P. 1
Definisi Masyarakat

Definisi Masyarakat

|Views: 4|Likes:
Published by Torres Malaya

More info:

Published by: Torres Malaya on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

Definisi Masyarakat y a n g membentuk sebuah sistem interaksi sosial dimanasebahagian besar interaksi yang berlaku dalamlingkungan sistem sosial

itu adalah lahir dari individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung danperlu memerlukan antara satu sama lain. m a s y a r a k a t p a d a a s a s n y a a d a l a h merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidupbersama di suatu tempat tertentu dalam satu komunitiyang teratur.

D efinisi Budaya B u d a y a ( culture ) secara amnya memberi maksudcara hidup manusia. Budaya juga dilihat sebagai satuproses perkembangan sahsiah, akal, semangat dan usahamanusia dalam sesuatu kelompok. Perkara ini dapat dilihatmelalui etimologi perkataan "budaya" yang bermaksud"budi+daya"; yakni budi sebagai aspek dalaman manusiayang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspeklahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan. Makapada kesimpulannya, budaya boleh difahamkan sebagaisegala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagaibentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. c a r a h i d u p s e s e b u a h m a s y a r a k a t . Budaya juga memberi maksud tamadun, peradaban dankemajuan M o d e r n Dictionary of Sociology mentafsirkan budayasebagai cara hidup manusia yang hidup berkelompoksama ada yang berbentuk material (ciptaan manusia)dan bukan material (adat resam, kepercayaan,undang-undang dll) B. Taylor pula menerangkan b u d a y a s e b a g a i satu himpunan ±Ilmu pengetahuan ± K e s e n i a n ± A d a t r e s a m ±Kemahiran yang dimiliki dan diamalkan oleh manusia dalamses uatu masyarakat. A . L K r o e b o r & Clyde Kluckdan mendefinisikan budayasebagai segala amalan, peneimaan dan kepercayaanoleh sesuatu masyarakat yang dipraktikkan secaraberterusan atau diulangi oleh generasi yang seterusnya. K r o e b o r & C lyde Kluckdan juga turut menyenaraikanelemen-elemen penting yang membentuk budaya iaitukelengkapan hidup, sistem ekonomi, keagamaan,bahasa, kesenian dan ilmu pengetahua

Perkataan 'budhi' yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal. usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa (Nik Safiah Haji Abdul Karim. kepercayaan. . Cultural features of forms of life are learned but are too pervasive to be readily noticed from within" Kamus Dewan (2005) pula mendifinisikan budaya sebagai kemajuan fikiran. budaya boleh didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. including their attitudes. susunan organisasi ekonomi. values. adat resam. sikap dan nilai. sciences. budaya membawa maksud tenaga fikiran.Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu. 1963) Dictionary of Philosophy (1996) memberikan maksud budaya sebagai "The way of life of people. arts. Tegasnya. tenaga dan pengaruh. berkelakuan dan sebagainya. politik. and habits of thought and activity. agama. Perkataan 'daya' pela ialah perkataan melayu Polynesia yang bermakna kekuatan kuasa. akal budi (cara berfikir). iaitu 'budhi' dan 'daya'. beliefs. modes of perception. Jika dicantumkan kedua-dua perkataan tersebut.

J a w a n ( 1 9 9 7 ) . Nazaruddin Hj. et. MalaysianStudies : Nationhood and Citizenship.L o n d o n : Ca m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . ( 1 9 4 8 ) C olonial P o l i c y a n d Practices. Edisi ke-1Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall.Serdang:Penerbit UPM. Mohd Jali.F u r n i v a l l . J .al (2003). KenegaraanMalaysia. S .Rujukan A s n a r u l k h a d i A b u S a m a h & J a y u m A . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->