Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vezetési ismeretek

Vezetési ismeretek

Ratings:
(0)
|Views: 390|Likes:
Published by kozg22

More info:

Published by: kozg22 on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
1
TARTALOM
1. A vezetés természete, eredete. A vezetés általános jellemzői.
.......................................................................................... 2
 
2. A vezetés gazdasági-
társadalmi jelentősége, szerepe a fejlődésben. A vezetéstudomány kialakulásának folyamata,
okai, feltételei. ....................................................................................................................................................................... 3
 
3. Főbb vezetéstudományi iskolák: klasszikus, a viselkedéstudományi a „tudományos” és az integrált irányzatok.
.......... 5
 
4. A környezeti elemek és hatásuk a vezetői és a szervezeti viselkedésre.
........................................................................... 9
 
Környezet ........................................................................................................................................................................... 9
 
5. Miért dolgozik az ember a munkahelyén? ...................................................................................................................... 11
 
6. A személyiség és a fejlődésre ható tényezők ismertetése.
.............................................................................................. 12
 
7. A személyiség működési mechanizmusa.
....................................................................................................................... 14
 
8. A személyiség összetevőinek szerepe a viselkedésben; a viselkedés és a helyzet összefüggései, empátia, előítélet,
konformizmus. .................................................................................................................................................................... 15
 
9. A személyiség integrációja, az érett személyiség jegyei. ................................................................................................ 17
 
10. A v
ezető hatalma, a hatalom típusai.
............................................................................................................................ 18
 
11. Vezetői elméletek: a tulajdonságelmélet.
...................................................................................................................... 19
 
12. Vezetői elméletek: a személyiség
-viselkedés elméletek. .............................................................................................. 20
 
13. Vezetői elméletek: a szituá
ciós elméletek. .................................................................................................................... 21
 
14. A vezető motivációja, beállítódottsága.
........................................................................................................................ 22
 
15. A stressz hatása a vezető viselkedésére.
....................................................................................................................... 23
 
16. A szervez
et kialakulásának okai, a szervezetek általános jellemzői.
............................................................................ 24
 
17. A szervezetek tagolódása, szervezeti formák. ............................................................................................................... 25
 
18. A szervezeti hatékonyság fogalma, jellemzői.
.............................................................................................................. 26
 
19. A szerve
zeti kultúra főbb elemei, hatásuk a szervezeti tevékenységre.
........................................................................ 27
 
20. Motivációelméletek, a motiváció folyamata, szerepe a munkatársak ösztönzésében. .................................................. 28
 
21. A motiváció tartalmi elméletei. Maslow és Herzberg elmélete. ................................................................................... 29
 
Alkalmazásuk a munkatársak ösztönzésében. ..................................................................................................................... 29
 
22. A motiváció folyamatelméletei, Skinner és Vroom elmélete. ....................................................................................... 30
 
Alkalmazásuk a gyakorlatban. ............................................................................................................................................ 30
 
23. Az ösztönzés rendszerének kialakítása, alapelvek, módszerek. .................................................................................... 31
 
24. A vezető funkciói: a tájékozódás, az információ
-szervezés és kezelés, ........................................................................ 32
 
a probléma felismerés. ........................................................................................................................................................ 32
 
2
5. A vezető funkciói: tervezés és döntés.
.......................................................................................................................... 34
 
A tervezés ................................................................................................................................................................................. 35
 
26. A vezető funkciói: rendelkezés, koordinálás, ellenőrzés és képviselet.
........................................................................ 37
 
A képviselet .............................................................................................................................................................................. 38
 
27. A vezető funkciói: az emberek kiválasztása és fejlesztése, a
........................................................................................ 39
 
munkahelyi közösség (a kollektíva) kialakítása. ................................................................................................................. 39
 
28. A vezető funkciója: a tanácsadás és nevelés.
................................................................................................................ 41
 
29. Vezetési módszerek....................................................................................................................................................... 42
 
Stratégiai vezetés .................................................................................................................................................................. 42
 
Alkotást serkentő vezetés
......................................................................................................................................................... 42
 
30. A csoport fogalma, a formális és informális csoportok ................................................................................................ 43
 
összehasonlítása. ................................................................................................................................................................. 43
 
31. A kommunikáció folyamata, elemei, korlátai. .............................................................................................................. 44
 
32. A kommunikáció hatékonyságát meghatározó tényezők és az aktív
............................................................................ 45
 
hallgatás. ............................................................................................................................................................................. 45
 
33. A verbális kommunikáció (a beszéd) jellegzetességei, a zsargon és a .......................................................................... 46
 
metanyelv. Kérdezéstechnika. ............................................................................................................................................. 46
 
34. A nem verbális kommunikáció fajtái, elemei, alkalmazásuk. ....................................................................................... 47
 
35. Tipikus kommunikációs szituációk: a telefonbeszélgetés és a ...................................................................................... 48
 
négyszemközti beszélgetés. ................................................................................................................................................ 48
 
36. Az értekezletek és típusaik, az értekezlet megszervezése, levezetése, .......................................................................... 49
 
a nehéz emberek kezelése. .................................................................................................................................................. 49
 
37. A konfliktusok természete, okai és típusai, a személyközi konfliktusok ...................................................................... 51
 
kezelése. .............................................................................................................................................................................. 51
 
38. A csoporton belüli és a csoportok közötti konfliktusok. ............................................................................................... 53
 
39. A munkahelyi beilleszkedés problémái és szabályai. ................................................................................................... 54
 
40. Az egyensúlyteremtés problémái és teendői.
................................................................................................................ 55
 
41. A vezetői időgazdálkodás problémái.
........................................................................................................................... 56
 
42. A vezetői időgazdálkodás hatékonyságának javítása.
................................................................................................... 57
 
43. Időmegtakarító technikák 
.............................................................................................................................................. 58
 
 
2
44. A vezető etikája és felelőssége.
..................................................................................................................................... 59
 
45. A szervezeti viselkedés etikája, a vállalat társadalmi felelőssége.
................................................................................ 60
 
46. A vezetői döntések etikája a szervezet felelősségteljes
................................................................................................. 61
 
tevékenységeiben. ............................................................................................................................................................... 61
 
1.
 
A
VEZETÉS TERMÉSZETE
,
EREDETE
.
 
A
VEZETÉS ÁLTALÁNOS JE
LLEMZŐI
.
Kezdetben a vezetést művészetnek vélték, melyet csak különleges adottságokkal, tulajdonságokkal rendelkező
emberek folytathattak sikerrel.Sokak szerint a vezetés más emberek feletti uralkodás, amit a hatalom birtokában bárki gyakorolhat. Egyre
erősödik az az álláspont, hogy a vezetés tudomány, mert átadható és tanítható ismeretanyag. Ezen ismeretek rendszerezetté válásával elméletté fejlődött.
A vezetés ma má
r elsősorban mindennapos munkatevékenység, tanult mesterség. A vezetés a legrégibb művészet
és a legújabb tudomány.
A vezetés az adott szervezetben lezajló folyamatokba történő személyes, közvetlen beavatkozás, elsősorban afolyamatokban résztvevő emberek 
befolyásolása révén.
Az evolúció során az előembert a tudatos és fizikai tevékenység változtatta a mai értelemben vett emberré. Atudatos cselekvésnek két összetevője van:
 
 
vezetési: a tevékenység céljának kitűzése, a cselekvési mód meghatározása, az akar 
at célra irányítása, az elért
eredményeknek a kitűzött célokhoz mérése, összehangolása;
 
 
végrehajtási: a cselekvés maga.Az egyes embereket közösségekké az együttes cselekvés teszi. A tudatos cselekvés során kialakul egy különlegestevékenység, a vezetés.
A közösségben szükségszerűen jelentkezi a vezetés igénye. Legyen:
 
 
egy élenjáró, akit követni lehet vagy kell;
 
olyan, aki mindenkinél jobban tudja, és meg is mondja, mikor, hogyan és mit cselekedjenek.
Az ilyen embert választják ki, vagy fogadják el vezetőü
l.
A vezetés tehát az együttes tevékenység, a társadalommá fejlődés szükségszerű következménye. Az irányító
-
 befolyásoló tevékenység folyamatos gyakorlásával válik a vezető a szervezet, szélesebb értelemben pedig a vezetők a gazdaság és a társadalom fejlőd
ésének alakítójává.
Első megjelenési formájában: a vezetés közvetlen, ember és ember – 
 
vezető és vezetett – 
közötti kapcsolat. Kisebb
csoporton belül a vezető közvetlenül közli elgondolásait, rendelkezéseit mindazokkal, akiknek a cselekedetét
befolyásolni akarja. Amikor a közvetlen befolyás az emberek nagy száma miatt lehetetlen vagy sikertelen,megjelenik a vezetés áttételes formája, kialakulnak a vezetés módszerei, szintjei.
A vezetés általános jellemzői:
 1.
 
A vezetés ott és akkor valósul meg, ahol és amik
or az együtt tevékenykedő emberek között olyan
munkamegosztás jön létre, amelynek alapján egyes emberek feladata a tennivalók meghatározása, a többieképedig a feladatok végrehajtása.2.
 
A vezetés az emberek által meghatározott vagy elfogadott célok elérésére létrejött szervezet keretein belül
működik. A szervezetre jellemző, hogy:
 
 
emberek és eszközök dinamikus együttese,
 
céljai és a célok elérésének módjai az idők során változnak,
 
 
rendelkezik a hatáskörök és a felelősség hierarchiájával,
 
 
egy totális környezet egyik alkotó eleme, ezért a környezethez alkalmazkodnia kell.3.
 
A vezetés a szervezetet működteti, a működés a szervezetben tevékenykedő emberek cselekvésében nyilvánul
meg.4.
 
A vezetésnek biztosítania kell az együttes tevékenységhez szükséges objektív és szubjektív feltételeket.5.
 
A vezetés a hatalom gyakorlásának egyik formája. Az emberek egy csoportjára csak azok tudnak befolyást
gyakorolni, akik valamilyen hatalommal rendelkeznek. A vezető hatalma eredhet az erőforrások feletti
rendelkezési jogból, a kénysz
erítő eszközök alkalmazásának a lehetőségéből, illetve a vezető tekintélyéből,
személyes tulajdonságaiból.
 
3
2.
 
A
VEZETÉS GAZDASÁGI
-
TÁRSADALMI JELENTŐSÉ
GE
,
 
SZEREPE A FEJLŐDÉSBE
N
.
 
A
VEZETÉSTUDOMÁNYKIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA
,
OKAI
,
FELTÉTELEI
.
A társadalom lét
ének alapját képező munkatevékenység, s a társadalmi munkamegosztás fejlődése során a vezetéskülönleges munkatevékenységgé vált, mely lehetővé teszi, hogy az egymástól függetlenül dolgozó emberek 
munkateljesítményének összegén túl egy többlet-
erőforrás jö
 jjön létre.
A vezetési tevékenység egyik alapvető feladata az, hogy a rendelkezésre álló erőforrások jobb összehangolásával,az eleven és holtmunka termelékenységének növelésével hatékonyan elégítse ki a társadalom növekvő anyagi
szükségleteit. Ez a vezetés gazdasági funkciója.
A vezetés hatására az együttesen cselekvő emberek formálódnak, fejlődnek, ennek során átalakulnak, fejlődnek társadalmi kapcsolataik is. A vezetés fejleszti a közös célok eléréséért tevékenykedő emberek közösségi szellemét
és kultúráját, tudását, emberi társadalmi kapcsolatait. Ez a vezetés társadalmi funkciója. A két funkció szorosan
összefügg, egymást kiegészítve, támogatva együttesen működik.
 
A vezetés kettős funkciója:
 1.
 
Gazdasági:
 
hatékonyság,
 
termelékenység,
 
koordinálás,
 
racionalizálás,
 
műszaki fejlesztés.
 2.
 
Társadalmi:
 
együttműködés,
 
 
kapcsolatok,
 
közösségi kultúra,
 
szolidaritás,
 
érdekérvényesítés.
Amilyen mértékben növekszik az azonos gazdasági, társadalmi célért tevékenykedő emberek köre, úgy növekszik a
vezetésnek a társadalo
m fejlődésében betöltött szerepe. A termelőerők fejlődése következtében a vezetők feladataiegyre sokrétűbbek, szerepük és felelősségük egyre nagyobb az általuk irányított tevékenységek eredményességében. A vezető munkája mára professzionális tevékenységgé
vált.
A vezetés minőségétől függ végső soron a gazdaság és a társadalom fejlődésének minősége is.
 
A vezetés gyakorlata egyidős az emberiséggel, az ember közösségekké formálódásával. A vezetés ismerttéválásáról az ókori Egyiptomból származnak az első írásos emlékek. Időszámításunk előtt a XVIII. században
Hamurappi 282 törvényt alkotott melyek tartalmazzák a munkaadó és munkavállaló viszonyára, valamint a hatalomgyakorlására vonatkozó szabályokat.
Az első kimondottan vezetés
-módszertani tartalmú emlék az i.e. XIII. századból való Biblia.Tartalmazza:
 
a vezetői munka és a képviseletet monopolizálását;
 
 
a vezetési hatáskörök delegálását, a többlépcsős vezetési hierarchiát;
 
 
lineáris szervezeti struktúrát,
 
a vezető alapvető funkcióit meghatározza: képvisele
t, tanácsadás, oktatás, célmeghatározás, utasítás,szabályozás,
 
a vezető kiválasztásának ismérveit,
 
a vezetési munka súlyozásának, a különböző szintű vezetők feladatkörének elhatárolását,
 
az együttes felelősség elvét.
 Az ókori Görögországban Platón (i.e. 427-
347) „Az állam” című munkájában fejti ki az ideális kormányzás és azideális állam alapelveit. Szerinte a vezetőnek négy fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie: bölcsesség, bátorság,
mértékletesség, igazságosság.A középkorban a vezetési rendszer a római katolikus egyház szervezetében, majd a VI-X. században a feudális
államokban a hűbéri láncolat irányításában és a hadseregekben fejlődik tovább.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->