You are on page 1of 3

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỦY ĐƠN HÀNG MAGENTO 1.

7 Tài liệu kỹ thuật 07/2012
Lịch sử chỉnh sửa
Ngày tháng 07/2012 Version 1.7 Mô tả Người viết DVMS

1. Quản trị website hủy đơn hàng cho khách hàng: Quy trình hủy đơn hàng: Khách hàng sau khi checkout đơn hàng mà muốn hủy đơn hàng thì liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng => khi đó quản trị website sẽ đăng nhập vào hệ thống => menu Sales => Orders => chọn vào đơn hang muốn hủy => trong list: “Actions” chọn: “Canel”

Trường hợp muốn thêm Actions xóa đơn hàng trong phần quản trị thì tham khảo thêm module sau: http://www.mgt-commerce.com/magento-delete-orders.html

2. Khách hàng tự hủy đơn hàng: Muốn hệ thống cho phép khách hàng tự hủy đơn hàng thì cần cài thêm module sau vào hệ thống: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/site-management/customerservice/order-cancel-link.html sau khi cài đặt thêm module vào hệ thống thì trong danh sách đặt hàng của khách hàng sẽ có thêm nút hủy đơn hàng (cancel ) như hình sau:

Trang 2 /3

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn

Trang 3 /3