You are on page 1of 4

TÀI LIỆU CẤU HÌNH WEBSERVICE KSOAP

TRÊN MAGENTO

Tài liệu kỹ thuật
06/2012

Lịch sử chỉnh sửa
Ngày tháng

Version

14/06/2012

1.0

Mô tả

Người viết
Huỳnh Ngọc Tâm

Table of Contents
Cấu hình webservice ksoap: ............................................................................................ 2

1.

Tạo role: ................................................................................................................................2

a

Định nghĩa role: ...................................................................................................................2

Tạo role:..............................................................................................................................2

b

Tạo user : .............................................................................................................................3

định nghĩa ..........................................................................................................................3

tạo user :............................................................................................................................3

1. Cấu hình webservice ksoap:
a

Tạo role:

 Định nghĩa role:
Role là một tập hợp các quyền hạn để can thiệp tài nguyên của hệ thống như: truy suất vào sản
phẩm, tạo category……….

 Tạo role:
Để tạo role ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- role như hình vẽ

Trang 2 /4

Màn hình tạo role hiện ra : ta điền vào tên của role và tiến hành chọn resource cho role này sau
đó lưu lại cấu hình
b

Tạo user :

 định nghĩa
User là người dùng có thể can thiệp vào resource của hệ thống dựa trên những đặc quyền đã được
cấp

 tạo user :
Để tạo user ta vào admin  web service  soap/xml-rpc- user như hình vẽ

Trang 3 /4

Màn hình tạo user hiện ra ta điền thong tin của user muốn tạo vào :

Username là tên truy cập của user, api key là mật khẩu để truy cập khi gọi web service
Sau điền dủ thông tin ta chọn role cho user và lưu lại
Như vậy là ta đã cấu hình xong một web service trên magento, khi người dùng gọi ta cung cấp cho
họ tài khoản và mật khẩu để người dùng sử dụng

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS
(08) 360 289 37 info@dvms.vn
www.DVMS.vn

Trang 4 /4