You are on page 1of 2

HRVATSKO NARODNO KAZALITE KAZALINO VIJEE Split, 30. kolovoza 2012.

Godine

PREDSJEDNIKU, LANOVIMA I ZAMJENICIMA LANOVA RADNIKOG VIJEA HRVATSKOG NARODNOH KAZALITA

Povodom malicioznog slubenog traktata Radnikog vijea HNK odnosno njegovog predsjednika gospodina Vjeke Santria primite k znanju sljedee:

Sasvim razumijemo vau iznerviranost situacijom u HNK, ali i mi ivimo u istoj politikoj stvarnosti, radi ega smo vam ukazujui povjerenje i slali zapisnike na uvid, vjerujui da nam je svima zajedniki interes razrjeavanje problema u Kazalitu i njegov boljitak. Iz iste namjere budue suradnje, pozvali smo i vaeg predsjednika Vjeku Santria na nau prvu radnu sjednicu. To to ste prednje shvatili kao namjeru ostvarenja privida otvorenosti i suradnosti kojega je krajnja svrha pacifizacija preratobornog Radnikog vijea, ipak vam ne daje za pravo, da pozivom na te zapisnike prenosite javnosti netone i poluistinite informacije. Da ste paljivo iitali i prenijeli miljenje Kazalinog vijea o Izvjeu o izvrenju programa i financijsko izvjee HNK Splita za I.-VI. 2012., onda bi vidjeli da je Kazalino vijee utvrdilo injenicu da u prihodima znaajno uee ima primitak za Splitsko ljeto, koji je realno prihod budueg razdoblja, kao i da je HNK prolu godinu zavrio s gubitkom od 2.380.000 kuna, s nepodmirenim obvezama u iznosu od 3.291.399 kuna, od ega nepodmirenim autorskim honorarima od oko milijun kuna. O prihvaanju odnosno neprihvaanju estomjesenog Izvjea, Kazalino vijee sukladno zakonskim odredbama ne odluuje. Pri svemu je naknadno dato izdvojeno miljenje Nele Bujas Luketi dostavljeno istoj onoj javnosti kojoj je dostavljeno i miljenje Kazalinog vijea (adrese dostave zapisnika). Nije nam poznato odakle ste izvukli da je Kazalino vijee trailo od Grada da HNKu da pozajmicu od milijun kuna ili ako Grad nema novca da se trai kredit od Splitske banke, kada o tome Kazalino vijee nije nikada odluivalo. to se tie namjere Kazalinog vijea o proputanju utvrivanja injenica u naprijed navedenom estomjesenom Izvjetaju koje diskvalificiraju Duka Mucala da se uope dalje natjee za intendanta HNK, podsjeamo na injenicu da se o Izvjeu raspravljalo nakon zavretka natjeajnog roka, a vama ostaje za nagaanje je li injenica ostvarenog financijskog rezultata utjecala na neutvrivanje prijedloga da Duko Mucalo bude imenovan za intendanta HNK, budui vam nae Biljeke o

odranom razgovoru s kandidatima za intendanta i naem stajalitu nisu dostavljene (radi se o aktu interne naravi). To da je lanica Kazalinog vijea Nela Bujas Luketi bila suzdrana u utvrivanju prijedloga za Tona Bilia kao intendanta samo je vaa netona pretpostavka i za njeno iznoenje u javnost sami snosite odgovornost. Eto toliko o lanom i nepotpunom informiranju javnosti.

I na kraju, moda biste nakon svih kritika, ak i prijetnji zatvorom mogli dati i odgovor TO SE DOBIVA TIME KAD SVI PODNESEMO OSTAVKU? Moda da svima utedimo napore, uzrujanja, uzaludno potroenog vremena i novca i ZATVORIMO KAZALITE? Je li to onda odgovornost Radnikog vijea?

Ovim zavravamo nau meusobnu komunikaciju.

Predsjendica Kazalinog vijea Gorana Lepeti