ร ้อยละ 2.

7 ของสถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลก ประมาณการว่าเกิดมาจากมลภาวะภายในอาคารหรือบ ้านเรือน
้ เพลิงแข็งจากมูล
ประชากรเกือบสามพันล ้านคนซึง่ ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นประเทศทีม
่ รี ายได ้น ้อย ยังคงต ้องพึง่ พาเชือ
สัตว์เพือ
่ ใช ้ในการทําอาหาร ให ้แสงสว่าง และความอบอุน
่ โดยปกติแล ้วการก่อไฟในเตาทําอาหารแบบเปิ ดทําให ้มี
้ ังมีการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์และมลพิษอืน
่ ๆ ซึง่
การปล่อยฝุ่ นละอองซึง่ มีอนุภาคขนาดเล็กออกมา นอกยังนีย
้ เพลิงชนิดนี้
้ เพลิงเหล่านีม
เป็ นสาเหตุของอาการเจ็บป่ วยสําคัญทีพ
่ บได ้จากครัวเรือนทีใ่ ช ้เชือ
ควันไฟของเชือ
้ ี
้ ทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็ก
ความสัมพันธ์ใกล ้ชิดกับการก่อให ้เกิดโรคปอดสามชนิดได ้แก่ การติดเชือ
้ เรือ
้ รังในสตรี (COPD) และโรคมะเร็งปอดในสตรีทส
ี่ ด
ู ดมควันถ่าน
(ALRIs) โรคปอดอุดกัน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า ในแต่ละปี จะมีประชากรเกือบสองล ้านคนเสียชีวต
ิ ด ้วยโรคทีเ่ กิดจาก
เทคโนโลยีการหุงต ้มทีไ่ ม่ปลอดภัยแบบนี้ และประชากรอีกราวหนึง่ ล ้านคนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู ้หญิงจะเสียชีวต
ิ จาก

ิ ของเด็กอายุตํา่ กว่า 5 ขวบทีม
่ าจากการติดเชือ
โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง และเกือบครึง่ หนึง่ ของอัตราการเสียชีวต
้ เพลิงดังกล่าว และเด็ก
ทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันก็เกีย
่ วข ้องกับการสูดดมมลภาวะภายในครัวเรือนจากเชือ
ิ ด ้วยโรคปอดอักเสบ นอกจากนีร้ ้อยละ 1.5 ของผู ้เสียชีวต
ิ จาก
เกือบหนึง่ ล ้านคนทีม
่ อ
ี ายุตํา่ กว่า 5 ขวบเสียชีวต
โรคมะเร็งปอดแต่ละปี ก็เกีย
่ วข ้องกับการได ้รับสารก่อมะเร็งจากมลพิษภายในครัวเรือนอีกด ้วย
่ วชาญในด ้านสุขภาพปอด วัณโรค และมลพิษในอาคาร กล่าวว่า
ดร. โดนัล อีนาสัน จาก The Union ซึง่ เป็ นผู ้เชีย
้ เพลิงมวลรวมชีวภาพเป็ นประเด็นสาธารณสุขสาธารณะทีส
“มลพิษในอาคารอันเกิดจากควันของเชือ
่ ําคัญ เพราะว่า
้ เพลิงทีใ่ ช ้กันอย่างแพร่หลายในกลุม
เป็ นเชือ
่ คนยากจนและก่อให ้เกิดปั ญหาสุขภาพร ้ายแรง ซึง่ ทําให ้คนทีย
่ ากจน
อยูแ
่ ล ้วยิง่ ยากจนลงไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้หญิงและเด็กในชุมชนทีย
่ ากจนต่างก็เป็ นผู ้ทีไ่ ด ้ผลกระทบโดยตรง
้ รังทีร่ น
ุ แรงในกลุม
่ ผู ้หญิงซึง่ ทําให ้ถึงกับเสียชีวต
ิ ได ้
การได ้รับมลภาวะนีจ
้ ะทําให ้เกิดโรคมะเร็งปอดและโรคปอดเรือ
นอกจากนีค
้ วันไฟยังเป็ นปั จจัยเสริมให ้เกิดโรคปอดอักเสบในกลุม
่ เด็กเล็กซึง่ เป็ นสาเหตุทส
ี่ ําคัญของการเสียชีวต

ของเด็กในวัยนี”้
ทุกภาคส่วนจะต ้องช่วยกันจัดการกับปั ญหามลภาวะในบ ้านนี้
ไม่เพียงแต่กลุม
่ ทีต
่ ระหนักถึงผลกระทบทางด ้าน
สุขภาพเท่านัน
้ แต่ต ้องรวมไปถึงภาคส่วนอืน
่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ น นักสิง่ แวดล ้อม และนักเคลือ
่ นไหวทางด ้านสิทธิสตรี
ด ้วย The United Nations Foundation ซึง่ ทําหน ้าทีเ่ ป็ นกองเลขานุการของ Global Alliance for Clean Cook
่ ะช่วยชีวต
ิ ปรับปรุงคุณภาพความ
stoves ซึง่ เป็ นองค์กรความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได ้มีความพยายามทีจ
เป็ นอยู่ เสริมสร ้างพลังของผู ้หญิง และต่อสู ้กับภาวะโลกร ้อน โดยการสร ้างระบบการตลาดระดับโลกสําหรับการ
แก ้ปั ญหาพลังงานหุงต ้มในครัวเรือนทีส
่ ะอาดและมีประสิทธิภาพ
The
International
Union
Against
่ วกับผลต่อสุขภาพ
Tuberculosis and Lung Disease (the Union) และองค์กรพันธมิตรได ้จัดเตรียมบทความเกีย
้ เพลิงในครัวเรือน ซึง่ จะนํ าเสนอวิธก
้ เพลิง การ
ปอดจากการได ้รับควันไฟจากเชือ
ี ารประเมินชนิดของเตาและเชือ

หมุนเวียนของอากาศ และความเสียงทีจ
่ ะเกิดขึน
้ รวมถึงการติดตามความก ้าวหน ้าในเรือ
่ งนีด
้ ้วย
่ งทีจ
ดร. อีนาสัน แนะนํ าว่า วิธก
ี ารง่ายๆ ทีค
่ นในชุมชนควรจะนํ ามาใช ้เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
่ ะได ้รับผลกระทบจาก
้เชื

้ ตอนแรกต ้องย ้ายการทําอาหารจากในครัวเรือนออกมาทําในบริเวณสนาม
การใช อเพลิงมวลรวมชีวภาพคือ “ขัน
หลังบ ้านในเพิงทีม
่ แ
ี ต่หลังคาแต่ไม่มผ
ี นังเพือ
่ ให ้อากาศถ่ายเทได ้สะดวก ขัน
้ ตอนทีส
่ องคือทําทีก
่ น
ั ้ รอบๆเตาไฟเพือ

่ น และขัน
ป้ องกันไม่ให ้ควันไฟมาสูค
้ ตอนสุดท ้ายคือปรับปรุงการถ่ายเทและการระบายอากาศด ้วยการทําท่อให ้ควัน
ไฟออกไปจากห ้อง หรือทําให ้มีการระบายอากาศไม่วา่ จะด ้วยการให ้ควันออกไปทางชายคาบ ้านหรือหน ้าต่าง ซึง่ จะ
ช่วยลดระดับความเข ้มข ้นของควันไฟในบริเวณทีอ
่ ยูอ
่ าศัย โดยวิธก
ี ารทัง้ หมดนีส
้ ามารถทําได ้ง่ายๆ ด ้วยตัวเองโดย
ไม่ต ้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกเลย”
แน่นอนว่าสิง่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือการเปลีย
่ นมาใช ้พลังงานในรูปแบบอืน

เช่นการใช ้แก๊สธรรมชาติหรือไฟฟ้ า แต่นั่นก็ต ้อง
อาศัยการดําเนินการจากรัฐบาล ซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ทีช
่ ม
ุ ชนจะจัดการได ้ด ้วยตัวเอง นอกจากนีย
้ ังจะเป็ นการเพิม
่ ต ้นทุน
่ งิ่ เหล่านัน
้ จะเกิดขึน
้ คงจะเป็ นเรือ
่ งสมเหตุสมผลกว่าทีช
่ ม
ุ ชนซึง่ ได ้รับผลกระทบจะ
ให ้กับชุมชนอีกด ้วย แต่กว่าทีส
ลุกขึน
้ มาจัดการแก ้ไขปั ญหาด ้วยวิธท
ี งี่ า่ ยและสามารถทําได ้ด ้วยตัวเองก่อน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful