Apmācību programma Pārdošanai pa telefonu  „Rīki un metodes izciliem rezultātiem”   
   
Treniņa  mērķis  ir  rast  vēlmi  proaktīvi  strādāt  ar  klientiem,  sniedzot  spēcīgu  pārdošanas  sistēmu  ar  praktiskiem instrumentiem pārdošanai pa telefonu. Treniņa laikā tiek izstrādāti pārdošanas argumenti, kā  arī izveidota sava individuālā pārdošanas matemātika.     Apmācību programma sastāv no 3 pamatdaļām:       Dalībnieku ieguvumi:        Skaidri nodefinēti pārdošanas procesa soļi;  Nosprausti mērķi un izstrādāta sava personīgā pārdošanas matemātika;  Atstrādāti pārdošanas argumenti;  Apgūta jautājumu uzdošanas tehnika;  Uztrenēta aktīvā klausīšanās ar mērķi patiesi dzirdēt klienta teikto, lai nodibinātu labu  kontaktu.   Proaktivitāte un mērķu vadība;  Pārdošanas soļi un to vadība;  Komunikācija ar klientu; 

  Programmas formāts:   2 dienas                

  Apmācību programmas detalizēts izklāsts:      Proaktivitāte un mērķu vadība:       Ietekmes zona un kontroles zona;  Pārslēgšanās uz proaktīvu darbību:  Proaktīva procesu vadība;  Vērtīgās ikdienas aktivitātes;  Mana pārdošanas matemātika. 

Šīs  daļas  mērķis  ir  motivēt  apmācību    dalībniekus  uz  proaktīvas  domāšanas    izmantošanu  ikdienas  darbā,  radot  savu  pārdošanas  matemātiku  un  uzstādot  fokusu    uz vērtīgajām aktivitātēm.       Pārdošanas soļi un to vadība:    Šajā  daļā  apmācību  dalībniekiem  tiek  iedota  pārdošanas  struktūra  pēc  kuras  katrs    dalībnieks  izstrādā  savus  pārdošanas  soļus,    kam  sekot  ikdienā.  Kā  arī  tiek  izstrādāti  pārdošanas  argumenti,  kas  tiek  atstrādāti    treniņa  laikā,  lai  tiktu  izmantoti  nākamā    dienā ar reāliem klientiem.         Komunikācija  Šajā  daļā  katram  apmācību  dalībniekam  ir  iespēja  noteikt  savu  komunikācijas  stilu,  kā    arī  apgūt  komunikācijas  knifus  ar  atšķirīga    stila  cilvēkiem,  kā  arī  apgūt  metodes  darbā  ar kritiskajiem klientiem, kur viens no soļiem    ir  empātijas  trenēšana,  izvērtējot  savu    emocionālo  inteliģenci  un  lietas  pie  kā  katrs  personiski var piestrādāt.      Apmācību metodika:    

  Pārdošanas soļi:   Kontakta izveidošana  ― Pirmais iespaids;  ― Īsa un kodolīga uzruna;   Iedziļināšanās;  ― Aktīvā klausīšanās;  ― Risinājuma/piedāvājuma  prezentēšana   Noslēgums;  ― Risinājumu piedāvāšana;  ― Komunikācijas „Astīte”.   Pārdošanas argumenti; 

 

4 komunikāciju stili;  Informācijas pasniegšana dažāda  komunikācijas stila cilvēkiem. 

 Darbs ar kritiskajiem klientiem;   Metode L.A.I.P.N.A.   Emocionālā inteliģence; 

30 % teorija, 70 % no apmācību laika tiek veltīts reālu situāciju modelēšanai un analīzei, grupu darbiem,  individuāliem testiem un instrumentu praktizēšanai. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful