AXA PRIORITARA IV – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”

• • •

4.1. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic); 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”; 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunatăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ – producere, transport, distribuţie, consumator final de energie. AP 4 din POS CCE conţine 3 Domenii Majore de Intervenţie (DMI). DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)” conţine 3 operaţiuni: a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice; INCHISA Activităţile eligibile vizează investiţii în: - Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele); - Unitaţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi); - Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului. b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie; DESCHISA

“Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei” conţine următoarea operaţiune: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene. • crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate. DESCHISA Uniunea Europeana Programul Competitivitate si Inovare . DESCHISA DMI 2 . • diversificarea surselor de producere a energiei. • protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice.c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere. de asemenea. în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie. • implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate). biocombustibili. resurse geotermale si alte resurse regenerabile de energie. DMI 3 . la creşterea numărului de locuri de muncă. INCHISA Operaţiunea are următoarele obiective: • reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare. care va conduce. resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW).“Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” conţine următoarea operaţiune: Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasa. eoliene. solare.componenta INTELLIGENT ENERGY – EUROPE . precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale. arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate. tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică. • crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea/ modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale.

Europe este de a contribui la asigurarea necesarului de energie al Europei intr-o mainera durabila si competitiva. avand in vedere in special urmatoarele obiective: utilizarea eficienta a surselor regenerabile de energie. Energia si tehnologiile verzi pot oferi solutia depasirii actualei crize economice. clientii si comunitatea locala. Acestea asigura deja 13% din productia globala de energie si 18% din productia de electricitate la nivel global. furnizorii. Euro Contributia beneficiarului Minim 25 % din costurile eligibile ale proiectului 25 iunie 2009 Despre investitiile in energie regenerabila Dezvoltarea sistemului energetic trebuie sa se inscrie in preocuparile legate de dezvoltarea durabila. Resursele regenerabile sunt o alternativa esentiala la combustibilii fosili.Obiectivul programului Intelligent Energy . . In plus.promovarea eficientei energetice si utilizarea energiilor noi si regenerabile in sectorul de transport. participante la program Programul Intelligent Energy – Europe finanteaza activitati relevante realizate in domeniile: _ Eficienta energetica si utilizarea rationala a resurselor energetice _ Resurse de energie noi si regenerabile _ Energie pentru transporturi _ Actiuni integrate Bugetul alocat programului este de 65 mil. Uniunea Europeană a adoptat in decembrie 2008 o Politica privind schimbările climatice şi energia integrată prin care s-au stabilit următoarele obiective ambiţioase pentru anul 2020: . trecerea la tehnologii curate in utilizarea combustibililor solizi. scad costurile de operare. . valorificarea energiei "curate" ofera sectorului de afaceri avantaje competitive pe termen lung si contribuie totodata la dezvoltarea durabila. pentru Pentru sectorul de afaceri. realizarea de grupuri cu cogenerare de inalta eficienta producerea de energie termica pentru populatie. Echipe a cel putin trei entitati legale. Folosind resurse regenerabile. prin reducerea cheltuielilor directe cu energia. Pe scurt. dar si a celor de transport si incalzire. din trei tari diferite. actionarii. energia verde inseamna costuri mai mici si venituri mai mari. iar potentialul de crestere este semnificativ. un angajament al companiei pentru folosirea energiei regenerabile contribuie la imbunatatirea relatiilor cu angajatii. prin: .imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea rationala a resurselor energetice.promovarea noilor surse de energie regenerabila si sustinerea diversificarii.

În ce mod? Prin aplicarea unor obiective naţionale obligatorii (reduceri mai mari în cazul ţărilor mai bogate şi creşteri limitate în cazul ţărilor mai sărace).reducerea consumului de energie cu 20% faţă de nivelurile estimate pentru anul 2020. • În sectoarele care nu fac obiectul prevederilor ETS (cum ar fi. faţă de nivelul înregistrat în 2005.5%. electricitate „verde” etc. faţă de nivelul înregistrat în 2005.). până la 49% pentru Suedia). Promovarea utilizării în condiţii de siguranţă a tehnologiilor de captare şi stocare geologică a carbonului (CSC) care ar putea elimina o mare parte din emisiile de carbon generate de combustibilii fosili utilizaţi în industrie şi în producerea energiei. prin îmbunătăţirea eficienţei energetice Pachetul de măsuri al UE pentru climă şi energie. . În ce mod? Acordând mai puţine certificate de emisii în baza Sistemului UE de comercializare a emisiilor . Biocombustibilii trebuie să respecte criteriile de durabilitate stabilite. • Până în 2020. până în 2020. într-o mai mare măsură. sursele regenerabile de energie vor reprezenta 20% din producţia totală de energie a UE.ETS (care acoperă aproximativ 40% din totalul emisiilor UE). a surselor regenerabile de energie (eoliană. biomasă etc. cel puţin 10% din combustibilul utilizat în transporturi trebuie să provină din surse regenerabile de energie (biocombustibili. implementează aceste obiective. până în 2020. o reducere cu 21% a emisiilor. transporturile . aprobat în decembrie 2008.reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 (30%.utilizarea. astfel încât acestea să reprezinte până la 20% din producţia totală de energie (faţă de 8. În ce mod? Prin aplicarea unor obiective naţionale obligatorii (de la 10% pentru Malta.).cu excepţia aviaţiei care va face parte din ETS începând din 2012 – agricultura.1 . 1 • Pentru centralele atomice şi industriile mari consumatoare de energie se preconizează. în cazul în care alte ţări dezvoltate se angajează să realizeze reduceri comparabile) 2 . în prezent) 3 . În fiecare ţară. gestionarea deşeurilor şi locuinţele). emisiile vor fi reduse cu 10%. hidrogen. solară.

până în 2020 5 Aproximativ 1 milion de locuri de muncă suplimentare (în prezent. care ar putea duce la încheierea unui nou acord global privind schimbările climatice 3 Asigurarea aprovizionării cu energie 4 O reducere anuală cu 50 de miliarde de euro a valorii importurilor de petrol şi gaz.CARE SUNT AVANTAJELE ACESTOR MĂSURI? 1 O contribuţie majoră la combaterea schimbărilor climatice 2 Un exemplu pentru restul lumii. până în 2020 6 Un avantaj competitiv datorită gradului ridicat de inovare din sectorul european al energiei 7 Mai multe locuri de muncă în industriile din domeniul protecţiei mediului 8 O reducere a poluării atmosferice – avantaje considerabile pentru sănătate şi limitarea bugetului consacrat măsurilor de control . 300 000) în industria europeană care exploatează sursele regenerabile de energie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful