Easy English , Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume

(1)

လြယ္ကူေသာ အဂၤ လ ိ ပ ္ ၊ ျမန္ မ ာ ႏွင့္ စေကာကရင္ စကားေျပာနည္းမ်ား အတ ဲ ြ (၁)

w>wJ o ud ; tJ u vH ; < y,D R ‘D ; unD p S D R usd m vXtnD u-wL> (၁)
By

Adam H. Freeman

What's
your name?

မဂၤ လ ာပါ။

ေနေကာင္ း လား၊
How are
you doing?

Hello

td . ql . {g´
Hey

What day
is today?
I'm OK.
Yourself?

How was
your day?

How's it
going?

e[J v Xw>vD >
zJ v J . ´
Hi

Where
are you
from?
I'm fine.
Thanks.
Yourself?

How's
life?

ေနေကာင္ း ပါတယ္ ။
ေက်းဇူ း ပဲ ။
ခင္ ဗ ်ားေကာ။
What time
is it?

This book belongs to
Name/နာမည္ /trHR

Number/နံပါတ္/eD>*H>
EBSK01-E

Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

First Self-published in Australia 2012 by Adam H. Freeman
Copyright © 2012 by Adam H. Freeman
Apart from fair dealing for purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under
the copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the author.
All rights reserved.
Written and Compiled by/ေရးသားျပဳစုသူ/ySRuGJ;ymzSd.w>vX - Adam H. Freeman
Edited by/တည္းျဖတ္/yJmxH

-

Voice-Over by/ေနာက္ခံစကားေျပာ/ySRuwdRw>vX ISBN/အိုင္အယ့္(စ္)ဘီအန္း(န္)/tJRtJ.(pf)bHRtJ(ef) Email/အီးေမး(လ္)/tHrh(vf) Postal Address/စာတိုက္လိပ္စာ/vHmwX;’X Website/ဝက္(ဘ္)ဆို(ဒ္)/vD,JRoM Transliteration by/အသံထြက္ေရးသူ/ySRuGJ;xD.cdw>vX

Clyde Roxon, Rodney Solin and Thataw Kunoo
Paw Lu Lu and Adam H. Freeman
Drew Hadwal and Adam H. Freeman
[978-0-9871252-1-7]
htoosay@yahoo.com
P.O Box 2259 Werribee, VIC 3030 Australia.
www.benice.com.au

Disclaimer
The information contained in this book is based on the author's experience, knowledge and opinions
from his daily interpreting jobs, his interactions with people and other resources. The author will not
be held liable for the use or misuse of the information in this book and the Audio CDs.
National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry
Author:

Freeman, Adam H.

Title:

Easy English, Burmese and Sgaw Karen speaking. Volume 1.

ISBN:

9780987125217 (pbk.)

Subjects:

Burmese language--Conversation and phrase books--English.
Sgaw Karen language--Conversation and phrase books--English.
English language--Conversation and phrase books--Burmese.
English language--Conversation and phrase books--Sgaw Karen.

Other Authors /Contributors:

Roxon, Clyde.
Solin, Rodney.
Kunoo, Thataw.

Dewey Number:

495.8

www.benice.com.au

Dedications
Dedicated to my t wo lovely angels and
their loving mother.

ရည္ညႊန္းစကား
ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ေကာင္းကင္တမန္ကေလး ႏွစ္ပါးႏွင့္ သူတို႔၏
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ မိခင္အား ရည္စူးပါသည္။

w>[h.vDRt;vDRo;
,[h.vDRt;vDR vHm’D;pHR’HRtHRql ,rlcd.uvl;vDRtJ.zdcH*R
’D; trdo;bd M.vDRI

Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

3

Acknowledgements / ေက်းဇူးတင္လႊာ / w>ymzsgxD.w>pH;bsK;
FIRST AND FOREMOST, my chief editor and mentor, Clyde Roxon.
Without your tireless efforts, I never could have completed this book.
Rodney Solin, a teacher at Victoria University. Thanks very much for
editing the English script of this book.
Thataw Kunoo. Much thanks to you for editing the Burmese and Sgaw
Karen script of this book for a couple of times.
Wunna Tun. Thanks so much to you for helping me with some additional
editing of the Burmese script of this book.
Drew Hadwal, an Emmy award winning performer and exceptional
voice artist. Special thanks to you for accepting my online job proposal and
completing the English voice recording in an outstanding quality.
Poe Jaw Weeku. Thank you for your tireless support throughout the time
of making the project.
Ron Browning. Much thanks to you for sponsoring some of the cost of the
printing and publishing of these resources.
Paw Lu Lu. Thanks so much for typing the initial Burglish (the transliteration
of Burmese words into English) of this book.
And Other people who have supported this project. Thanks a million
to you for helping to make this book and the Audio CDs a reality.

4

www.benice.com.au

CONTENTS / မာတိကာ /

w>*h>cd.wDwz.

Dedications / ရည္ညႊန္းစကား / w>[h.vDRt;vDRo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acknowledgements / ေက်းဇူးတင္လႊာ / w>ymzsgxD.w>pH;bsK; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Foreword / နိဒါန္း / w>uwdRvXng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wise Sayings / ပညာရွိစကားမ်ား / w>ul.ohtw>uwdRwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

(unDpSDR)tvHmrJmzsX.wz. . . . . . . . . 9
2: Greetings / ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ား / w>wdRqX*hRqX0gwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3: Introductions / မိတ္ဆက္စကားမ်ား / w>’k;oh.ngvdmo;wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4: Personal Information / ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေၾကာင္းအရာမ်ား / eD>up>t*h>tusdRwz. . . . . 1 4
5: Family / မိသားစု / [H.zdCDzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6: Special Greetings / ထူးျခားေသာႏႈတ္ဆက္စကားမ်ား / w>qX*hRqX0gvXtvDRqDwz. . . . . . . . 2 0
7: Numbers / နံပါတ္မ်ား / eD>*H>wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
8: Days and Months / ေန႔ရက္ႏွင့္လမ်ား / eHRoD'D;vgwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
9: Seasons and Weather / မိုးေလဝသႏွငရ
့္ ာသီဥတုမ်ား / chcg’D;rlcd.uvHRoD.*DRwz. . . . . . . . 2 5
10: Asking the way / လမ္းေမးျမန္းျခင္း / w>oH'd;oHHuG>usJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
11: Time / အခ်ိန္ / w>qXuwD> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
12: Bus / ဘတ္စ္ကား / bX;(pf)ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
13: Train / မီးရထား / vh.rh.tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
14: Telephone / တယ္လီဖုန္း / vDwJpd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
15: Compliments / ခ်ီးမြမ္းစကားမ်ား / w>pH;y-wXRwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
16: Words of Thanks / ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား / w>uwdRpH;bsK;pH;zSd.wz. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
17: Departing and Wishing / ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပဳစကားမ်ား /w>[;xD.'D;w>qX*hRwz. . . . . . . 4 2
18: Making Appointments / အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား / w>rRM>w>oh.qXz;uwD>wz. . . . . 4 4
19: Making Requests / ေမတၱာရပ္ချံ ခင္းမ်ား / w>ChtcGJ;wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
20: Making Apologies / ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ား / w>Chun;w>wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
21: Renting a House / အိမ္ငွားရမ္းျခင္း / w>igtd.[H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

Lesson 1: The (English) Alphabets / ( ျမန္မာ) အကၡရာမ်ား /
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson
Lesson

Lesson 22: House Problems / အိမ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ား / [H.tw>*h>uDwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

w>*h>*DRtlwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
24: Shopping / ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း / w>[;yORw> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6

Lesson 23: Emergencies / အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား /
Lesson

w>tD.us; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
Lesson 26: The Doctor / ဆရာဝန္ / uoH.o&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
Lesson 27: Driving / ကားေမာင္းျခင္း / w>eDug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
Lesson 28: Dating / မိတ္ဆံုဖြဲ႔ခ်ိန္းေတြ႔ျခင္း / wHRoud;w>&hxH.vdmo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
Lesson 29: Workplace / လုပ္ငန္းခြင္ / w>rRvD> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
Lesson 30: Feelings and Emotions / စိတ္ခံစားမႈႏွင့္စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား / o;tw>wl>b.cD.b.'D;w>o;*JRwz. 7 6
Lesson 31: Motivations / စိတ္လႈံ႕ေဆာ္အားေပးမႈမ်ား / w>rRql.xD.o;to[D.wz. . . . . . . . . 7 8
Lesson 32: Personal Development / တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ / eD>up>tw>vJRxD.vJRxD . . 8 2
Lesson 33: Activities / လႈပ္ရွားမႈမ်ား / w>[l;w>*JRwz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
Lesson 34: Common Expressions / အမ်ားသံုးစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား / w>uwdRvXySRtg*Rol0Jwz. .92
Lesson 35 Signs and Notices / ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္သတိေပးေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား / w>yeD.’D;w>[h.yvD>wz. . . . . 9 9
Calendar 2012 / ၂ဝ၁၂ ျပကၡဒိန္ / 2012 vHmeH.vHmvg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
Calendar 2013 / ၂ဝ၁၃ ျပကၡဒိန္ / 2013 vHmeH.vHmvg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4
Lesson 25: The Restaurant / စားေသာက္ဆိုင္ /

Calendar 2014 / ၂ဝ၁၄ ျပကၡဒိန္ / 2014

vHmeH.vHmvg

.....................................105

Calendar 2015 / ၂ဝ၁၅ ျပကၡဒိန္ / 2015

vHmeH.vHmvg

.....................................106

Calendar 2016 / ၂ဝ၁၆ ျပကၡဒိန္ / 2016

vHmeH.vHmvg

.....................................107

Notes / မွတ္ခ်က္မ်ား / w>rReD.wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
My Dreams / ကၽြႏု္ပ၏
္ အိပ္မက္မ်ား / ,w>rHrD.wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9
Comments / ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား / w>ymzsgxD.w>xH.wz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0

6

www.benice.com.au

FOREWORD
As the English language has become a global language, knowing this language will help
you wherever you go, wherever you live, whatever you do and with whoever you meet.
Whether you use it in offices, in your work, making friends, shopping, schooling,
discussing, travelling or dating, this book and the audio CDs will help you.
Since only those phrases that are commonly used have been collected and compiled into
this book, the author truly believes that this will greatly help those who use this book and
the audio CDs regularly.

နိဒါန္း
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ကမာၻ႔သံုးဘာသာစကားတခု ျဖစ္လာခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္
သင္မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရပ္တြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာကို လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊
မည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာတတ္ထားခဲ့လွ်င္ ပိုမို၍ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔စဥ္အသံုးျပဳရန္ အတြက္ေသာ္၎၊ အလုပ္အကိုင္ အတြက္ေသာ္၎၊ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ား ဖြဲ႔ရန္အတြက္ေသာ္၎၊
ေစ်းဝယ္ထြက္ရန္ အတြက္ေသာ္၎၊ ေက်ာင္းတြင္သံုးရန္ အတြက္ေသာ္၎၊ ရံုးတြင္သံုးရန္ အတြက္ေသာ္၎၊ အလႅာပ
သလႅာပမ်ား ေျပာရန္အတြက္ေသာ္၎၊ အလည္အပတ္ခရီး အတြက္ေသာ္၎၊ မိတ္ဆံုဖြဲ႔ခ်ိန္းေတြ႔ စကားေျပာရန္
အတြက္ေသာ္၎၊ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ စီဒီမ်ားသည္ သင့္ကိုအေထာက္အကူ
ေပးပါလိမ့္မည္္။
လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ စုေဆာင္းဖြဲ႔စည္း၍ တင္ျပထားေသာေၾကာင့္
ေလ့လာဖတ္ရွဳ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔အရန္သင့္ျဖစ္ျပီး အသံုးဝင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္္။

w>uwdRvXng
tJuvH;usmd tHRM. t[Jux
J .D 0J’. usmd wcgvX ySRoltRD vX [D.cd.csX’Db.h ngtCd evJRzJv.J zJv.J *hR< etd.
zJv.J zJv.J *hR< erRrEkRvJ.rh>*hR< e&hvmd o;’D; rw*Rrw*Rrh>*hR< erhuwdRohym tJuvH;usmd M. tu*hR’d.
vXe*D>vDRI
vXew>zH;w>rRylRt*D>rh>*hR< vXew>&hvmd o;’D; ewHRoud;wz.t*D>rh>*hR< evJRyORw>tcgt*D>rh>*hR<
vXuFyd Rl t*D>rh>*hR< vX&lyRl whyRl t*D>rh>*hR< wJoud;w>tcgt*D>rh>*hR< wHRoud;w>&hx.H vdmo; tcgt*D>rh>*hR<
‘fo;d ew>uwdR'D; w>&hvmd o;wz. uuJx.D b.0J bVbVqSq
D t
DS *D> vHm’D;pHR’HRwz.tHRM. turRpXR
0JeRM.vDRI
rh>vXvHmwbh.tHRM. tb.w>ymzS.d C;'D; b.w>whx.D tDRvX tJuvH;tw>uwdRzdwz.vX ySRoltRD tg0J
tCd ySRuG;J vHm em0Je>D eD>vX tuuJbsK;0J’. u,J>ySRvX tz;< ue.‘D; oltRD ud;*R’J;M.vDRI
7

Wise Sayings / ပညာရွိစကားမ်ား / w>ul.ohtw>uwdRwz.

Language is the dress of thought. ~ Samuel Johnson
ဘာသာစကားသည္ စဥ္းစားျခင္း၏ အဝတ္တန္ဆာပင္ ျဖစ္သည္။ ~ စမ္မယယ္(လ္) ဂၽြန္စံ(န္)

usdmw>uwdRM.rh>0J w>qdurd. tw>ulw>od;M.vDRI ~ pJRr,XR *FD(ef)pJR(ef)
One should learn the language of the country he settles so he can stand on his
own feet and be an independent person out there.
မိမိေျခေထာက္အေပၚ မိမိရပ္တည္၍ လြတ္လပ္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္
မိမိအေျခခ်ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကို သင္ယူသင့္သည္။

ySRw*R*hRw*R*hRM. t-uX;rRvd usdmvXySRol0JvX xHuD>wbh.vX ttd.0Jqd;0J 'fod;
tuqXxX.b.0JvXtcD. 'D; uJxD.ySRobVw*R zJxHuD>t0JM.tylR M.vDRI
Be the master of the words, not the slave.
စကားလံုးမ်ား၏ ေက်းကၽြန္မျဖစ္ေစပဲ၊ သခင္ျဖစ္ပါေစ။

okwuJeJ uwdRtzsX.wz.tuk>w*hRI rhrh>wcD uJxD.eJ'. tup>wuh>I
If thoughts can build you up, then words also can. So choose your words carefully!
သင္၏အေတြးမ်ားက သင့္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏စကားလံုးမ်ားကလည္း သင့္ကို
တည္ေဆာက္ေစႏိုင္သည္။ သို႔ပါ၍ သင္၏စကားလံုးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ew>qdurd.oh.wz. twhxD.eRrhohM.< ew>uwdRtzsX.wz.ph>uD; whxD.eRoh0JM.vDRI
tCdow;'D; CkxXew>uwdRtzsX.wz. vXw>yvD>o;tylRwuh>I
Learn a new language and start a new life!
ဘာသာစကား အသစ္တခုကို သင္ယူ၍ ဘဝအသစ္္တခုကို စတင္လိုက္ပါ။

rRvd usdmw>uwdR toDwcg 'D; p;xD.w>td.rlvX toDwcgwuh>I
8

www.benice.com.au

Lesson 1: The English Alphabets / The Burmese Alphabets / The Sgaw Karen Alphabets

/ ျမန္မာ အကၡရာမ်ား
/ စေကာကရင္ အကၡရာမ်ား
tJuvH;tvHmrJmzsX.wz. / y,DRvHmrd>yS> tvHmrJmzsX.wz. /unDpSDRtvHmrJmzsX.wz.

အဂၤလိပ္ အကၡရာမ်ား

English
Aa
ေအ

ျမန္မာ

unD p S D R

က

u

ka (jee)

ka (doh)

c

kha (gway)

kah (ker-wor)

*

ga (nge)

ga (si)

C

ga (jee)

hka (doh)

i

nga

nga

Ff

အက္(ဖ္)

p

sa (lone)

sa (pler)

Gg

ဂ်ီ

q

hsa (lein)

hsa (bee)

Hh

&S

za (gwae)

sha

စ်

n

za (myin-zwae)

nya

w

nya

ta (si)

x

ta (ter-lin-jate)

hta (pler)

Ll

အဲ(လ္)

Hta (won-bae)

'
da (ther-dah)

Mm

အမ္း(မ္)

e

da (yin-kaut)

na (si)

Nn

y

da (yin-mote)

pa (ter-kaw)

z

na (jee)

pha (per-wei)

b

ta (won-bu)

ba

Bb
ဘီ

Cc
စီ

Dd
ဒီ

Ee
အီး

အိတ္(ခ်္)

Ii
အိုင္

Jj
ေဂ်

Kk
ေခ

အန္း(န္)

Oo
အို

Pp
ဖီ

Lesson 1 ( Page 1 of 2 )
Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

9

ျမန္မာ

English

unD p S D R

Qq

ခယူ

r

hta (hsin-htoo)

ma

Rr

,

da (dway)

ya

Ss

&

အက္(စ္)

da (out-chite)

ra

Tt

v

na (nge)

lah

0

အာ(ရ္)

ထီ

Uu
ယူ

pa (saute)

wa

Vv

ဗီ

pha (oo-htote)

Ww

[

ဒဘယူ

ba (ler-chite)

ha

Xx

အက္(ခ္)(စ္)

t

ba (gon)

ah

Yy

{

ဝိုင္

tha

gah

ma

Zz

o

ဇက္(ဒ္)

ya (pa-let)


ya (kaute)


la


wa


The English
Alphabets...
ABCDEFG
HIJKL
M N O P ...

Aa Bb Cc Dd Ee

tha

ကခဂဃင

ha


la (jee)


ah

Lesson 1 ( Page 2 of 2 )

10

www.benice.com.au

ကခဂဃင

Lesson 2: Greetings / ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ား / w>wdRqX*hRqX0gwz.
English

ျမန္မာ

unD p S D R

Hello.

မဂၤလာပါ။ (ႏႈတ္ဆက္စကား)

[JRvdI (w>qX*hRtw>uwdR)

Mingala ba. (hnote set sa gar)

Hello (tah hser ghay a tah ga toh).

ေနေကာင္းလား။

td.ql.{g´

ဟယ္လို။

How are you?
ေဟာင္း အာ(ရ္) ယူး။

nay kaung lar?

I’m fine. Thank you. How are
you? အိုင္(မ္) ဖိုင္း(န္)။ သန္႔(ခ္) ယူ။ ေဟာင္း

ေနေကာင္းပါတယ္။ ေက်းဇူးပဲ။
ခင္ဗ်ား(ရွင္) ေကာ ေနေကာင္းလား။

အာ(ရ္) ယူး။

nay kaung bar dae. jay zuu bae. khin myar
(shin) gaw nay kaung lar?

Hi, how are you doing?

ေနေကာင္းပါလား ခင္ဗ်ား(ရွင္)။

ဟိုင္း၊ ေဟာင္း အာ(ရ္) ယူး ဒူး ယင္း။

nay kaung bar lar khin myar (shin)?

I’m fine. Thank you. Yourself?

ကၽြန္ေတာ္(ကၽြန္မ) ေနေကာင္းပါတယ္။
ေက်းဇူးပဲ။ ခင္ဗ်ား(ရွင္) ေကာ။

အိုင္(မ္) ဖိုင္း(န္)။ သန္႔(ခ္) ယူ။ ေယာ္စက္(လ္)(ဖ္)။

oh hsu ah?

td.ql.vDRI w>bsK;I eJetd.ql.{g´
oh hsu law. tah blu. neh ner oh su ah?

etd.ql.td.cV{g´
ner oh hsu oh klay ah?

,td.ql.I w>bsK;vDRI eRrDR´
yer oh hsu. tah blu law. na maw?

ja-naw (ja-ma) nay kaung bar dae. jay zuu
bae. khin myar (shin) gaw?

I’m OK. And you?

ကၽြန္ေတာ္္(ကၽြန္မ) ေတာ့ အိုေကပါပဲ။

အိုင္(မ္) အိုေခ။ အန္(ဒ္) ယူး။

ခင္ဗ်ား(ရွင္) ေကာ။

,J,tdRchRvDRI eRrDR´
yeh yer OK law. nar maw?

ja-naw (ja-ma) tot okay bar bae. khinmmyar (shin) gaw?

Hi, how’s everything?

အားလံုးအဆင္ေျပရဲ့လား (ခင္ဗ်ား/ရွင္)။

ဟိုင္း၊ ေဟာင္း(စ္) အဲဘရီးသင္း(င္)။

ah lone a hsin pyay yet lar (khin myar/shin)?

How’s it going?

ဘယ္လိုေနလဲ။

ေဟာင္း(စ္) အစ္(ထ္) ဂိုးရင္း(င္)။

bae loe nay lae?

How was your day?

ဒီကေန႔ ဘယ္လိုေနလဲ (ခင္ဗ်ား/ရွင္)။

w>cJvXm rRo;’fvJ.´
tah keh ler mar thar di lae?

rRo;’fvJ.´
mar thar di lae?

weHRtHR ’fvJ.´

ေဟာင္း ဝါ့(စ္) ေယာ္(ရ္) ေဒး။

di ga nay bae lo nay lae (khin myar/shin)?

Not bad. How about yours?

မဆိုးပါဘူး။ ခင္ဗ်ား(ရွင္) ေကာ။

wtXb.I e0JJrDR´

mer hso bar bu. khin myar (shin) gaw?

ta er bah. ner wae maw?

ေနာ့(ထ္) ဘက္(ဒ္)။ ေဟာင္း အေဘာက္(ထ္)
ေယာ(စ္)။

How’s life?
ေဟာင္း(စ္) လိုက္(ဖ္)။

Great!

ta nee ei di lae?

ဘဝက ဘယ္လိုေနလဲ။

w>td.rl rRo;’fvJ.´

ber wa ga bae lo nay lae?

tah oh moo ma thar di lae?

အရမ္းေကာင္းပါတယ္။

*hR’d.r;I

ဂရိတ္(ထ္)။

a yan kaung bar dae.

Good morning.

မဂၤလာ မနက္ခင္းပါ ခင္ဗ်ား(ရွင္)။

ဂြတ္(ဒ္) ေမာနင္း(င္)။

min ga lar mer net kin bar khin myar (shin).

Good afternoon.

မဂၤလာ ေန႔လည္ခင္းပါ ခင္ဗ်ား(ရွင္)။

ghay doh ma.

*DRvXt*hRI

hgaw ler a ghay.

eHRvXt*hRI

ဂြတ္(ဒ္) အါးဖထြန္းႏြန္း(န္)။

min ga lar nay lel kin bar khin myar (shin).

Good evening.

မဂၤလာ ညေနခင္းပါ ခင္ဗ်ား(ရွင္)။

[gvXt*hRI

ဂြတ္(ဒ္) အီးဘနင္း(င္)။

min ga lar nya khin bar khin myar (shin).

ha ler a ghay.

nee ler a ghay.

Lesson 2 ( Page 1 of 2 )
Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

11

English
Good day.

unD p S D R

ျမန္မာ
မဂၤလာရွိတဲ့ ေန႔ပါ (ခင္ဗ်ား/ရွင္)။

ဂြတ္(ဒ္) ေဒး။

min ga lar shi tet nay bar (khin myar/shin).

How have you been?

ဘယ္လိုေနလဲ။

ေဟာင္း ဟက္(ဖ္) ယူ ဘင္း(န္)။

bae lo nay lel?

eHRvXt*hRI

nee ler a ghay.

rRo;’fvJ.´

mar thar di lae?

ေဟာင္း ဝါ့(စ္) ေယာ္(ရ္) ေဟာလီးေဒး။

ခင္ဗ်ားရဲ့ အားလပ္ရက္က ဘယ္လို
ေနလဲ။

How’s your family?

ခင္ဗ်ားရဲ့ မိသားစု ေနေကာင္းၾကလား။

ေဟာင္း(စ္) ေယာ(ရ္) ဖန္း(မ္)လီး။

e[H.zdCDzd td.ql.{g´

khin myar (shint) yet meet thar su nay
kaung ja lar?

ner heet poe kaw poe oh su ah?

How are your children?

ခင္ဗ်ားရဲ့ ကေလးေတြ ေနေကာင္း
ၾကလား။

ezdwz. td.ql.{g´

How was your holiday?

ေဟာင္း အာ(ရ္) ေယာ္ ေခ်း(လ္)ဒရန္း(န္)။

khin myar (shint) yet ahh lart yet ka bae lo
nay lae?

eeHRobV([DvH'h)M. rRo;’fvJ.´
ner nee tha blay (holiday) nay mar thar di
lae?

ner poe ta pha oh su ah?

khin myar (shint) yet ker lay dway nay
kaung ja lar?

How are your parents?

ခင္ဗ်ားရဲ့ မိဘေတြ ေနေကာင္းၾကလား။

ေဟာင္း အာ(ရ္) ေယာ္ ဖဲရန္႔(ထ္)(စ္)။

erdygwz. td.ql.{g´

khin myar (shint) yet meet ba dway nay
kaung ja lar?

ner moe pa ta pha oh su ah?

They are fine. How about
yours?

သူတို႔ ေနေကာင္းၾကပါတယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ့ မိဘေတြေကာ။

t0Joh. td.ql.I e0JrDR´

ေသ အာ(ရ္) ဖိုင္း(န္)။ ေဟာင္း
အေဘာက္(ထ္) ေယာ(စ္)။

thu toh nay kaung ja bar dae. khin myar
(shint) yet meet ba dway gaw?

Lesson 2 ( Page 2 of 2 )

12

www.benice.com.au

a wae thay oh su. ner wae maw?

Lesson 3: Introductions / မိတ္ဆက္စကားမ်ား / w>’k;oh.ngvdmo;wz.

unD p S D R

ျမန္မာ

English
Hi, I’m Htoo Htoo. I'm glad to
meet you.
ဟိုင္း၊ အိုင္(မ္) ထူး ထူး။ အိုင္(မ္) ဂလက္(ဒ္)
ထူ မိ(ထ္) ယူ။

ကၽြန္ေတာ္ ထူးထူးပါ ခင္ဗ်ား။
ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။
ja-naw htoo htoo bar khin myar. tway yart
dar won thar bar dae.

,rHRrh>xlxlI xH.b.eR o;ck’d.r;I
yer mee may htoo htoo. teet bah nar tha
ku doh ma.

ကၽြန္ေတာ္က ေလးေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္
လည္းပဲေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။

,J,rHRrh>vhvhI ,Jph>uD; xH.b.eR
o;ck’d.r;I

ja-naw ga lay lay bar. ja-naw lae bae tway
yart dar won thar bar dae.

yeh yer may lay lay. yeh say kaw teet bah
nar thar ku doh ma.

ဟဲလို၊ ကၽြန္ေတာ္ မိုင္ကယ္(လ္) ပါ။
ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။

[JRvd< ,rh> rJRuJR(vf)I
xH.b.eRrkmo; ’d.r;I

hello! ja-naw Michael bar. tway yart dar
won thar bar dae.

hello, yer may Michael. teet bah nar mu
thar doh ma.

I’m John. It’s a pleasure to meet
you.

ကၽြန္ေတာ္္က ဂၽြန္း(န္) ပါ။ ေတြ႔ရတာ
ဝမ္းသာပါတယ္။

အိုင္(မ္) ဂၽြန္း(န္)။ အစ္(ထ္)(စ္) အ ဖလဲရွား(ရ္)
ထူ မိ(ထ္) ယူ။

,rHRrh> uFD(ef)I xH.b.eR rkmo;’d.
r;I

ja-naw ga John bar. tway yart dar wan thar
bar dae.

yer me may John. teet ba nar mu thar doh
ma.

Hi, I’m Michael. What’s your
name?

ကၽြန္ေတာ္က မိုင္ကယ္(လ္) ပါ။
ခင္ဗ်ားနာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲ။

yer me may Michael. nae ner me di lae?

I’m Lay Lay. I'm glad to meet
you too.

အိုင္(မ္) ေလး ေလး။ အိုင္(မ္) ဂလက္(ဒ္) ထူ
မိ(ထ္) ယူ ထူး။

Hello, I’m Michael. I’m pleased
to meet you.
ဟယ္လို၊ အိုင္(မ္) မိုင္ကယ္(လ္)။ အိုင္(မ္)
ပလိ(စ္) ထူ မိ(ထ္) ယူ။

ဟိုင္း၊ အိုင္(မ္) မိုင္ကယ္(လ္)။ ဟြပ္(ထ္)(စ္)
ေယာ္(ရ္) နိမ္း(မ္)။

,rHRrh> rJRuJR(vf)I eJerHR’fvJ.´

ja-naw (ja-ma) ga Michael bar. khin myar
(shint) nan mare bae lo kor lae?

I’m Htoo Htoo. It’s nice to meet
you, Michael.

ကၽြန္ေတာ္္က ထူးထူးပါ။ ေတြ႔ရတာ
ဝမ္းသာပါတယ္၊ မိုင္ကယ္(လ္)။

,rHRrh>xlxlI xH.b.eR rkmo;’d.
r;< rJRuJR(vf)I

အိုင္(မ္) ထူး ထူး။ အစ္(ထ္)(စ္) ႏိုက္(စ္) ထူ
မိ(ထ္) ယူ၊ မိုင္ကယ္(လ္)။

ja-naw (ja-ma) ga htoo htoo bar. tway yart
dar wan thar bar dae, Michael.

yer mee may htoo htoo. teet bah nar mu
thar doh ma, Michael.

Where do you come from?

ခင္ဗ်ား ဘယ္ကလာတာလဲ။

ဟြဲ(ရ္) ဒူး ယူ ခန္း(မ္) ဖေရာင္(မ္)။

e[JvX w>vD>zJvJ.´

khin myar (shin) bae ga lar dar lae?

ner hae ler tah law pae lae?

I come from England. What
about you?

ကၽြန္ေတာ္္ အဂၤလန္က လာတာပါ။
ခင္ဗ်ားေကာ။

,[JvX uD>tJuvH;vDRI eRrDR´

ဟြပ္(ထ္) အ ေဘာက္(ထ္) ယူ။

ja-naw (ja-ma) england ga lar dar bar. khin
myar (shin) kaw?

အိုင္ ခန္း(မ္) ဖေရာင္(မ္) အင္ဂလန္(ဒ္)။

yer hae ler kaw air ker lee law. nar maw?

Where do you come from, Htoo
Htoo?

ခင္ဗ်ား ဘယ္က လာတာလဲ၊ ထူးထူး။

e[JvX w>vD>zJvJ.< xlxl´

ဟြဲ(ရ္) ဒူး ယူ ခမ္း(မ္) ဖေရာင္(မ္)၊ ထူး ထူး။

khin myar (shin) bae ga lar dar lae, htoo
htoo?

ner hae ler tah law pae lae, htoo htoo?

I come from Myanmar, also
known as Burma.

ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္က လာတာပါ။
ဗမာျပည္လို႔လဲ သိၾကပါတယ္။

,[JvX uD>rFJRrR< ySRoh.ngtDRvX
uD>y,DRph>I

ja-naw (ja-ma) myanmar pyi ga lar dar bar.
burma pyi loh lae theet ja bar dae.

yer hae ler kaw myanmar, pwa thay nya
aw ler kaw per yaw sait.

အိုင္ ခမ္း ဖေရာင္(မ္) ျမန္(န္)မာ(ရ္)၊
ေအာ(လ္)စိုး ႏုန္း(န္) အက္(စ္) ဘဲ(ရ္)မား။

Lesson 3 ( Page 1 of 2 )
Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

13

English
Hi Michael, this is my friend Lay
Lay. Lay Lay, this is Michael.
ဟိုင္း မိုင္ကယ္(လ္)၊ သစ္(စ္) အစ္(စ္) မိုင္
ဖရန္႔(ဒ္) ေလး ေလး။ ေလး ေလး၊ သစ္(စ္)

unD p S D R

ျမန္မာ
မိုင္ကယ္(လ္)၊ ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း
ေလးေလး။ ေလးေလး သူက
မိုင္ကယ္(လ္) ပါ။

အစ္(စ္) မိုင္ကယ္(လ္)။

Michael, dar ja-naw (ja-ma) thu ngae chin
lay lay. lay lay thu ga Michael bar.

Nice to meet you Michael.
Where are you from?

ေတြ႔ရတာဝမ္းသာပါတယ္၊ မိုင္ကယ္(လ္)။
ခင္ဗ်ားက ဘယ္ကလဲ။

ႏိုက္(စ္) ထူ မိ(ထ္) ယူ မိုင္ကယ္(လ္)။
ဟြဲ(ရ္) အာ(ရ္) ယူ ဖေရာင္(မ္)။

twae yart dar wan thar bar dae, Michael.
khin myar (shin) ga bae ga lae?

Are you here for a visit or do
you live here?

ခင္ဗ်ားဒီကို အလည္လာတာလား
ဒါမွမဟုတ္ ဒီမွာေနတာလား။

အာ(ရ္) ယူ ဟီးယဲ(ရ္) ေဖၚ အ ေဘးစစ္(ထ္)
ေအာ္ ဒူး ယူ လစ္(ဖ္) ဟီးယဲ(ရ္)။

Htoo Htoo, have you met my
friend, Emily?”
ထူး ထူး၊ ဟက္(ဖ္) ယူ မက္(ထ္) မိုင္ ဖရန္႔(ဒ္)၊
အဲမလီ။

khin myar (shin) dee go a lae lar dar lar,
dar ma mer hoat de mar nay dar lar?

Michael, a wae ei may yer ther ko lay lay.
lay lay a ei may Michael.

xH.b.eR o;ck’d.r;< rJRuJR(vf)I
etd.[JzJvJ.´

hteet ba nar tha khu doh ma, Michael. ner
oh hae pae lae?

e[J[;zJtHR{g rhwrh> etd.zJtHR{g´
ner hae ha pae ei ah may ter may ner oh
pae ei ah?

ထူးထူး၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း
အဲမလီ နဲ႔ ေတြ႔ျပီးျပီလား။

xlxl< exH.vdmo;'D; ,oud;
tJrvHR 0HRvH{g´

htoo htoo, khin myar (shin) ja-nawt (ja-ma)
thu ngae chin Emily ned tway pyee pyi lar?

htoo htoo, ner hteet loe tha daw yer ther ko
Emily we lee ah?

Lesson 3 ( Page 2 of 2 )

14

rJRuJR(vf)< t0JtHRrh>,oud; vhvhI
vhvh ttHRrh> rJRuJR(vf) I

www.benice.com.au

Lesson 4: Personal Information / ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေၾကာင္းအရာမ်ား / eD>up>t*h>tusdRwz.

unD p S D R

ျမန္မာ

English
What’s your first name?

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ဖတ္(စ္)(ထ္) နိမ္း(မ္)။

ခင္ဗ်ား (ရဲ့) နာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲ။
khin myar (shint) (yet) nar mare bae lo kaw
lae?

Michael.

မိုင္ကယ္(လ္)။

မိုင္ကယ္(လ္)။

Michael.

What’s your last name?

ခင္ဗ်ားရဲ့ ေနာက္ဆံုးနာမည္ (မိသားစု
နာမည္) က ဘယ္လိုေခၚလဲ။

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) လါ့(စ္)(ထ္) နိမ္း(မ္)။

khin myar (shint) yet nout sone nar mare
(meet tha su nar mare) ga bae lo kaw lae?

Htoo Htoo Lay.

ထူးထူးေလး။

ထူး ထူး ေလး။

Htoo Htoo Lay.

What’s your full name?

ခင္ဗ်ားရဲ့ နာမည္အျပည့္အစံုက
ဘယ္လိုေခၚလဲ။

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ဖိုး(လ္) နိမ္း(မ္)။

erHR'fvJ.´

ner me di lae?

rJRuJR(vf)I
Michael.

erHRtuwX>wzsX.([H.zdCDzdtrHR)
M. rEkRvJ.´

ner mi a ker tur ter plur (heet po khaw po a
mi ) nay mer nu lae?

xlxlvhI

Htoo Htoo Lay.

erHRtvXtySJRM. rEkRvJ.´
ner mi a ler a pwe nay mer nu lae?

khin myar (shint) yet nar mare a pyit a
sone ga bae lo kaw lae?

Michael Htoo Htoo Lay.

မိုင္ကယ္(လ္) ထူးထူးေလး။

rJRuJR xlxlvhI

မိုင္ကယ္(လ္) ထူးထူး ေလး။

Michael Htoo Htoo Lay.

Michael Htoo Htoo Lay.

What’s your date of birth?

ခင္ဗ်ားရဲ့ ေမြးေန႔ရက္စြဲက
ဘာလဲ။

etd.zsJ. trk>eHRrk>oDM. rEkRvJ.´

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ဒိတ္(ထ္) ေအာ့(ဖ္)
ဘက္(သ္)။

khin myar (shint) yet mway nay yet sware
ga bar lae?

ner oh plae a mu nee mu thaw nay mer nu
lae?

April 14th, 1980.

ဧျပီ ၁၄၊ ၁၉၈ဝ။

ေအပရယ္(လ္) ဖိုထင္း(သ္)၊ ႏိုင္ထင္း(န္)
အိတ္ထီ။

thjzh. 14< 1980I

aye pyi set lay, ta taung koe yar shit sal.

aye pray ter hsee lwee, ter ker htoe kwee
ker yar khow hsee.

Are you married or single?
ေအာင္(ရ္) ယူ မဲရီး(ဒ္) ေအာ္(ရ္) စင္းဂဲ(လ္)။

ခင္ဗ်ားဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္လား
ဒါမွမဟုတ္ လူလြတ္လား။

eqD[H.qDCDvH{g rhwrh>
erh>ySRobV{g´

khin myar (shin) har eain daung shin lar
dar ma mer hoat lu hlut lar?

ner hsaw hee hsaw hkaw lee ah may ter
may ner may pwa ther blay ah?

I'm single.

ကၽြန္ေတာ္ လူလြတ္ပါ။

,rh>ySRobVI

အိုင္(မ္) စင္းဂဲ(လ္)။

ja-naw (ja-ma) lu hlut bar.

yer may pwa ther blay law.

What’s your current address?

အခုလက္ရွိ ခင္ဗ်ားရဲ့ လိပ္စာက
ဘာလဲ။

etd.qd;vD>usJ tcJtHRM. rh>rEkRvJ.´

အခုလက္ရွိ ခင္ဗ်ားရဲ့ အလုပ္
အကိုင္က ဘာလဲ။

ew>zH;w>rR tcJtHRM. rh>rEkRvJ.´

ေအာ္ခယူေဖးရွင္း(န္)။

a khu let shi khin myar (shint) yet a loat a
kaing ga bar lae?

How many children do you
have?

ခင္ဗ်ားမွာ သားသမီး ဘယ္ႏွစ္
ေယာက္ ရွိလဲ။

ezdtd. ySJR*RvJ.´

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ခဲရန္႔(ထ္)
အယ္ဒရက္(စ္)။

What’s your current
occupation?
ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ခဲးရန္႔(ထ္)

ေဟာင္း မန္းနီး ေခ်း(လ္)ဒရန္း(န္) ဒူး ယူ
ဟက္(ဖ္)။

a khu let shi khin myar (shint) yet late sar
ga bar lae?

ner oh hso law klae a kae ei nay may mer
nu lae?

ner tah pait tah mar a kae ei nay may mer
nu lae?

ner poe oh pwae hga lae?

khin myar (shint) mar tha ther mee bae na
yout shi lae?

Lesson 4 ( Page 1 of 3 )
Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

15

English
I have four children.

unD p S D R

ျမန္မာ
ကၽြန္ေတာ့္မွာသားသမီး ေလးေယာက္
ရွိတယ္။

,zdtd. vGH>*RI

Do you have a home phone
number?

ခင္ဗ်ား အိမ္ဖုန္းနံပါတ္ ရွိလား။

e[H.vDwJpd teD>*H>td.{g´

What’s your home telephone
number?

ခင္ဗ်ားရဲ့ အိမ္ဖုန္းနံပါတ္က ဘာလဲ။

အိုင္ ဟက္(ဖ္) ေဖါ(ရ္) ေခ်း(လ္)ဒရန္း(န္)။

yer poe oh lwee hga law.

ja-nawt (ja-ma) mar tha ther mee, lay yout
shi dae.

ဒူး ယူ ဟက္(ဖ္) အ ဟုန္း(မ္) ဖုန္း
နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ဟုန္း(မ္)
တယ္လီဖုန္း(န္) နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။

What’s your mobile phone
number?
ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) မိုဘိုင္း(လ္) ဖုန္း(န္)
နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။

What’s your email address?
ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) အီးေမး(လ္)
အယ္ဒရက္(စ္)။

What’s your driver’s license
number?
ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ဒရိုင္ဘယ္(စ္)
လိုင္စင္(စ္) နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။

What’s your Tax File Number
(TFN)?

khin myar (shint) eain phone nan bart shi
lar.

khin myar (shint) yet eain phone number
ga ba lae?

ner law tae soe a naw ghee oh ah?

e[H.vDwJpd teD>*H>M. rEkRvJ.´
ner hee law tae soe a naw ghee nay
mer nu lae?

ခင္ဗ်ားရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္က
ဘာလဲ။

evDwJpdzD.pk teD>*H>M. rEkRvJ.´

ခင္ဗ်ားရဲ့ အီးေမး(လ္)လိပ္စာက
ဘာလဲ။

etHrhvf(vDy&X)M. rEkRvJ.´

ခင္ဗ်ားရဲ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္နံပါတ္
က ဘာလဲ။

eeDugvJRphR teD>*H>M. rEkRvJ.´

khin myar (shint) yet let kaing phone
number ga ba lae?

khin myar (shint) yet e-mail late sar ga ba
lae?

khin myar (shint) yet yin maung license
num bart ga ba lae?

ner law tae soe paw su a naw ghee nay
mer nu lae?

ner email (law per rer) nay mer nu lae?

ner naw car license a naw ghee nay mer
nu lae?

ခင္ဗ်ားရဲ့ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္က ဘာလဲ။

ecdoGJ(xJ.cfpf)zJR teD>*H>M. rEkRvJ.´

khin myar (shint) yet a khun file num bart
ga ba lae?

ner koe twae (tax) file a naw ghee nay mer
nu lae?

ခင္ဗ်ားရဲ့ စင္ထာလင့္ နံပါတ္က
ဘာလဲ။

epJ;xX;vh. teD>*H>M. rEkRvJ.´

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) စန္ထာလင့္(ခ္)
ရဲဖရန္႔(စ္) နန္းဘဲ(ရ္)။ (စီ-ေအာင္(ရ္)-အန္း(န္)။

khin myar (shint) yet centerlink num bart
ga ba lae?

What’s your Medicare number?

ခင္ဗ်ားရဲ့ မယ္ဒီခဲ နံပါတ္က ဘာလဲ။

erJR’H;cJ teD>*H>M. rEkRvJ.´

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) မယ္ဒီခဲ(ရ္)
နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။

khin myar (shint) yet medicare num bart
ga ba lae?

Can I see your driver’s license
please?

ေက်းဇူးျပဳ၍ ခင္ဗ်ားရဲ့ ယာဥ္ေမာင္း
လိုင္စင္ကတ္ျပား ျပလို႔ရမလား။

ခယ္(န္) အိုင္ စီး ေယာ္(ရ္) ဒရိုက္ဘား(စ္)
လိုင္စင္(စ္) ပလိ(စ္)။

jay zu pyu yuay khin myar (shint) yet yin
maung license card pyar pya loh yart mer
lar?

Can I see your Medicare and
Healthcare card please?

ေက်းဇူးျပဳ၍ ခင္ဗ်ားရဲ့ မယ္ဒီခဲနဲ႔
ဟက္ခဲကတ္ျပား ျပလို႔ရမလား။

ဟြပ္(ထ္)(စ္) ေယာ္(ရ္) ထက္(ခ္)(စ္) ဖိုင္(လ္)
နန္း(မ္)ဘဲ(ရ္)။ (ထီ-အက္(ဖ္)-အန္း(န္))။

What’s your Centrelink Reference Number(CRN)?

ခယ္(န္) အိုင္ စီး ေယာ္(ရ္) မယ္ဒီခဲ(ရ္) အန္(ဒ္)
ဟက္(သ္)ခဲ(ရ္) ခတ္(ဒ္) ပလိ(စ္)။

jay zu pyu yuay khin myar (shint) yet medicare ned healthcare card pyar pya loh yart
mer lar?

Lesson 4 ( Page 2 of 3 )

16

www.benice.com.au

ner centrelink a naw ghee nay mer nu lae?

ner medicare a naw ghee nay mer nu lae?

e'k;eJ.,R eeDugvJRphRu; uoh{g´
ner du nae ya ner naw car a license card
ker thay ah?

e'k;eJ.,R erJR’H;cJ’D; [J.cJu;
uoh{g´
ner du nae yar ner medicare daw
healthcare card ker thay ah?

unD p S D R

ျမန္မာ

English
Can I see your visa or travel
document please?
ခယ္(န္) အိုင္ စီး ေယာ္(ရ္) ဗီဆာ ေအာ္(ရ္)

ေက်းဇူးျပဳ၍ ခင္ဗ်ားရဲ့ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဆာ
ဒါမွမဟုတ္ ခရီးသြားလက္မွတ္ ျပလို႔ရမလား။

e'k;eJ.,R evHmcDuD>bH.p. rhwrh>
w>vJRw>uhR vHmtk.o; uoh{g´

ထရဲဘား(လ္) ေဒါခယုမန္႔(ထ္) ပလိ(စ္)။

jay zu pyu yuay khin myar (shint) yet pyi
win kwint visa dar ma mer hoat ker yee
thwar let mart pya loh yart mer lar?

ner du nae yar ner lei kaw khaw visa may
ter may tah lae tah kay lay eu thar ker thay
ah?

Do you live in a rental house?

ခင္ဗ်ား အိမ္ငွား ေနတာလား။

ဒူး ယူ လစ္(ဖ္) အင္(န္) အ ရန္ထယ္(လ္)

rh>eigtd.[H.{g´

khin myar (shin) eain nghar nay dar lar?

may ner nya oh hee ah?

Do you live in your own house?

ခင္ဗ်ား ကိုယ္ပိုင္အိမ္မွာ ေနတာလား။

ဒူး ယူ လစ္(ဖ္) အင္(န္) ေယာ္(ရ္) အုန္း(န္)

etd.vX eeD>up> t[H.{g´

ေဟာက္(စ္)။

khin myar (shin) ko paing eain mar nay dar
lar?

Do you own a car?

ခင္ဗ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ကား ရွိလား။

eup>ug td.{g´

ဒူး ယူ အုန္း(န္) အ ခါး(ရ္)။

khin myar (shin) ko paing car shi lar?

ner ker sa car oh ah?

Do you drive?

ခင္ဗ်ား ကားေမာင္းတတ္လား။

eeDugoh{g´

ဒူး ယူ ဒရိုက္(ဖ္)။

khin myar (shin) car maung tat lar?

ner naw car thay ah?

Do you work?

ခင္ဗ်ား အလုပ္လုပ္လား။

e zH;w>rRw> (*JRw>) {g´

ဒူး ယူ ေဝါ့(ခ္)။

khin myar (shin) a loat loat lar?

ner pait tah mar tah (ghae tah) ah?

ေဟာက္(စ္)။

ner oh ler ner naw ker sa a hee ah?

Lesson 4 ( Page 3 of 3 )

Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

17

Lesson 5: Family / မိသားစု / [H.zdCDzd
English
How many brothers and sisters
do you have?
ေဟာင္း မန္းနီး ဘရားသဲ(စ္) အန္(ဒ္)
စစ္(စ္)ထယ္(စ္) ဒူး ယူ ဟက္(ဖ္)။

I have two brothers and two
sisters.
အိုင္ ဟက္(ဖ္) ထူး ဘရားသဲ(စ္) အန္(ဒ္) ထူး

unD p S D R

ျမန္မာ
ခင္ဗ်ားမွာ ေမာင္ႏွမ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္
ရွိလဲ။
khin myar (shint) mar maung hna ma bae
ner yout shi lae?

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္နဲ႔
ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ ရွိတယ္။

စစ္(စ္)ထယ္(စ္)။

ja-nawt (ja-ma) mar nyi a ko ner yout ned
nyi a ma ner yout shi dae.

Where are your parents living?

ခင္ဗ်ားမိဘေတြ ဘယ္မွာေနၾကတာလဲ။

ဟြဲ(ရ္) အာ(ရ္) ေယာ္(ရ္) ဖဲရန္႔(စ္)
လစ္ဗင္း(န္)။

They are living with my family.
ေသ ေအာင္(ရ္) လစ္ဗင္း (န္) ဝစ္(သ္) မိုင္
ဖန္းမလီ။

How old are your children?
ေဟာင္း အိုး(ဒ္) အာ(ရ္) ေယာ္(ရ္)
ေခ်း(လ္)ဒရန္း(န္)။

khin myar (shint) mi bah dway bae mar
nay ja dar lae?

သူတို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့မိသားစုနဲ႔အတူ
ေနၾကတယ္။

e’Dyk>0J> td.ySJR*RvJ.´
ner daw pu weh oh pwae gah lah?

,’Dyk>0J>td. tydmcGgcH*R ’D;
tydmrk.cH*RI

yer daw pu weh oh a paw kwa kee gah
daw a paw mu kee gah.

erdygwz. td.w>vD>zJvJ.´
ner moe pa ter pha oh tah law pae lae?

t0Joh.td.’D; ,[H.zdCDzdI
a wae thay oh daw yer heet poe hkaw poe.

thu toh ja-nawt (ja-ma) yet mi thar su ned
a tu nay ja dae.

ခင္ဗ်ားရဲ့ ကေလးေတြက အသက္
ဘယ္ေလာက္ ရွိၾကလဲ။

ezdwz.M. to;eH.td. xJvJ.´
ner poe ter pha nay a thar neet oh tae lae?

khin myar (shint) yet ker lay dway ga a thet
bae lout shi ja lae?

သူတို႔တေတြက အသက္ ၈ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္၊
၃ႏွစ္ နဲ႔ ၁ႏွစ္ စီရွိၾကတယ္။

t0Joh. to;eH.td.0J 8eH.< 5eH.<
3eH.'D; 1eH.vDRI

thu toh der dway ga a thet shit hnit, nyga
hnit, thone hnit ned ter hnit zee shi ja dae.

a wae thay a thar neet oh wae kaw neet, yet
neet, thur neet daw ter neet law.

Do you have any relatives living
in Australia?

ခင္ဗ်ားရဲ့ ေဆြမ်ိဳးတေယာက္ေယာက္
ၾသစေၾထးလ်မွာ ေနလား။

ebl;ewH>td.vX tD;p-xhv,g
tylR w*R*R{g´

လစ္ဗင္း(န္) အင္(န္) ေအာ္စထေရးလ်ား။

khin myar (shint) yet swe myo ter yout yout
australia mar nay lar?

ner bu ner teet oh ler australia a pu ter ga
ga gah?

Father / Mother

အေဖ / အေမ

ဖါးသဲ(ရ္) ၊ မားသဲ(ရ္)

y> A rd>

a phay / a may.

pah / moh

Grandfather / Grandmother

အဘိုး / အဘြား

ဂရန္း(ဒ္)ဖါးသဲ(ရ္) ၊ ဂရန္း(ဒ္)မားသဲ(ရ္)

zk A zH

a phoe / a phwar.

puu / pee

Son / Daughter

သား / သမီး

zdcGg A zdrk.

စန္း(န္) ၊ ေဒါထယ္(ရ္)

thar / ther mee.

poe kwa / poe mu

Brother / Sister

ညီအစ္ကို / ညီအစ္မ

‘Dyk>0J>cGg A ‘Dyk>0J>rk.

ဘရားသယ္(ရ္) ၊ စစ္ထယ္(ရ္)

nyi a ko / nyi a ma.

daw pu wae kwa / daw pu wae mu

Older Brother / Older Sister

အစ္ကို / အစ္မ

uFD A eD

အိုး(လ္)ဒဲ(ရ္) ဘရားသယ္(ရ္) ၊ အိုး(လ္)ဒဲ

a ko / a ma.

jaw / naw

They are 8, 5, 3 and 1.
ေသ ေအာင္(ရ္) အိတ္(ထ္)၊ ဖိုက္(ဖ္)၊ သရီး၊
အန္(ဒ္) ဝမ္း(န္)။

ဒူး ယူ ဟက္(ဖ္) အန္းနီး ရဲလထစ္(ဖ္)(စ္)

စစ္ထယ္(ရ္)

Lesson 5 ( Page 1 of 2 )

18

www.benice.com.au

ျမန္မာ

unD p S D R

Younger Brother / Younger Sister

ညီ / ညီမ

ယန္းဂဲ(ရ္) ဘရားသဲ(ရ္) ၊ ယန္းဂဲ(ရ္) စစ္ထယ္(ရ္)

‘hcGg A ‘hrk.

nyi / nyi ma.

day kwa / day mu

Uncle / Aunt

ဦး / အေဒၚ

အန္းခယ္(လ္) ၊ အန္႔(ထ္)

wH A rk>*>

oo / a daw.

tee / mu gah

Nephew / Niece

တူ / တူမ

zd’d.cGg A zd’d.rk.

နက္ျဖဴး ၊ နိ(စ္)

tu / tu ma.

poe doh kwa / poe doh mu

Boy / Girl

ေယာက္်ားေလး / မိန္းကေလး

ဘြိဳင္း ၊ ဂဲ(လ္)

ydmcGgzd A ydmrk.zd

yout jar lay / main ga lay.

po kwa poe / po mu poe

Son in-law / Daughter in-law

သားမက္ / ေခၽြးမ

rm A ‘J.rk.

စန္း(န္) အင္(န္)ေလာ ၊ ေဒါထဲ(ရ္)
အင္(န္)ေလာ

ther met / chway ma.

ma / dae mu

Cousin

ဝမ္းကြဲ

ခါစင္(န္)

wcGg

won kwel.

ter kwa

Baby

ကေလး

zdo.

ker lay .

poe thart

English

ေဘးဘီ

Lesson 5 ( Page 2 of 2 )

Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

19

Calendar 2012
ျပကၡဒိန္ ၁၃၇၃-၇၄

vHmeH.vHmvg 2751

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

APRIL

MAY

JUNE

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

6 7
13 14
20 21
27 28

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1
30
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
30
2
9
16
23

Easy English, Burmese and Sgaw Karen Speaking Volume (1)

1
31
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

103

Calendar 2013
vHmeH.vHmvg 2752

ျပကၡဒိန္ ၁၃၇၄-၇၅

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28

31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

APRIL

MAY

JUNE

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

7
14
21
28

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1
30
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
6 7
13 14
20 21
27 28

104

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

www.benice.com.au

ေႏြ လာ

ဂါ

ဟူး ေတး ၾကာ ေန

‘J; q. ,lm ysJR vhR{dR zDz; bl.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Notes / မွတ္ခ်က္မ်ား /

w>rReD.wz.

Note for Burmese Section (1):
Personal Pronouns

Female

Male
Formal
I
You

Formal

Informal

ကၽြန္ေတာ္ (ja-naw)

ငါ (nga)

Informal

ကၽြန္မ (ja-ma)

ငါ (nga)

က်ဳပ္ (chote)

က်ဳပ္ (chote)

ကၽြႏု္ပ္ (ja-note) written only

ကၽြႏု္ပ္ (ja-note) written only

ခင္ဗ်ား (khin-myar)

နင္ (nin)

သင္္ (thin) written only

မင္း (min)

နင္ (nin)

ရွင္ (shin)
သင္္ (thin) written only

ညည္း (nyee)

Note for Burmese Section (2):
The difference between Pronunciation and Writing (2 examples)

Pronounce the correct sound
ဖတ္ေတာ့အသံ /

Write the correct spelling

z;vXtoD.

ေရးေတာ့အမွန္ /

uGJ;vXtb.

I

က်ေနာ္ (ja-naw)

ကၽြန္ေတာ္ (jun-taw)

You

ခင္မ်ား (khin-myar)

ခင္ဗ်ား (khin-Byar)

Thank You:
Thank you again for purchasing our products. These resources can improve not only your language skills, but
also your life. And if you are satisfied with our products, please recommend them to other people and spread the
benefits of our services.
Distributors Needed:
You can distribute our products to raise funding for your family, clubs, churches, schools, organisations,
communities, or yourself. To become a distributor, please visit the following link and fill out the required form.
http://www.benice.com.au/distributor
Constructive Comments, Suggestions and Contributions:
Please look forward to a larger selection of resources within the near future. Please visit www.benice.com.au for the
updates. Your constructive comments, suggestions or contributions are welcome as they will be very helpful for future
publications. Please send them to htoosay@yahoo.com.

108

www.benice.com.au

Comments, Corrections and Suggestions
Thank you very much for your support. Despite numerous modifications and editing,
there is no gurrantee that the contents are free from any error. For any
constructive comment, typo, correction or suggestion, please
email to or post them to -

htoosay@yahoo.com
P.O Box 2259 Werribee, VIC 3030 Australia

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကူညီအားေပးသူမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ္ျငားလည္း မျပည့္စံုသည့္အရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းခ်က္မ်ား
ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါေသး၏။ မိတ္ေဆြတို႔၏ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အၾကံျပဳ၊ ကူညီအားေပးလိုေသာ
အရာမ်ားရွိပါက
အီးေမး(လ္)
စာတိုက္

-

-

htoosay@yahoo.com (သို႔မဟုတ္)
P.O Box 2259 Werribee, VIC 3030 Australia သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

w>ymzsgw>xH.< w>bSD*hRxD. ‘D; w>[h.ul.wz.
pH;bsK;b. ySRvXqD.xGJrRpXRw> cJvXmoh.wz.M.vDRI vHmt0JtHR tb.w> rR*hRxD.’D; bSDb.
uhRtDR tbsDwz.tbsDb.q. w>vXtur. rhwrh> w>vXwvXwySJR b.oh.wz. utd.
wh>oh.oh.M.vDRI wHRoud;wz. tw>ymzsgxD. w>xH.< w>bSD*hRxD. ‘D; w>[h.ul.[h.
z;w>wz.vX t*hRwcD rhtd.’D; 0Ho;plRqSXb.tDRql

vHmwX;’X -

htoosay@yahoo.com (rhwrh>)
P.O Box 2259 Werribee, VIC 3030 Australia M.wuh>I


110

tHrh(v) -

The End / ျပီးပါျပီး / uwX>vH

Notes / မွတ္စုမ်ား /

w>rReD.wz.

OK.

Thank you
very much for
choosing this
book.

My Notes ( Page 1 of 4 )

Notes / မွတ္စုမ်ား /

w>rReD.wz.

Learn a new
language and
start a new
life!

My Notes ( Page 2 of 4 )

Notes / မွတ္စုမ်ား /

w>rReD.wz.

How is your
learning
going on?

Pretty good
mate.

My Notes ( Page 3 of 4 )

Notes / မွတ္စုမ်ား /

w>rReD.wz.

If you have any
suggestion
We hope
please
let us know. you have
a nice day!

My Notes ( Page 4 of 4 )