You are on page 1of 6
TÀI LI Ệ U HƯỚ NG D Ẫ N QUI TRÌNH K Ế T N
TÀI LI Ệ U HƯỚ NG D Ẫ N QUI TRÌNH K Ế T N

TÀI LIU HƯỚNG DN QUI TRÌNH KT NI NGÂN LƯỢNG VI MAGENTO Technical Specification, Version 1.0 October 2012

NG D Ẫ N QUI TRÌNH K Ế T N Ố I NGÂN LƯỢ NG V

Mc lc

I. QUI TRÌNH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG QUA HTHỐNG NGÂN LƯỢNG.

II. NGÂN

LƯỢNG VÀ MAGENTO

3

1. ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP WEBSITE

3

2. CU HÌNH NL TRONG HTHNG MAGENTO

4

3. WEBSERVICE CP NHT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

5

2. C Ấ U HÌNH NL TRONG H Ệ TH Ố NG MAGENTO 4 3. WEBSERVICE

I.

QUI TRÌNH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG QUA HTHNG NGÂN LƯỢNG.

HÀNG MUA HÀNG QUA H Ệ TH Ố NG NGÂN LƯỢ NG. II. 1. NGÂN LƯỢ
HÀNG MUA HÀNG QUA H Ệ TH Ố NG NGÂN LƯỢ NG. II. 1. NGÂN LƯỢ

II.

1.

NGÂN LƯỢNG VÀ MAGENTO

ĐĂNG KÝ TÍCH HP WEBSITE

- Login vào hthng NL : nganluong.vn

- Vào phần “TÍCH HỢP THANH TOÁN”, chọn loại hình bán hàng “Bán hàng hòa vt chất “, chọn “Tích hợp nâng cao”, chọn “Đăng ký tích hợp website”

-
-

Nhập đầy đủ các thông tin form yêu cầu như hình vẽ :

- Lưu ý : “Đị a ch ỉ webservice :” là đị a ch ỉ

-

- Lưu ý : “Đị a ch ỉ webservice :” là đị a ch ỉ ws

Lưu ý : “Địa chỉ webservice :” là địa chws bên Magento xây dựng để bên NL gi và cp nht trạng thái cho hóa đơn bán hàng.

Đăng ký xong trở lại danh sách website đã đăng ký, lúc này ta lấy “Mã website” để cu hình trong hthng Magento.

để c ấ u hình trong h ệ th ố ng Magento. 2. - C Ấ
2. -
2.
-

CU HÌNH NL TRONG HTHNG MAGENTO

Vào System -> Configruation - > Payment Methods -> Tích hợp ngân lượng

WEBSERVICE C Ậ P NH Ậ T TR ẠNG THÁI ĐƠN HÀNG - Nh ậ
WEBSERVICE C Ậ P NH Ậ T TR ẠNG THÁI ĐƠN HÀNG - Nh ậ

WEBSERVICE CP NHT TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

- Nhp các thông cn thiết và chọn Enable = “Yes”. (Xem thêm phn tích hp NL)

- Như vậy đã cấu hình xong phn NL vào hthng Magento.

3.

- Khi khách hàng thanh toán xong bên hthng NL, hthng NL sgi ws bên Magento, để bên Magento cp nht trng thái của đơn hàng.

- Ws : (thư viện nusoap.php)

thái c ủa đơn hàng. - Ws : (thư việ n nusoap.php) - Hàm UpdateOrder này
-
-

Hàm UpdateOrder này hthng NL sgi và truyn các tham số vào để bên Magento xlý.

- Magento xlý cp nhật đơn hàng :

CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn
CHÚC THÀNH CÔNG!
THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ
DVMS
(08) 360 289 37
info@dvms.vn
www.DVMS.vn