You are on page 1of 6

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KẾT NỐI

NGÂN LƯỢNG VỚI MAGENTO
Technical Specification, Version 1.0
October 2012

Mục lục
I.

QUI TRÌNH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG QUA HỆ THỐNG NGÂN LƯỢNG.

II.

NGÂN LƯỢNG VÀ MAGENTO ............................................................................................. 3

1. ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP WEBSITE ........................................................................................... 3
2. CẤU HÌNH NL TRONG HỆ THỐNG MAGENTO ............................................................. 4
3. WEBSERVICE CẬP NHẬT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG................................................ 5

I.

QUI TRÌNH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG QUA HỆ THỐNG
NGÂN LƯỢNG.

II.

NGÂN LƯỢNG VÀ MAGENTO

1. ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP WEBSITE
- Login vào hệ thống NL : nganluong.vn
- Vào phần “TÍCH HỢP THANH TOÁN”, chọn loại hình bán hàng “Bán hàng
hòa vật chất “, chọn “Tích hợp nâng cao”, chọn “Đăng ký tích hợp website”
- Nhập đầy đủ các thông tin form yêu cầu như hình vẽ :

-

Lưu ý : “Địa chỉ webservice :” là địa chỉ ws bên Magento xây dựng để bên NL
gọi và cập nhật trạng thái cho hóa đơn bán hàng.
Đăng ký xong trở lại danh sách website đã đăng ký, lúc này ta lấy “Mã
website” để cấu hình trong hệ thống Magento.

2. CẤU HÌNH NL TRONG HỆ THỐNG MAGENTO
- Vào System -> Configruation - > Payment Methods -> Tích hợp ngân lượng

-

Nhập các thông cần thiết và chọn Enable = “Yes”. (Xem thêm phần tích hợp
NL)
Như vậy đã cấu hình xong phần NL vào hệ thống Magento.

3. WEBSERVICE CẬP NHẬT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG
- Khi khách hàng thanh toán xong bên hệ thống NL, hệ thống NL sẽ gọi ws bên
Magento, để bên Magento cập nhật trạng thái của đơn hàng.
- Ws : (thư viện nusoap.php)

-

Hàm UpdateOrder này hệ thống NL sẽ gọi và truyền các tham số vào để bên
Magento xử lý.
Magento xử lý cập nhật đơn hàng :

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ
DVMS
(08) 360 289 37 info@dvms.vn
www.DVMS.vn