You are on page 1of 3

TI LIU HNG DN HY N HNG MAGENTO 1.

7 Ti liu k thut 07/2012


Lch s chnh sa
Ngy thng 07/2012 Version 1.7 M t Ngi vit DVMS

1. Qun tr website hy n hng cho khch hng: Quy trnh hy n hng: Khch hng sau khi checkout n hng m mun hy n hng th lin h ti b phn chm sc khch hng => khi qun tr website s ng nhp vo h thng => menu Sales => Orders => chn vo n hang mun hy => trong list: Actions chn: Canel

Trng hp mun thm Actions xa n hng trong phn qun tr th tham kho thm module sau: http://www.mgt-commerce.com/magento-delete-orders.html

2. Khch hng t hy n hng: Mun h thng cho php khch hng t hy n hng th cn ci thm module sau vo h thng: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/site-management/customerservice/order-cancel-link.html sau khi ci t thm module vo h thng th trong danh sch t hng ca khch hng s c thm nt hy n hng (cancel ) nh hnh sau:

Trang 2 /3

CHC THNH CNG!

THNG TIN LIN H H TR

DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn

Trang 3 /3