P. 1
Huong Dan Su Dung SPSS

Huong Dan Su Dung SPSS

|Views: 29|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Huong Dan Su Dung SPSS
Huong Dan Su Dung SPSS

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Thñ tôc Compute Variable tÝnh to¸n c¸c trÞ sè cña mét biÕn ®−îc dùa trªn sù biÕn®æi cña
mét biÕn kh¸c

§ B¹n cã thÓ tÝnh c¸c trÞ sè cho c¸c biÕn d¹ng sè hoÆc d¹ng chuçi (c¸c ký tù chuçi cã

d¹ng sè)

§ B¹n cã thÓ lËp c¸c biÕn míi hoÆc thay thÕ c¸c trÞ sè cña biÕn ®· cã. §èi víi biÕn míi,
b¹n còng cã thÓ chØ ®Þnh lo¹i biÕn vµ nh·n biÕn.

§ B¹n cã thÓ tÝnh to¸n c¸c trÞ sè mét c¸ch cã chän läc ®èi víi c¸c tËp hîp con cña d÷
liÖu dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn l«‐gic.

§ B¹n cã thÓ sö dông trªn 70 hµm lËp s½n {built‐in}, bao gåm c¸c hµm ®¹i häc, c¸c hµm
thèng kª, c¸c hµm ph©n bè vµ c¸c hµm chuçi.

§Ó tÝnh to¸n biÕn

4 Tõ thanh menu chän

Transform

Compute…

4 §¸nh tªn cña biÕn ®Ých {target variable}. Nã cã thÓ lµ mét biÕn ®· cã hoÆc mét biÕn míi
sÏ ®−îc bæ sung vµo file d÷ liÖu lµm viÖc.

4 X©y dùng mét biÓu thøc, hoÆc d¸n c¸c bé phËn vµo Numeric Expression hoÆc gâ trùc tiÕp

vµo ®ã.

26

§ D¸n c¸c hµm tõ danh s¸ch c¸c hµm {Functions} vµ nhËp c¸c tham sè ®−îc
biÓu thÞ b»ng c¸c dÊu hái

§ C¸c h»ng sè d¹ng chuçi ph¶i ®−îc ®Ó trong dÊu më ®ãng ngoÆc ®¬n hoÆc
ngoÆc kÐp

§ C¸c h»ng sè d¹ng sè ph¶i ®−îc nhËp theo ®Þnh d¹ng kiÓu Hoa Kú víi dÊu
chÊm (.) lµ dÊu thËp ph©n.

§èi víi biÕn d¹ng chuçi míi, b¹n cßn ph¶i chän Type&Lable ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu.

H×nh 6‐1: Hép tho¹i Compute Variable

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->