SCREW

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný CEMA standartlarýnda yaptýðýmýz helezon konveyörler, feeder(besleyiciler) her türlü proseste çalýþacak yaprak ve gövde seçeneklerine sahiptir. “U”, “O”,Flexible,Milsiz, Hardox, ST52,AISI 316-AISI310 gibi iþlem çeliklerini kullanarak Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk Sanayicisinin hizmetindeyiz...

Standart:CEMA DIN 15201

Helezon konveyörler besleme tipine göre feeder. Helezon konveyörün kapasitesi ise helezon yapraklarýn hadvesi ve motor devri ile orantýlýdýr..90 76 90 90 114 90 114 L U z u n lu k ± % 5 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 http://www.giriþiçýkýþ.76 76 ..34 27 .(%100 dolu=feeder) ) Bu kavram "O" tipi helezon konveyör için geçerlidir.com.42 42 42 .Ýmalatýný yaptýðýmýz tüm paslanmaz helezon konveyörler CEMA ve DIN 15201 standartlarýna göre tasarlanmaktadýr. D -Ø D ýþ ç a p ± % 2 80 100 125 150 165 180 200 220 230 250 270 300 330 350 380 380 400 400 425 425 S H a tv e ± % 5 80 100 125 150 165 180 200 220 230 250 270 300 330 350 380 380 400 400 425 425 d -Ø Ýç ç a p ± % 1 27 .49 49 .sultan.kovalý elevatör. güvenlik.vs) her ne kadar zor olarak görülse ve bir takým kalýplarý olsa da elektrik gücü olarak en ekonomik çözümdür.76 60 .60 60 60 .90 76 .tr . yada dozajlayýcý olarak da çalýþabilirler. Helezon konveyörlerin uzun mesafelerde yatýrým maliyeti fazla fakat bunun yanýnda güç kullanýmý azdýr.90 76 .SCREW Helezon Konveyörler & Mekanik Taþýma Standart Helezonlar Mekanik Taþýma(Helezon konveyör.doluluk oranlarý þeklinde genelleme getirebiliriz.34 34 34 .sýzdýrmazlýk.60 49 ..Bunlara kapasite. Eðer bir helezon konveyör hep ayný þekilde ve kapasitede besleniyorsa o oranda mal taþýma ve dozajlama iþlemi de yapabilir.götürücü. yataklama.

Ö Zellikler likit ve toz granül yapýdaki malzemeler aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi hem karýþtýrýlýrken hemde götürülebilir.O-Boru tipi paslanmaz helezon konveyör 2.yatak tipi. hadvesi.U tipi paslanmaz helezon konveyör 3. Bunun yanýnda karýþtýrýcý olarak da kullanýlabilirler.Konik paslanmaz helezon konveyör 4. .kestamid. Firmamýz tüm helezon konveyör imalatýný vereceðiniz bu bilgiler eþliðinde helezon yaprak çapý 15mm-425mm aralýðýnda imal edilmektedir.teflon giydirme yapýlýr. Paslanmaz helezon konveyörlerimiz yaprak çapý. Helezon imalat çeþitlerimizi ise aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz. Bunlarýn baþýnda sürekli mixer gelir. 1. taþýnacak malzemenin tipi ve granül büyüklüðüne ve kýrýlganlýðýna göre tasarlanýrlar. kapasitesi. giriþ çýkýþ tipi. çalýþma basýncý(varsa). Helezon Mixer Helezonlar sadece götürücü olarak çalýþmayýp bunun yanýnda kesek-parça kýrýcý-karýþtýrýcý mikser olarak da çalýþabilir.000mm kadar özel ürünler dizayn edilmektedir. çalýþma açýsý. kapasitesi. Bunun yanýnda spesifik projelerde 1. Gerekirse helezon yapraðý üzerine kaplama yada polyamid.Esnek milsiz palanmaz helezon konveyör olarak sýnýflara ayrýlýrlar. götürücüler olarak çalýþýrlar.özellikle kýsa mesafe uygulamalarýnda. Helezon imalatýmýzýn çoðu soðuk çekme helezon yapraklardan oluþmaktadýr.SCREW Helezon Konveyör Tipleri& Çalýþma Þekilleri Gövde Özellikleri Helezon konveyörler .

.PP. Bigbag doldurma.boþaltma ve çuval doldurma boþaltma proseslerinde. . P V C tozu.Flexible Helezon Konveyör Tipleri& Çalýþma Þekilleri Esnek Helezon konveyörler . Özellikle bunker boþaltmalarda serbest açýlarda tercih edilir.Max 3m3/saat kapasiteye sahiptir.Fakat ayný verimi granül yapýda ve farklý spesifik malzemelerde göstermeyebilir.PE.Un.. R = 3 0 0 0 m m d e 9 0 d e r e c e d ö n ü þ y a p a b i l i r.özellikle kýsa mesafe uygulamalarýnda.susam. götürücüler olarak çalýþýrlar .t Toz malzemelerde verimi oldukça yüksektir.kakao gibi yorulmayan malzemelerde performans gösterir.bunker silo beslemelerinde etkin rol oynar. Uzunluklarý 10metreye kadar milsiz olarak ulaþabilir.. Özellikle düþük kapasitelerde kullanýlýr.

8. muhtemelen çok çeþitli iletme araçlarý göz önüne alýnabilir. Kütleli ve yapýþkan malzemeler için kordela (ribbon) helis uygulanýr. elveriþsiz. genellikle.ön yatak. Taþýma Sisteminin Seçimi Bir taþýma probleminin çözümünde. dökme bir malý yatay olarak iletmek için. götürülecek malzemeye uyacak biçimde seçilir.redüktör.tekne.elektrik motoru. ekonomik nisbetler (tesis. 5. Sýkýþtýrýlabilir malzemeler için pervane-kanatlý ya da kesikkanatlýhelisler elveriþlidir. Sürekli götürücüler. diðer sürekli götürücüler ile kýyasla. iletilen mal. Pala.) hareket ettirildiði çekme elemanlý mekanik götürücüler (örneðin.ya da üç-helisli olabilir.Bölümler mile kaynakla.ara aský yatak.dövülmesi ve eþ-yapý (homojen) duruma getirilmesinde bir araç olarak kullanýlýrlar. 10.ve kesik-kanatlý helezon götürücüler. belirli bir iletme problemi için. 7. örneðin. çok iyi. Helezonun tasarýmý. sürekli. hiçbir zaman ayný deðerde olarak kabul edilemez. gerek bantlý. konu olan iletme aracýnýn uygunluðunu göstermektedir.SCREW Helezon Götürücüler & SCREW DIN15201 -CEMA Normu DÎN 15201'e göre (Nisan 1977) sürekli götürücüler. Eðer götürücü sýkýþtýrlamayan kuru taneli ya da pudra malzemeler taþýyacaksa. Fakat. kýsa-adýmlý ya da sürekli vidakullanýlýr.arka yatak. fonksiyon prensiplerine göre aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrýlabilirler: (1) iletilen malýn. olanaklarýn çokluðu nedeniyle. Bir Helezon Konveyörün Parçalarý 1. her zaman o kadar kolay olmayabilir. halat. bazen deðiþebilir hýz ile veya periyodik olarak hareket edebilirler. zincir. 1 Az uygun. kötü. en uygun iletme aracý için. Bir kordela-helis mile radyal çubuklarla baðlanýr. zincirli götürücüler). 2 Vasat. mille birliktedökülmüþ ya da mile geçirilmiþ borulu döküm dilimlerden oluþabilir. Bazý durumlardahelezon. Bantlý götürücüler. Uygunluk sayýlarýnýn anlamlan: 0 Uygun olmayan. sabit veya seyyar olarak imâl edilirler ve dökme veya parça mallarýn iletilmesi için kullanýlýrlar. Burada.uç boþaltma oluðu (açýk). az elveriþli. ***Tüm Çizelgeler gizlilik açýsýndan web ortamýnda paylaþýlmamýþtýr. gerekse pnömatik bir götürücü kullanýlabilir. çok elveriþli. bu talep için. sol-vida-. çok kötü.besleme oluðu. deneyimsiz ve uzman olmayan kimselere. taþýma ve çekme elemaný vasýtasiyle (Bant. soðuk çekilmiþ eksiz tek bir þerit olabilir. 13. 3. 11. Bunlar. iki yada daha çok sayýda incelik derecesinde olan bir malzemenin-benzer amaçlar içinpaçallanmasý. Helezon ayrýca. mevcut teknik olanaklarýn çokluðu nedeniyle. en uygun iletme aracýnýn seçimi. presde basýlmýþ 4-8mm kalýnlýðýndaki çelik sac bölümlerden yapýlýr.gözleme cami. elveriþli. 6.helezonlu mil. 2. 4. mümkün olmayan.Helezon. çift.kapaklý ara boþaltma oluðu. .. Yalnýz teknik görüþ açýsýndan. tek-. kullanýlmayan.. birbirlerine ise kaynakla ya da perçinle birleþtirilirler. pnömatik ve hidrolik iletme araçlarý olup. helezon. çeþitli teknik olanaklar. 4 Çok uygun.Yan kýsýmda bildirilmiþ olan sayýlar (O'dan 4'e kadar). bir ipucu verebilmek bakýmýndan. kürekli bir götürücü. kâfi gelmeyen. 12-yýldýz kaplin. bir karara varabilmek bakýmýndan. iyi.dengeleme kavramasý Götürücü helezonu sað-vida (alýþýlmýþ tür). yükleme ve boþaltma konumlan arasýndaki sýnýrlanmýþ olan iletme yolu üzerinde. 9. aþaðýda çeþitli durumlar için (iletilen malýn. 3 Uygun. mümkün. iletme doðrultusu ve istenilen taleplerin cinsine göre ayrýlmýþ) uygun iletme araçlarý bir araya toplanmýþtýr.mekanik. iþletme ve bakým masraftan) ve çevre korunmasýnýn göz önünde tutulmasýyla (toz ve gürültü) mevcut durum için.

.

SCREW .

Bunun nedeni kullanýlacak olan loadcell ürün klasýnýn C3(skala/3000) seçilmesi ve hedefe çok yakýn loadcell seçimidir. Ekonomik seri vida tipi mikro dozajlayýcýlarda direk motor akuple 900-1400devir veya redüktör-invertör yardýmý ile 350devir/dakika ya kadar kapasite söz konusudur.hadve.Micro Dozaj Konveyörler Azalma Yöntemi ile Tartýmlar Kýsa mesafe uygulamalarýnda.Micro dozaj proseslerinde Helezon kanatçýklarý ile mil arasýndaki eþit hacimden dolayý loadcell kullanarak veya encoder yardýmý ile dozajlama yapan sistemlerdir. granül tane büyüklüðü helis seçimini zorlaþtýrýr.yapýþan ve vidaya saran malzemelerin dozajlanmasý þeklindedir. micro dozajlama prosesleri götürücüler olarak çalýþýrlar. Kapasite ve hassasiyet helezon çapý.micro dozaj ünitelerindeki tüm specler ve prosese göre farklý çözümler uygulanýr.Micro dozaj ünitelerindeki taþýyýcý helisel kanatçýklar farklýlýklar gösterebilir.mil çapý ve devir ile doðrudan ilgilidir. . Kýsaca helezon konveyörler.Vida yöntemi ile çalýþan tüm micro dozajlayýcýlardaki en büyük handikap elektriksel yük olarak statik olan. Loadcell yardýmýyla Micro dozaj yapýlýrken kapasite olarak hedefin %50 altý ve %50 üstü verimli sonuçlar elde etmeyi saðlar.ketleþmesi.Taþýyýcý kovan boru ayný olsa dahi taþýnan malzeme deðiþtikçe rejim de deðiþir ve tölöranslar farklýlýk gösterebilir. Bunun haricinde Profesyonel seri olarak adlandýrýlan ürünlerimizde ise asenkron motorda devrim kabul edilen tork motor ve servo uygulamalarý ile istenilen kesin sonuç alt ve üst sýnýrlamasýný getirmeden çok hassas bir þekilde elde edilebilir. Micro dozaj proseslerindeki hadve helezon taþýyýcýnýn hýzýný arttýrýr yada azaltýr.Bunlar yukarý görüldüðü gibi ayný çaptaki hadve ile ilgilidir. akýþkanlýk göstermemesi. Örneðin 1mm töleransla toz dozajlanýrken ayný cihazýn helisini deðiþtirerek 2mm töleransla granül dozajlayabilirsiniz. Bunun yanýnda karýþtýrýcý olarak da kullanýlabilirler.Ayný micro dozaj ünitesi için birden fazla helisel taþýyýcý birden fazla çeþit malzemeyi taþýmak için kullanýlabilir.Her ne kadar ilk bakýþta tüm tozlar ve granüller birbirine benzer olsa da statik elektrik barýndýrmasý.

com.http://www.9 AKB M16x110 10.tr .9 AKB Istanbul cad.3 KW 300d/d IRAM 70/100/L4b M16x110 10.sultan. Fýrýn sk No: 2/1 77200 Yalova / TURKEY Tel: + 9 0 226 814 11 82 Fax: + 9 0 226 813 75 20 .