You are on page 1of 26

H THNG CU HI TRC NGHIM

MN LCH S NG CNG SN VIT NAM

CU HI TRC NGHIM LCH S NG CNG SN VIT


NAM
Cu 1: Trong t khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php nc ta c
giai cp mi no c hnh thnh?
a. Giai cp t sn
b. Giai cp t sn v cng nhn
c. Giai cp cng nhn
d. Giai cp tiu t sn
Cu 2: Di ch thc dn phong kin, giai cp nng dn Vit Nam c yu cu
bc thit l:
a. c lp dn tc
b. Rung t
c. Quyn bnh ng
d. c lp dn tc v ngi cy c rung
Cu 3: Mu thun c bn trong x hi Vit Nam u th k XX l:
a. Mu thun gia giai cp nng dn vi giai cp a ch phong kin
b. Mu thun gia giai cp cng nhn vi giai cp t sn
c. Mu thun gia cng nhn v nng dn vi quc v phong kin
d. Mu thun gia dn tc Vit Nam vi thc dn Php xm lc v tay sai ca
chng.
Cu 4: Khi no phong tro cng nhn Vit Nam hon ton tr thnh mt phong tro
t gic?
a. Nm 1920 (t chc cng hi Si Gn c thnh lp)
b. Nm 1925 (cuc bi cng Ba Son)
c. Nm 1929 (s ra i ca ba t chc cng sn)
d. 2/1930 (ng Cng sn Vit Nam ra i)
Cu 5: Nguyn i Quc la chn con ng gii phng dn tc theo khuynh hng
chnh tr v sn vo thi gian no?
a. 1917
b. 1918
c. 1919
d. 1920
Cu 6: Hi Vit Nam cch mng thanh nin thc hin ch trng v sn ho vo
khong thi gian no?
a. Cui nm 1926 u nm 1927
b. Cui nm 1927 u nm 1928
c. Cui nm 1928 u nm 1929
d. Cui nm 1929 u nm 1930

Cu 7: ng Dng Cng sn ng v An Nam Cng sn ng c ra i t t


chc tin thn no?
a. Tn Vit cch mng ng
b. Hi Vit Nam cch mng thanh nin
c. Vit Nam cch mng ng ch hi
d. Vit Nam Quc dn ng
Cu 8: Ba t chc cng sn Vit Nam chnh thc hon thnh vic hp nht vo
thi gian no?
a. 3/2/1930
b. 7/2/1930
c. 24/2/1930}
d. 24/2/1931
Cu 9: Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam thng qua nhng vn kin
no sau y?
a. Chnh cng vn tt
b. Sch lc vn tt
c. iu l vn tt v chng trnh tm tt
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 10: Cng lnh chnh tr u tin ca ng xc nh mc tiu chin lc ca
cch mng Vit Nam l g?
a. Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng
sn
b. Xy dng t nc Vit Nam dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn
ch, vn minh
c. Lm cch mng t sn dn quyn - phn v in a - lp chnh quyn ca
cng nng bng hnh thc X Vit, d b iu kin i ti cch mng x
hi ch ngha
d. C a v b u ng
Cu 11: Vn kin no di y ca ng t nhim v gii phng dn tc ln hng
u?
a. Cng lnh chnh tr u tin ca ng 2 - 1930
b. Lun cng chnh tr thng 10 1930
c. Th ca Trung ng gi cho cc cp b ng (12 1930)
d. Ngh quyt i hi ln th nht ca ng (3 - 1935)
Cu 12: Chng trnh hnh ng ca ng Cng sn ng Dng c cng b
vo thi gian no?
a. Thng 6-1930
b. Thng 11-1931
c. Thng 6-1932
d. Thng 3-1935
Cu 13: Vn kin no ca ng nhn mnh Vn th a l ci ct ca cch
mng t sn dn quyn?
a. Cng lnh chnh tr u tin ca ng (2 - 1930)
2

b. Ch th thnh lp Hi phn ng minh (18 - 11 - 1930)


c. Lun cng chnh tr (10 1930)
d. Chung quanh vn chnh sch mi ca ng (10 - 1936)
Cu 14: Tn ca lc lng v trang c thnh lp Ngh Tnh trong cao tro cch
mng nm 1930 l g?
a. Du kch
b. T v
c. T v
d. T v chin u
Cu 15: Nguyn nhn ch yu dn ti s bng n v pht trin ca cao tro cch
mng Vit Nam giai on 1930-1931 l:
a. Tc ng tiu cc ca cuc khng hong kinh t 1929 1933
b. Chnh sch khng b trng ca quc Php
c. Chnh sch tng cng v vt, bc lt ca quc Php
d. S lnh o ca ng Cng sn Vit Nam
Cu 16: Hi ngh no ca Ban Chp hnh Trung ng ng ch trng tm gc cc
khu hiu c lp dn tc v cch mng rung t?
a. Hi ngh hp thng 10 1930
b. Hi ngh hp thng 7 1936
c. Hi ngh hp thng 11 1939
d. Hi ngh hp thng 5 1941
Cu 17: Mc tiu trc mt ca cch mng trong giai on 1936-1939 l g?
a. c lp dn tc
b. T do, dn ch, cm o, ha bnh
c. Rung t cho dn cy
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 18: i tng ca cch mng trong giai on 1936 1939 l:
a. Bn quc xm lc
b. a ch phong kin
c. quc v phong kin
d. Phn ng thuc a v tay sai
Cu 19: Trong cao tro cch mng 1936 1939 ng ch trng tp hp nhng lc
lng no?
a. Cng nhn v nng dn
b. C dn tc Vit Nam
c. Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn, a ch
d. Mi lc lng dn tc v nhng ngi Php tin b ng Dng
Cu 20: Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng ng thng 7 1936 ch trng
thnh lp mt trn no?
a. Mt trn dn ch ng Dng
b. Mt trn nhn dn phn ng Dng
c. Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng
d. Mt trn phn ng minh ng Dng
3

Cu 21: Hnh thc t chc v u tranh ch yu trong cao tro cch mng 1936
1939?
a. Cng khai, hp php
b. Na cng khai, na hp php
c. B mt, bt hp php
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 22: iu kin no to ra kh nng u tranh cng khai, hp php cho phong
tro cch mng ng Dng giai on 1936 1939?
a. S xut hin ca ch ngha pht xt v nguy c chin tranh th gii th hai
b. S chuyn hng chin lc cch mng th gii ca Quc t Cng sn
c. Mt trn nhn dn Php ln cm quyn
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 23: Ai l ngi vit tc phm T ch trch?
a. H Huy Tp
b. L Hng Phong
c. Nguyn Vn C
d. Phan ng Lu
Cu 24: Chin tranh th gii th hai bng n vo thi gian no?
a. 11/1937
b. 9/1938
c. 9/1939
d. 11/1939
Cu 25: ng bt u ch trng t nhim v gii phng dn tc ln hng u t
Hi ngh Trung ng no?
a. Hi ngh Trung ng 6 (11-1939)
b. Hi ngh Trung ng 7(11-1940)
c. Hi ngh Trung ng 8(5-1941)
d. Hi ngh Thng V Ban chp hnh Trung ng ng (3-1945)
Cu 26: Qun i pht xt Nht vo xm lc nc ta vo thi gian no?
a. 9 1939
b. 6 1939
c. 6 1940
d. 9 1940
Cu 27: Cc t chc qun chng trong Mt trn Vit Minh c tn gi l g?
a. Dn ch
b. Cu quc
c. Phn
d. C b v c u ng
Cu 28: Hi ngh no ca Ban Chp hnh Trung ng ng nhn mnh gii phng
dn tc l nhim v bc thit nht?
a. Hi ngh hp thng 10 1930
b. Hi ngh hp thng 11 1939
c. Hi ngh hp thng 11 1940
4

d. Hi ngh hp thng 5 1941


Cu 29: Ln u tin Ban Chp hnh Trung ng ng ch trng thnh lp chnh
quyn nh nc vi hnh thc cng ha dn ch ti Hi ngh no?
a. Hi ngh hp thng 10 1930
b. Hi ngh hp thng 11 1939
c. Hi ngh hp thng 11 1940
d. Hi ngh hp thng 5 1941
Cu 30: Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng ng thng 5 - 1941 hp u? Do
ai ch tr?
a. Cao Bng. Nguyn i Quc
b. Cao Bng. Trng Chinh
c. Bc Cn. Trng Chinh
d. Tuyn Quang. Nguyn i Quc
Cu 31: Ban Chp hnh Trung ng ng xc nh chun b khi ngha v trang l
nhim v trung tm ti Hi ngh no?
a. Hi ngh hp thng 10 1930
b. Hi ngh hp thng 11 1939
c. Hi ngh hp thng 11 1940
d. Hi ngh hp thng 5 1941
Cu 32: Hi ngh no ca Ban Chp hnh Trung ng ng quyt nh thnh lp
Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng?
a. Hi ngh hp thng 7 1936
b. Hi ngh hp thng 11 1939
c. Hi ngh hp thng 11 1940
d. Hi ngh hp thng 5 1941
Cu 33: Ban Chp hnh Trung ng ng ch trng thnh lp nc Vit Nam dn
ch cng ha ti Hi ngh no?
a. Hi ngh hp thng 7 1936
b. Hi ngh hp thng 11 1939
c. Hi ngh hp thng 11 1940
d. Hi ngh hp thng 5 1941
Cu 34: Ban Chp hnh Trung ng ng ch trng gii quyt vn dn tc
trong khun kh tng nc ng Dng vo thi gian no?
a. Thng 3 1938
b. Thng 11 1939
c. Thng 11 1940
d. Thng 5 1941
Cu 35: Ch th Nht-Php bn nhau v hnh ng ca chng ta ra i khi no?
a. 9 3 1945
b. 12 3 1945
c. 9 3 1946
d. 12 3 1946
Cu 36: Khu hiu no sau y c nu ra trong Cao tro khng Nht cu nc?
5

a. nh ui pht xt Nht Php


b. Gii quyt nn i
c. nh ui pht xt Nht
d. Chng nh la trng ay
Cu 37: Nhn dn ta phi tin hnh tng khi ngha ginh chnh quyn trc khi
qun ng minh nh bi pht xt ng Dng v:
a. l lc so snh lc lng c li nht i vi cch mng
b. l lc k th c ng gc nhng k th mi cha kp n
c. Qun ng minh c th dng ra mt chnh quyn tri vi ch v nguyn
vng ca nhn dn ta
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 38: Tnh hnh nc ta sau cch mng thng Tm c v nh:
a. Nc si la bng
b. Ngn cn treo si tc
c. Thi k trng nc
d. Ly Trng chi
Cu 39: Kh khn, thch thc i vi Vit Nam sau cch mng thng Tm nm
1945:
a. Cc th lc quc, phn ng bao vy, chng ph
b. Kinh t kit qu, nn i honh hnh
c. Hn 90% dn s khng bit ch
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 40: Nhng thun li c bn ca t nc ta sau cch mng thng Tm nm
1945:
a. Cch mng th gii pht trin mnh m
b. H thng chnh quyn cch mng nhn dn c thit lp
c. Nhn dn c quyt tm o v ch mi
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 41: K th chnh ca cch mng Vit Nam ngay sau thng 8 1945 l:
a. Thc dn Php xm lc
b. Tng Gii Thch v tay sai
c. Thc dn Anh xm lc
d. Gic i v gic dt
Cu 42: Ngy 23-11-1940 din ra s kin g?
a. Nht o chnh Php
b. Khi ngha Nam k
c. Binh bin Lng
d. Nam b khng chin
Cu 43: Ch th khng chin kin quc ra i ngy, thng, nm no?
a. 25 11 1945
b. 19 12 1945
c. 25 11 1946
d. 19 12 1946
6

Cu 44: Ch th khng chin kin quc ca Trung ng ng xc nh nhim v


trc mt ca cch mng l:
Cng c chnh quyn
Chng thc dn Php xm lc
Bi tr ni phn v ci thin i sng cho nhn dn
Tt c cc p n trn u ng
Cu 45: Ch th Khng chin kin quc xc nh tnh cht ca cch mng Vit
Nam sau cch mng Thng Tm nm 1945 l:
a. Dn tc gii phng
b. Gii phng dn tc v dn ch mi
c. Bo v T Quc
d. Dn ch nhn dn
Cu 46: Ch trng v sch lc ca Trung ng ng trong vic i ph vi qun
i Tng sau cch mng thng Tm nm 1945?
a. Thm bn bt th
b. Hoa - Vit thn thin
c. c lp v chnh tr, nhn nhng v kinh t
d. C a v b u ng
Cu 47: dit gic dt sau cch mng thng Tm nm 1945 ng ta pht ng
phong tro no?
a. Xy dng np sng vn ha mi
b. Bnh dn hc v
c. Xa b vn ha thc dn n dch phn ng
d. Truyn b ch quc ng
Cu 48: Nhn dn Nam B ng ln khng chin chng thc dn Php xm lc,
bo v chnh quyn cch mng vo ngy no?
a. 23 9 1945
b. 23 11 1945
c. 19 12 1946
d. 10 12 1946
Cu 49: Quc hi u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ha c bu khi no?
a. 4 1 1946
b. 5 1 1946
c. 6 1 1946
d. 7 1 1946
Cu 50: Chnh ph chnh thc ca nc Vit Nam dn ch cng ha c thnh lp
vo thi gian no?
a. 3 2 1946
b. 2 3 1946
c. 3 3 1946
d. 3 4 1946
Cu 51: Hin php u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ha c thng qua
vo thi gian no?
7

a. 9 11 1946
b. 10 10 1946
c. 9 11 1945
d. 10 10 1945
Cu 52: gt mi nhn tin cng ca k th, ng ta tuyn b t gii tn khi
no?
a. 02 09 1945
b. 25 11 1945
c. 03 02 1946
d. 11 11 1945
Cu 53: Nhng sch lc nhn nhng ca ng ta vi qun Tng v tay sai
min Bc sau cch mng thng Tm nm 1945?
a. Cho Vit Quc, Vit Cch tham gia Quc hi v Chnh ph khng qua bu
c
b. Cung cp lng thc, thc phm cho qun i Tng
c. Chp nhn tiu tin quan kim, quc t
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 54: ng ta la chn gii php g trong mi quan h vi thc dn Php sau
ngy Php v Tng k hip c Trng Khnh?
a. Thng lng v ha hon vi Php
b. Khng chin chng thc dn Php
c. Nhn nhng vi qun i Tng
d. Chng c qun i Tng v Php
Cu 55: Ti sao ng ta li la chn gii php ha hon vi Php?
a. Chm dt chin s Nam B
b. Buc qun Tng phi rt ngay v nc, trnh c tnh trng cng mt lc
phi i ph vi nhiu k th
c. Phi hp vi Php tn cng Tng
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 56: S kin m u cho s ha hon gia Vit Nam v Php l:
a. Php ngng bn min Nam
b. Vit Nam v php nhn nhng quyn li min Bc
c. K Hip nh S b ngy 6 - 3 - 1946 gia Vit Nam v Php
d. Php v Tng k hip c Trng Khnh trao i quyn li vi nhau.
Cu 57: Sau khi k bn Hip nh S b, ngy 9-3-1946, Ban Thng v Trung
ng ng ra ch th g?
a. Ch th khng chin kin quc
b. Ch th ha tin

c. Ch th ton quc khng chin


d. Nht Php bn nhau v hnh ng ca chng ta
Cu 58: Ni dung ca bn Tm c 14 - 9 - 1946 m Ch tch H Ch Minh thay
mt Chnh ph k vi Chnh ph Php?
a. Php tha nhn cc quyn dn tc c bn ca Vit Nam
b. Chm dt chin tranh Vit Nam
c. nh ch xung t min Nam v s tip tc m phn vo thng 1 1947
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 59: Qun i Tng Gii Thch rt ht khi min Bc nc ta vo thi gian
no?
a. u thng 8 1946
b. Cui thng 8 1946
c. u thng 9 1946
d. Cui thng 9 1946
Cu 60: Ch tch H Ch Minh ra Li ku gi ton quc khng chin vo thi im
no?
a. m 18 12 1946
b. m 19 12 1946
c. m 20 12 1946
d. Ngy 22 12 - 1946
Cu 61: Ai l ngi pht ng phong tro Duy Tn?
a. Phan Bi Chu
b. Phan Chu Trinh
c. Bi Quang Chiu
d. Nguyn Trng T
Cu 62: L nin ni: mang theo nh my m mang theo . Hy in t cn
thiu vo cc du ?
a. Ch ngha thc dn - chin tranh - nc mt
b. Ch ngha quc - vn minh - nc mt
9

c. Ch ngha t bn - vn minh - ma
d. Ch ngha quc - chin tranh - ma
Cu 63: l kt qu tt yu ca nhng mu thun khng th iu ha c gia
cc nc quc ch ngha. Hy in t cn thiu vo du ?
a. S ra i ca ch ngha quc
b. Cch mng thng Mi Nga bng n
c. S pht trin ca phong tro cng sn v cng nhn quc t
d. Chin tranh th gii th nht bng n
Cu 64: Cc phong tro yu nc theo khuynh hng phong kin v t sn cui th
k XIX u th k XX u tht bi v:
a. Khng c ng li ng
b. Khng tp hp c sc mnh ca nhn dn
c. Khng lin kt c vi cch mng th gii
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 65: Nguyn i Quc mun nhc n ci g khi ni: Hi ng bo b a y
au kh! y l ci cn thit cho chng ta, y l con ng gii phng chng ta?
a. Cch mng thng Mi Nga
b. S ra i ca Quc t th ba
c. Bn s tho ln th nht nhng lun cng v vn dn tc v vn
thuc a ca L nin
d. Ch ngha Mc
Cu 66: Nguyn i Quc ni : l mt c mt ci vi bm vo giai cp v
sn v mt ci vi khc bm vo cc thuc a. Hy in t cn thiu vo
cc du ?
a. Ch ngha quc con a chnh quc nhn dn
b. Ch ngha t bn con a - nc mnh nhn dn lao ng
c. Ch ngha quc con voi nc mnh giai cp v sn
d. Ch ngha t bn con a chnh quc giai cp v sn
Cu 67: Tc phm no ca Nguyn i Quc vch ra nhng phng hng c
bn v chin lc v sch lc ca cch mng gii phng dn tc Vit Nam?
a. Bn n ch thc dn Php

10

b. ng kch mnh
c. Ch ngha cng sn v cc thuc a
d. C b v c u ng
Cu 68: Ht nhn ca Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin l:
a. Bo Thanh nin
b. Cng sn on
c. Bo S tht
d. Phong tro V sn ha
Cu 69: Nguyn i Quc vit: thiu nh ngi khng c tr khn, tu khng
c bn ch nam. Hy in t cn thiu vo cc du
a. ng - ngi lnh o
b. Phong tro cch mng - ngi lnh o
c. ng - ch ngha
d. Phong tro cch mng - hc thuyt
Cu 70: Sp xp s ra i ca 3 t chc cng sn Vit Nam theo trnh t thi gian
t trc n sau?
a. An Nam cng sn ng ng Dng cng sn lin on ng Dng
cng sn ng
b. ng Dng cng sn lin on An Nam cng sn ng ng Dng
cng sn ng
c. ng Dng Cng sn ng An Nam Cng sn ng ng Dng
Cng sn lin on
d. An Nam cng sn ng ng Dng cng sn ng ng Dng cng
sn lin on
Cu 71: Nm 1929, Quc t Cng sn nhn mnh: Nhim v quan trng nht v
cp bch nht ca tt c nhng ngi cng sn ng Dng l thnh lp c
tnh cht giai cp ca , ngha l c tnh cht qun chng ng Dng. Hy
in t cn thiu vo cc du ?
a. Mt t chc dn tc mt ng
b. Mt ng cch mng giai cp v sn mt ng Cng sn
c. Cc t chc cng sn dn tc mt t chc
d. Mt t chc giai cp v sn mt ng Cng sn
Cu 72: Cng lnh chnh tr u tin ca ng xc nh phng hng chin
lc ca cch mng Vit Nam l:
a. Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng
sn
b. Lm t sn dn quyn cch mng c tnh cht th a v phn lm x
hi cch mng
c. nh ui quc v pht xt, thc hin mt cuc dn tc gii phng
d. Thc hin cuc cch mng dn tc - dn ch nhn dn tin ln ch ngha x
hi
Cu 73: Quy lut ra i ca ng Cng sn Vit Nam l:

11

a. S kt hp ch ngha Mc-Lnin vi phong tro cng nhn v phong tro


yu nc
b. S kt hp ch ngha Mc-L nin vi phong tro cng nhn
c. Cch mng Vit Nam tr thnh mt b phn ca cch mng th gii
d. L kt qu tt yu ca cuc u tranh dn tc v giai cp
Cu 74: Lun cng chnh tr thng 10-1930 xc nh lc lng cch mng l:
a. Cng nhn, nng dn, tiu t sn, tr thc, trung nng.
b. Cng nhn v nng dn va l lc lng va l ng lc ca cch mng
c. Cng nhn, nng dn, tr thc
d. Ton th dn tc Vit Nam
Cu 75: S kin no trong cao tro cch mng 1930 1931 nh du mt thi k
mi, thi k u tranh kch lit n?
a. Cuc bi cng ca ton th cng nhn khu cng nghip Bn Thy-Vinh (8 1930)
b. Nhn dn ta ln u tin k nim ngy Quc t Lao ng (1 5 1930)
c. Cuc biu tnh ca 8.000 nng dn Hng Nguyn (12 9 1930)
d. Cuc khi ngha Yn Bi (2 1930)
Cu 76: Khi nim khu trong cao tro cch mng 1930 1931 dng ch:
a. Vng gii phng ca ta
b. Nhng ni c chnh quyn cch mng theo kiu X vit do ng b a
phng lnh o
c. Khu vc giao tranh quyt lit gia ta v Php
d. Vng Php lm ch
Cu 77: Nc ta ly tn l Nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam t khi no?
a. Ngy 2/9/1945
b. Ngy 10/10/1954
a. c. Ngy 30/4/1975
d. Ngy 25/4/1976
Cu 78: Cao tro cch mng no c coi l cuc tng din tp u tin ca ng,
chun b cho thng li ca cch mng thng Tm nm 1945?
a. 1930 1931
b. 1930 1935
c. 1936 1939
d. 1939 1945
Cu 79: Hy gi vng ch kh chin u l li dn d ca ai vi cc ng ch ca
mnh trc lc hy sinh?
a. Tng b th Nguyn Vn C
b. Tng b th H Huy Tp
c. Tng b th Trn Ph
d. L T Trng
Cu 80: Chng trnh hnh ng ca ng Cng sn ng Dng (15-6-1932)
khng nh: Kinh nghim hai nm tranh u dy ta rng con ng gii phng c
nht ch l con ng ca qun chng thi. Hy in t cn thiu vo du
a. u tranh chnh tr
b. u tranh du kch
12

c. V trang tranh u
d. Cch mng
Cu 81: i hi i biu ton quc ln th I ca ng din ra vo thi gian no?
u?
a. Thng 2 1930. Hng Cng Trung Quc
b. Thng 3 1935. Ma Cao Trung Quc
c. Thng 3 1935. Hng Cng Trung Quc
d. Thng 2 1930. Ma Cao Trung Quc
Cu 82: i hi i biu ton quc ln th nht ca ng ra nhng nhim v
trc mt g?
a. Cng c, pht trin ng
b. Cng c, pht trin cc t chc qun chng
c. Chng chin tranh quc
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 83: i hi VII ca Quc t Cng sn xc nh k th nguy him trc mt
ca nhn dn th gii l:
a. Ch ngha t bn
b. Ch ngha quc
c. Ch ngha pht xt
d. Ch ngha thc dn
Cu 84: i hi VII ca Quc t Cng sn xc nh nhim v trc mt ca cch
mng th gii l:
a. u tranh lt ch ngha t bn, ginh ch ngha x hi
b. u tranh chng bn phn ng thuc a
c. u tranh chng ch ngha quc, chng chin tranh quc
d. u tranh chng ch ngha pht xt, chng chin tranh, bo v dn ch v
ha bnh
Cu 85: Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng thng 7 1936 xc nh nhim v
chin lc ca cch mng ng Dng l g?
a. nh quc v phong kin, ginh c lp t do cho dn tc
b. Chng pht xt, chng chin tranh quc
c. Chng bn phn ng thuc a v tay sai, i t do, dn ch, cm o v ha
bnh
d. c lp dn tc v ngi cy c rung
Cu 86: Cho bit tn tht ca Qua Ninh v Vn nh?
a. Nguyn Vn C v Trng Chinh
b. Trng Chinh v L Hng Phong
c. Trng Chinh v V Nguyn Gip
d. V Nguyn Gip v Nguyn Vn C
Cu 87: Thng 1/1961, ng quyt nh thnh lp c quan no min Nam?
a. X y Nam b
b. Trung ng cc min Nam
c. Chnh ph lm thi cng ha min Nam Vit Nam
13

d. Mt trn t quc Vit Nam


Cu 88: Phong tro cch mng giai on no c coi l cuc tng din tp ln th
hai ca ng, chun b cho thng li ca cch mng thng Tm nm 1945?
a. Phong tro cch mng 1930 1935
b. Cao tro cch mng 1930 1931
c. Phong tro cch mng 1936 1939
d. Phong tro cch mng 1939 1945
Cu 89: Thng 3 1938, Mt trn dn ch ng Dng c thnh lp trn c s
mt trn no?
a. Mt trn nhn dn phn ng Dng
b. Hi phn ng minh ng Dng
c. Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng
d. Mt trn Lin Vit
Cu 90: Trn c s no, n nm 1939 ng ta ra chin lc cch mng mi?
a. Chin tranh th gii th hai bng n v bn phn ng Php ra sc n p
phong tro cch mng
b. Thc dn Php ng Dng thi hnh chnh sch thi chin phn ng v
cu kt vi Nht cng thng tr ng Dng
c. Mt trn nhn dn Php thng ln
d. C a v b u ng
Cu 91: Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng thng 11 - 1940 xc nh nhim v
cch mng l g?
a. Tp hp mi lc lng chng Php v tay sai, ginh c lp cho ng
Dng
b. Chun b khi ngha ginh chnh quyn bng hnh thc v trang bo ng
c. Chng quc, chng pht xt.
d. Gii phng dn tc, ginh chnh quyn v tay nhn dn
Cu 92: ng ta ch trng tip tc thc hin ng li i ngoi c lp, t ch,
rng m, a phng ha v a dng ha cc quan h i ngoi vi tinh thn Vit
Nam mun cc nc trong cng ng th gii, phn u v ha bnh, c lp v
pht trin (in t ng thch hp)
a. l bn ca tt c
b. lm bn vi tt c
c. l i tc tin cy ca tt c d. thit lp quan h vi tt c
Cu 93: L c sao vng xut hin u tin trong cuc khi ngha no?
a. Binh bin Lng
b. Khi ngha Bc Sn
c. Khi ngha Nam K
d. Khi ngha Trn Hng o
Cu 94: ng ta pht ng cao tro khng Nht cu nc trong hon cnh lch s
nh th no?
a. Lin X thng ln trong chin tranh th gii th hai
b. Nht o chnh Php
c. ng minh thng ln, nc Php c gii phng
14

d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 95: Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng thng 11 1939 xc nh: Bc
ng sinh tn ca cc dn tc ng Dng khng c con ng no khc hn l
con ng , chng tt c ch ngoi xm, v lun da trng hay da vng ginh
ly gii phng c lp. Hy in t cn thiu vo du ?
a. nh quc Php v pht xt Nht
b. nh quc Php
c. nh pht xt Nht
d. nh pht xt Nht v tay sai
Cu 96: Nhng vn kin no di y c coi nh Cng lnh khng chin ca
ng ta trong cuc khng chin chng thc dn Php xm lc ln th hai?
a. Li ku gi ton quc khng chin ca Ch tch H Ch Minh
b. Ch th ton dn khng chin ca Trung ng ng
c. Tc phm Khng chin nht nh thng li ca Tng B th Trng Chinh
d. Tt c cc p n trn u ng
Cu 97: Nhim v hng u ca nhn dn ta trong cuc khng chin chng thc dn
Php?
a. Chng quc, ginh c lp dn tc
b. Xa b nhng tn tch ca ch phong kin, em li rung t cho nng
dn
c. Xy dng ch dn ch mi
d. Tt c cc phng n trn u ng
Cu 98: Cuc tng tin cng gii phng hon ton min nam din ra trong bao lu?
a. 55 ngy m
b. 56 ngy m
c. 58 ngy dm
d. 59 ngy m
Cu 99: u l ni c coi l cn c a cch mng ca c nc trong cuc khng
chin chng thc dn Php
a. Ty Bc
b. Vit Bc
c. H Ni
d. Cao Bng
Cu 100: Cn c Cao - Bc - Lng - H - Tuyn - Thi l nhng tnh no?
a. Cao Bng - Bc Giang - Lng Sn - H Giang Tuyn Quang Thi Bnh
b. Cao Bng - Bc Cn - Lng Sn H Tin Tuyn Quang Thi Nguyn
c. Cao Bng-Bc Cn-Lng Sn-H Giang - Tuyn Quang - Thi Nguyn
d. Cao Bng - Bc Giang - Lng Sn H Tin Tuyn Quang Thi Bnh
101. Cuc tin cng chin lc nm 1972 ca qun v dn min Nam chc
thng 3 phng tuyn mnh nht ca ch a bn no?
a. Hu, Qung Tr, Ty Nguyn
b. Qung tr, Ty Nguyn, Ty Nam b
c. Ty Nguyn, Nam b, Nam Trung b
d. Qung Tr, Ty Nguyn, ng Nam b

Cu 102. Sau cch mng Thng Tm, Vit Nam phi ng u vi nhng
k th ngoi xm no?
15

a. Anh, Nht, c, Php


c. Anh, M, Php, c
b. Anh, Php, Ty Ban Nha, Trung Quc
d. Anh, Tng, Nht, Php
Cu 103. Hai t chc Vit gian do qun Tng mang vo nc ta sau cch
mng Thng Tm l g?
a. Vit Nam cch mng ng minh hi v Vit Nam Quc dn ng
b. Vit Nam Quc dn ng v i Vit Quc dn
c. i Vit Quc dn v i Vit Dn chnh
d. i Vit Quc x v ng Thanh nin
Cu 104. in Bin Ph trn khng l chin thng ca qun v dn min Bc
trong thi gian no?
a. T 18 n 25/12/1972
c. T 18 n 30/11/1972

b. T 18 n 30/12/1973
d. T 18 n 30/12/1972

Cu 105. Khu hiu ca qun Tng khi ko vo min Bc?


a. Lt chnh quyn cch mng b. Ph tan Vit minh
c. Dit cng cm H
d. T cng, dit cng
Cu 106. Sau cch mng thng Tm, trn t nc ta cn bao nhiu qun
Nht?
a. Khong 60.000
b. Khong 50.000
c. Khong 75.000
d. Khong 80.000
Cu 107. ng ch Trn Ph b thc dn php bt vo thng 4-1931 u?
a. Ngh An
b. H Ni
c. Si Gn
d. Hu
Cu 108. Ch th Khng chin kin quc xc nh khu hiu cch mng
Vit Nam sau thng 8/1945 l g?
a. Xy dng chnh quyn
b. Xa m ch
c. nh ui thc dn Php
d. dn tc trn ht, t quc trn ht
Cu 109. Ngy 22-12-1944, nguyn i quc ch th thnh lp t chc no?
a. V quc Qun
b. Gii phng qun
c. Vit nam tuyn truyn gii phng qun
d. Cu quc qun
Cu 110. Danh sch Chnh ph lin hip khng chin c thng qua vo
ngy, thng, nm no?
a. Ngy 1/3/1946
b. Ngy 2/3/1946
c. Ngy 3/3/1946
d.Ngy 4/3/1946
Cu 111. Trong cuc Tng tuyn c ln th nht chng ta bu ra bao nhiu
i biu?
a. 333 i biu
b. 335i biu
c. 345 i biu
d. 492 i biu
Cu 112. Bn Hin php u tin ca nc Vit Nam Dn ch Cng ha
c thng qua ti k hp ln th my ca Quc hi kha I?
16

a. Ln th nht
b. Ln th hai
c. Ln th ba
d. Ln th t
Cu 113. Khi lin minh dn tc ba nc Vit Nam-Lo-Cmpuchia c
thnh lp khi no?
a. 5/1941
b. 8/1947
c. 3/1951
d. 5/1951
Cu 114. gii quyt kh khn v ti chnh sau cch mng Thng 8/1945,
Chnh ph pht ng phong tro g?
a. Tun l vng
b.ng h qu c lp
c. Qy khng chin
d. C ba phng n trn
Cu 115. i hi no ca ng ra 4 mc tiu c bn ca thi k qu
ln ch ngha x hi : xy dng ch lm ch ca nhn dn, xy dng nn
sn xut ln x hi ch ngha, xy dng nn vn ha mi x hi ch ngha,
xy dng con ngi mi x hi ch ngha?
a. i hi ton quc ca ng ln th III (1960)
b. i hi ton quc ca ng ln th IV (1976)
c. i hi ton quc ca ng ln th V (1982)
d. i hi ton quc ca ng ln th VI (1986)
Cu 116. Khu hiu ca ng a ra i ph vi qun Tng?
a. D ha vi qu
b. Li tin
c. Ha nh
d. Hoa- Vit thn thin
Cu 117. gp phn gii quyt kh khn v ti chnh, ngy 31/1/1946, H
ch tch k sc lnh g?
a. Pht hnh tin giy Vit Nam
b. Lp v cng an
c.Lp Tng lin on lao ng VN d.Lp Hi lin hip ph n Vit Nam
Cu 118. Cn c vo thng li no ca qun v dn min Nam, ng ta t quyt
tm gii phng min Nam ngay trong nm 1975 nu thi c n?
a. Chin thng Ty Nguyn
b. Chin thng Phc Long
c. Chin thng Bun Ma Thut
d. Chin thng ng 9- Bc Qung Tr

Cu 119. Nhm ng h ng bo min Nam chin u chng thc dn Php


ln th hai, ng pht ng phong tro g?
a. ng h min Nam
b. Thnh ng t quc
c. C nc hng v min Nam
D. V min Nam thn yu
Cu 120. c a qun ra min Bc, ngy 28/2/1946 Php v Tng
k Hip c g?
a. Hip c ha bnh
b Hip c Hoa- Php
c. Hip c Hoa- Php
d. Hip c Postdam
Cu 121. B trng ngoi giao ca Chnh ph lin hip khng chin do H
Ch Minh thnh lp l ai?
a. Phm Vn ng
b. Nguyn Tng Tam
17

c. Xun Thy
d. Nguyn Hi Thn
Cu 122. Chng ta nhng cho bn Vit quc, Vit cch - tay sai ca
qun Tng bao nhiu gh tronng Quc hi khng thng qua bu c?
a. 60 gh
b. 65 gh
c. 70 gh
d. 75 gh
Cu 123. Ti sao ng v Chnh ph quyt nh nhn nhng qun Tng?
a. trnh cng lc chng nhiu k th
b. hn ch s ph hoi ca qun Tng
c. tp trung chng Php min Nam
d. C a, b v c
Cu 124. Hip c Hoa- Php ngy 28/2/1946 c k kt u?
a. Bc Kinh
b. Thin Tn
c.Trng Khnh
d. Qung Chu
Cu 125. Trong chin dch gii phng Si Gn-gia nh, ai l tng t lnh chin
dch?
a. L c Anh
c. ng S Nguyn

b. Vn tin Dng
d. Hong Minh Tho

Cu 126. i hi no ca ng ra 5 mc tiu c th v kinh t-x hi v


3 chng trnh kinh t ln: lng thc - thc phm, hng tiu dung v hng
xut khu:
a. i hi i biu ton quc ln th III (1960)
b. i hi i biu ton quc ca ng ln th IV (1976)
c. i hi i biu ton quc ca ng ln th VI (1982)
d. i hi i biu ton quc ca ng ln th VII (1991)
Cu 127. Ti sao chng ta phi thng lng v ha hon vi Php?
a. ui Tng v nc
b. Trnh ng u vi Php
c. tp trung chng Tng
d. C c v b
Cu 128. Hip nh S b c k kt khi no?
a. Ngy 6/3/1945
b. Ngy 2/3/1946
c. Ngy 4/ 3/1946
d. Ngy 6/3/1946
Cu 129. Trong Hip nh s b, ng v Chnh ph Vit Nam Dn ch
cng ha chp nhn cho Php a bao nhiu qun ra min Bc v khi no
rt?
a. 14.000, 4 nm
b. 15.000, 4 nm
c. 15.000, 5 nm
d. 16.000, 6 nm
Cu 130. T khi thnh lp cho n nay, ng Cng sn Vit Nam c bao nhiu
ng vin gi chc Tng B th?
a. 8 ng vin
c. 10 ng vin

b. 9 ng vin
d. 12 ng vin

Cu 131. Ti sao Hi ngh Fontainebleau(7/1946) khng thnh cng?


18

a. i hi kinh t ca Php
a. Pha Vit Nam khng mun k
c. Php c gi lp trng Thc dn
d. Php khng mun chin tranh
Cu 132. ko di thi gian ha bnh, trc khi ln ng v nc, Bc
H k kt vi Php vn bn no?
a. Hip nh s b
b. Hip nh Fontainebleau
c. Hip nh Lt
d. Tm c 14/9/1946
Cu 133. i hi ng ton quc ln th VIII ra mc tiu a nc ta c bn
tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i vo nm no?
a. 2010
b. 2020
c. 2025
d. 2030

Cu 134. Tng Lin on lao ng Vit Nam c thnh lp thi gian no?
a. Thng 4/1945
b. Thng 5/1945
c. Thng 4/1946
d. Thng 5/1946
Cu 135. Xp cc hip nh sau theo trnh t thi gian
a. Tm c- Hip nh Geneve- Hip nh s b- Hip nh Paris
b. Tm c- Hip nh s b- Hip nh Geneve- Hip nh Paris
c. Hip nh s b- Tm c- Hip nh Geneve- Hip nh Paris
d. Hip nh Geneve- Hip nh s b- Tm c- Hip nh Paris
Cu 136. Hi Lin hip Ph n Vit Nam c thnh lp vo thi gian no?
a. 20/10/1944
b. 20/10/1945
c. 20/10/1946
d. 20/10/1947
Cu 137. y ban khng chin Nam B c thnh lp lc no? Do ai lm
ch tch?
a. 22/9/1945, Hong Quc Vit
b. 22/9/1945, Trng Chinh
c. 23/9/1946, L Dun
d. 23/9/1946, Trn Vn Giu
Cu 138. Phong tro ng khi nhng nm 1959-1960 din ra u?
a. Nam Trung B
b. Bn Tre
c. Ty nguyn
d. Ton min Nam
Cu 139. Khi cuc khng chin chng Php bng n, ngy 22/12/1946 Ban
Thng v Trung ng ng ra bn ch th g?
a. Ton dn khng chin
b. Khng chin kin quc
c. Ha tin
d. Khng chin nht nh thng li
Cu 140. Tc phm Khng chin nht nh thng li l ca tc gi no?
a. L Dun
b. V Nguyn Gip
c. Trng Chinh
d. Nguyn Vn C
Cu 141. Tc phm Khng chin nht nh thng li xc nh tnh cht
ca cuc khng chin chng Php l g?
a. Cch mng thuc a
b. Cch mng kinh t
c. Ginh c lp dn tc
d. Dn tc gii phng v dn ch mi

19

Cu 142. Mc ch ca cuc khng chin chng Php c khng nh trong


tc phm Khng chin nht nh thng li?
a. Chng quc ginh c lp
b. Chng quc, chng phong kin
c. nh Php ginh c lp, thng nht
d. Ginh c lp cho dn tc, rung t cho nhn dn
Cu 143. Tnh n ma h nm 1947, lc lng b i ch lc ca Vit
Nam l bao nhiu?
a. 12 vn
b. 13 vn
c. 14 vn
d. 15 vn
Cu 144. Tnh n cui nm 1947, ng cng sn ng Dng c bao
nhiu ng vin?
a. Trn 4 vn
b. Trn 5 vn
c. Trn 6 vn
d. Trn 7 vn
Cu 145. Theo Tng b th Trng Chinh cuc khng chin chng Php s
tri qua my giai on?
a. Hai
b. Ba
c. Bn
d. Nm
Cu 146. Chin thng no c coi l nh du s pht trin ca cuc khng
chin chng Php t giai on phng ng sang giai on Cm c?
a. Vit Bc 1947
b. Bin gii 1950
c. ng s 18 ( 3/1951)
d. Ha Bnh (10/1951)
Cu 147. Chin thng no c coi l nh du s pht trin ca cuc khng
chin chng Php t giai on Cm c sang giai on Phn cng?
a. Bin gii (1950)
b. Trung du (12/1950)
c. H-Nam-Ninh (5/1951)
d. in Bin Ph (1954)
Cu 148. ng ta nh gi Nc ta ra khi khng hong kinh t-x hi, nhng
mt s mt cn cha vng chc sau bao nhiu nm thc hin ng li i mi?
a. 15 nm
b. 20 nm
c. 12 nm
d. 10 nm

Cu 149. Chin dch Vit Bc c bt u t khi no?


a. 6/10/1947
b. 7/10/1947
c. 8/10/1947
d. 9/10/1947
Cu 150. Chin dch Bin gii din ra trong bao lu?
a. 24 ngy
b. 26 ngy
c. 28 ngy
d. 29 ngy
Cu 151. ng c quyt nh m chin dch Bin gii t khi no?
a. Thng 5/1950
b. Thng 6/1950
c. Thng 7/ 1950
d. Thng 8/1950
20

Cu 152. Chin dch Bin gii c m mn bi trn nh u?


a. ng Kh
b. Cao Bng
c. Tht kh
d. in Bin
Cu 153. Vit Nam bt u thit lp quan h ngoi giao vi Lin X, Trung
Quc v cc nc x hi ch ngha t nm no?
a. 1947
b.1948
c. 1949
d. 1950
Cu 154. i hi ln th II ca ng c triu tp khi no?
a. Thng 1/1950
b. Thng 2/1951
c. Thng 3/1951
d. Thng 5/1951
Cu 155. Ti i hi ln th hai, ng quyt nh i tn l g?
a. ng cng sn Vit Nam
b. ng cng sn ng ng
c. ng Lao ng Vit Nam
b. Hi nghin cu ch ngha Mc
Cu 156. i hi II ca ng thng qua mt vn kin c gi tr nh
cng lnh chnh tr ca ng, l vn kin g?
a. Chnh cng ng Lao ng Vit Nam
b. Cng lnh cch mng Vit Nam
c. Chnh Cng ca ng cng sn Vit Nam
d. Cng lnh ca ng lao ng Vit Nam
Cu 157. Bc H c bu lm ch tch ng t bao gi?
a. Thng 3/1935
b. Thng 2/1951
c. Thng 1/1959
d. Thng 9/1960
Cu 158. Tnh n thng 2/951, ng ra bao nhiu cng lnh chnh
tr, Nhng cng lnh ra i vo thi gian no?
a. Mt cng lnh: 2/1930
b. Hai cng lnh: 2/1930 v 8/1945
c. Ba cng lnh: 2/1930, 8/1945 v 2/1951
d. Ba cng lnh: 2/1930, 10/1930 v 2/1951
Cu 159. i hi no quyt nh hp nht Vit Minh v Lin Vit thnh
Mt trn Lin hip quc dn Vit Nam?
a. i Hi I (3/1935)
b. i hi II (2/1951)
c. i hi ton quc (3/1951)
d. i hi III (9/1960)
Cu 160. i on qun ch lc u tin ca Qun i nhn dn Vit Nami on 308 c thnh lp vo thi gian no?
a. 1949
b. 1950
c. 1951
d. 1952
Cu 161. n cui nm 1952, qun ch lc ca Vit Nam c tng cng bao
nhiu i on?
a. 5 i on
b. 6 i on
c. 7 i on
d. 8 i on
21

Cu 162. n nm 1954, vin tr ca M cho qun i Php ng Dng


chim bao nhiu % kinh ph chin tranh?
a. 50%
b. 60%
c. 70%
d. 80%
Cu 163. u nm 1953, cu vn tnh th Php c tng no sang lm
tng ch huy qun Php ng Dng? ng ta ra k hoch g?
a. Brevie v k hoch Brevie
b. Nava v k hoch Nava
c. Xalng v k hoch Xalng
d. Godard v k hoch Godard
Cu 164. Chin dch Quang Trung 5/1951 din ra khu vc no?
a. Ty Bc
b. ng s 18
c. H-Nam-Ninh
d. Ha Bnh
Cu 165. Ton b C im in Bin Ph c bao nhiu c im nh?
a. 49
b. 50
c. 55
d. 60
Cu 166. Khi lc lng ca chng ta tn cng ln Ty Bc, ngy 20/11/1953
Nava cho qun nhy d b xung in Bin Ph lm g?
a. Tiu dit lc lng ca ta
b. Chn hng tin cng ca ta
c. Xy dng in Bin Ph thnh cn c qun s mnh
d. C ba u ng
Cu 167. Chin dch in Bin Ph din ra bao nhiu t tn cng v bao
nhiu ngy?
a. 2 t, 55 ngy
b. 2 t 56 ngy
c. 3 t, 55 ngy
d. 3 t, 56 ngy
Cu 168. B chnh tr c quyt nh chn in Bin Ph lm im quyt
chin chin lc trong chin cuc ng- Xun t khi no?
a. Thng 10/1953
b. Thng 11/1953
c. Thng 12/1953
d. Thng 1/1954
Cu 169. i tng V Nguyn Gip quyt nh thay i phng chm
tc chin in Bin Ph t nh nhanh thng nhanh sang phng chm
g?
a. nh nhanh, tin nhanh
b. nh chc, thng chc
c. nh chc, tin chc
d. Thn tc, to bo, chc thng
Cu 170. Hi ngh Geneve bn v vn kt thc chin tranh ng
Dng khai mc khi no?
a. 5/5/1954
b. 6/5/1954
c. 7/5/1954
d. 8/5/1954
Cu 171. Chng ta vo tip qun th H Ni vo thi gian no?
a. 10/10/1954
b. 10/10/1955
c. 10/11/1954
d. 10/10/1956
22

Cu 172. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH c


ng ta thng qua vo dp no?
a. i hi VI (1986)
c. Hi ngh gia nhim k kha VII

b. i hi VII (1991)
d. i hi VIII (19960

Cu 173. Hip nh Geneve quy nh, Vit Nam s tin hnh tng tuyn c
thng nht t nc vo thi gian no?
a. 6/1955
b. 7/1955
c. 6/1956
d. 7/1956
Cu 174. Ngy 23/10/1955, Dim t chc trng cu dn lm g?
a. Thm gi kin nhn dn
b. Chng nhn dn min Nam
c. Chng phong kin min Nam
d. Ph trut Bo i, a Dim ln lm tng thng
Cu 175. Khi ln nm chnh quyn, Dim thi hnh nhng chnh sch g
nhm chng li nhn dn min Nam?
a. T cng, dit cng
b. Th git nhm cn hn b st
c. n p phong tro i hip thng
d. C ba phng n
Cu 176. Thng 10/1954, X y Nam B c thnh lp do ai lm b th?
a. Trng Chinh
b. L Dun
c. Hong Quc Vit
d. Phm Hng
Cu 177. Ti sao giai on 1954-1957, ng quyt nh chuyn cch
mng min Nam sang th gi gn lc lng?
a. Tng quan lc lng gia ta v ch bt li cho ta
b. Nhim v trc mt l u tranh i thi hnh hip nh Geneve
c. Khng c lc lng v trang, chnh quyn v mt trn min Nam
d. a v b u ng
Cu 178. Ngh quyt Trung ng v ng li cch mng min Nam c
thng qua ti Hi ngh no?
a. Hi ngh TW 15
b. Hi ngh S y Nam b
c. Hi ngh TW 15
d. Hi ngh TW 13
Cu 179. 759 l con ng no?
a. ng mn H Ch Minh trn b
b. ng Trng Sn
c. ng mn H Ch Minh trn bin d. ng hng khng
Cu 180. i hi ln th III ca ng (9/1960) bu ai lm Tng B th?
a. Trng Chinh
b. L Dun
c. H Ch Minh
d. Mi
Cu 181. Thng li no ca nhn dn min Nam p tan chin lc
Chin tranh n phng ca M min Nam?
a. Ty Nguyn
b. ng khi
c. p Bc
d. Vn Tng
Cu 182. Thng 3/1959, Dim tuyn b iu g?
23

a. t min Nam trong tnh trng chin tranh


b. Bnh nh min Nam
c. Khng b trng cch mng min Nam
d. Khc t Tng tuyn c
Cu 183. n v v trang cch mng no c thnh lp min Nam thng
10/1957?
a. Tiu on 250
b. Trung on 250
c. i i 250
d. S on 250
Cu 184. Mt trn Dn tc gii phng min Nam Vit Nam c thnh lp
bao gi, u?
a. 20/11/1959, Bn Tre
b. 20/12/59, Bn Tre
c. 20/11/1960, Ty Ninh
d. 20/12/1960, Ty Ninh
Cu 185. tng cng s ch o ca Trung ng ng i vi cch mng
min Nam, thng 10/1961 Trung ng Cc min Nam c thnh lp do
ai lm B th?
a. L Dun
b. Nguyn Vn Linh
c. Nguyn Ch Thanh
d. Phm Hng
Cu 186. Cc lc lng v trang cch mng min Nam c thng nht vi
nhau t bao gi, tn gi sau khi thng nht?
a. 15/1/1960, Qun gii phng Vit Nam
b. 15/2/1960, Qun gii phng min Nam
c. 15/1/1961, Qun gii phng min Nam Vit Nam
d. 15/2/1961, Qun gii phng min Nam Vit Nam
Cu 187. Chin lc chin tranh c bit ca M min Nam Vit Nam
do Tng thng no ra, ra t bao gi?
a. Aixenhao,1960
b. Kenedy, 1961
c. Johnson, 1962
d. Nch xn, 1963
Cu 188. Hai ch da quan trng ca M trong chin lc Chin tranh c
bit l g?
a. p chin lc v ngy qun, ngy quyn Si Gn
b. Bnh nh v tm dit
c. Tm dit v Tt nc bt c
d. Bnh nh v n p
Cu 189. Phng chm tc chin ban u ca Trung ng ng trong chin
dch in Bin Ph?
a. nh nhanh, rt nhanh
b. nh chc, tin chc
c. nh nhanh thng nhanh
d. nh chc, thng chc
Cu 190. ng mn H Ch Minh trn b c tn gi l:
a. ng 359
b. ng 759
c. ng 559
d. ng 195
24

Cu 191. Thng 9/1964, B chnh tr hp v quyt nh c ai vo lm B


th Trung ng Cc min Nam thay ng ch Nguyn Vn Linh?
a. Nguyn Ch Thanh
b. Trng Chinh
c. Phm Vn ng
d. Nguyn Hu Th
Cu 192. ng li khng chin chng M cu nc ca ng c th
hin thng qua Ngh quyt hi ngh no?
a. Hi Ngh Trung ng 15 (1/1959)
b. Hi ngh B chnh tr (9/1964)
c. Hi ngh Trung ng 11 (3/1965)
d. Hi ngh Trung ng 11(3/1965), Hi ngh Trung ng 12 (12/1965)
Cu 193. Cch mng ng vai tr quyt nh nht i vi cch mng c
nc (in t thch hp vo ch chng).
a. Min Nam
b. Min Bc
c. C min Nam v min Bc
d. Khng c cuc cch mng no
Cu 194. Cch mng min Nam ng vai tr quyt nh vn g trong s
nghip chng M, cu nc?
a. Bo v min Bc
b. Chin u chng M
c. Bo v min Nam
d. Trc tip gii phng min Nam, thng nht t nc.
Cu 195. i hi no ca ng ra phng chm chng ta mun l bn
vi tt c cc nc trong cng ng quc t cho cng tc i ngoi?
a. i hi ton quc ln th VI (1986)
b. i hi ton quc ln th VII(1991)
c. i hi ton quc ln th VIII(1996)
d. i hi ton quc ln th X (2006)
Cu 196. Vit Nam bt u xut khu lng thc nm no?
a. 1989
b. 1990
c. 1991
1995
Cu 197. Tinh thn nhn thng vo s tht, nh gi ng s tht, ni r s
tht l ca i hi no ca ng?
a. i hi V
b. i hi VI
c. i hi VII
d. i hi VIII
Cu 198. quc M phi chm dt khng iu kin vic nm bom, bn
ph min bc (ln th nht) vo thi gian no?
a. 1-11-1968
b. 1-11-1969
c. 30-12-1973
30-12-1968
Cu 199. Cuc m phn Pari ko di trong bao lu?
a. 4 nm 6 thng 10 ngy
b. 4 nm 8 thng 14 ngy
d. 4 nm 8 thng 14 ngy
d. 4 nm 9 thng 10 ngy
25

Cu 200. i hi no ca ng quyt nh i tn ng Lao ng Vit Nam thnh


ng cng sn Vit Nam?
a. i hi i biu ton quc ln III
c. i hi i biu ton quc ln V

b. i hi i biu ton quc ln IV


d. i hi i biu ton quc ln VI

26