You are on page 1of 9

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI MODULE MAGENTO 1.

7 Tài liệu kỹ thuật 07/2012

Lịch sử chỉnh sửa
Ngày tháng 07/2012 Version 1.7 Mô tả Người viết Nguyễn Văn Linh

Trang 2 /9

Tôi có module bloghome có cấu trúc như sau:

Những files và folders của module:
     

File app/design/adminhtml/default/default/layout/bloghome_blog.xml : layout giao diện admin Folder app/design/adminhtml/default/default/template/bloghome : chứa toàn bộ template admin của module. File app/design/frontend/base/default/layout/bloghome_blog.xml: layout frontend của module. Folder app/design/frontend/base/default/template/bloghome: toàn bộ templates frontend của module. File app/etc/modules/Bloghome_Blog.xml: activation file. File app/locale/en_US/Bloghome_Blog.csv và de_DE/Bloghome_Blog.csv : là hai file ngôn ngữ của module

Tiến hành đóng gói
Vào admin => Configuration => Magento Connect > Package Extensions. Tại đây có một số tab để đóng gói ( Create Extension Package page):
    

Package Info Release Info Authors Dependencies Contents

1. Package Info
   

Name: tên gói, đặt tên theo gói module Channel : community. Supported releases: nếu chọn “Pre-1.5.0.0” thì gói sẽ được đóng gói vào: var/pear/folder. Chọn “ 1.5.0.0 & later" gói sẽ được tạo trong var/connect/. Bạn có thể chọn cả hai loại. Summary and Description: mô tả

Trang 3 /9

License: Thông tin bản quyền, có một số loại bản quyền sau o * GNU General Public License (GPL) o * GNU Lesser General Public License (LGPL) o * Open Software License (OSL) o * Mozilla Public License (MPL) o * BSD License o * Apache Software License o * MIT License o * Academic Free License (AFL) o * Bản quyền của bạn (commercial) License URI : ví dụ: http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php

2. Release Info Thông tin về phiên bản

Trang 4 /9

3. Authors Thông tin tài khoản user

Trang 5 /9

4. Dependencies Thông tin về php và các thư viện mở rộng đặc biệt kèm theo.

Trang 6 /9

5. Contents - khai báo thông tin module mà bạn muốn đóng gói, đường dẫn tương ứng như sau:
           

Magento Local module file - ./app/code/local Magento Community module file - ./app/code/community Magento Core team module file - ./app/code/core Magento User Interface (layouts, templates) - ./app/design Magento Global Configuration - ./app/etc Magento PHP Library file - ./lib Magento Locale language file - ./app/locale Magento Media library - ./media Magento Theme Skin (Images, CSS, JS) - ./skin Magento Other web accessible file - ./ Magento PHPUnit test - ./tests Magento other - ./ là source tại thư mục gốc cảu site

Ở đây cho phép bạn chọn kiểu là file hoặc toàn bộ forder (Recursive Dir )

Trang 7 /9

 Sau khi chọn xong source module của bạn thì bạn chọn nút: “Saving Data and Creating Package” Khi đó toàn bộ module của bạn đã được tạo thành một file nén (.tgz) và file .xml trong thư mục tương ứng với phiên bản bạn chọn. Trong file .xml sẽ chứa mã key để bạn upload lên http://magentocommerce.com. Còn nếu bạn cài đặt từ file nén thì không cần quan tâm tới file .xml này.

Tham khảo thêm: http://www.magentocommerce.com/wiki/7__magento_connect/creating_magento_connect_extension_package http://www.magentocommerce.com/wiki/7_-_magento_connect/packaging_a_magento_extension

Trang 8 /9

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn

Trang 9 /9