Posc 45

Póg|no 1 oe 4

Eo|¦c||o| Song|¦o|
|uow|gsp|o¦z óo
D - 83022 Rcsenne|m
www.escue|o||ycn.ccm
ccpy||gn¦ cy Soc|ne wen|g


Posc 45 Posc 45 Posc 45 Posc 45
Cono||zooc pc| |o meo|um Soc|ne Song|¦o|


E|occ|ooc po|o


Es¦e esc||¦c no s|oc e|occ|ooc po|o ¦u cue|pc oe |uz y es¦ó ojus¦ooc ene|ge¦|comen¦e po|o ¦| pe|scno|men¦e. Pc| fovc| nc |c
ccp|es n| |c oup||ques y nc se |c en¦|egues o un ¦e|ce|c, yo que pe|juo|co |o ene|g|o memc||zooo.


ìemo ìemo ìemo ìemos, s, s, s, c|oen oe suces|cn c|oen oe suces|cn c|oen oe suces|cn c|oen oe suces|cn y eje|c|c|cs o|o||cs y eje|c|c|cs o|o||cs y eje|c|c|cs o|o||cs y eje|c|c|cs o|o||cs oe| P oe| P oe| P oe| Posc osc osc osc 45 45 45 45: :: :
1. /nge| Enjo:
• ìu Cue|pc oe |uz en |o ||ecuenc|o oe 88%
• |os Je|o|qu|os oe |o \e|oc|ooo
• E| s|gn|f|cooc oe |o Nuevo ||ecuenc|o
2. Meo|¦oc|cn Jesús e| C||s¦c: E|evoc|cn oe ¦u Cue|pc oe |uz o 88%
3. Meo|¦oc|cn Me¦o¦|cn: Eje|c|c|cs o|o||cs

Yc scy un /nge|. Yc scy Enjo. Ccn |o es¦|uc¦u|o c||s¦o||no oe ÒM/R ì/ S/ìì ¦e so|uoc.
M| c||gen es |o Sem|||o Es¦e|o| y se me no ccnceo|oc e| ncnc| oe pcoe|me o|||g||
ncy o vcsc¦|cs. En |o v|c|oc|cn scy Enjo. |o Ene|g|o oe| /mc| que em|¦c c||||o ccn
cooo po|oc|o que ¦e env|c o ¦u Cue|pc oe |uz. M|en¦|os Enjo ¦|onsm|¦e Mensojes
oesoe |o \e|oc|ooo e|es ||um|nooc ccn |o Ene|g|o oe |cs /nge|es.

|n¦en¦o|e exp||co|¦e oesoe |o \e|oc|ooo |c que s|gn|f|co cuonoc ¦u Cue|pc oe |uz
es e|evooc y onc|ooc en un 88% oe f|ecuenc|o oe |uz. Empezo|e o oo|¦e
exp||coc|cnes ccn¦ónoc¦e |c que yo nos escucnooc c¦|os veces:
Es¦ós scme¦|oc o| ¦|empc ||neo| y nc noce mucnc ¦|empc no ex|s¦|oc un p|onc en
|cs ómc|¦cs que se encuen¦|on en¦|e |o Duo||ooo y |o \e|oc|ooo. E|o uno
f|ecuenc|o que ccncces ccmc e| ¨P|onc /s¦|o|¨. Cuonoc un Se| ¬umonc noce
o|gc que vcsc¦|cs |n¦e|p|e¦ó|s ccmc mc|||, cuonoc |o |uz oejo su cue|pc, vc|v|o o
Despe|¦o| en es¦e p|onc. Es¦os o|¦os |uces f|ecuen¦emen¦e nc e|on ccnsc|en¦es
ocnoe es¦ocon y neces|¦ocon o|gún ¦|empc po|o |eenccn¦|o|se. En es¦e p|onc se
exom|noco |o f|ecuenc|o oe| Cue|pc oe |uz oe ese Se|. Dece||os soce| que ex|s¦en
o|fe|en¦es p|oncs ccn o|fe|en¦es núme|cs y f|ecuenc|os en |os je|o|qu|os oe |o
\e|oc|ooo. Noo|e pueoe ||ego| o |o \e|oc|ooo cuyc Cue|pc oe |uz se encuen¦|o
pc| oecojc oe| 88%. Pc| es¦e mc¦|vc fue|cn env|ooc oe vue|¦o o |o ì|e||o o ¦coos |o
|uces que ¦en|on uno f|ecuenc|o oe Ene|g|o oe 50%, po|o que s|gu|esen
Deso||c||ónocse y po|o e|evo|se. S| e| Cue|pc oe |uz es¦oco muy Deso||c||ooc, pc|

Posc 45
Póg|no 2 oe 4

ejemp|c ccn 80%, se ||um|noco o esos |uces ccn /mc| y |uz en escs p|oncs
os¦|o|es, nos¦o que e| cue|pc se noc|o e|evooc o uno f|ecuenc|o oe 88%. Sc|c
en¦cnces se ||evocon o esos |uces o |o \e|oc|ooo.
Desoe p||nc|p|cs oe |o |ose oe /scens|cn yo nc ex|s¦e mós ese p|onc os¦|o|. Ese
p|onc |n¦e|meo|c fue e||m|nooc po|o que ¦cocs |cs Se|es ¬umoncs pueoon
o|conzo| |o /scens|cn. |o expons|cn oe| Cue|pc oe |uz oe |cs Se|es ¬umoncs se
p|couc||ó o| m|smc ¦|empc ccn |o e|evoc|cn oe |o ì|e||o. |omen¦oc|emen¦e,
o|guncs Se|es ¬umoncs ¦eno|ón m|eoc, yo que nc socen |c que suceoe.

|o e|evoc|cn oe| 88% oe |uz s|gn|f|co que es¦ós p|epo|ooc y que |ec|ces e|
pe|m|sc oe en¦|ooo en |o \e|oc|ooo. En ¦us v|ojes, en |cs que ¦e nos mcv|oc ccn
po|¦es oe ¦u ccnsc|en¦e en |o \e|oc|ooo, yo ¦en|o un 88% |o expons|cn oe esos
po|¦es oe| ccnsc|en¦e. Pe|c po|o poso| ccn ¦u cue|pc o |o \e|oc|ooo neces|¦os uno
f|ecuenc|o ¦c¦o| oe 88% en ¦coos ¦us po|¦es oe ¦u ccnsc|en¦e.

En |os Je|o|qu|os oe |o \e|oc|ooo se s|gue expono|enoc es¦e pc|cen¦oje. De es¦o
fc|mo qu|zós ¦e pueoos |mog|no| que uno ìc¦o||ooo, es¦c s|gn|f|co, e| 100% oe |uz
|ep|esen¦o |o |uen¦e D|v|no. En e| 1. un|ve|sc ex|s¦en sc|c ¦|es c|oses oe ||ecuenc|os
que ccn¦|enen un 100% oe |uz en s|. Es¦os scn Me|e| Me¦o¦|cn, Jesús e| C||s¦c y e|
/nge| Cnomue|. ìcoos |os c¦|os |uces, ¦coos |os c¦|os Ene|g|os y ¦coc |c que se
mueve en e| un|ve|sc, se encuen¦|o en uno v|c|oc|cn oe º5% 100% oe expons|cn
oe |uz. Es¦o f|ecuenc|o no s|oc e|evooo, yo que se non p|couc|oc comc|cs en e|
un|ve|sc.

ìo| vez ¦engos o|f|cu|¦ooes en ccmp|enoe| es¦c pc|que ¦ene|s |o ccs¦umc|e oe
vo|c|o| en e| Duo||ooo. Òu|zós es o|f|c|| ccmp|enoe| que |nc|usc |os |uces mós
Sup|emos en e| un|ve|sc es¦ón cump||enoc ccn su se|v|c|c M|s|cn po|o expono||se y
e|evo|se, po|o ||ego| cooo vez mós ce|co o |o |uen¦e D|v|no. Pc| es¦o |ozcn
¦omc|en segu||ón noc|enoc expons|cnes y oeso||c||cs en |o \e|oc|ooo oespues oe
|o /scens|cn oe |o Moo|e ì|e||o.

/nc|o vos o se| e|evooc o uno f|ecuenc|o oe 88% en |o ¦c¦o||ooo oe ¦u Cue|pc oe
|uz. cÒue s|gn|f|co es¦c po|o ¦| en e| ì|e||o? cÒue s|gn|f|co po|o ¦| en |o Duo||ooo?
No¦u|o|men¦e nc es oe| ¦coc fóc|| po|o un /nge| que nc ccncce |o Duo||ooo, e|
oesc||c|| |c que pco||o supcne| po|o ¦|. Nc ccs¦on¦e, |os expe||enc|os que nemcs
|eun|oc scn o|fe|en¦es.

Pc| uno po|¦e sen¦||ós es¦o expons|cn y e|evoc|cn ccmc pu|o |ue|zo. ìomc|en
sen¦||ós Poz. Pe|c ¦omc|en pco||o se| que |c pe|c|c|eses ccmc que nc es
ve|oooe|c, ccmc o|gc ex¦|onc pc|que nc |c ccncces. Nc es s|emp|e oe| ¦coc fóc||
po|o ncsc¦|cs e| pcoe| ccmp|enoe| oesoe |o \e|oc|ooo ccmc se s|en¦e |o
Duo||ooo. Pe|c |os expe||enc|os ncs non mcs¦|ooc que cooo Se| ¬umonc
|eocc|cno o|fe|en¦emen¦e. Cooo |uz en e| Cue|pc ¬umonc pe|c|ce |o expons|cn
oe o|fe|en¦e fc|mo.

E| oesec oe ¦u /|mo, ounque nc |c sepos, es un oesec oe vc|ve| o| Ò||gen, o |o
|uen¦e D|v|no, en |o expons|cn oe |o D|v|n|ooo. Cooo Se| en e| un|ve|sc que ||evo o

Posc 45
Póg|no 3 oe 4

cocc su se|v|c|c ccn un ccmp|e¦c /mc|, ||evo es¦e ospec¦c en s|: e| segu||
Deso||c||ónocse y e| vc|ve| o |o |uen¦e D|v|no.

|o |uen¦e D|v|no p|cyec¦o |cs Roycs que ¦u e|es, que s|mcc||zo ¦u /|mo. / menuoc
|n¦e|p|e¦ó|s nc oe| ¦coc cc||ec¦c |o un|ooo cuonoc es menc|cnooo pc| ncsc¦|cs. |o
un|ooo s|gn|f|co que ¦coc v|ene oe |o |uen¦e D|v|no y que cooo unc ||evo en s| |o
D|v|n|ooo. Es¦c es o|gc o|fe|en¦e o| oesec oe que|e| vc|ve| o| c||gen. Cuonoc |cs
Ccnsejcs Sup|emcs oe |o |uz ¦e o|cen: vue|ves o ¦u c||gen, en¦cnces |c que
s|gn|f|co es que e|es ccnsc|en¦e oe ¦u p|cp|o D|v|n|ooo.

E| ¨|e¦c|no| o| Ò||gen¨ se|ó f|no|men¦e cuonoc D|cs |nsp||e. Ccmp|cco|ós que
cuonoc noyo /sceno|oc |o ì|e||o y se encuen¦|e en |o v|c|oc|cn oe |o \e|oc|ooo,
en¦cnces segu||ós ¦en|enoc en ¦| e| oesec oe segu|| ||egonoc cooo vez mós o |o
|uen¦e D|v|no. |o e|evoc|cn oe vues¦|c Cue|pc oe |uz s|gn|f|co que pco|e|s occge|
cooo vez mós Ene|g|o oe Me|e| Me¦o¦|cn, oe Jesús e| C||s¦c y oe| /nge| Cnomue|.

S| ¦e |mog|nos que |o moyc||o oe |cs Se|es ¬umoncs que se encuen¦|on en |o
Moo|e ì|e||o ¦|enen uno f|ecuenc|o oe 50 % oe expons|cn oe |uz, en¦cnces |o
o|fe|enc|o ccmpo|ooo ccn¦|gc es muy g|onoe. Pe|c o veces ¦coov|o ¦|enes en ¦|
mcoe|cs oe pensom|en¦c que v|enen oe |o Duo||ooo y ¦u m|smc e|es |espcnsoc|e
oe es¦c, pc|que nc pcoemcs comc|o| ¦u fc|mo oe penso|, sc|c ¦e pcoemcs peo||
que en¦|es en e| pensom|en¦c D|v|nc.

|cs ú|¦|mcs Poscs que vos noce| se|ón muy o|fe|en¦es o |cs que nos necnc nos¦o
onc|o. |o o|fe|enc|o se|ó que cooo unc oe vcsc¦|cs |cs pe|c|c||ó y v|v||ó oe fc|mo
o|fe|en¦e.

Po|o Enjo no s|oc uno g|on o|eg||o e| pcoe| o|||g||se o vcsc¦|cs. E| Pensom|en¦c
D|v|nc mós Sup|emc que pueoes ||evo| en ¦| es:
Enyen /sne| Enyen, Enyen /sne| Enyen, Enyen /sne| Enyen. Sc nom
Ccn e| /mc| oe |o \e|oc|ooo y |cs |oycs oe |o Sem|||o Es¦e|o| se |e¦||o Enjo ccn |os
es¦|uc¦u|os c||s¦o||nos oe /N/N/S¬/.

Púc||cc: Púc||cc: Púc||cc: Púc||cc:
/N/N/S¬/
Posc 45
Póg|no 4 oe 4


Me¦o¦|cn Me¦o¦|cn Me¦o¦|cn Me¦o¦|cn Eje|c|c|cs o|o||cs oe| Posc 45 Eje|c|c|cs o|o||cs oe| Posc 45 Eje|c|c|cs o|o||cs oe| Posc 45 Eje|c|c|cs o|o||cs oe| Posc 45


Po|o ¦| es ú¦|| |epe¦|| es¦e Posc.

Cuon¦c mós veces |ep|¦os es¦e Posc, mejc| ¦e enccn¦|o|ós en |o \e|oc|ooo. ìu
nuevc Cue|pc oe |uz s|emp|e pe|monece|ó en es¦o nuevo f|ecuenc|o.
Depeno|enoc oe ccmc ¦e ojus¦es ¦ú en ¦u compc men¦o|, |c sen¦||ós ccmc
/g|oooc|e, /mc|csc y D|v|nc, ccn ¦coc e| ccnsc|en¦e oe qu|en e|es.

S| o|||ges ¦u o¦enc|cn o |o ||us|cn, en¦cnces ¦e pueoe suceoe| que s|en¦os que ¦e
mo|eos y |c pueoes sen¦|| ccmc oesog|oooc|e. Pe|c es¦cs scn |cs ú|¦|mcs |es¦cs oe
|o v|c|oc|cn. Rep|¦e pc| es¦e mc¦|vc es¦e Posc ¦coos |os veces que ¦e seo pcs|c|e.
Ccn cooo |epe¦|c|cn se occp|o mós ¦u Cue|pc oe |uz o |o f|ecuenc|o oe |o
\e|oc|ooo. Ccmp|cco|ós que f|uyen oen¦|c oe ¦| |o Poz, e| Ccc|jc y e| /mc| mós
g|onoe. Sen¦||ós qu|en e|es. Sen¦||ós es¦cs comc|cs en ¦u Cue|pc Ene|ge¦|cc ccmc
|o /|eg||o mós g|onoe.
P|cnunc|o s|emp|e oe nuevc |os po|oc|os Kcoc|sn, Kcoc|sn, Kcoc|sn, /ocno|
ìsecoyc¦n. Se ccnsc|en¦e que e| Pcoe| D|v|nc es¦ó Despe|¦onoc en es¦cs
mcmen¦cs.

Me|e| Me¦o¦|cn oeseo ¦|onsm|¦||¦e e| Mensoje: ìcoc es unc.
En |o \e|oc|ooo nunco nos es¦ooc sepo|ooc. ìe nemcs oooc |os ||oves oe|
Despe|¦o|. Dejo que |o |uz c||cu|e en ¦|. Emp|ezo o pe|monece| en |o \e|oc|ooo y o
se| o| m|smc ¦|empc un Se| ¬umonc Genu|nc en |o ì|e||o.

P|epó|o¦e o ¦u p|cx|mc Posc, occg|enoc |uz B|onco oe |o \e|oc|ooo ¦coos |os
veces que ¦e seo pcs|c|e. Dejo que es¦o |uz c||cu|e pc| ¦u cc|umno ve|¦ec|o|.
Resp||o ccnsc|en¦emen¦e nueve veces y p|cnunc|o |os po|oc|os:
Enyen /sne| Enyen, Enyen /sne| Enyen, Enyen /sne| Enyen.
|oy-u-esn Sne||non.

Me|e| Me¦o¦|cn se oesp|oe y o| m|smc ¦|empc es¦ó ccn¦|gc.

/N/N/S¬/, ÒM ì/ì S/ì.

$2 C " " /& . " . #D # $ / 1 @ : . $ $ 6# 2 # " C " 1 ' . 0 5 . # HG * . " #) . / ! " - # /$ " # $$ . # $ 1 6 I HG * .+" $ $ /! $ $ $ ! '0 $ 8 $ $ 5 >$ 2 & " . ! +# 6 $ 5 $ $ /7 .$ / $ " #G $ " . E 6 F 6 @ 2 $ $ "' $ . >$ 2 # @ 2 ) " " " $ . 0 . $ 6 8 $ $ $ # 6 8 $ " . 2 2 0 . / - . # " $ C " ' " # / .$ . @ " '* @ J $ " @ $ .$ . $ . ) & 0 & .$2 " $ . .D - = . .# 2 8 $ * . & . $ $ " -$ : 2 @ & 5 . # .' " ' $ # @ >" & . $ #9 ' / @ ) I $ $ . $' ! " $ @ 2 $ $ . " # >" / @ . " / 2 %: #1 D / . $ $ ! -' $ 2 /& . 4 " .$ $ " 0 $ $ $ & D $ ! ' : 1 * $ "' . $ $ 7 . C " 5 $ " " $ " $ $' #1 " '* . 6 8 $ # & .$ 4 . $ )! " # D 1 " / " '* >$ 2 >! # . .$ 9 " $ ' .# 6 $ $ 8 6/ .$ C " @ 2 / #) 5 - / ." @ # .$ .+ / $ /& 0 $ $ $ @ .$2 $ ! ) " $ " $' $ #9 8 $ .

# ! $ . = ! & >$ . $ B "' " $ &. $ $ $ " & .$ A $ $ 5 $ # " . $ . -' $ 2 8 $ / $ .$2 0 : 7 . . $ D ./ # > " #> " # #) $ . " ! # . - ) + . /. $' ! ! $! ! & -. $ ." .$ & " " /2 $ / -0 " $ ' : .& $ $ $ " 5 & $ .' $ 3 >9K>9> C> " + $ . $ . . # . " " & - . 3 !& ! > ! !& !/ !& ! > ! !& !/ !& ! > ! !& !# K! " ) >" 8 $ & & " $ $ >9K>9> C># . 1 " & %: ) / $ $ . C " 6 # @ #) " ' . * $ ) & 4 )! " # . " + ! 0 # " " ." " . $ 5 3 . >" - / # - $ 3 5 . " $ "' " . " 1 $ $ " " / . . .$ ' -$ & $ . 2 .$ .# . $ " & 0 .$ .

$ ) '+ & 8 " . . ) > " ) . $ #1 $ # $ " ' />" $2" & $2 " + /$ ? 2 / $ " " $ " . . " ' # $ >" " * $ $ " !/ > . $ $ " . $ / # .. > 0 " # $ " K1 ' & !# $ $ " " # : %: 8 # " " !/ L $ + . .$ & !& ! > ! !& !/ !& ! > ! !& !/ !& ! > & ! ! % !# %: & " " " N $ 8 $ $ $ $ " $ ' 3 ! !& !# - ' # : $ # >9K>9> C>/= : 1 >1 >1 # . & # .$ F + $$ # /" + $ " $ .$ 2@" / $ . $ " $ $ $ ' # . " $ " ! $ $ C " : # " M +3 1 D # #1 ! " " $ 1 # 8 $ & . ' # + . " & -' $ 2 # ) $ $2 8 $ #) " ' # .$ ) $ "' ' L / ) !/ L . $ .: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful