You are on page 1of 4

TI LIU CU HNH WEBSERVICE KSOAP

TRN MAGENTO

Ti liu k thut
06/2012

Lch s chnh sa
Ngy thng

Version

14/06/2012

1.0

M t

Ngi vit
Hunh Ngc Tm

Table of Contents
Cu hnh webservice ksoap: ............................................................................................ 2

1.

To role: ................................................................................................................................2

nh ngha role: ...................................................................................................................2

To role:..............................................................................................................................2

To user : .............................................................................................................................3

nh ngha ..........................................................................................................................3

to user :............................................................................................................................3

1. Cu hnh webservice ksoap:


a

To role:

nh ngha role:
Role l mt tp hp cc quyn hn can thip ti nguyn ca h thng nh: truy sut vo sn
phm, to category.

To role:
to role ta vo admin web service soap/xml-rpc- role nh hnh v

Trang 2 /4

Mn hnh to role hin ra : ta in vo tn ca role v tin hnh chn resource cho role ny sau
lu li cu hnh
b

To user :

nh ngha
User l ngi dng c th can thip vo resource ca h thng da trn nhng c quyn c
cp

to user :
to user ta vo admin web service soap/xml-rpc- user nh hnh v

Trang 3 /4

Mn hnh to user hin ra ta in thong tin ca user mun to vo :

Username l tn truy cp ca user, api key l mt khu truy cp khi gi web service
Sau in d thng tin ta chn role cho user v lu li
Nh vy l ta cu hnh xong mt web service trn magento, khi ngi dng gi ta cung cp cho
h ti khon v mt khu ngi dng s dng

CHC THNH CNG!

THNG TIN LIN H H TR

DVMS
(08) 360 289 37 info@dvms.vn
www.DVMS.vn

Trang 4 /4