Tehnički materijali

Prof. dr Dragan Mitić  Ass. mr Milan Protić

Ocenjivanje
Ocena znanja (maksimalan broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena 60 Završni ispit Pismeni ispit Usmeni ispit Poena 40

Aktivnosti u toku predavanja
Praktična nastava Kolokvijum

5 5 3x10=30

40

Seminarski

1x20=20

Aktivnosti u toku predavanja
Prisustvo na predavanju 1/3 poena  15 x 1/3 = max 5  Max. broj poena na osnovu priusustva na predavanjima = 5

Praktična nastava
Aktivnost na veţbama 1/3 poena  15 x 1/3 = max 5  Max. broj poena na osnovu aktivnosti na veţbama = 5  Aktivnost podrazumeva pripremu materijala za seminarske radove, odbranu seminarskih radova i izradu LCA analize  Dodatno objašnjenje biće dato na uvodnim veţbama

Kolokvijumi
3 kolokvijuma sa max. 10 poena po kolokvijumu  3 x 10 = max 30  Kolokvijum podrazumeva rešavanje test pitanja iz pređene materije  Dodatna obaveštenja će biti data na veţbama  Pitanja za kolokvijum će uradti i predstaviti asistenti

Seminarski radovi
seminarski rada sa max. 20 poena po seminarskom  1 x 20 = max 20  Teme za prvi seminarski rad se dobijaju odmah  Izbor tema se vrši izvlačenjem teme i broja indeksa koje završavaju asistenti, ili na neki drugi način

Odbrana seminarskih


 

Odbrana se vrši samo u predviđenom terminu Pomeranja termina nisu dozvoljena Nadoknade temina i zakašnjenja se ne tolerišu Predavanja seminarskih radova asistentima se vrši nedelju dana pre odbrane. Nakon ovog roka se neće primati Na izradu seminarskih nemaju pravo studenti prethodne generacije

Uslov za izlazak na ispit
Min 30 poena u predispitnim obavezama  Ko ne prikupi 30 poena nema pravo izlaska na ispit i čeka sledeću godinu i

ponovo sluša predavanja i veţbe

Opravdanja
Opravdanja za nedolazak na nastavu i veţbe se ne prihvataju  Za sve druge slučajeve nadleţan je prodekan za nastavu

Ocena na osnovu predispitnih obaveza
Sa prikupljenih > ili = 50 poena => šest  Sa prikupljenih 60 poena => sedam  Ko nije zadovoljan ocenom na predispitnim obavezama ili nema 50 poena izlazi na usmeni deo ispita

Plan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UVODNO PREDAVANJE+UVODNO POGLAVLJE RESURSI MATERIJALA KLASIFIKACIJA MATERIJALA ATOMSKA STRUKTURA MATERIJALA I MEĐUATOMSKE VEZE KRISTALNE REŠETKE METALI I METALNE LEGURE KERAMIČKI MATERIJALI POLIMERI

Plan nastavak
9.

10.
11. 12. 13. 14. 15.

KOMPOZITI ŢIVOTNI CIKLUS MATERIJALA KRAJ PRVOG ŢIVOTA: PROBLEM ILI RESURS? DALEKOSEŢNOST ZAKONODAVSTVA EKO PODACI O MATERIJALIMA EKO AUDIT PRILOZI O KORIŠĆENJE BAZE PODATAKA

Literatura
Materijali i ţivotna sredina  Skripta “Tehički materijali”  Digitalizovani materijali sa predavanja  PP prezentacije  Štampani materijali

Vaţna napomena
Osnovnom literaturom smatrati knjigu Materijali i životna sredina. Koristiti je za spremanje kolokvijuma i seminarskih uz drugu adekvatnu literaturu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful