‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫مقدمه ‪:‬‬
‫وظیفه مرکز دیسپاچینگ ملی برق ‪ ،‬نظارت و مدیریت بر تولید ‪ ،‬توزیع و مصرف انرژی الکتریکی‬
‫میباشد ‪ .‬برای انجام هرچه بهتر این وظیفه ‪ ،‬داشتن اطالعات لحظه ای از بخشهای مورد نظارت الزم‬
‫است‪.‬‬
‫نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن با ظرفیت تولید ‪ 0531‬مگاوات نامی در قالب ‪ 5‬مادول نیروگاهی موسوم‬
‫به مادولهای ‪ 01 ، 01‬و ‪ ( 51‬هر مدول شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار) بعنوان یکی از‬
‫نیروگاههای مهم کشور تحت نظارت دیسپاچینگ ملی میباشد بنابراین باید اطالعات مهم مربوط به تولید‬
‫آن بصورت لحظه ای در دسترس دیسپاچینگ ملی قرار گیرد ‪ .‬به همین دلیل پروژه جمع آوری و انتقال‬
‫اطالعات به دیسپاچینگ در این نیروگاه ‪ ،‬تعریف و انجام پذیرفت ‪ .‬باتوجه به اینکه درحال حاضر سیستم‬
‫اسکادای موجود در اتاق فرمان پست )‪ ، (RTU-560‬به اندازه کافی دارای پورتهای ورودی آنالوگ و‬
‫دیجیتال میباشد ‪ ،‬پروژه به گونه ای تعریف گردید تا سیگنالهای مورد نیاز از سطح نیروگاه جمع آوری و‬
‫به پانلی در نزدیکی سیستم ‪ RTU-560‬منتقل شود تا به آسانی بتوان به پورتهای آن متصل گردد‪.‬‬
‫شرح پروژه ‪:‬‬
‫با توجه به اینکه جهت اطالعات مورد نیاز دیسپاچینگاز سیگنالهای نیروگاه گیالن ‪ ،‬خروجی خاصی پیش‬
‫بینی نشده بود ‪ ،‬اطالعات مورد نیاز از سیگنالهای موجود در اتاق فرمان (آنالوگ و دیجیتال) وچند‬
‫سیگنال موجود در کانتین کنترل واحدهای گازی (سیگنالهای آنالوگ مربوط به فلوی گاز و گازوئیل)جمع‬
‫آوری گردید‪ .‬برای گرفتن سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال از دستگاهایی موسوم به دیتاالگر کامال ایزوله‬
‫)‪(Full Isolated Data-Logger‬استفاده شده است ‪ .‬این دستگاه مقادیر لحظه ای سیگنالها را به‬
‫اطالعات باینری تبدیل کرده و توسط یک باس صنعتی موسوم به باس ‪ RS485‬به یک کامپیوتر صنعتی‬
‫مرکزی ارسال می کنند‪ .‬این کامپیوتر ‪ ،‬اطالعات جمع آوری شده را پس از پردازش ‪ ،‬از طریق یک‬
‫باس مستقل دیگر با همین ویژگی ‪ ،‬به طرف دستگاه های تولید سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال واقع در اتاق‬
‫فرمان پست که در فاصله ای حدود ‪ 311‬متر قرار دارند ‪ ،‬ارسال می کند‪ .‬این دستگاه ها با گرفتن‬
‫اطالعات ‪ ،‬به طور دقیق مشابه همان سیگنالهایی را که توسط دیتاالگرها ورودی اخذ شده اند را تولید‬
‫می کنند‪.‬با اتصال این سیگنالها به سیستم ‪ RTU-560‬که در همان اتاق فرمان پست قرار دارد سیگنالها‬
‫به مرکز دیسپاچینگ ارسال خواهند شد‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫قسمتهای مختلف سیستم‪:‬‬
‫این سیستم از نظر عملکرد به سه بخش می شود‪:‬‬
‫الف‪ :‬دستگاه های جمع آوری اطالعات‬
‫این دستگاه ها در پشت هر یک از پانلهای مربوط به مادولهای ‪ 51،01،01‬نیروگاه در اتاق فرمان‬
‫نصب گردیده اند و در دو نوع دیجیتال و آنالوگ طراحی و ساخته شده اند‪.‬‬
‫‪ - 0‬دستگاه جمع آوری اطالعات دیجیتال ‪ 8‬کاناله )‪(FIDM08-DI‬‬
‫‪ - 0‬دستگاه جمع آوری اطالعات آنالوگ ‪ 6‬کاناله )‪(FIDM06-AI‬‬
‫ب‪ :‬راک مربوط به کامپیوتر صنعتی‬
‫این راک در پشت پانل مادول ‪ 51‬اتاق فرمان نیروگاه نصب گردیده است که در آن دستگاه های زیر‬
‫قراردارد‪:‬‬
‫‪ - 0‬کامپیوتر صنعتی )‪(IPC‬‬
‫‪ - 0‬مبدلهای ‪RS232RS485‬‬
‫‪ - 5‬مانیتور ”‪LCD 17‬‬
‫‪ - 4‬کیبرد و موس‬
‫‪ KVM - 3‬سوئیچ ( دستگاهی جهت اتصال بیش از یک کامپیوتر به یک مانیتور و موس و کیبرد )‬
‫ج‪ :‬راک واقع در اتاق فرمان پست‬
‫این راک در سالن ‪ SCADA‬اتاق فرمان پست و در نزدیکی سیستم ‪ RTU‬ساخت شرکت ‪ ABB‬قرار‬
‫دارد در این راک دستگاه های زیر وجود دارد‪:‬‬
‫‪ - 0‬دستگاه های تولید سیگنالهای آنالوگ ‪ 8‬کاناله )‪(FIDM08- AO‬‬
‫‪ - 0‬دستگاه های تولید سیگنالهای دیجیتال ‪ 8‬کاناله )‪(FIDM08- DO‬‬
‫‪ - 5‬منبع تغذیه ‪220V AC => 24V DC 5A‬‬
‫‪ - 4‬ترمینالهای دسترسی به سیگنالهای تولید شده‬

‫‪2‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫عملکرد سیستم‪:‬‬
‫نحوه عملکرد سیستم مطابق با شکل زیر توضیح داده خواهد شد‪:‬‬

‫دستگاه جمع آوری‬
‫اطالعات مربوط به مادول‬
‫‪( 03‬آنالوگ و دیجیتال)‬

‫دستگاه جمع آوری اطالعات‬
‫مربوط به مادول ‪03‬‬
‫(آنالوگ و دیجیتال )‬

‫دستگاه جمع آوری اطالعات‬
‫مربوط به مادول ‪03‬‬
‫(آنالوگ و دیجیتال )‬

‫‪RS485‬‬

‫‪RS232RS485‬‬
‫‪COM1‬‬

‫دستگاه های تولید سیگنال‬
‫آنالوگ و دیجیتال‬

‫‪COM2‬‬

‫‪RS485‬‬

‫‪IPC‬‬

‫‪RS232RS485‬‬

‫راک اتاق فرمان پست‬
‫راک اتاق فرمان نیروگاه‬

‫در پیاده سازی سیستم از باس ‪ RS485‬و پروتکل ارتباطی ‪ Master-Slave‬جهت ارتباط اجزای‬
‫سیستم استفاده شده است‪ .‬در این پروتکل ارتباطی یک ‪ Master‬وچندین ‪ Slave‬وجود دارد‪ .‬وظیفه‬
‫‪ Master‬را در این سیستم کامپیوتر صنعتی )‪ (IPC‬اجرا می کند‪Slave .‬ها در این سیستم همان‬
‫دستگاه های جمع آوری اطالعات و دستگاه های تولید سیگنال می باشند‪.‬‬
‫در این شبکه جهت ارتباط ‪ Master‬با ‪ Slave‬ها نیاز به تخصیص آدرس منحصربفرد به هر ‪Slave‬‬
‫در هر باس ‪ RS485‬می باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫با توجه به اینکه در این سیستم از دو شبکه ‪ RS485‬استفاده شده است (باس مربوط به دستگاه های جمع‬
‫آوری اطالعات و باس مربوط به دستگاه های تولید سیگنال) شماره های از ‪ 0‬تا ‪ n‬برای آدرس دهی‬
‫دستگاههای متصل به باس ‪ RS485‬مربوط به ‪( COM1‬باس شماره ‪ )0‬و شماره های از ‪ 0‬تا ‪m‬‬
‫برای آدرس دهی دستگاههای متصل به باس ‪ RS485‬مربوط به ‪( COM2‬باس شماره ‪ )0‬می باشد‪.‬‬
‫جهت جمع آوری اطالعات مربوط به سیگنالهای هر مادول از‪ 4‬دستگاه ‪ FIDM06-AI‬برای دریافت‬
‫‪ 04‬سیگنال آنالوگ از جنس ‪ 4~20mA‬و ‪ 5‬دستگاه ‪ FIDM08-DI‬برای دریافت ‪ 04‬سیگنال دیجیتال‬
‫استفاده شده است‪ .‬که در مجموع در هر مادول ‪ 7‬دستگاه نصب شده است‪ .‬آدرس این دستگاه ها که‬
‫همگی به باس شماره ‪ 0‬متصل هستند به صورت زیر تعریف شده اند‪:‬‬
‫آدرس دستگاه‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪05‬‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬

‫‪4‬‬

‫نوع دستگاه‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM06-AI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬
‫‪FIDM08-DI‬‬

‫شماره مادول‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫لیست سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال متصل به ورودیهای سیستم‬
‫پورت ورودی‬
1
‫دستگاه‬
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

‫نوع دستگاه‬
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫آدرس دستگاه‬
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17

‫نام سیگنال‬
MW GT31
MW GT32
MW ST30
MVAR GT31
MVAR GT32
MVAR ST30
LOAD SET POINT GT31
LOAD SET POINT GT32
TATK GT31
TATK GT32
HP FLOW GT31
HP FLOW GT32
LP FLOW GT31
LP FLOW GT32
GAS FLOW GT31
GAS FLOW GT32
OIL FEED FLOW GT31
OIL FEED FLOW GT32
OIL RETURN FLOW GT31
OIL RETURN FLOW GT32
TEMP LIMIT CONTROL GT31
SPEED CONTROL GT31
LOAD CONTROL GT31
PEAK LOAD GT31
BASE LOAD GT31
FRQ INFLUENCE GT31
CONTROL LOCAL GT31
CONTROL REMOT GT31
FUEL OIL/GAS SELECT GT31
CONTROL LOCAL GT32
CONTROL REMOT GT32
FUEL OIL/GAS SELECT GT32
BASE LOAD GT32
PEAK LOAD GT32
FRQ INFLUENCE GT32
TEMP LIMIT CONTROL GT32
SPEED CONTROL GT32
LOAD CONTROL GT32

‫ردیف‬
0
0
5
4
3
6
7
8
9
01
00
00
05
04
03
06
07
08
09
01
00
00
05
04
03
06
07
08
09
51
50
50
55
54
53
56
57
58

5

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)...‫لیست سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال متصل به ورودیهای سیستم (ادامه‬
‫پورت ورودی‬
1
‫دستگاه‬
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

‫نوع دستگاه‬
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫آدرس دستگاه‬
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
05
05
05
05
05
05
05
05
04
04

‫نام سیگنال‬
MW GT21
MW GT22
MW ST20
MVAR GT21
MVAR GT22
MVAR ST20
LOAD SET POINT GT21
LOAD SET POINT GT22
TATK GT21
TATK GT22
HP FLOW GT21
HP FLOW GT22
LP FLOW GT21
LP FLOW GT22
GAS FLOW GT21
GAS FLOW GT22
OIL FEED FLOW GT21
OIL FEED FLOW GT22
OIL RETURN FLOW GT21
OIL RETURN FLOW GT22
TEMP LIMIT CONTROL GT21
SPEED CONTROL GT21
LOAD CONTROL GT21
PEAK LOAD GT21
BASE LOAD GT21
FRQ INFLUENCE GT21
CONTROL LOCAL GT21
CONTROL REMOT GT21
FUEL OIL/GAS SELECT GT21
CONTROL LOCAL GT22
CONTROL REMOT GT22
FUEL OIL/GAS SELECT GT22
BASE LOAD GT22
PEAK LOAD GT22
FRQ INFLUENCE GT22
TEMP LIMIT CONTROL GT22
SPEED CONTROL GT22
LOAD CONTROL GT22

‫ردیف‬
59
41
40
40
45
44
43
46
47
48
49
31
30
30
35
34
33
36
37
38
39
61
60
60
65
64
63
66
67
68
69
71
70
70
75
74
73
76

6

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)...‫لیست سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال متصل به ورودیهای سیستم (ادامه‬
‫پورت ورودی‬
1
‫دستگاه‬
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

‫نوع دستگاه‬
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM06-AI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI
FIDM08-DI

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫آدرس دستگاه‬
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
07
07
07
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00

‫نام سیگنال‬
MW GT11
MW GT12
MW ST10
MVAR GT11
MVAR GT12
MVAR ST10
LOAD SET POINT GT11
LOAD SET POINT GT12
TATK GT11
TATK GT12
HP FLOW GT11
HP FLOW GT12
LP FLOW GT11
LP FLOW GT12
GAS FLOW GT11
GAS FLOW GT12
OIL FEED FLOW GT11
OIL FEED FLOW GT12
OIL RETURN FLOW GT11
OIL RETURN FLOW GT12
TEMP LIMIT CONTROL GT11
SPEED CONTROL GT11
LOAD CONTROL GT11
PEAK LOAD GT11
BASE LOAD GT11
FRQ INFLUENCE GT11
CONTROL LOCAL GT11
CONTROL REMOT GT11
FUEL OIL/GAS SELECT GT11
CONTROL LOCAL GT12
CONTROL REMOT GT12
FUEL OIL/GAS SELECT GT12
BASE LOAD GT12
PEAK LOAD GT12
FRQ INFLUENCE GT12
TEMP LIMIT CONTROL GT12
SPEED CONTROL GT12
LOAD CONTROL GT12

‫ردیف‬
77
78
79
81
80
80
85
84
83
86
87
88
89
91
90
90
95
94
93
96
97
98
99
011
010
010
015
014
013
016
017
018
019
001
000
000
005
004

7

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫با توجه به تعداد مادولها (‪ 5‬مادول نیروگاه) ‪ ،‬دستگاه های باال از نظر مکان نصب به ‪ 5‬گروه تقسیم شده‬
‫و هر گروه در پشت پانل مربوط به مادول خود نصب شده اند‪.‬هر گروه تغذیه خود را از منبع تغذیه‬
‫‪ 24VDC‬پانل خود دریافت می کنند‪.‬‬

‫دستگاه های دریافت اطالعات مربوط به مادول ‪51‬‬

‫در شکل باال ‪ 4‬دستگاه اول از سمت چپ دستگاه دریافت اطالعات سیگنال آنالوگ )‪ (FIDM06-AI‬و ‪5‬‬
‫دستگاه بعدی ‪،‬دستگاه های دریافت اطالعات سیگنال دیجیتال )‪ (FIDM08-DI‬می باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫شکل زیر نحوه اتصال باس ‪ RS485‬و تغذیه ‪ 24VDC‬را به دستگاه ها در هر مادول نمایش می دهد‪.‬‬
‫سیم های زرد )‪ (NET A‬و سبز )‪ (NET B‬مربوط به باس ‪ RS485‬و سیم های قرمز )‪ (+‬و مشکی‬
‫)‪ (-‬مربوط به تغذیه ‪ 24VDC‬می باشد‪ .‬هر کدام از این زوج سیم ها توسط یک پالک نام گذاری‬
‫ومشخص شده اند‪.‬‬

‫اتصال تغذیه و باس ‪RS485‬‬

‫ابتدای باس ‪ RS485‬شماره ‪ ، 0‬در مادول ‪ 01‬بوده وانتهای آن مبدل ‪ RS232RS485‬متصل به‬
‫پورت سلایر شماره ‪ (COM1)0‬کامپیوتر صنعتی )‪ (IPC‬می باشد‪.‬‬
‫نرخ ارسال اطالعات در هر دو باس ‪ RS485‬این سیستم ‪ 9600 bit/S‬می باشد‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫نحوه تنظیم آدرس دستگاه ونرخ ارسال اطالعات‪:‬‬
‫در داخل هر دستگاه ( ورودی اطالعات یا تولید سیگنال ) یک دیپ سوئیچ جهت تنظیمات مربوط به‬
‫پورت ‪ RS485‬آن وجود دارد‪.‬این تنظیمات عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ - 0‬تنظیم نرخ ارسال اطالعات‬
‫‪ - 0‬تنظیم آدرس دستگاه‬
‫توضیح ‪ :‬جهت دسترسی به دیپ سوئیچ باید درب دستگاه باز شود‬

‫دیپ سوئیچ تنظیمات دستگاه‬

‫همان طور که در شکل باال مشخص است این دپ سوئیچ دارای ‪ 6‬سوئیچ مستقل می باشد که هر کدام‬
‫می تواند در حالت ‪ ON‬یا ‪ OFF‬قرار بگیرد‪.‬‬
‫حالت ‪ ON‬برابر با مقدار ‪ 0‬باینری و حالت ‪ OFF‬برابر با ‪ 1‬باینری می باشد‪.‬‬
‫تنظیم نرخ ارسال اطالعات‪:‬‬
‫اگر سوئیچ ‪ 6‬در حالت ‪ ON‬قرار گیرد‪ ،‬نرخ ارسال اطالعات برابر با ‪ 57600 bit/S‬و در غیر این‬
‫صورت برابر با ‪ 9600 bit/S‬می باشد‪ .‬در این سیستم با توجه به اینکه از نرخ ارسال اطالعات‬
‫‪ 9600 bit/S‬استفاده شده است ‪ ،‬این سوئیچ باید در حالت ‪ OFF‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫تنظیم آدرس دستگاه ‪:‬‬
‫برای تنظیم آدرس دستگاه از سوئیچ های ‪ 0‬تا ‪ 3‬به صورت باینری استفاده می کنیم‪.‬بدین صورت که‬
‫سوئیچ ‪ 0‬دارای کمترین ارزش و سوئیچ ‪ 3‬دارای بیشترین ارزش می باشد‪.‬‬
‫مثال ‪ : 0‬اگر سوئیچ ‪ 4‬و ‪ 0‬در حالت ‪ ON‬باشند آدرس دستگاه برابر است با ‪ 9‬خواهد بود‪.‬‬
‫مثال ‪ : 0‬اگر سوئیچ ‪ 3‬و ‪ 0‬در حالت ‪ ON‬باشند آدرس دستگاه برابر است با ‪ 08‬خواهد بود‪.‬‬
‫راک اتاق فرمان نیروگاه ‪:‬‬

‫راک اتاق فرمان نیروگاه در پشت پانل مادول ‪51‬‬
‫‪11‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫مبدلهای ‪ RS232RS485‬مربوط به باسهای شماره ‪0‬و‪ 0‬در داخل راک اتاق فرمان نیروگاه نصب‬
‫شده اند (پانل پشتی راک)‪ .‬این مبدلها توسط یک منبع تغذیه (آداپتور) ‪ 220VAC=>12VDC‬تغذیه می‬
‫شوند‪.‬‬

‫مبدلهای ‪ RS232RS485‬که در پانل پشتی راک اتاق فرمان نیروگاه نصب شده اند‬

‫در شکل باال از سمت چپ مبدل شماره ‪ 0‬مربوط به باس شماره ‪ 0‬و مبدل شماره ‪ 0‬مربوط به باس‬
‫شماره ‪ 0‬می باشد ‪ .‬مبدل شماره ‪ 5‬در حال حاضر به صورت رزرو می باشد و برای توسعه سیستم در‬
‫نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫‪ IPC‬که در راک قرار دارد در واقع یک کامپیوتر صنعتی است که بدون فن )‪ (Fan-Less‬و همچنین‬
‫بدون هارد مکانیکی می باشد و بنابراین احتیاج به سرویس های دوره ای نداشته و می تواند بصورت‬
‫‪ 04‬ساعته ‪ ،‬بدون هیچ مشکلی بخوبی عمل نماید‪ .‬سیستم عامل استفاده شده برای ‪ IPC‬سیستم عامل‬
‫‪ DR-DOS‬از شرکت ‪ Data-Research‬بوده که یک سیستم عامل مناسب برای کاربردهای بدون‬
‫وقفه می باشد )‪.(Real Time OS‬‬

‫کامپیوترصنعتی ‪ IPC‬که در راک اتاق فرمان نصب شده است‬

‫تغذیه ‪ 220VAC ، IPC‬می باشد ‪ .‬این کامپیوتر صنعتی در یکی از سینی های راک اتاق فرمان‬
‫نیروگاه نصب شده است ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫چگونگی انتقال اطالعات در شبکه ‪: RS485‬‬
‫‪ IPC‬که در این سیستم نقش ‪ Master‬را ایفا می کند‪ ،‬با فرستادن فرامین )‪ (Command‬با پروتکل‬
‫‪ ASCII‬اطالعات هر دستگاه دریافت اطالعات سیگنال را به نوبت و بر حسب آدرس را خوانده و در‬
‫حافظه خود نگه می دارد‪ .‬سپس آنها را پردازش کرده تا برای دستگاه های خروجی آماده ارسال نماید‪.‬‬
‫سپس اطالعات بدست آمده ‪ ،‬از طریق باس شماره ‪ ، 0‬برای دستگاههای تولید سیگنال ارسال می گردد‬
‫تا بدین ترتیب سیگنالهایی مشابه سیگنالهای ورودی ‪ ،‬در راک اتاق فرمان پست تولید گردند‪ .‬در این‬
‫سیستم در خروجی چند سیگنال دیگر که از ترکیب سیگنالهای ورودی بدست آمده اند نیز تولید می گردند‬
‫(سیگنالهای ‪ MW‬و ‪ MVAR‬برای هر مدول و سیگنال ‪ Oil Flow‬برای هر واحد گازی )‪.‬‬
‫الزم به توضیح است که برای جلوگیری از هرگونه خطا در تولید سیگنال ( خطا در اثر خراب شدن‬
‫اطالعات انتقالی در هر دو شبکه ‪ ) RS485‬تمامی اطالعات ارسال و دریافت توسط کد ‪CRC‬‬
‫همراهی می شوند ‪ .‬این کد در فرستنده پیام بر اساس بایتهای تشکیل دهنده پیام تولید شده و به همرا پیام‬
‫(در آخر پیام ) ارسال می گردد‪ .‬در گیرنده پس از دریافت کل پیام و کد ‪ CRC‬دریافتی ‪ ،‬اقدام به‬
‫ساخت کد ‪ CRC‬از روی بایتهای دریافتی پیام می گردد و با کد دریافتی مقایسه می شود ‪ .‬در صورتی‬
‫که هر دو کد یکسان بود ‪ ،‬به این معنی است که پیام دریافتی بدون هیچ خطایی دریافت شده است و در‬
‫غیر اینصورت ‪ ،‬پیام دریافتی دور ریخته می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از قابلیت مانیتورینگ دستگاههای ورودی و خروجی ‪:‬‬
‫جهت نمایش وضعیت دستگاهها ‪ ،‬بازدن کلید ‪ I‬بحالت نمایش وضعیت دستگاههای ورودی ویا می‬
‫توانید با زدن کلید ‪ O‬بحالت نمایش وضعیت دستگاههای خروجی بروید ( هر تغییر حالت چند ثانیه‬
‫طول خواهد کشید)‪.‬‬
‫اگر بخواهید مقدار ورودیهای یک دستگاه ورودی مشخص را مشاهده کنید ‪ ،‬ابتدا بحالت نمایش وضعیت‬
‫دستگاههای ورودی رفته وسپس فرمان ‪ Mxx‬را از طریق کیبرد وارد نمایید پس از چند لحظه مقادیر‬
‫لحظه ای ورودیهای دستگاه ورودی مورد نظر در پایین صفحه مانیتور نمایش خواهد داده شد‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬اگر آدرس دستگاه مورد نظر ‪ 4‬باشد فرمان بصورت ‪ M04‬واگر آدرس دستگاه ‪ 09‬باشد فرمان‬
‫بصورت ‪ M19‬خواهد بود‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫صفحه نمایش مانیتور درحلت نمایش وضعیت دستگاههای ورودی‬

‫خروجی ‪ VGA‬و ورودی ‪ Keyboard‬کامپیوتر صنعتی از طریق یک ‪ KVM Switch‬به کیبرد و‬
‫مانیتور ‪ LCD‬متصل شده است ‪ .‬یک کامپیوتر با کیس استاندارد ”‪ 19‬نیز جهت توسعه سیستم نصب‬
‫شده است ‪ .‬با توجه به اینکه دو کامپیوتر در این راک قرار دارد ‪ ،‬نیاز به دو مانیتور و کیبرد و موس با‬
‫بهره گیری از ‪ KVM Switch‬بر طرف شده است‪ .‬برای اتصال کیبرد و مانیتور به ‪ IPC‬کلید‬
‫‪ Scroll Lock‬را دوبار پشت سرهم زده و سپس کلید ’‪ ‘1‬را بفشارید و برای برای اتصال کیبرد و‬
‫مانیتور به کامپیوتر استاندارد کلید ‪ Scroll Lock‬را دوبار پشت سرهم زده و سپس کلید ‘‪ ’0‬را‬
‫بفشارید‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫دستگاههای تولید سیگنال ‪:‬‬

‫دستگاههای تولید سیگنال واقع در راک اتاق فرمان پست‬

‫در داخل راک اتاق فرمان پست برای هر مادول نیروگاه ‪ 6‬دستگاه تولید سیگنال وجود دارد ( سه‬
‫دستگاه هشت کاناله برای تولید سیگنالهای آنالوگ موسوم به ‪ FIDM08-AO‬و سه دستگاه هشت کاناله‬
‫برای تولید سیگنال دیجیتال موسوم به ‪ )FIDM08-DO‬که در مجموع ‪ 08‬دستگاه در داخل راک ( پانل‬
‫جلویی) نصب گردیده است ‪ .‬تمامی این دستگاهها به باس ‪ RS485‬شماره ‪ 0‬که به پورت سلایر شماره‬
‫‪ 0‬کامپیوتر صنعتی )‪ ( COM2‬متصل است وصل شده اند واطالعات را از این باس دریافت می‬
‫نمایند‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

‫نحوه آدرس دهی این دستگاه ها که همگی به باس شماره ‪ 0‬متصل هستند به صورت زیر می باشد‪:‬‬
‫آدرس دستگاه‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪05‬‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬

‫نوع دستگاه‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-AO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬
‫‪FIDM08-DO‬‬

‫شماره مادول‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

‫دستگاههای ‪ FIDM08-AO‬دارای ‪ 8‬خروجی آنالوگ از جنس ‪ mA‬می باشند که خروجی این‬
‫دستگاهها برابر با اطالعات دریافتی از باس ‪ RS485‬خواهد بود ‪ .‬اگر هیچ اطالعاتی از باس دریافت‬
‫نگردد ‪ ،‬مقدار جریان خروجی صفر خواهد شد ‪ .‬خروجیهای این دستگاه می توانند تا جریان ‪ 20mA‬را‬
‫برای مقاومت بار ‪ 1000 ohm‬تامین نمایند‪.‬‬
‫دستگاههای ‪ FIDM08-DO‬دارای ‪ 8‬خروجی دیجیتال (از جنس کنتاکت رله) می باشند که وضعیت آن‬
‫خروجی این دستگاهها برابر با اطالعات دریافتی از باس ‪ RS485‬خواهد بود ‪ .‬اگر هیچ اطالعاتی از‬
‫باس دریافت نگردد ‪ ،‬وضعیت کنتاکتها بصورت باز خواهد شد ‪ .‬این کنتاکتها می توانند جریان حداکثز‬
‫‪ 1A‬را در ولتاژ ‪ 120V‬قطع و وصل نمایند‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫تغذیه این دستگاهها توسط یک منبع تغذیه سوئیچینگ ‪ 220VAC => 24VDC‬با جریان حداکثر ‪5A‬‬
‫تغذیه می شود‪.‬‬
‫همه سیگنالهای خروجی تولید شده در پانل پشتی راک قابل دسترسی هستند ‪ 5 .‬ردیف از ترمینال که هر‬
‫کدام متعلق به یک مادول نیروگاه هستند جهت اتصال خروجیهای این سیستم به ورودیهای سیستم ‪RTU-‬‬
‫‪ ABB560‬در پانل پشتی راک نصب گردیده اند‪.‬‬

‫ترمینالهای نصب شده در پانل پشت راک اتاق فرمان پست‬

‫با توجه به شکل باال ‪ ،‬از سمت چپ اولین ردیف ترمینال مربوط به مادول ‪ 51‬و دومین ردیف مربوط‬
‫به مادول ‪ 01‬و آخرین ردیف از ترمینال مربوط به سیگنالهای مادول ‪ 01‬نیروگاه می باشد‪.‬‬
‫در هر ردیف از ترمینالها ‪ ،‬ابتدا سیگنالهای آنلوگ و بعد ازآن سیگنالهای دیجیتال در دسترس می باشند‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
‫سیمهای متصل شده به ترمینالها از طرف خروجیهای آنالوگ دارای شماره سیم پالستیک نصبی بوده و‬
‫هر زوج سیم بصورت رنگ قرمز (‪ )+‬و سیم سیاه (‪ )-‬می باشد ‪ .‬هر خروجی آنالوگ بصورت ایزوله‬
‫الکتریکی کامل از دیگر خروجیها می باشد و بنابراین هر خروجی به ترمینال متصل گردیده است‪.‬‬
‫همچنین سیمهای متصل شده به خروجیهای دیجیتال بر روی بدنه خود سیم دارای شماره سیم حک شده‬
‫می باشد ‪ .‬این خروجیها دارای یک سر اتصال مشترک به ولتاژ ‪ 48VDC‬می باشد که این ولتاژ توسط‬
‫سیستم ‪ RTU‬تامین خواهد شد‪.‬‬

‫ضمائم ‪:‬‬
‫‪ - 0‬لیست سیگنالهای مو جود در ترمینالهای پانل پشتی راک اتاق فرمان پست‪.‬‬
‫‪ - 0‬نقشه ‪ AS BUILT‬سیم کشی ها و اتصاالت سیستم ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬51 ‫لیست سیگنالهای آنالوگ مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

1

01

MW M30

1,2

0

2

01

MVAR M30

3,4

0

3

01

MW ST30

5,6

5

4

01

MVAR ST30

7,8

4

5

01

HP FLOW GT31

9,10

3

6

01

LP FLOW GT31

11,12

6

7

01

HP FLOW GT32

13,14

7

8

01

LP FLOW GT32

15,16

8

1

02

MW GT31

17,18

9

2

02

MVAR GT31

19,20

01

3

02

TATK GT31

21,22

00

4

02

LOAD SET POINT GT31

23,24

00

5

02

GAS FLOW GT31

25,26

05

6

02

OIL FEED FLOW GT31

27,28

04

7

02

OIL RETURN FLOW GT31

29,30

03

8

02

OIL FLOW GT31

31,32

06

1

03

MW GT32

33,34

07

2

03

MVAR GT32

35,36

08

3

03

TATK GT32

37,38

09

4

03

LOAD SET POINT GT32

39.40

01

5

03

GAS FLOW GT32

41,42

00

6

03

OIL FEED FLOW GT32

43,44

00

7

03

OIL RETURN FLOW GT32

45,46

05

8

03

OIL FLOW GT32

47,48

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

20

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬51 ‫لیست سیگنالهای دیجیتال مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

1

04

TEMP LIMIT CONTROL GT31

0

2

04

SPEED CONTROL GT31

0

3

04

LOAD CONTROL GT31

5

4

04

PEAK LOAD GT31

4

5

04

BASE LOAD GT31

3

6

04

FRQ INFLUENCE GT31

6

7

04

CONTROL LOCAL GT31

7

8

04

CONTROL REMOT GT31

8

1

05

FUEL OIL/GAS SELECT GT31

9

2

05

CONTROL LOCAL GT32

01

3

05

CONTROL REMOT GT32

00

4

05

FUEL OIL/GAS SELECT GT32

00

5

05

BASE LOAD GT32

05

6

05

PEAK LOAD GT32

04

7

05

FRQ INFLUENCE GT32

03

8

05

TEMP LIMIT CONTROL GT32

06

1

06

SPEED CONTROL GT32

07

2

06

LOAD CONTROL GT32

08

3

06

Reserve

09

4

06

Reserve

01

5

06

Reserve

00

6

06

Reserve

00

7

06

Reserve

05

8

06

Reserve

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

21

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬01 ‫لیست سیگنالهای آنالوگ مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

1

07

MW M20

1,2

0

2

07

MVAR M20

3,4

0

3

07

MW ST20

5,6

5

4

07

MVAR ST20

7,8

4

5

07

HP FLOW GT21

9,10

3

6

07

LP FLOW GT21

11,12

6

7

07

HP FLOW GT22

13,14

7

8

07

LP FLOW GT22

15,16

8

1

08

MW GT21

17,18

9

2

08

MVAR GT21

19,20

01

3

08

TATK GT21

21,22

00

4

08

LOAD SET POINT GT21

23,24

00

5

08

GAS FLOW GT21

25,26

05

6

08

OIL FEED FLOW GT21

27,28

04

7

08

OIL RETURN FLOW GT21

29,30

03

8

08

OIL FLOW GT21

31,32

06

1

09

MW GT22

33,34

07

2

09

MVAR GT22

35,36

08

3

09

TATK GT22

37,38

09

4

09

LOAD SET POINT GT22

39.40

01

5

09

GAS FLOW GT22

41,42

00

6

09

OIL FEED FLOW GT22

43,44

00

7

09

OIL RETURN FLOW GT22

45,46

05

8

09

OIL FLOW GT22

47,48

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

22

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬20 ‫لیست سیگنالهای دیجیتال مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

1

10

TEMP LIMIT CONTROL GT21

0

2

10

SPEED CONTROL GT21

0

3

10

LOAD CONTROL GT21

5

4

10

PEAK LOAD GT21

4

5

10

BASE LOAD GT21

3

6

10

FRQ INFLUENCE GT21

6

7

10

CONTROL LOCAL GT21

7

8

10

CONTROL REMOT GT21

8

1

11

FUEL OIL/GAS SELECT GT21

9

2

11

CONTROL LOCAL GT22

01

3

11

CONTROL REMOT GT22

00

4

11

FUEL OIL/GAS SELECT GT22

00

5

11

BASE LOAD GT22

05

6

11

PEAK LOAD GT22

04

7

11

FRQ INFLUENCE GT22

03

8

11

TEMP LIMIT CONTROL GT22

06

1

12

SPEED CONTROL GT22

07

2

12

LOAD CONTROL GT22

08

3

12

Reserve

09

4

12

Reserve

01

5

12

Reserve

00

6

12

Reserve

00

7

12

Reserve

05

8

12

Reserve

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

23

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬01 ‫لیست سیگنالهای آنالوگ مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

1

05

MW M10

1,2

0

2

13

MVAR M10

3,4

0

3

13

MW ST10

5,6

5

4

13

MVAR ST10

7,8

4

5

13

HP FLOW GT11

9,10

3

6

13

LP FLOW GT11

11,12

6

7

13

HP FLOW GT12

13,14

7

8

13

LP FLOW GT12

15,16

8

1

14

MW GT11

17,18

9

2

14

MVAR GT11

19,20

01

3

14

TATK GT11

21,22

00

4

14

LOAD SET POINT GT11

23,24

00

5

14

GAS FLOW GT11

25,26

05

6

14

OIL FEED FLOW GT11

27,28

04

7

14

OIL RETURN FLOW GT11

29,30

03

8

14

OIL FLOW GT11

31,32

06

1

15

MW GT12

33,34

07

2

15

MVAR GT12

35,36

08

3

15

TATK GT12

37,38

09

4

15

LOAD SET POINT GT12

39.40

01

5

15

GAS FLOW GT12

41,42

00

6

15

OIL FEED FLOW GT12

43,44

00

7

15

OIL RETURN FLOW GT12

45,46

05

8

15

OIL FLOW GT12

47,48

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

24

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬

)‫ نیروگاه ( ضمیمه شماره یک‬10 ‫لیست سیگنالهای دیجیتال مربوط به مادول‬
‫پورت خروجی‬

‫آدرس دستگاه خروجی‬

‫نام سیگنال‬

1

16

TEMP LIMIT CONTROL GT11

0

2

16

SPEED CONTROL GT11

0

3

16

LOAD CONTROL GT11

5

4

16

PEAK LOAD GT11

4

5

16

BASE LOAD GT11

3

6

16

FRQ INFLUENCE GT11

6

7

16

CONTROL LOCAL GT11

7

8

16

CONTROL REMOT GT11

8

1

17

FUEL OIL/GAS SELECT GT11

9

2

17

CONTROL LOCAL GT12

01

3

17

CONTROL REMOT GT12

00

4

17

FUEL OIL/GAS SELECT GT12

00

5

17

BASE LOAD GT12

05

6

17

PEAK LOAD GT12

04

7

17

FRQ INFLUENCE GT12

03

8

17

TEMP LIMIT CONTROL GT12

06

1

18

SPEED CONTROL GT12

07

2

18

LOAD CONTROL GT12

08

3

18

Reserve

09

4

18

Reserve

01

5

18

Reserve

00

6

18

Reserve

00

7

18

Reserve

05

8

18

Reserve

04

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫شماره ترمینال‬

‫ردیف‬

25

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT11 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

11

DMA 480

1CJQ01

Analog
output 1

2
1
Analog
input 3
1
2
3
4

1

Analog
input 1
2

1GN

New

1GY

1BU

1YE

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

P

P

220
AC

Analog
output 2
2+
1

-

4+
3
1
Signal

12VDC

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1

12VDC

Pulse input 1

+4
-

3
1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4BN

1CJQ4031

E

4WH

XA001
A
B

RS 485

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A
4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

G

4BK

D

F

E

1GY

H

1CXX01
XA056
C

G

H

1RD

21CJQ01

1YE

B

21CHY01
X014 New
A
1BU

H

21CHY50
X014

2RD

0CHY6003
2BU

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

9

+
-

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT11 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A

UCB

COM1

0CWW01

CH3

RS458

FIDM06-AI
ADR17

CH5

CH1

RS458

FIDM06
ADR18

RS232

RS232RS485

RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

0CWN01
XA016
C
1CXY4013

E

F

G

H

0CWN01
XA016

B

A

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

D
5

1YE

6

1GY

5

4

6

7

XA113
3

7

8

4

XA020
3

8

2

XA113
1

00CXY01A

2

XA020
1

COM2

SCADA

CH5

CH6

FIDM-8AO
ADR14

RS458

CH7

CH8

26

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT12 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

11

DMA 480

1CJQ01

2

Analog
output 1

1
Analog
input 3
1
2
3
4

1

Analog
input 1
2

1GN

New

1GY

1BU

1YE

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

12VDC

P

P

220
AC

Analog
output 2

-

2+
1

-

4+
3
1
Signal

12VDC

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1
+4
-3

Pulse input 1

1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4WH

4BN

1CJQ4031

E

4BK

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A

RS 485

4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

H

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

H

G

D

1GY

1CXX01
XA056
C

F

E

1YE

B

XA001
A

21CJQ01

H

1RD

21CHY01
X014 New
A
B

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

2RD

0CHY6003
2BU

+
-

1BU

G

21CHY50
X014
9

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT12 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A
1CXY4013

UCB

COM1

0CWW01

CH4

RS458

FIDM06-AI
ADR17

CH6

CH2

RS458

FIDM06
ADR18

RS232

RS485

RS232RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

0CWN01
XA016
C

E

F

H

G

0CWN01
XA016

B

A

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

D
5

1YE

6

1GY

5

7

4

6

8

XA113
3

7

4

XA020
3

8

2

XA113
1

00CXY01A
XA020
1
2

COM2

CH5

SCADA

RS458

CH6

FIDM-8AO
ADR15

CH7

CH8

27

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT21 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

11

DMA 480

1CJQ01

2

Analog
output 1

1
Analog
input 3
1
2
3
4

1

Analog
input 1
2

1GN

New

1GY

1BU

1YE

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

P

P

220
AC

Analog
output 2
2+
1

4+
12VDC
-

Signal

1

3

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1

12VDC

Pulse input 1

+4
-

3
1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4WH

4BN

1CJQ4031

E

4BK

XA001
A
B

RS 485

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A
4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

H

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

H

G

D

1GY

1CXX01
XA056
C

F

E

1YE

1RD

21CJQ01

H

B

21CHY01
X014 New
A
1BU

G

21CHY50
X014

2RD

0CHY6003
2BU

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

9

+
-

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT21 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A

UCB

COM1

0CWW01

CH3

RS458

FIDM06-AI
ADR10

CH5

CH1

RS458

FIDM06
ADR11

RS232

RS485

RS232RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

0CWN01
XA016
C
1CXY4013

E

F

H

G

A

0CWN01
XA016

B

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

D
5

1YE

6

1GY

5

7

4

6

8

XA113
3

7

4

XA020
3

8

2

XA113
1

00CXY01A

2

XA020
1

COM2

SCADA

CH5

CH6

FIDM-8AO
ADR08

RS458

CH7

CH8

28

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT22 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

11

DMA 480

1CJQ01

2

Analog
output 1

1
Analog
input 3
1
2
3
4

1

Analog
input 1
2

1GN

New

1GY

1BU

1YE

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

P

P

220
AC

Analog
output 2
2+
1

-

4+
3
1
Signal

12VDC

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1

12VDC

Pulse input 1

+4
-

3
1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4BN

1CJQ4031

E

4WH

1RD

XA001
A
B

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A

RS 485

4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

H

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

H

G

D

F

E

1GY

1CXX01
XA056
C

H

B

21CJQ01

G

2RD

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

21CHY01
X014 New
A
1BU

4BK

+
-

0CHY6003
2BU

1YE

21CHY50
X014
9

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT22 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A
1CXY4013

UCB

COM1

0CWW01

CH4

RS458

FIDM06-AI
ADR10

CH6

CH2

RS458

FIDM06
ADR11

RS232

RS485

RS232RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

0CWN01
XA016
C

E

F

H

G

0CWN01
XA016

B

A

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

D
5

1YE

6

1GY

5

7

4

6

8

XA113
3

7

4

XA020
3

8

2

XA113
1

00CXY01A
XA020
1
2

COM2

SCADA

CH5

CH6

FIDM-8AO
ADR09

RS458

CH7

CH8

29

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT31 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

11

DMA 480

1CJQ01

2

Analog
output 1

1
Analog
input 3
1
2
3
4

1

Analog
input 1
2

1GN

New

1GY

1BU

1YE

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

P

P

220
AC

Analog
output 2

-

2+
1

4+
12VDC
-

Signal

1

3

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1

12VDC

Pulse input 1

+4
-

3
1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4BN

1CJQ4031

E

4WH

1BU

B

XA001
A

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A

RS 485

4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

H

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

H

G

D

F

E

1GY

1CXX01
XA056
C

H

G

1RD

21CJQ01

4BK

B

21CHY01
X014 New
A

1YE

21CHY50
X014

2RD

0CHY6003
2BU

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

9

+
-

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT31 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A
1CXY4013

UCB

COM1

0CWW01

CH3

RS458

FIDM06-AI
ADR03

CH5

CH1

RS458

FIDM06
ADR04

RS232

RS485

RS232RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

0CWN01
XA016
C

E

F

H

G

0CWN01
XA016

B

A

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

D
5

1YE

6

1GY

5

7

4

6

8

XA113
3

7

4

XA020
3

8

2

XA113
1

00CXY01A
XA020
1
2

COM2

SCADA

CH5

CH6

FIDM-8AO
ADR02

RS458

CH7

CH8

30

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫ و اتصال آن به سیستم( ضمیمه شماره دو‬GT32 ‫نقشه وایرینگ فلوکامپیوترهای گاز و گازوئیل‬
TERANSMITTER
FLOW GAS
1WH
1BK

P

+
-

DMA 480

1CJQ01
11

Analog
output 1

2
1
Analog
input 3
1
2
3
4
Analog
input 1
2
1

New

1GY

1BU

1YE

1GN

15

18

1RD

12

16

GAS

FLOW GAS

220
AC

1

Analog
input 4

2

OIL

4….20 mA

12VDC

P

P

220
AC

Analog
output 2

-

2+
1

-

4+
3
1
Signal

12VDC

Pulse input 2

4….20 mA

COUNTER

COUNTER

Analog
output 1

+2
-1
+4
-3

Pulse input 1

1
Signal

New

GAS TURBINE

D

1CJQ01
XA018
C

F

E

D

1CJQ01
XA049
C

4BN

1CJQ4031

E

4WH

1BU

B

XA001
A

RS 485

B

4RD

21CJQ01
XA049
21CJQ4031
A
4BU

4GN

4YE

4GY

1YE

F

G

1CJQ4011
1GY

1RD

1BU

G

4BK

D

F

E

1GY

H

1CXX01
XA056
C

G

H

1RD

21CJQ01

1YE

B

21CHY01
X014 New
A

H

21CHY50
X014

2RD

0CHY6003
2BU

RETURN
TURBINE

MBN53CF001

Oil Flow
Return

9

+
-

10

1CJQ01

11

DMA 480

12

15

18

16

1BU

1RD

1GY

1YE

1GN

GT32 Oil & Gas Flow Signal – wiring diagram

P
N

Oil Flow Return

00CXY01A
1CXY4013

UCB

COM1

0CWW01

CH4

RS458

FIDM06-AI
ADR03

CH6

CH2

RS458

FIDM06
ADR04

RS232

RS232RS485

RS485

GAS Flow

Oil Flow

Return Oil Flow

Feed Oil Flow

RS232

RS485

RS232RS485

Oil Flow Return

Oil Flow Feed

FLOW GAS

D

E

F

G

H

0CWN01
XA016

B

A

IPC

1RD

21CXY4013
1BU

1BK

1WH

1BN

1GN

0CWN01
XA016
C

5

1YE

6

1GY

5

4

6

7

XA113
3

7

4

XA020
3

8

8

2

XA113
1

00CXY01A

2

XA020
1

COM2

CH5

SCADA

RS458

CH6

FIDM-8AO
ADR03

CH7

CH8

31

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

RTD

Oil Flow
Feed

MBN13CF 001
FEED
TURBINE

Oil Flow FEED

150

0CWN02
AM025

150

0CWQ01
AJ003
150

0CWQ03
AJ003

RS485

UCB

150

0CWN04
AM005

150

0CWQ02
AJ003

20CWN01
XA016
A
1BU

21CXY4013

1RD

RS232

RS232RS485
RS485

150

0CWQ01
AJ007

0

2

XA113
1

COM1

4RD

21CJQ4031
4BU

CH2

CH1

RS232

]
]
]

]

]

]

]

CH1

New

1RD

1BU

B

21CHY01
X014
A

GAS TURBINE

B

21CJQ01
XA001
A

ADR16

FIDM06-AI

RS485

ADR15

FIDM06-AI

RS485

ADR17

FIDM06-AI

RS485

RS485

RS232RS485

B

A

21CJQ01
XA049

Module10 Analog Signals Wiring Diagram

00CXY01A

2

150

0CWQ03
AJ007

IPC

XA020
1

GT21

COM2

150

0CWQ02
AJ007

0

]

B

0

]

0

]

0

0

]

0

0

CH1

]

]

LP FLOW 11
LP FLOW 12

MW GT11

CH2

MVAR ST10

Load Set point GT11

CH3

80

CH2

0CWN04
AM013

MW GT12

0

Load Set point GT12

CH4

20

CH3

0CWN02
AM017

MW ST10

0

CH4

0CWN05
AR003

MVAR GT11

0CWN01
AR003

CH5

0CWA01
AF017

GT11

150

MVAR GT12

0CWA01
AF007
0

GT12

150

TATK

21CHY6003
2BU
2RD

RS485

9

21CHY50
X014

SCADA

MVAR M10

MW M10

10

]

]

RS485

CH1

LP FLOW 11

HP FLOW 11

MVAR ST10

]

MW ST10

]

LP FLOW 12

HP FLOW 12

]

]

]

CH2

CH3

CH6

CH5

]

FIDM08-AO CH4
ADR13

RS485

CH8

CH7

MVAR GT11

TATK GT11

MW GT11

Load Set point GT11

]

]

GAS FLOW GT11

]

]

CH1

]

OIL RETURN FLOW GT11

OIL FEED FLOW GT11

CH2

CH5

]

CH3

CH6

]

FIDM08-AO CH4
ADR14

CH7

]

] MVAR GT12

]

OIL FLOW GT11

CH8

CH1

Load Set point GT12

GAS FLOW GT12

TATK GT12

]

OIL RETURN FLOW GT12

OIL FEED FLOW GT12

]

MW GT12

CH2

CH3

CH5

]

]

CH6

]

FIDM08-AO CH4
ADR15

RS485

]

OIL FLOW GT12

CH8

CH7

32

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

CH6

0

TATK

HP FLOW 11

CH6

CH5

HP FLOW 12

]

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬01 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای آنالوگ مادول‬

150

0CWN02
AM025

150

0CWQ01
AJ003
150

0CWQ03
AJ003

RS485

UCB

150

0CWN04
AM005

150

0CWQ02
AJ003

20CWN01
XA016
A
1BU

21CXY4013

1RD

RS232

RS232RS485
RS485

150

0CWQ01
AJ007

0

2

XA113
1

COM1

4RD

21CJQ4031
4BU

CH2

CH1

RS232

]
]
]

]

]

]

]

CH1

New

1RD

1BU

B

21CHY01
X014
A

GAS TURBINE

B

21CJQ01
XA001
A

ADR09

FIDM06-AI

RS485

ADR08

FIDM06-AI

RS485

ADR10

FIDM06-AI

RS485

RS485

RS232RS485

B

A

21CJQ01
XA049

Module20 Analog Signals Wiring Diagram

00CXY01A

2

150

0CWQ03
AJ007

IPC

XA020
1

GT21

COM2

150

0CWQ02
AJ007

0

]

B

0

]

0

]

0

0

]

0

0

CH1

]

]

LP FLOW 21
LP FLOW 22

MW GT21

CH2

MVAR ST20

Load Set point GT21

CH3

80

CH2

0CWN04
AM013

MW GT22

0

Load Set point GT22

CH4

20

CH3

0CWN02
AM017

MW ST20

0

CH4

0CWN05
AR003

MVAR GT21

0CWN01
AR003

CH5

0CWA01
AF017

GT21

150

MVAR GT22

0CWA01
AF007
0

GT22

150

TATK

21CHY6003
2BU
2RD

RS485

RS485

9

21CHY50
X014

SCADA

CH2

CH1

]

]

]

]

]

]

LP FLOW 22

HP FLOW 22

LP FLOW 21

HP FLOW 21

MVAR ST20

MW ST20

MVAR M20

MW M20

10

CH3

]

RS485

CH6

CH5

]

FIDM08-AO CH4
ADR07

CH8

CH7

MVAR GT21

TATK GT21

MW GT21

Load Set point GT21

]

]

GAS FLOW GT21

]

]

CH1

]

OIL RETURN FLOW GT21

OIL FEED FLOW GT21

CH2

CH5

]

CH3

CH6

]

FIDM08-AO CH4
ADR08

CH7

]

] MVAR GT22

]

OIL FLOW GT21

CH8

CH1

Load Set point GT22

GAS FLOW GT22

TATK GT22

]

OIL RETURN FLOW GT22

OIL FEED FLOW GT22

]

MW GT22

CH2

CH3

CH5

]

]

CH6

]

FIDM08-AO CH4
ADR09

RS485

]

OIL FLOW GT22

CH8

CH7

33

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

CH6

0

TATK

HP FLOW 21

CH6

CH5

HP FLOW 22

]

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬01 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای آنالوگ مادول‬

150

0CWN02
AM025

150

0CWQ01
AJ003
150

0CWQ03
AJ003

RS485

UCB

150

0CWN04
AM005

150

0CWQ02
AJ003

20CWN01
XA016
A
1BU

21CXY4013

1RD

RS232

RS232RS485
RS485

150

0CWQ01
AJ007

0

XA113
1

COM1

4RD

21CJQ4031
4BU

CH2

CH1

RS232

]
]
]

]

]

]

]

CH1

New

1RD

1BU

B

21CHY01
X014
A

GAS TURBINE

B

21CJQ01
XA001
A

ADR02

FIDM06-AI

RS485

ADR01

FIDM06-AI

RS485

ADR03

FIDM06-AI

RS485

RS485

RS232RS485

B

A

21CJQ01
XA049

Module30 Analog Signals Wiring Diagram

00CXY01A

2

XA020
1

150

0CWQ03
AJ007

IPC

2

GT21

COM2

150

0CWQ02
AJ007

0

]

B

0

]

0

]

0

0

]

0

0

CH1

]

]

LP FLOW 31
LP FLOW 32

MW GT31

CH2

MVar ST30

Load Set point GT31

CH3

80

CH2

0CWN04
AM013

MW GT32

0

Load Set point GT32

CH4

20

CH3

0CWN02
AM017

MW ST30

0

CH4

0CWN05
AR003

MVar GT31

0CWN01
AR003

CH5

0CWA01
AF017

GT31

150

MVar GT32

0CWA01
AF007
0

GT32

150

TATK

21CHY6003
2BU
2RD

9

21CHY50
X014

SCADA

CH3

CH2

CH1

]

]

]

]

]

]

]

LP FLOW 32

HP FLOW 32

LP FLOW 31

HP FLOW 31

MVAR ST30

MW ST30

MVAR M30

MW M30

10

CH6

CH5

]

RS485

CH8

CH7

FIDM08-AO CH4
ADR01

RS485

TATK GT31

MVAR GT31

Load Set point GT31

MW GT31

]

GAS FLOW GT31

]

]

]

]

OIL RETURN FLOW GT31

OIL FEED FLOW GT31

CH1

CH5

]

CH2

CH6

]

CH3

CH7

]

CH3

CH2

CH1

]

]

]

]

GAS FLOW GT32

Load Set point GT32

TATK GT32

] MVAR GT32

]

OIL RETURN FLOW GT32

OIL FEED FLOW GT32

FIDM08-AO CH4
ADR02
RS485

RS485

OIL FLOW GT31

CH8

CH5

]

OIL FLOW GT32

MW GT32

CH6

]

FIDM08-AO CH4
ADR03

CH8

CH7

34

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

CH6

0

TATK

HP FLOW 31

CH6

CH5

HP FLOW 32

]

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬51 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای آنالوگ مادول‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬51 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای دیجیتال مادول‬
0CWA01

0CWA01

0CWA01

0CWA01

XA114-1

UCB

PEAK LOAD

LOAD CONTROL

SPEED CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL

XA114-3

XA114-2

XA113-1

RS485

0CWW01
CH1
CH2
CH3

1RD

1BU

0CWN01
XA016 21CXY4013

B

A

A

B

A

XA001

B

GAS TURINE
21CJQ01

4BU

21CJQ01
XA049

XA020

4RD

21CJQ4031

XA113

2

1

00CXY01A

2

1

GT21

New
1BU

1RD

A

21CHY01
X014

B

21CHY6003
2BU

10

9

21CHY50
X014

2RD

SPEED CONTROL

PEAK LOAD

LOAD CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL

CH3

CH1

CH4

CH2

SCADA

RS485

FIDM08-DO
ADR04

BASE LOAD

FIDM08-DI
ADR05

CH5

CH4

BASE LOAD

CH5

XA113-2

CONTROL LOCAL

FREQUENCY INFLUENCE

CONTROL LOCAL

FUEL OIL GAS SELECT

CONTROL REMOT

CH1

CONTROL REMOT

PEAK LOAD

BASE LOAD

FUEL OIL GAS SELECT

CH6

TEMP LIMIT CONTROL

FREQUENCY INFLUENCE

LOAD CONTROL

SPEED CONTROL

CH7

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH8

CH5

CH4

CH3

CH2

CH8

CH6

RS232RS485
RS232

CH6

COM2

FERCANCY IN FLENCE

COM1

XA113-6

0CWW01
RS485

FIDM08-DO
ADR06

RS485

FIDM08-DO
ADR05

RS485

CH7

CH1
RS485

FIDM08-DI
ADR06

0CWW01
RS485

RS485

CH7

RS232RS485

IPC

CH8

FUEL OIL GAS SELECT

CH2
CH3

CH5

CH1

FIDM08-DI
ADR07

RS232

CONTROL LOCAL

CONTROL LOCAL

CONTROL REMOT

XA118-4

CONTROL REMOT

XA101-3

XA201-3

XA101-4

XA201-4

CH6

CH4

CH7

FUEL OIL GAS SELECT

PEAK LOAD

BASE LOAD

CH8

XA218-4

XA213-2

XA213-1

TEMP LIMIT CONTROL

FERCANCY IN FLENCE

XA213-6

SPEED CONTROL

CH2

XA214-1

XA214-2

LOAD CONTROL

CH3

XA214-4

CH4
CH5
CH6

CH8

CH7

35

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬01 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای دیجیتال مادول‬
0CWA01

0CWA01

0CWA01

0CWA01

XA114-1
XA114-2

UCB
SPEED CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL
RS485

0CWW01
CH1
CH2
1RD

1BU

0CWN01
XA016 21CXY4013

B

A

A

B

A

XA001

B

GAS TURINE
21CJQ01

4BU

21CJQ01
XA049

XA020

4RD

21CJQ4031

XA113

2

1

00CXY01A

2

1

RS485

New
1BU

1RD

21CHY01
X014
A

B

10

9

21CHY50
X014

2RD

21CHY6003
2BU

CH2

CH1

SPEED CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL

SCADA

RS485

RS485

PEAK LOAD

CONTROL LOCAL

FUEL OIL GAS SELECT

CONTROL REMOT

CH1

CONTROL REMOT

PEAK LOAD

BASE LOAD

FUEL OIL GAS SELECT

CH6

TEMP LIMIT CONTROL

FREQUENCY INFLUENCE

LOAD CONTROL

SPEED CONTROL

CH7

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH8

CH5

CH4

CH3

CH2

CH8

LOAD CONTROL

BASE LOAD

CH4
CH5

RS232

CH3

LOAD CONTROL

CH5

GT21

PEAK LOAD

CONTROL LOCAL

FREQUENCY INFLUENCE

CH3

XA114-3

BASE LOAD

CH6

RS232

FIDM08-DO
ADR11

RS485

FIDM08-DO
ADR12

CH4

XA113-1

CH6

RS485

FIDM08-DO
ADR10

XA113-2
FERCANCY IN FLENCE

CH7

FIDM08-DI
ADR12

XA113-6

CH7

0CWW01

RS485

RS232RS485

CH8

CH1
CH2
CH3

FIDM08-DI
ADR13

0CWW01
RS485

RS232RS485

CONTROL LOCAL

COM2

CONTROL REMOT

COM1

XA101-3

CONTROL LOCAL

CH5

CH1

FIDM08-DI
ADR14

IPC

XA101-4

CONTROL REMOT

FUEL OIL GAS SELECT

XA201-3

XA118-4

XA201-4

CH6

CH4

CH7

FUEL OIL GAS SELECT

PEAK LOAD

BASE LOAD

CH8

XA218-4

XA213-2

XA213-1

TEMP LIMIT CONTROL

FERCANCY IN FLENCE

XA213-6

LOAD CONTROL

SPEED CONTROL

XA214-1

XA214-2

CH2
CH3

XA214-4

CH4
CH5
CH6

CH8

CH7

36

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

‫سیستم جمع آوری و انتقال اطالعات به دیسپاچینگ‬
)‫( ضمیمه شماره دو‬01 ‫نقشه وایرینگ سیگنالهای دیجیتال مادول‬
0CWA01

0CWA01

0CWA01

0CWA01

XA114-1
XA114-2

UCB
SPEED CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL
RS485

0CWW01
CH1
CH2
1RD

1BU

0CWN01
XA016 21CXY4013

B

A

A

B

A

XA001

B

GAS TURINE
21CJQ01

4BU

21CJQ01
XA049

XA020

4RD

21CJQ4031

XA113

2

1

00CXY01A

2

1

New
1BU

1RD

21CHY01
X014
A

B

10

9

21CHY50
X014

2RD

21CHY6003
2BU

CH2

CH1

SPEED CONTROL

TEMP LIMIT CONTROL

SCADA

RS485

PEAK LOAD

CONTROL LOCAL

FUEL OIL GAS SELECT

CONTROL REMOT

CH1

CONTROL REMOT

PEAK LOAD

BASE LOAD

FUEL OIL GAS SELECT

CH6

TEMP LIMIT CONTROL

FREQUENCY INFLUENCE

LOAD CONTROL

SPEED CONTROL

CH7

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH8

CH5

CH4

CH3

CH2

CH8

LOAD CONTROL

BASE LOAD

CH4
CH5

RS485

CH3

LOAD CONTROL

CH5

GT21

PEAK LOAD

CONTROL LOCAL

FREQUENCY INFLUENCE

CH3

XA114-3

BASE LOAD

CH6

RS232
RS485

FIDM08-DO
ADR17

RS485

FIDM08-DO
ADR18

CH4

XA113-1

CH6

RS485
RS232

FIDM08-DO
ADR16

XA113-2
FERCANCY IN FLENCE

CH7

FIDM08-DI
ADR19

XA113-6

CH7

0CWW01

RS485

RS232RS485

CH8

COM2

CONTROL LOCAL

COM1

CONTROL REMOT

CH1
CH2
CH3

FIDM08-DI
ADR20

0CWW01
RS485

RS232RS485

XA101-3

CONTROL LOCAL

CH5

CH1

FIDM08-DI
ADR21

IPC

XA101-4

CONTROL REMOT

FUEL OIL GAS SELECT

XA201-3

XA118-4

XA201-4

CH6

CH4

CH7

FUEL OIL GAS SELECT

PEAK LOAD

BASE LOAD

CH8

XA218-4

XA213-2

XA213-1

TEMP LIMIT CONTROL

FERCANCY IN FLENCE

XA213-6

SPEED CONTROL

CH2

XA214-1

XA214-2

LOAD CONTROL

CH3

XA214-4

CH4
CH5
CH6

CH8

CH7

37

‫شرکت مهندسی آرمان فراپژوهان‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful