You are on page 1of 49

Mesih Deccal

ve
Ye'cc ve Me'cc
[Trke]

_|._ _|_ ,t.i| _,.||
(.,:i| ..li|

Muhammed e-ehavi
_t,:i| ..s
Terceme eden : Seyfullah Erdomu
.~. : _.._.i .| ,,.

Tetkik eden : Muhammed ahin
..|. : ..s _:t. ,l..Rabva Semti slm Dvet Brosu-Riyad
_ti| ...., .,it, :t,it)| .,.._ ...li __t.:i| ,:||
200 200 200 2009 99 9 14 14 14 1430 30 30 30

2


Tercemeye esas alnan nsha; 1993 Kahire, Mektebetl-man basks.

-\l _\= .=>= \..,= _\= =! _\ ,,>_\! =>_\! =! ,=,
-Mtercimin Mukaddimesi-
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve senalar olsun. O'nun habbi, Rasul
Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beytine, Ashabna ve onlara en gzel ekilde tbi
olanlara, kyamet gnne kadar salt ve selamlar olsun.
Bundan sonra;
ki cihann fahri, Rasul-i Ekrem efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, kyamet
byk ve kk alametlerini bildirmi, en byk fitnenin Deccal fitnesi olduunu
belirtmi, fitnelerden sakndrm ve kurtulu yolunu bizlere gstermitir.
Ebu Hreyre radyallahu anh'n, merfuan rivayet ettii u hadisi erif, iinde
bulunan hali deerlendirmeyi, Suflerin tabiri ile; "ibnl vakt" olmay tavsiye etmekle
beraber, Ahir zaman fitnelerinden kurtulu yollarndan birisinin de, bu fitneler zuhur
etmeden nce salih amellere sarlmay, aksi halde salih amellere de muvaffak
olunamayacan haber veriyor;
"Beklenen u yedi ey gelmeden amellere kouun; her eyi unutturan fakirlik,
azdran zenginlik, bnyeyi bozan hastalk, tketen, eriten ihtiyarlk, yakaya yapan
lm ve bu beklenenlerin en kts olan Deccal. Kyamet ise; daha dehetli ve daha
acdr."
1

Kitabn konusu ile ilgili dier bir hadis-i erifte:
"Deccal'i inkar eden, sa Aleyhisselam'n nzuln inkar eden ve Mehdi
Aleyhisselam' inkar eden kfre dmtr."
2

Her ne kadar, bu hadisin shhati konusunda ihtilaf edildi ise de, mam Gmar ve
dier hadis ulemas hadisin manasnn sahih olduunu belirtmiler ve demiler ki;

1
Tirmizi(2306) Hakim(4/516) Beyhaki uabul man(10572) Cem'l Fevaid(9672) Ramuzl Ehadis(3038) Camis
Sair(3121) Feyzul Kadir(3/195) Zehebi Mizan(6/30) bni Adiy elKamil(6/442) Tuhfetul Ahvezi(6/488) Ukayli Duafa(4/230)
Sbls Selam(4/175) Tirmizi hadis hakknda; "hasen, garib", Suyuti; "sahih" dediler. snadnda zayf ravi Muhriz bin Harun
vardr. Ukayli, bni Adiy ve Zehebi, hadisin baka bir tarik ile de geldiini belirttiler. Hadisi mana olarak destekleyen
rivayetler iin baknz: Mslim(1/110,4/2267) bni Hibban(15/96) Hakim(4/561) Ebu Avane(1/55) bni Mace(4056) Ahmed(2/303,
337, 372, 407, 511, 523) Tayalisi(1/332) Ebu Ya'la(11/396) Taberani(18/36) edDani Snen Varide Fil Fiten(5/1006)
Deylemi(2073-74) elHuseyni elBeyan vetTa'rif(2/2)
2
bni Hacer elHeytemi elKavlul Muhtasar(s.28 tercemesi; s.13 Ebu Bekir esSekkaf'n Msnedi ve Sheyli'nin erhu
Siyer'ine izafe eder.) Suyuti elHavi Lil Fetavi(2/244) Sefarini Levaihul Envar(1/17) bni Hacer Fetava(s.37) smail Bin Mahfuz
etin Durerul Avali(s.175)
3
"Bunlar inkar eden, tevatr ile gelmi rivayetleri inkar etmi olacandan kafir olur."
3

Ye'cc ve Me'cc'n zuhuru ise zaten ayetler ile sabittir.
Allah'a hamdolsun ki tercemesini sunduumuz bu eser, Muasr melliflerden
Mecdi Muhammed E-ehavi tarafndan kaleme alnm, Deccal, Nzul- sa (A.S.) ve
Ye'cc-Me'cc hakkndaki muteber rivayetlerden ve erh kitablarndan derlenmi,
hacmi kk, deeri byk bir kitapdr.

Tercemeye esas tuttuum bask, baz matbaa hatalar ihtiva ettiinden ve
ehavi'nin hadis tahricini yetersiz grdmden yeniden tahric ettim.
Kadn, erkek, byk kk her Mslman'n bilmesi gereken bilgiler ihtiva eden
bu kitabn hayrlara vesile olmasn diler, dualarnz bekleriz. Tevfik Allah'tandr.

-ubuk- 28.11.2002
Seyfulah Seyfeddin Erdomu


3
imari kametul Burhan(s.130) Kettani Nazmul Mtenasir(289) Muhammed Bin Rasul elBerzenci elHuseyni, Elaa Li
Eraratis Saa(s.192)
4EN BYK FTNE: MESH DECCAL

-Mellifin Mukaddimesi-

phesiz Hamd, Allah iidir. O'na hamdeder, O'ndan hidayet ve
balanma dileriz. Nefislerimizin errinden, kt amellerimizden Allah Teala'ya snrz.
phesiz Allah'n hidayet eylediini saptracak, O'nun saptrdn da hidayete
ulatracak yoktur. Allah'tan baka lah olmadna, O'nun birliine ve orta
olmadna, Muhammed (Sallallahu aleyli ve sellem)'in O'nun kulu ve rasul olduuna
ehadet ederim. Bundan sonra;
Muhakkak ki; szlerin en dorusu Allah'n Kitab, yollarn en hayrls
Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. lerin erlisi sonradan ortaya
karlanlardr. Her sonradan kan bid'at, her bid'at dalalet (sapklk) ve herdalalet de
atetedir.
"Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eini yaratarak yayan
Rabbinizden korkun! O'nun hakkna birbirinizden isteklerde bulunuyor olduunuz
Allah'tan ve akrabalk balarn (koparmaktan) saknn. phesiz ki Allah,sizin zerinizde
tam bir gzeticidir." (Nisa; 1)
"Ey iman edenler! Allah'tan hakkyla korkun ve ancak Mslmanlar olarak
ln." (l-i mran; 102)
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doru sz syleyin ki (Allah) size
ilerinizi dzeltsin ve sizin iin gnahlarnz balasn! Ve kim Allah'a ve Rasul'ne itaat
ederse, o takdirde gerekten byk bir kurtulua ermi olur." (Ahzab; 70-71)
Bundan sonra;
Tasdik edilmi sadk olan Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem kyametten
nce vuku bulacak olan birok fitneden ve mihnetlerden bize haber vermitir.
Bizim bu almamz; sa Aleyhisselam'n nzulnden sonraki iki byk fitne
hakkndadr. Bu fitnelerin birincisi; Mesih Deccal, ikincisi; Ye'cc ve Me'cc fitnesidir.
Btn ilerimizde Allah Tebarek ve Teala'dan yardm isteriz. O, bana yeter
ve O ne gzel vekildir.
5


Mecd Muhammed E-ehav
erbas-Dimyat 26.12.1992
LK FTNE
MESHUD-DECCAL
6


LK FTNE; MESHUD-DECCAL

EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM'N DECCAL'DEN SIINMASI

1- Abdullah Bin Abbas Radyallahu anhuma dedi ki; " Resulullah Sallllahu
aleyhi ve sellem, u duay Kur'an suresi retir gibi retirdi;
-... _.= =, .=' '=.\ _,==\ -.. _= =, .=' ,\ ,.= _= =, .=' ,.,= ,.= _= =, .=' _.; ,,\\
.'==\ ',==\
"Allahm! Cehennem azabndan sana snrm. Kabir azabndan sana snrm.
Mesih Deccal'n fitnesinden sana snrm. lmn ve hayatn fitnesinden sana
snrm."
4

mam Mslim, Sahih'inde bu hadisi rivayet ettikten sonra der ki; " Bana, Tavus
radyallahu anh'n oluna yle dedii ulat; " Namaznda bu duay okudun mu?"
Olu dedi ki ; "hayr" Bunun zerine Tavus radyallahu anh; "Namazn yeniden kl. Zira
baban Tavus bunu veya drt sahabeden nakletti"
mam Nevevi dedi ki; "Bu duann te'kid edilmesi, bu snma duasnn zellikle
emredilmesi ve Tavus radyallahu anh'n sznn zahiri, bu duay namazda okumann

4
Mslim (Mesacid, 134,1/413) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrec(2/188) Tirmizi (3494) Ebu Davud (1542) Nesai
Kbra(1/662) Nesai(4/104) Malik (1/215) bni Mace(3840) Msnedi Rabi(1/198) bni Hibban (995)
7
vacip oluuna dalalet eder. Eer bu dua unutulursa namazn iade edilmesi gerekir.
Ulemann ounluu ise bunun vacip olmayp mstehab olduunu sylediler. Umulur
ki; Tavus radyallahu anh bu duay vacip olduuna inandndan deil, olunu
edeblendirmek iin zerinde durarak te'kid etmiti. Vallahu a'lem"
5

2- Yine bni Abbas radyallahu anhuma der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem namaznn sonunda drt eyden snrd. Derdi ki;
.=' _= =', .=' '.\ ,.= _= =', .=' ,\ ,.= _= =', -... _.= ='., .=' _=, '= ',.= ,= '= _.\
=. ,.>\
"Kabir azabndan Allah'a snrm, Cehennem azabndan Allah'a snrm. Ak
ve gizli fitnelerden Allah'a snrm. Ve tek gzl yalanc Deccal'den Allah'a snrm."
6

3- Mminlerin annesi Aie radyallahu anha der ki; Rasullullah Sallallahu aleyhi
ve sellem'i namaznda Mesih Deccal'in fitnesinden snr iken iittim."
7

4- Yine Aie Radyallahu anha demitir ki; "phesiz Rasulullah Sallahu aleyhi ve
sellem namazda yle diyerek dua ediyordu;
.'==\ ',==\ -.. _= =, .=' '=.\ _,==\ -.. _= =, .=' ,\ ,.= _= =, .=' _.; ,,\\
"Allah'm! Kabir azabndan sana snrm. Mesih Deccal'in fitnesinden sana
snrm. Hayatn ve lmn fitnesinden sana snrm."
8

5- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisi de bu rivayetleri dorulamaktadr;
"Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine yle demelerini emretti;
"Cehennem azabndan Allah'a snn. Kabir azabndan Allah'a snn. Mesih
Deccal'in fitnesinden Allah'a snn. Hayatn ve lmn fitnesinden Allah'a snn."
9

Bu konudaki dier rivayetler;
6- Enes Bin Malik Radyallahu anh'dan
10

7- Abdullah Bin Amr Radyallahu anhuma'dan
11

8- Ebu Said el Hudri Radyallahu anh'den
12
rivayet edilmitir.


5
Nevevi, erhu Sahihu Mslim (5/89)
6
Ahmed(1/305) Tayalisi(1/353) Abd Bin Humeyd(1/234) Buhari Tarihul Kebir(2/119) Ukayli Duafa(1/161)
7
Buhari (Ezan, 833) Mslim (Mesacid, 127) Ebu Ya'la(8/319) Ebu Avane(1/131) bni Ebi eybe(7/489)
8
Buhari(1/286) Mslim(1/412) bni Hibban(5/299) Hakim(1/725) Ebu Nuaym Msnedl Mustahrec(2/185) Ebu
Avane(1/547) Beyhaki(2/154) Ebu Davud(880) Nesai(3/56) bni Mace(3838) bni Ebi eybe(6/18) shak Bin Rahuye(2/278) Ebu
Ya'la(8/125) Tirmizi(3495) Ma'mer Cami(10/438) Abdurrezzak(2/208) Taberani Evsat(8/331) Ahmed(6/88) Abd Bin
Humeyd(1/433)
9
Buhari (1/463) Mslim ( 1/412-413) bni Huzeyme(1/356) bni Hibban(3/296) Hakim(1/407) Ebu Nuaym Msnedl
Mstahrec(2/187) Ebu Avane(1/547) Nesai(4/103) bni Mace (909) Tirmizi (3604) bni Ebi eybe(3/50) Darimi (1344-1345)
Ahmed(2/414, 416, 423, 454, 467, 477, 522) Buhari Edebl Mfred(1/226) Deylemi(2288)
10
Tirmizi (3485) Tirmizi; "Hasen, Sahih" dedi. Nesai(8/257,260) Nesai Kbra(4/443,448,449,458) bni Ebi eybe(6/20)
Ahmed(3/201, 205, 235, 264) Ebu Ya'la Msned(7/113) Feyzl Kadir(2/153)
11
Ahmed (2/185-186) Nesai Snenl Kbra(4/458) Buhari Edebl Mfred(1/229)
12
bni Ebi eybe(7/489) Ahmed(5/190) bni Hibban (Mevarid,996) Cabir radyallahu anh'den; Ramehrmzi Muhaddisul
Fasl(1/491)
8
KUR'AN-I KERM'DE DECCAL'IN AIKA
ZKREDLMEYNN HKMET NEDR ?

Deccal'in Kur'an- Kerimde zikredilmemesinin hikmetinden sorulmas olduka
yaygnlamtr. Zira o byk bir er ve fitne olmakla beraber, Peygamberler
(Aleyhimussalavatu ecmain) ondan sakndrm, namazda bile ondan snmay
emretmilerdir.
Hafz bni Hacer buna cevap vermitir;
Birincisi; phesiz o Allah Teala'nn u kavlinde zikredilmitir; "Rabbinin baz
ayetleri (alametleri) geldii gn, nceden iman etmeyene ve imannda hayr
kazanmam olana, (o zaman) iman bir fayda etmez" (En'am; 158) Nitekim Tirmizi,
Sahih kaydyla Ebu Hureyre radyallahu anh'den merfuan u hadisi tahric etmitir;
9- " ey zuhur ettiinde daha nceden iman etmeyene ve imannda
hayr kazanmam olana bu iman fayda etmeyecektir. Bu ey; Deccal, Dabbe(tl
Arz) ve Gnein batt yerden domasdr"
13

kincisi; Allahu Teala u kavlinde sa ibni Meryem aleyhisselam'n nzul
edeceine iaret ediyor; "Ehl-i Kitab'dan her biri lmnden nce O'na muhakkak
iman edecektir" (Nisa; 159) ve "phesiz o (sa Aleyhis selam'n nzul) kyamet iin
elbette bir ilimdir (alamettir)" (zuhruf; 61) ayeti, O'nun Deccal'i ldreceini
dorulamaktadr. ki zddan birinin zikri ile iktifa edilmitir. Deccal de sa aleyhisselam
gibi "Mesih" kelimesi ile lakablanmtr. Lakin Deccal sapklk Mesihi, sa Aleyhis selam
ise hidayet Mesih'idir.
ncs; ondan bahsin terki, onu hakir etmek iindir.
Bu nc kavle; "Ye'cc ve Me'cc Fitne bakmndan Deccal'den aa
olmad halde (Kur'an'da) zikredilmitir ve Deccal, Ye'cc ve Me'cc'den ncedir"
diye itiraz edilmitir.
Bu itiraza imam elBulkni cevap vermi, demitir ki; "Kur'an'da zikredilen
fesadclarn hepsi, gemite bulunmu olup, ibret alnmas iin zikredilmilerdir.
Sonradan gelen kavimler onu grp ilerinde ona gre hkm verirler, sonradan
gelecek biri onlara zikredilmez !!!"
mam Bulkni'nin bu kavli reddedilmitir. Zira sonradan gelecek Mfsidlerden
olduklar halde Kur'an'da Ye'cc ve Me'cc zikredilmitir.
Begavi Tefsir'inde Allahu Teala'nn u kavlinde Deccal'in zikredilmi olduu
kaytldr; "Gklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha byktr."

13
Mslim(iman, 249) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrec(1/221) Ebu Avane(1/100,107) Ebu Ya'la Msned(11/31,33) bni
Receb Camil Ulum vel Hikem(s.385) Fethl Bari(11/353,13/91) Ahmed(2/445) Tirmizi(3072) Tuhfetul Ahvezi(6/406)
9
(M'min; 57) Bu ayette "insanlarn yaratlmas" kavlinden murad edilen Deccal ve
buna itlak olunan dier (insan yaratma iddiasnda bulunanlardr.)" Eer bu cevap
sabit olursa, en gzel cevaptr. Nebi Sallahu aleyhi ve sellem'in, beyanyla kefil olduu
cmledendir. lim Allah Teala katndadr."
14

"DECCAL" DYE SMLENDRLME SEBEB
Ulema dediler ki; "Lgatte Deccal on vecihe tlak olunur,"
Birincisi; Deccal ok yalanc (Kezzab) demektir. (Ben -mtercim- derim ki;
Bunu Halil Bin Ahmed ve bakalar sylemitir. Bu, cim harfi cezmli okunursa (decle ve
declen - dacil eklinde) byledir. Cim harfi fethal okunursa (decele eklinde) hakk
batl ile rtmek manasna gelir. oul sigas; deccalun ve decacile olur.) Deccal
yalanlar ile gerei kamufle edicidir.
kincisi; Deccal kelimesi "Decl" kelimesinden alnmadr. Deve uyuz
olduunda katran ile boyanr ve buna "Decl" denir. Katrana "Dceyl" ve "Dcale"
denir. (-Mtercim Seyfullah- derim ki; bu Asmai'nin grdr. Deccal de sihri ile
gerei adeta katranla kapatr gibi rtecektir.)
ncs; (-Mtercim Seyfullah- derim ki; kitabn Arabca basksnda
nc madde sehven unutulmutur. Tezkiratul Kurtubi'de nc madde yle
geer; "Adam yeryznn etrafn dolat zaman; "deceler racul" derler." (Kurtubi
Tezkira s.744)
Drdncs; rtmek manasnadr. phesiz o yer yzn kalabalk kitlesi ile
rtecektir. Denildi ki; phesiz o insanlar kfr ile rter. "Declu" rtmek demektir ve
yeryzn suyu ile rtt iin Dicle nehrine bu isim bu yzden verilmitir. (derim ki; bu
bni Drayd'in grdr. mtercim -)
Beincisi; Yeryzn kat ettii (her yerini dolat) iin bu isim verilmitir.
Mekke ve Medine haricindeki btn beldelere girecektir. "Ed-Deccaletu"; byk
topluluk demektir. Daccal kalabal ile yeryzn kaplayacaktr. Denildi ki; "Ed-
Deccale"; ticaret iin mal tayan kalabalktr. bni Faris El Mcmel'de yle bir beyit
sylemitir; "Deccalet; topluluun kalabalndandr."
Altncs; Deccal diye isimlendirilmesi; insanlar erri ile kartrp, deitirmesi
sebebiyledir. Asl "Decli" dir. Birisi ldnde veya elbise deitirdii zaman " Decele"
kelimesini kullanrlar.

14
Fethul Bari (13/98) Bkz; bni Kesir En Nihaye (1/166-169)
= Mtercim Seyfullah Seyfeddin der ki; "Deccal'in Kur'an'da akca zikredilmemesinin hikmeti bize gre udur; bu kitabn
74. hadisinde gelecei gibi, "insanlar deccali unutmadka, imamlar minberlerde Deccal'den bahsetmeyi kesmedike, Deccal
ortaya kmayacaktr." te gnmzde ilahiyat profeser gibi akademik nvanl bazlarnn, - Kur'an'da aka zikredilen
hkmleri de terk ettikleri halde - ; "Deccal Kur'an'da gemiyor, hadislere de gvenemeyiz" gibi laflar ettiklerini iitip
duruyoruz. Allah Teala'nn hikmeti icab, vahyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e deil de, kendilerine gelmi olmasnn
daha uygun olduunu zanneden bylelerinin telkinlerine adlanlmas sebebiyle, Deccal'in ilk safhada inkar edilmesi, sonra da
insanlarn onu unutmas, malum byk imtihana dar olmalarna vesile olacaktr. Bu meselede kalbinde hastalk olan
bazlarnn inkara/kfre derek, Allah Azze ve Celle'nin takdirinin gereklemesi, Deccal'in Kur'an'da aka
zikredilmeyiinin sebeblerindendir. Allahu a'lem.
10
Yedincisi; Deccal; yalan uyduran demektir. u ayetteki gibi; "Ve bilgisizce
ona oullar ve kzlar uydurdular. O onlarn vasfetmekte olduklarndan mnezzeh ve
ok ycedir." (En'am; 100) Manas; "onlar byle yapmakla yalan sylediler, iftira ettiler,
kfrettiler" demektir.
Sekizincisi; Deccal; yaldzlayan demektir. "Klcm altn suyu ile yaldzladm"
derken "Decelt" lafz kullanlr.
Dokuzuncusu; Deccal; faydasz bir eyi altn suyu ile gzel gstermeye
almak demektir. Toprak ii mlei, tahtay veya ahap bir eyi altn suyu ile
boyamaktr. te Deccal'de bylece batl gzel gstereceinden bu isim verilmitir.
Onuncusu; Deccal; kl sslemek demektir. Denilir ki; "O klcn cevheridir,
suyu iinde akar" vallahu a'lem
15

DECCAL NE ZAMAN IKAR?
10- Muaz Bin Cebel radyallahu anh'n rivayet ettii hadisi erifte Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; " Malhame'yi (Byk sava) Kostantiniye'nin
fethi, Kostantiniye'nin fethini de Deccal'in k izler"
16

11- Abdullah Bin Bsr radyallahu anh hadisinde, Rasulullah sallallahu aleyhi
ve Sellem buyurmutur ki; "Melhame ile stanbul'un fethi arasnda alt sene vardr.
Deccal yedinci senede kar"
17

12- Sahihu Mslim'de Ebu Hureyre radyallahu anh'den merfuan rivayette
Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki; "Rumlar A'mak veya Dabik'e
inmedike kyamet kopmaz. O gn yeryznn en hayrllarndan bir ordu ehirden
onlarn zerine doru harekete geerler. Karlatklar zaman Rumlar derler ki;
"Bizden esir alanlarla aramzdan ekilin de onlarla savaalm." Mslmanlar
derler ki; "Hayr vallahi! Kardelerimiz ile sizin aranzdan ekilmeyiz." Bunun zerine
savarlar ve anlar hezimete uratrlar. Bu gruptan biri (hezimete urayan Rumlar)
Allah onlarn tevbesini kabul etmez. te biri ldrlr ki onlar Allah katnda ehitlerin
en faziletlileridir. ehri fetheden te biri de bir daha fitneye dmezler. Onlar
Kostantiniye'yi fethedip aralarnda ganimetleri paylarlar ve kllarn zeytin
aalarna asarlar. eytan aralarnda meydana kp der ki;

15
Lisanul Arab(11/236-237) Kurtubi Tezkira(s.744) Fethul Bari(13/91) Avnul Mabud(11/295) Bkz.; Zemaheri elFaik(1/412)
bni Esir enNihaye(2/102) Tuhfetul Ahvezi(6/406) Nevevi erhu Mslim(1/79) Tehzibul Esma(1/184) erhu Sneni bni
Mace(1/296) Feyzul Kadir(3/8) Mucemul Vesit(s.271-72)
16
Ahmed(5/232, 245) Ebu Davud(4294) bni Ebi eybe(7/458, 491) Ebul Mehasin Mu'tasar(1/249) Taberani(20/108)
Taberani Msnedi amiyyin(1/122) Ali Bin Ca'd Msned(s.489) EdDani Snenl Varide(4/885,930,6/1130) Zehebi Mizanul
tidal(4/265) Hatib Tarih(10/223) Darekutni lel(6/53) Makdisi Fadailu Beytil Mukaddes(s.71) Feyzul Kadir(4/360) Camis
Sair(5612) Elbani Sahihul Cami (3975) Hadisin isnad hakknda Suyuti; "zayf" dedi. Elbani'nin bunu sahihlemesi vehimdir.
Zira rivayet tariki hem illetlidir, hem de ihtilafl bir ravi olan Abdurrahman Bin Sabit Bin Sevban teferrd etmitir.
17
Ziyaul Makdisi Muhtare(9/72) bni Mace(4093) Ebu Davud(4296) Bezzar(8/431) Ahmed(4/189) Fethul Bari(6/278) Avnul
Mabud(11/271) Buhari Tarihul Kebir(8/431) Feyzul Kadir(3/210) Mizzi Tehzibul Kemal(8/34) Suyuti Camius Sair(3171)
Hadisin isnad hakknda Suyuti; "zayf" dedi. snadnda Bakyye Bin Velid teferrd etmitir.
11
"Mesih ardnzda, yurdunuzdadr" - Bu yalandr - onlarda bunun zerine
karlar ve (Mesih) ancak am'a geldiklerinde kar"
18

13- Ebu Hureyre radyyallahu anh hadisinde; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurur ki; "Sizler phesiz Hirakl'in (veya Kayser'in) ehrini fethedip mallarn
zrhlarla paylaacaksnz. Deccal'in arkalarnda, memleketlerinde olduunu syleyen
bir sesi aka iitirler. Onlarla beraber olmayanlar (deccal ile) karlar. Bunun zerine
karlar ve savarlar."
19

DECCAL NEREDEN IKAR?
14- Ebu Bekr es Sddk radyallahu anh'dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki; "phesiz Deccal, yer yznn dousunda Horasan denilen yerden
kar. Ona yzleri kalkan derisi gibi olan bir kavim tabi olur"
20

Bu hadisi erifin Arapa metninde geen; "Mican" kelimesi Micenn'in
ouludur ve kalkan demektir. "Mutraka" ise; zere giyilen tabaka, kalkan veya zrh
demektir.
Yzlerinin kalkana benzetilmesi, geni ve yuvarlak yzl olmalar manasna
gelir. "Mutraka" ifadesi; etlerinin okluuna dair bir benzetmedir.
15- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisinde; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem; "Deccal dou tarafndan kar" buyurmutur.
21

16- Sahihu Mslim'de; Enes Bin Malik radyallahu anh hadisinde; "phesiz o,
sbehan'dan kar"
22

17- Ayns M'minlerin annesi Aie radyallahu anha'dan rivayet edilen
hadiste de geer; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "phesiz o (Deccal)
sbehan Yahudilerinden kar"
23
Bunun benzeri Huzeyfe radyallahu anh hadisinde de
geer.
24

Hafz bni Kesir der ki; "Deccal'in zuhurunun balangc sfahan'n
"Yehudiyye" denilen mntkasndan olur ve yetmibin yahudi silahlar ile ona katlr.
Bunlarn "sican" denilen elbiseleri vardr. Onun yeil taylasan olduunu sylerler. Yine

18
Mslim (4/2221) Hakim(4/529) Kurtubi(11/206) bni Kesir(1/580) EdDani Snen Varide Fil Fiten(6/1114) Avnul
Ma'bud(11/310) Nevevi erhu Sahihil Mslim(18/21) Suyuti Dibac(6/224)
19
Taberani Evsat(1/195) Ricali gvenilirdir. Mecmauz Zevaid (7/349)
20
Ahmed(1/4,7) bni Mace(4072) Tirmizi(2237) "Hasen, Garib" dedi. Hakim (4/573) Ziyaul Makdisi Muhtare(1/117,118)
Bezzar(1/113,198) Ebu Ya'la(1/38) Abd Bin Humeyd(1/30) edDani Snen Varide(6/1156) Mizzi Tehzib(28/364) Rafii Tedvin(3/1)
Hatib Tarih(10/84,14/67) bni Kani Mucemus Sahabe(2/61) Halili elrad(2/697) Hakim; " Bu hadisin isnad sahih" dedi, Zehebi
de Telhis'de dorulad.
21
Ahmed(2/397,408,457) bni Hibban(15/202,223) Mevariduz Zaman(1/468,469) benzerini; Hakim(4/528) Hakim ve Zehebi
sahih dediler.
22
Mslim(4/2266) bni Hibban(15/209) Mecmauz Zevaid(7/338) Ahmed(3/224) Ebu Ya'la(6/317) Allame ed-Dani Snenl
Varide(6/1157) Tuhfetul Ahvezi(6/410) benzeri; mran Bin Husayn'dan; Taberani(18/154) Taberani Evsat(7/172) Mecmauz
Zevaid(7/339) Fethul Bari(13/328) Neylul Evtar(8/21) Ayrca bkz.: Nuaym Bin Hammad Fiten(2/533)
23
Ahmed(6/75) Mecmauz Zevaid(7/338) Heysemi; ricalinin salam olduunu sylemitir.
24
Hakim(4/573) Hakim; "sahih" dedi.
12
Tatarlardan yetmibin kii ona yardm eder ve Horasan halkndan pek ok kimse onu
destekler"
25

Ben (ehavi) derim ki; "Baz hadislerde onun Kufe'den kaca rivayet
edilmitir;
18- Abdullah Bin Amr radyallahu anhuma'dan Mevkuf rivayete gre; "bni
Amr radyallahu anhuma rakllara demitir ki; "Sizin bu yeriniz verimsiz toprayla ve
arclkla mehur olan, "Kufe" denilen yer midir?" dediler ki; "Evet" Buyurdu ki; "phesiz
Deccal buradan kar"
26

19- Ebu Sadk, Abdullah Bin Mes'ud radyallahu anh'n yle buyurduunu
rivayet ediyor; "phesiz ben, Deccal'e yardmc olacak halkn evlerini biliyorum."
Dediler ki; "Onlar kimdir ey Ebu Abdurrahman?" Dedi ki; "Kufelilerin evleridir."
27

Dorusu; daha nce geen , Merfu hadislerde bildirilenlerdir. Vallahu
a'lem.
DECCALN SLAHLARI
Allah sbhanehu ve Teala insanlar imtihan iin Deccal'i fitne ve ibtilalar
gibi pek ok acaib ve garip eylere muktedir edecektir.
20- Abdullah Bin Mu'tim radyallahu anh hadisinde varid oldu ki; "Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu; "Deccal gizlenecek deildir. phesiz o
dou tarafndan gelir ve benim yoluma davet eder. nsanlarn kendisine tabi olmas
ve kendisine mensup olmalar iin onlarla harp eder ve galip gelir. O Kufe'ye gelip
Allah'n dini hakim olup, onunla amel edilene kadar bu bylece devam eder. Bundan
sonra "Ben phesiz peygamberim" der. Bunun zerine akl sahibi olan herkes onu terk
eder. "Ben Allah'm" diye iddia edinceye kadar bylece bekler. Bu iddias zerine de
gz kaplanr, kula kesilir ve iki gz arasna hibir Mslman'a gizli olmayacak
ekilde "Kafir" yazlr. Bylece kalbinde imandan hardal zerresi kadar iman olan herkes
ondan ayrlr"
28

21- Ka'bl Ahbar hadisinde yle geer; "Deccal douda zuhur eder ve
hilafet verilir. Sonra sihri aa kar. Nbvvet iddiasnda bulunmas zerine insanlar
ondan ayrlr. Bir nehre gelip, kendisine doru akmasn emreder, oda akar. Sonra

25
bni Kesir Nihaye (1/174)
26
Mecmauz Zevaid (7/350) bni Ebi eybe(7/496) Ma'mer Bin Raid elCami(11/396) Nuaym B. Hammad Fiten(2/532-533)
Heysemi dedi ki; "Taberani gvenilir rical ile rivayet etti."
27
Mecmauz Zevaid (7/351) Taberani(9/93) Nuaym Bin Hammad Fiten (2/534) Heysemi dedi ki; "Taberani'nin ricali
gvenilirdir. Ancak Ebu Sadk, bni Mes'ud'a ulamamtr."
28
Fethul Bari(13/91) Elsabe(4/243) Mecmauz Zevaid (7/340) Bkz.; bni Ebi eybe(7/497) Heysemi der ki; "Taberani bunu
uzun bir metinle rivayet etti. snadnda Metruk olan Said Bin Muhammed el Verrak vardr." Ben derim ki; Hadis hasen kabul
edilebilir. Zira Said Bin Muhammed elVerrak hakknda; bni Hibban, (bir rivayetinde;)bni Sa'd, Hakim, brahim Bin Ya'kub
elCuzecani; "ska" yani "gvenilir" demilerdir. Ahmed; "leyyin" dedi. Buhari, bni Main, Nesai, (dier rivayetinde;)bni Sa'd,
Darekutni, Ebu Davud, Devri, Zehebi, bni Adiy, Ukayli, bni Ebu Hatem gibi cerh ve tadil imamlar da; "ska deil" "leyse
biey'un" "daif" "metruk" gibi ifadeler ile zayf olduuna iaret ettiler. Baknz; bni Hibban esSkat(6/374) Tehzibt
Tehzib(4/69) Tehzibl Kemal(11/48-50) Tarihu Badat(9/71) Ahvalur Rical(1/199) Nesai Duafa(s.53) Ukayli Duafa(2/117) bni
Adiy(3/402) Buhari Tarihu Kebir(3/515) Buhari Tarihu Sair(2/280) Cerh ve Ta'dil(4/58) Zehebi elMuni(2448) Zehebi
elKaif(1/443) Takribut Tehzib(1/240)
13
nehre geri dnmesini emreder, o da dner. Sonra yere ot bitirmesini emreder ve ot
biter. Sonra emreder de Tur da ile Zeyt da birbiri ile arpr. Sonra rzgara, yer
yzn sulamas iin denizden bulutlar getirmesini emreder ve yer yz yamurlanr.
Gnde defa denize dalar da, sular onun dizlerine ulaamaz. Onun bir eli
dierinden uzundur. Elini denize uzatp, daldrr, istedii bal tutar, karr."
29

22- Sahih hadiste; Huzeyfe Radyallahu anh dedi ki; "Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Ben Deccal'in yannda ne olduunu iyi biliyorum.
Beraberinde iki nehir akar. Bunlarn bir bembeyaz bir su olarak grnr. Dieri ise yakc
bir ate gibi grnr. Bir kimse ona ularsa ate olarak grnene gelsin, gzn
yumup ban esin ve ondan isin. phesiz o souk bir sudur."
30

23- Yine Huzeyfe radyallahu anh'den rivayette Efendimiz sallalllahu aleyhi
ve sellem Deccal hakknda yle buyurmutur; "phesiz onun yannda su ve ate
vardr. Atei souk bir su, suyu da atetir. Aldanmaynz!"
31

24- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisinde; "phesiz o beraberinde
cennetin benzeri ve cehennemin benzeri ile gelir. "phesiz bu cennettir" dedikleri
cehennemin ta kendisidir."
32

Buradaki ihtilaf bakan kiilere nispetendir. Deccal sihir yapt iin grnen
suretlerin aksini hayal ettirir. Deccal, by ile, Allah'n cenneti gizledii eyi ate olarak,
atei gizledii eyi de cennet gibi gsterir. Burada cennet ile; nimet ve rahmet, ate ile
de mihnet ve fitne kinaye edilmi olabilir. Kim ona itaat ederse cennetini (dnyada
talep ederek) ne geirmi demektir ve Ahiret'te varaca yer Cehennemdir. Yine u
da muhtemeldir ki; ona bakan iin mihnet ve fitneler, atein dehetindendir ve onu
aksi olan cennet zanneder.
33

25- Ebu mametl Bahili radyallahu anh'n, Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem'den rivayet ettii hadiste; "Deccal kmadan nce, insanlara iddetli bir aln
isabet edecei iddetli yl vardr. Birinci ylda Allah semaya yamurunun te birini,
yer yzne de mahsulnn te birini tutmasn emreder. Sonra ikinci ylda semaya
yamurunun, yeryzne de mahsulnn te ikisini tutmasn emreder. nc ylda
ise Allah semaya yamurunun tamamn, tutmasn emrederde bir damla yamur
yamaz, yeryzne de mahsulnn tamamn tutmasn emreder de hibir yeillik

29
Fethul Bari (13/92) Nuaym Bin Hammad Fiten (s. 330)
30
Mslim (4/2249) bni Hibban(15/209) Hakim(4/536) Ebu Davud(4315) bni Ebi eybe(7/490) Ebul Mehasin
Mu'tasar(2/218) Bezzar(7/274) Taberani Evsat(3/67) Ahmed(5/386,393,404) Taberani Kebir(17/233) bni Kuteybe Te'vill
Muhtelef(s.186) bni Mende elman(2/939-940)
31
Buhari (3/1272) Mslim (4/2250) bni Ebi eybe(7/490,495) Bezzar(7/243,281) Ahmed(5/395) Taberani(17/231,232)
Beyhaki uabul man(5/430) bni Mende elman(2/941-942)
32
Mslim (4/2250) edDani Snenl Varide(6/1160) Fethul Bari(13/99) Avnul Mabud(11/295) Feyzl Kadir(3/539) Ebut
Tayyib elFasi Zeylut Takyid(2/52)
33
Fethul Bari (13/99)
14
bitmez. Artk Allah'n yaamasn diledii hayvan hari, gevi getiren hibir hayvan
kalmayp helak olacaktr."
34

26- Osman Bin Ebil As radyallahu anh hadisinde; "Mslmanlar onlara bir
ordu gnderir ve onlarn ordularyla karlarlar. Bu yzden onlara iddetli bir alk ve
iddetli bir sknt isabet eder. yle ki onlardan biri yaynn kiriini piirse bile
yiyebilirler..."
35

27- (Cabir radyallahu anh rivayetinde;) Bu alk annda Deccal gelir ve
"onun beraberinde adeta ekmek da vardr. Ona tabi olan insanlar haricindekiler
iddetli ktlk eker"
36

28- Mugire Bin u'be radyallahu anh der ki; "Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem'e Deccal hakknda benim sorduum kadar kimse sormad. Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem bana buyurdu ki; "Ondan sana ne zarar var?" Dedim ki; "Diyorlar ki;
onun yannda ekmek da ve su nehri bulunacak" Buyurdu ki; "O Allah iin bundan
daha aalktr"
37

Kad Iyaz; bu son cmle hakknda der ki; "Bunun manas; Allah, onun elinde
m'minleri saptracak, yakn sahibi kalplere phe verecek eyler yaratr. Bilakis bunlar
iman edenlerin imann artrr, kalplerinde maraz olanlar saptrr. Kafirlere, mnafklara
ve benzerlerinin aleyhine birer hccet olur. Bu sz; onun ldrd kiinin syledii u
sz gibidir;
"Senin bu iinden dolay, ancak basiretim artt."
38
Yoksa bu sz onun
yannda hibir ey olmayaca manasna gelmez. Bilakis murad; "O, bu yapt
eylerden daha aalktr, onun Deccal olduunu gsterir. zellikle onda grnen bu
ak alametler, yalancln gsterir, okuyan onun kfrn okur, okuma bilmeyen dahi
onu okur. Konutuklarndaki yalanna, kusurlar fazladan birer ahittir."
39

29- Esma Binti Yezid el Ensariye Radyallahu anha hadisinde, Nebi sallahu
aleyhi ve sellem buyurmutur ki; "... nc ylda sema btn yamurunu tutar,
yeryz de hibir nebatn bitirmez, hayvanlardan btn trnakllar ve az dili (gevi
getirenler) helak olur. (Deccal) bu fitnenin iddetlendii anda bir bedeviye gelir ve
derki;
"Sana deveni diriltirsem benim rabbin olduumu bilir misin?" Adam da;
"Evet" der. eytan da onun devesi gibi ekle girer, st daha bol, hrgc daha byk
bir eklide grnr. Daha sonra babas ve kardei lm bir adama gelir ve der ki;

34
bni Mace (4077) bni Kesir Tefsiri(1/581-582) Tezkiratul Kurtubi(s.747) a'rani Tezkiratl Kurtubi Muhtasar (s. 493-
494)
35
Ahmed(4/216-217) Hakim(4/524) bni Ebi eybe(7/491) Taberani(9/60) Mecmauz Zevaid(7/342) Tefsiru bni Kesir(1/580)
Hakim; "sahih" demitir. snadnda ihtilafl bir ravi olan Ali Bin Zeyd teferrd etmitir. Fakat o da skadr.
36
Ahmed(3/367) Mecmauz Zevaid(7/344) Ebul Mehasin Mu'tasar(2/219) Bkz. Nuaym Bin Hammad Fiten(s. 331)
37
Buhari(6/2606) Mslim(4/2258) Ahmed(4/252) Taberani (20/401) Fethul Bari(13/93) bni Hazm Muhalla(1/49) Nuaym Bin
Hammad Fiten(s.336)
38
Daha sonra gelecek olan Ebu Said R.A. hadisinin bir parasdr.
39
Fethul Bari(13/99) Nevevi erhu Sahihi Mslim(18/74-75)
15
"Sana baban ve kardeini dirilttiimi grrsen, Rabbin olduumu bilir misin?" o da
"evet" der. Bunun zerine eytan babasnn ve kardeinin benzeri klklarda grnr"
40

30- Ebu mame radyallahu anh hadisinde; "phesiz Deccal'in
fitnelerinden birisi de, bir bedeviye yle demesidir; "Senin iin baban ve anneni
dirilttiimi grrsen, rabbin olduuma ahadet eder misin?" Bedevi de; "evet" der.
Bunun zerine iki eytan babasnn ve annesinin suretlerinde grnerek derler ki; "Ey
oulcuum! Ona tabi ol. Zira phesiz o senin rabbindir"
41

31- Cabir radyallahu anh'dan gelen merfu hadiste; "Alllah, Deccal'in
yannda insanlara konuan eytanlar gnderir"
42
buyruluyor.
32- Semura Bin Cndeb radyallahu anh'n Peygamber Efendimiz sallallahu
aleyhi ve sellem'den rivayetinde buyurulur ki; "phesiz o (Deccal) krleri ve barasllar
(alaca hastal) iyi eder, ly diriltir."
43

33- Nevvas Bin Sem'an radyallahu anh hadisi; "Deccal bir kavme gelip
onlar kendisine imana davet eder ve onlarda ona iabet ederler. Bunun zerine
Deccal semaya emreder de yamurunu yadrr, yeryz de nebat biter. O kavmin
deve srrs akama hrgleri uzam, stleri bollam, brleri imi (semizlemi)
olarak yanlarna dner. Deccal daha sonra baka bir kavme gelip onlar da
kendisine davet eder. Fakat onlar Deccali reddederler, o da onlarn yanndan
uzaklar. Ancak o kavmin bana ktlk gelir, ellerinde mal kalmaz, fakir halde
sabahlarlar.
Deccal sonra bir harabeye urar ve ona; "Definelerini kar deyip oradan
ayrlr. Harabenin defineleri de bal arlarnn ar beyini izledikleri gibi ardna der.
Deccal sonra gen bir adam kendisine imana davet eder. Deccal (kendisini
reddetmesine fkelenerek) onu klla vurup ikiye bler. Her iki paray bir ok atm
mesafeye frlatr. Sonra o genci arr. Gen dirilip parlak bir yzle ve glerek ona
ynelir..."
44


40
Mecmuaz Zevaid(7/344) Ahmed(6/455) Taberani(24/158-159) Ma'mer Cami(11/391) Tayalisi(1/227) Nuaym Bin Hammad
Fiten(2/526) Hatib elBadadi Muvazzahu Evham(1/504-505) Tezkiratul Kurtubi(s.747) Heysemi der ki; "snadnda geen ehr
Bin Haveb R.a.'te zayflk vardr. Fakat o skadr." Derim ki; Tayalisi, bunu Hiam Katade Bir Esma Ra. Tariki ile
rivayet etmitir. ehr Bin Haveb'e gelince; Tabiin'den, Ulemann byklerinden, Sahihu Mslim ricalindendir. Ahmed, bni
Main, Tirmizi, Buhari, Ahmed Bin Abdullah el-cli, bnu ahin, Ebu Zr'a, bnl Medini Yakub Bin eybe, bni Avn gibi cerh
ve tadil imamlar onun ska olduunu belirtmilerdir. Baknz; Zehebi Men Tekelleme Fih(s.100) Siyeri Alamin Nbela(4/374)
Buhari Tarihul Kebir(4/258) bnu Ebi Hatem Cerh ve Tadil(4/382) Icli Marifetus Skat(s.461) bnu ahin Tarihu Esmais
Skat(s.111) Zehebi elMuni(1/301) Mizanul tidal(3/389) Kaif(1/490) Mizzi Tehzibl Kemal(12/583-585) Ahmed Bin Hanbel
Bahrud Dem(s.237)
41
bni Mace(4077) Ru'yani(2/296) Taberani(8/146) bni Ebi Asm Ahadu vel Mesani(2/447) bni Ebi Asm esSnne(1/172)
bni Ahmed esSnne(2/449) Taberani Msnedi amiyyin(2/28) Fethul Bari(13/105) Cem'l Fevaid(9929) Nuaym Bin
Hammad(2/536) Tefsiru bni Kesir(1/581) Makdisi Fadailu Beytil Makdis(s.64)
42
Ahmed (3/367-368) Mecmauz Zevaid(7/344) Ebul Mehasin Mu'tasarul Muhtasar(2/219) Heysemi der ki; "Ahmed Bin
Hanbel bunu iki isnat ile rivayet etmitir. Bu isnatlardan birinin ricali sahih ricalidir.
43
Ru'yani(2/56) Heysemi Mecmauz Zevaid(7/336) Ahmed(5/13) Taberani Mu'ceml Kebir(7/220,221,265) bni Abdilberr
etTemhid(14/193) Heysemi, ricalinin sahih ricali olduunu belirtmitir.
44
Mslim(4/2252) bni Mace(4075) Ahmed(4/181) Tirmizi(2240) Hakim(4/538) Ebu Davud(muhtasar olarak; no;4321) bni
Kesir Tefsiri(1/582) Taberani Msnedi amiyyin(1/355) bni Mende man(2/932) Mizzi Tehzibl Kemal(15/224)
16
34- Ebu Said el Hudri radyallahu anh rivayeti; "Deccal kar ve
Mminlerden birisi ona doru ynelir. Onu Deccal'in silahl adamlar karlar ve derler
ki; "Nereye gidiyorsun?" Der ki; "u ortaya kan adama gidiyorum." Deccal'in
adamlar derler ki;
"Demek Rabbimize iman etmiyorsun ha?" Der ki; "Rabbimiz gizlenip de
sonradan kan biri deildir." Bunun zerine derler ki; "Onu ldrn" Bazlar da der ki;
"Rabbiniz (Deccal) sizi kendisinin bilgisi dnda birini ldrmekten nehyetmedi mi?"
Bunun zerine onu alp Deccal'e gtrrler. M'min, Deccali grd zaman der ki;
"Ey insanlar! Bu Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bahsettii
Deccal'in ta kendisidir" Deccal, onun karn zere uzatlp balanmasn emreder. Onlar
da derler ki; "Onu tutun ve kazklara balayn" Deccal'in askerlerinin darbelerinden
dolay m'minin karn ve srt ier. Deccal der ki; "Demek bana iman etmiyorsun?"
M'min der ki; "Sen yalanc Mesihsin" Deccal'in emri ile m'min, Minar denilen aletle
bann ortasndan iki paraya ayrlr. Sonra Deccal der ki; "Ayaa kalk, dorul" sonra
ona der ki; "Hl bana iman etmiyor musun?" M'min de; "Senin hakknda basiretim
iyice artt." der. Sonra der ki;
"Ey insanlar! phesiz o benden sonra artk hi kimseyi
boazlayamayacaktr!" Deccal onu boazlamak iin tekrar tutar. Ancak m'minin
ba ile omzu arasna kadar boynu bakr kaplandndan dolay buna imkan bulamaz.
Onu ellerinden ve ayaklarndan tutarak atar. nsanlar Deccal'in, onu atee attn
zannederler. Halbuki o m'min cennet'e dmtr."
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurdu ki; "te Allah katnda
ahadet bakmndan insanlarn en by o kimsedir."
45

35- Ebu Said el Hudri radyallahu anh'dan gelen dier bir rivayet; "Deccal,
Medine'nin yaknna kadar gelir. Onun Medine'ye girmesi yasaktr. O gn ki insanlarn
en hayrls olan biri ona doru kar gelir ve ona der ki; "ahadet ederim ki phesiz
sen Rsulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bildirilen Deccal'in ta kendisinin."
Deccal der ki; "Seni ldrp sonra diriltirsem bu ite seni pheye sokabilir miyim?" Der
ki; "Hayr" Bunun zerine Deccal onu ldrr ve diriltir. M'min der ki; "Allah'a yemin
olsun ki sen bu ii yapnca imanm (basiretim) u an daha da artt." Bundan sonra
Deccal onu tekrar ldrmek ister, ancak bir daha ona musallat olamaz"
46

36- Cabir radyallahu anh rivayetinde; "Deccal insanlarn gz nnde bir
kii ldrdkten sonra, bakasna musallat olamaz"
47


45
Mslim(4/2256) Ebu Ya'la(2/332,534) Abd Bin Humeyd(1/282) bni Mende man(2/937) Mecmauz Zevaid(7/337) Mizzi
Tehzibul Kemal(24/87,90)
46
Buhari(2/665,6/2608) Mslim(4/2256) Nuaym Bin Hammad Fiten (2/551) Nesai Snenl Kbra(2/485) Ma'mer
elCami(11/393) Ahmed(3/36) bni Mende elman(2/936) bni Ebi Asm esSnne(1/171) Deylemi(8705) Cem'l Cevami(1/985)
Mecmauz Zevaid(7/350)
47
Ahmed(3/368) Mecmauz Zevaid(7/343) Cnade Bin meyye R.A.'den; Ahmed(5/364,434,435) bni Ebi eybe(7/495)
Nuaym Bin Hammad(2/553) Abdullah Bin Ahmed esSnne(2/452)
17
HARKULADE HALLER M'MN N VELAYETE DELL OLUR, ANCAK KAFR N DELL
OLMAZ
Hafz bni Kesir ed-Dmeki dedi ki; "Daha nce geen hadislerden
anlald gibi, Allah Teala Deccal'in beraberinde zuhur edecek harikalar ile kullarn
imtihan edecektir. Kendisine icabet edenler iin Deccal, ge emir verip yamur
yadracak, yere emir verip bitki bitirecek, onlar kendileri ve davarlar yiyecek,
hayvanlar onlara semiz olarak dnecektir. Deccal'e icabet etmeyip, reddedenler iin
emredecek te ktlk, hastalk, lm ile hayvanlarnn krlmas, mallardan, canlardan ve
mahsullerden eksilme isabet edecek.
phesiz o, yeryznn hazinelerini, arlarn kralie arnn peinden gitmeleri
gibi ardndan gtrecek, gen ahs ldrp sonra diriltecektir. Btn bunlar aslsz
olmayp hakikattir ve Allah Teala kullarn o zamanda bu gibi eylerle imtihan eder. Bu
fitne nedeniyle pek ok kimse sapar, pek ok kimse de hidayet bulur. pheliler kfre
der, Allah inananlarn da imann artrr.
Kad Iyaz ve bakalar aadaki u hadisi bu manaya yormulardr; "O Allah
katnda bundan daha deersizdir" ifadesi yani; "Onun yanndakiler Allah'n m'min
kullarn saptrmak iin yeterli deildir. Zira onda grnen bu harikalar ile beraber, zahiri
bedeninde noksanlk, fcur ve zulm vardr. ki gz arasnda apak "Kafir" yazs
vardr. eriat sahibi sallallahu aleyhi ve sellem bunu heceli olarak "Kef-fe-ra" eklinde
telaffuz etmitir ki, bu da o yaznn manevi deil, maddi olarak yazl olacan ispatlar.
Nitekim bazlar o kelimenin Deccal'in alnnda manen yazl olduunu sylemilerdir..."
48

bni Teymiye der ki; "Arap mrikleri, Hind, Trk, Yunan ve baka milletlerden
olan mrik snflarnda yer alanlar, ilim, zhd ve ibadet konusunda ne kadar gayret
gsterseler de, peygamberlere ve onun getirdiklerine iman etmedike, emirlerine
itaat etmedike, verdii haberleri tasdiklemedike m'min deillerdir, Allah'n dostlar
deillerdir. Onlar ancak eytann yaknlardrlar. eytanlar onlara nzul ederek baz
insanlarn ilerinden haber verirler ve sihir cinsinden harikalar ile baz tasarruflarda
bulunurlar. Onlar, kendilerine eytanlarn nzul ettii kahinler ve sihirbazlardandrlar.
Allah Teala Buyurur ki; "eytanlarn kime nzul edeceini haber vereyim mi?
Onlar iftiraya dkn, ok gnahkar olan herkesin zerine nzul ederler. (Onlar da)
eytana kulak verirler, bunlarn ou da yalancdr" (uara, 221-223) Bu kimseler gece
gndz zhd ve ibadetle urasalar, ancak Kur'an'da zikredilenlere tabi olmasalar
ancak eytan evliyasdrlar. Havada usalar da, su zerinde yrseler de onlar tayan
eytandr"
49


48
bni Kesir Nihaye (1/164-165)
49
bni Teymiye Mecmuul Fetava(11/172,173,214)
18
Ebu Yezid el Bistami radyallahu anh gibi ilim ve din ehli dediler ki; "Bir
adam havada uarken, veya su zerinde yrrken bile grseniz, emirlere ve
yasaklara uyup uymadna bakmadka aldanmaynz."
50

mam afii radyallahu anh dedi ki; "Bir bid'at sahibini havada uarken
grseniz bile bununla aldanmaynz!"
51

Allah dostlar, bir adamn Rasullah sallallahu aleyhi vesellem'in emirlerine ve
nehiylerine ittiba edip etmediine baklmadka, havada usa veya su zerinde
yrse bile itibar edilmeyeceinde ittifak etmilerdir. Eer o kii snnete uyuyorsa o
Allah'n velisidir. Ancak bu harikuladeleri Mriklerden, Ehl-i Kitab'dan, Mnafklardan,
bid'at sahiplerinden olan kafirler gsteriyorsa onlar Allah'n dmandrlar, eytandrlar.
Bu harikuladeleri gsteren herkesi Allah'n velisi zannetmek caiz deildir. Allah dostu
saylmas iin, onlarn sfatlarnn, hallerinin Kitab ve Snnet'e uygun olmas gerekir veya
iman ve Kur'an nuru ile slam eriatinin batn ve zahiri hakikatleri ile tannmas
gerekir."
52

DECCAL'N VASIFLARI
Mesih Deccal - Allah'n laneti onun zerine olsun - grn olarak ayplar ve
kusurlarla muttasftr. Nebi Sallallahu alyehi ve sellem, Deccal'i hadislerinde akl- selim
sahiplerine phe brakmayacak ekilde vasflamtr.
37- bni mer radyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den
rivayet ediyor; "phesiz Deccal, byk ve kzl bir bnyeye sahip, kvrck sal, tek
gz kr olup sanki yerinden frlam zm tanesi gibidir."
53

38- Bunu Hiam Bin Amir radyallahu anh'n u rivayeti teyid eder; Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor; "Deccal'in bann arkas dalga
dalgadr."
54

"phesiz o esmer ve kvrck saldr."
55

Hafz bni Hacer der ki; "Onun esmer olarak vasfedilmesi, kzl tenli olmasna
mnafi deildir. Bir ok esmerde kzllk ta vardr."
56

Ben derim ki; "bni Abbas radyallahu anhuma rivayetinde;
39- "Deccal bembeyazdr" diye geer
57
Hadiste geen; "akmer" kelimesi
beyazln iddetini belirtir.
58
Ancak bunun Deccal'in nceki hali olmas umulur.

50
Beyhaki uabul man(2/301) Ebu Nuaym Hilye(10/40) Zehebi Siyeri A'lam(13/87-88) Mizanul tidal(3/474) bni Hacer
Lisanul Mizan(3/214)
51
bni Kesir Tefsiri(1/79) bni Teymiye Mecmuul Fetava (1/666)
52
bni Teymiye Mecmuul Fetava (11/213-216)
53
Buhari(3/1270,6/2577,2607) Mslim(1/156) Muvatta(2/920) bni Mende elman(2/743-745) Fethul Bari(13/97) bni Kesir
Tefsiri(1/584) Ebu Nuaym Msnedil Mstahrec(1/238) Ebu Avane(1/147) Taberani Evsat(9/74) Ebu Ya'la(9/346,359) Nuaym Bin
Hammad(2/548) bni Abdilberr Temhid(14/192) Rafii etTedvin(4/158) Ahmed(2/22,83,122,144,154) Tirmizi(2241)
54
Ahmed(4/20,5/410) Mecmauz Zevaid(7/342-343) Hakim(4/554) Ma'mer elCami(11/395) Taberani(22/175) Taberi
Tefsiri(26/190) Heysemi; "Ricali, Sahih ricalidir" dedi.
55
Ahmed(5/435) Mecmauz Zevaid(7/343) bni Ebi eybe(7/495) Abdullah Bin Ahmed esSnne(2/452)
56
Fethul Bari(13/104)
19
40- bni Abbas radyallahu anhuma hadisi; "Deccal'in gz krdr. Ne ok
siyah, ne de ok beyazdr. Ba ylan veya kertenkele ba gibidir."
59

Bu hadis-i erifin Arabca metninde geen "El Hican" ne ok beyaz, ne de
ok siyah olan manasnadr. "El Esale" ylan veya kertenkeledir. Denildi ki; "Vcudu
bandan kk olan ylandr" Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'in bann
byk ve yuvarlak olmasndan dolay esale'ye benzetmitir.
60

41- Daha nce bni mer radyallahu anhuma hadisinde; "Onun vcudu iri
ve kzl, bann salar kvrcktr" diye gemiti.
Bunu ibni Abbas Radyallahu anhuma'dan rivayet edilen u hadis
destekler; "Deccal'i ne ok esmer, ne de tam beyaz olmayan bir renkte, vcudunu
irice grdm. Salar adeta aa dallar gibi birbirine girgin idi."
61
Yani salar ok ve
kvrck demektir.
42- Yine Huzeyfe radyallahu anh'ten rivayet edilen u hadis de destekler;
"Onun salar kvrcktr."
62

43- Temim-i Dr radyallahu anh onu yle grmtr; "Sandan sryen
bir adam"
63

44- Ka'b ul Ahbar radyallahu anh rivayetinde; "Deccal'in bir eli dierinden
uzundur"
64
diye geer.
bni mer Radyallahu anhuma hadisinde; "Sa gz kr olup, frlam
zm tanesi gibidir" diye gemiti. Bu hadisin Arabca Metninde geen "Tafie" hemze
ile yazlr ise; "ziyas gitmi, snk" manasna gelir. Hemzesiz olarak "Tafiye" olursa;
"Yerinden frlam zm tanesi" demek olur.
45- Huzeyfe radyallahu anh hadisinde; "Kvrck sal ve sol gz krdr"
diye geti ve bir rivayette; "Kr olan gz sol gzdr"
65
, ayns Enes,
66
Semura Bin
Cndb
67
ve Cnade Bin meyye radyallahu anhm'den rivayet edilmitir.
68

46- Ebu Said el Hudri radyallahu anh hadisinde ise; "Sa gz kr ve
duvarda patlak veren sva gibidir. nciyi andran sol gz ise yldz gibi parlar."
69


57
Ahmed(1/374) bni Kesir Tefsiri(3/16) Mecmauz Zevaid(1/67) bni Ebi eybe(7/490) Heysemi Buyetl Bahis(1/168) Haris
Bin Ebi same(no;24) Ebu Ya'la(5/108) Taberani(11/273,313) Abdullah Bin Ahmed esSnne(2/447) bni Adiy elKamil(1/270)
58
Yakut elHamevi Muceml Buldan(4/397)
59
Ahmed(1/240,313) Taberani(11/273) bni Hibban(1/468) Mecmauz Zevaid(7/337-38) ricali sahih ricalidir.
60
Lisanul Arab(11/17) Muhtarus Shah(1/8) bnu Kuteybe elGarib(1/308) Zemaheri elFaik(2/138)
61
Taberani(11/313) Ahmed(1/374) Mecmauz Zevaid(7/337) Fethul Bari(13/108) ricali sahih ricalidir.
62
Mslim(4/2248) bni Mace(4071) Ahmed(5/383,397) bni Mende elman(2/942) Nuaym Bin Hammad(2/547) Fethul
Bari(13/101) Suyuti Dibac(6/249) Feyzul Kadir(3/538)
63
Mslim(4/2265) Ebu Davud(4325) Ebu Ya'la Mu'cem(s.145) bni Ebi Asm Ahadu velMesani(6/5) Taberani(24/371-72)
bni Mende elman(2/956) edDani Snenl Varide(6/1154) Temhid(14/192) Esbahani Delail(s.70)
64
Nuaym Bin Hammad El Fiten(2/543) Fethul Bari(13/92) bni Kudame elMuni(8/358)
65
Mslim(4/2248) Ahmed(5/386,405) bni Mende man(2/939)
66
Ziyaul Makdisi Muhtare(6/49) Ahmed(3/115,201) Feyzul Kadir(3/538)
67
bni Huzeyme(2/325) Hakim(1/478) Taberani(7/189) bni Ebi eybe(7/496) Elsabe(7/52) Ahmed(5/13,16,38) Mecmauz
Zevaid(2/209) Beyhaki(3/339) Ru'yani(2/68) Fethul Bari(13/97) Temhid(14/193) Tuhfetul Ahvezi(6/421)
68
Ahmed(5/364,435) Ziyaul Makdisi Muhtare(8/265) Bezzar(7/129) bni Ebi Asm esSnne(1/186) Makdisi Fadailu Beytil
Makdis(s.63) Mecmauz Zevaid(7/343) bni Ebi eybe(7/495) Abdullah Bin Ahmed esSnne(2/452)
20
47- bni Abbas radyallahu anhuma hadisinde; "Gz sabah yldz gibidir"
70

48- Huzeyfe radyallahu anh hadisinde; "Sa gz mesh olunmutur. Dier
gz ise gne paras gibidir"
71
Ondan dier rivayette; "gz mesholunmutur"
72

geer.
49- Ubey Bin Ka'b radylalhu anh hadisinde; "bir gz yeil cam gibidir."
73

50- Sefine radyallahu anha rivayeti; "Sol gz kr, sa gz et ile kapl
gibidir"
74

51- Dier bir rivayette de sol gz et ile kapl olarak vasflanr.
75

Hadisin Arabca metninde geen "zufre" kelimesi; burundan gze doru
kan bir eit deridir. Onun gznn byle olmas, bahsedilen gznn salam
olmamasna mani deildir. Belki bu gzbebeinin ardnda kalacak eklidedir.
52- Ubade Bin Samit radyallahu anh hadisinde; "Ksa boylu, arpk bacakl,
kvrck sal, tek gzl, gz yuvas ne ukurdur, ne de ikin."
76
Diye tarif ediliyor.
53- Ebu Said el Hudri radyallahu anh hadisi; "Gzbebei yerinden frlam
gibi ve krdr. Gizli deildir, parlayan yldz gibidir."
77

BU RVAYETLERDEK HTLAFLARIN GDERLMES
Kad Iyaz dedi ki; "Snk ve mesholunmu tabirleri; ya kr olmasn ya da
gznn fersiz olduunu belirtmek iindir. Bu gz, ibni mer radyallahu anhuma
hadisinde getii gibi sa gzdr. Gz yuvasndan frlam, yldz gibi parlayan,
duvarda balgam gibi ya da patlam sva gibi prtlemi olan gz sol gzdr. Yani
her iki gz de kusurludur. Kr olan gz bir ey grmez. Dier kusurlu gz ise
gitmi, grme idraki azalmtr."
mam Nevevi der ki; " Kad Iyaz'n bu kelam (ihtilaf gideren) gayet gzel bir
sondur."
78

Hadiste geen; "Gznn biri yeil cam gibidir" kavli ile "inciyi andran yldz
gibi parlar" hadisi birbirine uygun olup ayn gzn vasfdrlar.

69
Ahmed(3/79) Mecmauz Zevaid(7/346) Fethul Bari(13/98) bni Kesir Tefsiri(1/588) Deylemi(3131) isnadnda cumhur
tarafndan zayf saylan Mcalid Bin Said vardr.
70
MecmauzZevaid(7/337-338) Ahmed(1/374) Taberani(11/313) Taberani Evsat(2/180) isnad sahihtir.
71
Hakim(4/573) Hakim sahih demi, Zehebi ise itiraz ederek mnker olduunu sylemitir. Bkz.: Mstedrek Zeylinde
Telhis;(4/528-529)
72
Mslim(4/2249) bni Ebi eybe(7/490) Ahmed(5/386,404) bni Mende man(2/939) Nuaym Bin Hammad(2/537)
73
Ahmed(5/123,124) Ziya elMakdisi Muhtare(3/405) Tayalisi(1/73) Ebu Nuaym Hilye(4/363) Feyzul Kadir(3/457) Fethul
Bari(13/98) Mecmauz Zevaid(7/337)
74
Ru'yani(1/439) Tayalisi(1/150) Taberani(7/84) bni Ebi eybe(7/491) Ahmed(5/221) Mecmauz Zevaid(7/340) Fethul
Bari(13/98) Busayri thaf(8613) bni Adiy(2/440) sahihtir.
75
Ahmed(3/115) Mecmauz Zevaid(7/336) Semura Bin Cndeb R.A. hadisidir. Sahihtir.
76
Ziyaul Makdisi Muhtare(8/264-265) Ebu Davud(4320) Bezzar(7/129) Ahmed(5/324) bni Ebi Asm esSnne(1/186) Nuaym
Bin Hammad(2/159) Temhid(14/191) Hilyetul Evliya(5/221,9/235) Mecmauz Zevaid(7/348) Fethul Bari(13/97) Tuhfetul
Ahvezi(6/421) isnadnda mdellis bir ravi olan Bakyye Bin Velid vardr.
77
Ebu Ya'la(2/332) Abd Bin Humeyd(1/282) Deylemi(3132) Fethul Bari(13/98) Nevevi erhu Mslim(2/235) Mecmauz
Zevaid(7/336) isnadnda zayflk vardr. Benzeri; Ahmed(3/79)
78
Nevevi elMinhac(1/220) bni Hacer Fethul Bari(13/97) Mbarekfuri Tuhfetul Ahvezi(6/421)
21
Trnak gibi deri paras ile kapl olmas her iki gz iinde mmkndr. Snk
olmas ile knt olmas birbirine zt deildir. Bu ziyas gitmi olan snk gznn vasfdr.
Gznn duvardaki balgama benzetilii belagatin stnlndendir. Yeil cama ve
inciyi andran parlak yldza benzetilii de buna zt deildir. Zira gz prtlemi denilen
pek ok kimsede grme idraki hala vardr. Allahu a'lem, Deccal de bu kabildendir.
79

GZLERNN ARASINDAK "KAFR" YAZISI
54- Enes Bin Malik radyallahu anh hadisi; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve
alihi ve sellem buyurdu ki; "Hibir peygamber gnderilmemitir ki, mmetini kr ve
yalanc (olan Deccal)den sakndrm olmasn. Uyank olun! phesiz o krdr. Ve
phesiz Rabbiniz kr deildir. Muhakkak ki onun (Deccal'in) iki gz arasnda "Kafir"
yazldr"
80

55- Yine Onun rivayetinde; "iki gznn arasnda "kafir" yazldr buyurdu. Ve
sonra yle heceledi: "kef, fe, ra" Bunu her Mslman okuyacaktr"
81

56- Bir rivayette; "Okuma yazma bilen ve bilmeyen o yazy okuyabilir"
82

57- Dier bir rivayet lafz; "Yazma bilen ve bilmeyen her M'min onu okur"
83

58- bni mer radyallahu anhuma rivayeti; "Gzlerinin arasnda "Kef, fe, ra"
harfleri yazldr ve Deccal'in ilerini irkin gren herkes o yazy okuyabilir"
84

mam Nevevi dedi ki; "Muhakkikler indinde bu yaz zahiri zere, hakiki bir
yazdr ve Allah, onun yalannn ve batllnn aa kmas iin, onun kfr hakknda
kesin bir alamet yapmtr. Allah Teala o yazy, okuma yazma bilsin veya bilmesin her
Mslman iin ak bir hale getirir. Deccal'in fitnesini, ekavetini dileyenlere ise bu yaz
gizli kalacaktr."
85

Bu kavli zayf bulan bni Hacer ise der ki; "Gz ile idrak; Allah'n kullar iin
yaratt, diledii gibi ve dilei zaman bu yetenei verdii sfattr. M'minin buradaki
grmesi ise, gz ile deildir, hatta yaz bilmese bile! Kafir ise, yaz bilse bile onu
gremez. Tpk M'minin basiret gz ile grdn, kafirin grememesi gibi. Allah

79
bni Hacer Fethul Bari(13/98)
80
Buhari(6/2608) Mslim(4/2248) bni Hibban(15/183) Ebu Ya'la(5/369,411,6/27) Abdullah Bin Ahmed esSnne(2/450)
Ahmed(3/79,103,290) bni Hacer Talikut Ta'lik(5/284) Fethul Bari(13/99) Ebu Davud(4316) Tirmizi(2245) Deylemi(6360) Avnul
Mabud(11/296) bni Hazm Muhalla(1/49) Keful Hafa(2/403)
81
Mslim(4/2248) Allame edDani Snenl Varide Fil Fiten(6/1170) Fethul Bari(13/100) Tuhfetul Ahvezi(6/409) Nevevi
elMinhac(18/60)
82
-Ebu Bekre radyallahu anh'den; Ahmed(5/38) Mecmauz Zevaid(7/337) Fethul Bari(13/100) Tuhfetul Ahfezi(6/409)
sahihtir.
-Huzeyfe radyallahu anh'den; Mslim(4/2248) Ahmed(5/386),
- Ebu mame radyallahu anh'den; bni Mace(4077)
-Enes Radyallahu anh'den; bni Hibban(15/205) Ahmed(3/206) Ebu Ya'la(5/402)
-Cabir Radyallahu anh'den; Hakim (4/530) rivayet etmilerdir.
83
Farkl sahabelerden rivatler iin bkz.: Mslim(4/2249) bni Hibban(15/183) Kurtubi(13/353) bni Kesir(1/581) Mecmauz
Zevaid(7/344-349) bni Mace(4077) Ahmed(3/228,5/386, 6/456) Taberani(24/157,169) Snenl Varide(6/1158) Avnul
Mabud(11/297) Fethul Bari(13/100) Tarihu Crcan(1/502) Metalibu Aliye(4592) Busayri thaf(8618)
84
Mslim(4/2245) Tirmizi(2235) Ma'mer Bin Raid elCami(11/391) Ahmed(5/433) Lalkai tikad(3/494) Snenl
Varide(6/1168) Fethul Bari(13/100) Tuhfetul Ahvezi(6/409) Tehzibul Kemal(21/385)
85
Nevevi elMinhac Bierhi Sahihu Mslim bin Haccac(18/80)
22
M'min iin bu idraki teallm dnda yaratacaktr ve bu o zamann
harikuladelerindendir."
86


DER SIFATLARI
59- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisi; Peygamber Efendimiz sallallahu
aleyhi ve alihi ve sellem, Deccal'in vasflarn yle sayd; "Gz kr, aln ak, gs
geni ve eriliklerle doludur"
87

Hadiste geen; "Eclel cebhe=Aln ak"; Bann n tarafnda sa dklm
demektir. Denildi ki; aln tarafnda san az olmasdr.
88

Hadisin metninde geen "enNahru"; gstr, boyunda gerdanlk taklan
yerdir.
Arabi metinde geen "defe'en" lafz zikzak demektir ve srt omurlarnn
erilii kasdedilmitir. Bu da Kambur olduu manasna gelir.
89

KULAININ KESK OLMASI
60- Taberani'nin, Abdullah Bin Mu'tim radyallahu anh'den rivayet ettii
hadiste; Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Deccal'in kula kesiktir."
90

OCUU OLMAZ
61- Ebu Said el Hudri radyallahu anh'n Nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'den rivayet ettii hadis-i erifte buyurulur ki; "Deccal'in ocuu olmaz ve o ne
Medine'ye ne de Mekke'ye giremez."
91

Kurtubi dedi ki; "Bu vasflarn hepsi akl selim sahipleri iin tamamen yerilmi
sfatlardr. Ancak Allah'n, haklarnda bahtszl dilei kiiler Deccal'in ard yalan
ve ahmaklklara tabi olacaklardr. Onlar, Hakk'a ve Tilavet nuruna tabi olmaktan
mahrumdur.
Efendimiz Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in; "phesiz o krdr ve
kesinlikle Rabbiniz kr deildir"
92
kavli erifine gelince; ksa aklllara veya gafillere, kendi

86
bni Hacer Fethul Bari(13/100) Azimabadi Avnul Mabud(11/297) Mubarekfuri Tuhfetul Ahvezi(6/409)
87
Ahmed(2/291) Mecmauz Zevaid(7/346) isnadnda ska bir ravi olup, mrnn sonunda ihtilata uram olan elMes'udi
vardr. (ravi hakknda bkz.: Zehebi Siyeri A'lamin Nbela(7/93-95)
-Ancak bu rivayet Asm Bin Filtan radyallahu anh'den sahih senedle gelmitir; Bezzar(9/143) bni Ebi eybe(7/488) Yakub
Bin eybe Msned mer Bin elHattab(s.97) Taberani(18/335) Mecmauz Zevaid(7/348) Fethul Bari(13/101)
88
Lisanul Arab(14/151) bni Esir enNihaye(1/290) bni Kuteybe elGarib(1/309)
89
Lisanul Arab(1/77) bni Kuteybe elGarib(1/309)
90
Fethul Bari(13/91) Elsabe(4/243) Mecmauz Zevaid (7/340) bni Ebi eybe(7/497) Bu kitabn 20. hadisine baknz.
91
Mslim(4/2241) Tirmizi(2246) Ahmed(3/43) bni Hacer Fethul Bari(13/102,325) Feyzl Kadir(3/539) Neyll Evtar(8/19)
92
Mslim(1/155,4/2245-48) Hakim(1/76,4/574-5) Ziyaul Makdisi elMuhtare(3/191-2,8/264-5) bni
Hibban(15/183,189,207,235) Buhari(3/1113,1214,1269,4/1598,5/2284,6/2607,2693) Ebu Ava-ne(1/130) Tirmizi(2241,2245) Ebu
Davud(4316,4320,4757) Nesai Snenl Kbra(4/419) bni Mace(4077) bni Ebi eybe(7/488,495) Ma'mer Bin Raid
elCami(11/391) shak Bin Rahuye Msned(1/169,2/595) Heysem Bin Kleyb Msnedi ai(1/163) Taberani Muceml
Kebir(11/273,23/268) Taberani Muceml Evsat(1/70,9/138) Ahmed(1/176,182,2/27,3/79,5/435,6/75) Haris Bin Ebi same
Msned(2/780) Tayalisi(1/265) Ebu Ya'la(1/349,6/27) Lalkai tikad(3/424,491) Nuaym Bin Hammad Fiten(2/518-20)
Deylemi(3136) Temhid(16/180) Hilyetul Evliya(4/335,9/235) Tarihu Crcan(1/502) Rafii etTedvin(3/21) Hatib Tarihu
Badat(3/118) bni Hazm Muhalla(1/49) Buhari Edebl Mfred(1/332) bni Ahmed EsSnne(2/444-610) Snenl Varide(6/1173-
23
kusurlarn izale edip tamir edemeyecek kadar aciz ve zayf olan noksan bir kimsenin
ilah olamayacan aklamaktr. Kusurunu gidermekten aciz olan, kendini ve
bakalarn zarardan kurtarmaktan da acizdir.
93

DECCAL'N EE
62- Cabir Bin Abdullah radyallahu anh hadisinde; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve alihi ve sellem buyuruyor ki; "Deccal yle bir eee biner ki; eeinin iki kula
arasndaki mesafe krk zira (krk kol boyu= 20 metre kadar)dr"
94

DECCAL'N EBEVEYN
63- mam Ahmed Bin Hanbel'in, Ebu Bekre radyallahu anh'den rivayet
ettii hadiste, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Deccal'in
anne ve babasn yle tarif eylemilerdir; "Deccal'in anne babasnn otuz yl ocuu
olmaz. Sonra kr bir ocuklar olur"
95

64- Dier bir rivayette u ziyade vardr; "Sonra gbei kesilmi, zarar
faydasndan ok, gz uyur, kalbi uyumaz bir ocuk dourur" Sonra Peygamber
efendimiz Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Deccal'in annesinin ve babasnn
vasflarn sayd; "Babas uzun boylu, zayf yapldr - bir rivayette; Uzun boylu, zayf yapl,
burnu uzun diye geer - Burnu ku gagas gibidir." Sonra Efendimiz Sallallahu aleyhi ve
sellem Deccal'in annesini yle tavsif buyurdu; "Annesi ise iri yapl, byke gsl
bir kadndr"
96

DECCAL'N IKI SEBEB
65- Hafsa Binti mer radyallahu anhuma der ki; "Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem'i yle syler iken iittim; "Deccal'in ilk ortaya kna, Onun kzdran bir
ey sebep olacaktr"
97

Bir rivayette; "bir kzgnlk annda kacak"
98
ve dier bir rivayette; "Onu
gazablandran bir eye kzp kacak"
99
varid olmutur.
BU GAZABIN SEBEB KADINLARDIR
66- Ebu Hureyre radyallahu anh'n Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'den rivayet ettii hadiste buyrulur ki; "Deccal'e ilk olarak kadnlar tabi olurlar ve
ona eza ederler. Bunun zerine hendeine gazabl bir vaziyette dner"
100


75) Herevi elErbain(s.65) bni Ebi Asm esSnne(1/186-7) bni Mende man(2/945-50) Mecmauz Zevaid(7/343-351) Beyhaki
tikad(s.90)
93
Kurtubi Tezkira(s.749)
94
Hakim(4/575) Ahmed(3/367) bni Abdilber Temhid(16/180) Ebul Mehasin elBaci Mu'tasar Minel Muhtasar(2/219)
Deylemi(8922) Drl Mensur(2/242) Ceml Cevami(1/995) Nuaym bin Hammad(s.331) Mecmauz Zevaid(7/344) Heysemi dedi
ki; "Ahmed bunu iki ayr isnad ile rivayet etti. Bir isnad sahih ricalidir."
95
Tirmizi(2248) bni Ebi eybe(7/492) Bezzar(9/96) Ahmed(5/40) Tayalisi(1/116) Fethul Bari(13/326) Mikatul
Mesabih(3/44) Hadis Tirmizi'ye gre hasendir.
96
Tirmizi(2248) bni Ebi eybe(7/492) Bezzar(9/96) Ahmed(5/40,49,51,52) Tuhfetul Ahvezi(6/431) Tayalisi(1/116)
97
Mslim(4/2246) bni Hibban(15/204) shak Bin Rahuye(1/199) Ahmed(6/284) Ebu Ya'la(12/468,485) Taberani(23/210)
EdDani Snenl Varide(6/1143,1192) Hseyni elBeyan vetTarif(1/273) Fethul Bari(13/91) elsabe(5/194) sahihtir.
98
shak Bin Rahuye(1/198-199) Ahmed(6/283) Nuaym Bin Hammad(2/518) Neyll Evtar(8/19) sahihtir.
99
Ahmed(6/284) Taberani(23/195,211)
24
DECCAL'E TB OLANLAR
67- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisinde; "Ona ilk tabi olacak olanlar
kadnlardr" diye gemiti.
68- Osman Bin Ebil As radyallahu anh der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem'in yle buyurduunu iittim;
"Mslmanlarn ehri olacaktr. Bunlardan biri iki denizin birletii yerde,
biri Cezayir'de, biri de am'da olacak. nsanlar sarsnt geirecekler ve Deccal,
insanlarn arasnda ortaya kacak. Dou tarafndan hzla gelecek, ilk urayaca yer
iki denizin birletii yerdeki ehir olacaktr. O ehrin halk frkaya blnecek; bir
gurup am'da oturup, olup bitene seyirci kalacak, bir grup bedevilere katlacak, bir
gurupta sonraki ehre geecek. Deccal'in yannda yetmi bin taylasanl olacak. Ona
tabi olanlarn ounluunu yahudiler ve kadnlar tekil eder.
Sonra dier ehre gelir ve orann halk da frkaya blnr. Bir gurup olup
bitene seyirci kalr, bir grup bedevilere katlr, bir gurup da am'n batsndaki ehre
katlrlar"
101

69- Ebu mametl Bahili radyallahu anh hadisi; "Peygamber efendimiz
sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; "Deccal'in beraberinde hepsi de kll,
ssl ve taylasanl yetmi bin yahudi vardr."
102

70- Enes Bin Malik Radyllahu anh hadisi; Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi
ve sellem buyurdu ki; "Deccal'e yetmi bin taylasanl sfahan Yahudi'si tabi olur."
103

71- Esma Binti Yezid Radyallahu anha'da merfuan; "Deccal'e tabi olanlarn
ou; Yahudiler, kadnlar ve bedevi(kyl)lerdir."
104

72- Abdullah Bin mer Radyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
selem'in yle buyurduunu rivayet ediyor; "Deccal'e tbi olmaya en ok kadnlar
giderler. Hatta kii, akrabalarn, annesini, kz kardeini, kzn, halasn Deccal'e tabi
olacaklar korkusuyla geri evirip iple balar"
105

73- Taberani'de geen Abdullah Bin Mu'tim radyallahu anh'n rivayet ettii
merfu hadiste buyrulur ki; "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan Deccal'den ayrlp
uzaklar. Deccal'in ordusu ve arkadalar; Mecusiler, Yahudiler, Hristiyanlar ve
Mriklerden olan dier yabanc milletlerdir."
106


100
Taberani Evsat(5/331) Mecmauz Zevaid(7/349) sahihtir.
101
Hakim(4/524) Ahmed(4/216) Taberani(9/60) bni Ebi eybe(7/491) Mecmauz Zevaid(7/342) hasendir.
102
bni Mace(4077) bni Kesir Tefsiri(1/581) Avnul Mabud(11/303) Mecmauz Zevaid(3/308) Ebu Hreyre'den;
Deylemi(8921) bni Ebi eybe(7/494) Kayserani Tezkiratul Huffaz(3/960) Buhari Tarihul Kebir(1/199) Mikat(5493)
103
Mslim(4/2266) bni Hibban(15/209) Ahmed(3/224) Ebu Ya'la(6/317) Ebu Nuaym Hilye(6/77) Snenl Varide(6/1157)
Tuhfetul Ahvezi(6/410) Mecmauz Zevaid(7/338) sahihtir.
104
Taberani(24/169) shak Bin Rahuye(1/169) bni Ahmed esSnne(2/453) Mecmauz Zevaid(7/347) sahihtir.
105
Ahmed(2/67) Taberani(12/307) Mecmauz Zevaid(7/346) sahihtir. Heysemi der ki; "isnadnda mdellis ravi bni shak
vardr."
106
Daha nce tahrici geti.
25
DECCAL'N IKIINDAN NCE NSANLARIN DURUMU
74- Sa'b Bin Csame radyallahu anh dedi ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve
alihi ve sellem'in yle buyurduunu iittim; "nsanlar Deccal'i unutmadka, imamlar
minberlerde ondan bahsi kesmedike Deccal meydana kmaz"
107

75- Cabir Bin Abdullah radyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi
ve sellem'den yle buyurduunu rivayet etmitir; "Deccal, dinden gafil olunduu ve
ilimden yz evrildii bir zamanda ortaya kar"
108

Deccal, dinin zayflad, ehlinin azald, batl ehlinin hak ehli zerine
baskn olduu, errin ve er ehlinin yaygnlat bir zamanda kacak demektir.
[Hadisin Arapa Metninde] "Hafaka" lafz gemektedir. Bu gecenin ou gittiinde
kullanlan bir kelimedir. Veya karklk/dzensizlik, ya da uyuklama manalarna gelir.
Burada bu kelime ile dinin zayflamas kastedilmitir.
109

76- Ebu Hureyre radyallahu anh der ki; Sadkul Masduk Ebul Kasm
Sallallahu aleyhi ve sellem'den iittim; "Kr gzl dalalet mesihi, insanlarn ihtilaflarnn
artt ve frkalara ayrld bir zamanda dou tarafndan kar"
110

"Deccal'in Silahlar" blmnde, onun insanlarn iddetli alk, ktlk ve
skntya urayacaklar, hatta ilerinden birinin yaynn kiriini piirmesi halinde onu bile
yiyebilecekleri bir ktlk zamannda, yeryznn ot bitirmedii, semann yamur
yadrmad, Allah'n yaamasn diledii hari, dili trnakl, hayvanlarn helak olaca
bir zamanda kaca daha nce belirtilmiti.
BU ZAMANDA NSANLARIN YYECE
77- Aie radyallahu anha dedi ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Deccal'in zuhurundan nceki zorluklardan bahsediyordu. Dediler ki; "O zamanda
hangi mal hayrldr?" Buyurdu ki; "Ehlini sulayan bir gen. Zira o gn yiyecek bir ey
yoktur." Dediler ki; "O zaman M'minler ne yiyecekler?" Buyurdu ki; "Tesbih, Tekbir ve
Tehlil"
111

78- Ebu mametl Bahili radyallahu anh hadisinde yle geer denildi ki;
"Ya Rasulullah! O zamanda insanlar ne ile yaayacaklar?" Buyurdu ki; "Tehlil (Lailahe
llallah demek), Tekbir (Allahu Ekber), Tesbih (Sbhanallah) ve Tahmid (Elhamdlillah
demek) onlar iin yemek yerini tutacaktr."
112


107
Ahmed(4/71 Abdullah Bin Ahmed'in ziyadesi - ) Taberani Msnedi amiyyin(2/102) bni Ebi Asm Ahadu vel
Mesani(2/170) Deylemi(7831) bni Hacer Tehzibut Tehzib(4/369) bni Kani Mucemus Sahabe(2/8) elsabe(3/426) Cem'l
Fevaid(9961) Ramuzl Ehadis(485/11) Kenz(38817) Suyuti Hasais(2/290) Said Eyyub Mesihud Deccal(s.246) Seyfullah
Seyfeddin ubukabadi Zadul Gurabail Mbeirin(no;38) Mecmauz Zevaid(7/335,351) Sahihtir. Heysemi der ki; "snadnda
Bakyye'nin Safvan Bin Amr'dan rivayeti sz konusudur. bni Main'in dedii gibi byle bir rivayet sahihtir."
108
Ahmed(3/367) Ebul Mehasin elBaci Mu'tasarul Muhtasar(2/219) bni Abdilberr etTemhid(16/180) Mecmauz
Zevaid(7/344) sahihtir.
109
Bkz.:Lisanul Arab(s.1215)
110
bni Hibban(15/223) Mevariduz Zaman(1904) Mecmauz Zevaid(7/349) Heysemi der ki; "Bunu Bezzar sahih sened ile
rivayet etti."
111
Ahmed(6/75,125) Mecmauz Zevaid(7/335) Ebu Ya'la(8/78) Maksadu Ali(1019) sahih.
112
bni Mace(4077) bni Kesir Tefsiri(1/582)
26
DECCAL IKTII ZAMAN ARABLAR NEREDE OLACAK?
79- mm reyk radyallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'in "nsanlar Deccal'den kamak iin dalara trmanacaklar" buyurduunu
iitince der ki; "Ya Rasulullah! Arablar o zaman nerededir?" Buyurdu ki; "Onlar o gn
aznlktrlar"
113

80- Aie radyallahu anha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki; "Ya
Rasulullah! O zaman Arablar nerededirler?" Buyurdu ki; "Arablar o zaman
aznlktadrlar"
114

DECCAL'N IKIININ HKMET NEDR?
Kad Iyaz rahmetullahi aleyh der ki; "Hak ehlinin mezhebine, Mslim'in ve
bakalarnn zikrettikleri hadisler, Deccal kssasnn shhati ve onun varl hususunda
delil olmaktadr. phesiz o, Allah'n kullarna mbtela kld bir ahstr. Allah'n takdir
ettii miktarda, ldrdn diriltecek, beraberinde dnya nimetleri zuhur edecek,
cenneti, cehennemi ve iki nehri bulunacak, yer yznn hazineleri ona tabi olacak,
ge emredecek yamur yaacak, yeryz ot bitirecek, bunun gibi eyler Allah'n
takdiri ve dilemesi ile vuku bulacaktr.
Sonra Allah Teala, bir adam ldrdkten sonra bakasn ldrtmekten onu
aciz klacak, iini iptal edecek. Onu inkar edenler iddia ederler ki; "O'nun (deccal'in)
k hak olsayd, Peygamberler -salavatullahi aleyhim-'in mucizeleri ile desteklenmi
olmazd." phesiz bu onlarn tamamnn yanldr. O (Deccal), beraberinde tasdik
edici eyler bulunduu halde nbvvet iddia edemez. O uluhiyet iddia eder. O
bulunduu suret ve halde mahluk oluunun delilleri mevcut olduu iin davasnda
yalancdr. Suretinde kusurlar vardr; gzndeki krl kaldrmaktan acizdir, iki gz
arasnda kfrne ehadet eden yazy kaldrmaktan acizdir. Bu ve baka delillere
ramen ona ancak, dt ihtiya halini gidermek isteyen baya insanlar gruhu,
son nefese gelip yz eviren kimse veya onun eza vermesinden korkanlar aldanr.
phesiz onun fitnesi gerekten byktr, akllar dehete drr ve akn
halde brakr. Onun mahluk olduuna dair delilleri ve kusurlarn hali zayf olanlarn
dnmesine frsat brakmadan ii yaygnlar ve onu tasdik eden byle bir halde
tasdik eder. Bu yzden Peygamberler -salavatullahi ve selamuhu aleyhim- onun
fitnesinden sakndrmlardr, onun kusurlarn ve batl olduunu haber vermilerdir.
Ancak Tevfik ehli bunlarla aldanmaz ve onun yanndaki eylerle tuzaa dmezler.
Onun yalanclnn delillerinden bu bahsediimiz sebebiyle onun hali hakkndaki
ilimde ne geen kimse, Deccal kendisini ldrp dirilttii zaman; "Senin bu iin
ancak, senin hakkndaki basiretimi artrd"
115
diyecektir.
116


113
Mslim(4/2266) Sahihu bni Hibban(15/208) Ahmed(6/462) Tirmizi(3930) bni Ebi Asm Ahadu velMesani(6/108)
Taberani(25/96) elstiab(4/1888) elsabe(8/240) bni Sa'd(8/157) Feyzul Kadir(5/393) Avnul Mabud(11/302)
114
Ahmed(6/75,125) Mecmauz Zevaid(7/335) Ebu Ya'la(8/78) Heysemi Maksadu Ali(1019) sahih.
115
Hadisin tahrici daha nce geti.
27
DECCAL YERYZNDE NE KADAR KALIR?
81- Nevvas Bin Seman Radyallahu anh hadisinde; "Dedik ki; "Ya Rasulullah!
O yer yznde ne kadar kalacak?" buyurdu ki; "Krk gn kalacak. Bir gn bir sene gibi,
bir gn bir ay gibi, bir gn bir hafta gibi ve dier gnlerde gnlerimiz gibi olacak"
Dedik ki; "Ya Rasulullah! Bir gn bir sene gibi olunca o gnde bir gnlk namaz
yetecek mi?" Buyurdu ki; "Hayr onu miktar ile takdir ediniz" diye gemiti.
Alimler dediler ki; "Bu hadisin zahiri zerine; o uzun gnde hadis-i erifte"
dier gnleriniz gibidir" diye zikredildii gibi miktarnca olacana delalet eder. Ancak,
"Bir gn bir sene gibi olunca bir gnlk namaz yetecek mi?" sorularna kar; "Hayr onu
miktarnca takdir ediniz" buyrulmas hakknda Kad Iyaz ve bakalar dediler ki; "Bu
hkm, eriat sahibi tarafndan o gne has klnmtr. Dediler ki; "Eer bu hadis
olmasayd, bizlerin ictihadna braklrd ve be vakit namaz dier gnlerdeki bilinen
vakitlere gre tayin ederdik."
"Onu miktarnca takdir ediniz" kavli erifinin manas; fecrin douunda
sonra, bununla le arasnda (her gnk le vakti), le namaz klnr. le ile ikindi
aras kadar vakit getii zaman, ikindi namaz klnr. Bundan sonra ikindi ile akam
aras kadar zaman geirince akam namaz klnr. Yats ve sabah namaz da bylece
takdir edilir. Sonra le, sonar ikindi, sonra akam namazlar, o bir yllk gn geinceye
kadar hep byle takdir edilir. Bir senelik namazlar farz klnan vakitlerinde eda edilmi
olur.
Bir ay gibi ola ikinci gne gelince ve bir hafta gibi olan gnde zikrettiimiz
birinci gndeki gibi hareket edilir. Vallahu a'lem"
117

82- Abdullah Bin Amr radyallahu anhuma'nn Nebi sallallahu alyehi ve alihi
ve sellem'den rivayet ettii hadiste buyrulur ki; "Deccal mmetim iinde kar ve krk
zaman bekler. Bilmiyorum krk gn m, krk ay m, krk sene mi?"
118

Hafz ibni Hacer, Fethul Bari'de der ki; "buradaki "krk gn" lafzndaki cezm
sigas nceki rivayet zerine tereddttendir. Nitekim Taberani dier bir vecihle
Abdullah Bin Amr radyallahu anh'den rivayet ederek "Yer yznde krk sabah kalr"
119

lafzyla tahric etmitir.
83- Ve Cnade Bin meyye hadisinde; "Yeryznde krk sabah kalr"
120
diye
geer. Bunu mam Ahmed tahric etmitir ve ricali gvenilirdir.

116
Nevevi ElMinhac(18/58-59) baz tasarruflar ile.
117
Nevevi erhu Sahihi Mslim(18/65-66)
118
Mslim(4/2258) bni Kesir Tefsiri(1/583) EdDani Snenl Varide(6/1288) Avnul Mabud(11/309)
119
bni Ebi eybe(7/497) Mecmauz Zevaid(7/350) Fethul Bari(13/104) Makdisi Fadailu Beytil Makdis(s.59)
120
Ahmed(5/364,434) bni Ebi eybe(7/495) Ebul Mehasin Mu'tasar(2/219) Nuaym Bin Hammad(2/555) bni Ahmed
EsSnne(2/452) Fethul Bari(13/105) Mecmauz Zevaid(7/343) Makdisi Fadailu Beytil Makdis(s.63)
28
84- Ben derim ki; "mam Ahmed, Cabir Bin Abdullah radyallahu anh'den
rivayet ediyor; "Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "O yeryznde krk gece
seyahat eder"
121

MESH DECCAL'N FTESNDEN KORUNMA
1. Deccal'den ve onun fitnesinden Allah'a snmak;
Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, namaznda Mesih
Deccal'in fitnesinden snrd. Nitekim bu konudaki hadis ilgili balk altnda gemiti.
2. Kehf suresinden on ayet ezberlemek;
84- Ebud Derda radyallahu anh'n Nebi Sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'den rivayet ettii hadis-i erifte buyruluyor ki; "Kim Kehf suresinin bandan on
ayet ezberlerse Deccal'in fitnesinden korunur"
122

Ve bir rivayette; "Kim Kehf suresinin sonundan on ayet ezberlerse" veya
"Kehf suresinin sonunu ezberlerse" diye geer.
85- Ebu mametl Bahili radyallahu anh'n rivayetinde Nebi Sallallahu
aleyhi ve alihi ve sellem buyurur ki; "Kim Deccal'in ateine mbtela olursa Allah'tan
yardm istesin ve Kehf suresinin ban okusun. O ate ona serin ve selamet olur"
123

3. Deccal'in giremeyecei yerler;
86- Fatma Binti Kays Radyallahu anha, Nebi Sallallahu aleyhi ve
sellem'den -Deccal'in lisan ile- yle buyurduunu rivayet eder; "Benim kmama izin
verilmesine az kald. karm ve yeryzn dolarm. Krk gecede Mekke ve Taybe
(Medine) dnda admlamadk bir yer brakmam. Bu iki ehre girmem ise yasaktr. Bu iki
ehirden birine girmeye kalksam bir Melek elinde knndan km klcyla beni karlar,
bana mani olur. Bu iki ehrin her kapsnda koruyucu melekler vardr."
124

87- Enes Bin Malik Radyallahu anh, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'in yle buyurduunu rivayet ediyor; "Deccal'in, Mekke ve Medine haricinde
giremeyecei belde yoktur. Bu iki ehrin hibir giri yeri yoktur ki, Meleklerin
oluturduu saflarla korunuyor olmasn. Sonra Medine sarsnt geirir. Bu sarsntlar ile
Allah oradaki btn kafir ve mnafklar karr."
125


121
Ahmed(3/367) Ebul Mehasin Mu'tasar(2/219) Mecmauz Zevaid(7/344) bni Abdilberr etTemhid(16/180) sahihtir.
122
Mslim(1/555) Hakim(2/399) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrec(2/405) Kurtubi(10/346) Beyhaki(3/249) Ebu Davud(4323)
Tirmizi("evvelinden ayet ezberlerse.." diye geer; 2886) Nesai Snenl Kbra(6/236) Ahmed(5/196,6/449) Nesai Amell
Yevme velLeyle(no;950-952)
123
bni Mace(4077) bni Kesir Tefsiri(1/581) Fethul Bari(13/99) Feyzul Kadir(3/539) Busayri thaf(8597)
124
Mslim(4/2263) Taberani(24/289) bni Mende elman(2/954) edDani Snenl Varide Fil Fiten(6/1148) Esbahani
Delail(s.68)
125
Buhari(2/665,6/2609) bni Hibban(15/214) Tirmizi(2242) Nesai Snenl Kbra(2/485) Ahmed(3/123,202,206,229) Ebu
Ya'la(5/317,368,390,402,6/13) Deylemi(6680) Fethul Bari(10/191) Ebulvelid elBaci Ta'dil ve Tecrih(1/376) bni Hazm
Muhalla(7/281)
29
88- Ebu Bekre radyallahu anh'n Nebi Sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem'den rivayet ettii hadiste buyurulur ki; "Mesih Deccal'in korkusu Medine'ye
giremez. O zamanda Medine'nin yedi kaps vardr ve her kapda iki Melek vardr"
126

89- Mihcen Bin El Edra radyallahu anh, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem'den rivayet ediyor; "Deccal, Medine'ye gelir ve her kapsndan, kanatlarn
germi ikier Melek grr, giremez."
127

90- Yine ondan rivayette buyurulur ki; "Deccal gelir ve Uhud dana kar.
Medine'ye doru bakar ve arkadalarna der ki; "u beyaz binay gryor musunuz? O
Ahmed'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mescididir." Sonra Medine'ye doru gelir fakat
her iki kapsnda iki Melek bulur. Sora Medine sarsnt geirir. Mnafk erkek ve
kadn, fask erkek ve kadn orada kalmaz, karlar"
128

91- Ebu Hureyre ve Sa'd Bin Malik radyallahu anhuma'dan merfuan; "yi
bilin ki Medine, her girii Meleklerin oluturduu bir rg ile korunmaktadr. Oraya ne
taun, ne Deccal girebilir. Kim Medine halkna ktlk dnrse Allah Teala onu tuzun
suda erimesi gibi eritir."
129

92- Ebu Ca'fer bni Cerir et Taberi, Abdullah Bin Amr radyallahu
anhuma'dan rivayet ediyor; "(Deccal) Kabe'ye ve Beytil Makdis'e giremez."
130

93- Cnade Bin Ebi meyye radyallahu anh, Nebi Sallallahu aleyhi ve alihi
ve sellem'den rivayet ediyor; "Deccal'in yetkisi her yere ular. Ancak u drt Mescide
gelemez; Kabe, Mescidir Rasul, Mecidul Aksa ve Tur"
131

94- Semura Bin Cndb radyallahu anh'n Nebi Sallallahu aleyhi ve
sellem'den rivayetinde buyurulur ki; "Harem ve Beytl Makdis haricinde yeryznn her
yerinde zuhur eder."
132

M'MN DECCAL' GRNCE NE SYLEYECEK?
Sapklk Mesihi - Allah'n laneti onu zerine olsun - ve onun fitnesinden
kurtulu iin Kehf suresinin bann ve sonunun okunmasnn faziletiyle ilgili sahih hadisleri
takdim etmitik.

126
Buhari(2/664,6/2607) bni Hibban(9/48,15/29,216) Hakim(4/583-585) Mecmauz Zevaid(7/332) bni Ebi eybe(6/406,7/492)
Ma'mer Bin Raid elCami(11/392) Ebul Mehasin Mu'tasar(2/218) Ahmed(5/41,43,46,47) EdDani Snenl Varide(6/1166) Nuaym
Bin Hammad(2/550,564) Fethul Bari(13/94) Talikut Ta'lik(5/283)
127
Ahmed(4/338,5/32) bni Ebi eybe(7/492) Taberani(20/296) Tayalisi(1/183) bni Ebi Asm Ahadu velMesani(4/349)
Buhari Edebl Mfred(1/124) Mizzi Tehzibul Kemal(97160) Mecmauz Zevaid(3/308,9/359) sahihtir.
128
Hakim(4/586) Ahmed(4/338) Deylemi(8992) Zherl Firdevs(4/414) bni Kani Mucemus Sahabe(3/66) Cem'l
Cevami(1/1021) Zehebi Hakim'in tashihini tasdik eder. Bak; Mstedrek zeylinde Telhisu Zehebi(4/543)
129
Hakim(4/585) Ziyaul Makdisi elMuhtare(3/147) Ahmed(1/183,2/330,483) Devraki Msnedi Sa'd(s.201) Ebu
Ya'la(2/129,11/426) elCendi Fadailu Medine(s.23) Fethul Bari(13/105) Zrkani erhul Muvatta(4/289) Tuhfetul Ahvezi(6/422)
bni Hibban esSkat(7/173) Taberani Evsat(5/331) Mecmauz Zevaid(3/309,7/349) sahih
130
Kurtubi Tefsir(4/89) Tezkiratul Kurtubi(s.752) Mecmauz Zevaid(7/350) Zrkani erhul Muvatta(4/289) Makdisi Fadailu
Beytil Makdis(s.59) Fethul Bari(13/104) Heysemi, isnadnda tanmad kimselerin bulunduunu syledi.
131
Ahmed(5/364,434) Ebul Mehasin Mu'tasar(2/219) Mecmauz Zevaid(7/343) Fethul Bari(13/105) Makdisi Fadailu Beytil
Makdis(s.63) Nuaym Bin Hammad Fiten(s.344) sahihtir.
132
Ahmed(5/16) Zeylai Nasbur Raye(2/237) Mecmauz Zevaid(2/209,7/341) Fethul Bari(13/105) sahih.
30
95- Ebu mame radyallahu anh'n rivayet ettii merfu hadiste Efendimiz
Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyuruyor ki; "Kim Deccal'in ateine Mbtela olursa
Allah'tan yardm istesin ve Kehf suresinin ba tarafn okusun. O ate, ona, brahim
aleyhisselam'a atein serin ve selamet olduu gibi serin ve selamet olur."
133

96- Semura Bin Cndb radyallahu anh'den rivayet edilen hadis-i erifte,
Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmutur ki; "Kim; _,_ ==, v _> =!
"Rabbim Allah'tr, diridir, lmez" derse Deccal ona azab edemez. Kim de
"Rabbim sensin" derse fitneye dm olur"
134

97- Hiam Bin Amir, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in yle
buyurduunu rivayet eder; "Kim ona; "Sen rabbimsin" derse fitneye der. Kim de; "Sen
yalancsn, benim rabbim Allah'tr. O'na tevekkl ettim" derse ona zarar veremez veya
Onu fitneye dremez" buyurdu
135

98- Ebu Klabe radyallahu anh, peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in
bir sahabesinden, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in yle buyurduunu rivayet
ediyor; "Deccal gelecek ve "Ben Sizin rabbinizim" diyecektir. Bunun zerine kim; "Sen
rabbimiz deilsin! Lakin Rabbimiz Allah'tr, O'na tevekkl ederiz, dnmz O'nadr.
Senin errinden Allah'a snrz" derse Deccal'in ona bir yetkisi olmaz."
136

Temim Oullar Deccal'e Kar nsanlarn En iddetlileridir.
99- Ebu Hureyre radyallahu anh demitir ki; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem'den, haklarnda unu iittikten sonra, Ben Temim bana eyden dolay sevimli
geldi; "Onlar mmetimin, Deccal'e kar en iddetli olandrlar" ve onlardan Aie
radyallahu anha'nn yannda esir bir cariye vard. Buyurdu ki; "Onu azad et. Zira o,
smail aleyhisselam'n evladndandr" ve onlardan toplanan zekatlar geldiinde; "Bu
sadakalar kavmim(Beni Temim')indir" buyurdu.
137


Deccal'i Duyan Ondan Uzaklasn!
100- mran Bin Husayn radyallahu anh dedi ki; "Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve alihi ve sellem yle buyurdu; "Kim Deccal'i iitirse ondan uzaklasn. Allah'a yemin
olsun ki, bir adam muhakkak ona gelir de, phesiz onu M'min zanneder ve onun
phe verici ilerine aldanarak ona tabi oluverir."
138

Deccaller oktur;

133
bni Mace(4077) Daha nce tahrici geti.
134
Ahmed(5/13) Taberani(7/221,265) bni Abdilberr etTemhid(14/193) Mecmauz Zevaid(7/341)
135
Hakim(4/554) Ahmed(4/20) Ma'mer Bin Raid elCami(11/395) Taberani(22/175) Mecmauz Zevaid(7/342) sahihtir.
136
Ahmed(5/372,410) Hatibul Badadi Tarihu Badat(11/161) Busayri thaf(8594) isnad sahihtir.
137
Buhari(2/898, 4/1587) Mslim(4/1957) bni Carud elMnteka(1/245) bni Hibban(15/219) Beyhaki(7/11) shak Bin
Rahuye(1/215) Ebu Ya'la(10/493) Fethul Bari(5/172) Ebul Velid elBaci Ta'dil ve Tecrih(2/514) evkani Neylul Evtar(8/149) bni
Ebi Asm Ahadu velMesani(2/369)
138
Hakim(4/576) Ebu Davud(4319) Ahmed(4/431,441) Taberani(18/220,221,227) Avnul Mabud(11/297) Tehzibut
Tehzib(8/330) Tehzibul Kemal(23/569) Suyuti Cem'l Cevami(1/786)
31
101- Abdullah Bin mer radyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve alihi ve sellem'in yle buyurduunu haber veriyor; "Muhakkak ki kyamet
gnnden nce Mesih Deccal olacaktr. (ondan nce de) otuz veya daha fazla
yalanc (deccaller) olacaktr."
139

102- Ebu Hureyre radyallahu anh'den; "Peygamber efendimiz Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Allah'n Rasulu olduunu iddia eden otuza yakn yalanc
Deccal kmadka kyamet kopmaz."
140

Dier bir rivayette; "Hepsi de; 'Ben Peygamberim, ben peygamberim'
derler"
141

103- Yine onu rivayeti; "Hepsi de Allah' ve Rasulunu yalanlarlar"
142

104- Sevban radyallahu anh'n rivayeti; "Hepsi de peygamber olduunu
iddia ederler. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra neb yoktur"
143

105- Ebu Hureyre radyallahu anh rivayeti; "Size, ne sizin, ne de
babalarnzn iitmedii hadisler uydurup sylerler. Onlardan saknn ve onlardan
saknsnlar, fitneye drmesinler sizi!"
144

Onlarn Sonuncusu Kr Yalancdr;
106- Semura Bin Cndb radyallahu anh, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve
alihi ve sellem'den yle buyurduunu naklediyor; "Sonuncular kr Deccal olan otuz
yalanc kmadan kyamet kopmaz"
145


Onlarn Drt Tanesi Kadndr;
107- Ahmed, Ceyyid senedle Huzeyfe radyallahu anh'den merfuan rivayet
ediyor; "mmetimde drd kadn olan, yirmi yedi yalanc deccal kacak"
146

DECCAL'DEN DAHA TEHLKELS

139
Ahmed(2/95,103) Said Bin Mansur(1/252) Ebu Ya'la(10/68) bni Ebi Hatem Cerh ve Ta'dil(5/293) Huseyni elkmal(1/269)
Mecmauz Zevaid(7/333) Busayri thaf(8561-62)
140
Mslim(4/2239) Buhari(3/1320,6/2605) bni Hibban(15/27) Tirmizi(2218) Ebu Davud(4333) Ahmed(2/236,313,457,530)
Taberani Sair(2/182) Ebu Ya'la(11/394) Dani Snenl Varide(4/861) Kayserani Tezkiratul Huffaz(2/703) Hatib(3/33) Zehebi
Siyeri A'lamin Nbela(14/218) Feyzul Kadir(6/419)
141
Ahmed(2/429)
142
Ebu Davud(4334) bni Ebi eybe(7/503) Ahmed(2/450) Ebu Ya'la(10/350) Dani Snenl Varide(4/862) Avnul
Mabud(11/326) Feyzul Kadir(4/454,6/419) bkz: afii Snenl Me'sure(s.144) Tarihu Crcan(1/239)
143
Hakim(1/496) Tirmizi(2219) Ebu Davud(4252) bni Mace(3952) Ahmed(5/278) Taberani Evsat(8/200) Dani Snenl
Varide(4/863) Ebu Nuaym Hilye(2/289) bni Hibban(16/221) Ru'yani(1/413) bni Ebi Asm elAhadu velMesani(1/332) bni Ebi
Asm edDiyat(s.18) Esbahani Delail(s.224) sahih
144
Ahmed(2/349)
145
bni Huzeyme(2/326) bni Hibban(7/102) Hakim(1/479) Beyhaki(3/397) bni Ebi eybe(7/496) Ahmed(5/16) Ru'yani(2/70)
Taberani(7/189-192) Fethul Bari(13/87) Mecmauz Zevaid(2/210,7/341) Zeylai Nasbur Raye(2/237) Makdisi Fadailu Beytil
Makdis(s.61)
146
Ahmed(5/396) Taberani(3026) Taberani Evsat(5/327) Deylemi(8724) Ebu Nuaym Hilye(4/179) Mecmauz Zevaid(7/332)
Fethul Bari(13/87) Tuhfetul Ahvezi(6/385) Feyzl Kadir(4/454) Ebueyh Tabakatul Muhaddisiyne BiEsbahan(3/124) Heysemi,
Bezzar'n bunu sahih senedle rivayet ettiini syledi.
32
108- Ebu Said el Hudri radyallahu anh dedi ki; "Biz Mesih Deccal'den
bahsederken Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem kageldi. Buyurdu ki; "Sizin iin
Mesih Deccal'den daha ok korktuum eyi size haber vereyim mi?" "Evet" dedik.
Buyurdu ki; "Gizli irktir. Kiinin namazn insanlarn grd yerde ssleyerek (tdili
erkan abartarak ve huu sahibi gibi grnerek) klmasdr."
147

DECCAL'N FTNESNDEN KURTULANLAR
109- Hafz Ebu Nuaym el Esfahani rahmetullahi aleyh, Hilyetul Evliya ve
Tabaktul Asfiya adl kitabnda, Tabiinden gvenilir bir zat olan Hassan Bin Atiyye
rahmetullahi aleyh'in hal tercemesi blmnde, hasen, sahih isnad ile rivayet ediyor;
"Deccal'in fitnesinden ancak on iki bin erkek ve yedi bin kadn kurtulacaktr."
148

Hafz ibni Hacer der ki; "Bu sz ahsi grle sylenebilecek bir ey deildir.
Muhtemeldir ki bu irsal edilmi Merfu hadis olabilir veya baz ehl-i Kitab'dan alm
olabilir.
149

Deccal'in Sonu;
Bunu nallah Mesih ibni Meryem aleyhisselam'n nzulnden bahsettikten
sonra zikredeceiz.
MERYEM OLU SA ALEYHSSELAM'IN NZUL
Meryem olu sa aleyhis selam, mel'un Deccal'in kndan sonra nzul
eder. Ehl-i Snnet vel Cemaat indinde Onun nzul haktr. Bu konuda sahih hadisler
vardr. Akl onu iptal edemez, isbat vacipdir. Bunu baz Mu'tezile, cehmiyye ve onlara
uyanlar inkar etmilerdir. u ayet ile bu hadislerin merdud olduunu iddia ederler;
"Peygamberlerin sonuncusudur" (Ahzab,40) u hadisi de delil tutarlar; "Benden sonra
peygamber yoktur"
150
ve derler ki; "Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'den
sonra peygamber gelmeyecei hususunda Mslmanlarn icmas vardr. Onun eriati
kyamet gnne kadar bkidir, nesh olunmaz..."
Onlarn bu szleri fasid bir istidlaldir. Zira phesiz sa aleyhisselam'n nzul
ile murad edilen, Onun yeni bir eriat getirip, eriatimizi nesh etmesi deildir. Bu
hadislerde ve dierlerinde byle bir ey yoktur! Dorusu; phesiz sa aleyhis selam,
eriatimizle hkmeden adil bir hakem olarak nzul edecek, eriatimizden insanlarn
terk ettiklerini ihya edecektir.
151

sa Aleyhisselam'n Nzulnn Delilleri;

147
bni Mace(4204) Ahmed(3/30) Hakiym etTirmizi Nevadir(2/228) Misbahuz Zcace(4/237) Kurtubi(5/181,17/291) bni
Kesir Tefsiri(3/110,4/324) Tergib ve Terhib(1/33) hasendir.
148
Ebu Nuaym Hilye(6/77) Fethul Bari(13/92) Lakit Bin Malik'ten (ehli ridde'nin reisi); "Deccal ktnda mminler; on iki
bin erkek ve yedi bin yedi yz veya yedi bin sekiz yz kadndr."Nuaym Bin Hammad(2/539)
149
Fethul Bari(13/92)
150
mam Ahmed bunu; Sa'd Bin Ebi Vakkas'tan(1/182), Ebu Said'den(3/32) ve Sevban radyallahu anhum ecmain(5/278)
rivayet etti.
151
Nevevi erhu Sahihi Mslim(18/75)
33
110- Ebu Hureyre radyallahu anh rivayet ediyor; Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Nefsimi elinde tutana (Allah'a) yemin olsun ki; sa ibni
Meryem'in adil bir imam olarak aranza nzul etmesi yakndr. Ha kracak, domuzu
ldrecek, cizyeyi kaldracak, hi kimsenin mal kabul etmeyecei ekilde mal
artracak. Bir tek secde dnyadan ve iindekilerden hayrl olacak" sonra Ebu Hureyre
dedi ki; sterseniz u ayeti okuyun;
"Kitap ehlinden, lmeden nce, sa'ya inanmayacak yoktur. O (gerektii
gibi inanmadklarndan) kyamet gn onlarn aleyhine ahid olur" (Nisa, 159)
152

Ha krmas; Hristiyanlk dininin ve onlarn sa aleyhisselam' yceltmek
konusundaki iddialarnn iptali demektir.
Cizyeyi kaldrmas; Kafirler slam' kabul edene kadar onlardan cizye kabul
etmez demektir. Onlardan kim cizye balarsa almaz, ya Mslman olmalar ya da
lm semelerini teklif eder.
Maln artmas; Zulmsz bir adalet sebebiyle maln oalmas, bereketlerin
ve hayrlarn nazil olmas demektir.
111- Ebu Katadetl Ensari radyallahu anh, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem'in yle buyurduunu rivayet ediyor; "mamnz sizden olduu halde Meryem
olu aranza nzul ettiinde haliniz nice olur?"
153

112- Ebu Hureyre radyallahu anh der ki; "Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem yle buyurdu; "Meryem olu aranzda nzul etmi iken ve imamnz da sizden
olduu halde haliniz nice olur" bni Eb Zi'b der ki; "Yani Rabbinizin Kitab ve
Peygamberiniz'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Snneti, imamnz iken" demektir"
154

MESH SA ALEYHS SELAM'IN VASIFLARI
Mslmanlar, nzul ettiinde Onu tansnlar diye, Efendimiz Sallallahu aleyhi
ve sellem, Mesih ibni Meryem aleyhis salatu vesselam' ou sahih olarak gelen
hadislerde vasfetmilerdir. Bu hadislerden bazlar;
113- Abdullah Bin mer (R.A.) Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'den
rivayet ediyor; "Gece ryamda Kabe'nin yannda, esmer erkeklerin en gzeli
zannettiim birisiyle karlatm. Salar iki omuzuna sarkyordu. Salar taranm ve

152
Mslim(1/135) Buhari(2/774,875,3/1272) bni Hibban(15/227) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrac(1/217,220) Ebu
Avane(1/98,105) Tirmizi(2233) Beyhaki(1/244,9/180) bni Mace(4078) bni Ebi eybe(7/494) Taberani Msnedi amiyyin(1/84)
Taberani Evsat(2/89,8/86) Ahmed(2/411,437,483,493) bni Mende elman(1/512-13) edDani Snenl Varide(6/1234) Nuaym Bin
Hammad(2/569,570,572) Temhid(14/202) bni Adiy elKamil(3/261) elsabe(4/766) Nevevi Tehzibul Esma(2/358) Darekutni
lel(9/190) bni Hazm Muhalla(7/296,391)
153
Mslim(1/136) Buhari(3/1272) bni Hibban(15/213) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrec(1/220) Ebu Avane(1/99)
Deylemi(4882) Avnul Mabud(11/309) Kurtubi(4/101,16/105) erhus Snne(15/82)
154
Mslim(1/137) Ebu Avane(1/99,106) Kurtubi(4/101,16/106)
34
bandan su damlyordu. ki elini, iki kiinin omuzlarna koymu, Beyt'i tavaf ediyordu.
Dedim ki; "Bu kimdir?" "Bu Mesih bni Meryem'dir" dediler"
155

114- Ebu Hureyre radyallahu anh'den merfuan; "Benimle sa arasnda
baka peygamber yoktur. phesiz O nzul edecektir. Onu grdnzde tanyn; O
orta boylu, pembe tenli, zerinde ak krmz renge boyanm iki giysili, zerine su
isabet etmemi olmasna ramen bandan su damlar gibidir. nsanlarla slam'
semeleri iin harbeder. Ha krar, domuzu ldrr, cizyeyi kaldrr. Allah, Onun
zamannda slam dndaki btn milletleri ve Mesih Deccal'i helak eder. sa
(Aleyhisselam) yeryznde krk sene kalr ve sonra vefat eder. Mslmanlar Onun
cenaze namazn klarlar.
156

115- Nevvas Bin Sem'an (R.A.) hadisinde, Mesih aleyhisselam'n vasf
hakknda buyurulur ki; "Ban ediinde su damlar, kaldrdnda da inci gibi taneler
der"
157

116- Ebu Hureyre (R.A.) rivayetinde; "sra gecesinde sa (A.S.) ile karlatm.
Hamamdan yeni km gbi kzl benizliydi."
158

117- bni Abbas (R.A.) rivayetinde; "sa'y ak krmz tenli, kvrck sal ve
geni gsl grdm"
159

Mesih Aleyhisselam Nereye Nzul Edecek?
118- Nevvas Bin Sem'an (R.A.)den merfuan; "Allah, Mesih ibni Meryem'i
gnderir, O da am'n dousunda Minaretul Beyda'ya iner."
160

Nevevi rahmetullahi aleyh der ki; "Bu minare bugn am'n dousunda
Mevcuddur"
161


155
Mslim(1/155) Buhari(3/1269) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrac(1/337) Ebu Avane(1/130,148) Ahmed(2/22,39) bni
Mende man(2/741) Nuaym Bin Hammad(2/571)
156
bni Hibban(15/225,233) Ebu Davud(4324) bni Abdilberr etTemhid(14/201) Hatibl Badadi Muvazzahu Evham(2/238)
shak Bin Rahuye Msned(1/124) Tefsiru Taberi(6/22) Tefsiru Kurtubi(3/291) Tefsiru bni Kesir(1/579) Allame Dani Snenl
Varide Fil Fiten(6/1234)
157
Mslim(4/2253) Hakim(4/538) Tirmizi(2240) bni Mace(4075) Tefsiru Kurtubi(4/90) Tefsiru bni Kesir(1/582) bni Mende
man(2/934) Avnul Mabud(11/302) Tuhfetul Ahvezi(6/417) Nevevi elMinhac(18/67) Feyzul Kadir(6/464) Mizzi Tehzibul
Kemal(15/224)
158
Mslim(1/154) Buhari(3/1243,1269) bni Hibban(1/247) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrac(1/237) Ebu Avane(1/116)
Tirmizi(3130) Abdurrazzak(5/329) bni Mende man(2/740,746) Tefsiru Taberi(15/5,15) Tefsirubni Kesir(1/584) Fethul
Bari(13/97) Nevevi Tehzibul Esma(2/358) Nevevi elMinhac(2/232) Suyuti Dibac(1/213) bni shak Siyratun Nebeviye(2/247)
Feydul Kadir(1/140) elsabe(4/765) Ebu Ubeyd elBekri elEndlsi Mu'ceml Msta'cem(2/607)
159
Ahmed(1/296) Taberani(11/64) bni Sa'd Tabakat(1/417) bni mer Radyallahu anh'den; Buhari(3/1269)
Mslim(iman,275) Ahmed(3/119) Camis Sair(4259) Deylemi(3191) bni Abdilberr etTemhid(14/190) Tefsiru bni Kesir(1/584)
Fethul Bari(13/96) Cem'l Fevaid(8341) Kenzul Ummal(32268)
160
Mslim(4/2253) Hakim(4/538) Ebu Davud(4321) Tirmizi(2240) bni Mace(4075) Ahmed(4/181) Taberani Msnedi
amiyyin(1/356) bni Ebi Asm elAhad(3/164) Deylemi(1621) bni Abdilberr Temhid(14/202) Tefsiru Kurtubi(4/90,16/105)
Tefsiru bni Kesir(1/582,584) bni Mende man(2/934) bni Kani Mucemus Sahabe(3/164) Yakut elHamevi Mucemul
Buldan(2/464) Avnul Mabud(11/302) Mbarekfuri Tuhfetul Ahvezi(6/417) Nevevi elMinhac(8/82,18/67) Feyzul Kadir(6/464)
Mizzi Tehzibul Kemal(15/224)
Bu hadisi Keysan radyallahu anh'den; Taberani(19/196) Buhari Tarihul Kebir(7/233) bni Kani Mucemus
Sahabe(3/141) bni Abdilberr elstiab(3/1330) bni Hacer elsabe(5/268) bni Ebi Asm elAhadu velMesani(5/98) Deylemi(8960)
Evs Bin Evs radyallahu anh'den; Taberani(1/217) Hatibul Badadi Taliyut Telhis(2/508) bni Ebu Hatem lel(2/422)
Keful Hafa(2/534) Mecmauz Zevaid(8/205) Heysemi, ricalinin gvenilir olduunu syler.
161
Nevevi elMinhac Bi erhi Sahihu Mslim(18/67)
35
Muhasara;
119- Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Mslmanlar
am'daki Duhan dana kaarlar. Deccal gelir ve onlar Muhasara altna alr. Bu
kuatma iddetlenir ve skntlar da iyice artar. Sonra Meryem olu sa (A.S.) nzul eder.
Bunun zerine bir seher vakti yle nida edilir; "Ey insanlar! Yalanc habise kar huruc
etmenize mani olan nedir?" Derler ki; "Bu cinlerden bir adamdr"
162

120- Bir rivayette de (Osman Bin Ebil As radyallahu anh'den merfuan);
"Deccal'in kuatmas altnda iken onlara iddetli bir alk isabet eder, ok sknt
ekerler. Hatta ilerinden birsi yaynn kiriini piirse onu bile yer. Onlar bu halde iken
seher vakti bir mnadi syle nida eder; "Ey insanlar! Size gavs geldi (3 defa)" Birbirlerin
derler ki; "Bu tok bir adamn sesidir"
163

sa Aleyhisselam, Mehdi'nin Ardnda Namaz Klar;
121- Bir nceki hadiste u da geer; "sa aleyhis selam sabah namaz
vaktinde nzul eder. Mslmanlarn imam der ki; "Ey Ruhullah! ne ge de namaz
kldr" Buyurur ki; "Bu mmetin bazs bazsna emir klnmtr" Bunun zerine
Mslmanlarn emiri (Mehdi aleyhisselam) ne geer ve namaz kldrr."
164

122- Dier bir rivayet; "Mslmanlarn imam salih bir kii olan Mehd'dir.
mamlar sabah namazn kldrmak iin ne geer ve Sabah namaz iin tekbir ald
srada sa bni Meryem nzul eder. Bunun zerine imam arkasna dnp geri ekilir ve
insanlara namaz kldrmas iin sa aleyhis selam' ne geirmek ister. sa aleyhis selam
elini Onun omuzlarnn arasna koyar ve der ki; "ne ge ve onlara namaz kldr.
phesiz ikamet senin iin okunmutur" Bylece imamlar (Mehdi A.S) onlara namaz
kldrr."
165

123- Cabir (R.A.)'n merfu rivayeti; "Mslmanlarn emiri sa A.S.'a der ki; "Gel
de bize namaz kldr" Der ki; "Hayr, baznz bazlarnza Emir klnmtr. Bu Allah'n bu
mmete bir ikramdr"
166

Mel'un Deccal'in ldrl;
124- Cemaat namazdan knca sa aleyhisselam der ki; "Kapy an!" Kap
aldnda arkasnda, yetmi bin silahl ve taylasanl yahudi ile beraber Deccal'i
grrler. Deccal, sa Aleyhisselam'a baktnda tuzun suda eridii gibi erir ve hemen

162
Ahmed(3/367) Mecmauz Zevaid(7/344) Heysemi der ki; "Ahmed bunu iki isnad ile rivayet etti. Bir isnad sahih ricalidir."
163
Hakim(4/524) Ahmed(4/216) bni Ebi eybe(7/491) Taberani(9/60) Mecmauz Zevaid(7/342) bni Kesir Tefsiri(1/580)
Nuaym Bin Hammad Fiten(2/546) Hadis hasendir.
164
Ahmed(4/216) bni Kesir Tefsiri(1/580) bir nceki dipnota baknz.
165
bni Mace(4077) Nuaym Bin Hammad(2/566) mm reyk radyallahu anha'dan.
166
Mslim(1/137) bnu Carud elMnteka(1/257) bni Hibban(15/231) Ahmed(3/345,384) Ebu Avane(1/99) Beyhaki(9/180)
Deylemi(7603) bni Mende man(1/517) bni Hazm Muhalla(1/9,7/391) Fethul Bari(6/494) Avnul Mabud(11/309) Feyzul
Kadir(5/58,6/395)
36
kaarak uzaklar. sa Aleyhisselam der ki; "Darbemden kaamazsn" Onu doudaki
"Ld" kapsnda yakalayp ldrr."
167

125- Ebu Hureyre R.A. rivayeti: "Allah'n dman (Deccal), sa'y
grdnde tuzun suda eridii gibi erir. Eer o halde kalacak olursa helak olur
giderdi. Ancak Allah, onu sa (A.S.)'n elleriyle ldrr ve onun harbesinde kann
grrler."
168

126- Dier bir rivayet; "Namaz eda edildikten sonra sa aleyhisselam
harbesini alr ve Deccal'in yaknna gider. Deccal onu grnce kurunun erimesi gibi
erir. Harbesini Deccal'in gsne indirerek ldrr. Deccal'in arkadalar da hezimete
urar. Artk onlarn (yahudilerin), ardna gizlenebilecei bir ey kalmaz. Hatta aa
phesiz der ki; "Ey M'min! Kafir ite burada" ve ta der ki; "Ey M'min! te kafir
burada"
169

Mesih Deccal'in, askerlerinin ve ona tabi olanlarn fitnesi bylece biter ve
Allah fitne atelerini sndrr. lk byk fitne sona ermitir. Ancak insanlar ikinci bir
byk fitne bekliyor; Ye'cc ve Me'cc'n insanlar zerine hurucu!..167
bni Mace(4077) Nuaym Bin Hammad(2/566) Makdisi Fadailu Beytil Makdis(s.66) bni Kesir Tefsiri(1/581) Avnul
Mabud(11/303)
168
Mslim(4/2221) bni Hibban(15/224) Hakim(4/529) bni Kesir Tefsiri(1/580) Dani Snenl Varide(6/1115) Feyzul
Kadir(6/463)
169
Hakim(4/524) Taberi Tefsiri(16/28,17/91) bni Kesir Tefsiri(1/580,2/274,3/17) Mecmauz Zevaid(7/342) bni Ebi
eybe(7/491) Ma'mer Cami(11/398) Heysem Bin Kleyb Msnedi ai(2/272) Ahmed(1/375,4/216,217) Ru'yani(2/297) bni Ebi
Asm elAhad(2/449) Taberani(9/60) Nuaym Bin Hammad(2/574)
37

KNC FTNE
YE'CC VE ME'CC


KNC FTNE; YE'CC VE ME'CC
Dier Bir Muhasara:
Tek gzl yalanc (Deccal'in) fitnesinin son bulmasndan sonra Nebi
Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den rivayet edilen sahih hadiste geldii gibi;
127- "Meryem olu sa aleyhisselam, Allah'n Deccal'den koruduu bir
kavme gelir, onlarn yzlerini mesheder ve onlara cennetteki derecelerini syler. Onlar
bu hal zere bulunduklar srada Allah, sa aleyhisselam'a vahyeder;
"phesiz Ben imdi bir takm kullarm kardm ki, hi kimsenin onlarla harb
etmeye takati yetmez. Yannda bulunan kullarm Tur danda muhafaza et."
38
Sonra Allah Teala Ye'cc ve Me'cc gnderir, onlar da her bir tepeden
hzla yrr, geerler. Ordularnn ilk guruplar Taberiye glne urayarak, gln btn
suyunu ierler. Onlarn son grubu oraya uradnda derler ki; "Eskiden burada su
varm" Allah'n peygamberi sa Aleyhisselam' ve ashabn kuatma altna alrlar. yle
olur ki olardan birine bir kz ba, birinizin bu gnk yz dinarndan daha deerli
olur."
170

Ye'cc Ve Me'cc Kelimelerinin Asl;
ounlua gre bu ikisi yabanc dildendirler. Arab'larn rzgar esince
alevin tutumasn ifade iin kullandklar "Eccet" kelimesinden tremitir. Denildi ki; tuzlu
ve ac su manasnda olan; "Mul cac"tan alnmadr. Yine denilir ki; "Birbiri ardna seri
hareket manasnda olan "Ecce" kelimesinden tremitir. Karmak, scakln, hareketin
iddetlenmesi manasnda olan "Eccete" kelimesinden tredii de sylenmitir.
Dorusunu Allah bilir ya, Me'cc kelimesi, "vurulduunda dalgalanan"
manasndaki; "Mevc - Mc" kelimesindendir.
171

Yaklaan erden Dolay Arab'a Yazk!
128- Sahihayn da (Yani Buhari ve Mslim'de) Zeyneb Binti Cah radyallahu
anha'dan rivayet ediliyor; "Rasullulah sallallahu aleyhi ve sellem, yz kzarm bir
ekilde kt geldi. Buyurdu ki;
"La ilahe llallah! Yaklaan erden dolay Arab'a yazk! Bu gn Ye'cc ve
Me'cc duvardan u kadar - parman kalka ederek - delik at." Dedim ki; "Ya
Rasulullah! imizden salih olanlar olduu halde helak olur muyuz?" Buyurdu ki; "Evet,
ktlk oaldnda..."
172

129- Zeyneb R.A.'dan dier bir rivayette; "Eliyle on (10) iareti yapt"
173

130- Vehb'in, Abdullah Bin Tavus'tan, onun da babasndan ve onun da Ebu
Hureyre (radyallahu anhum ecmain)'den rivayet ettii benzer hadiste; "Vheyb
doksan iareti gsterdi" diye geer.
174


170
Mslim(4/2253) bni Hibban(15/226) Hakim(4/538) bni Mace(4075) bni Mende man(2/934) Fethul Bari(13/109) Avnul
Mabud(11/302) Mizzi Tehzibul Kemal(15/224)
171
Fethul Bari(13/106) Lisanul Arab(s.31)
172
Mslim(4/2208) Buhari(3/1221,1317,6/2609) bni Hibban(2/34) Beyhaki(10/93) Nesai Snenl Kbra(6/407)
Ahmed(6/428) Ma'mer(11/363) Ebu Ya'la(13/82,88) Taberani(24/51,53) Feyzul Kadir(6/368) Kurtubi(10/234,18/235) Taberi
Tefsiri(15/56) bni Kesir Tefsiri(3/106) Beyhaki eltikad(s.215) uabul man(6/98) Tergib(3/159) Hseyni elBeyan
vetTa'rif(2/266) Mizzi Tehzibul Kemal(35/149) elmadi ErRavzatur Raya(s.113) Halili elrad(1/373)
173
Mslim(4/2207) bni Hibban(15/246) Mevaridz Zaman(1906) Tirmizi(2187) bni Mace(3953) Humeydi(1/147) bni Ebi
Asm elAhad(5/429) Taberani(23/416,24/52) Nuaym Bin Hammad(2/591) bni Abdilberr Temhid(24/305) Suyuti Tedribur
Ravi(2/387)
174
Mslim(4/2208) Buhari(3/1221) Ahmed(2/341,529,530) bni Ebi eybe(7/465) Ebu Nuaym Hilye(4/21) Dani Snenl
Varide(1/264) Huseyni elBeyan(2/119) Kurtubi(11/62) Feyzul Kadir(4/423)
Bunu mm Habibe radyallahu anha'dan; Taberani Evsat(7/218) Mecmauz Zevaid(7/269) ricali gvenilirdir.
mm Habibe R.a.'dan "yetmi iareti yapt" lafz ile; Ebu Nuaym Hilye(10/218)
Zeyneb radyallahu anha'dan; Beyhaki(10/93) EdDani Snenl Varide(1/263)
Zeyneb R.a.'dan "yetmi ve on iareti yapt" lafz ile; Nesai Snenl Kbra(6/391)
39
131- Sfyan Bin Uyeyne'nin Zeyneb R.A.'dan rivayetinde; "Sfyan, doksan
veya yz iareti yapt" diye pheli bir ifade ile gelmitir.
175

132- Zeyneb Binti Cah R.A.'dan dier bir rivayette; "Ye'cc ve Me'cc'n
Seddinden bu gn dirhem miktar kadar bir yer ald" diye geer.
176

BU RVAYETLERN ARASININ BULUNMASI:
"aret parma ile halka yapt" kavli, "Eliyle on iareti akdetti" lafz ile rtr.
Amma Ebu Hureyre (R.A.) rivayetindeki "Eliyle doksan iareti bu ikisi ile elimektedir.
Zira doksan iareti, on iaretinden daha zordur.
Kad Iyaz rahimehullah bu iki rivayetin arasn bulmu ve demitir ki;
"Muhtemelen Ebu Hureyre R.A. hadisi nce varid olmu, daha sonra Zeyneb R.A.
hadisinde zikredilen miktar kadar daha almtr."
177

Ben derim ki; "Eliyle on iareti yapt" veya "Eliyle doskan iareti yapt" lafzlar,
u kavlindeki vasfedilen manaya yakndrlar; "Dirhem miktar bir yer" dorusunu Allah
bilir.
Saylar;
133- bni Adiy, ibni Ebi Hatem, Hakim(?), Mceml Evsat'ta Taberani ve bni
Merduveyh, Huzeyfe Bin el Yeman Radyallahu anh'den merfuan rivayet ediyorlar;
"Ye'cc bir mmet, Me'cc bir mmettir. Her mmet drt yz bin kiidir ve bunlardan
herhangi biri, kendi evladndan bin silahl adam grmedike lmez"
178

134- bni Ebi Hatim, Abdullah Bin Amr radyallahu anhuma tarikinden
rivayet ediyor; "Cinler ve insanlar on ksmdr. Dokuz ksm Ye'cc ve Me'cc, kalan
ksm ise dier insanlar tekil eder"
179

Dorusu, delil olan sahih hadislerde onlarn says varid olmamtr. Ancak
bu konuda varid olan rivayetler, phesiz onlarn saylarnn ve evlatlarnn ok sayda
olacan dorulamaktadr.
135- Abdullah Bin Amr Bin el As radyallahu anhuma'nn Nebi Sallallahu
aleyhi ve sellem'den rivayetinde; "Ye'cc ve Me'cc'den her biri, bin evladn
brakmadka lmez"
180


175
Buhari(6/2589) EdDani Snenl Varide(1/265) Fethul Bari(13/107)
176
Ahmed(6/429)
177
Fethul Bari(13/109) Nevevi elMinhac(18/3)
178
Taberani Evsat(4/155) Mehamili Emali(s.306) Deylemi(8963) EdDani Snenl Varide(5/1106,6/1215) Mecmauz
Zevaid(8/6) Kurtubi Tefsiri(11/57) Tezkiratul Kurtubi(s.782) Fethul Bari(6/386,13/106) Tuhfetul Ahvezi(6/350) a'rani
Muhtasaru Tezkira(s.509) bni Adiy Kamil(6/168) snadnda zayf ravi Yahya Bin Said elAttar ve Muhammed Bin shak
elUkai vardr. hadis zayftr. "mevzu" ve "mnker" de denildi. Derim ki; Bunu Allame edDani; Abdullah Bin Amr Attab Bin
Harun Fadl Bin Abdullah Abdussamed Bin Muhammed Hemedani Ahmed Bin Sinan elKalanisi Abdulvehhab Bin
Hazzaz Ebu Ahmed erRakki Seleme Bin Sabit Abdurrahman Sfyan esSevri Kays Bin Mslim Rabi Bin Hra
Huzeyfe R.a. Merfuan senedi ile rivayet etmitir. Sahih rivayetlerden ahitleri de vardr. Hassan Bin Atiyye'den mevkuf
olarak rivayet iin bkz.; Ebueyh Azimet(4/1429) Dani Snenl Varide(6/1214) Tezkiratul Kurtubi(s.781)
179
Hakim(4/536) Ebueyh Azimet(4/1432) Tefsirut Taberi(17/13,89) Fethul Bari (13/107) Tuhfetul Ahvezi(6/351)
40
136- mran Bin Husayn radyallahu anh hadisi; "Muhammed (Sallallahu
aleyhi ve sellem)'in nefsi elinde olana yemin olsun ki, phesiz sizler yle iki halk grubu
ile olacaksnz ki, onlar; her neyin iine girseler mutlaka onu oaltacak olan Ye'cc
ve Me'cc'dr."
181

bni Kesir der ki; "Yani onlar ancak kalabalk olular sebebiyle galip gelirler.
Bu gsteriyor ki; onlar insanlardan kat kat fazladrlar."
182

Sonra dedi ki; "Onlar saylarn, ancak onlar yaratan (Allah)'n bildii
mmetlerdir."
183

137- Ebu Said el Hudri radyallahu anh hadisi; "Allah Teala kyamet gn
buyurur ki; "Ey Adem!" "Buyur Ey Rabbim! Hayr Senin elindendir."der. Allah Teala
Buyurur ki; "Kalk, zrriyetinden Cehennem'e girecek olanlar gnder." Der ki; "Ya Rab!
Cehennem'e girecek olanlar ne kadardr?" Buyurur ki; "Her bin kiiden dokuz yz
doksan dokuzudur. Binde biri Cennet'liktir."
Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "te o gn; gen
ihtiyarlar, her hamile kadn ocuunu drr, insanlar, sarho olmadklar halde
sarho grrsn. Fakat bu sadece Allah'n azabnn iddetli oluundandr." (Bkz. Hac
suresi 2.ayet)
Dediler ki; "Ya Rasulullah! Her bin kiiden dokuz yz doksan dokuzu atee mi
girecek? O kalan bir kii kimdir?" Buyurdu ki; "Mjdeleniniz! Bin kiiden biri sizden,
dierleri Ye'cc ve Me'cc'den olacaktr. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki;
phesiz Ben, sizlerin cennet ehlinin drtte birini tekil edeceinizi umuyorum." Bunun
zerine biz tekbir getirdik.
Buyurdu ki; "mid ederim ki, sizler cennet ehlinin yarsn tekil edersiniz" Biz
yine tekbir getirdik.
Bunun zerine buyurdu ki: "nsanlar iinde sizler, beyaz kzn zerindeki
siyah kl veya siyah kzn zerindeki beyaz kl gibisiniz."
184

Hafz ibni Hacer, Fethul Bari'de der ki; "Bu hadis iaret ediyor ki; bu mmet,
onlarn okluuna nisbetle binde biridir."
185

ZRRYETLER

180
Tayalisi(1/301) Hakim(4/490) Tefsirut Taberi(17/88) Tefsiru bni Kesir(3/107) Nuaym Bin Hammad(2/595) Mecmauz
Zevaid(8/6) Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahvezi(6/351) sahihtir. Benzeri Amr Bin Evs'ten; Nesai Snenl Kbra(6/408) Fethul
Bari(13/106) Tuhfetul Ahvezi(6/350)
181
Hakim(2/254,417) Tirmizi(3169) Nesai Snenl Kbra(6/410) Ahmed(4/435) Ru'yani(1/99) Tayalisi(1/112) Kurtubi(12/2)
bni Receb Tahvifu Minen Nar(s.193) Tuhfetul Ahvezi(9/10)
182
bni Kesir elBidaye venNihaye(2/109)
183
elBidaye(2/110)
184
Mslim(1/201) Buhari(3/1221,5/2392) Ebu Nuaym Msnedl Mstahrac(1/287) Ebu Avane(1/85,90) Nesai Snenl
Kbra(6/409) bni Mende man(2/903-5) Tefsirut Taberi(17/112) Kurtubi(12/3) bni Kesir Tefsiri(3/104) Fethul Bari(11/390)
Nevevi elMinhac(3/97)
185
Fethul Bari(11/390)
41
138- Huzeyfe Bin El Yeman radyallahu anh'n Nebi Sallallahu aleyhi ve
sellem'den rivayet ettii hadiste buyuruldu ki; "Ye'cc bir mmettir. Me'cc bir
mmettir. Her mmet drt yz bin kiidir. Onlardan her biri, sulbnden bin silahl erkek
grmedike lmez"
186

Bu hadis zayftr. Ancak bni Hacer der ki; "Baz sahih hadislerden ahidi
vardr;
bni Hibban, bni Mes'ud radyallahu anh'den rivayet ediyor;
139- "phesiz Ye'cc ve Me'cc'den en az zrriyet brakan, onlardan bin
evlat brakandr."
187

140- Hakim ve ibni Merduveyh, Abdullah Bin Amr Radyallahu anh
tarikinden rivayet ediyorlar; "Ye'cc ve Me'cc Adem oullarndandr. Onlarn
arkasnda mmet vardr. Onlardan her biri zrriyetinden bin evlat brakmadka
lmezler."
188

141- Abd Bin Humeyd ayn rivayeti sahih senedle Abdullah Bin Selam
radyallahu anh'den tahric etmitir.
189

ONLAR ADEM EVLADINDAN MIDIR?
Evet, onlar Adem oullarndandr. Bu sahih hadislerle sabittir;
142- Ebu Said el Hudri Radyallahu anh hadisi; "Allah Teala, kyamet gn
buyurur ki; "Ey Adem! Zrriyetinden cehenneme gnderecekleri kar." Nitekim bu
hadis-i erif uzun metni ile daha nce gemiti. bni Hacer der ki; "Bu hadis onlarn
Adem Aleyhisselam'n zrriyetinden olduuna iaret etmekte ve aksini iddia edenlerin
szn reddetmektedir."
190

143- Taberani'nin Mu'cemul Kebir ve Evsat'ta, Abdullah Bin Amr radyallahu
anhuma'dan rivayet ettii hadisi erifte buyurulur ki; "phesiz Ye'cc ve Me'cc
Adem evladndandr. Eer onlar insanlar zerine gnderilseler, onlarn hayatlarn
fesada uratrlar."
191

144- Hakim'in, Mstedrek'te bni Amr R.A.'dan rivayeti, bunu
dorulamaktadr; "phesiz Ye'cc ve Me'cc Adem evladndandr."
192


186
Tahrici, "Saylar" bal altnda daha nce geti.
187
bni Hibban(15/240) Mevariduz Zaman(1907) Fethul Bari(13/106) Tuhfetul Ahvezi(6/350) Nuaym Bin Hammad
elFiten(2/593)
188
Tayalisi(1/301) Hakim(4/545) Ma'mer Bin Raid ElCami(11/385) Tefsirut Taberi(17/88) Tefsiru bni Kesir(3/107)
Kurtubi(11/58) Nuaym Bin Hammad(2/595) Mecmauz Zevaid(8/6) Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahvezi(6/351) bni Hacer
Metalibu Aliye(4600) Busayri thaf(8641) bni Kesir elBidaye(2/110) bni Kesir enNihaye(1/202)
sahihtir. Zehebi, Hakim'in tashihini dorulamtr.(bkz. Mstedrek zeylinde Telhis(4/490)
189
Fethul Bari(13/107) Kenzul Ummal(38872) Ramuzl Ehadis(no;1739 Abd Bin Humeyd'in Tefsiri, Tefsiru bni Mnzir,
Taberani ve bni Merduveyh'in Kitabul Ba's'na nisbet ederek.)
190
Fethul Bari(6/445)
191
Tahrici yukarda geti. Bkz. bni Kesir elBidaye(2/110) bni Kesir enNihaye(1/202)
192
Tahrici yukarda geti. Hakim(4/545)
42
bni Kesir der ki; "Onlarn Adem evladndan oluu hakknda aykr bir gr
bilmiyoruz. (yukarda geen) Ebu Said R.A. hadsi bunu kesinletirmektedir.
Msned'deki hadis-i erifte buyurulur ki;
145- "Mjdelenin! inizden yle iki mmet vardr ki, neyin iinde bulunsalar
muhakkak onu kalabalklatrrlar"
193

Yani kalabaln oaltrlar ve bu gsteriyor ki; Onlar sayca insanlardan
kat kat fazladrlar. Sonra, Onlar Nuh Aleyhisselam'n evladndandrlar. phesiz Allah
Teala, yeryz halkna beddua etmesi esnasnda Nuh Aleyhisselam'a icabet etmi,
Nuh Aleyhisselam yle dua etmitir;
"Rabbim! Yeryznde hibir inkarc brakma!" (Nuh, 26)
Allah Teala buyurdu ki; "Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanlar kurtardk"
(Ankebut, 15)
"Ancak Biz, Onun soyunu srekli kldk" (Safat, 77) Vallahu a'lem.
194

146- Msned'de Semura Radyallahu anh'ten merfuan rivayette buyurulur
ki; "Nuh Aleyhisselam'n evlad vardr; Sm, Arablarn babas, Hm, Sudanllarn ve
Yafes'te; Trklerin babasdr"
195

Bu rivayet hakknda Hakim ve Zehebi sahih demiler, bni Hacer zayf
saymtr.
196

Baz alimler dediler ki; Onlar Yafes'in -ki o Trkleri atasdr- neslindendir.
Trklere bu ismin verilmesinin sebebi; Zlkarneyn mehur seddi ina ettii zaman
Ye'cc ve Me'cc seddin arkasna sndlar. Ancak bir ksmlar seddin bu tarafnda
kaldlar. Bu kalan ksm, te yana geenler gibi bozguncu deildirler. Bu yzden onlar
seddin bu tarafnda brakldlar. Kendilerine iliilmedi ve terkedilmi anlamna gelen
"Trk" ad verildi.
197

Trkler Onlardan mdrlar?
147- Katade radyallahu anh dedi ki; "Ye'cc ve Me'cc yirmi iki kabileden
ibarettir. Onlarn yirmi birini Zlkarneyn (A.S.) sedde hapsetmitir. Dier kabile ise saldr
esnasnda kaybolan ve seddin arkasnda kalan Trklerdir."
198


193
Ahmed(4/435) Yukarda tahrici geen mran Bin Husayn R.a. hadisidir.
194
bni Kesir elBidaye(2/109-110)
195
Hakim(2/546) Tirmizi(3231,3931) Ahmed(5/9-10) bni Sa'd(1/42) Taberani(7/210,254,18/146) Deylemi(3512,7177) Suyuti
Drrl Mensur(3/327,5/278) Tefsiru bni Kesir(3/105,7/19) elBidaye(1/115) Tarihut Taberi(1/209) Feyzul Kadir(4/83) Keful
Hafa(1/299) Tuhfetul Ahvezi(10/298) Elbani Daiful Cami(6144)
196
Hakim ve Zehebi sahih dediler, Tirmizi; "hasen" dedi. Mellif eehavi sehven, Hafz bni Hacer'in bu hadis hakknda
zayf dediini, Elbani'den naklediyor. Derim ki; Semura R.a. hadisi sahihtir. Lakin benzeri Ebu Hreyre R.a.'den zayf tarik ile
gelmitir. bni Hacer'in zayf sayd rivayet te odur. Bkz. Fethul Bari(13/107)
197
Tefsiru bni Kesir(3/109) elBidaye(terc.:2/181)
198
Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahfezi(6/351) Keful Hafa(1/38-39) Berzenci elaa(s.249)
43
148- bni Merduveyh, Sdd tarikinden rivayet ediyor; "Trkler, Ye'cc ve
Me'cc'n seriyyelerinden bir seriyyedir. Bir sefere ktklar esnada, Zlkarneyn geldi ve
seddi bina etti. Trkler de seddin dnda kaldlar."
199

Derim ki; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Ye'cc ve Me'cc
vasfederken, onlarn vasf yle gemitir;
149- "Geni yzl, kk gzl, kumral saldrlar. Her tepeden boanp
gelirler, yzleri de kapl kalkan gibidir."
200

Shhati zerinde ittifak edilen, Yecc ve Meccn sfatlarn bulduumuz,
daha nce geen Ebu Hureyre radyallahu anh hadisinde Trkler vasfedilirken
buyrulur ki;
150- Kk gzl,kzl suratl, kk burunlu, yzleri deri kapl kalkan gibi
olan Trklerle harb etmenize kadar kyamet kopmaz.
201

151- Vehb Bin Mnebbih radyallahu anh hadisi; "Trkler, Ye'cc ve Me'cc
ile amca oludurlar. Zlkarneyn seddi bina ettii srada Ye'cc ve Me'ccden bazlar
gayboldular ve seddin arkasnda terkedildiler. Kavimlerinin yanna da giremedikleri
iin (terkedilmi manasna gelen) Trk (kelimesi) ile isimlendirildiler".
202

bni Kesir der ki; "Ye'cc ve Me'cc; Trklerden iki taifedir"
203

Onlar, Bir Babadan Kardelerimiz mi?
bni Kesir der ki; "Onlar Adem A.S.'n zrriyetindendir." Sonra dedi ki; "Ve
onlar Havva aleyhisselam'dandr. Bazlar
204
dediler ki; "Onlar Havva'dan deil,
Adem'dedirler. Adem aleyhisselam ihtilam olmu, menisi topraa karm ve Allah
Teala, Ye'cc ve Me'cc' bu karmdan yaratmtr. Bylece bir babadan kardeimiz
olurlar."
bni Kesir der ki; "Bu zayf bir kavildir. Bu konuda layk olan; akl ve nakl delili
olmadka bunlara itimadn caiz olmamasdr. Bu Ehl-i Kitabn kendi aralarnda
konuup uydurduklar bir hikaye olabilir. Bundan dolay bu kavil inkar edilir, asl yoktur.
Ka'bul Ahbar dnda Selef'ten baka birisi bu rivayetten bahsetmemitir. Merfu hadis,
onun szn reddeder; phesiz onlar Nuh aleyhisselam'n evladndandr. Dolays ile
Nuh aleyhisselam da Havva zrriyetindendir."
205

Onlarn Garip ekil ve Sfatlar;

199
Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahfezi(6/351) Keful Hafa(1/38) Berzenci elaa(s.249)
200
Ahmed(5/271) Mecmauz Zevaid(8/6) bni Ebi Asm elAhadu velMesani(6/190) Tefsiru bni Kesir(3/197) Cem'l
Cevami(1/288) enNihaye(1/200) Kenzul Ummal(38872) Heysemi; "sahih" dedi.
201
Buhari(3/1070) bni Hibban(15/147) Ahmed(3/31) bni Mace(4099) Kinani Misbahuz Zcace(4/208)
202
Fethul Bari(6/104) Tuhfetul Ahvezi(6/382) Feyzul Kadir(1/117) bni Kesir elBidaye(2/110)
203
bni Kesir enNihaye(1/200)
204
Allame Nevevi'yi kasdediyor. Bkz. Nevevi elMinhac(3/97)
205
bni Kesir Tefsiri(3/109) enNihaye(1/201) elBidaye(2/110) Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahvezi(6/351) Berzenci
elaa(s.248)
44
Onlarn ekalleri ve sfatlar hakknda garip ve acaip hadisler, haberler
rivayet olunmutur. te onlardan bazlar;
152- Ertat Bin Mnzir Radyallahu anh'den; "Ye'cc ve Me'cc snftr; bir
snf; Erz aac uzunluunda, bir snf; uzunluu ve genilii bir orta boyludur. Onlar
daha iddetlidir. nc snf da; bir kulan dek gibi yayar, dierini yorgan gibi
rtnr."
206

153- Huzeyfe Radyallahu anh'n rivayet ettii merfu hadis; "Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem'e Ye'cc ve Me'cc'den soruldu. Buyurdu ki; "Olar
snftrlar: Onlardan bir snf Erz (aac) gibidirler." Dedim ki; "Erz nedir?" Buyurdu ki;
"am'da yetien, Semaya doru yzyirmi zira' uzunluunda olan bir aatr. te onlara
ne da dayanr, ne demir... Onlarn ikinci snf; kulann birisini dek gibi yayar,
dierini yorgan edinir. Fil, vahi hayvan, deve, domuz ne grseler onu yerler. Hatta
ilerinden biri lnce onu da yerler."
207
Bu hadis zayftr.
Kurtubi dedi ki; "phesiz onlarn yeryznn btn haaratn, ylanlar,
akrepleri ve Allah'n yeryzndeki ruh tayan btn mahlukatn yiyecekleri rivayet
edilmitir. Bir yl ierisinde olar gibi oalan bir ey yoktur. Gvercinler gibi sr
olutururlar, kpekler gibi ulurlar, karlatklar yerde hayvanlar gibi iftleirler...
Onlardan boynuzlu, kuyruklu, kntl sivri dili olanlar vardr ve i etleri yerler
208

154- bni Ebi Hatim'in Ka'bul Ahbar'dan rivayetinde demitir ki; "Onlar
snftr; cesetleri byk aalar gibi olanlar, drt zira boyunda ve drt zira eninde
olanlar ve kulaklarnn yorgan ve dek edinenler. Kadnlarnn meimelerini yerler."
209

155- bni Ebi Hatim ve Hakim, Ebul Cevza'dan, o da bni Abbas radyallahu
anhum'den rivayet ediyorlar; "Ye'cc ve Me'cc'n birer kar olanlar, ikier kar
olanlar vardr ve en uzunlar da kar olanlardr."
210

156- Kurtubi, Ali Bin Ebi Talib radyallahu anh'den naklediyor; "Onlardan bir
snf bir kar uzunluundandr. Onlarn peneleri ve aslan gibi dileri vardr. Gvercin
srs gibi toplanrlar. Hayvanlar gibi iftleirler, kurt gibi ulurlar. Tyleri, onlar souktan
e scaktn korur. Kulaklarndan biri byk olup onun iinde k geiriler. Dier kulaklar
ise srf deri olup onun iinde yaz geirirler."
211

Onlarn uzunluklar konusunda, ok uzun hurma aac gibi yani ok yksek
olduklar, hakir eyler gibi ok ksa olduklar gibi muhtelif ekalleri olduu iddia
edilmitir.
212


206
Kurtubi Tezkira(s.781) Berzenci elaa(s.249) edDani Snenl Varide(6/1211) Nuaym Bin Hammad elFiten(s.358)
207
Hadisin devam yledir; "onlarn bir ucu am'da, bir ucu Horasan'da olur. Dou nehirlerinin tmn ve Taberiye
gln ierler." Taberani Evsat(4/155) Mecmauz Zevaid(8/6) Cem'l Fevaid(9931) Kurtubi Tefsiri(11/57) edDani Snenl
Varide(6/1106,1216) bni Adiy elKamil(6/168)
208
Tezkiratul Kurtubi(s.781-782)
209
Nuaym Bin Hammad(2/582) Kurtubi Tezkira(s.782) bni Kesir(3/109) ElBidaye(2/110) Fethul Bari(13/107)
210
Hakim(4/527) Fethul Bari(13/107) Tuhfetul Ahvezi(6/351) Zehebi, Hakim'in tashihine skut etmitir.
211
Kurtubi Tezkira(s.784) Tefsirul Kurtubi(11/57)
212
bni Kesir elBidaye(2/110) enNihaye(1/201)
45
157- bni Cerir et Taberi Tefsirinde Vehb Bin Mnebbih'den, onlarn
sfatlarndaki acayiplik hakknda uzun bir haber rivayet ediyor; "Onlardan erkek ve
diilerden birinin uzunluu, bizden orta boylu bir adamn yars kadardr. Bizim
elimizdeki trnaklar yerine onlarda pene vardr. Azlar ve dileri Aslann azlar ve dileri
gibidir. Deve enesi gibi eneleri vardr ve kuvvetlidir. Onlarn yeme esnasndaki
hareketlerini, gevi getiren bir deve veya kuvvetli bir atn, bir eyi ktr ktr yemesi gibi
iitirsiniz. Vcutlar ok tyl olup n arkas bilinmez. Scaktan ve souktan onunla
korunurlar. Her birinin iki byk kula vardr ki, birinin ii ve d tysz, dierinin ise ii
ve d tyldr. Onu brnseler vcutlarn kaplar geniliktedir. Birisini dek, dierini
yorgan edinirler ve birisinde yaz, dierinde k geirirler... lh."
213

Bu rivayet uzundur ve nekaret vardr. Bazlar uzun ve bazlar ksa olarak
vasf edilmilerdir. Bu rivayet acip ve garipdir.
214

bni Kesir der ki; "Doru olan; onlar, Adem oullarndandr ve ekilleri,
sfatlar Ademolullar gibidir. Nitekim Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
158- "phesiz Allah Teala, Adem aleyhisselam' altm zira boyunda yaratt.
Sonra Mahlukat u ana kadar (vcuta) eksilmeye devam ederler."
215

te bu, bu konuda ayrc bir zelliktir. Onlar tpk kendi cinslerinin oullar
Trkler gibi insanlara benzerler; ekik gzl, kk burunlu, kzl tyl, onlarn ekilleri ve
renkleri zerindedirler. Kim onlarn hurma aac gibi uzun olduunu iddia ederse,
hakknda bilgisi olmad eyi yklenmi demektir ve delilsiz konumaktadr."
216

te bu ok doru bir sz... Vallahu a'lem.

ZLKARNEYN'N SEDD'NN YAPILII
Allah Teala buyurur ki; "Dediler ki; "Ey Zlkarneyn! Ye'cc ile Me'cc bu
yerde fesad karyorlar. Onun iin bizimle beraber onar arasnda bir sed yapman
artyla sana vergi versek olmaz m?" Zlkarneyn; "Rabbimin bana verdii imkan daha
hayrldr. Haydi siz bana beden kuvvetle yardm edin de, sizinle onlarn arasna bir sur
yapaym. Bana demir paralar getirin. Dalarn iki ucu denkletii vakit krkleyin"
dedi.
Nihayet demiri ate haline getirdii vakit; "Getirin ba, zerine erimi bakr
dkeyim." Dedi. Artk bu suru ne aabilirler, ne delebilirler.
(Zlkarneyn); "Bu sur, Rabbim'den bir rahmettir. Rabbim'in va'di geldii vakit
onu dmdz edecektir. Rabbim'in va'di haktr" dedi. O (kacaklar) gn, onar

213
Tefsirut Taberi(16/19)
214
bni Kesir(3/109)
215
Mslim(4/2183) Buhari(3/1210,5/2299) bni Hibban(14/33) Ma'mer Bin Raid(10/384) Ahmed(2/315) Lalkai eltikadu
Ehlis Snne(3/423) Huseyni elBeyan vetTa'rif(2/36) Zer'i Nakdul Menkul(s.65,70)
216
bni Kesir elBidaye(2/110) bni Kesir enNihaye(1/201)
46
birbirinin iinde dalgalanr halde brakrz. Sur'a frlr. Artk hepsini toplamz da
toplamzdr." (Kehf; 94-99)
NEB SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM'E SEDD ANLATAN K
159- Buhari cezm sigasyla, Muallak olarak rivayet ediyor; "Birisi Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem'e; "Seddi grdm" dedi. Buyurdular ki; "Nasl grdn onu?"
dedi ki; "Sslenmi bir aba gibi grdm." Buyurdu ki; "Onu grmsn."
217

Anlatldna gre Halife Vask, baz adamlarn techizatl bir ordu ve bir
mektubu ile sedde komu olan beldelerdeki hkmdarlara ulatrmalar, sed hakknda
keifler yapmalar, Zlkarneyn'in onu nasl yaptna bakp haber getirmeleri iin
gndermiti. Vask'n adamlar dnd zaman onu anlatrlar, beldelerden beldelere,
sultanlardan sultanlara gezdiklerini, sonunda bakrdan ve demirden yaplm binaya
ulatklarn sylediler.
Orada byk bir kap olduunu ve zerinde de byk bir asma kilit takl
olduunu, gerekten yksek, salam bir yap olduunu, artan kerpilerin ve aletlerin
oradaki bir burcun iinde bulunduunu, o eyalarn orada bugne dek muhafaza
edildiini ive snrdaki lke hkmdarlarnn muhafzlarn orada nbet tuttuklarn,
seddin, yeryznn kuzeydousunda bulunduun ve o beldelerin gerekten geni
olduunu, eriilmez ykseklikte olduunu, yeryznn dousundan kuzeyine doru
dalar kapsadn, dnerlerken iki seneden fazla gzlerinden kaybolmadn,
gzktn anlattlar."
218

Halife Vask ryasnda Zlkarneyn seddinin fethedildiini grnce elisi
Sellam et-Tercman', bir mektup ile beraber seddin bulunduu blgenin
hkmdarna gndermiti. Ayrca ona bin katr yk erzakta gnderdi. Ye'cc ve
Me'cc zamandan beri harab olan ehirlere ulatlar. Sonra sedd'e yakn bir kaleye
vardlar ve orada Arabca ile Farsca bilen, Kur'an ezberleyen, mektebleri ve Mescidleri
olan bir kavim buldular. Onlarn bu hallerine arp nereden geldiklerini sordular.
Onlar da Emiril-M'minin Vask tarafndan gnderildiklerini anlattlar ancak
onu tam olarak tarif edemediler. Sonra kaygan ve zerinde yeillik bulunmayan bir
daa vardlar. Orada bakr iine gmlm demir kerpilerden yaplm olan seddi
grdler. Gerekten yksekti. Gzler onun sonunu gremiyordu. Demirden balkonlar
vard. Ortasnda iki katanl ve ikisi de kilitli byk bir kap vard. Kanatlarn her biri yz
zira geniliinde, uzunlu yz zira ve derinlii de be zira' idi. zerinde yedi zir'
uzunluunda, bir kula kalnlnda bir asma kilit vard.
Buras, asma kilidin yannda bekleyen nbetilerle korunuyordu. Ve
nbetiler her gn deiiyordu. Bundan sora rahatsz edici, yksek bir sessin yle
dediini duyarlar;

217
Buhari(3/1220) Fethul Bari(6/386) Talikut Ta'lik(4/12) Bezzar(9/120) Mecmauz Zevaid(8/134) Nuaym Bin Hammad
Fiten(s.357)
218
bni Kesir Tefsiri(3/110) elBidaye(2/111)
47
"u kapnn gerisinde nbeti ve muhafzlar vardr." O kapnn yaknnda iki
byk kale vard ki, kalelerin arasnda tatl bir su pnar vard. Kalelerden birinde hala
yaplarn kalntlar, kelepeler, demir kerpiler ve dier eyalar vard. Bir kerpiin
uzunluu bir buuk zira', eni de bir buuk zira' idi. Kalnl ise bir kar kadar idi.
Anlatldna gre; o beldelerin ahalisine Ye'cc ve Me'cc'den herhangi
bir kimseyi grp grmedikleri sorulmu, onlarda bir gn balkonlarn zerinde baz
ahslar grdklerini, ancak rzgar esince o ahslarn kendiliklerinden yere dtklerin,
onlardan birinin boyunun bir yaka yarm kar kadar olduunu sylemiler. Allahu
a'lem.
219

Zlkarneyn Seddi Bugn Mevcud mudur?
Evet, phesiz sed, yksek bir dada, yksek burlar ile iki yksek duvar
gibi olan iki dan arasnda -ki ismi Daryal'dr- mevcuttur. Curciya (Grcistan)
Cumhuriyetindeki slami haritalarda ve Rus haritalarnda resmi vardr. Kur'an'da da
vasfedildii gibi kesme demir ve eriyik bakrdan yaplmtr. Onun duvarlar demir ile
bakr karm (tuntan) yaplm olup "Kukaz" danda
220
mevcuttur. Daryal denilen
dalk mntkadadr. Onu grmek isteyenler iin dimdik ayaktadr... Karadeniz'den,
Kazvin denizine uzanan -ki uzunluu 120 km.dir- bir da vardr. O da aniden
ykselmi, Daryal seddinde, duvarlar saf demirden ve saf bakrdan karm
kerpilerden yaplmadr.
221

YE'CC VE ME'CC'N NSANLARA HURUCUNUN HATMES
160- Ebu Hureyre radyallahu anh hadisinde merfuan, buyurulur ki; "Ye'cc
ve Me'cc her gn seddi kazarlar. Gedikten gne nlarn grdklerinde amirleri;
"Haydi artk dnn, yarn kazarsnz" der. Ertesi gn oraya geldiklerinde seddin
eskisinden daha salam olduunu grrler. Nihayet vadeleri dolup ta, Allah Teala
onlar insanlarn zerine gndermek istediinde yine kazarlar. Gedikten gne klarn
grdklerinde amirleri der ki; "Haydi artk dnn, inallah yarn kazarsnz" - Bu defa
inallah kelimesini kullanr - Ertesi gn oraya geldiklerinde kazdklar yeri, braktklar gibi
bulurlar kazmaya balarlar ve insanlar zerine huruc ederler."
222

bnl Arabi el Malik der ki; "Bu hadiste iaret vardr; Allah, onlar seddin
dibini gece gndz devaml kazmaktan men etmitir. kincisi; Bir merdiven ile veya
baka bir aletle seddi trmanmalar iin Allah onlara herhangi bir ilham vermemitir.
ncs; tayin edilmi vakit gelinceye kadar onlara "nallah" dedirtmeyecektir."
bni Hacer dedi ki; "phesiz onlar arasnda sanatkarlar, Allah'n varlna
inanan ve nallah deyip ii Allah'n dilemesine havale etmesini bilenler, yneticiler ve

219
bni Kesir elBidaye(7/137-138)
220
Avrupa kutbunun en yksek buzul dadr. Ulalan en yksek zirvesi 5630 metredir.
221
Prof. Abdulaziz Bin Abdurrahman elMesned(s.92-94)
222
bni Hibban(15/243) Ahmed(2/510) bni Mace(4080) Ebu Ya'la(11/321) Misbahuz Zcace(4/200) edDani Snenl
Varide(6/1205) bni Kesir Tefsiri(3/105) Kurtubi(11/57) Tefsirut Taberi(16/21)
48
stlerine itaat eden raiyye vardr. Muhtemeldir ki; nallah kelimesini, manasn
bilmeden amirleri telaffuz etmi olabilir ve onun bereketiyle maksat hasl olur."
223

161- Nitekim Abd Bin Humeyd, Kab'l Ahbar tarikinden Ebu Hureyre R.A.
hadisinin benzerini rivayet etmitir; "Vakti gelince bazlarnn dilinde; "inallah yarn
geliriz de bundan kurtuluruz." Sz vaki olacaktr."
224

SONLARI
Daha nce takdim etmitik; Deccal'in ve ordusunun fitnesinin sona
ermesinden sonra, Allah Teala, sa aleyhisselam'a Ye'cc ve Me'cc'n insanlar
zerine huruc edeceklerini vahyedecek, O'na, onlardan korunmasn emredecektir.
162- Ebu Said elHudri radyallahu anh hadisinde, devam yle anlatlr;
"Kalelerde korunan veya Medine'ye snmayan kimse kalmaz. (Ye'cc ve Me'cc'n)
szcleri der ki; "Yeryz ehlinin iini bitirdik. Sra sema ehline geldi!.." Sonra onlardan
biri mzran sallayp ge frlatr. mtihan iin mzrak onlara kana bulanm olarak geri
dner."
225

SA (ALEYHS SELAM) SIKINTIYI KALDIRMASI N ALLAH'A DUA EDYOR:
163- Nevvas bin Sem'an radyallahu anh hadisinde, Efendimiz Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurur ki; "... Bunun zerine Allah'n peygamberi sa (A.S.) ve ashab
Allah Teala'ya dua ederler de, Allah Teala Ye'cc ve Me'cc zerine negaf (denilen
kurtcuklar) boyunlarna musallat klar. Hepsi tek bir kii lm gibi lrler."
226

164- Ebu Said radyallahu anh rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
alihi ve sellem buyurur ki; "Allah Teala, ekirgenin boynundan kan kurtua benzer
bir kurtuk (cinsini) boyunlarna musallat ve hepsi lm olarak sabahlarlar. Onlardan
t kmaz, sesleri duyulmaz. Mslmanlar; "u dmann ne yaptna gidip bakmak
iin kendini bize feda edecek yok mu?" derler. Adamn biri sevabn Allah'tan
bekleyerek, kendini lme adayp ortaya kar, Ye'cc ve Me'cc'n bulunduu yere
iner ve hepsinin birbiri zerine ylm vaziyette ldklerini grr ve der ki; "Ey
Mslmanlar! Size Mjdeler olsun! Allah Teala dmanlarn hakkndan geldi."
227

165- Nevvas Radyallahu anh hadisinde; "Sonra sa aleyhisselam ve ashab
yeryzne inerler ve yeryznde onlarn cesetlerinin kokusunun ulamad bir karlk
bir yer bile bulamazlar"
166- Ebu Said R.A. hadisinde; "ehirlerinden ve kalelerinden dar karlar.
Koyunlarn meraya salarlar. Koyunlarnn yedikleri ey sadece Ye'cc ve Me'cc'n
etleri olacaktr. Bylece davarlar merada yedikleri ottan daha fazla semizleyecektir."

223
Fethul Bari(13/109)
224
Ebu Nuaym Hilye(6/23,24) Nuaym Bin Hammad Fiten(s.360) Fethul Bari(13/109) Berzenci elaa(s.250)
225
Ahmed(3/77) Hakim(4/489) bni Mace(4080) bni Hibban(15/243) Kenzul Ummal(38871) Bkz. Nuaym Bin Hammad
Fiten (s.359)
226
Tahrici daha nce geti. Bkz. enNihaye( terc.; s.132)
227
Tahrici geti.
49
167- Nevvas R.A. hadisinde; "sa aleyhisselam ve ashab tekrara Allah'a
dua ederler. Bunun zerine Allah Teala Ye'cc ve Me'cc'n zerine buht develerinin
boyunlar kadar olan kular salar. Bu kular onar alp Allah'n diledii yerlere atarlar."
168- bni Mes'ud radyllahu anh hadisinde, Nebi Sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem buyuruyor ki; "Allah Azze ve Celle yamur indirir ve onlarn cesetlerini (bu
yamur ile) srkleyip denize atar... ite bu zaman olunca, kyametin kopmas
insanlarn hamile kadnn doum sancsnn ne zaman tutacann bilinmedii gibi,
gece mi, gndz m olacann bilinmeyeceini, Rabbim bana bildirdi."
228

Mslmanlarn Ganimetleri;
169- Nevvas Bin Sem'an radyallahu anh, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve alihi
ve sellem'in yle buyurduunu syledi; "Mslmanlar, Ye'cc ve Me'cc'n oklarn,
harp aletlerini yedi sene yakacak olarak kullanacaklar."
229

Bu hadis, Ye'cc ve Me'cc'n saylarnn ve silahlarnn ne kadar ok
olduunu gsteriyor. Allah'n izniyle Mslmanlar onlardan istifade edecektir.


KTABIN SONU
Alemlerin Rabbine hamd- senalar olsun, O'nun Rasul Efendimiz
Muhammed'e, Ehl-i Beytine, ashabna ve O'nu sevenlere kyamet gnne kadar salat
ve selamlar olsun.

Tercemenin biti tarihi:
13.09.2002 UBUKABAD
Seyfullah Seyfeddin Erdomu.228
Ahmed(1/375) Ebu Ya'la(9/197) Heysem Bin Kleyb Msnedi ai(2/273) Taberi Tefsiri(16/28) bni Kesir
Tefsiri(1/580,3/18) a'rani Muhtasaru Tezkira(s.508) bni Kesir enNihaye(tercemesi; s.133) Nuaym Bin Hammad (s.362)
229
bni Mace(4076) Deylemi(3463) bni Ebi Asm elAhadu vel Mesani(3/165) Feyzul Kadir(4/134) Elbani Sahihul
Cami(3567) Berzenci elaa(s.253) Kenzul Ummal(38864) Camius Sair(4787) Suyuti; "sahih" dedi.