You are on page 1of 15

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : AKTIVITI MEMBACA BERKUMPULAN : SATU TINJAUAN PEMBELAJARAN KOPERATI DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH

SESI PENGAJIAN : 2009/2013

Saya

MASTURAH BINTI IBRAHIM (HURUF BESAR)

Mengakui membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Terbuka Malaysia dengan syarat-syarat berikut: 1. 2. Tesis adalah hakmilik Universiti Terbuka Malaysia. Perpustakaan Universiti Terbuka Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ()

SULIT

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentuka oleh organisasi/badan dimana penyelidik dijalankan

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan Oleh :

. (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: NO 6, JLN. SENTOSA 6, TMN. SENTOSA, BKT KANGKAR, 84400 LEDANG, JOHOR. Tarikh : 30 JULAI 2012

(TANDATANGAN PENYELIA)

Dr. KAMISAH BINTI BUANG Nama Penyelia Tarikh : 30 JULAI 2012

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. **Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkenaan / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau i Laporan Projek sarjana Muda (PSM)

Saya/kami * akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan Saya/kami* karya ini adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugrahan Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Dengan Kepujian

Tanndatangan Nama Penyelia Tarikh

: .................................................................. : Dr. Kamisah Binti Buang : 30 Julai 2012

ii

AKTIVITI MEMBACA BERKUMPULAN SATU TINJAUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM KALANGAN MURID PRASEKOLAH

MASTURAH BINTI IBRAHIM

Laporan ini dikemukakan untuk Memenuhi sebahagian daripada syarat memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Dengan Kepujian

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITI MALAYSIA BATU PAHAT

2012

iii

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tndatangan Nama No. KP. Tarikh

:................................................... : Masturah Binti Ibrahim : 750524-01-6138 : 30 Julai 2012

iv

DEDIKASI

Teristimewa buat keluarga tersayang

Ayahanda, Bonda,

Hj. Ibrahim Bin Lasiban Hjh Sinah Binti Hj. Alias

Dan buat insan paling dikasihi lagi dicintai Suami, Mohd Nazri bin Hamid Anak : Muhammad Hafizuddin bin Mohd Nazri Muhammad Hisyamuddin bin Mohd Nazri Muhammad Muizzudim bin Mohd Nazri Muhammad Muazuddin bin Mohd Nazri Noraini Mohd Nazri

Segala doa, harapan dan pengorbanan kalian akan kubalas dengan segunung kejayaan. Anggaplah kejayaanku ini pendorong kepada kecemerlangan dirimu pada masa hadapan kelak

Tidak ketinggalan juga buat semua teman dan rakan seperjuangan yang diingati. Terima Kasih atas segala sokongan.

PENGHARGAAN
v

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan penghargaan saya atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan oleh para pensyarah di Universiti Open Malaysia Batu Pahat, kerana banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada proses penyediaan kajian tindakan ini. Bersyukur saya ke hadrat Allah kerana dengan izinNya, dapat saya melaksanakan kajian akhir mengikut masa yang telah ditetapkan. Kajian yang telah dilaksanakan membantu saya menambahkan lagi pengetahuan dan pengalaman serta dapat digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr Kamisah Binti Buang kerana telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan kajian akhir ini. Segala ilmu yang telah diberikan itu dapat membantu saya melaksanakan kajian dengan lebih sempurna. Kepada rakan-rakan sekuliah yang sentiasa berkongsi dan memberi idea dalam menyiapkan kajian ini, terima kasih diucapkan atas kerjasama yang kalian telah berikan. Semoga kita bersama memperolehi kejayaan yang diharapkan.

Sekian, terima kasih. ABSTRAK


vi

Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti tahap pencapaian kesukaran murid menguasai kemahiran membaca dan mengubah pengajaran guru ke arah pendekatan yang lebih baik. Setiap murid memiliki pelbagai kecerdasan dan berbeza dalam aspek cara berfikir, bertindak dan belajar. Aplikasi Teori Pelbagai Kecerdasan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia bertujuan untuk menyokong proses pembelajaran bersepadu dan menyeluruh selaras dengan keperluan murid dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jesteru, inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dengan murid cuba diketengahkan. Aktiviti berkumpulan dapat meningkatkan kemahiran membaca perkataan dikalangan murid prasekolah.

ABSTRACT

vii

The aim of this research is to identify the roots of problems among pupils in mastering reading skill and to change their way of teaching to be more effective. All pupils have their own intelligence and ability. However, what distinguishes them from each other is the ways of thinking, acting and learning. The application of the theory of multiple intelligences in teaching and learning in Bahasa Malaysia subject is to support the integrated and holistic learning process which is consistent with the needs of pupils and the National Education Philosophy. As a consequence, an innovation in teaching and learning process should be put forward. It is believed that group activity can enhance reading skill among preschool pupils.

KANDUNGAN

KANDUNGAN

HALAMAN
viii

PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN LAMPIRAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL BAB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 : PENDAHULUAN Pengenalan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Soalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah 1.9.1 Pembelajaran Koperatif 1.9.2 Prasekolah 1.9.3 Kemahiran Membaca 1.9.4 Kaedah 1.9.5 Meningkatkan 1.10 Kesimpulan

i ii iii iv v vi vii viii ix xii xiii xiv xv

1 4 6 9 9 9 10 11 12 12 14 14 16 16 17

BAB 2 2.0

: TINJAUAN LITERATUR Pengenalan 18


ix

2.1 2.2 2.3 2.4

Tinjauan Kajian Kajian-Kajian Yang Berkaitan Ciri-Ciri Pembelajaran Koperatif Strategi Pembelajaran Koperatif 2.4.1 Kumpulan Murid Pelbagai Kecerdasan (KMPK) 2.4.2 Mentor 2.4.3 Teams Accelerated Instruction (TAI) 2.4.4 Kumpulan Pertandingan Permainan (KPP)

19 21 25 28 28 29 29 30 31

2.5

Kesimpulan

BAB 3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

: METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Reka Bentuk kajian Populasi Dan Subjek Kajian Kaedah Mengumpul data Instrumen Kajian 3.4.1 Soalan Ujian Pos, Ujian Pra, Membaca Perkataan KVKVK Dan Bacaan Bergred 3.4.2 Alat Pemerhatian Prosedur Pengumpulan Data Penganalisisan Data Kesimpulan 32 32 33 34 35 35 36 37 39 39

3.5 3.6 3.7

BAB 4 4.0 4.1 4.2

: DAPATAN KAJIAN Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4.2.1 Aktiviti Membaca Berkumpulan dapat Meningkatkan Kemahiran Membaca Perkataan Dalam Kalangan Murid
x

40 40 45

Prasekolah 4.2.2 Pembelajaran Koperatif Dapat Menerapkan Nilai Murni Bekerjasama Dikalangan Murid-Murid Prasekolah 4.3 Kesimpulan

45 48 53

BAB 5 5.0 5.1 5.2

: RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN Pengenalan Ringkasan Dan Rumusan hasil Kajian Perbincangan dapatan Kajian 5.2.1 Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Kemahiran Membaca Perkataan KVKVK Kalangan Murid-Murid Prasekolah 5.2.2 Keasan Pembelajaran Koperatif Terhadap Amalan Murni Bekerjasama Di Kalangan Murid-Murid Prasekolah 54 54 57 57 60 61 64 65 66

5.3 5.4 5.5

Implikasi Dan Cadangan Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan Rujukan

LAMPIRAN Lampiran A : Borang Maklumat Murid Lampiran B : Instrumen Ujian Pra Dan Ujian Pos Ujian kemahiran Membaca Lampiran C : Instrumen Ujian Pra Dan Ujian Pos Ujian kemahiran Membaca 71 73 74
xi

Lampran D : Analisis Maklumat Murid Lampiran E : Markah Ujian Pra Dan Pos Lampiran F : Data Ujian Pra Dan Data Ujian Pos Lampiran G : Pemerhatian Separuh Berstruktur Lampiran H : Pemerhatian Tidak Berstruktur

76 78 80 81 98

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

Jadual 4.1 Jadual 4.2

Taburan Subjek Mengikut Jantina Taburan Subjek Mengikut Keturunan

41 42
xii

Jadual 4.3 Jadual 4.4 Jadual 4.5 Jadual 4.6

Taburan Subjek Mengikut Latar Belakang Pendidikan Awal Data Ujian Pra Data Ujian Pos Min Skor Ujian Pra dan Pos

43 45 46 47

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH Rajah 1 Rajah 4.1 Rajah 4.2 Rajah 4.3

TAJUK Carta Alir Kerangka Konsep Kajian Taburan Subjek Mengikut Jentina Taburan Subjek Mengikut Keturunan Taburan subjek mengikut latar belakang

MUKA SURAT 38 41 42

xiii

pendidikan awal Rajah 4.4 Perbandingan Peratus Markah Ujian Pra dan Pos

44 46

SENARAI SIMBOL

JPN KPM PPD SK

Jabatan Pendidikan Negeri Kementerian Pendidikan Malaysia Pejabat Pelajaran Daerah Sekolah Kebangsaan

xiv

xv