รายรับ - รายจ่ ายประจาปี 2555

รายการ
รายรับ
ค่าเทอม
15,000
ค่าอาหารและขนม (100 บาท ต่อวัน)
36,500
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
45,900
รวม
97,400

รายจ่ าย
15,000
35,410
44,000
94,410

รายรับ - รายจ่ ายประจาปี 2556
รายการ
ค่าเทอม
ค่าอาหารและขนม (100 บาท ต่อวัน)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

รายรับ
15,000
36,500
54,750
106,250

รายจ่ าย
15,000
36,000
52,640
103,640

รายรับ - รายจ่ ายประจาปี 2557
รายการ
ค่าเทอม
ค่าอาหารและขนม (100 บาท ต่อวัน)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

รายรับ
15,000
36,500
73,000
124,500

รายจ่ าย
15,000
36,400
65,000
116,400

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful