You are on page 1of 2

pikat e lidhjes tek resintronsito jane

baza juridike e autonimise se vullneteit te paleve eshte pikat e lidhjes per rregulimin e permbajtjes se marredhenieve kontraktuese rregullat plotesuese regit acetun perjashtojne ne rastet kur aplikohet: pikat e lidhjes tek pergjegjesite jashtekontraktuese jane: pasojat juridike per aplikimin rendit publik nderkombetar jane: tek procedurat e njohjes dhe diskutimit te vendimeve te huaja gjyqsore aplikohen sistemet : llojet e kompetences nderkombetare jane: korezioni i ligjeve tek te drejtat dhe detyrimet

1raporti me te drejten civile 2libreza e punes 3per cilat kategori te punetoreve eshte e ndaluar una e nates 4interpretimi i konventave dhe i rekomandimeve te ONP 5.roli dhe rendesia e institutit te konkursit 6 funksionet e inspektoratit te punes 7.mungesat ne pune per shkak te pasigurise dhe mbrojtjes se shendetit

8.6 funksionet e inspektoratit te punes 7.mungesat ne pune per shkak te pasigurise dhe mbrojtjes se shendetit 8. per te ekzistuar vepra diciplinore duhet te ekzistojne keto elemente a.b,c 9,tri organet kryesore te ONP jane konferenca e pwrgjithshme e pwrfaqwsuesve tw shteteve anwtare,kwhsilli administrtiv dhe byroja ndwrkombwtare e punws

10 puna jashtw orarit zakonisht paguhet me nje shkalle me te larte dhee ate per?