You are on page 1of 24

www.papercollection.wordpress.

com 1 SULIT
23/1 Geografi Ogos 2012 1 Jam

23/1

ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN PERLIS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2012

GEOGRAFI
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik dan alat geometri.

4.

5.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 2 SULIT 23/1


[Lihat sebelah SULIT 23/1 2012 MPSMPs

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 3 SULIT
1 Sungai Tedong mengalir ke arah A B C D Utara Timur Selatan Barat

23/1

Apakah bearing 654822)? A B C D U70B U20T S60B S30T

sukuan

jambatan (RG 622832) dari stesen trigonometri (RG

Berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga Kampung Cempaka (RG 627851 ) ke simpang tiga Pekan Tumpat (RG 643852)? A B C D 3.5 km 7 km 14 km 21 km

Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi yang terdapat di bahagian barat daya peta? I II III IV A B C D habitat akuatik kawasan pembalakan kawasan tadahan mencegah hakisan pinggir laut I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 4 SULIT
5

23/1

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid di bawah?

A B C D

teluk tetanjung tombolo tunggul sisa

Pola petempatan berpusat yang terdapat di segi empat grid .

Waktu tempatan di X dalam rajah di atas ialah A B C D 10.00 pagi 12.00 tengah hari 4.00 petang 8.00 malam

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 5 SULIT
8

23/1

Rajah I menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari. Pada 21 Jun matahari tegak di garisan sartan. Fenomena ini menerangkan kedudukan bumi yang bertanda..

Rajah I

Kejadian siang dan malam adalah kesan daripada A B C D putaran bumi pada paksinya tarikan medan magnetik bumi peredaran bumi mengelilingi matahari pancaran cahaya matahari di hemisfera utara

10

Berapakah perbezaan suhu antara P dan Q?

A B C D

3 C 6 C 9 C 12C

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 6 SULIT 23/1

Banjaran gunung tertinggi di Malaysia Terdapat Gunung Kinabalu

11

Huraian berikut mungkin sekali menerangkan ciri-ciri A B C D Banjaran Tahan Banjaran Tama Abu Banjaran Crocker Banjaran Titiwangsa

Malaysia bebas daripada ancaman letusan gunung berapi 12 Apakah bukti yang dapat menyokong pernyataan di atas? A B C D Malaysia kurang kawasan tanah tinggi Malaysia terletak di luar Lingkaran Api Pasifik Malaysia hanya mengalami gempa bumi dan taufan Banjaran gunung Malaysia terbentuk daripada proses lipatan

13 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat pada peringkat hulu sungai? I II III IV A B C D lubang periuk air terjun dataran banjir delta I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 7 SULIT 23/1

Rajah 2 berikut menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi pinggir laut

Rajah 2 14 Apakah bentuk muka bumi bertanda X?

A B C D

tebing tinggi pentas benua tanjung teluk

15

Sempadan semula jadi negeri Projek pengairan untuk tanaman padi

Maklumat di atas merujuk kepada kepentingan sungai.. A B C D Sungai Muda Sungai Muar Sungai Kelantan Sungai Kinabatangan

16 Apakah langkah yang sesuai untuk mencegah hakisan tanih di kawasan cerun? I II III IV A B C D kaedah biologi penanaman berteres tanaman tutup bumi penggunaan baja organik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 8 SULIT 23/1

baja guano gua batu kapur pusat pelancongan

17

Kawasan yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut? A B C D Gua Niah Gua Musang Gua Tempurung Gua Batu Caves

18

Apakah ciri-ciri iklim Malaysia? I II III IV A B C D panas dan lembap sepanjang tahun julat suhu tahunan besar mempunyai satu musim kering yang nyata hujan tahunan 2600 mm I dan II I dan IV II dan III III dan IV

musim sejuknya panjang dan sangat sejuk musim panasnya sederhana panas dan singkat

19

Penyataan di atas menerangkan tentang ciri iklim.. A B C D Khatulistiwa Artik Siberia Gurun panas

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 9 SULIT 23/1

20 Apakah kegiatan utama penduduk di kawasan X dalam peta di bawah?

Peta I: Dunia

I II III IV A B C D

Menternak unta Membalak Menangkap ikan Menanam kapas I dan II I dan IV II dan III III dan IV

palas kempas keladi air

21 Tumbuhan semula jadi di atas dikaitkan dengan jenis hutan? A B C D hutan paya air tawar hutan gunung hutan hujan topika hutan monsun tropika

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 10 SULIT 23/1

22

Apakah ciri iklim di kawasan berlorek?

Peta 2: Dunia
I II III IV A B C D jumlah kerpasan tahunan kurang daripada 250mm keadaan panas sepanjang tahun musim panas singkat dan panas mengalami iklim Artik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Ketinggian melebihi 1200 meter Banjaran Crocker Banjaran Tama Abu

23 Ciri utama tumbuhan semula jadi di kawasan di atas ialah? I II III IV A B C D jarang dan bantut tumbuhan berbeza ikut ketinggian berakar banir dan malar hijau terdapat empat lapisan yang nyata I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 11 SULIT 23/1

lantai hutan padat menggugurkan daun pada musim kering tumbuhan semulajadinya buluh dan jati

24 Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada kawasan yang beriklim? A B C D Siberia Khatulistiwa Gurun Panas Monsun Tropika

25

Kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia dipengaruhi oleh I II III IV A B C D tanih saliran sistem angin luas kawasan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

26 Apakah kesan penerokaan sumber hutan terhadap alam sekitar? A B C D pertumbuhan pelbagai spesies flora hujan lebat di kawasan tadahan keseimbangan ekosistem terjejas suhu menurun secara mendadak

27

Antara berikut yang manakah usaha memelihara sumber hutan di Malaysia? I II III IV A B C D penghutanan semula mewartakan hutan simpan mengawal aktiviti pembalakan menggalakan industri perabot berkembang I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 12 SULIT akar jangkang bakau minyak 23/1

28. Tumbuhan semulajadi tersebut terdapat dalam kawasan peta 3 yang bertanda...

Peta 3: Malaysia

29

wanita bekerjaya amalan perancangan keluarga

Apakah kesan yang timbul akibat faktor di atas? A B C D kadar kelahiran menurun kadar kematian menurun kadar kelahiran meningkat kadar kematian meningkat

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 13 SULIT 23/1

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah

Peta 4: Sabah dan Sarawak


30 Mengapakah kawasan berlorek mempunyai taburan penduduk yang jarang? A B C D kawasan paya air tawar bentuk muka bumi bergunung-ganang kekurangan sumber alam kos hidup yang tinggi

31 Antara berikut kawasan manakah yang mempunyai taburan penduduk yang padat? I II III IV A B C D pantai timur Semenanjung Malaysia Lembah Kinta Lembah Klang pantai barat Sabah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 14 SULIT 23/1

Pengkalan Kontena, Butterworth Mahkota Parade, Bandar Hilir Melaka

32 Kewujudan kawasan-kawasan di atas berkait rapat dengan aktiviti A B C D pengkalan tentera pelabuhan bebas cukai kawasan pelancongan utama penambakan pinggir laut

33 Pernyataan berikut merujuk kepada kawasan peta bertanda

Peta 5: Dunia

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 15 SULIT Ethiopia Bangladesh 23/1

34 Apakah ciri-ciri penduduk negara di atas? I II III IV A B C D kadar kelahiran rendah jangka hayat panjang masalah setinggan kurang peluang pekerjaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Gua Niah Kota Tampan

35 Apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan petempatan awal manusia di atas? A B C D tanah pamah yang subur sumber air keselamatan perhubungan dan pengangkutan

Umas Kejora Jengka

36 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan di atas? A B C D sumber air ketersampaian keselamatan governan

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 16 SULIT
37 Pilih kombinasi yang benar tentang bandar dan fungsinya bandar Pekan Seremban Kuala Kangsar Kuala Terenggganu fungsi bandar diraja bandar pelabuhan bandar pentadbiran bandar perindustrian

23/1

A B C D

Persimpangan landasan kereta api antara pantai barat dan pantai timur di Semenanjung Malaysia

38 Huraian di atas dapat dikaitkan dengan kawasan A B C D Shah Alam Gemas Muar Klang

Monorel Putra LRT

39 Mengapakah jenis pengangkutan awam di atas digunakan di Kuala Lumpur? A B C D mengangkut barangan mengurangkan kesesakan lalu lintas mengangkut penumpang menjimatkan kos

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 17 SULIT
40

23/1

Antara pelabuhan berikut, yang manakah berfungsi sebagai pelabuhan kontena di Malaysia? I II III IV A B C D Pelabuhan Melaka Pelabuhan Pasir Gudang Pelabuhan Klang Pelabuhan Sandakan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

41

Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat berbanding di pantai timur Semenanjung Malaysia? I II III IV A B C D penduduk lebih padat tanah pamahnya lebih luas modal yang banyak tenaga buruh yang ramai I dan II I dan IV II dan III III dan IV

42

Catalytic Converter

Apakah tujuan penggunaan alatan di atas? A B C D mengelakkkan kesesakan lalu lintas mengurangkan pencemaran menjimatkan petrol mengurangkan kos pengangkutan

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 18 SULIT
gas asli bauksit

23/1

43 Senarai di atas merupakan sumber? A B C D sumber budaya sumber hutan sumber yang boleh diperbaharui sumber yang tidak boleh diperbaharui

Soalan 44 berdasarkan peta dibawah

Peta 6 : Malaysia 44 membuat piuter menyadur tin

Sumber yang digunakan dalam aktiviti di atas terdapat di kawasan yang bertanda

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 19 SULIT
45 kayu arang cerucuk

23/1

Apakah sumber yang menghasilkan bahan di atas? A B C D rotan kayu bakau kayu balak mengkuang

Soalan 46 berdasarkan peta di bawah

Peta 7: Malaysia
46 Kawasan manakah dalam peta yang menunjukkan kawasan pengeluar petroleum dan gas asli? A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 20 SULIT
47 Kombinasi manakah yang benar tentang sumber mineral dan kegunaannya? sumber mineral silika kaolin kuprum batu kapur kegunaan kaca piuter tembikar pasu

23/1

A B C D

Pokok yang tidak bernilai ditebang, diracun dan digelang

48

Apakah kaedah pemuliharaan yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A B C D ladang hutan rizab hutan rawatan silvikultur penghutanan semula

49

Pilih kombinasi yang benar tentang negara dan tenaga yang dijana? tenaga suria ombak pasang surut geoterma negara India Perancis Jepun Belanda

A B C D

50

Teluk Ewa Tasek

Apakah kegunaan sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas? A B C D Menyadur tin membuat plastik Membuat simen Menghasilkan tembaga

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 21 SULIT
51 Mersing Tumpat

23/1

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan di atas? A B C D pertanian perikanan pembalakan perlombongan

52

Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier? I II III IV A B C D perdagangan pelancongan perlombongan perindustrian I dan II I dan IV II dan III III dan IV

53

Shah Alam Bayan Lepas

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan di atas? A B C D pertanian pembalakan penternakan perindustrian

MARDI PORIM

54

Apakah peranan agensi di atas? A B C D memajukan sektor perlancongan memelihara kawasam hutan penyelidikan pertanian mengenalpasti kawasan mineral

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 22 SULIT 23/1

55

pencairan salji di kutub utara aras laut meningkat

Fenomena di atas berpunca daripada A B C D pulau haba hujan asid jerebu kesan rumah hijau

56

Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar? A B C D governan Peluang pekerjaan kos hidup yang tinggi kekurangan sumber alam

57 Pilih kombinasi yang benar berkaitan perkara berikut: kawasan Kundasang, Sabah Dataran Kelantan Chuping, Perlis Mukah, Sarawak jenis tanaman nanas kelapa lada hitam sagu

A B C D

Air Terjun Sekayu, Terengganu Taman Negara, Pahang

58 Kawasan di atas dapat dikaitkan dengan jenis pelancongan A B C D budaya dan rekreasi ekologi MICE tema

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 23 SULIT Soalan 59 berdasarkan peta dibawah 23/1

Peta 8 : Malaysia
Kawasan berlorek dalam peta di atas terdiri daripada tanih jenis 59 A B C D pasir laterit aluvium gambut

60

G7 G15

Bentuk kerjasama ekonomi di atas ialah A B C D kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama serantau sedunia pelbagai hala kumpulan negara

KERTAS SOALAN TAMAT

23/1 @2012 Hak Cipta JPN Perlis

SULIT

www.papercollection.wordpress.com

SKEMA JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN GEOGRAFI PMR 2012

NOMBOR SOALAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

JAWAPAN D A A B B C C B A A C B A D A C A B C B A B A D A C C B A B

NOMBOR SOALAN 31 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

JAWAPAN C D A D C D A B B C A B D A B B A C B C B A D C D B D B C D