Refleksi jurnal joseph.

Pada tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah, kami diminta untuk membaca 3 buah jurnal dan membuat rumusan berkaitan dengan jurnal yang telah kami baca. Saya mendapat banyak pengetahuan baru setelah membaca ketiga-tga jurnal tersebut. Walaupun sukar untuk saya fahami ketika membaca untuk kali pertama tetapi setelah membaca untuk kali kedua, barulah saya tahu dan faham apa yang dibincangkan atau diutarakan dalam jurnal tersebut. Jurnal pertama yang saya baca ialah “Rekabentuk Instruksional Berdasarkan Model ADDIE : Analisis Kajian di Emporia State University Korea Selatan dan Universiti Teknologi Malaysia.” Melalui jurnal ini, saya lebih mengetahui berkaitan dengan model ADDIE. Model ADDIE mempunyai lima fasa yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik. ADDIE adalah singkatan daripada Analysis (analisis), Design (reka bentuk), Development (pembangunan), Implementation (perlaksanaan) dan Evaluation (penilaian). Pada fasa kelima, iaitu fasa penilaian, terdapat dua jenis penilaian yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Terdapat dua kajian yang pernah dilakukan menggunakan model ADDIE ini iaitu kajian yang dibuat oleh Youngmin Lee di Emporia State University Korea Selatan pada tahun 2006 dan kajian yang dibuat oleh Baharuddin Aris, Maizah Hura Ahmad, Kok Boon Shiong, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir dari Universiti Teknologi Malaysia juga pada tahun 2006. Pada bahagian analisis rekabentuk instruksional model ADDIE, kelebihan-kelebihan penggunaan model ini akan

diperbincangkan. Kajian oleh Youngmin Lee di Emporia State University Korea Selatan dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan mekanikal di sekolah tinggi Korea Selatan. Sekolah tersebut telah membelanjakan sebanyak $350,000 USD bagi melengkapkan kemudahan kelas multimedia. Guru di sekolah berkenaan telah memanfaatkan

kemudahan kelas multmedia ini dengan mengajar pelajar menggunakan program “PowerPoint”. Namun pelajar masih tidak menunjukkan minat untuk belajar dengan tidur di dalam kelas, melayari internet atau bersembang semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (Youngmin, 2006, pp. 1-11). Bagi mengatasi masalah pelajar yang belajar dengan tidur di dalam kelas, pengkaji telah mempergunakan model ADDIE. Hasil daripada kajian ini mendapati

Maizah Hura Ahmad. pp. 2006. Mohamad Bilal Ali. 12-17). Kok Boon Shiong. “Goal Programming” yang digunakan bagi mengajar Matematik S bagi pelajar Tingkatan 6 telah mempunyai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik (Baharuddin Aris. Kajian kedua ialah kajian yang dilaksanakan ke atas pelajar Tingkatan 6 yang mengambil Matematik S. Penggunaan rekabentuk instruksional model ADDIE dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar merupakan kesimpulan kedua. “Implement” dan “Evaluate” sahaja dan tertinggal dari aspek “Design” dan “Develop”. pp. guru-guru akan menggunakan model-model yang ada di dalam rekabentuk instruksional dalam menghasilkan bahan pengajaran. et al. Contohnya pelajar tidak lagi tidur di dalam kelas kerana dapat menghasilkan bahan pembelajaran mengikut cara pelajar dengan dibimbing oleh guru (Youngmin. 2006. p. pelajar yang mempelajari Matematik S menggunakan “Goal Programming” serta dibantu dengan multimedia interaktif yang direkabentuk menggunakan model ADDIE mendapat pilihan pelajar yang lebih tinggi berbanding mempelajari Matematik S .. Jika guru memahami kelebihan rekabentuk instruksional.pelajar bermotivasi untuk belajar serta dapat meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Dalam kajian kedua yang dijalankan. kajian pertama ialah mempelajari Matematik S melalui “Goal Programming” menggunakan multimedia interaktif (IMM). Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. Dua kaedah telah dilaksana oleh pengkaji. Tetapi hasil kajian tetap mendapati. Kaedah kedua pula mempelajari matematik S melalui “Goal Programming” melalui kaedah tradisional. Multimedia interaktif (IMM) pula akan dibina berasaskan model ADDIE serta dibina oleh mereka yang mahir dalam bidang ICT dan mahir dalam topik matematik. 87). Hasil pembelajaran menggunakan rekabentuk instruksional mungkin akan lebih berkesan berbanding kaedah pengajaran tradisional. Kajian ini mendapati bahawa pelajar akan lebih bermotivasi dan berkesan menggunakan multimedia interaktif (IMM)berbanding menggunakan buku teks. Multimedia interaktif yang digunakan di dalam kelas akan lebih berkesan jika guru turut menjadi fasilitator di kelas (Baharuddin Aris. Berdasarkan kedua-dua pengajian yang dibuat boleh mendapat dua kesimpulan yang utama iaitu penggunaan bahan multimedia perlu direkabentuk. 85-94). guru-guru berkemungkinan hanya mengajar berdasarkan “Analyze”. Faktor ini yang menyebabkan pelajar menjadi bosan semasa sesi pembelajaran walaupun menggunakan sokongan bahan multimedia.

2004). Guru pelatih Program AT20 mengetahui bahawa terdapat pelajar yang memiliki kekuatan gaya belajar visual seperti penggunaan bahan bercetak. Selain itu. kelas dan jantina seperti mana-mana yang pernah dikesan oleh Coyle (2005) dan Carrier (2009). Manakala jurnal kedua pula ialah “ Pengetahuan Tentang Pelajar dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Pelatih Teknologi Maklumat”. paparan slaid. Pelajar yang cenderung kepada pembelajaran berasaskan auditori gemar kepada penerangan guru manakala pelajar yang memiliki gaya kinestetik suka kepada aktiviti amali menggunakan komputer. Pelajar yang memiliki gaya belajar auditori suka belajar secara berbincang dalam kumpulan. Melalui rekabentuk instruksional guru-guru dapat membuat asimilasi beberapa kaedah-kaedah pengajaran yang telah dianalisis mengikut kehendak pelajar. Kesimpulannya. penggunaan model ADDIE dalam rekabentuk instruksional dapat membantu guru mencipta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih dinamik berbanding kaedah pengajaran tradisional. mendengar penerangan yang diberi oleh guru dan tidak . Jurnal ini menerangkan tentang pelajar dan pembelajaran dalam kalangan guru pelatih teknologi maklumat. Gaya belajar yang dapat dikesan oleh guru pelatih adalah gaya visual. Pelajar perempuan pula ramai yang memiliki gaya visual dengan sifat suka membaca sama ada bahan bercetak atau dalam paparan skrin komputer dan demonstrasi oleh guru. didapati ramai pelajar lelaki yang memiliki gaya kinestetik. Sebahagian besar adalah pelajar perempuan yang mengambil pengkhusasan ini dan mereka rajin membaca bahan bercetak. misalnya untuk topik tertentu. Seterusnya guru-guru akan membuat rekabentuk kaedah pengajaran yang telah diasimilasi dan membangunkannya menjadi kaedah yang khusus. gemar kepada pembelajaran secara amali seperti dapatan Buzhigeeva (2004) dan Gurian dan Stevens (2005). Mereka mengesan gaya belajar pelajar melalui pemerhatian tingkah laku semasa mengajar. buku dan melihat demonstrasi. Kaedah baru yang telah direkabentuk dan dibangunkan itu kemudian akan melalui proses implimentasi dan penilaian supaya menjadi lebih berkesan untuk mencapai objektif yang dikehendaki. paparan skrin komputer. auditori dan kinestetik (Coffield et al.menggunakan “Goal Programming” secara kaedah kuliah. Guru pelatih juga mengetahui wujudnya perbezaan gaya belajar antara individu pelajar.

Oleh kerana itu pelajar yang mengambil mata pelajaran bukan kelas pertama maka mereka dianggap pelajar sederhana dan lemah. Pelajar yang mengambil aliran Sains dianggap memiliki keupayaan mempelajari ICT lebih baik berbanding pelajar aliran Sastera. jantina dan kelas tidak pula mempengaruhi perancangan dan pelaksanaan pengajaran. 1995). memangnya wujud perbezaan gaya belajar antara pelajar lelaki dan perempuan bahkan perbezaan tersebut mempunyai kaitan dengan pencapaian. Grasha (1996). 2002) manakala pelajar perempuan kurang pergerakan. (1990) dan Alumran (2008) yang menyatakan jika pengetahuan perbezaan antara pelajar digunakan dengan berhati-hati akan dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran pelajar. Grasha. Gernett dan Treagust (1992). Menurut Alumran (2008). Di samping itu. 2005). Keri (2002). pengetahuan tentang perbezaan gaya belajar antara pelajar dan antara jantina perlu diikuti kesedaran bahawa perbezaan gaya belajar pelajar selari dengan perancangan pengajaran dan seterusnya melaksanakan dalam pengajaran supaya pengajaran dan pengajaran lebih berkesan (Sim & Sim. Reid. 1995. 1990) dan lebih bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain (Keri. 1996. Mereka tahu bahawa pelajar memerlukan rangsangan yang berbeza seperti mana saranan Reid (2005). Pelajar di sekolah dalam bandar . Pengetahuan guru pelatih Program AT20 terhadap gaya belajar dalam kalangan pelajar yang berbeza mengikut individu. Pelajar lelaki lebih kepada kinestetik dan memerlukan lebih pergerakan (Miller et al.2004) dengan mengutamakan penerangan sesuai dengan kepercayaan bahawa keberkesanan pengajaran terletak kepada penerangan guru. Mereka menggunakan strategi pengajaran langsung (Joyce et al.suka membaca. Pengetahuan tentang perlunya guru menyediakan pengajaran berbeza untuk gaya belajar yang berbeza telah dimiliki oleh guru pelatih Program AT20. Guru pelatih AT20 menggunakan kedudukan kelas dalam tingkatan sebagai panduan menilai keupayaann pelajar mempelajari ICT. Didapati guru pelatih masih menggunakan strategi pengajaran yang sama untuk mengajar sesuatu tajuk walaupun untuk tingkatan yang berbeza. Pelajar yang berada dalam kelas pertama dalam sesuatu tingkatan dianggap sebagai memiliki keupayaan belajar yang terbaik manakala terakhir adalah lemah. Miller et al. lebih tenang dan memiliki motivasi yang dipengaruhi oleh ibu bapa atau guru (Philbin et al.

. Setiap manusia di bumi dapat menjadi warga global melalui internet. Teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah wajah pembelajaran yang terdahulu kepada yang lebih moden dan canggih. Selain itu. Jurnal ketiga yang saya baca ialah “Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Kelas”. Buku-buku diganti dengan komputer riba yang dapat mengakses internet. internet digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Robin Paul Ajjelo dalam bukunya „Rebooting The Mind Starts at School‟ bahawa teknologi telah menjadikan bilik darjah ibarat makmal komputer di mana aktiviti pembelajaran dilakukan secara maya tanpa pengajaran dua hala antara guru murid. Bilik darjah ini disebut sebagai „cyber classroom‟ kerana pengajaran dan pembelajarannya hanya bergantung dengan alat teknologi maklumat dan komunikasi sahaja iaitu internet. Peranan guru hanyalah bertindak sebagai fasilitator yang hanya menjadi pemudahcara penyampaian pengajaran. Guru pelatih Program AT20 telah memiliki sebahagian daripada pengetahuan tentang pelajar dan pembelajaran iaitu pengetahuan gaya belajar. e-learning juga merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan media teknologi maklumat dan komunikasi terutamanya internet. Jurnal ini menerangkan potensi teknologi dalam pendidikan dapat dilihat melalui „Cyber Teaching‟ atau pengajaran maya iaitu proses pengajaran yang menggunakan internet. Oleh itu. keupayaan dan kelebihan pelajar belajar dan tajuk-tajuk yang sukar dipelajari serta puncanya tetapi belum menguasai pengetahuan kesilapfahaman konsep-konsep ICT.dianggap memiliki keupayaan mempelajari ICT yang baik di samping keputusan peperiksaan PMR pelajar. Internet sebenarnya adalah intrumen dalam era globalisasi yang menjadikan dunia ini tanpa sempadan. Guru pelatih memerlukan masa untuk mengaplikasikan pengetahuan gaya belajar ke dalam pengajaran mereka. Bagaimanapun tindakan guru memberi peluang kepada pelajar mengemukakan hujah yang menyokong kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep boleh dijadikan asas yang baik untuk memperbaiki punca kesilapfahaman itu berlaku. Pada masa kini revolusi internet telah mempengaruhi kehidupan manusia sejagat dalam pelbagai bidang. Secara ringkasnya.

Manakala bagi pelajar pula. minat dan rohani pelajar. . pendidikan merupakan proses perpindahan dan penerimaan maklumat. Terdapat juga beberapa ciri pendidikan tradisional yang telah dinyatakan dalam jurnal tersebut. Selain itu. Proses yang linear dan bukan linear. Peranan guru dalam pendidikan pendidikan juga turut berubah daripada sebagai sebagai penyampai. proses pembelajaran secara individu. Seterusnya. pendidikan adalah satu proses linear. Keempat.Namun demikian. Ketiga. pendidikan juga melibatkan aktiviti yang berasaskan pada kekuatan. pendidikan berupaya mengisi kekurangan murid. Seterusnya daripada pembelajaran secara individu telah berubah kepada pembelajaran secara kolaboratif. Keenam. Manakala bagi pendidikan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi pula adalah merupakan proses pendidikan yang dialami dan dirasai. Pembelajaran berpusatkan guru turut berubah kepada pembelajaran berpusatkan murid. jasmani. Ibu bapa seharusnya mampu memberikan pemantauan yang sewajarnya semasa anak-anak menggunakan internet di rumah dan jangan sesekali membiarkan anak-anak melayari internet tanpa diawasi. pelatih dan pembimbing. daripada penerima maklumat yang pasif kepada yang aktif dalam pembelajaran. pendidikan adalah sebuah proses aktif dan pasif. Kedua. guru seharusnya mempunyai kemampuan dalam mengendalikan kegiatan murid-murid dalam menggunakan internet semasa pengajaran dan pembelajaran. Pertama. maklumat yang disampaikan dengan ringkas dan skop yang kecil.Pendidikan juga adalah proses yang berlangsung integratif dan kontekstual. Tambahan pula. Ketepatan maklumat yang diperolehi dari internet tidak selalunya tepat dan internet sangat merbahaya kepada murid-murid yang masih mentah yang belum mengetahui betul dan salah sesuatu perkara tersebut. sumber maklumat dan sumber jawapan kepada seoarang fasilitator sahaja. Kelima. murid-murid juga daripada belajar melalui penghafalan telah berubah kepada pembelajaran menggunakan daya kreativiti.internet turut membawa kepada kesan negatif kepada muridmurid. pendidikan tradisonal dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan sukar. Oleh hal demikian.

Banyak maklumat dan pengetahuan baharu yang saya dapat untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada. ketiga-tiga jurnal ini amat membantu saya dalam proses membuat rancangan pengajaran harian saya. keberkesanan dan juga produktiviti dalam pendidikan disamping menjadikan potensi pendidikan bertambah maju. teknologi maklumat dan komunikasi telah membantu terjadinya peningkatan. perluasan.Ringkasnya. Rumusannya. . pengayaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.