ദൈവൈശകം

ദൈവമേ! കാത്തുകകാൾകങ്ങു ദകവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങകെ; നാവികൻ നീ, ഭവാബ്ധികകാരാവിവൻമതാണി നിൻപൈം. ഒകനാനാകെണ്ണികെണ്ണികത്താകെണ്ണണം കപാരുകൊടുങ്ങിൊൽ നിനിടും ൈൃകുമപാലുള്ളം നിനിലസ്‌പന്ദോകണം. അനവസ്‌്താൈി േുൊകത തനു രക്ഷിച്ചണ ഞങ്ങകെ ധനയരാകുന നീകൊനുതകന ഞങ്ങൾകു തമ്പുരാൻ. ആഴിെും തിരെും കാറ്റണോഴവുംമപാകല ഞങ്ങെണം ോെെും നിൻ േഹിേെും നീെുകേനുള്ളിലാകണം. നീെമലലാ സൃഷ്ടിെും ്സഷ്ടാവാെതും സൃഷ്ടിജാലവും നീെമലലാ ദൈവമേ, സൃഷ്ടികുള്ള സാേ്രിൊെതും.

.നീെമലലാ ോെെും ോൊവിെും ോൊവിമനാൈനും നീെമലലാ ോെകെ നീകി സ്സാെുജയം നൽകുോരയനും. ജെികുക േഹാമൈവ. അകവും പുറവും തിങ്ങും േഹിോവാർന നിൻ പൈം പുകഴ്ത്ത്തുനൂ ഞങ്ങെങ്ങു ഭരവാമന. നീ സതയം ജ്ഞാനോനന്ദം നീതകന വർത്തോനവും ഭൂതവും ഭാവിെും മവറമലലാതും കോഴിെുമോർകിൽ നീ. ജെികുക ചിൈാനന്ദ. ആഴമേറും നിൻ േഹസ്സാോഴിെിൽ ഞങ്ങൊകമവ ആഴണം വാഴണം നിതയം വാഴണം വാഴണം സുഖം. ജെികുക. ൈൊസിമധാ ജെികുക. ൈീനാവനപരാെണാ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful