You are on page 1of 17

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

νο

Ο 3 Θύθινο

Κλεκόλην, ύθεζε, ινπθέηα, αλεξγία, θαηάξξεπζε, θηώρεηα.
Απηόο είλαη ν απηνηξνθνδνηνύκελνο θαύινο θύθινο ηεο ύθεζεο
θαη ηνπ Κλεκνλίνπ.
Πνπ γηα λα θιείζεη, ρξεηάδεηαη πάληα λα αλνίμεη έλαο δεύηεξνο,
κεγαιύηεξνο.
Θαη γηα λα θιείζεη ν δεύηεξνο, αλνίγεη πάληα έλαο ηξίηνο, αθόκε
κεγαιύηεξνο.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

1

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Οη θαύινη θύθινη ηεο ειιεληθήο θξίζεο είλαη ζαλ ηα reality shows.
Ο θαζέλαο ζεκαηνδνηεί ηηο δηθέο ηνπ απνρσξήζεηο.

΢ηνλ Πξώην Θύθιν
θύγαλε γξήγνξα από ηε κέζε νη Κηθξνί.
Κηθξνδαλεηνιήπηεο,
ππεξρξεσκέλνη
θάηνρνη
πηζησηηθώλ
θαξηώλ,
κηθξνδηακεζνιαβεηέο, κηθξνεκπνξάθνη θαη όινη όζνη επηβίσλαλ από ηνλ
αέξα ηεο αλαθύθισζεο ησλ δαλεηθώλ.

Οη Λνηθνθπξαίνη θαη νη Κεγάινη ηξίβαλε ηόηε ηα ρέξηα ηνπο.
Δίραλ αθόκε πνιύ ιίπνο γηα θάςηκν θαη πίζηεπαλ όηη απηό ην
γλώξηδαλ κόλνλ νη ίδηνη.
Δίραλ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ζα κνηξαζηνύλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ
απειεπζέξσλαλ θάζε κέξα νη απνρσξήζεηο ησλ Κηθξώλ.
Γελ αληηιήθζεθαλ όηη νη απνρσξήζεηο κείσλαλ κε γεσκεηξηθή
πξόνδν ην ίδην ην κήιν ηεο έξηδνο, δειαδή ην κεξίδην αγνξάο.
Έηζη νη Λνηθνθπξαίνη πίζηεςαλ όηη ζα γηλόηαλ κεγάινη.
Θαη νη Κεγάινη, όηη ζα γηλόηαλ νη λένη γίγαληεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο
αγνξάο, απηήο πνπ πξνσζεί ε Λέα Σάμε Πξαγκάησλ.
Πίζηεςαλ όηη ν θύθινο ηεο ύθεζεο δελ ήηαλ θαύινο θαη όηη ζα
έθιεηλε εθεί.
Όηη ε Διιάδα ζα επέζηξεθε ζηηο αγνξέο, όηη νη ηξάπεδεο ζα άξρηδαλ λα
μαλακνηξάδνπλ δάλεηα, πνπ ζα ηα εθηακίεπαλ πιένλ κόλνλ απηνί, θαη όηη ν
λένο θύθινο ηεο αλάπηπμεο ήηαλ πξν ησλ ππιώλ.
Ενύζαλ ην κύζν ηεο δεκηνπξγηθήο ρξενθνπίαο, πνπ είραλ ηελ
αθέιεηα λα ηνλ εξκελεύζνπλ σο ηνλ θύθιν ηεο λέαο, επεξρόκελεο
αλάπηπμεο.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

2

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Κηαο λένπ ηύπνπ αλάπηπμεο.
Πξάζηλεο, αεηθόξνπ θαη βηώζηκεο, πνπ ζα ηνπο έηξεθε κε ηνλ ήιην θαη ηνλ
αέξα ηεο Διιάδαο θαη ζα ηνπο ρξεκαηνδνηνύζε κε ην Κλεκόλην θαη ηελ
πιαζκαηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ.
΢ηελ πγεηά εκώλ ησλ γξαθηθώλ, πνπ επηκέλακε όηη ην κέιινλ ηεο
Παηξίδαο καο
βξηζθόηαλ πίζσ ζηελ θνηλή ινγηθή, εθηόο
Κλεκνλίνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Θπκάκαη ζα λα ήηαλ ζήκεξα ηηο κεγαιόζηνκεο
δηακείβνληαλ ηόηε ζηα πην in ζηέθηα ηεο Αζήλαο.

ζπδεηήζεηο

πνπ

«Έππεπε επιηέλοςρ η αγοπά να καθαπίζει»,
«Θα μείνοςμε ζηο παισνίδι λίγοι και καλοί»,
θαη πνιιέο άιιεο παξόκνηεο εθδειώζεηο αιαδνλείαο.
Θαη όζν δηαξθνύζε ν κύζνο ηεο δεκηνπξγηθήο ρξενθνπίαο,

ην Κλεκόλην άλνηγε ην Γεύηεξν Θύθιν,
απηόλ πνπ ξνύθεμε κέζα ζην πεγάδη ηεο ύθεζεο
θαη ηνπο Λνηθνθπξαίνπο.
Αθόκε θαη εθείλνπο πνπ κέρξη ηόηε βειάδαλε ππέξ ηεο δήζελ
εμπγίαλζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ ζσθξνληζκνύ πνπ δηαθήξπηηε ε
Σξόηθα ησλ δαλεηζηώλ θαη νη εγρώξηνη ζπλεξγάηεο ηεο.
Θαη πνπ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ, ην κόλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα θάςνπλ
όιν ην ιίπνο πνπ θξύβαλε ζηηο ηξάπεδεο, ρσξίο λα γίλνπλ κεγάινη θαη
ρσξίο λα δνπλ ηελ αλάπηπμε λα έξρεηαη ελώ, ηα ειάρηζηα πιένλ έζνδα πνπ
ηνπο απέκεηλαλ, πεγαίλνπλ ζήκεξα θαη’ επζείαλ ζηα ηακεία ηεο Δθνξίαο.
Γειαδή ζηνλ Δηδηθό Ινγαξηαζκό ηεο ΣηΔ, κε ηειηθό πξννξηζκό
ηνπο δαλεηζηέο.

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

3

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

΢ήκεξα δνύκε ήδε ηνλ Σξίην Θύθιν.
Απηόλ πνπ μεθίλεζε λα θαηαπίλεη θαη ηνπο Κεγάινπο.
Σώξα είλαη ε ζεηξά ηνπο.
Φύγαλε από ην παηρλίδη πξώηνη-πξώηνη νη Κηθξνί, αθνινύζεζαλ νη
Λνηθνθπξαίνη θαη ηώξα, λνκνηειεηαθά, ήξζε ε ώξα ησλ Κεγάισλ.
Όπσο αθξηβώο ην είρε πξνβιέςεη ε Moody’s από ηηο αξρέο ηνπ
2010, όηαλ ζε κηα έθζεζε ηεο γηα ηελ Διιάδα έγξαθε επί ιέμεη όηη :

«Ο θάναηορ ηηρ Ελλάδαρ δεν θα είναι ξαθνικόρ.
Η Ελλάδα θα θηάζει ζηην σπεοκοπία απγά και βαζανιζηικά».
Σν ηέινο ηεο Διιεληθήο Διίη
ζα είλαη πξαγκαηηθά αξγό θαη βαζαληζηηθό.
Ζ ειιεληθή ειίη ζήκεξα θαηαξξέεη.
Δπηρεηξεκαηηθά, ηξαπεδηθά θαη ππαξμηαθά.
Οη Κεγάινη, όκσο, δελ ζα έρνπλ ηελ ηύρε ησλ Κηθξώλ θαη ησλ
Λνηθνθπξαίσλ, πνπ
ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηνλ μαθληθό ζάλαην θαη
ζπκβηβάζηεθαλ κνηξαία κε ηελ αηνκηθή ηνπο θησρνπνίεζε.
Κε ην επίδνκα αλεξγίαο, ηα ινπθέηα, ηα ζπζζίηηα, ηνπο θόξνπο, ηελ
θαηάζρεζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ηνλ Σεηξεζία, ηελ αθξίβεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ
αδπλακία πιεξσκήο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ ησλ παηδηώλ
ηνπο, ην αλαζθάιηζην απηνθίλεην, ηε ξύζκηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ
κε δόζεηο θαη κε ην μεπνύιεκα ησλ ρξπζαθηθώλ ηνπο ζηα
ελερπξνδαλεηζηήξηα ηεο γεηηνληάο.
Ζ ειιεληθή ειίη ζα βξεζεί αληηκέησπε κε δηαθνξεηηθνύ επηπέδνπ
πξνβιήκαηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αλζξώπηλεο δπλαηόηεηεο θαη ηα
αηνκηθά όξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο.
Θαη δελ ελλνώ ην μεπνύιεκα ησλ Rolex θαη ησλ Cayenne, ή ηελ θαηάζρεζε
ηεο βίιαο ζηελ Δθάιε ή ηε Κύθνλν.
Απηά είλαη ηα εύθνια.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

4

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Δλεκεξσζείηε ινηπόλ θύξηνη ηεο Διιεληθήο Διίη, γηα ηα
δύζθνια πνπ ζύληνκα ζα ζαο ρηππήζνπλ ηελ πόξηα :

Δζείο, πνπ είραηε ηελ αθέιεηα λα πηζηέςεηε όηη ε Λέα Σάμε
Πξαγκάησλ ζαο έθαλε δήζελ ζηξαηεγηθνύο ζπλεηαίξνπο θαη
αληηπξόζσπνπο ηεο ζηελ Διιάδα, θαη ζπκκαρήζαηε κε ηνπο ερζξνύο
ηεο Παηξίδαο, γηα λα εμνληώζεηε ηνπο ζπκπνιίηεο ζαο, ζηηο πιάηεο
ησλ νπνίσλ ρηίδαηε ηηο πεξηνπζίεο ζαο επί δεθαεηίεο.

Δζείο, πνπ λνκίζαηε όηη ε Trilateral έςαρλε ζηελ Διιάδα γηα
ληόπηνπο ληαβαηδήδεο, θαη όηη ζα κνίξαδε καδί ζαο ηα ιάθπξα ηεο
θαηαιήζηεπζεο ηεο δεκόζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ
Διιεληθνύ Ιανύ.

Δζείο, πνπ πηζηέςαηε ην κύζν ηεο κηληηαθήο βιαρνγθιακνπξηάο θαη
δεκηνπξγήζαηε ηελ νηθνλνκία ηεο κίδαο, ηεο αξπαρηήο,
ηεο
δηαπινθήο, ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηνπ θξαηηθνύ θαη ηνπ καύξνπ ρξήκαηνο
θαη ησλ ζαιαζζνδαλείσλ.

Δζείο, πνπ ελώ ζθάμαηε ηελ αγειάδα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
αθνύ μεθνθαιίζαηε όιν ηεο ην θξέαο, ζήκεξα έρεηε ην ζξάζνο λα
δηακαξηύξεζηε όηη ηα Διιελόπνπια κεγαιώλνπλ κε γάια εηζαγσγήο.

Δζείο, πνπ όπσο ν Ρνπκειηώηεο, ελώ γλσξίδαηε από ηελ πξώηε
ζηηγκή ηελ πξνζρεδηαζκέλε απνηπρία ηνπ Κλεκνλίνπ, γίλαηε νη
πξόζπκνη απόζηνινη ηεο θαηήρεζήο ηνπ θαη αλαιάβαηε ηελ εξγνιαβία
ηεο ππνβνιήο ηνπ ζην ππνζπλείδεην ησλ Διιήλσλ, κε αληάιιαγκα
ηελ αγνξά ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο επέιεπζεο ηνπ
δηθνύ ζαο αηνκηθνύ default.

Δζείο, πνπ καδί κε ηνπο ηξαπεδίηεο θιέςαηε ηα ρξήκαηα ηεο
αλάπηπμεο θαη ηα ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα θπγαδεύζεηε ζην
εμσηεξηθό ηα 90 ΓΗ΢ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ ζήκεξα ιείπνπλ από ην
ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα.

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

5

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Δζείο, πνπ σο ζύγρξνλνη καπξαγνξίηεο, εηνηκάδεζηε γηα ην πάξηη ηεο
Διιεληθήο ρξενθνπίαο εληόο Δπξώ, Κλεκνλίνπ, Αγγιηθνύ δηθαίνπ θαη
ππό ηελ αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Ινπμεκβνύξγνπ, ζηελ
επηρείξεζε ηνπ πιηάηζηθνπ θαηά ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο
πεξηνπζίαο ησλ Διιήλσλ.

Γηαβάζηε ινηπόλ εδώ, ηη ζαο πεξηκέλεη :
Θαη’ αξρήλ, ηα ρξήκαηα πνπ θπγαδεύζαηε ζην εμσηεξηθό, ζηγάζηγά, αξγά θαη βαζαληζηηθά, ζα ηα ράζεηε όια.
Θα ζαο ηα πάξνπλ πίζσ νη δαλεηζηέο, κε ηε ζπλδξνκή ησλ εμαξηεκέλσλ
πιένλ από ην EFSF, ην ΣΥ΢ θαη ηνλ ELA πησρεπκέλσλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ
θαη ηνπ εγρώξηνπ εθηειεζηηθνύ βξαρίνλα ηνπ δηεζλνύο ζπλδηθάηνπ ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ).
Λαη, κε ηε ζπλδξνκή όισλ απηώλ πνπ ζαο δηεπθόιπλαλ επί δύν νιόθιεξα
ρξόληα λα θπγαδεύζεηε ηηο θαηαζέζεηο ζαο ζην εμσηεξηθό.
Απηά πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ πνηέ νη δαλεηζηέο λα εηζπξάμνπλ από εκάο
εδώ ζηελ Διιάδα, αθνύ δελ έρνπκε θαη δελ πιεξώλνπκε, ζα ηα εηζπξάμνπλ
ηειηθά από εζάο, βάδνληαο βαζεηά ην ρέξη ηνπο ζην θιεκκέλν ζαο
καύξν ρξήκα, απηό πνπ είραηε ηελ αθέιεηα λα πηζηέςεηε όηη
δηαζθαιίζαηε, θπγαδεύνληαο ηηο θαηαζέζεηο ζαο ζην εμσηεξηθό.
Οη ηξάπεδεο ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο έρνπλ ήδε εθδώζεη «Καύξε
Δγθύθιην» γηα ηηο θαηαζέζεηο Διιεληθήο πξνέιεπζεο, αθόκε θαη
ζηα Channel Islands, κε ζηόρν, νη θαηαζέζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα
δηθαηνινγεζνύλ σο έζνδα θνξνινγεκέλα ζηε ρώξα πξνέιεπζεο – δειαδή
ζηελ Διιάδα – λα δεζκεύνληαη ζηνπο νηθείνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο.
΢ηελ ίδηα γξακκή θηλνύληαη, εδώ θαη έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο, θαη νη
ηξάπεδεο ηνπ Ινπμεκβνύξγνπ.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

6

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Θαη κελ έρεηε ηελ αθέιεηα λα πηζηέςεηε όηη ζα πξνζηαηέςεηε ηελ
αλσλπκία ζαο, επεηδή νη θαηαζέζεηο ζαο είλαη θξπκκέλεο πίζσ από trustees
θαη holding companies.
΢ηελ πξώηε πιένλ δήηεζε, ηα νλόκαηα ησλ Διιήλσλ beneficial
owners, δηαβηβάδνληαη κε πξσηνθαλή επθνιία θαη επραξίζηεζε
ζηηο αξρέο.
With pleasure, όπσο ιέλε νη Άγγινη, αθνύ ε καύξε πξνπαγάλδα ηνπ
Γόγκαηνο ηνπ ΢νθ θαιιηεξγεί πιένλ ζηελ Δπξώπε ησλ ηξαπεδώλ, ην
κύζν όηη ε αηηία ηεο επξσπατθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη δήζελ νη
ηεκπέιεδεο θαη θνξνθπγάδεο Έιιελεο, νη νπνίνη ππνλνκεύνπλ ην εληαίν
λόκηζκα, αθνύ δνύλε παξάγνληαο δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ηα νπνία
θαινύληαη δηαξθώο λα ηα πιεξώλνπλ νη επξσπαίνη πνιίηεο.
Λα ηα πιεξώλνπλ δειαδή θαη νη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη πνπ δηαρεηξίδνληαη
ηνπο ινγαξηαζκνύο ζαο ζην εμσηεξηθό, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ with
pleasure ζην πάξηη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ,
αθνύ εηζπξάηηνπλ θαη πινύζηα bonus, γηα θάζε έλαλ από εζάο
πνπ θαηαδίδνπλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο.
Σα ειιεληθά ρξήκαηα, ζε όπνηα κνξθή θαη αλ έρνπλ επελδπζεί θαη
βξίζθνληαη, είλαη πιένλ επηθεξπγκέλα, ηνπιάρηζηνλ ζην επξσπατθό
ηξαπεδηθό ζύζηεκα, θαη είλαη κόλν ζέκα ρξόλνπ ην πόηε ζα έξζεη ε ζεηξά
ηνπ θαζελόο ζαο λα ηα ράζεη όια.

Ζ Λέα Σάμε Πξαγκάησλ ζαο πιεξώλεη κε ην ίδην λόκηζκα.
Όπσο ρξεζηκνπνίεζε εζάο θαη ηα ΚΚΔ ηα νπνία ειέγρεηε ζηελ Διιάδα, γηα
λα πεξάζεη ηε καύξε πξνπαγάλδα ηνπ Κλεκνλίνπ θαη λα θησρνπνηήζεη
εηξεληθά θαη αλαίκαθηα ηνπο Κηθξνύο θαη ηνπο Λνηθνθπξαίνπο, έηζη ηώξα
ρξεζηκνπνηεί ηα δηεζλή ΚΚΔ γηα λα ζηνρνπνηήζεη εζάο ηνπο ίδηνπο, αθνύ ν
Σξίηνο Θύθινο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε δηθή ζαο θησρνπνίεζε θαη
εμόλησζε.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

7

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Οη ηξάπεδεο ηεο Διβεηίαο, αθνύ πξώηα μεθνθαιίζνπλ ηνπο
ινγαξηαζκνύο ζαο, ππνγξάθνληαο θάζε είδνπο ζπκθσλίεο θνξνιόγεζεο κε
ηηο Διιεληθέο αξρέο, κεηά από ιίγν θαηξό ζα ζαο παθεηάξνπλ ζε έλα
δηπαξηζκέλν ειεθηξνληθό αξρείν, δηαβηβάδνληαο ηα ζηνηρεία, ηα ππόινηπα
θαη ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθώλ ζαο ινγαξηαζκώλ ζηηο ειιεληθέο
θνξνινγηθέο αξρέο, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη πιένλ ζηελ επίζεκε
ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία, αιιά ζην παξαθξάηνο ηεο Σξόηθα, ηνπ
Σόκζελ θαη ηνπ Ράηρελκπαρ.
Όπσο αθξηβώο έθαλαλ θαη κε ηνπο Γεξκαλνύο.
Θαη ηόηε, νη θαηαζρεκέλεο θαηαζέζεηο ζαο, καδί κε ηα ππόινηπα ησλ
επελδπηηθώλ ζαο ινγαξηαζκώλ, ζα κεηαθεξζνύλ ζηνλ Δηδηθό Ινγαξηαζκό
ηεο ΣηΔ, κε πξννξηζκό θαη πάιη ηα ηακεία ησλ δαλεηζηώλ, πνπ ζα
επηλνήζνπλ ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ ην επαρζέο θαη
επνλείδηζην ρξένο ηεο Παηξίδαο καο.
Ούηε ην ηξαπεδηθό νρπξό ηεο ΢ηγθαπνύξεο είλαη πιένλ αζθαιέο.
Γελ πέξαζαλ νύηε δύν κήλεο από ηελ εκέξα πνπ θνξπθαία παγθόζκηα
ηξάπεδα ηεο ΢ηγθαπνύξεο, κε πςειή θαηάηαμε ζηε ιίζηα ησλ 25 top world
banks, παξέδσζε δηζθέηηα γεξκαλώλ θαηαζεηώλ ζηηο γεξκαληθέο
θνξνινγηθέο αξρέο.
Έρεηε αθόκε ηελ αθέιεηα λα πηζηεύεηε όηη εζάο ζα ζαο θαιύςνπλ ;
Θαη ηέινο, νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ηεο Κέζεο Αλαηνιήο (Θαηάξ,
Κπαρξέηλ, Ληνπκπάη, Άκπνπ Ληάκπη θαη Οκάλ), είλαη πιένλ
πςεινύ γεσπνιηηηθνύ θηλδύλνπ, αθνύ ν επόκελνο παγθόζκηνο
πόιεκνο, ζύκθσλα κε ηηο πην πξόζθαηεο γεσπνιηηηθέο αλαιύζεηο, ζα είλαη
απηόο πνπ ζα μεζπάζεη κεηαμύ ρξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ.
Θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη θαηαζέζεηο θαη νη θάζε κνξθήο επελδύζεηο ζαο
ζηηο κνπζνπικαληθέο θαη ηηο ηζιακηθέο ηξάπεδεο θαη ρώξεο, ζα γίλνπλ ην
πξώην ιάθπξν ηεο επεξρόκελεο απηήο ζύξξαμεο.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

8

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Ο Σξίηνο Θύθινο ζα ζαο δεκηνπξγήζεη
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όξηα
ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ζαο δπλαηνηήησλ.
Θαη όπσο ήδε ζαο είπα, δελ ελλνώ ην μεπνύιεκα ησλ Rolex θαη ησλ
Cayenne ζαο, ή ηελ θαηάζρεζε ηεο βίιαο ζαο ζηελ Δθάιε ή ηε Κύθνλν.
Θαη θπζηθά δελ ελλννύζα νύηε ηηο θαηαζέζεηο θαη ηηο πεξηνπζίεο
ζαο, πνπ είλαη δεδνκέλν όηη ζα ηηο ράζεηε, αθνύ ε Λέα Σάμε
Πξαγκάησλ έρεη αληηιεθζεί όηη, ζηελ Διιάδα, κόλνλ από εζάο κπνξεί
πιένλ λα εηζπξάμεη, γηαηί εκείο ηειεηώζακε.
Σν λα ηα ράζεηε όκσο όια, ζα κπνξνύζε γηα θάπνηνπο από εζάο λα
είλαη αθόκε δηαρεηξίζηκν.
Θα κπνξνύζαηε λα βξείηε ηε δύλακε λα μεθηλήζεηε πάιη από ηελ αξρή.
Όζνη ηνπιάρηζηνλ αληέρεηε ή έρεηε πίζσ ζαο δεύηεξεο θαη ηξίηεο γεληέο,
πνπ δελ έρνπλ δηαβξσζεί από ην lifestyle θαη ηελ θόθα, ζα κπνξνύζαηε
πξαγκαηηθά λα ηα θαηαθέξεηε.
Ζ Λέα Σάμε Πξαγκάησλ όκσο απηό ην γλσξίδεη.
Θαη δελ πξόθεηηαη λα ην αθήζεη πνηέ λα ζπκβεί.
Γελ ζα αξθεζηεί κόλν ζην λα ζαο θησρνπνηήζεη.
Θα θάλεη θαη ην επόκελν βήκα, απηό πνπ είλαη αλζξσπίλσο αδύλαην λα
ειέγμεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε.

Ζ Λέα Σάμε Πξαγκάησλ ζα ζαο εμνληώζεη.
Θαη ζα ζαο εμνληώζεη επεηδή πιένλ δελ ζαο ρξεηάδεηαη, αθνύ ζαο
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο ζηελ Διιάδα, αιιά δελ
ζαο εκπηζηεύεηαη σο αμηόπηζηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο.

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

9

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Πνηνο λα εκπηζηεπηεί άιισζηε ηνπο ζύγρξνλνπο Δθηάιηεο, απηνύο πνπ
πνύιεζαλ ηελ Παηξίδα θαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, κε αληάιιαγκα πνιηηηθά
θαη νηθνλνκηθά νθέιε ;
Ήζαζηαλ κόλν αλαιώζηκνη, αθνύ ε Λέα Σάμε Πξαγκάησλ δελ έρεη
θαλέλα όθεινο λα κνηξάζεη καδί ζαο ηα ιάθπξα ηεο θαηαιήζηεπζεο ηεο
Παηξίδαο καο.
Θαη ζα ζαο εμνληώζεη λόκηκα θαη εζηθά, θαζηζηώληαο ζαο ηζόβηα
όκεξνπο ηνπ δηθαζηηθνύ θαη ηνπ ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Τπό ηνπο παλεγπξηζκνύο θαη ηα ρεηξνθξνηήκαηα ησλ Κηθξώλ θαη ησλ
Λνηθνθπξαίσλ, εθείλσλ πνπ εζείο νη ίδηνη νδεγήζαηε ζην καθειεηό ηεο
θησρνπνίεζεο, θαηά ηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν Θύθιν.
Απηή ζα είλαη ε εθδίθεζε ηνπ θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη ηεο
αλζξσπνθαγίαο πνπ εζείο νη ίδηνη θαιιηεξγήζαηε.

Ζ αξέλα ζέιεη αίκα θαη ζα είζηε εζείο νη κνλνκάρνη
πνπ ζα ξίμεη ζηα ζεξία ην Γόγκα ηνπ ΢νθ.
Κόλν ε δηθή ζαο ηηκσξία θαη εμόλησζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
θαηαιύηεο εθθνβηζκνύ ησλ καδώλ, γηα λα ππνηαρζνύλ ζησπειά
όινη νη ππόινηπνη ζηελ ππνδνύισζε ηεο Λέαο Σάμεο Πξαγκάησλ.

Γελ είλαη κόλν όηη ζα ζαο βξνύλε ηηο πεξηνπζίεο
θαη ζα ζαο ηηο πάξνπλε.
Σν κεγάιν ζαο πξόβιεκα είλαη όηη ζα θαηεγνξεζείηε γηα θνξνδηαθπγή θαη
γηα μέπιπκα καύξνπ ρξήκαηνο, πνπ έγηλε δηαξθέο αδίθεκα θαη δελ
παξαγξάθεηαη πνηέ.
Θαιιίηεξα λα είραηε θάλεη θόλν.
Απηό ζηα είθνζη ρξόληα παξαγξάθεηαη.
Σν μέπιπκα όκσο δελ παξαγξάθεηαη πνηέ.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

10

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Θαη ν λνκνζέηεο, δειαδή ε πνιηηηθή εγεζία κε ηελ νπνία
δηαπιέθεζηε αλειιηπώο από ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα,
έρεη πιένλ θξνληίζεη λα ζεσξείηαη σο μέπιπκα νηηδήπνηε ζηεξεί
έζνδα από ηελ Σξόηθα θαη ηνπο δαλεηζηέο.
Θα βξεζείηε μαθληθά κε ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ επηρεηξήζεώλ
ζαο δεζκεπκέλνπο θαη δελ ζα κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε νύηε ηηο
απιέο θαζεκεξηλέο ζαο ζπλαιιαγέο.
Ούηε λα εηζπξάμεηε δειαδή θαη λα πιεξώζεηε δελ ζα κπνξείηε.
Θα κείλεηε ρσξίο ηδίξν, έζνδα θαη εηζπξάμεηο θαη ζα ράζεηε ηηο ξπζκίζεηο
πνπ δηαηεξνύζαηε κε ηα ξνπζθέηηα ηεο πνιηηηθήο δηαπινθήο όια απηά ηα
ρξόληα, όζν δελ πιεξώλαηε ΦΠΑ, ΦΚΤ, θόξν εηζνδήκαηνο, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, θιπ..
Θαη επεηδή ζα έρεη δεζκεπζεί θαη όιε ε αηνκηθή ζαο πεξηνπζία, δελ ζα
κπνξείηε λα εμππεξεηήζεηε ηηο νθεηιέο απηέο νύηε σο ζπλππόρξενη.
Σν δε κέγεζνο ησλ νθεηιώλ ζαο είλαη ηέηνην πνπ ηα αδηθήκαηα πνπ
ζα ζαο απνδνζνύλ ζα είλαη όια θαθνπξγήκαηα, πνπ δηώθνληαη κε
ηελ απηόθσξε δηαδηθαζία, ελώ νη πξσηόδηθεο πνηλέο θάζεηξμεο
επηβάιινληαη πιένλ ρσξίο αλαζηνιή.
Θα ζαο ζπκεζεί μαθληθά ην ΢ΓΟΔ, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο θαη ε Οηθνλνκηθή
Αζηπλνκία, πνπ ζα αλαθαιύςνπλ σο δηα καγείαο όηη είηε δελ έρεηε πνηέ
ειεγρζεί, είηε όηη ζαο έθιεηλαλ ηόζα ρξόληα ραξηζηηθά ηα βηβιία θάπνηνη
επίνξθνη
δεκόζηνη
ππάιιεινη,
πνπ
ζα
βξεζνύλ
θαη
απηνί
ζπγθαηεγνξνύκελνη καδί ζαο.
Θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ επίζεζε ησλ αξρώλ, ζα δερζείηε καδηθέο αγσγέο θαη
κελύζεηο γηα απάηε από ηηο ηξάπεδεο πνπ ζαο ρξεκαηνδνηνύζαλ κε ηα
ζαιαζζνδάλεηα πνπ ζαο ρνξεγνύζαλ όια απηά ηα ρξόληα, πξνθεηκέλνπ λα
γιπηώζνπλ ηα ηνκάξηα ηνπο νη ηξαπεδίηεο πνπ ζαο δάλεηδαλ παξάλνκα θαη
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

11

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

θαηαρξεζηηθά, γηα λα ηζεπώλνπλ ηηο κίδεο πνπ ηνπο πιεξώλαηε θαη λα
εηζπξάηηνπλ ηα εηήζηα κπόλνπο επί ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ ρνξεγήζεσλ
παξαγσγήο ηνπο.
Θαη όζνη από εζάο έρεηε ζπλαιιαρζεί, κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξόπν, αθόκε
θαη αληαιιάζνληαο εμππεξεηήζεηο, κε ζηνρνπνηεκέλα πνιηηηθά πξόζσπα,
ζα βξεζείηε ζύληνκα κπιεγκέλνη ζηε δίλε θάπνηνπ λένπ ζθαλδάινπ, πνπ
ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηα εξγαζηήξηα ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο, ησλ
παηρληδηώλ εμνπζίαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ θνκκαηηθώλ αληαγσληζκώλ θαη
μεθαζαξηζκάησλ ινγαξηαζκώλ, ηνπο νπνίνπο ηειηθά ζα πιεξώζεηε εζείο,
αθνύ νη αληηζπκβαιιόκελνη ηεο πνιηηηθήο δηαπινθήο θαιύπηνληαη από ηελ
θαηάπηπζηε ζπληαγκαηηθή αζπιία, πξνθεηκέλνπ λα πινπηίδνπλ κε
αζθάιεηα, ζηηο πιάηεο ησλ ειηζίσλ πνπ αθόκε ηνπο ςεθίδνπλ.

Θαη ζα βξεζείηε, ρσξίο θαιά-θαιά λα ην θαηαιάβεηε
έγθιεηζηνη ζηηο θπιαθέο.
Όπσο αθξηβώο έγηλε κε ηα πξώηα κεγάια νλόκαηα, πνπ άξρηζαλ ήδε λα
πεξλνύλ ην θαηώθιη ησλ αλαθξηηώλ θαη ησλ ζσθξνληζηηθώλ ηδξπκάησλ
όιεο ηεο ρώξαο.

Όζνη είζηε αθαλείο, κελ εθεζπράδεηε.
Θα ζαο δώζνπλ ζηηο αξρέο
νη κπξνζηηλνί αρπξάλζξσπνη ζαο.
Απηνί πνπ ηόζα ρξόληα εμαξγύξσλαλ ηελ omerta’ ησλ ππνγξαθώλ ηνπο κε
ηνπο παρπινύο κηζζνύο θαη ηα benefits πνπ ηνπο κνηξάδαηε, γηα λα
παξηζηάλνπλ ηα κεγαινζηειέρε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο παξαζηηηθήο
νηθνλνκίαο, ηελ νπνία νηθνδνκήζαηε ζηα ζεκέιηα ηνπ ζάπηνπ θαη
δηεθζαξκέλνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο κεηαπνιίηεπζεο.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

12

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Θαη κέζα εθεί ζηηο θπιαθέο ζα πεζάλεηε.
Οη πνηλέο πνπ ζα ζαο επηβάιινπλ νη δηθαζηέο ζα είλαη εμνλησηηθέο,
εηδηθά ηώξα, πνπ εμ’ αηηίαο ηεο ζηήξημεο πνπ εζείο πξνζθέξαηε ζηελ Σξόηθα
θαη ην Κλεκόλην, νδεγνύληαη θαη απηνί ζηελ θησρνπνίεζε, κε ηελ
θαηάξξεπζε ησλ εηδηθώλ κηζζνινγίσλ θαη ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ
ιεηηνπξγήκαηνο πνπ ηάρζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ.

Γελ πξόθεηηαη γηα ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο.
Δίλαη ε δνθηκαζκέλε ζπληαγή ηεο εμόλησζεο, κόιηο ην ζύζηεκα ην
νπνίν ζήκεξα ππεξεηείηε απνθαζίζεη λα ζαο ζπζηάζεη, ζην βσκό
ηεο δηθήο ηνπ επηβίσζεο.
Θνηηάμηε γύξσ ζαο ηνπο βξαβεπκέλνπο σο επηρεηξεκαηίεο ηεο ρξνληάο θαη
ηνπο άιινηε ηζρπξνύο άλδξεο κεγάισλ ειιεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ
θαη ΚΚΔ, πνπ ελώ θάπνηε ζπλδηαιέγνληαλ κε ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην θαη
κε ηηο θπβεξλήζεηο όινπ ηνπ πιαλήηε, ζήκεξα είλαη είηε ππόδηθνη, αθόκε
θαη κε απαγόξεπζε εμόδνπ από ηε ρώξα, είηε ηξόθηκνη ηνπ ειιεληθνύ
ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Κε ηελ ίδηα αθξηβώο κεζόδεπζε εμνληώζεθαλ όινη ηνπο.
Θαη κε ηελ ίδηα ζα εμνλησζείηε θαη εζείο, αθνύ ην Κλεκόλην πνπ εζείο νη
ίδηνη ζηεξίδεηε θαη ππεξεηείηε, αλήγαγε πιένλ ηε κεζόδεπζε απηή ζε λόκν
ηνπ θξάηνπο θαη ζε θνηλή πξαθηηθή.

Έρεηε ζθεθζεί πόηε ζα έξζεη ε δηθή ζαο ζεηξά ;
Ή δείηε αθόκε ην κύζν ζαο, πηζηεύνληαο όηη εζείο ζα ηε γιπηώζεηε ;
Σν ίδην αθξηβώο πίζηεπαλ θαη όινη απηνί πνπ έρνπλ ήδε εμνλησζεί.
Ή κήπσο πηζηεύεηε όηη εζείο είζηε πην έμππλνη από εθείλνπο ;
Θαη εθείλνη, νη εμνλησκέλνη, όπσο ζήκεξα εζείο, ηα είραλ όια θηηαγκέλα
κε γεξκαληθή ηειεηόηεηα.

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

13

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Δηαηξείεο,
αρπξάλζξσπνη,
ζπλαιιαγέο,
αθίλεηα,
ηηκνιόγηα,
ππεξηηκνινγήζεηο, μεπιύκαηα θαη ζαιαζζνδάλεηα, ήηαλ όια ρηηζκέλα κε
ηελ ππνδεηγκαηηθή ηερλνγλσζία ησλ ππξακίδσλ ηνπ Βεξνιίλνπ.
Γελ ππνινγίζαηε όκσο όηη ηε γεξκαληθή ηειεηόηεηα, αθνύ ηελ
αλαθάιπςαλ νη Γεξκαλνί, απηνί κπνξνύλ λα ηελ ειέγρνπλ θαη λα
ηελ αληρλεύνπλ ζε βάζνο.
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο, ηελ νπνία εζείο νη ίδηνη, κε
ηε ζηήξημε πνπ παξέρεηε ζην Κλεκόλην, ηελ Σξόηθα θαη ηηο Θαηνρηθέο
Θπβεξλήζεηο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ηελ έρεηε κεηαηξέςεη ζηελ πξώηε
γεξκαληθή απνηθία εληόο ηεο επξσδώλεο.
Θαη, αθόκε, ππνηηκήζαηε ηηο αδπλακίεο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο θαη
ηελ πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ ιάζνπο.
Άιινη ζα πιεξώζεηε κηα ειαθξόηεηα ή απεξηζθεςία ζηελ πξνζσπηθή ζαο
δσή θαη άιινη ην ζηαηηζηηθό αηύρεκα ηνπ 1%, απηό πνπ ηελ επνρή πνπ ην
ρξήκα ήηαλ αιεζηλό θαη νη ζπλαιιαγέο δελ ήηαλ ειεθηξνληθέο, πεξλνύζε
απαξαηήξεην.

΢ηνλ 3ν Θύθιν,
ην Κλεκόλην ζα ζθνηώζεη θαη εζάο,
ηνπο πηζηνύο ππεξέηεο ηνπ.
Πέζαηε έμσ ζηηο πξνβιέςεηο ζαο.
Θαηαληήζαηε όινη καδί, εζείο, κε ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ
ρξεκαηνδνηείηε θαη ηνπο αγνξαζκέλνπο
εθεκεξηδνπώιεο θαη
δεκνζηνγξάθνπο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο κηληηαθέο αλάγθεο ηνπ Γόγκαηνο
ηνπ ΢νθ, λα γίλεηε νη ζύγρξνλνη, αλαιώζηκνη Δθηάιηεο θαη νη εγρώξηεο
Φηιηππηλέδεο ηεο Λέαο Σάμεο Πξαγκάησλ, πνπ παξαδώζαηε ηελ Παηξίδα
ζαο δέζκηα ζην Κλεκόλην θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Σξόηθα θαη ησλ δαλεηζηώλ.
Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

14

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

Έρεηε κόλν κία επηινγή, αλ ζέιεηε λα επηβηώζεηε.
Λα ζπκεζείηε, έζησ θαη ηώξα, όηη είζηε Έιιελεο θαη όηη ηνλ πινύην ζαο
ηνλ δεκηνπξγήζαηε επεηδή απηό ζαο ην επέηξεςε ε Διιάδα θαη ην
αλέρζεθαλ νη Έιιελεο ζπκπνιίηεο ζαο.
Απηνί ηνπο νπνίνπο εζείο μεπνπιήζαηε ζηελ Σξόηθα, πηζηεύνληαο όηη έηζη
ζα εμαζθαιίδαηε ηελ παξαζηηηθή επηρεηξεκαηηθή ζαο επηβίσζε θαη αζπιία.

Αιιάμηε ξόηα ζήκεξα, πξηλ ζαο εμνληώζεη ν ίδηνο ν ερζξόο, πνπ
ζαο απαμίσζε επεηδή αθξηβώο ηνλ ππεξεηήζαηε εηο βάξνο ηνπ εζληθνύ
ζπκθέξνληνο ηεο Παηξίδαο ζαο.

Απνζύξεηε ακέζσο ηε ζηήξημε ζην Κλεκόλην, ηελ Σξόηθα θαη
ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθό ζύζηεκα, πνπ ππεξεηεί μέλα θαη
θαηαζηξνθηθά γηα ηελ Διιάδα ζπκθέξνληα, εθβηαδόκελν κε ηε
δεκνζίεπζε ηεο Ιίζηαο Υξηζηνθνξάθνπ θαη ηνπ καύξνπ πνιηηηθνύ
ρξήκαηνο ηεο Siemens, ησλ εμνπιηζηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ έξγσλ, ησλ
δνκεκέλσλ νκνιόγσλ, ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ Κλεκνλίνπ.

Πείηε επί ηέινπο ηελ αιήζεηα ζηνπο Έιιελεο, κέζα από ηα ΚΚΔ
πνπ ειέγρεηε, θαη απνθαιύςηε εζείο ηα νλόκαηα ησλ πνιηηηθώλ
θνηδακπάζεδσλ πνπ εηζέπξαμαλ ην καύξν πνιηηηθό ρξήκα ηεο
δηαπινθήο.
Δζείο ηνπο γλσξίδεηε θαιά, αθνύ ηνπο κηζζνδνηείηε θαη ηνπο
αλαδεηθλύεηε, θηινηερλώληαο ην πνιηηηθό ηνπο πξνθίι κέζα από ηα
ΚΚΔ πνπ ειέγρεηε ή ρξεκαηνδνηείηε κε ηε δηαθεκηζηηθή ζαο δαπάλε.

Γθξεκίζηε επηθνηλσληαθά ηελ trilateral θαηνρηθή θπβέξλεζε
ησλ πνιηηηθώλ απαηεώλσλ, πξηλ απηή θαηαξξεύζεη από κόλε ηεο
θαη ζπκπαξαζύξεη καδί ηεο ζην βπζό αθόκε θαη εζάο ηνπο ίδηνπο.

΢ηεξίμηε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο, αληηκλεκνληαθήο
θπβέξλεζεο εζληθνύ ζθνπνύ, πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη κέζα από

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

15

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

ηε ζεκεξηλή Βνπιή, ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζθπγήο ζε λέεο εζληθέο
εθινγέο.

Πξνρσξήζηε ακέζσο ζε κία Δζληθή ΢πκθσλία ΢πκβηβαζκνύ
κε ηε λέα θπβέξλεζε πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηα αλσηέξσ, κε
ζηόρν ηνλ άκεζν επαλαπαηξηζκό ησλ 90 ΓΗ΢ ησλ θαηαζέζεσλ
πνπ θιέςαηε από ηελ αλάπηπμε θαη θπγαδεύζαηε ζην
εμσηεξηθό, θαη ηνπιάρηζηνλ 60 ΓΗ΢ αθόκε, από ηηο ππόινηπεο
θαηαζέζεηο ζαο, πνπ ιηκλάδνπλ πιένλ επηθίλδπλα ζηα ηξαπεδηθά
ζπζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ.

Γηαπξαγκαηεπηείηε ηε θνξνινγηθή θαη πνηληθή ζαο ακλεζηία,
ππό ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηεο πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο, κε ηελ
θαηαβνιή ελόο ζεβαζηνύ πνζνύ ππέξ ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ,
αλάινγνπ κε ηε δεκία πνπ εζείο νη ίδηνη πξνμελήζαηε, ππό ηνλ
αδηαπξαγκάηεπην όξν όηη ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ησλ 150 ΓΗ΢
πνπ ζα εηζξεύζεη ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, ζα
ρξεκαηνδνηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ
θνηλσληθώλ αδηθηώλ, ηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο,
ηε
ρξεκαηνδόηεζε
ηεο
πγηνύο
ειιεληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ησλ δεκόζησλ θαη ησλ ηδησηηθώλ παξαγσγηθώλ
επελδύζεσλ, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο
εμσζηξέθεηαο, ησλ δνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ
δηαδηθαζηώλ ηεο άκεζεο αλαθήξπμεο ηεο ΑΟΕ θαη ηεο δηεθδίθεζεο ησλ
γεξκαληθώλ απνδεκηώζεσλ.

΢πκβηβαζηείηε κε ηελ ηδέα όηη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ζώζεηε
ηηο πεξηνπζίεο ζαο θαη λα γιπηώζεηε από ηελ επεξρόκελε
αηνκηθή ζαο εμόλησζε, είλαη λα επαλαπαηξίζεηε ηηο θαηαζέζεηο
ζαο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ε δηάζσζε ηεο Διιάδαο κε εζληθνύο
πόξνπο.

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

16

Θπξηάθνο Σόκπξαο

Ο 3νο ΘΤΘΙΟ΢
23 Σεπτεμβρίου 2012

Σν Κλεκόλην ΢θνηώλεη θαη ηνπο Πηζηνύο Τπεξέηεο ηνπ

΢πλεηδεηνπνηήζηε όηη ηα 150 απηά ΓΗ΢ ζε κεηξεηά ρξήκαηα
πξαγκαηηθώλ θαηαζέζεσλ, είλαη κηα ηεξάζηηα θαη βέβαηε πεγή
ξεπζηόηεηαο θαη έλαο κνλαδηθόο εζληθόο πόξνο.
Δίλαη ην κόλν ρξεκαηννηθνλνκηθό εξγαιείν πνπ εμαζθαιίδεη
ηαπηόρξνλα ηελ εμπγίαλζε ηνπ εζληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ
εζσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
αμηόρξενπ θαη ηεο θεξεγγπόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ, σο πξνο
ηνπο Έιιελεο πηζησηέο ηνπ.
Θαη ππό ηε ζεκεξηλή, παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηα
150 ΓΗ΢ είλαη πνιιά, πνιύ πεξηζζόηεξα από ηελ αλύπαξθηε
ξεπζηόηεηα ηνπ ΓΛΣ, ηνπ EFSF θαη ηεο Σξόηθα, θαη αξθνύλ γηα λα
μαλαρηίζνπκε ηελ Διιάδα από ηελ αξρή, κόλνη καο θαη κε ηα
δηθά καο ρξήκαηα, καθξηά από ηελ ηνθνγιπθία ησλ κεραληζκώλ
ζηήξημεο θαη ηελ ππνδνύισζε ζηε Λέα Σάμε Πξαγκάησλ.

Σέινο, αθνύ δεηήζεηε ζπγλώκε από ηνλ Διιεληθό Ιαό,
δεζκεπζείηε λα αλαιάβεηε ηε ζπληήξεζε ησλ νηθνγελεηώλ
ησλ 3.000 ζπκπνιηηώλ καο, πνπ εζείο νη ίδηνη νδεγήζαηε ζηελ
απηνθηνλία.

Γελ ππάξρεη άιινο ρξόλνο.
Ο ζύγρξνλνο εκθύιηνο ηνπ θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ πξέπεη λα ηειεηώζεη.
Θαη νη Έιιελεο νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε κηα λέα ζειίδα ζηελ ηζηνξία
καο, αλάινγε κε εθείλε πνπ νδήγεζε ηα λαδηζηηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο
ζηε ζπληξηβή ηνπ ξσζηθνύ ρεηκώλα.
Ζ Διιάδα κπνξεί ζήκεξα λα αλαηξέςεη ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο Λέαο
Σάμεο Πξαγκάησλ θαη λα επηβεβαηώζεη, γηα κηα αθόκε θνξά, όηη ε
Γεξκαλία κπνξεί λα θεξδίδεη ζε αληαγσληζηηθόηεηα, ράλεη όκσο
ζηνλ πόιεκν.
-------------------------

Θπξηάθνο Σόκπξαο * Ο ΣΡΗΣΟ΢ ΘΤΘΙΟ΢

17