You are on page 1of 1

Uvjeti kori�tenja

Opci uvjeti kori�tenja

Uvjeti kori�tenja navedeni su u cilju izbjegavanja eventualnih nesuglasica. Svako


kori�tenje Internet stranica studio �iljak podlije�e ni�e istaknutim uvjetima. Ovi
uvjeti ureduju nacin kori�tenja sadr�aja web stranica studia �iljak i obvezujuci
su za svaku osobu koja pristupa navedenim stranicama (u daljnjem tekstu:
"Posjetitelj"). Materijali sadr�ani na Internet stranicama (u daljnjem tekstu
"Sadr�aj") su sve informacije dostupne bilo u tekstualnom, brojcanom, tabelarnom,
slikovnom ili drugom multimedijskom obliku. Registrirani �igovi, znakovi,
logotipovi te ostala prava, za�ticena su propisima o industrijskom i
intelektualnom vlasni�tvu.
Za�tita privatnosti

Ove stranice sadr�e i linkove na vanjske stranice koje nisu dio Internet stranica
Studija �iljak . U slucaju posjeta tim stranicama korisnicima ne mo�emo jamciti
za�titu podataka jer urednicki tim Studija �iljk ne odr�ava te stranice i ne
odgovara za njihov sadr�aj.