P. 1
Huong Dan Su Dung SPSS

Huong Dan Su Dung SPSS

|Views: 29|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Huong Dan Su Dung SPSS
Huong Dan Su Dung SPSS

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

4 Tõ thanh menu chän:

Analyze

Descriptive Statistics
Frequencies...

H×nh 12‐2: Hép tho¹i Frequencies

4 Chän mét hoÆc mét sè biÕn ®Þnh l−îng hoÆc ®Þnh tÝnh.

Mét c¸ch tuú chän, b¹n cã thÓ:

§ Nh¾p Statistics ®Ó cã c¸c thèng kª m« t¶ ®èi víi biÕn ®Þnh l−îng
§ Nh¾p Charts ®Ó cã ®å thÞ thanh, ®å thÞ trßn, vµ biÓu ®å tÇn suÊt.
§ Nh¾p Format®Ó cã trËt tù mµ c¸c kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->