Primijenjene Postdiplomske Studije - Program

Primijenjene MAGISTARSKE studije menadžmenta Primijenjene magistarske studije su dvogodišnje semestra): - Prva tri semestra – nastava, - Četvrti semestar

– izrada magistarskog rada. Nastavni plan postdiplomskih studija: PRVA GODINA (četiri

I semestar R.br. 1. 2. 3. R.br. 1. 2. 3. Naziv predmeta Istraživačke metode u biznisu Ekonomija za menadžere Menadžment Naziv predmeta promjenama UKUPNO Menadžment odnosa s potrošačima Korporativne finansije Informatički menadžment UKUPNO D R U G A Broj kredita 10 10 10 Broj kredita 30 10 10 10 30 G O D I N A III semestar R.br. 1. 2. 3. Naziv predmeta Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet UKUPNO Broj kredita 10 10 10 30 II semesatar

IV semestar Magistarski rad – ukupno 30 kredita: - izbor i prijava teme – 5 kredita - polazna istraživanja – 10 kredita - izrada i odbrana rada – 15 kredita

U zavisnoti od interesovanja studenata i u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, nastava se organizuje na različitim usmjerenjima. R.B R. 1 2 NAZIV SMJERA I IZBORNI PROFIL PREDMETI Informatički menadžment (MIS) Magistar primjenjenih a) Upravljanje projektima nauka b) Razvoj poslovnih aplikacija Menadžmenta Menadžment biznisom a) Menadžment u uslužnom porodičnom biznisu b) Kompetitivne biznis strategije Marketing menadžment a) Menadžment marketingom b) Razumijevanje potrošača Biznis ekonomija a) Korporativno upravljanje b) Biznis integralni pristup Organizacija a) Organizacijsko dizajniranje i ponašanje preduzeća b) Kompenzacijski menadžment Menadžment u bankarstvu a) Monetarni menadžment b) Bankarski menmadžment Osiguranje i aktuarstvo a) Finansijska matematika b) Aktuarska matematika Menadžment investicijama a) Evaluacija preduzeća b) Evaluacija investicionih projekata Međunarodne finansije a) Međunarodne finansijske institucije b) Međunarodna finansijska tržišta Menadžment trgovine a) Strateški trg. menadžment b) Globalni trgovinski marketing Menadžment organizacije a) Projektovanje organizacije b) Upravljanje proizvodnjom

3 4 5

6 7 8

9

10

11

12 13 14

15

16 17 18

19

20

Elektronsko poslovanje a) Internet tehnologije b) Elektronsko bankarstvo Psihološka ekonomija a) Kreativna ekonomija b) Ponašanje potrošača Sistemi poslovne inteligencije a) Poslovne baze podataka b) Sistemi poslovne inteligencije Menadžment međunarodnog poslovanja a) Međunarodna trgovina b) Međunarodne biznis stragetgije Poslovna logistika a) Logistiički menadžment b) Upravljanje transportom Menadžment javnog sektora a) Menadžment javnog sektora b) Finansiranje javnog sektora Menadžment ljudskih resursa a) Analiza i planiranje ljudskim resursima b) Vođenje (liderstvo) Matemat. metode u biznisu a) Mikroekonomska analiza (modeli) b) Modeli optimizacije Analiza biznisa a) Metode prikupljanja i obrade podataka b) Analiza podataka za poslovno odlučivanje

Primijenjene SPECIJALISTIČKE studije menadžmenta
Specijalističke studije su jednogodišnje (dva semestra): - Prvi semestar – nastava, - Drugi semestar – nastava i izrada specijalističkog rada. I SEMESTAR R.br. 1. 2. 3. Naziv predmeta Istraživačke metode u biznisu Ekonomija za menadžere Menadžment promjenama UKUPNO Broj kredita 10 10 10 30

II SEMESTAR R.br. 1. 2. 3. Naziv predmeta Izborni predmet Izborni predmet Specijalistički rad UKUPNO Broj kredita 7,5 7,5 15 30

Usmjerenja i izborni predmeti u II semestru:

Usmjerenja i izborni predmeti u II semestru specijalističkih studija su ona koja se nude u III semestru postdiplomskih magistarskih studija u tekućoj studijskoj godini.

Specijalistički rad – ukupno 15 kredita: - izbor i prijava teme i polazna istraživanja – 5 kredita - izrada i odbrana rada – 10 kredita

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful