Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI

)

1.0

Abstrak Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya. Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Sejarah perkembangan Bahasa Melayu amatlah membanggakan kita. Perubahan ejaan kerap berlaku sejak dari tahun 1701 , iaitu Ejaan Rumi Thomas Bowrey, Ejaan Rumi J.Horison (1800), Ejaan Rumi William Marsden (1812), Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (1878), Ejaan Rumi Swetthenham (1881), Ejaan Rumi Maxwell (1882), Ejaan Wilkinson (1904), dan Sistem Ejaan Rumi Za’aba (1927). Sistem Ejaan Rumi Za’aba telah digunakan dengan meluas di sekolahsekolah . Sistem ini menjadi begitu popular dikalangan guru dan murid sekolah sehingga ia terkenal juga sebagai ejaan sekolah. Sistem ini digunakan sehinggalah berlaku perubahan sistem ejaan baharu bahasa Melayu. Sistem ejaan baru telah dirasmikan pada 16 Ogos 1972. Ini bermakna sudah hampir 25 tahun ejaan baru dilaksana dan digunakan. Sistem Ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu adalah hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia, bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia. Badan yang ditugaskan menyelaraskan ejaan tersebut ialah Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang dilantik oleh Menteri Pelajaran, dan Jawatankuasa ini diletakkan di bawah Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sistem Ejaan

1

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Perubahan dan penyusunan semula ini telah dapat membantu pengguna Bahasa Melayu mengeja atau menulis kata-kata dengan ejaan yang betul dan tepat. Apa yang jelas ialah pelaksaanaan sistem ejaan baru itu telah banyak membantu mempertingkatkan lagi martabat bahasa Melayu itu sendiri. Satu perkara yang menarik dalam sistem ejaan baru bahasa Melayu ini ialah perubahan dari Sistem Ejaan Rumi Za’aba, atau ejaan lama kepada bentuk ejaan baru (1972). Walaupun begitu perubahan sistem ejaan ini tidaklah banyak atau jauh berbeza, kecuali beberapa perubahan dan penyelarasan ejaan rumi sahaja. Contohnya seperti huruf gabungan yang digunakan dalam sistem ejaan Rumi Za’ba, iaitu ch, dh, dz, sh, dan th telah diubah menjadi "c, d, z, sy, dan s". Contoh: chari - cari dharab - darab dzalim - zalim sharat - syarat mithal - misal

Walaupun sistem ejaan ini telah digunakan hampir tiga dekad, namun masih ramai pengguna dan penutur bahasa Melayu melakukan pelbagai kesalahan. Kesalahan ini amat ketara dalam ejaan, sebutan, penggunaan perkataan, istilah dan sebagainya sehingga menyebabkan bahasa kita tersendiri tercemar disebabkan bangsa sendiri. Oleh yang demikian, dalam tugasan ini kami akan mengupas lebih lanjut tentang faktor-faktor berlakunya kesilapan bahasa terutamanya dari segi ejaan dan sebutan juga disertakan contoh-contoh kesilapan bahasa serta beberapa cara bagi mengatasi masalah pencemaran bahasa ini.

Sistem Ejaan

2

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

2.0

Konsep Kesilapan Bahasa (Ejaan dan Sebutan) Terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan frasa kesilapan bahasa itu sendiri. Ada yang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang, Awang Sariyan (1983). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), kesilapan bermaksud perihal silap, kekeliruan dan kekhilafan. Manakala bahasa pula membawa maksud sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagia alat perhubungan dalam lingkungan suatu kelompok manusia.

Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesilapan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal. Kajian yang dilakukan oleh Awang Sariyan (1983) menunjukkan bahawa; penggunaan bahasa Melayu pada peringkat kemahiran bahasa, tulisan, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dikesan seperti kesilapan ejaan, tanda bacaan, penggunaan huruf besar hinggalah kesalahan morfologi, sintaksis yang dinamakan Kesalahan Umum. Menyentuh hal yang sama, Nik Safiah Karim (1979) menegaskan bahawa kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh generasi muda terutamanya murid-murid sekolah pada semua peringkat. Terutamanya yang melibatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu adalah kesalahan-kesalahan dari segi ejaan dan tatabahasa. Namun, terdapat juga kesilapan sebutan yang dirasakan sepatutnya tidak menjadi masalah kepada semua penutur bahasa Melayu.

Sistem Ejaan

3

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)

Kesimpulannya, kesilapan bahasa boleh didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesalahan atau ketidaksamaan peraturan sesuatu hukum dalam bahasa yang merangkumi aspek huruf, ejaan, tatabahasa, sebutan, makna dan sebagainya. Dalam tugasan ini, penulis akan menerangkan dua jenis kesilapan yang sering digunakan oleh penutur bahasa Melayu sejak sekian lama. Jenis kesilapan yang dimaksudkan ialah kesilapan ejaan dan sebutan.

2.1

Kesilapan Ejaan

Menurut S.Nathesan (1998:3) dalam sebuah Jurnal Pendidikan, kesilapan ejaan merupakan salah satu kesalahan yang lumrah terjadi dalam kalangan pengguna termasuk dalam kalangan guru, guru pelatih, malah pensyarah juga. Hal ini agak malang kerana bentuk ejaan yang disempurnakan sudah diperkenalkan pada tahun 1972 dan bentuk-bentuk ejaan tersebut sudah diajarkan di sekolah, maktab dan universiti sejak tahun tersebut. Kita sememangnya berasa dukacita kerana kesalahan ejaan masih menjadi suatu gejala yang tidak ada kesudahan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu.

2.2

Kesilapan Sebutan

Setiap penutur bahasa Melayu harus bijak melemparkan setiap kata-kata dengan bunyi dan sebutan bahasa Melayu standard

memandangkan masih lagi terdapat penutur yang melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. S.Nathesan (1998:4) mengatakan bahawa

kesilapan sebutan lazimnya dirujuk kepada kesalahan tidak membunyikan perkataan mengikut sistem bunyi yang ada dalam bahasa. Seperti bahasa lain, dalam bahasa Melayu ada aturan untuk membunyikan huruf, suku kata dan perkataan.

Sistem Ejaan

4

pengguna tetap menggunakan bahasa kolokial atau basahan seperti mana komunikasi harian mereka. Kesalahan sebutan biasanya timbul daripada pengaruh bahasa daerah. Abd. Perbezaan antara sepak dan sépak adalah jauh berbeza. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua Sistem Ejaan 5 . perubahan yang mengelirukan pengguna bahasa Melayu baku telah menyebabkan keingkaran untuk menggunakan bahasa melayu baku lalu bahasa-bahasa yang tidak formal digunakan dalam ejaan dan sebutan. Hamid Mahmood (1945:135). Usaha pengembangan bahasa Melayu baku di Malaysia dikatakan tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana banyak perubahan yang berlaku dalam tatabahasa itu yang didakwa mengelirukan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Begitu juga kebanyakan penutur Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat.0 Faktor-faktor Kesilapan Bahasa Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kesilapan bahasa terjadi. pengaruh bahasa ibunda juga merupakan faktor kesilapan ejaan dan sebutan perkataan bahasa melayu baku. Selain itu. Oleh sebab yang demikian. Biarpun dalam majlis rasmi.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 3. Hal itulah yang menyebabkan pengguna mengambil mudah tentang isu bahasa ini. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan Melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi é taling dan e pepet semasa membaca dan menulis. Kita dapat lihat bahawa faktor-faktor itu bersifat universal dan biasanya tidak disedari kebanyakan orang. Wajarkah kita menyalahkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa jika bahasa yang diajarkan memang bahasa yang kacau dan dijalankan pula oleh manusia yang belum benar-benar mahir dalam selok-belok bahasa?" Pembakuan bahasa Melayu merupakan idealisme dan wawasan yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang padu. Menurut Awang Sariyan (1983). salah satu punca utama terjadinya keracunan bahasa kita ialah wujudnya manusia yang bukan ahli tempat yang menentukan nasib bahasa Melayu itu sendiri.

televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa. Penggunaan istilah tersebut masih diteruskan penggunaannya walaupun menerima kritikan tokoh bahasa. Contoh terbaru yang kita dapat lihat ialah penggunaan istilah infotainmen yang telah diperkenalkan oleh RTM. dengan alasan lebih tepat. Pengaruh bahasa asing juga merupakan penyebab penutur bahasa melakukan kesalahan. meka banyak perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bunyi. iaitu orang yang suka berbelanja. Bahasa yang digunakan oleh radio. Alasan yang dikemukakan ialah perkataan belanjawan membawa makna yang negatif. Dalam hal ng juga. Sebagai contoh. ni-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi. oleh sebab begitu ghairah untuk menggunakan bahasa Inggeris. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan istilah yang tidak tepat. 1975) yang sudah menggagiskan tujuh langkah pembentukan istilah. Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. budget. seperti dalam banyak atau baniak (sepatutnya bannyak). Kadangkala penutur Melayu juga ada melakukan kesalahan ini. Pencipta istilah ini tidak mengetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan okeh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) dan lain-lain lagi. diambil daripada perkataan Inggeris. misalnya. Perkataan bajet. Sistem Ejaan 6 . Pengaruh media massa merupakan faktor terpenting yang menyebabkan berlaku kekeliruan dan kesilapan.

seperti yang berikut:   Laksana – melaksanakan – pelaksanaan (bukan perlaksanaan) Lantik – melantik – pelantikan (bukan perlantikan) Di zaman moden yang serba canggih ini lebih banyak pengaruh-pengaruh serta kesan-kesan yang mendalam terhadap sistem ejaan kita. Khidmat pesanan ringkas ini menjadi kegunaan rakyat seluruh dunia untuk berhubung dengan kebih mudah. Seperti yang kita ketahui. dan ringkas. Sebenarnya. pantas.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Faktor seterusnya ialah pengguna bahasa Melayu tidak mengetahui sistem bahasa. fungsinya untuk menghantar pesanan ringkas telah menjadi punca sebenar kewujudan masalah kesilapan ejaan dan sebutan. morfologi mahupun sintaksis. Oleh sebab pengguna bahasa tidak mengetahui sistem ini. ‘rumah’ menjadi ‘umah’ dan banyak lagi. Walaubagaimanapun. Sistem Ejaan 7 . maka mereka melakukan kesalahan. ‘aku’ menjadi ‘ku’. ejaan dan sebutan ini adalah alat perhubungan semasa kita sendiri iaitu telefon bimbit. Contohnya perkataan ‘kau’ menjadi ‘ko’. Pengaruh terbesar yang menyebabkan wujudnya masalah pencemaran bahasa. baik dari segi ejaan. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistemnya tersendiri. Lihat system pembentukan apitan pe…an. Penggunaan sistem pesanan ringkas ini menyebabkan ramai pelajar terbiasa untuk menggunakan bahasa ‘sms’ ini di dalam karangan mereka. telefon bimbit dihasilkan dengan pelbagai fungsi dan salah satu daripadanya merupakan sistem pesanan ringkas atau (sms). bahasa Melayu mempunyai sistem. Hal ini kerana ramai pengguna yang menghantar pesanan mereka dengan menggunakan singkatan perkataan yang keterlaluan sehingga menjadi kebiasaan untuk menulis menggunakan perkataan singkatan itu juga.

malah aspek bahasa yang salah dikatakan betul. manakala aspek bahasa yang betul dikatakan salah. Buktinya. Dengan yang demikian khalayak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu atau sekadar bahasa harian wajar menyediakan diri untuk menjadi pengguna bahasa Melayu yang terbaik. Hamid Mahmod (1945:136) Dalam kajian bahasa. Oleh sebab bahasa itu bersifat arbitrari. Khususnya pelajar kita sendiri yang terlalu menganggap mudah mata pelajaran bahasa Melayu. maka segala bentuk perubahan dan pembaharuan yang berlaku wajar diterima dengan fikiran yang terbuka. Sistem Ejaan 8 . faktor-faktor ini hendaklah dianalisis oleh satu badan khas yang mampu mengembalikan maruah dan martabat bahasa kita yang dahulunya sangat agung sehingga diangkat menjadi bahasa lingua franca. Kenyataan ini juga harus dihadapi oleh golongan pelajar kerana mereka adalah golongan yang sentiasa diuji kebolehan menggunakan bahasa Melayu. guru pura tidak melaksanakan amanah dalam mendidik pelajar. Ada sesetengah pihak yang mengaku tahu. Perkara ini berlaku mungkin kerana intonasi kerap diabaikan dalam pengajaran. banyak kosa kata yang muncul sejak akhir-akhir ini yang memaparkan gejala tersebut. Abd. Ini termasuk kejanggalan intonasi dalam pertuturan. gejala ini dikenali sebagai kejahilan bahasa. Oleh itu.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Faktor yang terakhir ialah kejahilan dalam kalangan pengguna bahasa. tetapi sebenarnya tidak tahu. Mereka yang terlibat dalam gejala ini tidak mahu mengambil kira pandangan ahli bahasa atau badan yang dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah bahasa.

merbahaya Pembetulan tulen calon pameran pelancong profesion eksport banteras masjid manfaat berbahaya 9 Sistem Ejaan . Selepas ditunjukkan contoh. mesjid 9. Kesilapan tersebut terdiri daripada kesilpan ejaan dan sebutan. peraturan menulis kata majmuk. tulin 2. pelancung 5.1 Kesilapan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit sebanyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. dan lain-lain. Muhammad Salaebing (2007) Walaupun begitu. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 4. Di samping itu. penggunaan imbuhan pinjaman. kata ganda. manafaat/menfaat 10. Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh ejaan yang kerap dieja dengan salah oleh pengguna bahasa Melayu: Kesilapan 1. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. benteras 8. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. ekspot 7. misalnya. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. Dalam perkara ini. calun 3. penulis juga akan menerangkan pembetulannya supaya kesilapan tersebut dapat dianalisis bersama.0 Contoh-contoh Kesilapan (Analisis) Dalam bahagian ini akan dibentangkan contoh-contoh kesilapan bahasa yang kebiasaannya dilakukan oleh pengguna bahasa kebangsaan. 4. profesyen 6. pamiran 4.

dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. pola keselarasan vokal dalam bahasa Melayu bermaksud keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. kenalpasti 17. Walaupun terdapat peraturan keselarasan vokal dalam bahasa Melayu. Menurut Siti Hajar (2008:212). di kerahkan memastikan kebanyakan mengetepikan temu duga ibu bapa kenal pasti bukit-bukau kusut-masai di rumah dikerahkan Kesalahan ejaan yang dipaparkan dalam contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan yang menjadi asas masih lagi dieja salah oleh pengguna-pengguna bahasa kita. Ejaan yang betul ialah tulen. Sila perhatikan contoh kesalahan ejaan ‘tulin’. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir. Beberapa sebab juga akan dirungkai berkaitan kejadian kesilapan ejaan seperti ini. dirumah 20. kebanyakkan 13. bukit bukau 18. temuduga 15. mengenepikan 14. Umpamanya. Siti Hajar (2008:215). Mungkin inilah punca terjadinya ejaan seperti contoh 2 hingga 4. Nathesan (1998:5). Prinsip keselarasan vokal ini berlaku dengan syarat berikut: Sistem Ejaan 10 .Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 11. contoh 1 hingga 4 merupakan contoh kata serapan daripada bahasa serumpun. dalam hal ini. S. ibubapa 16. ada ejaan yang tidak mematuhi keselarasan vokal atas alasan kekecualian. mempastikan 12. Perkataan-perkataan tersebut seharusnya dieja mengikut ejaan asli perkataan tersebut. kusut masai 19.

tengkujuh 11 a a a e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling i i i o o o u u u . 7. balak. belerang leceh. periuk otak. aturan tentang sistem ini dikenakan pada dua suku kata terakhir. sembelih telur. 17. dewan. kilang. telor. gelek. 9. balik. borang. ketupat usik. 5.kelompok ubat. tempuh. gerusih untuk.celoteh obor. Bagi Khairul Anuar (1992:13) pula. sekolah oleh. tumpang. tunduk.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 1) Keselarasan huruf vokal pada kata dasar sahaja (tidak melibatkan pengimbuhan). 6. senarainya adalah seperti berikut: B Pola Keselarasan Contoh Penggunaan Praakhir 1. 3. datuk. selinap intip. 18. lembayung emas. 12. 15. temenggung elak. selekoh ingat. 10. belimbing riuh. 8. Sistem Ejaan Akhir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a i u a i u a e taling o a i u a e taling o a i u asah. suku kata praakhir dan suku kata akhir tertutup. halaman alih. sisih. cemerlang lebih. 11. terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang terkandung dalam sistem ejaan bahasa Melayu. sumbangsih asuh. betik. boleh. kelam. 16. 2. 4. selekeh esok.borong. 2) Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. kuih. tidur. 13. 14. 3) Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata.

amuk dan anjung dalam sistem keselarasan vokal.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Manakala Siti Hajar (2008:214) pula mengatakan Hukum Kekecualian Keselarasan Vokal (HKKV) dilaksanakan kepada beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Nusantara dan kata serapan daripada bahasa Inggeris. Terdapat perkataan daripada bahasa Jawa yang sering pengejaannya dikecualikan sejumlah digunakan dalam daripada hukum bahasa Melayu. kaget. a . Dalam hal ini ramai yang masih keliru dengan pengejaan perkataan-perkataan yang disebutkan itu.o yang sepatutnya keselarasan vokal ialah a . tulen. Sistem Ejaan 12 . lapor.u seperti yang digunakan untuk mengeja kata kasut. masin yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal. kalis. pamer. gembleng. lakon. Hal ini dibuktikan juga melalui contoh 1 hingga 4 dalam contoh kesilapan ejaan sebelum ini. namun keselarasan vokal yang digunakan.u. calon. Misalnya dalam perkataan /calon/ dan /lapor/ polanya ialah a u bukan dieja sebagai /calun/ dan /lapur/ yang menggunakan pola a . perabot. lancong. Hukum kekecualian keselarasan vokal melibatkan pasangan vokal berikut:i. ii.i. Misalnya dalam perkataan /aneh/ dan /kaget/ polanya ialah a e bukan dieja sebagai /anih/ dan /kagit/ yang menggunakan pola a .e (taling) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah a .i seperti dalam perkataan balik. a . Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah itu ialah dengan menghafalnya. Perkataan-perkataan tersebut ialah aneh.

Secara rumusnya. Sedangkan dalam hal tersebut perlu ditimbangkan kerana terdapat beberapa faktor persekitaran yang menyebabkan keadaan seumpama itu berlaku. Maksudnya. Misalnya dalam perkataan /tulen/ dan /ulet/ polanya ialah u .i seperti dalam perkataan kuih.e (p) bukan dieja sebagai /pepit/ dan /demdim/ yang menggunakan pola e (p) . Seterusnya.i bukan dieja sebagai /tulin/ dan /ulit/ yang menggunakan pola u .e (pepet) yang sepatutnya e (pepet) . degil. iv.i . setiap pengguna harus mengenal pasti setiap jenis perkataan itu dengan cara membaca bahanbahan berasaskan ilmu bahasa. Jadi.i seperti dalam perkataan kecil. tumis. keselarasan vokal ialah Misalnya dalam perkataan /pepet/ dan /demdem/ polanya ialah e (p) . Mereka ini menulis berdasarkan sebutan dan pertuturan komunikasi. bunyi yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal.i. yang terdapat dalam sistem keselarasan vokal. e (pepet) . kudis.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) iii. Contoh-contoh perkataan itu dieja salah mungkin kerana faktor penggunanya yang cetek pengetahuan mengenai ilmu bahasa.e (taling) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah u . perkataan-perkataan tersebut tidak menyertai aturan pola keselarasan vokal yang utama (yang 18 itu). memang terdapat kekecualian pada beberapa perkataan dan hukum kekecualian ini adalah untuk perkataan yang berasal daripada bahasa di Nusantara khususnya bahasa Indonesia. penulis akan membentangkan analisis mengenai kesilapan ejaan dalam contoh kesalahan 5 hingga 9. Sistem Ejaan 13 . u .

profesyen 6. Bagi mereka yang tidak begitu arif dalam bidang bahasa. Rabiah Bt. mereka pasti akan menyangkakan perkataan-perkataan tersebut tidak mengalami sebarang kesilapan. Dalam contoh tersebut. bagi ahli linguistik. benteras 8. ekspot 7. Perkataan itu merupakan kata pinjaman daripada bahasa asing. manafaat/menfaat profesion eksport Banteras Masjid Manfaat Jika dilihat pada contoh kesilapan ejaan perkataan ‘profesyen’. mesjid 9. Bani (1998:6). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:325) menerangkan bahawa kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa melihat ejaan fesyen yang bersifat terkecuali dalam hal ini. Sistem Ejaan 14 . Kemudiaan. Sebaliknya. kebanyakan pengguna merasakan bahawa istilah asal profession perlu ditukar hujungnya kepada ‘syen’ menjadi profesyen. Penulisan kata serapan itu dibuat menurut kaedah seperti mengikut pengekalan atau perubahan abjad.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 5. mereka sangat peka kepada kesilapan mudah seperti itu. umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya. beralih pula kepada contoh kesilapan ejaan ke-10 hingga 13. dapat dirungkaikan bahawa pengguna kebanyakannya membaca atau menuturkan perkataan tersebut berdasarkan pengalaman melalui pendengaran secara lahiriah tanpa menghiraukan aspek etimologi (asal usul kelahiran bahasa) sesuatu perkataan. Begitu juga dengan contoh 6 hingga 9 di mana perkataan yang sepatutnya dieja berdasarkan sistem ejaan yang betul. tetapi disalah eja oleh pengguna akibat kekurangan ilmu bahasa.

mempastikan 12. merbahaya 11. keberbahayaan dan membahayakan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 10. berbahaya. Hal ini disebabkan penulisan kata terbitan yang mempunyai awalan meN. Bagi contoh kesilapan ejaan perkataan ‘mempastikan’. Nathesan (1998:5). Jika dirujuk kamus pun tidak akan terjumpa perkataan tersebut melainkan ejaan bahaya. ada diterangkan bagaimana kaedah sebenar bagi mengeja kata berimbuhan mengikut sistem ejaan bahasa Melayu standard. tangki lori minyak dan juga digunakan oleh penutur bahasa Melayu dalam perbualan.dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/. Sistem Ejaan 15 . Silap Tu!. perkataan berbahaya lazimnya dieja ‘merbahaya’ kerana kelaziman ejaan dalam kalangan pengguna. sepatutnya dieja memastikan. kebanyakkan 13. Ejaan ‘merbahaya’ lazim terpapar di mana-mana seperti di selekoh jalan. mengenepikan berbahaya memastikan kebanyakan mengetepikan Menurut S. /s/. dapat disimpulkan bahawa kesilapan perkataan-perkataan tersebut sama seperti pendapat Khairul Anuar (1992:77) yang menjelaskan bahawa kebanyakan kesilapan ejaan pengimbuhan adalah disebabkan kurang fahaman terhadap aturan sistem pengimbuhan yang betul dalam ejaan. Berdasarkan contoh 11 hingga 13 pula. Dalam buku beliau yang bertajuk Kesalahan Tanda Baca dan Ejaan. dan /t/ (yang bukan unsur pertama gugusan konsonan) adalah menurut sistem morfofonemik bahasa Melayu.atau peN. /p/. jadi mereka menganggap bahawa ejaan tersebut adalah betul tanpa menyedari ejaan tersebut tidak pernah wujud dalam bahasa Melayu. Oleh sebab ejaan ini sudah lazim bagi mereka.

ada beberapa kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/. Bagi contoh 13 pula iaitu kesilapan ejaan ‘mengenepikan’. kata dasar yang digunakan ialah ‘ketepi’ yang membawa maksud menggerakkan sesuatu ke tepi. ejaan tersebut hendaklah dibetulkan menjadi mengetepikan. penulis telah difahamkan bahawa kesilapan seperti ini sememangnya sering kali berlaku kepada semua pengguna bahasa kita. Kebanyakan kata yang terlibat adalah berupa kata serapan daripada bahasa asing.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Perkataan itu seharusnya menjadi memastikan akibat pengguguran huruf p . Menurut Khairul Anuar (1992:82). untuk contoh 13 tersebut. terdapat juga perkataan yang tidak perlu digugurkan ‘k’ itu. dirasakan bahawa kesilapan ini jarang dilakukan oleh mereka yang sudah matang usianya tetapi mudah dilakukan oleh para pelajar khususnya dalam karangan. terdapat salah faham antara kata dasar ‘tepi’ dan ‘ketepi’. /s/ atau /t/ yang tidak berubah bentuknya apabila diimbuhkan dengan awalan meN. Sebaliknya. beliau mengatakan bahawa sebilangan besar menanggap ejaan ‘mengenepikan’ itu adalah betul kerana mengambil contoh kata terbitan menepikan yang kata dasarnya ialah ‘tepi’. Bagi mematuhi hukum atau sistem morfofonemik bahasa Melayu. Sistem Ejaan 16 . pengguna hendaklah merujuk kamus bahasa yang dianjurkan. Menurut En Nadzeri seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Melayu. Namun. maka hendaklah digugurkan ‘k’ tersebut supaya menjadi satu k sahaja. /p/. Untuk contoh 12 iaitu kesilapan ejaan ‘kebanyakkan’. sekiranya penambahan akhiran -kan diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ‘k’. untuk memastikan semua ejaan itu betul atau tidak. Tidak kira golongan pelajar mahu pun guru. Sebenarnya.atau peN-. pembetulan bagi kesilapan ejaan itu ialah kebanyakan. Tidak boleh tidak. Mafhumnya. Namun. mereka sering terkeliru dengan ejaan ‘menepikan’.

Penulis berkata sedemikian adalah kerana mereka ini tidak akan membuat kesilapan sekiranya menghafal 15 kata majmuk yang mantap seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Pesuruhjaya Bumiputera Tandatangan Kakitangan Kerjasama Sukarela Olahraga Sistem Ejaan 17 . Terdapat percanggahan pendapat oleh pelagai tokoh bahasa dalam buku yang berbeza. Jika diteliti persoalan ini boleh ditimbulkan selepas melihat kad pengenalan diri masing-masing di mana perkataan warganegara itu sendiri yang dieja rapat tertera dalam kad tersebut. perkara seperti inilah yang menjadikan pengguna bingung dan buntu dalam permasalahan bahasa. Namun. Contoh-contoh ini juga merupakan kesilapan yang sering dilakukan orang ramai kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hukum tatabahasa bahasa ibunda. kita juga dapat melihat beberapa contoh kesilapan ejaan yang tipikal seperti dalam contoh 14 hingga 16. Antarabangsa Setiausaha Jawatankuasa Tanggungjawab Matahari Warganegara Suruhanjaya *Warganegara Walaubagaimanapun. Sebaliknya. bagi guru dan guru pelatih yang sudah biasa dengan buku Tatabahasa Dewan. perkataan warganegara tidak tersenarai dalam kata majmuk yang mantap dalam buku Daftar Kata Bahasa Melayu. ada yang berpendapat bahawa rujukan utama adalah berdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu. Sebenarnya. mereka akan merujuk buku tersebut. pada pendapat penulis.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Selain itu.

menangguhkan penyelenggaraan projek. ibubapa 16. Jika diteliti. Menurut Ismail Bin Dahaman (2000). sia-sia. terdapat beberapa syarat penggunaan tanda sempang. 4) Digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. dapat disimpulkan bahawa setiap kata majmuk yang tidak tersenarai dalam bentuk kata majmuk yang mantap hendaklah dieja jarak dan tidak boleh dirapatkan kerana tidak utuh sebagai bentuk yang mantap. Contohnya: ber-evolusi dengan ber-revolusi. 3) Digunakan untuk memperjelas ungkapan. 14. Contohnya: anti-Rusia hamba-Mu Sistem Ejaan 18 . Contohnya: gunung-ganang. kenalpasti temu duga ibu bapa kenal pasti Seterusnya. 2) Digunakan untuk memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris.. Misalnya: …. penulis akan menganalisis kesilapan ejaan bagi contoh 17 dan 18 pula. …. pegawai-pegawai..Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Berbalik kepada contoh kesilapan tersebut. kesilapan ejaan perkataan-perkataan tersebut adalah berkenaan dengan penggunaan tanda sempang (-). temuduga 15. Antaranya ialah: 1) Digunakan untuk menulis semua jenis kata ulang.menangguhkan penyelenggaraan projek.

17.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 5) Digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal. Akhir sekali ialah kesilapan ejaan dalam contoh 19 dan 20. dapat disimpulkan bahawa kesilapan ejaan pada contoh 17 dan 18 adalah tidak menurut prinsip penggunaannya. Misalnya: alat pandang-dengar Berdasarkan keterangan di atas. sepatutnya dieja kusut-masai bagi mematuhi prinsip penggunaan tanda sempang kepada kata ganda berentak. dapatlah diketahui bahawa kesilapan tersebut merupakan kesilapan berasaskan penulisan Kata Sendi Nama ‘di’. sepatutnya dieja bukit-bukau. Berdasarkan kesilapan tersebut. Sistem Ejaan 19 . Begitu juga contoh 18 iaitu kesilapan ejaan ‘kusut-masai’. Misalnya: ke-123 ke-1240 6) Digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an. Misalnya: tahun 50-an tahun 70-an 7) Digunakan untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. kusut masai bukit-bukau kusut-masai Contoh 17 iaitu kesilapan ejaan ‘bukit bukau’. bukit bukau 18.

Kata ‘di’ juga tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Misalnya. ke balai. Kata sendi nama ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. ke pagi dan bukannya dihadirkan untuk kata nama seperti ke pihak polis.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 19. Penggunaan kamus harus dikerapkan selain bacaan akhbar dan majalah-majalah bahasa untuk mengetahui informasi terbaharu. Sistem Ejaan 20 . Manakala contoh 20 adalah sebaliknya di mana perkataan ‘kerahkan’ adalah merujuk kepada perbuatan dan tidak boleh dieja jarak. masa atau zaman. Akhir sekali. Walaubagaimanapun. terdapat juga permasalahan lain seperti contoh yang diterangkan. Selain itu. ke rumah. Misalnya. penggunaan kata sendi nama ‘ke’ juga mengelirukan pelajar sekolah dalam menjawab peperiksaan. semua pengguna harus bergantung kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertindak sebagai medium rujukan bahasa Melayu. kesilapan tersebut jelas kerana rumah merupakan tempat dan sepatutnya ditulis jarak. kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. dirumah 20. di kerahkan di rumah dikerahkan Merujuk kepada Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Hukum-hukum tersebut perlu diteliti dan dirujuk melalui rujukan yang sah dan baharu bukannya merujuk rujukan buku lama kerana ejaan biasanya berubah mengikut peredaran masa. kata sendi ‘di’ boleh ditulis rapat apabila diikuti frasa kerja di hadapannya. Berdasarkan contoh 19. Kata sendi itu hanya hadir sebelum frasa nama yang merujuk tempat dan waktu. Oleh itu. ke pengetua. terdapat juga kesilapan ejaan ketika menggunakan kata ganti diri singkat dan partikel –lah.

setelah meneliti pelaksanaan ejaan baru bersama. Sistem Ejaan 21 . kita dapat melihat bahawa masih lagi terdapat kesilapan ejaan yang dilakukan pengguna meskipun pelaksanaan sistem ejaan yang betul telah dikerahkan sejak tahun 1972. Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) yang ditubuhkan pada akhir 1972. Kesannya. pembetulan kepada kesilapan ejaan itu ialah syarikat.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Gambar 1: Kesalahan ejaan ‘sharikat’ di stesen minyak Shell. Namun. majlis ini berjaya menyusun Pedoman Umum Ejaan yang mengandungi maklumat tambahan dan kaedah ejaan yang lebih lengkap. Oleh itu. digraf Rumi ‘<sh>’ dicipta oleh Za’ba bagi menyesuaikannya dengan huruf Jawi tunggal (‫ )ﺵ‬dalam Sistem Ejaan Rumi Za’ba 1941. Menurut Ismail Dahaman (2007:270). terciptalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu (PUEBM) yang menggugurkan sembilan digraf termasuk ‘<sh>’ dengan menggantikannya kepada ‘<sy>’. Berdasarkan gambar di atas. pada tahun 1975. Ismail Dahaman (2007:355).

Sepatutnya dieja menjadi pelaksanaan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Gambar 2: Kesalahan ejaan ‘perlaksanaan’ dalam sebuah jurnal. Untuk memudahkan pemahaman. bagi pengimbuhan untuk kata dasar bermula dengan huruf /l/. Ramai lagi yang tidak sedar akan kesilapan ini. Merujuk kepada gambar di atas.-an. bukannya per-…. haruslah dirujuk kamus yang ditetapkan. Khairul Anuar (1992:79). dapat dikenal pasti terdapat kesilapan ejaan dalam pengimbuhan iaitu ‘perlaksanaan’. imbuhan apitannya ialah pe-…-an. Alasannya. Sistem Ejaan 22 .

Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Gambar 3: Kesalahan ejaan ‘soal-jawab’ dalam sebuah jurnal. kesilapan yang dikenal pasti ialah ejaan ‘soal-jawab’ di mana tanda sempang digunakan pada perkataan tersebut. Rangkai kata tersebut harus dieja terpisah. ibu bapa. Hal ini kerana tanda sempang tidak boleh diletakkan pada kata yang dihasilkan daripada hubungan parataksis (setara). Sistem Ejaan 23 . muda mudi. Siti Hajar(2008:223). Berdasarkan gambar. Sepatutnya. Selain soal jawab. sana sini dan hidup mati juga merupakan rangkai kata parataksis. harus dieja soal jawab tanpa meletakkan tanda sempang.

Siti Hajar (2007:218) membuktikan bahawa semua huruf g yang diucapkan sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris. ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya. jelas di situ kita dapat lihat bahawa terdapat kesalahan ejaan pada perkataan ‘teknoloji’ dan ‘institiut’. tetap ditulis sebagai g dan disebut /g/ juga dalam bahasa Melayu. Hal yang sama juga turut berlaku dalam kesalahan ejaan ‘institiut’. Berdasarkan gambar rajah 4. Ejaan ‘teknoloji’ tersebut sebenarnya perlu ditukar kepada teknologi di mana perkataan itu adalah kata serapan dari bahasa asing. 24 Sistem Ejaan .Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Gambar 4: Kesalahan ejaan ‘INSTITIUT dan TEKNOLOJI’ dalam sebuah jurnal. kesilapan ini dipetik daripada sebuah jurnal yang bertarikh Disember 1974. Ertinya. Tidak sepatutnya berlaku kesilapan ejaan selepas tahun 1972 kerana ejaan tersebut sudah lama didaftarkan dengan ejaan yang betul menurut sistem ejaan. Penulis merasakan bahawa kesilapan tersebut atas sebab kecuaian serta terpengaruh dengan sistem sebutan bahasa Inggeris. Jika diteliti pada gambar tersebut.Perkataan itu hasil daripada pinjaman bahasa Inggeris. Sepatutnya dieja institut.

kita dapati memang ada kelemahan dalam kalangan rakyat Malaysia berhubung penulisan kata majmuk berimbuhan. pemilik perlu mempunyai kekuatan kewangan sendiri dan bukannya membuat hutang untuk menguruskan kelab. Gambar 5: Kesalahan ejaan ‘SERBANIKA’ pada sebuah kedai. Petikan 1: Kesalahan ejaan ‘digunapakai’ dalam sebuah blog internet.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Alasan seperti Liverpool perlu berhati-hati berbelanja supaya tidak menerima nasib seperti Leeds United tidak boleh digunapakai kerana seperti yang saya tegaskan sebelum ini. Merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:75). Sistem Ejaan 25 . ejanya tetap terpisah. Maksudnya. Berdasarkan contoh kesilapan ejaan dalam sebuah blog internet. sebetulnya ejaan tersebut ialah diguna pakai. apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja. dan bukanlah ejaan ‘digunapakai’ seperti dalam blog tersebut. Penulis blog seharusnya mengenal pasti dahulu ejaan yang digunakan kerana pembaca akan mengambil contoh daripada ejaan yang diterapkan.

Mafhumnya. Penulisan kata serapan itu dibuat menurut kaedah seperti mengikut pengekalan atau perubahan abjad. pasti ramai yang tidak menyedari bahawa ejaan ‘SERBANIKA’ pada kedai tersebut adalah salah.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Gambar 6: Kesalahan ejaan ‘peket’ pada sebuah kedai. Jika dilihat sepintas lalu nama kedai tersebut. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:325) menerangkan bahawa kata asing yang sepenuhnya terserap dari segi sebutan dan ejaannya. umumnya dieja dengan mengutamakan bentuk tampaknya. Sistem Ejaan 26 . ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya. Ejaan yang sebetulnya adalah serbaneka berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:1467). Perkataan ini merupakan pinjaman dari bahasa Indonesia Belanda sejak dahulu lagi.

pengguna juga turut terperangkap dalam mengeja perkataan itu. Akibat kesilapan sebutan. ejaan sebetulnya ialah paket. Dalam contoh tersebut. hakikatnya huruf /i/ perlu ditukarkan dengan /e/. umum merasakan bahawa istilah itu perlu ditulis ‘serbanika’. Perkataan ini merupakan pinjaman dari bahasa Inggeris. ejaan kata pinjaman hendaklah dieja mengikut kata asalnya. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa mendengar penutur menyebutnya dengan ‘peket’. hakikatnya huruf /e/ (di awal) perlu ditukarkan dengan /a/. tetapi disalah eja oleh pengguna akibat kekurangan ilmu bahasa. Dalam gambar 6. Oleh itu. Gambar 7: Kesalahan ejaan ‘SE PASANG’ pada sebuah kedai. Sistem Ejaan 27 .Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Dalam contoh tersebut. Ertinya. Hal ini berlaku mungkin kerana mereka biasa mendengar penutur menyebutnya dengan ‘serbanika’. Begitu juga dengan contoh gambar 6 di mana perkataan yang sepatutnya dieja berdasarkan sistem ejaan yang betul. setiap pengguna dianjurkan supaya merujuk kamus atau daftar ejaan Rumi. ramai pengguna bahasa Melayu merasakan bahawa istilah itu perlu ditulis sebagai ‘peket’.

Mungkin mereka tidak sedar akan adanya golongan pencinta bahasa yang mampu merungkaikan kesilapan ejaan tersebut. sebuah. Sebaliknya. Mereka mengambil mudah pengejaan perkataan tanpa menghiraukan ketepatan dan kesahihan ejaan tersebut. Sistem Ejaan 28 . Sebenarnya. Sebagai anak Malaysia. jika kita lihat setiap bentuk kesilapan yang telah ditunjukkan. Sekiranya pentutur salah menyebut sesuatu perkataan itu dengan bunyi yang tidak betul. Namun. perkara ini sudah dipelajari di sekolah rendah lagi. perkataan tersebut dieja sepasang.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Seterusnya. kita seharusnya tahu mengenai ilmu bahasa dengan mendalam supaya dapat menggunakannya dengan berkesan. Kesimpulannya. jika dilihat contoh kesilapan gambar 7 tersebut. dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Melayu itu sebenarnya tidak mudah seperti yang dianggapkan oleh generasi kini. Mungkin faktor terlalu mengambil mudah menyebabkan pengguna lupa akan ejaan sebenarnya. Kita juga dapati terdapat hubung kait antara kesilapan ejaan dan kesilapan sebutan. Penjodoh bilangan hendaklah dieja rapat seperti sebiji. Sebetulnya. maka sudah pasti ejaannya juga akan ada khilafnya. sekaki dan sebagainya. contoh itu menunjukkan ejaan yang salah dengan memisahkan ‘se’ dan ‘pasang’. didapati bahawa pengguna bahasa ibunda kita sering melakukan kesilapan yang mudah. setiap unit tatabahasa ada aturannya yang masih tidak diketahui umum.

(bukan /pas + ka/). Sebagai bahasa fonemik. tidak kira di awal. Demikian juga bagi konsonan /c/ yang membawa nilai bunyi /c/ seperti dalam perkataan /ca + cat/. /ba + tu/. S. perbincangan dihadkan kepada aspek sebutan perkataan sahaja. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. seperti /a + pa/.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 4. dan /pas + ca/. Nathesan (1998:4). Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. dan /su + ka/. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. atau akhir. /tek + no + lo + gi/.2 Kesilapan Sebutan Dalam bahagian ini. kelaziman sebutan dan ejaan kata itu sendiri. Nathesan (1998:4). /ba + ca/. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. Menurut S. dibunyikan /a/ pada mana-mana posisi. (bukan /ték + no + lo + ji/). tengah. kesilapan ini mungkin berpunca daripada pengaruh bahasa ibunda. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. bahasa Melayu mempunyai aturan untuk membunyikan perkataan-perkataan berdasarkan nilai bunyi yang didukung oleh setiap fonem dan huruf. Umpamanya fonem /a/. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. Konsonan /g/ dibunyikan /g/ seperti dalam perkataan /gi + gi/. loghat daerah. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Sistem Ejaan 29 .

Oleh sebab perkataan-perkataan ini dipinjam terus daripada bahasa Inggeris. Sistem ini bermaksud setiap huruf ada nilai bunyi yang tetap dan yang tidak berubah seperti dalam bahasa Inggeris di mana bunyinya berubah. dialog 2. Siti Hajar (2007:218) membuktikan bahawa semua huruf g yang diucapkan sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris. manfaat Kesilapan /dai + log/ /ré + di + o/ /né + sye + nel/ /é + pril/ /yu + nik/ /ték + no + lo + ji/ /é + rat/ /dé + fi + na + si/ /pe + ke / /mu + na + fa + at/ Sepatutnya /di + a + log/ /ra + di + o/ /na + si + o + nal/ /ap + ril/ /u + nik/ /ték + no + lo + gi/ /e + rat/ /dé + fi + ni + si/ /pé + ka/ /man + fa + at/ * ẽ = e taling. didapati bahawa contoh kesilapan 1 hingga 6 mengandungi pengaruh bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. unik 6. maka penutur masih membunyikannya mengikut bunyi atau sebutan bahasa sumber. teknologi 7. April 5. Nathesan (1998:3). peka 10. Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang disebut sistem fonemik. definisi 9. nasional 4. erat 8. S. Sistem Ejaan 30 .Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Kata 1. tetap ditulis sebagai g dan disebut /g/ juga dalam bahasa Melayu. radio 3. Di sini perlu diingatkan bahawa bahasa Melayu ada sistem bunyinya yang tersendiri yang tidak sama dengan bahasa Inggeris. manakala e = e pepet Berdasarkan contoh kesilapan sebutan yang dibentangkan di atas. Misalnya contoh kesilapan nombor 6.

zaman 7. hantu 3. enak 10. Walaupun sudah lama dilaksanakan. mesej 2. Menurut Norzahwarthy Hj. manakala e = e pepet 31 Sistem Ejaan . hafal 5. namun mereka belajar subjek bahasa ibunda di sekolah dan mereka seharusnya mematuhi hukum tatabahasa dan sebutan bahasa Melayu. Malah. Dalam kamus bahasa Melayu ada ditandakan lambang terutamanya bagi sebutan ‘é’ taling.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Manakala bagi contoh kesilapan sebutan 7 hingga 10. (2006:680) dalam jurnal yang bertajuk ‘Tinjauan Kesilapan Fonologi Penutur Natif Bahasa Iban dalam Penguasaan Bahasa Melayu Standard’ mendapati terdapat banyak kesilapan pertuturan dalam kalangan kaum Iban. Cara yang paling baik untuk menentukan bunyi dan sebutan yang betul adalah dengan merujuk kamus. takrif Kesilapan /mé + sés/ /an + tu/ /be + ri + tau/ /ha + pal/ /bi+ déo/ /ja + man/ /a + jam/ /sa + rat/ /i + na? / /tak + rip/ Sepatutnya /mé + séj/ /han + tu/ /be + ri + ta +hu/ /ha + fal/ /vi + déo/ /za + man/ /a + zam/ /sya + rat/ /é + nak/ /tak + rif/ * é = e taling. azam 8. syarat 9. video 6. tercakup juga perkataan asli bahasa Melayu. Biarpun mereka bukan berbangsa Melayu. beritahu 4. namun gagasan sebutan baku dalam bahasa Melayu masih belum mencapai matlamatnya. Kadir. Perlu ditegaskan bahawa sebutan baku bahasa Melayu bukan hanya untuk perkataan pinjaman sahaja. Berikut disertakan senarai kesilapan sebutan setelah dilakukan soal selidik ke atas respondan tersebut: Kata 1. disimpulkan bahawa kesilapan tersebut disebabkan pengguna tidak tahu dan tidak peka terhadap sebutan yang betul.

sepatutnya diucapkan /a/ bukan /e/ jika mengikut peraturan sebutan baku. Hal ini kerana faktor bahasa ibunda yang sering dipertuturkan sejak kecil dahulu. Rabiah Bt. dapatlah disimpulkan bahawa kebanyakan daripada mereka gagal bertutur dengan baik dalam sebutan bahasa Melayu baku. mereka tidak berupaya mengubah gaya pertuturan menjadi baku sebaliknya masih menggunakan bahasa ibunda. Berikut disediakan contoh dialog antara penutur bahasa Melayu dalam komunikasi harian yang mengandungi kesilapan sebutan: Kamu mau ke mane Ah Chong? A: B Saye mau tidur ma. Maksudnya. Situasi ini sudah menjadi lumrah bagi penduduk tempatan kerana mereka mungkin tidak berasa selesa sekiranya berbahasa baku. Dalam contoh dialog di atas. (1998:6). Situasi yang sama juga turut berlaku kepada pelajar-pelajar lain khususnya pelajar di bandar. Agak sukar untuk kita mendengar pertuturan baku oleh pengguna bahasa ibunda melainkan dalam pertandingan pidato dan seumpamanya. Mereka tidak dapat menuturkan sebutan bahasa Melayu baku kerana terpengaruh dengan faktor persekitaran dan kelaziman berpunca daripada ibu bapa itu sendiri.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap penutur natif Iban ini. Bani. kita dapat membuat kesimpulan bahawa penutur bahasa Melayu khususnya yang bukan berbangsa Melayu gagal bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang baik. perlu diucapkan /ma + na/ dan bukannya /ma + ne/. perkataan ‘saya’ sepatutnya disebut /sa + ya/. perkataan ‘mana’. Sistem Ejaan 32 . Masalah sebutan dan intonasi banyak terjadi bagi sebutan yang mengandungi bunyi /a/ di suku akhir terbuka. B: Berdasarkan dialog di atas. bukannya /sa + ye/. Selain itu.

Selain kesilapan-kesilapan seperti yang ditunjukkan. Mungkin kerana faktor keluarga atau penyakit. Sistem Ejaan 33 . (2006:703). jelas di sini dapat dilihat bahawa setiap penutur perlu lebih berhati-hati dalam bertutur dan berkomunikasi. faktor itu tidak boleh dijadikan alasan memandangkan terdapat golongan Cina dan India yang fasih menuturkan bahasa Melayu. Sekalipun mereka berasal daripada ras atau etnik yang pelbagai. Misalnya. hendaklah ditemukan dengan pakar psikologi mahupun guru yang pakar dalam mengajar bidang lisan bahasa. dialog itu akan bertukar menjadi ayat penyata. Sedangkan mereka sudah belajar ketika di zaman persekolahan mengenai kemahiran lisan. Teo Kok Seong. Begitu juga kepada sesiapa yang terlalu lazim dengan loghat kedaerahan. makan nasi. Kadang kala kita tidak sedar akan apa yang diucapkan itu adalah betul dari segi sebutannya atau sebaliknya. Kesimpulannya. Mereka menuturkan bahasa Melayu dengan susunan bunyi dan sebutan yang betul. Seharusnya setiap penutur memperbaiki intonasi dan tekanan suara agar tidak memberikan masalah kepada khalayak pada suatu masa nanti. pertuturan mereka boleh dipuji biarpun ada dalam kalangan mereka yang masih lagi gagal bertutur dengan teratur dan fasih. perlulah dibaiki kerana bahasa Melayu seringkali digunakan dalam ranah rasmi. Contoh lain boleh dilihat apabila kita menonton siaran berita yang disampaikan pembaca berita kaum Cina dan India. golongan ini gagal melemparkan ujaran dengan intonasi yang betul. Lihat sahajalah pemimpin dan menteri-menteri kaum selain Melayu.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Perkara ini dilihat sangat membimbangkan tambahan pula generasi kini semakin lupa akan asal usul mereka. Bagi mereka yang berpenyakit. terdapat juga kesilapan intonasi yang menjadi kesilapan tipikal bagi penutur yang lemah dalam berkomunikasi. ayat tanya: Makan nasi? Sekiranya tidak menerima intonasi yang betul.

tiada kata untuk ujaran. mereka mampu menjadi sebuah negara maju Sistem Ejaan 34 . Sudah separuh alaf usaha dilakukan untuk merakamkan bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Jangan kita memberi alasan bahawa kita tidak akan maju sekiranya menggunakan bahasa ibunda. Lihat sahajalah negara Jepun.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 5. jalan. Biarpun bahasa Inggeris dikatakan bahasa antarabangsa. Ismail Bin Dahaman (2007). Tanpa ujaran. tiada tulisan dan ejaan. namun penggunaannya di Jepun adalah tidak ketara kerana mereka menjadikan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa asing bukan seperti Malaysia yang mengumpamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua terpenting. papan perniagaan. tetapi itu tidak bermakna setiap negara perlu menerapkan bahasa tersebut sebagai penggunaan di era moden yang penuh berteknologi ini. Justeru. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Mengambil contoh negara Jepun misalnya. penelusuran usaha dan kepustakaan dalam tempoh tersebut mempamerkan wujudnya kebersungguhan masyarakat antarabangsa dan setempat dalam mengenali bunyi sebutan dalam bahasa Melayu secara mencipta. di samping tulisan Jawi. nama tempat. mesyuarat. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah ditegaskan penggunaannya dalam surat rasmi. Biarpun globalisasi kini lebih meriah dengan penggunaan bahasa Inggeris. taklimat dan sebagainya. bangunan dan sebagainya. Penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib adalah perlu untuk memastikan bahawa bahasa Melayu baku sebagai bahasa kebangsaan dihormati penggunaannya pada papan iklan. Amat menyedihkan apabila mesyuarat pemimpin-pemimpin kerajaan juga menggunakan bahasa asing sedangkan bahasa utama yang berfungsi sebagai bahasa rasmi negara diketepikan. menggunakan dan membakukan ejaan Rumi sepanjang zaman.0 Langkah Mengatasi Tanpa bunyi bahasa. mereka menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa utama tanpa menghiraukan kedatangan bahasa asing. ucapan.

Masyarakat pula yang kurang arif mengenai ilmu bahasa membayangkan apa sahaja yang dipertuturkan oleh pihak media adalah benar belaka. sastera kebangsaan dan penerbitan. wartawan yang bertugas mahupun penyampai radio perlulah memainkan peranan sebagai model ikutan berikutan setiap komuniti akan bertumpu kepada golongan ini dalam pelbagai hal. Di samping itu. media elektronik dan media cetak perlu menyekat penggunaan bahasa yang tidak mengikut sebutan baku bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pendengar. Umpamanya. isu ini tidak harus dilebarkan lagi dan perlu diatasi sebaik mungkin bagi mengelakkan kekeliruan kebanyakan orang. mereka akan sentiasa membaca bahan tersebut dan pendedahan terhadap kesilapan ejaan amatlah membimbangkan. DBP melaksanakan amanah bangsa dan negara dalam proses pembinaan negara melalui kerja yang berkaitan dengan perancangan bahasa. Apabila mereka menonton siaran berita. penutur dan pengguna bahasa Melayu. yakni yang memandang pembinaan dan pembangunan negara dari aspek pembangunan fizikal semata-mata. Oleh itu. Orang yang memahami konsep pembinaan dan pembangunan negara dari sudut yang sempit. Bagi penggemar bahan bacaan seperti majalah dan akhbar. Selain itu. membaca akhbar ataupun mendengar siaran radio. mungkin tidak dapat melihat peranan DBP dalam pembangunan dan pembinaan negara. bangsa akan terdidik Sistem Ejaan 35 . DBP juga perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur dan mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan bahasa. Oleh itu. pihak kerajaan khususnya perlu berhati-hati dalam membentuk sebuah negara yang bijak berbahasa dengan berkesan di samping mengelak daripada bahasa kita lenyap dek bangsa sendiri.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) dengan menggunakan bahasa ibunda mereka. Pengamal-pengamal media perlu turut bekerjasama memartabatkan bahasa Melayu yang bermutu tinggi. Mafhumnya. pertuturan golongan pengamal media ini menjadi halwa telinga setiap segenap lapisan masyarakat.

apalah kiranya jika pelaksanaan yang sama diterapkan dalam penggunaan bahasa Melayu.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) dengan peranan DBP yang merangka pelbagai usaha bagi memartabatkan bahasa ibunda. pertandingan pidato ataupun kuiz-kuiz mengenai sistem ejaan. aktiviti kebahasaan juga perlu senantiasa diadakan dan diperbanyakkan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Selain itu. Untuk itu. Jangan biarkan pelajar mempelajari ilmu bahasa secara membuta sahaja. Menurut Rabiah Bt. (1998:6). langkah yang dilihat paling penting bagi mengatasi masalah ini adlah dengan menanganinya di peringkat sekolah melalui pembudayaan bahasa khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pihak sekolah juga boleh melaksanakan bulan bahasa di mana pengisiannya dipenuhi dengan peraturan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa baku. Bani. Kesan aktiviti ini akan mengurangkan kesalahankesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Selain itu. Jawatankuasa ini bertindak sebagai penyekat pencemaran dan melunaskan undang-undang bagi mereka yang tidak patuh. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. antara faktor yang menyebabkan pencemaran bahasa berlaku adalah disebabkan sikap individu itu sendiri yang menganggap bahasa Melayu itu mudah. segala apa yang berlandaskan dengan hukuman dan undang-undang boleh menjadi titik permulaan sebagi langkah pencegahan permasalahan bahasa. bagi syarikat-syarikat penerbitan majalah pula hendaklah mewujudkan satu biro khas berkaitan dengan bahasa baku agar makalah yang diterbitkan diedit mengikut bahasa baku yang betul. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Akhir sekali. Di samping itu. Sekiranya ada segelintir sekolah yang mewajibkan pelajar berbahasa Inggeris dan mendenda bagi siapa yang tidak patuh dengan sejumlah wang. Misalnya. Hal ini kerana mereka kebanyakannya Sistem Ejaan 36 . Sebenarnya. setiap pengguna bahasa Melayu harus menukar corak pemikiran mereka yang beranggapan bahawa bahasa Melayu itu mudah.

Hal ini mengakibatkan mereka cetek pengetahuan berkaitan bahasa kerana terlalu ampuh dengan penggunaan bahasa Inggeris yang disifatkan bahasa global merangkumi aspek teknologi dan dunia perniagaan. Rata-rata masyarakat di negara ini menceburi bidang selain bidang bahasa. Setiap pengguna dan penutur perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Melayu serta menyimpan hasrat untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Sistem Ejaan 37 . Bagi pihak yang ingin berusaha mencemari bahasa dan mengekang kemaraan bahasa kita. Malaysia bukan sahaja mahu melahirkan seorang Za’ba. Saranan penulis kepada pengguna bahasa adlah agar banyak membaca buku-buku. mereka akan meninggalkan ilmu tersebut sebaik sahaja tamat mempelajarinya di sekolah atau di institut pendidikan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) dilahirkan berbangsa Melayu dan mendapat pendedahan awal sejak kecil lagi. Bahasa kita merupakan jiwa kita yang memayungi segenap lapisan masyarakat dan digunakannya dalam segala situasi sebagai alat komunikasi yang mudah dan berkesan. janganlah berangan-angan untuk melenyapkan bahasa Melayu dengan alasan kepentingan peribadi melalui penggunaan bahasa asing. namun masih sempat untuk diubati. Walaupun perkara sebegitu sudah terjadi. Oleh itu. Jadi. sangatlah diharapkan bahawa semua pengguna bahasa Melayu dapat melaksanakan tanggungjawab bersama dalam memartabatkan bahasa Melayu. malah ramai lagi Za’ba baharu yang akan lahir yang bakal merafakkan bahasa ibunda ini.

Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 6. Tetapi. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah penguasaan bahasa oleh generasi muda kita. dari murid sekolah rendah kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin negara adalah jauh dari memuaskan.0 Kesimpulan Daripada perbincangan di atas. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara formal sesuatu bahasa. Bahasa melambangkan bangsa. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Usaha untuk menjernihkan kekeliruan dan kekabutan perlu segera dilakukan untuk menghalang berlakunya kitaran krisis ilmu bahasa dalam kalangan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Sistem Ejaan 38 . Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Kelemahan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek dari kesalahan ejaan kepada kesalahan tatabahasa dan kepada cara mengarang yang tidak berkesan dan tidak berjaya menyampaikan maksud.

Ini menyebabkan pelajar-pelajar tersebut tidak menghiraukan masalah berkenaan. Sebaliknya. Oleh itu. imbuhan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Kesan-kesan terhadap masalah ini jika tidak dibendung maka pelajarpelajar akan mengulangi kesalahan yang sama hingga ke peringkat yang lebih tinggi kerana kesalahan ini boleh menjejaskan pemarkahan mereka dalam peperiksaan sama ada kesalahan ejaan. kesilapan yang telah diterangkan sebelum ini pernah juga kami lakukan memandangkan kami bukanlah pakar bahasa dan terlalu mengambil mudah terhadap bahasa sendiri. Kami juga terpanggil untuk mengutarakan pendapat dalam mengatasi permasalahan pencemaran bahasa ini. tugasan kerja kursus ini bertindak mengembalikan kedudukan kami selaku bakal pendidik yang mahu mendidik anak bangsa supaya menjadi insan gemilang. Sebetulnya. tatabahasa dan sebagainya. Sistem Ejaan 39 . Secara jujurnya. tugasan ini sebenarnya telah banyak membantu kami dalam mempelajari ilmu bahasa dengan lebih mendalam. Guru-guru di sekolah hendaklah mengambil inisiatif agar pelajar-pelajar tidak membiasakan diri mereka menggunakan dialek daerah dengan cara berkomunikasi dengan pelajar menggunakan bahasa Melayu standard. kami sediakan rangka cadangan bagi membuka mata sekalian pihak yang dikira bertanggungjawab dalam memastikan bahasa kita gah di mercu jaya.

tetapi akhirnya dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. ucapan ribuan terima kasih dihamparkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 7. Tugasan ini banyak mendisiplinkan diri khususnya ketika berada di penghujung tarikh serahan tugasan. di awal mendapat tugasan ini. gambaran itu menjadi jelas sedikit dan membuatkan penulis tidak sabar-sabar untuk memulakan tugasan. penulis dapati kerjasama yang terjalin bersama rakan bagi menjayakan tugasan ini merupakan nadi utama terhadap kejayaan semua. Biarpun pada awalnya menjangkakan bahawa tugasan ini sukar. Hal ini disebabkan penulis dapat menambah pengetahuan tentang sistem ejaan kerana sebelum ini hanya memahami apa yang di ajar secara umum. Selain itu. ilmu menegenai sistem ejaan sebenar Bahasa Melayu baku akan cuba dipraktikkan meskipun sudah meninggalkan mata pelajaran ini kelak. Rakan-rakan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dan idea-idea yang bernas dalam memantapkan isi-isi kerja kursus ini. penulis tidak terbayang sedikit pun apa yang perlu dilakukan. Sebenarnya. Dengan adanya tugasan seperti ini.1 MUHAMMAD AMINUL KHALIL BIN ZAINI Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana penulis berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Tetapi dengan dorongan Puan Norhayati. Penulis telah mencari bahan di pelbagai tempat dan sumber. Akhir sekali. Biarpun hanya sedikit sahaja isi yang ditemui. Sistem Ejaan 40 .0 Refleksi 7. secara jujurnya penulis sangat bersyukur kerana mendapat tugasan ini. namun tetap bersyukur kerana sekurangkurangnya penulis tidak melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Sementara itu.

satu tugasan kerja kursus berasaskan ilmu bagi subjek sistem ejaan telah diberikan oleh pensyarah sistem ejaan kami iaitu Puan Norhayati Mat Yatim. Tugasan ini hendaklah dibuat secara berdua dan saya telah memilih untuh membuat tugasan ini bersama Muhammad Aminul Khalil. Tugasan ini berkaitan tentang menganalisis kesalahan sistem ejaan dan sebutan. Saya sering membuat rujukan di perpustakaan. internet dan juga melalui pensyarah-pensyarah untuk menyiapkan tugasan ini. saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Untuk menyiapkan tugasan ini. Setelah membahagikan tugasan.2 MUHAMMAD HANIFA BIN BASIRON Pada 17 Ogos 2009. Semasa menyiapkan tugasan ini. saya dapat mempelajari serta menambah pengetahuan saya tentang sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu secara lebih teliti. Saya juga dapat mengetahui apakah faktor yang menyebabkan kesalahan ejaan dan sebutan dalam bahasa Melayu yang saya kurang tahu sebelum ini.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 7. Saya juga telah mendapatkan maklumat daripada rakan-rakan lain dalam membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Akhirnya. saya terpaksa bertungkus lumus untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tugasan ini. Sekian. saya diminta untuk mencari maklumat tentang faktor-faktor kesalahan sistem ejaan dan sebutan. terima kasih Sistem Ejaan 41 . Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya diberi panduan untuk menyelesaikan tugasan ini. dengan titik peluh saya sendiri juga pertolongan dari rakanrakan dan juga pensyarah.

(1983). Ismail Bin Dahaman. Bhd. Kesalahan Tanda Baca dan Ejaan. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuasai Sistem Ejaan Bahasa Melayu Baharu Melalui Latihan. Hashim Haji Musa. Bhd Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. DAWAMA Sdn. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1983).1 Sumber buku Asmah Hj. Bhd. Ismail Bin Dahaman (2000). Bhd. Bhd Nik Safiah Karim. Awang Sariyan. Sabran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 8. Khairul Anuar. Raminah Hj. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Melayu. Tanjong Malim. (2007). Shah Alam . Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I. Onn. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Abdul Hamid Mahmood. Teks STPM Bahasa Malaysia. Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih. Petaling Jaya. (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.0 Rujukan 8. Hamid Mahmod. Siti Hajar Abdul Aziz. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu. Nahu Kemas Kini. Sabran dan Rahim Syam. Sistem Ejaan 42 . (2007). Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Omar. Farid M. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Bakti Sdn. (1945). Batu Caves. Silap Tu! Jilid 1. DAWAMA Sdn. (2008). (2008). Norlidza Shamsudin. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Ejaan Rumi Sepanjang Zaman. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn Bhd Abd. (1985). (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Tatabahasa Dewan.

6-7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. From http://webhost. Retrieved on 19 September 2009. 4. Jurnal Bahasa. Bani.. 14. hlm. 697-709. 6.htm Muhammad Salaebing (2007).pdf Sistem Ejaan 43 . Rabiah Bt.3 Sumber internet Sastera dan Budaya.2 Sumber jurnal Norzahwarthy Hj. ‘Masalah dalam Penguasaan Bahasa Melayu’.brunet. (2006). Batu Pahat: Maktab Perguruan Batu Pahat. dlm. Jld. 3-5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 8. hlm. Retrieved on 18 September 2009.bn: http://www. 679-695. 3. 8. Masalah Pelajar Melayu Berhubung Dengan Pembelajaran Bahasa Melayu :Satu Tinjauan Dari Sudut Linguistik. Jurnal Melewar. 14. (1998). (2006). Nathesan. Jurnal Pendidikan (CERANA). dlm.th: http://webhost. ‘Tinjauan Kesilapan Fonologi Penutur Natif Bahasa Iban dalam Penguasaan Bahasa Melayu Standard’. dlm. (2007 April 18). Bil. (1998). From www. Raja Melewar: Maktab Perguruan Raja Melewar. Kadir. S.tsu. ‘Kesalahan Ejaan’.brunet.ac. Pencemaran Bahasa. ‘Keracunan dalam Bahasa Melayu’.ac. Jld.bn/news/pelita/18apr/sasbuday.tsu. hlm. Teo Kok Seong. Jurnal Bahasa. 6.th/smuhammad/pdf/pencemaran%20bahasa. hlm. dlm. Bil. Bil. Bil.

Oktober 2009 Septemberi 2009 September 2008 Sistem Ejaan 44 . Ogos 2009 16 3 Mula mencari buku-buku rujukan tentang Sistem Ejaan Bahasa Melayu dan buku-buku lain yang berkaitan di Perpustakaan Negara. September 2009 1 6 Tugasan diserahkan.0 JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN BIL PERKARA TARIKH 17 1 Menerima tugasan dan sedikit penerangan daripada Puan Norhayati. 21 4 Mula menjalankan kerja menaip dan membuat sedikit perbincangan dengan rakan-rakan yang mengetahui tentang tugasan ini. Ogos 2009 19 2 Mula mencari rakan pasangan dan mengagihkan tugasan.Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) 9. 29 5 Tugasan siap dan hanya memerlukan sedikit penambahan sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful