je samo probudilo ra­ co nazivaju moju iepu :ra, na svetlosti dana, smatram remek-delom.

natpisa koje ja, jadna Pariza!... Možda ćete ) jednu belešku... da, Hoću da odjekne štamMte, mogao bih se nainaj natpis na postolju: Ni reći više o Veneri na — prestani s tom ože da jede. Idi, molim tvoga. U Tiljerijama ih — prekide je gospodin beznačajnim kipovima ićica. m kip i napravim zvono Mirona, gospodine. 0 koje je slomilo nogu •^jreorad odlučno dižući 1 je Venera slomila ovu žeš! Srećom, čoveku je ledam kip koji je doneo gospodin Pejreorad smegup se još žali!