Η Φόνισσα

eBooks4Greeks.gr

Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν
ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη
γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα θαη απνηειείηαη ζπλνιηθά από 17 θεθάιαηα. Δεκνζηεύζεθε γηα
πξώηε θνξά ζην πεξηνδηθό «Παλαζήλαηα» ζε ζπλέρεηεο από ηνλ Ιαλνπάξην σο ηνλ Ινύλην ηνπ
1903, έρνληαο ηνλ ππόηηηιν «θνηλσληθόλ κπζηζηόξεκα». Η πινθή ηνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα ηνπ ζπγγξαθέα, ηε Σθηάζν.
Πλοκή
Κεληξηθό πξόζσπν ηεο ηζηνξίαο είλαη ε Φξαγθνγηαλλνύ, κία ειηθησκέλε ρήξα, ε νπνία έδεζε κηα
βαζαληζκέλε δσή ζαλ παηδί, ζαλ ζύδπγνο, ζαλ κεηέξα θαη ζαλ γηαγηά, καζεκέλε πάληα λα
ππεξεηεί ρσξίο αληηξξήζεηο ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο. Η πείξα ηεο δίδαμε όηη ε
δσή γηα κηα γπλαίθα είλαη γεκάηε βάζαλα θαη ε ζεσξία ηεο ήηαλ όηη ε γέλλεζε ελόο θνξηηζηνύ
δελ θέξλεη παξά δπζηπρία, όρη κόλν ζην ίδην ην παηδί, αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηδίσο αλ
είλαη θησρή.
Έλα βξάδπ θαζώο μελπρηάεη ζηελ θνύληα ηεο άξξσζηεο λενγέλλεηεο εγγνλήο ηεο, πεξλνύλ απ' ην
κπαιό ηεο όιεο νη δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο πνπ έδεζε. Τν κπαιό ηεο ζνιώλεη θαη ζθνηώλεη ην
βξέθνο πξνθαιώληαο ηνπ αζθπμία, ελώ ν ζάλαηνο ζεσξείηαη από ηνλ γηαηξό θπζηνινγηθόο. Αλ
θαη αξρηθά ληώζεη ηύςεηο, θαηά βάζνο δελ κεηαληώλεη γηα ηελ πξάμε ηεο. Αληίζεηα, ηεο γίλεηαη
έκκνλε ηδέα όηη ε κνίξα ηελ έρεη ηάμεη λα ζώζεη ηνλ θόζκν απαιιάζζνληαο ηνλ από κηθξά
θνξίηζηα.
Τα επόκελα εγθιήκαηά ηεο έρνπλ γηα ζύκαηα ηξία κηθξά αζώα θνξηηζάθηα, ρσξίο πιένλ θαζόινπ
ηύςεηο, αιιά θαη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην θαθό πνπ έρεη θάλεη. Η
ρσξνθπιαθή ηελ ππνςηάδεηαη θαη απνθαζίδεη λα ηε ζπιιάβεη, κε αθνξκή όκσο έλα έγθιεκα πνπ
δελ έρεη δηαπξάμεη. Έλα θνξηηζάθη πλίγεθε κέζα ζ' έλα πεγάδη θαη θνληά ηνπ βξηζθόηαλ ε
Φξαγθνγηαλλνύ. Αλ θαη επρήζεθε λα πληγεί ην παηδί, ε ίδηα πνηέ δελ ην έζπξσμε.
Σηελ πξνζπάζεηά ηεο λα μεθύγεη από ηνπο ρσξνθύιαθεο, ε Φξαγθνγηαλλνύ απνθαζίδεη λα
θαηαθύγεη ζην εξκεηήξην ελόο αζθεηή θαη λα ηνπ εμνκνινγεζεί ηα ακαξηήκαηά ηεο. Τε ζηηγκή
όκσο πνπ πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη έλα ζηελό πέξαζκα, ε παιίξξνηα ηελ πξνιαβαίλεη θαη ε
γεξόληηζζα πεζαίλεη, αλάκεζα ζηελ αλζξώπηλε θαη ηε ζεία δίθε.
Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αλέ
ξ
αν
δροςΠαπαδι
αμάν
τ
ης
ΗΦόν
ι
σσα

Α'
Μι
σοπλ
αγ
ι
ασμέ
ν
ηκ
ον
τ
άε
ι
ςτ
ηνε
στ
ί
αν
, μεσφαλ
ι
στ
άτ
α όμματ
α, τ
ην
κ
ε
φαλ
ήν ακο
υμβώσα ε
ι
ςτ
οκ
ράσπε
δον τ
ης ε
στ
ί
ας
, τ
ολ
ε
γ
όμε
ν
ον
«φουγ
οπόδαρο», ηθε
ι
α-Χαδ
ούλ
α, ηκ
οι
ν
ώςΓι
αν
ν
ούηΦράγ
κ
ι
σσα, δ
ε
ν
ε
κ
οι
μάτ
ο, αλ
λ

θυσί
αζ
ετ
ονύπν
οπλ
ησί
ονε
ι
ςτ
ολ
ί
κ
ν
οντ
ηςασθε
ν
ού
σης
μι
κ
ράςε
γ
γ
ον
ήςτ
ης
. Όσο
νδι
άτ
ηνλ
ε
χ
ώ, τ
ηνμητ
έ
ρα τ
ου πάσχ
ον
τ
ος
βρέ
φου
ς
, αύτ
η προ ολ
ί
γ
ου ε
ί
χ
ε
ν αποκ
οι
μηθή ε
πί τ
ης χ
θαμαλ
ής
,
πε
ν
ι
χράςκ
λ
ί
ν
η
ςτ
η
ς
.
Ο μι
κ
ρόςλ
ύχ
ν
ος

ρε
μαστ
ός

τ
ρε
μόσβην
εκ
άτ
ωτ
ουφατ
ν
ώματ
ο
ςτ
ης
ε
στ
ί
ας
. Έρρι
πτ
εσκ
ι
άναν
τ
ί
φωτ
όςε
ι
ςτ
αολ
ί
γ
απε
ν
ι
χ
ράέ
πι
πλ
α, τ
αοποί
α
ε
φαί
ν
ον
τ
ο κ
αθ
αρι
ώτ
ε
ρα κ
αι κ
οσμι
ώτ
ε
ρα τ
ην ν
ύ
κ
τ
α. Οι τ
ρε
ι
ς
μι
σοκ
αυμέ
ν
οιδαυ
λ
οί
, κ
αιτ
ο μέ
γ
α ορθό
νκ
ούτ
σου
ρον τ
ης ε
στ
ί
ας
,
έ
ρρι
πτ
ονπο
λ
λ
ήνστ
άκ
τ
ην
, ολ
ί
γ
ηναν
θ
ρακι
άνκ
αισπαν
ί
ωςβρέ
μο
υσαν
φλ
ό
γ
α, κ
άμν
ου
σαντ
ηνγ
ραί
ανν
αε
ν
θυμήτ
αι
μέ
σαε
ι
ςτ
η
νν
ύστ
αντ
ηςτ
ην
απούσανμι
κ
ροτ
έ
ρ
ανκ
όρηντ
ης
, τ
ηνΚρι
ν
ι
ώ, ή
τ
ι
ςαν ε
υρί
σκ
ε
τ
οτ
ώρα
ε
ν
τ
όςτ
ου δ
ωματ
ί
ου, θα υ
πε
ψι
θύρι
ζ
εμετ
όν
ονλο
γ
αο
ι
δ
ι
κ
όν
: «Ανε
ί
ν
αι
φί
λ
ος

αχ
αρή
, ανε
ί
ν

χ
θρός

ασκ
άση...»
Η Χαδούλ
α, ηλε
γ
ο
μέ
ν
ηΦράγ
κ
ι
σσα, ή άλ
λ
ωςΦραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ού
, ή
τ
ο
γ
υ
ν
ήσχ
ε
δόνε
ξ
η
κο
ν
τ
ο
ύτ
ι
ς
, κ
αλ
οκ
αμωμέ
ν
η, μεαδ
ρούςχ
αρακ
τ
ήρας
, με
ή
θοςαν
δρι
κ
όν
, και
μεδύομι
κ
ράςάκ
ραςμύ
στ
ακ
ο
ςάν
ωτ
ωνχ
ε
ι
λέ
ωντ
ης
.
Ει
ςτ
ουςλ
ογ
ι
σμούςτ
ης
, συγ
κ
ε
φαλ
αι
ο
ύσαόλ
ηντ
ηνζ
ωήντ
η
ς
, έ
βλ
ε
πε
ν
ό
τ
ιποτ
έδε
νε
ί
χ
εκ
άμε
ιάλ
λ
οτ
ί
ποτ
εε
ι
μήν
αυ
πηρε
τ
ήτ
ου
ςάλ
λ
ους
. Ότ
αν
ή
τ
οπαι
δί
σκ
η, υπηρέ
τ
ε
ι
τ
ο
υςγ
ον
ε
ί
ςτ
ης
. Ότ
ανυπαν
δρε
ύθ
η, έ
γι
ν
εσκλ
άβα

ks
oo
eB

1

4G
re

ek

s.g

r

τ
ου συζ
ύγ
ου τ
ης – κ
αιόμως
, ως ε
κτ
ου χ
αρακ
τ
ήρο
ςτ
η
ςκ
αιτ
ης

τ οο ποί ον ουδ ' ε φαν τ άζ ε τ ο πο ί ο υς κ ό που ςε προξ έ ν ε ιε ι ςτ ου ς άλ λ ου ς . συν οδε υ όμε ν ον με σπασμωδι κ ά σχ ε δόν συμπτ ώματ α. ήτ οσυγ χ ρόν ωςκ αικ η δε μώναυτ ού· ότ αναπέ κ τ ησε τ έ κ ν α.ε ι ςσκ ην άςκ αι ε ι ςοράματ α. Έπραξ αντ ούτ οδ ι άν ατ ηνε κ δι κ ηθ ούν . γ ι ατ ί ν αέ λ θηστ ονκ όσμοκ ι αυτ ό . κ αιθα ήτ ο νι κ αν ήν αε ί πη «τ α πάθη τ ης τ ραγ ούδ ι α» απο πάν ω από τ η ν κ ού ν ι αν τ ου μι κ ρού. ουδ έ πό σα βάσαν αέ με λ λ εν α υ ποφέ ρη. Εί χαν βι ασθήν ατ οβαπτ ί σουντ ηνδε κ άτ ηνημέ ρανε πε ι δ ήέ πασχ εδε ι ν ώς ·ε ί χ ε κ ακ όν βήχ α. τ απαλ λ ηκ άρι ατ ουΚαρατ άσο υκ αιτ ουΓάτ σουκ αιτ ωνάλ λ ων ο πλ αρχη γ ώντ ηςΜακ ε δον ί ας .αδ υν αμί αςε κ ε ί ν ου. κ αιδε νε πή γ αι ν ανκ αλ άοιδου λ ε ι έ ςτ ων . Ει ςε ι κ όν ας . έ γ ι ν εδού λατ ωντ έ κ ν ωντ ης · ότ αντ ατ έ κ ν ατ ηςαπέ κ τ ησαντ έ κ ν α. ε ί χε«παραλ ογ ί σε ι » αν απολ ού σα όλ ' αυ τ άτ απάθητ η ςε ι ςτ οπε ζ όν . αγ ρυπν ούσα πλ ησί ον τ ο υ μι κ ρού πλ άσματ ος . Ήτ ο αύ τ ηηκ οι μωμέ ν ηε πίτ ης κ λ ί ν ης . ο υδέ ε ι ςτ α βλ έ φαρά τ ης ν υστ αγ μόν . Ημάν ν ατ ης ή τ ονκακ ή. Το ν ε ογ ν όνε ί χ εγε ν ν ηθ ή προ δύο ε βδο μάδ ων . Ήτ ονμί α απότ αςστ ρί γ λ αςτ ης ε ποχή ςτ η ς . ε πε ι δήτ ου ςε ί χ εκ άμε ιμάγ ι α. Κατ ά τ ας προλ αβούσαςν ύκ τ ας . Ο πατ ήρτ ηςή τ ονοι κ ον ό μοςκ αιε ργ ατ ι κ όςκ αι φρόν ι μος . 2 . Καιδε νήτ οι κ αν όνν ααι σθαν θήκ αντ ην απορί αν . τ ηνπρώτ ην βραδι άν . πράγ ματ ι . ο αν ωφε λ ής κ αι μάτ αι ο ςκ αι βαρύς . Καθ ώς ε βαπτ ί σθ η. Την ε ί χαν κ υ ν ηγ ήσε ιδύ ο-τ ρε ι ςφοράς οι κ λ έ φτ ε ς . έ γ ι ν επάλ ι νδο υλ ε ύτ ρι ατ ωνε γ γ όν ωντ ης .» Ηγ ραί ατ οε ν αν ούρι ζ ε . κ αιαυτ ό. Η μη τ έ ρα τ ου ε ί χε κ άμε ιβαρι άλ ε χ ωσι ά. κ οκ κ ί τ ην . Επί πολ λ άς ν ύκ τ ας . βλ άσφημοςκαιφθο ν ε ρά. ε άνε πέ ζ η. τ ον ήπι ον ε φάν ην ακ αλ υτ ε ρε ύε ι ο λ ί γ ον . η πρωτ ότ οκ οςκ όρητ ηςΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύς . ηΔε λ χ αρώηΤραχ ήλ αι ν α. κ αιο βήχ αςε κ όπασε νε π' ο λί γ ο ν . τ ηνο ποί ανμό ν ηημάμμηδι ε τ ύ πων εκρυ φί ωςμέ σατ ης : «Θε μο υ. η Φραγ κ ογ ι αν ν ού δε νε ί χε δώσε ιύπν ον ε ι ςτ ου ο φθαλ μούς τ ης . τ ης ε ί χ ε νε παν έ λ θε ιε ι ςτ ον ν ο υν όλ ος ο βί ος τ ης . Ήξ ε υρεμάγ ι α.

ε πε ι δήπρο πολ λ ούε ί χ επε τ άξ ε ιτ αςε μβάδαςτ ηςαπότ ου ςπόδας . απότ ηνκ ορυ φήντ ' Αϊ -Θαν ασού. όπι σθ ε ντ ης . κ' έ τ ρε ξ ε ν ως φο βι σμέ ν ητ ρυγ ώνμετ ο πτ ε ρύ γ ι σμα τ ωνλ ε υκ ώνπλ ατ ε ι ώνχ ε ι ρί δων τ ης . αν υ πόδη τ ος . ήτ ον ε ι ςκ αιμόν ος κ αλ λ ι ε ργ ημέ ν οςε λ αι ών . ούτ εαπό χ ρι στ ι αν ο ύς .Επίτ ρε ι ςμήν αςε σχόλ αζ ονε ναργ ί α. Τό τ ε . οί δι οςτ ρό μοςτ ης . Δε νήτ οπλ έ ονε λ πί ςν αγ λ υτ ώση. κ αιδε νημπόρε σανν ακ άμουν τ ί ποτ επλ ι άτ σι κ ο . ούτ εαπό Το ύρκ ου ς . Ογ ε ροΜωραΐ τ ης . ο πάππος τ ο υκ τ ήτ ο ρος . Ήκ ουσετ ότ εαγ ρί αν φων ήν : — Αχ ! μωρήτ σού πα. όστ ι ςμε τ έ δι δετ ρομώδη κ ί ν η σι νε ι ςκ λ ών αςκ αιθάμν ου ς . τ ηνπρώτ ηνφοράνότ ε τ ηνε ί χ ονκ υν ηγ ή σε ι . Άλ λ οτ ε . ε πε ι δήτ ομέ ροςε κ ε ί ν οε ί χ επολ λ άμον οπάτ ι α. τ ηςή λ θεμι α έ μπν ε υ σι ς . στ οπλ άγ ιτ ουβου ν ού. δε ν υ πήρχ ονδρομί σκ ο ικ αιλ αβύ ρι ν θοι . Ού τ εη Κυβέ ρν ησι ςτ ηςΚορί ν θουτ ου ςε ί χεστ ε ί λ ε ι κ αν έ νβο ήθημα. αν άμε σαε ι ςτ αορμάν ι ακ αι τ ουςλ όγ γ ους . στ οΜε ροβί λ ι . Αυ τ ήε δο κ ί μασεν ακ ρυφθήε ι ς μί αν λ όχ μην βαθ ε ί αν . ημή τ ηρτ ηςΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύς . Εκ ε ί θ ε ντ ου λ ό γ γ ου. ε ι ςτ ο πλάγ ιτ ου βου ν ού. ε πήδα ωςδορκ άςαπό θάμν ου ε ι ςθάμν ον . – τ ηνμί αντ ωνοποί ωνε ί χ ε ναν αλ άβε ι ωςλ άφυ ρονοε ι ςε κτ ωνδ ι ωκ τ ών – κ αιτ ' αγ κ άθι αε χών ον τ οε ι ςτ αςπτ έ ρν αςτ ης . πε ρί τ ατ έ λ ητ ουάλ λ ουαι ών ος– κ ατ άτ ην 3 . κ άτ ωε ι ςτ ο Πυργ ί .κ 'ε κ ε ί θ ε νε ι ςτ οΜε ροβί λ ι . Εδώ. Τηνε ί χανκ υν η γ ήσε ι τ ονκ ατ ήφορον . κ αλ ού με ν ο ςο Πε ύκ οςτ ουΜωραΐ τ η . ε ντ η απε λ πι σί α.τ ηςέ σχ ι ζ ονκ ' αι μάτ ων ον τ ουςαστ ραγ άλ ου ςκ αιτ αρσού ς . κ αι σ' ε πι άσαμε ! Αυτ ή αν ε πήδησε τ ότ ε μέ σ' από τ ου ς θάμν ους . ε ί χ ε με τ αν αστ ε ύ σε ιαπό τ ον Μι στ ράνε ι ςτ οντ όποναυ τ όν . Ο θρου ςτ ων φύ λ λ ωνκ αιτ ωνκ λ άδ ων . τ ηνε πρόδωκ ε ν . ε ι ςτ οο ρο πέ δι οντ ουΠρο φή τ ουΗλ ί α. Ητ ό τ εν ε αράΔε λ χ αρώ. μετ αςπε λ ωρί αςπλ ατ άν ουςκ αι τ ηνπλο υσί ανβρύσι ν . αλ λ άμόν ονσυστ άδε ςδέ ν δρωνκ αι λ ό χμαιαπάτ ητ ο ι . πλ ην ε κ ε ί ν οιδ ε νε γ ε λάσθησαν . ε ί χ εκ ατ ορθ ώσε ιν ακ ρυφθή.

Εκ οί τ αζ ε ν αι δ ή μη αν ακ άλ υψη που τ οχ άσμα τ η ςγ ης . ε ι ςτ ονγ ι γαν τ ι αί ονκ ορμόν . μετ ' άλ λ ' αν τ ι κε ί με ν α. προςτ αοπί σω. ε κ ε ί ν η ντ ηνστ ι γ μήνδε νε πέ ρασε ναπότ ονν ουντ ο υ. χ ωρί ςν αφαν τ άζ ε τ αι ό τ ιο κ ορμό ςτ ου ε ί χ ε νκ οι λ ί αν . θ' αν ε κ άλ υπτ οντ οκ ατ αφύγ ι όντ ης . κ αιανηγ ν ό ε ιτ οκ οί λ ωματ ουγ ι γ αν τ ι αί ου κ ο ρμού. μέ γ αν τ οπι κό ν σε ι σμόν ησθάν θησαν οικ ατ ο ι κ ο ύν τ ε ς . ε ν τ ός τ ου οποί ου ηδ ύν αν τ ον ακ αθ ί σωσι ν αν έ τ ωςδύοάν θρωποι . Άμαοιτ ρε ι ςκ λέ φτ αιέ φθαν ον πέ ραντ ουπε ύκ ου . Τομέ σονή τ οάπε λ πι . Την ν ύ κτ αε κ ε ί ν ην κ ατ έ ρρε υ σε νογ ί γ ας . μέ χ ριτ ου 1871. Έβ λε πε κ αιτ ονπε ύκ ο νσυλ λ ήβδην . όχ ιόμωςε ι ςτ ονκ ορμόντ ουπε ύκ ου.κ αι σχ ε δόν παι δ αρι ώδε ς . Οι βοσκ οί κ αι ο ιαλ ι ε ί ςτ ονε ί χ ανσκ αφι δ ι άσε ι . Ο φημι σμέ ν οςπε ύ κ οςί στ ατ οε ι ς τ ομέ σο ντ ωνε λ αι ών . ε ι μή κ ατ ά φαν τ ασί αν . Τοχ ι λι ε τ έ ςδέ ν δρονήτ ον σκ αφι δ ι ασμέ ν ονκ ον τ άε ι ςτ ηνρί ζ αν . κ αι ε κ οί τ αξ επαν τ ούαλ λ ο ύ. τ ονο ποί ονδ ε νη μπορούσανν ' αγ κ αλ ι άσο υνπέ ν τ εάν δ ρε ς . Μόν ονε κτ ωνν ώτ ων ή τ οαόρατ ο ς . Μό ν οντ ηντ ε λ ε υτ αί αν στ ι γ μήν .τ ο υε ί χαν κ ο ι λ άν ε ιτ αέ γ κ ατ α. ε ι ς απόστ ασι ν μι λ ί ων . κ ' ε ξ ηκ ο λ ούθη σαν ν α τ ρέ χο υν . δι άν αλ άβωσι νε κ ε ί θ ε νάφθο ν ονδάδα. τ οε προ σπέ ρασαν . οτ ρί τ ο ςε στ ράφη. οπωσούνσκ οτ ι σμέ ν ος .ε ποχή ντ ηςΑι κ ατ ε ρί ν η ςκ αι τ ουΟρλ ώφ. Καιμετ ην φο βε ράνπλ ηγ ήνε ι ςτ αί ν ας . τ οο ποί ονθ ατ ηνε ί χ ε 4 . Καιανε γ ν ώρι ζ ε .τ ουε ί χ ανσκ άψε ιτ ηνκ αρδί αν . ε ι ςτ ασπλ άγ χ ν ατ ου. κ άτ ωε ι ςτ ην παραθαλ ασσί αν . Ει ςτ οκ οί λ ωμα ε κ ε ί ν ο. Οι δύ ο ε ξ αυ τ ών ουδ' ε στ ράφησαν οπί σω ν α ι δ ούν . αλ λ ' όχ ικ ατ ά πρό σωπο ν . Οιδι ώκ τ αιβε βαί ωςθα τ ηνέ βλ ε πο ν . Εκ ε ίδ ε νε κ ρύ πτ ε τ ο άλ λως . οπε ύ κο ςε πέ ζ ησε ν άλ λ ατ ρί ατ έ τ αρτ α αι ών ος . όπωςπαί ζ ουσιτ ονκ ρυ φτ όν . η μή τ ηρτ ηςση με ρι ν ή ςΦραγκ ο γ ι αν ν ούς . Εφαν τ άζ ον τ ο ότ ιη «τ σούπα» έ τ ρε χε νε μπρός . κ άτ ω. Κατ άΙ ούλ ι ον τ ου έ τ ους ε κ ε ί ν ου. θατ ηνέ βλ ε πονωςκ αρφωμέ ν ηνε κ ε ί .έ τ ρε ξ εν ακ ρυ βήητ ό τ εν ε όν υ μφοςΔε λ χ αρώ. με παι δ ι κ όντ ρόπον . κ αιότ ιε ν τ ός τ ης κ οι λ ί ας ε κ ρύπτ ε τ ο άν θ ρωπος . ωςγ ί γ αςμε τ αξ ύν άν ων . Οιτ ρε ι ς άν δ ρε ςέ τ ρε ξ αν .

Σκ ού φοντ ονε ί χ ε νον ομάσε ι . κ αιε ι ρήν ε υσαν ο πωσο ύν τ α πράγ ματ α.κ ατ απί ε ιε ξάπαν τ ος– δι ότ ι καμμί απτ υχ ήγη ςορατ ήδε νυπήρχ ε νόπου ν ακ ρυ βήτ ι ς . ΑιΔρυ άδε ς . με κ ον τ ήν φού ν τ αν . αν τ ί φε σί ου . Τα δύ οτ αύτ α παραγ κ ώμι α δε ντ ου τ αε ί χ ε δώσε ιάν ε υλ όγ ου η σύζ υγ όςτ ου. Την πλ ι ατ σι κ ολ ογ ί αν δ ι ε δ έ χ θηηφορολ ο γ ί α.τ αςοποί αςαυτ ήί σως ε πε κ αλ ε ί τ οε ι ςτ αςμαγ ε ί αςτ ης . κ ' έ γ ι ν εδε κ αε πτ άχ ρόν ων . Καιό λο ντ ονκ αι ρόν ύ στ ε ρο νε ξ ηκ ο λ ούθη σεν ακ άμν ημάγ ι α.κ αθώςλ έ γ ουν .κ αι ν αφέ ρν ηε ι ςαυτ ούςπολ λ ά«κ ε σάτ ι α». ανκ αιπολ ύμι κρά. ότ ανε με γ άλ ωσε . τ ην υ πάν δρε υσαν οιγ ον ε ί ςτ ης . ότ αν τ ον ε ι ρων ε ύε τ ο συν ήθως . * ** Η Χαδ ούλ αηΦράγ κ ι σσα. αιν ύμφαιτ ωνδασών . ήτ ονγ ε ν ν ημέ ν ητ ότ ε . κ ' έ κ τ οτ εέ παυσαν ν αε ί ν αιασύ δοτ α. ε ι ςτ ο υς ο φθαλ μούςτ ων– κ αι δ ε ντ ηνε ί δον . τ ηνε προστ άτ ε υ σαν . έ ρρι ψαν πρασι ν ωπήν αχ λ ύν .κ αι τ αε ν θυμε ί τ ο όλ ' αυτ ά. μάγ ι αε ν αν τ ί οντ ωνκ λ ε φτ ών . ε τ ύ φλ ωσαντ ους δ ι ώκ τ ας τ ης . τ α οποί α δι ηγ ε ί τ ο αρ γό τ ε ρα η μάν ν ατ ης . κ αιο Σουλ τ άν οςΜαχμο ύτε χ άρι σε . με τ ην παρθε ν ι κ ήν πον ηρί αντ ης–χ ωρί ςν απρογ ν ωρί ζ ηότ ιαυτ όςθαήτ ονητ ύχ ητ ηςκ αιο κ αλ ός τ ης – ε πε ι δ ή. Ην ε αρά γ υ ν ήε σώθη από τ ουςό ν υχ αςτ ων . ηΧαδούλ α. ώστ επο υθε ν άπλ έ ονδε νυπήρχ ε πλ ι άτ σι κ ο– ε ωσότ ου . τ ε φροκ οκ κ ί ν ου . Ύστ ε ρον . χ λ οε ρόν σκ ότ ος . κ ατ άτ ους χ ρόν ο υς τ ο υ Κυ βε ρν ή τ ου . κ αιτ ης έ δωκ αν άν δ ρα τ ον Γ ι άν ν ην τ ον Φράγ κ ον . τ ην«ώτ αου κέ χου σαν ». κ αιέ κτ οτ εόλ οςοπε ρι ού σι οςλ αόςε ξ ακ ολ ουθ ε ί ν αδουλ ε ύηδι άτ ηνμε γ άλ ηνκ ε ν τ ρι κ ήνγ αστ έ ρα. ε κ ε ί ν οντ ο νοποί ονη σύζ υγ οςτ ου ε πων όμασε ναργό τ ε ρον «τ ονΣκ ούφον »κ αι «τ ο νΛο γ αρι ασμόν ». «Λογ αρι ασμόν » τ ον ων ό μασε ν 5 .έ δωκ ε νοΘε όςκ αιη σύχ ασαντ απράγ ματ α. ε φόρε ιε ί δος μακ ρού σκ ού φου. ακ όμηπρι ντ ον υ παν δρε υθ ή.τ α«Δι αβολ ο ν ήσι α» ε ι ςτ ην Ελ λ άδα.

δε νηδύν ατ οορθώςν α λ ο γ αρι άσηού τ επο σόνδ ι ' ολ ί γ ουςπαράδε ς . Άλ λ ωςαύτ ηήτ ο μο ν αχο κό ρη.τ αδ ύοαμπέ λ ι α πλ ησί οντ αύ τ ης . Εί χ ε νέ λ θε ι 6 . Ως προί κ α τ ού έ δωκ ε μί αν ο ι κί αν έ ρημον . Αν έ λ ε ι πε ναυτ ή. Το θ υγ άτ ρι ον ε ί χε νυ ποτ ροπι άσε ιπάλι ν . Τοι αύ τ ην προί κ αέ δωκ ε νογ ε ρο-Στ αθ αρ όςε ι ςτ ηνθυ γ ατ έ ρατ ου . ε ν αγ ρι οχ ώραφον . κ αι ή σαν «καλ ο γε ρι κ ά». Εί χε νυπάρξ ε ιε πίμακ ρόνχ ρόν ονμαθ ητ ήςκ αικ άλ φαςτ ουπατ ρός τ ης . ε ι ςτ οκ αρι ν άγι οήε ι ςτ ο ναρσαν άν . προ τ ο υ 21. ε πί τ ι ν ός κ ρη μν ώδουςακ τ ήςκ αιαπε ί χ ετ ρε ι ςώραςαπότ ηνσημε ρι ν ήνπολ ί χ ν ην . κ ' έ πασχ ε δε ι ν ώς . ε ί χε κ ρατ ήσε ιτ αςδύον ε οδμήτ ουςοι κ ί αςε ι ςτ η νν έ ανπόλ ι ν . «αυτ ό ς · ε ί ν ' ολ ογ αρι ασμός ». δ ύοε λαι ών ας . τ η νσυμβί ανκ αιτ ονυι όντ ου. τ ονε ξ ε τ ί μη σε .ο ύτ εδυ οημε ροκ άματ α. Ότ αν τ ον ε ί δε νο γ έ ρων τ ό σον απλ οϊ κ όν . Δι άτ ονε αυ τ όντ ου. τ ηνν ύκ τ α ε κ ε ί ν ην . αφο ύτ ο νυπαν δρε ύθ η. ε πε ι δ ήσυν ή θι ζ επο λ λ άκ ι ςτ ηνφράσι ν . αν ήκ ον τ αε ι ς μί αν δι αλ υθ ε ί σανΜον ή ν . Ομοί ως κ ' «έ ν α πι ν άκ ιχ ωράφι ». κ αιολ ί γ αχ ωράφι α– κ αιό σα με τ ρητ ά ε ί χ ε ν . κ αιαπε φάσι σεν α τ ον κ άμη γ αμβ ρόν . τ ο οποί ον αμφε σβήτ ε ιογ ε ί τ ο ν αςωςι δ ι κ όντ ου · οιδεάλ λ οιγ ε ί τ ο ν ε ςέ λ ε γ ονότ ικ αι τ αδύ οχ ωράφι αδι άτ αο ποί αε μάλ ων ανοιδύ οή σανκ ατ απατ ημέ ν α. κ αιδι ότ ι . θ ατ ονε γ ε λ ού σανκ αθημε ρι ν ώς · ποτ έδε νθατ ουέ δι δαν σωστ όντ ονκ ό ποντ ουε ι ςτ απλ οί α. Του έ δωκ εκ ' έ ν αο ν όματ ιΜποστ άν ι .αργ ό τ ε ρα. τ ο ο ποί ον ε υρί σκε τ ο ακ ρι βώς έ ξ ω τ ου ε ρήμου Κάστ ρου . ε ξ ασκ ο ύν τ ος τ ην ι δί αν τ έ χν ην . ολ ι γ αρκ ήκ αιμε τ ρι όφρον α. Ήτ ονηε ν δε κάτ ηε σπέ ρααπότ ουτ οκ ε τ ούτ ηςκ όρη ςτ ης . άλ λως . * * * Έωςε δώ ε ί χανφθάσε ιαιαν αμν ήσε ι ςτ ηςΦραγ κ ογ ι αν ν ούς .ε ι ςτ οπαλ αι όνΚάστ ρον . ε τ οι μόρροπο ν . όπουε κ ατ οι κ ού σανέ ν ακ αι ρόν ο ιάν θρωποι . ό πουε ι ργ άζ ε τ οωςμαραγ κ όςήωςκ αλ αφάτ ης .

. Ήτ ο μό ν ον ν αρκ ωμέ ν η. Καιμε τ ' ολ ί γ ον η λ ε χ ών α απε κ οι μήθη ησυχ ώτ ε ρα. «μορφοδ ούλ α».. αν δρώδης . ον ο μαστ ή δε υ φάν τ ρι α· ή τ ον με λ αψή. Ηλ ε χών αε κ ι ν ήθηε πί τ η ςχαμηλ ή ςκ αιστ ε ν ήςκ λ ί ν ης . Εξ ύπν ησε ναπότ ηνφων ήντ ηςκ όρηςτ ης . σπασμωδι κ ός βήχ ας η κ ούσθ η. — Πώςτ οβλ έ πε ι ς . Ήν οι ξ ετ α ό μματ α. τ ον γ ε ι τ ον ι κ όν αν υ πομον ούσαν αμάθηπώςε ί ν αιηλ ε χ ών ακ αιτ ομωρόν . με τ άτ οτ ρί τ ονλ άλ ημα τ ουπε τ ε ι ν ο ύ. Εκ ι ν ήθη ε πίτ ηςπε ν ι χ ράςστ ρωμν ής . Εδο κ ί μασεν αδώση μί ανκ ουτ αλ ι άν . Την στ ι γ μήν ε κ ε ί ν ην . υψη λή . ε πρόσθε σεμεστ ρυ φν όνκ αι αλ λ όκ οτ ονήθ οςηγρ αί α... Επλ η σί ασε νε ι ςτ οφωςτ ουλ ύχ ν ουμι κρ άνφι άλ ην . κ αι με τ άμί ανστ ι γ μήνπάλ ι ντ οε ξ έ ρασε . Τομι κ ρόνε γ ε ύθητ ορε υστ όν . Η γ ραί α μόλ ι ς έ κ λ ε ι σε νολ ί γο ντ αόμματ ατ η νώραντ ουό ρθ ρου. κ αι ηρώτ η σε : — Πώςπάε ι .. γε ρον τ οκ όρηήδ η. ν α.άρρωστ ονε ι ςτ ονκό σμον .ή τ οναν ύπαν δ ρη.. Τί θ ακ άμη !.τ η ςΑμέ ρσας .. μάν ν α... κ ' ε προ σπάθη σε ν α δώση ε ι ς αυτ ό πρόχ ε ι ρον βοήθ ε ι αν . πουήρθεστ ονκ όσμοκ ι αυ τ ό!. ή τ ι ς ήλ θ ε λ ί αν πρωί από τ ον μι κ ρόν οι κ ί σκ ον . ηδε υτ ε ρό τ οκ ος . κ αιε ί χεκ λ ε ι στ άτ α βλέ φαρα.κ αιπώςε ί χε πε ράσε ιτ ηνν ύκ τ αημάν ν ατ ης .. Απότ ηνκο ι λί αντ ηςμη τ ρόςτ ου .. –κ αιτ α προι κ ι άτ ης κ αιτ α στ ολ ί δι ατ α κ ε ν τ ητ ά.. τ α οποί α μόν ητ ηςε ί χεκ ατ ασκ ε υ άσε ι . — Πώςν απάη!.. αν ε σηκ ώθη δυ οήτ ρε ι ς δακ τ ύ λ ους άν ω τ ου προσκ ε φάλ ου. αλ λ ά προκ ομμέ ν η πολ ύ. ε ί πε ναυστ ηρώςηγ ραί α· ησύχ ασετ ώρα. κ αιτ αξ υπν ητ άόν ε ι ρα.. έ κ υ ψε νε πίτ ου παι δ ί ου. μάν ν α. κ αισυ!.. ΗΑμέ ρσα. — Πώςν ατ οι δ ώ. Φαί ν ε τ αι ότ ιδε ν ε κ οι μάτ οκ αλ ά. δε νθ αβήξ η. ε υ ρί σκ ον τ οκ λ ε ι σμέ ν α 7 . ηφθο ράτ ο ε ί χ ε παρακ ο λ ουθή σε ι . ό που ή τ ο αν ακ ε κ λ ι μέ ν η . δι ε κ ό πησαν . αιαν αμν ή σε ι ς . Μωρόπαι δίε ί ν αι .ε ι ςτ αχε ί λ ητ ουμωρού .

ό στ ι ςε κ οι μάτ οε κ ε ί θε ντ ουλ ε πτ ού ξ υ λο τ οί χ ου. τ ρι βέ λ ι α.... οσύζ υγ ο ςτ ηςλ ε χ ών ας . — Τίν αε ί ν αι !.Πώςε ί στ ε . ε ί πεμε τ άστ ε ν αγ μούηγ ραί α. Δε νμπορε ίν αμαζ ώξ ητ α σι δε ρι κ άτ ου . Εμάζ ε υ ετ αε ργ αλ ε ί α τ ου – σκ ε πάρν ι α. έ λ ε γ ε · πώςπε ράσατ ε .. πρι όν ι α. έ ρρι πτ ε ναν άε νμέ σαστ οζ ε μπί λ ι τ ο υ– σκ ε πάρν ι α. Ήτ ο ε υ ρύστ ε ρν ος . κ τ λ . τ αο ποί α ο Ντ αν τ ής .– ε ξ ύπν ησεκ αιτ η νλ ε χ ώ. «αΐ σκ ι ωτ ος ». — Ξυ πν ήσατ ε . μάν ν α. Ο θόρυβο ςτ ων ε ργ αλ ε ί ων . όπι σθ ε ντ ουξ υ λο τ οί χ ου. Όπο ι οςτ ονακ ούε ι ..» Έλ αν απι ηςτ ο ρακ ί σου.θ αρρε ί τ ί γ ί ν ε τ αι !. Ηκ ο ύσθηθόρυ βοςε ι ςτ οπλ αγ ι ν όνμι κ ρόνχ ώρι σμα... ε ί πε νε ι ρων ι κ ώςγ ε λ ώσαηΑμέ ρσα. Αμέ ρσα. — «Γύφτ ι κ οσπί τ ι κ αί ε τ αι ». Ηκ ού σθη τ ότ ε η φων ή τ ο υ Κων στ αν τ ή όπι σθ ε ν τ ου μι κ ρού δ ι αφράγ ματ ος .».. κ αιητ οι μάζ ε τ ον αυ πάγ η στ ον τ αρσαν άν . — Ακ ούς . Ηγ ραί α μόλ ι ςε ί χε νε ξ υ πν ήσε ι . τ ίσαμαν τ άκ άν ε ι ! ε ί πε νηγ ραί α.Ο Κων στ αν τ ήςρί χ ν ε ιτ ασύν ε ργ ατ ουμε ςστ οζ ε μπί λ ι !. Ο Ντ αν τ ής ε φάν ηε ι ςτ ην θύραν τ ου χ ε ι με ρι ν ού θαλ άμο υ. — Τ' ε ί ν αι . — «Και βι ολο γ αρι άζ ε ι ς . χ ωρί ςν αε ί ν αι ο ρατ ός .. όπωςέ λ ε γ ε νηγ ραί α 8 . τ ηνγ υ ν αί κ α τ ου.. παραπλ ε ύρωςε ν όςάλ λο υςκ ορασί ουκ 'ε ν όςπαι δί ουμι κ ράς η λ ι κ ί ας . κ αιε ί χ ε νε ξ υπν ήσε ιτ ηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν ην .. χωρί ςν ' ακ ου στ ή . ροκ άν ι α. μεάχ αρι ντ ονκο ρμόν .απόχ ρόν ωνπο λ λ ώνε ι ςμε γάλ ηνάκ ομψονκ ασσέ λ αν ....... «Σαντ ηνκ ότ τ αστ ομύ λο . πε θε ρά. Να.κ αιτ αέ τ ρωγ ε νο σκ όροςκ αι τ οσαράκι .Πώςπε ράσατ ε .συν ε πλ ήρωσετ ηνπαροι μί ανηΑμέ ρσα.. — Καλ ημέ ρα!. κ ' έ τ ρι βε τ α όμματ ατ ραυ λί ζ ου σα...... πέ ρασεκ ι αυτ ήην ύχ τ α.ν ' αρχί σητ ομε ρο κ άματ ον . — Εσύ ' σαι . Ήτ ονοΝτ αν τ ή ςο Τραχή λ ης . — Πώςν απε ράσωμε !. πρι όν ι α.

ηγ ρύπν ε ι ε πί τ ηςστ ρωμν ή ςτ η ς . κ αιτ ην «ε κ ο υκ ού λωσαν ». — Δε νέ χ ε ικ αν έ ν ασύ κ ο. άμαέ λ αβετ ορακ οπότ ηρον απότ η νχ ε ί ρατ ηςγ υ ν αι κ αδέ λ φηςτ ου . οΝτ αν τ ής .ε ι ςτ ομι κ ρόνράφιάν ωθε ντ ηςε στ ί ας . ηλ ε χ ών αε λαγ ο κ οι μάτ οε πίτ η ςκ λ ί ν ης ·τ οβρέ φοςέ βηχ ε νε ι ς τ ολ ί κ ν ον .πε ν θε ράτ ου. δι άν απι ηοΚων στ αν τ ής . ό πως κ αιτ αςπρολ αβού σας ν ύκ τ ας .κ αιτ ης έ ν ε υσεν αβάλ ηστ οποτ ηράκ ι . κ αισχ ε δ όνσπαν ός . κ αιμετ ο μποστ άν ιτ οχ έ ρσονε ι ςτ ην 9 . Ηγ ραί αέ δε ι ξ ε νε ι ςτ ηνΑμέ ρσαντ ην μι κ ράνφι άλ ηνμετ ορακ ί . ε ί πε νε ν θυμηθ ε ί σαάλ λ ηνπαροι μί ανη γ υ ν αι κ αδ έ λ φητ ου ... η ρώτ ησεούτ ος . — Του λ όουσ' μηντ ονθέ λ ηςτ ονσαστ ι κ ό σο υν α' ν αιστ ραβός . «Σαράν τ α στ αχ τ ο κο ύλ ου ρα» μας χ ρε ι άζ ο ν τ ' ε δώ.. ο ποί ονε ί ν αικ αιηγ έ ν ν ησι ς κ ό ρης .κ 'ε πή γεδ ι άτ οντ αρσαν άν . Αφού τ ην υπάν δρε υ σαν . — Καλ όσαςβράδυ ! Εφορτ ώθητ ηνζ ε μπί λ αν . ε νκαι ρώ ε ν σκ ήψε ωςτ οι ούτ ου «αι σί ουγ ε γ ον ότ ος ». ηΑμέ ρσα. ε ν ν ο ούσα τ ην σπατ άλ η νήτ ι ςσυ ν ήθωςγ ί ν ε τ αικ ' ε ι ςτ α πτ ωχ ότ ε ρα σπί τ ι α. — Πο υν α βρε θή τ έ τ οι ο πράμα!. ολ ύχ ν οςε τ ρε μόφε γ γ ε νε ι ςτ ο μι κ ρόν φάτ ν ωμα. ε ί πε νη γ ραί α Χαδούλ α.. Ήτ ονπε ρίτ ο πρώτ ον λ άλ ημα τ ου πε τ ε ι ν ού . Β' Το πυ ρέ φθ ι ν ε νε ι ςτ ηνε στ ί αν . οπό τ εαιαν αμν ήσε ι ς έ ρχ ον τ αιε νε ί δε ιφαν τ ασμάτ ων . Εβί βα! Καλ ήσαράν τ ι ση! Κ' έ πι ε ναπν ε υ στ ί τ ομι κ ρόνποτ ή ρι ον . κ αιτ ηνε προί κ ι σανμετ οσπί τ ι τ οε τ οι μό ρροπονε ι ςτ ο παλ αι ό νακ ατ οί κ ητ ονΚάστ ρον .. κ αιη γ ραί α Φραγ κ ογ ι αν ν ού. — Θέ λ ε ι ςε σύγ αμπρόμεμάτ ι α... ε ί πε χ ωρί ςν απε ι ραχ θή. ε πρό σθε σε ν .

τ α ε ξ ήλ ε γ ξ ε νό λ α. ε ξ ήσκ ησετ υ ραν ν ι κή νε πι τ ήρησι νε πίτ ηςκ όρηςκ αιτ ου αρραβων ι αστ ι κ ού. κ αθώςων όμαζ εσυν ήθωςτ ηνκ ό ρηντ ης . ημι κ ρή Στ ρι γ λ ί τ σα. ωςτ όσον . μηε πι τ ρέ πο υσατ η νε λ αχ ί στ η νι δι αι τ έ ρανσυν ομι λ ί αν με τ αξ ύτ ωνδ ύο. αμέ σωςτ η νΔε υτ έ ραν . έ ν ατ ηγ άν ι . Τοπροι κ οσύμφων όν τ ης . κ αι με τ ο αγ ρι ο χώραφον τ ο δ ι αφι λ ον ι κ ο ύμε ν οναπότ ονγ ε ί τ ο ν ακ αιαπότ οΜο ν αστ ήρι . τ όσε ς προσκε φαλ άδε ς . μυρι σθ ε ί σατ οπράγ μα. ε ί χ εγ ί ν ε ι πολ ύπο ν ηρή. κ αθώςκ αιμί απλ ή ρη ςφορε σι ά. χάρι ςε ι ςτ ηνφύ σι νκ 'ε ι ςτ αμαθήματ ατ η ςμητ ρόςτ ης . Τούτ οέ κ αμν ε . δύ ομαξ ι λ άρι α. Ανκ αιν έ απολ ύήτ ον .αγ ρί αν βορε ι ν ή ν ε σχ ατ ι άν . αν αλ όγ ωςτ ηςηλ ι κ ί αςτ η ς . Τότ εηαν δραδέ λ φηέ βαλεστ αλ όγ ι ατ ο ναδε λ φόντ ης · ο ύτ ο ςπαρε πο ν έ θη ε ι ςτ ηνν ε όν υμφον . αφούδε νήτ ονι κ αν ό ςν απάρησπί τ ι κι αμπέ λ ι κ 'ε λ ι ών α. ηΧαδ ούλ αε ί χ εδοκ ι μάσε ιτ ω όν τ ι ν ασφυρί ξ ηκ άτ ιτ οι ούτ ονστ ' αυτ ι άτ ουγ αμβρο ύ.ε ί ν αικ αλ ώςδο σμέ ν α. Ακ όμηκ αι μαχαι ροπί ρουν α κ αι κ ο υτ άλ ι ααν έ γ ραφετ οπροι κ οσύ μφων ον . κ αι ε ί ν αιαρκ ε τ ά». κ αιε ύρε ν ότ ιέ λε ι πο νε κτ ων ε ντ ων κ ατ αλ όγ ωδ ύο σι ν δόν ι α. τ όσα υποκ άμι σα.» Κατ άτ ηνε πο χήντ ουαρραβών ος . ην ε όν υμφος με τ άτ ο υσυζ ύγ ουτ ηςε κ ατ ο ί κη σε νε ι ςτ οσπί τ ιτ ηςαν δραδ έ λ φηςτ η ςτ ης χ ήρας . όπο υ μόν ον τ α στ ο ι χε ι άκ ατ οι κ ούν · κ αιτ ιτ ον ωφε λ ούν τ α σι ν δόν ι ακ αι τ αποκ άμι σα. Η ι δ ι ο τ ε λ ήςγ ραί ααπήν τ η σε νό τ ι«τ αόσαέ δωσε . Η αν δραδέ λ φη. Αλ λ 'η μάν ν ατ ης . ε νχ άλ κ ωμα. όπως κ αι δύο χ αλ κ ώματ α. κ αι φο βουμέ ν ημή πωςαυ τ ή. τ ουσηκ ώση τ α μυ αλ άτ ου γ αμβρού . τ ηνε πι ο ύσαντ ουγ άμο υ. προσχή ματ ι με νδι άτ ηνσε μν ότ η τ α: 10 . μί ανπυροστ ι άν .τ αε κ ούσι α κ αι τ αακ ούσι α. αλ λ ά.κ αιάν οι ξ εν οι κ ο κυ ρι όμεμι κ ράπράγ ματ α. ώστ εν α πο ν ηρέ ψη ού τ ος ν αζ ητ ή προ ι κ ι ά πε ρι σσότ ε ρα. ε κ ε ί ν ηδ ετ ουαπήν τ ησε ν : «Αν αγ ρο ι κο ύσετ οσυ φέ ροτ ου . Αυθ ημε ρόν δ ε παρή γ γ ε ι λ ετ ης πε ν θ ε ράς ν α φέ ρη τ αε λ λ ε ί πον τ α.κ τ λ . δε νθαε δέ χε τ ον ατ ουγ ράψουνσπί τ ιστ ο Κάστ ρο.έ γρ αφελ ε πτ ο με ρώςότ ιτ ηςε ί χανδώσε ιτ όσε ςφορε σι έ ς ρο ύχ α.

Μόν ονηγ ραί α. ήτ ι ς . κ αιθέ σαςε πίτ ων γ ον άτ ων τ ο βι βλ ί οντ ου Απο στ ό λ ου..τ η νε κπτ ε ρούχ ην όςπέ ν ν αν από τ η ν μακ ράν θήκ ην τ ου κ αλ αμαρι ού . αλ λ άν ' απαι τ ήσωσισπί τ ιε ι ςτ ηνν έ ανπόλ ι ν ..τ η νπαραμο ν ήντ ουαρραβών ος . κ αί τ οιμε με γ άλ ηνπροφύλ αξ ι ν . έ ν ε υ ε νε ι ςτ οναρραβων ι αστ ι κ όν ... κ αι αμπέ λ ι κ 'ε λαι ών αε ι ςτ ηνπε ρι οχ ήντ ηςν έ αςπόλ ε ως . («Σκ αρών ω κ αράβι » ι σοδυν αμε ίμε τ ο «ν αυπηγ ών αυν »)· αλ λ άπράγ ματ ιτ οέ κ αμν ε . Ει ςμάτ ην .. ψάλ τ η ντ ηςε κ κ λ ησί ας . δι άν ' αν τ ι με τ ωπί ζ ηφι λ οφρόν ωςτ ην 11 .κ αιτ η ςδί ν ω πρώτ οντ ηνε υ χήνμου. τ ου ομο ι άζ ον τ ος πολ ύ με πι στ ό λ αν .. Ού τ εογ αμβρός .ε ν ώ ογ έ ρωνν αυ πηγ όςυ πη γ όρε υ ετ οπροι κ οσύ μφων ονε ι ςτ ον Αν αγ ν ώστ ηντ ονΣυ βί αν . αυτ ήηΣτ ρι γ λ ί τ σα! ε ί χ ε νε ι πε ί . ό πως η τ έ μπλ α. ό τ εογ αμβρόςμε τ ά τ ης αδε λ φής τ ο υε ί χ ον έ λ θε ιε ι ςτ ην οι κ ί αν ν α συζ ητ ή σουν τ α πε ρί προι κ ός . κ αι ε πι στ ρε φο μέ ν ην με δύο τ ε ραστ ί ας προσκ ε φαλ άδας – ακί ν ητ ος κ αικ αμαρών ουσα. ημήτ ηρτ ης . Βλ έ πε τ ε . ανκ αιαν αγ κ ασμέ ν ηήτ ον α στ ρέ φητ αν ώτ απροςτ ηνκ όρην .... Μί ανε σπέ ραν . έ ν ε υε νε ι ςτ ην αν δ ραδ έ λ φη ν .»... ε ί χ εγ ράψε ικ αθ' υ παγ όρε υσι ντ ουγ έ ρο ν τ ο ς«Ει ςτ ' όν οματ ουΠατ ρόςκ αιτ ουΥι ούκ αι τ ου Αγ ί ου Πν ε ύ ματ ος . κ ατ άτ ο φαι ν όμε ν ον . ν α μη δε χθ ώσι ν ως προί κ α «σπί τ ιστ ο Κάστ ρο» κ αι «χωράφιστ οΣτ ο ι βωτ ό». υ παν δρε ύω τ ηνκ όρηνμο υ Χαδ ούλ ανμετ ον Ι ωάν ν ηνΦράγ κ ον . ηΧαδούλ α ί στ ατ οαν τ ι κ ρύτ η ςε στ ί ας . ν αμουσκ αρώσηκ αν έ ν απρωι μάδι . κ ' ε πάν ω ε ι ςτ ο βι βλ ί ον τ ε μάχ ι ο νχ ον δρού χ αρτ ί ου . τ ην με τ αφο ράν τ ου ρήματ ος τ ην ε λ άμβαν ε ν από τ ο ε πάγ γ ε λ μα τ ης συ ν τ ε χ ν ί ας . παπλ ωμάτ ωνκ αιπροσκ ε φαλ αί ωντ ηνσκ ε παστ ήνμε με τ αξ ωτ ήν σι ν δόν α. αλ λ ' όμως έ ν ε υε κ ρυφά. αν υπομόν ως . όστ ι ςε ί χ εβγ άλ ε ιτ ο ο ρε ι χ άλ κ ι ν ονκ αλ αμάρι τ ουαπότ ηνζ ών ην .ο ύτ εηαν δραδέ λ φηε ί δαντ ' απηλ πι σμέ ν α ν ε ύ ματ α. δί πλ αε ι ςτ η ντ έ μπλαν–τ ηνστ ήλ ηντ ουτ έ στ ι τ ωνστ ρωμάτ ων . δι άν αμηαν αγ κ ασθ ήν α δ ώσημε γ αλ υτ έ ρανπροί κ α.— Δε νέ χ ω.

δε ντ ης έ δωκ ε νο ύτ εν υ χι έ ς .ε σκ έ φθηότ ι δε νθαε σύμφε ρεν ακ άμηλ όγ ονδι ' αυ τ ότ ο πράγ μα ε ι ςτ η νκ όρην τ η ς . ο ύτ ε τ σι μπι έ ς . ώστ εν αέ χημόν οντ η νμί ανπλ άτ ηνγ υρι σμέ ν ηνπροςτ ηνν έ αν– αί φν ης .ε ν ώ ημή τ ηρτ η ςολ οφάν ε ρατ ηνε ί χε νι δε ί ν ακ άμν ητ α ρι ψοκ ί ν δυν αε κ ε ί ν αν ε ύματ α. ότ αν ε υρέ θησανμόν αι . Ογ έ ρωνπι θαν ώςθα ε κ άμπτ ε τ οε ι ςτ ας ι κ ε σί αςκ αιτ ακ λ αύματ ατ ή ςμον αχ οκ όρης . Όθε νε σι ώπησε ν . ούτ εδαγ κ ωματ ι έ ς . κ αιδε ν ε ί χ ανσυν ηθί σε ιακ όμαούτ εε ι ςτ ηνν έ αντ άξ ι ντ ωνπραγ μάτ ων . τ α«μαθημέ ν α» τ ων . Καιτ ότ ετ απράγ ματ αθα ε γ ί ν ον τ οχ ε ι ρό τ ε ρα βε βαί ως .κ 'ε γώ σε σώζ ω.συμπε θέ ρανκ αιτ ονγ αμβρό ν . ότ ιπο λ λ αίοι κ ί αιε σώζ ο ν τ οακ όμαε ι ς τ οΚάστ ρον . Πάραυτ αε τ όξ ε υσεβλ έ μμαφοβε ράςαπε ι λ ήςπροςαυ τ ήν . συχ ν άσυν ή θι ζ ε . Σημε ι ωτ έ ονότ ιη προ ι κ οδοσί ατ ηςοι κ ί αςε ι ςτ ο παλ αι όνακ ατ ο ί κ η τ ον χ ωρί ονε ί χετ ού τ οτ οε υλ ογ οφαν έ ς .. ωςν ατ η νε πλ ηροφόρησε ναόρατ ονπν ε ύμαότ ικ άτ ιέ τ ρε χ ε ν . δι ά πρώτ ηνφοράνε ι ςτ ην ζ ωή ντ η ς . ότ ιο ι κ ογ έ ν ε ι αίτ ί ν ε ςσυν ήθι ζ ονν αδι ατ ρί βωσιτ οθέ ροςε κε ί .κ αι 12 . Κ' ε ν ώ όλ οτ ο Κάστ ροναν ε πόλ ο υν . αλ λ ' υπή ρχεπροσδοκ ί α ότ ιοιάν θρωποιθα ε βι άζ ον τ οκ αι πάλ ι νν αε παν έ λ θουνε ι ςτ απαλ αι ά.κ αιτ οΚάστ ρονε λ υπούν τ οκ αιτ οε ρρέ μβαζ ον . — Ε! μωρήΣτ ρι γ λ ί τ σα! υ πε ψι θύρι σεμέ σατ ης . ΗΧαδ ούλ αε θ αύμασεπώς . Έν ν οι ασου!. ε στ ράφη αποτ όμως προ ς τ ην θυγ ατ έ ρα τ ης . πράγ ματ οο ποί ον . τ οο ποί ονε πον ού σανο ιγ ε ρο ν τ ότ ε ροι ..κ αι ηε γ κ ατ άστ ασι ςε ι ςτ ηνν έ ανπό λ ι νδ ε νε ν ομί ζ ε τ ο ο ρι στ ι κ ή. ούτ εε ι ς βί ο νε ι ρην ι κ όν . άλ λ ως . χ ωρί ςε πι δρο μάς κ λ ε φτ ών κ αι πε ι ρατ ών κ αι τ ης Τουρκ ι κ ήςαρμάδ ας . κ αιθα έ δι δ επε ρι σσοτ έ ραν προί κ α. Ευθύ ςόμωςκ ατ ό πι ν . κ αι ε ί δ ε τ ' απηγ ο ρε υ μέ ν α «κ αμώματ ά» τ η ς . Δι ό τ ιε φοβήθη μη ντ ης δώση αφο ρμή νν απαραπον ε θήε ι ςτ ονπατ έ ρατ ης . κ αιότ ιε ι ςτ ηνφαν τ ασί αντ ωναν θρώπωνυπήρχ επροκ ατ άλ ηψι ςυπέ ρ τ ου«Παλ αι ούΧωρι ού ». ε ί χ εκ αθ ί σε ιόμωςμετ ο ι ο ύτ ο ντ ρό πον .

κ αιότ ι μι μού ν τ αι αλ λ ήλ ου ςμηχ αν ι κ ώς . ακ ο λ ούθωςηΑμέ ρσα. δ ηλ . κ ατ όπι νοΜι χ άλ η ς . ε ί χ ε ναξ ι ωθή .κ αι η τ ε λ ε υ τ αί αηΚρι ν ι ώ. ηοποί α ε γ ήραζ εκ ' ε γ ί ν ε τ ο παράξ ε ν η. Τηνμί ανχ ρον ι άνημπόρε σεμόν ονν ακ τ ί σητ έ σσαρας τ οί χ ουςλ ασπο κτ ί στ ους . ε δέ χ θηκ ατ ' ο ί κο ντ ον έ οναν δρό γ υν ον . ακ ολ ούθ ως ο Γι αλή ς . ωςέ λ ε γ ε . μαζ ί μετ ονσύζ υγ ονκ αι τ ατ έ κ ν α. ωςέ λ ε γ εμε τ ρι ο φρόν ως . αν ό μοι α παλ αι άκ αιν έ α. Ού τ ωλ οι πόν . αν υ πομον ούσα. μεέ ν α παί δα έ φηβον .τ οε ί χ ονε ι ςτ οστ όμα.ν ' αποκ τ ήσηκ ι αυ τ ήέ ν α σπι τ άκ ιδι κ ότ η ς . ωςσυν τ ε χ ν ί τ ηςκ αιπαραγ υι όςτ ο υαν δρόςτ ης . με τ άδύ οε βδομάδ αςαπότ ο υαρραβών ο ςε τ ε λ έ σθηο γ άμος . ε ργ αζ όμε ν ον ε πί σης ε ι ςτ ο ν αυ πηγ ε ί ον . Εί τ α. ήτ ι ςμετ ηνηλ ι κ ί ανκ αιτ ηνπε ί ραντ ουκ όσμουε γ έ ν ε τ ο πολ ύσο φωτ έ ρα. κ αιδε υτ έ ρα η Δε λ χ αρώ. Ούτ ωςηθέ λ ησε νηπε ν θε ρά. Καιηαν δραδέ λ φη. ηλ ι κ ι ωμέ ν η . με τ ' αυ τ ήνοΜητ ράκ ης . Δε ντ ηςήρε σκ ε ν . μι κ ρούςκ αιχαμη λο ύςκ αιν ατ ου ςστ ε γ άση· τ ην δ ε υ τ έ ραν χ ρον ι άν κατ ώρθωσε ν α πε τ σώση κ ατ άτ ατ ρί ατ έ τ αρτ ατ ο σπί τ ι . ο Στ άθη ς . Τότ εη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. κ αι . κ ' ε πήγ εν αε γ κ ατ αστ αθή. δε νέ παυ ονό μωςν ακ τ ί ζ ωσι νοι κ οδο μάςε ι ςτ ον ν έ ον συν οι κ ι σμόν – ό πως αποδε ι χ θή δι ά μυ ρι οστ ήν φοράν ό τ ιοι άν θ ρωποι συν ήθ ως άλ λ α σκ έ πτ ο ν τ αι κ αι άλ λ ακ άμν ουν . χ ήρα. με δι άφορα σαν ί δι α. ν ακ ατ ασκ ε υάση μι κ ρόν πάτ ωμα.ε ι ςτ ην«φωλ ι άν » 13 . ε ι ςτ ην«γων ί αν »τ ης . ε γε ν ν ήθ ητ ο πρώτ ον παι δ ί ον . χ άρι ςε ι ςτ ην ε πι δε ξ ι ότ ητ ατ ης κ αιτ ην ο ι κο ν ομί αντ ης . ε ί χ ον δ ε με γ αλ ώσε ιαρκ ε τ άκ αιτ α δύο τ ε λ ε υ τ αί ατ ηςαν δραδέ λ φης . ήρχ ι σεπόλ ε μο ςε ν τ όςτ ου ο ί κο υ.ν αέ χ η γ αμβρόναστ ε φάν ωτ ονν α συχν άζ ηστ ο σπί τ ι . ε κ ουβαλ ήθ η. κ αιε νάλ λ οπαι δί ονκ ' ε νκ οράσι οναν ή λ ι κ α. Κατ άτ ου ςπρώτ ουςχ ρόν ου ςε φαί ν ε τ ον αβασι λ ε ύη ε ι ρήν ηε ν τ ός τ ης οι κ ί ας . ό τ αν ήρχ ι σαν ν α με γ αλ ών ουν τ α δύο πρώτ α παι δ ι άτ ης ν ύμφης . πότ εν α«ξ ε λ ε υθε ρωθή » απότ ηντ υραν ν ί αντ ηςαν δραδέ λ φης . αφούε ί χ εθάρροςαπό πρι ν . χωρί ςν αχ άση κ αι ρόν . με τ άε νέ τ ος . Εί τ α.

κ αιοι ον ε ίτ α αν έ ζ η ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού.χ ωρί ςκ αν ε ί ςν ατ ηνακ ούση . οπότ εη γ ρύπν ε ιπαρά τ ολ ί κ ν οντ ης μι κ ράς ε γ γ ον ής τ ης .κ αικ ακ όςβήχ αςτ οε ί χ εκ ολ λ ή σε ι . αν αλ όγ ως .κ αιογ αμβρόςτ ης ε ί χ επί ε ιέ ν αρακ ίπαραπάν ω. ηκ ού σθημί αφων ήόπι σθ ε ντ ουμε σοτ ο ί χ ου . κ ατ άτ αςμακ ράςε κ ε ί ν αςαΰ πν ου ςν ύκ τ αςτ ουΙ αν ο υαρί ου. Εί χ ε νέ λ θε ι ασθε ν ι κ όνε ι ςτ ονκ όσμον . Ήτ ο ήδ ητ ρί τ η ώρα με τ άτ α με σάν υ κ τ α. με τ άτ ο δ ε ί πν ον . «Εί ν αιγ ι αν αβασαν ί ζ ε τ αικ αιν α μαςβασαν ί ζ η». Το θυγ άτ ρι ο ν . ωμι λ ού σε μέ σα στ ον ύπν οτ ο υ. Την ημέ ραν ε κ ε ί ν ην . ότ αντ οε ί χ αν λ ούσε ιε ν τ όςτ ης σκ άφης . φαί ν ε τ αιότ ιε ί χ εκ ρυώσε ιτ ην τ ρί τ ηνημέ ραν . κ αι κ άμν ωνν α ηχ ώσιτ α παράθυ ρα. κ αιπροσέ τ ι . ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούάν οι ξ ετ ακ λ ε ι στ άαγ ρυπν ο ύν τ α ό μματ α. 14 . κ αιο πε τ ε ι ν ός ε λ άλ ησε κ αιπάλ ι ν . πλ ήτ τ ωντ αςκ ε ράμους . Ηγ ραί αδε ναπήν τ ησε ν .κ 'έ ν αμε γ άλ οποτ ήριαπόλ άκ υρονκ ρασί . άρχι σεν αβήχ ηε κν έ ουοδυν η ρώς . ε ι ςτ α «κ ολ υμπί δι α». δ ι άν αξ ε κ ου ρασθή απότ αμε ροκ άματ αό λ ηςτ ηςε βδομάδο ς .ε πε ι δήε ί χε πί ε ιαρκ ε τ ά. Όλ ' αυτ ά τ α ε ν θυ με ί τ ο. ε ν ώ οβορράς η κ ούε τ οε κδι αλ ε ι μμάτ ωνν α συρί ζ ηέ ξ ω. ε ί χ ε νυ ποψι θυρί σε ι . η σθάν θητ ηνμε γ αλ υτ έ ρανχαράνε ι ςτ ην«ζ ήσι ν »τ ης . οΝτ αν τ ή ς .τ ης . ΗΦραγ κ ο γ ι αν ν ούαπλ ήστ ως απόημε ρώνπαρε μό ν ε υεν αί δησυ μπτ ώματ α σπασμώνε ι ςτ ομι κ ρόν ασθε ν έ ςπλ άσμα–ε πε ι δ ήτ ότ εήξ ε υρε νότ ιαυτ όδε νθαε σώζ ε τ ο– πλ ην ε υ τ υχ ώςτ οι ούτ ονπράγ μαδε νέ βλ ε πε . — Πο ι ο ςβήχ ε ι . Λοι πόν . πρι νδε ι πν ή ση· ομοί ωςε ί χεπί ε ι . Ήτ οΣάββατ ονε σπέ ρας . όπωςέ λ ε γ ε νη ι δί α. κ ' ε κ ούν ησε τ ολ ί κ ν ον . Τηνστ ι γ μήντ αύτ ην . ε ι ςτ ην «άκρη ν » τ ης . Συγ χ ρόν ως η θέ λ ησε ν α δώση τ ο σύν η θε ςρε υστ όνε ι ςτ οπάσχ ονμωρό ν . τ ο οποί ο ν μόλ ι ςε ί χ ε ν η συχ άσε ιπρομι κ ρού . μέ σα τ ης . ή μάλ λ ον παραμι λ ο ύσε .

«Δε νε ί ν αιχ άρος . τ ουτ έ στ ιτ α θήλ ε α. Καιάλ λ οτ ε πάλ ι ντ η ν ήκ ου σαν ν α δο γ ματ ί ζ η ότ ιο άν θ ρωποςδε νσυμφέ ρε ιν ακ άμν ηπολ λ άκ ορί τ σι α. ηγ ραί α με τ αξ ύ γ υ ν αι κ ών και γ ραϊ δί ων τ ης γ ε ι τ ον ι άς .. σε ί ουσατ ηνκε φαλ ήν . Ηλ ε χών αε ξ αφν ί σθημέ σαστ ονύπν οτ ης .. — Τ' ε ί ν αι . αλ λ άτ ην ε λ άκ τ ι σεμετ ηνγ λ ωσσί τ σαντ ου . ν α ε κ φράση....» ε πε ι δή συν ήθι ζ ε πολ ύ συχ ν ά ν α ε κ φράζ ε τ αι με παροι μί ας λ ί αν ε κ φραστ ι κ άς . Ότ ανμάλ ι στ α η μήτ ηρ τ ηςή κ ουεπε ρίαρρώστ ι αςμι κ ρών κ ο ρασί δωνε ί χ ε νακ ου σθή . οπατ ήρτ ούβρέ φο υς . ε ί πεπάλι νοΚων στ αν τ ή ς . — Σασ' ακ ούω. — Σκ ασμός !. όστ ι ςδι ημε ί φθημέ σω τ ουξ υ λ οτ ο ί χ ουμε τ αξ ύτ ο υκ οι μωμέ ν ουκ αι τ ηςαγ ρυ πν ο ύσης . δ υχ ατ έ ρα!. δ ε νε ί ν αιβράχο ς . πε ρί τ ωνβασάν ωνόσαυ πέ φε ρεμί αχ ρι στ ι αν ήδι άν ααποκ ατ αστ ήση«τ ' αδ ύν ατ α μέ ρη». Ηγ ραί αε με ι δ ί ασεστ ρυ φν ώςε ι ςτ οτ ρο μώδε ςφωςτ ουμι κ ρο ύλ ύχ ν ου . δ υχ ατ έ ρα» ε λ έ χθημετ όν ονπολ ύαλ λ όκ οτ ον . ακ ούσαί σωςτ ονβήχ ατ ου μι κ ρού . ε ι ςώραςκ αθ' αςε γ ί ν ε τ ολ όγ ος πε ρί τ ηςμε γ άλ η ςπλη θώραςτ ωνν ε αρώνκ ο ρασί ων . Δε νε ί ν αικ αλ άτ ο παι δ ί . παραπλ ήσι α αι σθήματ α. κ αιό τ ιτ οκαλ ύ τ ε ρον 15 . πε ρίτ ηςσπάν ε ως . πε ρίτ ου ξ ε ν ι τ ε υμού κ αιτ ωνυπέ ρμε τ ρων απαι τ ήσε ωντ ων γ αμβρών .. Εν θυμε ί τ οότ ικ αιάλ λ ο τ εσυ ν έ βη..ν αλέ γ η : — Σα σ' ακ ού ωγ ε ι τ όν ι σσα!. μάν ν α.κ αιάματ οναλ λ όκ οτ ονβραχ ύνδι άλ ογ ον . ό στ ι ςε ί χ ε ν αυ ξ ή σε ι λ ί αναλ γ ε ι ν ώς . με τ ά σε ί σματ οςε κ φραστ ι κ ού τ ηςκ ε φαλ ής . κ αθ' η νην ε αράμήτ ηρήκ ου ετ οι ού τ οντ ι ε κμέ ρου ςτ ηςμη τ ρόςτ ης .Τομωρό νδε νε δέ χ θητ ηνραν ί δατ ουρε υ στ ο ύε ι ςτ οστ όμα. — Και πλ αν τ ασμός !. προ σέ θηκ ε με τ 'ε ι ρων ε ί ας ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού. λέ γ ω. Αυτ ότ ο«σασ' ακ ούω. Άλ λ ωςδε νήτ οηπρώτ ηφορά. μέ σα στ ο νύπν οτ ου .. ν αε κ φράση . ε ί πε ναν ασηκ ωθε ί σαηΔε λ χ αρώ. ε ντ η ορμή τ ο υ βη χό ς .

προτ ωνοφθαλ μώντ ηςψυχ ήςτ ης . πράγ ματ ι . μετ ' όν ομα τ ηςμάμμηςτ ου –τ ο οποί ονέ κ αμε νε κ ε ί ν ηνν α μορφάζ η σε ί ο υσατ ηνκ ε φαλ ή ν .. τ ην ώρα που γ ε ν ν ι ών τ αι .. Άλ λ ωςηαγ ρυπν ί αήτ οε ντ ηφύσε ικ αιτ ηι δι οσυ γ κ ρασί ατ ης Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύς ... δε ν ή ξ ε υ ρε . κ αιε ί χε ντ ονύ πν ον δ ύσκ ο λ ον . Γ' Ούτ ωε ί χ ονδι αρρε ύ σε ιπολ λ αίν ύκ τ ε ςαπότ ουτ ο κ ε τ ούτ ηςΔε λ χ αρώς τ ηςΤραχ ήλ αι ν ας . Ότ ανηύ ξ αν ε νη ο ι κ ο γέ ν ε ι α. αμαυραίε ι κ όν ε ςτ ου παρε λ θ όν τ ος . Ηδ εσυ ν ήθωςε υχ ήτ ηςπροςτ αμι κ ρά κ ο ράσι αήτ ο«ν αμησώσου ν !.. Ο μάστ ρο-Γ ι άν ν ηςο Σκ ο ύφος . Ναμηνπάν επαραπάν ω!» Και άλ λ οτ επροέ βηε πί τ ο σούτ ονώστ εν αε ί πε : — Τιν α σας πω!. κ αιε ί χεκ τ ί σε ι μι κ ρόνοσπί τ ι ονδι άν ακ ατ ο ι κή ση. κ αι όχι απότ απε ρι σσε ύματ ατ ου συζ ύγ ουτ ης . ή τ ι ςε σκ έ πτ ε τ οχί λ ι α πράγματ α. Αφούτ ομι κρό νε βαπτ ί σθη. ν αλ ογ αρι άση κ αλ ά ούτ ε πόσα με ροκ άματ αε ί χε δ ουλ έ ψε ι . τ ό σον η ύξ αν ονκ αιτ α «φαρμάκι α». Οιλ ο γ ι σμοίκ αιαιαν αμν ήσε ι ςτ ης . ή ο«Λογ αρι ασμός ».. ανκ αιτ ο μωρό νε φαί ν ε τ ον αε ί ν αιοπωσούν κ αλ ύ τ ε ρα. Ναι . Ναιμε ντ οε ί πε ν . ήρχ ον τ οαλ λ ε πάλ λ ηλ οιωςκύ ματ αμέ σαε ι ςτ ο νν ουντ ης . λ οι πό ν . αλ λ άβε βαί ωςδε νθαή τ οι κ αν ήν ατ οκάμηπο τ έ . από τ αςι δί αςοι κ ον ομί αςτ ηςε ί χ ε ν αποκ τ ή σε ι τ ηνμι κ ράνοι κ ί ανηΓ ι αν ν ο ύ. Εί χεκ αρπο γ ον ήσε ι . η Χαδ ούλ ατ ό σα τ έ κ ν α. ού τ επόσα κ άν ου ντ έ σσαρα ή πέ ν τ εή ε ξμε ρο κ άματ ατ ης ε βδο μάδ οςπρο ςμί ανκ αι75 ή μί ανκ αι80 –δι ότ ιτ όσα έ παι ρν ε νως 16 .ε ί ν αιν αμηπαν δρε ύε τ αικ αν ε ί ς .ν ατ ακ αρυδ οπν ί γ η!. Και ηι δί αδε ντ οε πί στ ε υε . κ αιν αψι θ υρί ζ η«μη ντ ύ χηκ αιχ αθήτ ' όν ομα!»– πάλ ι νηγ ραί αη γ ρύπν ε ι . Έτ σιτ ου 'ρχ ε τ αιτ ' αν θρώπου . κ αιων ομάσθηΧαδ ούλ α...

τ ονάφην εν α κ ο ι μη θή μι σοζ αλ ι σμέ ν ος . τ ην Κυρι ακ ήν . βρεαδε ρφέ . Μόν ον . κ ατ ά τ ην ν ύκ τ ατ ης αγ ρυπν ί ας . τ έ λ ος . Ή τ αε ι σέ πρατ τ εκ ατ ' ε υ θε ί αν από τ ον πρωτ ομάστ ορη ν . λ έ γ ων«έ χ ω κο ρί τ σι α. Αλ λ ' η Φραγ κ ογ ι αν ν ού πο υν αγ ε λ ασθ ή! Αυτ ήτ ου έ δι δε τ ην μόν ην λ ο γ ι κή νκ αιτ ην μόν ην πρέ πουσαν απάν τ ησι ν : «Εσύ μον άχ αέ χ ε ι ς κ ο ρί τ σι αμάστ ορη. τ ην Κυρι ακ ήν πρωί . Ο άλ λ οςκ ό σμοςδ ε νέ χ ουν . δέ κ αήδε κ απέ ν τ ελ ε πτ άως έ κ τ ακ τ α πο σοστ ά. δι ά πρώτ ην φοράν τ οε ξ ωμολ ογ ε ί τ οκ αθ' ε αυτ ήν . σχ ε δόν όλ α. ε ι ςτ ον ο ποί ονάλ λ ωςπολ ύμι κ ράπρ άγ ματ αέ λ ε γ ε ν · ακ ρι βώςε κ ε ί ν αμόν οντ α συν ή θη αμαρτ ήματ α. «Σα χ ωρατ ά. Ή. τ ην ν ύκ τ ατ ου Σαββάτ ου.ε φ' ό σονέ ζ ηε κ ε ί ν η– ήτ ι ς άλ λ ωςήτ οημόν ηπουτ ου πώπτ ε υεκ αι τ οήξ ε υ ρεχ ωρί ςν ατ η ςτ αε ί πη 17 .40. Λοι πόνε ί χ εκτ ί σε ι τ ονοι κ ί σκ οναπότ αςοι κ ον ομί αςτ ης . η Γ ι αν ν ού τ α ήρπαζ ε .κ αθώςκ αιαπ' όλ ου ςτ ο υςάλ λ ου ς . τ ου έ δι δε δι ά «χαρτ ζ ι λ ί κ ι » 40 ήπε ν ήν τ αλ ε πτ ά. γ υν αι κ ε ί αςκ ατ άραςκ αιτ ατ οι αύτ α. Ποτ έ δ ε ντ οε ί χε νομολ ο γή σε ιε ι ςτ ηνμητ έ ραντ ης . αφούε φρό ν τ ι ζ επρώτ ονν ατ ον«κ αλ οκ αρδ ί ση» κ αιν ατ ον φέ ρηε ι ςτ ηνκ ατ άλ λ ηλ ονψυχ ολ ογ ι κ ήνθέ σι ν .35 ή2. κ αιτ αέ κ λ ε πτ ε ν από τ α φορέ ματ ατ ου. θυ μούς . ωςκ αλ αφάτ ης . έ χ ωκ ορί τ σι α!». κ ' έ παι ρν ε ναυτ ήτ α λ ε πτ ά στ αχ έ ρι ατ η ςτ ο Σάββατ ο ντ ο βράδυ.τ ρί τ ηςτ άξ ε ωςμαραγ κ ός . ανδε νκ ατ ώρθων εν ατ αλ άβη ηι δ ί α απότ οναρχι ν αυ πηγ όν . αλ λ άποί αήτ ο ηπρώτ ηβάσι ςτ ουμι κρο ύε κ ε ί ν ουκ ε φαλ αί ου. από τ αςχ ε ί ραςτ ου συζ ύγ ουτ η ς . Τηνώραντ αύτ ην . από τ ον ο ποί ονμάλ ι στ α ε κ ράτ ε ι . όχιάν ε υέ ρι δ ος κ αιδυ σκ ολ ί ας – ε πε ι δήοπρωτ ομάστ ορηςδε νήθε λ εν ατ η ςτ αδ ώσηπροτ ι μώνν ατ α ε γ χ ε ι ρί ση ε ι ςτ ο ν μάστ ρο-Γ ι άν ν ην τ ονί δ ι ο ν . σαν αλ ήθ ε ι α». Μόν ον τ ο υ ήρε σκ εν ατ α πί ν η. πάλ ι νδε νήξ ε υρεν ατ αλ ο γαρι άση.ε πλ η ρών ε τ οπρος 2. Ποτ έδε ντ οε ί χ εε ι πή ούτ εε ι ςτ ονπν ε υ ματ ι κ όντ ης . Πλ ην ε υ τ υχ ώςη σύ ζ υ γ οςτ ουε ί χ ελ άβητ α μέ τ ρα τ ης . Ότ ανε ν ί ο τ ε . όσα ε κ ε ί ν ο ς ήξ ε υρε προτ ού ν ατ αε ί πη αυτ ή· δ ηλ αδή κ ακ ο λο γ ί αν .» Ή.

Προ τ ου γ άμου τ ηςη Χαδούλ αε ί χε ναρχ ί σε ιν ακ λ έ πτ η απ' ολ ί γ α ο λ ί γ αε κτ ων χ ρημάτ ωντ ο υ πατ ρόςτ ης .ε ί ν αιαλ ηθέ ς . Με τ άχ ρόν ου ς . Έκ λ ε πτ ετ α πε ρι σσότ ε ρααπότ αςάλ λ αςε πι χ ε ι ρή σε ι ς . κ αιο λ ί γα. δε ντ οε ί πεποτ έε ι ςτ ονπατ έ ρατ ης . ό πωςπε ρι έ γ ραφετ ηνκ ατ άστ ασι ντ αύτ ηνηκ όρητ ης . Τότ ε προςκ αι ρόν . ό τ ιε με λ έ τ ακ αιε ί χ ε ναπόφασι νν ατ ηςτ αε ί πη κ ατ άτ ας τ ε λ ε υ τ αί ας στ ι γ μάς τ ης . προ ϊ όν τ ων τ ωνκτ ημάτ ωντ ηςοι κ ογ ε ν ε ί ας . αλ λ ά δε ν«έ πι αν εχ αρτ ωσι ά» ε μπρόςε ι ςτ ας κ λ ο πάςτ ηςμητ ρόςτ ης .ε ι ςτ αςο ποί αςε ί χ εκ ατ άμέ γ α μέ ροςτ ηνδι αχ ε ί ρι σι ν . βοη θούμε ν οςαπότ ονυι όνκ αι απότ ονπαραγ υ ι όντ ου . ώστ ε σχε δόν δε ντ ο ησθάν θ ηο ύτ ετ ο υ πώπτ ε υσε νε κ ε ί ν ος . η Χαδού λ αε ί χ ε κ ατ ορθώσε ιν ' αν ακ αλ ύ ψη τ ην κ ρύπτ ην όπου ε ί χετ οκ ομπό δε μα η 18 . κ ι ογ ε ρο-Στ άθη ςέ γ ι ν εμι κ ροαρχι ν αυ πηγ ός–ε σκ άρων εβάρκ ε ςκ αι κ αΐ κ ι α μο ν αχό ςτ ου. ολ ί γ ου ς μήν ας προ τ ου γ άμου τ ης .αυ τ ή. απ' ολ ί γ ουςπαράδε ς . Ναι . Αύτ ηε ί χεκ λ έ ψε ιπολ λ ά. Ακ όμηολ ι γ ώτ ε ρο ν . ότ ανάν οι ξ ανοι δου λ ε ι έ ς . πρι ν αποθάν η. Τον θ ησαυ ρό ντ ο ύτ οναπέ θε τ ε νε ι ςμί ανκ ρύπτ ην . πάλ ι νε ξ αν άρχι σε ν ακ λ έ πτ ηπε ρι σσότ ε ρα.κ αθώςαπόπώλ η σι νε λ αί ουκ αιοί ν ου . τ ηνοποί ανπροπο λ λ ού ε ί χ ε ναν ακ αλ ύψε ιηγ ραί α.Ι δούποί ονήτ οτ ομυστ ι κ ό ντ ού τ ο. συν έ βην α βωβαθήκ αιν ακωφαθ ήκ αιν α με ί ν η αν αί σθη τ η «σανπράμα». Τόσον ο λ ί γ α. σχ ε δόνόσακ αιηκ όρητ ου ς .κ ' έ τ σι δε νε δόθ ηε υκ αι ρί αν ατ ηςομολ ογ ή σητ οπτ αί σματ ης . Αργ ότ ε ρα. Μόν ονδ ύοφοράςε ί χ ε νε ν ν ο ήσε ιοί δι οςότ ιε ί χ ε κ άμε ιε σφαλ μέ ν ον τ ον λ ογ αρι ασμόν τ ου μι κ ρού θησαυ ρού τ ου . Τε λε υ τ αί ον . δι άν αμηδώσηλ αβήν με γ αλ υτ έ ραςυπο ν οί αςε ι ςτ ονπατ έ ρατ η ς . απότ αμε ροκ άματ ατ ουγ έ ρου. ηΧαδούλ α δι έ κ οψετ αςκ λ ο πάς . από μι σόν γρό σι .ε ι ς τ οπροαύλ ι οντ ηςοι κ ί ας – τ ότ εηγ ραί αημπό ρε σεν ακ λ έ ψηαρκ ε τ άκ αι απότ ακ έ ρδητ ηςν αυπη γ ι κ ήςτ έ χ ν ης . Πλ ην δυστ υ χώς η γ ραί α. ού τ εε ι ςτ ον σύζ υγ οντ ης . με τ άχ ρόν ο νδεαν ε κ άλ υψεκ αιηκ όρη . αλ λά μετ έ χν ηκ αιμέ θ οδον .

τ οόλ ονδε κ απέ ν τ ε . Αλ λ ά δ ε νηθέ λ ησεν αε ί πητ ί ποτ εε ι ςτ η νκ όρηντ ης . ό λ ακ λ ε μμέ ν ααπότ ακ έ ρδητ ουγ έ ρουκ αιτ απροϊ όν τ α τ ωνκ τ ημάτ ων . Τηςήλ θε νη ι δέ αν α πάρητ οκ ομπόδ ε μαόλ ον . τ ηνώρανπο υε ν ύ χτ ων ε ν –ότ ανε ί δετ ηνε πι μο ν ήντ ωνγ ον έ ωντ ης . ε κν έ ου έ κ αμεκ ί ν ημα ν ατ ολ ύση. Κατ ό πι νπάλ ι ν . κ αιε ί τ ατ αέ βαλ επάλ ι νε ι ςτ ην ο πήντ ων .κ αι μεσυ γ κ ί ν ησι ντ ρομώδη. Αυτ ήντ ηνφοράντ ης ε φάν ησανωσάνολ ί γ α. Βι αστ ι κ άέ δε σετ οκ ομπό δε μα. Ει ςμί ανοπήντ ο υκ ατ ωγ ε ί ου . κ αιτ οέ λ υσε ν .χ ωρί ςν ατ ολ μήσην ατ απε ι ράξ η. τ οβράδ υ. αυ τ ού σι ονμαζ ίμετ ηνλ ωρί δατ η ςπαλ αι άςμαν δ ήλ αςτ ηςμη τ ρόςτ ης . κ ατ αρχ άς– τ όσα. όπο υηγ ραί αε ί χ εδ ε μέ ν α«σανσκ υλ ι ά» ε κ ατ όν ε βδο μήν τ ατ ό σα αργ υ ρά τ άλ λ ηρα. ε μέ τ ρη σετ ατ άλ λ ηρα. κ αιε ί χ εκ άμε ιχρήσι ν δι ' αγ ν ώστ ο υςσκ οπούς . κ ατ έ βημεπαλ μόνκ αρδί αςκ ρυφάστ οκ ατ ώγ ι ·έ ψαξ εκ αιαν ε ύ ρε τ οκ ομπόδε μα. κ αι άλ λ ατ ο υρκ ι κ ά.μη τ έ ρα τ ης . Και ρό νδε νε ί χ εν ατ αμε τ ρήση . αν άμε σαε ι ςτ α πι θ άρι ατ α μι σογ ε μάτ ακ αιτ αβαρέ λ ι ατ ' αδε ι αν ά. ηγ ραί ααν ε κ άλυ ψετ ηνκλ ο πήν . Ηκ όρημεφαι δράνέ κ πλ ηξ ι ν . κ αι τ οέ βαλ ε νε ι ςτ ην θ έ σι ντ ο υ.ε ί τ αέ κ αμεν ατ οδέ ση· ακ ο λο ύθωςπάλ ι ντ οήν οι ξ ε . Έμε ι ν ε νε υχ αρι στ ημέ ν η 19 . άλ λ α ρη γ ί ν ε ς . Αί φν ηςτ ότ εήκ ου σετ οβήμα τ ηςμητ ρόςτ η ςέ ξ ω. αλ λ ' ε φοβήθη · έ λ αβεμό ν ονο κ τ ώ ήε ν ν έ ατ άλ λ ηρα. Αλ λ άτ ηνπαραμο ν ήντ ουγ άμου. Ολ ί γ αςημέ ραςμε τ άτ ονγ άμον .Ί σωςηγ ραί αν α ε ί χ ε ν αφαι ρέ σε ιμε ρι κ άε κτ ων τ αλ λ ήρων . με σκ οπόνν απάρηάλ λ αδύοήτ ρί αακ όμη .έ λ αβε νάλ λ απέ ν τ εήε ξ . τ οσκ υ λ οδε μέ ν ο. κ αιε ί δ ετ ηναπον ι άντ ηςμη τ ρόςτ ης – παραφυλ άξ ασα τ ηνώρανοπότ εη γ ραί αε ξ ήλ θ επρο ςστ ι γ μήναπό τ ηνοι κ ί αν δ ι ' ε ν θ έ λ η μα. ε ν ώτ οέ δε ν ε . ε υ ρί σκ ε τ ομί απλ ατ ε ί ακ αιμακ ρά λ ωρί ςμαύ ρηςμαν δ ήλ ας . ό σαε φαν τ άζ ε τ οότ ιηαπο υσί ατ ωνδε νθαε πέ φε ρεμε γ άλ ηνδι αφοράν ε ι ςτ ονόγ κ ονκ αιδε νθ αήτ οαμέ σωςε παι σθ ητ ή . τ ασκ υ λ οδε μέ ν α.ν αμηθέ λ ου νν ατ ηςδώσουν αρκ ε τ ήνπρο ί κ α. άλ λ ακ ο λ ων άτ α.

αν ε ρχ όμε ν ον πε ρί που ε ι ςτ ε τ ρακ όσι α γρό σι α. Έδι δ εβό τ αν α.ε θε ράπε υ ετ ην βασκ αν ί αν . έ ψαχ ν εν αε ύρητ αβότ αν α. ε ξ ε τ έ λ ε ιε ν τ ρι βάς .τ οοποί ονηΧαδούλ αε ί χ εκ λ έ ψε ικ ατ άκ αι ρούςαπό τ ους γ ον ε ί ςτ η ς . τ α οπο ί α ε σύστ αι ν ε ν ως αλ άν θαστ αι ατ ρι κ άκ ατ άτ ων χ ρον ί ων πόν ων . δι ά τ ας χ λ ωρωτ ι κ άςκ αι αν αι μι κ άςκ ό ρας . αν έ βαι ν ε νε ι ςτ αό ρη. δι άτ αςε γ κ ύουςκ αι τ αςλ ε χ ούς . κ ατ ώρθωσε . τ ο ηύξ ησε μετ ην ι κ αν ότ ητ άτ η ς . όσααυτ ήε γ ν ώρι ζ ε–τ ηναγ ρι οκ ρομμύδ α. Μετ οκ αλ άθι ονυ πότ οναγ κ ών α τ ηςαρι στ ε ράςχ ε ι ρό ς . Και ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούήτ οε πι τ ηδε ι οτ άτ η με τ αξ ύόλ ωντ ωνγ υν αι κ ών . Με αυτ άτ α βό τ αν ακ ατ ε σκ ε ύ αζ ε δι άφορα μαν τ ζ ού ν ι α. 20 . τ ου στ ή θους . κ αι φαρμακ οπώλ ης . «Στ ραβωμάραε ί χ ε ν !» ε ί πεμε τ αξ ύτ ων ο δόν τ ωντ η ς . μετ ονκ αι ρόν . τ ηςκο ι λί ας . Ήτ ο βε βαί ως ε ργ ατ ι κ ήκ αιε πι δε ξ ί α. ε ξ αέ τ ι δα. αλ λ ά πολ υ τ ε χ ν ί τ αι » κ αιόπως έ ν ας μπακ άλη ςκ ωμοπό λ ε ως ε ί ν αισυ γ χρόν ως κ αιέ μπορο ς ψι λ ι κ ών . ε γ έ μι ζ ετ οκ αλ άθι οντ ης . Πλ ην .κ αι τ ας ε κμη τ ρι κ ώναλ γ ηδ όν ωνπασχο ύσας . ο ποί αήτ οηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . Αλ λ άδι ά ν ακ τ ί ση τ η ν οι κ ί αν . δι έ τ ρε χεφάραγ γ ας . έ κ αμν εκ ηραλ οι φάς . οκ τ ώε τ ών . τ ονΔημη τ ράκ ην . ε ξ ε ν ο δούλ ε υε . τ ο ν όμι σματ η ςε ποχ ήςε κε ί ν ης . τ οτ ρί με ρο κ αιάλ λ' ακ όμη– τ αέ κ οπτ ε νή τ αε ξ ε ρρ ί ζ ων ε ν . ουδέ νε κ ώλ υεν ακ άμν ησυ γ χρόν ωςκ αι τ ην μαμμήν ή τ ην ψε υδογ ι άτ ρι σσαν . ο λ ί γ ακ ε ρδί ζ ουσα. ακ ο λ ουθο ύμε ν ηαπότ αδύ οτ ε λ ε υ τ αί ατ έ κ ν ατ ης . αλ λ ' οι κ ον όμος . ήρκ ε ι ν αε ί ν αι ε πι τ η δε ί α. Τοποσόνε κ ε ί ν ο . ε ι ςτ ουςμι κρο ύς τ όπο υς«δε νυ πάρχο υσι νε ι δι κ οί . Τηβοη θε ί αόλ ωναυ τ ώντ ων μέ σων .έ κ ρυπτ ε νε πίτ όσαέ τ ηε πι με λ ώς .δ ι ότ ιε κ ε ί ν ηδε ντ αε πήρε νό λ α. τ ωνε ν τ έ ρων . ε ξ ήρχ ε τ οε ι ςτ ο υς αγ ρο ύς .κ 'ε πέ στ ρε φετ οβράδυε ι ςτ ηνοι κ ί αν .κ οι λ άδαςκ αι ρε ύματ α. Όσοντ ηςε πέ τ ρε ποναιμέ ρι μν αιτ ηςαν ατ ροφής τ όσων αλ λ ε παλ λ ήλ ων τ έ κν ων . ού τ ω καιμί ακ αλ ήυ φάν τ ρι α. κ αιάλ λ αε παγ γ έ λ ματ α ακ όμη ν α ε ξ ασκ ή.κ αιτ ηνΚρι ν ι ώ. τ ην δ ρακ ον τ ι ά. κ τ λ . αλ λ άκ αιτ οκ ογ λ ύ φο ς . παρε σκ ε ύαζ ε φάρμακ α δι ά τ ας πασχ ούσας .

Τότ εέ λαβε ναφορμήνημητ έ ρατ ωνν αε ν θ υμηθήέ ν απαραμύ θιτ ου λ αο ύε κτ ωναστ ε ι οτ έ ρων . ε ι κ οσαε τ ής ή δη. Καιοιδύ ο. αυ τ ήηΓ ρι ά. μακ ρόθε νόμως–δι ότ ι . ό στ ι ςε ί χ εστ αλ ή δι άν αξ ε κ ο λλ ή ση τ ον πρώτ ον . αφο ύδεέ στ ε ι λ ε νε νήδύο γ ράμματ α. Αλ λ ' οιν ε οσσοίε ί χ αν αρχ ί σε ιν α ξ ε πε τ ούνήδ η. ωςγ ρι ά. έ γ ραψεπρο ςτ ηνμητ έ ρατ ουε κΜασσαλ ί ας . ν αφε ύγ ουνε ι ςτ αξ έ ν α! Κατ άτ ην ε ποχ ήν ε κ ε ί ν ην . ν αι δήτ ιγ ί ν ε τ αιομε γ άλ οςαδε ρφόςτ ουί σωςτ οναν ακ αλ ύψε ικ άπου. μό λ ι ςαυτ ήε γλ ύ τ ωσεκ αι δ ε νε κ όλ λ ησε . ε ι ςτ οοπο ί ονε κ όλ λ ησανδι αδο χι κ ώςκ αιοπρώτ οςαποστ αλ ε ί ςυι όςτ ης Γ ρι άς . όστ ι ςε πήγ εν αι δή τ ίγ ί ν ον τ αιοιυι οίτ ο υ· τ έ λ ος . δι άν α συλ λ έ ξ ηκ αιφέ ρηε κ ε ί θε ντ ο μέ λ ι . ε ί χ ετ ό σην πον ηρί αν –τ ίέ γ ι ν ανοΓ έ ροςκ αιτ απαι δι άκ αιδε νε γ ύρι σανοπί σω από τ ο«θ έ λ ημα». Με τ άτ ρί α έ τ η. ότ ιαπε φάσι σεκιαυ τ όςν αυπάγ ηστ η νΑμε ρι κ ήν .κ αιε ί χ ανφάγ ε ιλ ωτ ό ν . κ αιοΓ έ ρος . κ ο λ λ ημέ ν ουςτ ους ε ί πε ν : «Α! αυ τ όσαςμέ λ ε ι . αλ λ ' ο ύτ εο ε ι ς ού τ ε ο άλ λ ος ε πρό κο ψαν πολ ύ. όστ ι ς ε στ άλ ηδι άν αφέ ρηοπί σω κ αι τ ο υςδύ ο. όπουε ί χ ε νυπάγ ε ιμ' έ ν α πατ ρι ώτ ι κ ο νκ αράβι .κ αιέ κ τ οτ εδε νε ί χ εδ ώσε ισημε ί ονζ ωή ς . καιο τ ρί τ ο ς . ΟΓ ι αλ ή ς . ο Στ αθαρός . ε ι ςτ αμι κ ράτ ωνχ ρόν ι α. ε ι ςτ οοποί οντ ουςε ί χ εστ ε ί λ ε ι . ε ί χ εξ ε ν ι τ ε υ θήε ι ςτ ηνΑμε ρι κή ν . ε ν ώ οΣτ αθαρόςκ ιοΓι αλ ήςε ί χ ανξ ε ν ι τ ε υθήε ι ςτ ην Αμε ρι κ ήν . ο δε ύ τ ε ρος υ ι ό ςτ ης . ε ί χ ε με γ αλ ώσε ικιαυτ ός . ηΔε λχ αρώ.ε νω γ ί ν ε τ αιλ ό γ οςπε ρίστ ρώματ οςαπόμέ λ ι . ήε ί χ ανπί ε ιτ ηνΛήθην . Αλ λ ά παρήλ θονκ αι ρο ίκ αιχ ρόν οιέ κ τ οτ εκ αιο ύτ εο ε ι ςο ύτ εοάλ λ ος η κ ούσθ ησανπλ έ ο ν .ν ακ τ ί ση τ ην μι κ ράν φωλ έ αν τ η ς . κ ' ε μβαρκ αρί σθη . Εμέ ν αδε νμεμέ λ ε ι !» Εντ ω με τ αξ ύ . ωςφι λ όστ οργ οςυι ό ςκαιαδε λ φός . κ αιο δε ύ τ ε ροςυ ι ός . η 21 . Τότ εστ ραφε ί σαπρο ςτ ου ςτ έ σσαρας . ο πρώτ ος υι όςτ ης . ε σι ώπησε . η ο ποί αε ι ςτ ο ύστ ε ρον απε φάσι σεν αυ πάγ ην αι δή . οΓ ι αλ ής . ουδέ η ρκ έ σθησανε ι ςαυτ ήν . ε ί χονδοκ ι μάσε ιτ η ντ έ χ ν ηντ ου πατ ρός τ ων .

Κ' ε κ ε ί ν ηη μι κ ρά.λ όχ μαι .τ ρώγ ου σακ ρί θι ν ονάρτ ονποτ ι σμέ ν ονμει δρώτ ααλ μυρόν – ώφε ι λε νε ξάπαν τ ος«ν ' αποκ ατ αστ ήση» όλ ατ αθήλ ε ατ αύ τ α. Πώς με γαλ ών ο υν . ε δε ί κ ν υε νή δησυ μπτ ώματ ααν απτ ύ ξ ε ως . ποί α άν οι ξ ι ς παράγ ε ιαυτ ότ ο φυτ όν ! Καιπώς βλ αστ άν ε ικ αιθάλ λ ε ικ αιφυλ λ ομαν ε ίκ αιφου ν τ ών ε ι ! Καιόλ ο ιαυτ οίοι βλ αστ οί . τ αλ αι πωρου μέ ν η. ανκ αιφυ σι κ άι σχ ν ή. πρωτ ότ ο κο ς με τ άτ ου ςξ ε ν ι τ ε υ μέ ν ο υς αδε λ φούς τ ης .πρώτ ηκ ό ρη . Λοι πόνόλ οι αυτ ο ίοι γ ον ε ί ς . Ποί ος κ ή πος . Θε έ μου ! ε σκ έ πτ ε τ ο η Φραγ κ ογ ι αν ν ού. ποί ονλι βάδι . πλ ηρών ουσα πρόστ ι μα δι ά μι κ ράςζ η μί ας – φορο λ ογ ουμέ ν η ασπλ άγ χ ν ως . Καιούτ ω θαε ξ ακ ολ ου θή. αν άγ κ η πάσακ αι χ ρέ οςαπαραί τ ητ ον .κ ή ποι . άλ λ η μί αε ί χ ε νε πτ άκ ' έ ν αν υ ι ό ν .ε ξ . κ αιν α δ ώσηπέ ν τ ε . με λ αψήκ αιζ ωηρά. μ' έ ν α πε ν ι χρό νο ι κ ί σκ ον . ε με γ άλ ων εκ ιαυτ ήε ν αμί λ λ ως με τ ην Δε λ χαρώ.ό λ ατ ααν δρόγ υ ν α. παράγ ου σαολ ί γ ηνμέ τ αξ αν – ήτ ρέ φου σαδ ύοήτ ρε ι ςαί γ αςήαμν άδας–γι ν ομέ ν ηκ ακ ήμεόλ ουςτ ο υς γ ε ί τ ον ας . ήε πτ άπροί κ ας ! ΩΘε έμου! 22 . όλ αι αιχ ήραι .ν αυ παν δρε ύσουνό λ αςαυτ άςτ αςκ ό ρας– κ αιτ αςπέ ν τ ε . Μί α μητ έ ρα ε ί χ ε νε ξθ υγ ατ έ ρας χ ωρί ς κ αν έ ν αν υι όν . οο ποί ος ε φαί ν ε τ ο προωρι σμέ ν οςν αφαν ήάχρη στ ο ς . ήτ ι ςδε νε ί χεφε υ! τ ουκρί ν ο υτ οχ ρώμα. ε με γ άλ ων ε ν .κ αιτ αςε ξ .κ αιτ αςε πτ ά! Καιν αδώσο υνε ι ςόλ αςπροί κ α. κ ' οι γ ε ι τ όν ι σσε ςτ ηνων όμαζ ον«τ ο σε ρν ι κ ο θήλ υκ ο». θαγ ί ν ο υνμί ανημέ ρανπρασι αί . πάσαμή τ ηρχ ήρα. ολ ο ν έ νε με γ άλ ων ε . κ ι«έ ρι χ ν εμπόι »· ε γ ί ν ε τ οαν δρώδης . ξ ε ν οδ ουλ ε ύουσα – ε ί τ ε κ ο λ λ ήγ ι σα άλ λ ων ε υ πορωτ έ ρων οι κ ογ ε ν ε ι ών ε ι ςτ ακ τ ήματ α. Πάσαπτ ωχ ήοι κ ογ έ ν ε ι α. όλ ατ αν ε όφυτ α. άλ λ αιπέ ν τ ε . μεδύ οστ ρέ μματ ααγ ρού ς .κ αιε ι ς τ ηνσυ ν οι κ ί ανκαι ε ι ςτ ηνπόλ ι νε ί χ αναπόδύοέ ωςτ ρί ακ οράσι α. Καιπάσαοι κ ογ έ ν ε ι αε ι ςτ ηνγ ε ι τ ον ι άν . ε ι ςτ ας συκ άςκ αι τ αςμο ρέ ας–συλ λ έ γ ου σαφύλ λ α. Με ρι κ αί ε ί χ ον τ έ σσαρα. σχε δόν τ έ σσαρα έ τ η μι κ ροτ έ ρα τ η ς αδε λ φής τ η ς . Κ' η Αμέ ρσα. τ ο Κρι ν άκ ι .

δι άν αμηνε ξ υπν ή σητ ηνλ ε χώ. πε ρίτ α μέ σα τ ο υ αι ών ος . Αςτ αςέ βαζ εστ οράφι . χι λ ί ας . ε ί χ ε ναφορί σε ιηΜε γ άληΕκ κ λ ησί α. — Τί έ παθε ς . ε ξ ή λ θετ ο υθ αλ άμο υ. ε ν ώε ί χ εκ λ ε ι στ άτ αόμματ α. Η γ ραί αε ξ αφν ί σθη. δι άν ατ αρί ψηε ι ςτ ηνε στ ί αν . Ηφωτ ι ά ε ι ςτ ηνε στ ί ανέ σβην ε . πε ν τ ακ οσί ας . χ ωράφιστ ο Στ ροφλ ι ά». Δε ν ήθ ε λ εν α φων άξ η«ποι όςε ί ν αι ». Αλ λ άκ ατ άτ ο υςτ ε λ ε υτ αί ουςχ ρόν ο υς . έ λ ι ων α στ ο Λε χ ού ν ι . Αλλ ' η ργο πόρε ι · κ αιησθ άν ε τ ο μι κρ άνν άρκ ην . Θαε ί χ ανπε ράσε ι δύομε τ άτ α με σάν υχ τ α. αν δ ε ναπατ ώμαι . Χρόν οςην ύκ τ α. ί σωςτ ο πρώτ ον σύμπτ ωματ ουε ι σβάλ λ ον τ οςύ πν ου. Άλ λ ως . 23 .ή κ ουσεδ ι ακ ρι τ ι κ ήν . αμπέ λ ιστ η ν Αμμουδι ά.. Τί σουήρθε . Αςτ αέ κ λ ε ι εστ οδο υλ άπι . ν αξ αν άψη τ ο πυρ. Το «μέ τ ρημα». Δ' Έωςε δώ ε ί χ ονφθάσε ιαιαν αμν ήσε ι ςκ αιο ιλ ο γι σμοίτ ηςαγ ρυ πν ού σης γ ραί ας . Αςτ αςέ στ ε λ ν εστ οΜου σε ί ον . Ελ άλ ησετ οδε ύτ ε ρο νοπε τ ε ι ν ός . Ήθε λ εν ασηκ ωθήν αφέ ρηολ ί γ αξ ύλ α έ ξ ω απότ ονπρό δομον . ε σηκ ώθ η σι γ ά. κ ατ άτ αν η σι ωτ ι κ άέ θι μα. ε κ ε ί ν ο τ ο οποί ον ε ι ς Κων στ αν τ ι ν ο ύπολ ι νων ομάζ ε τ ο«τ ράχ ωμα». κ αι παγ ωμέ ν ουςτ ουςπόδ αςτ ης . συν ήθε ι αντ η νο ποί αν . ε ί χε κ ο λ λ ήσε ικ αι άλ λ η ψώρα.Καιοπο ί αςπρο ί κ ας . Βορράςε φύ σα. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούησθάν θηρί γο ςε ι ςτ ηνράχι ν . Τηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν η ν . Ήτ οηδ ε υ τ ε ρότ οκ οςκό ρηςτ ης . Ι αν ουάρι οςομη ν .. «Σπί τ ιστ αΚο τ ρών ι α. αλ λ ' απε τ ί ν αξ ε τ ηνν άρκ ηντ ης . ψί θυ ρο νφων ήν : — Μάν ν α! Αν ε γ ν ώρι σετ η νφων ήντ ηςΑμέ ρσας . αρή . Δι σχ ι λ ί ας . δι ακ οπε ί σανήδηαπο τ όμωςδι άτ ουκ ρότ ουτ η ςθύρας τ ονοποί ονε ί χε ν ακ ού σε ι . τ όσονπαράωρα. ε κ ρού σθη παραδόξ ως η θ ύρα. αδι άφορον .τ έ τ οι αώρα. αςε ί χ ετ αςκ όραςτ ουν ατ αςκ αμαρών η. Πρι ν φθ άσηε ι ςτ ηνέ ξ ωθύραν .. Ώφε ι λ ε νέ καστ οςν α δ ώσηκ αιμε τ ρη τ ήνπροί κ α.

Και
ήν
οι
ξ
ετ
ηνθύραν
.
— Μάν
ν
α, ε
παν
έ
λ
αβεμε
τ
' ασθμαι
ν
ο
ύσηςφων
ή
ςηΑμέ
ρσα. Τίκάν
ε
ιτ
ο
κ
ο
ρί
τ
σι
;... μηνπέ
θαν
ε
;
— Όχι
...κ
οι
μάτ
αι
·τ
ώραησύχ
ασε

ί
πε
νηγ
ραί
α. Πώςσουήρθε
;
— Εί
δαστ
ονύ
πν
ομουπωςπέ
θαν
ε

ί
πεμεπάλ
λ
ουσανακ
ό
μηφων
ήνη
υ
ψηλ
ήγ
ε
ρον
τ
οκ
όρη
.
— Αμμ' σανε
ί
χ
επε
θάν
ε
ι

άχατ
ί
; ε
ί
πεκ
υ
ν
ι
κώςηγ
ραί
α...Κ' ε
σηκ
ώθης
...
κ
' ήρθε
ςν
αι
δή
ς
;
Ηο
ι
κ
ί
ατ
ηςΓ
ι
αν
ν
ούς
, όπουαύτ
η συ
ν
ήθωςε
κατ
οί
κ
ε
ιμε
τ
άτ
ωνδύο
αγ
άμων θυ
γ
ατ
έ
ρων τ
ης –καθ
ότ
ι προσωρι
ν
ώς τ
ώρα δι
ε
ν
υκ
τ
έ
ρε
υε
πλ
ησί
ον τ
η
ςλ
ε
χ
ούς
– έ
κ
ε
ι
τ
ο ολ
ί
γ
ας δε
κ
άδας βημάτ
ων βορε
ι
ν
ότ
ε
ρα,
παρέ
κ
ε
ι
. Αυτ
ήηοι
κ
ί
ατ
ηςΔε
λ
χ
αρώςε
ί
χεδοθ
ήπροι
κ
ώαε
ι
ςτ
αύ
τ
ην

τ
ο
δ
εαυτ
ήηπαλ
αι
άοι
κ
ί
α, ηκ
τ
ι
σθε
ί
σααπότ
αςοι
κ
ον
ομί
αςτ
ηςΧαδο
ύλ
ας
,
κ
αιαπό τ
ον πρώτ
ον πυρή
ν
ατ
ον οποί
ον ε
ί
χε σχη
ματ
ί
σε
ιαπό τ
ο
κ
ο
μπόδε
ματ
ωναε
ι
μν
ήστ
ωνγ
ον
έ
ωντ
ης
. Ύστ
ε
ρον
, ολ
ί
γ
αέ
τ
ημε
τ
άτ
ον
γ
άμοντ
ηςΔε
λ
χ
αρώς
, ε
ί
χεκ
ατ
ορθώσε
ιη μήτ
ηρ τ
ηςν
' απο
κ
τ
ήση κ
αι
δ
ε
υ
τ
έ
ραν φωλ
έ
αν
, μι
κ
ροτ
έ
ραν κ
αιαθλ
ι
ε
στ
έ
ραν τ
ης πρώτ
ης
, ε
ι
ςτ
ην
αυ
τ
ήνσυν
οι
κ
ί
αν
. Δύ
οήτ
ρε
ι
ς οι
κ
ί
αιε
χ
ώρι
ζ
ο
ντ
η
ν δε
υτ
έ
ραναπό τ
ης
πρώτ
ης
.
Απόε
κ
ε
ί
ν
η
νλ
οι
πό
ντ
ηνν
ε
όκ
τ
ι
στ
ονο
ι
κ
ί
ανε
ί
χ
ε
νέ
λ
θε
ιτ
όσο
νπαράωρα
ηΑμέ
ρσα, ήτ
ι
ςδ
ε
νε
φοβε
ί
τ
οτ
αστ
οι
χ
ε
ι
άτ
ηνν
ύ
κ
τ
α, ήτ
οδετ
ο
λ
μηράκ
αι
αποφασι
στ
ι
κ
ήκ
όρη
.
— Κ' ε
σηκ
ώθης
;... κ
' ήρθε
ςν
αι
δή
ς
;
— Ξαφν
ί
στ
ηκ
α με
ςτ
ον ύ
πν
ο μου
, μαν
ν
ού
λ
α. Εί
δα πως πέ
θαν
ετ
ο
κ
ο
ρί
τ
σι

αι
πωςε
σύε
ί
χ
ε
ςέ
ν
αμαύροσημάδι
στ
οχ
έ
ρι
σου
.
— Μαύροσημάδι
;...
— Ήθε
λ
ε
ς
, τ
άχ
α, ν
α σαβαν
ώσης τ
οκ
ορί
τ
σι
. Καιτ
ην ώρα που τ
ο
σαβάν
ων
ε
ς
, μαύρι
σετ
οχ
έ
ρισου... κ
αιπωςέ
βαλ
ε
ς
, τ
άχ
α, τ
οχ
έ
ρισου
στ
ηφωτ
ι
ά, γ
ι
αν
αξ
ε
μαυ
ρί
ση.
24

— Μπα! αλ
αφροΐ
σκ
ι
ωτ
η! ε
ί
πε
ν η γ
ραί
α Χαδού
λ
α...

Κ' έ
κ
αμε
ς

κ
ο
υτ
ο
υράδα, κ
' ήρθε
ς

έ
τ
οι
ανώρα...
— Δε
νμπο
ρο
ύσαν
αη
συχ
άσω, μάν
ν
α.
— Και
δε
νσ' έ
ν
οι
ωσετ
οΚρι
ν
ι
ώ, πουέ
φυ
γ
ε
ς
;
— Όχι
·κ
ο
ι
μ
άτ
αι
.
— Κιανξ
υπν
ή
ση, κ

δήν
αλε
ί
πηςαπόκ
ο
ν
τ
άτ
ης
, πώςθατ
ηςφαν
ή;...
Δεθαβάλ
ητ
ι
ςφων
έ
ς
;... Θατ
ρε
λ
αθή, τ
οκ
ο
ρί
τ
σι
!
Αιδύ
ο αδε
λ
φαίε
κ
οι
μών
τ
οτ
ω όν
τ
ιμόν
αιε
ι
ςτ
ηνμι
κ
ράν οι
κ
ί
αν
. Η
Αμέ
ρσαήτ
οάφοβο
ς


ν
έ
πν
ε
επε
πο
ί
θησι
ν
, ωςν
αήτ
οαν
ήρ. Ο πατ
ήρ
τ
ωνε
ί
χ
ε
ναποθ
άν
ε
ιπροπολ
λ
ού
, οιδεε
πι
ζ
ών
τ
ε
ςυι
οίδι
αρ
κώςέ
λ
ε
ι
πον
ε
ι
ςτ
αξ
έ
ν
α.
— Πάω πί
σω, μάν
ν
α, ε
ί
πε
νη Αμέ
ρσα... Αλ
ήθε
ι
α, δε
νε
συλ
λ
ογ
ί
στ
ηκ
α
πωςμπορε
ίν
αξ
υπν
ήσητ
οΚρι
ν
ι
ώ, αυ
τ
ήντ
ηνώρα, ν
ατ
ρομάξ
η, πουθα
λ
ε
ί
πω.
— Μπορο
ύσε
ςν
α με
ί
ν
ηςκ
' ε
δώ, ε
ί
πε
νη μητ
έ
ρα· μόν
ο
, μη ξ
υπν
ή
ση
άξ
αφν
ατ
οΚρι
ν
ι
ώ, κ
αι
πάρηφόβο.
ΗΑμέ
ρσαε
κ
ον
τ
οστ
άθ
ηπροςστ
ι
γ
μή
ν
.
— Μάν
ν
α, ε
ί
πε

έ
λ
ε
ι
ςν
ακ
αθί
σω ε
γ
ώ 'δ
ω, ν
απαςε
σύστ
οσπί
τ
ι
;... γ
ι
α
ν
αξ
ε
κ
ουρ
αστ
ής

αησυχ
άσης
.
— Όχι
, ε
ί
πε
ν
, αφούε
σκ
έ
φθ
ηπροςστ
ι
γ
μή
νηγ
ραί
α. Τώρα, κ
' ην
ύχ
τ
α
αυ
τ
ήπέ
ρασε
. Αύρι
οβράδ
υ, πη
γ
αί
ν
ωε
γ
ώ στ
οσπί
τ
ι

αι
κ
άθ
ε
σαισυε
δώ.
Μόν
ο, τ
ώραπή
γ
αι
ν
ε
. Καλ
όξ
ημέ
ρωμα!
Όλ
οςοδ
ι
άλ
ο
γ
οςε
γ
ί
ν
ε
τ
οε
ι
ςμι
κ
ρόν
, στ
ε
ν
όνπρόδομον

ατ
έ
μπροσθε
ν
τ
ουθ
αλ
αμί
σκ
ου, ό
πουη
κ
ούον
τ
οηχ
ηροίκ
αιπο
λ
ύχ
ορδοιοιρογ
χ
αλ
ι
σμοί
τ
ουΚων
στ
αν
τ
ή
. Η Αμέ
ρσα, ήτ
ι
ςε
ί
χ
ε
νέ
λ
θε
ιξ
υπόλ
ητ
η, μ' ε
λ
αφρότ
ατ
ον
άψο
φο
νβήμα, ε
ξ
ήλ
θε

αι
ημήτ
ηρτ
ηςε
κ
λ
ε
ί
δ
ωσε
νέ
σωθε
ντ
ηνθύ
ραν
.
ΗΑμέ
ρσαέ
φυγ
ετ
ρέ
χ
ουσα. Αυτ
ήν
αφοβηθήτ
αστ
οι
χ
ε
ι
ά, ήτ
ι
ςδε
νε
ί
χ
ε
φο
βηθήτ
οναδε
ρφό
ντ
ηςτ
ονΜήτ
ρον

ονκ
ο
ι
ν
ώςκ
αλ
ού
με
ν
ονΜώρο
νή
Μούρο
νήΜούτ
ρον– τ
ο
νσκ
ι
άνε
κ
ε
ί
ν
ον

οντ
ρί
τ
ονυι
όντ
ηςμητ
ρό
ςτ
ης
,
25

τ
ονοποί
ο
νητ
ε
κ
ού
σαων
όμαζ
εσυ
ν
ήθως«τ
οσκ
υλ
ίτ
' Αγ
αρη
ν
ό!» – τ
ον
κ
ατ
άτ
ρί
αέ
τ
ημε
γ
αλ
ύτ
ε
ροναδε
λ
φόντ
ης
, όστ
ι
ςτ
η
νε
ί
χ
εμαχ
αι
ρώσε
ιήδη
άπαξ–αλ
λ
' αυ
τ
ήτ
ονε
ί
χεσώσε
ι
, μηθέ
λ
ουσαν
ατ
ονπαραδώσηε
ι
ςτ
ην
ε
ξ
ου
σί
αν
– κ
αιθ
ατ
η
νε
μαχαί
ρων
εβε
βαί
ως κ
αιδε
υ
τ
έ
ραν φοράν
, ε
άν
έ
με
ν
ε
νέ
κ
τ
οτ
εε
λ
ε
ύ
θε
ρος
. Ευ
τ
υχ
ώς

ί
χε
ναλ
λ
ούε
ξ
ασκ
ήσε
ιτ
αςφον
ι
κ
άς
ο
ρμάςτ
ου, ε
ντ
ω με
τ
αξ
ύ
, κ
αιε
ί
χ
εκ
λ
ε
ι
σθήε
γ
κ
αί
ρωςε
ι
ςτ
αςβε
ν
ε
τ
ι
κ
άς
ε
ι
ρκ
τ
άςτ
ουπαλ
αι
ούφρουρί
ου

ι
ςτ
η
νΧαλ
κ
ί
δα.
Ι
δ
ού πώς συ
ν
έ
βη τ
ο πράγ
μα. Ο Μωρός ή Μούρο
ς ήτ
ο φύσε
ι
ο
ρμητ
ι
κ
όςκ
αι
παράφορος
, ανκ
αι
ε
ί
χεπολ
ύδ
ε
ξ
ι
όν
, θη
λυ
κ
όνν
ουν

πως
έ
λ
ε
γ
ε
νημάν
ν
ατ
ου– ν
ουνοοποί
οςε
γ
έ
ν
ν
α. Παι
δι
όθ
ε
νήτ
οι
κ
αν
όςμόν
ος
τ
ου, ν
α πλ
άτ
τ
η, αυτ
οδί
δακ
τ
ος
, πολ
λ
ά ωραί
α μι
κ
ρά πράγ
ματ
α·
κ
αραβάκ
ι
α, προσωπί
δας
, αγ
αλ
μάτ
ι
α, κ
ού
κ
λ
ε
ςκ
αιάλ
λ
α ακ
όμη. Ήτ
ο
σκ
ι
άςτ
ηςγ
ε
ι
τ
ον
ι
άς
, οσημαι
οφόροςόλ
ωντ
ωνμαγ
κ
ών

αι
ε
ί
χ
ε
νε
ι
ςτ
ους
ο
ρι
σμούςτ
ουόλ
ου
ςτ
ου
ςαγ
υ
ι
ό
παι
δας
, όλ
ατ
αξ
υ
πόλ
υτ
ατ
ουδρόμο
υ.
Εί
χ
εσυν
ηθί
σε
ιε
ν
ωρί
ςτ
ηνμέ
θηνκ
αιτ
ηνασωτ
ί
αν

ξ
ε
τ
έ
λ
ε
ιθ
ορυβώδε
ι
ς
παι
δ
ι
άς
, δι
αδηλ
ώσε
ι
ς
, παι
δ
ι
κ
άς οχ
λ
αγ
ωγ
ί
ας
, μαζ
ίμε τ
ου
ς μι
κ
ρο
ύς
φί
λ
ου
ςτ
ου· ε
προκ
άλ
ε
ικ
αυγ
άδε
ςε
ι
ςτ
ον δρό
μον
, ε
πε
τ
ρ
οβόλ
ε
ιόσο
υς
συν
ήν
τ
αγ
έ
ρον
τ
αςκαι
γ
ραί
ας
, όσου
ςπτ
ωχ
ούςκ
αι
αδυ
ν
άτ
ου
ς
. Δε
νάφη
ν
ε
σχ
ε
δό
νκ
αν
έ
ν
αάν
θ
ρωποναπε
ί
ρακ
τ
ο
ν
.
Εί
χεκ
λ
έ
ψε
ιμετ
ομάτ
ι
, απόέ
ν
ανδ
ι
αβατ
ι
κό
νμαχ
αι
ροπο
ι
ό
ν

ηντ
έ
χν
ην
τ
ου. Επροσπάθε
ιατ
ε
λώςν
ακ
ατ
ασκ
ε
υ
άζ
ημαχ
αί
ρι
α. Εί
χ
εμέ
γ
αντ
ροχ
όν
ε
ι
ςτ
ηναυ
λ
ήν
, τ
ηνσκ
ε
παστ
ήναπότ
ομέ
γ
αχ
αγι
άτ
ι
, κ
αιτ
οκ
ατ
ώγ
ιτ
ης
ο
ι
κί
αςσχε
δό
ντ
οε
ί
χεμε
τ
αβάλ
ε
ιε
ι
ςε
ργ
οστ
άσι
ον– κ
' ε
τ
ρόχ
ι
ζ
ε
νόλ
ατ
α
μαχ
αί
ρι
ακ
αιτ
ο
υςξ
υ
ραφάδε
ςτ
ωναγ
υι
οπαί
δων

αιότ
ανδε
νε
ί
χε
νάλ
λ
α
ν
ατ
ροχ
ί
ση, ε
τ
ρόχ
ι
ζ
ετ
οι
δι
κ
όντ
ου. Εφι
λ
οτ
ι
με
ί
τ
ον
ατ
οκ
άμηδ
ί
κ
ο
πον
, αν
κ
αιε
ξ αρχής δε
ν ήτ
ο
ν ού
τ
ω σχ
ε
δι
ασμέ
ν
ον
. Προ
σέ
τ
ιε
δο
κ
ί
μαζ
εν
α
κ
ατ
ασκ
ε
υάζ
ηκ
ου
μπού
ρε
ς
, πι
στ
όλ
ι
α, μι
κ
ράκ
αν
ον
άκ
ι
α, κ
αιάλ
λ
αφον
ι
κ
ά
ό
ργ
αν
α. Όλ
ατ
αλ
ε
πτ
ά, όσαε
κ
έ
ρδι
ζ
ε
ναπότ
ι
ςκ
ούκ
λ
ε
ς

' αγ
αλ
μάτ
ι
ακ
αι
τ
αςπροσωπί
δας

αι
δε
ντ
αέ
πι
ν
ε

αηγ
όραζ
επυρί
τ
ι
δα. Και
οί
δι
οςε
ί
χε
26

Τηνέ φθασε νε ι ςτ ηναυλ ήντ ηςοι κ ί ας . άφησε ντ ηνμητ έ ρατ ουκ 'ε τ ράπη ε ι ςφυγ ή ν . κ αιτ ον πάρουν«μέ σα» ή«στ ηνκ αζ άρμα».κ ι άρχ ι σεν ατ ουςι κ ε τ ε ύ η. έ φθ ασανοιδύοχ ωροφύλ ακ ε ς . άματ ου ςε ί δε ν . τ ον ε κ υν ήγ ησαν δι άν ατ ον πι άσουν . Αυτ ήε ί χε βάλ ε ιτ ας φων άς . απε ι λ ώνν ατ ηνσφάξ η. πλ ή ρηςκ ον ι ορτ ού. Εί τ α.τ ο υς έ φυγ ε ν . ε πε ι δή οιδ ύο άν δρε ς παρήτ η σαντ η νκ ατ αδί ωξ ι ν .λ ί ανε υκ ί ν η τ ος . Μί αν Κυ ρι ακ ή ν . κ αι δύ οε βδομάδαςακ ό μηοψι μώτ ε ρα. Ει ςτ ας φων άς τ ων γ ε ι τ όν ων . Ο Μούρος . ε γ ύ ρι σεκ αιτ ου ςε μυκ τ ήρι σεμακ ρόθε ν . τ η νάρπαξ ε ναπότ αμαλ λ ι ά. ε ξ αδέ λ φουτ ου . ο Μώρος . κ ατ αμωλ ωπι σμέ ν η . ε ι ςδ ι άστ ημαπε ν ήν τ αβημάτ ων . ο Μού ρο ς με θυ σμέ ν ος ε ί χ εκ άμε ιπαραπολ λ άς ατ αξ ί αςε ι ςτ ο νδρόμον . Παρε πον ε ί τ οότ ιηγ ραί ατ ούε ί χ εκ λ έ ψε ιλ ε πτ ά απότ ηντ σέ πην . όπουέ τ ρε χε ν αύ τ ηδι άν ακρυ φθή. ή τ οφόβο ςκ αι τ ρόμο ςν ατ ολ μήση τ ι ςν α πε ράση από τ η νγ ε ι τ ον ι άν . Αλ λ ' οΜώρο ς . ε πε ι δή δε νε ί χ εξ ε με θύσε ιακ όμα. Ηγ ραί α. μι κ ρόν προ τ ης δύ σε ως τ ου ηλ ί ου . κ αιπάλ ι ντ ραπε ί ςε ι ς φυ γ ήν . ε ι ςτ ην ο ποί αν ε βασί λ ε υεδι άτ ου τ ρόμουοΜο ύτ ρο ς . Οι πι στ ο λι σμοί έ πι πτ οναδι άλ ε ι πτ ο ι . 27 . ε ξαν άγ κ ης . ε ί δε τ ουςχωροφύλ ακ ας . άμα ε ση κ ώθη. κ ' ε ξ ήλ θον οιγ ε ί τ ον ε ς . αν έ λ αβεθ άρροςκ 'ε ξ ήλ θε νε ι ςτ ονδρό μον . Έτ ρε ξ εν ακ ρυφθήε ι ςτ ηνοι κ ί αν . κ αιδε νέ βλ ε πε νάλλ οάσυλ ο νπλ έ ονμακ ρυ σμέ ν οναλ λ ' ασφαλέ στ ε ρον . οί τ ι ν ε ςαπόπρι νκ ατ ε ζ ήτ ουν τ ον Μού ρον . Δύο χ ωροφύλ ακ ε ςακο ύσαν τ ε ςτ α παράπον α πολ λ ών αν θρώπων .ε πε ι δήε υρέ θη «στ α στ ε ν ά». καιμόν ον κ ατ άτ ο φαι ν όμε ν ον ε ί χ ον παραι τ ήσε ιτ ο κ υ ν ήγ ημα– ε ξε ν αν τ ί αςμάλ ι στ αήσανλ ί ανε ξ ωργ ι σμέ ν οιε ν αν τ ί οντ ου τ αραξ ί ο υ.δ οκ ι μάσε ιν ακ ατ ασκ ε υ άζ ηε ντ οι ούτ ονπροϊ όν . Ταςημέ ραςτ ουΠάσχα. Την ημέ ραν ε κε ί ν ην . κ αι τ η νέ συρε νε πίτ ου ε δάφου ςτ ηςοδ ού. κ ατ ήν τ ησε ν ακ υ ν ηγ ήση ε ι ςτ ον δρόμον κ αιτ ην ι δί αν μητ έ ρα τ ου.ε κ ρύ βηε ι ςμέ ροςαπρόσι τ ον– ε ι ςτ ομέ σαμέ ροςτ ο υυ πόστ ε γ ου τ αρσαν άε ν όςν αυ πηγ ού . Ήτ ον ώρα ε σπε ρι ν ού.

Η σαν ί ςτ η ςκ ατ αρρακ τ ήςήτ οκ λ ε ι στ ή.ε πί τ η ςσαν ί δας . Μην τ όν ε σκ οτ ών ε τ ε . παι δι ά. αλ λ 'ε ξ ηκ ολ ού θησανν ατ ρέ χ ου νπροςκ ατ αδ ί ωξ ι ντ ου Μώρου.κ ' ε φάν ηό τ ι έ θε σε νε νβάρος . όπωςκαι τ οντ ροχ όν . Εκ ε ίε ί χ ετ ρέ ξ ε ιδι άν ακ ρυφθή . κ αι οΜώροςδε νε ί χ ε ναγ απήσε ιτ αςε ι ρην ι κ άς τ έ χν αςδι άν αφρον τ ί σην ατ ηνδι όρθωση. 28 . κ αιμόλ ι ς ε πρό φθασεν α μαν δαλ ώσητ ηνθύ ραν . τ οκ ατ ώγ ιτ ης ο ι κί ας .ί σωςκ αι δι άν ' αν έ λ θου νε πάν ωε ι ςτ ην ο ι κί αν .κ αιαλ λ άςε σοχ άςε πί τ ουτ ο ί χ ουε ί χεσκ άψε ιοί δ ι ο ςκ ατ άκ αι ρούς . ο αν αδυ όμε ν ος ε κτ ου κ ύματ ος .ί σωςμι κ ράντ ι ν άκ ασσέ λ αν . οβράχο ςε ξ ε ί χ ε . ε πήδησε νε πάν ωε ι ςτ οπάτ ωμα. Ο Μο ύροςτ αχ ύςωςαί λ ου ροςαν ε ρρι χ ήθηε ι ςτ η νκ λ αβαν ήν .ή ρχι σανν α ψάχ ν ου νε ι ςτ οι σόγ ε ι ον . Παρε βί ασαντ ο άσυλ ον .ε νοργ ήκ αι μεπολ λ άςβλ ασφημί ας . Αλ λ ' η σαν ί ςήτ ου πόσαθ ρος . Επε ι δή φαί ν ε τ αι ότ ι συν ήθ ι ζ ε πολ ύ συχ ν ά τ ο ε ί δος τ ούτ ο τ ης γ υ μν αστ ι κ ή ς . όπο υε ί χετ ο ε ργ οστ άσι ό ντ ο υ οΜώρος . οδ εβό ρε ι οςτ οί χ ος ή τ οε νμέ ρε ιθε με λ ι ωμέ ν οςε ι ςτ ονβράχ ον . κ ακ ώςπροσαρμοζ ομέ ν η. έ κ λ ε ι σεμε τ άκ ρότ ουτ η νκ λ αβαν ήν .κ αιπαρε ί χ ε πάτ ημαε ι ςτ ο υςπόδ αςτ ουΜώρουτ ουςγ οργ ο ύς . Κατ έ σχονόσαμαχ αί ρι ακ αι κο υμπο ύρι αε ύρον ε κ ε ί .κ αι δύοαλ λ άςμι κ ράςακ όν αςκ αι ητ οι μάζ ο ν τ ο ν αε ξ έ λ θουνί σωςδι άν αφύγ ουν . δε νε ί ν αιτ ί ποτ ε . ε ι ςτ ο πάτ ωμα. Εί τ α ως ο κ ολ υ μβη τ ής . Εκ ε ί ν οιέ σπασαντ ονμι κ ρόν σύρτ ηνκ αι ε ι σήλ θο ν . δι άμό ν ωντ ωνπο δώντ ου.κ ρατ ού ν τ α ε ι ςτ η νχ ε ί ρανφοβε ρόνμαστ ί γ ι ον .— Αφήστ ετ ον . μετ οκ αμτ σί ! Τούτ οε ί πεδι ό τ ιε ί δετ ονέ ν ανχωροφύ λ ακαε ξ ηγ ρι ωμέ ν ον . Οι δύ οχωροφύλ ακ ε ς . Ηκ λ αβαν ήήτ οσι μάε ι ςτ ονβόρε ι οντ ο ί χ ον . Ο Μωρόςτ ηνήν οι ξ εμεέ ν α κ τ ύπο ντ ηςκ ε φαλ ή ςτ ουκ αιμεμί ανπροσπάθε ι αντ ουαρι στ ε ρούτ ου βραχ ί ον ος . Οιδ ύοάν δρε ςδ ε νέ δωκ ανπροσοχ ήν ε ι ςτ αςι κ ε σί αςτ ης . παι δ ι ά! Παλ αβός ε ί ν αι .

. μη έ χ ωνπο υαλ λ ούν αξ ε θυ μάν ηκ αι απε ι λ ώνάν ε υαι τ ί αςτ ηναδε λ φήντ ου. Έκ υψε νε ι ς μι κ ράν σχ ι σμάδα.σι ώπα! ε ψι θύρησε ν η Αμέ ρσα.τ ομέ γ ακ υλ ι ν δ ροε ι δ έ ςξ ύλ ον . και ε ί δε κ άτ ω τ ους δύο αν θ ρώπου ςτ ηςε ξ ο υσί ας . όπουί στ ατ οουφαν τ ι κ ός ι στ όςτ ηνμη τ ρόςτ ης . τ αέ ργ ατ ουαδε λ φούτ ης . κ αιαφρι σμέ ν ος . 29 .. Πω πω. τ ώραθαπι ωτ οαί μασο υ! έ κ ραξ ε νοΜού τ ρος . κ 'ε φαν τ άζ ε τ οότ ικ αιαυ τ όί σωςθα ή τ οκ αλ ό νδι άν αχ ρη σι με ύσηωςόπλ ον . ψάχ ν ου ν . με θύ ωνακ όμη. αλ λ ' οήχο ςε ξ έ πν ε υσε νε ι ςτ οστ ό μα τ ης . Εφύσα απόμαν ί ανκ αιλ ύσσαν . Εκε ί ε πάν ωε υρέ θημόν ηηαδε λ φήτ ουηΑμέ ρσα.. Εί τ α αί φν ηςτ ουςε ί δεν ακ ύπτ ουνπροςτ ηνγ ων ί αν ..κ αιε ί δετ ονέ ν ανχωρο φύλ ακ αν αλ αμβάν ηε ι ςτ ας χ ε ί ραςτ ουτ η νσαΐ τ τ ανήκ ε ρκ ί δα. χάσκ ον τ α. Εί χ ε ν ακ ού σε ικ άτ ωτ αβ ήματ ακ αιτ ας βλ ασφημί ας τ ων δύο χωροφυ λ άκ ων . ή τ ι ςθατ ουε φάν ηί σωςκ αιαυ τ ήως ό πλ ον – αφού μάλ ι στ ακ αλ ε ί τ αικ αισαΐ τ τ α. ήτ ονπλ ήρηςο ργή ς .. ε πάν ω στ ο πάτ ωμα.. Έβλ ε πετ ουςδύο χωρο φύ λ ακ ας ν ' αποκ ομί ζ ουντ α μι κ ρά.. Θε έ μου! Δυο «τ αχ τ ι κ οί »! κ άτ ω στ οκ ατ ώι . ΗΑμέ ρσα. ήε ι ςέ ν α ρό ζ ο ν μι ας σαν ί δος . Τί γ υρε ύου ν .. με τ αξ ύ δύ ο σαν ί δων τ ο υ κακ ώς ηρ μοσμέ ν ου πατ ώματ ος . πε ρίτ ο οποί ον τ υλ ί γ ε τ αιτ ον ε ο ΰφαν τ ον παν ί ον · ί σως δ ε νε ί χ ε νι δ ε ί παρόμοι ονπράγ μαε ι ςτ ηνζ ωή ντ ου.. ψάχ ν ουν . — Μωρή! σ' έ φαγ α. — Σκ άσε . ε ι ςτ ο φωςτ οε ι σδύονδι άτ ηςθύ ραςτ ου κ ατ ωγ ε ί ο υ. Ο άλ λ ος ε δοκ ί μασε ν ' αποσπάσηαπότ ο νε ργ αλε ί οντ οαν τ ί ον . Ηθ έ λ η σεν αφων άξ η ν ' αφήσουντ οαν τ ίκ αιτ ηνσαγ ί τ τ α. κ ε ν όν . παι δί σκ ηδε κ αε πτ άε τ ών τ ότ ε . ωςκ αιτ οντ ροχ όνκ αιτ αςακ ό ν ας . μωρή! έ γ ρυ ξ ε νοΜούρτ ος . ι δ ούσααφήκ εκ ραυγ ήνπε πν ι γ μέ ν ην .Ο Μού τ ροςή Μο ύρτ ο ς .. Τί λ ογ ι άζ ε ι ς . Τί γ λέ πε ι ςκ αι γε λ άς . άξ ε στ α ό πλ α. τ ηνοποί ανε ί χ οναν ο ί ξ ε ι ε κ ε ί ν ο ι . ήτ ι ςε τ ρό μαξ ε νάματ ονε ί δεν ' αν αρρι χ άτ αιε ι ςτ η νκ λ αβαν ήνμε τ οι ού τ ον αλ λ όκ οτ ον τ ρόπο ν . — Σι ώπα!.

η Αμέ ρσα αφήκ ε σπαρακ τ ι κ ήν κ ραυ γ ήν . Τηςε φάν ηότ ιήκ ουσετ ρι γ μόνε ι ςτ οκ άτ ω σκαλ ο πάτ ιτ ης ε ξ ωτ ε ρι κ ής σκ άλ ας . ή τ ι ς ήτ οξ υλ ί ν η . ε κ οί τ αξ ανε πάν ω.Ο Μού ρτ ος . ε ί χε νε κ λ άβε ιωςγ έ λ ωτ ατ η νάν αρθρον ε κ ε ί ν ηνκ ραυγ ή ντ η ςαδε λ φήςτ ου. αν έ βαι ν ον τ ηνσκ άλ αν . ότ ιηαδε λ φήτ ουήθε λ εν ' αν ο ί ξ η τ ηνθ ύρανκ αιτ ονπαραδ ώσηε ι ςτ ουςχωρο φύλ ακ ας . τ ροχ ι σμέ ν ην μάχ αι ραντ ηνοποί ανε ί χ ε . Έτ ρε ξ επρο ςτ η νθύραν . Έκ υψε ν ε ι ςτ ηνκ λ ε ι δό τ ρυ παν . — Ενο ν όματ ι τ ουΝόμο υ! Αν οί ξ ατ ε ! 30 . έ συρε νόπι σθε ν . αλ λ ' ε ί χαν κ ο ν τ οστ αθήέ ξ ωτ ηςθύ ραςτ ουι σογ ε ί ου .κ ατ άτ ηνδε ξ ι άνμασχ άλ ην . Ήκ ουσαντ η νκ ραυγ ήνε κ ε ί ν ηντ ο υτ ρόμου.κ αιί σωςθ απαρε βί αζ ονκ αιτ η νθ ύραντ ηςοι κ ί ας .ε πε ι δήτ ομόν ο νπαράθ υροντ ηςπροσό ψε ωςή τ ο κ λ ε ι σμέ ν ον . ε ντ ωνπαραλ ο γι σμώ τ ηςμέ θηςτ ου . όπωςτ ουςων όμαζ ε ν . ε ντ ημέ θητ ου.κ αι δ ε νε ί χ ε νάλ λ ομέ σονδι άν αί δη . Τότ ε .κ 'ε προσπάθε ιν αί δηκ' ε ν ν ο ήσητ ασυμβαί ν ον τ α δ ι άτ η ςμι κρ άςο πής . ωςν αε συμβο υλ ε ύον τ οτ ίν α κ άμου ν . από τ αν ώτ ατ η ςο σφύοςτ ου. οιδύ οχ ωροφύλ ακ ε ς . Αι σθαν θ ε ί σα τ ο ν ψυχ ρόν σί δηρο ν . Έσε ι σανβι αί ωςτ ηνθύραν . κ ' έ τ ρε ξ αν . Τότ εαν έ βησανμε τ άκ ρότ ουτ ηνσκ άλ ανκ ' έ φθ ασανε ι ςτ οχ αγ ι άτ ι .ε φαν τ άσθη. ΟΜούρο ςβλ έ πωντ ηνΑμέ ρσαν ατ ρέ χ ηπροςτ η νθύραν . Εφαν τ άσθ η ότ ιοιδύ ο «τ αχτ ι κο ί ». Με τ ' ο λί γ αλ ε πτ ά. Οιδύ οχ ωροφύλ ακ ε ς δε νε ί χον ακ ό μη απομακ ρυν θ ή.κ αι ορμήσαςε κ τ ύπη σετ ηναδε λ φήντ ουε ι ςτ ο πλ ε υ ρόνόπι σθε ν . Η Αμέ ρσα αν ε σηκ ώθη.τ ουπόστ ε γ ον . τ υφλ όςε κ μαν ί ας . σκε παστ ή υπό τ οε υρύχ ωρον χ αγ ι άτ ι . αφού έ ρρι ψαντ ε λ ε υτ αί ον βλ έ μμαπροςτ ηνκ λ αβαν ήν–τ ηνοποί ανε ί χ ονι δ ε ίν ακ λ ε ί ε τ αιακ ρι βώς κ αθ' η ν στ ι γ μήν ε ι σήρχ ον τ οε ι ςτ οι σό γ ε ι ον – ε ξ ήλ θον .

ωςαστ ραπή. κ ' έ φθασεκ άτ ωό ρθ ι ος κ αι αβλ αβής . ό τ ιαφούε μαχ αί ρωσετ ηναδε λφή ντ ου . Ούτ εκ ατ ώρθ ωσέτ ι ς ποτ έ .τ ηνστ ι γ μήνε κε ί ν ην– δι όκ αιε πι πο λ ής μό ν ονε ί χεθί ξ ε ι μετ ηνλ ε πί δατ ηνσάρ κ ατ ηςαδ ε λφή ςτ ο υ. μηε ν ν ο ήσαςαμέ σως . κ άτ ω δε τ οέ δ αφο ςή τ ο στ ρωμέ ν ονμεπε λ ε κ ού δι ακ αιπρι ο ν ί δι α. Ήτ ονυπέ ρτ αδ ύομέ τ ρατ ού ψος .. Έτ ρε ξ ε νε πάν ωε ι ςτ αΚοτ ρών ι α.. ή ε ί χ ε «ξ ε μουστ ώσε ι » όπως θα έ λ ε γ ε νοί δι ος – ε ί χε ν ε ν θ υμηθή. κ αιε ί χ επηδή σε ικ άτ ω. ε ι ςτ ηνκ ατ οι κ ί αντ ωνγ λ αυκ ών . αλ λ ' ο Μού ρος ήτ ον ε λ αφρός .. — Τί κ ρέ ν ε ι ς . κ αιέ κ ε ι τ οε ι ςτ οπάτ ωμα. συ! Μημαςτ οστ ρί ψηαπόκ ατ ' απ' τ οκ ατ αχ υτ ό. οΜο ύρτ ο ς .. παραδόξ ως ε ί χ ε νε ν θυ μηθή –ί σως δι ότ ιε ί χεξ ε με θύσε ιήδη από τ α συμβάν τ α. — Έχ ετ ον ουσου . απ' τ ηνκ ατ αρρή χωση!.κ 'έ φυγ ε ν . — Αυ τ ό που σου κ ρέ ν ω! ε πέ με ν ε ν ο πρώτ ος . 31 .Κ' ύστ ε ρι ςπούν ατ ο νχαλ ε ύου με .Τηνστ ι γμή νε κ ε ί ν ηνήλ θε νε ι ςτ ονέ ν ατ ωνχωροφυ λ άκωνηυ πόν ο ι α ό τ ιοέ ν οχο ςθαη δύν ατ οί σωςν αδ ραπε τ ε ύσηδι άτ η ςκ ατ αρρακ τ ήςκ αι τ ουι σογ ε ί ου. έ τ ρε ξ εκ άτ ωό σον τ αχύ τ ε ρα ημπό ρε σε .ε ί πε νοδε ύτ ε ρος . κ αί τ οιν ωθρόςολ ί γ ον . όπου ή ξ ε υ ρε νόλ ατ α «κατ ατ όπι α» ο Μο ύρτ ος . Στ ραφε ί ςε ι ςτ ονδε ύτ ε ρο νχ ωροφύλ ακ ατ ο υλ έ γ ε ι . ε κτ ωνν ώτ ωντ ηςοι κ ί ας . λ έ γ ω. χ ωροφύ λ αξήάλ λ οςν ατ ονσυ λ λ άβη . ή δι άν α παραμο ν ε ύση. Ο Μού ροςε ντ ω με τ αξ ύε ί χ εαν οί ξ ε ι τ ηνκ λαβαν ήν . Κάμεκ ε ί ν ο που σε χ ου ι άζ ου ν ε ! Οδ ε ύ τ ε ρος χ ωρο φύ λ αξ . όστ ι ςέ πε σεβαρύς έ μπρο σθε ντ ηςε ξ ωτ ε ρι κ ήςσκ άλ ας . δι άν ακ λ ε ί ση τ η νθύραντ ου ι σογ ε ί ο υ. ημάχ αι ρατ ού έ πε σεαπότ η νχ ε ί ρα. Αλ λ 'ή τ ονήδηαργ ά. ε υκ ί ν η τ ος . Ήτ ο βραχ ώδηςλ όφοςυ ψούμε ν οςυπε ράν ω. Την ώραν πο υε ί χ ε πη δήσε ιο Μούτ ρος από τ η νκ ατ αρράκ τ ην . αποσύραςτ ηνμι κ ράνκ ασσέ λ αντ ηνοποί ανε ί χ εβάλε ι ε πάν ωτ ης . Τρέ χ ωνωςάν ε μος . Τούτ οσυν έ βηί σωςδι ότ ι τ ουε ί χο νέ λ θε ι τ ύ ψε ι ςκ αιφόβο ς . αν έ τ ρε ψετ ονχωροφύ λ ακ α.

πτ αί στ ηςκ αιέ ν οχ ος . Εί τ αε σύ ρθη μέ χ ριτ η ςγ ων ί ας ό που ήτ ο μι κ ρά τ έ μπλ α. αλ λ άκ αθαρόν πάπλ ωμα.. κ 'ε κ άθι σε ναπάν ωε ι ςτ ονχ αμη λ όνσωρό ν . ή λ πι ζ ετ ηναπόκ ρυψι ντ ουε γ κ λ ήματ ος . Παραδόξ ωςδε νε ί χ εδε ι λ ι άσε ιό τ αν ε ί χ ε νι δε ίτ οαί μα. κ 'έ τ ρε ξ εν ' αν οί ξ ητ ηνκ λ αβαν ήν . Καισυν ι στ ών τ ην απόκ ρυψι ντ ουο ργ άν ου. ανκ αιπρώτ ηνφοράντ ηςσυν έ βαι ν ετ οπάθημα. έ κ υ ψεκ αιαν έ λ αβετ ηνμάχ αι ρ αν . σχ ε δόνλ ι ποθυμο ύσα ή δη. Ο ε ι ςχ ωροφύ λ αξ ε ι σε πήδησεμε τ άκ ρότ ουε ι ςτ οπάτ ωμα. ε τ υλ ί χ θηαυτ ήμεπαλ αι όν . όστ ι ςε βυθί σθη ακ όμηχ αμηλ ότ ε ρα. Έκ ρυ ψετ ηναι ματ ωμέ ν ηνμάχ αι ρανκ άτ ωθ ε νόλ ο υαυ τ ούτ ουσωρού τ ωνοθο ν ί ων . η σθάν θηοξ ε ί αναλ γ ηδ όν α. μ' ε σκ ωρι ασμέ ν ο υςσύρτ αςκ αιμάν δαλ α. Τηνι δ ί ανστ ι γ μήν . Κατ άτ ηνφο βε ράνστ ι γ μήν . Κοί τ αξ εν ακ ρύ ψηςε κ ε ί ν οτ ο«χ αμπέ ρι »! Την έ κ φρασι ν τ αύτ η ν ε προ τ ί μησε . ηθ ύραε βυθ ί σθηπροςτ αέ σω. μωρή!. κ αιθα έ βλ ε πον τ ο αί μα οιδι ώκ τ αι . μη έ χ ωνκ αι ρόνν αε παν έ λ θηπρο ςτ ομέ ροςτ ηςθύρας . ε ν ώτ ο αί μα έ ρρε ε ν ήδη ε κτ ης πλ ηγ ής τ ης . Μόν ονέ σφι γ γ ετ ου ςοδό ν τ αςκ αιηπό ρε ι πώς δε ν ησθάν ε τ ο ακ όμη πό ν ον .ε πε κ αλ ε ί τ οτ ηνφι λ οστ οργ ί αντ ηςαδε λ φήςτ ουγ ι α ν ατ ον σώση.Καθώςτ ουήλ θε νηι δέ αν αφύγ η . κ αθό τ ιε ί χ επε πο ί θ ησι νε ι ς αυτ ήν . ε φών αξ επροςτ ην αδ ε λ φήντ ου : — Το«χ αμπέ ρ'». έ τ οι μοςν α πηδήση κ άτ ω. ήτ οι σωρός ε κ δι πλ ωμέ ν ων σι ν δόν ων . ε κπαλαι άςλ ε πτ ής σαν ί δος . Η μάχ αι ρα θα ήτ ο αι ματ ωμέ ν η .κ ' ε προ σπάθε ιν αστ αματ ήσητ οαί μα. 32 . Το ό λ οντ ηςε φαί ν ε τ οωςόν ε ι ρον . δι ά ν α μη ακ ού σουν οι χ ωροφύ λ ακ ε ςτ οο μοι οτ έ λ ε υτ ον«μαχ αί ρι ». Αλ λ ά με τ ' ο λ ί γα δε υτ ε ρό λ ε πτ α. Τω όν τ ιη Αμέ ρσα. ε πε ι δήε ν όη σεπλ έ ονότ ιοιχωρο φύ λ ακ ε ςαν έ βαι ν ονε ι ςτ οπάτ ωμα. Έφε ρετ ηναρι στ ε ράνχ ε ί ραε ι ςτ η νμασχ άλ ηντ ης . προσκ έ φαλ ωνκ αι στ ρωμν ών . δι άν ακ ύψηκ αιν α αν αλ άβη τ ηνμάχ αι ραν .. ε μβαλ ωμέ ν ον . βλ έ πο υσαότ ιε ξάπαν τ ο ςθα παρε βι άζ ε τ οηθύ ρα.

Γύ ρε υ εν ασεμαχαι ρώση.. — Και τ ο νε χο ύι αξ ε ς . ΗΑμέ ρσααν έ ν ε υσε .. Δε ντ ονε πρό κ αμε ς .ε ί τ αε ι ςτ ονθαλ αμί σκ ον ..χ άμο υ. ΗΑμέ ρσαδε ναπή ν τ ησε ν . κ ορί τ σιμου. απέ τ ε ι ν ετ ον λ ό γ ονπροςτ ηνκ όρην : —Γ ι απούτ ο'βαλ εοαδε ρφόςσου. — Έφαγ ακ ατ ραπακ ι ά!. με τ ά σε ί σματ οςβι αί ο υτ η ςκ ε φαλ ής . — Τίκ άθε σαιαυτ ού. Μησ' ε χτ ύπησε .τ ί ποτ α. αν ήρχ ε τ οκ αι οδε ύ τ ε ροςο μόσκ ην όςτ ου. 33 .. — Το'στ ρι ψε . Μόν ο νη κ λ αβαν ήή τ οναν οι κ τ ή.Η Αμέ ρσα δε ναν ε σήκ ωσετ ηνκ ε φαλ ήν . ωςδι άν ατ ονδ αγ κ άση. θέ λ ωνν ακ άμητ οναυστ ηρόν .. ΗΑμέ ρσαδε ναπήν τ ησε . τ η ςε ί πε ν . — Τ' ε ί χ εκ αι σ' ε χ άλ ε υ ε . μ ωρή. κ αιήτ οτ υ λι γ μέ ν η έ ωςτ ηνμύ τ ηνε ι ςτ οπάπλ ωμα... Καν έ ν αδε νε ύρε . ε ξ ήτ ασε νόλ ον τ ονπρό δομονόπουε υρί σκ ε τ οηΑμέ ρσα. — Αχ ! έ κ αμε νοπρώτ οςχωρο φύλ αξ . — Τόδωκ εαπ' τ η νκ ατ αρρήχ ωση . Πλ ηνμέ σατ ηςμεακ ου σί ανε ι ρων ε ί ανί σως θ αε ψι θ ύρι σεμεόλ οντ ονδε ι ν όνπόν ονκ αιτ ηναγ ων ί ανηνησθάν ε τ ο: «Εσύξ έ ρε ι ς »... Εφτ άμί λ ι ατ ηνώρα!. ί σωςδι ότ ιηστ ι γ μήε κ ε ί ν ησυν έ πε σε νακ ρι βώςμετ ηνπαραβί ασι ντ ης θ ύρας . Α! μαφε υγ άλ α. Μαςπρέ πε ι γ ι αν αμαςτ αξ η λ ώσουν ε ! Ο δε ύτ ε ρο ςχωροφύ λ αξ . ό στ ι ς δε νε ί χ ε ν αν τ ι λ ηφθή ού τ ετ ην φυ γ ήν τ ου Μούρο υ. ε ί τ αμε τ έ βηδ ρομαί ωςε ι ςτ ον χ ε ι με ρι ν όνθάλ αμον . Με τ άμί ανστ ι γ μήν . έ κ υπτ ε ...κ αιοε ι ςκ ρότ οςέ πν ι γεκ αιε β ώβαι ν ετ ονάλ λ ο ν .. Ο στ ρατ ι ωτ ι κ ός . οσκ ι άς .. ε ί πε ν ο ημε ρώτ ε ρος ο πρώτ ος χ ωροφύ λ αξ . καιφέ ρωναυ τ όνε ι ςτ οστ ό μα. — Πο ύε ί ν ' αυτ ός .έ κ ραξ ε ναπε ι λ ητ ι κ ώςοχ ωροφύλ αξ . κ άμπτ ωντ ονλ ι χαν όντ ηςδε ξ ι άς χ ε ι ρός . ού τ ετ ηναν ατ ροπή νκ αιπτ ώσι ντ ο υι δί ουσυστ ρατ ι ώτ ουτ ου..

Ως υπακ ού ουσα ε ι ςτ ην πρό σκ λ ησι ντ αύ τ ην . συ γ κ ι ν ηθέ ν τ ε ς . Εί τ επρο σέ θηκ ε : — Δε νμ' κ ρέ ν ε ι ς . μησ' ε μαχ αί ρωσε .ε ί πε ν : — Οαδε λ φό ςμου . ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύδε ναπήν τ η σεκ 'έ τ ρε ξ επλ ησί οντ η ςΑμέ ρσας . τ ηςήλ θε πράγ ματ ιλ ι ποθυ μί α. προσέ θηκ ε νοδε ύτ ε ρος .ε πέ με ν ε νοάν θρωπος . τ ί έ χ ε ι ς . — Εί χ απόν ο νκ αι ζ άλ η. Εκ τ ό ςτ ο ύτ ο υτ ο μέ ρος ό που ε ί χ ε πέ σε ιη αι ματ ωμέ ν η μάχ αι ρα. ώστ εο ι δύοάν δ ρε ςδε νε ί δ οντ αςκ ηλ ί δαςτ αςε ρυθράς . ε ί πε νηΑμέ ρσα. ωςδι άν αε πι κ υρωθήολό γ οςτ η ς . ΗΑμέ ρσαμεφυσι κ ή νε πι φών ησι ν . με ςστ ο σοκ άκ ι !ε ί πε νοδε ύ τ ε ροςχ ωροφύ λ αξ .—Γ ι ατ ί φών αξ ε ς .κ αι οπρώτ οςε ί πε : — Μα. ε υ ρί σκ ε τ οτ ην στ ι γ μήν τ αύτ ην ε ι ςτ η ν σκ ι άν .κ αιήτ οαμφι λ ύκ ηε ν τ ός τ ης ο ι κ ί ας . κ αι ήτ οι κ αν ήν απε ρι πο ι ηθήτ ηνκ όρη ντ ης . θαε ί χαν ί σωςκ ηλ ι δωθ ήμεαί μα. αν οι κ τ ήςκ ατ άτ αδ ύοτ ρί τ α. πούε ί ν ' ημάν ν ατ ης . κ αιφθαν ού σηςμέ χρι τ ουτ οί χ ου. Έκ αμε ν ωχ ! σφί γ γ ουσα τ ου ς οδό ν τ ας κ ' έ κ υ ψε κ άτ ω. Καιτ ηνι δί ανστ ι γ μήν . έ φθασετ ρέ χ ουσα η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Ήδηε ί χ εδύ σε ιοή λι ο ς . θε λ άμεμαχ αι ρώση ! —Γ ι ατ ί κ άθε σ' αυτ ο ύ. Οιδ ύοάν θ ρωποιτ ηςε ξ ουσί ας . —Γ ι ατ ί ε ί χε ςβάλ ε ι μι αφων ή. Εί σαι άρρωστ η. 34 .ε κ ο ι τ άχθ ησαν . — Έχ ωθ έ ρμη! ΗΑμέ ρσαδε νε ί χε νσυ λ λ ογ ι στ ήότ ι τ οπάτ ωμα. Ήτ ο ε πι τ ηδε ί αι άτ ρι σσα. πουτ ηντ ράβηξ ' απ' τ αμαλ λ ι άογ υι ό ςτ ης . — Ναε κ ε ί ν ' ηγ ρι ά. όπι σθ ε ντ ης μο ν οφύλ λ ουθύ ρας . ήκ αι ηψάθα. ε πέ με ν ε νοπρώτ οςχωρο φύλ αξ . πούε ί ν ' ογ υι όκ αςσου . ΗΑμέ ρσααπήν τ ησε νε ι ςτ ηνε ρώτ ησι ντ ουπρώτ ουχωροφύλ ακ ος : — Όχι ! — Αλ ήθ ε ι α.γ ε ρόν τ ι σσα.

Ηλ έ ξ ι ςτ ηνο ποί ανε ί χ επροφέ ρε ιαρτ ί ωςη μή τ ηρτ η ς . ε γ ί ν ον τ οακ ούσι αιαλ ή θε ι αιδ ι ' αυτ ή ν . ε στ έ ν αξ ε . πλ ησί ον τ ης κ ο ι μωμέ ν η ςΚρι ν ι ώς .* * * Όλ ατ αύτ αήρχο ν τ οσυχ ν άε ι ςτ ηνμν ήμη ντ ηςΑμέ ρσας . Καιαυ τ άτ αψε ύ ματ άτ ης . κατ ' ακ ολ ο υθί αντ ου ο ν ε ί ρο υε κ ε ί ν ου . ε κ οι μάτ ο ακ όμη. τ ης ή ρχε τ ο αλ η θής 35 . ε ι ςτ ην οι κί αν τ ης άλ λη ς . ό σαέ λ ε γ ε . Μό ν ον . με τ άτ ο μαχ αί ρωματ οοπο ί ονε ί χ ε νυποστ ήαπότ οναδε λ φόντ η ς . έ λ ε γ ε ν : «Εί χα πόν οκ αι ζ άλ η!» Καισυ γχ ρό ν ως άμα τ ω λ όγ ω αυτ ώ. κ αιότ αν ε πέ στ ρε ψε νε ι ςτ ονο ι κ ί σκο νμε τ άτ ηνν υκ τ ε ρι ν ήνέ ξ οδον . αι πλ άν αικ αι αι παρακ ρούσε ι ςπο λ λ άκι ςσυν έ βη ν α ση μαί ν ωσι ν .τ η νώρανκ αθ' ην . τ ηςκ αι ούσης ε μπρό ςε ι ςτ ηνμι κ ράνπαλ αι άνκ αιμαυρι σμέ ν ηνε ι κ όν ατ ηςΠαν αγ ί ας . φέ ρ' ε ι πε ί ν .τ ηςε παν ήλ θεπράγματ ιε ι ςτ ονν ουν . ε ν ώ η μή τ ηρ τ ωναπούσα κ ατ άτ αςαυτ άςώραςηγ ρύ πν ε ιε πίν ύκ τ αςτ ώρα. κ ' ε γ ύρι σε ν από τ ο άλ λ ο πλ ε υ ρόν . ε ί δε νό τ ιη μι κ ρά αδε λ φή τ ης . τ ηςμι κ ράςαδ ε λ φή ς . άμα ε ι σή λθ ε νη Αμέ ρσα. κ 'ε παν ήλ θον ακ όμηκ αι κ ατ άτ αςμακ ράςώραςτ ηςν υ κτ ός .τ αςε σπε ρι ν άςκ αι ορθρί ας . Αλ λ ' ήτ ο άρα αυ τ ή πράγ ματ ι «αλ αφρο ΐ σκ ι ωτ η». ε κι ν ήθη ή ρε μα. Αυ τ ήτ η ς οποί ας τ α όν ε ι ρα. Όπως . κ αιδε ν ε φαί ν ε τ ον αε ί χ εσε ι σθή από τ ηνθέ σι ντ ης . ε ί δε νε ι ςτ οαμυδρό νφωςτ ηςκ αν δήλ ας . απαν τ ώσαε ι ς τ ας ε τ αστ ι κ άς ε ρωτ ήσε ι ςτ ου χωροφύ λ ακ ος . τ ης με γ άλ ης κ όρηςτ ης . ήν α δηλ ώσιτ ιή ν ' αφήν ωσιπαράδοξ ο νε ν τ ύπωσι ν .χ ωρί ςάλ λ ωςν αε ξ υ πν ήση. ως«αλ αφροΐ σκ ι ωτ η» πουή τ ον . ηΚρι ν ι ώ. ότ αν . τ ηνοπο ί αν ε ί χ ε νε πι χε ι ρήσε ι . ε ι ςτ ονθ άλ αμοντ ης λ ε χ ούς . ε πέ στ ρε ψε νε ι ςτ ην ο ι κί αν . ο πότ ε αύτ ηέ χαν ετ ον ύπν ον τ ης ε ι ςτ ον οι κ ί σκ ον . μετ ο τ ρί τ ονλ άλ ημα τ ου πε τ ε ι ν ού . Αλ αφροΐ σκ ι ωτ η! τ ω όν τ ι . πλ ησί ον τ ης κ ο ι μωμέ ν η ς μι κ ράς αδε λ φής τ ης . τ ο Κρι ν ι ώ. ωςν αήκ ουσετ ονμι κ ρό νθρου ναμυδ ρώςμέ σαε ι ς τ ον ύπν ον τ ης .

ο «Λο γαρι ασμός ». δ ε νδι έ πρε πε νε πίδραστ ηρι ότ η τ ι . Αι αν αμν ή σε ι ςε ξ ηκ ολ ού θου νν ατ ηςέ ρχ ων τ αι . όστ ι ςε υρί σκ ε τ ο.ν ατ ονκ υν η γ ήση. ζ αρωμέ ν η πλ ησί ον τ ης γ ων ί ας . αν άγ κ ηήτ οαυτ ήημήτ ηρ ν α φρον τ ί ση δι άτ ην αποκ ατ άστ ασι ντ ης κ όρη ς . κ αι ή ρχι σε ν α συν ε χ ί ζ ητ ου ς πι κ ρού ςκ αι πόρρω πλ αν ωμέ ν ους δ ι αλ ο γ ι σμούςτ ης . Ωςαν ήρ οφε ί λ ε ιν α δώση οι κ ί αν . άμπε λ ον . ραγ δ αί α. Λοι πό νηξ ε ύρε ιόλ ος οκ όσμο ςτ ισημαί ν ε ιμί αμήτ ηρν αε ί ν αισυ γ χρόν ωςκ αιπατ ήρδι άτ ας κ ό ραςτ ης . ν αυ ποθή κε υ ση. ωσε ίαν ωτ έ ρατ ι ς . τ ώραε ι ςτ ο δ ε σμωτ ή ρι ο ντ ηςΧαλ κ ί δος .κ αιν αμηνε ί ν αι τ ου λ άχ ι στ ονμήτ εχήρα.λ ι ποθυμί α. πρέ πε ιν ακ ατ ασκ ε υάσηήν απρομηθ ε υ θή«προί κ α». δαι μον ί αθ έ λ η σι ςν αήθε λ εν ακ αλ ύψητ ο ψε ύ δοςτ ης . ν ατ οναλι ε ύ ση.κ αιηΔε λχ αρώ ε με γ άλ ωσε ν . Ε' Άμα απή λ θε ν η Αμέ ρσα. κ αί τ οι ο λ ι γ ώτ ε ροντ υραν ν ι κ αίκ αιμε λ αν ό πτ ε ροιήόσονε ι ςτ ηνμητ έ ρατ ης . ν ατ ρέ ξ ηε ι ςτ ο υσυ μβολ αι ο γ ράφο υ. κ αθ ότ ιο γ έ ρων . η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . έ χ ασε νε κν έ ουτ ονύπν ο ντ ης . Και κ ατ άτ αςμακ ράςε κ ε ί ν αςώραςδε νέ παυ σεν ' αν αλ ογ ί ζ ε τ αικαθ ' ε αυτ ήν τ ηντ ύχ ηντ ουαδε λφο ύτ ης . Ότ ανλ οι πόνε ξ ε ν ι τ ε ύθη σανε ι ςτ ηνΑμε ρι κ ή νοιδύο με γ αλ ύτ ε ροιυι οί . κ ατ ε κ λ ί θη ε κν έ ου πλ ησί ον τ ης αδ ε λ φής τ ης κ αιδε ν ε κ οι μήθ η. Οφε ί λ ε ι ηι δ ί ακ αιν α υ παν δρε ύση κ αιν α προι κ ί σηκ αιπροξ ε ν ήτ ρι ακ αιπαν δρολ όγ ι σσα ν α γ ί ν η . τ ουτ έ στ ι παράφε ρν α. ν α δ αν ε ι σθήμε τ ρητ ά. ε λ αι ών α. Η Αμέ ρσα. Ως προξ ε ν ήτ ρι α πρέ πε ιν ' αν ι χ ν ε ύ ση γ αμβρόν . Καιο ποί ον γ αμβρόν ! 36 . με τ αξ ωτ άς ε σθ ήτ ας με χ ρυσοΰφαν τ α ποδογ ύ ρι α. ήτ οισι ν δόν ας . με τ αξ ύτ ηςε στ ί αςκ αι τ ουλ ί κ ν ο υ. ν ατ ο νζ ωγ ρή ση. χ ι τ ών ι ακ ε ν τ ητ ά. Ωςγ υ ν ή. αγ ρόν .τ ουΜού ρου.

πε ί σματ α· σήμε ρονν αζ ητ ήτ ο ύτ οκ αιαύρι ονε κ ε ί ν ο ·τ ηνμί ανημέ ρανν α ζ ητ ήτ όσα. απαι τ ήσε ι ς . Και τ ρε ι ςμήν αςμε τ άτ ονγ άμονν αγ ε ν ν άκ όρην– με τ άτ ρί αακ όμηέ τ η έ ν ανυι όν– με τ άδ ύοέ τ ηπάλι νκ όρην– αυ τ ήντ ηνν ε ογ έ ν ν ητ ον . Όσονδι άτ ηνμι κ ράν . κ ' ην ύφη ν α μην έ χη πλ έ ον μέ ση. φέ ρου σα στ ολ ι σμόνπολ υτ ε λ ή . αν ύπαν δρη(αςέ χητ ην ε υ χήντ ης ). απόόσαέ χε ιυπο φέ ρε ιημάν ν ατ ηςδι ' αυ τ ήν . Αλ λ άσας ε ρωτ ώ. ηαν δροκ όρη.ν ατ ονπε ί θ ητ ι ςν αστ ε φαν ωθ ήε πί τ έ λ ους . μεμυ ρί ουςκ όπου ς . Κι ό λ οντ ονκ αι ρόν«κ ότ τ α-πί τ τ α». Καιν α ε γ κ αθί στ ατ αιμε τ άτ ον αρραβών α στ ης πε ν θε ράς τ ο σπί τ ι . τ ηνάλ λ ηνπε ρι σσότ ε ρακ αι συ χν ά«ν ατ ονβάζ ουνστ αλ όγ ι α» άλ λ οιι δι οτ ε λ ε ί ς ή φθ ον ε ροί . τ η νΚρι ν ι ώ. «μαν αφού κι α» κ αιν α μη θέ λ η «ν ατ αι ρι ασθ ή». όστ ι ςε ρρο γχ άλ ι ζ ετ ώρ α. Και δι ' όλ ' αυτ άτ αθυγ άτ ρι αν αμέ λ λ ην αυποφέ ρηημή τ ηρτ ωντ όσα– κ ιάλ λ ατ όσα – κ ιάλ λ ατ όσα. μεαν ε κ δι ήγ η τ αβάσαν α. Εί δετ ηνγ λ ύκ α. Έμε ι ν ε νηκ αημέ ν η. ε ι ς τ ον πλ αγ ι ν όν θαλ αμί σκ ον . άγ αρ μπον . δε ν αν τ έ χ ε ι– ν α υπο φέ ρη δ ι άν ατ ην υπαν δρε ύση κ αιτ ο πολ λ οστ ημόρι ονό σωνδι άτ ηνμε γ άλ ηναδε λ φήντ η ςυπέ φε ρε . Κ' ην ύ φη ν ακ αμαρών η. φρόν ι μην έ α. Τω όν τ ι . Και οτ οι ού τ οςν αέ χη«καπρί τ σι α». έ πρε πεπράγ ματ ι ν αγε ν ν ών τ αιτ όσακ οράσι α. πέ ραν τ ου με σοτ οί χ ου . Καιού τ ' ε ζ ήλ ε υεκ αν ! Τίν αζ ηλ έ ψη. με τ άπολ ύ νκ αι ρόν .χ άρι ν τ ηςο ποί αςη γ ρύπν ε ι τ ώρατ όσαςν ύκ τ αςηγ η ραι άμάμμη. «αΐ σκ ι ωτ ον ». κ αρπό νπολ λ ής ν ηστ ε ί ας κ αιοι κ ον ομί ας . άμποτ εκ ιαυτ ήνο Θε όςν ατ ην φωτ ί ση! Όπωςκ αιανέ χ η. ν ' ακ ού ηε ν τ ε ύ θε νκ ' ε κ ε ί θ ε ν δι αβολ άς . Τίθ ' απή λ αυ ε ναπότ α βάσαν ατ ουκ όσμο υ. Έβλ ε πετ ην με γ άλ ηναδε λ φήντ ηςκ αι τ ηνε λ υπε ί τ ο– τ ηνε κ αί ε τ ο. Καιανγ ε ν ν ών τ αι . μό λ ι ς . άν θ ρωπον σπαν όν . δι άν ' αν αδ ε ι κ ν ύ ε τ αι τ οπάλ αι λι γ υ ρόναν άστ ημάτ η ς . ημάν ν ατ η ςδε νέ χε ισκ οπόν– δε νβαστ ά πλ έ ο ν . κ αιν α «σκ αρών η» έ ξ αφν α«πρωι μάδι ». ηΑμέ ρσα. ραδι ο υργ ί ας .Έν α ωσάν τ ον Κων στ αν τ ή ν . Κιαυτ όντ ονγ αμβρόν . 37 .

. «δε νε ί ν αιχάρος . Καιηλ ύπηή τ οχ αρά. με τ άδέ κ αλ ε πτ ώντ ης ώραςδρόμονέ φθαν ε νε ι ςτ α «Μν ημο ύρι α». μόν ονήτ οχ αρωπήόλ ηκ 'ε μακ άρι ζ ε ντ οαθώονβρέ φος κ αιτ ουςγ ον ε ί ςτ ου. ουδέ νε στ ιμητ ρό ςαθλ ι ώτ ε ρο ν . μέ χ ριτ ο υτ άφου. κ αι σε ι ς . ή μακ ρι ν ής συγ γ ε ν ού ς .υ ποδε χ θήτ ετ ο! Ότ ανε πέ στ ρε φε νε ι ςτ ηνν ε κ ρώσι μονοι κ ί ανηγρ αί αΧαδού λ α. Χαρήτ ε . ε μύρι ζ εκ ήπος . με τ άτ ηςμι κ ράςπομπήςτ ουι ε ρέ ως . Αλ λ ηλ ο ύι α!» Και πάλ ι ν . πουπε τ άτ εγ ύρω-τ ρι γ ύρω μετ αφτ ε ράσαςτ αχ ρυσόλ ε υκ α. πρό σωπο νε υμάραν τ ον . Ι δού ο πε ρί βο λ οςτ ωνν ε κ ρών ! Ω! οΠαράδ ε ι σος .τ οπρι νωςρόδ οντ ε ρπν όν !» Αλ λ άμε γ άλ ωςε υφραί ν ε τ οό τ ανημι κ ράπομπή. Προέ πε μπε τ ο θυγ άτ ρι ον μι ας γ ε ι τ ό ν ι σσας . «Δε νε ί ν αι ». Ι δούκ αιηγ αστ ήρηβαστ άσασάσε . παν τ οτ ι ν ή άν ο ι ξ ι ς . –παρη γο ρί ανκ αμμί ανδ ε ν ε ύ ρι σκ εν αε ί πη.αξ ί ζ ε ι τ ο νκ όπονν ' αν ατ ρέ φων τ αι . απ' αυ τ όντ ονκ όσμο νήδη. Ί ν ατ ιουλ αλε ί ςωςε λ άλ ε ι ςημί ν . τ οο ποί ον η υτ ύ χη σε ν α λύ τ ρωση τ ους γ ον ε ί ςτ ου από τ όσα β άσαν α. αγ ρι ολ ού λο υδα. Πολ λ άκ ι ς γ αρτ ουμν ήματ ο ςέ μπροσθε ντ ο υςμαστ ούςσυ γ κ ροτ ο ύσικ αιλέ γ ου σι ν · Ω υι έμουκ αιτ έ κ ν ονγ λ υκ ύ τ ατ ο ν . ή ν οι γ ετ αςπύλ αςδι άν αδ ε χ θήτ ο μι κ ρόνάκ ακ ο νπλ άσμα. ψυχ αί τ ωνΑγ ί ων . 38 . τ οε νε ί δε ιλ ί κν ουμι κ ρόν φέ ρε τ ρο ν . δι άν α παρε υ ρε θήτ ηνε σπέ ρανε ι ςτ ηνπαρη γ ορί αν . προπορε υομέ ν ουτ ου Στ αυρο ύ. αγ γ ε λ ού δι α. ουκακ ούε ι ςμητ ρόςσουτ ιφθέ γ γ ε τ αι .τ ί ςποτ έμηθρην ήσε ιβλ έ πωνσο υτ ο ε μφαν έ ς . δε νε ί ν αιβράχ ος . «Ω τ έ κ ν ον . θ άλ λ ο υσα βλ άστ η. ως φι λ ε ύσπλ αγ χ ν οςκ αισυ μπον ε τ ι κήοπο ύήτ ον . κ αιόλ α ή σανάλ λ αε ξάλ λ ων . «Σασ' ακ ούω γ ε ι τ ό ν ι σσα!» Με γ άλ ηνκ αιι ε ράναν ακ ού φι σι νησθάν ε τ ο ηπο λ υπαθήςγ υ ν ή. κ αιηθ αν ήήτ οζ ωή .» Καλ ύ τ ε ρα«ν αμησών ουνν απάν ε παραπάν ω». ν ' ακ ολ ου θή βαστ άζ ουσα ε ι ςτ ας χ ε ί ρας τ ης η ι δί α.. «Ουδέ ν ε στ ιπατ ρόςσυμπαθ έ στ ε ρον . Δε ν ημπο ρούσε ν ακ ατ αλ αμβάν ητ ι ε μορμύ ρι ζ ε νοι ε ρε ύςμασώντ αςλ έ ξ ε ι ςμετ ουςοδό ν τ αςτ ο υ. Ωραί αε ξ ο χή. έ λ ε γ ε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού. ότ αν συν έ βαι ν ε .

39 . τ ότ επράγματ ι«χάν ου ν » τ οτ ε κν ί ον . όσαιθε ρί ζ ουντ αάωρα βρέ φη. θατ ηνχ άση. Δε νέ πρε πετ ωό ν τ ι .ν ομί ζ ομε ντ αύ τ αωςδυστ υ χήματ α. Καν έ νπράγ μα δε νε ί ν αιακ ρι βώςό.. Δε ν υποπτ ε ύ ον τ αιότ ι . κ ι όποι οςμι σε ί τ ηνψυ χήν τ ου. Ακ όμη κ αιτ ' αρχ ον τ οκ όρι τ σα ε υ κ ολ ώτ ε ρον αποθν ήσκ ουν –αν κ αιτ όσον σπάν ι α με τ αξ ύτ ουφύλ ου – παρ' όσοντ ααπε ι ράρι θμαθηλ υκ άτ η ςφτ ωχ ολ ογ ι άς . τ ηνδ ι άπτ ε ρώνΑγ γ έ λ ωνπλ ήτ τ ο υσαν . Δυσκ όλ ωςαρρωστ ού νκ αισπαν ί ωςαποθν ήσκ ουν . Καιημε ί ς οιάν θρωπο ι . αικ ατ άτ οφαι ν ό με ν ο ντ ό σονάσχ ημοι . ε ι ςζ ωή ναι ών ι ονθατ ηνφύλ αξ η. Καιχ άν ουντ ονν ουντ ωνοι τ αλ αί πωροι γ ον ε ί ς . δι άν α σώσου ντ ο παι δίτ ους . Πε ρι σσότ ε ρα μάλ ι στ α αγ όρι α –πόσα χ αδ ε υ μέ ν ακ αιμον αχ ογ έ ν ν η τ α!– αποθν ήσκ ουν άωρα. κ αιπαί ρν ουν αδι ακ ρί τ ως ε ι ςτ ον Παράδε ι σο ν αγ όρι ακ αικ οράσι α. ν α βοηθ ώμε ντ οέ ργ ον τ ωνΑγ γ έ λ ων . ό πωςε ί χε νακ ούσε ιηΦραγ κ ο γ ι αν ν ούν ατ ηςε ξ ηγ ήοπν ε υματ ι κ όςτ ης . Καιο Χρι στ όςε ί πε ν . ε ντ η τ υφλ ώσε ιμας . Αφούηλ ύ πηε ί ν αιχ αρά. δε νε ί ν αι μάλ λ ονε υτ υχ ήματ α.κ αιπλ η ρών ουντ όσον ακ ρι βάτ ου ςη μι αγ ύ ρτ αςι ατ ρού ςκ αιτ ατ ρι ωβολ ι μαί αφάρμακ α. ωςκ ακ όν πράγ μα. Αλλ 'ι δ ού. Δε νέ πρε πε νημε ί ς ως κ αλ οίχρι στ ι αν οί .. κ αιαρχ ον τ ό πουλ α μάλ ι στ α. δε νε ί ν αιθωπε ύ ματ ακ αιπλ ήγ ματ ατ ωνπτ ε ρών τ ων μι κ ρών Αγ γ έ λ ων . Ω. αν τ ίν αζ ητ ο ύνν ατ ην ε ξ ορκ ί σο υν . ωςπλ ηγ άς . ανδε νήσαντ υφλ οί ο ι άν θρωποι . ηε υ λ ογ ι άκ ' ηοστ ρακ ι άκ ' ηδ ι φθ ε ρί τ ι ς . τ ' Αγ γ ε λ ούδ ι αδε νμε ρολ ηπτ ούνού τ εχαρί ζ ον τ αι . ότ αν ν ομί ζ ουν ότ ι «σώζ ουν ».τ ότ ε κ αιησυ μφο ρά ε υ τ υχ ί αε ί ν αικ αιην όσοςυ γ ί ε ι α.τ ιφαί ν ε τ αι .κ αι άλ λ αιν όσοι . αλ λ ά παν άλ λ ο– μάλ λ οντ οε ν αν τ ί ον .ν αβο ηθούντ ην μάστ ι γ α.Α! ι δ ού. κ αιοθ άν ατ οςε ί ν αιζ ωήκ αιαν άστ ασι ς . Τα κ ορί τ σι αε ί ν ' ε φτ άψυ χα. πόσα αγ ό ρι α. ε φρόν ε ιη γραί α. ό τ ι όποι οςαγ απάτ ηνψυ χή ντ ου . Άρα ό λ αιαιμάστ ι γ ε ς ε κ ε ί ν ε ς . οί τ ι ν ε ς χαί ρου ν ε ι ςτ ο υς ου ραν ούς ότ αν υ ποδέ χ ων τ αιτ ας ψυχ άς τ ων ν ηπί ων . αρπάζ ον τ αιάωρα.

απ' αυ τ όντ ον κ ό σμονή δη. Αλ λ 'ε ί χ ε«παραλ ο γ ί σε ι » πλ έ ον . δι άν ακ ολ άζ ου ντ ο υςγ ον ε ί ςτ ων . Η γ ραί ααφούε ί χ εσυ λ λ ογ ι σθήόλ ατ ' αν ωτ έ ρω... .. ησθάν θη αί φν ης ζ άλ ην . ΤηςΦραγ κ ο γ ι αν ν ούςάρχι σεπράγ ματ ι «ν αψηλ ών ηον ο υςτ ης »... άρχι σε τ ο θυγ άτ ρι ο ν ν α βήχ η κ αι ν α κ λ αυ θμυρί ζ η. έ δραξ ε νέ ξ ωθε ντ ον λ αι μόντ ουβρέ φου ς . ε στ ράφη...... Ήξ ε υρο νότ ιδε νήτ οτ όσονσυ ν ήθε ι α «ν α σκ άζ ουν » τ α πο λ ύμι κ ρά παι δ ί α... Δε νε ν όε ι κ αλ άτ ίέ κ αμν ε ...ε ί πε ...κ 'ε ν ύστ αζ ε νακ ρατ ήτ ως ... δι ότ ιε ί χ ε νε ξ αρθή ε ι ς αν ώτ ε ραζ ητ ή ματ α. όσονκ αι αν ε ί χ ε νε ξ αφθή από τ ακ ύ ματ ατ ων αν αμν ήσε ων . δ ι άν α«τ οσκ άση»....... σκ λ ηρούςδακ τ ύ λ ουςμέ σαε ι ςτ οστ ό ματ ουμι κ ρού.... απότ ονσάλ ονοι ον ε ίκ αιτ ηνν αυ τ ί αντ ηςζ ωήςτ ηςκ αιάρχ ι σεν α ν αρκ ών ε τ αι .. Επόμε ν ον ήτ ο.. Έκ λ ι ν ε νε πίτ ουλ ί κ ν ου........ κ αιού τ ε ήκ ου σε τ ον βήχ ακ αιτ α κ λ αύ ματ α.. Τομι κ ρόνκο ράσι ονέ βηχ εκ 'έ κ λ αι εκ 'ε θ ορύβε ι«ωςν αήτ ονμε γ άλ ος άν θ ρωπος ». Α! όσοντ οσυλ λ ο γ ί ζ ε τ αι κ αν ε ί ς . Την στ ι γμήν ε κ ε ί ν ην .......... κ ' έ χ αν επάλ ι ντ ον ύ πν οντ ης . Και παρέ τ ε ι ν ετ οσκ άσι μο νε πί μακ ρόν ·ε ί τ αε ξ άγ ουσατ ουςδακ τ ύλ ο υς τ ηςαπότ ομι κ ρόντ ουοποί ουε ί χ εκ ο πήηαν απν οή.. «ψηλ ών ε ι ον ου ςτ ο υ»! . Η μάμμη τ ου ε σκ ί ρτ ησε ν . Εί χ ε «παραλ ογ ί σε ι » ε πίτ έ λ ου ς . — Ε! θασκ άσης ....Τακ ορί τ σι ατ ηςτ άξ ε ωςτ αύτ η ςε ί ν αι τ αμόν αε φτ άψυ χα! Φαί ν ον τ αιωςν α πλ ηθύ ν ων τ αιε πί τ η δε ς ..κ αι τ ονέ σφι γ ξ ε νε π' ολ ί γ αδε υτ ε ρόλ ε πτ α.. Έχωσετ ο υςδύομακ ρο ύς .κ αιδε ν ωμολ όγ ε ι ε ι ςε αυ τ ήντ ι ήθε λ εν ακ άμη. Αυτ όήτ οόλ ον ....... Η γ ραί α ήν οι ξ ε βλ οσυ ρά ό μματ α..... κ' έ κ αμε χε ι ρον ο μί αν αν υ πομον ησί αςκ αι απε ι λ ής ..... Η λ ε χ ών αε κ οι μάτ ο βαθέ ως .. 40 ..

τ ο νδυστ υχ ήκ αιέ ν οχ ονε κ ε ί ν ον . όστ ι ςε φαί ν ε τ ο αν θ ρωπι ν ώτ ε ρο ς . μεήρε μοντ ό ν ονε ί πε : — Κοί τ αξ ε . τ ο οπο ί ον αύτ ηε λ θ ούσα προ μι ας ώρας . ηύρετ ηνκ όρη ντ υ λ ι γμέ ν ηνε ι ςτ οπάπλ ωμα. κ άτ ων ε ύο υσαν . — Άρρωστ ηε ί ν αι ! πώς ν α μην ε ί ν αι ! απήν τ ησεμε θ ' ε τ οι μότ η τ ος η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. με τ άτ ηνε πάν οδο νε κτ ης ο ι κί αςτ ηςλ ε χ ών αςκ αιε ί χ επλ αγ ι άσε ιπάλ ι ν . αλ λ' ου δαμού τ ονε ύρο ν .κ υ ρά. Αλ λ ' ο άλ λ ος . τ ί έ χ ' ηκό ρησο υ. Μαςλ έ ε ι πώςε ί ν αι άρρωστ η. άμαέ φθασε νημήτ ηρε ι ςτ ην ο ι κί αν .Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύδε νε ί χ ε νε ν θυμηθ ήτ ηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν ητ οόν ε ι ρον τ ης Αμέ ρσας . "γ ε ρόν τ ι σσα. ε ι ςτ αςο ποί ας απήν τ η σε νόπωςαπήν τ η σε νηΑμέ ρσα. Έκ τ οτ ε . με τ άτ οπήδημ ααπότ ηςκ λ αβαν ήςκ αιτ ηναπόδρ ασί ντ ου. δε ν ε ί χ ε ν απαν τ ήσε ιη Φραγ κ ογ ι αν ν ού . Ει ςτ ηνε ρώτ ησι ντ ου ε ν όςχ ωροφύλ ακ ος . Επήρε φρί ξ η απ' τ α κ αμώματ α ε κ ε ί ν ο υ τ ου 41 . ε ί χεδι ηγ ηθήε ι ςτ ην μη τ έ ρατ η ς ! Εί χε«ψηλ ώσε ι » ον ο υςτ ης ! ΣΤ' ΑφούηΑμέ ρσα ε ί χεχάσε ιτ ονύπν οντ ης . δε ντ ο νε ί χ ε ν ι δ ε ίπλ έ ο ν . ε ι ςτ ο πλ άγ ιτ ηςμι κ ράςαδε λ φήςτ ης . ε κ ε ί ν ου τ ονοποί ονε ί χ ε αν ατ ρέ ψε ι φε ύ γ ωνοΜούρο ς .κ αι πολ ύ χλ ωμήν ε κτ η ςλ ι ποθ υμί ας τ ην ο ποί αν ε ί χε φέ ρε ιη ρο ήτ ου αί ματ ο ς . με τ αξ ύτ ου δ ε υ τ έ ρουκ αιτ ουτ ρί τ ουλ αλ ήματ οςτ ουπε τ ε ι ν ού. Οιχ ωροφύλ ακ ε ςτ ονκ ατ ε ζ ήτ ου νε πίημέ ρας . ε πίμακ ρόνε ξ ηκ ολ ο ύθησεν ασκ έ πτ ε τ αι κ αιπάλ ι ντ οναδε λ φόντ η ς . πουε ί ν ' ογ υι όκ αςσου ". Ευθύ ςτ ότ εμε τ άτ αςε ρωτ ήσε ι ςτ ωνχωρο φυλ άκ ων . χ ωρί ςν ακ οι μηθή .

. Πράγ ματ ιμε τ ' ολ ί γαςημέ ρας . Καιάρχ ι σεν αψαύητ η νκ όρη ν . Συγ χ ρόν ωςδεήν οι ξ ετ οπαράθυρον . — Μ' ε μαχαί ρωσε . Τοτ ραύμαήτ ομάλ λ ονε πι πόλ αι ον . κ αι ν αε πι δέ σητ ηνπλ η γή ν . κ ' ε φάν η ο δε ξ ι ός βραχ ί ων τ ης Αμέ ρσας .ε πουλ ώθητ οτ ραύ μα. — Τονε ί δε ςπουθε ν άν ατ ρέ χ η. αλ λ ' ή τ οβε βαί αότ ιαυτ όςθαε τ ράπηκ ατ άτ ηνδ ι ε ύ θυν σι ντ ηναν τ ί θ ε τ ονης αυ τ ήέ λ ε γ ε . φε ύγ ων .ε κε ί ό που ήτ ον μαθη μέ ν ο ς απ' τ α μι κ ρά τ ο υ χ ρόν ι αν α κ υν ηγ άτ ι ς κ ο υκ ουβάγ ι ε ς . Η Χαδού λ αμε τ ε χε ι ρί σθηό.κ αι συ ν ε λθ ούσαε κτ ηςλ ι ποθυμί ας . οΘε όςκ ' ηγ ηςν ατ ονε ύρη! κ ατ η ράσθηι δού σατ ο αί μαημάν ν ατ ης . ί σωςτ ον«αι μο στ άτ ην » ανε ί χ ε . ν αμη ντ οντ υραγ ν ή σε τ επο λύ .κ αι ν αζ ητ ήν αστ αματ ήσητ οαί μα. Κοι τ άξ τ ε . τ ουγυ ι ούμου. ΗΑμέ ρσαε ί χ ε ναδ υν ατ ή σε ιοπωσού ν .προκ ομμέ ν ου .. αλ λ ' ου χήτ τ οντ οαί μαέ ρρε ε .τ ιί σχ αι μονε γ ν ώρι ζ ε ν . αν ί σωςτ ονπι άσε τ ε .κ 'ε πέ δε σετ ηνπλ η γή ν . ΗΧαδού λ αέ κ λ ε ι σετ ηνθύ ραν . πέ ραστ ' Αλών ι α. προςαν ατ ολ άς . Κατ άπούέ κ αμε ...χ άρι ςε ι ςτ αςφρον τ ί δαςτ ης μη τ ρόςτ ης .. Συγ χ ρόν ωςδεαπέ ρρι ψετ οπάπλ ωμα. — Ω! αχ ! οφον ι άς !.έ ρρι ψετ ε λ ε υ τ αί ον φι λ ύ ποπτ ονβλ έ μμαοπί σω δι άτ η ςημι αν οι κ τ ήςθύ ρας . θαρραλ έ ακ αι δ ε νε φοβε ί τ ο . — Τονε ί δ'απ' αλ άργ α!. μάν ν α! ε στ έ ν αξ ε με τ ά πόν ων η Αμέ ρσα. παι δι ά!. Δε νε ί χ ε νι δε ίτ ονΜούρον . 42 . Οε ι ς ..ε ξ έ συρετ ηνχ ε ρί δ ατ ου υ ποκ αμί σο υ. αι σθαν θε ί σα τ ο ρε ύμα τ ου αέ ρος τ οε ι σρε ύ σαν δι άτ ο υ αν οι χ θέ ν τ ος παραθύρουπλ ησί οντ ης . Η Φραγ κ ο γ ι αν ν ούε ψε ύδ ε τ οδι πλ ά.κ ατ άτ αΚοτ ρών ι α. Αφήρε σετ ηνφαν έ λ αν .. αλ λ ' ήτ οι σχυ ρά. Με τ ' ολ ί γ ονέ παυ σετ οαί μα... κ 'ε φάν ηαι ματ ωμέ ν ηηφαν έ λ α τ ηνο ποί ανε φόρε ι έ ξ ωθε ντ ουυ ποκ αμί σο υ.. Έκ αμεκ ατ άτ αΠηγ άδι α. Οιδ ύοάν δ ρε ςαπήλ θο νδρομαί οι . ι σχ ν ός κ αι ύ πωχ ροςαλ λ άκ αλ οδ ε μέ ν οςκ αι ν ε υ ρώδης . άν ωθε ντ ηςοι κ ί ας .

Τέ λ ος . με τ ' ολ ί γ αςη μέ ραςε βε βαι ώθηότ ιουι όςτ ηςε μβαρκ άρι σε κ ρυ φάτ η νν ύκ τ α. Εί τ α. ότ αντ οή κ ουσαν . ωςν αύτ ης . αυ τ όςδε νέ πτ αι ετ ί ποτ ε . Εν δ ι ε φέ ρε τ ο προπάν τ ωνν αμάθηανοΜι χ άλ ηςθαε γ λ ύ τ ων ε ναπότ αςχε ί ραςτ ων χ ωροφυ λ άκ ων .κ αι αςε πήγ αι ν ε νε ι ςτ οέ λ ε οςτ ουΘε ού! Τω ό ν τ ι . τ ο φον ι κ όέ γ ι ν εστ ονκ αυ γ άνε πάν ω. Κατ άσχή μαπρωθύστ ε ρον . ηδεΑμέ ρσαήτ ομόλ ι ςδε κ αε πτ άε τ ών . με τ άέ τ οςκ αι πλ έ ον . Ήτ οδετ ότ εοΜού ρος σχ ε δό νε ι κο σαε τ ής . ε ξ ωμολ ο γε ί τ οό τ ιί σωςν αε φόν ε υσε πράγ ματ ιτ ον άν θρωπο ν . Απε δε ί χ θημάλ ι στ αότ ιημάχαι ρα 43 . ότ ιο Μωρόςδ ι έ πραξ εφόν ονε ν τ όςτ ου πλ ο ί ο υ. Ολ ί γ ας η μέ ρας ύστ ε ρο ν .ε ι ςτ ο νκ όσμονε ί πανότ ιδε νηξ ε ύρουν τ ί ποτ ε . δ ι έ ψε υσε νότ ιο Μούροςε ί χ ετ ραυματ ί σε ιτ ηνκ όρηντ ης . τ ον γ έ ρο -Πορτ αΐ τ ην . Αυτ ός ε ί χ ε νε υρε θή«ε ι ςβρασμόνψυχ ής ». Αι αδ ε λ φαίτ ου. έ λ αβο ν ε πι στ ολ ήν φέ ρουσαν τ ην τ αχυ δρομι κ ήνσφρ αγ ί δαΧαλ κ ί δος . Ο ε χ θρόςτ ονέ βαλ ε ν . κ αιολ οψύχ ωςη ύχ ον τ ον α ήτ ο ψε υ δήςηφή μη. όσαιτ η νηρώτ ων . Ει ςόλ αςτ ας κ αλ οθ ε λη τ ρί αςμε τ αξ ύτ ωνγ ε ι τ ον ι σσών . Αλ λ ' η μήτ ηρ ε ν δ ομύχ ωςε πί στ ε υε νε ι ςτ οαλ η θέ ςτ η ςε ι δήσε ως . (Πράγ ματ ι . με τ άσυν τ ρι βήςκ αρδί ας . τ ο νλ οστ ρόμο ντ ου πλ οί ου. αλ λ άμεδ ι φορουμέ ν αςφράσε ι ς κ αιοι ον ε ίμε τ αξ ύτ ωνγ ραμμών . δε νθαήθε λ εν ατ ονε ί χεφον ε ύσε ι ).ε ξ ε τ ραγ ώδε ι ε νπρώτ οι ς τ α βάσαν ατ ου κ αιτ α πάθ ητ ου ε ι ςτ α βουδρο ύμι ατ ου βε ν ε τ ι κ ού φρο υρί ου. Δε ν ήθ ε λ εν α γ ν ωσθήότ ιουι όςτ ηςε ί χεμαχ αι ρώσε ιτ ηναδ ε λ φήντ ο υ. πότ ε με τ ά γ έ λ ωτ ος βε βι ασμέ ν ου.Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ πο τ έ δε ν θα ε κ άλε ιτ ον ι ατ ρόν . πότ εμε τ ά προσποι ητ ή ς αγ αν ακτ ήσε ως . Παρήλ θε χ ρόν ος ε ωσότ ου η ο ι κ ο γέ ν ε ι αλ άβη ε ι δήσε ι ς πε ρίτ ου φυ γ άδος .κ 'έ φυγ ε ναπότ ηνν ήσον .Ο γ ραμματ ε ύ ς τ ου Λι με ν αρχ ε ί ου ή τ ον βολ ι κ ός κ αι κ αλ οπρ οαί ρε τ ος άν θ ρωπος . καιχ ωρί ςν ατ ο θέ λ η. ηκ ο ύσθημί ααόρι στ οςφήμη. μεε νπλο ί ον .κ αι δ ε νε δί στ ασεν ατ ονν αυτ ο λ όγ ηση . αλ λ άχ ωρί ςκ αλ άν ατ οε ν ν οή ση. μετ οοποί οναρμέ ν ι ζ ε . Ο Μι χ άλ ηςέ γ ραφε ναπότ ωνε ι ρκ τ ών τ ηςπόλ ε ωςε κ ε ί ν ης .

κ ' ε πήγ εν αε ύ ρη τ ηνΠορτ αΐ τ αι ν αν . άμαε ξ έ λ θητ ωνφυλ ακ ών . Πε ραί ν ωνοφο ν ε ύ ς . κ αιυ πέ σχ ε τ οότ ι . ε ι ςτ αςφυλ ακ άς . τ ηνΚαρί κ λ ε ι α. στ ηνΠλ ατ άν α. τ ηνΠορτ αΐ τ ι ν α.. κ 'ε πέ ρασεπέ ρ αε ι ςτ η ναν τ ι κ ρι ν ήνν ήσον .ή τ ον«τ ουπαθόν ».. κ αι ν αζ ήσου μεκ αλ άκ ι αγαπημέ ν αόλ οι μας . με τ α χί λ ι α ψε ύ ματ α όσα ήξ ε υρε ν –ήτ ο δε τ ότ εη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ55 ε τ ών . τ ην Καρί κ λ ε ι α. ν ατ ηνπε ρι κ αλ έ ση ς . Αυτ ό ςε πί στ ε υ ε νό τ ιτ ουτ ην ε ί χ ε ναρ πάσε ι μάλ λ οναπότ ηνχ ε ί ρα.ε παν ήρχε τ οε κτ ρί τ ου ε ι ςτ αβάσαν ατ ου. δι άν απροι κ ί σητ αςδύοαδ ε λ φάς τ ου. μεπολ λ άκ αλ ά. Και ν αδου νπωςε γ ώ θατ ην αγ απώ. Εί τ ακ αιπάλ ι νε παν ήρχ ε τ οε ι ςτ α βάσαν άτ ου. ν α τ αςκ ατ αφέ ρηό πωςαι ί δι αι ζ ητ ήσο υντ ηναθώωσι ντ ουφον έ ως ! «Νασηκ ωθής . γ ι ατ ίε γ ώε ί μαιάξ ι οςκ αι μπορώ ν αβγ άλ ωλ ε πτ ά.κ 'ε γ ών αγί ν ω παι δ ίτ ους . ν αμπαρκ άρης . ν αδ ουλ ε ύω σασκ λ άβοςν ατ ι ςζ ωο θρέ φω. ν απάρω κ αιτ ηνΚαρί κ λ ε ι αγ υν αί κ αμου. κ ' ε μβαρκ άρι σε . Εχ ρε ώθη ολ ί γ α χ ρήματ α. κ αιν ατ αςπαρακ αλ έ σημε τ άδακ ρύ ων . αλ λ άδε νε ν θυμε ί τ οπώς . ωςκ αθώςκ αιτ ηνκ όρητ η ς . όσα υ πέ φε ρεδύο μή ν αςτ ώρα. «ν ακ άμην όμο-τ ρόπο».». μετ η νε υγ λ ωτ τ ί αντ η ςτ ηνπε ρι παθή. δού σα ε ν έ χ υρον ό. κ αι πωςθατ ηνέ χω τ ηνπε θε ράμου. μάν ν α. θαφέ ρη πολ λ άωραί απράγ ματ ακ αιστ ολ ί δι α... ακ ό μηκ αικ ούκ λ ε ςκ αιπαι γ ν ί δι αδι άτ αμι κ ράκ οράσι ατ ηςμε γ άλ ης αδ ε λ φήςτ ου . και τ ηνε ξ ώρκ ι ζ ε«ν ασηκ ωθή. Ί σωςν αε ί χ ε ναποσπάσε ι . μετ ηνστ ωμυ λ ί αντ ηςτ ην γ υ ν αι κ ε ί αν . χ ωρί ςπροί κ α.τ η ςΔε λχ αρώς .τ ι αση μι κ ό νε ί χ ε . Λοι πόνδε νε ί ν αιπαράδοξ ον αν η Φραγ κ ογ ι αν ν ού δε νε δί στ ασε ν . ε ι ςτ οχ ωρί ον Πλ ατ άν αν . τ ην χ ήραν τ ου φον ε υθ έ ν τ ος 44 . –τ οδί χ ωςάλ λ ο– ν απάη ν αβρητ ηνΠορτ αΐ τ ι ν α». τ ηνχή ραντ ουφον ε υ θέ ν τ οςκ αιτ ηνθυγ ατ έ ραν τ ου. ν ατ ι ςκ ατ αφέ ρηςν αζ η τ ήσουνν αβγ ω αθώος . Αλ λ άπαράδοξ ονε ί ν αι ό τ ι . τ ηνμάχ αι ραναπότ ηνμέ σηντ ουθύματ ος . Ακο λ ούθ ωςε πε κ αλε ί τ οτ ηνφι λ οστ οργ ί αν τ ηςμητ ρό ςτ ου. ν απαςπέ ρα. αλ λ ' ακ μαί αγ υν ήκ αιμεζ ωηρού ςχαρακ τ ήρας – κ ατ ώρθωσε ν α πε ί ση τ ην γ ραί αν .

κ αι κ απν όν δι άτ ην πί παν τ ου . ό τ ανθαε παν έ κ αμπτ ονμετ οκ αλ όνε ι ςτ ην πατ ρί δα. λ έ γ ω. Καικ αθ ημε ρι ν ώς η Χαδούλ α ε πήγ αι ν ε νε ι ςτ αςε ι ρκ τ άς . Δι ε ρχ όμε ν αιέ ξ ω από τ ονμέ γ ανκ αιάκ ομψον παλ αι ό νν αόντ η ςΑγ ί αςΠαρασκ ε υ ής .κ αιη μή τ ηρ έ φε ρε νε ι ςτ ον υπόδι κ ον σι μί θι ακ αισύκ ακ αισαρδέ λ ε ς . όστ ι ςδ ι άτ ου γ ραφέ ως τ ου τ ας 45 . κ αιτ ο «τ σαρούχ ιτ ου». κ ατ οι κ ούσαιε ι ςτ ρώγ λ ην . παρά τ ην Άν ω Πύλ η ντ ου φρουρί ο υ. μηθ έ λ ο υσαν αι δήκ ατ ά πρόσωποντ ονφο ν έ α. τ ην κ ν ήμην τ ου «Έλ λ ην ος γ ί γαν τ ος ». ε ι ςτ ονσκ οτ ε ι ν όνπυλ ών α. αύτ ηε δήλ ωσε νότ ιε κ δί κ ησι ν δ ε νε πι ζ ητ ε ί . Όσοναφο ράτ η νκ όρην . προςπαρηγ ορί αντ ουφυλ ακ ι σμέ ν ο υ. κ ρυφά. Εί τ α δ ι ηυθύ ν ον τ οκ ατ άτ ηνσυν οι κ ί ανΣου βάλ αν . Επήγ αν ομο ύ. «τ ηνΚαρί κ λ ε ι αν ». ν ατ ηνπε ί ση. τ ε ραστ ί ου με γ έ θου ς . ε ί χ εχ ωμέ ν ηνμι κράνφι αλ ί δα μερώμιήρακ ί . με σκ οπόν ν α ε ν ε ργ ήσωσι ναπόκο ι ν ούπλ ησί οντ ηςΕι σαγ γ ε λ ί ας . τ αςπρωι ν άςώρας . κ ατ αβάλ λ ο υσατ αέ ξ οδατ ου τ αξ ι δ ί ου αυτ ή.(σημε ι ώσατ εότ ιημήτ ηρκ αιηκ όρηέ δωκ ανκ αιξ ε ν ί ανακ όμηε ι ςτ ην μη τ έ ρατ ο υφον έ ως ). αιδύο γ ραί αι .τ ουΔι κ αστ η ρί ουκ αι τ ωνΕν ό ρκ ωνυ πέ ρτ ηςαπαλ λ αγ ήςή τ ηςαθωώσε ωςτ ου υποδ ί κ ου. κ ατ άτ ην έ ξ οδοντ ων φυ λ ακι σμέ ν ων . ήκ ατ άτ ονΆγ ι ονΔημή τ ρι ον .έ κ αμν αντ ονστ αυρόντ ων . ν ' απέ λ θωσι ν ομού ε ι ςτ ην Χαλ κί δ α.ε ι ςέ ν ατ ου ρκ όσπι τ ον– κ ον τ άε ι ςτ αΕβ ραί ι κ α. ν α δι ηγ ών τ αικ ' αιδύο τ ο πράγ μα ε ι ςτ αε γ γ όν ι ατ ων . μόν ονποτ έδ ε ν θ αθέ λη σητ ονφον έ αωςάν δρατ ης · προ τ ι μάν αμέ ν ηαν ύπαν δρηε ι ςτ ον αι ών α.ε πι φυλ ατ τ όμε ν αι .ε πε ι δή«οπατ έ ραςτ ηςδε νέ ρχ ε τ αιπί σω». συν ο δε υομέ ν η συν ή θως από τ ην Πορτ αΐ τ αι ν αν . Καιμέ σα ε ι ςτ η ν βαθ ε ί αν τ σέ πην τ ου φο υστ αν ι ούτ ης . κ ' ε πε σκ έ πτ ον τ οτ ον Ει σαγ γ ε λ έ α. Αλ λ ά δι ςή τ ρι ςτ ηςε βδομάδοςδι άτ η ςΆν ω Πύ λη ςτ ου φρου ρί ου ε ξ ήρχ ον τ οκ ' έ βλ ε πανκ ρε μ άμε ν αε κ ε ί . ήτ ι ς ό μωςε κ άθητ οαν τ ι κ ρύτ ηςε ι ρκ τ ήςκ 'ε πε ρί με ν ε . κ ' έ με ι ν αν ε ι ς Χαλ κ ί δ ατ ρε ι ς μήν ας .

μ' έ ν α μαν τ ζ ούν ιπου ή ξ ε υ ρε ν . αν ε ί χ ε · μοσχ άτ ακ ρασι ά.κ αιθαή τ ονι κ αν ήν ατ αδ ώση. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού υ πέ σχ ε τ οχι λ ί ωνλ ογ ι ώνδ ώραε ι ςόλ ο υς . οί τ ι ν ε ςε ν ί οτ εκ ατ ε δέ χ ον τ ον αγ ε λ ώσιμαζ ί τ ων . κ αι όσαε ί χονκ ομί σε ι με θ' ε αυτ ό νκ αι όσα ε ί χ εστ ε ί λε ιε ντ ω με τ αξ ύηΑμέ ρσαξ ε ν ο δουλ ε ύο υσακ αιυφαί ν ου σαε ι ς τ ηνπατ ρί δ α.κ αιτ ου ςδι κ αστ άς . ως γ ε ρον τ οτ έ ραν κ αιασθ ε ν ε στ έ ραν –αυ τ ή δι άτ ον ε αυ τ όν τ ης ε ί χ ετ ο σχ έ δι ο ντ ης – ότ ανε ί δε νότ ιοιδι άφορο ικ υβε ρν ήτ αιαπήτ ουνόχ ιμόν ον τ ονν αύλ ον . άλ λ οι βρακ άδε ς . Αφού η Φραγ κ ογ ι αν ν ού μάτ η ν παρε κ άλ ε σε νόσα πλ ο ί α έ βλ ε πε νε τ οι μαζ όμε ν αν απλ ε ύσωσιπρο ςτ ονΜαλι ακ όνκ όλ πονήπρος τ ην Ι στ ι αί αν . ωςκ αιαυτ ήησυμπε θε ρι άμε τ αξ ύ τ ηςμη τ ρόςτ ούφον έ ωςκ αι τ η ςχ ήραςτ ούθ ύματ ος . αλ λ άν αέ χ ηκ αιτ ρόφι μαηε πι βάτ ι ς . Τώρα αν άγ κ ηήτ ον αε πι στ ρέ ψωσι νε ι ςτ ηνπατ ρί δα. Ει ςέ ν ατ ωνε ν όρκ ων . άν θρωπονκ ί τ ρι ν ονκ αιβή χον τ α. αποδώ ωςτ η νΑγ ί ανΆν ν α–λ έ ν επωςε ί ν αι δυ ομέ ρε ςδρόμος –κ 'ε κ ε ί θαβρού με τ οτ αχύ πλ ο. ξ ε ρο χτ άποδα. ν α παραλ άβωσι ντ ουλ άχ ι στ ον τ ην Πορτ αΐ τ αι ν αν . ο ί τ ι ν ε ςε ί χ ονέ λ θε ι . Όλ ' αυτ άδε νί σχυ σαν . ε ί μαιι κ αν ήν απάω στ ε ρι ά. αλ λάτ α ολ ί γ α χ ρήματ ατ ωνε ί χ ονε ξ αν τ λ ηθή.κ αιαντ ηνάφην ανε ι ς τ ηνΣτ υ λ ί δ αήτ ουςΩρε ού ς . Εν αυ άγ ησανόλ ατ ασχ έ δι α. από τ ας ν ήσου ςκ αιτ α παραθαλ άσσι α. κ αι παν ό . — Εγ ώ.απε δ ί ωκ ε . απότ αορε ι ν άχ ωρί α. ωραί αλ άδ ι α «κ ε χ ρι μπάρι ». ε ί πε ν . αυγ οτ άραχ α. ε ζ ήτ η σανν απλ η σι άσου ντ ουςε ν όρκ ου ς . Τέ λο ςότ ανωρί σθηηδί κ η. ας κ άμη κ αλ άν αε ύρη πλ οί ον δ ι άτ ην πατ ρί δατ ης– ε ξ ε μυστ ηρε ύθητ οσχ έ δ ι οντ η ςε ι ςτ η νΠορτ αΐ τ αι ν αν . όστ ι ςε φαί ν ε τ ο ν α πάσχ η. υ πε σχ έ θη αυ τ ήν ατ ον ι ατ ρε ύση . μετ αποδ άρι αμο υ.ο τ αχυ δρόμος . τ οδ ι κ όμαςπο υθαμαςγ ν ωρί σηοκ απε τ άνΠε τ σε ρέ λ ος .κ αιοφον ε ύςκατ ε δι κ άσθηε ι ςε ι κ οσαε τ ή δ ε σμά. κ αιθα μας πάρη. ε κ λ ε κ τ άσύ κα. Τα έ ξ ο δά μου στ ο δρό μο θα τ α 46 . παστ άκ ε φαλ όπου λ α. αστ ακ οο υρέ ς . άλ λο ιφου στ αν ε λ άδε ς .τ ι ηδ ύν ατ ον απαράγ ηην ήσοςτ ης .

κ ι αυτ ή. ήτ ονάν δρα τ ης . ε ί χ εκ αιπε ρρί σε υμα από τ ην ε πι χ ε ί ρησι ν . ηΑμέ ρσα. Εκ τ ο ύτ ων ε πλ ήρωσε γ ε ν ν αι οφρόν ως κ αιτ ον αύλ ον τ ης Πο ρτ αΐ τ αι ν ας . — Τί θακ άμω.δ ι άν αυπάγ ηκι αυ τ ήε ι ςτ ηνε στ ί αντ η ς . ε πε ι δήημάν ν ατ ηςδ ε ν ε ί χ επαύσε ιν ατ αδι ηγ ήτ αιέ κ τ οτ ε .έ ν αμάλ λ ι ν οχ ράμι .δ ύο ό ρν ι θας . ωςμί ανοκ άντ υρί ου . οπατ ήρτ η ςπροπο λ λ ού ε ί χ ε ναποθάν ε ι . ε ί χ ονπαρέ λ θε ιδώδε κ αέ τ η. Βαστ ούντ ακ ότ σι ασου . Η Χαδού λ α έ κ αμε ν όπως ε ί πε . με τ άμί αν ε βδο μάδ α. κ ιαγ ρι ολ άχ αν α. τ α οποί α τ όσον απο τ όμως δι ε κ όπη σαν . όπωςήρθαμε .. Ζ' Άκ ρασι γ ήκ αιησυχ ί αε πε κ ράτ ησε νε ν τ όςτ ουσκο τ ε ι ν ούθαλ άμου. ε ί χ εμε ί ν ε ι γ ε ρον τ ο κ όρη. ο αδ ε λ φόςτ ηςε υ ρί σκ ε τ οακ όμηε ι ςτ αςφυλ ακ άς . ομι κ ρό ςοΓι ωργ άκ ηςκ 'ε κ ε ί ν ο ςε ί χεπάρε ιμε γ άλ απέ λ αγ α. Όλ ατ αύ τ ατ αε ν θυμε ί τ αικ αλ ώςηΑμέ ρσα. Έφε ρε νε ι ςτ ηνοι κ ί αντ ης . μπο ρώ. έ φθ ασε νε ι ςτ ην πατ ρί δα. κ ιόποι α χ ρι στ ι αν ήβρω κ ' έ χ ητ οπαι δίτ ηςάρρωστ ο.τ οο ποί οντ ηςε χάρι σαν . απήν τ ησε νηΠο ρτ αΐ τ αι ν α. η Δε λ χ αρώ ε ί χ εγ ε ν ν ήσε ικ αιπάλ ι ν κ ό ρην .έ ν ε κ ατ ηςβραδυ πορί αςτ ης Πο ρτ αΐ τ αι ν ας . μόν ον πως αργ ο πόρησανπε ρι σσότ ε ρονε ι ςτ ονδρόμο ν . ν α τ ην υ ποχ ρε ώσω. Μπο ρε ί ςε σύ.έ ν ανσάκ κ ονμεσί τ ο ν . χ ορτ άρι α.κ αι ολ ί γ αςδ ραχ μάς με τ ρητ ά. οΣτ αθ αρόςκ ιοΓι αλ ήςδε νε παν ήλ θ ονποτ έαπότ ην Αμε ρι κ ήν . με τ ά τ οντ ε λ ε υ τ αί ονβήχ ακ αιτ ονκ λ αυ θμυρι σμό ντ ουθυγ ατ ρί ου. δε νμπορώ. Κ' ε ξ ε κ ί ν η σαν . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε ί χ ε κ ύψε ιτ ο 47 . Ότ αν . Καλ ύτ ε ρα ν απάμεσυν τ ροφι ά. θ ατ ης κ άμω ψε υτ ο γ ι ατ ρι κ ά ν α βοηθήσω τ ον άν θρωπό τ ης . Τώρα.ο ι κο ν ομήσω μαζ ε ύ ον τ αςβότ αν α. η Κρι ν ι ώκ ιαυτ ήε ί χ ε με γ αλ ώσε ι .. Κ' ε πέ τ υ χεμάλ ι στ αυ πέ ρτ αςε λ πί δαςτ ης . ε ξό σωντ ηςέ δι δονδ ι ' αμοι βήν τ ωνε κδ ουλ ε ύσε ώντ ης .

Όπουε ί ν αι θαφέ ξ η ..ε ί πε νηγ ραί α. με ςστ ονύπν ομου . ε ί πε νηγ ραί α. — Δε ντ οαγ ροί κ ησα. Συ γ χρό ν ως δε ύψωσε τ ο βλ έ μμα προς τ ο μι κ ρόν ε ι κ ον ο στ άσι ον . — Ε! τ ι ν αγ ί ν η. ήτ ι ςδε νε ί χεκ λ ε ί σε ι όμμα. κ αιωςε νφρε ν απάτ η. μάν ν α. κ αιτ ο ημί κ αυστ ονφι τ ί λ ι οντ ου λ ύχ ν ου έ φε γ γε θ λ ι βε ρώς . τ ης άκ ρας η ρε μί ας . — Μουφάν η κ επωςκ άτ ι ε ί πε ς . τ ηνε κ οί τ αξ ε νε ι ςτ οφως τ ουλ υχ ν αρί ο υ. Τρύπησε τ ο πλ ε υρό μου. — Τ' ε ί ν αι !ε ί πε . ε ί πε νη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Ξύ πν η σε ς . μάν ν α· δε ντ οάν αβε ς . πωςμ' ε φών αξ ε ς . — Έχ ε ι σβήσε ιτ οκ αν τ ήλ ι ..κ αι αι μορφαί τ ωναγ ί ωνδε νε φαί ν ον τ οπλ έ ον . Αί φν ης η λ ε χ ών αε ξ ύπν ησε με τ άτ ι ν αγ μού . — Τί ώρα. 48 . Ημήτ ηρτ ηςβλ οσυρά..πρόσωπόντ ης . — Ησύχ ασεκ ι αυτ ότ ώραπλ ι α. Ηλ ε χ ών αε χ ασμήθ η... — Και συδε νε κ οι μήθης . Ούτ εηπν οήτ ης η κ ούε τ ο ..Θαβρο ύμεκ αν έ ν απαι δί .. Τό σε ςφορέ ςλ άλ ησεκ αι ξ αν αλ άλ ησετ 'ο ρν ί θι .κ αιε ί χε παύσε ιν ασκ έ πτ ε τ αι .κ αιε ί χ εστ ηρί ξ ε ιμετ αςδύοχ ε ί ραςτ ομέ τ ωπο ν . — Τ' ε ί ν αι μάν ν α. — Εχ όρτ ασα τ ον ύπν οκ αλ ά. θυγ ατ έ ρα.. Πώςτ ο'παθ ε . — Και τ οπαι δί κ οι μάτ αι . ξ έ ρω 'γ ω. Παςθό ρυβοςε ί χ επαύσε ι .. Ήθ ε λ αν αή τ ονξ υ πν ητ όν ατ οβύ ζ αι ν α. Τηςε φαί ν ε τ οότ ιδ ε νέ ζ ηπλ έ ον . — Εγ ώ. ε ί πε . ε ν μέ σω. βλ έ πω. μάν ν α. ε ί πε νηγ ραί α· ε κ οι μώμο υνβαθι ά. Η μι κ ρά κ αν δήλ α προ πολ λ ού ε ί χ ε σβήσε ιε ι ς τ ο ε ι κ ον ο στ άσι ον . Τ' αυ τ ι άσουκ άμαν ε . — Τί ώραν αε ί ν αι .τ οοποί ο ναν τ ί κ ρυζ ε ν . ε ί πε νηλ ε χώ· άρχ ι σεν ακ ατ ε βάζ η πολ ύτ ώρα... ήσυχ α.τ ί ποτ α. ο ύτ εβόμβοςηκ ού ε τ ο. κ ' έ κ αμε τ ο σημε ί ο ντ ου στ αυ ρού ε πίτ ου στ ό ματ ος . Ούτ εφλ ο ξέ βρε με νε ι ςτ η νε στ ί αν . όχ ι .. — Κ' ε μέ ν αμουπον ε ίτ οβυζ ίμου.

δε νε ί χ ε νε κ βάλ ε ι πλ έ ονάλ λ ηνφων ήν . Ημήτ ηρε ύ ρι σκ ετ ο θ υγ άτ ρι όντ ηςν ε κρ όνε ν τ όςτ ουλ ί κ ν ου... μεαπλ αν έ ςτ ο βλ έ μμα. Την στ ι γ μή νε κ ε ί ν ην . — Τ' ε ί ν αι . — Τί έ χε ι ς . Η σύζ υγ οςτ ου έ κυ πτ ε .— Τί λ ε ς .. Ήθε λ εκ άτ ι ν αε ί πη. πν ί γ ου σα τ ου ςλ υ γ μούςτ η ς .. — Πώς ! — Πι άστ ηκ επλι ατ οχ ε ράκι μο υ. Η πε ν θε ρά τ ου ε κ άθ ητ ο. όστ ι ςε ί χ εχ ορτ άσε ι κ αλ άτ ο νύπν ο ν . Ηγ ραί αδε ναπή ν τ ησε ν . — Ανθ έ λ ης . σφί γ γ ουσα τ ου ς οδ όν τ ας . Καν ε ί ς δε ν απήν τ η σε νε ι ςτ ας δι αμαρτ υ ρί ας τ ού Κων στ αν τ ή .. κ 'έ τ ρε ξ ε νε ι ςτ ηνθ ύραντ ο υθαλ άμου. ν απάρο υμ' έ ν αύπν οαπ' τ ι ςφων έ ςσας . Δε νήξ ε υρετ ίν αε ί πη .έ κ ραξ ετ ρί βωντ ουςο φθ αλ μούς . μάν ν α. συ ν άπτ ουσα τ ας χ ε ί ρας . Εχ ασμήθη. ε τ αν ύσθ η. Και ηλ ε χ ώε πήδησεκ άτ ω απότ ηνχαμηλ ήνκ λ ί ν ην . ε ξ ύ πν ησε ν ε ι ς τ ο δι πλαν ό ν χώρι σμα ο Κων στ αν τ ής . — Δε νκ άν ε ι ςτ ο νκ όπον ' αν άψηςτ οκ αν τ ήλ ι . μπάρε μ.. ε τ ι ν άχ θη.. Με τ άτ ον πρώτ ον ακ ο ύσι ονλυ γ μόντ ης . Φων αί κ αι σπαραγ μόςκ αι κ λ αύ ματ αηκ ούσθησαν . Σεκ αλόσου . κ άν ε ιν ' αν άψω τ οκ αν τ ήλ ι .Μήγ αρι ς μαςαφή ν ε τ ε . αι ν ι γ ματ ώδης . Από τ ον θόρυ βον . μάν ν α. — Τίλ ε ς . Θασηκ ώσε τ ετ ονκ όσμοστ οποδ άρι . — Δε νε ί ν αι κ αλ άτ οπαι δ ί . μάν ν α· ε γ ώ πο υδε νέ χ ω πάρε ιε υχ ή. και έ πν ι ξ ε νε ι ςτ αστ ή θητ η ςβαθύ νλ υγ μόν . κ αθώς ε ί πε «πι άστ ηκ ετ ο χ ε ράκ ι μο υ». ε πίτ ο υλ ί κ ν ο υ. Δε νηδυν ήθην ακ ρατ ηθή. ση κώσουσυκ ι άν αψετ ο· δε νέ χ ω χέ ρι α. ε παν ήλ θε ν πρώτ ην φοράν ε ι ςτ ον ν ουν τ ης γ ραί ας τ ο όν ε ι ρον τ ης Αμέ ρσας . — Βρε !τ ίκάν ε τ εσε ι ς . μάν ν α. 49 .

ε ί πε νηγ ραί α. ε ί πε νηλε χ ών α. Μο υφάν ηκ επωςάκ ουσατ ηφων ήτ ης με ςστ ο νύπν ομου. ψαύσασα τ οναγ κ ών ατ ης μη τ ρόςτ ηςηΔε λ χ αρώ. ν ε ύ ουσαμετ ονκ αν θόντ ου ό μματ οςτ ηςπροςτ ονγ αμβρόντ ης .. δε νθ αφέ ρηςτ αρο υχ άκ ι ατ ου . κ αιαί τ ι ν ε ςε κ άλ υπτ ονμό ν οντ ο υςδακ τ ύλ ου ςτ ωνποδών 50 .ν ατ ' αλ λ άξ ο υμε . ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ούδε ναπήν τ ησε . ε ί πε . μάν ν α. Η Δε λ χ αρώ. πούε ί ν αι . Πούε ί ν 'η Αμέ ρσα. — Δε νε ί χ ε νέ ρθε ι'δω ηΑμέ ρσα... — Αςπάην ατ ηνφων άξ η .. παςν αφων άξ ηςτ ηνΑμέ ρσα. Έκ αμν εμι κ ρόν θ όρυβον . — Πο ύε ί ν αι τ απαλ ι οκ ατ σάρι αμου. ζ άβαλ ε !. — Κων στ αν τ ή. Βρε !.. Καλ ά πο υτ ο βαφτ ί σαμε κ ι ό λ ας .. ε παν έ λ αβε ... στ οσπί τ ι μας . αν ακ ύψασα προ ςστ ι γ μήναπότ ουλ ί κ ν ου . με ί ν ας με αν ο ι κτ όντ οστ όμα. Ακο ύς .κ ρούωνδι άφοραζ ε ύγ ηπαλ αι ώντ σό κ αρωνπροςάλ λ ηλ ακ αι ε πίτ ωνσαν ί δ ωντ ουπατ ώματ ος .. — Πούε ί ν αιηΑμέ ρσα.. — Πάω. ψηλ αφώνν αε ύρητ απαλ ι οπάπο υτ σατ ουν ατ αφο ρέ ση. Ο Ντ αν τ ήςέ κ υ ψε νε ι ςτ οπάτ ωμ ατ ουμι κ ρούπροδό μουε ι ςτ οσκ ότ ο ς .ε ί πε : — Μάν ν α. συν έ χ ουσα τ ουςλ υγ μού ςτ η ς ..— Τι ! . Εί τ απροσέ θηκ ε : —Γ ι ατ ού τ οέ βλ ε πακ άτ ι αν άποδαό ν ε ι ρα. — ΗΑμέ ρσα. Η Φραγ κ ο γ ι αν ν ού αν ε τ ι ν άχθη ωςν ατ ηνέ θι ξ ε νάκαν θ α ήκ έ ν τ ρον ν άρκ η ς .. Ωχ ! κ ρί μα. τ ας ο ποί αςε ύρε . λ έ ε ι !. ε ί πε νηλ ε χώ προ ςτ ον σύζ υγ όντ ης .έ κ αμε ν ο Κων στ αν τ ής .... ζ άβαλ ε !. Τέ λο ςε φόρε σε νε νζ ε ύγ ος πατ ημέ ν ων γ υν αι κ ε ί ων ε μβάδων . απήν τ ησε .πέ θαν ετ ο παι δ ί .

— Αχ !κ ρί μα. Ουδ ε ί ςδ υσαν άλ ογ ος θ όρυβος ε ί χ εγ ί ν ε ιδι άτ ο μι κ ρόν θ υγ άτ ρι οντ η ςΔε λ χ αρώςτ ηςΤραχ ήλ αι ν ας .ο ύτ ε 51 . Και ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούαν υ πόμον ος : — Πή γ αι ν ετ ώρα. — Ακ ούς . τ ηςΑμέ ρσαςμον άχ αν α πω ν α 'ρθήκ αιτ ο Κρι ν ι ώ μαζ ί . Άλ λ ον θ όρυβονέ κ αμεδ ι άν ' αν οί ξ ητ ηνθύ ραν . ανκ αιε ί δ ετ αμέ λ αν άτ ι ν αση με ί απε ρί τ ονλ αι μό ντ ουμι κ ρούπαι δι ού . βρεπαι δ ι ά! Κ' ε ξ ήλ θεδρομ αί ος . πε θε ρά.. Ο Ντ αν τ ήςπρι ν ε ξ έ λ θη. τ ί φέ ρν ε ι ςγ ύρο . απή λ θε ν η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ο λ ομόν αχ ηε ι ςτ ην ε ξ οχή ν . κ αιε ι ςτ ηνοπο ί ανε ί χ επροσφέ ρε ιε κ δο υλ ε ύσε ι ς . έ ρρι ψεβλ έ μμαε ι ςτ ολ ί κ ν ονκ αι ε ι ςτ ηνσύζ υγ οντ ου ... ε παν ή λ θε ναί φν ης ο πί σω.κ αιμέ ρος τ ου τ αρσού . μηε υ ρί σκ ωνε ι ςτ οσκ ό τ οςτ ον σύρτ ηνούτ ετ ομάν δ αλ ο ν .. προ ςτ ης Μαμού ςτ ο ρέ μα. αποθαν ο ύσανάκ λ ηρον . τ οάλ λ οήμι συκ ατ ε ί χε ν ακ όμηηγ ραί α. Ολ ί γ αι ε βδομάδε ςε ί χ ον παρέ λ θε ι από τ α γ ε γ ον ότ α τ α οποί α δ ι ηγ ήθημε ν . Αςε ρθήό ποι οςε ρθ ή! Η Δε λ χαρώ ε θ ρήν ε ιήρε μακ ύπτ ουσαε πίτ ουλ ί κ ν ο υ. Τοήμι συτ ουε λ αι ών ος τ ούτ ουε ί χεδώσε ιωςπρο ί κ αε ι ςτ ηνΔε λ χαρώ. Η' Την ε βδομάδα τ ων Βαΐ ων . Τί λ ε ςε σύ. Κ' έ βλ ε πακ άτ ι όν ε ι ρα!.τ οοποί ονέ θαψαντ ηναυ τ ήν η μέ ραν .δ ε νθαε τ όλ μαποτ έν ακ άμηλ όγ ο ν . Αφούήν ο ι ξ ετ ηνθύ ραν . ε ί πε . ζ άβαλ ε !ε ί πε . αφή ν ουσαιέ ξ ω όλ ην τ ην πτ έ ρν αν . Ήθε λ εν α ε πι σκ ε φθ ήτ ο νμι κρό νε λαι ών α. Δε λ χ αρώ. Η μήτ ηρτ ουβρέ φου ς . τ ονοπο ί ονως«ψυχ ομοί ρι »ε ί χ ελ άβε ι από μί ανε ύπορο νοπωσού νκ ου μπάραντ ης . μί αν πρωί αν .

Εν ήστ ε υε νάν ε υε λ αί ουξ ηροφαγ ού σατ ας πέ ν τ ε ημέ ρας ε κ άστ ης ε βδομάδο ς . δι ατ ρί βων ε ντ ην ήσω. ε κο ί τ αξ ε νε πι πολ αί ως τ ο πρόσωπον τ ου ν ε κ ρού βρέ φου ς . Εντ ω με τ αξ ύυ πήρχ ε νε ι ς απόφοι τ οςτ ης ι ατ ρι κ ής . κ αιε ί χ εβ αστ άξ ε ι«τ ρί με ρο» τ ην πρώτ ηνε βδο μάδ ακ αιτ ο με σο σαράκ οστ ον . 52 .τ όσονε λ αφρώςκ υ πτ ή νκ αι ακ ί ν ητ ονε τ ήρε ι τ ηνκ ε φαλ ήντ ης . Προφαν ώςτ οπαι δί ον ε ί χ ε ναποθάν ε ι απότ ονκ οκ κ ί τ ην . Ηγ ραί α Χαδ ούλ α από τ ης η μέ ρας ε κ ε ί ν ης έ ζ ησε ζ ωήν τ ύψε ων . γ ράψας«ε κσπασμώδ ουςβη χό ς ». κ αι απέ φε υγ εν ' αν τ ι κ ρύσητ οβλέ μματ ης . Ούτ ο ςκ λ ηθε ί ς υπό τ ης δημο τ ι κ ής αστ υν ο μί ας όπως βε βαι ώση τ ον θ άν ατ ον . έ τ υχ ε ν απών . Εί χε ν ακ ουσθή κ αιπάλ ι ν χ ολ έ ραε ι ςτ ηνΑί γ υπτ ον . Ο μό ν ος ι ατ ρός .τ ηνΔε λ χ αρώ. όστ ι ςδε νε ί χ εφθάσε ιακό μη. Αν τ ' αυτ ού η Κυβέ ρν ησι ςε ί χεστ ε ί λ ε ιπροσωρι ν ώς ωςυγ ε ι ον όμον γ η ραι ό ντ ι ν αι ατ ρό ν . αν η συχ ί ας .άλ λ οςθ αε πί στ ε υετ οέ γ κ λ ηματ η ςμη τ ρόςτ η ς . τ η ςε βδομάδαςτ ωνΒαΐ ων . μετ αλε υ κ άμν ήματ α. κ αιαν έ βαλ λ ε ν . ό στ ι ς υπή ρχε ν από χρό ν ων ε ι ςτ οχ ωρί ο ν .. ε με λ έ τ α ν α ε ξ ομολ ογ η θή. Τηνη μέ ρανλ οι πόνε κ ε ί ν ην . τ ονκ . Μ.κ αι τ ου που ργ ε ί ο ντ ωνΕσωτ ε ρι κ ώνσυν ήθ ι ζ εν ' αποστ έ λλ ηκ ατ ' ε κ λ ογ ήντ ονι ατ ρόντ ούτ ονε ι ςτ ηνδι ε ύθυ ν σι ντ ο υε ν Δήλ ωλ ο ι μο κ αθαρτ ηρί ου .. άρχ ι σε ν α συχ ν άζ ηε ι ςτ ην ε κ κ λ ησί αν . έ φθ ασε νη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύλ ί αν πρωίε ι ςτ ην κ ορυφήν τ ου υψη λο ύ πε τ ρώδο υς λ ό φο υ. ε πίυ ψηλ ήςθαλ ασσο πλ ήκ τ ουλ ωρί δ οςγ ης .κ αι ωςν αε φό ρε ιτ ηνμακ ράνμαύρηνμαν δήλ αντ ηςωςσάκ κ ονμε τ αν οί ας . ο φι λ άν θρωπος Βαυαρός Β. τ ο υ αν τ ι κ ρύζ ον τ ος ε κ δυσμών τ ην πολ ί χ ν ην . Ότ αν ε μβήκ ε ν η Με γ άλ η Σαρακο στ ή. παρε πον έ θηδι ατ ίν αμηντ ονφων άξ ου νε ν όσω τ ούτ οέ ζ ηκ 'έ δ ωκ ετ ο «ε ν τ αφι αστ ή ρι ο ν ». έ κ αμν ε πολ λ άς κ αι βαθε ί ας γ ο ν υκ λ ι σί ας . απλ ο υμέ ν ου κ άτ ω. Εν τ ρέ πε τ ον α βλ έ πη τ ην κ ό ρητ η ς .κ αι μ' ε ξ ωτ ε ρι κ όνσχ ήμαωςν αε ί χετ έ φρανε πί τ η ςκ όμηςτ ης ψαράς . κ αι ο πόθε ν με λ αγ χ ολ ι κ όνπί πτ ε ιτ οβλ έ μμαε πίτ ουμι κ ρούκ οι μητ ηρί ου.

ε πε θ ε ώρη σε νε νπροςε νόλ ατ α ε λ αι όδε ν δραδι άν αι δήανήσανφο υκ ωμέ ν αή δη. «Δε νε ί μαι άξ ι α». τ α οπο ί α όλ αιε γ ν ώρι ζ ον ν α συλ λ έ γ ουν . ν αφάγ ηαυ τ ή κ ' αιθυγ ατ έ ρε ςτ ης .γ ι αν ' αν απλ έ ψ' ηφτ ώχε ι α». άπο πτ ον . τ α φράτ τ ον τ ατ ο ύτ ο νε ξαν ατ ολ ώνκαιμε σημβρί ας . ηΧαδ ούλ αήξ ε υρε νάλ λ αβότ αν α. αλ λ άν απροσφέ ρηκ ' ε ι ςτ ι ςγ ε ι τ όν ι σσε ς . κ ρατ ο ύσατ ομαχ αι ράκ ιτ ηςμετ ηνχ ε ί ρατ η νδε ξ ι άν .κ αιε υθ ύςφε ύγ ε ιζ ητ ούνφαι δρότ ητ ακ αιζ ωήνε ι ςτ αγ αλ αν άκ ύματ α. δ ε νε ί χ ανκ αρπί σε ιο ιε λ ι έ ς . τ οτ ρί με ρο .κ 'ε ξ ηκ ολ ού θησετ ονδρό μοτ ης .. Έφθασε κ άτ ω ε ι ςτ ο ρε ύμα καιήρχ ι σε ν ατ ο αν έ ρχ ε τ αι . στ ρέ φο υσα πολ λ άκ ι ςτ ηνκ ε φαλ ήνοπί σω. Απόδύοε τ ών .τ οδ εΠάσχ αήρχ ε τ οόψι μον .κ αθ ώςπολ λ άκ ι ςσυ ν ήθι ζ ε . απότ ας ο ποί αςχ άσι μονδ ε νε ί χ ε ν . Επάν ωτ ηςκ ορυ φής ε κ ε ί ν ηςί στ ατ οε ρη μι κ όν . κ αιε ι ςτ α χλ οε ρά..κ αι μαυ ρί ζ ο υσατ ουςκ λ ών αςτ ωνδέ ν δρων . Ήτ οήδηπροςτ αμέ σα Απρι λ ί ου . ε ι ς όσα μέ ρη αυ τ ήε γ ν ώρι ζ εκ ' έ ψαχν εν αε ύρη κ αυ κ αλή θρε ςκ αιζ οχ άρι ακ αιμυρό ν ι ακαιάν ηθ ον δι άν α γε μί ση τ ο κ αλ αθάκ ιτ ης . τ ην τ ε λ ε υ τ αί ανστ ι γ μήνε δί στ ασε . έ κ υπτ ε παν τ ο ύ. χ αρί ε ν τ αν ησί δι α.ε ί χεδεαν αφαν ήκ αιμί αύπο υλ οςασθέ ν ε ι α.ν ακ άμηπί τ τ αντ οΣάββατ οντ ουΛαζ άρο υ. κ 'ε ν ώε ί χ εσκ οπό νν αε ι σέ λ θη . τ ω όν τ ι . Αφού έ με ι ν ε νε π' ολ ί γ ον ε ι ςτ ον ε λαι ών α. Με τ άτ ούτ οέ φθασεε ι ςτ ονε λαι ών α. ε ί πε μέ σα τ ης . «ν α μπω σ' έ ν αξ ωκ κ λ ήσιπου τ όσο συ χν ά λ ε ι τ ουργ ι έ τ αι . Παρε κ άλ ε ιμέ σατ ηςτ ονΧρι στ όν «ν αδ ώσηλ αδάκ ι . Φέ ρουσατ οκ αλ άθ ι οντ ηςυπότ ον αρι στ ε ρόναγ κ ών α. Η Φραγκ ο γ ι αν ν ού δι ήλ θε νέ ξ ωθ ε ν . καιτ ηνδρακ ον τ ι άκ αιτ η ναγρι ο κ ρομμύδα. ποι ούσατ οσημε ί οντ ουΣτ αυ ρού. ε ι ς τ οε υρύ ντ ρι πλ ούν λ ι μέ ν α. χ ρήσι μ αωςφάρμακ αδ ι ά τ ουςασθε ν ε ί ς . ε σηκ ώθη . ωςφαν όςτ ηνημέ ρανλ άμπων . αν άμε σα ε ι ςτ αςκ ομάρου ςκ αιτ αςπτ έ ρι δας . φθ ε ί ρου σατ ονκ αρπόν . Αςπάω κ αλ ύτ ε ρ αστ ο νΑϊ -Γι άν ν ητ ο νΚρυ φό». κ αιπαρά τ αςρί ζ αςτ ων 53 . ωςδι άν ' αποχ αι ρε τ ί σητ αε λ αι όδε ν δρα κ αιαπε μακ ρύ ν θη. Εκ τ ό ςτ ων αγ ρι ολ αχάν ων τ ούτ ων . τ ο ε ξ ωκ κ λ ήσι ο ντ ου Αγ ί ο υ Αν τ ων ί ου.

προςτ ηναπότ ομονκ ορυφήντ ου ρε ύ ματ ος .αγ ρί ωνδέ ν δρων . Αφού συ ν έ λε ξ ε νι κ αν ά βότ αν ακ αιε κτ ο υε ί δ ους τ ων ι αματ ι κ ών τ ούτ ων . Ει ςτ ην ε ρημωθ ε ί σανφωλ ε άν τ ου ε υ ρέ θ η ολ ό κλ ηρον μο υσε ί οναπό τ ε ράστ ι α κ ό κ κ αλ α θαλ ασσί ων όφε ων . αλ λά πρ άγ ματ ι αε ν άως κ ι ν ο ύμε ν ονυπότ αςμακ ράςβαθυ κ όμου ςπλ ατ άν ους · αν άμε σαε ι ςβρύα κ αιθάμν ο υςκ αιπτ έ ρι δ ας . φωκών .έ ρπονο φι οε ι δώςκ ατ άμήκ οςτ ηςκ οι λ άδος . αφήν ον τ ας ολ ί γ ας αμν άδ ας ν α βόσκ ουν ε ι ςτ ην δ ροσε ράνχλ όη ν . κ αι οθρο υς τ ωνβημάτ ωντ ηςαν τ ή χε ιωςδο ύποςσκλ ηρόςε ι ςτ οβάθο ςτ ηςψυχ ής τ ης . έ ωςτ ηνΑε τ οφωλ ι άνε πάν ω – όπουε λ έ γ ε τ οό τ ιε ι ςθαλ ασσαε τ όςε ί χεκ ατ οι κ ήσε ιε πίτ ρε ι ςγ ε ν ε άς αν θ ρώπωνε κ ε ί . κ αι ηώρα έ κ λ ι ν ε νήδη προςτ οδε ι λ ι ν ό ν . κ αθώςκ αιτ οπο λ υτ ρί χ ι ε ι ςτ ουςμι κ ρούςκ ατ αρράκ τ αςτ ουρε ύματ ο ς–τ ο ο ποί ονλ έ γ ου νότ ιε ί ν αι φάρμακ ονδι άτ αςλ ε χο ύςτ αςπυ ρε σσού σας . Ηγ ραί ααν ή ρχε τ οή δηυψηλ ό τ ε ρα.ν άμαμορμύρον . ασί γ ητ ονκ ε λ άδ ηματ ωνκ οσσύφων αν τ ήχ ε ιαρμον ι κ όνε ι ςτ οδάσος . λ ι μν άζ ον . κ αρχ αρι ών κ αιάλ λ ων ε ν αλ ί ων θ ηρί ων . τ ' Αχ ε ι λ άτ ορέ μα. πρασι ν ωπό ναπό τ αςαν τ αυγ ε ί αςτ αςχλ οε ράς . τ α ο ποί αέ τ ρε χ ον ν ακ ρυ βώσι νε ι ςτ οθ όλ ωμα τ ης άμμου.τ αοποί αε τ ύ λ ι ξ ε νε ι ςχωρι στ όνμαν δήλ ιε ν τ όςτ ουκ αλ αθ ί ο υ. κ αιτ έ λ οςε ξ έ λ ι πεχ ωρί ςν ' αφήσηαε τ όπου λ α. κ αιο ή λι ο ςε πλ ησί αζ ε νε ι ςτ ην κ ο ρυφήντ ουβου ν ού· ε ν τ όςτ ουρε ύματ οςβαθε ί αήτ οησκ ι ά. άμα κ αν έ ν βο σκ όπο υλ ον . Κάτ ωε χ αράτ τ ε τ οβαθ ύτ οποτ άμι ο ν . φι λο ύνκ αιάμαδάκ ν οντ ου ςβράχο υςκ αι τ αςρί ζ ας . ήρχ ε τ ον ακ ύ ψηε ι ςτ ορε ύμα. βρί θοναπόμι κ ράκ αβουράκ ι α. τ αοποί αε ί χ εξ ε φαν τ ώσε ικ ατ άκ αι ρο ύςομέ γ αςκ αικ ρατ αι ός 54 . ε φί λ ε ιτ ου ςκ ορμούςτ ων δ έ ν δρων . Τολ άλ ον . κ αιαν ε σήκ ων επέ τ ραν τ ι ν άδι άν ατ ακ υ ν ηγ ήση. κ ατ ά τ ο φαι ν όμε ν ο ν ακ ι ν ητ ούν . κ αιτ ουςμύκ ητ αςκαιτ αςάκ αν θ αςκ αιτ αςκ ν ί δας . αθό λ ωτ ον .τ οπε ρι στ έ φονόλ ηντ ηνδυ τ ι κ ήνκ λι τ ύν .ε φλο ί σβι ζ εμυ στ ι κ ά. κ αι ό λ ηντ ηνβαθ ε ί ανκο ι λάδ αμε τ άη ρέ μο υμο ρμυρι σμούδι έ τ ρε χ ετ ορε ύμα. κ αι αν έ ρπονε ι ςτ ηνκ ορυ φήντ ο υΑν αγύ ρου.

ανδε νε γ ν ώρι ζ εκ αλ ώςτ αμέ ρη. Εί τ εε κτ ο υβορε ί ουμέ ρουςήρχ ε τ οτ ι ς . δ ι ε κ ρί ν ο ν τ οο πωσού νκ αλ ώς . κ αιαπόπυκ ν ήνλό χμην . αλ λ ' ή τ ον έ ρη μο ςκ αιαλ ε ι τ ούργ η τ ος .ε ι ςέ ν αζ υγ όνσχ ηματ ι ζ όμε ν ον με τ αξ ύ δύ ο βουν ών . μετ ογ ρυπόνράμφοςτ ουτ οκ υ αν ωπόν . αλ λ ' αιε ι κ όν ε ςέ λ ε ι πον . Επάν ω. ε κτ ης τ οποθ ε σί ας τ ης κ αλ ου μέ ν η ςτ ου Κον όμου τ α ρόγ γ ι α.ό ρν ι ςτ ωνθαλ ασσών .κ αιμετ ο τ ε φρόνμε γ αλο πρε πέ ςπτ έ ρωμα. όπωςτ α ε γ ν ώρι ζ ε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . ε ί τ εε κτ ο υμε ση μβρι ν ού.κ αλ υπτ όμε ν οςαπότ αδύ οβουν ά. Ήτ ο πράγ ματ ικ ρυ φό ς . Το πρόσωπον τ ού Σωτ ήρος λ ί αν αμυδρώς ε φαί ν ε τ οε πίτ ου υ γ ρού τ οί χ ου. ε κ ε ίε υρί σκε τ ο από παλ αι όν κ αι ρόν τ ο αρχαί ον . αν άμε σα ε ι ςτ ου Κον όμου τ α ρό γ γ ι ακ αιε ι ςτ ον Μι κ ρόν Αν άγ υ ρον . Το κ αθο λ ι κ όν ε στ ε γ άζ ε τ ο ακ όμη. Ο ν αΐ σκ ος ωρθο ύτ ο ακ όμη. ε ι ςτ ηνκ ορυφήντ ουρε ύ ματ ος .κ αι τ απρόσωπατ ωνΑγ ί ωνδ ε νδι ε κ ρί ν ον τ οπλέ ο ν . έ ρημο ν μον ύδ ρι ο ν . Ηγ ραί α Χαδούλ α 55 . πάλ αιποτ έγ λ υπτ όνκ αιχ ρυσωμέ ν ον . αιδε πλ άκε ςτ ης σκ ε πής κ αιτ α συν τ ρί μματ αε ί χ ονκ αλύ ψε ιτ οθυσι αστ ήρι ον · υ πήρχ εξ ύ λ ι ν οντ έ μπλ ον . κ ε ί με ν οςό πι σθε ντ ο υμι κ ρο ύαυχ έ ν ος . ΤονΆϊ -Γι άν ν ην τ ονΚρυ φόνε πε κ αλ ού ν τ οτ ον παλ αι όνκ αι ρόνόλ οι ό σοιε ί χ ον «κ ρυφόν πόν ον » ήκ ρυ φήν αμαρτ ί αν . οαί ρωντ ηναμαρτ ί αντ ουκ όσμου ». ε φθαρμέ ν ονκ αιδυ σγ ν ώρι στ ον . ήτ οαδύν ατ ονν α υ ποπτ ε ύσητ ηνύπαρξ ί ντ ο υ. Αιολ ί γ αιτ οι χο γ ραφί αιε ί χ ονφθαρή από τ ην υ γ ρασί αν . τ ε ι ν ο μέ ν ηκ αιδ ε ι κ ν ύ ουσα. ο Άι ςΓ ι άν ν ης ο Κρυ φό ς . Μόν ονδε ξ ι όθε ντ ουχ ορούυπή ρχεμι ατ οι χ ογ ραφί α παρι στ ώσατ ον Άγ ι ονΙ ωάν ν ηντ ονΠρόδρομο νμαρτ υ ρούν τ ατ ονΧρι στ όν · «Ί δεοΑμν ός τ ουθε ού. κ αιαν ε γ γ ύ τ ατ αδι ήρχ ε τ οπλ ησί οντ ουπαλ αι ούσε βάσματ ος . αλ λ ' ε ι ςτ ο άγ ι ον βήμα η στ έ γ ηε ί χε κ ατ αρρε ύ σε ιπρο ςτ ο βόρε ι ον . Τοπρόσωπονκ αιηχε ι ρ τ ουΒαπτ ι στ ού. όπως τ ώραηΦραγ κ ογ ι αν ν ούαπότ ' Αχ ε ι λ άτ ορέ μα. Ο πε ρί βολ ος κ αιτ α ολ ί γ ακ ε λ λ ί αή σαν ε ρε ί πι ον από πολ λ ού .

οαυ στ ηρόςκ αιασκ ητ ι κ ός ε φημέ ρι ος .» Θ' 56 . άν αψε νε νκ ηρί ον . μετ ην ρο μφαί αντ ουτ ηνφλ ογ ί ν η νε ι ςτ ηνχε ί ρα. αν ακ υ κ λ ούσα ε ι ςτ ο νν ουντ ηνέ μμον ο νι δέ αν . ν ακ άμω μί α κ αλ ήπράξ η . τ οναγ ρι ωπόν . χ ωρί ςν ατ ηνε κ φράζ η με γ αλ οφών ως . όστ ι ς ή τ οζ ωγ ραφι σμέ ν οςμε γ αλ ωστ ίε πίτ ηςβορε ί αςπύλ η ςτ ο υν αού. ήοκ υρΔημητ ρόςοε πί τ ροπος . Προ έ κ ρι ν ετ ονν αόντ οναλε ι τ ούργ ητ ον . ε ί πεμεφων ήν . Εί τ α. όπο υε σύχ ν αζ ε νόλ ηντ ηνσαρακ οστ ήν . άμα τ ηνε δ ί ωκ έτ ι ς ! Καιδ ε ν ε φοβε ί τ οτ όσονμητ ηνδι ώξ ηοΠαπαν ι κ όλ ας . τ ηνοποί ανθ α η δύν ατ ον ' ακ ούσητ ι ς . Αϊ -Γι άν ν ημου . τ οοποί ονε ί χ ε ν ε ι ςτ οκ αλ άθ ιτ ης μαζ ίμε ολ ί γ α πυ ρε ί α.. κ αιδι άτ ο ύτ οε ν θυ μή θη ν α έ λ θησή με ρο νε ι ςτ ονπαλ αι όν . έ ρημο νν αΐ σκ ον .ε γ ν ώρι ζ ετ ηνδ οξ ασί ανήτ οέ θ ι μοντ ούτ ο. ε τ ό λμα μό ν ονν αε ι σέ ρχ ε τ αιμάλ λ ονε ι ςτ ονν άρθη κ α. έ ν α ψυ χι κ ό. ανπαρί στ ατ ομάρτ υ ςτ η ςσκ ην ήςε κ ε ί ν ης : «Αν έ κ αμακ αλ ά. πε ρί φρακ τ ον μεσε ι ράςστ ασι δί ων δι αμέ ρι σμα. γ ι αν αγ αλ ην ι άσ' ηψυχ ήμουκ ' ηκ αρ δούλ α μο υ!. όπι σθ ε ντ ουε ν όςφύ λ λ ου τ ηςγ υν αι κ ε ί αςπύλ ης . όπωςπροσφέ ρητ ας ι κ ε σί αςτ ης ... αφούκ αιε ι ςτ ην ε ν ο ρι ακ ήνε κ κ λ ησί αν ..ν αμο υδώσηςσημε ί οσήμε ρ α. ε ι ςτ ην βορε ι οδυ τ ι κ ήν γ ων ί αντ ουν αού· αλ λ ' ε φοβε ί τ οτ ο νΑρχ άγ γε λ ον . Ει σήλ θε νε ι ςτ ονέ ρημονν αΐ σκ ον . κ ' έ κ αμε τ ρε ι ς στ ρωτ άς γ ο ν υκ λ ι σί ας ε μπρός ε ι ςτ ην τ ο ι χογ ραφί αν τ ην ημι ε φθαρμέ ν ην .κ αιαπήτ ου νν αέ χ ουνδι αρκ ώςμι κ ρόν . τ ουκ λ ε ι σμέ ν ο υμετ ονσύ ρτ ην–ωςν αησθάν ε τ ο τ ηναν άγ κ ηνν αε ί ν ' ε τ ο ί μηπροςφυ γ ήν . όστ ι ςπάν τ οτ εε γ όγ γ υζ εκ αι ή τ ο τ ραχύ ς προς τ ας γ ραί ας . ήτ ι ςτ ηςε ί χ εκ ολ λ ήσε ι . αί τ ι ν ε ςε πέ με ν ον μη θ έ λ ου σαι ν ' αν έ ρχ ων τ αι ε ι ςτ ονγ υν αι κ ων ί τ ην .

απ' αυτ ά τ αε φτ άψυχ α!» Εί χε νε ρε υν ήσε ι .. κ αθώς ε ξ ήλ θετ ουε ρήμουν αΐ σκ ου . Η με γ αλ ύ τ ε ρηκ αλ ωσύν η πουμπορού σεν ατ ουςκ άμηθ αήτ ονν αε ί χ εκ αν ε ί ςστ ε ρφοβότ αν ον α τ ους δώση . μετ αβότ αν απουε ί χ εστ οκ αλ αθ άκ ιτ ης . Θαρρώ πως έ χ ε ιπέ ν τ 'έ ξ ιωςτ ώρα. αλ λ ' 57 . κ αιοπόθε ναν οί γ ε τ αιμε γ άλ η θέ α προςτ ον λ ι μέ ν ακ αιτ ηνπό λ ι ν . ε ί δε νε κ ε ίδε ξ ι άτ ηςχ αμηλ άε ι ςτ οβάθοςμι κ ράς κ ο ι λ άδ ος . ό.τ ιπροημε ρώνε ί χ ε ν ακ ο ύσε ι · ότ ιηγ υ ν αί κ ατ ο υΓι άν ν ητ ουΠε ρι βολ άήτ ονάρρωστ η. οπό θε νε ί χ ε ν έ λ θε ι . ηγ ραί αΧαδούλ αε κ ί ν ησεν αε πι στ ρέ ψηε ι ς τ ηνπο λ ί χ ν ην .τ ω όν τ ι .ε ι ςτ αβουν άκ αιτ ας φάραγ γ ας . τ ονε υρύ νκαικ αλ ώς κ αλ λ ι ε ργ ημέ ν ονκ ή ποντ ουΓ ι άν ν ητ ουΠε ρι βο λ ά. Κατ ήλ θ επάλι ντ ορέ μ α-ρέ μαε ι ςτ αοπί σω..υ ποσχ όμε ν ηαυ τ ώ «μαν τ ζ ούν ι α» προςί ασι ντ ηςγ υν αι κ όςτ ου. ή τ ι ςκ αλ ε ί τ αιτ ηςΜαμούςτ ο ρέ μα. Μό ν ονπρι νφθάση ακ όμη ε ι ςτ ηνκ ορυφήντ ου λ όφο υ. Τί θαχ άσω. ε φ' ου ί στ ατ αιτ ο παρε κ κ λ ήσι ον . Αν τ ων ί ου.» Συγ χ ρόν ως . (συν ε πέ ραν ε ν .. άρχ ι σεν ' αν ηφορί ζ ηπροςτ ο νλ ό φο ντ ουΑγ . ν ατ ουγ υρέ ψω κ αν έ ν αμάτ σο κ ρο μμύ δι α. Εί τ αε υθύ ςπάλι νε ί πεκ αθ' ε αυτ ήν : «Τιδο ύλ ε ψην ακ άμηκ αν ε ί ςστ ηφτ ώχε ι α!. Ην ν όε ι αναύτ ηε υ ρί σκ ε τ οτ ώραε ι ςτ η νκ αλ ύ βη ντ ηνε ν τ όςτ ουκ ήπο υ. Δε νξ έ ρω αντ η ςέ χ ηπε θάν ε ικ αν έ ν α. κ αι ε ί πεμέ σατ ης : «Αςπάω στ ονμπαχ τ σέτ ουΓι άν ν η . παράτ ην ε ί σο δον .ε πίχ ρόν ουςπολ λ ού ς . ό πως ε ύ ρη «παλ λ η καρο βότ αν ο » δι άτ ηνκό ρην τ η ς ...ν αμεφι λ έ ψη. ε στ ράφηδε ξ ι ά. κ αιτ έ μν ε ικ ατ ' αμβλ ε ί αν γ ων ί αντ ηνάλ λ ηνβαθ ε ί ανκ οι λ άδα τ ο υ Αχ ε ι λ ά. ήανε ν οση λ ε ύ ε τ οε ι ςτ η νπόλ ι ν .. ήκ αν έ ν αμαρού λι . και οή λ ι ο ςέ κ λ ι ν επολ ύχαμηλ ά.. κιαυτ ήηφτ ωχ ι ά!. αν ε πόλ ησε ντ ηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν η .ε πε ι δήέ βλ ε πε νμακ ρόθε ν αν ο ι κτ ήν τ ην θύραν τ ο υ πε ρι βό λο υ) ε συλ λ ο γί σθη ν ατ ου πουλ ή ση δ ούλ ε υσι ν . Αλ λ 'ε πε ι δήοκ ηπουρόςοί δι ος θ αε υ ρί σκ ε τ οε ξάπαν τ οςε δώ. (Θε μ' σχ ώρε σέ με !) Ας ή τ ον κ αιπαλ λ ηκ αροβό τ αν ο! ε πέ φε ρε .. Γ ι ατ ίκ άν ε ιόλ οκ ορι τ σάκ ι α.Αφούε ί χεγ ε μί σε ιτ οκ αλ άθ ιτ η ς .

κ αθώς κ ατ ή ρχε τ οτ ον δ ρομί σκ οντ ηςκ λ ι τ ύος . Μόν ονε ι ςφε γ γ ί τ ηςμεύαλ ονυπήρχ επρο ςτ αάν ω. Πλ ησί οντ ηςθύρ αςήτ ονηκ αλ ύβη . ότ αντ ηςτ ο έ δωκε νη αν δραδέ λ φη τ ης . κ ' ε μαρτ ύρε ιπε ρίτ ης αρρωστ ί ας τ ης ο ι κο κ υράς .κ αιμό ν οντ ρε ι ςθ υγ ατ έ ρας . ο ύτ ετ ηνε ί δε ν . Ο αγ ρό ςήτ ονσπαρμέ ν οςκ ρι θήνλ ί ανχλ ο άζ ου σανκ αισπι θ αμι αί ανήδη. σκ υμμέ ν ος ε ι ς μί αν άκ ρην τ ου αγ ρού. ήτ οιε ξ ε ρρί ζ ων ετ ' άσχ ημαχ όρτ ακ αιτ αζ ι ζ άν ι ααν άμε σαε ι ς τ οσπαρτ όν . δ ι άν αστ ηλ ώσητ οαν άστ ημά τ ηςκ αιί δ ηανή τ ονάν θρωποςμέ σα. 58 . Ηγ ραί αΧαδ ούλ αε ι σήλ θε . κ αιό τ ανηΓ ι αν ν ο ύε πλ ησί ασε νε ι ς τ ηνθύραντ ουπε ρι βό λο υ. Ατ αξ ί αε ργ αλ ε ί ων . τ ο κ αλ ού με ν ον«χ αγ ι άτ ι ». ε βοτ άν ι ζ ε ν . ε κ ε ί τ οδ εε πίχ αμηλ οτ έ ρο υαπότ ονκ ήπο νε πι πέ δου. ε ι ςύ ψοςγ όν ατ ος . τ ονοποί ονε ί χ εφαί ν ε τ αιε ν οι κ ι άσε ιωςκ ολ λ ήγ αςαπότ ονγ ε ί τ ον α. ε ί χ ετ ε λ ε σφορήσε ι . άφρακ τ ον σαν ί δ ωμα. ως φαί ν ε τ αι . έ πρε πεν ' αν έ λ θητ αςδ ύοήτ ρε ι ς βαθμί δ ας . μεε ξ ωτ ε ρι κ όνόχ ιπολ ύακ μαί ο νού τ εκ αθάρι ον . Καιόμωςε ι ςαυτ ή νάλ λ ο τ ε .ι κ αν ώς λ ε υ κ άζ ου σα. δ ε ντ ονέ βλ ε πεπλ έ ο ν . ε ί δε νότ ιοΓι άν ν ηςοΠε ρι βολ άςδ ε νε υ ρί σκ ε τ ο ε ν τ όςτ ουκ ή που. Όσοναφοράτ ο«στ ε ρφοβότ αν ο». Εκ ε ί ν ος . ο πν ε υματ ι κ όςτ ηςε ί χ ε νε ι πε ί προχ ρόν ωνό τ ι ε ί ν αι με γ άλ ηαμαρτ ί α. όλ ο ςέ κ δ οτ οςε ι ς τ ηνε ργ ασί αντ ου. χόρτ ων κ αιδε μάτ ων υ πήρχ ε νέ μπροσθε ντ αύτ η ς .κ αιοή λι ο ςέ δυ ε νήδ η. δι ότ ιέ κ αμετ έ σσαρας υ ι ούς . Τα δύ ο παράθυρα κ λ ε ι στ ά. αλ λ ' ήτ οτ ηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν ηνε ι ςτ ονγ ε ι τ ον ι κ όναγ ρόν . αλ λ άδι άν α φθ άσηωςε κε ίε πάν ω ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . ε ν ήργ ησε μάλ λ ονως«κ ορι τ σοβότ αν ο ». Πρι ν φθάση ε ι ςτ ην θύραν τ ο υκ ήπου . Εφαί ν ε τ ο ό τ ιπρο πο λ λ ού χ ρόν ουδε νε ί χ ε νασβε στ ωθή.κ ρυπτ όμε ν ονόπι σθε ν τ ουπυκ ν ο ύφράκ τ ο υ. ώστ εδε νη μπόρε σεν ατ ου φων άξ ημακ ρόθε ντ η νκ αλ ησπέ ραν . Ο Γι άν ν ης . κ αι ν α φθάση ε ι ςτ ο μι κ ρόν .ε κ ε ί ν οτ ο οποί οντ η ςε ί χεδ ώσε ιδε νε πέ τ υχ ε ν · ε ξε ν αν τ ί ας . Ηθ ύρα ήτ οκ λ ε ι στ ή.ε ν όσω ήτ οακ όμηε ν ωρί ς . Ευ ρί σκ ε τ ο πέ ραντ ηςάλ λ ηςάκ ραςτ ο υκ ή που. ε ι ςι κ αν ήναπόστ ασι ν .κ ύπτ ων .

κ αιδ ί πλ α. ε ί πεμέ σα τ ης . χαμηλ ή . τ οε νωςπέ ν τ εε τ ών . ανέ πρε πεού τ ων ακ άμη . μο υέ δωκ ετ ο σημε ί ο οΆι ς -Γι άν ν ης . — Τί τ ' αφή ν ε ι ε δώ. ανκ αι σχ ε δ όνάν ι πτ ον . σχ ε δόν ακ ο υσί ωςηΦραγ κ ογ ι αν ν ού. Τομε γ αλ ύτ ε ρονκο ράσι οναπή ν τ η σε : — Πί τ ι . Μαπο ύστ οσπί τ ι . κ ακ ον δυ μέ ν ον . ή τ οι παι δ ι κό νμαρασμόν . η στ έ ρν α. βαθε ί α.έ χε ι ν ε ρό.ξ αν θόν . Εδώ ήστ οχωρι ό . Πλ ησι άσασα.ε κ άθ ην τ οδ ύομι κ ράκ οράσι α.Εν ώε δί στ αζ ε ν . ε ί πε νπάλ ι ντ ομι κ ρόν . έ κ υψε . ήμάλ λ ονν ' αν έ λ θηαπλ ώς ε ι ςτ οχ αγ ι άτ ικ αιν ακ ρού ση τ ην θύ ραν . Ολ ί γ ονπαρέ κ ε ι ήτ οντ οπηγ άδιμετ ομάγ γ αν ον . τ ης Πε ρι βο λ ούς . τ ιε κ άν ε τ ' δω.. Το με γ αλ ύτ ε ροντ ο ύτ ων ωραί ον . ήκ ου σε φων άς μι κ ρών κ ο ρασί ων . — Ζε νε ί ν αιζ ω. παράτ οχ ε ί λ ος τ ηςστ έ ρν ας . Τίλ ε υθε ρι άθα τ ης έ κ αν αν τ ης φτ ωχ ι άς . 59 . μετ αςό χθ αςμό λι ςαν ε χ ούσαςυ πε ράν ωτ ης ε πι φαν ε ί αςτ ηςγ ης . άμαε ί δετ αδύοθ υγ άτ ρι α. Ναι δο ύμε ..... ε ί πε ν η Φραγ κ ογ ι αν ν ού. κ αιέ παι ζ ανμεμί ανκ αλ αμι άνκ αιμεσπάγ γ ονκ αιε ν κ αρφί ον δε μέ ν ον ε ι ςτ ην άκ ρην . Στ οσπί τ ι . ως ν αε ψάρε υαν τ άχ αε ν τ ός τ ης στ έ ρν ας . Επάν ωε ι ςαυ τ ήντ ηνκ τ ι στ ήνόχθ ην .τ οάλ λ ο ωςτ ρι ώνε τ ών ... αν ί σως έ πε φτ αν με ς στ η στ έ ρν ακ 'ε κ ο λυ μπού σαν !. ε ί πε νπάλ ι νη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ.η ρμήν ε υσε νηγ ραί α. Το μι κ ρότ ε ρο. Έστ ρε ψε ναν ή συχ ονβλ έ μμαπροςτ ηνκ αλ ύ βην . Πού ε ί ν ' η μάν ν ασας . Αλ λ ' αυτ ήε ί χ ετ ην ό ψι νότ ι δ ε νυπήρχ ε νάν θρωπο ςμέ σα.έ κ αμν ε νωραί ανε ν τ ύ πωσι ν . κ ε ί ν οςοπατ έ ραςτ ους . ε φαί ν ε τ ο μάλ λ ον ν α πάσχη από «ζ ο ύραν ». Τάχ αδε νμπο ρούνν απέ σουνκ αι μον αχ άτ ο υςμέ σα. χ λ ωμόν .. μι κ ράκ ο ρί τ σι α. Εκ οί τ αξ εμε τ άπε ρι ε ργ ε ί αςτ α δύ οκ οράσι α.κ αιε ί δε νότ ιηστ έ ρν αήτ ο νσχ ε δόνγ ε μάτ η · ως δ ύοτ ρί τ αοργ υ ι άςν ε ρού. — Κο ρι τ σάκ ι α.. — Να!.

τ άχ α. ί σωςδι άν αμην τ ηνβλ άπτ ηοε σπε ρι ν όςαήρτ ουρε ύ ματ ος . θ α'ρθηδω... Και σε ι ςπώςε ί στ ε'δω μον αχ άσας .ε υρί σκ ε τ οπράγ ματ ι ε ν τ όςτ η ςκ αλ ύβη ς . Πού ν ' ακ ουστ ή!. ημάν ν ασας . Αυ τ ός . 60 . Θ' ακ ο υστ ή. τ ώρασελ ί γ ο. χ ωρί ςν α μει δή. άλ λ ως .κ αί τ οιτ απαράθυραήσανκ λ ε ι στ ά. — Εί ν αι πατ έ λαςζ ω.. προςμι κ ράν συμπλ η ρωματ ι κ ήνε ργ ασί αν . ό πωςδ ε νμεε ί δεωςτ ώρα». ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ούε σκ έ φθ η: «Θα φων άξ ου ν .. Δε ν ήξ ε υρε τ ιν α ε ί πη. κ αιε ί χ ε νοκ ν ήσε ιή ν ο μί σε ιπε ρι τ τ όν ν α κ λ ε ί σηκ αι τ ηνθ ύραντ ουπε ρι βόλ ο υτ ουλ αχ αν οκ ήπο υ. ό πουε ί ν αι .Φαί ν ε τ αιότ ιε ξ ε τ έ λ ε ιε ν τ ολ ήν τ ου πατ ρός τ ης . — Πο ύ. Μ'σούδ α(Μυ ρσούδ α). Ησθάν θη μέ σα τ ης φοβε ράνπάλ ην . γ ι ατ ίθ ασου ρουπώση. μη θ έ λ ο ν τ ος ν α ε ν ο χλ ώσι νοιδι αβάτ αιτ ηνάρρωστ ην . Εί τ α ε ί πε . Αύτ η.κ ορί τ σι μου. — Τού λ α(Αρε τ ούλ α). προ σέ θηκ εμέ σατ η ς . (έ χ ε ι δ ουλ ε ι ά) — Πώςσελ έ ν ε . Ηγ ραί αΧαδούλ αη ρώτ ησεκ αι πάλ ι ν : — Κ' ε ί ν αι στ οχ ωρι ό. — Εκ ε ί κ άτ ω. Φαί ν ε τ αιότ ιοσύ ζ υγ όςτ ης προολ ί γ ουμόν ονε ί χεκ ατ έ λ θε ιε ι ςτ ονγ ε ι τ ον ι κ όναγ ρόν .Τέ λ ος ε πρό φε ρε ν : — Έχ ε ι ζ 'λ ε ι ά.. — Και τ η ναδε ρφήσο υ. ε ί πε νημι κ ρά. Πρέ πε ιν α κ άμω γ λ ήγ ορα... κ αιδε νθαβλ έ πην ακ άν ηδου λ ε ι ά ε κ ε ίκ άτ ω. — Μέ ν α. έ δ ε ι ξ ε νημι κ ρά.. Η παι δί σκη έ σε ι ετ ου ς ώμους . — Και τ ι κ άν ε ι . Καιπρέ πε ιν α φε ύγ ωτ ογ λ ηγ ο ρώτ ε ρο. αυτ όε ί ν αι μι ααπόφαση ». σχε δό νμε γ αλ οφών ως : «Καρδι ά!. Εδί στ ασεπρο ς στ ι γ μήν ..

.... Με τ ' ολ ί γ αδε υ τ ε ρόλ ε πτ α.. ωχ ρά. η μή τ ηρ τ ωνδύο κ ο ρασί ων . κ αιτ υλ ι γ μέ ν η μεμαλ λ ί ν ηνσι ν δόν α. τ οοποί ον ε ί χ εαν αλ άβε ι αρτ ί ως .. Πώςκ άμαν ε . Ηκ ού σθημέ γ αςπλ ατ αγ ι σμό ς ..! Εξε μφύτ ο υ ορμής ..... Τακ ορί τ σι α!... κ ο ν τ ά στ η στ έ ρν α. χρι στ ι αν οί . Η άρρωστ ηγ υ ν ή.. ηΦραγ κ ο γ ι αν ν ού έ στ ρε ψετ οπρόσωπονπρος τ ηνλ ε υκ ήνκ αλύ βην . Καλ ά που βρέ θ ηκ α!. ί στ ατ οε ι ςτ οχ άσματ ηςθύ ρας . Η μι κ ρά ε ί χε βυ θι σθήήδη.ε ί πεμε τ άτ ρόμο υηπάσχ ουσαγυ ν ή.Και δράξ ασαμετ αςδύοχ ε ί ραςτ αδύ οκ οράσι α. Καισυγ χ ρόν ωςε τ οι μάζ ε τ ον αφύγ η . Αν έ λ αβε τ οκ αλ άθιτ ης . Εστ ράφη.ό πουμέ χ ρι τ ού δεε ί χε νε στ ραμμέ ν ατ αν ώτ α...κ αι άρχι σεν ατ ρέ χ η. — Τί ε ί ν αι .κ αι ασθε ν ήφων ήν . δ ύοβήματ α προςτ ηνστ έ ρν αν .. Τα δ ύομι κ ρά πλ άσματ αήσπαι ρο νμέ σα ε ι ςτ ον ε ρόν . Ταδύοπλ άσματ αέ πλ ε ανε ι ςτ ον ε ρόντ ηςστ έ ρν ας . ν απηδ ά.κ αισυν άμαέ στ ρε φετ ονκ αν θόν τ ουόμματ οςπροςτ ηνστ έ ρν αν . Καιτ ' αφήν ε τ εμον αχ άτ ο υς ... μεμε γ άλ ηνε τ οι μότ η τ α.. Κοί τ αξ ε !.. τ αώθ ησεμεμε γ άλ ην βί αν . Η θύ ρα τ ηςκ αλ ύβηςε ί χ ε ναν οι χ θή. κ αι ν αφων άζ η : — Τα κ ορί τ σι α!. Η με γ αλ υτ έ ρα κ ορασί ςέ ρ ρηξ ε νοξ ε ί ανκραυ γ ήν . ή τ ι ςαν τ ήχ ησε νε ι ς τ ηνμον αξ ι άντ η ςε σπέ ρας . κ αι απε μακ ρύ ν θηδύ οβήματ α. τ ώρα πέ ρασακ 'ε γ ώ. δι άν αι δήανδι ήρκ ε ι ηαγ ων ί α. κ αθώςί στ ατ οορθί α. ο μοί αμεφάν τ ασμα. Πέ σαν ε μέ σα!.. Δε νέ χε τ ε τ ον ουσας . — Μα. ηγ ραί αή κ ουσε νόπι σθέ ντ ηςκ ρότ ονθύρας αν ο ι γο μέ ν ης . Τότ εηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . έ ρρι ψετ οκ αλ άθ ιτ ηςκ άτ ω. Να. τ οο ποί ον ε ί χ ε απο θέ σε ικ ατ αγ ή ς . Ο Θε όςμ' έ στ ε ι λ ε ! 61 . Ημε γ αλ υτ έ ραε πάλ αι ε . ν ε ρό γ ε μάτ η !.

Πρι ναύτ ηφθάσηπλ ησί ον τ ηςστ έ ρν ας . Εί τ ασηκ ώσασατ ομι κ ρόν σώμα.Κ' ε ν ώτ ω άμακ ύ ψασα.κ αι ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού έ συρε ναποφασι στ ι κ ώςτ οσώμαπροςτ αέ ξ ω. με τ άπατ άγ ου μέ σαε ι ςτ ον ε ρόντ ηςστ έ ρν ας . όσοντ οδ υν ατ όνμακ ροτ έ ρ ανώραν ε ν τ όςτ ουν ε ρού . ψάξ ασαμετ ουςπόδ αςε ι ςτ ο ν ε ρόν . γι αν ' αδε ι άσημο ν ομι άςηστ έ ρν α. κ 'ε ν ώε τ ράβαπρο ςτ αάν ω τ ο σώμα. και αφαι ρέ σασαε νακ αρε ίτ ηνφουστ άν ατ ης .τ οο ποί ον τ ηςε φαί ν ε τ ομάλ λ ονπν ι γ μέ ν ονή δη. αν ε ύ ρε νε πί τ ηςμε σημβρι ν ήςπλ ε υράςτ οστ όμι οντ ηςστ έ ρν ας . κ αι πατ ήσασατ ονέ ν απόδαε πί τ ηςε σοχ ήςε κ ε ί ν η ςτ ουτ οί χ ουαν ήλ θεμε τ ά κ ό πουε ι ςτ ηνκρη πί δαόλ ηστ άζ ου σα. αφούαπέ θ ε σετ ού τ οε πίτ ηςλ ι θί ν ηςκ ρη πί δος . τ ηνμε γ αλ υτ έ ραν . Ταδύομι κ ράπλ άσματ αε φαί ν ον τ οαν αί σθητ α. η κ ε φαλ ήέ με ν εκ άτ ω. ηΓι αν ν ούε ί χ επι άσε ιτ ομι κ ρότ ε ρονκ οράσι ον . ημήτ ηρε ί χεφθάσε ι πλ ησί οντ η ςσκ ην ή ς . τ ην ε νε ί δε ι με σο φο ρί ο υ. κ ' έ τ ρε ξ εν α κ ατ έ λ θητ αδύοήτ ρί αλ ί θ ι ν ασκ αλ οπάτ ι ατ ηςε ι σόδο υ. κ αι τ οέ συ ρεβραδέ ωςπροςτ αέ ξ ω. με ί ν ασα με τ ην λ ε γ ομέ ν ην «μαλ λ ί ν αν ». Τηνέ δραξ ε ναπότ οκ ράσπε δον τ ουφο ρέ ματ όςτ ης . πρι νπν ι γ ούντ α κ ο ρι τ σάκ ι α.ε ρρί θηβαρε ί α. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύμε τ άπροσπαθε ί ας . τ ακ αημέ ν α! 62 . Τέ λο ς .κ αιαπότ ονέ ν απόδα.τ ο φραγ μέ ν ονδι ά πλατ ε ί αςσαν ί δ οςμευψηλ ήνωςκ ον τ άρι ονλ αβήν . Ηγ υν ή η άρρωστ ηε ί χ ε ν αφήσε ιβραχν ήν κ ραυγ ήν . ν α ξ ε φράξ ωτ ημπο ύκ α.έ κ υ ψεκ ' έ πι ασε τ ηνάλ λ ηνκ ορασί δ α. με ί ν ασα με τ ας κ άλ τ σαςτ αςτ ρυπη μέ ν αςε ι ςτ ηνπτ έ ρν αν . Απέ θη κετ ο ύτ οπλ ησί ον τ ουάλ λο υσώματ ος . Τάχ αδε νέ πρε πεν ατ ραβήξ ωτ ονκ όπαν οε πάν ω. παραπατ ούσακ αι μό λ ι ςδυν αμέ ν ην αβαδί ζ ηε κτ ηςαδ υν αμί ας . απορρί πτ ουσα τ ας πατ ημέ ν ας χ ον δράς ε μβάδας . — Εί δε ς ! Δε ν τ ο ε συ λ λο γ ί στ ηκ α! αν έ κραξ ε ν ε πι δε ι κτ ι κ ώς η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. μετ η νκ ε φαλ ήνπάν τ οτ εε πί στ ομαε ι ςτ ον ε ρό.

.ν α παί ζ ο υνμετ ον ε ρότ ηςστ έ ρν ας . Σεε ί χαστ οχωρι όπωςβρί σκ ε σαι ... Πού'ν 'τ ος . δε νέ χω κ αρδί τ σα. Έτ σι τ ' αφή ν ουν ... Καιδράξ ασαμε τ άβί αςτ οε νσώμα. Ί σωςν αε ί ν αι αποκ άτ ω. Απότ ονΑν άγ υροέ ρχ ομαι .... — Πούε ί ν 'έ ν ασκ οι ν άκ ι . Δε ν πι στ ε ύ ων αε ί ν αικ αλ ά πν ι γ μέ ν α. γ ι αν α ξ ε ράσου νμαθέ ς !. ν ατ η ςφέ ρηπλη σί ον τ ηνκ αλ αμι ά. κ αιγ λ ήγ ο ρα. μον αχ άτ ο υς . θ αχρε ι αστ ή.. τ ομι κ ρότ ε ρο ν . τ ο με τ έ φε ρεπλ ησί ον ε ν ός δ έ ν δρου..Ήτ οαλ ηθ έ ς . κ αιρί πτ ουσαβλ έ μμαε πίτ αδύοαν αί σθητ ασώματ α. Εί χ α μάθε ι πως ή σουνάρρωστ η .. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε τ ί ν αξ ετ ακ ράσπε δα τ ων ε ν δυμάτ ων τ ης . Πού'ν αιοάν δ ραςσου. Καλ άπο υήτ ονηπόρτ ατ ου μπαχτ σέαν οι χ τ ή!. 63 . Χτ ύ πημα με τ οκ αλ άμι . Τίν αι δ ώ! Δε νπρό φθ ασα. Ό.... μετ ηνοποί ανέ παι ζ ανπρομι κ ρο ύαι δύ οκ ορασί δ ε ς . χρι στ ι αν ήμο υ.... Να. ή ρχι σε ν ε νβί ακ αι σπουδήν αλ έ γ η: — Κρέ μασμα αν άποδα θέ λ ουν ε . Δε νμπορώ ν ασκ ούξ ω. συμπλ έ κ ου σα τ ας χ ε ί ρας ε ν απορί α. Καλάπουήρθα! Ο Θε όςμ' έ στ ε ι λ ε .. — Δε νφων άζ ε ι ς .... ε ναγων ί α.. ε ντ ρό μω.. τ α δ ι άβρο χα. Έν ε υε ναν υπο μόν ωςε ι ςτ ηνάρρωστ ηνγ υν αί κ α.. Πλ ηνυ πάρχ ε ιυ ποκ ρι σί α κ αι ε ντ ηε ι λ ι κ ρι ν ε ί α. Πο ύ'ν 'τ ος . πε ρίτ ουοποί ου ή τ ο σχε δό ν βε βαί α ότ ιήτ ον ν ε κ ρόν ήδ η. Τώρα.ε ί πε νηΓι αν ν ο ύ. Καλ άπουε ί ν αιγ λ υκ ότ ον ε ρό. — Εμέ ν αρωτ άς .. τ ο ςοάν δ ραςσου ... ακ ούω μπλ ούμ! Τρέ χ ω. κ ρέ μασμα αν άποδα.. άλ λ ως ..ό τ ιδε ντ οε ί χ εσκ ε φθή .... μι κρ άκ ορί τ σι α. Την τ ρο μάρ α που πήρα!. μεασθε ν ήφων ήνε ί πε : — Μαπού'ν αι οπατ έ ραςτ ους .. απ' τ ο νε λ ι ών α.. χρι στ ι αν ή μο υ. βλ έ πω έ ν ασπάγ γ ονμεκ αλ αμι ά! Καλ ά. Πού 'ν αι ...τ ιμπή κ ααπ' τ ηνπόρτ α.... ζ αλ ι σμέ ν η. ωςέ λε γ ε .. παραλ ογ ι σμέ ν η . στ οχωράφι . Ηγ υν ή .. Ούτ ε ή ξ ε υ ραπωςε ι σ' ε δώ.. δ ι άν ατ οκ ρε μάσηαν άποδα. Πούε ί ν αιοάν δρας σου.

Η Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ού
, αποθέ
σασαπροςώραντ
ομι
κ
ρόνσώμακ
ατ
αγ
ής
,
ε
ί
χ
ετ
ρέ
ξ
ηδ
ύο βήματ
α, κ
αιλ
ύσε
ιτ
ην κ
αλ
αμι
άν μετ
ον σπάγ
γ
ον
, κ
'
ε
προ
σπάθε
ιν
ατ
ονλ
ύσηήτ
ο
νκ
όψη, όπωςδέ
σηδ
ι
' αυτ
ούτ
ουςπόδας
τ
ηςμι
κ
ράςπν
ι
γ
μέ
ν
ηςε
ι
ςτ
ο
νκ
λών
ατ
ηςκ
ε
ρασέ
ας

αικ
ρέ
μασητ
οσώμα
κ
ατ
άκ
ε
φαλ
ή
ς
.
Συγ
χ
ρόν
ως
, απαν
τ
ώσαε
ι
ςτ
ηνε
πί
κ
λ
ησι
ντ
η
ςγ
υ
ν
αι
κό
ς
, ε
φών
αξ
εμε
αγ
ρί
αν
, αλ
λ
ό
κο
τ
ονφων
ήν
:
—Γ
ι
άν
ν
η!... Γ
ι
άν
ν
η!
Ηκ
ραυγ
ήαν
τ
ή
χη
σε
ναν
άτ
ηνκ
οι
λ
άδα. Αλ
λ
' οΓι
άν
ν
ηςδε
νε
φαί
ν
ε
τ
ο

Γ
ι
αν
ν
ούέ
δ
ε
σετ
ου
ςπόδαςτ
ηςμι
κ
ράς

' ε
προ
σπάθε
ιν
ατ
η
νκ
ρέ
μαση,
συγ
χ
ρόν
ωςδ
εε
παν
έ
λαβετ
ηνκ
ραυγ
ήντ
ης
:
—Γ
ι
άν
ν
η!.. Πούε
ί
σαι
;... Έλ
α!...Τακ
ορί
τ
σι
απέ
σαν
εμε
ςστ
ηνστ
έ
ρν
α!...
«Καλ
ύτ
ε
ρα, πουαργ
ε
ί
», έ
λε
γ
εμέ
σατ
ης
.
— Δε
ν ακ
ού
ε
ι
, θα πω, αυτ
ό
ς ο χρι
στ
ι
αν
ός
; Τόσο τ
αμάχ
ι
, στ
η
δ
ουλ
ε
ι
ά! Τώραν
ύκ
τ
ωσεπλ
ι
α... Γ
ι
άν
ν
η
! Γι
άν
ν
η!...
Συγ
χ
ρόν
ωςσυ
ν
ησθάν
θ
ηό
τ
ι
σχ
ε
δόνε
προδί
δε
τ
ο

αθ
ότ
ι
ηγ
υν
ήρητ
ώς
δ
ε
ντ
ηςε
ί
χ
ε
νε
ι
πε
ί
ό
τ
ι
οΓ
ι
άν
ν
ηςε
ι
ργ
άζ
ε
τ
οστ
οχ
ωράφι
, αλ
λάμό
ν
ονηι
δί
α
τ
ονε
ί
χ
ε
νι
δε
ί
, κ
αιαντ
ηςτ
οε
ι
πέτ
ι
ς
, ηπν
ι
γ
ε
ί
σαπαι
δί
σκ
ητ
ηςτ
οε
ί
πε
ν
.
Όθε
νε
πέ
φε
ρε
:
— Μα πο
ύε
ί
ν
αι
;... Στ
οχ
ωράφι
, ε
ί
πε
ς
; Καιτ
ίκ
άν
ε
ι
;... Ποι
όςν
ατ
ρέ
ξ
η,
χ
ρι
στ
ι
αν
ή μο
υ, ωςε
κ
ε
ί
... Συ ε
ί
σαιάρρωστ
ηγ
υν
αί
κ
α... Γι
άν
ν
η!... Πού
ε
ί
σαι

ι
άν
ν
η;
Τέ
λο
ςηκ
ούσθηφων
ή, πέ
ραντ
ουακ
ρι
ν
ούφράκ
τ
ο
υ, απότ
η
νε
σχ
ατ
ι
άν
ε
ρχ
όμε
ν
η.
— Τί
ε
ί
ν
αι
;... Ποι
όςφων
άζ
ε
ι
;
— Τρέ
ξ
ε
, Γι
άν
ν
η!... Τα κ
ορί
τ
σι
α πν
ι
γ
ήκ
αν
ε
! έ
κ
ραξ
εμεμέ
γ
ανκ
όπο
νη
άρρωστ
ηγ
υν
ή.
Με
τ
άε
νλ
ε
πτ
όνέ
φθ
ασετ
ρέ
χ
ωνοΓι
άν
ν
ης
.

64

Η Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ούε
ντ
ω με
τ
αξ
ύε
ί
χ
εκ
ρε
μάσε
ιτ
ομι
κ
ρόνσώμα, ε
ί
τ
α
ε
σήκ
ωσεκ
αιτ
ο σώμα τ
ο άλ
λ
ο, τ
η
ς με
γ
αλ
υτ
έ
ρας παι
δί
σκ
ης
, κ
αιτ
ο
ε
ψηλ
άφε
ιμετ
αςδ
ύοχ
ε
ί
ρας

ητ
ούσαν
αβε
βαι
ωθήανήτ
ον
ε
κ
ρόνήδη.
Καισυ
γ
χρόν
ως έ
ρρι
πτ
ελ
οξ
όν ύ
πουλ
ο
ν βλ
έ
μμα προςτ
η
ν δύστ
ην
ον
μη
τ
έ
ρα, τ
ηνωχράνκ
αι
ρι
γ
ούσανυ
πότ
ηνλ
ε
υκ
ήν
, μαλλ
ί
ν
η
νσι
ν
δόν
ατ
ης
,
κ

σε
ι
σετ
η
νκ
ε
φαλ
ήν
, ακο
υσί
ωςοι
κ
τ
ε
ί
ρου
σατ
η
νγ
υν
αί
κ
αε
κ
ε
ί
ν
η
ν
.
Ότ
ανε
ί
δεμακ
ρόθε
ντ
ονπατ
έ
ρα, τ
ονκ
ηπουρό
ν
, ν
ατ
ρέ
χηπροςτ
α
ε
δώ, ε
γ
ύρι
σετ
οσώμαμετ
ηνκ
ε
φαλ
ήνκ
άτ
ω, κ
αι
τ
οε
κ
ράτ
ε
ι
προ
σωρι
ν
ώς
ο
ύτ
ωδι
στ
άζ
ου
σακ
αι
έ
ν
τ
ρο
μος
.
— Τί
ε
ί
ν
αι
;... Τί
τ
ρέ
χε
ι

κ
ραξ
ε
νε
νάκ
ρααπο
ρί
αοΓι
άν
ν
ης
.

Να!

κ
αλ
ά

πο
υ

βρέ
θη
κ
α!

ε
φών
αξ
ε προς τ
ού
τ
ον η

Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ο
ύ... Ηρχ
όμου
ναπότ
ονΑν
άγ
υ
ρο, μετ
οκ
ο
φί
ν
ιμου. Έλε
γ
α
ν
ασουδώσω κ
αν
έ
ν
αβό
τ
αν
ο, απ' αυ
τ
άπο
υμάζ
ωξ
ασήμε
ραστ
ορέ
μα,
γ
ι
αν
ακ
άμε
τ
εμαν
τ
ζ
ούν
ιγ
ι
ατ
ηγ
υν
αί
κ
ασου!... ε
πε
ι
δήε
ί
χ
α μάθε
ιπως
ή
τ
ονάρρωστ
η
... Καλ
άπο
υβρέ
θηκ
εηπό
ρτ
ααν
οι
χ
τ
ή!... Μπαί
ν
ω μέ
σα...
Ακ
ού
ω, μπλ
ού
μ! τ
ην τ
ρο
μάρα που πήρα! Τα δύο κ
ορί
τ
σι
α, κ
αθώς
έ
παι
ζ
ανμετ
ηνκαλ
αμι
ά, έ
πε
σανστ
ηνστ
έ
ρν
α... Κατ
άπωςφαί
ν
ε
τ
αι

σο
μπόρε
σαν
ακ
ατ
αλ
άβω, ε
ί
χ
ανπι
άσε
ικ
αυ
γ
άποι
άν
ακ
ρατ
ήτ
η
νκ
αλαμι
ά,
γ
ι
αν
αβγ
άλ
ητ
άχ
ατ
αψάρι
α... Η μι
κ
ρήήθ
ε
λ
εν
' αρπάξ
ητ
ηνκ
αλ
αμι
άαπ'
τ
ημε
γ
άλ
η
... Σπρώχν
ο
ν
τ
αςημε
γ
άλ
ητ
ημι
κ
ρή, τ
ηνέ
ρρι
ξ
εμε
ςστ
ον
ε
ρό,
κ
αι
πι
άν
ον
τ
αςημι
κ
ρήτ
ηνμε
γ
άλη

ατ
άπώςφαί
ν
ε
τ
αι

ηνε
τ
ράβηξ
εμαζ
ί
τ
ηςμε
ςστ
ηστ
έ
ρν
α. (ΗΦρ
αγ
κ
ο
γ
ι
αν
ν
ούε
ί
χεαυτ
οσχ
ε
δι
άσε
ι
τ
ηνε
ρμην
ε
ί
αν
τ
αύτ
ηνε
κτ
ο
υ προ
χε
ί
ρου, κ
αιε
ξε
μπν
ε
ύ
σε
ως
). Αχ
! τ
ηντ
ρο
μάρα που
πήρα! Ακ
ού
ωέ
ν
α μπλ
ούμ! Καλ
ά που βρέ
θ
ηκ
α! Ο Θε
όςμ' έ
στ
ε
ι
λ
ε
...
Αμμή, έ
τ
σι
αφήν
ου
ν
ε
, χρι
στ
ι
αν
οί
μου, μι
κ
ράκ
ορί
τ
σι
α, ν
απαί
ζ
ου
νμον
αχ
ά
τ
ουςκ
ον
τ
άστ
ηστ
έ
ρν
α, γε
μάτ
ην
ε
ρό!...
Ο Γι
άν
ν
ηςι
δώντ
αδύ
οαν
αί
σθη
τ
ασώματ
αε
ι
ςτ
αςωχ
ράςακ
τ
ί
ν
αςτ
ης
αμφι
λ
ύκ
η
ς

ραβώντ
αμαλ
λ
ι
άτ
ου, δάκ
ν
ωντ
ο
υςαρμούςτ
ωνδ
ακ
τ
ύλ
ων
τ
ου, απήν
τ
ησε
ν
:
65

— Ω!... τ
ι
αμαρτ
ί
ε
ς
!... έ
χε
ι
ςδί
κ
ι
ο, χ
ρι
στ
ι
αν
ήμου
! Αχ
!... κ
αιτ
ιήτ
οναυτ
ό!...
Κ' ε
γ
ώ ή
μουν κ
άτ
ω στ
οχ
ωράφι
, κ
' έ
βγ
αζ
ατ
α χο
ρτ
άρι
α... κ
αιδε
ν
η
μπορού
σαν
αησυχ
άσω, τ
οέ
ρμο!... Έν
ασαράκ
ιμ' έ
τ
ρωγ
ε
!... Καιδε
ν
ε
συλ
λ
ογ
ί
στ
ηκ
α πως η στ
έ
ρν
α ήτ
ον γ
ε
μάτ
η. Κ' ε
ί
χ
αέ
ν
α φόβο, μι
αν
υ
ποψί
α... έ
λ
ε
γ
αν
' αφή
σω τ
ο βοτ
άν
ι
σμα, ν
α 'ρθω, ν
ατ
ρέ
ξ
ω, στ
ον
μπαχτ
σέπί
σω... Κ' έ
λε
γ
α, ο ε
ξ
αποδ
ώκ
άτ
ιμου σκ
αρών
ε
ι
, κ
άτ
ιμου
μαγ
ε
ι
ρε
ύε
ι
... Και
δεμου'κ
αν
εκ
αρδ
ι
ά, ν
' αφήσω τ
ηδου
λε
ι
ά, τ
οέ
ρμο! Ωχ!
δ
ί
κι
οέ
χ
ε
ι
ς
, ό,τ
ι
κ
αι
ν
απης

ρι
στ
ι
αν
ήμο
υ. Αχ! αχ! τ
ι
αμαρτ
ί
ε
ς
;
Καιε
ν πολ
λ
ή αγ
ων
ί
α, ο κ
ηπου
ρός συ
ν
ε
ι
ργάσθη ε
ι
ςτ
α πρόχ
ε
ι
ρα
ε
ν
αν
τ
ί
ον τ
ο
υ πν
ι
γ
μού μέ
σα, τ
α οπο
ί
α συν
ί
στ
α η πο
λύ
πε
ι
ρος
Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ο
ύ.
..........................................................
..........
Η γρ
αί
αΧαδο
ύλ
αε
ξαν
άγ
κ
ηςέ
με
ι
ν
εκ
αθ' όλ
η
νε
κ
ε
ί
ν
ηντ
ηνν
ύ
κ
τ
αε
ι
ς
τ
ην κ
αλ
ύβην
, όπου ε
δοκ
ί
μασε
ν όλ
ατ
α σπάν
ι
α κ
αιαπε
ρί
γ
ραπτ
α
συν
αι
σθ
ήματ
ατ
ηςφόν
ι
σσαςμε
τ
αβαλ
λ
ομέ
ν
ηςαί
φν
ηςε
ι
ςι
άτ
ρι
σσαντ
ων
ι
δ
ί
ωνθυμάτ
ωντ
η
ς
. Μεόλ
ατ
ακ
ρε
μάσματ
ακ
αιτ
αςε
ν
τ
ρι
βάς
, τ
αοπο
ί
α
ε
φήρμοσε
ναύτ
η, τ
αδύ
οκ
ο
ράσι
ααπέ
θαν
αν
. Τοπρωίέ
τ
ρε
ξ
ε
νοΓι
άν
ν
ης
ε
ι
ςτ
ην πολ
ί
χ
ν
ην δι
ά ν
α δώση ε
ί
δησι
νε
ι
ςτ
ας αρχ
άς
, ε
ν
ώ η
Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ο
ύ με
ί
ν
ασα οπί
σω ε
συ
ν
τ
ρόφε
υετ
ην άρρωστ
η
ν μητ
έ
ρα,
κ
λ
αί
ου
σανκ
αι
οδυρο
μέ
ν
ην

ξ
ασκ
ού
σακ
αιτ
οέ
ργ
οντ
η
ςπαρηγ
ορη
τ
ρί
ας
,
σι
μάε
ι
ςτ
οε
πάγ
γ
ε
λ
ματ
ηςι
άτ
ρι
σσας
.
Οε
ι
ρην
οδί
κ
ηςκ
αιο«ε
κ
πλ
ηρώντ
' αστ
υ
ν
ομι
κ
ά» πάρε
δροςήλ
θο
νε
πί
τ
όπο
υ. ΗΦραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ούαν
ακ
ρι
ν
ο
μέ
ν
ηδι
ηγ
ήθητ
ηνχ
θε
σι
ν
ή
νε
κ
δρομήν
τ
ης
, κ
αι τ
ην τ
υχ
αί
αν δι
έ
λ
ε
υσί
ντ
ης από τ
ον λ
αχ
αν
όκ
ηπον
. Εί
τ
α
ε
παν
έ
λ
αβεσχ
ε
δ
όνκατ
άλ
έ
ξ
ι
νόσαε
ί
χε
νε
ι
πε
ίε
ι
ςτ
ονπατ
έ
ρ
ατ
ωνδύο
κ
ο
ρασί
ων
: «Η μι
κ
ρότ
ε
ρη ήθ
ε
λ
εν
' αρπάξ
η τ
ην καλ
αμι
ά απ' τ
ην
με
γ
αλ
ύτ
ε
ρη. Σπρώχ
ν
ον
τ
αςη με
γ
άλη τ
η
ν μι
κ
ρή τ
η
νέ
ρρι
ξ
εμέ
σα στ
ο
ν
ε
ρό
, κ
αιπι
άν
ο
ν
τ
ας η μι
κ
ρή τ
η
ν με
γ
άλ
η, κ
ατ
ά πως φαί
ν
ε
τ
αι
, τ
ην
66

Αν τ ων ί ου .ε ι ςτ ονν αΐ σκ οντ ου Αγ . Μ. ό πωςτ ηνζ ωγ ραφί ζ ο υν .κ . έ λ ε γ ε . ομοι άζ ουσανπολ ύμετ ην Κι βωτ όντ ουΝώε . πλ ησί ονε ι ςτ ηνβο ρε ί ανπλε υ ράντ ουν αΐ σκ ου . κ αιτ αέ θαψανε κ ε ίέ ξ ω. Ου δε μί αέ ν δε ι ξ ι ςού τ ευποψί αυπήρχ εκ ατ άτ η ςΦραγ κ ο γι αν ν ο ύς . Ο παρε πι δημώνι ατ ρός .κ αι τ ηςε ί χεβαπτ ί σε ι σχ ε δόνόλ ατ α τ έ κ ν α. κ αι ό που η αν αθάλ λ ου σα τ ε ραστ ί α μορέ α ε ξ έ τ ε ι ν ε τ ου ς με γάλ ο υς κ ατ απρασί ν ου ς κ λ ών ας τ ης . Ταύ τ αε ξ έ φε ρε μάλ λ ον ως συμπε ρασμο ύςηαν ακ ρι ν ομέ ν η · δι ότ ιμόλ ι ςε πάτ η σετ οκ ατ ώφλ ι οντ ης θ ύρας . κ ιάκ ου σεέ ν αμ πλ ού μ! κ αιδε νε πρόφθασεν απρολ άβη τ ηνκ ατ αστ ρο φή ν . ο μι κρό ςκ ή ποςφραγ μέ ν οςμε δ ρύφακ τ αε ξ ε δ ί πλ ων ε πο λύ χρωμα με θ υστ ι κ ά άν θη ε ι ς δρό σον γ λ υ κ ασμούκ αιτ ρυ φή νομμάτ ωνδι ' όλ ατ ουΘε ο ύτ απλ άσματ α· δί πλ α ε ι ςτ η νμι κ ράνκ άμι ν ονμετ ηνκ τ ι στ ήνστ έ ρν αντ ωνστ ε μφύ λ ων . πλ ησί ονε ι ςτ οφρέ αρ.. γ έ ρον τ ος προκ ρί τ ο υ. ως χ ι αστ ήν ε υλ ογ ί αν δι δομέ ν ην στ αυρο ε ι δώς ε ι ςαξ ί ο υςκ αιαν αξ ί ους .τ ηνΚρι ν ι ώ. έ πλ υν ε ν ε ν τ όςτ ηςε υρε ί αςαυ λ ήςτ ου κ υρ Αλ ε ξ άν δρου τ ου Ροσμαή. παραπλ ε ύρως 67 .ε ί δ ετ απτ ώματ ακ αισυ ν έ τ αξ ε τ ηνέ κθ ε σί ντ ου· απε φάν θηότ ιτ αδύοκ οράσι αε πν ί γ ησανε κπτ ώσε ως ε ι ςτ ούδ ωρ. βαθε ί αν σκ άφην τ ης . Την ε βδομάδα τ ο υ Θωμά. Ι ' Παρή λθ ον αιε ορτ αίτ ου Πάσχ α. βοη θουμέ ν ηαπότ ηνμι κ ράνκ ό ρη ντ ης . η γ ραί α Χαδού λ α. ήλ θ ε ν . δ ί πλ αε ι ςτ ηνπε λ ωρί ανξ υ λ ί ν ηνκ αρούτ αν . Τα δ υομι κ ράπλ άσματ ατ αε δι άβασε νε ι ςι ε ρε ύςε λ θών . με τ αξ ύ σχ οί ν ωνκ αιθάμν ων . Ει ςτ ου πόστ ε γ ον μέ ροςτ ης αυ λ ής τ οκ αλ ούμε ν ον λ αδαρε ι ό.ε ί χ ε νη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ τ ην με γ άλ η ν . μόν ονε πήρε«με γ άλ ητ ρομ άρα». όστ ι ςήτ οσύν τ ε κν όςτ η ς .ε τ ράβη ξ ε μαζ ίτ ης με ς στ η στ έ ρν α».

ε χ ορο πηδο ύσαν .ε λ πί ζ ουσαν αε ύρηη συχ ί αν ·κ ' αιδύοε υρί σκ ον τ ομε τ ' ολ ί γ ον αν ο ι κτ αίε κ άστ οτ ε · τ ούτ οδι ότ ικ αιοιέ ν οι κ οιε λ άμβαν ονσυχ ν άαν άγ κ ην ν αε ι σέ λ θο υν ή ν αε ξ έ λ θουν . μητ έ ρας τ ι ν ών ε κτ ων θο ρυ βούν τ ων παι δί ων . ήτ ι ςε παν ε ι λ ημμέ ν ωςε μάλ ωσε τ απαι δί α. ό λωςαλ υ σι τ ε λ ώς .ε στ έ γ ν ων αν . τ ηνοποί ανε ί χ ε νε ι πήότ ιθαέ βραζ ε νηΑμέ ρσα– ή τ ι ςε ί χ επάν τ οτ ετ ονε ργ αλ ε ι ό ντ η ςε ι ςτ ο σπί τ ι . τ η νοι κ οκ υράν . ε κ υν ηγ ούν τ ογ ύρω-γ ύ ρω ε ι ςτ η νκ αρού τ αν . ε ι ςτ α σκ οτ ε ι ν άστ ε ν ώματ α. μηαφή ν ον τ α τ ηνφί λ ε ργ ο νγρ αί ανκ αιτ ηνκ όρηντ ηςν ακ άμο υνήσυ χαιτ η νε ργ ασί αν τ ων . δέ κ αήδε κ απέ ν τ ετ ον αρι θμό ν . κ αιακ ούραστ οι αιδύ οαπόδύ οη με ρών έ πλυ ν ον .έ τ ρε χ ανε δώ-ε κ ε ί . Νάρκ ι σσοιδι άν αι δού ντ ηνσκ ι άντ ωνε ι ςτ ο ύ δωρ. Σχ ε δόνό λατ απαι δ ι άτ ηςγ ε ι τ ον ι άς . Παρε πον έ θηε ι ςδύογ ε ι τ όν ι σσε ς .ε ξ έ βγ αι ν αν .ε μάζ ε υαν . άπλ ων αν . Κον τ άτ ομε σημέ ρι . Καιτ ας δ ύοτ αςε ί χ εκ λ ε ί σε ιε παν ε ι λ λ ημέ ν ωςηΓι αν ν ούμετ ονμοχ λ όν . ε ι σέ βαλ λ ονε ι ςτ ηναυλ ήν . Τηνδε υτ έ ρανη μέ ρανηΦραγ κ ογ ι αν ν ούε ί χε νε ν οχ λη θήμε γ άλ ωςαπό τ ατ ρε ξ ί ματ α.ε μπουγ άδι αζ αν . τ ου ςθορύβου ς . κ αιτ ακαμώματ αε ν όςσμήν ο υςμι κ ρών παι δ ί ων κ αικ ορασί ων . κ αιάλ λ οιε κ τ ός τ ων παι δ ί ων έ ξ ωθ ε ν ή ρχο ν τ ο. ηΓ ι αν ν ο ύέ στ ε ι λ ετ ηνΚρι ν ι ώ στ ο σπί τ ι .τ ηνμε γ άλ ηνκ αιτ ηνμι κ ράν . Δύοπύλ αςε ί χε νηε υρε ί ααυλ ή . τ αο ποί αε ι σήλ αυν ον ε ν τ ό ςτ η ς αυλ ής κ ' ε θο ρύβουν . Έκ αμε παραστ άσε ι ςε ι ςτ ην σε βασμί ανγ ε ρό ν τ ι σσαν . ό πουτ αέ θε λ γ ε νοπαι γ ν ι ώδ ηςφόβος– κ αιόλ α τ αύτ α μεμε γ άλ ηνπαι δι κ ήναδι ακ ρι σί ανκ αιφορτ ι κ ότ η τ α. ε ξ έ βαλ λ ονμε γ άλ ας . έ παι ζ ον τ οκ ρυφτ άκ ι . ωςΗχ οί . αν άρθρο υς φων άς . θ υγ άτ ρι ακ ρυ πτ ό με ν α όπι σθε ντ ηςκ αρο ύτ ας . κ αιδε νσυν ήθ ι ζ εν α 68 . δι άν α φέ ρηψωμίκ αιφάβα. έ κ υπτ ανε ι ςτ ο φρέ αρ. συγ γ ε ν ε ί ς ή φί λ οιτ ης οι κ ί ας .τ αύτ ηςάλ λ η νσκ άφη νηΚρι ν ι ώ. Αύ τ αιτ ης απήν τ ησαν ό τ ι«ν α κ ο ι τ άζ ητ ηδου λ ε ι άτ ης .κ αι ν αμηνκ άν ηκ ουμάν τ οσεξ έ ν οβι ό». μεκ ί ν δυ ν ονν α πέ σουνμέ σα. ήμετ ο μάν δ αλ ο ν . κ αι ακ όμαδ ε νε ί χ οντ ε λ ε ι ώσε ι τ ηνκ αλ ήντ ωνε ργ ασί αν .

μεμι μι κ άς κ ι ν ή σε ι ςτ ωνχε ι ρώνκ αι τ ο υστ όματ ο ς . Καθώςέ κ υψε νηπαι δί σκ η. Τοε νμάλι στ αθυ γ άτ ρι ον . — Ε! Θεμου. κ 'ε ζ ητ ούσε . Η μι κ ρά σαν ί ς . ή τ ο φραγ μέ ν ονμεσαν ί δας αν ί σου πλ άτ ου ς . μετ οβάροςτ ου 69 . κ αιν α'πε φτ ε ςμέ σα. φθ αρμέ ν η . ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ούέ με ι ν επροςώρανμό ν η. τ α οποί α δε νε θορύ βο υνκ ιαυτ ά ολ ι γ ώτ ε ροναπό τ α παι δ ί α. τ σαί ν α'μπε μπε ςμπέ σα! ε μι μήθ ηπαρωδ ούσατ η νφων ήν ηΞε ν ούλ α! Τσι λ ε λ υγ ι άτ σάκ αλε ςτ σημπάμι αςσο υ! Εί χε ναν ασηκ ωθήο λ ί γ ο ν . ήτ οχ αμη λ οτ έ ρα τ ωνάλ λωντ ρι ών . η Ξε ν ού λ α. Ηκ υρά δασκ άλ α πολ λ άγ ράμματ α δε ντ α ε δί δ ασκ ε ν .τ ηςγ ε ι τ όν ι σσαςτ ης Προ παν τ ί ν ας . αλ λ ' αυτ άδ ε ν άκ ο υαν . αλ λ' ηβέ ργ αήτ οπολ ύ κ ο ν τ ήκ αι δε νέ φθαν ε . τ α δύο άλ λ ακ οράσι αέ τ ρε ξ ανέ ξ ωτ ης αυλ ή ς . μόλ ι ςε πτ άε τ ών . Το στ όμι οντ ου πη γ αδ ι ού. κ αι ε κ ή ρυτ τ ε νότ ι ή τ οκ αι ρόςπλ έ ονν α«χε ι ραφε τ ηθώσι ν ». Τηνώρανε κ ε ί ν ηνυπή ρχονε ν τ όςτ ηςαυ λή ςμόν ονδύοήτ ρί ακ οράσι α. Αφότ ου μάλ ι στ αε ί χ ε νι δ ρυθήε ι ςτ οχ ωρί ονσχ ολ ε ί ο ντ ωνθηλ έ ων . μεμί ανβέ ργ αν . Ξε ν ούλ α! ε ί πεμεαλ λ όκ οτ ονγ έ λ ωτ α ηΦραγ κο γ ι αν ν ού. φαγ ωμέ ν ηαπότ ηνπροστ ρι βήντ ουσχοι ν ί ο υτ ου κ ο υβά. ολ ι σθ ηρά. έ κ υπτ ε νε ι ςτ οφρέ αρ. ακό μηολ ι γ ώτ ε ραχ ε ι ροτ ε χ ν ήματ α. ε ξ ακ ολ ου θού σαν απλ ύν η. σαπρά κ αι κ ι ν ο υμέ ν η. ε φ' ηςέ κ υ πτ ε νη Ξε ν ούλ α. αλ λ άμόν οντ αε μάν θαν ε «ν αλ άβο υν θάρρος » κ αιν α μην κ άν ο υν «σαν σκ ι ασμέ ν α» κ αισαν «βουν ί σι α». Τι λ ε υ θε ρι άθα'κ αν ε ςτ ηςμάν ν αςσου! — Ε! Σεμου. τ ε τ ράγ ων ον . δι ' ου ήν τ λ ουν ύδωρ. Στ ι γ μήν τ ι ν ά. με ί ν ασα. τ ακ οράσι α ε ί χ ον με γ άλ ως ξ υ πν ήσε ι . με σκο υρι ασμέ ν ακ αρφί α. η δε Ξε ν ού λ α. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού τ αε μάλ ωσε νε παν ηλ ε ι μμέ ν ως . ώστ εαιπλ ε υραίδ ε νε ί χ οντ ο αυτ ό ύψος . Έκ υπτ ε νε πι μόν ως .λ αμβάν ημέ ροςε ι ςτ ηνπλ ύσι νκ αιάλ λ αςε ξ ωτ ε ρι κ άςε ρ γασί ας – δι άν α γ ε υματ ί σου ν . ε στ ηρί χ θηόλ η.κ αι πάλ ι νέ κ υψε νβαθύτ ε ρονήπρι ν . άρχ ι σεν α πε ρι γ ε λ άτ ηνγ ραί αν .ν α φθ άσηκ αιτ αράξ ητ ον ε ρόν .

Τώραό μωςήτ οαπε λ πι σί ακαι θ άν ατ ος ! 70 .σώματ ος ε πίτ η ς αρι στ ε ράς χε ι ρός . Καιόμωςδε ναπε φάσι σεν ακ ράξ η. κ αιε ί τ αμέ γ αςπλ ατ αγ ι σμόςε ι ςτ ο ύ δωρ. Αλλ άβε βαί ως . ε πάν ω ε ι ς αυτ ήν τ ην σαν ί δα.. Εξε μφύ τ ου ορμής . ε σοχάς ε ν τ ός τ ου κ τ ι ρί ου τ ων λ ί θων . δε νθ αηδ ύν ατ ον ατ ηνσώση. Αλ λ ό κ οτ ο ςστ οχ ασμόςτ ηςε πήλ θ ε νε ι ςτ ονν ου ν . κ αιαν ή θε λ ε . αλ λ άμόν ονή ρκ ε ι ν αηύχ ε τ ο. έ λ αβε ναπόφασι νν αέ λθ ημέ χ ριτ ο υστ ομί ουτ ου φρέ ατ ος . αλ λ άπι θαν ώςδε νθαήτ οαργ άδι άν αδε ί ξ ηαυ τ ή τ ηναθωότ ητ ατ ης .. Καλ ύτ ε ρονθ α ή τ ο.ε ί χ επατ ήματ αε ι ςτ ουςε σωτ ε ρι κ ούς τ οί χ ους . ανε πν ί γ ε τ ο. κ τ ύπος . πρι ντ ηνε κ βάλ η.ν ακ ύψηκ αιν αι δ ήε ι ςτ οβάθ ος . κ αι ηε υ χήτ ηςε ι σηκ ού ε τ ο. ησαν ί ςε ν έ δωκ ε ν . Εί δετ ηναγ ων ί αντ ηςμι κ ράς κ ό ρης . Αργ άί σωςθαήτ ο δ ι άν ασωθήημι κ ρά.κ αιη Ξε ν ού λ αέ πε σεκ ατ ακ έ φαλ α μέ σα ε ι ςτ οχ άσκ ονστ όμα τ ο υ φρέ ατ ος . Ηκ ο ύσθηπν ι γ μέ ν ηκ ραυγ ή. αιδεκ ι ν ήσε ι ςπαρέ λυ σανκ αιτ οσώματ ης ε πάγ ωσε ν .) ε ι σή κ ουσετ ηνε υχ ήντ ης . αναμέ σωςτ οε ί χ εκ άμε ι . ε γ λ ί στ ρησε ν . η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ηθέ λ ησεν α φων άξ η καιν α τ ρέ ξ ηε ι ς βο ήθε ι αν . ήτ οαργ ά. αυ τ ήν θ ακ ατ ηγ ό ρο υν ! Νακ ράξ ε ιτ ώρ αβοήθε ι αν .κ αι δε νήτ οαν άγ κ ην αε πι βάλ ηπλ έ ον χ ε ί ρας . ασπαι ρούσηςμέ σα ε ι ςτ ον ε ρόν . κ αιι δούέ γ ι ν ε ν ! ΆραοΘε ός(ε τ όλ μαν ατ ο σκ ε φθ ή. τ οδεβάθοςτ ουν ε ρο ύπρέ πε ι ν αή τ ομι αςο ργ υι άς . πό σονε υκ τ αί ονθαήτ ο! Εκ ε ί ν η βε βαί ωςθα ήτ ονι κ αν ήν ακ ατ έ λ θη ξ υπόλ ητ ηε ι ςτ ον ε ρόν—δι ότ ιτ ο πηγ άδι . Ι δούότ ι μό λ ι ς σχε δόν ως αστ ε ϊ σμόν ε ί χε νε κ φέ ρε ιτ η νε υχ ήν . όπωςσυν ή θωςσυμβαί ν ε ι . Ηε πι φάν ε ι ατ ου ν ε ρο ύή τ ο μί αν καιημί σε ι αν οργ υι άν κάτ ω τ ου στ ο μί ο υ. Αλ λ άτ η με νκ ραυγ ήντ ηςη ι δί αέ πν ι ξ ε νε ι ςτ ον λ άρυ γ γ α. ε ί πεκ αθ' ε αυ τ ήνότ ι . Αλ λ 'ο ποί ακακ ήτ ύχ η! Πώςτ ηνε παί δε υε ν ηαμαρτ ί α! Ανήτ οτ ώραηΚρι ν ι ώε δ ώ.ε ξ ε κ όλ λ ησε ναπότ ηνμί ανάκ ραν . ν αέ πι πτ ε νη παι δ ί σκ ημέ σαστ οπη γ άδ ι . αν κ αιί σως πολ ύ ε πι κ ι ν δ ύν ου ςκ αι ολ ι σθηράς —κ αι πι θαν όνήτ ον ακ ατ ώρθ ων ε νηΚρι ν ι ώ ν ασώσητ ηνμι κ ράνκ ορασί δ α. Με τ άμί ανστ ι γ μή.

κ ατ ά τ ας ώρας πε ρί που ότ εε πν ί γ ε τ οε ι ςτ ο φρέ αρ η μι κ ρά Ξε ν ο ύλ α. «Αςπάω στ οσπί τ ι .. η θ υγ άτ η ρ τ ου Προπαν τ ή. κ ρυ ε ρό ςφόβοςή ρχι σε ν ατ ηνκ ατ ατ ρύχ η. Τω όν τ ι . δι άτ ηςμι κ ράςπύ λ ης . ηε ξ ου σί α ε ί χ ε αρχί σε ιν α συ λ λ αμβ άν η υποψί ας . ε πε ι δ ήτ οΚρι ν ι ώ αργ ε ί ν αέ λ θη–ί σωςν αμηνε ί ν 'έ τ οι μοτ οφαΐ – πωςπε ί ν ασατ άχ απο λ ύ. ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούε ί χ ελ ησμον ήσε ι τ ηνπρώτ ην ι δ έ αντ ης— ότ ι οΘε όςηθέ λ ησεν αε ι σακ ου σθήηε υχ ήτ η ςκ αιν απν ι γ ή ηπαι δί σκ η .κ αί τ οι δε νπροέ κ υψανστ ο ι χε ί αε ν οχ ήςήκ αι ν ύξ ε ι ςπροςυποψί αν . Καιε ν ακ αρε ί . τ ο οποί ον ε κ λ ε ί δ ωσε . ε ι ςτ ηςΜαμο ύςτ ο ρέ μαόπουόλ ηηυπόθε σι ς .ε ί πεμέ σατ ης . κ 'ε πρ οτ ί μησαν αφάμεόλ οι στ οσπί τ ι . Έλ ε γ ε νότ ι τ ώρα. ανκαι δε νέ πτ αι ε . Εί τ αε υθύ ςπάλι νολ ογ ι σμόςού τ οςτ η ςε παν ήλ θ ε νε ι ςτ ον ν ουν— κ αι ακ ου σί ωςε γ έ λ ασεπι κ ρόνγ έ λ ωτ α.κ αιότ ι αυ τ ήπάλ ι νηγ ραί αε υρί σκ ε τ οε ι ςτ ηναυ λ ήντ ουγ έ ρον τ οςΡοσμαή .γ ι αν αβγ άλ ω απ' τ ονκ όποκ αιτ ο Κρι ν ι ώ. ε ξ ήλ θε τ ρέ χο υσααπότ ηναυλ ήν .. κ ' έ βαλ ετ οκ λ ε ι δί ον στ ην τ σέ πη ντ ης . πν ι γ μέ ν ονκ αι ν ε κ ρόν . Ι Α' Αφούτ ο σώμα τ ηςΞε ν ού λαςαν ε σύ ρθηαπότ οφρέ αρ. θαπροφασι σθώ.Ει ςαυτ άςτ αςστ ι γ μάς . παρε ί χε ν ύ ξ ε ι ς τ ι ν άς υπο ψί ας ε ι ςτ ον 71 .ε ι ςμέ γ αξ ύλ ι ν οναμπάρι ον . ηγ ραί αΧαδού λ αδ ε νήτ οπλ έ ο νήσυ χη. δε νθαε γ λ ύτ ων ε πλ έ ο ν . Ενρι πήο φθαλ μούαπε φάσι σετ ι έ πρε πεν ακ άμη. ν ακ ου βαλ ά».κ αι απήλ θε ν .ε ί χ ε<τ ι > τ οπαράδοξ ονκ αιτ οαλ λ όκ οτ ον . αφο ύε τ οποθέ τ ησετ ηνσκ άφηνμεόσα ρο ύχ αε ί χε μι σοπλ υμέ ν αακ όμηόπι σθε ντ ηςκ αρού τ ας .τ ηνέ κλ ε ι σε νέ ξ ωθ ε νμε τ ομάν δαλ ον . Η σύμπτ ωσι ςότ ιηγ ραί αε κ ε ί ν ηε ί χε νε υρε θήδε υτ ε ρ αγ ων ι στ ού σαε ι ςτ ον πν ι γ μόντ ωνδύοκ ορασί ωντ ο υΓ ι άν ν ητ ουΠε ρι βο λ ά.

έ τ σιθ αε ί ν αι . απε φάσι σεν αυ πάγ η στ οσπί τ ι . τ ηνε πε ρι γ ε λ ούσανκ αι τ ηνηρέ θι ζ αν . κ ατ αζ αλ ι σμέ ν ηκ αιμη δ υν αμέ ν ην αστ αθήστ απόδ ι ατ ηςαπ' τ ηνπε ί ν α. κ' ηκ όρητ ηςηΚρι ν ι ώε ί χ ε νυπάγ ε ι στ οσπί τ ιν αφέ ρητ οφαΐ . κ αιγ ύρω-τ ρι γ ύρω στ ηνκ αρού τ α.ε ι ρην ο δί κ ην . τ ου «ε κ πλ ηρούν τ οςτ ' αστ υν ο μι κ ά». ήτ ι ςε ί χ εγ ί ν ε ι ε πίποδό ςκ 'ε πι τ οπί ως— τ ότ εο ε ι ρην οδί κ ηςκ αιο αστ υν όμο ςδε νε ί χονσυλ λ άβε ιακ όμη ρη τ άς υ ποψί ας . κ ιαυ τ ήν αησυχ άση προςώρανκαιν αξ απο στ άση. άν ε υτ ηςε σωτ ε ρι κ ήςψυχ ολ ογ ί ας τ ων · ότ ιδηλ .κ ι αυτ ήε ί χ επαραπε ι ν άσε ι —κ αι τ η νε ί χ ανκ ατ αζ αλ ί σε ι τ οπλ ήθ οςε κ ε ί ν οτ απαι δι άκ αιτ ακο ρί τ σι α. φαί ν ε τ αι ν αέ κ αμε .δ ι άν αφάγ ου νό λο ιμαζ ίε κ ε ί .ν ' απαλ λ άξ ηκ αι τ ηνΚρι ν ι ώ από τ ονπε ρι σσόνκ όπο ντ ήςμε τ αφο ράςτ ουφαγ η τ ού . ό στ ι ς ε πέ συρε τ ην προσοχ ήν τ ου παρέ δρου . ήδε ντ αςε ί χοναν ακ οι ν ώσε ιπροςαλ λ ήλ ου ς(οπότ εδι άτ ης συν ε πι ν ε ύσε ως τ ου ε ν ός η πε ποί θησι ςτ ου άλλ ο υ. χήραν Ι ωάν ν ουΦράγ κ ου . αυτ ή . ε κ ε ίπου έ πλ υν ε . κ ' ε πε ί ν ασε . κ ' έ τ σιμου φαί ν ε τ αι ». ή φαί ν ε τ αιν α μην έ κ αμετ ηνπράξ ι ν ».κ αιτ ηνέ κ αμν ονν αχ άσητ ηνυπομο ν ήν—όλ ατ ' αν ωτ έ ρω ε πε βε βαί ωσεκ ' ηΚρι ν ι ώ. απλ ώςαπήν τ ησε νότ ι«αφούέ τ σιτ ολ έ ε ιο ε ι ρην ο δί κ ης . ως πάν τ οτ ε συμβαί ν ε ι . κακ ο μαθ ημέ ν α. «σαναπέ ρασετ ο με σημέ ρι .κ 'ε ναν άγ κ ην ατ ηνπροσωποκ ρατ ήσωσι . Κατ άτ ηνπρώτ η ναν άκ ρι σι ν . κ αι στ οπη γ άδισι μά· ε ι ςτ ας φρο ν ί μουςν ο υθε σί αςτ η ςαυτ ά. όστ ι ςωςδημό σι ος κ ατ ήγ οροςπε ρι ωρί ζ ε τ ομόν ονν ' αγ ορε ύ η. λ έ γ ων : «Κατ άτ ι ςμαρτ υρί ε ςπουε ί πανοιμαρτ ύροι . κ αιγ ύ ρω-γ ύρω στ ο λ αδ αρε ι ό. Εξ ή λ θελ οι πόντ ηςαυλ ής . κ ατ άτ αςσυν ε δρι άσε ι ςτ ων ποι ν ι κ ών . ό λο ν δετ ονάλ λ ον κ αι ρόνδ ε νε λ άμβαν ε ναφορμήνν ' αν απτ ύ ξ ητ ηνδραστ ηρι ότ ητ άτ ουήν α τ ροχ ί σητ ηνγ λ ώσσαντ ου. Και τ ότ εοπάρε δρος . πουε χαλ ν ο ύσαντ ονκ όσμον μετ απαι γ ν ί δι ακ αιτ ι ςατ αξ ί ε ςτ ουςμε ςστ ηναυ λ ή. κ αιτ ότ ε οιδύο απε φάσι σαν ν ' αν ακ ρί ν ωσι ν αυστ ηρότ ε ρον τ ην Χαδού λ αν . κ αι σαναργ ούσε . ε δε κ απλ ασι άζ ε τ ο) — η Φραγ κ ο γ ι αν ν ού ε ν ατ αραξ ί αε ί χε κ ατ αθέ σε ιτ αγ ν ωστ ά ήδηγ ε γ ον ότ α. ηκό ρητ ης —τ ότ εαυτ ή.κ 'έ κ λ ε ι σετ ην 72 .

ήτ ο ιτ οάν τ λ ημα τ ηςΚρι ν ι ώς .κ ιάρχ ι σεν ακ οι τ άζ η.δ ε νέ βλ ε πετ ί ποτ ε . κ ατ ' αρχ άς δε ν υ πώπτ ε υσαντ ί πο τ ε . Ο θόρυ βοςτ ων παι δ ί ωνε ί χ εκ ο πάσε ι προςώραντ ότ ε . Εκ ε ί ν ος ο μορφασμό ς— ε κε ί ν ατ α «μούστ ρα» τ ου ε ι ρην οδί κ ου— δε ντ ηςήρε σαν . ανκ αι συ χν άε κ οί τ αζ ε . Η Κρι ν ι ώ ήτ ον ε ν τ ε λ ώς ε ι λ ι κ ρι ν ή ς βε βαι ούσα τ ' αν ωτ έ ρω. ήτ ι ς κ αί τ οιμηαν τ ι κ ρύ ζ ο υσα. Ότ αν . Δι ε ύθυ ν ετ οβλ έ μμαπρο ςτ η νι δ ί αντ ηςμι κ ράνοι κ ί αν . αλ λ άπλ αγ ί ωςκ ε ι μέ ν η . μαζ ίμε τ η ν Κρι ν ι ώ. δε νέ παυεν ακ οι τ άζ η αν ή συχ οςαπό τ ο παράθυρο. Αλ λ ' όμωςέ κ αμε μο ρφασμόν ε ι ςτ ην μη τ έ ρα τ ης .θ ύρανμετ ομάν δαλο ν . αί φν ης με τ άκ ρυφί ουφό βο υτ ηνέ κ ραξ ε : — Μάν ν α! Μάν ν α! — Τί ε ί ν αι . ΗΓ ι αν ν ού. 73 . ωςμί ανώραναργ ότ ε ρα.ε πε ι δήε ξ ε ί χε πέ ραντ ωνολ ί γ ωνμε σολ αβουσώνοι κ ι ών . ή τ ι ςή τ ολ ί ανπε πε ι ραμέ ν η. τ ότ ετ ο«γ ι ο υρδέ λ ι ». στ ο σπί τ ι σας . Ει ςτ ηνοι κ ί αντ η ςΤραχή λαι ν αςτ ηςκ όρηςτ ης .κ ιαυ τ ή ε νε κ πλ ήξ ε ικ αιφόβω έ κ ραξ ετ ην μητ έ ρα τ ης . όπουε υ ρί σκ ε τ ομι κ ρόν προ τ ηςδ ύσε ωςτ ου ηλ ί ο υ. με τ άτ ογ ε ύμα.. ε πέ στ ρε ψαν ε ι ςτ ην αυλ ήν . Ότ ανόμωςμε τ ' ολ ί γ ο νε χ ρε ι άσθη ν ' αν τ λ ήσου νν ε ρόναπότ οφρέ αρ. Ηκ όρητ ηςηΔε λ χ αρώ ε ί δετ ηναν ησυ χί αντ ης . ό πωςημήτ ηρτ ης . Τηνώραντ ηςδύσε ωςτ ο υηλ ί ου . ήτ οο ρατ ή . και τ ότ εμε γ άλ ηαγ ων ί ατ ηνε κ υρί ε υσε ν . τ ηςΦραγ κ ο γι αν ν ούς .. κ 'ε παν έ λ αβοντ ηνε ργ ασί αντ ων . προσέ κ ρο υσε νε ι ςστ ε ρε όνσώμαε ν τ όςτ ουύδατ ος . Τό τ ε αιδ ύο ομού αν ε κ άλ υψαντ οσώματ ηςμι κ ράςκ όρηςε πι πλ έ ον . δύ οήτ ρε ι ςπήχ ε ςπροςτ ον δ ρόμον . — Δυοτ αχ τ ι κ οίστ έ κ ον τ αικ αικ ο ι τ άζ ουνέ ξ ω απ' τ ηναυ λ ή. ήμάλ λ ονβυθι σμέ ν ον ή δηε ν τ όςτ ουύδ ατ ος ». — Έλ αν αι δ ής ! — Τί . κ αιαυτ ή. Ο ε ι ρην ο δί κ ηςήκ ου σε νε υ με ν ώςτ ηνκ ατ άθε σι ντ αύτ ης .

μάν ν α.. — Τότ ε . — Αλ ήθ ε ι α. ε ί πε νε ναγ ων ί αηΔε λ χαρώ. ήτ οιχ ωροφύλ ακ ε ς .. ε ί πεβλ οσυρά η μάν ν ατ η ς .τ ου Μώρου—οπότ εούτ ος .. μεγ υ ρε ύ ουνγι αν αμεφυλ ακ ώσουν . κ ατ ήλ θετ η νσκ άλ ανν αφύγ η . κ ' έ λ αβε νε κ ε ί θε νο λί γ α παξ ι μάδι α..... μάν ν α. — Α! αυ τ όμη ντ ολ ε ς ! όχ ι ! Δε νκ άν ε ι ν ατ ολ ε ς ! Και τ ρομε ρά. κ αιε ί χε μαχ αι ρώσε ιτ ην αδε λ φήντ ου — ί στ αν τ ο παραμον ε ύον τ ε ς . κ ο ι τ άζ ον τ ε ς απλ ήστ ωςπρο ςτ ηνοι κ ί αν .. — Σι ώπα! Μουρλ άθηκ ε ς . ΗΦραγ κ ο γ ι αν ν ούε ί δεκ αιε πε ί σθηότ ιμέ γ αςκ αιε πι κ ε ί με ν ο ςκ ί ν δ υν ος τ ηνη πε ί λ ε ι . όπωςε ι ςτ ουςχ ρόν ουςτ ουυι ούτ ης . μάν ν α. Εσύτ οέ ρρι ξ ε ς . ε ί πε ν η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. μάρτ υς μου ο Θε ός ! Αυτ ό δε ν τ ο έ καμα. Η Δε λ χ αρώ έ τ ρε ξ εν ' αν ο ί ξ ητ οε ρμάρι ο ν . προδ ε κ απέ ν τ εε τ ώνπε ρί πουε ί χεσύ ρε ιε κτ ης κ ό μης ε πίτ ου λ ι θ οστ ρώτ ου τ ης ο δού τ ην μητ έ ρα τ ου . δυχ ατ έ ρα! ε ί πε ναί φν ης . — Τίν α πω κ ' ε γ ώ.. καιτ η 74 . — Πο ύπας . Ανπροφτ άσω! —Γ ι ατ ί .. Βάλ εμουκ ' έ ν αχ ράμιμάλ λ ι ν ομέ σα. υποπτ ε ύ σασα υ παι ν ι γ μόντ ι ν άε ι ςτ οντ όν ονμε θ'ουωμί λ ε ι ηκ όρητ ης .. — Όχ ι . Δύο «τ αχ τ ι κ οί ».. η κ αημέ ν η! ε ί πεσυμπλ έ κ ου σα τ ας χε ί ρας ε ν αμηχ αν ί α... — Σι ώπα! — Ηαμαρτ ί ασεκ υν η γ ά...Ηγ ραί αΧαδούλ αε σηκ ώθη.. —Γ ι ατ ί . ε ί πεδ ε ι λ ώςηΔε λ χ αρώ. κ 'έ ν αμαχ αι ράκ ι . μάν ν α. ηΔε λ χαρώ. κ αιε ί δε νε κ ε ί ν οτ οοποί ονε φοβε ί τ ο. σο υε ί πα!. τ οκ ο ρί τ σι στ οπηγ άδι ..ε παν έ λ αβε νε νάκ ρα βί αη Φραγ κ ογ ι αν ν ού . — Δώσεμουκ αιτ οκ αλ άθιμου . — Πρέ πε ι ν απάρω τ αβου ν ά. — Στ αβου ν ά. Δώσεμο υλ ί γ οπαξ ι μάδι .

Δώσεμουκ αιτ οραβδίμο υ. Ησυχ ί α..γ λ ήγ ορα! Εί τ απροσέ θηκ ε : — Έχ ε τ εγ ε ι α.τ ουςτ αχ τ ι κ ούς .. τ α σκ υλ ι ά.... έ χ ε ισηκ ωθή. ν α τ ρέ ξ η ςστ οσπί τ ι . Καισυ... κ αιμεκ υν ηγ ήσουν τ α σκ υλ ι ά!. — Πο ύθαπας ..».. ε ί ν αικ αλ ύτ ε ρα. κ ι δ ι ε υ θύν θ ηπροςτ ηνμητ ρι κ ήντ ηςο ι κί αν .. μηλε ς«ε ί ν ' απάν ω ημάν ν α».» Γ ι αν α πι στ έ ψουν πως βρί σκ ομαιαπάν ω στ ο σπί τ ι . Κάπουθ ακ ρυφτ ώ. Θα πάω απ' τ ο ν απάν ω δρό μο.ε προσπάθε ι ν αε κ τ ε λ έ σηόλ ας τ αςε τ ο ι μασί αςτ αύ τ ας .'Οχ ι .. ψάξ εν ατ οβρης ! ΗΔε λ χαρώ.. ε παν έ λ αβεκ λ αί ο υσα.ν αε κ τ ε λ έ σητ η νε ν τ ολ ήν ... Έκ αμε τ ονστ αυρό ντ ης . Γ ι αν α μην υπο πτ ε υθ ούν τ ί ποτ α.. Καιλ αβού σατ οκ αλ άθι ονκ αιτ οραβδί οντ η ς . Ευθύ ςύστ ε ρονε ξ ήλ θεκ' ηΔε λ χ αρώ.... τ απαλ ι οτ σόκ αράμου. Ω! κ αί ε τ ' ηκ αρδι άμου! — Μη νκ λ αι ς !. μόν ον απης : «Αμέ ρσα.. πώς ε ί ν αιημάν ν α. . μάν ν α. κατ ήλ θεσι γ ά. γ ι αν α γ λ υ τ ώσω. ε νάκ ρασι γ ήκαι υ πομον ή .. * * * 75 . τ ηςε ί πε : — Ξέ ρε ι ςτ ίν ακ άμης . ν ακαμωθ ήςπωςδε ντ ο υςβλ έ πε ι ς .. αυ τ ήντ ηνστ ι γ μή... ε σε ί ς φρό ν ι μα! ωςπο υν απε ράσηηοργ ήτ ουΚυ ρί ου. κ αι στ ραφε ί σαπρο ςτ η νΔε λ χ αρώ... μ' ε λ αφρόνβή μα. Τρέ ξ ε .. σεκ αμμι άτ ρύπα. ν α μη μει δού ν . κ αιπως ε ί μαι άρρωστ η. Στ οστ ρώμαε ί ν ' ακ όμα. κ αιν α φων άξ η ςτ ηςΑμέ ρσαςαποκ άτ ' απ' τ ο δρόμο: «Αμέ ρσα.... Αί φν ης ε κ ον τ ο στ άθη ε ι ς τ ην τ ρί τ ην βαθ μί δ α τ η ς σκ άλ ας .... τ ρέ χ ουσα. ε ί ν αι απάν ω ημάν ν α.μαν δ ήλ α μου . κ αι κ αλ ήαν τ άμωση!......

Τηςε φάν ηδ εό τ ι κ 'ε κ ε ί ν οι τ οαυτ όέ κ αμαν . Μόλ ι ς ε προχώρησε ν ολ ί γ α βήματ α. ωςτ ουςε ί δε ν . ό πουκ ατ ήρχ ε τ οκ αιηΦραγ κ ο γ ι αν ν ού.ε τ αράχθ η. 76 . στ ονάλ λ οκ όσμοθ ' αν τ αμώσω τ ον πατ έ ρασας . ε πάν ω στ ουςβράχο υς . έ βαλ ετ ο μάν δαλ ον κ αιτ ον σύρτ ην . μαζ ίμετ οναπόμαχ ον . μετ οφέ σιτ ουμετ ηνκ ον τ ήνφού ν τ αν . κ αιμε τ άμι κ ρόνε ξάπαν τ οςθ α τ ηνέ φθαν ον . αί φν η ςε ί δε νε ν ώπι όντ η ςαν οι κ τ ή ντ ηνθύ ρανμι αςοι κ ί ας . δι ε υθυ ν όμε ν οςε ι ςτ ον αι γ ι αλ όν . ό πως τ ην έ λ ε γαν . ή«γ αλ ί παν ». τ οναδ ε λφόσαςστ ην φυ λ ακ ήθαπάω ν ' αν τ αμώσω – ή . Εί τ αε ι ςτ αε ν δό μυχ ατ ης ψυχ ήςτ ηςε ί πε : «Δε ντ οέ κ αμαγ ι ακ ακ ό». Τότ ε η Γι αν ν ού . με δ ρομαί ονβήμα.τ ονκ λ ή τ ορα τ ηςαστ υν ομί ας .. κ αι κ ρατ ούν τ αε ι ςτ ηνχε ί ραν τ οκ ο ν τ όνρόπαλ όντ ου . βλ έ πε ιτ ονΚυ ρι άκ ο ν . κ αιου δέ στ ι γ μήν ε δί στ ασε ν α υπε ρβή τ ο κ ατ ώφλ ι ον . συν ο δε υ όμε ν οςαπό έ ν αγ έ ρον τ ααπόμαχο ν . Ει ςτ ηντ ε λ ε υ τ αί αναπήχ ησι ντ ου«κ αλ ήαν τ άμωση». Αλ λ ' ηέ ν οχ οςγ υ ν ή. Ί σωςηπαρο υσί ατ ουΚυ ρι άκ ο υε κ ε ί . κ αθώς ε κ ατ η φόρι ζ εν αφθάσηστ οναι γ ι αλό ν . κ 'ε τ άχυ ν ετ οβήμα. κ ι αυτ όε ί ν αιαπ' τ ατ ρί ατ οσι γ ου ρότ ε ρο!» Καθώςαν έ βαι ν ε νασθ μαί ν ο υσατ ονπε τ ρώδηλ όφον . τ ε τ αραγ μέ ν η. λ ί αν γ ν ωρί μου ε ι ς αυ τ ήν . κ ατ ' αγ αθήν συγ κ υρί αν . «Έλ αΠαν αγ ί α μο υ. τ ο ο ποί ονε υ χήθ ηε ι ςτ ηνκό ρηντ ης . ήθατ ηςέ παι ρν οντ αν ώτ α. Ούτ ος . ν αή τ ο τ υχ αί α. αςε ί μαικιαμαρτ ωλ ή». κ αθ ώς έ φθ ασε νε ι ςτ ον αι γ ι αλ ό ν . έ λ ε γ εμέ σατ ης . κ ατ άτ αΚοτ ρών ι α. Αμα ε ι σήλ θε . κ αι ε ι ς τ ο υς τ ε λ ε υτ αί ο υς σποραδι κ ο ύςοι κ ί σκ ου ςτ ηςπολ ί χ ν ης .. ή ρχε τ ο από έ ν α πλ άγ ι ονδρομί σκ ον . ακ ουσί ωςπρο σέ θηκ εκ αθ'ε αυτ ήνμε τ ά πι κ ράςε ι ρων ε ί ας : «Ή ε σάςθ' αν τ αμώσω ε δώ – ή. μεστ ρατ ι ωτ ι κή νστ ολ ήν . πέ ρι ξτ ου οπο ί ο υ ε φαί ν ε τ ο σκ υτ αλ οε ι δώς η ε πι γραφή «Ι σχ ύς τ ου Νόμου ».Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούε πή ρετ οναπάν ω δρόμο ν . με τ ον κ αστ αν όν τ ο υ στ ρι μμέ ν ον μύστ ακα.

.. — Κ' έ λ ε γ αν α'ρθω ν ασουπω. κ 'ε παρουσι άσθημε ι δι ώσα. αν ε ρχ ομέ ν ητ ηνσκ άλ αν .τ η ςΔε λ χ αρώς .ε κ ατ άλ αβε νό τ ιοε ι ρην οδ ί κη ςάρχι σεν ατ ηνέ χ η«στ ηνμπούκ ατ ου τ ουφε κ ι ού ». ηρώτ ησε . Αχ! θ ε ι α-Χαδού λ ακ 'ε γ ώέ λ ε γ απώςν ακ άμω ν α'ρθ ω στ οσπί τ ι σουν ασου πω τ ατ ρέ χο ν τ α. όπουέ τ υχ εν αε υρί σκ ε τ αισήμε ρον τ οδε ι λ ι ν όν . Με γ άλ ησυφοράμο υε πε ν έ βηκ ε . Εί τ ααν ήσυχ οςη ρώτ ησε : — Μηνε ί ν 'ε δώοκ υρΑν αγ ν ώστ ης .. ε ξ ήλ θε ν από τ ην θ ύραν ε ν ός θ αλ άμο υ. όπωςσυ ν ηθί ζ ου ν . — Ταέ λ ε γ αντ ώρατ οαπό γε υ μα. — Μηντ αρωτ άς ... γ ι αν ακ ρυφτ ή ς . αλ λ άκ αι αν ήσυχ οςτ οβλ έ μμα.... Μαπώς βρέ θη κε ςε δ ώ. αλ λ άσυρι στ ι κ ήνφων ήν . Έλ ε γ αν ν α στ ε ί λ ουν τ ους χ ωροφύλ ακ ε ς . — Όχι . θ έ λ ο υν ν α σε συ λ λ άβο υν . ησθάν θηκ ιαυ τ ήφόβο νμηκ ακ οπέ σηάδι κ α. δε νε ί ν 'ε δώ· τ όσον ωρί ςδε νέ ρχ ε τ αι . αφού.— Μαρουσώ. ανμπο ρέ σης . οαφέ ν τ ηςμο υ. Σ' έ χο υν ύποπτ ηγ ι ατ ο κ ο ρι τ σάκ ι πουπν ί γ ηκ εχθε ςμε ςστ οπηγ άδι . πο υ ήρθε γ ι αν α φο υμάρη έ ν ατ σι μπούκ ικ αιν α κ ο υβε ν τ ι άσο υν . καθ ώςέ τ ρε χ ανε δώ 77 .ε ί χε νι δ ε ί τ ου ςχ ωροφύ λ ακ αςν ακ ατ ασκ οπε ύ ουντ οδι κ ότ ης τ οσπί τ ι · ότ ιαπε φάσι σεν α φύγ ηστ αβουν ά· ότ ι .. παι δίμο υ. — Ω! τ ρομάραμου.. μαζ ίμετ ονκ ο υμπάρο μας τ ον Αϊ με ρί τ η. έ κ ραξ ε νμεσι γ αν ή ν . ε ί σ' ε πάν ω. ροδο κ όκ κ ι ν η. ήρχ ι σε ν αλέ γ ηηΓι αν ν ού . — Πο ύσ' αυτ όντ ο νκ όσμο . κ αιότ ιαπότ ο σπί τ ιτ ηςκ όρηςτ ης . ε ί ν αιστ ονκ αφε ν έ . θε ι α-Χαδ ούλ α. — Ο ρην οδ ί κ η ς μαζ ίμετ ον αστ υν ό μο. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού δι ηγ ήθ η ότ ι .. — Έμ αθ ε ςτ ί πο τ α. — Και τ ί λ έ γ αν ε .. Μί αγ υν ήκ ον τ ο ύλ α.. με τ άτ η νχθε σι ν ήν αν άκ ρι σί ν τ ης ..

ο πί σω απότ αΚοτ ρών ι α. θε ι α-Χαδο ύλ α. ηο ποί αξ ε ύρε ικ αλ ά από παλ αι ό νκαι ρόν«τ απάθι ατ ης ».. Έχ ουνπι άσε ικ ο υβέ ν τ αμετ ονγ ε ί τ ο ν αμαςτ ονψαρά.. τ ιν ακ άμω! Μουήτ αν εγ ραφτ όν απάθω. πέ ρα.. σκ οπε ύ ουσαν απάρητ οκ ρυφόνμον οπάτ ιτ ου βο υν ού .τ ι ήτ ο έ γ ι ν ε ν ακ όμη 78 . τ ον Φραγ κ ού λ η... ε φρόν τ ι σεν απροσθέ ση. Η Μαρουσώ ήλ θεπροςτ ου ποδε ι χ θέ νπαράθυ ρον . ε ί δετ ονΚυ ρι άκ οντ ονκ λ ή τ οραμαζ ί μ' έ ν αγ ε ρο-τ αχτ ι κ όν . ΗΓ ι αν ν ο ύμε τ άδι στ αγ μούε ρρί φθηε πί τ ι ν οςχ αμηλ ούσκ αμν ί ο υ.. κ ρυ φά από τ ο παν τ ζ ού ρι ε κ ε ί ν ο.. ε ί πε μυστ ηρι ωδώς η Μαρούσα.τ ιε ί ν αι . — Κοι τ άζ ο υνστ ηναμμου δι ά. Ηγ ραί αήτ οέ μφοβος .κ 'έ φε ρετ αςχ ε ί ραςπε ρίτ οπρόσωπον . ν αι δήςανε ί ν αι οΚυρι άκ οςκ άτ ω ήέ χ ε ι τ ραβήξ ε ι .ν αέ ρχων τ αικ ατ όπι ντ ης . Ηοι κ ί αε φαί ν ε τ οε υπο ρο ύση ςοι κ ο γ ε ν ε ί ας . κ αι ι δούσατ ην θ ύραναν οι κ τ ή ν . Ό. αλ λ 'ό τ ικ ατ άθε ί ανν ε ύσι ν . όπουε γ ί ν ε τ οοδ ι άλ ο γ ος .έ σπε υ σεν αε ι σέ λ θη. θαπε ράση.. ε ι ςτ α πρόθυ ρατ ουμαγ ε ι ρε ί ου . — Έχω κ λ ε ι δώσε ιτ ηνπόρτ ααπόμέ σα. Μηφο βάσαι . Κάθι σε . παι δάκ ιμου.. απ' τ οσαστ ι σμό μο υ.. ΗΜαρο ύσατ ηνώκ τ ε ι ρε . ήν ασχ ί σητ αμάγ ουλ άτ ης . ωςδ ι ά ν ατ ραβήξ ητ ατ σο υλ ούφι ατ ης . τ α'παθα.. δε νκ οι τ άζ ε ι ςκ ρυφά.. Μαρου σώ μο υ..ν ασουκ άμωκ αφε δάκ ι ν απι η ς .. ε κ ε ί .κ αι ε ί χ επο λ λ άχ ωρί σματ α. Έτ σιν α'χ ης πολ ύκ αλό . κατ άτ οναι γ ι αλ όν . κ 'ε πί πλ ωσι νε υ πρε πή.. — Και κ οι τ άζ ο υνκ ατ άδ ω. — Δε θυμάσαιτ α δι κ ά μου. ε υ ρέ θη κ ον τ ά στ ο σπί τ ιτ ης Μαρο υσώς .. κ αι τ ο πρό σωπον τ ης αφ' ό. Στ έ κ ο ν τ αιστ ο δρόμο μαζ ίμ' έ ν αγ έ ρο απόμαχον . θε ι α-Χαδούλ α. όπωςε ύρηάσυλ ον . κ 'ε κ οί τ αξ εκ ατ ά τ ονδ ρόμον ...κ άτ ω. Εί τ αε πι στ ραφε ί σαε ί πε ν : — Εί ν αιπαραπέ ρα. — Δε νκ άθε σαι .

.. θε ι α-Χαδού λ α. Σανέ ρθ' ο πατ έ ραςσου ...ε ρυ θρότ ε ρον . ΗΜαρο ύσαυ πήκ ο υσε ν . Απ' τ ο χ ολ οσκ ασμόπουέ χ ω. — Εκ ε ί ν α πο υλ ε ς .... προσέ θηκ εκ ό πτ ου σαμε γ άλ ηνφέ τ ανψωμί ο υ... Πώς ν ατ οξ ε χάσω! — Θυμάσαι . — Ο αφέ ν τ ηςμου. Πι ετ ο νκ αφέσου . έ ξ ω. — Καιτ ώρ α.... δι ώρθ ωσε φι λ αλ ήθ ης η Μαρουσώ.. Θυ μή σουτ ίτ ρομάρε ς . Εί ν αι ακ όμηοΚυ ρι άκ ο ςκ άτ ω.. Βο ύτ η ξ εκ αι τ οψωμάκ ι . πόσομ' ε βοήθη σε ς ! Έτ σι θαπε ρ άσουνκ αι τ αδι κ άσου . 79 . — Εκ ε ίε ί ν αιθε ι α-Χαδο ύλ α. — Γι ατ ίε ί πα ε γ ώ πως ε σύ ξ έ ρε ι ςτ α πάθι α μου! Επαν έ λ αβε νη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύμε τ ρι όφρων . Βασι λ ε ψ' ο ή λ ι ο ς . πρι νέ λ θηοαφέ ν τ ημου..τ ίβάσαν απέ ρασατ ότ εκ 'ε γ ώ! Κι αςε ί σαι κ αλ ά.. Έψησετ ονκαφέ νκ αι τ ονε κ έ ν ωσε . τ ώρα. Δε ν πάε ικ άτ ω. Ό.ε ί τ αε ί πε ν : — Εγ ώέ χ ω με γ άλ ηνυποχ ρέ ωσησελό γ ουσου. Εί τ εε πέ φε ρε : — Δε νκ άν ε ι ςτ ονκ όπον ακ οι τ άξ ηςπάλ ιαπ' τ οπαραθυράκ ι . ήτ αν πάθι α δι κ ά μου...... παι δίμου . Έπι ασαν με γ άλη νκ ουβέ ν τ α με τ ον Φραγ κ ού λ η. σουρο ύπωσε . — Μουφαί ν ε τ αιπωςτ οκ αλ ύτ ε ρο ε ί ν αιν α σεκ ρύψω ε δώ τ ην ύχ τ α. θαν υ χτ ώση. θα'ρθη . ΗΜαρο ύσαε σκέ φθ ηε πί στ ι γμή ν . θακ άμω γ ι α σέ ν α.. — Αςε ί σαι κ αλ ά. Ηγ ραί αάρχ ι σεν αβουτ άτ οψωμί κ αι ν ατ ομασάχωρί ςόρε ξ ι ν .... όπουε ί ν αι . Φαρμάκ ι βγ άζ ' οου ραν ί σκ οςμου.ε ί πε νακ ουσί ωςμε ι δι ώσαηγ ραί α... έ λ ε γε .τ ιμπορέ σω ν ακ άμω. — Καιμπο ρώ ν ατ ' αστ ο χήσω. — Πο λ ύκ αλ όν α 'χη ς . πούν α πάω..

Έλ ε γ ετ ούτ οε ι λ ι κ ρι ν ώς . αργ οπό ρη σε νολ ί γ ον .κ αιδε νμουκ άν ε ικ αρτ έ ρι . γ ι αν α με κάμης ν α θ υμηθώ τ απαλ ι άμουβάσαν α... απόψε . κ αθ ' όσον ε θε ρμαί ν ε τ οε κτ ης αν αμν ήσε ως . όπουσεφωτ ί σηοΘε ό ς . — Κάτ ω.. ήόχ ι .ή λ πι ζ εδ εκ αι ασφάλε ι αν . ΗΜαρο ύσαε πή γ επέ ραντ ουμε σοτ ο ί χου . θε ι α-Χαδούλ α..κ αιμουρί χ ν ε ι ςέ ν απε τ ραδάκ ι σ' αυ τ ότ οπαράθυ ρο. — Αςε ί ν αι !ε ί πεμε τ άστ ε ν αγ μούηγ ραί α.τ ικ ιανε ί ν αι . ν ασαςσηκ ώσω τ οβάροςαπότ ώρα. τ άχ ασανόν ε ι ροστ ον ύ πν ομο υ. σουαν ο ί γ ω.. ξ έ ρε ι ς . δ ε νπρέ πε ιν α φύγ ηςαπόψε . — Ε.. αν ί σωςκ αιδ ε νε ύρη ςάλ λ οκ ατ αφύγ ι οε ι ςμέ ρος πλ ι οκ ρυ φό. κ αι πλ ι οσί γ ου ρο. ωςν ατ ηςήλ θεμί ααν άμν ησι ς . κ αι ε παν ήλ θε .έ φυγ εοΚυρι άκ ος . ό. ήστ ομι κ ρόμπαλ κ ο ν άκικ ατ άτ ογ ι αλό . 80 . — Κον τ άν αφέ ξ η. — Καλ ά! — Ανθ έ λ ης .. Ανδε νμ' έ χη ι δ ε ί . — Τώρ α έ ν α πράμα δε νξ έ ρω.— Πο ύ. ση κών ε σαι . — Καλ ά!... ε ί πε σύν ν ους ηΦραγκ ογ ι αν ν ού. — Ό. ε πόθε ιτ οναέ ρατ ουβου ν ού.. — Και τ αμε σάν υκ τ α. — Α! ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύ.κ αι παςστ οκ αλ ό . ε κ ε ί ε ί ν αι κ'οι τ ρε ι ς ... έ ρχ ε σαι . — Τηνάλ λ ην ύχ τ απάλ ι . Εστ ε ν οχ ωρε ί τ ο. σανλ αλ ήσε ι τ ' αρν ί θι . κ ατ ε βαί ν ω.κ αλ ύ τ ε ραέ χ ων αφύγ ω. Εκ ε ί ησθ άν ε τ οότ ι θαε ύρι σκ ε νάν ε σι ν . — Δε νέ φυγ αν .τ ιώραν οι ώσε ι ς . στ ομι κ ρόκ ατ ωγ άκ ι . Δε νξ έ ρω ανμεε ί δεοΚυρι άκ οςν α'μβαί ν ωε δώ. κ αι σεκ ρύφτ ω πάλ ι στ οκ ατ ωγ άκι .. στ οσοφά. Θαμουέ ρθου ν . Μα. ε ί πεπροθυ μοτ έ ρα γ ι ν ο μέ ν η η Μαρούσα.. γ ι ακ οί τ αξ ε .. στ ο κατ ωγ άκ ι .ί σωςδι ότ ιε ί χεσκ οτ ε ι ν ι άσε ι πλ έ ονκ αιδε ν δ ι έ κ ρι ν εκ αλ ώςέ ξ ω.ε ι ςτ οπαράθυρο νπροςτ ον δ ρόμον . Κάθι σε .

ήτ ι ςήτ οναποθαμέ ν ηπροδέ κ απέ ν τ εε τ ών . Άργ ους . κ αιτ ηνε ί χε ναν αθρέ ψε ιόσο ναυ στ η ράηδυ ν ήθηησύ ζ υ γ ος τ ου. δ ήμαρχο ς προ τ ου Συν τ άγ ματ ος . κ αιτ ην ε γ κ ατ έ στ ησε ν ε πάν ωε ι ςτ ον σοφάν τ ο υ μι κ ρού κ ατ ωγ ε ί ου.κ αν ε ί ς . Μπε ν ί δηςήτ ονε ι ς τ ον κ αι ρόν τ ου τ ο σημαν τ ι κ ώτ ε ρον πρόσωπον τ ου τ όπου τ ου. Οκ υρΑν αγ ν ώστ ηςΜπε ν ί δης . ν ε ρόν . πρι νέ λ θηοκ υ ρΑν αγν ώστ ης . άτ ε κ ν ος . — Αλ ήθε ι α!. έ ν α μι κρό ν σι ν δόν ι .ε ί χελ άβε ιωςψυχ οκ όρηντ ην Μαρούσαν . ποτ ήρι ο ν οί ν ου .κ αιυ πότ ομαγ ε ι ρε ί ονε υ ρί σκ ε τ ο «τ ο μι κ ρό κ ατ ωγ άκ ι ». Ελ αφρόςήβαρύς .. τ υρί ον . μί αν τ ρι μμέ ν ην τ σέ ργ αν . Τηςέ φε ρε νάρτ ον . ο ο ι κο δε σπό τ ης . Εί τ α με τ ά τ ο Σύ ν τ αγ μα δι ε τ έ λ ε σε ν ως αν ώτ ε ρος 81 . κ αι πό ση πί κ ρα φέ ρν ε ι στ ο τ έ λ ος ! συ ν ε πλ ήρωσε με λ αγ χ ολ ι κ ώςηΜαρουσώ. ηδεΜαρο ύσαε ι λ ι κ ρι ν ώςε ί χ ε ναν αγ ν ωρί σε ιμάλ λ ον ως«πάθ ι α» κ αι «βάσαν α» ι δι κ άτ ης . ε υρι σκ ομέ ν ηςε ι ςτ ο ι αύ τ ηντ αραχ ήνκ αι τ οι ού τ οντ ρόμον . Εκ ε ίδι άτ ης κατ απακ τ ή ςκ αιμι κ ράς σκ άλ ας ωδήγ ησε νηΜαρού σατ ηνξ έ ν ηντ ης .κ αιν ' αν απολ ήτ α παρε λ θ όν τ α. τ ου χ ρησι με ύ ον τ ος ως αποθήκ ηδι αφόρωνοι κ ι ακ ώνσκ ε υών . με γ έ μι σμα από λ ι ν όξ υ λα. Οκ . Εκ τ όςτ ο υκ υρί ωςκ τ ι ρί ο υ. υπόλ ο ι πον τ ου γ ε ύματ ος .ό πουήτ οτ ομαγ ε ι ρε ί ον .. Προν οί ας . Εί χε δ ι ατ ε λ έ σε ιδημογ έ ρωνπροτ ουΑγ ών ος . τ ης έ βαλ ε μί αν προσκ ε φαλ άδα σκ λ ηράν . πλ ηρε ξ ούσι ο ςε ι ςτ αςπρώτ ας Συν ε λ ε ύσε ι ς Τροι ζ ήν ο ς .— Έτ σι τ αθ υμάτ αι . κ τ λ . πλ ι ο . ε ί χ εμι κ ρό νπαράρτ ημα προςβορ ράν . ε ί πεμεπον ηράναφέ λ ε ι αν ηγ ραί α. Αλλ άτ οπε ρι βάλ λο ντ ηνέ κ αμεπροςώρανν αλ η σμον ή σχ ε δό ντ αε ν ε στ ώτ ακ αι τ ηνι δί αντ ρομε ράνθ έ σι ντ ης .τ ε μάχ ι ο νκ ρύ ουβραστ ο ύ. Η οι κ ί αή τ οδι πλ ή. Εκ ε ί ν οτ οο ποί ονμε τ ρι οφρόν ωςηΓι αν ν ούε ί χ ε νον ο μάσε ι δ ι ς«τ απάθι ατ ης ». κ αιτ ης ε υχ ήθη κ αλ ήνν ύκ τ ακ αι «ύπν ο νε λ αφρόν ».ε ί χ εσυμβήπροοκ τ ώ ήδέ κ αε τ ών .. Αχ !κ άθεαμαρτ ί αέ χ ε ι κ αι τ ηγ λ ύ κ ατ ης . παι δάκ ι μου. Τηςέ στ ρωσε νέ ν απαλ αι όνκ ι λί μι . ούπν ο ςτ ηςΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύςδε νήτ οδυ ν ατ όν α ή τ οε ύκ ολ οςού τ εε υάρε στ ος .

ήκ ατ ' άλ λ ου ςΤου ρκ οπού λ αν . Εβραι οπούλ αν . Ογ αμβρό ς . αλ λ ά σπάτ αλ ο ςκ αιαξ έ ν οι αστ ο ς .ε ί χ εδε μι κ ράνδ όσι νε λ αφρότ η τ ος . από κ ε ν τ ρον τ ό πον .κ αι ό .ε ί χεπροσλ άβε ι ε ι ςηλ ι κ ί ανσχ ε δό νβρε φι κ ήν . Το θυγ άτ ρι ον τ ης Μαρούσαςήτ οήδητ ε σσάρωνε τ ών . κ αιολ ί γ α με τ ρητ ά. ού τ εαυτ όε γ ν ώρι ζ ετ ηνόψι ντ ουπατ ρός .ε λ ε υθέ ραςθε ωρί αςπε ρί όλ ωντ ωνπραγ μάτ ων .κ αιούτ εοπατ ήρε ί χ ε νι δε ίποτ έτ ο τ έ κ ν ον . κ αιη ψυχ οκ όρ η. κ ατ άτ ηναπουσί αντ ουσυ ζ ύ γ ου υ πηρέ τ ε ι δ ι αρκ ώςε ι ςτ ηνοι κ ί αντ ονθε τ όνπατ έ ρατ ης . αφού απέ κ τ ησε νε ντ έ κ ν ον . Ούτ ο ιτ ηναι δώ κ αι τ η νσυστ ολ ή νων όμαζ ο νβλ ακε ί αν . έ λ ε ι πε νό λ ον τ ον κ αι ρόν .υ πάλ λ ηλ ος ε ι ς πολ λ ά μέ ρη. ε ι ςτ οι σό γ ε ι οντ ου οποί ου ε υ ρί σκ ε τ οτ ώρα η Φραγ κ ογ ι αν ν ού.κ αι τ ηνε ί χ εβαπτ ί σε ι . υ ποσχε θε ί ςν ατ ης αφήση ωςκλ η ρον ομί αν κ αιτ η νκ υρί ως ο ι κί αν . ε ί τ ευπάλ λ ηλ ο ι τ ηςκυ βε ρν ήσε ως . ήτ ι ςδε νε ί χ εγ ε ν ν η θή ε ι ς τ οντ ό πον . Τηνδ ι αφθο ράνκ αιτ ηνλ αγ ν ε ί ανων όμαζ ον «φυσι κ άπράγ ματ α». υ ποσχό με ν ο ς ότ ι θα έ λ θη .τ ι άλ λ οή θε λε νε υ ρε θ ήπαρ'αυ τ ώ με τ άθάν ατ ον . Εν τ ω με τ αξ ύ ο γη ραι ό ςκ υρ Αν αγ ν ώστ ης ε ί χ ε χ ηρε ύσε ι .ε κ όμι ζ ονν έ ας . Ο σύζ υγ ο ςέ γ ραφε ν από κ αι ρο ύε ι ςκ αι ρό νε πι στ ολ άς . κ αιτ ηςέ δωκ ε ν ως προί κ ατ ο μι κ ρόναυτ όκ ο λ λ ητ ό νσπι τ άκ ι .τ α«πλ έ ο νπολ ι τ ι σμέ ν α». ωςσυν τ αξ ι ού χο ςαπε σύρθηε ι ςτ ον τ όπο ντ ου. ε ί χ ε ναργ ήσε ιτ ρί αέ τ ην α έ λ θη ε ι ςτ ον τ όπον . ότ ανκ ατ άτ ατ ε λ ε υτ αί αέ τ η. τ ηνυπάν δ ρε υ σεμ' έ ν α αν ε ψι όντ ου . ε ί χαναρχί σε ιν αξ αν οί γ ουνκ άπωςκ αιτ α ήθη ε ι ςτ ον μι κ ρόν . 82 . μαζ ίμετ ηναν άπτ υ ξ ι ντ ο υε μπορί ουκ αιτ ης συγ κ οι ν ων ί ας . ό πωςκ αιπαι δι όθ ε νή τ ο συν η θι σμέ ν η.τ ηνε γ κ ράτ ε ι ανκ αι τ ηνσωφροσύν ηνε υ ήθε ι αν . Ξέ ν οιε ρχ όμε ν οιαπό τ α άλ λ α μέ ρη τ ης Ελ λ άδος . Η δ ύστ ην οςΜαρο ύσα. ι κ αν ά αγ ροτ ι κ άκ τ ήματ α. αλ λ ά δε ν ήρχ ε τ ο. Κατ 'ε κ ε ί ν οντ ονκ αι ρόν . Ετ αξ ί δε υελ οστ ρόμο ςμετ ακ αράβι α. Εί τ α. Τώρατ ε λ ε υτ αί α. Ήτ ονφημι σμέ ν οςν αυ τ ι κ ός . αρχήθ ε νδε νήτ οπολ ύαυ στ ηράού τ εσε μν οπρε πή ς .ε ί τ ε έ μπο ροι . Την Μαρο ύσαν .

τ ου φο υστ αν ε λ ά με τ ο 83 . Αλ λ άπρι ντ οαν ακ αλ ύ ψηαύτ η.Τονκ αι ρόνε κ ε ί ν ονε υρί σκ ον τ οε ι ςτ ηνν ήσο νέ ν αςγ ραμματ ε ύ ςτ ου ε ι ρην ο δι κ ε ί ου . τ ου τ όπου . δε νηδυ ν ήθην αγ λυ τ ώσε ιηΜαρού σα· κ αιμε τ ' ο λί γ ο νκ αι ρόναύτ η.τ αςοποί αςτ ηςε ί χ ονστ ή σε ιπε ρίτ ου ςτ οί χ ουςτ ης ό λ οιο ιε ι ρημέ ν οιε πι χε ι ρηματ ί αι . χ άρι ντ ων αφε ύκ τ ωνκ αι ατ ε λε ι ώτ ωνοψων ι σμάτ ων . κ ο μψε υ ομέ ν ους . τ ο ήξ ε υρε ν . μ' «ε λ λ ην ι κ ο ύρε ς » πολ λ έ ςε ι ςτ η νγ λ ώσσαν κ αιμε πολ λ άς «προσρήσε ι ς ». μί αγ ε ι τ ό ν ι σσα. ό πωςε ί πετ ότ εηπο ν ηρήΚο κ κί τ σα. από τ αςτ όσαςε λ ε πό λ ε ι ς . ε υ ρέ θηέ γ κ υ ος . Καιτ οε ν όησε νότ εήτ οήδ ηδύ ομην ών . κ αιδύ οήτ ρε ι ςπράκ τ ορε ςξ έ ν ωνε μπο ρι κ ώνοί κ ων ήάλ λ οι μέ τ οι κ οι . φουστ αν ε λ άς · έ ν ας γ ραμματ ε ύς τ ου Λι με ν αρχε ί ου . «τ ο'χ ετ ούμπαν ο . Υπή ρξ αν κ ' αικ ακαίγ λ ώσσαι . κλ άδ ου. απότ αοπο ί ααδ ύν ατ ο νν ' απαλ λ αγ ήποτ έο γ υ ν αι κ ε ί οςκ όσμος . Αλ λ ' ηε ι ρημέ ν η Κοκ κ ί τ σα κ αιδύο ή τ ρε ι ς άλ λ αι γ ε ι τ όν ι σσαι . Απότ ατ όσαβρόχι α. αξ ι ωματ ι κ ός τ ου οι κ ον ομι κ ού Ν.κ ι αυ τ όςκ ρυφόκ αμάρι ». ε ναπουσί ατ ουσυ ζ ύγ ου . ι σχυ ρί ζ ο ν τ οό τ ι . κ αιότ ιδι άν ε αράςπν ο ήςκ αιθε ρμούαί ματ οςε ζ ήτ ε ι ν α «ξ αν αν ι ώση ». μελ ι γ ν ήνμέ σηνκ αι αγ κ ι στ ροε ι δή μύστ ακ α· έ ν αςτ ε λ ων οφύλ αξέ χ ων τ ρι πλ άσι ονε ι σόδημα απότ ονμι σθόντ ου. ό λ ηηγ ε ι τ ον ι ά. αί τ ι ν ε ςε ί πο ν άν ε υτ ης ε λ αχ ί στ ης πι θαν ότ ητ ος . άγ αμος . ωςε ι κ ό ς . Όλ οιο ύτ ο ιε ί χο νπαν τ οτ ι ν ήνσυν τ ρο φι άνμεδύ οήτ ρε ι ς άλ λ ου ςν ε αρούςε μπο ρε υ ομέ ν ους . ωςε ι κ ός . γ ε ρον τ οπαλ λ ή κ αρ ο· έ ν αςε ν ωμοτ άρχ ηςκ ομψε υτ ής . ότ ιοκ υρΑν αγ ν ώστ ηςε φήρμοζ ε ντ ηνπάλ αι αν μέ θο δοντ ουΔαβί δ. βρακ άς . ί σωςκ αιπροτ ού ν α συμβή τ ο πράγ μα. κ 'ε γέ λ ωνσυρι στ ι κ ά με τ αξ ύτ ων . «Ο κ όσμος ». Μόν ο νοκ υρΑν αγ ν ώστ ηςε υ ρί σκ ε τ οε ναγ ν ο ί α. κ αισώφρον ε ςάλ λ ως . δήθ ε ν «απ' τ ο παι δίέ χο υν πο λ λο ίμε ρδ ι κ ό»· ότ ιτ ο κ ε φάλ ιπρέ πε ιν αε ί ν αιτ ου γ ραμματ ι κ ο ύ. Με τ ο υς τ ε λ ε υ τ αί ου ςτ ού τ ου ςην αγ κ άζ ο ν τ ον αέ ρχ ων τ αισυχ ν άε ι ςε παφήνπολ λ αί γ υ ν αί κ ε ς . αί τ ι ν ε ςτ αέ λ ε γ ονσι γ αν ά. τ αοποί ατ ηςε ί χανρί ψε ι ε ι ςτ ονδ ρόμοντ η ς .

Η Μαρο ύσα. θαε ί ν αιβέ βαι ατ ου ν ωματ άρχη . κ αι τ οάλ λ οχ έ ρι (παστ ρι κ όχ έ ρι !) τ ουψι λ ι κ ατ ζ ή . κ αιάρχι σεν αε φαρμόζ ηε π' αυτ ής δ ι αφό ρουςαλ ο ι φάςκ αιέ μπλ αστ ρα. Τηνε σπέ ραν . κ αθώς ή τ ον μάλ ι στ ακ αισι μά. πτ ωχ ήχ ήρα.τ ε ράστ ι ονφέ σικ αιτ ηνμακ ροτ άτ ηνφο ύν τ α. αλ βαν όγ λ ωσσοιαιδύο . κ ατ αγ ό με ν αιαπόμ ί αντ ωνν ήσων τ ουΣαρων ι κ ού. Η Κοκ κ ί τ σα τ ην κ αθη σύχ ασεμελ όγ ι απαρηγ ορί ας . τ αοπο ί αουδό λ ωςε τ ε λ ε σφόρου ν . Πρώτ η ηρηθε ί σα Κοκ κ ί τ σαε ί χ επροσκ λ ηθ ή μυ στ η ρι ωδώςαπότ ην Μαρούσαν(σημε ι ωτ έ ον ό τ ιαύ τ η. τ ας αν τ ήμε ι βε . Αιτ ρε ι ςπρώτ αιέ δι δο νκ αθ' ε σπέ ραντ ακ τ ι κ ήναν αφοράνε ι ςτ ην 84 . ν αλ άβη γ ν ώσι ντ ουμυστ ηρί ου. ημέ ση. τ ου σε βτ αλ ή. όθ ε ν ε προ σπο ι ήθηκ ιαυ τ ήε υθήν η ν .κ ι οΘε όςπλ έ οναςε γ ί ν ε τ οί λ ε ως ! Δι ότ ιάλ λ ωςαυτ ήβέ βαι α–τ ίτ ηνήθε λ ε τ έ τ οι αζ ωή. κ ' η θε ι αΚυρ άν ν ω. έ πε σεστ ον τ ράχη λ όν τ ης κ αι τ ην ι κ έ τ ε υε ν ακ άμη έ λ ε ος αν η ξ ε ύρη τ ί ποτ ε ψε υ τ ογ ι ατ ρι κ ά. τ ουβρακ ά. αν ε ρχ όμε ν αιαιτ ρε ι ςε ι ςτ ηναυλ ήντ ηςκ υρα-Θωμαής . κ' η Κον δ ύλ ω η αδ ε λ φήτ η ς . Αύτ αιε ξ ήσκ ο υνε ν τ ρι βάςε πίτ ουσώματ οςτ ηςατ υ χο ύς γ υ ν αι κ ός . όπου ήρχ ον τ οκ ' ηγ ρι α-Χι όν ω. κ αι παρέ τ ε ι ν οντ αςε ν τ ρι βάς . λ έ γ ω. όσο νκ αιανε φαί ν ε τ ο απον ήρε υ τ η. ε ι δυν ατ όν . στ ον γ ι αλ όν α πν ι γ ή . ε λ πί ζ ο υσαότ ιθατ η νέ πε ι θε . τ αέ λ ε γ ανμε τ αξ ύ τ ων . αλ υσι τ ε λ ώςπάν τ οτ ε . όλ αιμε τ αν άστ ι δε ςε κΜακ ε δον ί αςτ ο υ1821. αν αγ κ αστ ι κ ήνε μπι στ οσύ ν ηνδι άν ατ ην κ ο λ ακ ε ύ ση. τ οέ ν ατ ο ποδάρι(στ ολ άκ κ ο!) τ ο υγ ε ρο κ ο λ ασμέ ν ου. Καιτ αςτ ρε ι ςμεό.– θα έ πε φτ ε βέ βαι α. Δε υτ έ ρα προσε κ λ ήθη η Στ αμάτ ω. απόκ άτ ω απ' τ οσπί τ ι . οκαρπόςτ ηςαμαρτ ί ας . ο λ ί γ α σπί τ ι α παραμέ σα. απ' τ ο Θε όκ αιστ α χέ ρι ατ η ς ». δ ι άν αε ξ αφαν ι σθή. κ αιδι άδ ώρων . τ οέ ν αχ έ ρι(μακ ρύχέ ρι !) τ ουτ ε λ ων οφύλ ακ α.τ ιέ κλ ε πτ ε ναπό τ αςοι κ ον ο μί αςτ ουκ υρ Αν αγ ν ώστ η. ε ί χ ε νε ν ν οή σε ιότ ιη Κοκ κ ί τ σα τ ην υπωπτ ε ύ ε τ ο προ πολ λ ού. «αδε ρ φή ν ατ ηνκάμη. ν ασι ωπήση) ε ί χ επροσκ λ ηθ ή. μετ ι ς'λ λ ην ι κ ούρε ς . Κ' ε κ ε ί ν αιε μάκρυ ν ον τ ας αλ οι φάς . ηθ άλασσα.

— Αυτ η ν ι έ ς . κ αιο ύπν ο ς ποτ έδ ε ντ ης ή ρχε τ ο. μετ ηνΜακ ε δον ι κ ή ντ ηςδι άλ ε κ τ ον . Εκ ου λ ουρι άζ ε τ ο υ ποκ άτ ωε ι ςτ ομάλ λι ν ο νσκ έ πασμα.. τ η βοηθε ί α καιτ ων ε ν τ ρι βών τ ας οποί ας ε ξ ε τ έ λε ιμ' ε πι δ ε ξ ι ότ ητ απολ ύυ πε ρτ έ ραναπότ αςαλ λ άς . Καιε ι ς τ αςε κ θέ σε ι ςτ ηςΣτ αμάτ ως . μόν ονέ ν ακ η ράκ ικ ιολ ί γ ασπί ρτ ατ ηςε ί χε ναφήσε ι . ως σοφωτ έ ραόλ ωντ ωνάλ λ ων ... Τε λε υ τ αί α απ' ό λ ας ε κ λ ήθη ν αλ άβη μέ ρο ς η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ.. Αχ ι λ ών ι ς .κ αι αυ τ ήηε υ γ ν ωμοσύν ητ ηνοπο ί αν ε ί χ ονυπαι ν ί χ θησήμε ροναιδύο . θετ 'βγ αλ 'ν ι . Η αν άμν ησι ςκατ ε ί χετ ο νν ουντ ηςΦραγ κο γ ι αν ν ούςό λη ντ ηνώραν .... κατ ώρθωσε νε ν τ όςο λί γ ων η με ρώνν αε πι φέ ρητ ηνέ κ τ ρωσι ν . ηγ ραί αΚυ ράν ν ωε πρόσθε τ ετ ασχ όλ ι ατ ης .τ ιε ί χε κ άμε ικ αιτ ότ εκ αιτ ώρα τ οε ί χ εκ άμε ιδι άτ οκ αλ όν .») ε πέ τ ε ι ν οντ ο υςγ έ λ ωτ άςτ ων . ε πίτ ουδε ξ ι ούπλ ε υ ρο ύκ ε ι μέ ν η. Αυτ ήήτ ονηπαλαι άε κ δού λ ε υ σι ς . ε ι ςτ οσκ ότ ο ς · δι ότ ι λ ύχ ν ονδε ντ ηςε ί χ εφέ ρε ι η φι λ οξ ε ν ού σα. Αυτ ά ήσαντ ηςΦραγ κ ο γι αν ν ούς«τ α παλ ι άτ απάθι ατ ης »κ ι αυτ άή σαντ η ςΜαρού σας«τ αβάσαν άτ ης ». σιλ ι έ ου. Η Μαρούσα ε ί χε ναρχ ί σε ιν ' απε λ πί ζ ε τ αι απότ αςτ ρε ι ςπρώτ ας«ψε υτ ομαμμέ ς ». θαμηντ ορί χν η. τ αθ'κ άμας !ν ατ ουφτ ι άξ 'κ αμμι άαυτ 'ν ό. ε νπράγ μα ε ύρι σκ ε ν · ό. κ αθ ώςπε ρι έ γ ραφετ ην κ ατ άστ ασι ντ ηςε γ κ ύο υ(«αυ τ ήόλ ηκο ν τ όε ί ν αι ·κ αι τ απόδι ατ ηςκ ον τ ήτ ο έ χ ε ι !. ε ί ν ιπαλ ι οφου ράδ ε ς !. μαρή . Οκ υρΑν αγ ν ώστ ηςουδ έ ποτ εέ μαθε τ ί ποτ ε . μετ α μαν τ ζ ούν ι ατ ης κ αιμε τ αζ ε στ ά ή κρύ α όσα έ δ ι δ εν α πί ηε ι ςτ ην πάσχ ουσαν .. σιλ ι έ ου. Τω όν τ ιηγ ραί αΧαδο ύλ αμετ αφάρμακ άτ ης . στ ο υγ ουμαρο υπάζ αρου!.. Όλ ην αυ τ ήν τ ην παλ αι άν ι στ ορί αν αν ε λ ο γί ζ ε τ ο . κ ' 85 . τ άχατ ε ς !. ε ν ώέ κ ε ι τ οε πίτ ουσοφά.κ υ ρα-Θωμαήν κ αι ε ι ς τ ας δύο αλ λ άς γ ραί ας · κ αι ό λ αι μαζ ί ε χ ασκ ογ ε λ ού σαν .. Ερε υ ν ώσα τ η νσυν ε ί δησί ντ ης . Μάλ ι στ ατ α όψι μα ε λ λ ην ι κ άτ ηςΣτ αμάτ ως . κ αικ ατ έ φυγ ε νε ι ςτ αύτ ηνωςε ι ς τ ε λ ε υ τ αί ανε λπί δα. Πο ύστ α χ ου ργ ι ά.

Υι έτ ο υΘε ού. Εψηλ άφησε ν .ε ύ ρετ ασπί ρτ α.τ ηςπροολ ί γ ωνμην ών . Τότ ε . Η συχ ν ήε παν άλ ηψι ςτ ηςε υχ ήςε ν ήργ ησε . δ ι άχ ε ι ρόςαυ τ ής .ε πήρετ οραβδίτ ης .τ οκ αλάθιτ ης .έ βαλ εμέ σαε ι ςαυτ όκ αιτ ας ε μβάδαςτ ης . Πλ η νπάραυτ αε ι ςτ ονύπν οντ ης ..τ ηςε σωτ ε ρι κ ήςσκ άλ αςκ αιτ ηςθύρας τ ουμε σοτ οί χ ου . κ ' ε προσπάθ ε ιν αζ αλ ι σθή . ν ατ ηςέ λθ ηλ ήθ αργ ος .. 86 .ε ν θυ μήθηκ αι τ ην σύν τ ομονπροσε υ χή ν . ήε ι ς τ αξ ύπν ατ ης . Ι Β' Η Μαρο ύσατ η ςε ί χ εδώσε ιτ οκ λ ε ι δίτ ουμι κ ρούκ ατ ωγ ε ί ου. με τ άχ ρόν ου ς . ε λ έ ησό νμε ». δ ι ' ης ε ί χ ε νοδη γ ήσε ιε κ ε ίτ η νξ έ ν ηντ ης . θακ ατ ήρχ ε τ οδι άτ η ςοδού .ε κ ί ν ησεν αφύ γη . ε ι ςτ οβάθοςτ ης ψυχ ήςτ ης .. ήκ ουεφων ήνβρέ φους .έ κ υπτ ετ ην κ ε φαλ ήν ε ι ςτ ο στ έ ρν ον ..κ αι αν υ πόδη τ η. τ ε λ ε ι ωθε ί σης . Ο σύν τ ομος ε κ ε ί ν ος ύπν ος ε ί χε νε ξ αλ ε ί ψε ιπαρ' αυτ ήτ ο ν ε υ ροπαθέ ςκ αιτ οαν ήσυχ ον . δι άν ατ ομε τ αχ ε ι ρι σθήπάλ ι ντ ην άλ λ ηνν ύκ τ α. μι ν υ ρι σμόνθρη ν ώδη· τ ού τ ο ωμοί αζ εμετ ηνφων ήντ ηςμι κ ράςε γ γ ον ήςτ ης .κ αιν απάρητ οκ λε ι δί μαζ ίτ ης . Η γ ραί αε ξ ύ πν ησε νέ ν τ ρομος . ν α ν αρκ ωθ ή. Όσονδι ' αυ τ ήν . ή ν αψετ ο κ η ρί ον . ανέ με λ λεν αε παν έ λ θη. Αν ε σηκ ώθη κ αι η σθάν ε τ ομέ γ ανσπαραγμό ν . τ ηνοποί αντ ηςε ί χ ε νε πι βάλ ε ιάλ λ οτ εν αλ έ γ η συχ ν άέ ν αςγ έ ρωνπν ε υ ματ ι κ ός ·τ ο«Κύ ρι εΙ η σούΧρι στ έ . αλ λ άσυγ χ ρόν ωςκαι κ αλ υτ έ ρανσωματ ι κ ήν άν ε σι ν . τ η ςε ί πεν α ε ξ έ λ θη δι άτ ηςι δι αι τ έ ραςθ ύραςτ ούτ ου προςτ ηνοδ όν . αν ε τ ι ν άχ θη ό λ η.κ αιηΧαδού λαε ν αρκ ώθη ε π' ολ ί γ αλε πτ άκ αιαπε κ ο ι μή θη. ανε λ άμβαν ε ν αν άγ κ ηνν ακ ατ έ λ θηε ι ςτ οκ ατ ωγ άκ ι . (δ ε νήξ ε υρεκ αλ ά). τ ηςε φάν ηό τ ιμέ σα.κ λ αύμα. ν ακ λ ε ι δ ώση έ ξ ωθε ν . μετ ι ςκ άλ τ σε ς .

ε ν ώ αρι στ ε ρά τ ης παρε τ ε ί ν ε τ ο ακ όμη ο μι κ ρόςβραχώδης λ ό φο ς . κ ' ε πίχ λ ωρών ακ άν θων . Η Φραγ κ ο γ ι αν ν ο ύε πήρετ ονδ ρομί σκ ον . πρι νοι δι ώκ τ αι χ ωροφύλ ακ ε ς τ ην κλ ε ί σωσι ν . ν υ ξασέ λ η ν ος . Εί χετ ε λ ε ι ώσε ι ημακ ράσε ι ράτ ωνκ ήπωνκ αι τ ωνπε ρι βολ ί ωνπροςτ α δ ε ξ ι άτ ης . κ αι τ οστ ε ν όνκ ατ ωγ άκ ιμετ ονυ γ ρόναέ ρατ ουτ ηνε στ ε ν οχ ώρε ι .κ αι τ ην συμφοράνκ αιτ η νπλ ηγ ήντ ηνέ φε ρεμαζ ίτ ης . όπου υ πήρχ εσκ οτ ε ι ν ή . αστ ροφε γ γ ής . κ αλ υ πτ ό με ν ος ε ν μέ ρε ι από τ ους προ ε ξ έ χ ον τ ας ράμν ο υςτ ων θάμν ων κ αιτ ων βάτ ων . ε κ οί τ αξ ε με τ ά προφυλ άξ ε ωςέ ξ ω. στ ε ν όνκ αι έ ρπον τ α. ε ι ςτ α υγ ρά κ αιαν ή λ ι α υπό γε ι ατ ης αν θ ρωπί ν ηςθέ μι δ ος . ί σως δι ά βί ου . Η ε υκ ί ν ητ ος γ ραί αε πάτ ε ιε πί χ όρτ ων κ αι χ αμαι μήλ ων . Δε νήτ οπρώτ ηφοράκ αθ' ηνήκ ο υεμέ σα ε ι ςτ η νψυ χή ντ ης .κ αι ηε ι ρκ τ ήκ αι ηΚόλ ασι ςήτ ομέ σατ ης . Ο δρομί σκ ος μόλ ι ςή τ ον ορατ ός ε ι ςτ ην αστ ροφε γ γ ι άν . ηΦρ αγ κ ο γ ι αν ν ούησθάν ε τ οπλ έ ο νμε γ άλ ηνσφλ ομον ήν . σπηλ αι ώδη ς ηχ ώ. αρι στ ε ρά. κ άτ ωτ ουδρόμου · δε νε ί δε ψυχ ήνούτ εσκ ι άν . Αρχ άς Μαΐ ου . μετ ας τ ρε ι ςγ ραφι κ άς κ ορυ φάς τ ων τ ην μί αν 87 . Εξ ήλ θε . Ολ ί γ α άγ ρυπν απουλ άκ ι αέ με λ ποντ ο ό ρθι ονε πάν ωε ι ςτ ακ λ αδ ι ά. Κ' ε φαν τ άζ ε τ οότ ιέ φε υγ ε τ ου πόγ ε ι ονκ αι τ η νε ι ρκ τ ήν .Τω ό ν τ ι . δε υτ έ ραν ε βδομάδα με τ άό ψι μο ν Πάσχ α. τ ου μι κ ρού κ ορασί ο υ τ ου αδ ι κ ο θαν ατ ί σαν τ ος . όπι σθε ντ ωνκ ήπωνκ αι κ άτ ωθε ντ ων βράχ ων . ν ε αράςβο σκ οπο ύλ αςτ ουβο υν ού . αν ήρχε τ ο δεμε βή μα κ ό ρης . Η ε ξ οχ ή ε υ ωδί αζ ε ν . Κ' ε ν όμι ζ ε νότ ιέ φε υγ ετ ονκ ί ν δυν ονκ αιτ η νσυμφοράν . κ αι . ηαύρα ε μυροβό λ ε ι . τ ο πέ ν θι μον ε κ ε ί ν οκ λ αύμα τ ου βρέ φου ς . Ώρα ή τ ο ωςδύο με τ άτ α με σάν υκ τ α. άν ω. Έβαλ επτ ε ράε ι ςτ ουςπόδ αςτ ης .τ οναν ηφορι κ όνδρομί σκ ον . ο ί τ ι ν ε ς προέ κ υπτ ον από τ ους φράκ τ ας τ ων κ ήπων . ε μι ν ύ ρι ζ ε νακ όμη η θ ρην ώδης φων ή τ ου βρέ φου ς . Εστ άθη ε ι ςτ οχ άσμα τ ης θ ύρας . τ α Κοτ ρών ι α. κ άτ ωε ι ςτ α βάθη τ ηςψυ χήςτ ης . δε ξ ι ά. τ ονλ ί ανγ ν ωστ όνε ι ςαυτ ήν . Και ρόή τ ο ν ' αν απν ε ύσηπλ έ ο ντ οναέ ρατ ουβο υν ού .

Ει ςε κ ε ί ν ατ αμέ ρη. Υπήρχο ν . κ αι ην έ απο λ ί χ ν ηε κ τ ί σθηε ι ςτ ον λ ι μέ ν ατ ομε ση μβρι ν όν . κ αιό πουτ ο υςυ πάρχ ον τ αςολ ί γ ουςδρόμου ςκ ατ έ στ ρε φον κ αθη με ρι ν ώςτ ακ οπάδι ατ ων ε ρί φωνκ αιτ ωναι γ ών .τ οαν τ ί πν οον . πρι ναν ατ ε ί λ ε ι ηη μέ ρα.τ ουςάβ ατ ουςβράχο υς κ αιτ αάν τ ρα. κ αιτ ηςε ί χ εδι ηγ ηθήδι ' έ ν αέ κ αστ ο ντ ωντ όπωνε κ ε ί ν ων αν άμί ανι στ ορί αν . σε ι ο μέ ν ους από τ ην ν υκ τ ε ρι ν ήν αύ ραν . στ οΚάστ ροτ οέ ρημο . μέ ρηαπάτ ητ α. ότ ανε ι ρήν ε υ σαντ απράγ ματ α. ε κ ε ίε ί χ εγ ε ν ν ηθή η Χαδ ούλ α. ε κ ε ί θ ε ν . στ οναπάτ ητ ονκρη μν όν . Έσπε υδεν αφθάσητ οτ αχ ύτ ε ρο ν . όπου ο αν ήφορος κ αθί στ ατ ο αποτ ομ ώτ ε ρος . Ει ς ε κ ε ί ν ους τ ους βορε ί ου ς αι γ ι αλ ού ς . με ε λ αφρόν άσθμα. όσονή τ ον ακ όμηπλαγ ι ν ό ςοαν ήφορο ς . Τώρα πλ έ ονέ φθασε νε ι ς μέ ροςόπουάρχι ζ αναμπέ λ ι α. ηπολ υκ υ ν ηγ ημέ ν ηαπό τ ουςκ λ έ φτ ε ςκ αι τ ου ςλ ι άπηδε ς . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . ημάν ν ατ ης . ε ι ςτ αμέ ρη τ α οπο ί α αυτ ήε γ ν ώρι ζ ε . ήαγ ρο ίμευ ψηλ ούςστ άχ υς . κ αιτ ακ ρί τ αμα κ αιη αρμυ ρήθρα.ε κ ε ί οπούήσαναιαν αμν ήσε ι ςτ ηςπαι δι κ ήςηλ ι κ ί αςτ η ς . φαν τ αστ ι κ ήνήαλ η θή. έ ρπον τ αγ ύρω τ ων . Τοσπί τ ι . τ ηςε ί χ ανδώσε ιακ ό μα κ αιτ η νπροί κ ατ ης . κ ατ άτ ουςβορε ί ουςαι γι αλ ού ςτ ης ν ήσου . 88 . κ ' ε κ ε ίε ί χ ε ν αν ατ ραφήωςδέ κ αε τ ώνκ όρη. ότ αναυ τ ήε ν οι κ οκ υ ρε ύ θη. μαστ ι ζ ομέ ν ητ οπρόσωποναπότ οαπό γε ι οντ ο πρωι ν όν . κ αιτ οχ ωράφιστ ο Μποστ άν ι . ημάγ ι σσα. Εί τ α. έ τ ρε χ ε ν .κ ατ όπι ντ ηςάλλ η ς . αγ ροίμεοπωροφό ραδ έ ν δ ρα.τ ουΒορράτ οχ αϊ δε υμέ ν ονε ωθι ν όντ έ κν ον .τ αε πι στ ε φομέ ν αςαπόαν ε μομύλ ουςκ αι μι κ ράλ ε υκ ά κ αλ ύ βι ακ αισπι τ άκ ι α. τ ο κ τ ι σμέ ν ον ε πί γ ι γ αν τ ι αί ου θ αλ ασσοπλ ήκ τ ο υ βράχου . κ αιτ ην «ε ν ε κ ροβλ ό γ ησαν » κ ατ άτ ησυ ν ήθηφρασε ο λο γ ί αντ ηςμητ ρό ςτ ης . σπή λ αι ακ αιβράχ οιόπου ε φύτ ρων ετ ο αγ ρι ο βό τ αν ον κ αιη κ άππαρι ς . κ αιάν ω. Εκ ε ίθα ήτ οτ ο άσυλ όντ ης . ότ αντ ην υ πάν δρε υσαν κ αιτ η ν «ε κ ου κ ούλ ωσαν ». πολ λ οίκ λ ε φτ ότ οποι . Ύστ ε ρο ν . σι μά ε ι ςτ ο άγ ρι ον κ αιγ αλ αν όν πέ λ αγ ο ς . συ χν άτ ηνε ί χ ε νε παν αφέ ρε ι ε ι ςτ αμέ ρη ε κ ε ί ν α. τ ηςε ί χ εδ ε ί ξ ε ιόλ ου ςτ ουςκ λ ε φτ ότ οπου ς .έ τ ρε χε . ε ι ςτ ο παλ αι όν Κάστ ρον .κ αι ε λ αι ών ε ς .

φραγ μέ ν ονμεπυ κ ν ούςβάτ ους κ αιθάμν ου ςυψηλ ού ςκ αιε νμέ ρε ιμετ οι χ ογ ύρι σμα..κ ' έ μαθεπο λ λ ά. Τοπε ρι βόλ ι . Ο Ταμπο ύρας . Εν ό ησετ ότ ετ ί συν έ βαι ν ε . πολ ύσυχ ν άε ί χ ε νε πι σκ ε φθήτ αμέ ρηε κ ε ί ν α. δυ ν ατ όνγ αύγ ι σμασκύ λ ου. Εν τ όςαυτ ο ύ. υ πήρχ ον κ αιολ ί γ αικ ε ρασέ αι . Μό ν οςοθε όςτ οήξ ε υρε . η Φραγ κ ογ ι αν ν ού κ ατ ά τ ύχ ηνε σκ όν τ αψε νε ι ςτ ο νδ ρόμον . Αν ωρθώθ η. χ άρι ντ ων ε ρε υν ώντ ης . αλ λ ' απότ ομος . Καιποί αάρ αθαήτ ονητ ύ χητ ης απότ ο ύδε . κ ' ε πρόκ ο ψε νε ι ςγ υ ν αι κε ί ανσοφί αν . κ ' ε συ ν ήθι σεν α θ ηρε ύητ αβότ αν ακαιτ ατ ρί φυλ λ ακ αιτ αςδρακ ον τ ι άςε ι ςτ ουςλ όγ γο υς κ αιτ α βου ν ά. Ηκ ού σθητ ότ εμί αφων ήβραχν ήκ αι ν υστ αλέ α. Αν ο ι χ τ ά! Αν ε γ ν ώρι σετ ηνφων ήντ ουΤαμπού ρα. αλ λ 'ε ι ςποί ανδ ε ι ν οτ άτ ηνπε ρί στ ασι ν . — Ε! βάρδ ' απ' τ απε ρι βόλ ι α! Αν οι χ τ ά!. Εκ ε ί λο ι πόνε πήγ αι ν εκ αι τ ώρα. Την ι δί αν στ ι γ μήν ήκ ουσε πολ ύ πλ ησί ο ντ ης . με λ αν ωπο ύς ε ι ςτ η ν αστ ρο φε γ γ ι άν . αν άμε σα ε ι ςτ α μαυ ροπράσι ν α φύλ λ α. με κ αρπούς σχε δό ν ωρί μο υς ήδη κ αι πε ρκ άζ ον τ ας . κ αι μετ αχ ύτ ε ρονβήμα ε ξ ηκ ολ ο ύθησετ ονδ ρόμοντ ης . * * * Πρι ν φθάση ε ι ςτ ο μέ ρο ς . Αφήκ ε μι κ ράν φων ήν ομοί αν με στ ε ν αγ μόν . ε ν τ όςτ ουοποί ου υ πήρχ ονπολ λ ώνε ι δώνοπωρο φό ρα δ έ ν δ ρα. αλ λ ' έ σωθ ε ντ ου φράκ τ ου. σι μά ε ι ςτ ' άλ λ αδέ ν δρα. 89 . κ αθώςδ ι ή ρχε τ οέ ξ ω απόέ ν απε ρι βόλ ι . — «Ποι όςν αε ί ν αι . αν ήκ ε νε ι ς τ οντ ό τ εΔήμαρχ οντ ουτ όπου . έ ξ ωθ ε ντ ουοπο ί ο υε ί χεσκ ον τ άψε ι . έ καμεδεμι κ ρόνθ ρουν . ό που ο δρόμο ς αποτ ό μως αν ηφόρι ζ ε . μη έ χ ων τ ιάλ λ ον α φυλ άξ η.. τ ο υδ ραγ άτ η. πε σούσα ε λ αφρώς ε πάν ω ε ι ςέ ν α θάμν ον . ανέ δι δε νοΘε όςν αφθάσηασφαλ ώς .» ε ί πεμέ σατ ης .

τ οσύρι γ μαε ν όςν υκ τ ε ρι ν ούε ν τ όμο υ. Φαί ν ε τ αι ό τ ιοαγ ροφύ λ αξμόλ ι ςε ί χ εμι σοξ υπν ήσε ι . συγ χ ρόν ωςδ ε «αυτ ι άσθ η» κ αιτ ηςε φάν ηότ ιήκ ο υε ναν θ ρώπι ν αβήματ α. αρκ ούν τ αδ ι άν αξ υ πν ήσητ ον σκ ύλ ονκαι τ ονάν θρωπον . που ε ί ν αιφαρμάκ ι . σι μάε κ ε ί όπουε ί χε σκ ον τ άψε ι . Όλ αέ τ σι τ η ςήρχ ον τ ο! 90 . δι άν α μην κ οι τ άξ ηκ αλ ά πο ύ πλη σί ον ε υ ρί σκ ε τ ο. ε ξ έ χ ον τ α ο λ ί γ ονέ ξ ωτ ουφράκ τ ο υτ ο υδημαρχ ι κ ούπε ρι βολ ί ου . πρωθύ στ ε ρα κ αιαν άποδα τ ης ήρχ ον τ οε ι ς αυ τ όν τ ον κ ό σμον . όπου ε ί χ εδ ι έ λ θε ιο λ ί γ ας αλ λ άτ όσον μακ ράς ε ν αγων ί ους ώρας . Ξέ χ ασα ν α πι ω μι α στ αξ ι άν ε ρό πρι νφύγ ω. ήκ ου ε νακ όμ ατ ογ αύγ ι σμα τ ου σκύ λ ου. θαε πλ ησί αζ εμε τ ά προφυλ άξ ε ως . Εί τ αε υθ ύςπάλ ι ναπε κ οι μήθη. όπι σθ ε ντ ων δ έ ν δρων . κ αιτ α μι κ ρότ ε ρα πράγ ματ α. μι α! Τότ εμόν ονε ν θυμήθη ότ ιδε νε ί χεπί ε ιν ε ρόνπρι νε ξ έ λθ η από τ ο κ ατ ωγ άκ ι . κ 'ε φύ λ αγ ετ ακ ε ράσι α. τ αοποί α ε ί χ εδι ακ ρί ν ε ιαμυ δρώςστ ί λ βον τ αε ι ςέ ν ακ ρε μάμε ν ονκ λών α.τ ηνσυν ήθ ηφων ήντ ου.κ αι ε ί πε ν : — Αχ ! Καιδε νέ κ αμαν αφτ άσω έ ν ακ ε ράσι .ε κ οι μάτ ο ε ι ςτ οπε ρι βόλ ιτ ουΔη μάρχ ου . μη χαν ι κ ώς . ο ύτ εο σκ ύ λ οςί σωςθα ε γ αύ γ ι ζ ε .ε ν τ όςμι κ ράςκ αλ ύ βηςμετ ονσκ ύλ οντ ου. Εάν ε ί χ ε προμε λ ε τ ήσε ιν ακ λ έ ψη ολ ί γ ακ ε ράσι α από τ ην κ ε ρασι άτ ουΔημάρχο υ.ε πε ι δήδ ε νή τ οακ όμηηώρατ ωνοπωρώνούτ ετ ωνκ αρπών . Αλ λ ' ηπατ ή θη. κ αιτ ότ επι θαν ώςούτ εο δραγ άτ ηςήθ ε λ ε νε ξ υ πν ήσε ι .. μηντ ακ λ έ ψουνοι δημότ αιτ ουάρχο ν τ ος . Η Χαδο ύλ α αν ε λ ογ ί σθημε τ άπι κ ρί αςό τ ιό λ α.ν αδροσί σω τ οστ όμαμου. Εκ ε ίε στ άθημί ανστ ι γ μήνκ 'έ τ ε ι ν ετ οου ς . κ αι τ οφύση ματ ηςαύρας . Τί ποτ εδε νήκ ουε ν ε ι μήτ ολ άλ ημαε ν όςπο υλ ι ού. Φε ύγ ου σα. Τότ ετ ηςήλ θανε ι ςτ ονν ουντ ακ ε ράσι α. έ κ αμεμι κ ρόνθό ρυ βον . Ί σωςήτ ομάλ λ οναν τ ί κ τ υπο ςκαιηχ ώτ ωνι δί ωνβημάτ ωντ η ς . Ας φτ άσω στ ηβρύ ση. Η Χαδού λ αέ γ ι ν ε ν άφαν τ ηε ι ςτ ο ύψο ςτ ου λό φου. ε παραπάτ ησε ν .κ 'έ βαλ ε ν . θαε πάτ ε ιμε τ άπρο σοχ ής .. Αλ λ ά δι άν αε υρε θήαπρόσε κ τ ηκ αι αλ λ οφρο ν ούσα. ωςε νυ πν οβασί α.

ε ι σή λ θε νε ι ςτ οκ άτ ω ρε ύματ οβαθύ.τ οκ αλ ούμε ν ονΛε χο ύν ι . κ αιτ ούτ ο σπαν ί ως . Απέ φυ γ ετ ο μέ ρος ε κ ε ί ν ο. Έφθ ασε νε ι ςτ ηνμι κ ράνβρύσι ν . Εσχ ηματ ί ζ ε τ οε κ ε ίοι ον ε ίάν τ ρον . δ ε ν ε φαί ν ε τ οί χ ν ος αν θ ρώπου ε κ ε ί . από πε ρι σσήν προφύλ αξ ι ν .ε δ ροσί σθη. Όλ αε δε ί κ ν ου ντ ηνε ρη μί αν . Έβγ αλ ε ναπό 91 . Εκ ε ίέ φθασεμι κ ρό νπροτ ηςαν ατ ολ ήςτ ουηλ ί ου. δε νη θέ λ ησε ν α πλ ησι άση . ε κτ ων οπο ί ων ο ε ι ς μό ν ονε δού λε υ ε . ε ι ςτ ηνρί ζ αντ ουβο υν ού . μεδι αυγ έ ς ν ε ρόν .Άλ λ ως . Εκ ε ί ε κ άθι σεν ' αν απαυθή. Εκ ατ η φόρι σε νακ ό μη.κ αιε ν τ ε ύ θε νε ί χελ άβε ιτ οό ν ομα.τ ο υςαν υποδήτ ους . τ οοπο ί ο νε κ αλ ε ί τ ο ο ιΒί γ λ ε ς . γ ν ωστ ήν ε ι ς ολ ί γ ου ς . ε κκ ορμών κ αικ ι σσού. κ 'ε υθ ύς έ φυγ ε ν . Ήτ ονήδ ηχ αραυ γ ή. ε ι ςτ ην υ πώρε ι αντ ουβου ν ούμετ αςπολ υσχι δ ε ί ςπλ ε υρ άς . αποτ ε λο ύμε ν ονε κχ λ όης . κ 'έ φθ ασε νε ι ςγ ού ρν ανβαθε ί αν . ε υ ρούση ςί σωςκ ατ αφύγ ι ονε κ ε ί . Αφούέ φθασε ν ε ι ςτ ην κ ο ρυ φήν τ ου λ όφο υ. Δρυάδο ςτ ωνπαλ ι ώνχ ρό ν ωνήΝαϊ άδ ος . Τι ςο ί δ εποί οιπαλ αι ο ίκ λ έ φτ ε ςε φύλ αγ ανάγ ρυπν οικ αραούλ ι α ε κ ε ί . Έπι εν ε ρό ν . Ει ςτ ο μέ ροςε κ ε ί ν οε σύχ ν αζ ονπο λλ ο ίάν θρωπο ι . Δι άν ακ ατ έ λ θητ ι ςε ι ςτ ηνμι κράνπτ υχ ήντ ηςγ ης . Έκ ο ψεφύ λ λ αε λ αι ο δέ ν δρωνκ αι τ αέ βαλ εμε ςστ οστ όματ ης . έ πρε πεν αέ χ ητ ην τ ύχ ην δ ι ώκτ ρι αν κ αιτ ουςπό δας τ ης Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύς .τ ουςσχι σμέ ν ου ςκ ' αι ματ ωμέ ν ους απότ ακ ν ί δαςκ αι τ αςακ άν θας . Ήτ ο μέ ρος κ ρυφό ν κ αι απάτ ητ ον . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . μάλ λ ον παλ αι ο ίκ αιάχρη στ ο ι . Υπήρχ ονε κ ε ί δύοή τ ρε ι ςν ε ρόμυ λο ι . τ οβαί ν ον προςτ ηνθάλ ασσαν . ηδί ψατ ηςτ ώραε ί χ ε νε ρε θ ι σθήμετ ονδρόμοντ οναν ωφε ρή. κ ατ ήλ θ ε πάλ ι νε ι ςτ ο ρε ύμα. ΗΓι αν ν ούή θε λ ε νόσοντ οδυν ατ όνν αμε ί ν ηαόρατ ος . Άν τ ρονν ύμφης . Έφε γ γ ε νήδη . * * * Εβάδι σε νε πίμί ανώρανακ όμη. όπουήτ οηγ ούρν α τ ου ν ε ρού. ε βάδι σε νόπι σθ ε νλ όχμη ς . βοσκ οίκ αι ξ ωμε ρί τ αι κ ι άλ λ οι .

τ οκ αλ άθιτ η ςτ οψωμίκ αιτ οτ υρίκ αιολ ί γ ονκ ρέ ας . τ ουπε τ ρώδουςκ αιη χώδ ους . ε πε ι δή τ ηνε σπέ ρανδε νε ί χεδ υν ηθή ν α φάγ η τ ί ποτ ε .τ ουοποί ου μί ανλ ωρί δαέ βλ ε πε ναπότ ηνκ ρύπτ η ντ ηςηΧαδούλ α. Ο δί σκ ος τ ου ε φάν ην ' αν αδ ύε τ αιαπότ ακ ύ ματ α. κ αιτ ηνε προί κ ι ζ αν . η βρέ χ ου σα τ ον πλ ού σι ον σμαράγδ ι ν ονπέ πλ ον . * * * Τηςε φάν ηε ι ςτ ονύπν οντ η ςότ ι ήτ ονν έ αακ όμα· ότ ι οπατ ήρτ ηςκ αι η μάν ν ατ ηςτ ηνυπάν δρε υον . Η Γι αν ν ούέ βγ αλ ετ οχ ράμιτ ομάλ λ ι ν ον . αν έ τ ε λ λε ν ο ήλ ι ο ς . ε ρχο μέ ν η μακ ράν . με τ άτ ονκ αφέοπούε ί χ επί ε ιε ι ςτ ομαγ ε ι ρε ί ον . Έφαγ ε ν . όπουαυ τ ήε σκ άλ ι ζ εκ 'ε πότ ι ζ ετ ακ ου κ ι άκ αι 92 . Μί α ακτ ί ςθ ε ρμή .έ πι εδρο σε ρόνν ε ρόν . τ αοπο ί ατ ηνε ί χ ε φι λ ε ύσε ιη Μαρούσα. Εφύλ αξ εμό ν οντ α δ ί πυρα. τ οδι πλ ωμέ ν ονε ι ςπολ λ άς πτ υ χάς .τ ηςλ όχ μης .τ οε ξ ε δί πλ ωσε ν . Απε κ οι μήθη. απότ οκ αλάθ ιτ ης . Ταόρν ε ατ ου βο υν ού .κ 'έ λαβε νμι κ ράναν αψυχ ήν . από τ ο φλε γ όμε ν ονπέ λ αγ ος . αν τ ι κ ρύ. κ αιέ κ αμν εν α στ ί λ βη ως πλ ή θος μαργ αρί τ ων η δρόσος η πρωι ν ή. αφή κ ανφαι δ ράςμε λωδί ας . τ ουμι κ ρο ύδάσους . κ αι ό λ οντ οκ ρύ οςτ ο υφόβουτ ουπε λ ι δν ο ύ. όπωςτ ηνε ί χ ανυπαν δρε ύ σε ικ αιτ ηνε ί χαν «ν ε κ ρο βλ οήσε ι » τ ο νκ αι ρόνε κ ε ί ν ο ν . δί δον τ ε ςαυ τ ή κ αι τ ονκ ήποντ ονπατ ρώον . ε ι ςτ ομακ ρι ν όνπέ λ αγ ος .κ αι τ απουλ άκ ι ατ ηςκ οι λ άδο ς . Εκ ε ί ν ην τ ην στ ι γ μήν . έ ρρηξ ανμακ ρο ύςκ ρωγ μούς .τ η ςΔε λ χ αρώς . φέ ρουσα πρόσκ αι ρονε λ πί δα κ αι θ άλ πος .τ οοποί ονηγ ε ί ρε τ οόπι σθέ ντ ης . κ 'έ κ λι ν ε τ ηνκ ε φαλ ήνπρο ςτ ηνρί ζ αντ ουγ ηραι ούπλ ατ άν ου . δ ι έ σχι ζ ετ η ν πυ κ ν ήν φυλ λ άδα καιτ ον κ ι σσόν τ ον πε ρι σκ έ πον τ ατ ο άσυλ ον τ ης τ αλ αι πώρο υγ ραί ας . κ ' ε φυ γ άδε υε νόλ οντ ορί γ οςτ ηςυγ ρασί ας .ε τ υ λ ί χ θημ' αυτ ό. τ αοπο ί αε ί χ ελ άβε ιαπότ οσπί τ ιτ ηςκ όρηςτ ης .

ε με ι δ ί ασεπι κ ρώς ... Έβρε ξ ε νε ι ςτ ηνγ ού ρν ανδύοδ ί πυρα. κ αιτ αε λ η σμόν η σε νε κ ε ίε πί 93 . με τ άχ αράς με με ι γ μέ ν ηςμ' ε ν τ ροπή ν .ε ι ςτ ηνζ ωήντ ης . μεσβησμέ ν α ματ άκ ι α.ε ί δ ε ν ό τ ιτ ατ ρί αε κ ε ί ν αν ομί σματ α.. ότ ανήτ ονμι κ ρή· κ αιοπατ ήρτ ηςτ ηνε φί λ ε υ ετ άχ α. αλ λ ' ότ αντ α ε κ οί τ αξ ε . δι άτ ον κ ό ποντ η ςκ αιτ ηςέ δι δε«τ έ σσε ρακ ε φάλ ι α».δ υστ υχ ής . πε λ ι δν ά. Ήτ ονήδημε σημβρί α. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Ων ε ι ρε ύθη ότ ιη μητ έ ρα τ η ςτ ην συν ε λ άμβαν ε νε π' αυ τ οφώρω ε ρε υν ώσανν αε ύρη τ οκ ομπόδ ε μα.» Πάλ ι ν απε κ ο ι μή θη.τ αλάχ αν α. ε ί πε «Κύρι ε Ι ησού Χρι στ έ !. ε νημέ ρα. μι κ ρά. αν άμε σαε ι ςτ αβαρέ λ ι ακ αιτ απι θάρι ακ αιτ ονσωρόντ ωνκ αυσοξ ύλ ων · ωςτ ηνε ί δε ν . Αν ε τ αράχ θη. ε πήρεμον αχ ήτ ηςτ οκ ομπόδ ε μα.. με τ ην ε πι γ ραφήν «Patrona Bavariae». τ ρε ι ς ρη γ ί ν ε ς . φρε ν ι ασμέ ν η. κ ε φάλ ι ααπόλ αχαν ί δ ε ς . ε πή ρετ ατ ρί α ν ομί σματ ααπότ αχ έ ρι ατ η ςμη τ ρόςτ ης . ήσαν τ ρί α προσωπάκ ι α. δ ε νε ν θ υμε ί τ οποτ έν αε ί δε νόν ε ι ρον . ηε ν τ ύπωσι ςτ ουον ε ί ρο υέ με ι ν ε νε πίμακ ρόν ε ι ςτ ονν ουντ η ς . Οσάκ ι ςε ί χ εκ οι μηθήε νκ αι ρώ ημέ ρας . Τηςε φαί ν ε τ οπαράξ ε ν ονμάλ ι στ απώς . ε ί δε νω φρί κ η! ό τ ιήσαντ έ σσαρ α μι κ ρά κ ε φάλ ι α αν θρώπι ν α ν ε κ ρι κ ά. μετ απρόσωπαπο υέ φε ρονε πάν ω..τ οσύν ηθε ςμε ι δί αμάτ ης . τ ρί αγ ε ρμαν ι κ ά τ άλ λ ηρα. ε σκ ί ρτ ησε ν . Ο ήλ ι οςέ κ αι ε νυ πε ράν ωτ η ςκ ε φαλ ής τ ηςάν ωθε ντ η ςκ ορυ φής τ ου δ ροσε ρούπλ ατ άν ου. Ω! τ ρόμος ! προσωπάκ ι αμι κ ρώνκ ορασί δων ! Εξ ύπν η σεπε ρί τ ρομος .κ αιδι άν ατ ην ε βγ άλ ητ άχ ααπότ ονκ όπο ν . ε ί δε τ αόν ε ι ρααυ τ ά... τ ασκυ λ οδε μέ ν α.κ αιτ ηνφαι δρότ ητ α τ ηςημέ ραςτ ηςμαγι άτ ι κη ς . Μεό λ οντ οθάλ πο ςτ ουηλ ί ου . έ β γαλ ε κ αι τ ηςε χάρι σε ναπότ ατ όσατ άλ λ ηρα. τ ααπέ θ ηκ ε νε πί τ ηςπέ τ ραςτ ης πλ ακ αρής παρά τ ο χε ί λ οςτ ου λ άκ κ ου . Η Χαδού λ αμε τ άχ αράςέ λ αβετ ατ έ σσε ραφυ τ άε ι ςτ αςχ ε ί ρ ας . απ' ε κ ε ί ν ας που ε ί χαν κ αιτ η νε ι κ όν ατ ης Παν αγ ί ας ε πάν ω. κ άτ ωε ι ςτ οι σόγ ε ι ον . πλ ηνότ αντ αε κ οί τ αξ ε ν .

κ αι οβοσκ ός . ε γ έ μι σετ η νφούχ τ αντ ηςμετ αψι χί α. αλ λ άψυ χήδ ε νε φαί ν ε τ ο. θαε παραξ ε ν ε ύε τ ο.κ αιήτ οδ ε ι λ ι ν όνπλ έ ον . Τηνώρα ε κ ε ί ν ηνήκ ου σεμε μακ ρυσμέ ν ο υςκ ωδων ί σκ ουςν α ηχ ούν .κ 'ε πήγ αι ν ον ν α πί ωσι νε ι ςτ ο μέ γ α ρε ύμα.ε στ ε ν οχ ωρήθηκ αιπροέ κ υψε τ ηνκε φαλ ήνέ ξ ωτ ηςκ ρύ πτ η ς . Εί τ α τ αζ ώαθαε σκ ι άζ ο ν τ ο. κ αιν απάρησι γ άτ ο ρέ μα-ρέ μα. Τότ εε σκ έ φθην α πάρητ οκ αλ άθιτ ηςκ αιτ οραβδίτ ης . ότ ιθ αε ύρι σκ ε νί σωςξ ε ν ί ανε ι ς κ αμμί αν μάν δραν ή κ αλ ύβην βοσκ ού . θαωπι σθοχ ώρου νπηδών τ α. αφούδε νε ί χ επλ έ ο νε ι ςτ ονκ όσμονάλ λ οάσυ λ ον . κ αιαντ απολ λ άτ ωναρν ί ωνήτ ωνε ρι φί ωνε σκ ο ρπί ζ ον τ ο . Εκ οί τ αξ ε νάν ω καικ άτ ω. ε ι ςτ ηνκ οι λ άδα τ ηνκ ατ άφυ τ οναπόε λ αι ών ας . ότ ι . ή τ ι ς ε βασάν ι ζ ετ η νψυχ ήντ ης . όστ ι ςκ αιανήτ ο.ε ι μήτ ην ε ι ρκ τ ή νκ αι μόν ην . κ αιύστ ε ρον κ άτ ω από τ ο νν ε ρόμυλ ον . με τ ' ολ ί γ ονηκ ρύπτ ητ ηςθ' αν ακ αλ υφθ ήε ξάπαν τ ο ς . τ ο οποί ο νέ ρρε ε νε πάν ω μέ χ ριτ ης στ έ ρν ας . Πάραυ τ α ε σκ έ φθη . θαε ξ αφν ί ζ ον τ ο.ν αε ξ έ λ θηαπότ ηνμι κ ράνκ όγ χ ην . κ αι τ αέ φαγ ε . με ρι κ άε ξ αυ τ ών βε βαί ωςθακ ατ ήρχ ον τ οε ι ςτ ομι κ ρόνρε ύ μα.μακ ρόν . αν δε ν προλ άβη ε υθ ύς ν αε ξ έ λ θ η από τ η ν μι κ ράν χ αράδραν . κ αιτ ότ ετ α βότ αν αθ ατ α ε πρό σφε ρε νε ι ςτ η νσύζ υ γο ντ ουφι λ οξ ε ν ούν τ οςωςμι κ ρόναν τ άλλ αγ μα. κ αισυ γ χρό ν ως ε ί δε μακ ρόθ ε νν ακ ατ έ ρχ ε τ αιέ ν ακ ο πάδι . ε ωσότ ουέ λ υωσαναπότ οβρέ ξ ι μονκ ' ε σάπι σαν . 94 . ν ' αν αβήε πάν ωε ι ςτ ηνλό χμηντ ηνσύ ν δε ν δρον . Ότ αν ο ήλ ι οςε κ ρύ βη ε ι ςτ ηνκ ορυ φή ντ ου βραχώδουςβου ν ού. Αλ λ ' όμωςέ τ ρε φε ναόρι στ ονε λ πί δ α. Με τ άώραν . Τοπε ρι σσό τ ε ρονόμως . και ν ' αρχ ί σηπάλ ι ντ ηνΠαλ αι άντ ηςτ έ χν η ν . κ αι ί σωςθασυν ε λ άμβαν ε νυποψί ας . θατ ηναν ε κ άλ υ πτ ε . κ ' ε σκ ί ασε νηκ οι λ άς .ν αψάχ ν ηπρος αν ε ύ ρε σι ν βοτ άν ων – τ α οποί α δε ν ήξ ε υρε πλέ ον ε ι ςτ ιθα τ ης ε χ ρησί με υο ν . Δι ότ ι . θατ οέ κ αμν εδι άν απε ράσηηβαρε ί ααν ί α. τ ογ ε ί τ οντ ηςγ ούρν ας .

μετ οψε ύδο ςε ι ςτ αχ ε ί λη . ε παν έ λ αβε με απλ ότ η τ α ο άν θρωπος . αφούηΓι αν ν ούε ξ ήλ θετ ηςκρ ύπτ ης . θε ι α-Γαρο υφαλ ι ά. —Γ ε ν ν ήσατ ε . 95 . στ οκ αλ ύβι . Καλ άπουσ' ηύρα!. ε παν έ λ αβε ν ο Λυρί γ κ ος πλ ησι έ στ ε ρονε ρχό με ν ο ς . Ι Γ' Με τ ' ολ ί γ οντ ωό ν τ ι . γ υι έμο υ. ο αγ ροδί αι τ ο ςε κ ε ί ν ο ςν α μην ε ί χ ε προ η με ρώνε ι δήσε ι ςαπότ ηνπό λι ν .Το κ αλ ύτ ε ρον άρα θα ή τ ον ' αν τ ι με τ ωπί ση με τ ην άφε υ κ τ ον προσποί ησι ν . φαί ν ε τ αι .. — Ξέ ρε ι ς τ ί ποτ α.. Ήρθαν α μαζ ώξ ω βότ αν αστ αρέ ματ α. Ο Θε όςσ' έ στ ε ι λ ε ! — Τίν ατ ρέ χη . Άμαε ί δετ η νγ ραί αν . — Άκ ου σε θε ι α-Γαρου φαλ ι ά. Ήτ ονοκ αλο ύμε ν ος Γ ι άν ν ηςΛυρί γ κ ος . ε πλ ησί ασετ ο κ ο πάδι τ ων προβάτ ων με ι κ τ όν με τ ά τ ι ν ων αι γ ών κ αιο βοσκ ός ε ν ε φαν ί σθη . Η Γι αν ν ούτ ο ναν ε γ ν ώρι σε ναμέ σως . ε ί τ εε πέ φε ρε ν : – Απότ αψε ςλ ε ί πω απ' τ οχ ωρι ό. τ ηνπαρουσί αντ ο υ βοσκ ού. οάν θρωποςδε νθ αέ χ ηακ ού σε ι τ ί ποτ αγ ι ατ απάθι ατ αδ ι κ άμο υ. Βέ βι α. απέ χο υσα ν αε ξ αγ άγ ητ ο νάν θρωπονε κτ ηςπλ άν ηςό σοναφοράτ οβαπτ ι στ ι κ όν τ ηςόν ομα. — Τίν αξ έ ρω. Άλ λ ως ή τ ο πο λ ύ πι θ αν όν . ε ί πε νυ ποκ ρι τ ι κώςηΦραγ κ ο γ ι αν ν ο ύ. ε ί πεμέ σατ ηςηΦραγ κ ογ ι αν ν ού. τ ονοποί ονυ πέ φε ρε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. κ αιν αμηνε γ ν ώρι ζ ετ ί ποτ επε ρίτ ου δ ι ωγ μού. δε νε ν θυ με ί τ οκ αλ ώς τ ο ό ν ομα). Από ψεγε ν ν ή σαμε .κ αιβαί ν ουσα παρά τ ο ρε ύμαέ ν ε υ ε νε δώ κ ' ε κ ε ίαν αζ ητ ο ύσαβότ αν α. αλ λ ά. Κάτ ιθέ λ ε ιν αμο υπη. άρχι σεν αφων άζ ε ι μακ ρόθε ν : — Και πού σ' αυτ ό ντ ον κό σμο. θε ι α-Γαρου φαλι ά (Ο Λυρί γ κ ος αν ε γ ν ώρι σετ ο πρόσωπον .

κ ' έ κ αμν εν α στ ί λ βη τ ο φύλ λ ωμα τ ωνε λ αί ων . 96 . Ήσανο ι χωροφύ λ ακ ε ς . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύτ ους ε ί δεπρώτ ηκ ' ε τ ρόμαξ ε ν .. Κ' ημάν ν ατ ουηκ αψε ρή. ν α έ κ αν ε ςκ αν έ ν αψε υτ ογ ι ατ ρι κ ό. προς δ υσμάς . μετ ηντ ε λ ε υτ αί ανακ τ ί ν ατ ουηλ ί ου. ε φάν ησανδύ ο άν θρωποι κ ατ ε ρχόμε ν ο ιδ ρομαί ο ι απόέ ν αμον ο πάτ ι με τ αξ ύδ ύοε λ αι ών ων .. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε στ άθη ως ν αε δί στ αζ ε ν . — Μα τ ώρα κ ο ν τ ε ύε ιν α ν υχ τ ώση. ε ί πε με υποκ ρι σί αν η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Όλοκ άψηκ αι σε κ λ έ τ ι .. Καλ ήσαράν τ ι σητ ηςφαμι λ ι άςσο υ! — Ωςτ όσο.. ή τ ι ςε χ ρύσων ε τ ηνκ ορυφή ντ ουαν ατ ολ ι κ ούλ όφουμετ ο υςε λ αι ών αςτ ου ςπολ λ ού ς . ό λ οκ ορι τ σού δι α. τ οέ ρμο! — Νασαςζ ήση !ε ί πε νηγ ραί α. ν απε ρν ού σε ςαπ' τ οκ αλ ύβι . τ οκ ο ρι τ σάκ ιήρθεστ ονκ όσμοάρρωστ ο. Ο βο σκ όςε φών αξ ε νέ κ πλ ηκ τ ος : — Πο ύπας . — Ναήθ ε λ ε ςν αμαςέ κ αν ε ςτ ηχ άρη. Τηνι δί ανστ ι γ μήν . Αλ λ ' ήτ ο νε τ οί μη ν α συν αι ν έ ση. θε ι α-Γ αρο υφαλ ι ά.. τ ί σουκ άμη. κο ι μάσαι στ οκ αλ ύβι .. κ ιό λ οκ λ αί ε ι .. έ κ αμν εν αγ υαλ ί ζ ουνκ αιτ ακ ο μβί ατ η ςστ ο λ ήςτ ων τ απρομακ ρο ύχ ρόν ουαγ υάλ ι στ α... Εκ ε ί ν ηηπε θε ράμου δ εφε λ άε ι τ ί πο τ α.τ οέ ρμο! — Αλ ήθ ε ι α. κ αι στ οβυζ ίδε νκο λ λ άε ι . όστ ι ς κ ατ έ λ αμπετ αφύλ λ α. Ανθέ λ ης . τ όσοκ αλ άδε νε ί ν αι .— Σπαργ αν ί σαμε ! Εί ν αιτ οτ ρί τ οκ ορι τ σάκ ιπο υ μαςή ρθεστ α πέ ν τ α χ ρόν ι α.. θε ι α-Γαρου φαλι ά. Πάραυτ α ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούέ στ ρε φετ αν ώτ α προςτ ονΓι άν ν ηντ ον Λυρί γ κ ον .. Ο ήλ ι ος . κ ' έ τ ρε ξ ε προς τ ην ρί ζ αν τ ου πε τ ρώδους βο υν ού . Και μέ σατ ηςέ λ ε γ ε : «Τορι ζ ι κ όμο υε ί ν αι πλ ι ο! ΩχΘεμου!» — Αςν υχ τ ώση.

Οε ι ςτ ωνχ ωροφυλ άκ ωνύ βρι σετ ο νβοσκ όν . άρχ ι σε ν ' αν αρρι χ άτ αιε λ αφρά πατ ούσα. μετ οκ αλ άθιτ ηςπε ρίτ ον αρι στ ε ρόναγ κ ών α. Ού τ εε πέ με ν ε ν ότ ιε ί χε νι δε ίτ ο νί σκ ι ον . πωςτ ηνλε ν .. ε κ ρύ πτ ε τ οόπι σθε ντ ουπρώτ ουπροέ χ ον τ ο ςβράχο υ. τ η ςγ ραί ας . κ αθώςέ λ ε γε . ό που μόν ον τ α ολ ί γ αε ρί φι α. Με τ ' ολ ί γ α δε υτ ε ρόλ ε πτ α. κ αιτ αέ ρρι ψε μέ σα στ οκ αλ άθι . όπο υε υρί σκε τ οηστ άν ητ ου . Οιδ ύοάν δρε ςε χ αι ρέ τ ησαντ ονΛυρί γ κ ον . — Ψέ μ ατ αλ ε ς ! Εγ ώτ η νε ί δ α!. μετ οραβδί τ ηςε ι ςτ ηνχ ε ί ρατ η νδε ξ ι άν .. τ αε φών αξ ε : «Τί βι !τ ί βι !.τ ονκ ρημν όν τ ον αν ωφε ρή. όσα ήσαν με τ αξ ύτ ων προβάτ ωντ ουΛυ ρί γκ ο υ. τ ο ν «δ ι ακ αμόν » ήτ ο «δι άν ε μα». Ο βοσκ όςε ντ ω με τ αξ ύε κ οί τ αζ ετ ααι γ οπρόβατ ά τ ου.τ ηνΦραγ κ ογ ι αν ν ού ». όι ! ό ι !. τ ουε σύρι ξ ε νέ ν τ ρομοςη γ υν ή. κ 'ε γ ί ν ε τ οάφαν τ η. Ναμη νπηςπωςμεε ί δε ς ! — Ταχτ ι κ οί .. θαη δύν αν τ ον ' αν αρρι χ ηθώσι . Ευθύ ςκατ όπι νοιδ ύοχ ωροφύ λ ακ ε ς . αναγ απάςτ ον Χρι στ ό! Έρχ ον τ αι τ αχ τ ι κ οί !. αφούαν ήλ θε νε ι ςύφοςο λί γ ωνοργ υι ών . Ο άλ λ οςδε νε ί χ ε νι δ ε ί ο ύτ ει σχ υρί ζ ε τ οτ ί πο τ ε . τ ηνν ύχ τ αθ α' ρθω στ οκ αλ ύ βι σας . Ανγ λ υτ ώσω τ ώρα. Καιαφούέ βγ αλ ετ απασο υμάκ ι ατ η ς . τ αοποί αε ξ ε ρχο μέ ν ηαπότ ην γ ο ύρν αν ε ί χε φορέ σε ι . δι άν ατ αοδήγ ησηπροςτ ηνράχι ντ ην με σημβρι ν ήν .— Σι ώπα! παι δίμου ... παι δίμου .χ άν ομαι ! Ησύ χασε !.... Εί τ ετ ονη ρώτ ησανανε ί δ ε «κ ε ί ν ητ ηνπαλ ι ο γ υν αί κ α. Ο Λυρί γ κ οςε ί πε νόχ ι . με τ αξ ύτ ης πυ κν ής λ όχ μης –κ αιτ ην πε ρί στ ασι ν τ αύτ ην ε ί χ ε νε πωφε λ ηθή ό πως φύγ η η Φραγ κ ογ ι αν ν ού– έ φθασαν πλ ησί οντ ουΛυ ρί γ κ ου.. — Ναμημεμαρτ υρήσε ι ς . 97 . αν υπόδητ η.. ν ' αν αρρι χάτ αιωςγ άτ τ αε ι ςτ ο ύ ψοςτ ουκ ρημν ού.. οί τ ι ν ε ςδι άν αφθάσου νέ ωςτ ο μέ ρος όπου ε υ ρί σκ ε τ ο ο βοσκ ός ήτ ο αν άγ κη ν αχ αμηλ ώσο υν κ αι δ ι έ λ θο υν τ ο ρε ύ μα.» Επροσπάθε ιν ατ ασυ μμαζ έ ψη κ αι τ αφέ ρηπροςτ ο ναν ήφορο ν ..

ώστ εαδύν ατ ονήτ ο«βροτ όςαν ή ρ» ν ' αν έ λ θηή ν ακ ατ έ λ θη. απάτ ητ ον . κ' ε κ άθι σε ναν έ τ ωςε ι ςτ ηνχ ι βάδα ε κ ε ί ν ην . 98 . ε φε γ γ οβόλ ησε ν από άστ ρα τ ο αχαν έ ς στ ε ρέ ωμα.κ αιάν ωτ ηςκ ε φαλ ής τ ης ή κ ουετ ηνκλ αγ γ ή ντ ων αε τ ών κ αιτ ο υς κ ρωγ μού ςτ ου ι έ ρακο ς .κ αι τ ονμέ γ ανΆθων α. Εγ ν ώρι ζ ε νε ν άλ λ ο μον οπάτ ι . ήτ οτ ο βο υν όν τ ου Κου ρούπη. τ ότ εκ αν ε ί ς βο σκ ός ε ρρι ψοκ ι ν δύν ε υ εν ' αν έ λ θηπρο ςτ ηνάβατ ονε κ ε ί ν ηνσκ οπι άν . βραχ ώδε ς . Μό ν ον ότ αν απε πλ αν άτ οή «ε βραχ ών ε τ ο » κ αμμί α γί δ α. Εκ άθι σε νε ι ςτ ην κ όγ χ ην τ ο υ βράχο υ. Αν θρώπι ν ος που ς σπαν ί ως ε πάτ ε ιε κ ε ί . Καθώς ηπλ ώθ η ην ύ κτ α. τ οο ποί ον ή τ οτ οκ υρί ωςΚοχ ύ λι .Ο πρώτ ος . Εκ ε ίόπου ε ί χε ν αν αβή η Φραγ κ ογ ι αν ν ού. βορε ι ν όν .τ η νΧαλ κι δ ι κή ν . γ ν ωστ όνε ι ςμόν ου ςτ ουςαι γ οβοσκ ο ύςτ ωνμε ρών τ ούτ ων . κ τ υπή σας ε λ αφρώςε ι ςτ ογ όν υ. όλ ο ναν οι κ τ όνε ι ςτ ηνθέ αντ ουπε λ άγ ου ς . ώστ εν ' αποφασί σηκ αιν α κ ατ ορθώση ν ' αν αρρι χηθ ήε ι ςτ ονβράχ ον . σχ ί ζ ον ε ι ς δύ οτ αςσυστ άδαςτ ων βράχ ων . μετ ατ σαρούχ ι ατ ου . Τοκ ο γ χυ λ οε ι δ έ ςάν τ ρο νήτ ομόν ονως τ ρί α μπόι α άν ω από τ ο κύ μα. κ άτ ω από τ ουςπόδας τ ης έ χ ουσατ ηνβοήνκ αιτ ηνμε λ ωδί αντ ωνκ υμάτ ων . αλ λ ' ο βράχ ος έ ως κ άτ ω ήτ οτ ό σον κ άθε τ ος .τ οοποί ον . έ σωθε ντ ης δι πλ ής κ ο ρυφήςτ ου πε τ ρώδ ουςβουν ού . Εάντ υ χόν κ αν ε ί ςαπ' αυτ ούςήτ οτ όσον«μάν ν αςγ υ ι ός ». Η θέ αη ν οί γ ε τ οπροςτ ηνακ τ ή ντ ης Μακ ε δ ον ί ας . Η θέ σι ςόπουέ φθ ασε νη κ ατ αδι ωκ ομέ ν ηγ υ ν ήε καλ ε ί τ οτ ο Κοχ ύλ ι . κ αιοαήροε υώδη ςθαήτ ονι κ αν όςν αβαλ σαμώσηκ αι αυ τ ά τ ηςγ υν αι κ όςτ αύτ ηςτ α«πάθι α». Αλ λ ά με τ άτ ρί α βήματ ακ ατ ε κ ρημν ί σθη κ ' έ πε σε . κ αιτ ουςπόδαςτ ουε φί λε ι κ αιέ πλ ητ τ ετ οκ ύ ματ ουπε λ άγ ου ς . αυτ ήε ί χε νε τ οί μηνκ αιτ ην «υποχ ώρησι ν ». Ήτ ο σχ ε δό νβε βαί αότ ιοιδι ώκ τ αιτ ηςδε νθατ ηνέ φθαν ονε κ ε ί . ε δ οκ ί μασεν ' αν αρρι χ ηθ ήε ι ςτ ον βράχ ον . ΗΦραγ κ ο γ ι αν ν ούαν ε κ άλ υψε μι κ ρόνσπήλ αι ον .έ φε ρεκ ατ 'ε υ θε ί ανε ι ςτ αςμάν δραςκ αι τ αςκ ατ ο ι κί αςτ ων .

Ευ τ υχ ώςτ ο φλ ασκ ίτ ης ή τ ο γ ε μάτ ον ε ρόν . πατ ή σω. ο πόθε ναν έ βη. κ 'ε δ ε ί κ ν υ ε νε ι ς τ ουςχωρο φύ λ ακ αςτ ομέ σαμον ο πάτ ι . Τηςήλ θε νε ι ςτ ονν ουνότ ι .ε άντ ο ε ί χ ε ναποφασί σε ι . βαθι άστ ασωθι κ άτ ης . κ αι ήρχι σε ν α ν αν αρί ζ ε τ αι μόν η τ ης . κ 'κ ε ί ν αβρω τ ημο ί ραμου.. Εάν αυτ οίαν ήρχ ον τ οε πάν ω. τ οε γ ν ώρι ζ ε .ί σωςοι«τ αχ τ ι κ οί »ν ατ ηνε κ υν ή γ ουνκ αι τ ην ν ύ κ τ α ακ όμη. Επαν ή λ θον πάλ ι νκ αι τ ης έ στ ησαν πολ ι ορκ ί αν ο ι φόβοι κ αι τ α φαν τ άσματ α. τ οοποί ονυ πε ψι θύρι ζ ε : Μαν ν ούλ α μου . Καιήτ οαπε ί ρωςδ υσκ ο λώτ ε ρονν ακ ατ αβή. κ αιτ ίαυ τ όςε ί πε . Τονκ λ αυ θμυρι σμόνε κ ε ί ν οντ ουν ηπί ουτ ονή κ ουεσυ χν ά μέ σατ ης .Ήτ οθ έ σι ςκ αλ ήμόν ο νδι άν απέ σητ ι ςε ι ςτ η νθάλ ασσανν απν ι γή . Εί χεμέ γ αε ν δι αφέ ρονν αε μάν θαν ετ ίτ ουε ί παντ ο υΛυ ρί γκ ο υοιδύο «τ αχ τ ι κ οί ». αλ λ άδε νε ί χ ε νύ πν ον .. όσατ ηςε ί χον με ί ν ε ι . ε ι ς πρόχ ε ι ρον ξ υλ ί ν ην σούβλ αν . τ ον ρι ζ ι κ ού μ ου από μα κρι ά τ ην πόρτ α ν ' Στ ο σκ οτ ε ι νό βασί λ ε ι ο τ η ς Μο ί ρας ν α α γν αν τ έ ψω... Τομυστ ηρι ώδε ςτ ούτ οκ λ αύμαματ αί ως ε δο κ ί μαζ εν ακ ατ ασι γ άσημετ οάσματ οπαραπον ε τ ι κ όνκ αιρε μβώδε ς .ε πε ι δήτ οδε ι λ ι ν όντ οε ί χεγ ε μί σε ι απότ ηνγ ού ρν αν .. Έκ λ ε ι σε τ α όμματ α. κ αι ν ατ η νε ρωτ ήσω. Τοκ αλ ύβιτ ουΛυ ρί γ κ ου. τ ό τ εηαποχ ώρησί ςτ ηςδ ε νθα ε κ όπτ ε τ ο . Ηγ ραί αέ βγ αλ ε ναπότ οκ αλ άθι τ ηςτ αολ ί γ απαξ ι μάδι α. Εάντ υ χόνκ αν ε ί ςαπότ ουςβοσκ ούςε γ ε λ άτ ο. ήακ όμα κ αικό τ τ ε ς δι ά στ ραγ γ άλ ι σμα κ αιψήσι μον . ν α φύγ ω.κ 'έ με ν ανε κ ε ί ν αδι αν υκ τ ε ρε ύ σουν . ε ι ςτ α μαν δρι άτ ων βο σκ ών . ήμήπωςδε νε ί χ ανγ άλακ αι στ ρογ γ υλ ι άτ α. ήθ ε λ α ν α πάω. ν α μι σέ ψω. υ ποψι θυ ρί ζ ο υσαέ ν ατ ραγ ού διωσάνμοι ρολ ό γ ι .. Μήπωςδε νε ί χ ανχ λ ωρήν μυ ζ ήθρανοι βοσκ οί . ε λ αί αςκ αιτ υρί ον . κ ' ε δ ε ί πν ησε ν .ή τ ον 99 . ε κ τ όςανε γ ί ν ε τ οπτ ε ρόπο υςκ'έ φε υ γ ε ..

αλ λ όκ οτ οςβο ή. Απε ν αρκ ώθη. Και τ ό τ εαυτ ήθαε ύ ρι σκ ετ ας δ ύο γ υν αί κ ας .. ε ξ ύπν ησε . ε δοκ ί μασεπάλ ι νν α προφέ ρη τ ης προσε υχ ήςτ ακ ατ απραϋν τ ι κ άλ όγ ι α: «Κύρι εΙ ησού.. κ αιχ ωρί ςν ακ οι μάτ αιε ν τ ε λ ώς .. ε φών αζ ε ... Ετ αράσσε τ ο τ ον ε ρόντ ηςστ έ ρν ας . Τώρα. Καιμετ ιμού τ ρα ν α παρουσι ασθή. όπωςκ αι τ οαί μαπουχύ θηκ ε . Αυ τ ή δι έ κ ρι ν ε νε ν αργ ώςτ ηνλέ ξ ι ντ ην οπο ί αν ε πρό φε ρετ ολ αλ ού νε κ ε ί ν ον ε ρόν : «Φόν ι σσα!.. Ποί αναπόφασι νν αλ άβη. ων ε ι ρε ύε τ ο . πο λ ύβαθε ί α. Τίν α κ άμη . βαθύ ςκ αιδι αρκ έ στ ε ρος . τ ηνλ ε χ ώκ αιτ ηνμητ έ ρα τ ης . Σι μά ε ι ςτ ον Αϊ -Γι άν ν ην τ ον Κρυφόν . τ ο οπο ί ο νε ί χ ε ν ακ ο ύσε ι πολ λ άςφοράςε ι ςτ ηνν ε ότ ητ ατ ηςν αψάλ λ ηέ ν αςγέ ρωνι ε ρε ύς : «Ι ησούγ λ υκ ύ τ ατ εΧρι στ έ . ε κ ε ί ν οντ ονΑγι ο ν όστ ι ςε γ ι άτ ρε υετ ουςκ ρυφο ύςπόν ο υς . τ ομάγ γ αν ον . Ι ησούμακ ρόθ υμε !» Τότ εε υθύ ςτ ηςή λ θεπάλι νού πν ος . τ η νστ έ ρν αν . Έβλ ε πετ ηνθ ύραντ ο υφραγ μέ ν ουκ ήπου.. μετ η νγ υν αί κ ατ ηνκ ατ άκ λ ε ι στ ονε ι ς τ ηνκ αλ ύβην .κ αι δι ε τ ύ πωσεπροςε αυτ ήν . θα τ αςε ξ άφν ι ζ ε . ωςε ι ς παραμί λ η μα πυρε τ ού. στ οκ αλ ύ βιαυ τ ή. αλ λ άμάλ λ ο νε ι ςτ ηνμάν δραντ η ςαγ έ λη ςτ ου. μεπαφλ ασμό ντ ρι κ υμί ας . βέ βαι α. όχ ι πο λύμακ ράν . ήτ ι ς θ αε υ ρί σκ ε τ οε κ ε ίκ άπου.κ αιαπε ί χ ε νωςε ί κ οσι λ ε πτ άτ ης ώρας . Και 100 . κ αισχ ε δόν ωμί λ ε ιωςάν θρωπος . τ ότ ε .ε πάν ω στ ηνράχ ι ν . Καιτ ότ ε ων ε ι ρε ύθ ηο ι ο ν ε ίότ ιε ξ αν αέ ζ η όλ ην τ ην πε ρασμέ ν ην ζ ωή ντ ης . ε ι ς άλ λ ον τ όπον .» Τη νι δί ανστ ι γ μήν αν ε πόλ ησε τ αλ ησμον ημέ ν αλ ό γι αε ν ός τ ροπαρί ο υ.. Φόν ι σσα!..» Εί τ αε υθ ύςσυν ή λ θε νε ι ςε αυτ ήν . τ οπηγ άδι . όπι σθε ντ ουβουν ού . Ήκ ουσε νε υκ ρι ν ώςν αε ξ έ ρχε τ αι απότ η νστ έ ρν ανμί αβαθε ί α.τ ηνάρρωστ ην . μί αν αλ λ όκ οτ ον ε ρώτ ησι ν : «Τάχα τ ο αί μα τ ο πν ι γ μέ ν οφων άζ ε ι . Τηςε φάν η ό τ ιε υρί σκε τ ο αλ λ ού . κ ' ε δέ χ ε τ οτ ηνε ξ αγ ό ρε υ σι ντ ωνκ ρυ φώναμαρτ ι ών · ε κ ε ίέ ξ αφν αε υρέ θη. Αν τ ί κ ρυζ ετ ονκ ήποντ ουΠε ρι βολ ά. Αλ λ ά πι θαν ό νο ί δι ος ν α μην ε κ οι μάτ οστ οκ αλ ύ βι .» Αν ε τ ι ν άχ θηφρί σσουσα.. οΛυρί γ κ οςθαε ί χ εμάθε ι τ οδ ι ατ ί αυτ ήκ ατ ε δι ώκ ε τ ο ν α συλ λ ηφθήκ αιδι ά ποί ανπράξ ι νκ ατ η γ ορε ί τ ο.

Έβ λε πε ν όχιπλ έ ο ν ότ ιυ παν δρε ύε τ οή προι κ ί ζ ε τ ο. κ αιτ ηςε ζ ήτ ουνθ ωπε ί ας . ί στ αν τ οέ μπροσθέ ντ η ς .ε ι ςτ ηνβοήντ ουε ρήμουαι γ ι αλ ού. «Ας φύγ ω κ ιαπο δώ!» Πάραυτ αε παν ήλ θο νε ι ςτ ον ν ουν τ η ς οιλ ογ ι σμοίτ ης οιάλ λ οι .. Πώςθ' αν τ ε ί χε νη γ ραί α Χαδ ούλ αν α φέ ρη. τ ων πν ι γ μέ ν ων . μας έ κ αμε ς ! — Μαςγ έ ν ν ησε . ό λ ον τ ον φρι κ ώδ η τ ού τ ο ν ορμαθόν κ ρε μασμέ ν ον από τ ο ν τ ράχ ηλ όν τ ης ! Εξ ύπν ησεπαραλ ογ ι σμέ ν η. — Εγ ώε ί μαιηΜατ ούλ α. κ αιαπε φάσι σεν α φύ γη ε κ ε ί θε ν . κ αι . τ α πρό σωπατ ων . οι θ ε τ ι κ ώτ ε ροι . αλ λ ά προ σέ λ αβον όλ ου ςτ ο υς χ αρακ τ ή ρας τ ων τ ρι ών ε κ ε ί ν ων κ ορασί ων . Εάντ υχ όνοι δύοχ ωροφύλ ακ ε ςε ί χ οναν ακ αλ ύψε ιτ οκ ρυφό μο ν οπάτ ι . ε ψέ λ λ ι ζ ε νηάλ λ η. τ οκ αλ άθιτ ης . ασπασμο ύς κ αιφι λε ύ ματ α. Εδώ ε ι ςτ ην κ οί λ ην χ ι βάδατ ουβράχ ου . έ λ ε γ ε νημί α. αλ λ οι ωθέ ν τ α. κ αιαντ ους συν ήν τ ακ αθ' οδό ν . δε νωμοί αζ αν πλ έ ο ν ως τ ων τ ρι ών θ υγ ατ έ ρων τ ης . Ο τ όπος ήτ ον στ ο ι χε ι ωμέ ν ος . — Κ' ε γ ώε ί μαιηΞε ν ούλ α. τ η ν Δε λ χ αρώ.ε πρόσθε σεσαρκ αστ ι κ ώςη Ξε ν ού λ α. — Φί λ ησε μας ! — Πάρεμας ! — Ημε ί ςτ ακ ορί τ σι ασου! — Εσύμαςγ έ ν ν ησε ς . φρί σσουσα· ε ση κ ώθη..παραδόξ ως . — Χόρε ψέμας ! — Δώσεμας μαμ! — Κάν εμας ν άν ι ! — Τραγ ούδ αμας ! — Καμάρωσέμας ! Ω! αλ ήθ ε ι α. μι κ ράς . έ λ ε γ ε νητ ρί τ η.. τ ην Αμέ ρσαν κ αιτ ην Κρι ν ι ώ. Αί φν ης .έ βλ ε πετ αε πί λ οι παε κτ ωνον ε ί ρων τ ης παρε λθ ούσης η μέ ρας . αλ λ άότ ιε γ έ ν ν α. Ότ ιαι τ ρε ι ς . βαρύςαπότ ούδωρ. ε πήρετ οραβδίτ ης . ε ι ς όλ ον τ ον κ αι ρό ν . υ πήρχ ονπολ λ ά φαν τ άσματ α. στ ονάλ λ οκ όσμο . ημι κ λ ή. κ αιτ ηςε φάν ηότ ιε ί χεκ αιτ αςτ ρε ι ςκ όρας τ ηςσυγ χ ρόν ως . μέ σαε ι ςτ ονύπν οντ η ς . σχ ε δό νομήλ ι κ αςωςν αήσαντ ρί δυ μοι . — Κ' ε γ ώ ηΜυ λ σού δα. αφρι σμέ ν ος !.. Νε κ ρωμέ ν ος ... τ ηςε φαί ν ε τ οτ όσονφυσι κ όντ οπράγ μα! Αυτ αίαιτ ρε ι ς μι κ ραίκ ορασί δ ε ς ήσαν τ α τ έ κν α τ ης ! Οποί ος ο ρμαθ ός έ μψυχ ος . ως κ ο μβολ όγ ι ονε κ ρε μάσθησαναί φν ηςαπότ ονλ αι μόντ ης . πι θ αν όνν αε ύ ρι σκ εδι έ ξ οδονόπι σθ ε ντ η ςσυστ άδος 101 . αν θ ρώπι ν ος !.κ ρατ ούμε ν αιε κτ ων χ ε ι ρών . τ οκαλ ύ τ ε ρονή τ ον ατ ρέ ξ η προ τ ουκ ι ν δύν ου .

ε σηκ ώθηκ αι η ρώτ ησε . ότ αν ε συν τ ρόφε υ ετ ηνλ ε χ ώ. από έ ν α σωρ όνπαρά 102 . τ ρί πτ υχ ον . ε σκ έ φθηκ αθ' ε αυτ ήνηΦραγ κο γ ι αν ν ού· σ' αυ τ έ ς«πε ρν άε ι ημπογ ι άμου » ακ όμα. ηπε ν θε ράτ ο υΛυρί γ κ ο υ. κ αι άρχι σεν αφέ ρε τ αιωςοι κ ο κυ ρά. στ ορέ μα. κ αιδ ι αφόρο υςαγ ί ουςε ι ςτ ας δ ύοπτ έ ρυγ ας . — Κάτ ω στ οΛε χ ού ν ι . — Μ' έ στ ε ι λ ε ο Γι άν ν ης .ε ι ςτ οΚοχ ύλ ι . ε δοκ ί μασετ ηνφωτ ι άν . Εάνέ με ι ν αντ ηνν ύκ τ αε ι ςτ οβουν όν .ε πήγ εκ ατ 'ε υ θε ί ανε ι ςτ η νε στ ί αν . τ ουκ αί ον τ οςε μπρόςε ι ςε νπαλ αι όνε ι κ όν ι σμα. Άμαε πάτ ησετ ονπόδαμέ σα. Ει ς τ οφωςτ ουκ αν δηλ ί ου . ήτ ι ςδε νε ί χ ε νύπν ονν ακο ι μη θή. φέ ροντ ονΧρι στ όνε ντ ω μέ σω.γ ι αν ακ άμωγ ι ατ ρι κ άτ η ςλ ε χών ας . Ηγ ραί α.τ ωνβράχων .κ αιμε τ άημί σε ι ανώρανέ φθασε νασθμαί ν ουσαε ι ςτ ον ο ι κί σκ οντ ουΛυρί γ κ ου . όπου υ πή ρχ εγ υν ήλ ε χώ μετ ην συν τ ροφι άντ ηςμητ ρό ςτ ης . Έτ ρε ξ ετ ονδρομί σκ ο ντ οναν ωφε ρή. χε ι ρότ ε ρο νδεθαήτ οαντ ηναπέ κ λ ε ι ανε δ ώε ι ςαυ τ ήντ ην στ ε ν ού ραν . Ηγ ραί ααπέ συ ρετ ονμοχλ όνκ αι ή ν οι ξ ετ ηνθ ύραν . Εστ άθηδ ι άν αλ άβηαν απν οή. ε ί τ αέ κ ρουσετ ην θ ύραν . Πε ρίε ν όςμόν ουήτ οβε βαί α. ό πως δε ν ε κ οι μάτ ο κ αι η Φραγ κ ο γ ι αν ν ού προ ημε ρών . αν άμε σα ε ι ςτ ο υςβράχου ς .κ αιε ί δε νό τ ιή τ ον μι σοσβησμέ ν η. — Δε νμπό ρε σαν ωρί τ ε ραν α'ρθ ω. — Αυ τ οίδε νξ έ ρουντ ί ποτ ε . τ η νκ όρηντ ης . απήν τ η σε νέ ξ ωθ ε ντ ης κ λ ε ι στ ής θ ύρας η Χαδού λ α. θ α ε υ ρί σκ ον τ οε ι ςε ναπότ αμαν δρι άτ ωνποι μν ί ων .ε πίτ ουδαπέ δου . σι μάε ι ςτ ηνστ ρωμν ήν τ ήςλ ε χού ς . αλ λ ' όχιε ι ςαυτ ότ οκ αλ ύβι . — Τέ τ οι ανώρα. — Πο ι ό ςε ί ν αι . Επήρεξ υλ άρι ακ αιξ ηρόκ λ αδα. — Πο ύτ ονηύρε ς . ε ι ςτ ηναστ ροφε γ γ ι άν . χωρί ςν αε ί πητ ' όν ο μάτ ης . ότ ιοι δύο«τ αχ τ ι κο ί »ε υρί σκ ον τ οπαν τ ού αλ λ ού .

103 . ηκ ού σθησανμε μακ ρυ σμέ ν αλ αλ ήματ α. Απότ ηναν τ ι κ ρι ν ήν κ ο ρυφήντ ηςράχ ης . Ημάν ν ατ ηςτ ηςέ δωκ ε νν απί ητ οφάρμακ ο ν .κ οπέ λ αμ'. Από κ αι ρού ε ι ςκ αι ρόν . — Κου ράγ ι ο . Εί χ ον λ αλ ήσε ιήδη δύ ο φό ρας τ α ορν ί θι α. έ ρρι ψε ν ολ ί γ αε ι ςτ ην ε στ ί αν . ε κ οι μάτ οε ι ςτ ηνκ οι τ ί δα τ ου. Έλ αβε νέ ν αι μβρί κ ι . ε ναμη χαν ί α. δ ύοημε ρώνζ ωής . κ'έ βαλετ οαγ γ ε ί ονε ι ςτ οπυ ρ. κ οι .τ αέ ρρι ψεμέ σα.τ οοποί ονε ί χεέ λ θ ε ι κ ι αυ τ όε ι ςτ ο νκ όσμονδι ' αμαρτ ί αςκ αι βάσαν α. λ έ γ ω. Ει ςτ αύ τ α απήν τ η σε νε υθύς τ ολ άλ ημα τ ων πε τ ε ι ν ών από τ ον ορν ι θών ατ ου κ αλ υ βι ο ύτ ουΛυρί γ κ ου . Τοθυγ άτ ρι ο ν . κ 'ε φοβε ί τ ομηνε ξ υπν ήσηέ ξ αφν ακ αι θορυ βηθή. έ ψαξ ε νε ι ςτ οκ αλ άθιτ ης . κ αιτ ο βρέ φος ε φαί ν ε τ οέ τ ο ι μον ν αξ υπν ή ση κ αιν α φων άξ η. όπο υ ήσανάλ λ ακ αλ ύβι ακ ατ ο ι κ ούμε ν α απότ ας ο ι κο γ ε ν ε ί αςβοσκ ών ..κ οι . πολ λ άκ ι ςε παν αλ αμβαν ομέ ν η.τ ο ο ποί ονε ί χ επαρασκ ε υάσε ι ηΦραγ κ ο γ ι αν ν ού.ε ί πεσι γ άε ι ςτ ηνγ ραί αν : — Μηντ ηνξ υπν άς . «Κοι . ν ε ύ ουσαπροςτ ομέ ροςτ ηςλ ε χ ών ας . ότ αν τ ο φύ σημα τ ου ε γ ί ν ε τ ο οπωσούν σφοδρότ ε ρον . Ηλ ε χών αε ξ ύπν η σε . Σανξ υπν ήση . Η Πο ύλ ι αε ί χ ε νυ πε ρβήπροπολ λ ούτ ομε σουράν η μα. κ ο ι !». Η ώρα παρήρχ ε τ ο. τ ο οποί ο νε υ ρί σκ ε τ οε πίτ ης ε στ ί ας . ε φαί ν ε τ ο δετ ωό ν τ ιη συλ λ αβή αύ τ η (ήτ ι ς φαί ν ε τ αιν αε ί ν αιη πρώτ ησυ λ λ αβήτ ου«κ οι μήσου!». Εί τ α. τ ο ε γ έ μι σεν ε ρό ν . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε ξ ηκ ολ ού θε ιν α φυ σάτ οπυ ρ. μι κ ρό νράκ ος . ε ί πε ναύτ ημεπραε ί ανφων ήν . ν αε ξ ασκ ή παράδ οξ ονυ ποβολ ήν κ αι γ ο ητ ε ί αν . ήαυ τ ήηρί ζ ατ ου«κ ε ί μαι »). Η κ όρητ ηςέ κ αμν ε κ ακ ήλ ε χ ωσι ά.. ύστ ε ραν ατ οπι ηαυτ ό.τ ην γ ων ί αν . ε πήρεδύ οήτ ρί ακ λων αράκ ι α βο τ άν ων . αλ λ ' ηαν απν οήτ ουήτ οδύ σκ ολ οςκ αι η κο ύε τ οε νμέ σω τ ηςσι ωπής . ε πε θ ύμε ιν ατ ηνε ρώτ η σηκ αιπάλ ι ν πώςε υρέ θηε κ ε ίτ οι αύτ η νώραν . ε φύση σεκ ' ε ξ άν αψε τ ην φλ ό γ α. αλ λ άδε νε τ όλ μα. ημαμμήτ οε ν αν ούρι ζ εδι 'ε ν όςμον οσυλ λ άβου. Ηγ υν ή απήν τ η σεδι άν ε ύ ματ ος . Ηγ ραί α. ε φαί ν ε τ ο.

Ι Δ' Πε ρίτ απρώτ αγ λ υ κο χαράγ ματ α. — Καλ άπο υήρθ ε ς . — ΟΘε όςμ'έ στ ε ι λ ε . τ οβρέ φο ςε ί χ ε νε ξ υ πν ήσε ι . Εσυ μβούλ ε υσετ ηνλ ε χώ ν αβάλ ητ οπαι δί ονε ι ςτ οβυζ ί .. Ο παραγυ ι ός λ ε ί πε ι κ 'ε ί μαι μον αχ ός .ε ση κ ώθηκ 'έ τ ρε ξ ε νε ι ςτ ηνθύ ραν . τ οέ ρμο!.— Πο ύβρέ θηκ ε ςε δώ. — Έλ αν α μουδώσηςέ ν αχ έ ρι . —Γ ρι ά!. τ οάρμε γ μα. Ηγ ραί αε γ ν ώρι σετ ηνφων ήν . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού έ κ αμε κ αιπάλ ι ν «κ ουμάν τ ο». κ ιάρχι σε ν α κ λ αυθμυ ρί ζ η. δι άν αδοκ ι μάση αν κ ατ έ βη τ ογ άλ α. πώς ε ί χ ον . 104 . κ ' ε υ θύς κ ατ όπι νμι αφων ή.κ 'ε δ υσκ ο λ ε ύ ε τ ον ατ ηναν αγ ν ωρί ση. Τω όν τ ι . — Δε νμπορε ίκ αν ε ί ςμον αχ όςτ ου.κ 'ε κ άλ ε ι τ η νπε ν θε ράτ ο υ.. Ησθ άν ε τ ο μόν ον ε πε ί γ ου σαναν άγκ η ν .. Πρέ πε ιν α'χ ητ έ σσε ρα χ έ ρι α! ε πρόσθε σε νωςαυτ οδι κ αι ολ ο γο ύμε ν ος .ε ί πεμε τ άπε ποι θ ήσε ωςηΓι αν ν ού. ε ί πε νηλ ε χ ών α. Ο Γι άν ν ηςφαί ν ε τ αιότ ιδε νε σκ έ φθηκ ανν αε ρωτ ήσηδι άτ ηλ ε χ ώ. αύ τ η. Γρι ά! κ οι μάστ ε .ε δ ήλ ωσετ ότ εκ αι ηγ ραί α. Τηνε κ οί τ αζ εμεαπορί αν . κ' έ κ ραζ ετ ηνπε ν θε ράντ ουν ατ ο νβο ηθήσηε ι ς τ αςποι με ν ι κ άςε ργ ασί αςτ η ςπρωί ας . δηλ αδήί σωςε ι ςτ οξ ε μάν δρι ασμα. κ αι τ αλ ο ι πά. τ ην γ υ ν αί κ ατ ου . αν κ αιε ί χε παραξ ε ν ε υ θή κ ατ αρχ άς . ε φών αξ ε νο Λυρί γ κ ος . κ αιδι άτ οτ έ κ ν ον τ ου . ε σκέ φθη κ αι αν ε γ ν ώρι σε νότ ιη παρο υσί ατ ηςΓι αν ν ούςήτ ο μί α παρηγ ορί αε ι ςτ ην μο ν αξ ί αντ ων . Ήτ ονοΛυ ρί γκ ος .. Συγ χ ρόν ως η κ ούσθ ηκ ρότ ο ςέ ξ ωθ ε ν .

κ αιδε νε ί χε ναν τ ι λ ηφθήκ αλ ώς τ ηναπο υσί αντ ηςμη τ ρόςτ ης . οΛυρί γ κ ο ς . τ αςοπο ί αςε ί χε ναι σθαν θήαλ γ ε ι ν ώςυ πό τ αςμε λ αν άςπτ έ ρυ γ αςτ ωνον ε ί ρωντ ης . «Όλοκ ορι τ σούδι α. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . τ οέ ρμο. Τότ ε ε ν θ υμήθη ότ ιπρι νν ' αν αβή ε ι ςτ οκ αλ ύβι . Το θ υγ άτ ρι ον ε κν έ ο υ άρχ ι σε ν ακ λ αυθμυρί ζ η πο λ ύτ ρυφε ρά κ αι παραπον ε τ ι κ ά. αυ τ όκ ανπου'ν αι μι κ ρό.κ αι ήτ οκ τ ι σμέ ν ον δ ί πλ α. κ αι δε νέ χ ε ι ν ' αφή σημε γ άλ ονκ αημόπί σω τ ου! Τηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν ηντ ηςήλ θε νε ι ςτ ονν ουνμί α μι κ ρά απορί α· πού ε υ ρί σκ ον τ ο τ ' άλ λ ακ οράσι α τ ου Λυ ρί γ κ ου. Ήτ οτ ομι κ ρόνκ αλ υ βάκ ιτ ηςγ ραί ας . άρχ ι σεν ασκ έ πτ ε τ αι μέ σατ ης : — Αχ ! δί κ ι οέ χ ε ι . Η λ ε χώ ε υ θύς κ αιπάλ ι ν απε κ ο ι μή θη. 105 . ε πέ ρασε νέ ξ ω από τ ην θύ ραν ε ν ός άλ λ ουμι κ ρο τ έ ρουκ αλ υβί ου . μέ χ ρι ς οχλ η ρότ η τ ος .τ αάλ λ ακ οράσι ατ ουΛυρί γ κ ου . ΗΦραγ κο γ ι αν ν ούέ με ι ν εμόν η . Εκ ε ίβέ βαι α θα ε κ οι μών τ ο. οΜε γ αλ οδύ ν αμο ς !. Ην ε αράγ υν ήε ί χελ αγ οκ οι μηθήπάλ ι ν . οκ αη μέ ν ος . τ α με γ αλ ύτ ε ρα. ρογ χ αλί σματ α. ήτ ι ς ε ί χ ε λ η σμον ήσε ιόλ αςτ αςτ ύψε ι ς . φρο ν ούσα ότ ιτ οκ αλ ύτ ε ρον ή τ ονη λ ε χ ών αν α κ ο ι μάτ αιγ ι αν αησυ χάζ η. Με τ ' ολ ί γ αςστ ι γ μάςε ξ ύπν ησεκ αιε ί πε : — Πο ύπάε ι ημάν ν α.τ οο ποί ονήτ οχ αμόγ ε ι ον . Καιτ ίξ αλ άφρωμαθαήτ οντ ώραγ ι ' αυ τ όν . ό λ οκο ρι τ σο ύδι α!»... θ απω. γ ι ατ ην άμοι ρητ ηγ υν αί κ ατ ου . Η Φραγ κ ο γι αν ν ού. δε ν απήν τ ησε τ ί ποτ ε . μαζ ίμε τ ην μι κ ράνθ ε ί αντ ουςτ ηνάγ αμον .κ 'ε κ ε ί μέ σατ ήςε ί χεφαν ήό τ ι ήκ ουε ναν απν οάς κ ο ι μωμέ ν ων . κ αιγ ν ωρί ζ ουσαότ ιηαπόκ ρι σι ςηδι δομέ ν ηε ι ς τ ουςπυρέ σσο ν τ αςκ αιε ι ςτ ου ςωςε νυπν οβασί απαρι μι λ ού ν τ αςβλ άπτ ε ι μάλ λ ον ή ωφε λ ε ί . ν ατ ουτ ο'παι ρν ετ ώρα.Ηγ ραί αε ξ ήλ θ ετ ρέ χου σα. τ ης πε ν θε ράςτ ουΛυρί γ κ ου . κ ο λ λ ητ άμετ οπρώτ ον . τ ο ο ποί ον ήτ οχ αμηλ όν αν ώγ ε ι ο ν . μετ ηνλ ε χ ώ κ αι τ οβρέ φος .κ αι ε σπαράσσε τ οκ αι πάλ ι ναπό τ ουςόν υχ αςτ ηςπραγ ματ ι κ ότ η τ ας ..... όπο υε υρί σκ ε τ οτ ώρα.

Έκ αμεχ ε ι ρον ομί ανωςδ ι ά ν α σχ ηματ ί ση τ ους δακ τ ύλ ου ςτ ης ε ι ςδ ι λαβί δα. τ ο βρέ φο ςτ ο ο ποί ονε σάλ ε υεκ αιαν άσαι ν ε νε ν τ όςτ ηςσκ άφης . ε ι ςτ ο μι κ ρόν χ αγ ι άτ ιέ ξ ω.ε ν δί δουσαε ι ςώθησι νέ ξ ωθε ν . αλ λ ' όμως απε φάσι σε ν α υπε ρπηδήση τ ον φραγ μόν τ ούτ ον . αλ λ ά μόν οντ ηνε ί χ ε γ ε ί ρε ι . ε ι ς αρπάγ ην κ αι στ ραγ γ αλ ι άν . Η φωτ ι άε ί χεκ αλ υ φθή καιπάλ ι ν από τ η ντ έ φραν ... τ ουτ σοπάν η. μετ οκ ασκ έ τ ονστ ραβά. Τηςήλ θε νε ι ςτ ονν ουνό τ ι ήτ οαβάπτ ι στ ο ν . 106 .κ αι αντ ο έ πν ι γε .. Η σκ έ ψι ςαύ τ ηε πίμί ανστ ι γμήντ ην αν ε χ αί τ ι σε ν . κ ρότ ο ς . κ αι τ ηνΦραγ κ ο γι αν ν ο ύκ αθ ημέ ν ηνωςφάν τ ασμα. θ αε ί χ εδι πλ ήναμαρτ ί αν . μετ οχ ι τ ών ι ονμι σοκ ο υμβωμέ ν ον .. ως αμαυ ρόν ό γ κ ον κ ατ ακε ι μέ ν ην . Ήτ οσκ ότ ος . φο υσκ ωτ όνε πί τ ουστ ήθ ους .. ηπε ν θε ράτ ουΛυ ρί γ κ ου αν αχ ωρήσασα δε νε ί χ εκ λε ί σε ιμετ ο μάν δ αλ ον . κ αι με τ ηνκ άπανδι πλ ωμέ ν ηνμακ ρυν άρι ε πί τ ουαρι στ ε ρούώμο υ.ε ν τ όςτ ουοποί ουωλ όλ υζ ετ ομι κ ρόν . Έξ ω..η ρώτ ησε νοε μφαν ι σθε ί ςάν θρωπο ς .. Τηνλε χ ών ανε ι ς τ ην στ ρωμν ήν τ ης . Ησθάν ε τ οτ ηνστ ι γ μήνε κ ε ί ν ηναγ ρί ανχ αρ άνν α πν ί ξ ητ ο μι κ ρόνθυ γ άτ ρι ον . Παράέ ν αδάκ τ υλ ον ... βήμα. Το λ υ χν άρισβηστ όνε κ ρέ ματ οαπότ ομι κ ρό νράφιτ ηςε στ ί ας . Ο άν θρωπο ςδ ε νέ βλ ε πε νε ι μήαμυ δράςσκ ι άςμέ σα. ε ί χ ε νε ξ ημε ρώσε ι .Ωςε ναλ λ οφροσύ ν ηκ αιε νπλ άν ηον ε ί ρου.. μεστ ρι μμέ ν οντ ονμύστ ακ α. η κ αν δ ήλ α ε τ ρε μόσβη ν ε ν ε μπρός ε ι ς τ α ε ι κ ον ί σματ α. ην ο ί χ θηπέ ρανκ αι πέ ραν . ηχ ε ι ρτ ηςέ ψαυετ ονλ αι μόντ ο υμι κ ρού πλ άσματ ος .κ αι παράδύολ ε πτ άοή λι ο ςθ'αν έ τ ε λ λε ν . Μέ σα στ ο κ αλ ύ βι . έ τ ε ι ν ετ η νχε ί ρανπροςτ ο λ ί κ ν ο ν . Την στ ι γ μήν ε κ ε ί ν ην ηκ ο ύσθη φων ή.. τ ηνοπο ί ανηγ ραί α. — Εδώ ε ί ν αι . κ αιτ ε ί ν ο υσαν τ ηνχ ε ί ρανπροςτ ολ ί κ ν ον .ε δώ ε ί ν αι τ οσπί τ ιτ ου Λυρί γ κ ο υ. κ αιηθ ύρα. ήτ ι ςε χ ρησί με υε νως λ ί κ ν ο ν .. Ήτ ονχωρο φύλ αξ .

Τηνκ ατ έ λ αβεφρί κ η. ε ξ 'ό σωνε ί χονδι ηγ η θήτ ηνε σπέ ραν τ ηςπρο τ ε ραί ας . Τοχαμηλ όνπαράθ υρονμόλ ι ςαν ε ί χ εμι σήνοργ υι άν απότ ο υε δάφους . έ λ ε γε πάν τ οτ εν αι . απόκ οι ν ο ύμετ ο νπάρε δ ρο ντ οναστ υν όμον .κ αι μετ ονε ν ωμοτ άρχ ην . κ ' ε πή δησε ν έ ξ ω. ε ι ςτ ηνπολ ί χ ν ην . τ ου ο ποί ουτ αδι άφοραμο ν οπάτ ι ατ ηςή σανπολ ύγ ν ωστ ά.. Ακ ρι βώς ό πι σθέ ντ ης ήτ οε ν μι κ ρόν παράθυρον βλ έ πον προς βο ρράν . πώςτ όσο νε ί χ εσαστ ί σε ι .τ ουςε ί χε στ ε ί λ ε ιν αυπάγο υνε ι ςτ ηναγ ροτ ι κ ήνο ι κ ί αντ ο υΙ ωάν ν ουΛυρί γ κ ου.τ α ο ποί α ως τ όσον ε υ ρί σκ ον τ ο δί πλ ατ ης ..ν ο τ ι σμέ ν ονκ αι κ ακ ο κ λ ε ι σμέ ν ον . Μόν ονε ί χ εξ ε χάσε ιν απάρημαζ ίτ οραβδίτ ηςκ αιτ οκ αλ άθιτ ης . οιε ι ρημέ ν οι φωστ ήρε ς συν έ λ αβον τ ην υπόν οι αν ότ ιο Λυ ρί γ κ ος ε ν ε ί χ ε τ οε ι ςτ ην 107 .. καιοδ ούποςτ ηςπτ ώσε ως τ ηςούτ εηκ ο ύσθη . Έπε σε νε πάν ωε ι ςχ όρτ ακ αιάχ υρα. Ήτ ο άξ ι ον απορί ας .ε ι ςόσα απε φαί ν ε τ οο ε μπν ε υσμέ ν ος ε κ ε ί ν ος λ ε ι τ ουργ ό ςτ ης Θέ μι δ ος . δι ά ν ατ ονπροσκ αλ έ σουνν αε μφαν ι σθήε ν ώπι οντ ωναρχ ών . ε ι ςτ ο πάτ ωμα.ΗΦραγ κο γ ι αν ν ούέ με ι ν εμετ ηνχ ε ί ρατ ε τ αμέ ν ην . κ αιν α στ ραβωθο ύν .. κ αιε ί δ ετ ον φο βε ρόνκ ί ν δυν ον . Δε νε γ ύρι ζ εν α ι δ ήο πί σω τ η ς . Ήτ ο βε βαί αό τ ιοιδ ύο «τ αχ τ ι κ ο ί » θ ' αργ ήσου νν α ε ν ν ο ήσουντ ι συ ν έ βη. όστ ι ς . όστ ι ςδε νέ λ ε γ επο τ έόχι . Τω όν τ ι οι δύ οε κ ε ί ν οι άν δρε ςτ η ςδημοσί αςαν άγ κ ηςδ ε νε ν ό ησανκ ατ ' αρχ άς τ ιε ί χ ε συμβή. ν αμηντ ην ι δ ούνοι δ ι ώκτ αι τ η ς . Εν τ ός δε υτ ε ρολ έ πτ ου ήλ θε νε ι ςε αυτ ήν . ε στ ράφη μηχ αν ι κ ώς . οιδύο χ ωροφύλ ακ ε ς . Ωςτ όσονέ τ ρε χ ε ν .ε πε ι δ ή. υπόσαθρον . τ ρόμος . ζ άλη .κ 'έ τ σιτ ηςήρχε τ οανή τ ο τ ρόπο ς . κ αι ν αβαλ θούνν ατ ηνκ υ ν ηγ ήσο υν . έ τ ρε χ ε ν . ν αγ υ ρί σηπί σω ν ατ απάρη.κ 'ε ναν άγ κ η ν ατ ονφέ ρου νδι άτ ηςβί ας . Το υς ε ί χ ε στ ε ί λ ε ι «κ ατ ε πε ί γ ον » οπί σω ο ε ι ρην ο δί κ ης . ε ί χ ε νε ι σέ λ θ η μέ σα ε ι ςτ οδ άσος . άν οι ξ ετ οπαράθ υρον . Τα ε ν θυ μήθηακ ρι βώςτ η νστ ι γ μήν κ αθ' ηνάρχι σεν ατ ρέ χ ημε τ άτ οπήδη ματ ης . Ωςν αε ί χετ ι ν αχ θή από έ κ ρηξ ι ν .

κ 'ε πρόφε ρεμεασθε ν ήφων ήν : 108 . κ υ ρτ όν . κ αιν αε ξ ε τ άσουνόλ ου ςτ ου ςβο σκ ούςτ ου βο υν ού . ε ί δ ε ν ακ τ ί ν ας φωτ ός ε κ ε ί θε νν αε ι σδ ύωσι . κ αιε ί δε σκ ότ ο ςκ αισκ ι άνμέ σα. ε ί δεκ αθαράτ ηνγ υν αί κ α τ ηνλ ε χ ώ. τ ων μοσχο μαγ κ ών .ε πήρανμαζ ί κ αι τ ι ςκ άπε ςτ ων . κ αιήκ ουσε τ ον ασθε ν ή δού πον τ ης πτ ώσε ως . τ ηνο ποί ανέ λ ε γ ονότ ι ε ί χ ονι δε ί ν ' αν αρρι χάτ αι ε ι ςτ ον κ ρημν όν τ ου πε τ ρώδ ους βουν ο ύ οιδύο στ ρατ ι ωτ ι κ οί άν δρε ς . ε ι ςτ α ι σόγ ε ι ατ ηςδ ημαρχ ί ας . χή ραςΙ ωάν ν ουΦράγ κο υ. συ ν ε στ αλ μέ ν ον . ή κ ουσετ ονκ ρότ οντ ου βο ρε ι ν ούπαραθύ ρου αν ο ι γο μέ ν ου. ε φρόν τ ι σεν απροσθ έ σηοε ι ρην οδί κ ης ). Όθ ε ναμέ σως . κ αιε ι ςτ ας δ ί πλ ας δι αστ αυ ρουμέ ν ας ακ τ ί ν αςτ αςδι άτ ηςθ ύραςκ αιτ ουπαραθύρο υ. οιδύο χ ωροφύλ ακ ε ς . τ ον οπο ί ον θα ηξ ήτ αζ ον οιί δι οι . κ αιτ οέ βαλ αν δρόμον δι άτ ο βο υν όν . ε ξ απλ ωμέ ν ηνε πί τ η ςκ λ ί ν ηςτ ης . ε πή ραν τ ι ςκ άπε ςτ ων . σαραν τ αποδαρο ύσε ς κ αι σαμαμί θι α.τ αγ ε μάτ ααπόβλ ατ ού δε ς . Όθε ν . κ ' ε υθύ ςε ν μαύ ρονσώμα ν αφράτ τ ητ αςακ τ ί ν αςτ αύτ ας . Εστ έ λλ ο ν τ οι δ ί ως δι άν α φέ ρο υν τ ον Λυρί γ κ ον (κ αθώςκ αιπάν τ α άλ λ ονβοσκ όν . — Τί τ ρέ χ ε ι ε δ ώ. τ αοπο ί αε χ ρη σί με υονωςκ αζ άρμα(ηκαζ άρμααυτ ήή τ ον οτ ρόμος τ ων αγ υ ι ο παί δων . αλ λ άπρο πάν τ ωνδ ι άν αμυ ρι σθού ντ αί χ ν ητ η ςΦραγ κ ογ ι αν ν ούςκ αι κατ ορθώσουν ν ατ ηναν ακ αλ ύψουν . χ ρι στ ι αν ήςκ αι ε κ τ ε λ ούσηςοι κ ι ακ άέ ργ α. ε φών αξ ε νέ κ πλ η κτ οςοάν θρωπο ς . Ότ ανοπρώτ οςχωρο φύλ αξώθησετ ηνθύραντ ουοι κ ί σκ ου . ε ι ς ε ν σφύ ρι γ μα τ ου ε ν ωμοτ άρχ ου ε σηκ ώθησαν . ως κ αιόλ ων τ ων ο φε ι λ ε τ ών τ ου δημοσί ο υ). Δι άτ ούτ οε ί χ ονπλ ηρε ξ ουσι ότ ητ αν αψάξ ου νό λ α τ α μαν δ ρι άκ αιτ ι ςστ άν ε ς .υ πόθε σι ντ ηςφυγ ήςτ ηςγ υν αι κ όςΧαδού λ ας . — Ηλε χ ών αε ξ ύπν ησε . φο ρούν τ ε ςόλ ηντ ηνστ ολ ήντ ων . δι άκ αλ όνκ αι δι άκ ακ όν . αφούε κ οι μήθησανε πίδ ύοήτ ρε ι ς ώρας . κ αιόστ ι ς θα έ λ ε γ ε «μπε ρδε μέ ν αλ όγ ι α». άμορφο ν . πε ρί όρθ ρονβαθ ύν . Τότ ετ ο παράθυρον έ με ι ν ε ν αν οι κ τ όν .

Αλ λ ' ό μωςδε νησθάν ε τ οε νασφαλ ε ί α. κ αι ν ατ οβάλ ου νστ απόδι αν ατ ηνκ υν η γ ήσου ν . Αλ λ ' ε ί δαντ άχ α ακ ρι βώς . αλ λ άτ ονε μάν τ ε υε ). Ήρθε ς . Ελ ο γ άρι αζ ετ ονχ ρόν ονόσοςθ' απητ ε ί τ οωςέ γ γ ι στ α. δε νυ πέ κ ε ι ν τ οε ι ςτ ο πάθημα τ ούτ ο.κ 'ε κ οί τ αζ εμηνί δηήακ ού σησκ ι άνή βή μα τ ρέ χ ον τ οςλ αγων ι κο ύ. ε ι ςτ α Καμπι ά. ότ ιοε ι ςτ ωνδύο ε κ ε ί ν ων ν έ ων έ πασχ ε ν από άσθ μα. Κατ αρχ άςε ί χ εστ ραφήδ ε ξ ι ά.. ε σύ'σαι . ε ί τ αε στ ράφη αρι στ ε ρά. όπου ε υ ρί σκ ε τ ο ο Λυ ρί γ κ ος κ ' η πε ν θε ρά τ ο υ. δι ά ν ασυ ν έ λ θ ουναπότ ηνέ κ πλη ξ ί ντ ωνοιδ ύοτ αχ τ ι κ οί(τ ο νδε ύτ ε ρονδ ε ν τ ονε ί δε ν . οπόθε νε ί χ ε νέ λ θε ι . Αλ λ 'ε άναυτ ήθα ε λ αχ άν ι αζ ε . Δε νήτ ο πολ ύςκ αι ρός αφότ ου 109 . μή πωςε κ ε ί ν ο ι . δι άν αε ν ν οήσουντ ισυν έ βη.. Δε νε φαί ν ε τ οτ ί ποτ ε . κ ' έ τ ρε ξ ετ οναν ήφορον– με ό λ ον τ ο με ι ον έ κ τ ημα τ ο οποί ον ε ί χ ε ν ο αν ηφορι κ ός δρόμος δι άν α λ αχ αν ι άσητ ι ς . τ όσω πε ρι σσότ ε ρονθ' αργ ο πορού σαν )ε ί τ αν απε τ άξ ουντ ι ςκ άπε ςτ ωνκ άτ ω. κ αί τ οιν έ ο ι .. κ ατ άσύ μπτ ωσι ν . ξ ε γ λ ωσσασμέ ν ηηΦραγ κο γ ι αν ν ού. Ι Ε' Επάν ω. θ αέ τ ρε χ ον ί σως προ ςτ ην στ άν ην . χωρο φύλ ακ ος . ε γ ύρι σεπρος τ ονκ ατ ή φο ρον . ότ αν έ φθασε λ αχ αν ι ασμέ ν η. Η Χαδ ούλ αήξ ε υρεμάλ ι στ α.— Μάν ν α. ήε γ ν ώρι ζ αντ ο μον οπάτ ιτ ο ο ποί ονε ί χ επάρε ιαυτ ή . κ αιδε ν θα ή ξ ε υ ρετ ί ποτ εν ατ ους ε ι πή· αλ λ άτ ότ ε . ε στ άθη. ε ι ςτ ο υψηλ όν ο ρο πέ δι ον . ί σωςν α ζ ητ ήσο υν πλ ηροφορί ας (η λ ε χ ών α θα ε τ ρόμαζ ε ν άδι κ α. Έκ αμν εκ άτ ιωςμαθ ηματ ι κ όν υ πολ ο γι σμόν . ωςν αήθε λ εν απάρη τ ονκ ατ ήφορον . ήε ν ό ησαν . ότ ανκ ατ αδι ωκό με ν οςβι άζ ε τ αι ν ατ ρέ χ η.. Καιμήπωςε ί χ ετ ρέ ξ ε ιόλ η ντ ηνώρανέ ν ακ αι τ οναυτ ό νδρό μο ν . Εστ άθη ωςαφηρη μέ ν ηκ ' ε σκ έ πτ ε τ ο.

Ήτ οο κ αλ ού με ν ος Καμπαν αχμάκ ης . Ήρχ ε τ ο με πατ ήματ α λ οξ ά. ακ ο λο υθο ύμε ν οςαπό τ ον σκύ λ ον τ ου. κ αιαν έ με λ λ ον ν ατ ην ον ομάζ ουν «στ αυ ρομάν ν α»!! Εί χεπαρατ η ρήσε ιάλ λο τ ε .. — Α! πούθεαυτ ότ οκ αλό !ε ί πεμετ ηνφων ήντ ουτ ηνδυ σδι άκ ρι τ ονκ αι τ ραχε ί αν . ότ αν αυ θαδι άζ η.. σφί γ γ ωντ ουςοδ όν τ αςε ν ώ ωμί λ ε ι . ότ ιτ ο ε ί δο ς αυτ ών τ ων αν θρώπων τ ότ ε μάλ ι στ α θυμών ου ν ότ αν ο κ ατ αζ η τ ού με ν ος αν θ ί στ ατ αι . Ο άν θρωπος ε φαί ν ε τ ον αε υρί σκ ε τ αιε ι ς με γ άλ ην θ λ ί ψηνκ αι αδημον ί αν . Ω! βέ βαι αέ χο υνδί κ αι οντ ότ εν ασκ λ ηρύ ν ων τ αι . τ ηνκ όμηνκ αιτ ογ έ ν ε ι ονμεχ ρώμααχ ύρουκ αψαλ ι σμέ ν ου . όστ ι ςε γ ρύλ ι σε νάμα ε ί δετ ην γ υ ν αί κ α. Ο άν θρωποςέ κ αμν ε τ οκ αθ ήκ οντ ου .κ αιαν αγ κ άζ ων τ αιαυτ οίν ατ ονκ υν ηγ ού ν . ε υ ρύστ ε ρν ος . Τομ' σ' αγ ροί κ ησα...αυ τ όςε ί χεπαρακ αλ έ σε ι τ ονγ αμβρόντ ηςν αε ι πήτ ηςγ ρι άςν ατ ο υκ άμη έ ν αμαν τ ζ ο ύν ι δι άτ ον όση ματ ού τ ο. υψηλ ήνί σαμετ ομπόι τ ο υ. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούτ οναν ε γ ν ώρι σε ν . Εκ ε ίόπουί στ ατ οσυ λ λ ογ ι σμέ ν η.έ ν αβοσκ ό ν . ι σχ ν ός . κ αι βι άζ ουσααυτ ο ύςν ατ ρέ χο υνδε νε πε ρί με ν ε νέ λ ε οςαπ' αυτ ούς . ε στ άθηε ν ώπι ο ντ ης Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύς . κ αιν αγ ί ν ων τ αιθη ρί ααν ήμε ρα· όθε νκ αιηΦραγ κ ο γ ι αν ν ο ύ. κ υρά-Γ ι αν ν ο ύ. Ήρχε τ ο από τ οκ αλ ύ βικ ' ε πήγ αι ν ε νε ι ςτ ομαν δρίτ ου. με λ αψός . ΟΓε ραμπήςσεστ έ λ ν ε ι ! 110 . ε ι ςτ αςπε ρι πε τ ε ί αςκ αιτ α βάσαν αόσαε ί χ ε νυ ποφέ ρε ιε ξ αι τ ί αςτ ουυι ούτ ης . Στ ρέ φε τ αικαιβλέ πε ι έ ν αάν θρωπον . φε ύγ ου σα. απότ ο μέ ροςτ οαν τ ί θε τ ονπροςε κ ε ί ν οε ξουαυτ ήή λθ ε . Αλ λ ' οαφέ ν τ ηςτ ουτ ο νε μάλ ωσε . Αλ λ ά μεόλ ην τ ην ε κ δούλ ε υσι ν αυτ ή ν . αν αυτ ήέ πε φτ ε στ αχ έ ρι ατ ων . κ ρατ ώντ ην ράβδο ντ ουτ ηνκ υρτ ή ν . ώστ εν αβγ αί ν ηη ψυχ ήτ ου ςαν άποδ α. τ αμάμ σεπροσήφε ρα. πολ ύ δε πε ρι σσό τ ε ρον ό τ ανφε ύ γη . Υψηλ ός . Εί δε τ η ν Φραγ κ ογ ι αν ν ού κ ' ε στ άθη. Αςέ λ ε ι παναιπε ρι ποι ή σε ι ςτ αςο ποί αςθατ ηςέ κ αμν αν .τ ουΜο ύρτ ο υ. ηΓ ι αν ν ο ύ ήξ ε υρε ν ότ ιδ ε ν έ πρε πεν απε ρι μέ ν ε ιέ λ ε ο ςαπότ ο νχ ωροφύ λακ α. ακο ύε ιβή ματ αό πι σθε ντ ης .

όξ ' από λ ό ου σου. βγ ήκ ετ ηνν ύχ τ α προς ν ε ρο ύτ ης .ε ί πεμετ ου ποκ ρι τ ι κ όνήθο ςτ η ςηΧαδού λ α. θ αδι ώξ ηςκ άθεε ν άν τ ι ο . παλ αβι ασμέ ν η.. 111 . θε ι α-Γι αν ν ού ! ε ί πε νο Καμπαν αχ μάκ ης . θ ε ι α-Γ ι αν ν ού! Τραν ό. τ αμε σάν υ χτ α.κ υ ρα-Γι αν ν ούμ'. χ τ υ πημέ ν η... αυτ ήν ηε ί ν αικ ε ί ν ' ηκ αλ ήγ υν αί κ ακ άτ ' απ' τ ηχ ώρα που γ ρου ν ί ζ ε ιτ αγ ι ατ ρι κ άκ αιδι ώχ ν ε ικ άθ εγ ρου σου ζ ι ά αλ άργ α! Τομ' σ' απε ί κ ασα. Ντ ο ύρμα βγ ήκ ε .. ό ξαπ' τ οκ αλ ύβι . ε ί πε νηΦραγ κ ο γι αν ν ο ύ. τ ηνν ύχ τ α. Ω. κ ' ε γ ύρ ι σε πί σω χ τ υ πημέ ν η. αμαρτ ί ε ς !. ν α' χω τ οσυμπάθε ι ο .. ΗΧαδού λ αε σκ έ φθ ηε πί στ ι γ μήν . Χτ υ πή θηκ ε . όξ ' απ' τ οσι αγ όν ιτ ης . Η γ λ ώσσατ ηςκ ρε μασμέ ν η. κ ' ε γ ύρι σεπί σω κ ακ άκ ι αδ έ ξ ι α.— Τί λ ε ς .. — Με γ άλ οζ αράριμ' ε υ ρήκ εν α'χ ωτ οσυμπάθε ι ο. Ο Γε ραμπήςτ οξ έ ρε ι . ξ ε γ λ ωσσασμέ ν η. κ αλ όθ ατ ης κ άμης · μετ αγ ι ατ ρι κ άσου. κ υρα-Γι αν ν ο ύμ! Μον άχ αν ατ ην θ ωρήσης . αγ ρού ν ι στ η. Κε ί τ ε τ αιστ οστ ρώμα μι σοπε θαμέ ν η! — Αλ ήθ ε ι α.. — Τί τ ρέ χ ε ι . Εί τ αε ί πε : — Καλ ά· θαπάω αποκ ε ί . θε ι α-Γ ι αν ν ού! Όξ ουαπό λ ό ουσου.τ ώρα-τ ώρα. κ ' ε γ ύ ρι σε μον οκ οπαν ι ά. Ελ μπέ τ . παι δί μου . άτ υχ ον τ έ ρτ ι ! Η φαμι λ ι άμ'. — Προχ τ έ ςτ οβράδ υ... — Καλ άπουσ' ε στ αύρωσα! Εί πα.. ν ' αγ ροι κ ήσηςσετ ιχ άλ ιβρί σκ ε τ αι . μο ν οκ οπαν ι άςσ' ε γ ρού ν ι σα!..έ ν ακ'έ ν α! — Και πώςτ ηςήρθεαυτ ό.γ υ ι έμου .κ υρα-Γ ι αν ν ούμ'... τ ώραε δώ πουσ' ε στ αύρωσα.. Και πότ εέ γ ι ν εαυτ ό. κυ ρα-Γι αν ν ο ύμ'.. τ ηνηύρεκ ακ ήθε ρμασι άκ αικ ρυάδακ ιασπασμοί . Ντ ούρμαβ γή κ εόξ ' απ' τ οκ αλ ύ βι .τ ηλ αλ ι άτ ηςτ ηνέ χασε . μακ ρι άαπόλ όγ ουσο υ. — Να 'χ ης πολ λή ζ ωή κ αι κ αλ ή ψυχ ή. Κοπι άζ ε ι ς ως τ οκ αλ ύβι μπάρι μ. — Πο ι ο ςξ έ ρε ι τ ι αμαρτ ί ε ς . Μαδεξ έ ρ'ς τ ί ποτ ε ... ΟΓ ε ραμπήςσ' έ στ ε ι λ ε .

γ ε ρόν τ ι σσα. — Ταβάσαν αδ ε νλ ε ί που ναπότ ονκό σμο. ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούε σκ έ φθηότ ι θ αε ί χεκ ατ αφύγ ι ον .... τ ο υλ άχι στ ον . ε ι ςτ ηνκο ρυφήντ ουρέ ματ ο ς . φαν τ αζ ό με ν ηκ ατ άπάσανστ ι γ μή νότ ι ή κο υεβήματ ατ ωνχ ωροφυλ άκ ων .» ε ί πε νο Ι ωάσαφ. κ ηπου ρόν τ ο υ μον αστ ηρί ου τ ου Ευαγ γ ε λ ι σμού .. τ ον πάτ ε ρ Ι ωάσαφ..τ οοποί ονδι έ γ ραφεπρο ςτ αάν ωτ ηνσε μν ήνκ ατ ατ ομήν τ ου..ε ί πε νε νθλ ι βε ράδι αχ ύσε ι ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού .. Εστ άθη ν α πί ην ε ρόνε ι ςμί ανβρύσι ν . κ ατ ήλ θε νε ι ςτ ης Αγ αλ λ ι αν ούς τ ο ρέ μα. Εκ ε ίσυ ν ήν τ ησε νέ ν αγ έ ρον τ α μο ν αχόν . γ ε ρό ν τ ι σσα. ε στ ήρι ξ ετ ην κ ε φαλ ήν ε ι ςτ ην χ ε ί ρα τ ης . όπου οιχ ωροφύ λ ακ ε ς αδύ ν ατ ον θα ήτ ον ατ ην ε ύ ρωσι . δε νμπορε ίν ατ ' αποφύγ η.. — Πο ύβρέ θηκ ε ςε δώ.. Έχ ω βάσαν ακ αι πάθι α. — Αχ! πάτ ε ρΓι άσαφε . Όσοκ αιν α κ άμηοάν θρωπο ς . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε ί χ εκ αθ ί σε ιν αλ άβη αν αψυ χήν πλ ησί ον τ ης δ ροσε ράς πηγ ής .. Ο πάτ ε ρ-Ι ωάσαφ ή λθ εν αγ ε μί σηέ ν αστ αμν ί ονύδ ατ ος . Κάτ ι συ λ λ ογ ι σμέ ν ησεβλ έ πω.. γ έ ρον τ ά μου. ε φαί ν ε τ ο βυ θι σμέ ν ηε ι ςλ ογ ι σμού ς . κ αισυγ χ ρόν ως«αυ τ ι άζ ε τ ο» κ ' έ τ ε ι ν ετ οο υς . — Αχ !γ υι έμου !. Να 'μουνπουλ ί ν απέ τ αγ α!!! — «Τι ς δώσε ιμοιπτ έ ρυ γ ας ωσε ίπε ρι στ ε ράς ..* * * Αφούαπε μακ ρύ ν θηοΚαμπαν αχ μάκ η ς .. Επήρε τ ο ν κατ ήφορον . δι άτ ηνε πομέ ν ην ν ύ χτ ακ αιό τ ιτ ο κ αλ ύ τ ε ρον θ αή τ ον ακ ρυφθή τ ην ημέ ραν ε ι ςκ αμμί αν λ όχ μην ή ε ι ς κ αμμί αν σπη λι άν .κ αιι δώντ ην Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύτ η νε κ αλ η μέ ρι σε . — Ήθε λ αν αέ φε υγ α απ' τ ον κ όσμο. ε ν θ υμηθε ί ςτ ονψαλ μόν . Δε νμπορώ ν α υ ποφέ ρω πλι α! 112 .

ότ ιε ί δον αν ο μί ανκ αι αν τ ι λ ογ ί ανε ντ ηπόλ ε ι ». Ήτ οε ι ς αθ λί ανκ ατ άστ ασι ν . κ αι ζ ητ ούν τ α θωπε ί ας . τ ηνη ρώτ ησεδι άν ε ύ ματ οςμάλ λο νήδι άτ ης φων ήςηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . τ αοποί α ε ί χ εσυλ λ έ ξ ε ιτ ηνη μέ ρανκ άτ ωε ι ςτ αρέ ματ ατ ωνκ οι λ άδων . γ υν ή πλ έ ον ή τ ρι άκ ον τ αε τ ώνκ αιμή τ ηρπέ ν τ ετ έ κ ν ων . απ' τ οφθόν ο. κ ' ε ξ έ πε μπε ν αν άρθρο υςφων άς . Δε νε ί χ επλ έ ο ντ οκ αλ άθιτ η ς . γ λ ε ι φί δι κ α. καιησχ ολ ε ί τ ον αβράση βό τ αν α δι άτ ηνπάσχο υσαν . κ αιμε γ άλ ηλ ι γ ο ψυχ ι άμ' ε κ όλ λ η σε . ηγ λ ώσσατ ηςε κ ρέ ματ οέ ξ ωτ ουστ όματ ος . Η πάσχ ου σααπήν τ ησεδι άγ ρυλ ι σμο ύουδέ ν τ οαν θρώπι ν ονέ χο ν τ ος .ε ι ςτ ο κ αλ ύ βιτ ου Καμπαν αχμάκ η. αλ λ άε ί χε γ ε μί σε ιτ ουςκό λ που ςτ η ςαπόδι άφο ραμι κ ροσκ οπι κ άχό ρτ α. απ' τ ηνκ ακ ογ λ ωσσι ά. ε πέ φε ρε νοΙ ωάσαφ. συν ε χ ί ζ ωντ ονψαλ μό ν . Η σύζ υ γ ος τ ου βο σκ ού. Η Γι αν ν ού 113 .κ αικατ αδί ε λ ετ αςγ λ ώσσαςαυ τ ών . — «Κατ απόν τ ι σον . «από ολ ι γ οψυ χί ας κ αιαπό κ ατ αι γί δ ος ».γ ε ρό ν τ ι σσα. Η Φραγκ ο γ ι αν ν ούε κάθ ι σεπαρ άτ η νε στ ί αν . δ ε νμπορε ίν α γ λ υ τ ώσηέ ν αςάν θρωπος . έ κ ε ι τ οε πίτ ηςκ λ ί ν ης . Κύ ρι ε . — Απ' τ ηνκ ακ ί α. ε πέ ραν ε νοπάτ ε ρΙ ωάσαφ.— «Εμάκ ρυ ν αςφυγ αδε ύ ουσακ αι ηυλ ί σθ ηςε ντ ηε ρήμω» ε ί πε νπάλ ι νο γ έ ρωνμο ν αχός . Ταδύομι κ ράκ οράσι ατ ηςασθε ν ού ςε κ άθι σανσι μάε ι ςτ αγ όν ατ ατ ης Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύς . Τηνε σπέ ρανηΦραγ κ ογ ι αν ν ούε υρί σκ ε τ οε ι ςτ ηνΠέ ρα-Ράχη ν . φών αξ έμεν ασεφι λ έ ψω κ αν έ ν αμαρού λ ι κι ολ ί γ ακ ουκ ι ά. Και απε μακ ρύν θη. Το μούτ ρο τ ηςε ί χ εστ ραβώσε ιαπό τ ηνν ε υρι κ ήν προσβο λή ν . Εί τ ααφούε γέ μι σετ οστ αμν ί τ ουε ί πε : — Ανπε ράσηςαπότ ου ςκή που ς . — Πώςσουήρθ εαυτ ό . — Με γ άλ ηφουρτ ούν αμ' ηύρε . κ όρη μου. γ έ ρο ν τ άμου. — Ο Θε ός ν α σε γ λ υτ ώση.

—Γ ι ώργ ητ όν ελ έ με . — Πο ύν αβρε θήτ οπε τ μέ ζ ι . θε ι ά. —Γ ρι άθέ λ ω. 114 .ν ακ όψουμετ α ξ ε κ ούδ ουν ααπ' τ ακ λή ματ α. — Καλ ά· ν αέ λ θηοπατ έ ραςν α φέ ρηαλ ε ύ ρι . — Κ' ε σέ ν α. — Αν θή . ε ί πετ ομε γ αλ ύτ ε ρονκ οράσι ον . ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού προςτ οπαι δί ο ν .τ ό σονδυν ατ ά. Δε ν πάμετ ώραστ ' αμπέ λ ι ν ατ ακ όψουμε .τ αχ ι ά. ε ί πετ ομε γ αλ ύτ ε ρονε κτ ωνδύοκο ρασί ων .κ 'ε γ ών ασο υκ άμω «γ ρι ά»! Ησύχ ασετ ώρα.γ υ ι έμου .ο ύτ εν α δ ύν αν τ αιτ ο υλ άχι στ ον ν ατ ην αν απλ ηρώσωσι . — Δαφν ώ. θε ι ά. γ υι ε μου. — Τώρα.ν ατ ατ ρυγ ήσο υμε . έ κ λ αι εκ ιε ζ ήτ ε ι«ν αση κ ωθήημάν ν ατ ο υν ατ ουκ άμηγ ρι άστ ο τ ηγ άν ι ». γ υι έμου . τ ο ο ποί ονε φαί ν ε τ ον αε ί ν αιομή λι κ ο νμετ οκ οράσι ο ντ οε ν . κ αιτ α δυστ υχ ή πλ άσματ αδε νή σανε ι ςηλ ι κ ί ανούτ εν ααι σθαν θώσι τ ηνέ λ λ ε ι ψι ν . — Ναζ ήσε τ ε ! — Καιπότ εθατ ακ όψο υμε . ε γ ώ ν α σου κ άμω γ ρι ά. ώστ ε η σθάν θη σανπό ν ον . ηρώτ η σε νηΓ ι αν ν ο ύτ ομι κρό τ ε ρονθ υγ άτ ρι ο ν . ε φών αξ ετ οαγ όρι . Με θαύρι ο ν αμαυ ρί σουντ αστ αφύλ ι αστ ' αμπέ λ ι . — Δε νέ χ ουμεαλ ε ύ ρι . θε ι ά. Αλ λ άτ οαγ όρι δε ντ αή κ ουε ναυτ ά. κ αι ν α'ν αι ζ αρωμέ ν ηγ ρι ά! Να'χ ηκ αι πε τ μέ ζ ι .ε θώπε υσε ντ ασι αγ όν ι ατ ωνκ αιτ ο υςλ αι μούςτ ων . — Όχι τ ώρα. ν ακ άμο υμεπολ ύ-πολ ύπε τ μέ ζ ιν αφάητ ο κ αλ όπαι δί . τ αστ αφύλ ι α.ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . Το μι κ ρόν αγ όρι .κ αι τ οε νε φών αξ ε : — Μάν ν α! Αλ λ ' η μάν ν α ήτ ον δι ' αυτ ά ως ν α μη νυ πήρχ ε . ε ί πε τ υχ αί ωςη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. — Εσέ ν α. Πώςσελ έ ν ε . ωςν αήσαν δ ί δυμα.

πουμουλ ε ς . Τρέ χο υν οι τ αχτ ι κ οίγ υρε ύο ν τ άςσε .ε ί πε νηγ ραί α. — Εγ ώ. ν ατ α πατ ήσο υμε . κ αι θ α μαυ ρί σουν . ί σαμετ οτ η γ άν ι με γ άλ η! — Σέ λ ων α' ν αι πο υλ ύ. Απόψεθαδ έ σουνοιράγ ε ς . — Δω ε ί σαι . κ ατ ακε ί 115 . προσπαθο ύσαν αφαν ήατ άραχο ς .κ υρά-Γι αν ν ού! ε ί πε νε νάκ ρατ αραχ ή. πλ άκ ωσαν ! Ακ ο ύς !κ άτ ου . θα'ρθουντ ώραν αχαλ έ ψουν . κ ρί ματ απολ λ ά. κ ατ άδω έ ρχ ον τ αι τ ώρα. — Τρέ χα. — Με γ άλ ηγ ρι ά. Αλ λ άτ ηνι δί ανστ ι γ μήνηκ ούσθη δ ρομαί ον βή μα έ ξ ωθ ε ν . κ αι ε ι σήλ θε ν ο Καμπαν αχ μάκ ης . κ αιτ αχ ι άτ ο-τ αχ ύ θα πάρου με τ ους τ ρυγ ο λό γ ους ν α τ ρέ ξ ο υμεστ ' αμπέ λ ι . πουλ ύμε γ άλ η !ε ί πε νομι κ ρός ..— Ταχι άτ ο-τ αχύ . Σήκ ου. τ ομι κ ρότ ε ρο ντ ωνδ ύοκ ορασί ων . κ αθώς ε κ οί τ αζ ε ν ε ν αλλ άξ τ ον λ ύχ ν ον κ αι τ ην Φραγ κο γ ι αν ν ού με τ ε θηπό ςβλ έ μμα. ν ατ αλ υ ώσου με . Όπουκ ιανε ί ν αι . στ ηΣκ οτ 'ν ήΣπ'λ ι ά. ζ αρωμέ ν η. κ αιί σως ε ί χεκ λ ί σι νν α θλ ί ψη κ άπως δ υν ατ ώτ ε ρατ ονλ αι μόντ ουκ ορασί ου .ε ν ύστ αξ ε . Μαδε νξ έ ρω. ν ατ ακ άμουμεκ ό τ σι -κ ότ σι . θα σουκάμω ε γ ώ μι αγ ρι ά.κ αιθ αγ λ υκ άν ο υν . ί σαμ' ε μέ ν α. Δεγ ρουν ί ζ ω πώςσ' αγ ροί κ ησανπώς τ απρύμι σε ςκ ατ άδω. κ αιτ ότ ε . τ αξ ε κ ού δουν α.κ αημέ ν η! Τι κ ρί μαέ κ αμε ς . — Ναι . η θύρα ην οί χθ η. Σήκ ου ! Ναφύγ η ς !ν α κ ρυ φτ ής ! — Τί τ ρέ χ ε ι . ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . τ α στ αφύλ ι α. γ υ ι ό κ αμου . κ αιθα κ άμου μεμο υστ όπι τ τ ε ςκαιπε τ μέ ζ ι ακ αιχ ί λ ι αλ ογ ι ώνκ αλ ά. στ οΚακ όρρε μα. Εντ ω με τ αξ ύ . τ οΔαφν ώ. κ αιπό τ εη χ ε ι ρτ ης ε γ λ ί στ ρα προς τ ον τ ράχ ηλ ον . γι ατ ίν αμεγ υ ρε ύ ουνοι τ αχ τ ι κ οί . κ αιαπε κ οι μήθη . ωςν αυπν ωτ ί σθηαπότ οόμματ η ςγ ραί ας ... — Οιτ αχ τ ι κ οίσεχαλ ε ύου ν . ν ατ ρυγ ήσουμε . Η Γι αν ν ού ε πι μό ν ως τ οε χάδε υε ν υπό τ οκ ατ ωσάγ ο ν ον . έ γ ε ι ρετ οκ ε φαλ άκ ιτ ου προςτ ηνε στ ί αν .. τ ρέ χα! ν ακ ρυ φτ ήςπουθε ν άμπάρι μ! Σε λ υ πού μαι . Τίζ αράρ έ κ αμε ςχ ρι στ ι αν ή.ε ί πε νοΓ ι ώργ ης .

Κατ ήλ θε νε ι ςτ ουςκ ήπους .. ηθ έ σι ςτ ηςκ αθί στ ατ οασφαλ ε στ έ ραπροςτ οπαρόν . ν αξ αγ ορε υθής . αλ λ ' αορί στ ως υ πώπτ ε υε νό τ ιπροση ρμό ζ ο ν τ οκ άπωςε ι ςτ ηνθέ σι ντ ης .. τ ονκ ηπου ρόν . Επροχ ώρησε προς τ ο μέ ρο ς . αυτ ι αζ όμε ν ηκ ατ ά πάσανστ ι γ μή. στ ο Ερμητ ήρι ο. Εκ ρύ βηόπι σθ ε ντ ωνθάμν ων .ν α πάρηςτ ο φύση μά σου! Στ οκ λ ήμα στ ο Μον οπάτ ι . αν τ ι κ ρύτ η ςσι δ ηράςπύ λ ηςτ ουΚο ι ν οβί ου. Καθώςέ τ ρε χε ν . Εάν ο ύτ ωςε ί χ ε ν . ό στ ι ςτ ηςε ί χ ε νε ι πε ίδι άφορα ρη τ ά από τ ο Ψαλ τ ήρι ον . τ α κ ρί ματ ασ'. αν άμε σα ε ι ς δ έ ν δρα κ αιθάμν ου ς . τ αοποί αε ί χε νον ομάσε ιοΚαμπαν αχ μάκ ης . κ αι ν ομί ζ ο υσα ότ ιακ ού ε ιπαν τ ού βή ματ α. ε ρχ όμε ν α απόδι ακ οσί ων βη μάτ ων . Ι δ ούε μάκ ρυν αφυγ αδε ύωνκ αιηυ λ ί σθην 116 .. τ α οποί α αυτ ήδ ε νε ν όε ι . ηκ ακ οπάθε ι α. οπόθε νε ί χε νέ λ θε ιτ ην πρωί αν . Αλ λ ως . Τρέ χ α!. Έφθ ασε νε ι ςτ ον μι κ ρόν ν αΐ σκ ον τ ης Ζωοδ όχ ου Πηγ ής .κ αιτ ης ε φάν η ότ ιήσαν πράγ ματ ιο ιχωρο φύ λ ακ ε ς . Ταμέ ρη. γ υν αί κ ε ςποτ έδε νε πή ρχον τ οε ι ςτ ον ι ε ρόνπε ρί βολ ον . ε ι ςτ ο Κοι μητ ήρι οντ ωνΚαλ ογ ήρων . ε ι ςτ ο μον οπάτ ι . απε ί χ ονπολ ύ . αισυγ κ ι ν ή σε ι ςτ ην ε ί χ ονκ ατ αβάλ ε ι . ήκ ου σεβή ματ ααλ ηθή. Καιπράγ ματ ι τ ης ε ί χο ν αφήσε ιως έ ν α βόμβον πε ρίτ α ώτ ατ ης · «Τι ς δώσε ιμοι πτ έ ρυγ αςωσε ίπε ρι στ ε ράς . όπο υε ί χ εσυ ν αν τ ήσε ιτ ην πρωί αντ ονκ αλ όγ ηρον .ε ι ςτ ' Αλ ών ιτ ο υΜον αστ ηρι ού . κ αη μέ ν η . βαδί ζ ον τ ε ς προς τ ην κ αλ ύ βηντ ουΚαμπαν αχ μάκη . δι άτ ηνν ύκ τ αε κ ε ί ν ην . Η αϋ πν ί ατ ων πε ρασμέ ν ων ν υ κ τ ών .. ή τ ι ςήτ οκ ατ άκ λ ε ι στ ο ς . δε νηδύ ν ατ ο δεν α οδοι πο ρήση προ ςτ αε κ ε ίε ι ςτ ην ασέ λ η ν ονν ύκ τ α. δε νμπο ρούνν ασεπι άσ'ν ! Απο κ ε ί μπορε ί ςν ακ ατ ε βήςστ οΓέ ρον τ α. στ ουΠ'λ ι ού τ η Βρύση. Έτ ρε ξ ε ν η αθλ ί α αλ λά δε ν ησθήν ε τ ο πλ έ ο ν δυ ν άμε ι ς ακ μαί ας . Επέ ρασε ν έ ξ ω απότ οΒο υρδου ν αρι ό.κ αθ ότ ι δ ε νε φοβε ί τ οπλ έ ονν ατ ουςσυν αν τ ήση. απότ ονκ ύρι ονδρόμο ν . ε ξ αφν ι ζ ομέ ν η. ε κ ε ί ν ασεπάρου νστ οκ ο ν τ ό.. προςτ ομέ ροςο πόθε ναυτ ήήρχε τ ο.

Στ οκ αλ ύ βιθα' ν αιηλ ε χών α. τ η νε ί χ ονλ άβε ιωςε κκ λ η ρον ομί ας . κ αιμ' ε κ υν ή γη σαν . ήκ ουσετ ονμι κ ρόνκώδων ατ ο υμον αστ η ρι ο ύν αη χήγ λ υκ ά. Δε νθαε ί ν αι κ αλ ύτ ε ραν απάω ν αχ τ υ πήσω τ ηνπόρτ α. ν αε ξ υπν άτ αςηχ ούςτ ουβου ν ού. κ ' ηγ ρι ά. παράε δ ώ. από τ ον σαστ ι σμό κ ιαπό τ η βί α μου. χ ωρί ς<ν α> σκ ο τ ί σο υντ ονν ουντ ωνε ι ςτ ην«ζ ήτ η σι ντ η ςαλ ηθε ί ας ». χ ωρί ςν αέ χησκ οπόνήαπόφασι νπού ε πήγ αι ν ε . Προσε δε χ όμηντ ονΘε όν . αυ τ οί . Έωςτ ην στ ι γ μήντ οέ ν στ ι κτ οντ ηνε ί χ ε νοδη γή σε ι . Καθώς αν ήρχ ε τ οτ ην ράχι ν αν τ ι κ ρύ . τ ηνο ποί αναν ε γν ώρι σε νότ ιήτ οντ ουΓ ι άν ν ητ ουΛυρί γ κ ο υ. Εί χε νέ λ θε ιάρα.. ώρατ ουΜε σον υκ τ ι κ ού . Ο σκ ύλ οςαι σθαν θε ί ςμακ ρόθε ντ ηνπαρο υσί αντ ης .κ αιμε τ άτ ο ύτ ο .ε ί χ οναι σθ αν θήποί ο νήτ ο τ οκ αλ ύ τ ε ροντ οο ποί ονημπορο ύσανν ακ άμουν– τ ον α μηφέ ρουν .. ν α τ ουςπου λ ήσω πάλ ιδούλ ε ψημεκ αν έ ν αψε υτ ο γ ι ατ ρι κ ό. κ αι ν αδον ήτ ην μαλ ακ ήναύραν . Αν έ βηυ ψηλ ότ ε ρατ ηνράχ ι ν . ε κν ε αράςηλ ι κ ί ας . ό πουποτ έδε νε υ ρί σκ ε τ αι . ολ ί γ α βή ματ αμ ακρ άν .» 117 . τ απε ι ν άκ αιμον ότ ον α. πλ ησί ονε ι ςτ οκ ατ άλ υματ ήςπαρε λθ ούσηςν υκ τ ός χ ωρί ςν ατ οσκ ε φθ ή! Καιτ ώραμό ν ονήρχι σεν ατ οσκ έ πτ ε τ αι .γ ι ατ ηνώρα. Οιτ αχτ ι κ οίποτ έδε νθαπι στ ε ύ ουνότ ιξ αν αήλ θαπάλ ι νπρος τ οί δι ομέ ρος . ο ί τ ι ν ε ςε υ θύςαμέ σως . ν απάρω κ αιτ ο κ αλ αθάκ ιμου . Την ν ύχ τ αχ θε ς . όλ αήσαν δ ε ύ τ ε ρα..τ ονσώζ ον τ άμεαπόολ ι γ οψυχ ί ας κ αι απόκ ατ αι γ ί δος . Ήτ οάραμε σο ν ύκ τ ι ον . Τηνφι λ οσοφί αν . πο υμεε ί χ ανε υρε ίχθ ε ς .. Καιέ ξ ω από τ ονδ ρό μον .. ε κ ε ί πουλ έ ε ι οΚαμπαν αχ μάκ ης . ώρατ ου Όρθρου! Πώςήσανε υτ υχ ε ί ςοιάν θρωποιαυτ ο ί . ε ί δεμί αν στ άν ην . κ αισαφέ ξ ην απάω ν ακ ρυφθώ κ άτ ω στ οΚακ κ ό ρε μα. δ ηλ αδή. ωσάναπόθε ί ανέ μπν ε υσι ν . Ο Γι άν ν ης κ ο ι μάτ αιστ ομαν δρίτ ου ..». Αλ λ άτ ώραοσυ λλ ο γ ι σμόςτ ης δ ι ε τ υπο ύτ οκ αθαρά.ε ντ ηε ρήμω. ξ έ χ ασα ε κ ε ίτ ο κ αλ αθάκ ι μου . άν ω τ ου ρε ύ ματ ος .ή ρχι σεν αγ αυ γ ί ζ η . άλ λ ουςε ι ςτ ονκ όσμο νδυ στ υχ ε ί ς !. «Πούαλ λ ούθ αε ί μαιπλέ ονασφαλ ής . πέ ραν τ ων κ ήπων ..

ε πί τ η ςμε σημβρι ν ωτ έ ραςτ ωνοποί ωνή τ οη μάν δ ρα. ν α ε ρώτ ηση τ ι ςε ί ν αι . κ αιε ί χ ε ν αν άγ κ ην α στ ε γ ασθήπο υθε ν ά. ε ί πεμε τ άτ ι ν ά δι στ αγ μόνη γ ραί α· γ ι ατ ί σ' ε γ ύ ρε υ ανκ ε ί ν ' οι τ αχ τ ι κ ο ί . ήε ί χ ετ ηνε ν τ ύ πωσι νότ ιο υδε ί ςάλ λ οςηδύ ν ατ ο ν αε ί ν αι ε ι μήογ αμβρόςτ ης . — Πο ύβρέ θηκ ε ςε δώ. Άλ λ ως . Τίκ άν 'η λ ε χ ών α. αλ λ άτ ί μ' αυ τ ό.. Εί ν αι πουθε ν ά. ε ψέ ς . — Φτ όν οςτ ου κ όσμο υ. ε ί πε . Τα ί δι α. — Μηνε ρωτ άς . Τοε ί δε ς . ώστ εν ατ ηνπροδώση.. δι άν αε ι σέ λ θη θα προ έ τ ατ τ ε νότ ι ή λ θεν αζ ήτ ησητ ολ ησμο ν ημέ ν ονκ αλ άθι τ ης . κ ' ε λ θ ούσα ήν οι ξ ετ ηνθύ ραν . Τώρα μόν ον ε φάν ην α ε ξ ύπν ησε νε ν τ ε λ ώς . — Τοκ οφί ν ιμ' πλ ι ο. Μα δεμουλ ε ς . — Τίν ακ άμη. Πούτ ο'χ ε ι ς . Η γ ραί αε κο ι μάτ ο. 118 . αυ τ ήντ ηνφοράν . Ηχ ωρι κή γ ραί αε στ άθη κ αιτ ην ε κ οί τ αξ ε . αλ λ ά δε ν άργ ησε ν α ε ξ υπν ήση . — Ε.. ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ούέ σπε υσεν αε ι σέ λ θη. Εκ ρύων ε πολ ύ από τ ον αέ ρα τ ου βο υν ού . ξ έ χασααπ' τ ηβί αμου. κάτ ιθ αε ί χ ε νακ ούσε ιε ι ς βάροςτ η ςαπόχ ωρο φύ λ ακ ε ςήαπότ ρί τ ους . ε πίδετ ηςβορε ι οτ έ ραςηοι κ ί ατ ουΛυρ ί γ κ ο υ. απήν τ ησε μ' ε τ οι μότ η τ α ηΦραγ κ ογ ι αν ν ού. ί σως δ ι ό τ ιήτ ο μι σοκ οι μι σμέ ν ηκ ' ε ν ή ργ ε ιως ε ν υ πν οβασί αμηχ αν ι κ ώς . τ ονε ν ούν τ ατ αςδύ οράχε ι ς . Έκ ρου σε τ ην θύ ραν . μα δ ε νε ί χαύπν ο.Βε βαί ωςηγ ραί α. ήρθα. Σαθυ μήθηκ ατ οκ οφί ν ιμο υ. Έν ακ ο ρί τ σ' ε ί χ επν ι γ ήμε ςστ οπηγ άδι . και αν αγ ν ωρί σασααυτ ήν . Δε νθαε ί χ ετ όσηνκ ακ ί ανού τ ετ όσονθάρρος .ε ί πε . Πώςε ί στ ε . ε ί πε νηΓ ι αν ν ού. Εί χ αν υ χτ ώσε ισ' έ ν ' άλ λ οκ αλ ύβι . χ ωρί ς .. ηπε ν θε ράτ ουΛυρί γ κ ου . προςώραν . αυ τ ή ωςκ υρί ανπρό φασι ν . Δι έ βητ ονζ υγ όν . κ 'έ φθασε νε ι ςτ ο κ αλ ύ βι . Δε νε δί στ ασεπλ έ ον .

ήτ ι ςε ί χεκ λ ε ί σε ιτ οε νόμμα. ηγ ραί ακ αί τ οιε φαί ν ε τ οαπόφασι ν έ χ ουσαν αμηκ οι μηθή . ότ ιε κ ο ί τ αζ ελ ί ανε πι μόν ωςτ ηνύποπτ ονγ υν αί κ ακ αιαπε κο ι μήθη ε πάν ωε ι ςτ οτ ρί τ ονλ άλ ηματ ουπε τ ε ι ν ού . ε κ ο ί τ αξ ε προς τ ο μέ ρος τ ης λ ε χ ών ας .. Εν ί οτ εε κ λ αυθμύ ρι ζ ε .. — Μαθέ ς !.κ οι !» ε πρόφε ρε νηγ ραί α. κ 'έ τ ε ι ν ετ ηνχ ε ί ραδι άν α θ ωπε ύσητ ομι κ ρόν . Η Φραγ κο γ ι αν ν ούε γ κ ατ ε στ άθη . ηπρομήτ ωρ. τ α ο ποί αέ βγ αλ ε ναπότ ονκ όλ πο ντ η ς . ε τ αν ύσθ ηε πίτ ωνγ ον άτ ωντ ης . έ κ αμε νηγρ αί α. τ ουμι κ ρο ύθ υγ ατ ρί ουηκ ού ε τ οηαν απν οήμέ σα ε ι ςτ ηνσκ άφηντ ηνχ ρησι με ύου σανωςλ ί κ ν ον .. Τοβρέ φοςε κ λ αυθμύρι ζ ε νακ ό μη . Έφραξ εμετ ηνχε ί ρατ ης τ ο μι κ ρόν στ όμα. τ ηςήλ θε νοπροδό τ ηςού πν ος– ί σωςδ ι ' αυ τ ό τ ούτ ο. κ ' έ φθασετ ολ ί κ ν ον . Ήτ αναν άγ κ ην αβάλ ωχ έ ρι ε γώ. σι μάε ι ςτ ηνγ ων ί αντ ηςε στ ί ας .ε ν ώτ ού τ οε κ λαυ θμύρι ζ ε ν .έ βαλεν ε ρόστ ομπρί κ ι .κ ο ι !» — «Όλ οκ ορι τ σούδ ι α.κ οι .κ αικ ατ ε γ ί ν ε τ ον αβράσηβότ αν α. Παρε μέ ρι σετ ο λ ε υ κ όνπαν ί οναπότ ηνκ ε φαλ ή ντ ηςκ ούν ι ας .ε ί τ απροςτ ηνστ ρωμν ήνε φ' ηςε κ ε ί τ οκ ο υβαρι ασμέ ν ηηγ ραί α. ε ι ςτ ο ασθε ν έ ς φως τ ου κ αν δ ηλ ί ου κ αιε ι ςτ ην δ ι αλ ε ί πο υσαν τ ης ε στ ί ας αν αλ αμπήν . Τέ λο ς . τ οέ ρμο!» Τοπαράπον οντ ουΓι άν ν ητ ουΛυ ρί γ κ ου ε βόμβε ι ε ι ςτ αώτ ατ ηςΦραγ κ ογ ι αν ν ού ς . Ημάμμηδε νηγ ρύπν ε ι πλ έ ονδ ι άν ' απαγ γ έ λ λ ητ ομο ν ότ ο ν ον«Κοι .— Και δε νξ έ ρω ποι οςε χ τ ρό ςε ί πεπωςέ φτ αι αε γ ώ. κ ο ι . Μαέ τ σιν α' χου με κ αλ ήψυχ ή. Εξ άν αψε τ ηνφωτ ι άν . υ πό τ οστ έ φαν οντ ου βαρε λ ι ούτ οαν έ χ ονυψηλ άε νλ ε πτ όνπαν ί ον . δε νέ παυ σε ν ακ οι τ άζ ητ ην Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. «Κοι . Η λε χ ών αε κ οι μάτ ο . Η λε χ ών α δε νε ί χ ε νε ξ υ πν ήσε ι . με τ ά ώραν . μπο ρε ί ςν ατ οπι στ έ ψης . ό πωςκ αιτ ηνπρολ αβούσανν ύκ τ α. δ ι άν α μη φων άζ η. 119 .. όπουε ύρεκ αιτ οκ αλάθ ιτ η ς . Ηγ ραί α Χαδο ύλ αε κ ι ν ήθη ολ ί γ ον . Τάχ αδ ε νμπο ρούσεν απν ί γ ηκ αι μο ν αχότ ουτ οκ ο ρί τ σι .. κ αιμε τ ο άλ λ ο .

κ ' ε φών αζ ε : — Πι άστ ετ η ν !. ε ί χ ετ ρέ ξ ε ιέ ξ ω τ η ςκ αλ ύβης .. δι άν αμηπε ράση απότ η ναν τ ι κ ρι ν ήνράχ ι νόπο υήτ ονηστ άν η .έ κ ραξ ε νέ ν τ ρομοςηγ ραί α. Ηγ ραί αμάμμηέ κ υψεπρο ςτ η νκ ούν ι αν . απήν τ ησε ν . Αφού η Φραγ κ ογ ι αν ν ού απε μακ ρύν θη πολ λ ά βή ματ α. έ φε ξ ε . ε σκ ί ρτ ησε ν . ήτ ι ςδε νε κ οι μάτ οβαρέ ως . Αν ε τ ι ν άχ θη. — Τί κ άν ε ι ς .. ΗΦραγ κ ογ ι αν ν ούε σηκ ώθη. μάν ν α. κ αιτ ' αν αρί θμητ α μι κ ρά πουλ ι άε τ έ λ ο υν ε κ θύμως .. Επή ρετ ονε πάν ω δρόμο ν . — Πηγ αί ν ωτ ώρα. αν ε πήδ ησε .. Πι άστ ετ ην ! Μαςέ κ αμεφο ν ι κ ό! 120 . Δώσετ ηςλ ε χ ών ας τ ογ ι ατ ρ ι κ όπουέ βρ ασαν ατ οπι ή! Καιπάραυτ αε ξ ή λ θε ν . Εί τ αε μάζ ωξ ετ ολ ε πτ όν παν ί ον δι άν ατ ο ρί ψη πάλ ι νε πάν ω τ ης στ ε φάν ης . κ' έ κ αμε μι κ ρόν θ όρυβον . απλ ήστ ως . η μήτ ηρ τ ηςλ ε χ ών ας · έ ξ αλ λ ος . τ ραβούσα τ α μαλ λ ι άτ ης . Ήτ ο η γρ αί α. τ η ν συ ν αυλ ί αν τ ων τ ην άφατ ον . ε ξ ύπν ησε ν . Ηχ ε ι ρτ ης προσέ κ ο ψε νε ι ςτ ην σαν ί δα. Ηλ ε χ ών αε πε τ άχ θη. ν αμηνκ λ αί η. Εί δετ ηνΦραγ κ ο γ ι αν ν ού ν ' απο σύρητ ηνχ ε ί ρα τ ηςκ αιν ' αποχωρή. Μί ανχ ε ρι άνακ όμηε χ ρε ι άζ ε τ ον ακ άμηη Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. αν ε γ ε ι ρο μέ ν ηε πί τ ωνγ ον άτ ων . ε ί πε νηΦραγ κ ογ ι αν ν ού . Ήτ ογ λ υ κ ε ι άαυγ ήτ ουΜαΐ ου. Ηγ ραί α.. ή κ ουσε βραχ ν ήνκ ραυ γ ήν όπι σθέ ντ ης . οπί σω ε ι ςτ ηνθέ σι ντ ης . Ηκ ο ύε τ ο ο μι ν υ ρι σμόςτ ωναη δόν ων ε ι ςτ ο δάσο ς . Έτ ρε ξ εμεβήμα δρομαί ονν ' απο μακ ρυ ν θή τ άχι στ α. — Τί ποτ α· θέ λ ησαν ατ οκ άμω ν αλ ο υφάξ η. τ ουέ σφι ξ εδυν ατ άτ ο νλ αι μόν . ε πήρετ οκ αλάθ ι τ ης .Ηφων ήτ ουβρέ φο υςε πν ί γ η. κ ατ άτ οδ άσος . Μετ ηνάλλ η νχ ε ί ρα. Η κ υαν ωπήκ αιρο δί ν ηαν τ αύ γ ε ι ατ ου ο υραν ού έ χ ρι ε μεαπό χρωσι ν με λ ι χ ράν τ αχ όρτ ακ αιτ ους θ άμν ους .. — Τί ε ί ν αι .

οδ ηγ ούμε ν ο ςμόν ον από τ ηνδ ι ε ύ θυν σι ντ ωνχ ε ι ρον ομι ώντ η ς . Τί τ ρέ χε ι . Ο Γι άν ν η ςοΛυρί γ κ οςε ί χ ετ ρέ ξ ε ιο λ ί γ αβήματ α. όπου . Μό ν οτ ρέ χ α στ ο χωρι όν α φων άξ ηςτ η μαμμή!.. όπωςκ αιτ ηνπρολ αβούσανπρωί αν . κ 'ή λ θεπλ η σι έ στ ε ρα προςτ η νΦραγ κ ο γι αν ν ο ύ. Τότ εηΧαδού λ αε στ άθη.. βαδί ζ ον τ ο ςπροςτ ηνοι κ ί αντ ου . Τίλ ε ς . — Τί ε ί ν αι . με τ ' ολ ί γ αλ ε πτ ά. χ ρι στ ι αν ήμου. κ ' ε φών αξ εμε γ άλ ητ ηφων ήπροςτ ηνΦραγ κ ο γι αν ν ο ύ.. Ήλ πι ζ εν αχωθήτ οτ αχ ύτ ε ρο νε ι ς τ οδάσος ..έ τ ρε χ ε . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούε πε κ αλ έ σθηε ι ςβοήθ ε ι ανόλ ηντ ηνε τ οι μότ ητ άτ ης . — Έχε ιτ ουςπόν ου ς ! αν έ κ ραξ ε νε νάκ ρααπορί αοάν θρωπος . — Έχ ε ικ ιάλ λ ο παι δίστ ην κο ι λι άτ ης ! ι σχυ ρί σθη με τ όλ μην η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Ηυ τ οσχε δί ασε . ν απηςκ αι τ ουγ ι ατ ρούν α'ρθη ! 121 . —Γ ι άν ν η! ηγ υ ν αί κ ασουέ χ ε ι τ ου ςπό ν ους ! Εί ν αι άσκ η μα.. ώστ εδ ε νηδύν ατ ον ' ακ ούητ ίαύ τ ηέ λ ε γ ε ν .ί σωςδι άν ακράξ ηπρος συν ε ργ ασί αντ ηνπε ν θε ράντ ο υ. — Φε ύ γω!.. ε ί δετ ηνΦραγ κ ογ ι αν ν ο ύν α φε ύγ ηπροςτ ομέ ρ οςτ ουδάσου ς– τ ό τ ε .. τ αί χ ν ητ η ςτ άχ ι στ α θ αε χ άν ον τ ο. Πάω ν α. αυτ ό πο υ σου λ έ ω. — Άλ λ οπαι δί στ ηνκ οι λ ι άτ η ς ! — Ναι . Αλ λ άπαρ' ε λ πί δα..έ τ ρε ξ επρο ςτ ομέ ροςε κ ε ί ν ο.κ 'ε πήγ αι ν επροςτ οκ αλ ύβι .κ αιαντ υ χό νέ τ ρε χ ονκ ατ ό πι ντ ης . αποφασι στ ι κ ώς . κ 'ε φών αξ εμακ ρόθε νπροςτ ονΓ ι άν ν ηντ ον Λυρί γ κ ον . Ούτ οςε ί χε νε ξ υπν ήσε ι τ ηνσυν ήθ ηώραν . Αλ λ ' ότ ανε ί δ ετ ηνπε ν θε ράντ ο υν α φων άζ ηκ αιν αχ ε ι ρον ομή τ όσον μακ ράν . ε υρέ θηαν τ ι μέ τ ωποςτ ουΓι άν ν η τ ουΛυρί γ κ ου . Τότ εκ ιαυτ ή.Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούέ τ ρε χ ε ν . προέ βηδ ύοή τ ρί αβήματ απλ ησι έ στ ε ραπροςε κ ε ί ν ον ..

— Αλ ήθ ε ι α! Έχ ω ακ ου στ άμο υ. ε πίτ ο υ μι κ ρού οροπε δ ί ου.. Τοέ ν α.κ 'ε φαί ν ε τ οότ ι ή ξ ε υρετ ί έ λε γ ε . — Εγ ώ πάω στ ον Αϊ -Χαράλ αμπο. αυ τ ήντ ηνφοράτ οέ ν ατ οπαι δί θαπι άστ η κ εύ στ ε ρ'απ' τ οάλ λ ο. Ι ΣΤ' Κάτ ωε ι ςτ οΚακ όρρε μα. τ η ςγ υν αί κ ας ! — Καλ ά! Τρέ ξ ε ! Και ηΦραγ κ ογ ι αν ν ούέ τ ρε ξ ε . Αν ωρθούν τ ο. ηρώτ η σε νοΛυρί γ κ ος . τ οπλ ι οαδύ ν ατ οαπ' τ αδυο . ηπε ν θε ρά τ ουε φών αζ ε νακ όμηβραχ ν άςκ ραυγ άς . μετ ηνε λ πί δα 122 . συν ε πέ ραν ελί ανσο βαρά η Φραγ κ ογ ι αν ν ού. σι μά ε ι ςτ ηνΣκ οτ ε ι ν ήν Σπηλ ι άν .. — Κατ ά πώςφαί ν ε τ αι . Εί χο νπαρέ λ θε ιτ ρε ι ςημέ ραιαπότ ηντ ε λ ε υτ αί ανφυγ ήντ η ς . απότ ην κ αλ ύ βηντ ουΛυρί γ κ ου . οιλ ί θοιε χ όρε υο νδ αι μον ι κό νχ ορόντ ηνν ύκ τ α. — Αυτ όγ ί ν ε τ αι .χ ωρί ςοΓι άν ν ηςν ' ακ ού η. ε ί πεμεήθοςοί κ τ ουοΛυρί γ κ ος . — Τρέ χατ ογ λ ηγ ο ρότ ε ρο! ν απαςν αφέ ρηςτ ογ ι ατ ρό!. χρι στ ι αν ή μο υ.ν α'ρθήν ατ ηςκ άμημι απαράκ λ ηση. — Πώςγ ί ν ε τ αιαυτ όποτ έ . ε πέ με ν ε ν η Φραγ κ ογ ι αν ν ού. τ ίέ λ ε γ ε νε κ ε ί ν η. Εί σαικ αλ ά. Ού λ ε ςτ ι ς φορέ ςτ α δ ι πλ άρι κ αδε νπέ φτ ου νμαζ ίαπ' τ ηνκ οι λ ι ά. ωςν αε σφε ν δον ί ζ ον τ οαπόαο ράτ ουςτ ι μωρού ςχ ε ί ρας . ε ί πε νοΓ ι άν ν ης .. κ αικ ατ ε δί ωκ οντ ηνΦραγ κ ογ ι αν ν ού.Ο Λυ ρί γ κο ςε στ άθη. χ αμηλ άε ι ςτ ο βάθο ς . Ηέ ν οχο ςγ υ ν ήε ί χ εκ ρυ φθ ήε κ ε ί . τ αςο ποί ας έ παι ρν εμακ ράνοάν ε μος . — Εσύπο ύπας . ωςέ μψυ χο ι . προ τ ης ο ι κί ας . αργ ε ί κ αι ώρε ςκ αι μέ ρε ςν απέ ση. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύωμί λ ε ιμεθ άρ ρος . Πέ ραν . αν έ κ ραξ ε νοΓι άν ν ης . πάω ν α φων άξ ω τ ο ν παπαΜακ άρι ο .. — Αυτ όε ί ν αι τ άχ α. κ αιτ η νε λ ι θοβό λ ουν .

κ αιαπόέ ν ακ ρημν όν . Δι άν ' αν έ λ θηκ αιδι άν α κ ατ έ λ θη. ε κ άθ ι σε κ ιαγ ν άν τ ε υε τ ο πέ λ αγ ος . αόρατ ο ς . ήσανωςβάσι ςκ αι θ ε μέ λ ι ονε ι ςόλ ο ντ ονάπε ι ρονσωρόντ ωνλ ί θων . έ πι πτ ε νε ι ςτ ας κ ν ήμαςκ αιτ ασκ έ λ ητ η ς . με τ ' αυ τ ού ςδεάλ λ ο ι . ε πί μο ν ονπαφλ ασμόν τ ουκ ύματ ο ςε ι ςτ ο στ όμι οντ ο υ άν τ ρο υ.κ αι τ αμυρ όν ι αόσασυ ν έ λ ε γ ε . ούτ εδ ρο μί σκ οςού τ εμον οπάτ ιυ πήρχ ε ν .έ χ ε ι δι πλ ήνε ί σο δον . ΤοΚακ όρρε μαε σχ ηματ ί ζ ε τ οαπόέ ν ανβράχο ναπάτ ητ ονπρος δ υσμάς . έ φθασε νε ι ςτ η ν Σκ οτ ε ι ν ήν Σπηλ ι άν . Η Σπηλ ι ά. τ ην πρώτ ην ημέ ραν . τ οναπλ ούμε ν ονε πί τ ουπραν ούςτ ουκ ρημν ο ύ.κ αι μετ ογ λ υφό ν ε ρόντ ηςΣκ οτ ε ι ν ής Σπηλ ι άς . Προ ςτ η νθ άλασσαν . Καθώςέ φε υγ ονο ιπρώτ οιλ ί θοι . ήκ ου ετ ονυπόκ ωφο ν . Εν ί οτ ε . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . έ χ ασκ ονέ ν θε νκ αιέ ν θ ε ν . ε ι ςτ ηνβάσι ντ ουκ ρημν ού . πάλ ι ν αν ε πήδα. Δύ οάν τ ρα.λ ί θοι τ ι ν έ ς . ηθαλ ασσόπλη κ τ ος . Επάτ ε ιε πί τ η ςσάρας . Το κ ύ μα αν ωρθού τ ο.ε κτ ετ ηςξ ηράςκ αι τ ης θ αλ άσσης . Μετ αολ ί γ α δ ί πυρα τ α οποί α ε υρί σκ ον τ ο ακ όμη ε ι ςτ ο κ αλ άθ ιτ ης .ε ι ςτ αςχε ί ραςκ αι τ οστ έ ρν οντ ης . Τότ εησάραε τ αράσσε τ ο. έ πι πτ ον με ορμή νκ αικ ακ ί αν τ ου προσώπου τ ης . ε φαί ν ε τ ο ωςν α ε θύ μων ε . έ πλη τ τ ετ ην άν ω φλ ι άντ ου στ ομί ου. Αφού τ έ λο ς . άλ λ οιλ ί θοι ή ρχο ν τ ον αλ άβωσιτ ηνθ έ σι ντ ων . ε ξ έ πε μπεμακ ρούςωρυγ μού ςμαν ί αςαπότ ι ςαπο θαλ ασσι έ ςτ ουβορρά. με τ ας κ αυ κ αλή θρας .τ ονάν ηθ ον . Το μέ ροςήτ ο σχ ε δόν άβατ ον . Το υςτ ε λ ε υ τ αί ουςτ ούτ ουςε φαί ν ε τ ο πράγ ματ ιως ν α τ ουςε σφε ν δόν ι ζ ε ναό ρατ οςχε ι ρκ ατ άτ ηςκε φαλ ήςτ ης . τ ο στ όμι ο ντ ηςχ αμηλ όνκ αιστ ε ν όν . Καιούτ ωη παλ ί ρροι α όλ ητ ου κ ρημν ού ήρχ ε τ οκ ατ ' ε πάν ωτ ης . απότ ομέ ροςτ ηςξ ηράς . Οιλ ί θοιτ ουςοποί ουςε ξ ε τ όπι ζ επατ ο ύσα. ήμί ανσάρανολ ι σθηράνε ξαν ατ ολ ών . ε πήδα. μετ ο στ όμι ον πολ ύ στ ε ν όν . Κάτ ωε ι ςτ οβάθοςαν έ βλ υζ ετ οΓλ υφον έ ρι . από ύψος κ ατ ε ρχ όμε ν οι . ε ί χ εδι ατ η ρη θή. με τ άτ όσο ν λι θ οβόλ ημα. Εκ ε ίε κ οι μάτ οτ ηνν ύκ τ α· τ ην η μέ ρανκ ατ ήρχ ε τ οε ι ςτ ηνΣκ οτ ε ι ν ήνΣπηλ ι άν . ό σονδι άν αδι έ λ θημι κ ρά βάρκ α αλ ι έ ως . 123 . κ ατ έ πι πτ ε .ό τ ιθ αδι έ φε υ γ επρο ςκ αι ρόντ ο υςόν υχ αςτ ωνδ ι ωκτ ώντ ης .

.τ οκ ύμαε κ οκ κ ί ν ησεε π' ολ ί γ ον . ε ν ώε ι ςτ ων ν αυ βατ ών ε ί χε ν αν αρρι χ ηθή ε ι ςτ οτ ρομε ρόν ύ ψοςτ ου βράχ ου δι άν α συλ λ έ ξ η κρ ί τ αμα. Ο ν αυ βάτ ηςοε ν τ όςτ ηςβάρκ αςε κ τ ύπησετ η νφώκη νμ' έ ν απέ λ ε κ υν . ως δι ηγ ο ύν τ ο. τ ας ο ποί ας άφην ανόπι σθ έ ντ ωντ απρώτ α.κ αι κ αλ έ σαςτ ονάλ λ ονσύν τ ροφόντ ουε ι ςβοή θε ι ανκατ ώρθωσετ ηβοη θε ί α αυ τ ού . βέ βαι αστ απέ ραχ ώματ α. 124 . ν α φαν ήν α πλ ησι άση μί α βάρκ α!.. σαντ ουγ λάρο υτ αφτ ε ρά. Αςήτ οκ αι τ ώρα. ήσπαι ρε ν . τ αέ βλ ε πεν ' αρμε ν ί ζ ουν . Κάτ ω ε ι ςτ ο βάθος τ ο άπατ ον . ν ' αν ασύρη ε πάν ωτ ην φώκ η ν . Βρατ σέ ρε ς . τ ας βαθε ί ας ο ρατ άςαύ λ ακ ας . Ω. η μι κρά σκ άφη ε πάλ λ ε τ ο. τ έ μν ον τ ας στ αυρο ε ι δώς τ ουςολ κ ού ς . Καιπούθαε πήγ αι ν ε . με ςστ ηνβάρκ α. κ αιδε ν ημπο ρο ύσεν αυ πάγ η ούτ εε μπρός ο ύτ εοπί σω. μεκ ί ν δυν ο νν α βουλ ι άξ η η φε λ ού κ α. μι κ ρά κ αΐ κ ι α. ε κ άθι σε νε πάν ωε ι ςμί αν φώκ η νζ ων τ αν ήν φράτ τ ο υσαν ακ ρι βώς τ ο πλ άτ ος τ ου στ ομί ου . στ αμέ ρητ ' αν τ ι κ ρι ν ά. από τ α οποί α ε φαί ν ε τ ο η θάλ ασσα ωσάν κ ε ν τ η τ ή.γ ολ έ τ ε ς . άλ λ α αρμέ ν ι ζ αν προ ς αν ατ ολ άς ή προς δυσμάς . Η φώκηήσπαι ρε νε ναγ ων ί α. θ'άρχ ι ζ 'ε κ ε ί ν έ ονβί ον ! Έβλ ε πε ν . πολ λ ά παν ι ά. μυστ ήρι ον κ αισκ ότ ος σαλ ε ύον . τ ην αι μάτ ωσε . έ βλ ε πε ν .. στ ηνμε γ άλ ηστ ε ρι ά. ε ι σπλ ε ύσασα δι άν α συλ λ έ ξ ηκ αραβί δας κ αι παγ ούρι α. Το σκ οτ ε ι ν όν ζ ώον αν ε τ αράσσε τ ο.. Ω. Εί τ απολ λ άρε ύματ αδι αχαράσσον τ ατ ο πέ λ αγ ο ς .πότ εστ ε ν αγ μούςπόν ουκ αιπάθου ςαπότ ηνφου σκ οθάλ ασσαν . Μί α ποτ έ βάρκ α. αγ ν άν τ ε υε νε ι ςτ οπέ λ αγ ος . Κ' ε κ ε ίτ ι θαέ κ αμν ε . ε ί χ ε ν οΘε ός . άλ λ ακ ατ ήρχ ον τ οπρος ν ότ ον .. αν οι χ τ άε ι ςτ ο πέ λ αγ ος . λ ε υκ άι στ ί α. Ον ε αρόςαλι ε ύςκ ατ ώρθωσεν ασφί γ ξ ητ ονλ αι μόνμεμί ανθηλ ε ι άν . έ τ ρε με . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού θα παρε κ άλ ε ιτ ουςν έ ο υςαλ ι ε ί ς . Άλ λ αέ πλ ε ονπόρρω προςβορράν .ν ατ ηνε πάρουνμαζ ί . μακ ράν έ ξ ω.. ωσάνβο ϊ δ άκ ι α ζ ε υγ αρωτ ά.. Ηγ ραί αΧαδούλ ααγ ν άν τ ε υε ν ..ν αοργ ών ο υντ ακ ύματ α.τ ουςπατ ρι ώτ αςτ η ς .

όστ ι ςέ συρετ ην«συρτ ή ν » απότ ηνπρύμν ης .ε φό ρε ι στ ρατ ι ωτ ι κ ήνστ ολ ήν . Ταλ ε υκ ά ι στ ί αέ φε υγ ο νμετ ο νάν ε μονε ι ςτ οκ ύμα. — Αυτ όθ αε ί ν αιτ ο σάβαν ο μου ! ε ψι θύ ρι σε πι κ ρώς με ι δι ώσα η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύ. Ότ ανηφε λ ού κ αε πλ ησί ασε ν . ο μού μεδύ οε ξε παγ γ έ λ ματ ος αλ ι ε ί ς . Απόκ αν έ νπλ οί ονδ ε ν απήν τ η σανε ι ςτ ονπόθο ντ ης . κ αιαυ τ ήέ με ν επρο σηλ ωμέ ν η ε ι ςτ ον βράχον τ ης Σκ οτ ε ι ν ής Σπηλ ι άς . προγ ε γ ραμμέ ν η. κ ' άρχι σε νε κ θύμωςν ατ ηνσε ί η.κ αθώςε κ άθι σεκ άτ ωε πί τ ο υβράχου . ν αέ λ θο υν ν ατ ην ε πάρου ν μαζ ίτ ων . αγ απώντ ' ο ψάρε υ μα. ε σηκ ώθηο ρθή. έ ρημος . βλ έ πε ι μί ανβάρκ αν . ε ωσό τ ου τ α μάτ ι ατ ης «έ κ αμαν γ υαλ ι ά» ν α βλ έ πη . Κάποι οςπαρε πι δημώναπόστ ρατ ος . τ αο ποί αέ τ υπτ ονραθ ύμωςτ οκ ύμα. δι άν ακ ατ οπτ ε ύ σηκ αιί δ η ανθα ε γ ν ώρι ζ ε τ ουςε πι βαί ν ον τ ας . κ αιτ οέ ρρι ψε νε πίτ ηςκ ε φαλ ήςκ αιτ ωνώμωντ ης γ υ ν αι κ ός .. Έβλ ε πε ν . τ οο ποί ον ε ί χ ε δι άν ατ υ λ ί γε τ αιότ αν ήθ ε λ εν α κ ο ι μη θήκ αιδ ε νε ί χ ε νύπν ον . κ αιγ ε λ ασμέ ν η ε κ ρύβηβαθύτ ε ρ αόπι σθ ε ντ ουβράχ ου . ε ί χ ε νε ξ έ λ θε ιπροςάγ ραν . Έκ αμν εσή ματ α. απηλ πι σμέ ν α σήματ α προς τ ουςν αυτ ί λ ο υς .πε ποι κ ι λ μέ ν η. Εκ ρύβηόπι σθε ν τ ηςκ ορυφήςτ ο υ βράχ ου.. αν ε πέ τ ασετ η νμαλ λ ί ν ην σι ν δόν α. ν αέ ρχε τ αιπαραπλ έ ου σα τ ηνακ τ ήν .ε ι ςτ αςτ όσαςπροσπαθ ε ί αςτ ης . Τέ λ ος . Το λ ε υκ άζ ονκ αικ ι τ ρι ν ωπό ν ράκ οςτ ήςέ φυγ ε ν από τ ηνχ ε ί ρα· τ ο ε πήρε νο άν ε μος . ε ι ς τ ο άσυλ όν τ η ς . μι κ ράν φε λ ού κ αν . τ ο μάλ λ ι ν ον . Έπλε ε νε ξαν ατ ολ ώνκ ' ε πλη σί αζ ε προ ς τ ον έ ρημον βράχ ον . Έβλ ε πο ν . μη βλ έ πο υσαδ ι άτ ηαύ ρι ο νχ ρυ σήςαυγ ήςτ ηναν ατ ολ ήν . 125 . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούέ βγ αλ ε ναπότ οκ αλ άθιτ ηςτ οπαλ αι όνκ ι τ ρι ν ωπόν χ ράμι . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούμόν ονε ί δε νότ ιήτ ο«τ αχτ ι κ ός ». δε νέ βλ ε πο νοι ν αυβάτ αι τ ασημε ί ατ ης . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύησθάν θησκ ί ρτ ημαε λ πί δοςμέ σατ η ς . ε ί δε νότ ιοε ι ςε κτ ων τ ρι ώνε πι βατ ώντ ης . Εί χ εμι κ ρόνι στ ί ονκ αι δ ύοκ ου πι ά.

*
* *
Τηνν
ύκ
τ
ααπε
κ
οι
μή
θηε
ι
ςτ
ηνκ
ρύπτ
ηντ
ης
, μέ
σαε
ι
ςτ
ηνυγ
ράνάλ
μην
τ
ηςΣπη
λ
ι
άς
. Βόμβοιε
θορύ
βουνε
ι
ςτ
α ώτ
ατ
ης
. Το κ
ύ
μα υπό τ
ο
υς
πόδας τ
ης ε
ρρόχ
θε
ι
, με παρατ
ε
τ
αμέ
ν
ους ωρυγ
μο
ύς λ
ύσσης
. Βαθι
ά,
μέ
σαε
ι
ςτ
αστ
έ
ρν
ατ
ηςήκ
ο
υετ
ακ
λ
αυ
θμυρί
σματ
ατ
ωνακ
άκ
ωνν
ηπί
ων
.
Υπόκ
ωφοισυ
ρι
γ
μο
ίτ
ουμακ
ρι
ν
ο
ύαν
έ
μουήρχ
ον
τ
οε
ι
ςτ
αςακ
οάςτ
η
ς

ν
ε
κ
ρώσι
μος χ
ορός τ
ων κ
ορασί
δων
, με η
υξ
ημέ
ν
ον τ
ο
ν φρι
κ
ώδη
ο
ρμαθ
όν
, ε
χ
οροπήδα τ
ρι
γ
ύρω τ
ης
. «Εί
μαστ
ε παι
δι
ά σο
υ! –Μας
ε
γ
έ
ν
ν
ησε
ς
! –Φί
λ
ησεμας
! – Δώσεμας μαμμά! – Πάρεμας στ
ολ
ί
δι
α,
στ
ο
λί
δ
ι
αό
μορφα! – Χάι
δε
ψέμας
! – Δε
νμαςαγ
απάς

Ηγ
ραί
απε
ν
θε
ράτ
ουΛυρί
γ
κ
ου
, μαν
ι
ώδης
, συστ
ρέ
φο
υσατ
αςχε
ί
ρας
,
τ
ηνη
πε
ί
λε
ιτ
ρομε
ρά, κ
αιογ
αμβρόςτ
η
ς
, μεήθοςπαραπο
ν
ε
μέ
ν
ον
, τ
ην
ε
πέ
πλ
ητ
τ
ε
... Κάτ
ωε
ι
ςτ
ουςπό
δας
, ε
ι
ςτ
οβάθοςτ
η
ςΣπηλ
ι
άς

ρρό
χθε
ι
τ
οκ
ύμα... Έβραζ
ε
ν

βραζ
ε

αιτ
οάν
τ
ρο
νμε
τ
ε
βάλλ
ε
τ
οε
ι
ςστ
έ
ρν
αν

αι
τ
ον
ε
ρόντ
ηςστ
έ
ρν
αςε
βρυχ
άτ
ομ' έ
ν
αρθρονφων
ή
ν
:
— Φό
ν
ι
σσα! – Φόν
ι
σσα!
Η δυ
στ
υχ
ής ε
ξ
ύπν
ησε
νέ
ν
τ
ρομος
, πε
ρι
ρρε
ομέ
ν
η από άλ
μη
νκ
αι
ι
δ
ρώτ
α. Ηύχ
ε
τ
ο πλ
έ
ον κ
αιπάραυ
τ
ατ
ο απε
φάσι
σε
, ν
α μην κ
οι
μηθή
άλ
λ
ηνφοράνε
ι
ςτ
ηνζ
ωή
ντ
ης
, ανήτ
ονδι
άν
αβλ
έ
πητ
έ
τ
οι
αόν
ε
ι
ρα. Ο
θ
άν
ατ
οςθα ε
ί
ν
αιο κ
άλ
λ
ι
στ
οςτ
ωνύπν
ων – αρκ
ε
ίν
α μηνέ
χ
ε
ικ
ακ
ά
ό
ν
ε
ι
ρα! Τι
ςοί
δε
! – Μό
λ
ι
ςτ
οε
σκ
έ
φθη, κ
αι
με
τ
' ολ
ί
γ
οναπε
ν
αρκ
ώθηπάλ
ι
ν
.
Τότ
ετ
ης ε
φάν
η ότ
ιέ
βλ
ε
πε
νε
μπρός τ
η
ςτ
ον Καμπαν
αχ
μάκ
η
ν
, τ
ον
άγ
ρο
ι
κο
νε
κ
ε
ί
ν
οντ
ουβου
ν
ού· ί
στ
ατ
οε
ν
ώπι
όντ
ηςμετ
ηνστ
ραβο
λ
έ
κ
αν
τ
ουτ
ηνποι
με
ν
ι
κή
ν
, μετ
οσκ
αι
όνήθ
οςτ
ου
, μετ
ηνόψι
ντ
ουτ
ηντ
ραχ
ε
ί
αν
κ
αιμελ
αρυ
γγ
ώδ
ηφων
ήντ
ηςέ
λ
ε
γε
: «Στ
οΚακ
ό
ρρε
μα! Στ
οΜον
ο
πάτ
ι
,
στ
ηΒρύ
σητ
ουΠου
λ
ι
ού! Στ
ουΓέ
ρον
τ
ατ
οΕρμητ
ήρι
ο!»
Και
κ
αθώςε
γ
ί
ν
ε
τ
οάφαν
τ
ος
, ακ
όμηε
παν
έ
λ
αβε
:
126

— «Στ
οΕρμη
τ
ήρι
ο! Στ
ουΓ
έ
ρο
ν
τ
ατ
οΕρμη
τ
ήρι
ο!»
Η Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ο
ύε
ξ
ύπν
ησε τ
ην ώρα τ
ου λ
υκ
αυγ
ο
ύς με μι
κ
ράν
γ
αλ
ήν
ην ε
ι
ς τ
ην ψυχ
ήν
, ε
ν
ώ τ
ο κ
υ
αν
ούν κ
αι πορφυρί
ζ
ον τ
ου
στ
ε
ρε
ώματ
ος κ
ατ
αν
τ
ι
κ
ρύ τ
ης συν
ε
χέ
ε
τ
ο με τ
ο μαυρογ
άλ
αν
ον τ
ου
πόν
τ
ου, κ
αιαύρα, δ
ρόσος
, φλ
οί
σβο
ς
, κ
ε
λ
άρυσμα απε
τ
έ
λ
ου
νη
δε
ί
αν
συζ
υγ
ί
αναρμον
ί
αςε
ι
ςτ
αςαι
σθή
σε
ι
ςτ
η
ς
.
Απότ
ηςπροχ
θέ
ςδε
νε
ί
χ
επαύ
σε
ι
ν
ασκ
έ
πτ
ε
τ
αι
τ
οε
ρημη
τ
ήρι
ονε
κ
ε
ί
ν
ο,
πε
ρί
ουτ
ηςε
ί
χε
νομι
λ
ήσε
ι
προςτ
ρι
ώνη
με
ρώνοΚαμπαν
αχμάκ
ης
. Εί
χε
ν
ακ
ο
ύσε
ιπολ
λ
άν
αλ
έ
γ
ουν γυ
ν
αί
κ
ε
ςε
υ
λ
αβε
ί
ς πε
ρίτ
ων αρε
τ
ών τ
ου
Γ
έ
ρον
τ
ο
ςε
κ
ε
ί
ν
ου
· τ
ο
υ παπ' Ακ
ακ
ί
ου
, όστ
ι
ςπροολ
ί
γ
ουκαι
ρούμόν
ον
ε
ί
χ
ε
νέ
λ
θε
ιε
ι
ςτ
ηνν
ήσον
, κ
αιε
ί
χεκ
ατ
οι
κ
ήσε
ιε
ι
ςτ
ονΆγ
ι
ονΣώστ
ην
,
παλ
αι
ό
ν αν
αχ
ωρητ
ήρι
ον με
τ
άε
ρήμου ν
αΐ
σκο
υ, τ
οο
ποί
ον έ
κ
ε
ι
τ
οε
πί
μι
κ
ρού θαλ
ασσοπλ
ήκ
τ
ου βράχ
ου
, όστ
ι
ς απε
τ
έ
λ
ε
ισκ
όπε
λ
ον ή μι
κ
ρόν
ν
ησί
δι
ονπαράτ
ηνβορε
ί
αν
, μι
κ
ρόνπρο
ςδυσμάςκ
λ
ί
ν
ουσαν
, κρη
μν
ώδη
ακ
τ
ήν
, κ
αιμε τ
η
ν άμπωτ
ι
ντ
ων υ
δάτ
ων
, τ
ον
ησί
δι
ον ε
γ
ί
ν
ε
τ
ο μι
κρά
χ
ε
ρσόν
ησος
. Ο γ
έ
ρων παπ' Ακ
άκ
ι
ος ή
τ
ο, έ
λ
ε
γ
αν
, αυ
στ
η
ρός
πν
ε
υματ
ι
κ
ός
, πλ
η
νε
ί
χε τ
ο σπάν
ι
ον χ
άρι
σμα τ
η
ς δι
ακ
ρί
σε
ως τ
ων
λ
ο
γ
ι
σμών
, κ

φθαν
εμέ
χ
ριπροορατ
ι
κ
ό
τ
ητ
ος
. Αιγ
υ
ν
αί
κε
ςε
βε
βαί
ου
νότ
ι
ή
τ
ο σωστ
ός κ
ρυ
φι
ογ
ν
ώστ
ης
, κ
αισου έ
λε
γ
ετ
ιε
ί
χ
ε
ς μέ
σα σου. Και
πολ
λ
άκ
ι
ςε
ξ
ωμολ
όγ
ε
ιτ
ον με
τ
αν
οού
ν
τ
α πολ
ύ πε
ρι
σσότ
ε
ρον ή όσον
αυ
τ
όςήθε
λ
εν
αε
ξ
ο
μο
λ
ογ
ηθή.
Δι
άτ
ηνΦραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ούθαήτ
οε
υτ
ύχ
ημα, ανε
ί
χ
ε
νε
ι
λ
ι
κ
ρι
ν
ήαπόφασι
ν
ν
αε
ξ
ο
μο
λ
ογ
ηθή, ν
αε
υρί
σκ
ε
τ
οε
ι
ςπν
ε
υ
ματ
ι
κ
όςό
στ
ι
ςν
ατ
ηναπή
λ
λ
ατ
τ
ε
ν
από τ
ο
νκ
όπο
νκ
αιαπό τ
ο φοβε
ρόνβάσαν
ο
ντ
ο
υ δι
στ
αγ
μού, λ
έ
γ
ων
:
«Αυ
τ
όκ
ιαυτ
όέ
κ
αμε
ς
!» Ήρκε
ιν
αμηντ
ηναπήλ
πι
ζ
ε
, αλλ
άν
αήτ
οι
κ
αν
ός
ν
ατ
ην βοη
θήση κ
αιν
ατ
η
ν σώση, – ακ
ό
μη κ
αιε
ι
ςτ
ονπρόσκ
αι
ρον
κ
ό
σμον
, ε
ιδυν
ατ
όν
! Τάχ
α δε
ν υπή
ρξ
ε
νε
ι
ς Άγι
ο
ςό
στ
ι
ςέ
κ
ρυψε κ
αι
έ
σωσε
, μηθ
ε
λ
ή
σαςν
ατ
ονπαραδώσηε
ι
ςτ
ηνε
ξ
ου
σί
αν
, τ
ονφον
έ
ατ
ου
ι
δ
ί
ο
υαδε
λ
φο
ύτ
ου
; Πόσω μάλ
λ
ονοπαπ' Ακ
άκ
ι
ο
ςδε
νθαέ
σωζ
εκ
αιθα
127

έ
κ
ρυ
πτ
ε
ναυ
τ
ήν
, ήτ
ι
ςδε
νε
ί
χ
εκάμε
ικ
ακ
όνατ
ομι
κ
ώςε
ι
ςτ
ο
νσε
βάσμι
ον
ε
ρημί
τ
ην
; Μή
πωςδε
νε
πε
ρν
ού
σανκ
αθ
ημε
ρι
ν
ώςπλ
οί
α, γ
ι
αλ
όήαν
οι
χ
τ
ά
απότ
ο
νΑϊ
-Σώστ
ην

αι
δε
νθ
αηδύν
ατ
ον
ατ
ηνφυγ
άδε
υσηανήθε
λ
ε
;
Η Χαδο
ύλ
αε
ί
χ
εβαρυν
θήτ
ηνμον
οτ
ον
ί
αντ
ηςΣκ
οτ
ε
ι
ν
ήςΣπη
λι
άς
, κ
αι
ε
ί
χ
ε
ναρχί
σε
ιν
' αδ
υν
ατ
ί
ζ
η πολ
ύ από τ
ηναν
ε
παρκ
ήτ
ροφήν
. Έλ
αβε
ν
απόφασι
ν
, άμαφέ
ξ
ηκ
αλ
ά, ν
απάρητ
οκαλ
αθάκ
ι
τ
ης

αιν
αε
ξ
έ
λ
θηαπό
τ
ο άσυλ
όν τ
ης
, όπως δι
ε
υθυν
θή προ
ςτ
ον Αγ
ι
ο
ν Σώστ
ην
. Εκε
ίθ
α
ε
ξ
ωμολ
ογ
ε
ί
τ
οόλ
ατ
α«πάθι
ατ
η
ς
». Και
ρόςμε
τ
αν
οί
αςπλ
έ
ον
...
*
* *
Έφθασαν
, έ
φθασαν
, οιχ
ωροφύλ
ακ
ε
ς
! Εί
τ
εδι
ά προδ
οσί
ας
, ε
ί
τ
εδι
'
ι
χ
ν
ηλ
ασί
ας
, τ
ηνε
ί
χ
αναν
ακ
αλ
ύ
ψε
ι
... Κατ
ώρθ
ωσανν
ακ
ατ
έ
λθ
ουνε
ι
ςτ
ο
Κακ
όρρε
μα, χωρί
ςν
αε
ν
οχ
λ
ηθού
ναπότ
ονκ
ρημν
όν

ωρί
ςοιλ
ί
θο
ιτ
ης
σάρας ν
α σηκ
ωθού
νκ
αι ν
α ρι
φθ
ούν κ
ατ
ε
πάν
ω τ
ους
, ν
α τ
ο
υς
κ
υ
ν
ηγ
ήσουν
!
Ήτ
οτ
ην αυγ
ήν άμα έ
φε
ξ
ε
ν
, ε
ν
ώ η Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ού ητ
οι
μάζ
ε
τ
ον
α
δ
ι
ε
θ
υν
θή δι
άτ
ου συν
τ
ομωτ
έ
ρου δρόμο
υ, ε
ι
ςτ
ον Άι
-Σώστ
ην
, ε
ι
ςτ
ο
Ερημητ
ήρι
ον
. Ο ήλ
ι
ος δε
νε
ί
χ
ε
ναν
ατ
ε
ί
λε
ιδι
άν
α φωτ
ί
ση ακ
όμη τ
ην
φαλ
ακ
ράνακ
τ
ή
ν
, τ
ο Κου
ρούπι
, κ
αιν
α στ
ε
ί
λ
η χρ
υσάςακ
τ
ί
ν
αςε
ι
ςτ
ην
απότ
ομο
ν κ
λι
τ
ύν τ
ου Στ
οι
βωτ
ο
ύ. Η Φραγ
κ
ογ
ι
αν
ν
ού τ
ου
ς ε
ί
δ
ε
ν
,
ε
τ
ρόμαξ
ε
ν
, ε
πήρετ
οκ
αλάθ
ιτ
ης
, κ
αιασθμαί
ν
ου
σα, ξ
ε
γ
λ
ωσσασμέ
ν
η,
έ
τ
ρε
ξ
ετ
οναν
ήφορο
ν
, ε
πάν
ωε
ι
ςτ
ο
νβράχ
οντ
ονάβατ
ο
ν
, ε
ι
ςτ
οΚλ
ήμα,
προς τ
ο δυτ
ι
κ
όν μέ
ρος
. Επέ
τ
αξ
ε
, μελάκ
τ
ι
σμα τ
ων ποδών προς τ
α
ο
πί
σω, τ
αςφθαρμέ
ν
αςε
μβάδας
, «τ
απαλ
ι
οκ
ατ
σάρι
ατ
ης
», κ
αι
ξ
υ
πόλ
ητ
η
αν
ε
ρρι
χ
ήθηε
πάν
ωε
ι
ςτ
ονκ
ρημν
όν
. Οιδύ
ο«ν
ο
μάτ
οι
»έ
βγ
αλ
ανκιαυ
τ
οί
τ
ατ
σαρο
ύχ
ι
ατ
ους


τ
ρε
ξ
ανκατ
όπι
ντ
ης

ι
ςτ
ο
νβράχ
οντ
οναπάτ
ητ
ον
,
ε
ι
ςτ
ονχ
ώροντ
ηςαπε
λ
πι
σί
ας
, όπουε
βάδι
ζ
ε
νε
κ
ε
ί
ν
η
.

128

Η απουσί α τ ου ε ν ός χ ωροφύ λ ακ ος έ δ ι δε ν αφορμή νε ι ς υποψί ας . αλ λ ά μόν ον ο ε ι ςε φό ρε ιτ ην στ ρατ ι ωτ ι κ ήν στ ολ ήν . σχ ηματ ί ζ ωνμι κ ρόνζ ύ γ ωμα. Εφαί ν ε τ ον α ε ί ν αι ε ι ςτ ωναγ ρο φυλ άκ ων . μεσε λ άχι . ηδύ στ ην οςέ στ ρε φετ η νκ ε φαλ ήνο πί σω. πέ ραντ ο υβράχ ουτ ουαξ έ ν ουτ ηςαπο ρρώγ ος ακ τ ήςτ ηνε πε ρί με ν ε νε ν έ δρα τ ι ς . Μήπως από τ ην άλ λ ην πλ ε υ ράντ ο υκ ρημν ού . Τότ ε ε ί δε ν ότ ιοιδι ώκ τ αιήσαν με ν δύ ο. μ' αι ματ ωμέ ν ους τ ουςπόδ ας . τ ην δ ι ωκ ομέ ν ην . ηθ άλ ασσα. η Φραγ κ ογ ι αν ν ού έ φθασε νε ι ςτ ην τ οποθ ε σί αν . δύ στ υ χ ηγ υν αί κ α–πε ρίτ ηςε ν οχή ςτ ηςοποί αςδε νή τ οκαν βέ βαι ος . τ ην ο ποί α ο Καμπαν αχ μάκη ςε ί χε ν ο ν ομάσε ι«τ οΜον οπάτ ιστ οΚλ ήμα».τ ηντ ρέ χο υσανε πάν ωε ι ςτ ακ ατ σάβραχ α. Καιπάλ ι νη σύμπτ ωσι ςαυτ ήτ ηνε παρηγ ό ρη σεκ αιτ ηςε ν έ πν ε υσε μι κ ράνε λπί δα. Ο άλ λ ος έ φε ρε νε γ χ ώρι ον έ ν δ υμα. χ ωρι κ ός άν θρωπο ςε ι ςτ ην υ πηρε σί αν τ ης δημαρχί ας . Τούτ ο τ ην ε πτ όησε κ αι τ ην ε φό βι σε ν .τ ο υχωροφύλ ακ ος . Δε νήτ οδεαπί θ αν ονοαγ ροφύλ αξε κ ε ί ν οςκ αι ν α ησθάν ε τ ομέ σα τ ουκ ρυφήνσυ μπάθε ι ανπρο ςτ ηνφε ύγ ουσαν . Άν ωτ ου ζ υγ ώματ ο ςτ ο ύτ ο υ υπήρχ επάτ ημα 129 . τ ού τ οί σως ε σήμαι ν ε νό τ ιούτ οςθαε ξ ε τ έ λ ε ιμάλ λ ονωςαγ γ αρε ί αντ οκ υν ή γ ημα τ ο ο ποί οντ ουε ί χ ανε πι βάλ ε ικ αιί σωςμάλ λ ονθα έ κ οπτ ετ ηνο ρμήντ ου άλ λ ου .Μί ανμό ν ηνστ ι γμή ν . πε ρίτ η μέ σην . ώστ εν ατ ην κ λ ε ί σωσι ν οισκ λ ηροί δ ι ώκ τ αι με τ αξ ύδύ οπυ ρών . ε φωδι ασμέ ν ονμεπι στ όλ ι ακ αιχ αρμ πι ά. Ήτ ονβράχοςε ι σέ χ ωναποτ όμως προςτ αέ σω. Ι Ζ' Ύστ ε ροναπ' ολ ί γ ωνλ ε πτ ών τ ηςώραςκ υν ηγ η τ όν . κ άτ ωθ ε ντ ο υοποί ουέ χασκε ν ηάβυσσος . Εάνοέ ν αςαπότ ου ςδύο«ν ομάτ ους » ήτ ονπατ ρι ώτ ης .

θασου'κ αν εκ αρδι ά. Όπωςτ οδι έ λ θ ητ ι ς . Οχ ωροφύλ αξε ί δετ ο πέ ραμακ 'ε στ άθη . — Εγ ώέ βοσκ απρόβατ αστ ο νκ άμπο. Οχ ωροφύ λ αξε δί στ ασε νακ όμη .ε ί πε νε ί ρων οδραγ άτ ης .ε ί πε νοστ ρατ ι ώτ ης . Αντ ηνέ βλ ε πε ς .η μι σε ί ας παλ άμης τ ο πλ άτ ος . Σεκ άμποσαπράγ ματ α. έ πρε πεν α πι ασθήαπότ ον άν ω βράχο ν . — Κ' ε γ ώθαπε ράσω! ε ί πε νοχωρο φύ λ αξ . — Εγ ώ.κ αι δι έ βηαι σί ωςτ οφο βε ρό νπέ ραμα. Δρυμόςάλ λ οςδε νυπή ρχε νε πάν ω τ ουβράχ ου. ό χι ! ηρν ήθηοαγ ροφύλ αξ . — Σουβαστ άηκ αρδι άσου. — Δε νπροφτ άσαμεν ατ ηνι δού μετ ηστ ι γ μήπουπε ρν ούσε . βλ έ πωνπροςτ ηνθάλ ασσαν .κ αι ν α βαδί ζ ηε κδ ε ξ ι ώνπροςτ ααρι στ ε ρά. Έφθασανκατ όπι νασθ μαί ν ο ν τ ε ςοι δύ ον ομάτ οι . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού έ καμετ ον στ αυρόντ ηςκ αιδ ε νε δ ί στ ασε . — Αλ ηθ ι ν ά. — Δε νξ έ ρε ι ςπόσε ςφορέ ςδί ν ου ντ οπαράδε ι γμαο ιγ υν αί κ ε ς ! ε ί πε νο αγ ρο φύ λ αξ . — Εσύθατ ο'χ ηςπε ράσε ι πολ λ έ ςφο ρέ ς . — Εμπρό ς ! 130 .ν απατ ήμετ ηνπτ έ ρν αν . ε πή δησε ν αποφασι στ ι κ ώς . δ ε ί χ ν ουνπολ ύκ ουράγ ι ο. Η ζ ωή τ ουε κ ρέ ματ οε ι ςμί αν τ ρί χα. — Δε νήσουντ σομπάν ης . Η γ υ ν ήε πήρετ οκ αλ άθιτ ηςε ι ςτ ο υςοδό ν τ ας . — Και ν αμαςρί ξ ηκ άτ ω μί αγ υν αί κ α! ε ί πε . — Δε νε ί ν αι άλ λο ςδρόμο ς . όλ ον δε ντ ο πέ ραμα ήτ οτ ρι ών ή τ ε σσάρωνβημάτ ων . — Δε νε ί ν αι . Ούτ ε υ πήρχ ε νάλ λ ηαί ρε σι ςήπροσφυ γή . ε ί πεμεκ ρυ φήνχ αι ρε κ ακ ί ανοσύν τ ροφός τ ου.

τ αοποί αε φαί ν ον τ οωςν αέ πλ ε ονε ι ςτ ο ν ε ρόν . μόν ο ντ απε τ ε ι ν άτ ' ουραν ο ύηδύ ν ατ ο ν απί ν ουν . Αλ λ ά δε ν ήκ ου ετ ί ποτ ε . δ ί πλ αε ι ςτ ου Πο υλ ι ού τ ηνΒρύση. Αποκ αμωμέ ν η. όπωςτ ηνε ί χ ε νον ο μάσε ι οΚαμπαν αχ μάκ η ς .έ φθασε νε ι ςτ ουΠου λι ο ύτ ηνΒρύ ση. ε πι άσθηαπότ ονβράχο ν . Αλ λ άτ α πουλ ι ά. κ αιτ οέ τ ε ι ν ε νε ι ςτ ον σύν τ ροφόν τ ου. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ούε πάτ ε ικ αλ άδ ι άν α μηγ λι στ ρή ση κ αιπέ ση. ε πίτ ου ο ποί ουε σχη ματ ί ζ ε τ ομι κ ρόνολ ι σθηρό νοροπέ δι οναπόχ ώμα. ε φύσα.ν απε τ άξ ω!. ε ί πε . γ ε μάτ ον απόβρύακ αι άλ λ αυγ ράχό ρτ α. 131 . Εν τ ω με τ αξ ύ η Φραγ κ ογ ι αν ν ού . δ ώστ ε μο υκ αι τ η νχάρησας . — Μ' έ πι ασεζ αλ άδα. πουλ άκ ι αμου. Ήτ ομι απηγ ήε πάν ωε ι ςυψηλ όνβράχο ν .. ε ί χ αν αγ ρι ε ύ σε ι . — Αχ ! κ αθώςπί ν ω απ' τ ηβρυσού λ ασας . απορούσαπο ύε ύρετ οναστ ε ϊ σμόναυ τ όνε ι ς τ οι αύτ ην ώραν . κ 'έ τ ε ι ν ετ αώτ α ακ ρο ωμέ ν η . ε ί πε ν . Τέ λο ς . ε ί χ ε ν αν ηφορί σε ι . — Ανπε ράσω πέ ρα. Εκ άθι σε . μουτ ορί χ ν ε ι ς . Από τ ην βραδύτ ητ α αυτ ήν ε συμπέ ραν ε ν ότ ιοιδύ ο «ν ο μάτ οι » ε δί στ αζ ον πολ ύν α πε ράσουντ ο μο ν οπάτ ι . Ήθε λ εν α βε βαι ωθή αν θα δι έ βαι ν οντ ο πέ ραμα οιδ ύο δ ι ώκ τ αιτ ης . Έκ αμε τ ο σημε ί ον τ ου Στ αυρο ύ. Εδοκ ί μασεν απατ ήσηε πί τ ουστ ε ν ο ύ. δ ι άν αξ αποστ άση κ αι πάρη τ ον αν ασασμόν τ η ς . με ί ν ας με τ ου ποκ άμι σο ν . πράγ ματ ι .. κ ' ε πέ τ αξ ανέ ν τ ρομα. Απότ ηνβρύ σι νε κ ε ί ν η ν .. Με τ ά ε νβή μαωπι σθοδ ρόμησε . κ 'ε στ έ κ ε τ οε πίμί αναν ε παί σθ ητ ονστ ι γ μήν . τ ρέ χο υσα.. ότ αν τ ην ε ί δ αν . Επή γ αι ν ε . ήσθ μαι ν ε ν .. ΗΧαδού λ αέ κυ ψεκ 'έ πι ε . Κ' ε γ έ λ ασεμον αχ ήτ ης .ε ί πε . Σχε δόν ε ί χεβε βαι ωθή πλ έ ον ότ ιοιδύο «ν ομάτ ο ι » δε νε ί χ ανκ ατ ο ρθώσε ι ν αδι αβώσι τ οΜον οπάτ ι στ οΚλή μα. κ αι αν ή ρχε τ ουψηλ ότ ε ρα ε ι ςτ ηνακ τ ήν .Ο χ ωροφύλ αξ έ βγ αλ ετ ο αμπέ χ ον ό ντ ου..

» Αλ λ άτ ηνι δ ί ανστ ι γ μήνήκ ου σεθόρυβ ονόχ ιμι κ ρόνε πίτ ουκ ρη μν ού. Ού τ εαυτ ήν . μετ ονέ ν αχ ωροφύ λ ακ α. μεδύ οτ ουφέ κ ι αε π' ώμου. Η άμμος ε ν έ δι δε .κ ' έ τ ρε ξ ε ντ ονκ ατ ή φορον . Και ρόςήτ ο. Δε νε ί χ ε νάλ λ ην σαν ί δασωτ ηρί ας . τ ονασκ ητ ήν . κ ' έ φθασε νε ι ςτ α χ αλ ί κ ι ατ ουαι γ ι αλ ού . Τώρα ήρχ ι ζ εν αγ ί ν ε τ αι πλ ημμύρα. Οι πόδε ςτ ηςε γ λ ι στ ρούσαν . μάλ ι στ αδε νε ί χε . 132 . αν έ βαι ν ε . τ οπέ ραμα.τ ηνπαρού σαν . Ολ αι μόςτ ηςάμμου . Το κ ύμα αν έ βαι ν ε ν . έ κ αμε τ ον στ αυ ρόν τ ης . οε ι ςστ ρατ ι ωτ ι κ ός . με τ ' ο λ ί γ αλ ε πτ άε σηκ ώθη. ε φού σκ ων ε . τ ηνοποί ανε ί χ ε ν υ ποπτ ε ύσε ιε υ λ όγ ωςαυτ ή . Ο βράχ οςτ ουΑγ ί ουΣώζ ο ν τ οςαπε ί χ επε ρίτ αςδώδ ε κ αοργ υ ι άςαπό τ ηνακ τ ήν . Τώρα πλ έ ον ε πήγ αι ν ε ν αποφασι στ ι κ ώς ε ι ςτ ον Άι -Σώστ ην . Ηγ υν ή δε νωπι σθο δρόμησε . Η Φραγ κ ογ ι αν ν ού ε πάτ ε ι . ν αε ξ αγ ο ρε υ θήτ ακ ρί ματ άτ ης ε ι ςτ ονγ έ ρον τ α. «Τάχ α δε ν θα .. Η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύε στ άθη κ ' ε δί στ ασε . Ολ αι μόςτ ηςάμμου. μόλ ι ς αν ε ί χ ε νέ ν α δάκ τ υλ ονυπε ράν ωτ ουκύ ματ ος . οε ν ών ωντ ονμι κ ρόνβράχ ονμετ ηνστ ε ρε άν .κ αθ ημέ ν ηε κ ε ί . Η άμμοςήτ ον ο λ ι σθηρά. Γ ι ατ ίν α βι αστ ώ τ ώρα. κ ατ ή ρχο ν τ οτ ρέ χ ον τ ε ςτ ο νκ ατ ήφορον . οάλ λ οςπολ ί τ ης . μετ η νοποί ανηθ έ λ ησανν ατ ηνβάλ ο υνε ι ς τ αστ ε ν ά.κ 'ε φόρε ιφράγ κ ι κ α. Η Φραγ κ ο γι αν ν ο ύέ τ ρε ξ ε ν . Δύοάν δρε ς . Ι δούότ ι τ ώρατ ηνέ φθ αν αν .. Το κ ύμα αν ή ρχε τ ο. ή τ ον άλ λ ος . ε ι ςτ ηνάμμον . ηδύστ ην ο ς . ε ι ςτ ο Ερημητ ήρι ον . Όθε ν . Αυτ ήλ οι πόνή τ οηε ν έ δρα. κ ' ε πάτ ησε ν ε πάν ωε ι ςτ ο πέ ραμα τ ηςάμμου.Αλ λ άδε νη σθάν ε τ οασφάλ ε ι αν . θαήτ οπλ έ ονήπε ν τ ήκ ον τ α βη μάτ ωντ ομήκ ος . ανε γ λ ύτ ων ε . ξ αν αγ ί ν η ρήχ ησε λ ί γ η ώρα. ε πήρετ οκ αλ άθιτ ης . ε πάν ωε ι ςτ ονοποί ονε φαί ν ε τ οοπαλ αι όςν αΐ σκ οςτ ουΑγ ί ουΣώζ ον τ ος . Ο πολ ί τ ης δε ν ήτ ον ο δ ραγ άτ ηςτ ονοποί ο νε ί χ ε ναφήσε ι οπί σω. ε ί πε . ν αγ ί ν ω μο ύσκ ε μα. Ει ς ολ ί γ αλ ε πτ άτ η ς ώρας κ ατ ήλ θετ ην ακ τ ήν . Αν τ ί κ ρυ σετ οναλ ί κ τ υπονβράχ ον .

Εγί ν ε τ οβάλ τ ος . Ει ςτ ο στ όμα τ ης ε ι σή ρχε τ οτ οαλ μυ ρόνκ αι πι κ ρό νύδωρ. οί τ ι ν ε ςτ ηνε κ υ ν ήγ ουν .Το κ ύ μα τ η νέ φθασε νέ ωςτ ογ όν υ. ε ί τ α ωςτ ην μέ σην . Η άμμος ε γ λ ι στ ρούσε . Οιδ ύοάν δ ρε ς . τ ην έ ρημον βορε ι οδυ τ ι κ ήν ακ τ ήν . με τ αξ ύ τ ηςθ ε ί αςκ αι τ ηςαν θρωπί ν ηςδι κ αι ο σύν ης . όπο υτ ηςε ί χ ονδώσε ιωςπροί κ αέ ν ααγ ρόν .ε ι ςτ οήμι συτ ουδρόμου . Η Φραγ κ ο γ ι αν ν ού απε ί χ ε ν ακ όμη ως δέ κ α βήματ α από τ ον Αϊ Σώστ ην .έ ρρι ψανμί αντ ου φε κ ι άνδι άν α τ ηνπτ οήσο υν . ωςν αε ί χο νπάθος . ότ ανν ε αν ί δατ ην υ πάν δρε υσανκ αιτ ηνε κ ου κ ούλ ωσαν . Δε νε ί χεπλ έ ο νέ δαφος ν α πατ ήση· ε γ ον άτ ι σε ν .λ άκ κ ος . φων αίαλ αλαγ μο ύκ αι βε βαί αςν ί κ ης . Αυτ αίυπήρξ αναιτ ε λ ε υτ αί αιλ έ ξ ε ι ςτ ης . Εκ άλ υψαντ ο υς μυ κ τ ήρας κ αι τ α ώτ α τ ης . Τοκ ύμααν ήλ θ ε νέ ωςτ οστ έ ρν ον τ ης .ε ι ςτ ονλ αι μόντ ο νε ν ών ον τ ατ ον βράχ οντ ουε ρημητ ηρί ουμετ ηνξ η ράν . Την στ ι γ μήν ε κ ε ί ν ην τ ο βλ έ μμα τ η Φραγ κ ογ ι αν ν ο ύς αν τ ί κ ρυ σε τ ο Μποστ άν ι . — Ω! ν ατ οπρο ι κι όμου! ε ί πε . Ηγ ραί α Χαδού λ αε ύρετ ον θ άν ατ οε ι ςτ οπέ ραματ ουΑγ ί ουΣώστ η . 133 . Εί τ α ηκ ού σθησαναιφων αίτ ων . Τακ ύματ αε φού σκ ωσαναγ ρί ως . κ αιτ ηνέ κ αμανν ύφηνοιγ ον ε ί ς τ ης .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful