8 noiembrie

Soborul Sfinţilor Arghangheli Mihail şi Gavriil
Slujba de hram la Mănăstirea Stavropoleos
SFÂNTA LITURGHIE
Dacă se face Liturghie arhierească se cântă:
Pe Stăpânul, glas T

e Stă pâ â nul şi ar hi e re ul no os tru

Doamne îl pă ze eş te în tru mu ulţi a ani Stă pâ â

ne în tru mu ulţi a ani Stă pâ ne în tru mu u ulţi
'
a a ani Stă pâ â â â ne. (de două ori)

e Stă pâ â nul şi ar hi e re ul no os tru

Doamne îl pă ze eş te în tru mu ulţi a ani Stă pâ â

ne în tru mu ulţi a ani Stă pâ ne în tru mu u ulţi
'
a a ani Stă pâ â â â ne e e e.
Diaconul: Binecuvintează, părinte.
Preotul: Binecuvântată este Împărăţia...
Diaconul: În pace Domnului să ne rugăm.
Ectenia mare, glas T, tradiţională la Biserica Stavropoleos

min.

oam ne mi lu ie e eş te.

oam ne mi lu ie e eş te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
1
Strana I
]
oam ne mi lu ie eş te.
]
oam ne mi lu ie eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.

oam ne mi lu ie e eş te.
T T

rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

mi lu ieş te ne pe noi.
'
i e Doam ne. Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava...
Antifonul întâi T, după Ieromonah Amfilohie Iordănescu

min.

la vă Ta a tă lui şi Fi u u lui şi i Sfâ ântu
'
lui Duh i a cu um şi pu ru rea şi în ve cii ve

e ci lor.A min.

i ne cu vin tea a a a a a ză su fle te al meu pe

e Do om nul şi toa te ce le din lă ă u untru ul meu
 ]
nu me le cel sfâ â ânt a a al Lui bi ne cu vân ta a at
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
2

eşti Doa a a a am ne. Diaconul: Iară şi iară...
Ectenia mică, glas T, tradiţională la Biserica Stavropoleos

oam ne mi lu ie e eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.
T T

rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

mi lu ieş te ne pe noi.
'
i e Doam ne. Preotul: Că a Ta este stăpânirea...
Antifonul al doilea, glas leghetos T grabnic

min. la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi

Sfâ ân tu lui Duh.

i a cum şi pu u ru rea şi în ve cii ve ci lor.A min
'
nu le Năs cut Fi u le şi Cu vân tul lui Dumne

zeu Ce la ce eşti fă ră de moa a ar te şi ai pri mit

pen tru mân tu i rea noa a as tră a Te în tru pa din
'
Sfân ta Năs că toa rea de Dumne zeu şi pu ru rea Fe cioa raMa

ri i i a Ca re ne schim bat Te-ai în tru pat şi răs tig
'
nin du Te Hris toa se Dumne ze e u le cu moar tea pe moar te
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
3
Strana II
Strana II
după
tradiţia
athonită

ai căl cat U nul fi ind din Sfân ta Tre i i i me îm pre
T

u u nă slă vit cu Ta tăl şi cu Du hul Sfânt mân tu ieş te ne
T

pe no o o o o oi. Diaconul: Iară şi iară...
Ectenia mică, glas leghetos T

oam ne mi lu ie e eş te.

oam ne mi i lu ieş te.
T T

rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

mi lu ieş te ne pe noi.

i e Doa am ne. Preotul: Că bun şi iubitor de oameni...
Fericirile, glas T

min.
T

n tru Îm pă ră ţi a Ta po me neş te

ne pe noi Doam ne când vei ve ni în tru Îm pă ră ţi

a Ta.
T

e ri ciţi cei să raci cu du hul că a a ce lo

ra e es te Îm pă ră ţi a ce ru ri lor.
T T

e ri ciţi cei ce plâng că a ce ia se vor mân
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana I
şi
Strana II
antifonic
Stihirile pe 4
din Cîntarea 6
a Canonului 2
Irmos:
Curăţeşte-mă
Mîntuitorule..
.
4

gâ ia.
T T

e ri ciţi cei blânzi că a ce ia vor moş te ni

pă mâ ân tul.
T

e ri ciţi cei ce flă mân zesc şi în se tea ză
T

de drep ta te că a ce ia se vor să tu ra.
T T

e ri ciţi cei mi los tivi că a ce ia se vor

mi lu i.
T T

e ri ciţi cei cu raţi cu i ni ma că

a ce ia vor ve dea pe Dum ne zeu.
T T

e ri ciţi fă că to rii de pa ce că

a ce ia fi i ii lui Dum ne zeu se vor che ma.
T

e ri ciţi cei iz go niţi pen tru drep ta te
T

că a + a ce lo ra e es te Îm pă ră ţi a ce ru ri

lor.
T

e ri ciţi veţi fi când vă vor o că rî şi vă
T

vor pri go ni şi min ţi ind vor gră i tot cu vân tul rău
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
5

îm po tri va voa as tră.

ă pa ie lu mi nă şi foc sunt cei fă ră de tru u

puri din stri că ciu nea tru peas că min tea ri di cân du ne

cu bu ze de fo oc să-i cin stim în tru cân tări cu fri că pe cei

fă ră ma te ri e.
T T

u cu ra ţi vă şi vă ve se liţi că pla

ta voas tră mul tă e es te în ce e ruri.

i fo rul pa ti mi lor po to li ţi-l Ar ha an gheli

şi a li naţi îm pre u nă cu a ce lea sfin ţi lor toa te smin

te li le cre di in ţei mai ma ri lor vo ie vozi ai Tre i

mii cei ce sun teţi în chi pul fo cu lui.

la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh
'
r han gheli ai lui Dum ne zeu că pe te ni i le

ce lor fă ră de tru u puri cu fo lo sin ţe le voas tre iz bă

vi ţi ne de tot ne ca a zul Mi ha i le vo ie vo du

le şi Ga vri i le mai ma rii ce te lor ne tru peşti.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
6

i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min
'
e bu nă vo ie Te-ai în tru pat din pân te ce le ce

lei ce nu şti e de băr bat Ce la ce eşti fă ră trup ca un

Dum ne zeu Hris toa a se şi pur tă tor de trup ca un omai fost al
T

Că ru ia chi pul a se mă nă rii cre din cio şii Îl cins

ti i i im. Diaconul: Înţelepciune, drepţi!
La Vohod, glas T, după Veniamin Costachi

'[]
e ni i i iţi să ne î î î î î î î
] ] ]
î î î în chi i i i i 'i i i i năm şi i i

i i i i să că de e em la Hri i s to o o o o o o os
] '
ân tu ie e eş te ne Fi i i ul lui Du u um
'
ne e e e zeu Ce el ce eşti mi nu na a at în tru u sfi
] ]
inţi pe ce e ei ce-Ţi cân tăm A li lu u u u u u
'
i i i i a.
Sau astfel mai pe scurt

e ni iţi să ne în chi năm şi să că de e emla Hri is

to o os. Mân tu ieş te ne pe no oi Fi i ul lui Dumne zeu

Ce el ce eşti mi nu na a at î în tru sfi i i inţi pe no oi
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
7
Strana II

cei ce-Ţi cân tăm A li lu u i a.
Troparul Sfinţilor Arhangheli, glas T

´

ai ma ri lor vo ie vozi ai oş ti lor ce reşti vă ru găm

noi ne vred ni cii prin ru gă ciu ni le voas tre să ne e a co pe

riţi cu a co pe ră mân tul a ri pi lor sla vei voas tre ne tru

peşti pă zin du ne pe noi cei ce că dem cu dea din sul şi stri

găm iz bă vi ţi i ne din ne voi ca niş te mai mari pes

te ce te le pu te ri lor de sus.
Troparul Sfântului Atanasie, glas T

tâlp al Or to do xi ei ai fost prin dum ne ze ieşti

în vă ă ţă turi în tă rind Bi se ri ca I e rar he A

ta na si e că pe Fi ul de o fi in ţă cu Ta a tăl măr

tu ri sin du-L l-ai în frun tat pe A ri e Pă rin te cu vi oa

se roa gă pe Hris tos Dum ne zeu să mân tu ia as că su

u fle te le noa a a as tre.
Troparul Sfântului Haralambie, glas T

´

ră ta tu te-ai în ţe lep te Ha ra la am bi e

ca un stâlp ne miş cat Bi se ri cii lui Hris tos şi sfeş nic lu
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
şi
Strana II
antifonic
8

mii pu ru rea lu mi nos stră lu ci i t-ai în lu me prin mu

ce ni ci e în ţe lep te şi ai ri si pit în tu ne ca rea

i do li lor. Drept a ce ea roa gă te lui Hris to os cu în

drăz nea lă ca să ne mân tu u i im.
Condacul Sfântului Atanasie, glas T

Podobie: Prin curgerile sângelui...
]
n vă ţă tu u u u ri i le drep tei cre din ţe să

dind spi nii re lei cre din ţe tă ind ai în mul ţit să mâ ân ţa

a cre din ţei prin plo ua rea Du u hu lui cu u vi oa se. Pen
'
tru a ceas ta te lă u dă ăm A ta na a a si e.
Condacul Sfântului Haralambie, glas T

´
Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

câş ti gat Bi se e ri ca ca pe o co moa ră

de e mu u ult preţ prea cin sti it ca a pul tău sfin ţi te

mu ce ni ce pă ti mi to o ru u u le pur tă to
'
ru le de bi ru in ţă Ha ra la ambi i e. Drept a ce
'
ea se şi bu cu ră slă vind pre Zi di to o o o rul.
Condacul Sfinţilor Arhangheli, glas T

T

la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
9

Duh.
]
ai ma a a a ri i lor vo ie vozi ai lui Dumne zeu
]
slu ji to o rii dum ne ze ieş tii sla a a a ve po vă ţu

i to rii oa me ni lor şi că pe te ni i le în ge ri
]
lor ce ea ce es te de fo los ce e reţi no uă şi ma re mi i i i

lă ca niş te mai mari vo ie vo ozi ai ce e lor
'
fă ră de tru u u puri.
Condacul Apărătoare Doamnă, glas T

T

i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve

ci lor. A min.

a pă ră toa re Doa amnă pen tru bi ru i in ţă
]
mul ţu mi i i re iz bă vin du ne din ne vo oi a
]
du cem ţi i i e Năs că toa re de Dum ne zeu noi ro

bii tăi; ci ca ce ea ce ai stă pâ ni i re ne bi ru
] '
i i i tă iz bă veş te ne din toa a a te e ne vo i

le ca să stri găm ţi e: Bu cu ră te, Mi rea să ne nun ti tă.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
si II
împreună
10
Dacă se face Liturghie arhierească se cântă imediat după Tropare:
Întru mulţi ani, glas T

'
n tru mu u ulţi a a ani Stă pâ â â â ne e

e e.
Diaconul: Domnului să ne rugăm!
T

oam ne mi lu ieş te.
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru...
Diaconul: Doamne mântuieşte...
Doamne mântuieşte, glas T, tradiţional

'
oam ne mân tu ie e eş te pe ce ei bi ne cre din

cioşi.
Diaconul: Doamne mântuieşte...
'
oamne mân tu ie e eş te pe ce ei bi ne cre din

cioşi.
Diaconul: Doamne mântuieşte...
Doamne mântuieşte, glas T, de Nectarie Schimonahul

' ]
oam ne mân tu ie e e e eş te pe ce ei bi i i

i i i ne e bi ne cre di in cio o 'o o o oşi.
Diaconul: Şi ne auzi pe noi.
Şi ne auzi, glas T, de Nectarie Schimonahul

'
i ne a u u u u u u u u u u uzi pe e e
] '
e e e e e e e e şi i i ne a uzi pe no o o o o o

o o o o oi.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
11
Strana I
recitativ,
pe tonul
diaconu-
lui sau la
cvinta
inferioară
Strana I
Strana II
Strana I
Strana II
Diaconul: Şi în vecii vecilor...
Sfinte Dumnezeule aghioritic, glas T, după Kiriakos

Ioanidos Kaloghiros

min.

fin te Dumne ze u u u le Sfi i i i in te
]
ta a a a re Sfin te e fă ăr’de e moa a a ar te e mi
'
i lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi.

fin te Dumne ze u u u le Sfi i i i in te
]
ta a a a re Sfin te e fă ăr’ de e moa a a ar te e mi
'
i lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi.

fin te Duumne ze e u u u le Sfi i

i i in te ta a a a re Sfin te e fă ăr’ de e moa a a ar
] '
te e mi i lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi.
Dacă se face Liturghie arhierească, strana I(diaconii) cântă:
Sfinte Dumnezeule pentru slujba cu arhiereu, glas T

după Evghenie Humulescu

fin te Du u umne ze e e u u u le e...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
] '
fi i in te e e ta a a a re...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana II
Strana I
Strana I
sau
Diaconii
Strana II
sau
Diaconii
12
] '
fi in te e e e fă ră de e e moa a a ar te e e

e...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
] '
i lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi.

fin te Duumne ze e u u u le Sfi i

i i in te ta a a a re Sfin te e fă ăr‘ de e moa a a ar
] '
te e mi i lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi.
]
la vă Ta a tă lu ui şi i Fi i u u u lui
'
şi Sfâ â ân tu u u lu u ui Duh.
]
i a cu um şi i pu u ru u u rea şi î
]
în ve ci ii ve e e e ci lo o o or. A a a min.
]
fin te e fă ăr ’de e moa a a ar te e mi i lu ie e eş
'
te e e ne e e pe e e noi.
Diaconul: Puternic!
'
u u u u u u u u u u te e e er nic.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
 ]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te Du u u um ne e ze u le e e e e
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
13
Strana I
sau
Diaconii
Strana II
sau
Diaconii
Strana I
Strana II
Strana I

üe e e e e e e. Cratimă în ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
- 
fi i i in te e e Dum ne e ze e e e e e u

u u le e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
 ]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te ta a a a a a a re e e e e e

üe e e e e e e. Cratimă în ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
14
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
- 
fi i i in te e e ta a a a a a a a a a ta

a a re e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i 'i i i i i i i i i 'i i i
' ] ] 
i i i i 'i i sfi i i i in te făr’ de
]
moa a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a. Cratimă în ritm ternar

üe e e e 'a a üe e 'a a üe e 'a a
'
üe e e üe 'a a e üe 'a a 'a a üe e te ri re e

re e re em te e e e te e e e te ri

re e ri ri i ri re em te e e e ri ri i ri re em te


e e e ri re ri re e re em.
' ]
i i i i i i câ â â ând făr’ de moa a
]
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
15
Strana I
'
a a făr de moar te e e e e.

i lu ie e e eş te e e e e e e e e
' ]
üe e e e e e e üe mi lu ie e eş te e ne e

pe e no o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o oi.
' ]
i i i i i i câ â ând: Pu u u u u
'  '
u u te e e er ni i i i i i i i 'i i i i i i i

i ic.
Diaconul: Să luăm aminte!
Preotul: Pace tuturor!
Citeţul:
T

i du hu lui tău. Pro chi men gla sul al pa tru

lea. Cel ce faci pe în ge rii Tăi du huri şi pe slu

ji to rii Tăi pa ră de foc.
Prochimenul apostolului, glas leghetos T

'
el ce fa a aci pe e î în ge e ri i ii Tăi

du u u huri şi pe slu ji to ri ii Tăi pa a ră

ă de e fo oc.
Citeţul zice Stihul:
Stih:
T

i ne cu vin tea ză su fle te al meu
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
16
T

pe Do om nul Doamne Dum ne ze ul meu mă ri i tu Te-a

a ai foa a ar te e.
'
el ce fa a aci pe e î în ge e ri i ii Tăi

du u u huri şi pe slu ji to ri ii Tăi pa a ră

ă de e fo oc.
' '
el ce fa a aci pe e în ge rii Tă ăi du u

u u u u huri...
] '
i pe slu u ji i to o o o ri i i ii Tăi
T

pa a a ră de e e fo o o o o o o o o o

o oc.
Diaconul: Înţelepciune!
Citeţul: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire:
Diaconul: Să luăm aminte!
Citeţul:
Fraţilor, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de
poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, cum
vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la o astfel de mântuire care, lu-
ând început din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce
au ascultat-o, pe când Dumnezeu întărea mărturia lor, cu semne şi cu
minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împăr-
ţite după a Sa voinţă? Pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea
viitoare, despre care vorbim. Iar oarecine a mărturisit undeva, zicând:
Ce este omul, că-l pomeneşti, sau fiul omului, că-l cercetezi? L-ai mic-
şorat cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu cinste l-ai încununat şi l-ai
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
17
Strana II
Strana I
Strana II
pus peste lucrurile mâinilor Tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dar
prin aceea că a supus lui toate, înţelegem că nimic n-a lăsat nesupus. A-
cum însă încă nu vedem cum că toate i-au fost supuse. Iar mai micşorat
cu puţin faţă de îngeri vedem pe Iisus, încununat cu slavă şi cu cinste,
din pricina morţii pe care a suferit-o, astfel că prin harul lui Dumnezeu,
El a gustat moartea pentru fiecare om. Căci, ducând pe mulţi fii la mă-
rire, I se cădea Aceluia, pentru Care sunt toate şi prin Care sunt toate,
să desăvârşească prin suferinţă pe începătorul mântuirii lor.
Preotul: Pace ţie, cititorule! Citeţul:
T

i du hu lui tău.
Aliluia după Apostol, glas T

' '
li lu u u u u i a, A li lu i a, A
] '
li lu u u u i i i a.
Citeţul zice primul Stih:
Stih:
T T

ă u daţi pe Dom nul din ce ruri lă

u da ţi-Lîn tru ce le e î na al te.
' '
li lu u u u u i a, A li lu u i i i
] '
a, A li lu u u u i i i a.
Citeţul zice al doilea stih:
Stih:
T T

ă u da ţi-L toţi î î în ge e ri ii Lui.
' ' '
li lu u u u u i a, A li lu u u u
T
'
u u i i i i a, A li lu u i i a a a.
Diaconul: Binecuvintează, părinte, pe binevestitorul Sfântului...
Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana II
Strana I
18
Diaconul: Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie!
Preotul: Pace tuturor!
T

i du hu lui tău.
Diaconul: Din Sfânta Evanghelie...
T

la vă Ţi e, Doam ne, sla vă Ţi e!
Preotul: Să luăm aminte.
Diaconul citeşte Sfânta Evanghelie. La sfârşitul ei preotul zice către
diacon: Pace ţie, celui ce ai binevestit.
Slavă Ţie Doamne, glas T, de Ierotei ieromonahul

´
'
la vă Ţi i e e Doa a a a a am ne sla a vă

ă ă Ţi i i i i i i i i e.
Dacă se face Liturghie arhierească se cântă imediat după Evanghelie:
Întru mulţi ani, glas T

'
n tru mu u ulţi a a ani Stă pâ â â â ne e e e.
Diaconul: Să zicem toţi...
Ectenia întreită, glas T

oam ne mi lu ie e eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu ie e eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu ie e eş te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
19
Strana I
recitativ
pe tonul
preotului
Strana II
recitativ
pe tonul
diaconului
Strana I
Strana I
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T
]
Doam ne mi lu ie eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T
] pentru cei adormiţi
Doam ne mi lu ie eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu ie eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu u ie e eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu u ie e eş te.
T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te
T

Doam ne mi lu u ie e eş te.
Dacă se mai adaugă cereri, se iau răspunsurile de la capăt.
Preotul: Că milostiv...

min.
Diaconul: Miluieşte-ne, Dumnezeule...
Ectenia întreită pentru adormiţi, glas T

oam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu ieş te e, Doam ne mi lu

ieş te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
20

oam ne mi lu ie e eş te,Doam ne mi lu ie e eş
'
te Doamne mi lu ie eş te.

ă Doamne e Doam ne mi lu ieş te.
Diaconul: Domnului să ne rugăm.
'
oam ne mi lu ie eş te.
Preotul: Dumnezeul duhurilor... Diaconul: Domnului să ne rugăm.
'
oam ne mi lu ie eş te.
Preotul: Că Tu eşti Învierea...

min.
Diaconul: Întru fericită adormire...
Veşnică pomenire, glas T, de Ion Popescu Pasărea

eş ni că po o me e ni i i re, veş ni că ă po o
 '
me e ni i i re, ve e e e e eş ni i că lor po o

o me ni re.

eş ni că po me ni re, ve eş ni că po me

ni i i re, veş ni că ă lor po me ni i i i re.

eş ni că po me ni i re, veş ni că po me ni re,

veş ni că lor po me ni i re.
Diaconul: Rugaţi-vă, cei chemaţi, Domnului.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
21
Strana II
Strana II
Strana I
Strana I
Ectenia pentru cei chemaţi, glas T

oam ne mi lu ieş te.

oam ne mi lu ieş te.

oam ne mi lu ieş te.

oam ne mi lu ieş te.

oam ne mi lu ieş te.

oam ne mi lu ieş te.

i e Doam ne.
Preotul: Ca şi aceştia...

min.
Diaconul: Câţi sunteţi chemaţi ieşiţi...
Ectenie, glas T

'
oa a a am ne mi lu u ie e üe e eş te.
Sau mai pe scurt:
T

oam ne mi lu ieş te.
Diaconul: Apără, mântuieşte...

oam ne mi i lu ieş te.
Diaconul: Înţelepciune. Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava...

min.
Diaconul: Iară şi iară...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
Strana I
Strana II
22
Ectenie, glas T

'
oa a am ne mi lu ie e e e e eş te e e e.
Sau mai pe scurt:
T

oam ne mi lu ieş te.
Diaconul: Apără, mântuieşte...

oam ne mi i lu ieş te.
Diaconul: Înţelepciune. Preotul: Ca sub stăpânirea Ta...
Heruvic, glas T, de Petru Lambadarie Peloponisiul

´

min.
''
a ri i i pe e He e e e ru ca a a ri
'
pe He e ru vi i i i i i i i imi cu tai nă î în chi
' ' ]
i i i i i i i i i i i i pu u i i în

chi pu u i i i i i i i im şi i i i i
' '
i i i i i i i i i i Fă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă că ă ă ă toa a a a a a re e e
!
ei de e e vi a a a a ca a a a a a a a a
'
a de vi a a a ţă ă ă ă ă ă ă ă ă Tre e e
' 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i imi î în tre i i i i i i i 'i i
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
23
Strana II
Strana I

i i i i i i i i i i i i it sfâ â ân tă ă cân
'
ta a a re e e e e e e a du u u a a du u

u u u u u u ce em toa tă gri i i i ja lu mea a
! '
ca a a a a a a a a a lu mea a as că ă ă ă
'
ă ă ă ă ă a cum să o o o le e e e e e e
' ] ]
e e e e e e pă ă să ă o le e pă dă ă ă
'
ă ă ă ă ă ăm.
Vohodul... Diaconul: Pe voi pe toţi...
Credincioşii răspund la fiecare pomenire: Amin. ...
Preotul: Şi pe voi pe toţi...

min.

a ce e e e e e ei ce e pre Îm pă ra a a
'
a a a a a pe Îm pă ra a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a 'a a a a a

a ca a a a a a a a a a a a a a a a
'
a pe e Îm pă ra a tu u u u u u u u ul tu tu
 ' 
ro o o o o o or vo i i im a-L pri i i i i i mi
!
i ne e e e e vă ă ă ă ne e vă ă zu u u u
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
24

u u u ut în co o on ju u rat de e ce e e te e e le
 '
î în ge e re e e e e e e e eşti A li lu u u u
'
i i i a a a a a a a a a a a a a a a a

a a.
Dacă se face Liturghie arhierească se cântă imediat:
Întru mulţi ani, glas T

'
n tru mu u ulţi a a ani Stă pâ â â â ne e e e.
Diaconul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
Ectenia cererilor, glas T, tradiţională la Biserica

Stavropoleos

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doam ne.

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.
- -
oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.
· ·
oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne

oam ne mi lu u ie eş te. ă ă Doamne.
T T

rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

mi lu ieş te ne e pe noi.

i e Doa a am ne.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
25
Strana I
Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut...

min. Preotul: Pace tuturor.
Răspunsurile mari, glas T, alcătuite de diacon Cornel

Constantin Coman şi completate de Virgil Ioan Nanu

i i du u hu u lui tău.
Preotul: Să ne iubim unii pe alţii...
'
e e Ta a a tăl pe Fi i i ul şi pe Sfân tu u u

ul Duh Tre e i i i i mea cea de o fi i i in ţă

şi ne des păr ţi i i i i tă ă.
' ]
u bi i Te voi Doa a amne vâ âr tu u u u tea
'
a a a a mea Dom nul e es te în tă ri i rea mea
' '
şi scă pa a rea a mea şi i i Iz bă ă vi to o o o
'
ru u u ul meu.
Diaconul: Uşile, uşile... Toţi credincioşii rostesc Crezul.
Diaconul: Să stăm bine...
] '
i la pă ă ă cii je ert fa a la a a u
'
u u dei.
Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos...

i cu du u hul tău.
Preotul: Sus să avem inimile.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana II
Strana I
Strana II
Strana I
26
'
a vem că tre Do o o omnul.
Preotul: Să mulţumim Domnului.

u vred ni ci e şi cu dre e ep ta a a te es te

a ne în chi i na Ta tă lui şi Fi i u u lui şi Sfâ ân
'
tu u u lu u ui Duh Tre e i i i i mii ce lei de o fi
'
in ţă şi ne des păr ţi i i i te.
Preotul: Cântare de biruinţă...
]
fâ ânt, Sfânt,Sfâ ânt Domnuul Sa va a a ot plin e

ce e e e rul şi pă mâ â â â ân tul de sla a
'
va a a a Ta; O sa a na a a în tru ce e ei de e e

sus bi ne cu vân ta at e e es te Cel ce e vi i i i
' '
ne în tru nu me e le Do o om nu u u u lui. O sa

na a a a a în tru ce e ei de e e e su us.
Preotul: Luaţi, mâncaţi...

a mi i i i i in.
Preotul: Beţi dintru acesta toţi...

a a min.
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
27
Strana I
Strana II
Strana I
Strana II
Strana II
]'
e Ti i ne Te e lă u u 'u u u u dăm

pe Ti i i ne bi i i ne Te e e cu vâ ân tăm Ţi
'
i i e e Îţi mul ţu u mi im Doa a a 'a a a am ne şi
'
ne ru gă ăm Ţi i i i e Dum ne ze e e u u lu ui
' 
no o o o os tru u u u u u u u u u.
Preotul: Mai ales pentru Preasfânta...
Axion, glas T, alcătuit de Nectarie Frimu

u vi i ne se cu u u a de e vă ă ra a

at să te fe ri cim pe ti i i ne Năs că toa a a
' ]
a a re de Du um ne e e zeu cea pu u ru rea fe e

ri ci i i i tă ă ă ă şi prea ne vi no va a a a

tă ă ă ă şi Mai ca Dum ne ze e e e e u u lui no o
'
o os tru.

e ea ce eşti ma a ai cins ti i i i tă ă ă
'
ă de câ â â â ât He e ru vi i i i mii şi mai slă

vi i i i tă ă ă ă fă ră de a a se mă na a a re
'
de câ â â â ât Se e ra fi i i i i i mii ca
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
28
Strana II
28
Strana I
]
re fă ră stri i că ciu u u u ne pe Dumne zeu Cu vâ
'
â ân tul a a ai nă ă ă ăs cut pe ti ne cea a cu a

de e e vă ă ă ra a a a a at Năs că toa a re de
]
Du u u um ne e zeu te e e mă ă ă ă ri i i i i

i i im.
Preotul: Întâi pomeneşte, Doamne, pe Prea Fericitul...
' ] '
e to o o oţi şi i i pe e e toa a a a te.
Preotul: Şi ne dă nouă...

min.
Preotul: Şi să fie milele marelui Dumnezeu...
T

i cu du hul tău.
Diaconul: Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi iară...
Ectenia cererilor, glas T, tradiţională la Biserica

Stavropoleos

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doam ne.

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.
- -
oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne.
· ·
oam ne mi lu ie e eş te. ă ă Doa a am ne

oam ne mi lu u ie eş te. ă ă Doamne.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
29
Strana I
Strana I
Strana I
Strana I
T T

rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu

mi lu ieş te ne e pe noi.

i e Doa a am ne.
Preotul: Şi ne învredniceşte, Stăpâne... Credincioşii rostesc rugăciu-
nea: Tatăl nostru... Preotul: Că a Ta este Împărăţia...

min.
Preotul: Pace tuturor.
T

i du hu lui tău.
Diaconul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.
T

i e Doa a a a amne.
Preotul: Cu harul şi cu îndurările...
'
a mi i i i i i i i i i i i in.
Diaconul: Să luăm aminte. Preotul: Sfintele, sfinţilor.
Unul Sfânt, glas aghia T ,de Nanu Virgil Ioan

´

nul Sfânt, Unul Do omn I i i su u us Hri is tos
' !
în tru sla a a valui Dumne ze e e eu Ta a a tă ă ăl. A
'
a a min.
Chinonic la praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
glas T, alcătuit de Anton Pann

' ' '
a a a a na a a a a a a a a na a a

a nes.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana II
Strana II
Strana II
Strana II
Strana I
30
' ' '
e e e e e e e e el ce e e fa a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a Ce el

ce fa a a a a ce e e e pe î î î în ge rii Să ă
' '
ă ă 'ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăi du
'
u u u u u u u u u u u u u cu u u u

'u u u u u u du u u u u u u hu u u uri şi
] ' '
pe slu ji to o rii Să ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă
' '
ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă că şi pe slu
' ]
u u ji i to o ri ii Să ă ă ă ă ă 'ă ă ă ă ă ă
'
ăi pa a a a a a a a a a a ră ă ă pa ră
' ' ' '
de e fo o o o o o o o o o o o o o o
' '
o o o o o o o o o o o o co o o o o o o o
' ' '
o o co o o o o o o o o o o o o o o o pa a
' ]
a a ră de e fo o o o o o o o o o o o co o
' ' ]
o o o o o o o o o o o o o o o o co o o
' ' ] ' ] ' ]
o o o o o o o o co o o o o co o o o o

co o o o o o o pa a ră de e e e e e e fo
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
31
T
' ' '
o o oc A üe üe 'a 'a a üe üe 'a üe üe 'a 'a
' ' '
üe üe 'a 'a a üe 'a a üe 'a a üe 'a 'a a üe e e üe
 
'a 'a a a üe üe ''a üe ''a üe ''a 'a a üe te e üe
T
' ' '
'a a üe ''a 'a a üe 'a a üe 'a 'a üe A a a a li lu u

i i i a a a a a a a a a.
Diaconul: Cu frică de Dumnezeu... Credincioşii cântă:
Bine este cuvântat, T ,tradiţional

i ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru nu u me
'
le Domnu lui Dum ne zeu es te Dom nul şi S-a + a ră tat

no uă.
În timp ce se împărtăşesc credincioşii (precum şi la sfârşitul slujbei, în timpul
miruitului) la strană se pot cânta: Trupul lui Hristos, Canonul Împărtăşaniei,
cântările Sfinţilor Arhangheli care din binecuvântate pricini au fost lăsate ori
cele în varianta argon ( pe larg) , Irmoasele calofonice sau Matimele.
Chinonic la împărtăşirea credincioşilor, când nu sunt foarte mulţi
glas

'
ru u u u pu u u u ul lui Hris to o o

] '
o o o o o os pri mi i i i i i i i i
'
iţi şi din iz vo o o o o o o o ru u u ul

' · '
cel fă ră de moa a a a a a ar te gus ta a a a a
'
a a a a a a a a a a a a a a aţi.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
32
Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău... Credincioşii cântă:
Am văzut lumina, glas T ,tradiţional

m vă zut lu mi i na a cea + a de vă ra tă am pri
'
mi it Du hul cel ce resc; am a flat cre di in ţa a cea +a de vă

ra tă, ne des păr ţi tei Sfin tei Tre imi în chi nân du ne că A
'
ceas ta ne-a mân tu it pe noi.
Diaconul (Preotul): Totdeauna, acum şi pururea...

min.
Unul dintre cei (de la strană) ce s-au împărtăşit citeşte:
Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta,
că ne-ai învrednicit a ne împărtăşi cu sfintele, cele fără de moarte,
preacinstitele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine. Întăreşte-ne întru
sfinţenia Ta; toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia,
Aliluia.
Diaconul : Drepţi, primind dumnezeieştile...
Ectenia mică, glas T

oam ne mi lu ie e eş te.

oam ne mi lu u ie e eş te.
'
i e Doam ne.
Preotul: Că Tu eşti sfinţirea noastră...

min.
Preotul: Cu pace să ieşim.
T

n tru nu me le Dom nu lui.
Diaconul : Domnului să ne rugăm.
T

oam ne mi lu ieş te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
33
Strana I
Strana I
Strana II
Strana II
Strana II
Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează...
Troparul Sfinţilor Arhangheli, glas T

´

min.

ai ma ri lor vo ie vozi ai oş ti lor ce reşti vă ru găm

noi ne vred ni cii prin ru gă ciu ni le voas tre să ne e a co pe

riţi cu a co pe ră mân tul a ri pi lor sla vei voas tre ne tru

peşti pă zin du ne pe noi cei ce că dem cu dea din sul şi stri

găm iz bă vi ţi i ne din ne voi ca niş te mai mari pes

te ce te le pu te ri lor de sus.
Preotul : Domnului să ne rugăm.
T

oam ne mi lu ieş te.
Preotul rosteşte rugăciunea de binecuvântare a prinoaselor.
Fie numele Domnului binecuvântat, glas T

tradiţional la Biserica Stavropoleos

min.

i e nu me le Domnu lui bi ne cuvân tat de a cum

şi pâ nă-n veac.

i e nu me le Domnu lui bi ne cuvân tat de a cum

şi pâ nă-n veac.

i e nu me le Domnu lui bi ne cu vân tat...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
pe tonul
preotului
Strana I
Strana II
Strana I
34
T

e a cum şi pâ nă-n vea a ac.
Diaconul : Domnului să ne rugăm.
T

oam ne mi lu ieş te.
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi...

min.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule...
T

la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu

lui Duh. Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve
·
ci lor. A min. Doam ne mi lu ieş te, Doam ne mi lu

ieş te, Doam ne mi lu ieş te, pă rin te, bi ne cu vin

tea ză.
Preotul rosteşte Otpustul.

min.
Troparul Sfinţilor Arhangheli, glas T

´
]
ai ma ri lor vo ie vozi ai o oş ti i lo or ce e
'
e reşti vă ru gă ămno oi ne e e vre e ed ni i ci

ii prin ru gă ciu ni le voas tre să ne a a a co pe e

ri iţi cu a co pe ră mân tul a ri pi lor sla vei voa

a as tre e ne e e tru u pe eşti pă zi in du ne pe noi

cei ce că dem cu dea di i in su u u ul şi stri i gă ăm:

iz bă vi i i ţi ne e din ne e voi ca niş te mai mari
'
pes te ce e te e le e e pu u te ri lo or de e su us.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
35
Strana I
pe tonul
diaconului
Strana I
Ambele
strane
Strana II
Preotul: Pentru rugăciunile...

min.
Dacă s-a făcut slujbă arhierească, când iese arhiereul se cântă iar:
Pe Stăpânul, glas T

e Stă pâ â nul şi ar hi e re ul no os tru

Doamne îl pă ze eş te în tru mu ulţi a ani Stă pâ â

ne în tru mu ulţi a ani Stă pâ ne în tru mu u ulţi
'
a a ani Stă pâ â â â ne. (de două ori)

e Stă pâ â nul şi ar hi e re ul no os tru

Doamne îl pă ze eş te în tru mu ulţi a ani Stă pâ â

ne în tru mu ulţi a ani Stă pâ ne în tru mu u ulţi
'
a a ani Stă pâ â â â ne e e e.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Ambele
strane pe
tonul
preotului
36

Related Interests