chua dà dat duoc chiên tháng cho Chua
la chiêm lav chinh trai tim phan loan cua con dav.
Trong tinh thuong sav mên va Tinh Thuong Yêu cua Chua,
Chua dà nám giù duoc ban tav nho ban
cua con vao trong Ban Tav cua Chua,
va keo con gan dên Chua va vao hán trong Chua.
Chua tho vao linh hon con mot su song moi.
Joi nu hon thanh tav trong bi tich rua toi,
Chua dep tan hán duoc su noi loan cua con.

Oi linh hon con hoan lac khong thê ta duoc,
Chua dà dên thàm con, luc dau Chua khong dam to
cho con thav su bao la Tinh Thuong Yêu cua Chua,
vi e ráng trai tim cua con
qua nho be khong thê chua noi tinh bao la av.

Chua cùng han chê viêc màc khai tron ven cho con
su nong chav cua Tinh Thuong Yêu Chua,
vi e ráng con se chav xa do ban tinh don mong cua con.
Thê nhung roi trong tam tinh coi mo
cua Tinh Thuong Yêu Chua, Chua dà kêt than voi con....

Chua dà kêt than voi con ma khong nê quan dên
tinh trang qua suc toi tê va toi loi cua con. Chua tron ven
kêt hop con voi Su Thanh Thiên Ba Ngoi Mot Chua cua Chua.
Hong an nhung khong nav la do Ý Muon Riêng cua Chua
ban cho loai sau bo bat xung la chinh con dav,
cho toi ngav nav van lam cho con bang hoang....

Oi Anh Náng cua linh hon con,
Chua la Ðang rat tan tuv nuôi con
báng sùa dong dàc cung mat ong,
1

va gio dav, Chua thàm viêng trai dat mot lan nùa.
Thê nhung trai dat lai khong tin tuong noi Chua

1
Su diên ta tuong hinh cua 'sùa dong dàc cung mat ong. trong mach vàn o dav la. su tinh
tuvên, nhan hau, va tu ai.

44

va con tu choi khong don tiêp Chua.

Ðang kinh mên cua con doai xuong thuo vuon cua Ngai,
1

dên tan cac luong trong cav vi huong
2

dê chàn nuoi Ðan Chiên
3
cua Ngai trong cac thuo vuon
va thu hai cac bong huê.
4


Ðang kinh mên cua con dên kêu goi con chiên riêng cua Ngai
va thu hai cac bong huê trong dong noi.
Ngai khong co quan tam gi khac ngoai TINH THUONG YÊU.
Ngai dên dê thu hai cac bong huê cua Ngai,
boi vi do la so thich tot lanh cua Riêng Ngai.

Ðang Khon Ngoan Than Linh dà xuong thàm trai dat
dê nhác nho dan riêng cua Ngai ráng:
khong co chu nghia nao khac ngoai mot than hoc
la chiêm ngám Chua
trong Jinh Quang Ba Ngoi Mot Chua cua Chua.

Ji vav, xin dê cho con la doa hong khong gai cua Chua.
Oi Ji Tan Lang vo cung tinh tê,
va lav Chua la Nuoc Háng Song cua con,
xin cho canh hoa cua con duoc dà tvao
Nuoc Háng Song nav se cháng bao gio chêt heo
nhung se hut duoc su song, va se song mài mài boi vi
con muon chim dám trong Chinh Thiên Chua Jinh Cuu.

- Con dã duoc uu dãi voi huong vi cua Huong Thom cua Cha,
5
va Cha
cho phep con duoc chiêm ngám Thanh Nhan Cha toa sang trên con.
6
Dung
vây, ky niêm vê Dung Nhan Thanh Thiên cua Cha không bao gio tan biên

1
Cac linh hon
2
Trai dat
3
Ðê nuoi duòng chung ta theo nghia tinh than
4
Ja biên doi chung ta tro nên giong nhu bong huê. Ngai biên doi chung ta tro bên trong sach
5
Su Hiên Diên Thanh Thiên cua Ngai.
6
Thi kiên vê Thanh Nhan Chua Than Linh cua Ngai hiên lên ngav truoc kv uc cua toi. Kv uc
nav o lai trong than xac toi do quvên luc cua Chua Thanh Than.

45

khoi ky uc cua con. Cha siêu viêt trên ca troi va dât vê uy nghi, su rang
ngoi, va Thanh Danh Cha. Không co ai la nguoi du siêu pham va co thê
nâng nguoi co tinh thân ngheo kho lên voi Cha duoc. Cha sinh dông trong
ho, va ho náng dông trong Cha. Do Tinh Thuong Yêu chan chua cua Cha,
nhu Cha dã tung linh ung cho con goi Cha nhu vây, Cha dã ban cho con
moi hông ân dôi dao môt cach nhung không, boi vi Cha chi quan tâm dên
nhung ai kinh so Cha,
1
va nhung ai nuong tua vao Tinh Thuong Yêu cua
Cha ma thôi.
Qua dung vây, Cha không dên dê giang phat con dâu, ma thay vi
vây Cha dên kêt thân voi con. Cung nhu môt tân lang rông rãi trao cho tân
nuong cua minh nhiêu qua táng thê nao, thi Cha dã phuc suc cho con báng
cac hông ân thân linh cua Cha. Không phai do tai noi náng kheo leo tac
dông dên Cha khiên cho Cha cam dông dâu, nhung la do tinh thân án nán
hôi cai. Cháng lë Kinh Thanh lai không dây con phai yêu mên cac nhân duc
hay sao? Nêu con tim kiêm Cha voi tâm hôn don so, va không thach thuc
Cha nay no, thi voi long Khoan Dung, Cha së roi thiên dang ma xuông voi
con nhu môt tia anh sang trong thân xac con dê lam den soi sang cho con.
Con dã duoc dây ráng ngon den cua thân xac la con mát, nêu vây
môt con mát yêu dau không nhin thây gi chi thây bong tôi, con con mát lanh
manh thi lam cho minh nhin thây rõ rang. Cha la ngon den soi sang, bât cu
ai co Cha trong tâm hôn, thi së tim thây cac nhân duc chân thuc, chu không
phai la cac net xâu. Cha thuc su la den soi cua thân xac con, dô xuông thân
xac con chan hoa nhung kho tang cung voi su rang ngoi cua Vuong Quôc
Chung Ta. Cac kho tang va su rang ngoi nay chinh la cac nhân duc. Dâu co
bong tôi la noi dây co nêt xâu. Con dung lâm lân rôi dê minh bam viu vao
thê gioi dây chêt choc nay, nhung hãy trung thanh voi Cha va con së duoc
sông voi Cha trong tinh yêu mên. Con hãy yêu mên cac nhân duc.
Vassula con yêu quy, ngay tu dâu con dã xin duoc sông thanh
thiên va tro nên thanh thiên. Cha cung dã noi cho con biêt ráng: nêu nhu
con phân dâu dê ben rê sâu trong Cha, thi con së không bi chao dao trong
gio, va cung không co canh nao bi gây truoc bât cu loai bão gio nao. Hon
nua, hoa trai cua con së xum xuê dôi dao, du dê nuôi sông nhiêu nguoi va
cac thê hê. Nêu nhu con trung thanh voi Chung Ta, Cha së ban táng cho con
nhiêu biêt dãi, va Cha dã ban rôi. Cha thap nhâp con vao Cha nhu viên ngoc

1
Tv 147:11

46

o trong Cha, va Cha së tro chuyên voi con. Cha tháng tiên ban thân con, va
nuôi duõng con lon manh trong nhân duc. Cha ban cho con nhiêu nhân duc
nhu: tinh yêu mên, long kiên nhân, su khôn ngoan va su thông biêt, suc
manh va kiên tri. Chua Kitô dã ban cho con duc kiên nhân cua Ngai, cung
voi hông ân la niêm hy vong. Dê di duõng niêm hy vong ma môt ngay kia
su thanh thiên së duoc ân thuong, Cha dã dây dô con biêt chiu dung moi
thu thach xây ra trong doi sông voi môt long kiên nhân lanh thanh.
Trong tinh trang yêu duôi con nguoi cua con, con dã biêt tim cach
lam vui long Chung Ta. Chinh vi vây, Chung Ta dã doai thuong yêu mên
con. Su Khôn Ngoan duoc ban cho nhung nguoi co tâm hôn giông nhu tre
tho. Do do, trong Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta, Chung
Ta dã tim thây su don so cua tâm hôn con, va dã giao duc cho con biêt ráng:
con cân phai co Khôn Ngoan, nên Chung Ta muôn giup con. Chung Ta noi
ráng: Chung Ta muôn giup con bát chuoc Chung Ta, va tro nên ban tho
sông dông cua Chung Ta, ma trên do, Chung Ta muôn dát dê Su thông biêt
cua Chung Ta, co nhu vây con moi hiêu va biêt Chung Ta.
Con dã tim cach lam vui long Chung Ta, va Chung Ta tim duoc
niêm an ui cua Chung Ta o trong con. Cha la Thân Khi dây dô va ban on
diêu dô. Hõi linh hôn, con hãy dê cho cac net sác xao cua con chêt di nhiêu
hon nua. Su thân mât cua con dôi voi Chung Ta khiên cho linh hôn con tro
nên phong phu. Dung vây, su gân gui cua con dôi voi Su Cao Trong vuong
gia cua Chung Ta lam cho con tro thanh kiên tri, không nhung cho su vu
cua con, ma con giup con dat dên môt nêp sông thanh thiên kho co ai dat
dên duoc. Nay con yêu dâu cua Cha, Cha dã noi cho con la hãy yêu mên cac
nhân duc, va Cha dã so sanh con voi môt cây lon xum xuê nhiêu canh nhiêu
la, boi vi con dã ben rê sâu trong Cha, la Nguôn Mach cua Tinh Thuong
Yêu. Tu Nguôn Mach ây, con duoc dân thuy dê sinh san ra nhiêu hoa trai,
va nhiêu loai khac nhau, nhung hoa trai cua cac nhân duc. Cha noi dên
nhiêu loai hoa trai nhân duc khac nhau, boi vi bât cu ai ma ben rê o trong
tinh yêu mên, la nguyên ly cua cac nhân duc, thi nguoi ây së sinh ra tât ca
cac nhân duc khac.
Cháng lë Kinh Thanh lai không noi ráng: “Tinh yêu luôn chiu
dung. Tinh yêu thi luôn luôn kiên nhân va nhân hâu. Tinh yêu không bao
gio ghen ty hay khoe khoang. Tinh yêu không kiêu sa. Tinh yêu không to ra
lô mãng va không ich ky. Tinh yêu không bao chua, va cung không nuôi
hân thu. Tinh yêu không hung thu vê tôi lôi va nêt xâu cua nguoi khac, thê

47

nhung lai hoan hi trong Chua Thanh Thân, va vui thich trong chân ly. Tinh
yêu luôn sán sang nhin nhân lôi lâm, tin thac, hy vong, cung chiu dung bât
cu nhung gi xây dên.¨
Cha dã ban cho con nhân duc manh më dê biên thanh nguyên ly
cua moi nhân duc khac o trong con. Tu khi chuân bi linh hôn con cho trân
chiên trong thoi dai cua cac con, ma trong do su tôt bi biên dang thanh su
xâu, thi ngay tu dâu, hõi con yêu dâu cua cha, Chua Kitô,cung nhu Chua
Cha qua su trung gian cua Cha, Chung Ta dã bao cho con biêt ráng: Chung
Ta muôn sai con di dên vuc thám cua tôi lôi, dên noi ma su bât chinh va nêt
xâu khoac lên moi nguoi nhu triêu thiên dôi trên dâu cac nguoi lai muôn
dong danh Chua Kitô. Qua cac thi kiên dã ngâm sâu vao trong tri khôn cua
con, Chung Ta muôn to cho con biêt ráng: Chung Ta muôn sai con vao ca
hang rán dôc, va nhu thê cung voi nhân duc pho thac vao Chung Ta, cung
nhu nhân duc manh më, con së biêt chiu dung va kiên tri.
Cung voi nhân duc nay, con dã cam chiu moi su bât công, va
nhung mui tên tâm dôc phong tháng vao con. Con dã cam chiu nhung thu
thach cam go vi Danh Chung Ta. Nhiêu nguoi phan nghich lai con, dã
không be gây duoc con. Mác dâu xet vê bên ngoai, con xem ra co ve yêu ot,
nhung tu bên trong, Cha biên con tro nên manh më, chung to ráng Cha an
tâm o trong con, va thuc su ra nhân duc cua con dã ben rê sâu trong Chân
Ly. Nhu Cha dã noi, nêu con ben rê sâu trong Cha, la Nguôn Tinh Thuong
Yêu Thân Linh, thi con së dat dên duc mên, va rôi cung giông nhu cac canh
cây nho, Tinh Yêu Mên së sinh ra cac nhân duc khac. Co môt sô nhân duc
duoc ban cho tung ca nhân, la nguoi duoc nâng lên do ân sung dê yêu mên
Cha. Tât ca nhung gi duoc phân phôi, dêu duoc phân phôi boi Cha.
Dã co môt lân ngay tu dâu Chung Ta dã noi voi con ráng: con
không co giây phut nao nghi ngoi, va co nhung luc ma nôi buôn phiên cua
con không thê nguôi ngoai duoc khi nhin thây môt sô linh hôn buong binh
gia diêc lam ngo. Thê nhung vi Danh Chung Ta, con dã to ra kiên nhân, la
nhân duc nhu Cha dã noi cho con co su liên kêt voi Nguôn Mach chinh do
la tinh thuong yêu. Dê banh truong cho rông thêm không gian noi Cu Ngu
1

cua Cha, Cha dã don dep bo di nhung gi can tro Cha. Anh Sang cua Cha
xuât hiên trong bong tôi, va nhung chô tôi tro nên sang nhu giua ban trua

1
Linh hon tôi

48

Cha dã ban suc manh cho xuong côt cua con, va dô tran xuông con Su Hiên
Diên cua Cha.
Con hãy tro nên manh më, to ra con la Tân Nuong xung dang cua
Cha, la nguoi dã kêt thân voi Chân Ly. Con hãy kiên tri va manh më trong
Thân Khi suc manh dê lam chung nhân cho Chân Ly voi long nhiêt thanh
va can dam. Voi nhân duc ma Cha dã ban qua Ân Sung cua Cha cho cac
thanh tu dao nay, con co thê tháng vuot tât moi dem pha, cung nhu cac
nguoi không bao gio ngung reo rui truoc cai chêt cua thiên thân Cha.
1
Cung
giông nhu mát troi, con së tiêp tuc toa sang trong Su Hiên Diên Ba Ngôi
Môt Chua cua Chung Ta, va chiêu toa trong moi quôc gia ma Chung Ta sai
con dên. Con hãy tim cach lam vui long Chung Ta qua viêc chiu dung cac
dau khô do duong dai cua cac cuôc hanh trinh dê phuc hôi va bao vê Giao
Hôi.
Bât cu ai bao vê Giao Hôi môt cach trung thanh, thi dôi voi Chung
Ta ho chinh la nhung ngon duôc sông dông, boi vi nhung loi ho noi bung
sang lên trong bong tôi cua thê gian. Cha ban cho ho trai tim cua môt chiên
si dê tham gia vao cuôc chiên dâu cho duc tin va công chinh, va tham gia
vao cuôc chiên tinh thân trong thoi dai cua cac con, cung voi cac Tông Lãnh
thiên thân Micheal va Raphael, la nhung vi thanh nôi tiêng la cac Chiên Si
cua Công Ly dây dung cam va manh më. Cac ngai trông coi moi goc canh
trong thai dô sông cua con nguoi.... Con dã tim cach dê lam vui long Chung
Ta voi tât ca long sung kinh va trung thanh, vi vây Chung Ta dâu con duoi
bong cua Ban Tay Cha, dê con duoc Chung Ta sán soc.
Cha Chinh La Dâng Trung Gian cho moi nguoi. Cha La Dâng Bao
Dam cho su sinh sông cua cac con. Cha La Nguôn Mach siêu viêt cua viêc
Hiêp Nhât moi nguoi Kitô huu, Cha La Su Hiêp Nhât tôi hâu cua Chua Cha
va Chua Con. Cha La Dâng Xuc Dâu cho nguoi co tinh thân ngheo kho.
Cha La Loi Câu Nguyên Liên Li trong long cac con. Cha La Duc Lang
Quân cua tât ca cac con, va La Ban Dông Hanh Mãi Mãi cua cac con.
Hõi tân nuong yêu dâu, con dã hoc hoi tu Môi Miêng Cha cung
nhu diêu lam cho Chung Ta quan tâm qua Ân Sung trong môt cung cach
dác biêt kho phai mo. Cha tung dây dô con ráng su hiêu biêt vê Thiên Chua
qua su trung gian cua Cha la su hiêu biêt vê Ba Ngôi Thiên Chua dê con
biên bac chông lai nhung bôi phan va cac diêu tuong tu. Nay Vassula oi!

1
Toi hiêu la Chua Thanh Than am chi toi

49

Dâng ma con báng long dê ben rê tu thám sâu con nguoi cua con chinh la
Chân Ly dang biên dôi cac linh hôn tro thanh môt thiên dang hoan lac, noi
co thê tim thây nhiêu loai cây côi biêu hiên cac loai nhân duc khac nhau.
Dây la nhung thiên dang ma Chung Ta cu ngu mãi mãi.
Gio dây, nhu môt tân lang hat cho tân nuong cua minh môt ban
tinh ca, Cha dã hat cho con môt ban tinh ca cua Thiên Chua dê nhác nho
cho tât ca moi nguoi ráng: loai nguoi la nhung nguoi thua kê Vuong Quôc
cua Chung Ta. Bai tinh ca nay duoc vinh xuong cho con boi Chinh Dâng
1

Xuong Vinh dê cac con trong khi con luu lac duoi trân thê duoc phep nêm
huong su ngot ngao siêu pham cua Cha dã thâm nhâp vao cac con doi doi.
Duc Lang Quân don tiêp con va noi ráng: “Bây gio con hãy dên di!
Voi tinh thân án nán hôi cai, con së duoc no thoa trong Cha. Hãy dên cung
Cha, hõi tât ca nhung ai dang khat! Cha co Nuoc Háng Sông, va Cha ban
Nuoc nay môt cach nhung không.¨ Hõi con gai cua Ba Ngôi Thiên Chua,
Cha la Dâng thuong yêu nhân loai, la Chua va la Thiên Chua, Cha muôn
con hãy lây hai Bai Ca khac, dã duoc vinh xuong cho con boi Chua Cha va
Chua Con ma xêp vao cung voi bai ca nay va dát tên la:

Bai Ca Vinh cua Duc Lang Quân

Trong Bai Ca Vinh Thân Linh cua Chung Ta, co nhiêu loi giao huân dây su
ngot ngao Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta, cac loi say mên dên nôi nhiêu
cây côi së phat triên va tháng tiên. Tuy nhiên dôi voi nhung cây không sinh
hoa kêt trai, Cha së dên cung voi tông quan cac thiên thân dê bung tân gôc
tân rê tât ca vao mua dông, nhu vây cac cây ây phai chêt hai lân.
Tât ca cac con hãy ghi khác vao tâm kham cac con chân ly cán ban
nay: “Chua la Thiên Chua biêt ai la nguoi thân thiêt riêng cua minh, nên
Ngai cho phep ho tiên dên gân bên Ngai.¨ Dây la nhung nguoi duoc tiên
dinh dat toi hoan thiên trong su hop nhât thân linh va thân mât voi Chung
Ta. Ho duoc biên dôi trong Chung Ta, va tro nên lam môt voi Chung Ta.
Con nguoi cu cua ho không con nua, thê nhung cung môt cach không thê
phai mo ma Cha lam ban cho cac thanh cua Cha, Cha muôn thân thanh hoa
ho trong su hiêp nhât cua Chung Ta. Qua Cha, Cha së thân thanh hoa tât ca
nhung nguoi ma Cha dã hop nhât trong Cha. Thê rôi ho së không con noi

1
Loi Thiên Chua giong nhu bai ca vinh, va Thiên Chua duoc nghe biêt nhu bai Thanh Jinh

50

náng theo tri khôn cua minh nua, ma noi theo cung cach ma Cha muôn ho
noi. Ho không con nhin báng dôi mát pham trân cua minh nua, nhung nhin
theo cung cach ma Cha nhin su viêc. Hanh vi cua ho la hanh dông cua Cha.
Môt chiêc nhân vang dã ban cho con,
1
do la môt mon vât trang suc
rât tinh tê ghi nho ngay diên ra cac cuôc kêt hôn tinh thân cua con, va duoc
coi nhu la su tuong trung viêc chia se Thâp Gia. Chinh vi vây, Cha muôn
moi goi môt lân nua la con hãy kiên nhân chiu dung moi con thu thach.
Con hãy danh cho Chung Ta thoi gian cua con. Con gai yêu quy oi,
gio dây con hãy dên ma nghi ngoi trong Cha.

Xin cho chung con di tim kiêm su hiêu biêt vê
Thiên Chua vo hinh voi tam hon trong sach va don so.

Xin cho chung con di tim kiêm su hiêu biêt vê
Tinh Thuong Yêu vo tan cua Ngai,
voi tam tinh tu bo minh hoan hoan cho Ngai ,
trong su hop nhat than linh va su than mat,
ma Thiên Ðinh dà danh sán dê ban cho chung con

Nhu mot tan lang don vên tiêc cho tan nuong,
Chua cùng dà chuan bi cho tat ca chung con
mot vên tiêc cung dinh ma tat ca chung con co thê
cung chung vui do nha Chua khoan dài.
Chua ban cho chung con nuoc uong
lav tu Gong Song hoan lac cua Chua

Ðung vav, boi vi doi voi Chua,
lav Chua cua con, Chua la nguon mach Su Song.
Nho Anh Sang cua Chua, chung con nhin thav Nguon Sang.

Nai rung mong moi dên giong suoi tuon chav thê nao,
lav Chua, linh hon con khat khao Chua cùng nhu vav.
Linh hon con khat mong Thiên Chua
la Thiên Chua cua Su Song, Thiên Chua cua Hv Jong

1
Thi kiên ngav 23 thang 3 nàm 1987. Chua Kito tro cho toi chiêc nhan cuoi.

51

Lav Thiên Chua cua Niêm An Ui, dên khi nao con moi lai
duoc nhin thav Dung Nhan Thanh Thiên Thiên Chua?

Trai Tim cua con dà noi vê Chua:
'Hàv di tim kiêm Dung Nhan Thanh Thiên cua Ngai.`
Ja cùng giong nhu mot vua trao qua tàng hoang hau cua minh,
voi mot long nhan ai hoan hao,
Chua dà ban tàng cho linh hon that bat xung cua con
báng viêc to cho con thav net dep toan mv cua Chua,
báng viêc to cho con biêt Thanh Nhan cua Chua.

Lav Thanh Lùv giai thoat linh hon con, xin chàn nuoi con,
va ban cho con vui huong su ngot ngao cua Chua.
Chua dà ban cho doi tav vêu ot cua con dav suc manh,
dav do con qua viêc noi chuvên tam tinh voi con
theo mot cach thuc thu vi nhat báng cach chiêu toa
Anh Sang cua Chua vao hinh bong u toi dav dàc cua con.

Su Uv Nghi cua Chua doai xuong tan cung trong u toi,
voi Ðoi Mát sau muon dê cuu thoat ke
no-lê-cua-u-toi-thê-gian, va Chua dà dên tan mo cua con.

Con dà chêt vi thiêu váng Su Khon Ngoan.
Lav Chua Kinh Yêu, con la ai, dê ma tu noi con
Chua tim lav duoc nhiêu gia tri? Oi Minh Juong cua con,
phai chàng Chinh Chua la Ðang dà dê Mát luu v dên con,
dà phuc suc cho con voi nhùng trang phuc vuong toc
báng Loi Chua, ma khong so nguv hai
dên viêc ha gia cong trinh cua Chua chi vi con ma thoi?

Ðung vav, dang lv ra con dà chêt khi con moi lot long me.
Con sinh ra doi nhu mot dua be chêt khi moi sinh
voi mot dam mav phu trên nguoi con.
Con khong hê nhin thav gi, va con tuong minh dà...
cho toi khi Chua dên dê tho suc song vao trong con.


52

Khi con mo mát ra va nhin thav Su Hiên Diên
cua Chua tu dang xa, trai tim hon ho nhu tro thanh hoa
va moi su giong nhu khuc go muc nat trong con
biên hoa tro thanh ngav mot thua vuon.

Ja roi doi ma cua con dav net cuoi tuoi vui
khi nhin thav Ðang Cuu Chuoc cua con dang dung sat
ngav bên con, va doi moi con bat lên tiêng cuoi vui tuoi
ngav vao giav phut con hit duoc hoi tho cua Su Song.

Lav Ðang Emmanel, cac Cong Trinh cua Chua
dêu cao ca, vuot trên moi suv tuong.
Lav Ðang Emmanel, cac kv cong cua Chua
vuot qua moi su tinh toan,
va bav gio con vo cung han hoan vui mung.
Con se dê tam hon con hoan lac cat lên tiêng noi.

Hom nav con khong can phai goi nam mo
ma con dà nám bên trong la 'tan lang cua con` nùa
hav goi loai sau bo la 'ban cua con. va anh chi em cua con` nùa.

Hom nav, con se goi Su Song la. 'Ðuc Lang Quan cua con,
la ban cua con. va la anh chi em cua con.`
Trong Chua con thu hai duoc tram huong.
Tu Chua con duoc nuoi duòng báng mat ong,
cung ruou nho va sùa la nhùng thu uong ma Chua ban cho con.

Chinh vi vav, con quv goi cau nguvên va khan nai
xin Chua hàv thu hai moi Bong Hoa
1
cua Chua
dê ho co thê biêt ráng. lav Ðang Thanh, su dong hanh cua Chua
la su sang ngoi toa chiêu dên cac linh hon
la chau bau phong phu khong hê dêm xiêt duoc.
Oi Moc Huong cua linh hon con,
Tinh Ban Hùu cua Chua la diêu màn nguvên tinh tuvên.

1
Cac linh hon

53

Bav gio con giong nhu con tre thanh than sung suong.
Nêu nhu co ai dam mao hiêm tho ra nhùng hoi tho
hàm hai cho dua con cua Chua, thi Canh Tav manh me
cua Chua se liên ra tav dê bao vê lav no.

Su dù cháng bao gio co thê tháng noi tinh thuong vêu
va dau co tinh thuong vêu, thi o noi av co Chua cu ngu ....
Con se khong bao gio bi lac lòng nùa....

- Nay con yêu dâu cua Cha, con co nghi ráng Cha lai không xuc dông
1
voi
tât ca Trai Tim cua Cha hay sao? Con dung nghe theo nhung tiêng ôn ao
chung quanh con. Con dang tu duõng trong Trai Tim cua Dâng Cuu Thê
cua con. Do la noi con duoc bôi duõng suc luc. Hõi em gai cua Cha, ban
thân thiêt riêng cua Cha, con hãy o lai trong Cha, con hãy mo rông ban tay
cua con ra...
2

Sau khi con nhân ra su bât xung cua con, va khi lam nhu vây, con
dã dâng lên Cha môt bo hoa va su tu bo cua con. Con dã nhân ra ráng:
Chinh Cha la Duong, la Su Thât va Su Sông, Cha dã dên tân mô cua con va
lam cho con sông lai. Moi ân sung va hông ân dã duoc ban cho con, la ban
cho môt linh hôn bât xung.
Con hãy khuât phuc lam diêu tôt, va rôi cuôi cung con së huong
nhân ân phuc truoc Ngai Toa cua Cha. Con hãy sang loc diêu tôt ra khoi
diêu xâu.
Nay con yêu dâu cua Cha, Giao Hôi së phuc hôi.
Cha ban phuc lanh cho con. Cha luôn o voi con.12 8, 1998

(Sau khi doc xong ba loi cau nguvên)


1
Chua Giêsu noi
2
Chua Giêsu hon mot cach au vêm va ap Mai Ðau mv miêu cua Ngai vao ban tav phai cua toi.
Ja roi Ngai ap tav toi vao Ma cua Ngai, nhu bav to ra su diu dang va tinh thuong vêu cua
Ngai. Tiêp dên Ngai keo tav toi xuong va ve dau thanh gia trong long ban tav cua toi.

54

- Nay con oi!
1
Con la con cua Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Thân!
Cha la Chua Giêsu dang dung
2
ngay truoc mát con dây. Con la niêm hoan
lac va la thua vuon cua Cha, trong do Cha dã dát dung thiên dang cua Cha.
3

Boi vi ngay ây dã toi, ngay ma moi nguoi phan loan chông lai Cha,
tât ca së bi tiêu diêt,
4
cung nhu së bi tuoc bo cho toi ca su phu giup cuôi
cung. Cha së sai con di dên môt dât nuoc
5
ma con nên noi rông mâm non
cua con vuot ra toi tân biên khoi. Cha së sai con di dên môt quôc gia
6
tung
chông lai Loi Kêu Goi Thân Linh cua Cha trong thoi dai cua cac con, va
con noi trong dêm den tôi vao môt giây phut diên rô ráng: “Chung ta phai
lam môt cai gi do dê ma khoa miêng nguoi thiêu phu nay lai.¨ Nay con yêu
dâu cua Cha, Cha së sai con di dên noi ma Trai Tim Cha vân con tiêp tuc
vang lên tiêng khoc nuc no dôi voi ho... Cha së sai con di dên voi ho dê cho
cây Oliu môt lân nua lai duoc san xuât dâu oliu, va vuon nho lai xum xuê
hoa trai.
7

Ôi hõi nguoi canh
8
Thap! Nguoi con ngôn thêm môi ngon duoc
bao nhiêu lâu nua? Thê nhung tât ca nhung de doa rôi dây së hoa ra vô ich
ma thôi...
9
Nguoi dã tung dôt huong truoc Con Dã Thu, sao lai con co thê
dên voi Cha, vao toi tân Thanh Diên cua Cha, xuât hiên ngay truoc Ngai
Toa cua Cha ma noi ráng: “Tôi la nguoi an toan, la nguoi co thê luc lât dô
bât cu vuong quôc nao cung duoc. Tôi vân an lanh ma tiêp tuc pham dên
moi thu ô nhuc nay, ma không ai co thê nhin thây tôi.¨
Chinh Cha dã nhin thây. Cha dã nhin thây nguoi. Cha së phô bây
nguoi ra truoc mát cac quôc gia dân tôc.... nguoi hãy nhin xem cach thuc
ma nguoi dang dung ngoi but dôi tra thuôc chi tôc cua nguoi ma lam sai lac
di Lê Luât va viêc Thanh Lâp Bi Tich Thanh Thê cua Cha! Liêu nguoi co
thê nao noi duoc ráng: “Chua Kitô không co thê nhin thây duoc?¨ Con dôi
voi cac con la nhung nguoi noi ráng: “Tôi nhin thây,¨ vây thi tai sao cac
con lai không nhin thây hay không nhân ra Dâng Cuu Thê cua cac con va

1
Chua Giêsu to ra rat vui mung
2
Ðong thoi toi cùng nghe la 'Cha Ðang O`
3
Ðong thoi toi cùng nghe la 'Juong Quoc`
4
Toi hiêu v chinh tu tuong` bi tiêu diêt chu khong phai la chinh con nguoi phan loan.
5
Nuoc Ý
6
Roma 'Thanh Pho Muon Thuo`
7
Toi dav Chua co ngung mot giav phut nhu thê Chua Giêsu dang suv nghi, roi giong noi cua
Ngai vang lên nhu loi cua mot Quan Toa....
8
Chua Giêsu muon noi dên mot nguoi dàc biêt.
9
Ja roi noi dên mot nguoi khac nùa

55

Gia Nghiêp cua cac con chu? Ngay dên con chuôt chui con thây duong rõ
hon cac con, vi chung nhân ra duoc hang ô cua minh.
Cac con hãy dên ma án nán hôi cai. Cháng lë cac con lai không co
thê sam hôi duoc hay sao? Cac con hãy dô nuoc mát ra ma hôi cai. Cac con
hãy dên ma hoan cai voi tât ca tâm hôn minh, va rôi Cha së uu ai sua dây
cac con, cung tha thu cho cac con vê moi lôi lâm cac con dã lam.
Cac con hãy thôi dung lam phiên long Thanh Thân cua Cha. Cha
ghet su ngao man kiêu cáng, thê nhung nêu nhu cac con biêt hôi cai, thi cac
con dung so. Cac con co thây không? Dâng Cuu Dô cua cac con giang tay
thuong dên cac con. Dâng Thanh la Dâng dã ban cho cac con chuc linh muc
cung phuc suc cho cac con voi nhung trang phuc vuong tôc, cung dâu tu
vao cac con nhung biêu tuong quyên binh dê ma chán dát dan chiên cua
Ngai, gio dây muôn noi voi cac con nhu nguoi cha noi voi con minh ráng:
“Nay con oi, trong lãnh dia cua Con Dã Thu, con cháng thua huong duoc gi
ca. Con tu noi Cha, la Chua cua con, con së nhân duoc su sông doi doi, Cha
la phuc phân cua con va la gia nghiêp cua con.¨
Mong ráng Cha nghe duoc nhung loi nay tu môi miêng cac con:
“Con së nhây mung trong Chua cua con. Linh hôn con së vui mung trong
Thiên Chua la Dâng chi Thanh cua con, boi vi Ngai phuc suc cho con trong
bô trang phuc cua on cuu rôi. Ngai dã mác cho con Thiên Tinh cua Ngai.
Cung giông nhu môt tân lang phuc suc cho tân nuong minh thê nao, Ngai
cung trao lên dâu con vong hoa cháng bao gio heo tan. Cung giông nhu môt
tân nuong duoc trang suc voi nhung trang suc quy bau, thi con cung duoc
phuc suc báng nhung kim qui cua Ngai. Gio dây xin Thiên Chua trong Vinh
Quang Ba Ngôi Môt Chua cua Ngai hãy hoan vui trong con. Mong sao
Mua Xuân
1
no hoa trong trai tim cung nhu xuong tuy cua con. Ôi linh hôn
con vui suong duong bao trong Thiên Tinh cua Ngai, chinh la biêu tuong
cho viêc con duoc thân thanh hoa.
Chinh Chua la Dâng háng nám trang hoang cho mát dât cung phuc
hôi tinh trang khô cán va biên dôi trai dât tro thanh nhung luông hoa muôn
mau muôn sác, xin Chua hãy dên trang tri linh hôn con, va biên dôi con
thanh môt mua xuân dê rôi tât ca cac thiên thân hân hoan vui mung noi
ráng: ‘Hãy coi kia! Duong su co ca Mua Xuân cua Duc Giavê trong nguoi
minh! Duc Lang Quân cua loai thu tao gio dây dang tiên vao Thua Vuon

1
Ðav co nghia la 'Thiên Chua`

56

cua Ngai, tiên vao Thiên Dang cua Ngai. Chua cac chua gio dây co thê
mung vui noi duong su, dông thoi thuong lãm su phan anh cua Chinh
Minh. Ve dep va vinh quang thuôc vê Dâng Tôi Cao. Ôi Trang Phuc cua
Vinh Quang,
1
xin dung chân cho khoac Phâm Phuc Hông Tim Vuong Tôc
lên dua con cua Ngai.’
Xin Ngai nhân hâu doai nghe dên con, va giai thoat con khoi tinh
trang xac thit qua khôn khô nhung lai la vuong quôc cua con dã tung giam
hãm con nhu tu nhân sông lê thuôc vao thê gian cung voi cua cai trân thê.
Nay dây, con xin tiên buoc vao truoc Ngai Toa cua Ngai dê dâng lên Ngai
trai tim cua con,
2
la tai san duy nhât ma con co duoc, nhu môt biêu hiên tinh
yêu mên cua con dôi voi Chua. Ôi Duc Lang Quân dang tôn tho, xin biên
dôi linh hôn con tro thanh môt tâm hôn tinh tuyên, va thân thanh hoa con
qua quyên luc thân linh cua Thanh Thân Chua, la Dâng Bao Chua, la Dâng
Thân Linh. Gio dây xin Ngai toa sang trong con nhu la môt Dâng Tai Giang
(parousia), va linh hôn con së duoc sông va tôn vinh Thiên Tinh cua Ba
Ngôi Môt Chua.¨ Thê rôi Cha la Chua Kitô së dap lai loi con ma noi ráng:
“Cha së ân thuong duc khiêm nhuong cua con, ma dê cho su luân phat tu
diêt minh di. No së không con la ban dông hanh bong tôi cua con nua, boi
vi con dã biêt thay su du báng tinh thuong yêu, bo di su tôi tám ma nhân lây
anh sang. Thêm vao do, cho du con con tiêp tuc sông trong xac pham, tinh
thân cua con lai nhu dang di trong thiên dang, va trai tim ma con dâng lên
Cha sanh duyên kêt ban voi tinh thân ây. Dung vây, hõi con cua Cha, cung
nhu tân lang vui mung vê tân nuong cua minh thê nao, Thiên Chua cua con
cung moi nguoi cung së mung vui nhu thê dôi voi con. Dâng Nhân Hâu Vô
Bo Bên tu dây së la Dâng thân quyên cua con.¨
.... Con phân con, nay Vassula cua Cha, Cha noi cho con biêt: vao
thoi diêm thuân tiên, Cha së sai con di dên voi ho va con së to cho ho biêt
vê con. Hõi con la niêm hoan lac cua Cha, bây gio dây, Cha dê cho con
duoc thong dong ma chu toan cac bôn phân khac cua con.
3


Con mong uoc la con co thê tro nên
giong nhu chi Maria chu khong nhu Martha.

1
Cac thiên than tung ho. 'Trang Phuc cua Jinh Quang.` Boi vi nguoi nao song trong trang
thai thanh thiên cùng co thê duoc coi la chinh duong su duoc màc lav Chua Kito
2
Ca v muon nùa
3
Di nhiên la cong viêc noi tro

57

Oi lav Ðang dang ton tho, con vui suong duoc ngoi bên canh Chua,
dê vui huong vên tiêc duoi Su Hiên Diên cua Chua.

- Nay Vassula, con dung phan nan nua, ma hãy vui huong trong Su Hiên
Diên cua Cha. Nêu nhu Cha noi cho con biêt ráng: Cha dã gán chát con voi
Cha trong môt Tinh Thuong Yêu cua Cha danh cho con nhu viên lam ngoc
duoc nam vao vuong miên cua Cha, thi liêu diêu nay co an ui con duoc
không? Hõi con la nguoi thân thiêt riêng cua Cha, nêu nhu Cha noi cho con
biêt la: con thuc su la vong hoa voi nhung bông hoa thom tho không bao
gio heo tan vi no tao ve dep trên Dâu cua Cha, cung nhu con la môt ban hoa
tâu voi nhung âm diêu ngot ngao bên tai Cha, thi liêu diêu nay co an ui con
duoc hay không? Nêu nhu Cha noi cho con biêt la: con dã tro nên ngai toa
tinh thân cua Cha, va nhung lân Cha thám viêng con tro nên nhu huong
thom ngot ngao dên voi Cha, thi liêu diêu nay co an ui con duoc hay
không?
Diêu ma Cha cân dên chinh la môt trai tim quang dai. Nay Vassula
con oi, co nhiêu luc Dôi Mát Cha huong nhin vê con, va chi danh cho môt
minh con ma thôi!

Oi lav Chua la Ðang Toi Cao!
Mát con luon huong nhin vê Chua
voi ca tam tri con va trai tim cua con nùa....
Chua thuc su dà chiêm doat
tron ven trai tim con trong
Tinh Thuong Yêu Than Linh cua Chua
cùng nhu trong ve cao trong dav uv quvên cua Chua.

- va con cung thuôc vê Cha.

- Chua la niêm hoan lac duv nhat cua con.

- Hõi Vassula con cua Cha, con cung la niêm hoan lac duy nhât cua Cha
môi khi con dê mát tim kiêm Cha voi long nhiêt thanh, voi niêm háng say,
va voi ca tinh yêu mên.... co Cha o trong trai tim cua con, la co Su Sông.

- Su Song chinh la Chua...

58

- Công Trinh
1
cua Cha ân dâu trong Cha, con hãy hân hoan vui mung
trong Cha. Vây con hãy tiên vao nguôn hoan lac trong Dâng Cuu Thê cua
con. Cha la Chua së to cho con biêt hon vê Trai Tim Cha.
Con hãy dên. Cha ban phuc lanh cho con.29 8. 1998

Lav Chua la Ðang Nhan Hau, xin hàv dên voi con.
Cac ach nàng cua su chêt dang bua vav chung quanh con,
thê nhung Chua buoc xuong khoi thiên dang trong canh
Jinh Hiên cua Chua voi ve Rang Ngoi cua Chua
cùng nhu Su Cao Trong Juong Quvên cua Chua
dê ma giai thoat lav con.

Con co ban tav ma cháng co cam xuc gi,
co doi chan nhung lai khong buoc di duoc
co mot trai tim, ma tim lai khong co tiêng dap
va tu cuong hong cua con lai khong thoat ra duoc
am thanh nao dê lên tiêng ca ngoi Chua.
Tuv nhiên trong Tinh Thuong Yêu trung tin cua Chua,
Oi lav Ðang thuong vêu nhan loai
Oi Ðuc Lang Quan cua loai thu tao do Chua dung nên,
Chua dà doai xuong tu trên troi cao dê dên voi con
dê phuc hoi con, du la ke khong xung dang, va dê biên doi
con tro thanh bai ca cho Chua va cho Nha Chua.

Nav dav, diêu ma Chua dà lam cho ke toi loi ma khong dán do
nghi dên viêc la Chua co thê lam ha gia tri Cong Trinh cua Chua.
Chua dà khoac lên con
2
chiêc ao la Chinh ban than Chua
dê Chua cho con buoc di trong Triêu Ðinh cua Chua.
Ðong thoi, voi niêm han hoan cao ca

1
Tat ca chung ta dêu la Cong Trinh Sang Tao cua Ngai, thê nhung o dav con co nghia la su
biên doi ma Chua thuc hiên noi toi. su cai hoa cua toi.
2
Co nghia la. 'toi duoc màc lav Chua Kito`

59

Chua dav do con vê cac nguvên tác cua Chua.
Chua dà dav con ráng. long chinh truc phai duoc tuan giù nhu la
mot su cam can nav muc dê chiên dau o bên canh Chua.

Trong tinh Nhan Hau cua Chua, Chua dà lam cho con
tiên buoc ma di sau vao cac dong luc cua Chua,
dê co thê hiêu duoc cac phuong phap cua Chua.
Chua dà thap nhap con vao Trai Tim Chua nhu mot trong
nhùng hanh vi kêt than, dê Chua va con cung huong phuc
trong Tinh Thuong Yêu Than Linh cua Chua.

Chua dà dav con tiên vao niêm vui cua Chua, va vêu mên Chua
dê khi con noi vê Chua, con muon noi vê
Quvên Luc toan mv cua Chua, noi lên Su Cao Ca cua Chua
cùng nhu ve Cao Trong cua Chua.

- Nay Vassula con oi, con hãy câ tiêng hat cho Cha nghe, va con cung tro
nên cây dan thu câm cua Cha.
Trong Tinh Thuong Yêu cua Cha, Cha dã ban cho con su sông.
Trong su chám soc cua Cha, Cha lo láng dên tung hoi tho cua con. Loi Cha
la Su Sông. Nao ai co thê noi duoc ráng:

“Thiên Chua dã không hanh dông.¨

Trong anh sang cua ân sung, Cha dã ven tâm man che mát con dê cho con
thuôc vê Cha va chiêm nguõng Trai Tim Cha không ngoi.
Không giông nhu cac nguoi don nhân Loi Cha nhu hông ân, va
nhung nguoi Cha thám viêng môi khi Cha muôn, voi con Cha dã ban cho
con môt hông ân duy nhât, do la duoc goi lên Cha bât cu khi nao con muôn.
Con co thây không? Cha dã ban cho con dác ân nay, môt hông ân
tuong xung voi công viêc ma Cha dã uy thac cho con, cung nhu tuong xung
voi ganh náng cua Cha dát lên vai con.
Khi Cha hoach dinh công viêc nay, con co thây Cha dã do luong
moi su nhu thê nao không? Dây không phai la diêu ma ban thân con co
náng luc dam nhiêm duoc công viêc kha cao trong nay, tuc la phuc hôi va
hiêp nhât Nha Cha lai. Tât ca moi kha náng do Cha dác ân ban cho con dêu

60

la tu Cha ma dên. Cha dã lam cho con tro thanh con tau chuyên cho kho
tang rông lon nay. Con la nguoi yêu duôi, nên rõ rang môt diêu la: môt
Quyên Luc vô song nhu vây không co thê dên tu con ma phai dên tu Cha, la
Thiên Chua cua con. Cha ngu tri trong con, nên dây la ly do tai sao không
thê noi ráng co su yêu ot vê phia con duoc nua.
Cháng lë cac Cha lai không co quyên su dung con vao viêc nhác
nho vê Long Thuong Xot cua Cha cho toan thê thê gioi nay hay sao?

- Chua dà moi con dên tham du vên tiêc cua Chua....

- Cha dã moi con dên tham du yên tiêc cua Cha, va qua con Cha moi
nhiêu nguoi khac nua....

Con gán bo voi nhùng loi doan hua ma con dà nguvên uoc voi Chua,
va con muon dang lên Chua
loi cam ta vê muon hong an con mác no Chua.
Con cùng muon trung thanh lam viêc cho Nha Chua
boi vi khong nhùng Chua dà cuu song con khoi phai chêt,
ma trong Tinh Thuong Yêu sav cuong cua Chua,
Chua con cho phep con duoc di lai truoc Nhan Chua
bat cu khi nao, va bat cu gio phut nao trong ngav song
cùng cho con duoc tám goi trong Anh Sang cua Chua.

Chua dà thát chàt con, om chàt con vao Thanh Tam Chua voi nhùng
Noi kêt Tinh Thuong Yêu va Ban Hùu, va khong dê cho
nguoi hav chêt nao co thê noi long duoc su kêt hop than thanh nav.

Trong Tinh Thuong Yêu vo bo bên cua Chua,
Chua dà lam cho con tro nên manh me nhu mot thap nga,
doi dich voi nhùng nguoi dang tan cong con nhu giong bào.
Ho se run so giùa anh sang thanh thiên bach nhat
truoc tiêng vang cua Thanh Than cua Chua
la Ban Ðong Hanh cua con, va la niêm vui cua con...

- Hõi côt tru hô tro cho Thâp Gia Hiêp Nhât cua Cha, hãy toa anh sang Su
Thông Biêt vê Vinh Quang Cha. Con hãy toa anh Su Cao Trong cua Cha

61

trong bong tôi nay, con dung so. Cha dã dô dây dâu thanh trên môi miêng
con dê con co thê noi thay cho Cha. Voi tâm hôn luôn vui tuoi cua con, con
hãy tro nên ca viên cua Cha. Con hãy hat lên cho thê hê nay trên duong
hanh trinh quanh thê gioi, va con hãy luôn nuong tua vao ân sung cua Cha.
Moi nguoi duoc kêu goi báng ân sung hãy doc Bai Ca Vinh Tinh
Yêu nay va tât ca së duoc huong dân nêm huong thu manna ân dâu nay, va
hãy phat triên phong phu trong thoi gian con luu lac noi duong thê.
Tât ca nhung ai duoc kêu goi doc Bai Ca Vinh Tinh Yêu cua Cha,
së duoc Cha ban cho môt tâm hôn hôi cai cung cac on thanh hoa. Cha së
ban ho cho tâm hôn biêt chiêm nguõng su Cao Trong vinh hiên cung nhu
Tinh Thuong Yêu phu tu cua Cha, dông thoi nhân ra Cha không nhung la
Thiên Chua Tôi Cao, ma con la Thiên Chua dây long Nhân Ai, la Nguoi
Ban thân tinh chi thiêt. Cha së ban cho tai ho biêt láng nghe cac tiêng tho
dai va rên ri cua Trai Tim Cha, dê ho an tâm truoc long Nhân Tu cua Cha.
Cha dã dát môt nguoi canh phong
1
di bên canh con, môt linh canh
giu cua tâm hôn con dê canh chung không dê cho ai xâm pham khiên cho
con sao lãng su vu cua con.
Nay con yêu dâu cua Cha, môi khi con lên tiêng noi, con hãy nho
vao chinh dê tai. Dung vây, con hãy nhác lai moi loi Cha noi, nhung hãy
tom cho ngán gon lai. Con hãy tô diêm vao môi tâm hôn nhung châu bau
ma Cha dã ban cho con. Con hãy dê cho moi nguoi biêt ráng: nhung câu
chuyên cua Cha la chinh su ngot ngao.
Cha luôn o voi con. ic.


1 10, 1998

Lav Chua, xin mo tai con ra,
xin thuc tinh con khoi con mê ngu,
xin Chua giang Tav Quvên Nàng cua Chua
tu troi cao xuong nang nhac con lên!

- Nay Vassula oi, ca thiên dang dêu vui mung khi nghe môt âm thanh
vang lên tu môt tao vât nho be ngay tai Thiên Cung cua Chung Ta ...

1
Toi hiêu do la mot thiên than dàc biêt

62

Tu rac ruoi Cha dã biên dôi con tro thanh vang bac, va tu vang
bac, tro nên thu quy gia nhât trong cac thu châu bau. Nay con cua Cha, con
hãy huong tháng mát lên phia truoc. Con hãy nên giông nhu vong hoa voi
tinh biêt on duoc trao lên Dâu Cha, va dô vao Trai Tim Cha niêm vui qua
viêc âm thâm chiu dung moi kho khán vi danh Cha.
Nhiêu nguoi thuong hay tân công con, co diêu la ho së cháng bao
gio tháng nôi con dâu. Cac lao nhoc cua con vi danh Cha së không bao gio
tro nên vô ich ca, ma sinh loi vê mát giao huân va lam cho cac thê hê phat
triên.

Xin cho miêng luòi con xuong doc
Bai Ca Jinh Tinh Yêu Cua Chua.
Xin cho moi miêng con biêt xung tung
Su Cong Chinh cua Chua
cùng nhu cac cong viêc cao ca cua Chua Tinh Yêu.

- Phuc lanh cua Cha o cung con, va con nhân duoc cac phuc lanh cua Cha.
Nay con cua Cha, nhung loi noi dây thu hân moi noi cu váng váng
chung quanh Cha, mác dâu Cha không thây co gi khiên phai hân thu
1
thê ma
dê dap lai su trung tin cua Cha, ho chôi bo Cha.

- Jav ai la nguoi chong cu lai quvên luc cua Canh Tav Chua chu?

- Không co ai... không ai chông cu lai quyên luc cua Canh Tay Cha.
Cháng lë Cha lai chua to suc manh cua Cha khi nguoi ta lam dung Cha hay
sao? Cha hiên danh dã tung lam cho nhiêu nguoi quyên thê phai thât bai
báng quyên luc tuyêt dôi cua Cha. Con hãy câu nguyên cho môt vi
2
dã tho
ra hoi lua vao ngay chinh linh hôn cua minh...

1
Toi hiêu ráng Chua Giêsu co v noi Loi Ngai noi qua toi co thê tao nên han thu doi voi nhùng
tam hon cung coi
2
Tai Rhodos Hv Lap, mot vi Giam Quan Chinh Thong Giao sau khi phat hiên ra mot thanh
niên nguoi Do Thai doc 'Su Song That Trong Thiên Chua ` va xin duoc rua toi gia nhap Giao
Hoi Chinh Thong Giao, nhung bi Ji Giam Quan nav tu choi khong cho phep. Chung toi goi
mot luat su ban dên thuong luong voi ngai, thê nhung ngai van mot muc cung rán, hon nùa
ngai con noi ráng. 'Toi se khong cho phep nguoi nav rua toi cho du toi phai xuong dia nguc
di nùa,` do la lv do tai sao Chua Giêsu khuvên chung ta nên cau nguvên cho linh hon vi giam
quan ma chinh vi nav tu nem minh di trong mot con diên cuong.

63

Mong cho quôc gia ma Cha rât thuong mên nay
1
duoc tháng tiên
trong công chinh. Con hãy o lai trong Tinh Thuong Yêu cua Cha, con hãy
tuân giu cac Gioi Rán cua Cha. Cha la Duong, la Su Thât va la Su Sông.
Hõi Israel cac con hãy láng nghe, Dâng dã phân tan cac con, nay dang qui
tu cac con lai, va Cha së canh giu cac con la nhung nguoi Israel
2
nhu con
nguoi trong mát Cha vây.
Hõi Israel con yêu quy cua Cha, thuc su cac con dã don nhân Cha
do quyên luc cua Thanh Thân Cha, mong cho cac con duoc lon manh trong
Thiên Tinh cua Cha va trong Tinh Thuong Yêu cua Cha. Cac con hãy yêu
mên Cha nhu Cha luôn thuong yêu cac con. Cha noi cho cac con biêt: Cha
së lôi keo moi nguoi tro vê voi Cha, boi vi chi trong Cha moi co Su Sông
va su Vinh Hiên Vinh Cuu. Cac con hãy tro vê kêt hop nên môt duoi Danh
Nghia cua Cha, va hãy buoc theo nhung dâu chân dâm Mau cua Cha. ic.
Nay Vassula, Cha la Chua Giêsu luôn o cung con. Dâng Tao Hoa
va Cuu Chuôc cua con dã dao luyên con, dang o cung con va luôn dung vê
phia con. Con hãy dê cho Cha ghi khác trên con nhung phân con lai cua Bai
Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Con hãy nghi ngoi trong Cha, va Cha së nghi
ngoi trong con la nguoi Cha rât thuong mên.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con. ic.


15 10, 1998

Lav Chua, xin rot cac Loi Chua vao tai con,
va lam cho trai tim con quen biêt voi nhùng loi av.
Ðung vav, lav Chua dav Thuong Xot, boi vi Loi Chua la niêm
hoan lac, niêm vui, la su thong biêt cua cac nha thong thai.
Xin dê cho Loi Chua luon sán sang trên moi miêng con.
Xin do dav vao miêng luòi con khong gi khac ngoai
loai banh Manna Trên Troi nav ma thoi.

- Nay Vassula, cháng lë Cha lai chua viêt ra cho con hang trám trang giây
chua cac giao huân va su hiêu biêt dê con co thê diên giai Chân Ly, cung

1
Nuoc Israel, cùng nhu tat ca nhùng nguoi Do Thai tim ra duoc Chan Lv va chiu phep rua toi,
thuc ra co rat nhiêu nguoi
2
Noi voi nhùng nguoi moi rua toi gia nhap Kito Giao.

64

nhu dã viêt ra nhiêu loi hay y dep dê con tra loi nhung nguoi chât vân con
hay sao? Cha rât chinh truc trong moi su do Ban Tay Cha dam nhiêm. Gio
dây con hãy chu tâm vê Cha vi Vinh Quang cua Cha, con dung dê cho tâm
tri riêng cua con doc cho con viêt. Con dung dê cho diêu gi ngán cach duoc
giua Cha
1
va con. Trong su Dô Luong Thân Linh cua Cha, cháng lë Cha lai
không phuc suc cho linh hôn con la noi ma Cha cu ngu hay sao? Cháng lë
con lai không nhin thây nhung hoa trai cua cac ân sung cua Cha hay sao?
Nay con yêu dâu cua Cha, mong cho kho tang ma Cha trao pho
cho con tro nên on cuu rôi cho nhiêu linh hôn. Nho vao quyên luc Thân
Linh cua Cha, Cha dã kêu goi con va uy nhiêm cho con su vu phuc hôi Nha
Cha va Danh Du cua Cha cho du con thât bai nhiêu lân.
Nêu nhu
2
không phai la do on nguyên thuy, liêu linh hôn con cung
nhu nhiêu nguoi khac co dê minh lôi cuôn vao viêc ca tung Cha, cung uoc
ao chiêm ngám Thiên Tinh cua Cha, cung noi môt cach triu mên vê Su Hiên
Diên Vinh Cuu cua Cha hay không?
Cháng lë Cha lai không phuc suc cho con báng chinh ban thân Cha
du la duoi hinh thuc vô hinh hay sao?
3
Con hãy noi cho Cha biêt: ai dem
con dên giao hoa voi Chua Cha, to bây con ra, va qua con to ra su rang ngoi
cung hinh anh thuc su cua Chua Cha? Ai dây dô cho con biêt ráng Chung
Ta
4
la Lang Quân cua loai thu tao?
Cac dâu chi vê Long Tu Ai ma Cha to cho con biêt thi rât nhiêu.
Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy an tâm rán Cha thuc su dã goi con dên
tham du vao yên tiêc thiên cung cua Cha.
Sau Tiêc Mung, khi ma Lang Quân dân tân nuong minh vao noi
riêng tu dê tro chuyên thân mât va ôm tân nuong vao long, cui minh sat
xuông tân nuong, liêu nang co tu chôi không?.... Liêu con con cotu chôi
không? Nhu vây, con hãy to ra sinh dông nhu Cha muôn con sinh dông, ma
sinh dông o ngay giua cac dam dông. Con bây gio, con hãy danh thoi gian
sông bên Cha trong giây phut chiêm niêm nghi ngoi trong Cha, va hãy quên
minh di dê lam cho Cha duoc vui thich. Con dung nghi ráng giây phut nhu
thê dem lai it hiêu qua. Nao con hãy tiên vao niêm vui Thân Linh trong
Dâng Cuu Thê cua con.

1
Mot tu tuong den toi thoang qua trong toi.'nêu sai lam thi sao?.` Toi muon duoc vùng tam.
2
Su màc khai nav
3
Chua muon noi khi nguoi ta nhin thav Ngai qua toi, va diên mao toi biên mat.
4
Ba Ngoi Thiên Chua

65

(Nhùng loi noi dav thuong mên cua Chua chung ta dà tran an toi)

- Con yêu dâu cua Cha, hãy nho thân hoc dich thuc va tinh tuyên la chiêm
niêm vê Cha, la Thiên Chua cua con, va la Dâng thuong yêu nhân loai.
Phuc lanh o cung con.19 10, 1998

Lav Chua, xin tro giup con trong moi su.
Xin giup con biêt dên toi cho dan Chua, cho Giao Hoi Chua,
cung xin giup con biêt dang lên cac hv sinh, loi cau nguvên
nhu lan huong trên troi va tro thanh mot thu huong thom
êm diu dang lên Chua Cha, mot loai dau thanh dang Chua Con
va su thanh hiên dang Chua Thanh Than.

Oi lav Ba Ngoi Thiên Chua,
la gam voc cua linh hon con,
la phuc suc trang lê cua tam hon con,
la biêu tuong cua tam tri con,
la am diêu cua tiêng noi con
la linh canh giù ban than con,
du la con co thê noi duoc thêm gi di nùa,
phai chàng van luon con thiêu xot?

- Môt minh
1
Chung Ta vây boc Lãnh Dia cua Chung Ta. Chung Ta la môt
Thiên Chua duy nhât ma thôi, trong cung môt Ban Thê, trong cung môt
Quyên Luc, va trong cung môt Su Thông Biêt. Dung vây, voi cung môt Y
Muôn, cung môt Quyên Thông Tri, Chung Ta vây boc Tai San
2
cua Chung
Ta, va cung ban cho tai san nay miêng luõi cua môt môn dê, va xuc dâu cho
Công Trinh Thân Linh cua Chung Ta.
3


1
Qua Thanh Ý cua Minh, Ba Chua Ngoi Than Linh cucThanh biên toi thanh nguoi thuoc Riêng
vê cac Ngai, va dên cu ngu trong toi, vi chinh CacNgai Quvêt Ðinh chu khong phai la ai khac.
2
La tôi
3
Sinh vat la toi duoc tao dung.

66

Voi Quyên Luc Chung Ta, Chung Ta tuôn dô Chung Ta xuông dây
trong con nhu chât long sinh dông. Cung giông nhu mát troi chiêu sang
trong mua xuân, Chung Ta chiêu toa trên con, nhám cung cô thanh phô va
thanh diên cua Chung Ta truoc khi cac ke ap buc con nguoc dãi con.
Voi Su Thông Biêt cua Chung Ta, Chung Ta dã hiên ra voi con,
thông truyên ban thân Chung Ta vao con, dây dô con, va qua con, Chung Ta
dây dô nguoi khac báng su thông biêt ma cac nha hiên triêt dã nhân duoc.
Hõi yên tiêc
1
cua Long Thuong Xot Chung Ta, niêm vui cua Su
Thanh Thiên Ba Ngôi Chung Ta, hãy ben rê noi Chung Ta va hãy nên giông
chôi non cây trâm huong nây nhu vao mua ha, dê rôi con tiêp tuc trinh bây
Chân Ly, cung nhu biêt giai nghia dây du vê Mác Khai duoc ban cho con.
Chung Ta së dô ngâp Anh Sang cua Chung Ta xuông con dê con
hiêu hon vê Loi Chung Ta noi, cung in Hinh Anh Chung Ta vao tung loi
tung chu dã ban cho con. Uy Quyên cua Chung Ta së cung ung tât ca nhung
gi ma con con thiêu. “Nhu vây giông nhu cây Oliu xum xuê hoa trai, va
cung giông nhu con tau dat vang co nam nôi voi du loai da quy,¨
2
Con hãy
dên tôi cho dung voi phâm cach trong thoi diêm phan dao dau don nay.
Cung giông nhu cac ca viên hat bai ca chuc tung, tiêng noi yêu ot cua con së
câu xin Chung Ta voi ngôn tu cua Chung Ta, voi Su Thông Hiêu cua
Chung Ta, va trong pham vi Thanh Y Chung Ta. Trong Su Dô Luong Cao
Ca cua Chung Ta, Chung Ta dã uu ai phu trao cho trai tim con Su Khôn
Ngoan, dê con chuyên dên thê hê nay dê moi nguoi duoc huong loi tu do.
Nhu vây, hõi con be mon, hãy tiêp tuc di theo con duong dã duoc
lot cac viên lam ngoc danh cho con, hãy tro nên môt anh thu va tông dô cua
Thân Tinh Ba Ngôi Chung Ta. Con hãy gieo hat giông noi moi quôc gia dân
tôc dê cho Vuong Quôc cua Chung Ta lan rông tu dai duong nay dên dai
duong khac. Moi nui dôi së cui minh xuông truoc su công chinh cuu rôi cua
Chung Ta. Dông thoi, trong Quyên Luc cua Chung Ta, Chung Ta së lam
cho cac su vât không hiên huu
3
tro nên hiên huu nhu su vât dang hiên huu.

-
4
Cha la Su Sông va la Su Sông Lai, la Dâng cho nguoi chêt sông lai. Con
hãy sông nhiêt tinh voi Cha, va hãy sinh hoa kêt trai. Con dung bao gio to

1
Thiên Chua lên tiêng goi toi. hòi vên tiêc!
2
Si 50:10, 9
3
Mang Su Phuc Sinh tinh than cho thê hê nav
4
Ja roi Chua Giêsu nhu noi mot minh

67

ra buôn nan. Con hãy tuoi tinh nhu cây bông hông lon lên bên bo sông dây
nuoc. Con hãy nhân lây phuc lanh, va hãy dâng lên cho Dâng Cuu Thê cua
con môt huong vi ngot ngao nhu huong thom, toa ra huong vi cua con
quyên chung voi huong vi cua Cha trong Nha Cha, lam cho moi nguoi
trong nha Cha say mên trong tinh thân hôi cai va tro nên môt voi nhau.
Cha së bao vê con tranh khoi thoi giân du va ghen tuong. Con hãy
noi: “Moi Công Viêc cua Chua dêu tôt lanh, va Ngai së cung ung vao dung
thoi diêm moi nhu câu cân dên.¨
1
Dung vây, con hãy ca ngoi cac công trinh
cua Cha, va hãy tro nên Thiên Dang cua Cha theo cach thuc nay, hõi
Paraskevi ‘μου’
2


Oi lav Chua,
xin cho con giù lai loi giao huan cua Chua trong tam tri
va xin dung cho phep su quên làng lam dung duoc gi noi con!

Lav Chua Jinh Hiên, xin cho chan con dung vùng,
va giù gin con luon tinh thuc, va sán sang phuc vu Chua...

- Nay con cua Cha, Dâng Khôn Ngoan soi sang vao linh hôn con giông
nhu môt anh lua ngot ngao không ngung mác khai cho con biêt dên cac bi
nhiêm cua Chung Ta, cung nhu biêt Chinh Chung Ta theo môt cach thuc co
thê phuc hôi lai thê hê nay, lam cho moi nguoi lon manh trong su sang ngoi
cua Chung Ta dê rôi tro nên xung dang di vao Thiên Dang
Qua Thanh Y Riêng cua Chung Ta, Chung Ta thuc hiên viêc nay
trong Vinh Quang Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta, thê nên Chung Ta rât
dôi vui mung tro nên ban huu thân mât voi con, dông thoi ban xuông cho
con dôi dao nhu thac dô nhung hoan lac va an ui. Chung Ta to cho con biêt
it diêu ma Giao Hôi cua Cha dã lãng quên. Do la su ngot ngao chan chua,
dung vây su ngot ngao thân linh cua Thiên Chua la Dâng Tôi Cao khiên lôi
cuôn hang hang lop lop thiên thân chung quanh Ngai Toa cua Cha, cung vô
sô cac linh hôn dên tho lây Cha, va hân hoan vui mung trong yên tiêc thiên
cung nay. Trong su ngot ngao khôn luong cua Chung Ta nay, Chung Ta uu
ai ôm lây tron ca Thiên Dang.

1
Si 39: 33
2
‘μου’trong tiêng Hv Lap co nghia la 'cua Cha`

68

Dung vây, Giao Hôi Cha la Hiên Thê Riêng cua Cha dã quên lãng
va bo roi Cha.... Nang vân con trân trui, va to ra không hung thu gi dên su
ngot ngao Thân Linh cua Cha. “Hõi Tân Nuong cua Cha, sao lai co chuyên
con quay lung lai Cha khi Cha muôn mo Trai Tim Cha ra dê tâm tinh voi
con nhu vây? Trai Tim Cha chan chua su ngot ngao khôn luong, thê ma con
lai không hiêu duoc diêu gi lôi keo loai thu tao dên voi Cha...¨
Hõi ban chi thiêt cua Cha, con hãy roi anh nhin cua con xa khoi
canh vât chung quanh, ma huong anh mát cua con, tâm tri con cung linh
hôn con vao Trai Tim Cha trong môt cuôc chiêm niêm thanh thiên. Con hãy
dê cho cuôc noi chuyên ngot ngao va thân mât Cha con ta duoc tiêp tuc.
Môt nêp sông quang dai duoc con tu nguyên sông cho Cha lam
cho Cha la Ban Dông Hanh Thân Linh cua con say mên. Môt nêp sông tung
chiu dung cac diêu nhuc ma va vu không vi danh Cha khiên cho Cha phai
roi lê. Hõi niêm-vui-cua-Thanh-Tâm-Cha, ngay bây gio dây con vân hoan
toan chua hiêu duoc thê nao vê viêc la: trong tinh thuong yêu nhiêt liêt cua
Cha dôi voi con, Cha dã kêt hop voi con môt cach không thê chia lia dê con
tro nên môt tâm môt y voi Cha. Vi vây con hãy o lai trong Su Binh An cua
Cha. Tinh Thuong Yêu trung tin cua Cha không bao gio roi bo con.

Oi lav Minh Juong cua con,
trai tim con nao nung truoc chu dê cao ca cua Chua,
cùng nhu to ra sav mên khi Chua noi voi con.
Ðang Nhan Ai
1
bao phu con nhu lop suong mai,
che bong cho con trong su au vêm quvên nàng cua Ngai.
Thanh tri cua con la Chinh Thiên Chua,
la Thiên Chua luon thuong mên con ma mot cach trung tin.

- Nay con yêu dâu cua Cha, con nhin thây moi câu truc nôi kêt lai voi nhau
trong Cha, lon manh trong thanh thiên, tro nên tinh tuyên trong Thiên Tinh
cua Cha. Nay Vassula con cua Cha, viêc con o trong Cha dang biên thanh
môt con tau thanh thiên ma Cha duoc chuyên cho trong do, biên thanh noi-
cu-ngu-thanh-thiên cho Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta
trong Thân Khi la noi ma Chung Ta lai co thê chiêm ngám duoc Chinh
Chung Ta. Vây con hãy hân hoan va hãy vui mung truoc Vi Tân Lang cua

1
Thiên Chua

69

con, la Dâng luôn luôn quang dai dôi voi con. Con hãy sông lam sao dê
minh không phai hô then, va Cha së cháng bao gio bo roi con.
Gio dây, hõi niêm-vui-cua-Thanh-Tâm-Cha, con hãy tro vê voi cac
bôn phân khac cua con. Con hãy don nhân trên tran con tu Dâng Cuu Thê
cua con Nu Hôn Dây Tinh Thuong Thân Linh cua Ngai.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con. ic.


20 10, 1998

Lav Chua cua con, va la Thiên Chua cua con.
Chua thuc su rat la Ðang Toan Mv,
va chan chua Je Trang Lê cua Chua.
Chua la Ðang Than Linh va Tinh Tuvên.
Lam sao con cùng nhu moi nguoi khac
lai khong sav mên su ngot ngao cua Chua duoc chu?

Long Nhan Ai nhu lan suong dong trên Moi Miêng Chua.
Trong Su Uv Nghi va rang ngoi cua Chua,
Chua dà chuc lanh cho chung con, lam vui long chung con,
ban dàc an cho chung con, cung phu xuong cho chung con
vo van hong an, dê khong nhùng giong nhu cac thiên than cua Chua
ma tro nên giong nhu chinh Chua.

Loi Chua phuc suc cho linh hon con su uv nghi cua Chua
Cháng khac gi Chua khoac lên con chiêc ao thêu kim tuvên.
Moi su ma Chua lam cho con dav la lam voi niêm hoan hi
lon lao nhat cua Chua ma khong nghi gi dên viêc Chua co thê
lam giam di gia tri Cav Juong Truong uv Quvên cua Chua!

Thiên Chua dà xuc dau cho con...

- Thuc ra Cha dã lam nhu vây va lam voi tât ca niêm vui mung, nghia la...
Con hãy dên nuong tua vao Cha. Con cháng bao gio tim thây ai
trung thanh hon Cha dâu, së không tim thây ai vung manh va quyên luc hon

70

Cha. Cha la Da Tang va la Nên Mong cua Kitô Giao. Cha la Dâng dã co,
dang co, va së co mãi muôn doi.
Cha con chung ta tro thanh nhu ban dông hôi dông thuyên. Cha va
con, con va Cha, nôi kêt voi nhau nên môt. Không môt suc manh loai nguoi
nao nâng linh hôn con lên duoc, ngoai tru kha náng nay tu trên troi ban cho.
Cha noi voi con rât thanh thât ráng: Vi Tân Lang cua con së tiêp
tuc dô xuông con chan chua suong troi,
1
dê dên luot con, con cung lam mua
xuông manh dât cán côi voi nhung suôi thac Giao Huân. Nhu thê cây sung
së sinh ra trai sung, va cây nho së sinh ra trai nho. Mua hai oliu së duoc dôi
dao, vi dã dên thoi diêm cho Phep Công Tháng Thân Linh cua Cha lât nhao
ke tôi lôi, la nhung nguoi dã tung phu phuc truoc Con Dã Thu.
Môt it lâu nua con bão tô së qua di....
o Con hãy phuc vu Nha Cha va hãy lên tiêng noi nhân Danh Cha dê
Cha voi Tinh Thuong Yêu siêu viêt cua Cha, Cha co thê tiêp tuc dô tran dây
ân sung cua Cha trên thê hê nay.
o Con hãy phuc vu Nha Cha va hãy lam cho Danh Cuc Thanh cua
Cha vang lên nhu tiêng nhac vao tai nguoi phan dao dê ho duoc chua lanh.
o Hõi nguoi duoc Cha tuyên chon, con hãy phuc vu Nha Cha voi
banh Manna tinh tuyên ma không cân phai de dát gi ca, va hãy dô vao
miêng nhung nguoi doi khat dây Loi Cha.
o Con hãy phuc vu Nha Cha dê Nha Cha phuc hôi duoc niêm háng
say cua minh qua viêc nhác nho la: Su Hiên Diên cua Cha së chiêu sang
trên bât cu su tôi tám nao.
Nay Vassula oi, hãy noi cho ho biêt: Cha dang mong cho ra sao dê
nghe tiêng ho moi Cha, va ngay khi Cha thây môi ho mâp may sáp sua noi
lên tiêng dâu tiên trong loi moi, la Cha xuông ngay voi ho va nâng ho lên
khoi vung nuoc bân dê bay lên cao voi Cha trên canh gio. Cha së không dâu
diêm Chinh Cha, cung nhu không dâu diêm Niêm Vui cua Cha, thê nhung
Cha së noi voi ho báng cac loi thi vi, nhám ven mo ra tung mâu nhiêm môt.
Trên manh dât khô cán, Cha së khoi nguôn cho nuoc
2
tuôn ra, va
dân suôi nguôn chây vao vung dât cán côi. Cha së dô xuông Thân Khi cua
Cha, cung nhu cac phuc lanh cua Cha, va moi nguoi së hân hoan vui mung.
Duoc no thoa lop suong trên troi, ho së tôn kinh Cha.

1
Toi cùng hiêu ráng. báng Su Hiên Diên dav an phuc cua Chua Giêsu Kito
2
Än phuc

71

Duc Lang Quân diu dang cua con xac nhân diêu nay voi con môt
lân nua, diêu dã mác khai cho con tu lâu trong su thanh thiên ba ngôi môt
chua cua Cha. Không co Da Tang ma chi co Cha la Thiên Chua cua con.
Con co nhân ra viêc ky diêu ma Cha dang lam cho Nha Cha chu?
Cha muôn dát dung con tro nên môt nhân chung trong Nha Cha, va Cha
thiêt lâp Công Trinh cua Cha o moi noi nhu Cha muôn.
Con co nhân thây Cha thuong yêu Nha Cha nhu thê nao không?
Dâng Tu Huu bi chê nhao vê quyên luc. Vây thi con hãy lên tiêng noi trong
Nha Cha, va hãy hoi cac chu chán cua Cha ráng: “Co ai tu nguyên lam viêc
môt cach háng say va thuong yêu dê tai thiêt Cán Nha dang lung lay nay
hay không? Co ai o noi dây tu nguyên dung ra bao vê Cán Nha nay hay
cháng? Co ai gio dây hiêu ra diêu ma tôi dang lam hay không? Co ai trong
Nha Chua sán sang mo rông Vuong Quôc cua Thiên Chua hay không?¨
1

Nêu nhu co ai tu nguyên, thi Cha së chiêu sang trên ho voi su
Rang Ngoi cua Cha, va khoac lên nguoi ây chiêc ao la Chinh Cha. Cha së to
Cha ra cho nguoi ây biêt, va nguoi ây së nhin thây Cha dung truoc minh.
Nguoi ây së nhin thây Duc Minh Vuong Doi Doi va Bât Tu. Nguoi ây së
lôi keo moi nguoi dên voi Cha, boi vi Cha muôn lam cho linh hôn nguoi ây
duoc phong phu voi Thiên Tinh bât di bât dich cua Cha, cung phuc suc cho
nguoi ây báng moi trang phuc co thê muong tuong ra duoc. Dông thoi trong
vi thê vuong tôc cua minh, duong su së chua lanh thê hê nay. Nguoi diêc së
nghe duoc nghe. Nguoi mu së nhin thây. Tât ca moi nguoi së dông thanh
cung môt loi noi ma dông thanh lên tiêng ráng: “Chung con thuôc vê Ba
Ngôi Thiên Chua: Chua Cha, Chua Con, va Chua Thanh Thân.¨
Phân con, hõi Vassula yêu quy, con dung so phai ghi chep xuông.
Con hãy sinh hoa kêt trai dôi dao. Cac thanh cua Cha dêu vui mung khi nhin
thây cac thu hoa trai nay. Cha luôn o bên canh con, thê nên con dung so.
Cha thuong mên con. ic.


5 11, 1998

(Tai Hoa Kv, truoc khi toi dên, co nhiêu du luan mau thuan huong vê toi.
Nhu dà co mot lan Chua chung ta dà noi voi toi, hinh nhu vao luc Chua

1
Tiêng Noi cua Chua Giêsu vang lên nhu nguoi nao do noi trong mot noi trong rong.

72

Thanh Than dên, loai ma quv hoa diên hoa dai, thê nên chung dung moi thê
luc xau xa cua minh ma tao ra nhùng hon loan. Phuong thuc ma quv
thuong dung nhám dau voi su diêp cuu roi cua Ðang Cuu Thê chung ta that
la dàc biêt biêt mav' Truoc khi toi dên, biêt bao nhiêu lan chung su dung
thê luc nav doi voi nhùng nguoi con mo mên Thiên Chua' Mong sao cho
cac linh hon dà tung dê màc cho Satan thi tham bên tai minh, roi láng nghe
chung, gio dav tat ca duoc on tha thu, va duoc bao vê va thoat khoi moi
nguy nan... Tuy nhiên vi tat ca nhùng on ao nav dêu xuat phat tu dav dia
nguc ma lên, thê nên Ban Tav Quvên Luc cua Thiên Chua co thê dep tan di
duoc, va roi cuoi cung Chua chung ta se toan tháng. Co hang ngan nguoi
tu tap dên dê nghe su diêp cua Chua chung ta. Con nhùng nguoi tung la
nan nhan cua Satan, tung dua ra nhùng loi nhan dinh sai lam vê cac diêu
don dài nav no nhám can ngàn su co màt cua toi, cuoi cung ho cháng co thê
luc gi ca.)

- Phuc thav cho nguoi nao biêt quan tam dên su cong chinh va hanh dong
trung thuc...

- Nay con cua Cha, con nên biêt ráng: moi miêng luõi dã dua ra cac loi
tiên tri tô cao con, thi vao ngay Phan Xet, tât ca së bi bang bô tru phi ho biêt
án nán hôi cai. Con hãy câu nguyên, vi ho cân dên nen huong dên tôi.
Khi nghe tiêng vang cua Thanh Thân Cha, moi ma quy cam thây bi
day vo, thê nên chung ra suc cung cô suc manh báng moi cach va di dên cuc
doan, xông xao tân công cac su ngôn cua Cha môt cach không thuong tiêc
báng cac hanh dông sai trai va giân du, boi vi nhung Thông Tri ây, nhung
Nguyên Tác ây, va nhung Quyên Luc ây co mãnh luc lon lao phân nao noi
trân thê, thê nhung cac con dung so, tât ca nhung thu nay phai tuân phuc
cac mênh lênh cua Cha. Chung phai lui buoc truoc mát Cha, va run so truoc
Thâp Tu Gia cua Cha.
Hõi su gia vui tinhcua Cha, Cha dã xuc cho con voi dâu thom dê
biên dôi con tro thanh Tiêng Vang cua Cha cho Tinh Thuong Yêu, Hiêp
Nhât, va Hoa Giai. Cha noi di noi lai cho con biêt ráng: Cha dã dung con
lam chung nhân cho dân Cha, con co thây không? Moi nguoi dang hop
nhau lai dê nghe Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Môt khi lam nhu thê, ho
manh tiên trong rang ngoi, boi vi cung giông nhu mát troi, Cha toa chiêu
trên ho su sang lang cua Cha va Vinh Quang cua Cha.

73

Hôm nay Cha noi cho con biêt: Dâng Cuu Thê cua con së dem
vinh tháng cua Ngai dên gân hon. Ngay tro lai cua Cha không co trê muôn
gi dâu. Cha së dem on cuu rôi cho nhung ai yêu mên Cha.
Ngay tu dâu, Cha dã tiên bao vê tuong lai, cung nhu noi truoc vê
cac biên cô sáp sua toi, thê nhung mai toc nhiêu nguoi nay dã tro thanh hoa
râm rôi ma vân chua hiêu cac loi Cha noi, va co thê së cháng bao gio hiêu.
Do do, Cha ban cho con môt su thông hiêu. Môt lân nao do,
1
Cha dã khuyên
cao thê hê nay ráng: do su phan dao trâm trong nay, ma cac nguoi phan loan
tu cho minh la hoc gia co dáng câp. Ho bi mât dôt nhâp vao Thanh Diên cua
Cha nhám chiêm doat va cuop pha thoa thich voi y dinh nghiên nat moi su
thanh nhu bun ngoai duong phô: nghiên nat Thiên Tinh Cha, Hy Tê Doi
Doi cua Cha, rôi lâp ra cac nha lâp phap dê soan thao ra nhung luât lê bi ôi.
Cha dã noi ráng: Ban Tay Cha vân gio lên dê ra tay, va Phep Công
Tháng cua Cha së giang xuông vô sô kê cac thuong tich trên da thit cac con,
va dôt chay ca thê hê nay cung nhu moi sinh vât chung quanh. Thê rôi nhiêu
nguoi muôn hit tho, nhung toan hit vao nhung hoi nong bung bung lam cho
ho chay bong trong nguoi, biên ho khac nao ngon duôc dang chay.
Hõi thê hê suy thoai, cháng lë cac con lai không biêt ráng vao
nhung ngay den tôi ma cac con sinh sông nay, cac con dang hit vao nguoi
minh tinh thân phan dao nong bong hay sao? Cháng lë cac con lai không
biêt ráng môt su phan dao dang nung dôt cac con ca trong lân ngoai gây nên
vô sô chô phong dôp ngay trong nôi tâm cac con hay sao? Môt sô lên tiêng
hoi: “Tai sao Thiên Chua lai lam nhung diêu nay cho chung con?¨ Cháng lë
cac con lai không doc thây ráng: “Con thinh nô cua Thiên Chua dang duoc
thê hiên vao thoi dai cua cac con, giang xuông tu troi xuông nhám phat moi
su bât nghia va suy dôi cua cac nguoi giam hãm chân ly trong tinh trang tôi
lôi cua minh.¨
2
Thê nhung dâu co ai hiêu duoc cac giao huân cua Cha...
Cha dã tung khuyên nhu cac con la hãy nhiêt liêt thuc hanh cac
viêc dên tôi trong thê dê khoi phai chiu khô vi cac hê qua do Cuôc Phan
Dao nay dem lai. Thê ma Cha chi nhân duoc môt sô it nguoi thông hôi dên
tôi, vi cac loi Cha noi dêu bi chán duyêt do thiêu su tin nhiêm noi Cha.Ho
không tin nhiêm noi Cha. Ho không tin tuong tron ven vao Quyên Luc cua
Cha dê rôi truyên ba loi Cha noi va canh bao cho thê hê nay biêt.

1
Ngav 3 thang 7 nàm 1988
2
Rm 1:18

74

Hõi thê hê hôm nay, tâm tinh va hanh dông riêng cua cac con dã
du nhâp tinh thân phan dao nay vao ban thân cac con, lam cho trai tim cac
con phai tan nat, dông thoi trong khi Cha noi nhung loi nay voi cac con,
Mát Cha tuôn roi Lê Mau, va Trai Tim Cha tiêp tuc thôn thuc nhu tiêng sao
vi vu giong não nê vi tât ca cac con....
Hõi thê hê cac con, hôm nay cac con kêu lên: “Lây Chua, con con
phai lo láng cho gia dinh con, cho ban thân con. Con quán quai dau don
truoc con gio nong bong nay.¨ Tuy vây cho dên nay, nguoi ta vân coi
thuong cac giao huân cua Cha, không nghiêm chinh coi trong. Cac con khat
mong bâu khi an lanh ma bên trong cac con thi dang nong bong. Khi Thân
Khi Ân Sung cua Cha xuông voi cac con trong quyên luc dê giai thoat cac
con, Ngai dên voi cac con trong vinh quang dê cac con hit vao minh Hoi
Tho Su Sông, Hoi Tho cua Thiên Chua, chinh la Chua Thanh Thân, nhung
trai tim phan loan va vô ky luât cua cac con vân môt muc chôi bo Cha.
Viêc tro lai cua Cha thi rõ rang rôi, thê ma ca loi noi cua Cha cung
nhu ca nôi dung loi noi cung không duoc cac con don nhân tron ven. Vi
vây, hõi Vassula con cua Cha, chinh Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi cac
con hôi thuc Cha tiên hanh Viêc Tro Lai cua Cha.
Quyên Luc Tôi Cao cua Cha, Su Khôn Ngoan cua Cha, va Long
Nhân Hâu cua Cha không con khoan giãn lâu hon duoc nua. Giao Hôi së
phuc hôi trong Vinh Quang cua Ba Ngôi Môt Chua. Phuc thay cho nguoi
nao dê cho Cha dên cu ngu trong linh hôn minh.
Phuc thay cho nhung ai tua dâu vao nguc Cha, va dê cho Cha ôm
lây vao long. Linh hôn cua ho së duoc nhin nhân
1
trong Triêu Dinh cua Cha
do huong vi thom tho cua Cha ban cho ho.
Phuc thay cho nhung ai don nhân Loi Cha va tuân giu Loi Cha,
nguoi ây së duoc xet xu la nguoi thanh thiên.
Con hãy noi cho thê hê nay, va dác biêt cho nhung nguoi chua biêt
dên Cha ráng: trong Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha, Chinh Cha la
Dâng dã ban cho con nhung ân sung mâu nhiêm dê phuc hung Giao Hôi, tô
diêm cho Giao Hôi, cung ban cho Giao Hôi cac Nguôn Nuoc Háng Sông,
Cha la Tac Gia cua Cuôc mác khai nay, Cha giu lai cac ân sung lon lao hon
cua Quyên Luc Cha, boi vi nhung ân sung nay së duoc ban cho con sau nay
vao dung thoi ân dinh.

1
Ðuoc don nhan

75

Tu Nguon Cua Cai Riêng cua Chua, Chua tu v ban cho con
Lav Chua, la Chua Tinh Yêu Ðav Suc Song,
hong an Thuong Xot Chua dà cuu con va nhiêu nguoi khac.
Jinh danh Thiên Chua.
Chuc tung Danh Thanh cua Ngai.

- Nay con yêu dâu cua Cha, gio dây con hãy nghi ngoi trong Noi Nghi
Ngoi cua con.
1
Nhung âm vang cua nhip dâp Trai Tim Cha ma con nghe la
nhung Tiêng Tho Dai vi Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi môi nguoi trong
cac con.
Con hãy dên. Chung ta, Cha con ta?11 11, 1998

Lav Chua la Ðang vo cung nhan hau cua con,
xin Chua hàv dên va trau doi v muon cua con
sao cho phu hop voi Thanh Ý Chua.
Xin ren luvên va biên doi v muon cua con
dê khong tro thanh cai gi hêt
ngoau Thanh Ý Than Linh cua Chua ma thoi.
Xin Chua hàv dên tiêu diêt nhùng gi trong con
dang xuc pham dên Chua,
dê nho vao cu chi cao trong cua Chua
trong ngav Phan Xet,
Chua thav con khong con vuong mác toi loi
va tro nên nguoi lam dep mát Chua.

Lav Chua Giêsu, boi vi Chua dà chêt
do long thuong mên vo bo bên doi voi con,
Chua ban cho con su song va hanh phuc va co thê duoc chia se
Juong Quoc va Jinh Quang cua Chua,
xin Chua biên doi con mài mài la nguoi thuoc vê Chua.

1
Thanh Tam cua Ngai

76

- Hõi linh muc cua Cha,
1
con hãy tiêp tuc dát nhung vong hoa yêu mên lên
Dâu Cha, ma thay thê cho Mao Gai ma thê hê nay dang hon ho ap dát lên
Cha, va tiêp tuc dung suc manh lôi keo Cha vao Vuon Giêtsimani. Trong
tinh thuong yêu vô bo bên cua Cha, cung nhu trong cac lân hâp hôi giông
nhu cuôc hâp hôi cua Cha tai Vuon Giêtsimani, Cha dã viêt ra tât ca nhung
trang giây nay cho moi nguoi trong cac con, dê cho cac con tin vao quyên
luc cua Thanh Thân Cha, la Dâng chung thuc. Hõi Paraskevi, con hãy tôn
kinh Cha trong tâm hôn con qua viêc danh thoi gian cua con cho Cha dê lai
ghi chep xuông xuông nhung loi Cha thâm duom nhung nôi sâu muôn va
tiêng tho dai. Con dung bao gio ngung câu nguyên, va hãy chi huong tâm
tri cua con dên Thiên Tinh bât di bât dich cua Cha ma thôi.
2

Nay con cua Cha.... con hãy tiêp tuc kiên nhân, va tu su kiên nhân
cua con, Cha së tiêp tuc tuôn dô vao cac manh dât khô cán, lam cho dât tran
ngâp trong Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha voi lan suong troi, lam
cho nhung manh dât do phat triên, la nhung noi ma rac ruoi vân co thê tim
thây. Con dung bao gio dê minh phiên muôn, ma hãy tin tuong vao Cha, la
Dâng Tao Hoa cua con, boi vi Cha co quyên náng thuc hiên nhiêu diêu
trong Dai. Cha la Dâng vô cung phong phu ân sung va phuc duc, thê nên,
hõi tân nuong cua Cha, Cha muôn moi con chia se voi Duc Lang Quân cua
con môt khi cu vinh hiên cua nhung cuôc kêt duyên giua Cha va con, do la
su rang ngoi cua Thâp Tu Gia Cha...

(Toi hiêu ráng loi moi chia se Thap Tu Gia nav la loi moi khong nhùng
chia se Thanh Gia cua Ngai, ma con tiên vao tron ven mau nhiêm cuoc kho
nan cua Chua chung ta nùa, vi loi moi goi nav dà duoc ban cho toi ngav tu
ban dau. Chua chung ta, la Ðuc Lang Quan cua chung ta, la Ðang thuong
vêu nhan loai mot lan nùa lai buoc xuong khoi Ngai Toa cua Ngai ma doai
ban cho toi su hiêu biêt dav du vê su dang gia (gia tri) cua Thap Gia.)

- Con tu y ma dên, nhu con dã tung dên môi khi Cha goi con di vao vong
tay âu yêm cua Cha...
3
Viêc ôm Cha âu yêm la ôm Thâp Gia cua Cha... va
gio dây con hãy dê cho Cha tho vao con Cac Loi Noi Thân Linh cua Cha.

1
1P 2:9
2
Thê roi Chua Giêsu co tiêng tho dai
3
Co ngung lai mot chut, voi giong noi thav doi tro nên nghiêm trong hon, Ngai noi. 'dê om
Cha au vêm la au vêm om Thap Tu Gia cua Cha`

77

Cha dã noi voi con ráng khi con âu yêm ôm Cha la con dang âu
yêm ôm Thâp Tu Gia, va trong tinh âu yêm nay con duoc tám gôi trong
Nguôn Anh Sang cua Cha. Cha muôn nhác lai ráng con duong duy nhât dê
di dên kêt hop voi Cha trong Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha chinh la
luc con yêu mên va tu nguyên ôm lây Thâp Tu Gia cua Cha, la thanh gia
mang lai nhung dau khô cung nhu ca niêm vui nua, va con huong dân con
di dên chô ma linh hôn së hân hoan vui mung: do la tiên lên nui Canvariô.
Trong vong tay âu yêm ngot ngao cua Cha, con së tim thây niêm
vui, ma niêm vui lon lao nhât la khi con kham pha thây con tro nên ban sao
trung thuc Cuôc Khô Nan cua Cha, va la môt phân thân thê cua Cha la
chinh Nan Nhân siêu pham: do la môt hy tê khac do tinh thuong yêu, môt
tuong chiu nan sông dông khac, môt nô lê khac dê rao ban cho ca thê gioi.
Tuy nhiên, môt khi o trong vong tay Cha, linh hôn con së dat lây duoc tu
noi Cha suc manh cung nhu tât ca cac nhân duc dê tro nên giông nhu Cha.
Hõi nguoi duoc Thân Khi Cha say mên, trai tim con së hat lên
nhung bai ca vinh tan tung bay lên tân troi cao, vang toi tai cua Dâng
Amen, va nhu vây Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua së duoc vinh hiên....
Trong thoi dai cua con, ai la nguoi hiêu duoc su sang ngoi cua
Thâp Tu Gia Cha? Rât it nguoi co thê hiêu duoc. Do la ly do tai sao qua
con, ma Cha dên dê dây dô thê gian báng cuôc khô nan. Trong con khat
khao cac linh hôn cua Cha cung nhu trong con hâp hôi cua Cha, Cha dã
nhin thây ho sa vao lua doi doi. Do do, Cha lên tiêng kêu goi moi linh hôn
trong thê gioi nay hay hôi cai, dê chuân bi Vuong Quôc cua Cha duoi trân
thê thông tri trong vinh hiên, ma trong vuong quôc nay Thanh Y Thân Linh
cua Cha tro thanh cán ban cho nêp sông háng ngay cua cac con va la biêu
hiêu dã ghi khác trên tran cua cac con.
Trong dêm tám tôi trong linh hôn cac con, Cha dôi khi lên tiêng
kêu goi qua cua sô tâm hôn cac con, va mong muôn nghe cac con lên tiêng
noi ráng: “Lây Dâng Cuu Thê dang kinh mên cua con, xin hãy dên mo mát
dêm tôi cua con, va hãy lam cho trai tim cua con tro vê voi Long Nhân
Lanh cua Chua, va tranh xa tôi lôi. Xin Chua hãy dên mo cac cua ngõ nhân
duc cho con dê con tiên vao phu phuc tôn kinh truoc Vinh Quang Ba Ngôi
Môt Chua cua Chua. Lây Dâng Kinh Yêu cua linh hôn con, xin ban cho con
su sông môt lân nua dên tu Ngôi Loi Vinh Hiên cua Chua.¨ Va rôi Cha së
tra loi cac con: “Cha së cháng bao gio bo roi con, dê tôn vinh Cha la Dâng
vuot trên troi dât trong uy nghi, Cha së ban Su Sông cho cac con.¨

78

Hõi Vassula, con hãy lam cho long Cha duoc vui thoa qua viêc
nuong tua vao Cha. Con hãy vui long dê cho Cha nghi ngoi trong trai tim
con, hãy danh thoi gian cua con cho Cha, hãy yêu mên Dâng Không Duoc
Mên Yêu, va hãy tuân theo nhung loi giao huân cua Cha.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con, va noi cho con biêt:
thiên dang cua Cha o trong con. Ngay mai, Cha së tiêp tuc Su Diêp cua
Cha. ic.

(Jao ngav hom sau, Chua Kito tro lai va goi toi dên nghe va ghi chep, nên
long toi that suong vui, don tiêp Ngai voi nhùng loi nhu sau:)

Trong tinh thuong vêu vo bo bên cua Chua,
Lav Chua dav Long Thuong Xot,
trong su diu dang cua Chua,
xin Chua hàv dên bên con.
Nguoi no lê toi tan cua Chua
sán sang phuc vu Chua.

- Con dã duoc vinh du la ke bi nhuc ma, nhu duoc danh dâu con la nguoi
thuôc vê Cha, la vât so huu cua Cha.... nhung dâu vêt nay thuc cao trong va
vô gia thuong duoc Cha mác khai cho nhung nguoi ma Cha muôn bây to
cho biêt, du ráng cac dâu chi ây không nhin thây duoc tu bên ngoai, nhung
duoc nhin thây báng ân sung voi con mát cua linh hôn.
1

Chinh Cha dây, Cha xuông thê gian dê phuc vu chu không phai dê
duoc phuc vu. Cho du cuong vi cua Cha la Thiên Chua, Cha dã tu bo Minh
dê mác lây thân phân môt nô lê. Boi vi cung voi Thanh Y cua Cha,
2
Thân
Phu cua Cha ban chinh ban thân Cha cho tât ca cac con nhu môt hông ân dê
cuu chuôc cac con. Phân Cha, trong thoi dai cua cac con, Cha kêu goi
nhung nguoi duoc Cha tuyên chon cho muc dich cua Cha, cung cât nhác ho
lên cho Công Trinh Cuu Rôi cua Cha, biên dôi ho tro nên nhung ban sao
ban thân Cha.

1
Nhu Chua chung ta noi ráng chi nho an sung mot linh hon moi nhan duoc hong an dê co thê
nhin thav duoc voi 'con mát cua linh hon` nhùng su vat khong thuoc vê ngoai gioi ma con
mát binh thuong khong thê nhin thav duoc. Ngav ca dên nhùng dau an cuoc kho nan cua Ngai,
dong an trên mot linh hon (nhùng dau an noi tai) co thê duoc ban cho mot linh hon, va mot khi
cam nhan duoc thi linh hon nav tro thanh ban sao cua Nan Nhan Siêu Pham.
2
Thanh Ý Chua Giêsu cùng la Thanh Ý Chua Cha.

79

Cha chon lua ho tu rât lâu truoc khi ho sinh ra voi muc dich biên
ho tro thanh hinh anh dich thuc cua Cha, va tro nên nhung nguoi công tac
trong Chuong Trinh cua Cha. Cha ban vinh du cho ho duoc dong ân cung
môt dâu ân nhu chinh ban thân Cha duoc duoc dong ân, nhám biên ho
thanh nhung nguoi tron ven thuôc vê Cha, cung nhu to ho thê gioi biêt ráng
ho thuc su thuôc vê Cha, va ho la nhung hat giông cua Cha... Thê nên khi
cac nguoi nay lâm vao canh bach hai, bi phi nhô, bi de doa, cung nhu khi ho
bi hiêu lâm, vu oan va tân công, cac con hãy biêt ráng ho la nhung nguoi tu
Cha ma dên, va do do ho chinh la xuong la thit cua Cha.
Nhám dên su cuu rôi cac con, Cha dã nhân nhung dâu ân cao trong
duoc dong ân nay, va nhung linh hôn cao thuong nay cung vây: vi loi ich
cho cac con, la thê hê vô dao nghia, ho dang bi cha dap, bi tan sat háng
ngay, va con bi dem ra xet xu boi chinh cac chuc bâc trong Giao Hôi cua
Cha! Cung giông nhu con chiên duoc dem di sat tê, ho cung bi trut vao thân
nhung loi cao gian boi nhung nguoi thuôc vê moi thoi dai ngay nay, nhung
tay vao viêc sat tê cac thanh va tiên tri cua Cha, co diêu lai rât kheo trong
viêc lân tranh nhung loi Cha noi
1
dê thanh minh cho su hoai nghi cua minh!
Tinh hanh
2
cua nhung nguoi hoai nghi nay không lam vui long
Cha, boi vi ho tro thanh nhung ke thu cua ca nhân loai, ly do la ho can tro
nhung nguoi tuyên chon cua Cha loan truyên Thanh Y cua Cha cho dân
Cha, can tro viêc tai thiêt Nha Cha. Vi vây, nhung ke ap buc ây luc nao
cung dat dên tôt cung su bât chinh cua minh.
Hõi Vassula con cua Cha, nhu truoc dây Cha dã noi, Cha dang sai
con lên duong di dên moi quôc gia dân tôc nhu môt hông ân cua Cha, do la:
vi loi ich cua ho, con la tiêng vang cua Loi Cha, la nguoi phuc vu Giao Hôi.
Tu doi doi, Cha co y dinh chon con tro nên môt hinh anh trung thuc vê Cha,
chia se nhung dau khô cua Cha dê rôi môt ngay kia con së chia se Vinh
Quang cua Cha. Duoi Anh Sang Thâp Tu Gia cua Cha, con hãy dát minh
mô phong theo Tâm Tri cua Cha. Lam viêc cho Nguôn Sang cung la cung
môt công viêc lam dê tôn vinh Thâp Tu Gia cua Cha.
Nay con yêu dâu cua Cha, Cha dã ban cho con môt tinh thân bên
vung dê con theo kip duong lôi cua Cha. Bong dêm hâu nhu qua di rôi, va
anh sang ban ngay thi sáp sua toi – vi vây con oi, con hãy can dam lên...

1
Chua Giêsu co v noi la nhùng nguoi nav khong dung dên loi khuvên dav cua Chua Giêsu.
'Cac con hàv xem qua thi biêt cav.`
2
1Th 2:15-16

80

Trong viêc kêt hop voi Thâp Tu Gia cua Cha, con dã lam moi su nay duoi
danh nghia Cha, co nghia la con dã lam chung nhân cho cac Su Diêp cua
Cha duoi danh nghia Cha voi tât ca kha náng cua con. Diêu nay duoc chu
toan dê ung nghiêm loi viêt: “Nhung ai cháng bao gio nghe biêt Cha së
nghe va nhin thây Cha. Con nhung nguoi cháng bao gio hiêu biêt vê Cha së
hiêu biêt Cha nho vao ân sung Thanh Thân cua Cha.¨
Chinh vi vây, con hãy tiêp tuc ôm lây Thâp Tu Gia, môt tay con thi
hãy giang tháng cho toi cac biên khoi voi Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha,
con tay kia thi con hãy ôm lây Thâp Tu Gia cua Cha. Con hãy tro nên su gia
tuoi vui cua Cha, nhung con dung bao gio roi bo Thâp Tu Gia. Con hãy tiêp
tuc loan truyên Thanh Y cua Cha, cung nhu tât ca cac diêu ma con dã nghe
va hoc hoi tu noi Cha. Con hãy tro nên niêm vui va thiên dang cua Cha.
Con hãy nho ráng: Cha dã ban cho con duoc chia se voi Cha Thâp
Tu Gia Hiêp Nhât cua Cha, va con vân luôn con thap nhâp vao Duc Lang
Quân Thân Linh cua con, vua vao Nguc Ngai vua vao Thâp Tu Gia cua
Cha. Qua Thâp Tu Gia cua Cha, con hãy dê cho mát con cam nhân ra nhung
diêu vô hinh nhung mang tinh cach doi doi, chu không phai nhung gi huu
hinh va rôi së phai nhat di vao môt ngay nao do.
Moi thu Châu Bau co thê tim thây noi Trai Tim Cha, dêu co thê
duoc nhin thây qua Con Mát cua Dung Cu Cuu Chuôc va cuu rôi cua cac
con, do la: Thâp Tu Gia cua Cha. Báng chung cho thây ráng: bât cu ai kêt
hop lam môt voi Cha, dê minh duoc duc nán trong Cha, va nôi kêt voi Cha
môt khi trai tim cac con cung thap nhâp vao Thâp Tu Gia cua Cha cung voi
moi su di kem theo Thâp Tu Gia. Bât cu ai xac tin ráng minh thuôc vê Cha,
phai hiêu môt diêu la minh cung thuôc vê Thâp Tu Gia cua Cha.
Cháng lë cac con lai không doc thây ráng:
1
“Qua vây, nôi uu phiên
theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hôi cai dê duoc cuu dô:
2
do la diêu
không bao gio phai hôi tiêc; còn nôi uu phiên theo kiêu thê gian thì gây ra
su chêt. Hãy xem nôi uu phiên theo y Thiên Chua dã dem lai cho anh em
nhung gì: bao nhiêu su nông nhiêt, va hon thê nua, bao loi xin lôi, bao ân
hân, bao so hãi, bao uoc mong, bao nhiêt tình, bao hình phat; báng moi
cach, anh em dã chung to mình vô can trong vu nay.¨ Cha muôn thêm vao
do: thât la vui mung, thât la bên vung sâu dâm va manh më biêt mây.

1
2Co 7:10-11
2
Ðung vav, boi vi diêu nav dan dên viêc sam hoi dê roi sán sang vac lav Thap Tu Gia.

81

Thê rôi sau khi duoc ân sung dân dên cac nôi dau buôn,
1
dê giup
con biêt án nán hôi cai, dôi mát cua linh hôn con moi duoc mo ra, boi vi
con biêt thân trong vâng loi nghe theo Tiêng Noi cua Cha. Hõi Vassula con
cua Cha, con hãy nhin xem Cha dã huong dân con dên viêc án nán hôi cai
nhu thê nao. Con hãy nhin xem Cha dã huong dân con dên Thâp Tu Gia cua
Cha ra sao. Con hãy nhin xem niêm vui ma Cha dat duoc khi con tu nguyên
dâng minh cho Cha, rôi dâng minh cho Thâp Tu Gia cua Cha nhu thê nao!
Niêm Vui cua Cha thi lon lao, dông thoi Cha cam thây niêm an ui.
Con gai oi, viêc qui tu lai cac con chiên cua Cha không phai la môt chuyên
dê dang nêu nhu cu dê cho chung tu tâp hop lai voi nhau. Thê nhung viêc
con dát hêt niêm tin vao Cha cung voi tâm tinh pho thac, yêu mên, va tin
tuong trong công tac nay, Cha co thê tiên buoc trong con, ma loan truyên
Su Diêp cua Cha nhu y Cha muôn truyên ba. Nay Vassula cua Cha, qua bao
thu thach cua con, Cha vinh tháng.
Con hãy o trong binh an, va hãy tiêp tuc sông trong Nguôn Anh
Sang Thâp Tu Gia cua Cha: môt doi sông thât trong Cha,

Chua Giêsu Kitô28 11, 1998

(Hom nav la ngav kv niêm 13 nàm cua cac su diêp duoc xuc dau. Suot ca
ngav toi song trong chiêm niêm, suv niêm vê moi an phuc dà duoc ban cho
toi la ke bat xung. Toi tu nghi. 'Khong ai tim duoc nhiêu hong an truoc
Mát Thiên Chua nhu toi dà duoc. Thiên Chua dà vo cung thuong xot dên
linh hon toi. Jua trên hêt cac vua dà mang toi tro vê Cung Ðinh cua Ngai.
Ngai dà triêu tap dich danh ca nhan toi, va moi toi dên du vên tiêc cua
Ngai, doi xu voi toi báng phong cach cao trong cua thiên cung. Co diêu la
tat ca nhùng diêu nav xem ra thoa màn duoc su hàng hai cua Ngai muon
lam hai long toi, nên voi tinh thuong vêu vo bo bên va cao ca cua Ngai doi
voi toi, Jua trên hêt cac vua dà khung ban cho toi dàc an la co thê tu do
tiêp kiên Dung Nhan Minh Juong cua Ngai bat cu luc nao cùng duoc. Tinh

1
Tro vê voi nàm 1985

82

trang toi tê cua toi, va hinh nhu chinh su hu khong cua toi dà tháng dat
duoc su thuong mên cua Ngai. Trong viêc Ngai quvêt dinh cuu roi toi, Ngai
dà màc khai cho toi ca troi dat cung moi su kv cong duoi bau troi nav.
Chinh vi vav, dê dang loi khen ngoi Thanh Danh cua Cha Ngai, chinh Chua
chung ta la Thiên Chua dà dav do toi cach thuc hat lên bai ca vinh Danh
Ngai.`)

Oi lav Chua, cho du Su Chêt
dang nhám tháng vao màt con,
Quvên Luc cao ca cua Chua dà cuu do con.
Chua huong Cav Juong Truong cua Chua
vao su vat chua hiên hùu.
1

Mong sao moi nguoi tuong nho dên
Quvên Luc cua Danh Chua
cung Juong Truong cua Chua mài mài.
Joi niêm vui mung
Chua dà bav to cho linh hon con
moi Chau Bau cua Chua
va canh tuong ngoi sang vo tan
cua Juong Quoc Chua.
Chua cháng bao gio doi xu voi con
dung theo loi lam cua con.
Nhung Chua lai truvên lênh
cho thiên than cua con ráng:
'Hàv don lav nang,
ma mang vê nha nang
mot cach an toan lanh manh
cho Chung Ta
2
va vê Nha Chung Ta...`
Ja thiên than dà lam nhu thê...


(Sau viêc nav, thiên than cua toi luu v toi. Toi xin Ngai nhu truoc kia la ve
cho toi diêu gi do....)

1
Nghia bong la. toi khong hiên hùu mài cho toi khi Chua chung ta phuc sinh cho toi khoi
trang thai Chêt Jê Tinh Than.
2
Ba Ngoi Thiên Chua

83


- Hõi con-gai-cua-Dâng-
Tôi-Cao, binh an va binh an
o cung ban. Ban hãy di vao
niêm vui cua Thiên Chua
chung ta. Ban chi nên mãi
mãi vâng loi môt minh Ngai
ma thôi. Tôi la thiên thân
ban mênh cua ban, trao táng
ban bông hông nay voi ca
tâm long cua tôi. Ban hãy
tim hiêu va hoc hoi dê biêt
vê Chua chung ta. Ban hãy
tiên vao Thanh Tâm Ngai.
Thiên Chua dã kêu goi ban,
va gio dây ban dã lam hoa
voi Thiên Chua.
Tôi la thiên thân Daniel,
la tôi to cua Thiên Chua, dã
dem ban tro vê voi Dâng Tôi
Cao. Hôm nay tât ca thiên
Dang mung vui. Ban hãy dên, va hãy tiên toi Ngai Toa cua Ân Sung voi
long tin tuong.
Tôi la Daniel chuc lanh lanh cho ban trong Chua Ba Ngôi Cuc
Thanh.
Daniel-tôi-to-cua-Thiên-Chua.

(Chua Cha tu trên Thiên Ðang doai xuong va tiên dên voi toi.)

- Hõi Vassula cua Cha, không co diêu gi lam vui long Cha cho báng luc
con tu minh dên tiêp kiên Su Hiên Diên cua Cha. Con hãy tôn vinh Loi
Cha. Hõi bông hoa, Cha la Thiên Chua dã tu troi doai xuông dên tân phong
cua con. Con dã nhin thây Vinh Quang cua Cha. Con dã nêm huong su ngot
ngao cua Cha, va con dã chiêm duoc su thuong mên cua Cha. Nay con yêu
dâu cua Cha, tu khi nui dôi chua thanh hinh, va truoc khi moi su trên trai
dât nay nây sinh, Cha dã chon goi con dê con hat lên voi âm diêu hoa diu
hâu tôn vinh Danh Cha Cuc Thanh, va dem lai su sông cho nguoi chêt báng
Loi Cha. Nay con yêu dâu cua Cha, ngay tu luc con sinh ra, Cha dã uy thac
con cho thiên thân cua Cha nhiêm vu canh phong con va mang con vê voi

84

Cha. Con co thây không? Liêu ai co thê noi ráng: “Thiên Chua dã không to
lô ra Quyên Luc Thân Linh cua Ngai. Thiên Chua dã không quan tâm gi
dên Tinh Thuong Yêu va Long Trung Tin cua Ngai dôi voi loai thu tao cua
Ngai.¨
Nay hõi Vassula, dã muoi ba nám troi dây huong thom, muoi ba
nám cac Su Diêp duoc xuc dâu duoc trao pho cho con dê con loan bao cho
cac quôc gia dân tôc biêt dên Thanh Y cua Cha. Cha dã noi, va con dã tin...
Cha dã ban cho con kho tang vi dai nay, va dã dô xuông thê hê cua con tran
dây huong vi thom tho cua Cha, va moi linh hôn mo cua long ra cho Cha
dêu duoc xuc huong thom ca trong lân ngoai. Cha xuc huong thom cho ca
linh hôn, tinh thân va tâm tri.... Cháng lë con lai không biêt ráng khi Cha
hua la Cha së thuc hiên hay sao?
Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy nuong tua vao chinh Trai Tim
ma Con Cha, la Chua Giêsu Kitô dang o gân nhât. - Co diêu con hãy nho
ráng: Cha së giao huân thê hê nay va së lam cho ho hiêu ráng: su bât tu
duoc tim thây khi minh thuôc dong dõi Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua. Cha
co y dinh lôi keo moi linh hôn tiên dên cuôc kêt hiêp thân linh va thân mât
sây tinh thuong yêu, dê thân thanh hoa moi nguoi trong môt Ban Thê duy
nhât cua Chung Ta, va trong môt Thanh Y cua Chung Ta....

Jinh danh Thiên Chua Ba Ngoi Mot Chua cua chung con,
Jinh danh Thiên Chua trên troi duoi dat,
ma truoc uv quvên cua Ngai moi loai thu tao phai bai goi.
Chuc tung Danh Ngai tu doi no dên doi kia trong Giao Hoi.

Chung Ta hàv xung tung. Chi co mot Chua, mot duc tin
va mot phep rua, va chi co mot Thiên Chua
la Cha muon loai, qua moi loai va trong moi loai.
Ja cùng chi co mot than hoc chan chinh:
do la viêc chiêm niêm Thiên Chua
trong Jinh Quang cua Ba Ngoi Mot Chua cua Ngai
cùng nhu trong Nhiêm Tich Than Linh cua Ngai!

- Cha chuc lanh cho con. Truoc su chung kiên cua ca va thiên dang, Cha la
Chua Cha Doi Doi cua con, Cha ban phuc lanh cho con, va trên tran con
Cha xuc dâu Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha.

85
30 11, 1998

Lav Chua, xin cho phep con tim thav niêm vui
nhu dà duoc hua ban o noi cuoi con duong di
ma Chua dà vach ra cho con.
Ji le nav, lav Cha Cong chinh,
xin dav cho con biêt màc lav
su cong chinh va long can dam.
Oi lav chua, Nha Chua thi liên tuc
bi dap pha boi nhùng ke phan loan
va chua co dau hiêu nao to ra
di dên viêc hop nhat cac ngav Lê Phuc Sinh.
Thuc su chua thav gi ca. Chua co....
Chua dà biên doi song cua con tro nên
diêu sao khoc than ngav tu luc Chua rua toi cho con
qua viêc an con chim xuong
Ho Nuoc Hap Hoi cua Thanh Tam Chua!
Ðung vav, con biêt ráng. con dà duoc kêu goi
boi Chinh Quvên Luc Than Linh,
va con o trong vong tav au vêm
cua mot Ðang che cho song dong
va Ngai se Chiên tháng
trên tat ca moi thu cat bui duoi tran thê nav.
Thê nhung sau khi toi tinh giac
toi van con o trong xac thit toi.

Oi Ðang thong diên cac tu tuong cua con,
xin dung dê dan thu cam cua Chua nhu Chua thuong goi con
biên thanh nhùng bai ca ai oan,
boi vi con nhu pham dên mot toi.
Xin dung dê cam xuc cua Chua thu thach con
nhiêu nhu dang thu thach con bav gio .

86

- Con gai oi, thôi con dung noi lam nham nua. Ngay luc nay Cha dang
dung truoc mát con voi dây long cam mên, muôn nhác nho cho con nho
ráng: con không thê la nguoi dông hanh voi Cha ma không dê cho Cha chia
së cung con Su Khô Nan cua Cha, hay thiêu váng cac dác diêm cua nguoi
thuôc vê Cha. Nay trong su hop nhât thân mât cua Cha con ta, cung nhu
trong vong tay âu yêm cua Cha con ta, Cha dã xuc dâu Thuong Yêu cua
Cha cho con dê biên con tro thanh môt tuong chiu nan sông dông khac, môt
nô lê khac dê ban cho thê gian. Nêu nhu Cha dã ân con chim xuông Hô
Nuoc Hâp Hôi cua Thanh Tâm Cha, vây con hãy nhin xem diêu gi ma phep
rua nay mang lai cho con, cung nhu mang lai loai dâu thom nao va nhung
trang phuc nao. Cha thuc su dôi xu voi con nhu Cha thuong dôi xu voi
nhung nguoi duoc Cha tuyên chon.

-
1
Nay con a, Cha mác lên con báng chinh Con Cha la Chua Giêsu Kitô.

- Con Cha,
2
Cha la Cua Ngõ ma qua do nguoi dao duc di vao thiên dang,
Cha noi thanh thât voi con ráng: con cu tiêp tuc la môt bông huê sau khi
duoc thanh loc boi trâm huong tinh tuyên trong Hô Nuoc Hâp Hôi ma thuc
su tuong trung cho Nuoc Mát Chua Kitô, dê Chung Ta noi voi nguoi yêu
dâu cua Chung Ta ráng: “Dâu thom cua con thom tho biêt mây, thom hon
ca moi thu huong thom công lai, duoc thâm nhuân báng Nguôn Anh Sang
không phai mo cua Chung Ta. Con cu tiêp tuc lan toa huong thom ngot
ngao cua con dê tim thây niêm vui dã duoc hua ban cho con vao cuôi duong
con di ma Chung Ta dã chuân bi cho tân nuong cua Chung Ta, noi ma con
së tim thây duoc su nghi ngoi thuong mên nhât trong Cõi Vinh Cuu.¨

- Hõi Vassula cua Cha, con hâp hôi ma Cha co trong Trai Tim cua Cha
nhu Cha dã noi cho con biêt
3
truoc dây, thê hê nay dã dung suc manh dây
Cha di vao vuon Gietsimani moi. Con diêu gi Cha co thê lam duoc hon
nhung diêu ma Cha dã lam chu? Mác du dia vi cua Cha la Thiên Chua, Cha
dã tu bo chinh ban thân minh Cha dê mác lây thân phân môt nô lê. Cha dã
phuc vu. Thê ma cho dên nay, ho
4
vân chua hai long.

1
Bong nhiên Chua Cha lên tiêng noi.
2
Ja roi Chua Thanh Than lên tiêng.
3
Ngay 11 thang 11 nàm 1988.
4
Thê hê nav

87

Nguoi chêt lâm vao tinh trang thôi nat, va Cha thi lo láng dên viêc
giai cuu dân Cha khoi canh diêu tan. Cha su dung Vuong Truong cua Cha
ma truyên cho xuât hiên cac tiên tri. Ho dên trong diêu kiên nhu môt nô lê
va tu nguyên phuc vu va cung cô lai Nha Cha. Nha nay dã duoc chuôc báng
chinh Mau cua Chung Ta.
Môt sô chu chán cua Cha lên tiêng hoi: “Thê nhung chung con
phai lam gi dê doi sông cua chung con duoc Chua châp nhân?¨ Cha dã kêu
goi cac con hãy câu nguyên va án nán hôi cai voi ca tâm hôn dê cac con hoa
giai voi Cha, la Thiên Chua cua cac con: cac con hãy coi bo lôi sông cu va
buoc di theo Cha dê doi sông cua cac con duoc Cha châp nhân. Nhu thê, Su
Thông Biêt vê Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta táng triên
trong cac con. Vi vây, cac con hãy dê cho Cha huong dân cac con vao
chiêm niêm môt cuôc chiêm niêm duyên lanh voi su thân mât Thân Linh
trong Tinh Uu Ai cua Chung Ta.
Cac con muôn di vao niêm vui cua Thân Tinh Ba Ngôi Thanh
Thiên cua Chung Ta phai không? Vây cac con hãy kêu câu Chua Thanh
Thân, la Dâng Ban Su Sông, la Dâng Ban Phat on dác sung, soi sang tâm
hôn cac con. Ngai co thê chu toan moi su ma không bi han chê nao ca,
nhám khai triên Quyên Luc cua Ngai trong linh hôn cac con, xuc tiên viêc
canh tân moi su trong cac con. Qua Ân Sung va Tinh Thuong Yêu nhân hâu
cua Ngai, Ngai së to ra cho cac con Uy Quyên Vinh Quang cua Ngai báng
cuôc biên hinhi ma Ngai co thê thuc hiên duoc noi cac con, dê ban cho cac
con suc manh va ân sung cân thiêt khiên không bao gio phan loan tro lai.
Co nhiêu nguoi
1
ngôi phia sau cac ban giây chuc quyên vân con
hoi: “Sao Thiên Chua lai muôn can thiêp khi ma Giao Hôi chung ta tro nên
phong phu sau bao nhiêu nám qua nho vao Chua Thanh Thân va biêt bao
nhiêu Thanh Nhân cua chung ta?¨
Cha së dap lai nhu sau: “Dê châm dut canh phan loan va phan dao
cua cac con.¨ Trong su doai thuong nhân hâu cua Chung Ta, Chung Ta
thuong xot cac con. Chinh Chua Xuân lam cho trai dât nay thom tho, xuc
thom va hôi sinh thê hê phan dao nay báng huong vi cua Cha...
Hõi Vassula cua Cha, dôi voi viêc thông nhât cac ngay mung Lê
Phuc Sinh, Cha vân con dang cho doi truoc cua nha ho, nhu nguoi án xin
cho cua bô thi. Cha vân dang cho ho thông nhât lai cac ngay do... Ho vân

1
Nhiêu khong co nghia la 'tat ca`

88

tiêp tuc noi vê su hiêp nhât va tinh huynh dê. Chi co viêc cai hoa tâm hôn
voi long khiêm nhuong moi dem ho toi con duong di dên hiêp nhât ma thôi.
Cha noi cho con biêt: Cha dã cho Tông Dô cua Cha la Phaolô biêt
qua môt cuôc mác khai trong tâm hôn ngai vê tâm quan trong cua hiêp nhât,
cung nhu phuong cach nhám duy tri su hop nhât cua Thân Khi báng su an
binh nôi kêt tât ca cac con lai voi nhau. Cha cung noi cho ngai hiêu viêc câu
xin cac hông ân cua Cha. Cha dã mác khai cho ngai biêt ráng: Cha dã doai
ban cho tung nguoi trong cac con hông ân cua Cha, va phân phôi hông ân
qua bât cu phuong thê nao co thê. Cha dã noi cho ngai hiêu ráng: Cha tro vê
troi cao, giu sán cac nguoi dân thân, va ban cac hông ân cho nhân loai. Dôi
voi môt sô nguoi, hông ân Cha ban la tro thanh cac tông dô. Dôi voi nguoi
khac la tro thanh tiên tri. Dôi voi nguoi khac la tro thanh su gia Tin Mung.
Dôi voi nguoi khac la tro thanh muc tu va nguoi dây dô. Tât ca moi nguoi,
cung môt long môt tiêng noi, cung xây dung Thân Thê cua Cha la Giao Hôi.
Cha dã uôn nán cac tiên tri báng Loi Cha, va ho së không phai la
nguoi tu cho minh la thân hoc gia lam tiên tri cua Cha, nhung la nguoi Cha
dã cât nhâc lên cung Trai Tim Cha, trang phuc tuom tât bên trong cho ho,
hâu dat dên su hiêu biêt dây du nhât vê Thanh Y Thân Linh cua Chung Ta,
dông thoi co thê công bô Thanh Y cua Chung Ta cho dân Cha. Cha dich
thân trao táng hông ân cho ho nhu thê báng su can thiêp truc tiêp cua Cha,
nhám chuân bi ho, va ban ho cho cac con môt cach tron ven, dê ho khuyên
nhu cac con. Qua Loi Cha, Cha cho ho biêt Thanh Y Cha la gi.
Cac tiên tri cua Cha la nguoi qua ân sung duoc nuôi duõng truc
tiêp Tu Môi Miêng Cha, cung nhu báng viêc dát dê Loi Cha truc tiêp vao
miêng luõi cua ho. Ho dên voi tât ca cac con, trong khi ho con uot dong lop
suong troi, va loi ho noi voi cac con khac nao nhung con mua mat me.
Nhung loi noi tu cac tiên tri cua Cha dên do su can thiêp truc tiêp
cua Cha khac nao môt luõi guom hôi thuc nguoi phan dao tro vê con duong
sam hôi, mang lai thanh danh va vinh quang cho Cha. Nhung loi ho noi toa
sang nhu ngon duôc trong bong tôi cua linh hôn cac con. Nhiêu bô xuong
cua ho tu duoi mô sinh dông tro lai.
1

Nêu nhu co bât cu nguoi nao hoi: “Tai sao Chua chung ta nhân
manh dên vai tro cac tiên tri cua Ngai?¨ Con hãy bao ho ráng: “Chua chung

1
Toi hiêu ráng cac tiên tri khong bao ngung duoc sai dên voi chung ta. Dua vao thuc tê cùng
cho chung ta thav ráng tiên tri Elifia khong bao gio chêt, nhung duoc cat nhác lên nhu biêu
tuong mot diêu la nhùng loi tiên tri khong bao gio mai mot di.

89

ta noi cac con dung co lân tranh nhung gi Cha noi dê biên minh cho chu
nghia duy ly cua minh. Cac con hãy tu bo tôi lôi va hãy sông hanh phuc. Co
nhiêu linh hôn hoan vui trong Tinh Thuong Xot cua Chua cac con.
1
Cac con
dung bach hai cac tiên tri cua Cha, boi vi ho la cac thiên thân cua Cha, la
nhung nguoi an ui tât ca cac con báng Loi Cha. Vai tro cua ho la canh bao
cac con va huong dân cac con tro vê con duong án nán hôi cai.¨
Vây gio dây la thoi diêm hôi cai. Cac con hãy tu bo tôi lôi dê duoc
Cha thuong mên.
Nay Vassula, Cha dã mang môt hat giông ra khoi Ai Câp dê gieo
trông o noi ma chinh ke thu cua Cha dã tuoc lây di dô án thuc uông trân thê.
Voi long diu dang va tinh thân sán soc chu dao, Cha khai quang môt khoanh
dât cho công viêc nay. Cha xuc dâu va gieo hat xuông. Voi su lo láng vê
viêc cuu rôi dân Cha tranh khoi canh dô nat, Cha bôi bô cho dât dai noi do
duoc phi nhiêu. Hat giông ây ben rê va moc thanh cây cao lon. Cac canh
cây vuon bao lon rông ra toi tân biên khoi. Hoa trai cua cây thât la xum xuê
va ngon ngot dây chât bô duõng. Cho du thuong xây dên bao nhiêu sâm set,
nhung con giông cung nhu gio bão khung khiêp, cây vân không hê bi nao
nung gi ca.
Nôi trong ba nám công thêm môt it ngay, ke thu cua Cha lo so va
rung dông. Bung chay trong giân du, cam thây náng nê voi nhung de doa,
bon ho dung dên ca môt dao quân dê ma sây loc cac hoa trai cua cây báng
cai sang tac hai, nhám không chê tât ca theo giây cuong nao do. Thê nhung,
Cha dã thu luom tung trai môt va dâu vao Trai Tim Cha. Nhiêu lân nguoi
doi tân công cây cua Cha, nhung ho cháng bao gio tháng duoc, boi vi Phuc
Lanh Ba Ngôi Môt Chua cua Cha luôn o trong do.... Co nhiêu luc tho cây
quay tro lai voi luông dât dã lam, biên cac luông dã cây thanh siêu veo,
nhung Ban Tay phai cua Cha lam cho ach cây cua ho chao dao, khiên cho
moi nguoi trong ho rôi loan.

1
Jiêc bach hai va luan xet su can thiêp cua Thiên Chua la mot toi trong boi vi do chinh la xet
doan Long Thuong Xot cua Ngai. Ðiêu trung dan o dav lav tu Thanh Nù Catherine thanh
Siena. Chua Cha doc cho thanh nù ráng. 'con nguoi van tiêp tuc xuc pham truoc cac cong
trinh cua Cha, la nhùng cong viêc chan chinh, tat ca dêu duoc hoan thanh trong chan lv qua
tinh thuong vêu va long thuong xot. Joi oc phan doan sai lam nav, cac Cong Trinh cua Con
Cha dêu duoc phan doan mot cach bat chinh va vu khong. Joi nhùng loi doi tra, cac ke thu
cua Ngai noi ráng. 'Nguoi nav hoat dong nhan danh quv su Beel:ebub.` Nhu thê nhùng
nguoi toi loi, la nhùng nguoi song trong tu ai, thiêu trong sach, kiêu càng, ban tiên, song theo
long ghen ty, tinh khi boc dong, co chap, thiêu kiên nhan, tat ca dêu la nhùng diêu xuc pham
dên Cha va cac toi to cua Cha...`

90

Phuc thay cho nhung quôc gia biêt tim noi tru ân duoi nhung canh
la cua cây, va án cac hoa trai cua no ma Cha dã dong ân báng Thanh Thân
cua Cha! - Loi Háng Sông duoc trao ban cho con du da, dê dên luot con,
hõi Vassula cua Cha, con hãy trao môt cach nhung không cho nhung nguoi
dang phai hâp hôi chêt. Thât khôn cho nhung ai giang tay phong lua thiêu
rui cây côi do ban tay Cha gieo trông.
Cha së tiêp tuc dô xuông con dây su ngot ngao, diêu dông môt
cach tôt dep trong cac con giông nhu môt chât ngot ngao dê cho toan thê
gioi nêm huong su ngot ngao cua Cha. Con hãy dê cho nhung ke tô cao con
biên dang di nhu chiêc bong dang mo nhat dân.
Cha la Dâng thuong yêu nhân loai, la Chua va la Thiên Chua cua
con, Cha muôn mên chiêu con báng nhung nu hôn tu Môi Miêng Cha,
1

xuc dâu thom cho con, nho vây con së tro nên niêm hoan lac truoc Anh
Nhin cua Cha.
Con hãy sông tôt lanh.
1
Sg 1:2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->