ñ π™Δ√ƒπ∫√ ñ

1 6

™ ∂ ¶ Δ ∂ ª μ ƒ π √ À

2 0 1 2

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™

69

∞Ú¯ÂȷΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

ªÓ›˜ ı·Ó¿ÙˆÓ μÂÓÂÙÒÓ
·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ

ª

 ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË μÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›· ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È Î·Ó›˜
Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙˆÓ ÙˆÓ μÂÓÂÙÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡,
ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó
ÛÙË ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ
ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. ΔÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜
Î·È ¿ÏϘ ‰˘Û¯ÂÚ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ Ù·Ï·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ¤ÏË, Ù·
ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙË ÁÓˆΔ˘
ÛÙ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ Ì·Ï¿ÚÈ·˜.
¡¿Û·˜
À‹Ú¯·Ó Â›Û˘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ
¶·Ù·›Ô˘*
˘Á›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ٤ÙÔȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηÈ, Û˘¯Ófiٷٷ, ¿ı·ÈÓ·Ó ˘„ËÏÔ‡˜ ˘ÚÂÙÔ‡˜
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË
Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·ÎfiÌË Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Î·È ÙËÓ
·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÈÙËÚÂÛ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘
ÂËÚ¤·˙ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÎfiÌË
Î·È ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ Ô›ÓˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó, ›Ûˆ˜ ηÈ
¿ÏÈ ÏfiÁˆ Îϛ̷ÙÔ˜, Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È ‚·ÚÈÔ›.
√È μÂÓÂÙÔ› ˆ˜ Ï·fi˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÔÈ ·ÙÚ›ÎÈÔÈ Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó
ÛÙË ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ›ڷ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜
¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘˜. √È
›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· Û’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜
fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ∫‡ÚÔ˜ Û‹Ì·ÈÓ ÔÏϤ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ηÈ
‰˘Û¯¤ÚÂȘ, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi ÙÔ ÈÛÏ¿Ì Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰Â¯fiÙ·Ó ÂÈÚ·ÙÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ì ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓ›·˜ ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·›ÙËÌ·,
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÂÓı‡ÌÈ˙·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ·, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó.

∏ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘…
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ Zen, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
¤ÙÔ˘˜ 1564 ›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÚÔÓÔËÙ‹˜ Î·È Û‡Ó‰ÈÎÔ˜ ∫‡ÚÔ˘.
√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Zen, Ì ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ Û˘ÓËÌ̤Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË ˘Á›·
ÙÔ˘, ˙ËÙÔ‡Û ӷ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙÔÓ Â›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ. ¢ÂÓ ı· ¿ÓÙÂ¯Â Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘,
fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÙËÓ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ηÈ
˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ Ë ‹‰Ë ‚‚·ÚË̤ÓË ˘Á›· ÙÔ˘ Ó· ÏËÁ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· ·ÎfiÌË Ó·
¯¿ÛÂÈ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. √È ‚ÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó
ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·ÛıÂÓ›·˜ Ô˘
›¯Â ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÈÛı›. ΔÔ‡ÙÔ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ
·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ, ηıÒ˜ Î·È Ó¤· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ˘Á›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô
·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ Zen ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘
fiÙÈ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÙÈ ÁÓÒÚÈ˙Â Ô μÂÓÂÙfi˜ ·ÙÚ›ÎÈÔ˜…

∏ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ·…
™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ οÔÈÔÈ μÂÓÂÙÔ› ·ÙÚ›ÎÈÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜
Î·È ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È. ∫·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ¿‰ÈÎÔ,
·ÊÔ‡ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ οÔÈÔÈ ¤ı·ÈÓ·Ó ÚÈÓ
·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ‹, ·ÎfiÌË, ÌfiÏȘ ¤Êı·Ó·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÙˆÓ μÂÓÂÙÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ·›ÙÈ· ÔÈ ˘„ËÏÔ› ˘ÚÂÙÔ›, Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ È·ÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ì ÙȘ ·Ê·ÈÌ¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â›¯Â
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ÂÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô.
™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ μÂÓÂÙÒÓ ·ÙÚÈΛˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÓÂη Ù˘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔ ·Í›ˆÌ· ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™ÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 1518 ›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Marcello,
·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜
ÙÔ˘. §›Á˜ ̤Ú˜ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ›‰È·

ªÂ۷ȈÓÈÎfi˜ Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™Â ·ÚfiÌÔÈÔ Ù¿ÊÔ ˘‹Ú¯Â ÂÈه̂ȷ Ͽη ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ Capello ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·.

ı¤ÛË Ô §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ Emo, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›¯Â ·ÚÓËı› Î·È ·˘Ùfi˜. ™ÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘
Ô §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ Emo ÎÏ‹ıËΠÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰fiÁË ÁÈ·
Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ›¯Â ·ÚÓËı› ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ›¯Â
›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰fiÁË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÓÙ¯ ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ
Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ
·Í›ˆÌ·. ŒÙÛÈ, ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë̤ڷ Ô ‰fiÁ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Alvise Darmer ˆ˜ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ∫‡ÚÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ «ÙÔÏÌËÚÔ‡» ·˘ÙÔ‡ μÂÓÂÙÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÛÙËÓ
∫‡ÚÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â‰Ò ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜.
ÕÊËÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ÎÙ‹ÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.

ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ 1555 Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË
ıÏ›„Ë ÂÓË̤ڈÓ ÙÔÓ ‰fiÁË Î·È ÙË ‚ÂÓÂÙÈ΋ ™‡ÁÎÏËÙÔ
fiÙÈ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘
Â˙ÈÎÔ‡ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Manfrone ªanfron. To ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜
ÔÈ Ú¤ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜
Grimani Î·È ÔÈ ‰‡Ô μÂÓÂÙÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙÔ˘˜ Ù˘ 17˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1555 ·Ó‹ÁÁÂÏÏ·Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ
‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. ∂›¯Â Âı¿ÓÂÈ, fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙÔÓ
‰fiÁË, Ô πˆ¿ÓÓ˘ Lion, ηÈÙ¿ÓÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Î·È ÔÈ Ú¤ÎÙÔÚ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Î·È ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ Malipiero ˆ˜ ˘ÔηÈÙ¿ÓÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ
ÎÂÓfi ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ‚ÂÓÂÙÈΤ˜
·Ú¯¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÌfiÏȘ Ô ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ Malipiero
·Ó¤Ï·‚ ˘ËÚÂÛ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi Î·È ÛÂ
Ï›ÁÔ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

∞Ú¯ÂȷΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

O ÎfiÌ˘ Ercole Martinengo ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·fi ÙËÓ Brescia, Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ
ÔÏÏÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙË °·ÏËÓÔÙ¿ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ΔÔ 1558 ›¯Â ·Êȯı› ÛÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ Î·È Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘. ∂›¯Â ÙfiÙ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÌ·¯ÒÓ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘: ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜ Martinengo. ™ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1561, Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ∑·¯·Ú›·˜
Barbaro, o ÁÂÓÈÎfi˜ ÚÔÓÔËÙ‹˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ Duodo Î·È ÔÈ
‰‡Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ·Ó ÛÙÔÓ ‰fiÁË Î·È ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∂rcole Martinengo. ∂›¯·Ó, Â›Û˘, ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÁÈÔ
ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ (vice governatore
delle fanterie), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ

μÂÓÂÙÔ› ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜, ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ï˘ÎÒÓ, ηÈÙ¿ÓÔÈ Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Í›ˆÌ·, ηÈÙ¿ÓÔÈ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ ‹ Ù˘
∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜, ÁÂÓÈÎÔ› ÚÔÓÔËÙ¤˜ Î·È Û‡Ó‰ÈÎÔÈ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ‹ ηÛÙÂÏÏ¿ÓÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷÚÙ›ÛÂÈ, Ì ‚¿ÛË ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÒÈfiÓ Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔȯ›· ÁÈ·
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÙÔ˘˜
‚ÚÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÒÓ μÂÓÂÙÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

πˆ¿ÓÓ˘ Lion, ηÈÙ¿ÓÔ˜ ∫‡ÚÔ˘
√ ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ª¿ÚÎÔ˜ Grimani Ì ÂÈ-

√ ÎfiÌ˘ Ercole Martinengo

ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Â¿Ó ‚¤‚·È· ˘‹Ú¯Â, οÔÈÔ˜ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ercole
Martinengo ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘
Alvise Bembo, ηÈÙ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ Á·ÏÂÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘.
™ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1563 Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ Navagiero Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ‚·ı‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙȘ ‚ÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ Malipiero.
∂Âȉ‹ ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ ÎÂÓˆı›۷ ı¤ÛË fiÊÂÈÏ·Ó
Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ (camerlenghi), ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙÔÓ
‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Malipiero, ·Ó„ÈÔ‡ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ Malipiero, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜.
™ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1564, Ô Benetto Contarini, Ô˘
ÂÎÙÂÏÔ‡Û ¯Ú¤Ë ˘ÔÙÔÔÙËÚËÙ‹, Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚÔÓÔËÙ‹˜ Bernardo Sagredo ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‚ÂÓÂÙÈΤ˜
·Ú¯¤˜ fiÙÈ Ô ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ¢·˘›‰ Trevisan ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË
˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·fi ηÎÔ‹ıË ˘ÚÂÙfi (febbre maligna). ªÂÙ¿
ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÔÙËÚËÙ‹, fiˆ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ
‰fiÁË Î·È ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ, ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ
Trevisan, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹. ΔÔ
ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿, ·ÊÔ‡ ·Ó¤Ï·‚ ˘ËÚÂÛ›· Ô
Ó¤Ô˜ ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˜ Gradenigo, ÛÙȘ
8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1565, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ú¤ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ·Ó ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Ó¤Ô ÛÙȘ ‚ÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÙÈ Â›¯Â Î·È ·˘Ùfi˜ Âı¿ÓÂÈ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙ· ηٿÏÔÈ· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘
Gradenigo ›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ı·
¤ÛÙÂÏÏ·Ó ÛÙË μÂÓÂÙ›·. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó¤Î‰ÔÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ηٷÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ª. Gradenigo ›¯Â Âı¿ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ
·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È
Ô Î·ÈÙ¿ÓÔ˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ πˆ¿ÓÓ˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ Venier,
fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ ·fi ·Ú¯Âȷ΋ ËÁ‹ Ù˘ 27˘
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1565. ∏ ‚ÂÓÂÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÈfiÚÈÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ˘ÔηÈÙ¿ÓÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ μÈΤÓÙÈÔ Venier. ™ÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1566, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ¿ÏÏË ·Ó¤Î‰ÔÙË
ËÁ‹ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, fiÙÈ ¤ı·ÓÂ Ô Î·ÈÙ¿ÓÔ˜ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ μÈΤÓÙÈÔ˜ Querini.
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1566, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚÔÓÔËÙ‹˜
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Bragadin Í·ÊÓÈο ¤ı·ÓÂ. ∂›¯Â ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ
·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÁÈ· Ù· ÂÈıˆڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ïfi¯Ô˘˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ
Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÓÔËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ›¯Â ÏÈıÔ‚ÔÏËı›
·fi Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, fiÙ·Ó Â›¯·Ó ÍÂÛËΈı› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë „ˆÌÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÛÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1566. O Bragadin, ÂÂȉ‹ ¤Ê˘Á ͷÊÓÈο ·fi ÙË ˙ˆ‹, ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ‰È·ı‹ÎË, ÁÈ’
·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ μÂÓÂÙÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·. ∫·Ù¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Î·È ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ‰‡Ô ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ.
√ ÙÔÔÙËÚËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Bragadin Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ 7˘
πÔ˘Ï›Ô˘ 1566 ¤ÌÂÏÏÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Û‡ÓÙÔÌ·, ۯ‰fiÓ ÌÂÙ¿
·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙfiÙÂ, Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙË μÂÓÂÙ›·, ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1566, Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ı¿Ó·ÙÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ÔÓfiÌ·Ù· μÂÓÂÙÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙË ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ Î·È Ù¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ¯ÒÌ·Ù¿ Ù˘. ÿÛˆ˜, οÔÙÂ
Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηÈ
οÔÈ· ›¯ÓË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËηÓ. ÿÛˆ˜ ¤Ó·
ÔÈÎfiÛËÌfi ÙÔ˘˜ ‹ Ì›· ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ·Ê‹…
√ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ Furer, fiÙ·Ó
ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ 1566 ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ‰È¤ÛˆÛ ÛÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ μÂÓÂÙÔ‡
·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘. ∏ ÂÈه̂ȷ ·˘Ù‹ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ Capello, μÂÓÂÙÔ‡ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ¤ı·ÓÂ Â‰Ò ÙÔ 1546 Î·È Ù¿ÊËΠÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô
Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÂÓÙÔ›Û·Ì ¤Ó· ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘
Capello, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙȘ ‚ÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ.
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηٿ fiÛÔ ÚfiÏ·‚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ·˘Ùfi. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ·Ê‹, Ô˘
›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓfi Ù˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓ ˙ˆ‹,
ÚfiÏ·‚Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ, fiÙÈ «Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ηٷʇÁÈÔ Î·È ··ÏÏ·Á‹ Î·È fiÙÈ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ÁÓÒÛË…».
*πÛÙÔÚÈÎfi˜ - ÂÚ¢ӋÙÚÈ·
∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∫‡ÚÔ˘