Crtanje pravolinijskih segmenata u Fireworksu

Želite da nacrtate dugme koje nije ni krug, ni elipsa, ni neka druga pravilna geometrijska figura. Fireworks nudi neke standardne alate za crtanje nekih geometrijskih figura. U ovom slučaju od koristi je alatka pero. 1. Izaberite u kutiji za alat alatku pero ili na tastaturi pritisnite taster P.

2. Definišite attribute poteza za putanju (paleta Stroke). 3. Pomerite pokazivač miša po radnoj oblasti. Na ekranu ćete videti ikonu pera sa malim x pored nje. Znak x pokazuje da se može postaviti prva tačka putanje.

4. Pritisnite mišem na mesto gde želite da počne linijski segment. Pokazivač dobija oblik praznog vrha strelice; kružić pokazuje mesto sidra na radnoj površini. 5. Premestite alatku pero tamo gde želite da bude kraj linijskog segmenta. Dok pomerate pero po radnoj površini Fireworks širi preliminarni prikaz linijskog segmenta od početne tačke do vrha pera. 6. Pritisnite taster na mišu kada pokazivač bude na mestu krajnje tačke segmenta. Fireworks završava linijski segment koristeći definisane attribute poteza. Tačke na početku i kraju linijskog segmenta imaju oblik punog kvadrata.

7. Ponovite prethodna dva koraka da biste nacrtali preostale pravolinijske segmenta željene konture.

8. Kada pomerite pokazivač miša od poslednje temene tačke ka prvoj temenoj tački, pored vrha alatke pero pojavljuje se kružić koji pokazuje da je Fireworks spreman da zatvori konturu.

Pritisnite taster miša. Fireworks zatvara konturu i popunjava je trenutno izabranom bojom za popunu.

Sada na rapolaganju imate dugme sa željenim oblikom i možete pristupiti daljem doterivanju, tj. možete umesto ravnomerne popune koristiti preliv, zatim pridružiti tekst itd. Pripremio Dragan Marković

Fireworks – primena efekata
Otvorite željenu datoteku. U ovom primeru koristim sliku oblačnog neba koju ću podeliti na 4 kvadratna dela i na njih primeniti efekte. Veličina ove slike je 250x250 piksela. Podeliću je pomoću alata Marquee na fiksne delove veličine 125x125 piksela. Počećemo sa gornjim desnim delom slike. U meniju Xtras izaberite opcije PhotoOptics i CSI Photo filtar (ukoliko imate instaliran taj dodatak). Zatim prilagodite vrednosti parametara (Hue, Saturation, Exposure and Brightness) kako biste pretvorili plavu boju neba u crvenu.

Koristite isti metod da na sličan način obradite i druga dva dela u zelenu, odnosno žutu boju.

Da bi se donekle ujednačio prelaz između kvadrata, upotrebite alatku Marquee da selektujete granični deo i primenite efekt Gaussian Blur (meni Xtras/Blur). Koristite vrednost prečnika od 3 tačke.

Sada ćemo dadati tekst našem primeru. Kada se dodaje tekst, morate da izaberete alatku Text ( ), a potom da kliknete mišem na sliku na mesto gde želite da stavite tekst. Izaberite font ARIAL i izaberite željenu veličinu (u ovom primeru 75 piksela). Upišite u polje za tekst HE. Ako se tekst prikazuje horizontalno, moraćete da povećate veličinu polja za tekst. Boja koja se koristi za ispis teksta je boja koja se nalazi u polju . Međutim, )

možete da primenite boju po sopstvenom izboru. Izaberite alatku u obliku pipete ( i izaberite željenu boju i primenite na tekst na slici. Dodajte sada novi tekst LLO u drugi kvadrat na slici i obojite ga drugom bojom.

Fireworks vam omogućava da primenite neke efekte na svoj tekst. U meniju Window izaberite opciju Effect. Označite svoj tekst i kliknite na jezičak Fill u prozoru Effect. U padajućem meniju Fill izaberite opciju Pattern i od ponuđenih vrednosti izaberite Jeans.

Umesto korišćenja uzorka možete koristiti preliv (gradijent) boja tipa Linear, Radial ...

Kliknite na jezičak Effect u prozoru Effect i primenite neke „kul” efekte na svoj tekst, kao što su raznorazna „obaranja ivica” (Inner bevel, Outer bevel), senčenja (Drop shadow, Emboss, Glow ..) itd.

Pripremio Dragan Marković

Crtanje pravolinijskih segmenata u Fireworksu
Želite da nacrtate dugme koje nije ni krug, ni elipsa, ni neka druga pravilna geometrijska figura. Fireworks nudi neke standardne alate za crtanje nekih geometrijskih figura. U ovom slučaju od koristi je alatka pero. 1. Izaberite u kutiji za alat alatku pero ili na tastaturi pritisnite taster P.

2. Definišite attribute poteza za putanju (paleta Stroke). 3. Pomerite pokazivač miša po radnoj oblasti. Na ekranu ćete videti ikonu pera sa malim x pored nje. Znak x pokazuje da se može postaviti prva tačka putanje.

4. Pritisnite mišem na mesto gde želite da počne linijski segment. Pokazivač dobija oblik praznog vrha strelice; kružić pokazuje mesto sidra na radnoj površini. 5. Premestite alatku pero tamo gde želite da bude kraj linijskog segmenta. Dok pomerate pero po radnoj površini Fireworks širi preliminarni prikaz linijskog segmenta od početne tačke do vrha pera. 6. Pritisnite taster na mišu kada pokazivač bude na mestu krajnje tačke segmenta. Fireworks završava linijski segment koristeći definisane attribute poteza. Tačke na početku i kraju linijskog segmenta imaju oblik punog kvadrata.

7. Ponovite prethodna dva koraka da biste nacrtali preostale pravolinijske segmenta željene konture.

8. Kada pomerite pokazivač miša od poslednje temene tačke ka prvoj temenoj tački, pored vrha alatke pero pojavljuje se kružić koji pokazuje da je Fireworks spreman da zatvori konturu.

Pritisnite taster miša. Fireworks zatvara konturu i popunjava je trenutno izabranom bojom za popunu.

Sada na rapolaganju imate dugme sa željenim oblikom i možete pristupiti daljem doterivanju, tj. možete umesto ravnomerne popune koristiti preliv, zatim pridružiti tekst itd. Pripremio Dragan Marković

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful