lPJROJEKT RAPORT

MEl
AUDIT/MIN .J.vE "UNIVER S I TE TIN E SPORTEV.E" TIRANE
Ne zbati m t e programit t e au d iti mit n r. 6477/ 1, date 13 .1 2.2011 , n ga data
" 12. 12 .20 11 deri n e daten 3 1.1 2.2 011 , n e "Un iversit et in e Sporteve", Tirane 11
krye au d iti m i pergjithshern, me obj ek t "Au di ti m te pergj ithshern mbi baze
s is te mi [Te perputhshrneris e dhe financi are). Auditimi u krye n ga znj. Merita
Tershana dhe znj. Vjollca Haxhiu rne detyre au dit prane Dr ejtorise se Au ditit
te Brend ahem prane MASH-it , per periudhen 1 janar 2010- 3 1 clhjetor 20 11.
Gjat e realizimit te misionit u be vleresimi i sistemeve te k ontrollit t e brendshern
dhe eks pozimi i nj esi se se auclitimi t ndaj riskut.
Qellimi i misi onit eshte dh en ia e sigurise objektive per menaxhimin e ri skut
clhe realizimin e obj ektivave duke s igu ru a r dobi, fryt shrneri dhe kur s irn ne
perdorirnin e fondeve publike.
Ne perfundirn te misionit, bazuar n e dokumentacionin e audituar, sipas
ceshtjeve te programit t e a u di ti mit rezultoi:
1 .-ZBAlTllVIl J REKOMA NDIlVIEVE Tit LENA NG./i A UDITIlIflJ I .MEPARSHEJVI,
Au dit imi i fundit n e Universitetin e Sport eve, eshte kryer n ga njesi a e audit imi t
ne MASH dh e me shkresen nr.742 /2, date 05 .04.201 0 j a n e Ierie 3
re komandime .
Ne zba tim te detyr ave t e lena , UST ka h artua r programin e punes nr.10 el a te
30 .04.201 0
1.Te ndiqen rruget ligjore .per a rketirnin e detyrimeve per 87 s tu den te qe nuk
kane paguar t arifen e shkollimit n e s b urneri prej 1 740 000 leke.
Rekoman dimi esh te rea lizu ar pjcs erisht. Me ve n dimin nr. 94, date 30.07.2010
te Rerktorit, "Mbi shpalljen perserites t e s t u den te ve qe kane pl otesuar
detyri met mesirnore t e par ash ikuara n e rregu llore" j ane s h pallu r perserite s 4 1
st u den t e
Per 46 studcnte eshte arketuar tarifa e s h kollimit s ip a s legji sl acionit n e fuqi.
2 . Te kryhet invent arizimi fizik per te gjithe elernerite t pasuror te entitetit ne
per put hje me detyrimet ligjore. Kjo detyre nuk eshte realizuar, mbasi ndertesat
nuk j ane inventarizuar dhe hipotekuar dokumentacioni esh te n e proc es.
3. Te a nalizohen shkaqet e difereri ces n e zerin "paisj e te kn ike ... ." ne s hu rnen
prej 2 15 761 leke dhe te beheri si stemimet perka te se. Kjo detyre nuk esht e
realizuar. Shuma eshte mbartur ne vite e pa a r gu men t uar .
2.-AUDITIM I ZBATIMIT Tit JPROCEDURAVE LIGJORE NE LLOGARiTJEN
DR E SHPERNDARJEN E PAGAVE.
a ) Integriteti dhe vlera etike.
Kodi i etikes esh t e miratuar nga senati dhe Rektori i u n iversitetit, ne me
pe rputhje me n enin 17 t e Ligjit nr. 974 1, elate 2 1. 05.2007 "Per arsimin e la r te
ne Republiken e Shqiperise".
Kes hi lli i et ikes ne kete in stitucion nuk ka fu nksi onuar ne te gjit ha rastet.
2
-Per z. Ferdinand Mara, me detyre pedagog n e Fakul tetin e Rekreaeionit dhe
aneta r i Keshillit t e Adrnini s trimi t , i zgjedhu r me vote, ne muajin s h ku r t 2011
cshte m arre rna se "ve rej tje me s hkrim paralajmerim per pushim nga puna" me
mo ti vacionin thyerje t e rende t e etikes se komunikimit ne kolektiv, nga dekani
i fakul t eti z. Agr on Kasa. Ne piken 2 te shkres es eitohet njoftimi i Keshiklli t te
Etikes se Universitetit. Ky keshill nuk e ka marre n e shqyrtim kete rast.
Personeli aka de mik punesc het nga Rektori i universitetit dhe si i till e masa
duhet te merret nga titullari i instituci onit, i eili per rastin konkret nuk es hte
informuar. Gji thashtu dhe keshilli i et ikes nuk eshte informuar.
- Z. Albert Kar riqi , me detyre pedagog, ka paraqi tur ankes en e tij me date
12 .07.20 10 ne kes h illin e e tikes , per nj e komu n iki m jo korrekt me zv.
Rektorin e uni versitetit. Kes hilli i etikes ne mbledhj en e tij te da te s
20 .07.20 10, mbasi shqyrtoi a nkesen, ka kesh illuar dy punonj es te
uni vers itetit, zv. Re ktor in z. Arben Ka curri dhe z. Alb ert Karri qi qe ne
komunikimet e tyre te j erie me te kujdesshern per te evituar situata te
pakends h me, si aj o qe u t rajtua ne kete mbledhj e.
-z. Sej fu lla Shtepani eshte perj ashtuar nga senati per 6 m uaj. Mbas njoftimit te
keshillit te etikes n ga ana e z. Sh tepan i, kesh illi nuk e ka trajtuar ankesen e tij .
lb ) Sb Mkh u .a o rganizat fve
!VI e s hkr esen I1r.1740, dat e 18.08.20 11 te MASH-i t, mbeshtetur ne nenin 47, te
ligjit nr.9741 , date 2 1.05.2 007 "Per arsimin e larte n e Republiken e Shqiperise"
i ndryshua r , numri i pu nonj esve per UST per periudhen tetor-dhj etor 20 10
behet nga 94 punonj cs gji ths ej n e 104 puncnj es du ke shtuar 10 purionj es te rio
Stru ktu ra organizative per vit in 20 10 es hte miratuar me vendimin n r .2 9 , date
24.03.2010 te keshillit te adminis trimit per 94 punonj es .
Te gjitha ndrys hi me t e stuktu res organizative j ane miratuar n ga keshilli i
adminis t.rimit. Nga auditirni konstatojme se ka ndryshime te vazhdueshme te
s tr u k tu rcs , duke ndryshuar erner tesen e elisa ve ndeve t e puries si:
p/bibilotekes ndryshuar ernertesa ne kl deges
sekre tari mesi rnore , n drys huar ernertesa ne dege informacioni
s ektori i marredhenieve me jashte ndryshuar erner tesa drejtori marredhcni esh
me j ashte dhe publikimi
Ndryshimet j ane te s hoqe ruara me efe kte financiare .
Per vitin 2011 me ve nd imin n r. 4 J date 28.0 1.20 11 t e keshillit te administrimit
eshte miratuar s tru k tu ra organizat ive me 103 purionjes. Me s hkre se n
nr.l019/4, date 16.02. 2011 t e MASH-it es h te percaktuar numri i punonj esve
gjithsej 108 punonj es, sipas se ciles pers oneli sh t ese per viti n 20 11 es h te
vetern per punesirn per personel akademik. Nga a u d itimi rezu lton s e per vitin
2 0 11 j ane rekrutuar gj it hsej 5 puri onj es persori el akademik dhe 2 punonj es
mesimor shkeneor.
Nga au cl iti mi rezulton s e Insti tuti i Ker kirnit Shkencor ka pesuar nj e rritj e prej
6 punonj esish. Ky instituci on ka kaluar ne va re si t e UST ne muajin dhj etor
2009 me 5 punonj es. Rritja nga 5 punonj cs ne 11 punonjes mendojrne se es hte
e pa justifikuar, mbasi kerkirni s hkeneor s ipas udhezirnit mbi normat
mesimore pi ka 2 , ge r rna b personeli akaclemik ne IAL ana gazhohet ne ke rki m,
zhvi llim e transformim teknol ogjie , dhe si pas pik es 10. 3 t e ketij uclhezimi kj o
3
veprimtari planifikohet j o me pak se 20% e gjithe fondit t e kohes vj etore ose jo
me pak se 30 0 ore pune vj etore.
U a u di tua edh e rnenaxhimi i burimeve nj erezore dhe r ezuItoi s e;
Ekzistonin skeda te ve can ta per cdo purionjes s i dhe regjistrohej e m onitorohej
levizjet e personelit.
Per cdo marrje ne pune h artohej kontrata e punes n e t e cilen cak t ohen kushtet
e punes dhe t e shperblirnit.
b) Alftesna e stant
Per vitin 2010 jane rekrutuar me konkurs gjithsej 9 purionj es. n ga te cilet 4
punorij es lector, 2 a dmin istr a te , dhe t r e punorij es kerkirnore shkencor.
Ne periud hen J anar - Sh ku r t 2010 jane k ryer t re proc edura r ekrutimi me
konkurs 2 lektor dhe nj e a dmin is tr a te .
Me ve ndi min n r. 82, date 18.02 .201 0 j ane erner uar z. Artan Shyti me de tyre
drejtor i In stitutit te Kerkirnit Shkencor te Sportit dhe z. Genti Pano pu rionjes
s hkencor prane ketij insti tuti. Efektet financi are sipas ketij vendimi Iillojne me
date 04.06 .2010. Procedurat e konkurimit per keto dy vende pu rie si punonj es
mesimore s h kencor kane filluar me vendimin nr.58, date 5 .05.2010 dhe jane
s h pa llur fitu es me ve n dimi n nr. 77, date 11.06. 2010. Ne muajin qershor j ane
s hpallu r tre procedura konkuri rni per nj e lec tor n e Departa m entin e S porteve
Individuale clhe 2 punonjes kerkimore s hke ncore . Ne muaj in tetor-dhj etor 20 10
j ane kryer procedura t per nj e lector , nj e punonj es ker kirnore s h kencor clhe nj e
admin is t rate .
Ne viti n 2011 j ane kryer 10 rekrutime t e reja, nga t e cil et 5 purionj e s lector, 3
a dminis t rate (2 sp eci ali s t fin ance, la borant) d he dy punonj es rnesimor c
s h ke ncor.
Znj . Gerta Selenica esh te erneruar me k ontra te te perkohshrne s i le kto re prane
Departamenti t te Sporteve n e Fa kulte tin e Shkencave t e Levi zj es s ipas ve nd imit
n r. 126, date 24.10. 2011.
Znj. Bertina Hoxha esh t e erner u a r me de tyre laborante n e IKSH me diplorne t e
ni velit te pare. Nga au di tirni i lis te page s es se dates n entor 20 11 konstatoj me
s e es h te pa guar me page gr upi 11000 leke n e perputhj e me legj islacionin ne
fuqi.
Me vendimin nr. 132, date 1.11 .2011 "Mbi punesirnin me kon trate te
perkohshrrie t e z. Leonard Shaka" eshte punesuar me koritrate tremujore per
periudheri 01.11. 2011-01.02. 201 2 s i lektor prari e Depratamentit tC
Organi zimi t dhe menaxhimit n e Fakultetin e Veprimtarise fizike d he
Rekreacionit. Nga a u ditimi i liste prezeri ces dhe borderove perkatese rezulton
s e z. Leonard Shaka nuk es h te paraqitur n e pune , mbasi esh te j a sbte ven dit
per s t udirne, dhe kj o ko n trate es hte e pavlefshme .
Me vendimin nr.11 9 ,date 05.1 0.2011 "mbi punesirnin me kontr ate te
perkohshrne te z. And is Bo gdani eshte punesuar me kon trate tremuj ore per
periudhen 01.10. 2011 -31.12. 201 1 me detyre purionj es mesimore- shkencor
prane Departamentit t e levizj es dhe Sheridetit ne Fakultetin e Ve p rirn tar is e
Fizi ke d he Rekreaci onit. Nga a ucl it imi i li s te pr ezences r ezulton se z. And is
Bogda ni e shte paraqitur ne pune Sipa s liste pagesave r ezulton se esh te p aguar
me di te te pla ta s i me pcshte :
4
Tetor 2 0 11 630 14 leke page bruto dhe 49655 leke page n et o
Nen tor 20 11 63014 leke page brute dhe 496 55 leke page net o
Dhjetor 20 11 63014 leke page bruto d he 49655 leke page neto
Per te gjithe periudheri es hte kryer pagesa per shurnen 148 965 leke page neto
Nga te dheriat rezu lton se z. Andis Bogda n i leri d a per te ci len eshte kontraktuar
per pe riudhen tetor-dhjetor 201 1 nuk ka a s nj e ore te planifikuar mesimi. Si
rrjedhoj e kontrata eshte lidh u r pa efektivitet duke kryer pagesa , t e eila t
perbej ne dern ekonomik te arketuesh ern. Sh'urna prej 148 965 leke te arketohe!
ne buxh etin e shtetit .
Znj .Valbona Cakrani eshte emeru ar punonjese mesimor shkeneor pra n e 1KS,
s ipas vendimit nr.25, date 25 .0 1.20 1 1, me speeialitet ing.ndertirni.
Ne vendimin nr.4, date 5 .0 1.20 11 mbi shpalljen e konkursit, per ven din
punonjes mes imore shkencor n e IKSH, pika 1 e ke tij ven climi kerkori te kete te
perfunduar studimet e larta pa percaktuar profilin e diplomes.
Kater kritere jane kritere skualifikuese, ku nese njeri nga kri teret nuk
plotesohet kandidati skuali fikohet. Nga tre pjesrnarres n e konkurim nj e
kandidat eshte skualifikuar per mos plotesim kriteresh kualifikuese duke mos
patur kualifikim per menaxhim. Nga kontrolli i dosjes re zulton se kandidati ka
perfunduar kursin e plote te fakul tetit te edukimit dhe shkencave shoqerore ,
dega turizern, ne Universistetin "Eqrem Cabej"Gj irokaster. Diploma es h te
dip lorne e integruar e n ive lit te dyte. Kerkes a per master ne fu shen e
marketingut, pa kerkuar dipl ornen me speciali t et ma r keti n g m endojrne se ka
kornpromentuar procesin e korikurimit.
Sipa s pikes III te kritereve kandidati s h palle t fitues mbasi merr mbi 50 pike.
Znj . Valbona Cakrani me profesion ing.ridertirni dhe me master shkencor per
menaxhi m, ka fit uar 67 pike, kundrejt 35 pi keve te kandidates se dyt e.
Z. Sokol Kasmi eshte erneruar pedagog n e Departamentin e veprirntari se Fizike ,
Rekreative dhe Turizmit me vendimin e Rektori t nr.36, d ate 2 .02 .20 11.
Emer irni esh te kryer bazuar n e Ven dimin nr.28, date 26.01.2011 te Komis ionit,
sipas renc1itjes se kandidateve pjesrriarres . Ne konkurs j a ne paraqitur 3
kandidate dhe renditja n es hte s i me po shte:
Sokol Kasmi 57 pi ke
Afrim Bilali 39 ,5 pike
Genti Las ku 37 pi ke .
Te tre kandidatet jane kualifikuar sipas kritereve kualifikuese.
Nga auditimi i dosj eve rezulton s e kandidati fitu es ka rnar re me shurne pike per
kriteret plotesuese s i r eferenca t e ndryshme, pervoje kerkirnore shkencore dhe
sportist i n iveli t te la r te. Krite ri i percaktuar si sportiste i n iveli t te ler te nuk u
gje t ne asnje konkurs te shpallur nga UST. Vendosja e ke tij kriteri e
ko mpromenton ko n kursin e zhvi lluar.
Lidhur me anullimin e konkurs it te shpalluar per vendin vakant "Puri orijes
mesimore Shkencor prarie Fakultetit te Levizjes, Departarnentit i Sporteve' ne
daten 16 .12 .20 11, evideritojme se me Vendimin nr 1, date 05.01. 20 12
komisi oni ne menyre kolegjale nuk e ka zhvilluar konkursin me pretendimin:
Kand idatet e paraqitur nuk kane perputhj e me vendi n e punes, len da Atletik.
./ ""
.' '"
5
Sipas dokumentacionit te shqyrtuar n ga ana jorie rezulton s e per ke te vend
pu ne jane paraqitur 7 kerkesa:
-Rigerta Selenica
-Alketa Cau s hi
-Deni s Dashi
-Elvira Baze
-Rando Kukeli
-Ilirj an Gj oshi
-Adriatik Mara
Sipas vendimit t e Rektorit n r . 148, date 06.12. 2011 jane shpal1ur 7 kritere
pranimi nj e prej te cil ave esh te te ket e mbaruar s tu dimet e larta prari e UST dhe
nuk s h pre he t per profilizim te dipllornes .
Sa s iper mendojme, se a n u llimi i procedurave te konkurimit nuk es ht e n e
perputhje me kri te r et e percaktuar ne ve n dimin e Rektorit.
Nga au dit imi rezulton se ka r aste tw lwvi zjes paralele tw personelit a kademik
n ga njw departarnent nw njw tj etwr pa kritere dhe pa konkurim.
Per t e gjitha dosjet e shqyrtuara, proeedura u gjet konforrn legjislacioriit ne
fuqi . Jane percaktuar kr iter et perzgjedh ese dhe piket pcrkatese. Ba shkangjitur
j ane ven dimet e komisioni t, tabela e pikezirneve si dhe vendirni i emerimit te
rekto ri t ba zuar ne r enditj en e komision it te vleres imit t e kriteve perzgj ed hese.
1'I e dosj en e kori kur'imeve nuk u gjet fleta e buletini t ku shpallet kandidati
fitues . Evideritoj me se te gjithe pu nonjesit, te cilet kane konkuruar dhe kane
fituar konkursin , parapra kisht jane marre ne puri e me kontrate tre muj ore te
perkohshme gj e e ei la ka paraprire per zgjedhjen e punonjesve ne konkurs du ke
e bere konkurimin forrnal.
U au ditua me zgjecl hje dokumen taeioni i ve ne n e di spoziei on n ga entiteti dhe
r ezultoi se:
Te gjitha pagesat jane bere ne ko he, te pl ota dhe te s akta. Llogaritj et j ane bere
n e perputhj e me caktimet e akteve normative ne fuqi. Nuk re zulton se ka
devij ime dhe an oma li.
Pagesat jane regji struar ne vlere ri e duhur.
Aktet n ormative me te cile t u be kraha simi ishin; VKM Nr. 478 date 18.7. 2007
"Per miratimin e struktures dhe t e nivelit te p agave te nepunes ve t e disa
instituei oneve, ne va res i te rninis trive t e linj es" te ndryshuar, VKM nr 748 da te
11. 6. 2009 "Per traj timin me pa ge dhe s h te sa mbi page te punorijesve te
personelit a kademik t e instituciorieve publike te arsimit t e Iarte" t e ndryshuar;
VKM nr 7 17, date 23.06. 2009 "Per pagat e punonj esve mbes h tetes te
instit u eioneve bu xhetore dhe te nepuries ve t e disa insti tueioneve buxhetore",
me ndryshimet perkatese
Nga auditimi i kontabilizimeve te pa gave te punonj esve rezultoi s e regji strimi i
tyre behet n e menyre korrekte d he n e perputhje me kerkes at e VKM Nr. 248
date) date lO.IV.1998) "Per mir atimin e planit k oniabel", ndryshuar me VKM nr.
25 date 20.01.2 001 "Per d isa ndryshi me ne VKM) nr. 248, d at e 10.N.1 998) "Per
mi ratimin e planit ko ntabel..... ".
Informa eioni i p ergati tur dhe qe vihet n e s herbi rn t e menaxhimit rezulton te
j et e i per s ht atsh ern dhe n dihmon ne monit ori min e rregullt te shpenzimeve qe
- ------..
,( ),
/ t l ( ~
6
behen per paga. Sistemi qe zbatohe t ben t e mundur monitorimin e
vazhdu eshern t e fondeve S l dhe perdori min ne rnenyre korrekte te fondeve
buxhetore
Nga au diti mi i normave mesirnor e r ezult on s e eshte zbat uar pika 7 e
Udhezirnit t e MASH-it nr. 20, date 9 .05.2008 "Per ve pr irntarin e e personelit
akadernik ne institucionet publi ke te Ar simit te Larte" Nga ' a na e
departamenteve eshte per caktuar norrnirni i n garkes es mesirnore per cdo vit
akade rn ik, per cdc leride , per sis te min e elites . Gjitha shtu 1..1 gjeten dhe
marreveshjet nderrnjet s hefit te departamentit d he pers onelit akademik me
ko he te plote per organizimin e kohes vjetore t e punes s ipas pikave nr. 4, 10.1,
11 dhe 12 te udhezimit te MASH-it nr. 20, da t e 09.05.2008.
l\Je udhezirnin e MASH-it nr. 20, date 9.05.20 08 nuk eshte percaktuar norma
mesimore per sistemin part -time ne IPAL. Mos percaktirni i norrnes rnesirnore
ne udhezimin e meaiperrn per s is te min p art-time, ka lejuar kryerjen e creve
mesirnore ne kete sistem pa limit.
Si stemi part-time ne UST, eshte t raj tuar s i a ktivi te t dytes or , duke kryer
pagesa
at- Per personeli akaclemi k me ore me sirnor e pa limit s ipas pa sqyrcs se
rneposhte iti erne per VI m '7. 0 10
I Nr Emri, mbi mri Titulli Ore pa rt - VIera part-

time time
I Bardhyl Misj a pro Las 24 23760
Agr on Cu ka J2rof.as 3 2700

Dhimitraq Skender! prof. as
I
38 38430
4 Perparim Ferunaj prof. a s 65 65340
'----
5 Adriatik Meta prof. as 89 8860 5
6 Keti Kapedani pr of .as 36 35884
I
7 Zan a Ci kuli prof.as 10 3 102709

Sejfulla ShteJ2ani prof.as 22 22392
9 Albert Karriqi prof. a s 36
I
36000
10 Ylli Zhurda prof. as 30
I
29700
.1 .1 Edison Pashaj prof.as 41 40770
12 Arben Kacurri docent 90 81990
13 Ilia Gaxho prof.dr 14 15660
I
I SHUMA 591 583940
Per viti n 2011
Nr Emri, mbiemri Titulli Ore part ­
time
VIera part-
time
Bardhyl Misj a pr of.as 37 38610
G=
Agron Cuka prof.as 4 4455
136620 Dhimitraq Sken der : pr of.as 137
Fatos Gjata pr of. as 30
I
30 195
I
I
5 Robe r t Cina doce nt 40 36450

,: ;; (.
7
6 Dhi mitraq Str a toberd ha prof.as 85 85546
,...,
I Zana Ci kuli prof. as 126 126225
8 Bashkim Milo prof.as 168 168300
9 Guido Subashi prof.dr 46 50220
10 Dhimi traq Prifti prof.as 47 475
4
0
11 Edison Pashaj prof.as 41 40770
12 Arben Kacurri docent 90 81990
13 Dhu r at a B020 prof.as 44 44550
14 Fatmir Dibra prof.dr 143 155520
15 Mehmet Spahiu rof.dr 77 84240
SHUMA 11 15 1007451
Sic shihet dhe nga pasqyrat u gje ten raste ku purionj es te vecante kane
tejkaluar dhe norrnen mesimore per sistemin e dites .
Per viti n 20 10 r ezulton se z. Arben Kacurri me detyre zv. Rektor eshte pagu a r
per 90 are rnesimore, 20 ore mbi norrnen mesi rnore t e percaktuar ne
udhezimit n r .20, pi ka 4 .
PCI' vitin 20 11 rezulton s e z. Mehmet Spahiu me detyre Dekan es hte paguar
per 76 are mesimor e, 6 are mbi norrnen rnesimore te percaktuar ne udhezirnit
nr .20, pika 4 .2
Z. Bashkim Milo me detyre pedagog me grade prof.as es h te pagu ar per 168 ore
mesirnor e, nga 2:20 ar e te percaktuara ne udhezimin n1.20, pika 4.2
Z. Dhimitraq Skerideri me dctyre pedagog me grade prof.as eshte paguar per
137 ore mesimore, nga 220 ore te percaktuara ne udhezimin n r. 20, pika 4.2
Personeli akademik me ko he te plate ne UST, per ore t e kryera ne sistemin
part-time, es hte traj tuar si pedagog te jashtern, duke mos tejkaluar norrnen
mbi 150 ore rnesimore rie vito
Oret e sistemit part-ti me ne vitin 20 11 jane rritur 47% ne krahasirn me vitin
20 10.
b)- Personelin drejtues akademik , per ndj ekj en e proces it mcsimore ne s istemin
part-time es hte paguar me are jashte kohes normale te punes sipas VKM
nr.Sl1, date 24.10.2002 "Per kohezgjatjen e puries dhe te pushimit ne
insti tucionet shteterore"
Shuma e paguar eshte per vitin 2010, eshte 77564 leke per 5 drejtues s i me
poshte:
l.Vesel Rizvanolli 248 13 leke
2.Arben Kacurri 23616 1eke
3.Agron Kasa 12369 leke
4.Edison Pas h aj 6184 leke
5. Kujtirn Hoxholl i 10582 leke
Shuma e paguar pe r viti n 201 1 eshte 109 832 leke per 4 drejtues si me poshte:
I .Vesel Rizvanolli 29200 leke
2 .Arben Kacurri 27571 leke
3.Mehmet Spahiu 28030 leke
4 .Adriatik Meta 2503 1 leke
"" ...---' "
; "
; ' 'J' (,r°L.'
8
Pagesat e kryer s ipas gerrnes "b" per personelin akademik jane n e kunders h tim
me :
Me Udhezirnin nr. 20, date 09.05.2008 "Per veprimtaririe e personelit
akademik n e IPAL" pika 2, germa c "mbes h t etje per institucionit" sipas misionit
qe ka dhe pershkrimit te vendit puri es, pikes nr. 4.2 dhe pikes 8 te ketij
udhezirni, percaktori se veprimtarite per pergatitjen dhe mbeshtetj en e procesit
te mesimdhenies, nj esohen n e ore mesirnore elhe pika 11.1 sipas se cil e s
ve pri rntari t e mbeshtetcse per in stitucionin planifikohen 150-300 ore puri e nc
vit ose 10-20% te gjithe fondit t e kohes vjetore.
Personeli elrejtues akademik eshte traj tuar ne pageseri per sistemin part-time
me ely forma pages e. Dhe s i pedagog i jashtern me ore rnesi rnore dhe s i
pers oneI administrativ me are j a shte kches normale te punes.
Pagesa per are jashte orarit e personeIit drejtues eshte e pajustifikuar me
praktike clokumentare dhe e pa bazuar ne aktet ligj ore duke cuar n e perdorirn
j o efek tiv t e fondeve buxhetore .
c) Per punonjesit ndihrnes dhe administrativ j ane kryer pagesa me ore j a sht e
kohes n ormale te punes mbeshtetur ne VKM nr. 511, date 24.10.2002 "Per
kohczgj a tjen e puri es dhe le pushimit n e institucionet shteterore" per
organizimin dhe zhv illimin normal te proces it mesirnor n e si stcmin part-time s i
me poshte:
per vitin 20 10 262869 leke per 20 punonj es
per vitin 2011 5 14 622 leke per 18 punonjes
Per keto pagesat n e te gjitha ras tet u gjeriden:
Kerkesa te epr or it te drejtperdrejte dhe mi ratim te drejtuesit te ins titucionit,
per punonj esit qe do te te k ry ejne ore shtese .
Dokumente qe vertetojri e punen dhe kohen e kryerjes s e s aj.
Dokumente te cila t percaktohen ne VKM-s e nr. 511, date 24 . 10 .20 02 "Per
kohezgj atjen e punes dhe te pushimit n e insti tuci onet shteterore" Kr eu I, pi ka
1 dhe pika 5.
Bazuar ne VKM nr. 511] date 24. 10 .2002 "Per kohezgjatjen e punes dhe te
pushimit n e instituci onet shte terore" personeli akademik per konkurset e
zhv illu a r a per pranimet ne s h kollen e larte n e te dy s is temet me kohe te plate
dhe me part-time, personeli akademik eshte paguar me ore jashte orarit s i me
poshte :
Per vi tin 20 10 27 punonj es me vler e 508778 leke
Per vitin 2011 nuk kane paguar are jashte orarit.
Pr animet e reja ne UST behen me konkurim per cdo vit a ka de mik. 8i rrjedhim
nga an a e departamentve perkatese duhet te perfshihet ne vellirnin e puncs
vje tore mbeshtetes e per cd o pun orijes a ka demik. Procesi i konkurirnit eshte
pj ese e detyrave funksionale qe ka ky institucion dhe nuk duhet trajtuar si
pune e kryer jashte kohes n ormale te punes. Pagesa eshte k ryer n e
kunders h tim me aktet Iigj ore te cituara me s iper dhe vIera prej 508778 leke
perben dern ekonomik t e a rke tueshem. Bashkangjitur ketij materiali eshte dhe
lista per cdo punorij es me s hu ma t perkatese .
Ne vitin 20 10 jane kryer pagesa jashte kohes n ormal e te punes per h artimin e
revi stes s hkenco r e pe r 6 punonjes akademik me vler e 76739 leke si me poshte:
,-, --,-- -- --­
"
'.' / (;
9
1.Arben Kaeurri 202 73 leke
,2 .Arta n Shyti 16488 leke
3.Mirj eta Cenaj 148251eke
4.Juel Jarani 7 068 leke
5.Genti Pano 7033 leke
6 .Ar ta n Pogoni 10692 leke
Pages at e mesiperme bie ndesh me piken 10.1 te Ud hezirnit te MASH-it nr. 20 ,
date 9 .05 .2008 "Per ve prirntar in e e per son elit akademik ne institu eionet
publi ke te Arsimit te Larte", ku eiton se "ve pr imta r ite per kerkirn perfshij rie dhe
projekte qe fin alizohen me artikuj, monografi, studime e botime shkeneo re. .. .."
Sa si per shu rne prej 76739 leke per be n dern ekon mik te a r ket uesb ern
Per periudhen 20 08-2 009, me urdhriri nr. 9 2 / 2 , te Rekto rit, si
dhe s h krescs s e MASH-i t nr. 865/ 1, da te 9 .03 .20 10 , mbeshtetur n e piken n r .
20 te Udhezimit n r . 20; date 9 .0 5 .2008, j ane kryer pagesa per persori elin
a kademik efektiv , te cilet kane tejkaluar norrnen mesimore deri n e 70%.
z. Arben Kacurri me detyre zv.rek tor esh te pa guar per 86 ore mesimore gjithsej.
Norma rnesimore per zv. Rektorin s ipas pikes 4.2, numri 2 , ger rna c te
Udhezimit nr .20, date 13 .05.2008 es h te 70 ore mesimor e.
Per 37 ore rnesirnore z. Arben Ka eurri es h te paguar me s h u rne se u d h ezimi i
mes iperm. Te a rketohet s h u ma prej 29600 leke perfit uar padrejtes isht.
Sipas praktikave doku mentare t e a u ditu ara pa gesat per oret mbi n orme j ane te
s hoqe ruara me dokumentaei onin justifikues . Ne fund te procesit mesirnor
perpil ohet pasqyra perrnbledhcse e reali zimit te creve mesirnore, mbi ba zen e te
cilave behet pagesa per oret rnbi norrne Per cdo pedagog jane pergatitur
evicl enca t perkatese per r eali zirnin e creve mesimore si dhe creve te provimeve.
Keto evidenca u gjeten te firmosura nga dekariet e fakul teteve.
Per vitin 2010 me urdher shpenzimin nr.197, date 5 .07. 2010 me vler e 1 3 15
800 leke jane shperbl yer per rezultate te mira n e pune te gjithe purionj esi t
sipa s vendimit te Rektorit n r .86, date 1.07.2010
Nga auditi mi rezul t on se j ane s h perblyer per purie te mire Rektori n e rna s en
117000 leke neto, zv. Rektori n e masen 76500 leke. Nga auditimi r ezulton se
sh pe rblirni per punonj esit e tj ere luhatet nga 18000 Ieke deri ne 4 5000 leke.
Me 45000 leke jane shperblyer a ne ta r et e keshillit t e a dminis trimit, s i punonj es
ne organike te UST. Sh per blirni i z. Ve sel Rizvanolli me d etyre Rektori UST
duhet te miratohet nga Ministri i Ar simit dhe Shkences per vleresimin e puri es
se tij si instituci on ne varesi t e MASH -it.
3 .AUDITIM I LXGJTSHMERISE TE KRYERJA SE VEPRIMEVE ME THJESARIN
DEE BUXHETIN
Ne lidhj e me kete pike u audituan dosj et e dokumentaei onit t e hartimit dhe te
zbatimit te buxhetit per vitin 2 0 10 dhe vit in 20 11.
Auditim i buxhetit 1..1 reali zua ne perputhj e me kerkesat e Manual it te
Pr ocedurave t e Auditimit s i dhe me Standardet dhe Udhezirnet ri e fuqi .
J ane resp ektuar procedura t per ce ljen e fondeve, j ane zbat u ar procedurat e
punes per veprimet me dcgen e thesa rit .
- ..__.--­
/ / . 'I
• : I
10
Eshte respektuar autoriteti per disponimin dhe perdorimin e fondeve . Ka njc
rreguils hmeri n e mbajtjen e llogar ive buxhetore dhe pasqyrimin e tyre sipas
klasifikimit buxhetor.
Per hartimin dhe zbatimin e buxhetit te vitit 2010 ne kete institucion jane
zbat u ar kerkesat e Ligj it nr.9936, date 2 6.06.2008, "Fer me naxhimin e sistemit
buxhetor ne Republikeri e Shqiperise, Ligjit 101 90 date 26.11.2009 «})Per
buxhetiri e shietit te vitit 201 Q)), si d he Udhezimit te Ministrise se Financaue nr.I
date 21 .01 .2010.
Per periudhen e audituar buxheti es h te miratuar ne ke s hillin e adminiatrimit.
Te gjitha ndryshirnet e buxhetit gjate viti jane miratuar ne keshilli n e
ad min is trimi t.
Sipas evidencave te rakorduara me Thesarin, re a lizimi i bu xhetit per vitin 20 10
dhe 2011 pa raqitet si me poshte:
Vitit 201.1 Te ardhu ra +'buxheti
ART. EMERTIMI
Plarii
Ne fillim
(rnij e
leke)
Plani i
ndrysh.
(mij e
leke)
Realizim
Iakt
(rnijeleke)
Ne %)
600 /8 Pagat 9 51 62 94930 94920 99 .9
601 /8 Si gurimet
s hoqerore
16793 16793 14 118
--
84
602 /8 Mallra, sherbirne
dhe shpenzime
mirernbaj tj e
27789 2356 7 2 1598 92
60.6 /8 Transfe rime tek
individet
0 2 55 2 55 100
606/1 Transferime t e
brenshme,bursa
5000 5000 2176 43
605 /8 Transferime me
jasht e
200 200 0 0
23 1/7 Projekti s hkencor
UNILAB BB
8598 8598 8460 98.4
23 1/1 . Pajisje + litera t u re
e huaj
26500 26500 17862 67.4
602 /1 Per kerkim
fondamental dhe
eksel ence
6307.6 6307.6 399 1 63
Totali 186350 1821 50 16338 0 89.7
~ _ . - . ~ .
- , : " " - ~ - '
.."
.(
11
UST krij on te ardhu ra n e baze te ligjit per arsimin e larte nga t a rifa t e
shko lli mi t te per ca ktua r ne VKM perkates e per cdc vit a kademik , nga
s ponsorizimet e donatoreve, nga dhenia e a mbjen te ve me qera , e tj . Te a rd h u rat
e r ealizuara dhe perdorimi i tyr e n ga insti tucioni realizohet n e rnbeshtetj e te
neneve 72,7 3 ,74, t e ligjit te a rsi mit te larte nr.9741. Sipas pikes 2 t e n enit 74
t e k etij ligji p ercaktohet se te a rdhu rat e realizuara perdoren 100% nga LAL per
mbulimin e s hpenzimeve te funksionimi t. Eshte audituar per te evidentuar
proceclurat e ko n tr ollit te vendosu ra ne lidhj e me p erdorirnin e te a rdh u rat
dytesore s ipas rregullshrneris e dhe perpuths hmerise me ligjin per a r s imi n e
larte dhe per te gjy kuar mbi s h kallen e ri skut n e ruaj tj en, m enaxhimin dhe
perdorirnin e te a rd h u rave dytesore s ip a s qell imit te autorizuar ne buxhetet e
miratuara te viteve perkatese.
Nga a u diti mi re zu lton se:
Te a rclhur at si pas viteve j ane krij uar s ipa s pa sqyres se mepos hteme:
Nr.
1
Emertimi
Se kretar i
I Viti 2009
I
Viti 2 0 10
Vit i 20 1 1
Te ardhura nga di pl om a t,
vertetirne , cer tifika ta.e tj
Te ardhura n ga tarifat e
I
shkollimit p art. time
94 8 168
355740 0
727305
3649200
1 193898
13983000
Tarifat e shkollimit + masteri 20032550 13026440 15097925
Tarife konkursi regji stri rni 2244500 3941200 4 859700
2
3
Sher bime me te tretet+qera
Parkimi
1004770
9960 0
2272640
145417
2623968
4 90900
Nga nj e anali ze e hollesishrne e krijimit te te a r d h u rave, te ardhurat k ryesore
j ane te ardhurat e krijuara nga tari fa t e shkollimit , t e cilat zene n e total 79% te
totalit. Ne vitin 20 11 kraha sim me vitin 2009 rreth te a r dh u ra t nga tari fa t e
s h kollit j ane rri tur rreth 23 %. Kjo si rezultat I rritj es s e numrit te s tu d en teve
ne te gj itha sis te met e shkollim it s i dhe ne n cl ry shimi n e t arifa ve te s h kollimit
m e VKM perkatese
Te a r dh u rat nga te tretet r ezultojne se jane ar ke tuar sipa s kontrata ve te
s her bimit dhe tarifave t e percaktuara me vendim te keshillit t e a dminis t rimi t.
Ne kontratat e s herbimit eshte percaktua r dhe koha e perdorimit te a m bjen ti t .
Nga a udi timi re zulton se elis a a k tivitete kry hen n ga vete personeli a kademi k me
ko he te pl ote n e UST, t e cil et n uk j ane te p ai sur me licence per kryerj en e ke tij
aktivi te ti duke mos paraqitur dhe n e Drej torine e Ta timeve t e ard h urat e
~ . _ . _ - ~ > .
/ ; ~ . : ;' ~ .
12
krijuara. Me venclimin 11c.3, date 25.04.2008 te keshillit te adrninistrimit jane
miratuar tarifat per cdo person te deklaruar nga i interesuari per palestren e
atletikes dhe gjirrinastikes.
Me venclimin nr.9, date 1.04.2011 te keshillit te administrimit ka nclryshuar
menyra e perdorimit te ambjenteve clhe per aktivitete cleri ne 30 persona tarifat
jane miratuar fikse, per ely palestrat e mesiperrne.
Nga auditimi rezulton Sf kane lidhur kontrata dhe persona qe perfaqesojrie
shoqata te ndryshrne ose individe te ndryshern.
Me vendimin nr. .. , date. i..; te rektorit palestar rriund te perdoren nga ora
15.30 cleri ne oren 23.00. Po me kete vendim palestrat perdoren nga srudcntet.
e UST per stervitje inclividuale nga ora 14.00 cleri ne oren 15.30, dukeu
konsideruar nga rektorati si kohe e mjaftueshme per stervitje.
Per vitin 2011 jane arketuar 549 850 leke nga dhenia e ambjenteve rne qera
per parking makinash, nga te cilat 87500 leke jane per perdorim te
perkohshern te ketij ambjenti. Menaxhimi i ambjenteve me qera behet nga
clrejtoria e menaxhimit dhe sherbimeve te UST. Arketimi i qerase se parkimit
kryhet sipas formularit te paraqitur nga z. Andrea Troja me detyre drej tor r
drejtorise se menaxhimit clhe sherbirneve.
Per vitin 2011 cshte dhene me qera nje ambjent prej 100 m2 per fast foel me
200 leke m2. Te arc1hurat jane ar ketuar rregullisht per cdo rriuaj.
Per vitin 2010-2011 per sistemim e dites jane regjistruar 471 studerite clhe ne
sisternin part time 196 srudente., gjithsej studente 667 studente
Per vitin 2011-2012 per sistemin me kohe te plote jane regjistruar 563
studente dhe ne sistemin part time 210 studerite, gjithsej 773 studerite.
Derdhja e tarifave te shkollimit per studentet viti akademik 2010-2011
Per vitin akaclemik 2010-2011, jane arkeruar tarifat e shkollimit per 812
studerite te sistemit bachelor, master profesiona1 dhe master shkencor.
Per sistemin part time kane derdhur tarifat 238 studente .
Jane te perjashruar nga tarifat e shkollimit 90 studente nga te cilet 87 te
perndjekur politike 1 student me statutin e jetimit(part time), 1 student me
statutin i papune (part time) 1 ekselent.
Per vitin akademik 2011-2012 , eshte arketuar kesti i pare vetern per
studcntet e sistemit master.
Me urdher shpenzimin 11.r. 70, date .. .03.20 lOme vlere 485500 leke jane "djeta
brenda vendit". Pagesa eshte kryer sipas vendimit nr.6.18.0 1.20 10 te rektorit,
"Mbi zhvillirnin dhe caktimin e pcdagogeve per komisionet e skive". Ne te dy
grupet e percaktuara pervec dekaneve qe jane pergjegjes grupi dhe
perfaqesojne rektoratin eshte paguar zv.rektori z. Arben Kacurri per s hurnen
56500 leke si perfaqesucs i rektoratit, duke dubluar pozicionin e dekanit.
Foridi r shpenzuar eshte perdorim jo efektiv r forideve buxhetore.
Per vitin 2010 jane akorc1uar gjithsej dieta jashte vendit me vlere 3 122 717
leke sipas tabeles se mepo sh terne:
/ ! .
--
13
/
Shuma
mbiemer
Kougre s Asamble rvlbi Se mi na r Trajnim Kori grcs Kongres Ern e r: Nr
Fi n lande gjithsej
Austri
lzr ael Tu r qi EUSA financ im in Sh kencor per
lAL I t al i la bor a tor
Lander Fiziologjie
!t a li
170354 180955 3153'19 Vej s el 1
Rizvanolli
..
Mirli nda 168299 163299 2
Galushi
3 674 727 179607 168261 3263 59 Agron
Kac urri
4 Artan Shyti 1682 61 138592 306853
Mehmet 60423 604 23 5
Spahi u
6 60423 Fat es Gjata
~
68369
8
7 Fr ida JAsa 68369 I
78565 J ucl Jarani
7 8 5 ~ ~
183345 183345
10
Jonida Hax hi 9
Artan Pagani 177525 177525
11 143797 1'1 3797 Robe rt Cion
- -144074
144074 12 Anesti
Qclcshi
13
c _
145135
l4
Altin Erindi 145 135
142825
15
Agron Kasa J4 2825
149626 Perparim
--r­
149626
Feru ni i
'-'­
26233 2 262332 16 i ili a Gaxho
___I SHUMA 18834::J 3 12271 7 18565 589 191 1204 86 I 236668 506876 LJ:iQi226
I
Per vitin 2011 jane akorduar gj i ths ej clieta jashte veneli t me vlerc 6 939 357
Nga auditimi rezul t on se ky ze eshte 45% me i lar te ne vitin 20 11 ne kraha si rn
me viti n 20 10 .
Peshen me te lar t e te shpenzimeve per djeta per vi tin 201 1 e zerie s hpenzimet
per pjesmar rje ne Korigresin Eu r opi a n ne Liverpul me vle re 1 829 675 le ke per
17 punonj es .
Gji thashtu nje pes he te la rte zerie dhe s hpenzimet e kryera ne Universiaden qe
eshte zhv illuar ne Kine.
Me urdher shpenzi mi n nr. 209 , date 26.07.201 1 es h te krye r pagesa per
shu rneri 2 .6 16 .630 leke, me urd her shpenzimin n1'.210, elate 26.07.201 1 me
vlere 795 837 leke e1he me u rd her s h pen zimin nr. 21 3 , el ate 26.07.20 11 me
vlere 125 920 leke per djeta j a shte veridit per pj esma r rj e ne loj ra t boterore
u ni versi tare Shenxhen - Kine
Likujelimi i s h penzimeve es h te bere nga kap 8 (buxheti) a r t . 602, nderkohe qe
s hkresa e MASH- it citon qe s h penzimet te perballohen nga te a rdhurat e
institucionit tuaj . Vendimi I rektori t per mbulim in e s hpenzimeve nga buxheti
eshte ne kundershtirn me shkresen e MASH-it . Ba shka ngji tur urdher
shpenzimit u gjet lista e personave pjes marres s i dhe ftesa n e gju he kineze. Ne
ftesen e bere perfshi hen 11 studente me emra , nga te cilet kane rnarre pjese 6
s tudente dhe nuk kane man-e pjese 5 s t uden te Sboqer'irni i 6 studenteve nga 8
clrejtues te UST n uk es b te perfshire ne ftese.
List a e personave pj esrnarres esh te si me poshte:
Vesel Rizvanolli Rektor
Arben Kacurri zv Rektor
Mir linda Galus hi Karicelare
---­
14
Art a n Shytaj Drej t ori IKSH
Mehmet Spahiu Dekan
Agr on Kasa Deka n
Artan Pogoni Pedagog dhe PIS te M. m e .Ja shte
Fatos Gjata Pedagog
Luiza Gega Sportiste (studente)
10.Nimet Gashi Sporti s t (student)
11. 0lgerta Gjyl api
12. Rei Toska
13.Deni za Buziu
14 .Pjeter Ndoi
Me s hkre sen pa nurner date 04.07. 2011 z. Ar tan Pogon me detyre P/ Sektori t
te Mar redhcnieve me .Ja shte para qet pj csrnarresit e del egacionit prej 14
personash nga te ci let 8 persona j ane drejtues te UST dhe 6 j a ne s tu de n t
sporti ste.
Delegacioni eshte miratuar me vendimin nr.l08, d ate 26.07. 2011 te Rektorit.
!VI e s hkre sen nr. 425 prot, date 18 .07. 2011 Rektori z. Ves el Rizvanolli eshte
drejtuar Ministri t te Arsimit dhe Sh kences per mirati min e pj esmarrj es n e
Uni vers iacl en nder kombet are. Si pas kes aj s h kre se eshte kerkuar miratimi i
s hpenz imeve per pj cs rnarrjen ne u ni versiade sipas preventivit ba shkangjitur
per 16 persona me vlere 4166272 leke . Ne kete kerkese nuk jane perc aktuar
numri i pjesma rresve te d elegaci onit . Me s h kresen nr. 39361 I, elate
22.07.2011 miratohet reali zirni i ketij a ktiviteti nga MASH-i. Ne kete s h krese
eshte miratuar a ktiviteti . dh e jo perberja e del egacionit . Nisur nga aktivitct i
eviden toj me se perberj a e delegaci onit ka me shurne drejtues se sa s tu de nt
pjesrnarres ne kete aktivitet. Pje sma rrj a e te gji the stafit drejtues meridojrne qe
nuk ka qerie e dornosdos hme duke mas j ustifikuar shpenzimet e kryera .
Me urdhcr shpenzimin nr. 315, date 8. 11.20 11 me vlere 93586 "dj eta jashte
vendi t" per pj esmarrje ne trajnim per z. Ylli Zhurda me detyre shef
el epartamenti dhe KI Keshilli t te Aelmini strimit. Me shkreseri nr. 5504 / 3 , el a te
25. 10.20 11 te MASH-it eshte miratuar ky s h pe rizim, pa si sipas s h kre ses nuk
bjen ndesh me VKM nr.4 72, date 0 2.07. 2011 "Per di siplinimin e fondeve
buxhetore te vi tit 2 0 11", I cili pezullon trajnimet j ashte vendit per vitin 20 11,
me pretenelimin se trajnimi do te kryhe t me t e a rdhu r a t dytes ore dhe Icy fond
nuk perfshihet ne vendirnin e mesiperrn.
Kjo shkrese bi e ndesh me Ligjin nr. 9936, date 26.06 .2008 "Per menaxhimin e
sistemit buxhetor ne Repub.iken e Shqiperise", Kreu II "Sistemi buxhe tor", neni
5 "Buxheti i shtetit" i cili s h prehet se buxheti i shtetit perfshin te gjitha te
a rdhu rat, s h pe nzimet dhe fin ancimet e qeverisj es qendore. Ne vazhd im te ke saj
ne nenin 9 "Arketimet" perfshijrie te ar d hurat nga tarifat dhe te ardhurat nga
grantet .
Si rrj edhoje , te gjitha s hpen zimet per djeta j ashte vendit te kryera ne
periudhcn korrik-dhjetor 20 11 jane bere ne kundershtim me VKM n r.472 , el ate
02 .07.2011 "Per di siplinimin e fonel eve buxhetore t e vitit 2011".
Me urdher s h penzimin n1',324, date 8. 12. 20 10 me vlere 106 235 leke jane
paguar djeta j a shte vendit per znj. Jonida Haxhi . Me shkreseri n1'.322 /3, date
15
10. 06. 2010 miratohet djeta per j a shte ve n dit p er trajnim pers onal pe r
laboratorin e fizi ologji se p rane Universitetit te Rornes per datat 27/6­
1/ 8 / 2010. Nga buxheti i UST mbulohen shpenzimet e udhetirnit dhe
s h pe nzimet e vogla.
Sa s iper , pagesa eshte kryer rie kuridersbtim me ligjin e a rsirnit te larte I ci li
nuk i j ep te drej teri UST te fin aricoj e personelin a kademik per traj n ime
pers onale. Shuma prej 106235 leke perben dern ekonomik te arketueshern .
Me urdher s h pe nzimin n r . 330 , date 21.11 .201 1 me vlere 22560 0 leke "d ieta
j as h te vendit" eshte fin ancuar n ga te a rd hu rat e UST znj . Valbona Cakrani per
kryerjen e studimit te dc k tora tures. Sipa s akt-rnar reves hjes nr. 51 9 / 3 prot ,
da te 30 .09.20 11 te lidhur nderrnjet UST dhe znj Valbona Ca krani me de tyre
pedagoge vlera e fin anci m it es h te 16 00 Euro ku perfshin 1200 eu ro s h pe nzime
u dhetimi dhe 400 Eur o s hpenzi me e akomodimi. VIera e financimit es hte
dherie vetern per nj e modul dh e procecl u ra per mbroj tj en e doktoraturcs
vazh don .
Me vendimin nr.1 7, date 30 .09 .20 11 te senati t te UST, pika 4 e ketij ve nd imi,
mira ton mbeshtetj en finan ci are per d oktorature, sipas kerkeses te z. J ue l
Jarani me de tyre peda gog dhe znj . Valbona Cakran i me detyr e ke rkucse
s hkencore, prarie UST. Ne ke te ve n dim n u k esh te percaktua r ba za ligjore dhe
fondi i a ko rduar.
Bazuar ne nerii n 57 "bursa per s tu d ime" , pika 3 te ligjit nr. 9 74 1, date
2 1.05.'2007 "Pe r arsimi n e iar te n e Republiken e Shqiper is e" me ndryshime t
perka te.se, thekson s e lAL percaktojne n e s tat u te t e tyr e kriter e dhe proceclura
per s hperblime te stu dcnteve, qe perballohen n ga ve te institucioni . Ligji nuk
percakton dhenie s h perblirnesh per pcdagoge per studime pa s univers it are .
Edhe ne kreun VI- t e s tatutit t e UST, te miratuara n ga Ministri i Ar simit clhe
Shkences, n eni 23, pika 5 cito n vete rn ligjin e mesi perrn. Nga a u di ti mi n uk u
gje te n kritere t e shpallur a per perfi tirnin e ketij s h per blirn i.
Sa s ipe r rezulton, se akordimi i fon dit prej 451 830 leke, per mbesbt etj e te
doktcratures per dy peda goge, es hte n e kun der shtirn me a k tet ligjore dhe si
rrj edhim perberi d ern ekonomik t e arketueshern si me poshte:
Znj Valbona Cakrani me vl ere 2 25 60 0 leke
Z. Juel Jarani me vlere 2 26 230 leke
Me Urdher shpenzimin nr.1 8 2, d ate 8 .07 .20 11 me vlere 11 1 188 Idee , dhe me
urdher sherbimin nr. 273, date 10 .10.2011 jane pa guar djeta j a s h te vendit
sipa s veridimit e Rektorit nr. 91, date 31.05.2011 "Per pjesmarrj e te 4
puncnj es ve ne Saraj eve per nclj ekjen e ndeshjes se futbollit te Kornbet a r es
Shqiptare. Ne vendimi esh te percaktuar qe t e mbulohen te gjitha s h pe nzimet
duke perfshire dhe bil e tat e ndeshj es . Bashkangjitur u rdher s h penzimit u gje t
dokumentacioni justifikues .
Sa sipe r r ezulton s e shpenzimi i kryer n e shurnen 16 2 508 leke nuk es h te pj ese
e funksionit te ketij instituciorii , clhe s i i till e perben dern ekonom ik te
a re kt u eshern si m e poshte:
l -Arben Kacurri m e dctyre zv. Rektor 406271eke
2-Artan Shytaj me d etyer Dr ej tor IKSH 2 40627 leke
3- Ra madan Shehu kerkues n e IKSH 40627 1eke
16
. ~ . .. .'
~ . ~ _ : ( .
4-Avdyl Kuriu peda gog futbolli 4 0627 le ke
Te gjitha ftesat per a ktivitete j a sh te vcndit jane ne gjuhe te huaj, duke e bere t e
veshti re kontrollin e tyre .
Me urdher shpenzimin n r. 127, dat e 7 .07 .2 0 0 1 me vlere 50000 lcke, me urdher
shpenzimin nr.222, date 15.08 .2011 me vlere 50000 lek e , me urdher
shpenzimin nr.252, date 20 .09 .20 1 1 me vler e 85000 Ieke , dhe me urdhcr
s h pe nzi min nr. 290, d ate 26. 10 .20 1 1 me vlere 300 000 le ke , es h te pa guar z.
Ar tan Shyti, a k tualisht Drej tor i Institutit te Kerkirnit Shkencor prarie UST.
Pa gesa per s h u rnen 48 5 000 leke, es h te kryer ne zbatim te Vendimit te Gjykate
se Rret hit Tirane nr. 8485, date 2 2 .10. 2008 .
Z. Arran Shyti , me detyre kerkues shkencor eshte pushuar nga pu na me
Urclhrin n r. 153, date 03 .1 1.2008 te drejtorit te Qendres Kerkimor e Sh ke ncor e
te Sportit, insti tuci on ne varesi te Mini strise se Kul tures dhe Sporteve.
Me VKM nr . 13 14, date 03 .10.2008 "Per el is a ndryshime ne VKM nr. 160, date
13 .02 .2 008 "Per percaktirni n e numrit te purionjesve per viti n 2008 ne
Minsitrite dhe in s tiucion e t qendrore" Qe ndr a kerkirnore s h kencore e Spo rtit
kalon ne varesi te UST.
Z. Arta n Shyti ka padi tur UST, mbasi kj o qe nde r ka kaluar ne va res i te ke tij
u niversi teti .
UST gjate gjith e procesit gjyqesor ka kun dershtuar per te mos qene pale e ke tij
proceai. Pa s d hcnies s e ve ridi mit te gjykates te rrethit Tir ane, UST ka anki mua r
kete ve ndim me s hkre se n r.376 , da te 4.1 1. 2009. Me ve n d imin nr .211 8 , date
2 1. 11.20 10 Gjyk a ta e Ape li t Tirane ka lene ne fuqi vendimin e gjykatcs Ti rane
pe r perfitimin e 8 pagave mujore cIhe s ipas pikes 6 te fakteve te para qitura,
gjykata ka per caktuar se padites i n e momen tin e largimit n ga puna ka marre
nj e page n eto 43 594 leke.
Pagesa e kryer nga UST me vl ere 48 5 000 leke es h te ne kuridershti m me
ven dimin e gjyka tes, pa si nuk eshte kryer si pas page s neto te perca ktua r ne
vendimin e gjyka tes.
Sa siper z. Artan Shyti te arke toj s h umeri prej 136 248 leke, mane me s h u rne
pad rej tesish t.
Me urdher shperizimin nr. 291, elate 26 .10.2011 jane s h lye r detyrime pj esore
s ipas proceseve gjyqesore per z. Aleksander Ka po me vl ere 16347 leke s i dhe
pe r z. Xhevahir Comollari me vlere 344 055 leke .
Me urdher s h penzimin nr .99, d ate 4 .05 .2010 es h te s h p en zu a r s h u ma 4 70 000
leke per dreke zyr t a re per ernrin e universitetit , ku jane ftuar 65 persona
publik te jas h te rn dhe 77 purionjes te universitetit, gjithsej 14 3 pers ona.
Shpenzimet per person shkojne n e vleren e 3286 leke. Bashkangjitur nuk u
gj et, program pu ne dhe preven t ive per kete s h pen zim . Flete d alj a fatu r e e
s u bjekti t "Sheraton" eshte n e vlere totale dhe jo me artikuj. Shpenzimi es hte
kryer nga ze r i "602" "akti vitete social kulturore" nga te ardhurat.
Me urdher shpenzimin nr. 2 75, d ate 17.10.2011 es h t e shpenzuar fond i prej
182 000 [eke per oragnizimin e nj e dreke zyr t a r e per mbyllj en e Univers iadcs
Universitare. Organ izimi i ketij akt ivit etit esh te bere me s h kre sen e Rektorit nr .
278, date 20.04.20 1 1. Per s h penzimin e kryer nuk u gje t preveriti vi i
17
s hpenzirneve, urdhri i prokurimit per levrimin e ketij fondi , ne kundersbtim
me pikeri 12 te VKM nr. 243, date 15 .0 5 .1995 me ndry shimet perkates e
Ne flete dalj en fature te dates 23.04.20 11 per shk ri rn i i aktivi te t i t es h te koktej
dhe ne kllapa dreke, duke mos percakt uar sakte ernertesen e sh penzimi t te
krycr s i dhe n e flete dalj e fature nuk ka ee ra per s hpenzimet e kryera.
Bazuar ne VKM n r .258, date 03.06.1999 "Per nj e s h te se n e VKM n r. 243, date
15 .05. 1995 "Per shpenzimet pritj e percjellj e dhe trajtime t qe behen
del ega cioneve t e huaja, pik a 1, gerrna b, grupi j dyte, c;he pikes 5 , sipas
pasqyres n r. 2 shpenzimet per koktej d u het te jerie deri ne 450 leke per
person.
Pe r te dy aktivitetet e kryera n ga ky in sti tucion per vlerat e rnes iper rne , n ese do
te organizohes hi n koktej s hpenzi met per pritje percjellje do te is hin ne vle reri
per rasti n e pa re 64300 leke dhe per ra s t in e dyt e 30 150 leke. Diferenca prej
557 000 leke eshte nje meriaxhim j o efektiv te fondeve buxhetore.
Me u rdher s h penzimin nr. 8 , date 17 .02.20 10 me vlere 7756 1 leke, fur ni zim
me uj e te p ijshern me procedure me prokurim t e drejtepe rd rej te . Ba shkangji tur
nuk u gje t s it uacion i i puni meve te kryera. Ky s hpenzim esh te kryer per
furnizimin me uj e te n dert irnit te ri te palestres . Ne preve n tivin e ndcrtirni t te
pa lcstres j ane para shiku a r s h pe nzimet per fu rni zim me uj e te pij s he, te c ila t
jane kryer nga fir ma fitues e, mbasi pu n imet j a n e ma rre ne dorezirn . Shpc nz imi
me vle re 77 56 1 leke perfaqcsojn dern eko nomik, pasi per te nj etin qellim j ane
kryer ely here pu nime .
Me u rdhcr s hpenzimin nr. 14 9, el ate 10.06 .2010 me vlcre 14 760 0 [eke ) ne
zerin 602 "hon orare" jane paguar mes ues te edukimi t fizik qe rnbul ojnc
pruktiken pe dagogjike. . Pa gesa eshte kryer sipas s h krese nr. 39 / 1) date
22.0 1.20 10 te rektori t "Per lidhj e ko ntrate me mesuesit e ed u k imi t Iizi k".
Shkresa eshte hartuar mbeshtetur ne marr eves hj en e bashke pu n irnit n[- .39,
da te 20.0 1.20 10 me DARQ Tirane d he pikes 20 te Ud hezirnit te MASH-it nr .30,
date 29.07 .2008 . Sipas lis te pa geses rezu lto n se j a n e pa guar 10 mesucs te
edu kimit fizik te qytetit te Tirari es me vlere bruto 164 000 leke
Per vit in 2011 jane paguar si pcdagoge te j a sh t ern per praktikat mesirriore 10
punonj es te mesimore te qyte ti t t e Tirari es me vler e neto 11 8200 leke .
Ne te dy rastet pagesa es h te kryer ne kunders h tirn me legji sl a cionin n e fuqi.
Punorij esit mcsimore jane pa guar si per oren e mesirnit nga DAR Tirane dhe
nga UST. Forma e pagese ndry shon n ga nj er i vit ne tj etrin. Ne vitin 2010 eshte
lidhur nj e koritrate sherbimi per kryerjen e pra ktikave mesirnore duke vene ne
dis pozicion per 8 jave mes irnore s t uderite te UST me vlere 18000 leke. Per vitin
20 11 kjo kategori rnesuesi sh es h te trajtuar si pepeda goge t e jashtern duke
kryer pagesen per 25 ore mesirnore me 600 leke ore n .
So. s ipe r sh u ma prej 265 800 leke perben dern eko nomik te a r ke tueshe rn dhe
per punonj esit t e k ryhen n dalesat s i me pos h te:
Viti 20 10
Nr Emri , mbi emri Viti 20 10 Viti 20 11
Ndal esa
gjit hse j
- --
Paga
bruto
I Paga
neto
Pa ga
bru to
Pa ga neto
- -
- - -- -
18
._
1 Ba s h kim Tomini 18000 16200 15000 11 82 0 28020
2 Ar ben Alimehmeti 18000 16200 15000 11 820 28020
._ --
3 Fate s Xhemali 18 000 16 200 15000 11 820 28020
4 AgimRe ka I 10 0 00 9 000 15000 11 820 2 0820

Musa fa gu I 18000 16200 162 00
Lorene Kukaviqi 1800 0 16200 15000 11 820 28020
-- I--.
17 Vu lln et Manushi 18000
I
16 200 15000 11820 28020
8 Xhorxh i Puka 10000 9000 15000 11820 2 0820
9 Florets Zh u pa 18000 16 200 16 200
10 Elvan a Alushi 18000 16 200 15000 11820 28020
11 Rama zan Konei 15000 11 82 0 11820
12 Mir ela Os m ani 15000 11 82 0 11820
TOTAU 164000 147600 1150000 11 8200 265800
I
"Foneli ker ki rnit fondame ntal dhe eks elence"
Me shkres cn n r. 3 06 1 / 1 date 3 1.05 .2 0 11 dhe Udhezirnin n r. 19 date
3 1. 05 .2 01 1 "Pe r detaji min e bu xhe tit te IAL ne p rogr amin "per kerkim
fondament al dhe eksele nce", US T-s e i es h te a korduar nj e fond n ga 602 prej 6
307 966 leke , i n d are ph 7 nj esi n e per puthje me n umri n e pe rso ne lit
a kade rnik me kohe te plote .
Me urdhri n n r. 30 date 30.06.2 0 11 te Rektori t "Per paraqi tj en e
proj ektp ropozimeve dhe vleresirneve , pranc De partamen teve", jan e nj oftuar
fakultetet dhe IKSH per delegimi n dhe perdorirnin e ketij fondi s ipas
procedurave te percaktuar ne Udhezimin e MASH-it. Mba s 4 j ave pritj e
proj ektet e paraqitura n ga depar tamen te t dhe fakulte tet perkates c, r ektor a ti
rnba si ka kon trolluar fonel et ja ka paraqitu r p er mirati m ke shillit te
a cl mi n ist r imit.
Sipas tabel es nr. 1 t e Udhezirnit te MAS H-it planifikimi per cdc depar tamen t
paraqi te t si me poshte.
Ne leke
Nr
-
Universit eti i Sporteve IFon d i pl anifikuar Fondi fit ues

I Dep. I s h keneave sociale dhe edukim it 669 .02 7
-
250.000
2 Oep.i rnjeksise s l2.Qrtive 764. 602
3 Dep.i Sporteve

1. 529 .204 1.9 65.000
4 860 . 17 7 934 .0 00

S Dep.i rneriaxhirnit dhe organizi m it 669 .02 7 955.566
6 Oep.i levizjes dhe sherideti t
-h55 .75 2
840. 000
7 Drejtoria e kerkirnit s h keneo r 860 . 17 7 1. 36 3.400
6. 30 7 .9 66 6. 3 07. 966
--
Nga pasqy ra e rnesiperrne r ezulton se nuk esh te zbatuar k riteri i percak tuar
pe r perfitimi n e ketij proj e kti ne piken 3, ge r rna "a" qe es h te numri t otal j
pcrson elit a kademik me kohe te pl a te per edo departament. Per departamente
te cilet nuk kane paraqitur proj ekt pl ani nuk mund te s h perndahet
de part a men teve te tj era .
19
Realizimi i ke tij fondi esh te n e ma sen 63 %.
Lista C projekteve fitues per viti n 2011 "Per kerkim fondamental dhe
eksele nce" per viti n 2011 paraqi t et si me pcshte:
Ne leke
Ti tulli i terri es

Pl ani Rea lizimi

-- - -
Fakulteti i Shkencave t e Levizj es
1--
Konceptimi dhe integrimi i r ini s e
sh ko llore ne s por tet e lojra ve Mehmet
(fu tb o11, bas_ke tb oll, volej boll ,henc:lbollL_ Spahiu 6 00000 392400
Veprimtaria fizike e sporti ve j a shte
rnesirnore te moshat 14,1 5 vjec n e Ylli
s h kollat Zh u rda 250000 5 1556
I
e Tiranes
-
Konceptimi dhe integrimi m barekornbetar I Lumturi
i rinise s hkollo re ne sport et e lojra ve Markolaj 6 00000 41 734 7
f----­
I
Akti vit eti fizik dhe s por ti(pjes mar rje ne Vej sel
konference Bruks el ) Rizvanolli 765000 7 1 17 11
--
Shu ma 12 2 15000 1573014
Fakul teti i Veprimtarise Fi zike dhe
Rekreaci onit
-Obeziteti dhe inaktiviteti n e treva t --r Juel
_s hgil2l9-re te fernij et e m ashes 7 - 14 vice Jarani 640000 626600
--
Ndikimi i Gjirnnastikes n e zhvillimin Valbona
motor e ne Edukimin Pumo 200000 25800
postural t ek fernij et e ciklit t e ulet te
s h kolIes 9 vjecare 1 i
-
3 i ndikon sporti n e menyren e te Robert
u shqyerit dhe n e ni velin e Citozi !_ 194000 153710
ndaj a ktivi te ti t fizik tek fernijet e mos hes 9
- 11 vjec
Efektet e ofertave s por tive rie ne bizne s et Yllka
e turi zmit La lazi 585566 122460
Ndikimi i teknologjise se komuniki mit te
informacionit ne progresin nga 2001 - Anduela
20 12(Pjesmarrje De konference) Lile 37 0000 33637 1
Politika kornbetare s portive ne
Shqiperitpjesmarrj e ne kongres dhe Artan
konference ,Paris, Hungari) Shyti 740000 440769
Shuma 2729 566 170571 0
In s tit u ti i Kerkimit Shkencor
Gj eridj a e s por ti t amator n e ni velin lokal Lumturi
dhe kornbetar Markolaj 419000 55100
20
Pjesmarrj e n e konferencen e kater t
nderkornbe tare "Aktiviteti fizik sporti dhe
shendet i,18 - 19Nentor 2011 210400 2 10 174
Dhurata
Piteshti Rumani Bozo
Vleresimi i kompetencave n e fu shen e Dhu r a ta
meriaxhimit te s por ti t n e Sh giperi Bozo 200000 0
Perdorirnii markatoreve biokirnike s i
t r egues te shendetit dhe performances
s por t ive:
a n em ia ne vaj za volibollis te t e grup Dhurata
mosha ve t e ndryshme Bozo
1 23000 0
134000
Pjesmarrje ne n e kon ferencen e 6
nderkombetare te s h kencave s portive 11­ Dhurata
14 dhj etor 2011 ,Szom ba t hely Hu n za r i Bozo [ 3 04 000 300000
I
1363400 699 274
Sh u ma totale 6307966 3977998
I
I Realizimi ne % 6 3%
Drej tuesi t e proj ekteve riu k jane te gjithe me grada doctor , duke mos zbatuar
pikeri 10 te u dhezimit. Tre prej tyre jane me mas ter s hkencor si z. Juel .Jarani ,
znj . Anduel a Lile dhe znj . Valbona Pu me .
Ak tivite ti fizi k dhe s por ti me drejtu es proj e kti z. Vesel Rizvanolli , me dctyre
Re k tor j ane pl anifikuar ' gji t hsej 76 5000 leke sipas preventi vit bashkangjitur
procedurave. Nga a u diti mi rezulton se j ane derguar n e nj e korifere nce nc
Br uks el per edukimin fizik d he sportin nje grup pedagogesh prej 9 veta sh per
ely elite . Me urdher s h penzim i nr. 344 , date 1.1 2. 2011 me vlere 7 11.7 11.jane
kryer pagesat pe r pj e s rna r rjen e 9 ped agogeve sipas listes se mcpos h te rne :
Ar ben Kacu rr i
Artan Shyti
Meh me t Spah iu
Agron Kasa
Bashkim Milo
Ylli Zhurda
Kujtim Hoxholli
Fatbardha Kovaci
Dhurata Bozo
Theksojme se drejtuesi i proj e k tit nuk ka marre pj cse n e simpozium.
Pjesma rrj a e punonj esve te mes iperm esh te ne kundershtirn me piken 4 , gerrna
c ku citohet s e s h penzim et per pj esmarrj e ne s impoziume, puri onjesit duhet te
kerie kontribut shkencor s i a u tor i pare dhe i dyte dhe kontributi eshte pjes e e
projektit kcrkirnor qe financohet me kete fond. Nga a u dit imi konstatohet s e
nuk ka patur asnje r eferim ne kete s im poziu m.
Gjate per iu d hes s e auditimi t u ke r ku a nga a n a jori e raporti i r ealizimi t te
projekteve, por akoma n uk j a n e pa r aqitur materialet perfundirntare.
21
4-AUDlf1I'IMK ]I lBLElRJEVlE DHE PROJfKURlIMEVE
Per peri udhe ri objekt a uditimi n e en titet jane zhvilluar gj ithsej 13 procedura
proku rimi me fond limit 72.36 1 000 leke , n ga t e cilat :
3 tender me pr ocedu re pro kurimi "tender i ha pur"
4 t eri dere me procedu re prokurimi " k erkese pe r propozi m "
2 tendere me procedure prokurimi " s her birne korrs ul ence ".
3 tendere me negocim p a publi kim paraprak
1 ten der shopin me fondet e cba .
Nje tender per blerj e veshj e sportive me procedu re ker kes e p er propozim eshte
an u lluar per munge s e ofertash .
.Jane lidh ur 12 kontrata , me vl ere 59 .055.000 leke . At a j ane r ea lizuar DC
Sh U111en 57.094.000 lek e, ose ne ma s en 96.7%.
Nga au c1 iti mi i dokumentaci onit ne perrnbajtjen e 13 praktika ve t e prokurirneve
ne d rej t im te r regul lshrn er is e s e perpilimit te dokumen tev e t e t enderit ,
pr ocedures s e zgjedh u r dhe r ea lizirn it te saj s ipa s perca ktimeve n e ligj in n r .
79 7 1, date 26.07. 1995 "' Per prak urimi n pu bli k " me n d ry s hime t e tij , VKM n r.
335, d a te 23.06.2000 "Per rreguJl a t e praku rimit publik" si dhe u rlhezimit te
KM nr . 1, date 0 1.0 1 1996 "Per prokurimin publik" me ndryshi me t pe r katese ,
Ligj 'i t nr 6943, el ate 20. 11.2006 "Per pr okur imin publik" dhe ve ndi mit tc
Keahi llit te Min is trave nr 1, el ate 10. 0 1.2007 "pe r rregu llat e prokurimit publik"
evide ri toj me clhe percaktoj rne sa me pos h t e vijon:
PROCEDUJRAT E lPR Of ( URUJH 1' TE R I8AlLKZ1I.JTARA riE VI T][N 2 0 10
Ne 000 lke
­
-
-
O bj ckii 1F.lim Operat ori Proccd ura VI e
-1
pr okur imit PILA N f AUU ckonc snik prokurimit Lik ujdu

(Roj e civii c shtese) 2250 2 Jl cil41 2 144
" Roj e priva te"
Me negocim pa " I lRAIL" slJ'l'.k
bot im
993 760 "Eurogj ici ' Ke r kese PC I' 760
sh. p. k, . pro pozim
-
3 770 " Proj ekt i i 3 n o

"A lfn Projekt Sher bime 2 232
r iko nst ru ks ionit [ c 2006"sh.p. k kons ul en ce
ish SC
!W lI Vikleve''
"St ud e proj ckti me' 4 06 5 J 352 Anul luar 2 her e S herbime 3852
Pishina -3259 - 3096 " Alfa Proj ekt ko nsu lence - 3096
Sht esa e pal est r cs -806 -756 2006"sh. p.!,. me 2 Lote -756
SH Uf\.'j A IT 1073 10476 8988
22
Proced ura me objekt: ' 98 h eroJi mnui me Roje CivHe
l1
Me n egocim pa botim
paraprak & Procedure el ektronike - Kerkese per Propozim - SHERBIM. Ne fillim
te vitit me procedure "me negocim pa botim paraprak" eshte lidh u r kontrate me
operatorin "IRAL" Sh.P.K. rie baze t e 20% te vler es s e koritrat es deri ne celj en e
fondeve per Vitin 2010.
Me pas jane dergu a r te dheri at prane Drejtorise se Prokurimeve te
Perqeridruara n e Ministrine e Brendshme per te kryer procedurat e prokurimi t
sipas ligjit prokurimin per 2 0 10 .
Ne pritj e te zhvillimit t e procedures nga kjo drejtori Uni ve r s iteti i Spor teve ka
prokuruar me procedure "Me negocim pa botim paraprak" deri ne muajin
Sbtator 20 10 , fondin prej 2 250 000 leke me TVSH me procedure me nc gocim
pa botim paraprak.
l\Jj oftimi i koritrates per fondin 992 9 10 Jeke, Tenderi elektron ik Kerkese per
Propozim u zhv illua ne daten 14 .10.2010 ora 11.00. Kjo procedure u botua n e
Buletinin e dates 11 .10.2010, tenderi u zhvil1ua e lektroniki sht r.e daten
14.10.2010 or a 11.00. Ne s is t em paraqesin ofer ta t e tyre 8 op eratore , nga te
cilet u kualifikuan t e 4(kater) .
Njoftimi i kl a sifikimit u be elek tro nikis ht ne daten 19.10.2010. Ne daten
26. 10.20 10 miratohet Ra por ti Perrnbledhes, Njoftimi i Fituesit clhe dergohet per
botim. Bo tohet n e Buletini n e dates 08. 11.20 10 . Operatori fitues "Eurogj ici
Sec urity" Sh .P.K. paraqet sigurimin e kontrates dhe Kon trata neri shkruhet po
n e daten 08 .11. 2010 . Es hte re ali zuar kontrata dhe likuieluar 100% fo ndi per
rea1i zimin e saj .
Pr ocedura me obj ekt R Jr Hw1l1lsbuksion.it te ish. se
kOR1VH{'teve " Procedure 'elek; tron ike e nderthurur me ato shkresore . Nj oftirru I
kontrates u krye ne Bu le tini n e d a tes 25 . 10 .20 10 , Tenderi( faza e f - r c)
el ektrori ike u zhvillu a n e daten 08.11. 2010 ora 11.00.
Ne s is tc m paraqesin ofer tat e tyre 7 operatore , te cilet u kualifikuan per Iazen e
dyt e.
Me s hk resen nr. 541 / 2 te dates 12 .11.2010 j ane njoftuar operatoret per te
paraqitur ofertat teknike dhe ekonomike n e daten 03 . 12 .2010 ora 11.00. Ne
ke te faze paraqiten ofer ta t e tyre 6 operatore nga 7 te Iajmeruar. Arietaret e
{(VO kane vlere suar me pike s ipas tabelcs ne DST projektet teknike te
paraqitura dhe me shkres en nr. 541 /10 te dates 09.12 .2010 jane njoftuar per
hapjen e ofertave ekori omike ne daten 10 .12.2010 ora 14.00 kur es h te bere
edhe vleresimi ne total I pikeve . Ne daten 13 .12.2010 es h te bere klasifikimi
perfundimtar dhe Njoftimet per ofertuesit e s h kualifikuar. Ne daten
20. 10.20 10 paraqet ankese Operatori "Oa1aci" , I kthehet pergjigje me shkresen
54 1/ 13/ 1 te elates 20.1 2 .2010. Ne daten 28. 12.20 10 miratohet Raporti
Permbledhes, Njoftimi i Fituesit dhe d ergohet per botim ky njoftim, I ei li
botohet ne Buletinin e dates 10. Janar 20 11. Operatori fitu es "Alfa Projekt
2006" paraqet sigurimin e kontrates ne daten 10 .01.2011 dhe Kontrata
nenshkruhet ne daten 14 .01.2011. Dergohet per botim me shkre sen nr. 52
Prot te d ates 14 .01.2011. Eshte likuiduar elhe fondi per realizimin e kcsaj
kontrate.
23
Pr ocedura me objekt: :'Projek ti H. Jr'J derrtKm Jit te Pishdnes d h..e s hteses se
paAre stJres se gj 3.mna ;sHkes" Procedure elektronike e nderthurur me a to
s hkresore. Nj oftimi I koritra t es u krye ne Buletinin e dates 07 .0 6. 2010,
Tenderi( faza e I-re) el ektronike u zhvillua n e daten 01.07.2010 ora 11. 00. Ne
s is te m paraqesin ofertat e tyre 5 operatore, te cil et u kualifikuan per Iazen e
dyte : Me s h kresen n r . 389 t e dates 06.07.2010 j u dergua nj oftim ketyre
kompanive per te paraqit u r ofer tat teknike dhe ekonomike ne daten
28.07.201 0 ora 11. 00. Ne kete faze paraqiten ofer tat e tyre 4 operatore n ga 5 te
lajmeruar . Anetaret e KVO vleresuan me pike si pas t abel es ne DST proj ektet
teknike te paraqitura dhe me s h kresen n r. 236 / 6 te da tes 29 .07.2 0 10 u
nj oftuan per hapj en e ofe r tave ekonomike ne daten 30. 07. 20 10 ora 08 .30. Ne
kete el ate u hapen ofert at ekon omike dhe be vleresirni n e t otal i pi keve . Ne
daten 30.07.2 0 10 u be Kla sifikimi perfundirnt ar. Ne d aten 3 1. 07 .2010 paraqet
kerkese Oper at or i"Dalaci" , I k thehet pergj igje me shkresen 414/ 2 · t e el ates
04.08 .20 10 . Ne daten 06.08 .2010 miratohet Raporti Perrnbl edhes , Njoftimi I
Fituesit dhe dergohet per botim ky njoftim, I cili botohet ne Buletinin e da tes
23.Gusht 20 10 . Operatori fitues "Alfa Proj ekt 2006" paraqet s iguri min e
ko ntra tcs ne daten 30 .08.20 10 dhe Kontrata nens hk ru hc t ne daten
13.09 .2010. Dergohet per botim me shkresen nr. 323/ 12 Pr ot te dates
15.09.20 10 . Bot uar ne Bu leti n in e elates 20.09.20 10. Esh te likuiduar dhe
fondi per realizirnin e k esaj kontrate.
l' 18 lP)R>fJ)"IT<£:UllUlVHl' T}E nEAlLllZUAlRA filE V lI'IfITN 2(0 Jl Jl.
Pr ocedura me obj ekt; "ShteJrbi.m J1. me Roje Chrilie" Me n egocim pa botim
parapra k & Procedure e lektron ike - Kerkese per Propozim - SHERBIM. Ne Iillirn
te viti t me pro cedure "me negocim pa botim paraprak" u lidh kontrate me
operatorin "Eu ro gjici Security" Sh. P. K. ne baze te 20% te vleres se kontrates
deri ne hapj en e fond eve per Vitin 20 1 1. Me pas u derguan te dhena prane
Drej to r ise se Pr okurimeve t e Perqendruara n e Mini strine e Brendshme per te
kryer a to sipa s ligjit prokurimin per 2011. Me cl alj en ve n dimit te kes h illit t e
mini s tr ave per shfuqizimin e pikes "s h er bimi me roj e ci vile" te perj as htohej nga
prokurimi I Drej toris e se Prokurimeve te Perqericlruara, prokuruam foncl in prej
260 000 leke me TVSH me procedure me n egocim pa botim paraprak, cl eri ne
kryerj en e procedures per te gjithe vit in. Njoftimi i kori trates per fondin 3 500
000 leke, Tenderi elekt ron ik - Kerkese per Propozim - u zhvillua ne daten
01.03 .2011 ora 11.00. Kjo procedure u a nu llua dhe ky a nu llim u bo tua ne
Buletinin e da te s 07.03. 2011 per tu ri shpallur ne Buletinin e 07.03 .20011 ,
tenderi u zhvillua elektronikisht ne daten 07 .03 .2011 ora 11.00. Ne s is tern
paraqesin ofer tat e tyre 7 opera t ore , nga te cile t u kualifikuan te 5(peste).
Njoftirni i kl asifikimit u be elektro n ikis h t ne daten 11.03.2011. Pas an kese s se
bere nga tre operatore te cileve ju kthye pergjigje Brenda afateve ligjor e ,
ankesat e tyre u derguan prane KPP te vilet pezulluan procedure dhe kerkuan
rivleresirn. Rivleresrrni perfuridirntar u krye n e daten 28. 04 .20 11. Ne daten
05 .05.2011 miratohet Raporti Perrnbledhes, Njoftimi i Fituesit dhe dergohet per
botim. Botohet ne Buletinin e dates 09.05.2011. Operatori fitues "Eu rogjici
Secu r ity" Sh .P.K. paraqet s igu r imin e kontrates dhe Kontrata nenshkruhet po
24
ll e daten 09 .05.20 1 1. Es hte realizuar kon t r a t a clhe liku iduar dhe fond i per
r ealizimin e saj.
Procedura me obj ekt :"Pmlis]a e Pale s t X' e s se lLo"joe:rave" Procedure ele kt r onike
- Te nder i Ha pur - MALLRA. Njoftimi i kon t rates u krye ne Buletinin e dates
30.05.201 1, Tenderi el ektronik u zhvillua ne daten 20.06.20 11 ora 12 .00. Ne
s is te m paraqesin ofertat e tyre 5 operatore, nga te cilet u kualifikuan 3 (t r e). U
a pliku a for mul a e ofertes a n omalis h me t e ulet dhe ju be ke r kese per t e dh en c
s h pjegime per te justifiku ar kete oferte. Sipa s Procesve rbalit n e d osj e te dt .
28.06. 2011 mbi degjimin e perfa qesuesit te operatorit "Brati" shihet qe KVO-ja
venclosi te pranoje kete oferte.
Njofti mi i kl asifikimit per fu ri dirn tar eshte bere elektronikisht ne date n
01. 07 .2011. Ne daten 12 .0 7. 201 1 miratohet Raporti Pe rrnbledh es , Njoftimi i
Fi tuesit dhe dergchet per botim K"}' nj oftim, i cili botohet ne Buletinin e dates
11 Gusht 20 11. Operatori fitues "BRATI" pa raqet s igurimin e ko n trates n e
da ten 25.07.201 1 dhe Koritrata nen shkruhet ne daten 25.07.20 11 . dhe
s htesa e Koritrates ne dat en 23.08.20 11. Eshte real izuar kontrata dhe
likuiduar dhe fondi per realizimin e saj .
Procedura me objekt: P.alesbes se A U e1'd.Jkes" Procedure elektronike
-- Tender i I-:l apur - MALLRA. Njoftimi i koritra t cs u k rye ne Buletinin e dates
13.06. 2011, Ten deri elektron ik II zhv illu a n e daten 28.06 .2011 ora 12 .00. Ne
s is te m pa r aqe si n ofertat e tyre 4 operatore, nga te ci le t u kualifi ku an 2(d y).
Njoftimi i Idasi fikimit pe rfu ridirntar eshte bere elektroniki sht ne daten
02 .07. 2011. Ne daten 13. 07.2 0 11 miratohet Rapor ti Permbledhes, Njoftirni i
Fituesit dhe dergohet per botim. Ope r a tor i fitues "Ilir Alban ia Company"
paraqe t s iguri min e koritr ates ne daten 18.07. 2011 dhe Kontrata neri shkruhet
ne daten 26.07.20 11. Nj oftimi 1 Kon tr ates se n eri shkruar eshte bere ne
Bulet ini n e da tes 0 1. 08 .2011. Es hte r eal izu a r k ontrata dhe liku idua r dhe
fondi per reali zimin e s aj.
Procedu ra me obj ek t : Nd,elrtese' Procedure elek t ron ikc - Kerke s e
per Propozi rn - SHERBIM. Njofti mi i koritra tes u krye n e Bul ctinin e d a tes
27.06.20 11, Te n deri elektron ik u zhvillu a ne daten 04 .07 .2011 or a 11.00. Ne
sistem para qes in ofertat e tyre 5 operatore, n ga te cilet u k u alifi k u an te
5(pes te).
Nj oftirni i kl asifikimit perfu nd irn tar eshte bere elektroniki sht ne daten
12.07.2011. Ne daten 19 .0 7 .2011 miratohet Raporti Perrnbl edhes , Nj oftimi i
Fituesit dhe dergohet per botim. Botohet n e Buletinin e dates 01.08 .2011.
Opc r a tor i fitues "MENI " Sh. P.K. paraqet s igu ri min e koritrates ne daten
28.07 .20 11 dhe Kontrata nenshkruhet po n e daten 28 .07.2011. Njoftimi I
Kontra tes se nerishkruar esh te be r e n e Bule tinin e dates 08 .08 .2011. Eshte
r eali zuar kontrata dhe lik u idu a r dhe fondi per rea lizimin e s aj.
Procedura me objek t : "BlieJr'je Literature e Hua]'1 Procedure el ektronike ­
Kerkese per Propozim - MALLRA. Njoftimi i kontrates 1..1 krye ne Buletinin e
da tes 27.06 .2011, Tenderi elek t ronik u zh villua ne daten 04 .07.2011 ora
10 .00 . Ne sistem paraqesin oferten vetern nj e operat or , procedura anulohet per
nj e procedure tjeter. Anullimi botohet ne Buletinin e dates 11. 07 .2011.
Rih iclhet perser i ne si s tem d h e botohet Nj oft imi I Koritrates ne Buletinin e da tes
25
11.07 .20 11. Tende ri elektron.ik hapet ne daten 15.07.2011 or a 10.00.
Paraqesin ofertat e tyre 3 (tre )opera to re te cilet kualifikohen qe te tre.
;. .
Njoftimi i klasifikimit perfundimtar es h te bere elektronikisht ne daten
19.07. 2011. Ne daten 26 .07.20 11 mira tohet Raporti Perrnbl edhes, Njofti mi i
Fituesit dhe dergohet per botim. Operatori fitues "ADRION" Sh.P.K. paraqet
s igu rimin e koritrates ne date n 28 .07.201 1 dhe Kontrata n enshkruhe t po ne
daten 28.07.2011. Njoftim: I Koritrates se nerrs h kruar eshte bere ne Buletinin e
date s 08 .08 .2011. Eshte realizuar kontrata dhe likuiduar dhe fondi per
realizimin e saj .
TEARDHURAT
Pro cedura me objekt :"](\J.dleJrlthmd. K F1UJ.5!hl,es se Pr ocedure elek t roriike ­
Kerkese per propozim - PUNE . Njoftimi i kori tra.tes u krye ne Buletinin e d ate s
06. 06. 20 11, Tenderi elek tronik u hap ne daten 06. 06 ,2011 ora 12 .00. Por pas
koristatimi t t e elisa ga bimeve ne DST u vendos Anullimi I procedures me
Urdhrin nr. 372/ 1 Prot te dates 10. 06. 20 11 per tu ri shpallur ne Buletinin e
dt. 02. 07.20 11. Tenderi el ektronik do te hapet ne 11.07.2011 ora 12 .00. Ne
sistem paraqesin ofertat e tyre 11 operatore, nga te cil et u kualifikuan 5(pese)
dhe u s 'kualifiku an 6 (gjash te) operator-e. Klasifikimi perfuridirntar u be ne
si s t em ne d aten 19.0 7.2011. Ne pritj e per t e s h pallu r fit u esin ope ratori" Ra pi"
Sh.p.k. paraqet a n kese . Sqarohet goj a ri s ht dhe me s hkri rn me s hkresen nr .
47 1/ 1 date 27.07.2011. Njoftimi J reriditj es perfundirnta re u be ne sistc m rie
daten 19.07 .2011 9 dy elit e me vo riese pa si s is te mi ishte I bllokuar nga APP-ja).
Rapor ti Per rnbledhes u har tua ne daten 26.07.20 11 elhc Nj oftimi I Fituesit po
ne kete d ate dergohet per bo tim.
Pa s a n keses se Bas hki mit te Opera toreve "Rrapi&Drini" Sh .p.k. pra ne UST dhc
Avokati t te Prokurimeve , Re kt ori me Urdhrin nr. 44 1/1 date 28. 07.2 0 11
pezullon procedurcn deri ne marrj en e nj e Vendimi nga Avokati i Pr okurimeve .
Pas kerkeses se Av. Pr okurimeve per s hqyrti m dokumenta cioni, personi i
au torizuar perpilon nj e informacion te holle s is hern lidhur me kete tender me
nr . 442/1 c1he 442 /2 perkatesi sht date 28 /07/:2011 dhe 29/ 07/ 20 11 si elhe i
ven ne dispozicion ketij institucioni te gj it he dokumen t a ci onin e ncvojshcrn qe
ke r koje rie lidhje me proce cluren.
Ne daten 12 /08/2011 me shkresen 11r. 510/6 Avokati i Prokurimeve men
veridirnin per mbylljen e hetimi t admini strati v dhe i k erkori KVO ne baze te
Ligjit t e rivleresoje kete procedure. Ju bejme me dije se Titullari i Autoritetit
Kontraktor si d he dy nga a n etare t e KVO-se nga dat a 10-24 Gusht kane qcn e
me sherbirn pune jashte vendit. Per kete arsye rivleresimi i p rocedure s eshte
s h tyre , per kete eshte mbajtur nj e procesverbal qe eshte pj ese e dosj es .
Ne daten 19.08. 20 11 u informuan elek tron ikish t te gjithe ope ratore t
pj esernarres ne kete procedure elektronike qe do te behej r ivleresirn. Me pa s ju
kerkua operatoreve me oferta anomalish me te u let t e dergonin el ektroni ki sht
sqarime ne lidhje me argu menti min e ofertave te tyre , sqarimet duhej ti sillnin
deri ne daten 23.08.20 11 ora 12 .00. Ky J!d:B\ s lifi k i m. u he ll1e s n. slbem ne daten
25. 0 8. 2011 . Fitues dilte firma "Rr a pi&Drini" Sh.p.k.
Ne pritje per te shpallur fituesin neperrnjet si stemit para qet a n kese n oper atori
"Erges Mat" , i cili nuk esh te dakort me ndryshimin e fit u esit per kcte tender
/
26
,/
./
/ / me ar syen se ishte shpallur a i nj ehere fitues , nder s a Bashkimi i Operatoreve
/ ,. "Rrap i&Dri n i" Sh. p . k. esht e paraqitur ne te dy heret me vlera te ndryshrne .
//;. Mendimi. i. tyre qe i vlerave i ..
(4" . autornatikisht . Ne perfuridim 1 kerkon KVO- s e t e rivlcresoj e me perg]eg] esl
<: perseri proceduren .
Pa s ardhj es s e arike ses me s h k resen nr. 442 /4 d ate 30. 08.20 11 t e Titullarit t e
Autoritetit Kontraktor pezull ohet pers eri procedura dhe i kthehet perseri per
r ivleresi rn KVO-s e, nj ekches iaht i kthejme pergjigje dhe operatorit "Erges Mat"
me s h kresen nr. 442 /5 d a te Ol L 109. 2011 k1JJl i t hernr qe kerkes a e t ij e s hte e
dr ejte diUl t ie IT' llvli(l2lJl'cs,<OJ het IPiDJIi lke;"te shkrese ky operator
lDl1J.Jl k e ka mane ne koJtaen e rll'i1!l1l1l1l.:rr .
KVO-ja pas i beri dhe nj ehere perlloga ritj en e gabimit t e korrigjuar nga operator!
"Rr a p i&Drini" vuri re qe ga birn is h t n uk kishte marre para sysh qe korri gjimet e
gabimeve nuk duhet t e j eri e me t e larta se 2% te vle rcs s e ofertcs ekonomike te
ofr uar ( sipas VKM nr. 1 dt . 10 .0 1. 20 07 i ndryshuar, Kr eu V, pika 4 "<; ") , per
ke te arsye ajo n e ri vleres imin e dyte s 'kualifikoj ofer te n e operatori t
"Rrap i&Drin i" si oferte t e papergjegj shrne.
l'lle tdl.mte1l1\ 02U09020Jl.l n be rtvleres.imi Ee:rf1l.Rl11 l.':i Um t all." nga ana e KVO-se.
Mbyllj a nga Nj esia e Prokurimit u be ne d aten 05.09.2011, per a rsyen se
pcrs onit t e a u to r izuar nuk ja merrt e s is te mi brenda elit es vle resimin e KVO -s e.
Me perfaqesuesin e Operat orit "Er ges Ma t " 1..1 s qaruam por pa si ka pare
vle res imin ne s istern a i t ashrne e kish te bere a n kesen prari e KPP- s e . Ky i Iuridit
me shkresen nr. 7 59/ 1 elat e 0 5 .09. 2 0 11 kerkon nje informa ci on t e holl es is he rn
per te gj ithe proccduren e tejezgjatur. Me s h kreseri nr. 477 /1 date 08.09.2 0 11
dc rgohct informa cionin i k erkuar . Komision i i Prokurimit Publik me s h kresc n
nr . 759/3 date 15 .09 .2011 rne r r Ve ridi m qe "Au to ri tc ti Koritra ktor" te
vazhdoje proceduren".
Du ke iu referua r ren ditjes s e la rtperrn endur, pra ri vl eresirnit per te dyten h ere
a te le dates 02 .09 .2011 ( n e sistem u rriorr n e da t en 05 .09 .2011)
Ope rato r i"ERGES MAT" Rruga "Stavri Themeli" Pall .5 / 1, Tir a ne rezulton fi tues
i kesaj proc edure te t ej ezgj atur, oferta e tij me nj e vle re te pergjiths h me prej 3
6 17 0 50 leke es h t e identifikuar s i ofert a me e s u ksessh me .
Nj o ftJim n i lk:b.sHHd.mi rt eshlte bere eH<ektJronHdsht ne dt, 02.09.201 1.
Nj oftirni i kl a sifikimit perfuridimtar esh te bere elektroniki sht n e daten
02 .0 7 .2011. Ne daten 13.07.2011 miratohe t Raporli Perrnblcdhes
Rivleresimit, Njoftimi i Fituesit dh e dergohe t per botim.
Ope ra to r i pa raqet Sigurimin e Kont rates s i dhe d okumenta cionin or igj inal ne
date n 04. 10.2011 , Kontrata lidhet n e d aten 05.10.2011 dhe Njoft imi i
Koritrates se Nerishkruar botohet ne d aten 17.10.2011 .
}pajlsje Kompjll1.terHce - TE ARDHURA
Procedura me obj ekt: "Ble rje Pajisie komphll.1terike" Procedure elek t ro ni kc ­
Ker kese per Propozim - MALLRA. Njoftimi i k oritrates 1..1 krye n e Buletinin e
da te s 13 .06 .20 11 , Tenderi elektronik u zh villu a n e daten 20 .06.2 0 1 1 ora
10 .00 . Me k erkes e t e nj e operat or i 1.1 be nje moelifikim n e dokumentaci on ,
specifikime te cilat 1..1 b otua n dhe te n d eri u zh villua n e d aten 27. 06.20 1 1 ora
10 .00 . Ne s is te m paraqesin ofertat 3 (tre) oper atore, kualifikohen te lr e.

/ ';1'
/ '­
/ ""
//
27
/
,.f'1 Kl asifikimi perfundimtar u be ne daten 02.07.2011. Ankese ka pa raqitur
/ ; operatori "Infosoft si stem" te cilit ju k thye pergjigj e me shkresen 408 /1 prot.
" Dt . 05.07.2011. Ne daten 13.07.2011 u miratua Raporti i Pergj ithshern dhe
__ Njoftimi I Fituesit i cili botohet n e Buletinin e dates 25.07.2011. Kontrata
nerishkruhet ne 12 .08.2011 dhe bo tohet ne Bule tinin e dates 22.08. 20 11,
5. - AUJOITKMli I HfFORIMLACJIOllHT IF'!NAN'CKAR,
Informacioni financier
U a u dit ua bilancin kontabel i Universitetit Sporteve Tirane per u sh trimin e
mbyllur me date 3 1 dhjetor 20 10 dhe pasqyrat perkatese t e t e ardhurave dhe
te fluksit te parase per ket e u shtrim. Pe rgat i tja e ketyre pasqyra ve fin anci a re
eshte pergj egj es i e drejtimit te uni versitetit. Pergj egj esia j one esh te qe bazu a r
ne au diti min e krye r , te s hpreh im nj e opinion mbi keto pasqyra fin anci are.
Sipas opini onit tone, pasqyrat financi are j apin nje pamj e te ve r te te dhe te
sinqerte te gjendjes fin anci are te universitetit me date 3 1 Dhjetor 20 10,
rezultatet e veprirntarive te saj dhe flukset e pa rase per u shtrimin e mbyllur, ne
paj tim me Standardet Nde rk orn betare t e Kontabilitetit.
Kontabi liteti ne kete institucion es h te mbajtur ne perputhj e me ke r kesat e
ligji t n r . 9228, da te 29.04.2004 "Per kon tabili te ti n dhe pasqyra t fin anci are cc i
ridrysh u a r ,VKM nr 248 da t e 10. 04.1 998, i ndryshua r me VKM nr 25 d a te
'20.0 1.200 1 'per miratimin e planit kontabel publik.per org a net e pu sh t eti t
lokal, insti tucionet shtet er ore, qendro re s i dhe nj esite qe vare n prej
tyre"udhezimet e Ministrise s e fina nca ve nr.2 date 29 .0 1.200 1 " per per gatitj en
e llogarive vjetore t e viti t 200 1te insti t ucionee qendrore ,organeve te
puahtetitveridor elhe nj esive qe vare n prej tyre"elhe nr 14 d ate 28. 12.2006 "Per
pergati tj en clhe raportimin e pa sqyra ve fin aneiare vjeto re t e viti t 2006 per
in stitucion et qe rid rore , organet e pusht etit vendor dhe nj esive qe varen prej
tyre si dhe nj es ive te meriaxhirni t zbatimit t e projekteve e marreveshj eve me
do nato re t e huaj s i clhe udhezimit nr. 26 date 27. 12 .2007 "pe r pergati tj e n dhe
raportirnin e pasqyrave fin anci are vjeto re"
- Mbahen ne menyre te rregullt dita ri i a rkes, d itari i bankes , dita ri i magazines
dh e Libri i m adh "ee n t ralizat or i".
- Te dhenat ne ko n tabilite t jane regj istrua r n e ko h e d he ne menyre
kronol ogjike .
- Shuma e pergjithshrne e ditareve r a kordon me shurneri e pergjithshrne te
cen tra liza tor it.
- Jane mbajtur llogarite an a li ti ke. Nga kontrolli doli se ate perputhcri me
llogarite s in te tike.
Eshte bere r akordirni i vazhdues hern me De gen e Thesarit per te a rdh u rat dhe
sh pe nzimet , ditaret ishin regjistruar n e cen tralizato r ku dhe kane re zultuar
shifrat qe j ane hedhur ne bil ane.
- Te dhenat e bil anei t r akordojne me te dhenat e kontabilitetit.
Postet e bil ancit jane te plote s uar a ne t e gjitha seksionet, pa ga bime dhe jane te
s hoqe ruara me analizat per katese
Sh pe nzimet e konstatuara nga Univer siteti per tu kryer me fonel et buxhetore te
vitit 20 10, si paga, s igurime s hoqeror e e shcndetesore, tatimi mbi page per
muaj in dhj etor, j ane kontabilizua r:
28
/
/
/
/ Ne lJog. 7206, gjith sej 1073 69945 leke qe konsiston n e:
t 85 085 5471eke pa ga .
9 332 841 Idee t atirn mbi pa ge .
11 633 135 leke s ig.s hoqerore.
1 3 18 422 leke sig. Sheri detsore .
Llog. 831 gjit hsej 11 739 034 leke te ardhurat e perdoru r a ne investime per
vit in 20 10.
Llog. 8420 gjit hsej 12000 t e a rdhu ra te derdhura ne buxhet.
Llog 4342 detyrimet buxhe tore te palikuiduara gjithsej 10.124.126 leke qe
ko ris is toj ne ne:
8.661. 0 19 leke pa ga , s igurime s hoqerore, s heri detsore e s u plementare, tati rn
per pagat e dhj etor 20 10 .
1.463 . 107Ie ke furni tore tevi tit 20 10.
Llog.520 "Di sponibil it ete n e thesa r " esh te ne s h u rnen 18.652 .671 leke qe
konsi ston n e:
374 .627 leke mjete ne ruajtj e (5% garanci punimesh).
18 .278 .044 leke t e arcl h u ra qe tra shegohen n e vitin 20 11.
Keto s huma rezultojne sipas akt-rakordimit te te arcl h u rave me dcgen e
thes a rit Tirane .
Llog. 2 1 "Akt ive te Qe ndru eshme te Tru pezuara" j a ne rregj is t r uar I:e gjitha
blerjet. pe r in vestime dhe konkreti sht:
11. 261 .4 98 le ke s h tese nga te ardhu rat e k rijuara n ga institucioni per
rikons truks ione, Projekte te pis hirie s d he Shteses se pa lestres se gimnast ikes
ctj .
3.3 29.7 12 le ke esh te fin a n ci m n ga Buxheti per "Rikonstru ks ion te rrj etit
elektr ik" ne godin en e Un ive rsiteti t te Sport eve.
2.388 .60 5 le ke fin ancim nga p rojek ti "Te mpu s " krijim fondi n e bibliotc ke r: pas
kon tratave t e lidhura per kete qelli rn
6 1.749. 4 03 leke eshte marrj a n e d or ezirn e ish godines se kori vik teve
rnbeshtetur ne VKM nr.
Llog.230 Shpenzime per r r itj en e AQT ne vleren 0 leke per stu di me e
proj ektime kryesisht fin ancim n ga PKKZH.
In ventari zimi i vlerave materiale per viti n 20 10, es h te bere n e me nyre te
r re gull t dhe j ane nxj erre rezu ltate t, duke zba tuar keshtu kerkesat e ligjit nr.
6942, date 2 5. 12 . 1984 dhe VKM nr. 70, d a te 11. 03 .1985 "Per a d min is t rimin,
ruajtj eri , qarkullimin dhe evidentimin e vlerave materiale e monet a re". Me
Venclim 1 date 11. 01. 201 0 es h te ngritur komisioni per kryerj en e inveritarizimit
te vlerave materi a le dhe mone tare n e Departamentet dhe Administraten e
AEFS.
Me Vendi m Nr 2 dt 11/01/20 10 eshte n gritur komisi oni per kryerj cn e
inventarizirnit te pasuri se n e ma gazine per vitin 2 0 10.
Me Vend im Nr 48 c1 t dt 14 .04.201 0 nr 224 prot, Vendim Nr 47 d t dt
14.04. 20 10 nr 223 prot eshte n gr itur komi si oni per nxj errj en e mate r ialeve
jashte perdori mit.
../
29
Me Vendim 62 , date 20.05.2010 Nr 303 prot esh te ngritur komi sioni per
a s gj esim in e materialeve te nxj erra jashte perdorirnit.
Per vitin 20 10 jane nxj erre jashte perdorimit ne llog 327 " Inventar i im et"
eshte 1.563 .485 leke le ke d h e ne llog 214 "Instalimne teknike,makineri e
pai sj e e ve gla pune " vlera prej 1.532 .9 26 leke, llog.218 "Inventar Ekonorni k"
1.308.576 leke, ne llog.312 "Mater iale" vlera prej 4 .844 leke.Ne total j ane
nxj ere jashte percl orirnit 4 .409. 831 leke .
Me Vendim 83 date 20.05.2011 NT 3 28 prot eshte ngritur komisioni per
kryerj en e inventarizirnit t e vlerave rnateriale dhe monetare ne Departamentet
dhe Administraten e UST.
Me Vendim Nr 12 el t 14 /01 / 2011 Nr 4 7 prot esh te ngritur korni s ioni per
kryerj en e inventari zimit te pa suris e ne magazinen e UST.
Me Shkres e Nr 6 55 prot dt 05.1 2. 2011 nr 224 prot, esh te n gritur komis ioni
pe r nxj errjen e ma teri aleve jash te perdorimit.
6- l \ UDJI TITM IT PERDORHVHT 11'E JF' ONDlEVlFt PER BURSAl'
-Zba timi i kritereve per dherii en e bursa ve per s t u den te t e viteve te dyta e larte
Per vi ti n akademik 2010- 2011 kane perfituar burse gjithsej 48 s t ude ntc.
Bu rsa jane akord uar n e zbatim te VKM nr . 759, d a te 15.09.2010 "Per ku ota t
financi a re te u shqimit ne men s a e konvi kte, burs a t e s htetit dhe pa gesat e
nxeriesve dhe te s tu denteve n e in stitucionet arsimore publike"
Me urdhrin e Rektorit nr. 130 elate 15.11. 20 10 es h te ngritur komi si oni
vle resirn it te dokumentacionit te bur save per vitet e dyta e siper.
Kornisioni pasi ka shqyrtuar dokurnenta ci onin bazuar ne proces ver balin te
miratuar nga Re k tori re zulton si me pos hte :
Vite t Bu r s e e plote
I
1/ 2 e burses G jit hsej te pl ota
!
Vi ti I 3 19 12.5
Viti II 4 8 8
Viti III I 11 3 12.5
Sipas VKM nr.759 date.15 .09 .2010, pika 14 afati perfundimtar i s h qyr ti mit te
cl okumentacionit t e burs a ve t e studenteve eshte data 15.11.2010. Mbas
sh qyr t imi t t e d ok umen ta cion it te burs a ve dhe venelimit t e komisionit !ista e
s tu den teve bursiste es h t e miratuar nga Rektori, me s hk r esen nr.60 1/ 1
dt.15.11. 20 10 "Mbi miratirnin e bursave te srudenteve te ciklit te pareiviti
II,III)" .
Per s tu den te t e vitit t e pare dokurnenta cioni u gj et i rregullt. Nga rrethet per
s tu den te t kane a rdhur vendimet or igji n ale nga kornunat dhe bashkite dhe te
konfirmuara nga Drejtorite arsirnore
Theksojme se te gjithe studentet e traj t u a r me burse plotesojne kriterin s ipas
pikes nr. 1 te Vl{]\;I cituar me 1art ku percaktohet s e perfitojne burs e vetern
stu derite t te cil et ncljekin nj e program studimi te ciklit te pare me kohe te plate.
~
.. "',1
" .v
., '
i
30
Nga auditimi i librit te bursave te studenteve r ezulton s e riurnri i s tude nteve qe
pe r fitoj nc burse esh te i bara barte me numrin e srudenteve sipas ven d imit te
komis ionit. Bursat xhirohen ne llogarine e cdo s t u dent i ne banke .
7 -AUDI"fIMJI I JUhT ITVli'lf'JETEVE TE eRA IcrrLESli DHE BARAZII NE
Au dituam fondet per programin "Cilesi dhe Barazi n e Arsim". Obj ektiva t e ketij
obj ekti j ane per te mbeshtetur Strategjine e Arsimit Kombetar ne d rej ti m te
perrniresimi t t e cile s is e s e kushteve te mesimdhenies per s tu den tet per te
rritur rolin e tyre ne edukimin e pergji thshern dytes or dhe per te iniciuar
reforrneri e a r s imit te la r te.
PllQJek U &6 Cli iLJEi;Sli DHE EAlRAZUIJI NJE AlRSHlJ1F
9
- Jl3.1lJ. J!]kmBQJ1!: e Jr(\J) J!'Il;)
SHOPPING
Pr oj e kt.i me Hb.JllR 66Refol!' ltlill irrr.mi :i mce'tod.oRogj ise a he telkm.uJ.n{<iJ).ve t.e
.k om n.u. 2l1l iJId m it rme m e
JP'Jt' I\)Je k U Dr. ArlJ:il te.R1l lKa'C1Ul l"Jrn. Procedura SH OPPllNG m e objekt MJBRell:j e JPl8l.jJ1. 5j-e
d®llKtll'olf1RRKe nevojat e UST-fM:'l " . Fondi qe u prokurua ishte : 8 598 800
leke. Pasi u h ar tuan specifikimet tek n ike per paji sjet qe do te bliheshin u
plote suan cl okumenta cioni n e s hqip dhe angli sht s ipas udhezirneve te l\JfASH (
Marrualit ) . Ky dokumen tacion u dergua per rniratirn nga B .8. neperrnj et
MASH. Ne dosje eshte e a r kivu a r gjithe korrespondenca me MASH d he B.8.
Ftesa per kuotim ju dergua 5 operato reve . Te nde r i zhvillo he t ne d aten
02.03. 2011. Paraqesin ofer tat 3 (t re) ope r atore nga 5(pese) te ftuar. Ne da te n
15 .04 .2011 lidh e t kontrata me kompariine fitue s e "ADAS" Sh.P.K. , vlera fituese
eshte 8 560 600 leke. Publikohet ne s h qip dhe a nglis h t n e Bule tinin e dates
16.05 .201 1. Eshte rea lizu a r kontrata me vl eren 8 460 6001eke
TEf.\VIDEn
lP'Foj, eilK1l:Ji rrae t ii1tlUH J1 IF'1illlTlk'.s)i {lJ J!1<lJ.r
9
? jplJr,'Q)jek H
Pr of.As.Dr, A gr on JH:':ms<Jl. . Proceclura 1',eJl'Jl.,m·er K tO>mbeitaJr NClB: me objekt " Ble rje
paj isje pe r hll.1b'C>Jr:mt ©.d.JTh ,e vlereaimit f1Ul :a1l.ksiol\1\:mr' per nevojat e UST-se . Fondi
qe u prokurua ishte : 12 000 000 !,ekiL Pasi u hartuan specifikimet teknike
per paj isjen qe do te blihej u plotesuan d okumentacioni standard i tenderit ne
s hqip dhe angli sht sipas udhezimeve te MASH ( Manualit ) . U botua lajrnerimi
per daten e zhvillimit te tenderit dhe menyreri e te r h eqj es s e dokumentacioni
ne Bu le t in in e dates 2 9,08 .2011. Ky dokumenta cion u terhoq kundrejt
mandate pages es nga 6 (gjashte) oper a to r e . Afati I funclit per dorezirnin e
oferta ve ishte data 29 .09.20 11 ora 11.00. Paraqiten ofer ta t e tyre 4 [kater)
operatore. Fituesi u vleresua n e d aten 0 7. 11. 201 1 operatori "GEN ALB"
Sh .P.K. me ofer te n e tij 9 84 0 000 1eke me TVSH. Njoftimi i fituesi t u d ergua
per botim dhe u botua n e Buletinin e d ates 28.11. 201 1. Kontrata u liclh n e
daten 2 1. 11.20 11 dhe 1.-1 publikua n e Buleti nin e dates 12 .12 .2011. Raporti i
..,
31
Vleres irnit t e tenderi t dhe Rekomandimet per nen s h k ri mi n e kontrates JU
dergua MASH pe r B. B. ne dat en 04. 11.201 1.
Kontrata esh te realizuar ne vleren 9 840 0 00 leke dhe pri tet fin ancimi i saj per
kete vit (201 2).
Proj ektraport i mbahet ne dy kopj e, pa si lexohet nga pale t nj e kopj e e firmosur
sebash ku rneopsion et ne se ka , brenda afati t ligj or i dergohe t gr u pit te
a uditimi t.
Falemi nderit per ba s h kepuni mi n.
GRUlPJI .AUDr r rr
, _ I, i
.I
,.. "1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful