GODIŠNJAK školske godine 2009./2010.

Zagreb, listopad 2010.

IMPRESSUM Izdavač: HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ Za izdavača: Andrija Vučković, prof. - Predsjednik HŠŠS-a Urednik: Goran Jukić, prof. Grafička priprema: Mediabox Fotografije: Goran Jukić, Bruno Štefanek, Radovan Cesarec, arhiv HŠŠS-a Tisak: MediaPrint Tiskara Hrastić Naklada: 200 primjeraka Naslovnica: Tomislav Zvonarić Na naslovnici: Tea Bokanović i Antonella Bačić,
učenice Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra, državne prvakinje u atletici za školske godine: 2006./2007., 2007./2008.,2008./2009. i 2009./2010. Sudionice Svjetskog školskog atletskog prvenstva 2007. u Francuskoj i 2009. u Estoniji.

ISSN 184-4403 Zahvaljujemo svim županijskim tajnicima i predsjednicima koji su marljivo prikupljali podatke za ovaj Godišnjak.
Ni jedan dio ove tiskovine ne smije se umnožavati, fotokopirati i ni na koji način reproducirati bez pismenog dopuštenja izdavača.

SADRŽAJ
1. UVOdNA RIJEč PREdSJEdNIKA.................................................................................................................4 2. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ .......................................................................................................5 3. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRAdA ZAGREBA .......8 4. dRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH dRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE .............. 10 4.1. POLUZAVRŠNA NATJECANJA dRŽAVNOG PRVENSTVA....................................................... 11 4.2. ZAVRŠNICA dRŽAVNOG PRVENSTVA ......................................................................................... 13 5. REZULTATI ....................................................................................................................................................... 14 5.1. MALI NOGOMET ................................................................................................................................. 16 5.2. KOŠARKA ............................................................................................................................................... 23 5.3. RUKOMET .............................................................................................................................................. 36 5.4. OdBOJKA .............................................................................................................................................. 49 5.5. ATLETIKA .............................................................................................................................................. 62 5.6. GIMNASTIKA ........................................................................................................................................ 75 5.7. PLIVANJE................................................................................................................................................ 82 5.8. STOLNI TENIS ....................................................................................................................................... 89 5.9. ŠAH ........................................................................................................................................................102 5.10. KROS .....................................................................................................................................................109 5.11. BAdMINTON .....................................................................................................................................122 6. dRŽAVNO PRVENSTVO UčENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU.............135 6.1. SLIKE EKIPA, SUdIONIKA dRŽAVNOG PRVENSTVA UčENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU ..............................................................................................................136 6.2. REZULTATI ITR - ATLETIKA I PLIVANJE .......................................................................................138 7. UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA .......................................................................................................148 8. dAN UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE ...............................................................................................156 9. MEĐUNAROdNA SURAdNJA ................................................................................................................158 9.1. SVJETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U RUKOMETU..................................................................158 9.2. SVJETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U STOLNOM TENISU .....................................................160 9.3. SKUPŠTINA ISF-a . .............................................................................................................................161 10. AKTIVNOSTI SAVEZA U ŠKOLSKOJ GOdINI 2009./2010. .............................................................163

1. UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA
drage učenice i učenici, dragi nastavnici i profesori, dragi ravnatelji i roditelji, na samom početku moram se zahvalitisvima vama. Bez volje, truda i zalaganja naših učenika, bez entuzijazma i znanja naših nastavnika i profesora, bez sposobnosti naših ravnatelja te ljubavi i brižnosti naših roditelja, ne bi postojao niti školski šport. Ne bi se dogodili mnogi sretni, lijepi i uspješni trenutci koje su doživjeli svi učenici koji su na bilo koji način sudjelovali na školskim športskim susretima, smotrama i natjecanjima. Ne bi se dogodila niti pokoja suza ni pokoji tužni trenutci nakon poraza, ali sve to je sastavni dio športa. Sastavni dio športa, a posebno školskog športa su i brojna nova poznanstva i prijateljstva, možda i pokoja nova ljubav. Protekla školska godina bila je posebna i uspješna po mnogo ćemu. HŠŠS je organizirao po drugi puta državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske i po ocijeni mnogih, upravo je prošlogodišnje prvenstvo bilo najuspjšnije i najkvalitetnije do sada. Završnica državnog prvenstva održana je u Primorsko-goranskoj županiji, a po prvi puta učenici su bili smješteni u dva različita hotela, u Uvali Scott i Crikvenici. Svi već znate kako su natjecanja samo dio onogo čime se HŠŠS bavi. Program Univerzalne športske škole čini nas sve skupa izuzetno ponosnima. To je program koji je potpuno besplatan za djecu, program koji djeci osigurava najstručniji rad i program u kojem su svi voditelji redovito plaćani. Program Univerzalne športske škole provodio se kroz gotovo 290 odjeljenja u više od 250 osnovnih škola diljem Lijepe naše. Protekle školske godine smo i na međunarodnom planu napravili veliki iskorak i ostvarili nekoliko sjajnih rezultata. Stolnotenisači iz Privatne gimnazije dr. časl osvojili su dvije svjetske medalje, prve za HŠŠS. Rukometaši iz SŠ Ivanec bili su odlični četvrti na svjetskom školskom rukometnom prvenstvu, a rukometašice iz SŠ Koprivnica su na istom dostojno predstavljale Hrvatsku. Ono na što smo posebno ponosni je kako smo uspjeli dobiti i organizaciju jednog svjetskog školskog prvenstva. Tako će upravo Hrvatska, 2012. godine, biti domaćin Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu. Na samom kraju, koristim priliku kako bi se zahvalio svojim dopredsjednicima, svim članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, svim članovima Skupštine, te na kraju svim djelatnicima HŠŠS-a što smo zajednički uspjeli izgurati ovu tešku školsku godinu do kraja.

4

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

2. HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) nacionalni je školski športski savez u koji se udružuju županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i organiziranja natjecanja školskih športskih društava. članovi Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) županijski su školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba, a Statutom je ostavljena mogućnost da članovi saveza mogu biti i druge udruge čija je djelatnost od interesa za razvoj školskoga športa. U svim županijama u Republici Hrvatskoj te u Gradu Zagrebu osnovani su županijski školski športski savezi, odnosno Školski športski savez Grada Zagreba. Osnovne zadaće rada i djelovanja HŠŠS-a jesu:  utvrđivanje načela i osnovnih uvjeta sustava školskih športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanje športa  davanje suglasnosti na statute svojih članica koji moraju biti suglasni sa Statutom HŠŠS-a  provoditi i skrbiti o primjeni športskih pravila ISF-a te donositi akte u svezi s njihovom primjenom  predstavljati hrvatski školski šport pred ISF-om i odgovarajućim međunarodnim športskim organizacijama i udruženjima  skrbiti o promicanju školskih športskih postignuća djece i njihovu sudjelovanju na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim međunarodnim školskim športskim priredbama  promicati povezivanje Republike Hrvatske putem školskoga športa s drugim državama radi većega zbližavanja s drugim narodima, zbližavanja djece športaša i drugih sudionika na športskim priredbama  usklađivati aktivnosti školskih športskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga programa športa djece i mladih  djelovati na promicanju stručnog rada u školskom športu. Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza i članku 16. Statuta HŠŠS-a, unutar HŠŠS-a djeluju sljedeća tijela rada i upravljanja: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠŠS-a koje upravlja poslovima HŠŠS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabran na način utvrđen aktima članica, s time da županijski školski športski savez na čijem području djeluje stotinu (100) ili više škola ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini. Trenutačno Skupštinu HŠŠS-a čine 23 predstavnika županijskih školskih športskih saveza (vidi: Popis članova Skupštine). Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Izvršni odbor je izvršno tijelo HŠŠS-a koje upravlja radom i poslovanjem HŠŠS-a te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izvršni odbor ima
5

ukupno devet članova, uključivo predsjednika i tri dopredsjednika HŠŠS-a, s time da je jedan član Izvršnoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za šport kojega imenuje ministar nadležan za šport. Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza te Statutu HŠŠS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri člana, s time da je jedan član Nadzornoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za šport kojega imenuje ministar nadležan za šport. Polazeći od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvojenih planova i programa HŠŠS, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i radu Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS), organizira postojanjem sljedećih radnih mjesta: glavni tajnik, stručni suradnici (pet izvršitelja) i administrativni tajnik. Glavni je tajnik za svoj rad odgovoran predsjedniku HŠŠS-a i Izvršnome odboru te nema pravo potpisa u platnom prometu ni pravo zastupanja i predstavljanja HŠŠS-a.
Tablica 1. Popis članova Skupštine Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

Članovi skupštine HŠŠS-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Krsto Mesić, prof. Radovan Ceserac, prof. Nikola Perković, prof. Đuka Batinić, prof. Branimir Štimec, prof. Gjuro Tomrlin, prof. Stanko Štimac Gerhard Lempl, dipl.ing. Milan Štimac, prof. Želimir Holer, prof. Blagojka Leko, prof. Bruno Štefanek Jadranka Duvančić, prof. Andrija Vučković, prof. Mirna Rajle Brođanac Margit Vrbičić, prof. Miroslav Gagro Zdravko Omrčen, prof. Boris Poljak, prof. Boris Krstičević, prof. Elvis Šarić, prof. Robert Fatorić, prof. Zvonimir Halamek, prof. Damir Petrić, prof.
6

Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko–križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko - senjska županija Virovitičko–podravska županija Požeško- slavonska županija Brodsko-posavska županija Zadarska županija Osječko–baranjska županija Osječko–baranjska županija Šibensko – kninska županija Vukovarsko–srijemska županija Splitsko–dalmatinska županija Splitsko–dalmatinska županija dubrovačko–neretvanska županija Međimurska županija Istarska županija Grad Zagreb Grad Zagreb
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Tablica 2. Popis članova izvršnog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

Članovi izvršnoga odbora HŠŠS-a 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. Andrija Vučković, prof. Jadranka Duvančić, prof. Zvonimir Halamek, prof. Gerhard Lempl. dipl.ing. Radovan Cesarec, prof. mr. sc. Jozo Ćavar Želimir Holer, prof. Boris Poljak, prof. Branimir Štimec, prof. predsjednik dopredsjednica dopredsjednik dopredsjednik Krapinsko - zagorska županija predstavnik MZOŠ-a Virovitičko - podravska županija Splitsko - dalmatinska županija Varaždinska županija

Tablica 3. Popis članova Nadzornog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

Članovi nadzornoga odbora HŠŠS-a 1. 2. 3. Dubravko Ižaković, prof. Maja Rađenović Fijan, prof. Krešimir Šamija, prof. predsjednik član predstavnik MZOŠ-a

Tablica 4. Popis djelatnika Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

Djelatnici HŠŠS-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hrvoje Čustonja, prof. Stjepan Crnokić, prof. Ivan Dujić, prof. Goran Jukić, prof. Josip Košutić, dipl. ing. Marko Soldo, prof. Tatjana Drmić glavni tajnik - hrvoje.custonja@skolski-sport.hr stručni suradnik - stjepan.crnokic@skolski-sport.hr stručni suradnik - ivan.dujic@skolski-sport.hr stručni suradnik - goran.jukic@skolski-sport.hr stručni suradnik - josip.kosutic@skolski-sport.hr stručni suradnik - marko.soldo@skolski-sport.hr administrativna tajnica - ured@skolski-sport.hr Predsjednik HŠŠS-a andrija.vuckovic@skolski-sport.hr

Andrija Vučković -

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ Sveti duh 141 10000 ZAGREB Telefon: 01 6126 140 Telefaks: 01 6126 141 E-mail: ured@skolski-sport.hr URL: www.skolski-sport.hr

7

3. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI I ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
Radi usklađivanja aktivnosti školskih športskih društava i provođenja športskih natjecanja, školska športska društva udružuju se u školske općinske, gradske i županijske saveze i školski športski savez Grada Zagreba.
Tablica 5. Adresar županijskih školskih športskih saveza i Školskog športskog saveza Grada Zagreba

RBR

IME SAVEZA

ADRESA
Andrije Hebranga 26a Trg Ljudevita Gaja 12 Trg grada Heidenheima 1, PP 30 Rakovac 1 Graberje 31 Trg slobode 7 Dr.Ante Starčevića 8 Jadranski trg 4/III Nikole Tesle 1 Matije Gupca 63 Ulica Antuna Kanižlića 14a Petra Krešimira IV bb Dr. Franje Tuđmana bb PP 177 Perivoj kralja Tomislava 1 Trg Pavla Šubića I br. 2 Glagoljaška 27/II Slavićeva 39 Frane Glavinića 1 Vukovarska 16 Športska 1 Boškovićeva 4

POŠTA GRAD
10430 49000 44000 47000 42000 48000 43000 51000 53000 33000 340000 35000 23000 31000 22000 32100 21000 52100 20000 40000 10000 SAMOBOR KRAPINA SISAK KARLOVAC VARAŽDIN KOPRIVNICA BJELOVAR RIJEKA GOSPIĆ VIROVITICA POŽEGA SLAVONSKI BROD ZADAR OSIJEK ŠIBENIK VINKOVCI SPLIT PULA DUBROVNIK ČAKOVEC ZAGREB

TELEFON
01 3378992

FAKS
01 9978293 049 375012

1. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 2. ŽUPANIJSKI -ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE 3. ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 4. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 5. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 6. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 7. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 8. SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 9. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 10. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE 11. ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE 12. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA 13. ŽUPANIJSKIŽUPANIJE ZADARSKE 14. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE SAVEZ ŠKOLSKIH 15. ŽUPANIJSKI KLUBOVA ŠIBENIK ŠPORTSKIH 16. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 17. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE 18. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE ŠPORTA 19. ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOGŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE 20. SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 21. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
8

044 520409 047 615526 042 214110 048 624585 043 221932 051 213150 053 573096 033 722170 099 701 5603 035 446999 023 312289 031 200518 022 330873 032 344070 021 486356 052 350885 020 351185

044 547409 047 615526 042 214110 048 624585 043 241325 051 313375 053 573096 033 722170 034 273337 035 446999 023 312289 031 215760 022 330873 032 344070 021 486356 052 350885 020 351188

01 4816340

01 4816264

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba predstavljaju iznimno važne ustrojbene jedinice u sustavu školskoga športa. Upravo se putem županijskih školskih športskih saveza odvijaju i organiziraju svi programi Hrvatskoga školskoga športskog saveza (HŠŠS) - od organizacije natjecanja, provedbe programa univerzalne športske škole, ali i svih ostalih programa Saveza.

PREDSJEDNIK
KRSTO MESIĆ TANJA TUĐA, prof. NIKOLA PERKOVIĆ KREŠIMIR BOŽIĆEVIĆ BRANIMIR ŠTIMEC GJURO TOMRLIN STANKO ŠTIMAC GERHARD LEMPL MILAN ŠTIMAC MARIJANA STRIJA BLAGOJKA LEKO MIRNA MIKIĆ DAVOR VIDAKOVIĆ ANDRIJA VUČKOVIĆ MARGIT VRBIČIĆ STIPO TOMIĆ ZDRAVKO OMRČEN ROBERT FATORIĆ BORIS KRSTIČEVIĆ ELVIS ŠARIĆ GORAN HUDOVSKy

MOBITEL
08 278757 08 3516 08 376360

TAJNIK
MAJA RAĐENOVIĆFIJAN RADOVAN CESAREC DARIO GEC ĐUKA BATINIĆ

MOBITEL
0 2214507 08 747546 01 51810 01 761221 01 4606033 01 3667833 08 365367 08 711474 08 247742 08 7522

E-MAIL
zupanijski.skolski.sportski.savez@ zg.t-com.hr radovan.cesarec@kr.t-com.hr sportska.zajednica.smz@email. t-com.hr djuro.batinic@ka.t-com.hr savez.ssk@email.t-com.hr skolski.sportski.savez.kckz.zupanije@kc.t-com.hr stanko.stimac@bbz.hr sssk-pgz@ri.t-com.hr dubravko.mesic@gs.t-com.hr zsuis-vpz@vt.t-com.hr pzsport@po.t-com.hr

WEB ADRESA

http://www.zagorski-skolski-sport.hr

01 4606031 0 7721 08 161745 08 440324 08 311348 01 502370 0 7015603

IVANA PUTAREK IVANČICA SABOLIĆ TOMISLAV FLINTA DAVOR HINIĆ DUBRAVKO MESIĆ ŽELIMIR HOLER

www.sssvz.hr www.ssskckz.hr

http://www.pzsport.hr/ www.skolskisport-bpz.net

BRUNO ŠTEFANEK 08 332874 08 250018 08 71275 08 653352 08 36145 08 807874 08 34505 08 460377 JADRANKA DUVANČIĆ MIRNA RAJLE BROĐANAC ROKO PERIŠA MIROSLAV GAGRO GORAN KURSAR DINO MAKOVAC MARTIN BOGOJE MARIN HORVAT ZVONIMIR HALAMEK

0 5336662 01 2072402 0 2142577 08 020166 0 3243744 08 558586 08 63452 08 243508 08 884483 08 387444

savez-klubova@sb.t-com.hr jadranka.duvancic@zd.t-com.hr skolskisportobz@gmail.com margit.vrbicic@si.htnet.hr sport-vsz@net.hr gkursar@gmail.com dino.makovac@pu.t-com.hr ured-za-prosvjetu@ dubrovnikportal.com savezsskmz@gmail.com skolski-sport-zg@skolskisport-zg.hr

http://www.skolski-sport-skz.com

www.skolskisport-dnz.hr

www.skolski-sport-zg.hr 

4. DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
U Hrvatskoj se pod nadležnošću Hrvatskog školskog športskog saveza, organizira državno prvenstvo školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola RH te djece s intelektualnim teškoćama u razvoju. državno prvenstvo (dP) jedini je službeni sustav natjecanja školskih športskih društava. Propisnikom državnog prvenstva, koji je donio Izvršni odbor Hrvatskog školskog športskog saveza, određuju se športovi u kojima se održava dP; opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i održavanja dP i osnovne norme ponašanja sudionika državnog prvenstva. državno prvenstvo se u školskoj godini 2009./10., organiziralo u 11 športova u konkurenciji osnovnih škola i 8 športova u konkurenciji srednjih škola.

Tablica 6. Popis športova na državnom prvenstvu školskih športskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola

r.b. Osnovne škole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mali nogomet Košarka Rukomet Odbojka Atletika Gimnastika Plivanje Stolni tenis Šah Kros Badminton

Srednje škole Mali nogomet Košarka Rukomet Odbojka Atletika Stolni tenis Kros Badminton

općinska i gradska natjecanja županijska natjecanja poluzavršna natjecanja završnica državnog prvenstva

provode i organiziraju ŽŠŠS provodi ŽŠŠS organizira HŠŠS provodi i organizira HŠŠS

Državno prvenstvo sastoji se od nekoliko razina natjecanja.  natjecanja počinju na razini županije gdje svaka županija sama, na temelju svog ustroja te prijavljenog broja škola određuje sustav natjecanje na razini županije. Uglavnom postoje općinska ili gradska natjecanja, a najbolji s njih, dolaze na županijska natjecanja,  najbolje ekipe sa županijskih natjecanja odlaze na poluzavršna natjecanja, koja se održavaju u jednom danu i predstavljaju kvalifikacije za završnicu dP osnovnih i srednjih škola,  nastup na završnici dP ostvaruju najbolje ekipe s poluzavršnih natjecanja. Završna natjecanja održavaju se za sve sportove na jednom mjestu u isto vrijeme te predstavljaju finalni događaj školskih športskih natjecanja
10 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

4.1. POLUZAVRŠNA NATJEcANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Hrvatski školski športski savez organizira poluzavršna natjecanja i završnicu dP. Županijski školski športski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba provode poluzavršna natjecanja. Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima imaju školska športska društva koja to ostvare rezultatima na županijskim natjecanjima. Pobjednici županijskih natjecanja kvalificiraju se na poluzavršnicu državnoga prvenstva.

Poluzavršna natjecanja državnoga prvenstva održavaju se u 6 skupina (SJEVER, ISTOK, ZAPAD, JUG, CENTAR i ZAGREB). Županije su zemljopisno podijeljene po skupinama i to na sljedeći način:  Skupina ZAGREB: Grad Zagreb; Skupina  Skupina CENTAR: Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebačka županija; Sisačko-moslavačka županija i skupina;  Skupina SJEVER: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska županija;  Skupina ZAPAd: Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska;  Skupina ISTOK: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeškoslavonska;  Skupina JUG: Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i dubrovačko-neretvanska županija. Poluzavršna natjecanja državnog prvenstva traju jedan dan i to najčešće tijekom veljače, ožujka ili travnja.

11

Tablica 7. Broj učenika i broj ekipa - sudionika poluzavršnih natjecanja po spolu.

CENTAR
Ukupno ekipa Ukupno učenika Muški Ženski Dječaka Mladića Djevojčica Djevojaka 127 1045 574 471 309 265 255 216

ZAGREB
136 1156 644 512 364 280 280 232

SJEVER
133 1092 598 494 333 265 269 225

JUG
128 1055 570 485 312 258 268 217

ISTOK
136 1048 579 469 324 255 270 199

ZAPAD
122 958 526 432 287 239 248 184

UKUPNO
782 6354 3491 2863 1929 1562 1590 1273

Tablica 8. Broj učenika - sudionika poluzavršnih natjecanja po sportovima.

CENTAR
Mali nogomet Košarka Rukomet Odbojka Atletika Gimnastika Plivanje Stolni tenis Šah Kros Badminton Ukupno 96 189 192 185 144 20 32 45 36 64 42 1045

ZAGREB
96 192 192 192 192 0 64 48 28 96 56 1156

SJEVER
95 191 192 180 180 20 48 48 36 60 42 1092

JUG
93 192 192 190 144 20 48 48 36 56 36 1055

ISTOK
88 178 190 175 156 40 32 48 32 61 48 1048

ZAPAD
76 192 175 159 132 19 32 46 25 64 38 958

UKUPNO
544 1134 1133 1081 948 119 256 283 193 401 262 6354

12

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

4.2. ZAVRŠNIcA DRŽAVNOG PRVENSTVA
Tablica 9. Broj učenika i voditelja - sudionika završnice dP-a po sportovima.
Šport Mali nogomet Rukomet Košarka Odbojka Atletika Plivanje Gimnastika Stolni tenis Šah Kros Badminton Mali nogomet Rukomet Košarka Odbojka Atletika Stolni tenis Kros Badminton Atletika Plivanje UKUPNO m 62 71 70 72 72 52 25 18 29 24 18 67 72 71 57 72 18 24 18 OSNOVNE ŠKOLE broj učenika broj ekipa ž 6 0 12 67 71 12 71 12 12 72 12 52 10 25 18 12 12 24 12 24 12 18 SREDNJE ŠKOLE 0 6 67 12 62 12 65 12 71 12 18 12 24 12 18 12 UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU broj voditelja 6 12 12 12 12 12 10 12 12 12 10 6 12 12 12 11 12 11 11

112 45 1069 1836

767 243 267

Tablica 10. Popis športskih objekata na završnici dP-a
Popis športskih objekata na Završnici državnog prvenstva Sport Mali nogomet Rukomet (m) Rukomet (ž) Košarka (m) Košarka (ž) Odbojka (m + ž) Atletika(m i ž) Plivanje (m i ž) Gimnastika (m i ž) Stolni tenis (m i ž) Šah (m i ž) Kros (m i ž) Badminton (m i ž) dvorana Općinska dvorana GD 3. maj Sportska dvorana Gradska dvorana Sportska dvorana SŠ Općinska dvorana Atletski stadion Kantrida Bazen Kantrida GD SRC Belvedere OŠ Srdoči Hotel Omorika Grobnik polje Sportska dvorana SŠ grad Kostrena Rijeka Malinska Crikvenica Crikvenica Čavle Rijeka Rijeka Rijeka Rijeka Crikvenica Čavle Bakar termini održavanja natjecanja dan sati 18. i 21. 05. 8.00 - 15.00 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00 18. i 21. 05. 8.00 - 15.00 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00 18. i 21. 05. 8.00 - 15.00 19. i 22. 05. 8.00 - 13.00 18. i 21. 05. 8.00 - 17.00 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00 18. i 21. 05. 8.00 - 17.00 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00 18. i 21. 05. 8.00 - 17.00 19. i 22. 05. 8.00 - 14.00 18.05. 21.05. 18.05. 21.05. 18.05. 18. i 21. 05. 18. i 19. 05. 18. i 21. 05. 18. i 21. 05. 09.00 - 19.00 09.00 - 13.00 09.00 - 12.00 09.00 - 14.00 09.00 - 18.00 09.00 - 15.00 09.00 - 11.00 09.00 - 18.00

13

5. REZULTATI
Kako pratiti rezultate Vjerujemo da ćete rezultate državnog prvenstva lako pratiti i bez većih napora pronaći podatke koji vas zanimaju. U ovom Godišnjaku nalaze se rezultati s poluzavršnih natjecanja i završnice državnog prvenstva i oni su grupirani unutra svakog sporta. Redoslijed sportova je sljedeći: MALI NOGOMET, KOŠARKA, RUKOMET, OdBOJKA, ATLETIKA, GIMNASTIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, ŠAH, KROS i BAdMINTON. U okviru svakog sporta najprije navodimo rezultate s poluzavršnih natjecanja. Poluzavršna natjecanja održavala su se po skupinama. Poluzavršna natjecanja državnog prvenstva podijeljena su u šest skupina: centar, Istok, Jug, Sjever, Zagreb, Zapad. (Koje županije tvore skupine vidi na stranici 11.) U svakoj skupini međusobno su se natjecala četiri županijska pobjednika. Rezultate svake skupine lako je pratiti jer su označena. Lakše snalaženje u pregledavanju rezultata omogućit će vam i ikone sportova koje se nalaze na početku rezultata svake skupine.

Nakon pregleda rezultata po skupinama poluzavršnih natjecanja državnog prvenstva slijedi dio koji se odnosi na rezultate završnice državnog prvenstva. Taj dio posebno je označen.


14

Rezultati dječaka i mladića nalaze se u tablicama plave boje, a rezultati djevojčica i djevojaka roze boje.
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Rezultati koje su postigli učenici osnovnih škola imaju oznaku “OSNOVNA ŠKOLA”.

Rezultati koje su postigli učenici srednjih škola imaju oznaku “SREdNJA ŠKOLA”.

Nakon rezultata učenika osnovnih i srednjih škola slijede rezultati koje su postigli učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju.

Učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju natjecali su se u dvije discipline, atletici i plivanju. Atletika je označena žutom bojom, a plivanje plavom bojom.

U dijelu Godišnjka koji sadrži podatke s poluzavršnice državnog prvenstva nalazi se i ime i prezime voditelja. Podatak o voditelju dostavljen je odmah po završetku poluzavršnog natjecanja. Slika koja se nalazi kraj rezultata i imena članova ekipe snimljena je na završnici državnog prvenstva. Obzirom da je bilo slučajeva da voditelj koji je vodio ekipu u poluzavršnici ne vodi ekipu i u završnici, moguće je da ime i prezime voditelja pobjedničke ekipe ne odgovara osobi koja se nalazi na slici.

15

 

5.1. REZULTATI

MALI NOGOMET

16

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ Krapina DATUM I MJESTO 30. travnja 2010. Krapina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branko Semov, nastavnik Irena Mohenski, prof. Radovan Cesarec, mag. kin. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ ĐURMANEC OŠ ĐURE DEŽELIĆA OŠ GALDOV0 OŠ ROVIŠĆE

POLUFINALNE UTAKMICE ĐURMANEC - MRAV GALDOVO - DEŽELIĆ UTAKMICA ZA 1. MJESTO ĐURMANEC - DEŽELIĆ UTAKMICA ZA 3. MJESTO MRAV - GALDOVO MJESTO ĐURMANEC IVANIĆ GRAD SISAK ROVIŠĆE 1:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

6:3 2:3

ŠŠD ĐURMANEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ĐURMANEC DEŽELIĆ GALDOVO MRAV

DENIS LAMOt, IVAN VARjAčIĆ, NIKOLA VEŠLIGAj, KRUNO LELjAK, KARLO jANŽEK, ANtONIO jAVORIĆ, FILIp HANŽIĆ, DALIBOR VUzEM, jASMIN KONjIĆ, ANtONIO VLAHOVIĆ, KARLO ŠAFRANKO, LUKA pASARIčEK VODITELJ: jOSIp LELjAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ “Matija Gubec” - Cernik DATUM I MJESTO 14.04.2010. Elektrotehnička škola - Nova Gradiška NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mato Ordanić Aleksandar jović Bruno Štefanek R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Darda OŠ “Matija Gubec” OŠ julija Kempfa OŠ Blage zadre POLUFINALNE UTAKMICE LIpA - SLOGA SOKOL - DARDA UTAKMICA ZA 1. MJESTO LIpA - DARDA UTAKMICA ZA 3. MJESTO SLOGA - SOKOL MJESTO DARDA CERNIK pOŽEGA VUKOVAR 6:2 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

7:1 2:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DARDA LIpA SLOGA SOKOL

ŠŠD DARDA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANtUN BUzINA, zVONIMIR BONO MAtKOVIĆ, ANDREj BIRO, StEFAN MALEŠ, MARIN GRGIĆ, HRVOjE GRGINOV, GORAN BLAŽEtIN, ARtON BALAj VODITELJ: MILAN pAVIčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa zadarske županije POLUFINALNE UTAKMICE BRODARICA - RAtAC pREDOLAC - KREŠIMIR UTAKMICA ZA 1. MJESTO BRODARICA - pREDOLAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO RAtAC - KREŠIMIR MJESTO MEtKOVIĆ zADAR SUpEtAR ŠIBENIK 17 5:3 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

6:5 2:0

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20.04.2010. zadar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jADRANKA DUVANčIĆ, predsjednik MILAN zEKANOVIĆ, član KONStANtIN ANIĆ, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ StjEpANA RADIĆA OŠ ŠIMUNA KOŽIčIĆA BENjE OŠ SUpEtAR OŠ pEtRA KREŠIMIRA IV

ŠŠD PREDOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pREDOLAC BRODARICA RAtAC KREŠIMIR

DINO HODŽIĆ, ANtE SRŠEN, NIKOLA MAGzAN, DOMAGOj RODIN, ANtONIO BULIĆ, DANE DOMINIKOVIĆ, NEDjELjKO MRVALj, MARIN MUStApIĆ, MIRKO KNEŽIĆ, MARtIN BARBIR, MARtIN GOLUŽA, ANtE MAjIĆ VODITELJ: NIKO MAtIčEVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić -Virovitica DATUM I MJESTO 02.03.2010. Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer, tajnik Saveza tihomor Majstorović, član Robert Špiranec, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KNEGINEC OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ StRAHONINEC OŠ GRGURA KARLOVčANA

POLUFINALNE UTAKMICE KNEGINEC - MLADOSt VIHOR - IBM UTAKMICA ZA 1. MJESTO KNEGINEC - IBM UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOSt - VIHOR MJESTO GORNjI KNEGINEC VIROVItICA StRAHONINEC ĐURĐEVAC 5:6 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

9:1 2:4

ŠŠD KNEGINEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KNEGINEC IBM VIHOR MLADOSt

SANDRO MEDVED, FILIp BOBEK, LOVRO CVEK, KARLO MARIĆ, MAtIjA KOLARIĆ, LEONARD KRAMpEK, DAMjAN CESAR, jOSIp ŠEStAK, BENEDIKt pOFUK, KRIStIjAN KANIŠKI, FILIp BORAK VODITELJ: pAtRIK KOŠčAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010. ŠD dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana jukičić, prof. Ivo Ratej, prof. Damir Brajković, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Sesvetska Sopnica OŠ Medvedgrad OŠ Sesvetski Kraljevec OŠ Vukomerec

POLUFINALNE UTAKMICE Kuna - Vukomerec Sesvetski Kraljevec - Medo UTAKMICA ZA 1. MJESTO Kuna - Medo UTAKMICA ZA 3. MJESTO Vukomerec - Sesvetski Kraljevec MJESTO zagreb zagreb zagreb zagreb 1:5 5:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

4:2 5:7

ŠŠD KUNA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kuna Medo Sesvetski Kraljevec Vukomerec

DARIO MIŠKIĆ, MARKO KOLAKOVIĆ, IVAN BALENOVIĆ, ANtONIO BABIĆ, MARKO tOLIĆ, jURE BOŠNjAK, pAULO CEtINA, jURICA VEBER, BLAŽ ŠOLjIĆ, ERNAD BILIĆ VODITELJ: MARKO BOŠNjAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠŠD pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 14.04.2010. Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Darko Štimac, predsjednik zvonko Sobol, član Bojan Sobol, član POLUFINALNE UTAKMICE Vojnić - Galeb R. K. jeretov - povratak UTAKMICA ZA 1. MJESTO Vojnić - R. K. jeretov UTAKMICA ZA 3. MJESTO Galeb - povratak MJESTO Vojnić Opatija Lički Osik Rovinj 2:4
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

9:8 4:2

2:1

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ Vojnić Vojnić 2 OŠ Rikard Katalinić jeretov R. K. jeretov 3 OŠ dr. Franjo tuđman povratak 4 OŠ jurja Dobrile Galeb 18

ŠŠD VOJNIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN BRKIĆ, KRIStIjAN SUŠILOVIĆ, DRAGAN pAVLOVIĆ, jOSIp StARčEVIĆ, DANIjEL ROD, KARLO BOROVAC, jOSIp pANIĆ VODITELJ: NAtALIjA jANKOVIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Općinska sportska dvorana Kostrena KOORDINATOR NATJECANJA Boris Krstičević NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Boris Krstičević – predsjednik povjerenstva 2. Niko Matičević 3. Natalija janković GRUPA A I. Kolo 09.00 sati ŠŠD VOjNIĆ - ŠŠD ĐURMANEC II. Kolo 10.30 sati ŠŠD KNEGINEC - ŠŠD VOjNIĆ III. Kolo 12.00 sati ŠŠD ĐURMANEC - ŠŠD KNEGINEC 3:9 (0:8) 6:2 (2:0) 2:1 (0:0) GRUPA B I. Kolo 09.45 sati ŠŠD KUNA - ŠŠD pREDOLAC II. Kolo 11.15 sati ŠŠD DARDA - ŠŠD KUNA III. Kolo 12.45 sati ŠŠD pREDOLAC - ŠŠD DARDA 0:2 (0:0) 2:2 (1:0) 2:3 (1:1)

MALI NOGOMET - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 09.00 sati 6:3 (3:1) ĐURMANEC - KUNA

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.40 sati KNEGINEC - pREDOLAC 7:2 (5:1) 4:3 (1 : 1 (0:0)) 4:1 (2:0) 5:2 (0:2)

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD KNEGINEC VOjNIĆ pREDOLAC DARDA ĐURMANEC KUNA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OŠ KNEGINEC GORNjI OŠ VOjNIĆ OŠ StjEpANA RADIĆA OŠ DARDA OŠ ĐURMANEC OŠ SES. SOpNICA

MJESTO turčin Vojnić Metković Darda Đurmanec Sesvete

2. utakmica poluzavršnice, 09.25 sati VOjNIĆ - DARDA za III. mjesto, 10.10 sati ŠŠD pREDOLAC - ŠŠD DARDA za I. mjesto, 10.55 sati ŠŠD KNEGINEC - ŠŠD VOjNIĆ

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KNEGINEC NASTUPILA JE U SASTAVU: Sandro Medved, Filip Bobek, Lovro Cvek, Karlo Marić, Matija Kolarić, Leonard Krampek, Damjan Cesar, Josip Šestak, Benedikt Pofuk, Kristijan Kaniški, Filip Borak VODITELJ: Patrik Koščak

19

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠ Krapina DATUM I MJESTO 30. travnja 2010. Krapina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branko Semov, nastavnik Irena Mohenski, prof. Radovan Cesarec, mag. kin. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ KRApINA SŠ BAN jOSIp jELAčIĆ tEHNIčKA ŠKOLA BjELOVAR EKONOMSKA ŠKOLA SISAK POLUFINALNE UTAKMICE BAN - tEHNIčAR EKONOMISt - GAj UTAKMICA ZA 1. MJESTO BAN - GAj UTAKMICA ZA 3. MJESTO tEHNIčAR - EKONOMISt MJESTO KRApINA zApREŠIĆ BjELOVAR SISAK 4:3 3:4
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

4:1 3:5

ŠŠD GAJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GAj BAN tEHNIčAR EKONOMISt

HRVOjE RANOGAjEC, StjEpAN pAVIĆ, KREŠO pULjEK, MARKO pAVIĆ, DRAGO FERK, LORENCO pAVIĆ, DINO KOVAčEC, RENAtO RUMBAK, MAtKO BjELčIĆ, LUKA HARAMINA, KRIStIjAN KUNŠtEK, MARKO GORIčKI VODITELJ: BOŽO SELjAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Valpovo DATUM I MJESTO 08. ožujka 2010., Valpovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Darko Bošnjak, prof. Boris Šimić, prof. Alenko Bajer, dipl.iur. R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE tehničar - Srednjoškolac Hrvatski sokol - Medivet UTAKMICA ZA 1. MJESTO Srednjoškolac - Medivet UTAKMICA ZA 3. MJESTO tehničar - Hrvatski sokol MJESTO Vinkovci Valpovo Slavonski Brod požega 4:9 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

0:3 1:2

ŠŠD MEDIVET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a zdravstvena i veterinarska škola Medivet Srednja škola Valpovo Srednjoškolac Industrijsko-obrtnička škola Hrvatski sokol tehnička škola tehničar

ANtONIO BRDAR, MAtEj BERtIĆ, DOMINIK zAGORC, zVONIMIR jELIĆ, DOMINIK ŠItUM, jOSIp GRBANOVIĆ, tOMISLAV MARAS, FILIp ŠIMUNOVIĆ, IVAN CRNKOVIĆ, jOSIp SUčIĆ, jOSIp IVANčEVIĆ, jOSIp SABLjIĆ VODITELJ: ANDREA ORLOVčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Splitsko dalamatinske žup. POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjA MEtKOVIĆ - EKONOMISt V. NAzOR - ŠŠD jELSA UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMISt - ŠŠD jELSA UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjA MEtKOVIĆ - V. NAzOR MJESTO Šibenik Hvar Metković zadar 4:2 7:6
PRVOPLASIRANA EKIPA

0:2 2:3

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 23. 04. 2010., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Ekonomska škola Šibenik S.Š. Hvar - jelsa Gimnazija Metković Gimnazija Vladimir Nazor

ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a EKONOMISt ŠŠD jELSA GIMNAzIjA MEtKOVIĆ V. NAzOR 20

KARLO BAKSA, LENI MARENzI, LUKA FUŠtIN, tINO jUNAKOVIĆ, KREŠIMIR SLUGAN, ANtE ŠUBIĆ, GRGO ŽIVKOVIĆ, MARIO VRDOLjAK, ANtE ŽIVKOVIĆ, MARKO KARtELO, BRUNO zADRO VODITELJ: MARIjAN tEpIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Graditeljska škola čakovec DATUM I MJESTO 04.03.2010., čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIN HORVAt, prof. RENAtO čUKA, prof. MILIVOj KOBOL, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Koprivnica Gospodarska škola Graditeljska škola Strukovna škola Virovitica POLUFINALNE UTAKMICE Strukovna škola - Gošk Graditelj - Srednjoškolac UTAKMICA ZA 1. MJESTO Gošk - Srednjoškolac UTAKMICA ZA 3. MJESTO Strukovna škola - Graditelj MJESTO Koprivnica Varaždin čakovec Virovitica 2:5 1:8
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

9:10 2:5

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac GOŠK Graditelj Strukovna škola

ANtUN MARKOVIĆ, zDENKO NAĐ, HRVOjE LEDINSKI, StjEpAN GENG, DINO LEFELMAN, MARIN ŠEStAK, MAtEj HERENt, ALEN KOLAR, VjEKOSLAV KOLAR, MAtEj MIHALčIĆ, jOSIp zVONAR, IVAN ŠtEFANEK VODITELJ: BRUNO BORIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10. OŽUjKA 2010., ŠD dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zlatko Falat, profesor Damir Brajković, profesor Ivo Ratej, profesor R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gornjogradska gimnazija XII. gimnazija treća ekonomska škola VII. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE GRIč - RUŽMARINKA VIKtORIjA - DU-GI UTAKMICA ZA 1. MJESTO GRIč - DU-GI UTAKMICA ZA 3. MJESTO RUŽMARINKA - VIKtORIjA MJESTO zagreb zagreb zagreb zagreb 4:0 5:4
PRVOPLASIRANA EKIPA

4:1 0:1

ŠŠD GRIČ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GRIč DU-GI RUŽMARINKA VIKtORIjA

MARKO HADROVIĆ, NIKOLA UzUR, pEtAR MIOKOVIĆ, IVAN RADEVENjIĆ, SVEN HORVAtH, MARIN BOčINA, DOMAGOj BAtUR, pAVAO pOCRNIĆ, StEFAN KNEŽEVIĆ, FRANjO RADOŠEVIĆ, IVAN čOLIĆ, KARLO zADRO VODITELJ: BRANKO CREVAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠŠD pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 15.04.2010. Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Darko Štimac, predsjednik zvonko Sobol, član Damir Volf član R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE Lipa - Ekonomist turist - Strukovna škola UTAKMICA ZA 1. MJESTO Ekonomist - turist UTAKMICA ZA 3. MJESTO Lipa - Strukovna škola MJESTO OpAtIjA KARLOVAC GOSpIĆ pULA 2:6 2:7
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

3:5 5:1

ŠŠD TURIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a tURISt Hotelijersko-turistička škola EKONOMISt Ekonomsko-turistička škola StRUKOVNA ŠKOLA Strukovna škola Gospić Škola za turizam, ugostiteljstvo i trg. LIpA

MORENO MILENKOVIĆ, DANIjEL pAjOVIĆ, tONI tULIAK, FILIp jURKOVIĆ, LUKA tURAtO, VANjA tINtOR, IVAN KOVAčEVIĆ, ALESSANDRO ŽIGANtO, DAVOR KOVčALIjA, MARIN GRUjEVIĆ, DOMAGOj VIDAS VODITELJ: LEON StOCK

21

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, Općinska sportska dvorana Kostrena KOORDINATOR NATJECANJA Boris Krstičević NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Boris Krstičević – predsjednik povjerenstva 2. Andrea Orlovčić 3. Marijan tepić GRUPA A I. Kolo, 09.00 sati ŠŠD GAj - ŠŠD MEDIVEt II. Kolo, 10.30 sati ŠŠD tURISt - ŠŠD GAj III. Kolo, 12.00 sati ŠŠD MEDIVEt - ŠŠD tURISt 4:3 (3:3) 2:3 (2:2) 4:1 (1:0) GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD EKONOMISt - ŠŠD SREDNjOŠKOLAC 1:1 (1:1) II. Kolo, 11.15 sati ŠŠD GGG - ŠŠD EKONOMISt III. Kolo, 12.45 sati ŠŠD SREDNjOŠKOLAC - ŠŠD GGG 1:2 (0:1) 1:0 (0:0)

MALI NOGOMET - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati tURISt - EKONOMISt 4:10 (2:6)

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.40 sati ŠŠD GAj - ŠŠD SREDNjOŠKOLAC 2:3 (0 :0 (0:0)) 3:4 (2 :2 (1:1)) 5:4 (3:1) 0:2 (0:1)

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD GGG SREDNjOŠKOLAC GAj MEDIVEt EKONOMISt tURISt

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA GORNjOGRADSKA GIMNAzIjA SREDNjA ŠKOLA KOpRIVNICA SREDNjA ŠKOLA KRApINA zDRAV. I VEtERINAR. ŠKOLA DR. A. ŠtAMpARA EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK HOtELIjERSKO - tURIStIčKA ŠKOLA

MJESTO zagreb Koprivnica Krapina Vinkovci Šibenik Opatija

2. utakmica poluzavršnice, 09.25 sati ŠŠD MEDIVEt - ŠŠD GGG za III. mjesto 10.10 sati ŠŠD GAj - ŠŠD MEDIVEt za I. mjesto 10.55 sati ŠŠD SREDNjOŠKOLAC - ŠŠD GGG

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GGG NASTUPILA JE U SASTAVU: Marko Hadrović, Nikola Uzur, Petar Mioković, Ivan Radevenjić, Sven Horvath, Marin Bočina, Domagoj Batur, Pavao Pocrnić, Stefan Knežević, Franjo Radošević, Ivan Čolić, Karlo Zadro VODITELJ: Branko Crevar

22

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

5.2. REZULTATI

KOŠARKA

23

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA I. OSNOVNA ŠKOLA BjELOVAR DATUM I MJESTO 8. ožujka 2010., Školsko športska dvorana I. OŠ Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ IVICA DURBEK, ravnatelj I. OŠ Bjelovar SAŠA ĆURčIĆ, prof. tzK u I. OŠ Bj. R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE zABOK - pRVA StRAŽNIK - I. OŠ pEtRINjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO pRVA - StRAŽNIK UTAKMICA ZA 3. MJESTO zABOK - I. OŠ pEtRINjA MJESTO BjELOVAR SAMOBOR pEtRINjA zABOK 36:57 99:95
PRVOPLASIRANA EKIPA

27:78 63:44

ŠŠD PRVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a I. OSNOVNA ŠKOLA pRVA OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR StRAŽNIK I. OŠ pEtRINjA I. OSNOVNA ŠKOLA pEtRINjA OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG zABOK

jULIjAN zADRAVEC, SVEN LUKIĆ, pAVO GEčEK, IVAN MARKEŠIĆ, ERNESt ODAK, DAMjAN ŠARIĆ, LUKA BOŽIĆ, IVAN pINtAR, MARIN jUKIĆ, NEVEN jURANIĆ, ANtE jAVOR, tOMISLAV zANOŠKI VODITELJ: ANtE ŠARIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA A. G. MAtOŠA VINKOVCI DATUM I MJESTO 30.03.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MIROSLAV GAGRO, pred.povjer. HRVOjE BAŠIĆ, član povjer. pEtAR MARKIĆ, član povjer. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE M. p. KAtANčIĆA VALpOVO A. MIHANOVIĆA SLAV. BROD A. G. MAtOŠ VINKOVCI j. KEMpFA pOŽEGA POLUFINALNE UTAKMICE BROD - SLOGA AGMA - VALpOVKA UTAKMICA ZA 1. MJESTO BROD - VALpOVKA UTAKMICA ZA 3. MJESTO SLOGA - AGMA MJESTO VALpOVO SLAV.BROD VINKOVCI pOŽEGA 30:39 34:45
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

71:45 33:62

ŠŠD JOVALIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a jOVALIjA BROD AGMA SLOGA

DOMAGOj CERjAK, MARKO MIKULIĆ, IVAN BENOtIĆ, jURAj ORŠULIĆ, ANtE SOLDO, zVONIMIR BLAŽEVIĆ, tOMISLAV KAzINIĆ, FABIjAN CVENIĆ, jOSIp ŠEKS, DAMjAN BLAŽEVIĆ, ARIAN FUIS VODITELJ: MIROSLAV BIROVLjEVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. POLUFINALNE UTAKMICE tIN - GALEB SINj - pEtKA UTAKMICA ZA 1. MJESTO tIN - pREDOLAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GALEB - pEtKA MJESTO SINj ŠIBENIK zADAR DUBROVNIK 62:52 53:57
PRVOPLASIRANA EKIPA

61:51 47:43

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 14. travnja 2010., Dubrovnik športska dvorana OŠ “Lapad” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Luko Bjelić, član Boris Galinović, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ IVANA LOVRIĆA OŠ tINA UjEVIĆA OŠ “SMILjEVAC” OŠ “LApAD”

ŠŠD SINJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “SINj” “tIN” “GALEB” “pEtKA” 24

MARKO MALBAŠA, jOSIp BOBAN, MARKO jUKIĆ, BOŠKO VUčKOVIĆ, tONI GAURINA, tONI pAUt, pEtAR GRčIĆ, jURE tOMAŠEVIĆ, tONI MILOŠ, jAKOV BOBAN VODITELJ: ROKO CAKtAŠ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ MOLVE DATUM I MJESTO 16.3.2010., MOLVE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jura tomrlin, predsjednik Ivan jaković, član tomislav čerepinko, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE I.OŠ čAKOVEC OŠ MOLVE OŠ LUDBREG OŠ VLADIMIRA NAzORA

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOSt - pRVA LUDBREG - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO pRVA - MLADOSt UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOSt - LUDBREG MJESTO čAKOVEC MOLVE LUDBREG VIROVItICA 40:46 41:27
PRVOPLASIRANA EKIPA

37:70 38:43

ŠŠD PRVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pRVA MLADOSt LUDBREG MLADOSt

LUKA FRANIN, ANtONIO AGIĆ, ALEKSANDAR KApELARI, ALEX NOVAK, DENI ŠtROMAR, DARIO HORVAtIĆ, pAtRIK jAMBROVIĆ, LOVRO HAMER, LUKA KEREStEŠ, FILIp BERIŠA, DENI BEDIĆ, MAtIjA VOjKOVIĆ VODITELJ: MARINKO HORVAt

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA KRGOS - SOpOt OSVIt - ŽUtAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO KRGOS - ŽUtAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO SOpOt - OSVIt MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 34:36 56:45
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010. ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana jukičić, prof. Ivo Ratej, prof. Damir Brajković, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ GUStAVA KRKLECA OŠ ŽUtI BRIjEG OŠ zApRUĐE OŠ IVE ANDRIĆA

POLUFINALNE UTAKMICE 61:33 31:37

ŠŠD KRGOS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KRGOS ŽUtAC OSVIt SOpOt

KARLO ŽGANEC, BRUNO ŽGANEC, FRAN jUKIĆ, IVAN KALItERNA, MAtIjA DAVIDOVIĆ, RENAtO pAjtLER, LUKA NAUMOVSKI, BORNA DItS, IVAN HRVOjE MALjKOVIĆ, KRIStIjAN čULjAK, DARIO StOjIĆ VODITELJ: VLADO NIGRIN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA zRINSKIH I FRANKOpANA - OtOčAC DATUM I MJESTO 26.03.2010. Otočac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Suzana Bižanović, predsjednik Lucija Sekula, član Dubravko Mesić, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE DRAGOjLE jARNEVIĆ MILAN BROzOVIĆ VLADIMIR NAzOR zRINSKIH I FRANKOpANA POLUFINALNE UTAKMICE MLADOSt - zVIRIĆ CENtAR - OtOčAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO zVIRIĆ - CENtAR UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOSt - OtOčAC MJESTO KARLOVAC KAStAV pAzIN OtOčAC 25 35:15 40:43
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

39:48 51:18

ŠŠD CENTAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a CENtAR zVIRIĆ MLADOSt OtOčAC

KRUNOSLAV pEREtIN, tIN pANjEVIĆ, IVAN KRKLjUŠ, DINO MURAtOVIĆ, ADRIAN jAKŠIĆ, MISLAV tVRDINIĆ, tOMISLAV BEBER, pEtAR HODAK, FRAN HODAK, LEON BOŽIĆ, FILIp KORAĆ, IVO MARtINOVIĆ VODITELJ: ŽELjKO KRpAN

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD jOVALIjA VALpOVO - ŠŠD KRGUS KOORDINATOR NATJECANJA Roko Milin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Roko Milin – predsjednik povjerenstva 2. Nigrin Vlado - član 3. Caktaš Roko - član II. Kolo, 11.00 sati ŠŠD pRVA - ŠŠD jOVALIjA VALpOVO III. Kolo, 13.30 sati ŠŠD KRGUS - ŠŠD pRVA 58:23 39:49 37:47 GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD pRVA - ŠŠD SINj II. Kolo, 12.15 sati ŠŠD CENtAR - ŠŠD pRVA III. Kolo, 14.45 sati ŠŠD SINj - ŠŠD CENtAR 61:19 32:47 37:41

KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati ŠŠD prva čakovec - ŠŠD Centar 73:37

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.15 sati ŠŠD KRGUS - ŠŠD prva 58:33 47:39 56:49 37:28

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD KRGUS jOVALIjA VALpOVO pRVA SINj pRVA CENtAR

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA GUStAVA KRKLECA OSNOVNA ŠKOLA MAtIjE pEtRA KAtANčIĆA I. OSNOVNA ŠKOLA BjELOVAR OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA I. OSNOVNA ŠKOLA čAKOVEC OSNOVNA ŠKOLA DRAGOjLE jARNEVIĆ

MJESTO zagreb Valpovo Bjelovar Sinj čakovec Karlovac

2. utakmica poluzavršnice, 09.30 sati ŠŠD jovalija Valpovo - ŠSD Sinj za III. mjesto, 10.45 sati ŠŠD prva Bjelovar - ŠŠD Sinj za I. mjesto, 12.00 sati ŠŠD KRGUS - ŠŠD jovalija Valpovo

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KRGUS NASTUPILA JE U SASTAVU: Karlo Žganec, Bruno Žganec, Fran Jukić, Ivan Kaliterna, Matija Davidović, Renato Pajtler, Luka Naumovski, Borna Dits, Ivan Hrvoje Maljković, Kristijan Čuljak, Dario Stojić VODITELJ: Vlado Nigrin

26

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE DATUM I MJESTO 8. ožujka 2010., Školsko športska dvorana OŠ Rovišće NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BLANKA KLEMIĆ, ravnateljica OŠ Rovišće DRAŽEN MILAKOVIĆ, prof. tzK u OŠ Rovišće tOMISLAV FLINtA, tajnik SŠŠD BBŽ R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE MRAV - GAj zABOK - RIBARI UTAKMICA ZA 1. MJESTO GAj - zABOK UTAKMICA ZA 3. MJESTO MRAV - RIBARI MJESTO zABOK zApREŠIĆ SISAK ROVIŠĆE 20:35 31:35
PRVOPLASIRANA EKIPA

11:31 47:46

ŠŠD ZABOK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG zABOK OSNOVNA ŠKOLA LjUDEVItA GAjA GAj OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR RIBARI OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV

MAjA čUčEK, DANIjELA KRzNAR, pEtRA pLEčKO, SAŠA tRŠINSKI, KARLA FRUK, MIHAELA MIHOVILIĆ, IVA MARtINKO, LUKRECIjA BAKRAN, ELA VRANčIĆ, IRA VINCELj, jANA čRNjEVIĆ, MIA RASONjA VODITELJ: tOMISLAV pOLANOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski školski športski savez požeško slavonske žup. DATUM I MJESTO 16.04.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ MARIjAN RUDEŽ DARIO pISKER R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ HUGO BADALIĆ OŠ jULIjA KEMpFA OŠ IVANA KOzARCA OŠ VLADIMIRA NAzORA POLUFINALNE UTAKMICE SLOGA - IVANA KOzARCA pLAVI SOKOL - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO SLOGA - pLAVI SOKOL UTAKMICA ZA 3. MJESTO IVANA KOzARCA - MLADOSt MJESTO SLAVONSKI BROD pOŽEGA ŽUpANjA ĐAKOVO 41:22 31:36
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

40:25 38:32

ŠŠD PLAVI SOKOL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pLAVI SOKOL SLOGA IVANA KOzARCA MLADOSt

LAURA DRAGIĆ, KAtARINA MAjStORIĆ, BARBARA pERKOVIĆ, jOSIpA LIpOVAC, DANIjELA StANIĆ, MARGAREtA ĐAKOVIĆ, ENA pRAčUK, MAtEA KAtANIĆ, tANjA jURIĆ, HELENA pRAčUK, jOSIpA RADIĆ, KRIStINA LUtz VODITELJ: IRENA čEGORA čERIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. POLUFINALNE UTAKMICE GUNDULIĆ - GALEB OKIt - DUGOpOLjE UTAKMICA ZA 1. MJESTO GUNDULIĆ - OKIt UTAKMICA ZA 3. MJESTO GALEB - DUGOpOLjE MJESTO VODICE DUBROVNIK zADAR DUGOpOLjE 61:53 51:58
PRVOPLASIRANA EKIPA

33:22 45:37

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 14. travnja 2010., Dubrovnik, dvorana OŠ Ivana Gundulića NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Nikola Lovrić, član Samir Bajramović, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ “VODICE” OŠ IVANA GUNDULIĆA OŠ “SMILjEVAC” OŠ “DUGOpOLjE”

ŠŠD OKIT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “OKIt” “GUNDULIĆ” “GALEB” “DUGOpOLjE”

ANA MARIjA BRAjKOVIĆ, MARIjANA BAŠIĆ, LEONARDA RIzVIĆ, LEA KURSAR, pEtRA jURčEV GRGIN, IVANA MIŠURA, jOSIpA SILOV, pEtRA LEMAC, LUCIjA MRKONjIĆ, MARIjA tARLE, jOSIpA IVAS, ANĐELA KLARIĆ VODITELJ: BORE VUKOVIĆ

27

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola FRAN KONCELAK, Drnje DATUM I MJESTO 17. ožujka 2010., SD Gimnazije FRAN GALOVIĆ, Koprivnica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mijo petrić, predsjednik Dieter Benotić, član Sanja Špoljar, član R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE ŠŠD DRNjE - ŠŠD MLADOSt ŠŠD ŠEStA - ŠŠD čAK UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠŠD DRNjE - ŠŠD čAK UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠD MLADOSt - ŠŠD ŠEStA MJESTO DRNjE čAKOVEC čAčINCI VARAŽDIN 18:32 55:18
PRVOPLASIRANA EKIPA

47:39 27:29

ŠŠD DRNJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ FRAN KONCELAK ŠŠD DRNjE II. OŠ čAKOVEC ŠŠD čAK OŠ ANtUNA GUStAVA MAtOŠA ŠŠD MLADOSt VI. OŠ VARAŽDIN ŠŠD ŠEStA

EMA ŠIMUNIĆ, MARtA ŠIMUNIĆ, VALENtINA ŠIMUNIĆ, MIRNA BEGIĆ, MARtINA KRALjIĆ, ANA ŠEStAK, IVA ILIĆ, jELENA ĐUKIN, ANA MARIjA MIHALIĆ, LUCIjA BEGIĆ, INES VULjAK, SANELA HALAVUK VODITELJ: ŽELjKO GOLUBIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana jukičić, prof. Ivo Ratej, prof. Damir Brajković, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ VUKOMEREC OŠ tRNSKO OŠ DOBRIŠE CESARIĆA OŠ SAVSKI GAj

POLUFINALNE UTAKMICE tRNSKO - CESARIĆI GAj - VUKOMEREC UTAKMICA ZA 1. MJESTO tRNSKO - VUKOMEREC UTAKMICA ZA 3. MJESTO CESARIĆI - GAj MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 32:26 25:27
PRVOPLASIRANA EKIPA

39:25 24:28

ŠŠD VUKOMEREC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VUKOMEREC tRNSKO CESARIĆI GAj

INjA BUtINA, SARAH jANtOL, NIVES jELAčIĆ, KRIStINA BULE, tEA BRAčIĆ, IVA tOpIĆ, jASMINA BAjRIĆ, StELA FUMIĆ, LEA BUŽAN, IVANA zEMLjIĆ, pAULA ŽEjAVAC, MARINELA pAVLIĆ VODITELJ: ŽELjKO BUtINA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Dr. jure turića - Gospić DATUM I MJESTO 25.03.2010., Gospić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić, predsjednik Nikola Brkljačić, član Marin čović, član R. BR. IME ŠKOLE 1 VLADIMIR NAzOR 2 OSNOVNA ŠKOLA KOzALA 3 Dr. jURE tURIĆ 4 BRAĆA SELjAN POLUFINALNE UTAKMICE KORANA - MLADOSt VELEBIt - KOzALA UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOSt - KOzALA UTAKMICA ZA 3. MJESTO KORANA - VELEBIt MJESTO pAzIN RIjEKA GOSpIĆ KARLOVAC 22:42 56:33
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

29:47 33:40

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt KOzALA VELEBIt KORANA

LEA MILEtIĆ, MARtINA BUREtIĆ, IRIjANA FLEGAR, KAtARINA BELAC, MARIjA BELAC, ROBERtA ŠpOLjARIĆ, EMA GUŠtIN, AtENA FERENčIĆ, FRANCESKA LADAVAC, MAjA OpAŠIĆ, KARLA DUŠKOVIĆ, HANI BENAzIĆ VODITELJ: jASENKO VUjASINOVIĆ

28

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD pLAVI SOKOL - ŠŠD zABOK KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Knolmajer NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Knolmajer – predsjednik povjerenstva 2. Željko Golubić 3. Irena čegura čerić II. Kolo, 11.00 sati ŠŠD VUK - ŠŠD pLAVI SOKOL III. Kolo, 13.30 sati ŠŠD zABOK - ŠŠD VUK 36:52 46:30 59:29 GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD DRNjE - ŠŠD OKIt II. Kolo, 12.15 sati ŠŠD MLADOSt - ŠŠD DRNjE III. Kolo, 14.45 sati ŠŠD OKIt ŠŠD MLADOSt 40:46 39:38 28:36

KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati zABOK - DRNjE 33:37

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati VUK - OKIt 44:33 63:45 45:31 43:37

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD VUK MLADOSt pLAVI SOKOL OKIt DRNjE zABOK

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAzORA pAzIN OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ OSNOVNA ŠKOLA VODICE OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNjE OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG

MJESTO zagreb pazin Slavonski Brod Vodice Drnje zabok

2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati MLADOSt - pLAVI SOKOL za III. mjesto, 10.30 sati pLAVI SOKOL - OKIt za I. mjesto, 11:45 sati VUK - MLADOSt

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VUK NASTUPILA JE U SASTAVU: Inja Butina, Sarah Jantol, Nives Jelačić, Kristina Bule, Tea Bračić, Iva Topić, Jasmina Bajrić, Stela Fumić, Lea Bužan, Ivana Zemljić, Paula Žejavac, Marinela Pavlić VODITELJ: Željko Butina

29

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA VELIKA GORICA DATUM I MJESTO 12. ožujka 2010., VELIKA GORICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OLIEtA HORVAt-KARDOŠ, pROFESOR VESNA KIRIN, pROFESOR IVAN DŽANKIĆ, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjALAC - VICtORIA tEHNIčAR - GVG UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjALAC - GVG UTAKMICA ZA 3. MJESTO VICtORIA - tEHNIčAR MJESTO VELIKA GORICA SISAK BjELOVAR zABOK 28:47 56:62
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

92:59 52:44

ŠŠD GVG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a GVG GIMMNAzIjA VELIKA GORICA GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA SISAK tEHNIčAR tEHNIčKA ŠKOLA BjELOVAR VICtORIA GIMNAzIjA A. G. MAtOŠA

MAtEO SMEj, SVEN OpAčIĆ, ADRIAN ŠpEHAR, MARCO jURMAN, NIKOLA pEVIĆ, LUKA MLINARIĆ, jOSIp HABLjAK, jOSIp SpAjIĆ, tONI LONčAR, IVAN GAzIĆ, tIN pLEtIKApA, BLAŽ pApIĆ VODITELJ: GORDAN pOLAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz BRODSKO pOSAVSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 12.03.2010. , OŠ Dragutin tadijanović - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Vladimir Kosić Iva Aščić POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjA - MLADOSt ´96. zRNO - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOSt ´96. - MLADOSt UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjA - zRNO MJESTO VINKOVCI ĐAKOVO pOŽEGA SLAVONSKI BROD 56:52 53:58
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

18:47 42:51

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Ekonom. i trgov. škola Ivana Domca MLADOSt 2 Gimnazija Antuna Gustava Matoša MLADOSt ´96. 3 GIMNAzIjA Gimnazija požega 4 zRNO Srednja škola M. A. Reljkovića

StjEpAN LEBO, FILIp KORDIĆ, IVAN CEStAR, MARKO čAVKA, zVONIMIR KREŠIĆ, IVAN pEŠA, FILIp VESELčIĆ, jURE pRIMORAC, ADAM VUIĆ, DINO pERAICA VODITELJ: zVONIMIR ŠpOLjARIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE EKONOMISt - OCtOpUS CRVENA HRVAtSKA - MIOC UTAKMICA ZA 1. MJESTO OCtOpUS - MIOC UTAKMICA ZA 3. MJESTO EKONOMISt - CRVENA HRVAtSKA MJESTO zADAR SpLIt ŠIBENIK DUBROVNIK 62:61 36:58
PRVOPLASIRANA EKIPA

54:55 32:35

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 25.3.2010., OŠ pEtRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARGIt VRBIčIĆ, pREDSjEDNICA SAVEzA VLAStA RELjA pROF., DOMAĆIN IRENA RUpIĆ pItRI, KOORDINAtOR R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD MIOC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a GIMNAzIjA FRANjE pEtRIĆA MIOC EKONOMSKO-BIROtEHNIčKA ŠKOLA OCtOpUS EKONOMISt EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA CRVENA HRVAtSKA 30

NIKO MARIN, NIKO KURtA, NIKO BANOVAC, ROKO MIOčIĆ, LOVRE GRzUNOV, jOSIp ŠKARA, NIKOLA RAjčIĆ, DONAtO pREDOVAN, tONI BARIĆ, jURE StOŠIĆ, LOVRO pREDOVAN, MAtEO BOBAčEK VODITELJ: HELENA HORDOV

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SS pRVA GIMNAzIjA DATUM I MJESTO 26.03.2010., VARAŽDIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zdenko Sekelj, prof. Lidija Lekić - pupić, prof. Branimir Štimec, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE GOSpODARSKA ŠKOLA GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ EKONOMSKA I tRGOVAčKA StjEpAN IVŠIĆ ORAHOVICA POLUFINALNE UTAKMICE GOŠK - VIROVItICA ORAHOVICA GIMNAzIjALAC - EKONOMISt UTAKMICA ZA 1. MJESTO GOŠK - GIMNAzIjALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIROVItICA ORAHOVICA - EKONOMISt MJESTO VARAŽDIN KOpRIVNICA čAKOVEC ORAHOVICA 31:43 49:44
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

53:32 61:49

ŠŠD GOŠK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GOŠK GIMNAzIjALAC EKONOMISt VIROVItICA ORAHOVICA

FILIp KOŠčAK, ANDRO NAKIĆ, MARKO DREVEN, VEDRAN BUNIĆ, DINO SKUpNjAK, MARKO BARKOL,DINO zGREBEC, MARIO StANOjEVIĆ, tOMISLAV GRGIĆ, ALEN VARGA, GORAN jELINIĆ, BORKO BELIGA VODITELJ: MILIVOj KOBAL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010. ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 III. gimnazija 2 prva ekonomska škola 3 Športska gimnazija 4 V. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE ŠpOGI - III. GIMNAzIjA EKONOMISt - pEtA UTAKMICA ZA 1. MJESTO III. GIMNAzIjA - EKONOMISt UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠpOGI - pEtA MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 59:54 66:52
PRVOPLASIRANA EKIPA

38:60 54:36

ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a III. GIMNAzIjA EKONOMISt ŠpOGI pEtA

MAtEj BUOVAC, IVANA KLASIĆ, MAtIjA LABAŠ, jURAj RONčEVIĆ, MISLAV BRzOjA, MARKO ANIĆ, FILIp HAN, IVANA BIKIĆ, ANtE FRANKOVIĆ, KARLO KOpLjAR, DOMAGOj BARAC, pEtAR SIčANICA VODITELJ: ANtONIO pERIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA - GOSpIĆ DATUM I MJESTO 30.03.2010., GOSpIĆ NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DUBRAVKO MESIĆ, pREDSjEDNIK tENA KRMpOtIĆ, čLAN tINA KRMpOtIĆ, čLAN POLUFINALNE UTAKMICE DOMINIK SAVIO - GIMGOS BERNARDIN- GIMNAzIjALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO DOMINIK SAVIO - GIMNAzIjALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMGOS - BERNARDIN MJESTO RIjEKA pULA GOSpIĆ OGULIN 31 48:29 57:54
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

54:35 52:54

ŠŠD DOMINIK SAVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO 2 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC 3 GIMNAzIjA GIMGOS 4 G IMNAzIjA BERNARDA FRANKOpANA BERNARDIN

ANtONIO BOBAN, FILIp BARIĆ, DOMAGOj VUKOVIĆ, MARKO GRIzELj, MARINO KUčAN, IVAN čORAK, MAtKO pARUN, ANtE KOtARAC, KARLO MLINARIĆ, KREŠIMIR pERIŠA, MARIjAN pAp, LUKA KREzO VODITELJ: RAjKA HUSEIN

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 21. i 21. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD MIOC - ŠŠD DOMINIK SAVIO KOORDINATOR NATJECANJA Roko Milin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Roko Milin – predsjednik povjerenstva 2. Antonio perić 3. Igor Miloš II. Kolo, 11.00 sati ŠŠD GOŠK - ŠŠD MIOC III. Kolo, 13.30 sati ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD GOŠK 54:35 32:53 47:54 GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD lll. GIMNAzIjA - ŠŠD GVG II. Kolo, 12.15 sati ŠŠD MLADOSt - ŠŠD lll. GIMNAzIjA III. Kolo, 14.45 sati ŠŠD GVG - ŠŠD MLADOSt 43:62 44:39 56:47

KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati ŠŠD GOŠK - ŠŠD GVG 52:61

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD III. GIMNAzIjA 62:36 40:43 49:37 53:48

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD ŠŠD DOMINIK SAVIO ŠŠD MLADOSt ŠŠD III. GIMNAzIjA ŠŠD MIOC ŠŠD GVG ŠŠD GOŠK

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA IVANA DOMCA III. GIMNAzIjA GIMNAzIjA FRANjE pEtRIĆA zADAR GIMNAzIjA VELIKA GORICA GOSpODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

MJESTO Rijeka Vinkovci zagreb zadar Velika Gorica Varaždin

2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati ŠŠD MIOC - ŠŠD MLADOSt za III. mjesto, 10.30 sati ŠŠD III. GIMNAzIjA - ŠŠD MIOC za I. mjesto, 11.45 sati ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD MLADOSt

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMINIK SAVIO NASTUPILA JE U SASTAVU: Antonio Boban, Filip Barić, Domagoj Vuković, Marko Grizelj, Marino Kučan, Ivan Čorak, Matko Parun, Ante Kotarac, Karlo Mlinarić, Krešimir Periša, Marijan Pap, Luka Krezo VODITELJ: Rajka Husein

32

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA VELIKA GORICA DATUM I MJESTO 12. ožujka 2010., VELIKA GORICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO OLIEtA HORVAt KARDOŠ, pROFESOR VESNA KIRIN, pROFESOR IVAN DŽANKIĆ, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE GIMNAzIjA VELIKA GORICA SREDNjA ŠKOLA zABOK GIMNAzIjA SISAK GIMNAzIjA BjELOVAR POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjALAC - GVG MLADOSt - GROM UTAKMICA ZA 1. MJESTO GVG - GROM UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjALAC - MLADOSt MJESTO VELIKA GORICA zABOK SISAK BjELOVAR 30:10 52:21
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

45:49 11:46

ŠŠD GVG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GVG GROM GIMNAzIjALAC MLADOSt

VERONIKA LOVREŠKOV, KARMELA LELAS, MANjANA MARIĆ, LUCIjA pEčEK, tENA KRSNIK, DORA KRSNIK, tENA KOVAč, SANDA BIjELIĆ, KAtARINA HORVAt, KAtARINA KOLAREVIĆ, jOSIpA VUjEVIĆ, DOROtEA MARčEC VODITELJ: VESNA KIRIN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA I. GIMNAzIjA OSIjEK DATUM I MJESTO 122. 02. 2010., OSIjEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ARMAN SCHUSSLER, pROF. MIRNA RAjLE-BROĐANAC DANIjELA KUŽE R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE I.GIMNAzIjA OSIjEK EKONOMSKA ŠKOLA KLASIčNA GIMNAzIjA GIMNAzIjA ŽUpANjA POLUFINALNE UTAKMICE EKONOMIK - ŽUGI GYMNICUS - KLASIčAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMIK - GYMNICUS UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŽUGI - KLASIčAR MJESTO OSIjEK pOŽEGA SLAVONSKI BROD ŽUpANjA 29:46
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

44:26 44:39

21:76

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GYMNICUS EKONOMIK KLASIčAR ŽUGI

ŠŠD GYMNICUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANA tAtAj, ILONA MAtIjEVIĆ, jOSIpA tAtAj, KSENIjA ŠARLIjA, KORINA KREĆA, DORA tUtAVAC, KARLA tADIĆ, MAtEA jUKIĆ, ANA čIčAK VODITELJ: DRAGO SIBER

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE VIKtORIjA - GIMNAzIjALAC IMOtSKI BROKERI - GIMNAzIjALAC ŠIBENIK UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjALAC IMOtSKI - BROKERI UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIKtORIjA - GIMNAzIjALAC ŠIBENIK MJESTO IMOtSKI zADAR DUBROVNIK ŠIBENIK 51:48 74:37
PRVOPLASIRANA EKIPA

39:67 49:39

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 25.3.2010., OŠ VODICE, VODICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARGIt VRBIčIĆ, pREDSjEDNICA SAVEzA VLAStA RELjA, pROF., DOMAĆIN IRENA RUpIĆ pItRI, KOORDINAtOR

ŠŠD GIMNAZIJALAC IMOTSKI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA DR.MAtE UjEVIĆA GIMNAzIjALAC IMOtSKI 2 EKONOM.-BIROtEH. I tRGOV. ŠKOLA BROKERI 3 tURIStIčKA I UGOSt. ŠKOLA VIKtORIjA 4 GIMNAzIjA ANtUNA VRANčIĆA GIMNAzIjALAC ŠIBENIK

ANA BIOčIĆ, ANA VILENICA, MARINA pEtROVIĆ, IVANA pULjIz, IVANA tODORIĆ, zDRAVKA pIpLICA, MAjA pULjIĆ, MARA LEŠINA, SLAVICA BEVANDA, KAtARINA pULjIĆ, ANA tODORIĆ, MARINA pILpLICA VODITELJ: GORDANA ŠABIĆ-tODORIĆ

33

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠ pRVA GIMNAzIjA DATUM I MJESTO 26.03.2010., VARAŽDIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zDENKO SEKELj, pROF. LIDIjA LEKIĆ - pUpIĆ, pROF. BRANIMIR ŠtIMEC, pROF. POLUFINALNE UTAKMICE SREDNjOŠKOLAC - GIMNAzIjALAC čK VIROVItICA ORAHOVICA - GIMNAzIjALAC KO UTAKMICA ZA 1. MJESTO SREDNjOŠKOLAC - GIMNAzIjALAC KO UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjALAC čK - VIROVItICA ORAHOVICA MJESTO KOpRIVNICA VARAŽDIN čAKOVEC ORAHOVICA 26:18 24:29
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

36:20 18:48

ŠŠD GIMNAZIJALAC KO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ GIMNAzIjALAC KO 2 pRAVA GIMNAzIjA VARAŽDIN SREDNjOŠKOLAC 3 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC čK 4 StjEpAN IVŠIĆ ORAHOVICA VIROVItICA ORAHOVICA

MARtINA GREGUREK, DIjANA BUKOVčAN, LEA CAREK, RAjKA BAGARIĆ, NIVES VEDRIŠ, SUzANA zEKO, jASMINA StjEpANOVIĆ, IRINA ŽNIDAR, pEtRA ŠIMUNIĆ, VIKtORIjA LUKIĆ, jOSIpA GREGURINA, jELENA LUK VODITELJ: NAtALIjA KUŠENIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE III. GIMNAzIjA - pRVA VIKtORIjA - KEMIčAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO III. GIMNAzIjA - VIKtORIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO pRVA - KEMIčAR MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 29:36 44:46
PRVOPLASIRANA EKIPA

76:24 67:43

ŠŠD VIKTORIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a VII. GIMNAzIjA VIKtORIjA III. GIMNAzIjA III. GIMNAzIjA pRIRODOSLOVNA ŠKOLA V. pRELOGA KEMIčAR I. GIMNAzIjA pRVA

SONjA BRKLjAčA, MARIjANA MAMIĆ, IVANA tIKVIĆ, NIKA pOpOVSKI, ANjA MAjStOROVIĆ, DINKA zDELAR, ANA LUBURIĆ, jOSIpA ANĐAL, ELA GRACIN, MARINA IVANOVIĆ, KRIStINA KOVAč, KAtARINA jURAS VODITELJ: pEtAR pARADŽIK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA StRUKOVNA ŠKOLA GOSpIĆ DATUM I MJESTO 29.03.2010., GOSpIĆ NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DUBRAVKO MESIĆ, pREDSjEDNIK tENA KRMpOtIĆ, čLAN tINA KRMpOtIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE EKONOMISt - ŠŠK StRUKOVNE ŠKOLE DOMINIK SAVIO - VINICA UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMISt - VINICA UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠK StRUKOVNE ŠKOLE - DOMINIK SAVIO MJESTO pULA DUGA RESA GOSpIĆ RIjEKA 37:36 47:34
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

63:52 48:51

ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a EKONOMSKA ŠKOLA EKONOMISt SREDNjA ŠKOLA DUGA RESA VINICA StRUKOVNA ŠKOLA GOSpIĆ ŠŠK StRUKOVNE ŠKOLE SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO

ANA-MARIjA KALFIĆ, ILENIA LALIĆ, KORINA MARAS, MAjA pERCAN, NINA pREMASUNAC, MARINA RIStIĆ, jELENA StOjAK, IVONA OSMAN, NOA SRŠEN, SARA tERLEVIĆ, MAjA VUKOVIĆ, MAtEA BILEtA VODITELJ: IGOR pRENz

34

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, Gradska sportska dvorana, Crikvenica GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD GIMNAzIjALAC (Ko) KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Knolmajer NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Knolmajer – predsjednik povjerenstva 2. Igor prenz 3. Natalija Kušenić II. Kolo 11.00 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC (Im) - ŠŠD GYMNICUS III. Kolo 13.30 sati GIMNAzIjALAC (Ko) - GIMNAzIjALAC (Im) 32:48 54:38 42:46 GRUPA B I. Kolo 09.45 sati ŠŠD GVG - ŠŠD EKONOMISt II. Kolo 12.15 sati ŠŠD VIKtORIjA - ŠŠD GVG III. Kolo 14.45 sati ŠŠD EKONOMISt - ŠŠD VIKtORIjA 31:37 39:21 29:27

KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD EKONOMISt 48:35

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 08.15 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC (Im) - ŠŠD GVG 59:24 46:32 41:38 55:34

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD GIMNAzIjALAC VIKtORIjA GIMNAzIjALAC GVG GYMNICUS EKONOMISt

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA GIMNAzIjA DR. MAtE UjEVIĆA VII. GIMNAzIjA GIMNAzIjA - FRAN GALOVIĆ KOpRIVNICA GIMNAzIjA VELIKA GORICA I GIMNAzIjA OSIjEK EKONOMSKA ŠKOLA pULA

MJESTO Imotski zagreb Koprivnica Velika Gorica Osijek pula

2. utakmica poluzavršnice 09.30 sati ŠŠD VIKtORIjA - ŠŠD GIMNAzIjALAC (Ko) za III. mjesto 10.45 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC (Ko) - ŠŠD GVG za I. mjesto 12.00 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC (Im) - ŠŠD VIKtORIjA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Ana Biočić, Ana Vilenica, Marina Petrović, Ivana Puljiz, Ivana Todorić, Zdravka Piplica, Maja Puljić, Mara Lešina, Slavica Bevanda, Katarina Puljić, Ana Todorić, Marina Pilplica VODITELJ: Gordana Šabić-Todorić

35

5.3. REZULTATI

RUKOMET

36

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Dragutina Domjanića DATUM I MJESTO 17. 03. 2010., Sveti Ivan zelina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivančica Valek, prof. tzK-e Gordana čosić, prof. hrvatskog j. Maja Rađenović-Fijan, ŽŠŠSzŽ R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

POLUFINALNE UTAKMICE ŠŠD petrovsko - ŠŠD tadija ŠŠD Rovi - ŠŠD prva UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠŠD tadija - ŠŠD Rovi UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠD petrovsko - ŠŠD prva MJESTO Rude petrinja Bjelovar petrovsko 16:20 16:24
PRVOPLASIRANA EKIPA

11:26 24:13

ŠŠD ROVI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a OŠ Rude ŠŠD Rovi OŠ Dragutina tadijanovića ŠŠD tadija ŠŠD prva I. osnovna škola Bjelovar ŠŠD petrovsko OŠ Antuna Mihanovića

ANDREj tRčAK, MARKO KOŠčICA, FILIp CVEtKOVIĆ, ANtONIO SKENDEROVIĆ, ANDREj SKENDEROVIĆ, MARtIN KUpRES, tOMISLAV ŠtAjNKLER, DOMAGOj SENIčAR, LUKA pLEVKO, LOVRO GAĆA, KRIStIjAN tANKOVIĆ, DOMINIK FULIR VODITELJ: MILAN jELENIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ.kralja tomislava, Našice DATUM I MJESTO 12.03.2010., Školska sportska dvorana, Našice NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marko Žigić, prof. kineziologije josip Elez, prof. kineziologije Goran Mlakar, prof. kineziologije R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ. Kralja tomislava OŠ. Bartola Kašića OŠ. Antuna Kanižlića OŠ. Blaž tadijanović POLUFINALNE UTAKMICE tomislav - Sokolovac podvinje - Novoselac UTAKMICA ZA 1. MJESTO tomislav - Novoselac UTAKMICA ZA 3. MJESTO Sokolovac - podvinje MJESTO Našice Vinkovci požega Slavonski Brod 12:24 23:14
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

25:10 14:21

ŠŠD TOMISLAV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a tomislav Novoselac Sokolovac podvinje

NIKOLA NjEGOVAN, DANIEL HVIzDAK, DINKO KORADE, MAtEO pEIčIĆ, MAtEO BOŠNjAK, IGOR VUKOBRAtOVIĆ, KREŠIMIR IVIĆ, SLAVKO MIHALj, BRUNO NOCI, DOMAGOj KNEŽEVIĆ, IVAN tESKERA, SLAVEN KUBAŠA VODITELJ: MARKO ŽIGIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE POLUFINALNE UTAKMICE “ARBANASI” - “KNEz tRpIMIR” “pREDOLAC” - “MLADI” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “ARBANASI” - “pREDOLAC” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “KNEz tRpIMIR” - “MLADI” MJESTO zADAR MEtKOVIĆ KAŠtEL GOMILICA ŠIBENIK 37 19:17 15:12
PRVOPLASIRANA EKIPA

17:16 15:11

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 30.3.2010., MEtKOVIĆ NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARtIN BOGOjE, pREDSjEDNIK MILE MILIĆ, čLAN StIpAN pRCE, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KRUNE KRStIĆA OŠ StjEpANA RADIĆA OŠ KNEzA tRpIMIRA OŠ jURjA DALMAtINCA

ŠŠD ARBANASI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “ARBANASI” “pREDOLAC” “KNEz tRpIMIR” “MLADI

IVAN ŠARE, LUKA StIpANOV, jOSIp MARŠAN, zVONIMIR MIŠURA, jOSIp pEROVIĆ, jOSIp KOtLAR, BEpO NIKpALj, StANKO MAtEŠIĆ, DORIAN KARUC, MAtE MASNOV, BORNA čERNE, MAtE VIDOV VODITELJ: ALBERt RADOVNIKOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OS IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG DATUM I MJESTO 28.04.2010., IVANEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. Kruno poje, prof. Dragutin Brezovec R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE pRELOG II OŠ VARAŽDIN jOSIpA KOzARCA VLADIMIR NAzOR

POLUFINALNE UTAKMICE pLAMEN - DRUGA MLADOSt - jUNIOR UTAKMICA ZA 1. MJESTO DRUGA - MLADOSt UTAKMICA ZA 3. MJESTO pLAMEN - jUNIOR MJESTO pRELOG VARAŽDIN SLAtINA KRIŽEVCI 11:19 20:26
PRVOPLASIRANA EKIPA

9:18 30:15

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt DRUGA jUNIOR pLAMEN

FILIp HOzjAN, MARKO ŽIDOV, zORAN MARtINčEVIĆ, HRVOjE MALEK, jOSIp NAjMAN, NIKOLA ŠEStAN, MARKO SERMEK, DINO VLAŠIĆ, LUKA SERMEK, VItO ŠEStAN, KRUNOSLAV tRUpKOVIĆ, FILIp SEčAN VODITELJ: BOŽIDAR ŽEGARAC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA FELIX - tIGAR MALEŠNICA - DUBEC UTAKMICA ZA 1. MJESTO FELIX - MALEŠNICA UTAKMICA ZA 3. MJESTO tIGAR - MALEŠNICA MJESTO zAGREB zAGREB SESVEtE N/A -:19:20
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 20.02.2010. ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. IVO RAtEj, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ MALEŠNICA OŠ IVANA MAŽURANIĆA OŠ LUKA N/A

POLUFINALNE UTAKMICE 23:10 2:0 (BB)

ŠŠD MALEŠNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MALEŠNICA FELIX tIGAR N/A

ŠIME DUVANčIĆ, jANKO GAMILEC, NIKOLA ORŠANIĆ, MAtEj ŠtRIGA, BRUNO VILI zOBEC, FRAN BLAŽEVIĆ, KRIStIjAN KOtA, IVAN RAK, FRANjO čIčAK, GABRIjEL zELjKO, ADRIjAN MARIčIĆ-BAjRAMALjI, ANtE pRSKALO VODITELJ: ILIjA jURENDIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA pRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN DATUM I MJESTO 12.04.2010. OGULIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zVONKO RANOGAjEC, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN StEVO ŠLAt, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE O.Š. zAMEt O.Š.VEzMASLOV GRŽALjA O.Š.GRABRIK O.Š S.S.KRANjčEVIĆ POLUFINALNE UTAKMICE USKOK - FONtANA zAMEt - GRABRIK UTAKMICA ZA 1. MJESTO FONtANA - zAMEt UTAKMICA ZA 3. MJESTO USKOK - GRABRIK MJESTO RIjEKA BUzEt KARLOVAC SENj 7:19 15:20
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

13:17 16:13

ŠŠD ZAMET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a zAMEt FONtANA GRABRIK USKOK 38

IVAN ANDRIčEVIĆ, IVAN VUNDAč, FRANE tADIĆ, EDUARD jUREtIĆ, jAKOV BLEčIĆ, ANDRO RIBARIĆ, ADNAN ISLAMOVIĆ, FILLIp OŽBOLt, SANjIN GALINA, MAtIjA HRVAtIN, FILIp MOčINIĆ, tIN ŠKORIĆ VODITELJ: VjEKOSLAV SARDELIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, SRC 3. Maj, Rijeka GRUPA A I. Kolo, 08.40 sati ŠŠD ROVI - ŠŠD zAMEt KOORDINATOR NATJECANJA Željko Holer NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Željko Holer – predsjednik povjerenstva 2. Vjekoslav Sardelić 3. Marko Žigić II. Kolo, 10.10 sati ŠŠD ARBANASI - ŠŠD ROVI III. Kolo, 11.40 sati ŠŠD zAMEt - ŠŠD ARBANASI 17:11 13:19 17:21 GRUPA B I. Kolo 09.25 sati ŠŠD MLADOSt - ŠŠD MALEŠNICA II. Kolo 10.55 SATI ŠŠD tOMISLAV - ŠŠD MLADOSt III. Kolo 12.25 sati ŠŠD MALEŠNICA - ŠŠD tOMISLAV 18:16 15:21 22:21

RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati ŠŠD ARBANASI - ŠŠD tOMISLAV 24:16

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati ŠŠD zAMEt - ŠŠD MALEŠNICA 16:17 17:18 12:21 18:21

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD MLADOSt MALEŠNICA ROVI zAMEt ARBANASI tOMISLAV

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA pRELOG OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA OSNOVNA ŠKOLA RUDE OSNOVNA ŠKOLA zAMEt OSNOVNA ŠKOLA KRUNE KRStIĆA OSNOVNA ŠKOLA KRALjA tOMISLAVA

MJESTO prelog zagreb Samobor Rijeka zadar Našice

2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati ŠŠD ROVI - ŠŠD MLADOSt za III. mjesto, 09.50 sati ŠŠD zAMEt - ŠŠD ROVI za I. mjesto, 10.35 sati ŠŠD MALEŠNICA - ŠŠD MLADOSt

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Filip Hozjan, Marko Židov, Zoran Martinčević, Hrvoje Malek, Josip Najman, Nikola Šestan, Marko Sermek, Dino Vlašić, Luka Sermek, Vito Šestan, Krunoslav Trupković, Filip Sečan VODITELJ: Božidar Žegarac

39

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Dragutina Domjanića DATUM I MJESTO 17.3.2010., Sveti Ivan zelina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivančica Valek, prof. tzK-e Gordana čosić, prof. hrvatskog j. Maja Rađenović-Fijan, ŽŠŠSzŽ R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE I. Osnovna škola Bjelovar OŠ Stjepana Basaričeka OŠ Mate Lovraka OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

POLUFINALNE UTAKMICE ŠŠD zabok - ŠŠD Vihor-Ivanić Grad ŠŠD Vihor-Kutina - ŠŠD prva UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠŠD Vihor-Ivanić Grad - ŠŠD prva UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠD zabok - ŠŠD Vihor-Kutina MJESTO Bjelovar Ivanić-Grad Kutina zabok 10:20 5:12
PRVOPLASIRANA EKIPA

14:20 9:14

ŠŠD PRVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠŠD prva ŠŠD Vihor-Ivanić Grad ŠŠD Vihor-Kutina ŠŠD zabok

VANESA MARKANOVIĆ, MARtA LOVRAK, MAjA ŽALAC, MARtINA ŠĆIREK, jELENA BOjčEtA, IVANA čEREpINKO, MARIjA RAjIĆ, IVA tOKLIĆ, MARIjA BOŠNjAK, DOROtEA KOREN, pEtRA MIKLIčAN, REA BEDEKOVIĆ VODITELJ: DEjANA BAjSIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA O.Š. MAtIjA ANtUN RELjKOVIĆ-CERNA DATUM I MJESTO 09.03.2010., O.Š. MAtIjA ANtUN RELjKOVIĆ-CERNA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ILIjA GRGIĆ, pROFESOR MIROSLAV GAGRO zDRAVKO MAK, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE O.Š. DARDA O.Š.M.A.RELjKOVIĆ-CERNA O.Š. VjEKOSLAV KLAIĆ O.Š. MLADOSt POLUFINALNE UTAKMICE VjEKOSLAV KLAIĆ - tOMISLAV DARDA - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO tOMISLAV - DARDA UTAKMICA ZA 3. MJESTO VjEKOSLAV KLAIĆ - MLADOSt MJESTO DARDA CERNA GARčIN jAKŠIĆ 10:7 11:13
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

6:12 19:14

ŠŠD DARDA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DARDA tOMISLAV VjEKOSLAV KLAIĆ MLADOSt

IVONA GUSKIĆ, MARIjANA SRAKA, LEA MARtINKO, MAttEA GREGORAC, MAtEjA OROz, BOjANA pOpADIĆ, KAtARINA čIčAK, MARIjANA pRUGOVIĆ, IVANA MARIĆ, ANAMARIjA ŠODOLOVAC, jOSIpA ŠUMANOVAC, AMRA HODŽIĆ VODITELJ: jANOŠ BONI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Dubrovačko neretvanske žup. POLUFINALNE UTAKMICE “pLOčE” - “StANOVI” “SALONA” - “OLUjA” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “pLOčE” - “SALONA” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “StANOVI” - “OLUjA” MJESTO pLOčE SOLIN KNIN zADAR 9:20 15:10
PRVOPLASIRANA EKIPA

22:12 15:9

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 14. 03. 2010., pLOčE, GRADSKA ŠpORtSKA DVORANA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BORIS KRStIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ANtE MAREVIĆ, čLAN SINIŠA SpREMO, čLAN R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD PLOČE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ “VLADIMIR NAzOR” “pLOčE” “SALONA” OŠ VjEKOSLAVA pARAĆA OŠ DOMOVINSKE zAHVALNOStI “OLUjA” “StANOVI” OŠ “StANOVI”

pAVA ŽDERIĆ, MILENA KEŽIĆ, ANDREA KLARIĆ, LUCIjA BAtUR, MARIjA RADOŠ, IVA pEtROVIĆ, ANĐELA LAKIĆ, REA BARBIR, DORIS DUGANDŽIĆ, IVA pAŽIN, ENA tOLj, MARINELA KRAMAR VODITELJ: FRANO BOŽIĆ

40

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OS IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG DATUM I MJESTO 28. 04. 2010., IVANEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. Kruno poje, prof. Dragutin Brezovec R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE ANtUN NEMčIĆ GOStOVSKI - VIHOR IKS - SOKOL UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIHOR - SOKOL UTAKMICA ZA 3. MJESTO ANtUN NEMčIĆ GOStOVSKI - IKS MJESTO čAKOVEC pItOMAčA KOpRIVNICA IVANEC 18:16 12:10
PRVOPLASIRANA EKIPA

8:14 13:16

ŠŠD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a VIHOR StRAHONINEC SOKOL pEtRA pRERADOVIĆA ANtUN NEMčIĆ GOStOVSKI ANtUN NEMčIĆ GOStOVSKI IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG IKS

StELA pOSAVEC, pAULA pOSAVEC, KLARA VINKOVIĆ, LARA pONGREC, tEA tOMpOŠ, NIKOLINA zADRAVEC, LORENA AHEL, MELANI BALIĆ, KLARA BALIĆ, SARA DOMINIĆ, NIKOLINA LADIĆ, SARA pOSAVEC VODITELJ: SINIŠA tRAjBOR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. IVO RAtEj, pROF. DAMIR BRAjKOVIĆ, pROF. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ BREStjE OŠ MALEŠNICA OŠ ŽUtI BRIjEG OŠ BREzOVICA

POLUFINALNE UTAKMICE BREStjE - BREzOVICA ŽUtAC - MALEŠNICA UTAKMICA ZA 1. MJESTO BREStjE - MALEŠNICA UTAKMICA ZA 3. MJESTO BREzOVICA - ŽUtAC MJESTO SESVEtE zAGREB zAGREB zAGREB 11:19 19:18
PRVOPLASIRANA EKIPA

22:5 13:27

ŠŠD BRESTJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a BREStjE MALEŠNICA ŽUtAC BREzOVICA

ANAMARIjA KOŽIĆ, DORA GERECI, IVANA jOSIpOVIĆ, VALENtINA DODIG, LUCIjA pERAICA, MARIjA GALIĆ, MONIKA BEŠEN, ANtONIjA ŠIBENIK VODITELJ: zRINKA GREDELj tOLIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA pRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN DATUM I MJESTO 15.04.2010., OGULIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zVONKO RANOGAjEC, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN StEVO ŠLAt, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE O.Š.IVAN MAŽURANIĆ O.Š S.S.KRANjčEVIĆ O.Š.MARIjE LINE O.Š.GRABRIK POLUFINALNE UTAKMICE GRABRIK - DELFIN USKOK - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO DELFIN - USKOK UTAKMICA ZA 3. MJESTO GRABRIK - MLADOSt MJESTO NOVI VINODOLSKI SENj UMAG KARLOVAC 10:13 20:15
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

6:15 11:9

ŠŠD DELFIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DELFIN USKOK MLADOSt GRABRIK

DORIS ANtIĆ, KLARA KOCMANIĆ, MARINA KOMADINA, ALMA MEŠINOVIĆ, ANAMARIjA NjEŽIĆ, ANA pApIĆ, LEA pEtRINOVIĆ, MAjDA HALEpOVIĆ, ANjA SMOLčIĆ, MARIjEtA LEKAj, IVA tOMIĆ, tINA VERGIĆ VODITELJ: zVONIMIR KUtIjA

41

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana, Malinska GRUPA A I. Kolo 08.40 sati ŠŠD DELFIN - ŠŠD pRVA KOORDINATOR NATJECANJA Siniša Ivanišević NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Siniša Ivanišević – predsjednik povjerenstva 2. Marija Nemec 3. Dejana Bajsić II. Kolo 10.10 sati ŠŠD BREStjE - ŠŠD DELFIN III. Kolo 11.40 sati ŠŠD pRVA - ŠŠD BREStjE 11:11 13:18 7:9 GRUPA B I. Kolo 09.25 sati ŠŠD DARDA - ŠŠD VIHOR II. Kolo 10.55 sati ŠŠD pLOčE - ŠŠD DARDA III. Kolo 12,25 sati ŠŠD VIHOR - ŠŠD pLOčE RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati pRVA - VIHOR MJESTO ploče čakovec Novi Vinodolski Bjelovar Darda Sesvete 2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati DELFIN - pLOčE UTAKMICA ZA 3. MJESTO, 09.50 sati pRVA - DELFIN UTAKMICA ZA 1. MJESTO, 10.35 sati VIHOR - pLOčE 13:17 8:9 10:14 12:14 (10:10) 9:13 19:11 15:17

RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati BREStjE - DARDA 15:23

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD pLOčE VIHOR DELFIN pRVA DARDA BREStjE

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAzOR” OSNOVNA ŠKOLA StRAHONINEC OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA I. OSNOVNA ŠKOLA BjELOVAR OSNOVNA ŠKOLA DARDA OSNOVNA ŠKOLA BREStjE

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČE NASTUPILA JE U SASTAVU: Pava Žderić, Milena Kežić, Andrea Klarić, Lucija Batur, Marija Radoš, Iva Petrović, Anđela Lakić, Rea Barbir, Doris Dugandžić, Iva Pažin, Ena Tolj, Marinela Kramar VODITELJ: Frano Božić

42

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjOŠKOLSKI CENtAR BjELOVAR DATUM I MJESTO 25. 03. 2010., BjELOVAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ LIDIjA NOVOSEL, ravnateljica škole tOMISLAV FLINtA, tajnik SŠŠD BBŽ R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE tEHNIčAR Bj - MLADOSt 1957 SOKOL - tEHNIčAR Kt UTAKMICA ZA 1. MJESTO tEHNIčAR Bj - tEHNIčAR Kt UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOSt 1957 - SOKOL MJESTO BjELOVAR KUtINA SAMOBOR zLAtAR 24:14 21:19
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

15:10 12:18

ŠŠD TEHNIČAR BJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a tEHNIčKA ŠKOLA BjELOVAR tEHNIčAR Bj tEHNIčKA ŠKOLA KUtINA tEHNIčAR Kt SREDNjA StRUK. ŠKOLA SAMOBOR MLADOSt 1957 SREDNjA ŠKOLA zLAtAR SOKOL

KRIStIjAN ĐIVIĆ, DINO KOLOVRAt, DAVID MILIčEVIĆ, MARKO MEDVED, tONI GRKINIĆ, IVAN ŠpOLjARIĆ, DARIO MINIGO, MARKO IVANKOVIĆ, tOMISLAV HERCEG, IVAN BURKOVAC, MIRAN VALINčIĆ, NAtKO MERHAR VODITELJ: zDENKO KUNA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz BRODSKO pOSAVSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 15.03.2010., Sportska dvorana “Brod” - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Davorin Bašić zvonko Brajković R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjA - AGRO EKOSt - tEHNIčAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO AGRO - EKOSt UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjA - tEHNIčAR MJESTO ĐAKOVO VINKOVCI pOŽEGA SLAVONSKI BROD 15:13 12:16
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

8:15 10:6

ŠŠD EKOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Srednja strukovna škola Braće Radića EKOSt poljoprivredno šumarska škola AGRO Gimnazija požega GIMNAzIjA tehnička škola tEHNIčAR

NIKOLA MItROVIĆ, MARKO pULjIĆ, MISLAV pEtROVIĆ, MISLAV MIOčEVIĆ, jOSIp pUNDA, DAVOR pOLjIčAK, NIKOLA jOSIpOVIĆ, ANtONIO jOzIpOVIĆ, DENIS tOt, KREŠIMIR KLEpO, ROBERt SELEC, MIHOVIL LOzIĆ VODITELJ: DARIO jAGODIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKOG ŠpORtA zADARSKE ŽUpANIjE POLUFINALNE UTAKMICE MEDICINAR - jELSA NARONA - BLANDONA UTAKMICA ZA 1. MJESTO jELSA - NARONA UTAKMICA ZA 3. MJESTO MEDICINAR - BLANDONA MJESTO MEtKOVIĆ HVAR ŠIBENIK BIOGRAD N/M 43 16:10 19:20
PRVOPLASIRANA EKIPA

10:15 13:8

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 22.04.2010., zADAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jADRANKA DUVANčIĆ, predsjednik MILAN zEKANOVIĆ, član KONStANtIN ANIĆ, član R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD NARONA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SŠ MEtKOVIĆ NARONA jELSA SŠ HVAR MEDICINSKA I KEMIjSKA ŠKOLA MEDICINAR SŠ BIOGRAD BLANDONA

DRAGO KALEB, tONI pEHAR, MARKO ILIĆ, IVAN SENtA, ILIjA BROzOVIĆ, jURE KOzINA, LEON pAVLOVIĆ, ANtONIO BEBIĆ, BRANIMIR VUčKOVIĆ, jOSIp KEŽIĆ, MAtE VOLAREVIĆ, LEON DODIG VODITELJ: IVAN ŠpRLjE

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SS SREDNjA ŠKOLA IVANEC DATUM I MJESTO 27.04.2010., IVANEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josipa polančec, prof. Branka pavić, prof. POLUFINALNE UTAKMICE SREDNjOŠKOLAC - I - tIOŠ SREDNjOŠKOLAC - K - GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO SREDNjOŠKOLAC - I - GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO tIOŠ - SREDNjOŠKOLAC - K MJESTO IVANEC VIROVItICA čAKOVEC KOpRIVNICA 25:14 22:12
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

22:16 13:21

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC - I
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SREDNjA ŠKOLA IVANEC SREDNjOŠKOLAC - I 2 GIMNAzIjA pEtRA pRERADOVIĆA GIMNAzIjA 3 tEHNIčKA, IND. OBRtN. I ŠKOLA tIOŠ 4 SREDNjA ŠKOLA KOpRIVNICA SREDNjOŠKOLAC - K

MAtIjA MAtUčEC, KRUNO KUčEj, KRIStIjAN ŠtEFIčAR, MAtIjA IVANUŠIĆ, DARKO BREGOVIĆ, MAtEj SEVER, MARtIN ŠOŠtAR, ROBERt ŠtEFIčAR, VANjA KUŠEN, IVAN BREzIĆ, tEODOR KELEMEN, jURICA VIDAčEK VODITELJ: VLADIMIR CANjUGA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010. ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR

POLUFINALNE UTAKMICE UM - pRVA RUĐER - III. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO UM - III. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO pRVA - RUĐER MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 15:17 16:17
PRVOPLASIRANA EKIPA

23:9 15:16

ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 III. gimnazija III. GIMNAzIjA 2 Srednja škola Sesvete UM 3 tehnička škola Ruđera Boškovića RUĐER 4 pRVA I. gimnazija

KARLO DOLENčIĆ, IVAN KEREtA, LUKA GALIĆ, IVAN VOjNOVIĆ, MAtEO SEFERI, MAtIjA MARKAS, FILIp MILAK, KRIStIjAN VOLAR, jOSIp LEKO, MARKO MIHALjEVIĆ, MARKO čALIĆ, GRGUR BULOVIĆ VODITELJ: VLADIMIR pERVAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Mate Blažine Labin DATUM I MJESTO 15.04.2010. LABIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zlatko Arapović, prof. julija Štemberga, prof. Siniša Verbanac, dipl.ecc R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE Rijeka - Senj Ogulin - Duga UTAKMICA ZA 1. MJESTO Rijeka - Ogulin UTAKMICA ZA 3. MJESTO Senj - Duga MJESTO Rijeka Ogulin Labin Senj 10:18 23:17
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

20:7 16:12

ŠŠD RIJEKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Selezijanska klasična gimnazija Rijeka Obrtnička i tehnička škola Ogulin Srednja škola Mate Blažine Duga Srednja škola pavla Rittera Vitezovića Senj 44

MARIN ĐURICA, DINO BAĆIĆ, MAtEO BELUŠIĆ, MAtKO ABRAMOVIĆ, ROLAND MARŠANIĆ, MAtEj tIĆIĆ, jURICA GRBIĆ, LUKA BUKVIĆ, FILIp DOMIKA, CIpRIjAN CRLjENKO, tONI KAtALINIĆ, MARIN SORIĆ VODITELJ: MIRNA BAčIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 21. i 22. svibnja, SRC 3. Maj, Rijeka GRUPA A I. Kolo, 08.40 sati lll. GIMNAzIjA - DOMINIK SAVIO KOORDINATOR NATJECANJA Željko Holer NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Željko Holer – predsjednik povjerenstva 2. Mirna Bačić 3. Dario jagodić II. Kolo, 10.10 sati SREDNjOŠKOLAC - lll. GIMNAzIjA III. Kolo, 11.40 sati DOMINIK SAVIO - SREDNjOŠKOLAC 12:18 23:14 14:8 GRUPA B I. Kolo, 09.25 sati EKOSt - NARONA II. Kolo, 10.55 SATI tEHNIčAR - EKOSt III. Kolo, 12.25 sati NARONA - tEHNIčAR 13:14 22:23 13:16

RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati DOMINIKV SAVIO - EKOS 23:18

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati SREDNjOŠKOLAC - tEHNIčAR 21:13 14:16 22:16 13:10

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD SREDNjOŠKOLAC NARONA tEHNIčAR lll. GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO EKOSt

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA SREDNjA ŠKOLA IVANEC SREDNjA ŠKOLA MEtKOVIĆ tEHNIčKA ŠKOLA BjELOVAR III. GIMNAzIjA SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA SREDNjA StRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

MJESTO Ivanec Metković Bjelovar zagreb Rijeka Đakovo

2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati III. GIMNAzIjA - NARONA za III. mjesto, 09.50 sati tEHNIčAR III. GIMNAzIjA za I. mjesto, 10.35 sati SREDNjOŠKOLAC - NARONA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Matija Matučec, Kruno Kučej, Kristijan Štefičar, Matija Ivanušić, Darko Bregović, Matej Sever, Martin Šoštar, Robert Štefičar, Vanja Kušen, Ivan Brezić, Teodor Kelemen, Jurica Vidaček VODITELJ: Klaus Lind

45

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjOŠKOLSKI CENtAR BjELOVAR DATUM I MJESTO 25.3.2010., BjELOVAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC, predsjednik SŠŠD BBŽ LIDIjA NOVOSEL, ravnateljica škole tOMISLAV FLINtA, tajnik SŠŠD BBŽ R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE AUGUStIN - MLADOSt GROM - MARtIN UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOSt - MARtIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO AUGUStIN- GROM MJESTO DUGO SELO BjELOVAR KUtINA zABOK 18:13 16:19
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

13:23 11:18

ŠŠD MARTIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SREDNjA ŠKOLA DUGO SELO MARtIN GIMNAzIjA BjELOVAR MLADOSt SREDNjA ŠKOLA tINA UjEVIĆA AUGUStIN SREDNjA ŠKOLA zABOK GROM

ANDREA MIKULIĆ, IVANA MARAKOVIĆ, MONIKA RAjNER, IVANA MIKULIĆ, ANDRIjANA MAMUzA, ANĐELINA ŠUKER, jOSIpA ĐURAK, LUCIjA MARjANčIĆ, MARINA SLIŠKOVIĆ, KAtARINA KAMpIĆ, EVA KRStANOVIĆ, IVANA MEčIĆ VODITELJ: MIRjANA pRELEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 25.03.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ MARIjAN RUDEŽ DARIO pISKER R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjALAC - GIMNAzIjA MLADOSt 96 - MEDIVEt UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjALAC - MEDIVEt UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjA - MLADOSt 96 MJESTO VINKOVCI SLAVONSKI BROD ĐAKOVO pOŽEGA 5:16 9:11
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

6:5 11:13

ŠŠD MEDIVET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a zDRAVStVENA I VEtERINARSKA ŠKOLA MEDIVEt GIMNAzIjA MAtIjA MESIĆ GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA A.G.MAtOŠA MLADOSt 96 GIMNAzIjA GIMNAzIjA

KAtARINA pOtIHA, SINDY BUDIMIR, ANtONIA tOKIĆ, ANA LAtIN, KAtARINA LAtIN, ANtONELA NUIĆ, IVONA BARIĆ, tEA ŠtRKALj, BARBARA tRBOjEVIĆ, ANA MARIjA čOVIĆ, BARBARA KUjADIN VODITELJ: ANtUN pAVLOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKOG ŠpORtA zADARSKE ŽUpANIjE POLUFINALNE UTAKMICE pLOčA - NAzOR LOVRE MONtI - V. NAzOR UTAKMICA ZA 1. MJESTO pLOčA - LOVRE MONtI UTAKMICA ZA 3. MJESTO NAzOR - V. NAzOR MJESTO pLOčE KNIN SpLIt zADAR 16:14 16:13
PRVOPLASIRANA EKIPA

9:4 22:13

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 26. 03. 2010., zADAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MILAN zEKANOVIĆ, prof.tzK LORIS VIDAKOVIĆ, prof.tzK HELENA HORDOV, prof.tzK R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD PLOČA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SŠ fra ANDRIjE KAčIĆA MIOŠIĆA pLOčA SŠ LOVRE MONtIjA LOVRE MONtI V. GIMNAzIjA VLADIMIR NAzOR NAzOR GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA V. NAzOR

tEA pIjEVIĆ, ELIzABEtA DOMIĆ, tONKA pRUSAC, KRIStINA ŽDERIĆ, RENAtA KEŽIĆ, LUCIjA pAVLOVIĆ, MARIjA pINtAR, ANDREA ŠALINOVIĆ, NEVENA NIKOLAC, ANĐELA MARINOVIĆ, MIA zDOVC, VINKICA ŽDERIĆ VODITELJ: ANtE MAREVIĆ

46

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SS SREDNjA ŠKOLA IVANEC DATUM I MJESTO 27. 04. 2010., IVANEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josipa polančec, prof. Branka pavić, prof. POLUFINALNE UTAKMICE SREDNjOŠKOLAC - I - GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA - SREDNjOŠKOLAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjALAC - SREDNjOŠKOLAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO SREDNjOŠKOLAC - I - GIMNAzIjA MJESTO KOpRIVNICA čAKOVEC VIROVItICA IVANEC 17:18 13:22
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

9:10 22:23

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SREDNjA ŠKOLA KOpRIVNICA SREDNjOŠKOLAC 2 GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA 3 GIMNAzIjA pEtRA pRERADOVIĆA GIMNAzIjA 4 SREDNjA ŠKOLA IVANEC SREDNjOŠKOLAC - I

SARA BRGLES, VEDRANA StANčIR, LEA VUKOjEVIĆ, jOSIpA HUDINčEC, MIRNA pURIĆ, IVANA KOREN, ANA-MARIjA pEtI, ANtONIA jUKIĆ, IVA pONGREC, ANA VERčEVIĆ, MIRNA GAŠpARIĆ, ANDREA čOVIĆ VODITELJ: tAMARA tOMIŠA-GEčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE UM - KROA-HtŠ KEMIčAR - III. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO UM - III. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO KROA-HtŠ - KEMIčAR MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 10:22 19:10
PRVOPLASIRANA EKIPA

16:12 10:14

ŠŠD UM
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Srednja škola Sesvete UM III. GIMNAzIjA III. Gimnazija prirodosl. škola Vladimira preloga KEMIčAR KROA-HtŠ Hotelijersko turistička škola

LUCIjA MILIčEVIĆ, MAjA NUjIĆ, MARIjA MILIĆ, SABRINA ĐAKOVIĆ, IVA SIROGLAVIĆ, ANDREA pOŠtOLKA, tARRA BEzjAK, LEA KOSI, FRANKA ŠEBEK, LUCIjA jELOVEčKI, MARINA RELOtA, BOŽENA MALIĆ VODITELJ: ŽELjKA VIDOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola “Vladimir Gortan” B U j E DATUM I MJESTO 20.04.2010., BUjE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Roberto Fatorić Ana zubčić Kuhar, ravnatelj Valentino Štingl, prof. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Ekonomska škola Mije Mirkovića Ekonomist 2 zmaj Vladimir Gortan” 3 Gimnazija Karlovac Olimpija 1908. MJESTO Rijeka Buje Karlovac POLUFINALNE UTAKMICE Ekonomist - zmaj zmaj - Olimpija 1908. Ekonomist - Olimpija 1908. 19:11 13:11 15:9

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KRIStINA jURAC, SANjA KUStURIN, IRIS BRADANOVIĆ, MILA tOtO, KRIStINA AFRIĆ, DEjANA MILOSAVLjEVIĆ, GABRIjELA DRAMAC, IVANA jURIčIĆ, MARtINA jURIŠIĆ, KARLA GVAčIĆ, LAURA FUMIS, pAtRICIjA pERKOVIĆ VODITELJ: MIRA VUčAK

47

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 21. i 22. svibnja, Sportska dvorana, Malinska GRUPA A I. Kolo ,08.40 sati MEDIVEt - UM KOORDINATOR NATJECANJA Siniša Ivanišević NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Siniša Ivanišević – predsjednik povjerenstva 2. Mirjana prelec 3. tamara tomiša Gečić II. Kolo, 10.10 sati SREDNjOŠKOLAC - MEDIVEt III. Kolo, 11.40 sati UM - SREDNjOŠKOLAC 17:21 10:20 11:8 GRUPA B I. Kolo, 09.25 sati EKONOMISt - pLOčA II. Kolo, 10.55 sati MARtIN - EKONOMISt III. Kolo, 12,25 sati pLOčA - MARtIN 16:14 15:17 11:16

RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati UM - MARtIN 25:24

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.20 sati MEDIVEt - EKONOMISt 11:20 15:17 14:15 10:15

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD pLOčA EKONOMISt SREDNjOŠKOLAC MEDIVEt UM MARtIN

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA SREDNjA ŠKOLA FRA ANDRIjE KAčIĆA MIOŠIĆA EKONOMSKA ŠKOLA MIjE MIRKOVIĆA RIjEKA SREDNjA ŠKOLA KOpRIVNICA zDRAVStV. I VEtERIN. ŠKOLA DR. A. ŠtAMpARA SREDNjA ŠKOLA SESVEtE SREDNjA ŠKOLA DUGO SELO

MJESTO ploče Rijeka Koprivnica Vinkovci Sesvete Dugo Selo

2. utakmica poluzavršnice, 09.05 sati SREDNjOŠKOLAC - pLOčA UTAKMICA ZA 3. MJESTO, 09.50 sati MEDIVEt - SREDNjOŠKOLAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO, 10.35 sati EKONOMISt - pLOčA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČA NASTUPILA JE U SASTAVU: Tea Pijević, Elizabeta Domić, Tonka Prusac, Kristina Žderić, Renata Kežić, Lucija Pavlović, Marija Pintar, Andrea Šalinović, Nevena Nikolac, Anđela Marinović, Mia Zdovc, Vinkica Žderić VODITELJ: Ante Marević

48

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

5.4. REZULTATI

ODBOJKA

49

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 05. 03. 2010., BEDEKOVčINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE LOB - pOLEt UNA - zABOK UTAKMICA ZA 1. MJESTO LOB - zABOK UTAKMICA ZA 3. MJESTO pOLEt - UNA MJESTO zABOK SAMOBOR HRVAtSKA KOStAjNICA DARUVAR 1:2 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:1 0:2

ŠŠD ZABOK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG zABOK LOB BOGUMILA tONIjA UNA DAVORINA tRStENjAKA pOLEt VLADIMIRA NAzORA

BLAŽ tUĐA, DOMINIK CUjzEK, FILIp ĐURKAN, KARLO MAK, MARKO GALAC, MARKO KOLAR, MARKO REpOVEčKI, MARtIN BAjS, MARtIN tUĐA, MIHAEL SINKOVIĆ, tONI tUĐA, VINKO KOtARSKI VODITELJ: ANDRIjA KRMEK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ VIŠNjEVAC DATUM I MJESTO 16.03.2010., OSIjEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VELjKO BENčIĆ, učitelj MIRNA RAjLE BROĐANANC DANIELA KUŽE R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ VIŠNjEVAC OŠ AUGUSt CESAREC OŠ LjUDEVItA GAjA OŠ ANtUNA KANIŽLIĆA POLUFINALNE UTAKMICE SOKOLOVAC - VIŠNjA MLADOSt (N. GRADIŠKA) - MLADOSt (IVANKOVO) UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIŠNjA - MLADOSt (IVANKOVO) UTAKMICA ZA 3. MJESTO SOKOLOVAC - MLADOSt (N. GRADIŠKA) MJESTO VIŠNjEVAC IVANKOVO NOVA GRADIŠKA pOŽEGA 0:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

0:2 0:2

ŠŠD VIŠNJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VIŠNjA MLADOSt (IVANKOVO) MLADOSt (N. GRADIŠKA) SOKOLOVAC

jURICA ŠUĆUR, tONI MILEŠEVIĆ, VID VLAŠIĆ, IVAN VRDOLjAK, DOMAGOj HRANIĆ, ŽIVKO BEŠLIĆ, MAtEj LONčAR, DOMAGOj MRŠE, zVONIMIR SKENDER, DANIjEL ŠtRASSER, NIKOLA VUKOVIĆ, LUKA IVKOVIĆ VODITELJ: DANE KONčAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE GALEB - VAL OStRŽIĆ - VIDICI UTAKMICA ZA 1. MJESTO GALEB - OStRŽIĆ UTAKMICA ZA 3. MJESTO VAL - VIDICI MJESTO KAŠtEL LUKŠIĆ ŠIBENIK zADAR VELA LUKA 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:0 2:1

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 19.3.2010., OŠ Vidici Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, pedsjednica Saveza Roko periša, tajnik Saveza Irena Rupić pietri, koordinator R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ OStROG OŠVIDICI OŠ SMILjEVAC OŠ VELA LUKA

ŠŠD OSTRŽIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a OStRŽIĆ VIDICI GALEB VAL 50

IVO MARčIĆ, MARKO SABLjIĆ, ANtON KOVAčEV, ALEN BAŠIĆ, jOSIp BAtARELO, DAMIR BOtIĆ, pEtAR VIŠIĆ, MARIN tOMIĆ, IVAN jUKIĆ, pEtAR SUčIĆ VODITELJ: MARKO MAtAS

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA SGC AtON NEDELIŠĆE DATUM I MJESTO 23. 03. 2010., NEDELIŠĆE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŽELjKO jAGEC, prof. tOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. KSENIjA KRANjčEC, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ NEDELIŠĆE OŠ VLADIMIR NAzOR II OŠ VŽ OŠ EUGENA KUMIčIĆA

POLUFINALNE UTAKMICE “SLAtINA” - “pLAMEN” “DRUGA” - “pUME” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “pLAMEN” - “pUME” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “SLAtINA” - “DRUGA” MJESTO NEDELIŠĆE KRIŽEVCI VARAŽDIN SLAtINA 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

0:2 0:2

ŠŠD PUME
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “pUME” “pLAMEN” “DRUGA” “SLAtINA”

KARLO NOVAK, DARIO LESAR, KARLO KOCIjAN, DOMAGOj KOŠIR, MAtEO SUtNjAK, BERNARD GAVEz, LEON ANtUNOVIĆ, MAtIjA CVEtKOVIĆ, MIROSLAV KORUNEK VODITELJ: jADRANKO KIRIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. IVO RAtEj, pROF. DAMIR BRAjKOVIĆ, pROF. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ AUGUStA CESARCA OŠ MAtE LOVRAKA OŠ MARINA DRŽIĆA OŠ VRBANI

POLUFINALNE UTAKMICE VIDRA - LOVRAK VRBANI - FERENŠčICA UTAKMICA ZA 1. MJESTO LOVRAK - FERENŠčICA UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIDRA - VRBANI MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 2:0 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

1:2 1:2

ŠŠD FERENŠČICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a FERENŠčICA LOVRAK VIDRA VRBANI

MARKO SEDLAčEK, jOSIp MARIĆ, BRANIMIR KOMpES, tOMISLAV MARINIĆ, zVONIMIR pRIMORAC, BORNA DEVčIĆ, LUKA BORjAN, FILIp HORVAt, ROBERt RIHtARIĆ, jAKOV jURE pERIŠA, tIN CVItKOVIĆ, FRAN MESAR VODITELJ: GORAN LASLAVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ VLADIMIRA NAzORA ROVINj DATUM I MJESTO 21.04.2010., ROVINj NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Cristina Marangon, prof. Suzana poropat-Božac, prof. Dino Makovac R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ VLADIMIRA NAzORA OŠ A.G.MAtOŠA OŠ R.K. jEREtOV OŠ BANIjA POLUFINALNE UTAKMICE ŠŠD Špital - ŠŠD Banije ŠŠD R.K.jeretov - ŠŠD Val UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠŠD Špital - ŠŠD Val UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠD Banije - ŠŠD R.K.jeretov MJESTO Rovinj Novalja Opatija Karlovac 51 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

2:0 0:2

ŠŠD VAL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠŠD Val ŠŠD Špital ŠŠD R.K.jeretov ŠŠD Banije

MAURO zAGOLIN, LUKA SOŠIĆ, KEMAL KENjAR, ADRIAN BRAjKOVIĆ, ANtONIO pERŠIĆ, LUCHAS NADI, SANDY KUHAR, ADAM GRGIĆ, zORAN DENIĆ, VIt pItzMOS, ANES KAUKOVIĆ, ŽELjKO ŽARIĆ VODITELJ: BOjANA BOLKOVIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, čavle GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD zABOK - ŠŠD OStROŽIĆ KOORDINATOR NATJECANJA Gianni Otochian NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Gianni Ottochian – predsjednik povjerenstva 2. Marko Matas 3. tihomir Crnković II. Kolo, 11.00 sati ŠŠD VIŠNjA - ŠŠD zABOK III. Kolo, 13.30 sati ŠŠD OStROŽIĆ - ŠŠD VIŠNjA 2:0 2:0 0:2 GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD FERENŠčICA - ŠŠD pUME II. Kolo, 12.15 sati ŠŠD VAL - ŠŠD FERENŠčICA III. Kolo, 14.45 sati ŠŠD pUME ŠŠD VAL RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.15 sati OStROŽIĆ - pUME MJESTO Kaštel Lukšić zagreb Višnjevac Nedelišče Rovinj zabok 2. utakmica poluzavršnice, 09.30 sati VIŠNjA - FERENŠčICA za III. mjesto, 10.45 sati ŠŠD pUME - ŠŠD VIŠNjA za I. mjesto, 12.00 sati ŠŠD OStROŽIĆ - ŠŠD FERENŠčICA 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0

ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 13.30 sati zABOK - VAL 0:2

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD OStRŽIĆ FERENŠčICA VIŠNjA pUME VAL zABOK

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OŠ OStROG OŠ AUGUStA CESARCA OŠ VIŠNjEVAC OŠ NEDELIŠĆE OŠ V. NAzORA - SE “V. NAzOR” OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSTRŽIĆ NASTUPILA JE U SASTAVU: Ivo Marčić, Marko Sabljić, Anton Kovačev, Alen Bašić, Josip Batarelo, Damir Botić, Petar Višić, Marin Tomić, Ivan Jukić, Petar Sučić VODITELJ: Marko Matas

52

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 05.03.2010., BEDEKOVčINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE MLADOSt čAzMA LjUDEVIt GAj ANtUNA MIHANOVIĆA

POLUFINALNE UTAKMICE KLANjEC - VIHOR čAzMANSKI DABROVI - GAj UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIHOR - čAzMANSKI DABROVI UTAKMICA ZA 3. MJESTO KLANjEC - GAj MJESTO LEKENIK čAzMA zApREŠIĆ KLANjEC 0:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

0:2 2:1

ŠŠD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VIHOR čAzMANSKI DABROVI GAj KLANjEC

MAtEjA pEzER, pEtRA GREGURIĆ, VERONIKA DOMItROVIĆ, MONIKA GRGIĆ, LUCIjA HApčIĆ, ANAMARIjA KUŠEVIĆ, pEtRA RAKOVIĆ, IVA DUMBOVIĆ, MARtINA IVIĆ, tARA DUjMOVIĆ, pAULA RIKIĆ, ANAMARIjA ŽApčIĆ VODITELJ: IGOR ROŽIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz BRODSKO pOSAVSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 24.03.2010., OŠ “Ivan Goran Kovačić” - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Mirna Matej-Švaganović Irena čugura-Ćerić R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Miroslava Krleže OŠ Antuna Kanižlića OŠ “Vladimir Nazor” N/A KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DESEtICA SOKOLOVAC NAzOR N/A MJESTO čEpIN pOŽEGA SLAVONSKI BROD N/A REZULTATI MLADOSt - NAzOR DESEtICA - NAzOR SOKOLOVAC - DESEtICA 2:0 2:0 0:2

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD DESETICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANtONIjA VOLMUt, ANA pAVIčIĆ, EMA KOLARIĆ, EMA pAVIčIĆ, DEA VOLMUt, KAtARINA pAVIčIĆ, MIA VIDOVIĆ, MARIA BAtRNEK, tIjANA VODOpIjA, MAtEA ŽERAVICA, MIA VOLMUt VODITELJ: IVAN pOSpIŠIL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE KNEz tRpIMR - ARBANASI pEtKA - tIN UTAKMICA ZA 1. MJESTO ARBANASI - pEtKA UTAKMICA ZA 3. MJESTO KNEz tRpIMR - tIN MJESTO zADAR DUBROVNIK KAŠtEL KAMBELOVAC I GOMILICA ŠIBENIK 53 2:0 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

1:2 2:0

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 19. 03. 2010., OŠ VODICE, VODICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARGIt VRBIčIĆ, pREDSjEDNICA SAVEzA ROKO pERIŠA, tAjNIK IRENA RUpIĆ pItRI, KOORDINAtOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KRUNE KRStIĆA OŠ LApAD OŠ KNEz tRpIMIR OŠ tINA UjEVIĆA

ŠŠD ARBANASI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ARBANASI pEtKA KNEz tRpIMR tIN

ELIDE FERRO, RENAtA NIKpALj, ENEA MUjAGIĆ, MAtEA BAjLO, KAtARINA KALMEtA, LORI NIKpALj, LUCIANA VUčEtIĆ, LUCIjA BAjLO, ANĐELA zURAK, pAULA zUBčIĆ, ANDREA BjELEtIĆ, MAtEA GRDOVIĆ VODITELJ: KARLO LISICA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA SGC AtON NEDELIŠĆE DATUM I MJESTO 23.03.2010., NEDELIŠĆE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ŽELjKO jAGEC, prof. tOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. KSENIjA KRANjčEC, prof. R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE “IzVOR” - “pUME” “IKS” - “IzVOR” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “pUME” - “IKS” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “IzVOR” - “IzVOR” MJESTO IVANEC NEDELIŠĆE KRIŽEVCI N/A -:2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

0:2 2:0

ŠŠD IKS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG “IKS” “pUME” OŠ NEDELIŠĆE “IzVOR” OŠ LjUDEVItA MODECA N/A N/A

MELANIjA GRADEčAK, MARGAREtA KRAMAR, MARtINA OREŠKI, HELENA StRMEčKI, MARtA ANtEKOLOVIĆ GRADIčEK, MAjA ŽELEŽIĆ, ANA VIDEC, jELENA NIŠEVIĆ, LUCIjA SEVER, DORA BIŠKUp, IVA DRENjANčEVIĆ VODITELJ: KRUNO pOjE

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 17.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. IVO RAtEj, pROF. DAMIR BRAjKOVIĆ, pROF.

POLUFINALNE UTAKMICE BOtKA - BAN jOSIp jELAčIĆ ŽUBOR - GALEB UTAKMICA ZA 1. MJESTO BOtKA - GALEB UTAKMICA ZA 3. MJESTO BAN jOSIp jELAčIĆ - ŽUBOR MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:1 0:2

ŠŠD BOTKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ BRAĆE RADIĆ BOtKA 2 OŠ IVANA GORANA KOVAčIĆA GALEB 3 OŠ BANA j.jELAčIĆA BAN jOSIp jELAčIĆ 4 OŠ VjENCESLAVA NOVAKA ŽUBOR

LUCIjA BOjANjAC, LUCIA RADANOVIĆ, LUCIjA MIHALIĆ, DORA MILEC, IVONA KLARIĆ, ANDREA BUDEŠ, ANA tOLIĆ, KRIStINA BRLEtIĆ, IVANA MARIjANOVIĆ VODITELJ: NAtALIA RADANOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA tOŠ-SEI “BERNARDO BENUSSI” DATUM I MJESTO 21. 04. 2010., ROVINj NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DINO MAKOVAC, pROF. ELIO pRIVILEGGIO, pROF. GIANNI OttOCHIAN, pROF. R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE čAVLE - BAtANA ŠpItAL - GORAN UTAKMICA ZA 1. MJESTO čAVLE - GORAN UTAKMICA ZA 3. MJESTO BAtANA - ŠpItAL MJESTO čAVLE DUGA RESA ROVINj NOVALjA 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

2:0 0:2

ŠŠD ČAVLE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ “čAVLE” čAVLE GORAN OŠ “IVAN GORAN KOVAčIĆ” BAtANA tOŠ-SEI “BERNARDO BENUSSI” ŠpItAL OŠ “ANtUN GUStAV MAtOŠ” 54

DINA pERIĆ, IRA MAVRINAC, ROMANA tOMIĆ, DORA KOVAčIĆ, pAOLA čARGONjA, MANUELA LEGčEVIĆ, LORENA DRAKULA, pAtRICIjA BOŽIčEVIĆ, LUCIjA MICULINIĆ, ROBERtA BROzNIĆ, ANDREjA DOBRIjEVIĆ, IVONA ŠOjAt VODITELJ: tIHOMIR CRNKOVIĆ HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, čavle GRUPA A I. Kolo, 08.30 sati ŠŠD IKS - ŠŠD BOtINEC KOORDINATOR NATJECANJA Gianni Otochian NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Gianni Ottochian – predsjednik povjerenstva 2. Marko Matas 3. tihomir Crnković II. Kolo, 11.30 sati ŠŠD DESEtICA - ŠŠD IKS III. Kolo, 13.30 sati ŠŠD BOtINEC - ŠŠD DESEtICA 0:2 2:0 0:2 GRUPA B I. Kolo, 09.45 sati ŠŠD ARBANASI - ŠŠD VIHOR II. Kolo, 12.15 sati ŠŠD čAVLE - ŠŠD ARBANASI III. Kolo, 14.45 sati ŠŠD VIHOR ŠŠD čAVLE RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice: 08.15 sati DESEtICA - ARBANASI MJESTO čavle zadar čepin zagreb Lekenik Ivanec 2. utakmica poluzavršnice: 09.30 sati BOtINEC - čAVLE za III. mjesto, 10.45 sati DESEtICA - BOtINEC za I. mjesto, 12.00 sati ARBANASI - čAVLE 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 2:0 2:0

ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 17.00 sati IKS - VIHOR 0:2

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD čAVLE ARBANASI DESEtICA BOtINEC VIHOR IKS

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OŠ čAVLE OŠ KRUNE KRStIĆA - zADAR OŠ MIROSLAVA KRLEŽE OŠ BRAĆE RADIĆ MLADOSt IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ČAVLE NASTUPILA JE U SASTAVU: Dina Perić, Ira Mavrinac, Romana Tomić, Dora Kovačić, Paola Čargonja, Manuela Legčević, Lorena Drakula, Patricija Božičević, Lucija Miculinić, Roberta Broznić, Andreja Dobrijević, Ivona Šojat VODITELJ: Tihomir Crnković

55

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 26. 03. 2010., BEDEKOVčINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE tEHNIčKA ŠKOLA DARUVAR EKONOMSKA ŠKOLA SISAK SREDNjA ŠKOLAKRApINA SREDNjA ŠKOLA DUGO SELO POLUFINALNE UTAKMICE MARtIN - EKONOMISt GAj - tEHNIčAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMISt - tEHNIčAR UTAKMICA ZA 3. MJESTO MARtIN - GAj MJESTO DARUVAR SISAK KRApINA DUGO SELO 0:2 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

0:2 0:2

ŠŠD TEHNIČAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a tEHNIčAR EKONOMISt GAj MARtIN

IVAN SENDIĆ, FILIp RENDIĆ, VALENtINO BERBAt, IGOR RUŽIčKA, MAtIjA BRIŠEVAC, MAtIjA DMEjHAL, DARIjO KURtOVIĆ, MAtEO IVANčIĆ, MAtEj pILEtIĆ, pAVAO IDŽANOVIĆ, ARMIN BARtAK, VALENtINO LAKOtIĆ VODITELJ: DENIS GABOR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA I. GIMNAzIjA OSIjEK DATUM I MJESTO 10.03.2010., OSIjEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAGO SIBER, pROF. MIRNA RAjLE-BROĐANAC DANIjELA KUŽE R. BR. IME ŠKOLE 1 I.GIMNAzIjA OSIjEK 2 GIMNAzIjA MAtIjA MESIĆ 3 GIMNAzIjA VUKOVAR 4 tEHNIčKA ŠKOLA POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjALAC ( S.B.) - tEHNIčAR GYMNICUS - GIMNAzIjALAC (V. ) UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjALAC ( S.B.) - GYMNICUS UTAKMICA ZA 3. MJESTO tEHNIčAR - GIMNAzIjALAC (V. ) MJESTO OSIjEK SLAVONSKI BROD VUKOVAR pOŽEGA 1:2 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

2:1 2:0

ŠŠD GYMNICUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GYMNICUS GIMNAzIjALAC ( S.B.) GIMNAzIjALAC (V. ) tEHNIčAR

LUKA VRANjEŠ, DINO LONčAR, VEDRAN ŠAKIĆ, LUKA NOVAKOVIĆ, IVAN VRANIĆ, LUKA MUDROVčIĆ, DOMINIK MILAKOVIĆ, jOSIp jOzIĆ, LUKA zUCIĆ, ANtE MALENICA, tOMISLAV BABIĆ, DOMAGOj NEDIĆ VODITELJ: ARMAN SCHUSSLER

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE EKONOMISt - VIKtORIjA NAzOR - GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMISt - GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIKtORIjA - NAzOR MJESTO ŠIBENIK zADAR SpLIt DUBROVNIK 1:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:0 0:2

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 30.03.2010., OŠ VIDICI ŠIBENIK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARGIt VRBIčIĆ, pREDSjEDNICA SAVEzA ROKO pERIŠA, tAjNIK SAVEzA IRENA RUpIĆ pItRI, KOORDINAtOR R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK EKONOMISt GIMNAzIjA jURjA BARAKOVIĆA GIMNAzIjA V. GIMNAzIjA V. NAzOR NAzOR tURIStIčKA I UGOStItELjSKA ŠKOLA VIKtORIjA 56

LUKA MAtAčIĆ, VINKO jURKOVIĆ, ANtONIO jAKOLIŠ, DENIS BURAzER, MARKO SpAHIjA, tONI SpAHIjA, VLADE jAKOLIŠ, MARKO GULIN, ANtE VRCIĆ, ANtE MIŠURA, LUKA BABUN, ALEN BURA VODITELJ: ANDREj MILOŠEVIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 25. 03. 2010., čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO AUGUStIĆ, prof. NAtALIjA KUŠENIĆ, prof. KREŠIMIR BAjER, prof. POLUFINALNE UTAKMICE “tIOŠ” - “MARUL” “SREDNjOŠKOLAC” - “GIMNAzIjALAC” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “tIOŠ” - “SREDNjOŠKOLAC” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “MARUL” - “GIMNAzIjALAC” MJESTO VARAŽDIN čAKOVEC SLAtINA KOpRIVNICA 2:0 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

2:0 2:0

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 “SREDNjOŠKOLAC” pRVA GIMNAzIjA 2 “tIOŠ” tEHNIčKA ŠKOLA 3 SŠ MARKA MARULIĆA “MARUL” GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ “GIMNAzIjALAC” 4

MAtIjA IVANčIĆ, DRAŽEN VINCEK, ANtE OBROVAC, VIKtOR DOMISLOVIĆ, FILIp BIŠčEVIĆ, IGOR MARčEC, FILIp MARtINčEVIĆ, NIKOLA OtO, VIKtOR OŽEG, DEjAN KOMES, FRAN zORMAN, LUKA zRINSKI VODITELJ: KREŠIMIR BAjER

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija VII. gimnazija XV. gimnazija XIII. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE ŠpOGI - GIMNAzIjALAC SpIN - VIKtORIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠpOGI - VIKtORIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjALAC - SpIN MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 0:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:0 1:2

ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠpOGI VIKtORIjA SpIN GIMNAzIjALAC

ANtONIO BONIĆ, MAtIjA HERCEG, DARIO pEtRAK, BONO zEKAN, MAtEO RUŽIĆ, tIN MRAKUŽIĆ, MARIO MUFIĆ, MARIjAN BILONIĆ, ANtONIO KUGA, MARKO StARčEVIĆ, MARKO MARELIĆ, FRAN pEtERLIN VODITELJ: ANA KOtzMUtH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ODBOjKAŠKI SAVEz pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 16.04.2010., čAVLE- MAVRINCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VELIMIR LIVERIĆ, pREDSjEDNIK MIRNA DUMANčIĆ, čLAN DAVOR HINIĆ, čLAN POLUFINALNE UTAKMICE GIMGOS - GEK AD AStRA - ŠANAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GEK - ŠANAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMGOS - AD AStRA MJESTO OpAtIjA KARLOVAC ROVINj GOSpIĆ 57 0:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

0:2 0:2

ŠŠD GEK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA E KUMIčIĆA GEK 2 tEHNIčKA ŠKOLA ŠANAC 3 tALIjANSKA SREDNjA ŠKOLA AD AStRA 4 GIMNAzIjA GIMGOS

jOSIp ANIčIĆ, SANDRO DUKIĆ, MIREN MULVAj KOpANI, VEDRAN jOVIĆ, MARKO NEGRIĆ, tONI BABIĆ, DENIS ŠORLI, FILIp RAVNIĆ, DENIS BALEN, MARIN ŽItINIĆ VODITELJ: DAMIR KUVAčIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, čavle GRUPA A I. Kolo, 08.15 sati GYMNICUS - EKONOMISt 0:2 2:0 0:2 II. Kolo, 10.45 sati GEK - GYMNICUS III. Kolo, 13.15 sati NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Gianni Ottochian – predsjednik povjerenstva 2. Saša Ivanišević 3. Velimir Liverić EKONOMISt - GEK GRUPA B I. Kolo, 09.30 sati tEHNIčAR - ŠpOGI II. Kolo, 12.00 sati SREDNjOŠKOLAC - tEHNIčAR III. Kolo, 14.30 sati ŠpOGI SREDNjOŠKOLAC RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice, 08.00 sati GEK - SREDNjOŠKOLAC MJESTO zagreb Opatija Šibenik Varaždin Daruvar Osijek 2. utakmica poluzavršnice, 09.15 sati EKONOMISt - ŠpOGI za III. mjesto, 10.30 sati SREDNjOŠKOLAC - EKONOMISt za I. mjesto, 11.45 sati GEK - ŠpOGI 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2

ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Gianni Otochian

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati GYMNIKUS - tEHNIčAR 0:2

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD ŠpOGI GEK EKONOMISt SREDNjOŠKOLAC tEHNIčAR GYMNICUS

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA ŠpORtSKA GIMNAzIjA GIMNAzIjA EUGENA KUMIčIĆA OpAtIjA EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK pRVA GIMNAzIjA VARAŽDIN tEHNIčKA ŠKOLA DARUVAR I GIMNAzIjA OSIjEK

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU: Antonio Bonić, Matija Herceg, Dario Petrak, Bono Zekan, Mateo Ružić, Tin Mrakužić, Mario Mufić, Marijan Bilonić, Antonio Kuga, Marko Starčević, Marko Marelić, Fran Peterlin VODITELJ: Ana Kotzmuth

58

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 26.03.2010., BEDEKOVčINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SREDNjA ŠKOLA BjELOVAR GIMNAzIjA VELIKA GORICA GIMNAzIjA SISAK SREDNjA ŠKOLA zABOK POLUFINALNE UTAKMICE GVG - GROM GIMNAzIjALAC - MLADOSt UTAKMICA ZA 1. MJESTO GVG - MLADOSt UTAKMICA ZA 3. MJESTO GROM - GIMNAzIjALAC MJESTO BjELOVAR VELIKA GORICA SISAK zABOK 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

2:0 0:2

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt GVG GIMNAzIjALAC GROM

ANA MARIjA ŠtIMAC, ANtONIjA IŠtVANOVIĆ, DORA jELIĆ, LEA tOtH, ANA MARIjA BRAjKOVIĆ, ANtONIjA SERDARUŠIĆ, MAtEA pISARE, VALENtINA CEpANEC, EMA jANDROKOVIĆ, IVANA čULO, NIKA pRVONOŽAC, VALENtINA GOGIĆ VODITELJ: SANjA RADOčAj

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA VINKOVCI DATUM I MJESTO 24.03.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StIpE tOMIĆ, pred.povjer. DAMIR pERIĆ, sudac SNjEŽANA BOŽIĆ, član povjer. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija M.A.Reljkovića 1.Gimnazija Osijek Gimnazija M.Mesić Srednja škola POLUFINALNE UTAKMICE polet - pakrac Gymnicus - Gimnazijalac UTAKMICA ZA 1. MJESTO polet - Gymnicus UTAKMICA ZA 3. MJESTO pakrac - Gimnazijalac MJESTO Vinkovci Osijek Slav.Brod pakrac 0:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

2:0 2:1

ŠŠD POLET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a polet Gymnicus Gimnazijalac pakrac

MARINA ANtOLOVIĆ, NIKA KORDIĆ, MIRNA BELjAN, ANA pREDOVAN, IVA ŽIC, SARA ŽIC, NIVES BEBEK, KRIStINA ŠItUM, IVANA MIŠIĆ, MARtA KUVEŽDIĆ, jOSIpA KRALjEVIĆ, MAtEA pAVLOVIĆ VODITELJ: jOzO ŠKEGRO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH KLUBOVA ŠIBENIK POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAzIjALAC - GIMNAzIjA NAzOR - VIKtORIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAzIjA - NAzOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAzIjALAC - VIKtORIjA MJESTO SpLIt zADAR DUBROVNIK ŠIBENIK 59 0:2 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

0:2 2:0

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 13. 04. 2010., OŠ pEtRA KREŠIMIRA IV. ŠIBENIK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARGIt VRBIčIĆ, pREDSjEDNICA SAVEzA ROKO pERIŠA, tAjNIK SAVEzA IRENA RUpIĆ pItRI, KOORDINAtOR R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a V.GIMNAzIjA VLADIMIR NAzOR NAzOR GIMNAzIjA jURjA BARAKOVIĆA GIMNAzIjA tURIStIčKA I UGOStIt. ŠKOLA VIKtORIjA GIMNAzIjA ANtUNA VRANčIĆA GIMNAzIjALAC

MARtINA ŠAMADAN, ANAMARIjA BILIĆ, MONIKA BAKOtA, VALENtINA MAREtIĆ, MIA jERONčIĆ, ANtONIA zEčIĆ, BARBARA BLAŽEVIĆ, KRIStINA MARASOVIĆ, ANtONELA SUčIĆ, LANA jARAM, INES pApAK, FRANKA pALADA VODITELJ: IVICA ŠUpE

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 25.03.2010., čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ANtO DRAGIĆ, prof. MARIO GRUBIŠIĆ, prof. LIDIjA pUpIĆ-LEKIĆ, prof. R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE “MARUL” - “SREDNjOŠKOLAC” “EKONOMISt” - “GIMNAzIjALAC” UTAKMICA ZA 1. MJESTO “SREDNjOŠKOLAC”- “EKONOMISt” UTAKMICA ZA 3. MJESTO “MARUL” -“GIMNAzIjALAC” MJESTO čAKOVEC VARAŽDIN SLAtINA KOpRIVNICA 2:0 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

0:2 2:0

ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA “EKONOMISt” pRVA GIMNAzIjA “SREDNjOŠKOLAC” SREDNjA ŠKOLA MARKA MARULIĆA “MARUL” GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ “GIMNAzIjALAC”

LjERKA HERMAN, pEtRA pRpROVIĆ, ANA IVAčIĆ, INES SABOL, MAjA ŽELEŽNjAK, KAjA pRELOŽNjAK, ĐENIFER LOVRENčIĆ, SARA KOSALEC, jELENA ŽVORC, ANAMARIjA MIHALIC, NIKOLINA OBADIĆ, KRIStINA DUDEK VODITELJ: ANtO DRAGIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 10.03.2010., ŠD DUBRAVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR DAMIR BRAjKOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija IV. Gimnazija V. Gimnazija II. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE ŠpOGI - FRANjO BUčAR pEtA - čEtVRtA UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠpOGI - čEtVRtA UTAKMICA ZA 3. MJESTO FRANjO BUčAR - pEtA MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 0:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

2:0 0:2

ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠpOGI čEtVRtA pEtA FRANjO BUčAR

AIDA pEŠtELIĆ, KARLA KLARIĆ, EtA ŠUNDE, tINA BURIĆ, MAtEA RAjKOVIĆ, BRItA BOBEtIĆ, DORA KOzjAK, jELENA ŠUNjIĆ, IVANA MILOŠ, IVANA BORAS, NIKOLINA jELIĆ, SUzANA BRNADIĆ VODITELJ: ANA KOtzMUtH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ODBOjKAŠKI SAVEz pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 16. 04. 2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VELIMIR LIVERIĆ, pREDSjEDNIK VASKO pINzOVSKI, čLAN MARIA VLACICH- tOMAIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 POLUFINALNE UTAKMICE EKONOMISt - GACKI SOKOLI VINICA - MAtE BALOtA UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMISt - MAtE BALOtA UTAKMICA ZA 3. MJESTO GACKI SOKOLI - VINICA MJESTO pOREč RIjEKA DUGA RESA OtOčAC 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

2:0 1:2

ŠŠD MATE BALOTA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SŠ Mate Balota MAtE BALOtA Ekonomska škola Mije Mirkovića EKONOMISt SŠ Duga Resa VINICA SŠ Otočac GACKI SOKOLI 60

NIKA MOStAHINIĆ, LAURA MILOŠ, VANESA pAHOVIĆ, IVANA DUSpARA, DIANA ŠtIFANIĆ, KARLA UDOVIčIĆ, EMINA zAHIROVIĆ, VALENtINA BABIĆ, pEtRA pUpOVAC, ANDREA jURINčIĆ, SAMANtA FERO, DANIjELA KLjUčEC VODITELJ: ANtON MALNAR

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana u Mavrincima, čavle GRUPA A I. Kolo, 08.15 sati ŠŠD M. BALOtA - ŠŠD NAzOR 1:2 0:2 2:0 II. Kolo, 10.45 sati ŠŠD EKONOMISt - ŠŠD M. BALOtA III. Kolo, 13.15 sati NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Gianni Ottochian – predsjednik povjerenstva 2. Saša Ivanišević 3. Velimir Liverić ŠŠD NAzOR - ŠŠD EKONOMISt GRUPA B I. Kolo, 09.15 sati ŠŠD pOLEt - ŠŠD MLADOSt II. Kolo, 12.00 sati ŠŠD ŠpOGI - ŠŠD pOLEt III. Kolo, 14.30 sati ŠŠD MLADOSt ŠŠD ŠpOGI RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice: 08.00 sati NAzOR - pOLEt MJESTO zagreb Split poreč Vinkovci Bjelovar čakovec 2. utakmica poluzavršnice: 09.15 sati M. BALOtA - ŠpOGI za III. mjesto, 10.30 sati pOLEt - M. BALOtA za I. mjesto, 11.45 sati NAzOR - ŠpOGI 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0

ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Gianni Otochian

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati -:-

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD ŠpOGI NAzOR MAtE BALOtA pOLEt MLADOSt EKONOMISt

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA ŠpORtSKA GIMNAzIjA V. GIMNAzIjA VLADIMIR NAzOR SpLIt SREDNjA ŠKOLA MAtE BALOtE GIMNAzIjA MAtIjE ANtUNA RELjKOVIĆA GIMNAzIjA BjELOVAR EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU: Aida Peštelić, Karla Klarić, Eta Šunde, Tina Burić, Matea Rajković, Brita Bobetić, Dora Kozjak, Jelena Šunjić, Ivana Miloš, Ivana Boras, Nikolina Jelić, Suzana Brnadić VODITELJ: Ana Kotzmuth

61

5.5. REZULTATI

ATLETIKA

62

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., SAMOBOR-zAGREB-HAAK MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zORAN RAjčEVIĆ, pROFESOR pEtRA BARIŠIĆ, pROFESOR ANDREA KADIĆ, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ SVEtA NEDELjA 2 I OŠ BjELOVAR 3 OŠ zVONIMIRAFRANKA 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŽABAC pRVA ŽUBOR MJESTO SVEtA NEDELjA BjELOVAR KUtINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ŽABAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LEON CVEK FRANO IVANOVIĆ LUKA RUjEVčAN tONI tRUpEC jURE jOSIpOVIĆ DAVID GRGIĆ MARIO KApUS IVAN BABIĆ LEONARDO LADAN MARKO KENFELjA LUKA jUG DEMIR KOLAREVIĆ

VODITELJ: MAtIjA VUzEM

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA VINKOVCI DATUM I MJESTO 15.04.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StIpE tOMIĆ, pred.povjer. zVONIMIR ŠpOLjARIĆ, član povjer. GAGRO MIROSLAV, član.povjer. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE IVAN FILIpOVIĆ I.G.KOVAčIĆ FRA.K.AĐIĆA A.G.MAtOŠ KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a FILIpOVIĆKA GORAN SLAVONAC AGMA MJESTO OSIjEK SLAV.BROD pLEtERNICA VINKOVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN NIKIĆ MAtEj čENAN BORNA UNGAR IVAN IVEzIĆ IVAN pERKOVIĆ IVO VINCEtIĆ tOMISLAV NOVAčIĆ jURAj GEROVAC MAjLIND BRAHAj MAtEO UŠKOVIĆ IVAN jAKŠIĆ DOMINIK FEKEtE

VODITELJ: zVONIMIR čEč

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ASK Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 29.3.2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ SMILjEVAC 2 OŠ DON M. pAVLINOVIĆA 3 OŠ KMAN-KOCUNAR 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GALEB GUSAR KMANKO MJESTO zadar Metković Split

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BRUNO zELIĆ FILIp KONFORtA ANtONIO KVARtUč ROBERt HOLOVIGA IVAN KApItANOVIĆ ANtE pApIĆ StIpE ALAVANjA KRIStIAN pARIĆ MARKO NEKIĆ VLAtKO ŠARAN NIKOLA ŽILIĆ MARKO pERIĆ

VODITELJ: DARINKA KOtLAR

63

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA AtLEtSKI KLUB VARAŽDIN DATUM I MJESTO 22. 04. 2010., VARAŽDIN NATJECATELJSKO POVJERENSTVO tOMISLAV HORVAtIĆ, pROF. ŽELjKO jAGEC, pROF. DARIO SOKAč, pROF. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ NEDELIŠĆE OŠ NOVI MAROF OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ GRGURA KARLOVčANA KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pUME tORNADO IBM MLADOSt MJESTO NEDELIŠĆE NOVI MAROF VIROVItICA ĐURĐEVAC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD PUME
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ALEŠ RUŽIĆ MARSEL ŠtRUKELj KARLO KOCIjAN DOMAGOj KOŠIR BERNARD GAVEz BENjAMIN jAGEC BRANIMIR ŠpIRAC DARIO LESAR StjEpAN SEKIRNIK IGOR pOSEL MAtEO SUtNjAK MARKO SMRtIĆ

VODITELJ: ŽELjKO jAGEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 27.04.2010., zAGREB NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR IVANA jUKIčIĆ, pROFESOR zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Malešnica OŠ Ljubljanica OŠ čučerje OŠ Antuna Branka Šimića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Malešnica Ljubljanica čučerje trnovčica MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD MALEŠNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LEONARD GRGEC zVONIMIR SABLjIĆ DAVOR ANDROčEC BORNA BENjAK ANtE pRSKALO DOMINIK GRDANjSKI KARLO MUŽAR VINKO pASARIĆ-DELIĆ NIKOLA ORŠANIĆ DAVID DOŠENOVIĆ MAtIjA MARtINKO MARKO čAčIĆ

VODITELJ: ILIjA jURENDIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zBOR AtLEtSKIH SUDACA RIjEKA DATUM I MJESTO 17.04.2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANISLAV pOzNANOVIĆ, pREDSjEDNIK ANtUN FONtANA, čLAN VESNA MUSULIN, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ VLADIMIRA NAzORA 2 OŠ GORNjA VEŽICA 3 OŠ DRAGOjLE jARNEVIĆ 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt GORNjA VEŽICA CENtAR MJESTO pAzIN RIjEKA KARLOVAC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KRIStIAN MAtIĆ StEFANO LUSSI VEDRAN KORACA LINO ULjANIĆ pEtAR BRAtULIĆ LUKA MILOHANIĆ ENtONI UDOVIčIĆ FABIO GRŽINIĆ tONI HRVAtIN MAtIjA OpAŠIĆ BORIS NEFAt FILIp BAŠA

VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ

64

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Branislav poznanović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Branislav poznanović - predsjednik 2. jadranka červar 3. Željko jagec UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠD GALEB ŽABAC MLADOSt pUME MALEŠNICA FILIpOVIĆKA ŠKOLA SMILjEVAC SVEtA NEDELjA VLADIMIRA NAzORA NEDELIŠĆE MALEŠNICA IVANA FILIpOVIĆA MJESTO zadar Sveta Nedjelja pazin Nedelišče zagreb Osijek
100 m 300 m

OSVOJENI BODOVI
1000 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

15 18 14 4 12 15

17 13 8 9 14 17

12 18 14 16 15 3

20,5 5,5 15 16 13 8

22 12 11 19 6 8

19 19 19 5 9 7

11 116,50 12 97,50 8 89,00 10 79,00 9 78,00 DQ 58,00

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GALEB NASTUPILA JE U SASTAVU: Bruno Zelić, Filip Konforta, Antonio Kvartuč, Robert Holoviga, Ivan Kapitanović, Ante Papić, Stipe Alavanja, Kristian Parić, Marko Nekić, Vlatko Šaran, Nikola Žilić, Marko Perić VODITELJ: Lucijan Čuković

65

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ BOGUMILA tONIjA, SAMOBOR DATUM I MJESTO 19.04.2010., SAMOBOR-zAGREB-HAAK MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zORAN RAjčEVIĆ, pROFESOR pEtRA BARIŠIĆ, pROFESOR ANDREA KADIĆ, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ BOGUMILA tONIjA 2 OŠ BRAĆA RIBAR 3 OŠ GAREŠNICA 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a LOB RIBARI VIHOR MJESTO SAMOBOR SISAK GAREŠNICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD LOB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUCIjA KOSABER NIVES MODRIĆ LARA ŠELj jELENA BRKIĆ DUNjA KOLEtIĆ REBEKA MEGLIĆ ROMANA RAzUM tAMARA RAzUM LUCIjA MAtAUŠIĆ MARtA GUBERINA IVANA RUBINIĆ NOLA jANDREčIĆ

VODITELJ: ISMEtA čERKEz

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA VINKOVCI DATUM I MJESTO 15.04.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StIpE tOMIĆ, pred.povjer. zVONIMIR ŠpOLjARIĆ, član povjer. GAGRO MIROSLAV, član povjer. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE jOSIp LOVREtIĆ ANtE StARčEVIĆ IVAN jULIjA KEMpFA KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt KUNA FILIpOVIĆ SLOGA MJESTO OtOK REŠEtARI OSIjEK pOŽEGA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KRIStINA MIjIĆ MIjA-GIANCARLA GOtOVAC KAtARINA GRGIĆ MARIjA LUKAč KAtARINA MARtINOVIĆ DUNjA IŠčIĆ ANtONIjA VUKOVIĆ NIKOLINA jELIĆ KAtARINA LUKAč NIKOLINA KRASIĆ NIKOLINA ŠARIĆ DARIjA ŠAjtOVIĆ

VODITELJ: MIRKO MARtINOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ASK Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD BRODARICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Šimuna Kožića 2 OŠ don M. pavlinovića 3 OŠ Sućidar 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a BRODARICA GUSAR SUĆIDAR MJESTO zadar Metković Split

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MARtA ŠARLIjA GLORIjA ŽILIĆ MARIjA DELLORCO EMA RASpOVIĆ LUCIjA KARINjA DONIKA DEDAj KARLA LOVRINOV ANGELINA ANIĆ pAOLA BOROVIĆ ANA pUpIĆ-BAKRAč ANtONIjA BARABAN ANtONIjA SLADIčEK

VODITELJ: ANKA BACALjA

66

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA Atletski klub Varaždin DATUM I MJESTO 22.04.2010., Varaždin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Milka Bešinić toma, prof. Željko jagec, prof. Dario Sokač, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ NEDELIŠĆE OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ NOVI MAROF OŠ LjUDEVItA MODECA KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pUME IBM tORNADO IzVOR MJESTO NEDELIŠĆE VIROVItICA NOVI MAROF KRIzEVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD PUME
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VESNA NOVAK SARA SENčAR VLAtKA SEKIRNIK MARtA FEGEŠ LANA pOSAVEC SARA ŠpIRANEC DIANA pINtARIĆ NIKA HORVAt ALENA HRUŠOCI ANtONIjA HAjDINjAK IVANA KOčEt jELENA SRŠA

VODITELJ: ŽELjKO jAGEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 03. 10. 2009. i 15.04.2010. Športski park “Mladost” zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR IVANA jUKIčIĆ, pROFESOR zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna Mihanovića OŠ Malešnica OŠ Savski Gaj OŠ Špansko-Oranice KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DUBEC MALEŠNICA GAj ŠpANSKO-ORANICE MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD DUBEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALENtINA KRAMARIĆ pEtRA KLASIĆ pEtRA IVANčIĆ LARA FUCAK IVANA ODOBAŠIĆ BARBARA KALIčANEC IVANA MRKONjA MAGDALENA ŠKALEC LUCIjA BUKAL tENA pERNAR MARIjA pIŠtELEK LANA pLAVIĆ

VODITELJ: tAtjANA KMOCH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zBOR AtLEtSKIH SUDACA RIjEKA DATUM I MJESTO 17. 04. 2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANISLAV pOzNANOVIĆ, pREDSjEDNIK ANtUN FONtANA, čLAN VESNA MUSULIN, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Vladimira Nazora 2 OŠ Kantrida 3 OŠ Dragojle jarnević 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt KANtRIDA CENtAR MJESTO pAzIN RIjEKA KARLOVAC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

tEA tOMIŠIĆ MIA BRAjKOVIĆ ANAMARIjA FLEGAR LUCIjA SIRONIĆ zItA jURIĆ IVA StRANIĆ LEA MILEtIĆ MARtINA BUREtIĆ NIKOLINA SLAVčIĆ NAtANIA LEVAK tINA zAHARIjA MELANI HRAStIĆ

VODITELJ: jADRANKA čERVAR

67

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Branislav poznanović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Branislav poznanović - predsjednik 2. jadranka červar 3. Željko jagec UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠD pUME MLADOSt BRODARICA MLADOSt LOB DUBEC ŠKOLA NEDELIŠĆE VLADIMIRA NAzORA ŠIMUNA KOzIIčIĆA BENjE jOSIpA LOVREtIĆA BOGUMILA tONIjA ANtUNA MIHANOVIĆA MJESTO Nedelišče pazin zadar Otok Samobor zagreb
100 m 300 m

OSVOJENI BODOVI
600 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

19 9 8 19 13 10

19 17 10 13 11 8

17 21 11 16 8 5

18 13 14,5 11 8,5 13

13 17 23 13 7 5

17 18 18 3 9 13

12 10 8 11 9 7

115 105 92,5 86 65,5 61

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PUME NASTUPILA JE U SASTAVU: Vesna Novak, Sara Senčar, Vlatka Sekirnik, Marta Fegeš, Lana Posavec, Sara Špiranec, Diana Pintarić, Nika Horvat, Alena Hrušoci, Antonija Hajdinjak, Ivana Kočet, Jelena Srša VODITELJ: Željko Jagec

68

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ BOGUMILA tONIjA, SAMOBOR DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., SAMOBOR-zAGREB-HAAK MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zORAN RAjčEVIĆ, pROFESOR pEtRA BARIŠIĆ, pROFESOR ANDREA KADIĆ, pROFESOR KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 tURISt. UGOSt. pREHRAMB. ŠKOLA GURMAN-tUpŠ 2 tEHNIčKA ŠKOLA tEHNIčAR 3 SŠ jAStREBARSKO jAStREB 4 MJESTO BjELOVAR SISAK jAStREBARSKO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD GURMAN-TUPŠ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIp RIBARIĆ jOSIp jOzING MAtEj LUčIĆ FILIp MARKEŠIĆ MARIN BENjAMIN GLUHAK ANtO MARKIĆ IVAN KOtARŠčAK DOMAGOj HABEK MARIO KUŠ IVAN BOROVEC FILIp GAVRANOVIĆ IVAN VEDRIŠ

VODITELJ: NAtAŠA LUKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA VINKOVCI DATUM I MJESTO 15.04.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StIpE tOMIĆ, pred.povjer. zVONIMIR ŠpOLjARIĆ, član povjer. MIROSLAV GAGRO, član.povjer. R. BR. IME ŠKOLE 1 StROjARSKO tEHNIčKA 2 GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA 3 INDUStRIjSKO-OBRtNIčKA 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a StROtERS pOLEt MLADI OBRtNIK MJESTO OSIjEK VINKOVCI NOVA GRADIŠKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD STROTERS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN BOŽIĆ DOMAGOj DUVNjAK MARIO LUčIĆ DENI KRIŠtO IVAN KRAMAR pEtAR tUKARA MARKO LACKOVIĆ IVAN HORVAt DINO BELEGIĆ LABINOt KRASNIQI ALtIN GjIBEXHI DRAGOSLAV ŠIMUNOVIĆ

VODITELJ: MARIjA StOjIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ASK Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD V. NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 29.3.2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA V. NAzOR 2 SŠ ELEKtROtEHNIčKA ELEKtROtEHNIčAR 3 SŠ BLAtO ŠKOj 4 MJESTO zadar Split Blato

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

FILIp pEStIĆ MARKO pEStIĆ MARIN jURjEVIĆ ĐANI ADŽIĆ DARKO pANIĆ pAVAO LUKAčIĆ FILIp MIOčIĆ MARKO VUKELIĆ LUKA MAtEK ANtE LERGA jURICA zANKI NIKOLA BLAŽEVIĆ

VODITELJ: jADRANKA DUVANčIĆ

69

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA AK “MEĐIMURjE” DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., SRC MLADOSt čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIN HORVAt, pROF. RENAtO čUKA, pROF. LIDIjA pUpIĆ-LEKIĆ, pROF. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 tEHNIčKA ŠKOLA “tIOŠ” 2 “ELS” ELEKtROStROjARSKA ŠKOLA 3 I. zAMKARDIjA DIjANKOVEčKOGA “GIMNAzIjA KRIŽEVCI” 4 MJESTO čAKOVEC VARAŽDIN KRIŽEVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

ŠŠD TIOŠ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MONIKO pONGRAC LUKA BAŠEK MARKO NOVAK DINO DODLEK-BARIčEVIĆ DINO NOVAK DENI SLAVIčEK DENI KOVAčIĆ DARIN MOHARIĆ MARKO MARCIUŠ MARtIN pLAtUŽIĆ DENIS NOVAK DARIO VADLjA

VODITELJ: BRANKO AUGUStIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 22. 10. 2009. i 20. 04. 2010. Športski park “Mladost” zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR zVONIMIR HALAMEK zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a III. gimnazija III. GIMNAzIjA pEtA V. gimnazija X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER tehnička škola Ruđera Boškovića RUĐER MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD III. GIMANZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOj MARKIĆ FILIp BABURAK KREŠIMIR BURNAč ROBERt DUBRAVAC MAtEj RADOŠEVIĆ MAtIjA DOMISLAVIĆ pAVAO BEGOVAC MAtIjA LABAŠ ANDI EREGA FILIp StANIčIĆ FILIp VRDOLjAK zVONIMIR IVAŠKOVIĆ

VODITELJ: MAtE BANOVAC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz IStARSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 24.04.2010., pULA, SRC “ULjANIK” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ROBERt FAtORIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt KURz, čLAN MARIO StELL, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMN. I StRUK. ŠKOLA j. DOBRILE SREDNjOŠKOLAC 2 GIMNAzIjA A. MOHOROVIčIĆA GAM 3 MjEŠOVItA INDUStR.-OBRt. ŠKOLA zANAtLIjA 4 MJESTO pAzIN RIjEKA KARLOVAC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA RUŽIĆ GORAN ŽUFIĆ jOSIp MALIŠA NIKOLA CURILOVIĆ MANUEL RUDELA IVAN VItULIĆ MAtIjA OpLANIĆ pAULO VALENtA EDI BARAčIĆ IVAN LUCH pAtRIK LUKEŽ ALEN ŽUŽIĆ

VODITELJ: MILAN čERVAR

70

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Branislav poznanović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Branislav poznanović - predsjednik 2. jadranka Duvančić 3. Renata potroško-Švigir UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠD lll. GIMNAzIjA V. NAzOR StROtERS SREDNjOŠKOLAC GURMAN - tUpŠ tIOŠ ŠKOLA III. GIMNAzIjA GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA StROjARSKA tEHNIčKA ŠKOLA GIMN. I StRUK. ŠKOLA j. DOBRILE UGOSt. I pREHRAMBENA ŠKOLA tEHNIčKA ŠKOLA MJESTO zagreb zadar Osijek pazin Bjelovar čakovec
100 m 400 m

OSVOJENI BODOVI
1000 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

15 11 17 11 6 18

19 22 9 14 10 3

20 16 10 10 17 4

12 22 7 11 9 17

18 11 11 9,5 17 11,5

22 12 16 14 6 8

11 12 9 8 7 10

117 106 79 77,5 72 71,5

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMANZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Domagoj Markić, Filip Baburak, Krešimir Burnač, Robert Dubravac, Matej Radošević, Matija Domislavić, Pavao Begovac, Matija Labaš, Andi Erega, Filip Staničić, Filip Vrdoljak, Zvonimir Ivašković VODITELJ: Mate Banovac

71

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ BOGUMILA tONIjA, SAMOBOR DATUM I MJESTO 19.04.2010., SAMOBOR-zAGREB-HAAK MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zORAN RAjčEVIĆ, pROFESOR pEtRA BARIŠIĆ, pROFESOR ANDREA KADIĆ, pROFESOR KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA BjEKOVAR MLADOSt 2 EKONOM. tRGOV. I UGOSt. ŠKOLA SAMOBORAC 3 AUGUStIN SŠ tINA UjEVIĆA 4 MJESTO BjELOVAR SAMOBOR KUtINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LEA MLADINIĆ MAtEA ŠIKIĆ SARA HORVAt IVANA jELIĆ BALtA ANA BRAjKOVIĆ IVANA SERDARUŠIĆ ANAMARIjA ŠtIMAC VALENtINA LASIĆ IVA MAtAK NICOLE NIKOLIĆ ANA StARčEVIĆ MARIjA MAtAŠIN

VODITELJ: SANjA RADOCAj

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAzIjA M.A.RELjKOVIĆA VINKOVCI DATUM I MJESTO 15.04.2010., VINKOVCI NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StIpE tOMIĆ, pred.povjer. SNjEŽANA BOŽIĆ, član povjer. MIROSLAV GAGRO, član povjer. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Ekonomska i trg. Škola I.Domca MLADOSt 2 Ekonomsko i upravna škola EKONOMAC 3 4 MJESTO VINKOVCI OSIjEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALENtINA tADIĆ ANtONIjA SVEtALjSKI VESNA MIŠKIĆ MARIjA MARtINOVIĆ ANĐELINA SOLIN GABRIjELA LjUBIĆ KLAUDIjA MILIĆ NIKOLINA StRUKAR LEA KRALjEVIĆ ANA pREVIŠIĆ DANIjELA BARIŠIĆ ANA MIjOKOVIĆ

VODITELJ: zVONIMIR ŠpOLjARIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ASK Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD V. NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Vladimira Nazora 2 SŠ Vladimir Nazor 3 SŠ Gimnazija 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a V. NAzOR NAzOR GIMNAzIjALAC MJESTO zadar Split Dubrovnik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LUCIjA BAtUR ENA ŽUpAN NIKOLINA VULIĆ MIRtA jURAN ANtONELA BAčIĆ tEA BOKANOVIĆ IVA BOKANOVIĆ ANDRIjANA VUNIĆ EMA MEŠtROVIĆ MARIjA KRpINA tEA zEKANOVIĆ KRIStINA jURčEVIĆ

VODITELJ: jADRANKA DUVANčIĆ

72

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA AK “MEĐIMURjE” DATUM I MJESTO 19.04.2010., SRC MLADOSt čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIN HORVAt, prof. RENAtO čUKA, prof. LIDIjA pUpIĆ-LEKIĆ, prof. R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a pRVA GIMNAzIjA “SREDNjOŠKOLAC” EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA “EKONOMISt” GIMNAzIjA I. z. DIjANKOVEčKOGA “GIMNAzIjA KRIŽEVCI” SREDNjA ŠKOLA pItOMAčA “pItOMAčA” MJESTO VARAŽDIN čAKOVEC KRIŽEVCI pItOMAčA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARtINA tASKOVIĆ pAOLA pASKA tENA čUKLI LUCIjA pOKOS DONA ŠOŠtARIĆ DORA pASKA jANA KROBOt SARA KORADE ANDREjA pISKAč MIRNA DADIĆ LUCIjA ŠIpOŠ HELENA KUHAR

VODITELJ: LIDIjA pUpIĆ-LEKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 15. 10. 2009. i 29. 04. 2010., Športski park “Mladost” zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR zVONIMIR HALAMEK zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 V. gimnazija 2 III. gimnazija 3 Gimnazija tituš Brezovački 4 X. gimnazija „Ivan Supek“ KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pEtA III. GIMNAzIjA OSMICA CENER MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD PETA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DORA BRLEK ANtONIjA DAjAK MARtINA MIKIĆ ODRI tOMAS DANIELA VRHOVSKI LUCIjA tOMIĆ ŽANA SIROVICA REINA tOMAS RAHELA MIKULIĆ DORIA MARCIUŠ NIKOLINA pASANEC zRINKA KOVAčIĆ

VODITELJ: RENAtA ŠVIGIR pOtROŠKO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz IStARSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 24. 04. 2010., pULA, SRC “ULjANIK” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ROBERt FAtORIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt KURz, čLAN MARIO StEL, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC 2 EKONOMSKA ŠKOLA M. MIRKOVIĆA EKONOMISt 3 4 MJESTO pULA RIjEKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ŽELjKA pOpOVIĆ NICOL RODIĆ ALISA KUpUS IVONA ĆAĆIĆ DORIS pAIĆ HELENA jANjUŠEVIĆ HELENA KARIKO NOELA BEŠIR ALEKSANDRA SIMIĆ VALENtINA VUKOVIĆ MARtINA KRIŽANAC EMA LOVRINčIĆ

VODITELJ: tAjANA BARIŠNIK pELOzA

73

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 20 i 21. svibnja, Stadion Kantrida, Rijeka

ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Branislav poznanović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Branislav poznanović - predsjednik 2. jadranka Duvančić 3. Renata Švigir-potroško UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠD V.NAzOR GIMNAzIjALAC MLADOSt SREDNjOŠKOLAC MLADOSt pEtA ŠKOLA GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA GIMNAzIjA pULA GIMNAzIjA BjELOVAR pRVA GIMNAzIjA VARAŽDIN EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA V. GIMNAzIjA MJESTO zadar pula Bjelovar Varaždin Vinkovci zagreb
100 m 400 m

OSVOJENI BODOVI
800 m Vis Dalj Kugla Štafeta Ukupno

17 15 16 5 11 14

4 19 21 14 13 7

16 16 18 16 8 3

20 12,5 15,5 11 11 8

17 11 3 21 10 16

17 13 9 3 22 13

9 10 12 11 DQ 8

100 96,5 94,5 81 75 69

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD V. NAZOR NASTUPILA JE U SASTAVU: Lucija Batur Ena Župan Nikolina Vulić Mirta Juran Antonela Bačić Tea Bokanović Iva Bokanović Andrijana Vunić Ema Meštrović Marija Krpina Tea Zekanović Kristina Jurčević VODITELJ: Jadranka Duvančić

74

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

5.6. REZULTATI

GIMNASTIKA

75

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ BOGUMILA tONIjA DATUM I MJESTO 06. 03. 2010., SAMOBOR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO pEtRA BARIŠIĆ, pROF. SNjEŽANA zGREBEC, pROF. NENAD RODIĆ, pROF. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 1.OSNOVNA ŠKOLA pEtRINjA 1.OSNOVNE ŠKOLE pEtRINjA 2 VIHOR OŠ MILAN LANG 3 4 MJESTO petrinja Bregana

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD 1.OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3. 4. 5.

MISCHELL pRANjIĆ IVAN KRzNAREVIĆ IVAN KOREN HRVOjE zGREBEC NIKOLA SERDAR

VODITELJ:

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 22.03.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ MARIjAN RUDEŽ MAtIjA VUKUŠIĆ R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE jULIjA KEMpFA FRANA KRStE FRANKOpANA IVANA GORANA KOVAčIĆA IVAN GORAN KOVAčIĆ KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a SLOGA FRANKOpAN pOMLADAK GORAN MJESTO pOŽEGA OSIjEK VINKOVCI SLAVONSKI BROD 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD SLOGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARKO RStIĆ ALEN BOŽIĆ DINKO OBRADOVIĆ DAVID LOjBER MAtIjA MANDIĆ

VODITELJ: DARIO pISKER

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Gimnastički klub Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., Split, poljud - Gimnastička dvorana NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ BLAtO 2 OŠ KRALjICE jELENE 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Blato Kraljica jelena MJESTO Blato Split

1. 2. 3. 4. 5.

MARIO ŽANEtIĆ ANtE GAVRANIĆ jAKOV MARINOVIĆ StjEpAN LIpOKOVAC FRENK ŽANEtIĆ

VODITELJ: NIKOLA BOROE

76

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ pEtAR zRINSKI jALŽABEt ŠŠD “MLADOSt” DATUM I MJESTO 19. 03. 2010., OŠ pEtAR zRINSKI jALŽABEt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EMIL ŠANjEK, pROFESOR jADRANKA MARKUŠ, pROFESOR BRIGItA NjEGAč-DRVAR, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ pEtAR zRINSKI jALŽABEt 2 1. OŠ čAKOVEC 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt pRVA MJESTO jALŽABEt čAKOVEC 1. 2. 3. 4. 5.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAtIjA VUGRINEC DAVOR FILIpAŠIĆ MAtIjA MAGIĆ KARLO CESAREC DANIjEL ŠMRčEK

VODITELJ: ANtE SUDEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAStIčKI KLUB RIjEKA DATUM I MJESTO 15.04.2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MIROSLAV pAVLOVIĆ, pREDSjEDNIK NENAD KItAK, čLAN DIANA LUKAŠIĆ, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 prva osnovna škola Ogulin 2 OŠ Brajda 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KLEK BRAjDA MJESTO OGULIN RIjEKA 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD KLEK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

RADOVAN VUKELIĆ MAtEj StOŠIĆ MAtEO GEROVAC DOMINIK GNjAtOVIĆ DAVID BIčANIĆ

VODITELJ: MARINKO jURAŠIĆ

77

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, SRC Belvedere, Rijeka

GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Vladimir Mijić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Vladimir Mijić – predsjednik povjerenstva 2. Miroslav pavlović 3. Nenad Kitak UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 ŠKOLA MJESTO
PARTER

OSVOJENI BODOVI
PRESKOK RUČE PREČA ZBROJ

jALŽABEt petar zrinski OGULIN 1.OŠ Ogulin pOŽEGA julija Kempfa pEtRINjA 1. OŠ petrinja BLAtO Blato 1. OŠ Ogulin umanjuje se konačni rezultat za 1 bod jer nisu odjeveni u skladu s propozicijama.

75,80 75,55 73,80 73,00 69,10

77,25 77,30 76,70 75,60 74,90

78,20 78,10 77,40 77,00 75,80

78,10 78,20 77,30 75,90 75,10

309,35 308,15 305,20 301,50 294,90

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Matija Vugrinec, Davor Filipašić, Matija Magić, Karlo Cesarec, Danijel Šmrček VODITELJ: Ante Sudec

78

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ BOGUMILA tONIjA DATUM I MJESTO 06. 03. 2010., SAMOBOR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO pEtRA BARIŠIĆ, pROF. SNjEŽANA zGREBEC, pROF. NENAD RODIĆ, pROF. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 LOB OŠ Bogumila tonija 2 tADIjA OŠ DRAGUtINA tADIjANOVIĆA 3 4 MJESTO Samobor Bregana 1. 2. 3. 4. 5.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD LOB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUCIjA KOSABER LARA ŠELj LUCIjA KIRSCHENHEUtER NINA FRESL DORA ŽIVKOVIĆ

VODITELJ: pEtRA BARIŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 22.03.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ MARIjAN RUDEŽ MAtIjA VUKUŠIĆ R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE DR. FRANjO tUĐMAN VLADIMIR NAzOR BLAGE zADRE jULIjA KEMpFA KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a BARANjA NAzOR SOKOL SLOGA MJESTO BELI MANAStIR SLAVONSKI BROD VUKOVAR pOŽEGA 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD BARANJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAjA čANAKI ANA VAŠAREVIĆ tIjANA pLIGL MARtINA LAptOŠ DAjANA MRĐA

VODITELJ: LADOSLAV čUtORAŠ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Gimnastički klub Split
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD MERTOJAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., Split, poljud - Gimnastička dvorana NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ MERtOjAK 2 OŠ BLAtO 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mertojak Blato MJESTO Split Blato

1. 2. 3. 4. 5.

LARA SANtINI KARLA ŠEGVIĆ LANA ŽAKNIĆ LAURA BILANDŽIĆ tINA VIŠIĆ

VODITELJ: jURICA jURIŠIĆ

79

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ pEtAR zRINSKI jALŽABEt ŠŠD “MLADOSt” DATUM I MJESTO 19. 03. 2010., OŠ pEtAR zRINSKI jALŽABEt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EMIL ŠANjEK, pROFESOR jADRANKA MARKUŠ, pROFESOR BRIGItA NjEGAč-DRVAR, pROFESOR R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ SELNICA 2 OŠ I. K. SAKCINSKOG IVANEC 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt IKS MJESTO SELNICA IVANEC 1. 2. 3. 4. 5.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOROtEA StRINIŠčAK tEA COttER SARA SEDMAK tAtjANA pANIĆ LEA VINKO

VODITELJ: jADRANKA MARKUŠ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GIMNAStIčKI KLUB RIjEKA DATUM I MJESTO 15.04.2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MIROSLAV pAVLOVIĆ, pREDSjEDNIK NENAD KItAK, čLAN DIANA LUKAŠIĆ, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Brajda 2 OŠ Dubovac 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a BRAjDA DUBOVAC MJESTO RIjEKA KARLOVAC 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD BRAJDA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

EMA KAjIĆ INES SALOpEK EVA CREpULjA NINA MUCIĆ CELINA SRDOč

VODITELJ: LjILjANA tURINA-BUjANOVIĆ

80

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, SRC Belvedere, Rijeka

GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Vladimir Mijić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Vladimir Mijić – predsjednik povjerenstva 2. Miroslav pavlović 3. Diana Lukašić UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 Brajda Dr. F. tuđman Mertojak Bogumila tonija Selnica ŠKOLA MJESTO RIjEKA BELI MANAStIR SpLIt SAMOBOR SELNICA
PRESKOK

OSVOJENI BODOVI
D. RUČE GREDA PARTER ZBROJ

78,75 77,35 77,10 77,70 73,90

76,90 75,40 72,40 73,00 71,70

78,05 77,30 75,25 73,50 72,20

77,60 75,30 75,10 74,60 69,30

311,30 305,35 299,85 298,80 287,10

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU: Ema Kajić, Ines Salopek, Eva Crepulja, Nina Mucić, Celina Srdoč VODITELJ: Ljiljana Turina-Bujanović

81

5.7. REZULTATI

PLIVANJE

82

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI SpORtSKI SAVEz SISAčKO MOSLAVAčKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 10. 02. 2010., SISAK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK ŠŠS DARIO GEC, tAjNIK ŠŠS LjILjANA GAVRANOVIĆ, pOSLOVNA tAjNICA ŠŠS R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ 22.LIpNjA 2 OŠ BOGUMILA tONIjA 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pOLEt LOB MJESTO SISAK SAMOBOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD POLET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA jURIĆ MARKO VRtAčNIK DOMAGOj MALIĆ MAtIjA LUKA pANCIROV MAtIjA LUKIĆ DOMAGOj pANCIROV FRAN SENčAR ROBERtO MILAKOVIĆ

VODITELJ: MARIjAN SIGUR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA jAGODE tRUHELKE DATUM I MJESTO 24. 02. 2010., OSIjEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Danijela Kuže Sanda Gašić Franjo Vukelić, RAVNAtELj R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ jAGODE tRUHELKE 2 IVANA GORANA KOVAčIĆA 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a jAGODA pOMLADAK MJESTO OSIjEK VINKOVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD JAGODA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

tEO zEBA IVAN FILIpOVIĆ DOMINIK ŠtEKIĆ LUKA MILIĆ MARKO LOVRIĆ FILIp pOpIĆ BORNA SKALA FRAN pOpIĆ REzERVE: tIN pINtARIĆ

VODITELJ: ŽELjKO MRKŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BAzENI pOLjUD
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD 1.OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 18. 03. 2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ pojišan 2 OŠ Marin Držić 3 OŠ Šime Budnić 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pOj VIDRA KNEz BRANIMIR MJESTO SpLIt DUBROVNIK zADAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IVAN KAROGLAN NIKOLA tADIĆ jAKOV tADIĆ MARKO pEtRIčEVIĆ MARIN RELjANOVIĆ tEO ŠABIĆ pEtAR BOŽAN NIKOLA pApIĆ

VODITELJ: BRACO VRCA

83

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA pLIVAčKI KLUB “MEĐIMURjE” DATUM I MJESTO 25. 02. 2010., Gradski bazeni čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VELIMIR MAĐARIĆ, prof. SINIŠA tRAjBAR, prof. LOVORKA MARUŠEVEC, prof. R. BR. IME ŠKOLE 1 V OSNOVNA ŠKOLA VŽ 2 III OSNOVNA ŠKOLA čK 3 OŠ ĐURO EStER KC 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pEtA ORLIĆI ŠKOLARAC MJESTO VARAŽDIN čAKOVEC KOpRIVNICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD POLET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KARLO ŠpIčKO pEtAR SEKEtIN jURICA pAjtAK KARLO RAjN KARLO SEKEtIN jAN OŽEG IGOR MESEK LEON FILIpOVIĆ

VODITELJ: LOVORKA MARUŠEVEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 07. 11. 2009., zAGREB, zIMSKO pLIVALIŠtE MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR IVANA jUKIčIĆ, pROFESOR zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Matije Gupca OŠ Bartola Kašića OŠ Vrbani OŠ jure Kaštelana KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GUBEC jARUN VRBANI NOVE KRUGE MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD JAGODA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DANIjEL ŽERjAVIĆ LUKA GRMAN BRUNO SKOKNA ANtE RADIŠIĆ LUKA tRIFUNAC pEtAR tOMIĆ LUKA tOVARLOŽA MISLAV KUŽIĆ

VODITELJ: NIKO ŠEKERIjA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA pLIVAčKI SAVEz pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 13. 04. 2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MIROSLAV jELOVICA, pREDSjEDNIK MILAN BOŠKIĆ, čLAN DUBRAVKO SEVER, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Vidikovac 2 OŠ podmurvice 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VIDIKOVAC pODMURVICE MJESTO pULA RIjEKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD VIDIKOVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KARLO StIpIĆ DEAN FERIĆ ANDI DRANDIĆ DINO pAŠUKAN tONI pEREŠA DINO BALIjA MAtIjA jANjUŠIĆ StEFANO DOBRILA

VODITELJ: SALjA SIjARIĆ

84

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Bazen Kantrida, Rijeka

PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Miroslav jelovica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav jelovica – predsjednik povjerenstva

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD pOj pOLEt pEtA VIDIKOVAC GUBEC jAGODA pOjIŠAN 22. LIpNjA V. OŠ VARAŽDIN VIDIKOVAC MAtIjE GUpCA jAGODE tRUHELKE

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA

MJESTO SpLIt SISAK VARAŽDIN pULA zAGREB OSIjEK

BODOVI 89,0 79,0 73,0 70,0 65,0 26,0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POJ NASTUPILA JE U SASTAVU: Ivan Karoglan, Nikola Tadić, Jakov Tadić, Marko Petričević, Marin Reljanović, Teo Šabić, Petar Božan, Nikola Papić VODITELJ: Braco Vrca

85

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI SpORtSKI SAVEz SISAčKO MOSLAVAčKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 10.02.2010., SISAK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK ŠŠS DARIO GEC, tAjNIK ŠŠS LjILjANA GAVRANOVIĆ, pOSLOVNA tAjNICA ŠŠS R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ VIKtOROVAC 2 OŠ BOGUMILA tONIjA 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VIKtOROVAC LOB MJESTO SISAK SAMOBOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD VIKTOROVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

RIA IVANčIĆ LUCIjA BAKONjI ANjA ŠtAjCAR jANA jOKSIMOVIĆ EMA ŠARAR MARtA ŠARAR IVA DELIĆ MARGAREtA SMOLKO

VODITELJ: VEDRANA ŠIMIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA jAGODE tRUHELKE DATUM I MJESTO 24.02.2010., OSIjEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Danijela Kuže Sanda Gašić Franjo Vukelić ,RAVNAtELj R. BR. IME ŠKOLE 1 IVANA FILIpOVIĆA 2 IVANA GORANA KOVAčIĆ 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a FILIpOVIĆKA pOMLADAK MJESTO OSIjEK VINKOVCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

BARBARA pRŠA ELENA ŠOKAC tESA VRANjEŠ KARLA MOčKOVIĆ MIHAELA LUBINA LEA AtLAGIĆ BARBARA ŽURO REBEKA pRŠA

VODITELJ: zLAtKO KRALjEVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BAzENI pOLjUD
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD SPINUT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 18. 03. 2010., SpLIt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris poljak, predsjednik zdravko Omrčen, član Goran Kursar, član R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Spinut 2 OŠ Ivana Gundulića 3 OŠ Smiljevac 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a SpINUt GUNDULIĆ GALEB MJESTO Split Dubrobnik zadar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IVANA BUtIĆ RENAtA ORHANOVIĆ MIRtA tANASKOVIĆ DORA pEzER DOROtEA GAVRANIĆ DOMINIKA BILAč pAULA zUjIĆ NINA VUKASOVIĆ

VODITELJ: jASENKA BRACANOVIĆ-GRIzELj

86

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA pLIVAčKI KLUB “MEĐIMURjE” DATUM I MJESTO 25.02.2010., Gradski bazeni čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO VELIMIR MAĐARIĆ, prof. SINIŠA tRAjBAR, prof. LOVORKA MARUŠEVEC, prof. R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ StRAHONINEC 2 I OSNOVNA ŠKOLA VŽ 3 OŠ ĐURO EStER KC 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a VIHOR I OŠ ŠKOLARAC MJESTO StRAHONINEC VARAŽDIN KOpRIVNICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FRANKA FIC tEA pERŠA pEtRA MARCIUŠ LIDIjA ŠOLtIĆ LEA MARCIUŠ NIKOLINA ŠOLtIĆ KAjA tOpOLNjAK MIA BAN

VODITELJ: SINIŠA tRAjBAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 14.11.2009., zAGREB, zIMSKO pLIVALIŠtE MLADOSt NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj pROFESOR IVANA jUKIčIĆ pROFESOR zLAtKO FALAt pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ jure Kaštelana OŠ Vrbani OŠ Izidor Kršnjavi OŠ Kralja tomislava KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a NOVE KRUGE VRBANI MIMARA MLADOSt MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD NOVE KRUGE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANjA RADELIĆ LUCIjA VUčEMILOVIĆ-GRGIĆ NIKA SUŠILOVIĆ tENA LEBINAC MAtEA HORNIK KARLA BUDIMILIĆ ANtONIA DAKIĆ DORA HORNIK

VODITELJ: tOMISLAV BUSCH

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA pLIVAčKI SAVEz pRIMORSKO-GORANSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 13. 04. 2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MIROSLAV jELOVICA, pREDSjEDNIK MILAN BOŠKIĆ, čLAN DUBRAVKO SEVER, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ jurja Dobrile 2 OŠ Eugen Kumičić 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GALEB MLADOSt MJESTO ROVINj RIjEKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARtA KRIzMAN KAtARINA tERLEVIĆ jANA StARIĆ LUCIjA KOVAčEVIĆ DOROtEA-NICEA tALAjIĆ LUANA BOŽIĆ GOLDA pAMIĆ IVA MARINOVIĆ

VODITELJ: MARItA MARIĆ

87

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Bazen Kantrida, Rijeka

PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINATOR NATJECANJA Miroslav jelovica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav jelovica – predsjednik povjerenstva

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD SpINUt FILIpOVIĆKA VIKtOROVAC GALEB NOVE KRUGE VIHOR SpINUt IVANA FILIpOVIĆA VIKtOROVAC jURjA DOBRILE jURE KAŠtELANA StRAHONINEC

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA

MJESTO SpLIt OSIjEK SISAK ROVINj zAGREB čAKOVEC

BODOVI 82,0 82,0 76,0 74,0 60,0 44,0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SPINUT NASTUPILA JE U SASTAVU: Ivana Butić, Renata Orhanović, Mirta Tanasković, Dora Pezer, Dorotea Gavranić, Dominika Bilač, Paula Zujić, Nina Vukasović VODITELJ: Jasenka Bracanović-Grizelj

88

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

5.8. REZULTATI

STOLNI TENIS

89

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠŠD BjELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 12. 02. 2010., Osnovna škola Ivanska NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC, pREDSjEDNIK SŠŠD BBŽ ŽELjKA MODRIĆ, pEDAGOG U OŠ IVANSKA tOMISLAV FLINtA, tAjNIK SŠŠD BBŽ

REZULTATI zABOK - SLAVONAC jAStREB - MLADOSt SLAVONAC - MLADOSt zABOK - jAStREB jAStREB - SLAVONAC MLADOSt - zABOK 2:3 3:0 2:3 1:3 3:0 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OSNOVNA ŠKOLA LjUBE BABIĆA jAStREB 2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG zABOK 3 OSNOVNA ŠKOLA jOSIpA KOzARCA SLAVONAC 4 MLADOSt III. OSNOVNA ŠKOLA

ŠŠD JASTREB MJESTO jAStREBARSKO zABOK LIpOVLjANI BjELOVAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MAtEO BAStAŠIĆ IVAN MAjCUNIĆ zLAtKO ŠAFAR

VODITELJ: DOMAGOj ŠLAt

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz BRODSKO pOSAVSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 05.03.2010., Obrtnička škola - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Sanja jurković Luka Klaić R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ “Ivan Goran Kovačić” OŠ Antuna Bauera OŠ josipa Antun Ćolića OŠ Antuna Kanižlića REZULTATI SOKOLOVAC - SjEVER GORAN - GOLUBICA SjEVER - GOLUBICA SOKOLOVAC - GORAN GORAN -SjEVER GOLUBICA - SOKOLOVAC 0:3 3:1 0:3 0:3 3:0 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GORAN GOLUBICA SjEVER SOKOLOVAC

ŠŠD GORAN MJESTO SLAVONSKI BROD VUKOVAR ĐAKOVO pOŽEGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

IVAN GARIĆ jOSIp ARBANAS jAKOV KLAIĆ

VODITELJ: zDRAVKO zVAčKO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE REZULTATI “zADARSKI OtOCI” - “MLADI” “VISOKA” - “VAL” “zADARSKI OtOCI” - “VISOKA” “MLADI” - “VAL” “VAL” - “zADARSKI OtOCI” “VISOKA” - “MLADI” 3:0 3:1 3:2 0:3 2:3 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BORIS GALINOVIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt tOtHORtI, čLAN MARIO MILIčIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ “zADARSKI OtOCI” OŠ “VISOKA” OŠ “VELA LUKA” OŠ jURAjA DALMAtINCA

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “zADARSKI OtOCI” “VISOKA” “VAL” “MLADI” 90

ŠŠD ZADARSKI OTOCI MJESTO zADAR SpLIt VELA LUKA ŠIBENIK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

ANtONIO GOjA MAtEj GOjA MARKO ŠtRBAC

VODITELJ: MILAN CINDRIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ VINICA DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., OŠ VINICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josip Rajner, prof. Domagoj Štimec

REZULTATI EKO tIGRIĆI - IBM ŠKOLARAC - pRVA pRVA - IBM ŠKOLARAC - EKO tIGRIĆI pRVA - EKO tIGRIĆI ŠKOLARAC - IBM 3:0 0:3 3:0 1:3 3:0 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 I OŠ VARAŽDIN pRVA 2 EKO tIGRIĆI OŠ ŠENKOVEC 3 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ IBM 4 OŠ ĐURO EStER ŠKOLARAC

ŠŠD PRVA MJESTO VARAŽDIN čAKOVEC VIROVItICA KOpRIVNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

NIKOLA HORVAt MARtIN VIDAčEK MARKO VIDAčEK

VODITELJ: MLADEN VIDAčEK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 21.02.2010., Dvorana III Doma sportova NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. RENAtO čENGIĆ, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KREAtIVNI RAzVOj OŠ pANtOVčAK OŠ SESVEtSKA SOpNICA OŠ GORNjE VRApčE

POLUFINALNE UTAKMICE KREAtIVAC - KUNA GORNjE VRApčE - pANtAč UTAKMICA ZA 1. MJESTO KREAtIVAC - pANtAč UTAKMICA ZA 3. MJESTO KUNA - GORNjE VRApčE MJESTO zAGREB zAGREB SESVEtE zAGREB 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:0 0:3

3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KREAtIVAC pANtAč KUNA GORNjE VRApčE

ŠŠD KREATIVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

FILIp zELjKO pAtRIK pALIĆ VID BARKIĐIjA

VODITELJ: MARtIN tINO čASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KAŠtANjER pULA DATUM I MJESTO 16.04.2010., pULA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KRIStIjAN CINKOpAN, pROF.tzK jOzEFINA StANIŠIĆ, RAVNAtELjICA ŠKOLE NENEAD pAVLEtIĆ, pROF.tzK KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ SRDOčI SRDOčI 2 OŠ GENERALSKI StOL GENERALSKI StOL 3 OŠ zRINSKI I FRANKOpANA OtOčAC 4 MJESTO RIjEKA GENERALSKI StOL OtOčAC REZULTATI GENERALSKI StOL - SRDOčI SRDOčI - OtOčAC OtOčAC - GENERALSKI StOL 0:3 3:0 1:3

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD SRDOČI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

ANDREj GRAOVAC KEVIN KOVAč LUKA ŠARčEVIĆ

VODITELJ: MIROSLAV VLADILO

91

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka GRUPA A I. Kolo, 09.40 sati GORAN - zADARSKI OtOCI KOORDINATOR NATJECANJA Damir Vidović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Damir Vidović 2. Miroslav Vladilo 3. Domagoj Šlat II. Kolo, 10.40 sati I. OŠ VARAŽDIN - GORAN III. Kolo, 11.40 sati zADARSKI OtOCI - I. OŠ VARAŽDIN 0:3 3:1 3:0 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati jAStREB - KREAtIVAC II. Kolo 10.40 sati SRDOčI - jAStREB III. Kolo 11.40 sati KREAtIVAC - SRDOčI RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati I. OŠ VARAŽDIN - SRDOčI MJESTO Varaždin zagreb Rijeka Slavonski Brod jastrebarsko zadar 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati GORAN - KREAtIVAC za III. mjesto 15.30 sati SRDOčI - GORAN za I. mjesto 15.30 sati I. OŠ VARAŽDIN - KREAtIVAC 3:2 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 1:3

STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati zADARSKI OtOCI - jAStREB 2:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD I. OŠ VARAŽDIN KREAtIVAC SRDOčI GORAN jAStREB zADARSKI OtOCI

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN OSNOVNA ŠKOLA KREAtIVAN RAzVOj OSNOVNA ŠKOLA SRDOčI OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAčIĆ OSNOVNA ŠKOLA LjUBO BABIĆ OSNOVNA ŠKOLA zADARSKI OtOCI - zADAR

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD I. OŠ VARAŽDIN NASTUPILA JE U SASTAVU: Nikola Horvat, Martin Vidaček, Marko Vidaček VODITELJ: Mladen Vidaček

92

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA DATUM I MJESTO 12. 02. 2010., Osnovna škola Ivanska NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC, pREDSjEDNIK SŠŠD BBŽ ŽELjKA MODRIĆ, pEDAGOG U OŠ IVANSKA tOMISLAV FLINtA, tAjNIK SŠŠD BBŽ

REZULTATI tADIjA - čESMANSKI DABROVI ŽABAC - zABOK čESMANSKI DABROVI - zABOK tADIjA - ŽABAC ŽABAC - čESMANSKI DABROVI zABOK - tADIjA 3:0 1:3 0:3 3:1 3:0 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ DRAGUtINA tADIjANOVIĆA tADIjA 2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG zABOK 3 OSNOVNA ŠKOLA SVEtA NEDELjA ŽABAC 4 OSNOVNA ŠKOLA čAzMA čESMANSKI DABROVI

ŠŠD TADIJA MJESTO pEtRINjA zABOK SVEtA NEDjELjA čAzMA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MARtINA RADENIĆ IVONA tIpURA ANA MARIjA ŠOŠIĆ

VODITELJ: IVANA MARENIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz BRODSKO pOSAVSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 05.03.2010., Obrtnička škola - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Sanja jurković Luka Klaić REZULTATI FRANKOpAN - GOLUBICA SLOGA - pODVINjE GOLUBICA - pODVINjE FRANKOpAN - SLOGA SLOGA - GOLUBICA pODVINjE - FRANKOpAN 3:0 1:3 3:0 3:0 0:3 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ Frana Krste Frankopana FRANKOpAN 2 OŠ Antuna Bauera GOLUBICA 3 OŠ “Blaž tadijanović” pODVINjE 4 OŠ julija Kempfa SLOGA

ŠŠD FRANKOPAN MJESTO OSIjEK VUKOVAR SLAVONSKI BROD pOŽEGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

jUStINA MIHALjEVIĆ DUNjA tOMIĆ DORA VUjNOVIĆ

VODITELJ: VLAtKA ĆALUŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE REZULTATI “VAL” - “BRODARICA” “MLADI” - “MEŠtAR” “BRODARICA” - “MLADI” “VAL” - “MEŠtAR” “MEŠtAR” - “BRODARICA” “MLADI” - “VAL” 0:3 0:3 3:0 0:3 3:0 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BORIS GALINOVIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt tOtHORtI, čLAN MARIO MILIčIĆ, čLAN

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠtRA “MEŠtAR” 2 OŠ ŠIMUNA KOŽIčIĆA BENjE “BRODARICA” 3 OŠ “VELA LUKA” “VAL” 4 OŠ jURAjA DALMAtINCA “MLADI”

ŠŠD MEŠTAR MJESTO BAŠKA VODA zADAR VELA LUKA ŠIBENIK 93
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

VIKtORIjA GRANIĆ ANA BAKOVIĆ ANDREjA jURIĆ

VODITELJ: ANtE KRIStIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ VINICA DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., OŠ VINICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josip Rajner, prof. Domagoj Štimec

REZULTATI HODOŠAN - ŽABNO pRVA - IBM HODOŠAN - pRVA ŽABNO - IBM pRVA - ŽABNO IBM - HODOŠAN 1:3 1:3 3:1 0:3 3:0 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ HODOŠAN HODOŠAN 2 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ IBM 3 pRVA I OŠ VARAŽDIN 4 OŠ GRIGOR VItEz “SVEtI IVAN ŽABNO” ŽABNO

ŠŠD HODOŠAN MJESTO DONjI KRALjEVEC VIROVItICA VARAŽDIN ŽABNO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

pAULA MARKAtI MARIjA ŠAVORA jULIjA ŠVEC

VODITELJ: DRAGUtIN ŠIMUNĆIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 21.02.2010., Dvorana III Doma sportova NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. RENAtO čENGIĆ, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KREAtIVNI RAzVOj OŠ GORNjE VRApčE OŠ GUStAVA KRKLECA OŠ KRALjA tOMISLAVA

POLUFINALNE UTAKMICE GORNjE VRApčE - MLADOSt KRGOS - KREAtIVAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GORNjE VRApčE - KREAtIVAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOSt - KRGOS MJESTO zAGREB zAGREB SESVEtE zAGREB 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:0 0:3

0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KREAtIVAC GORNjE VRApčE KRGOS MLADOSt

ŠŠD KREATIVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

LEA RAKOVAC NIKA ĆESKOVIĆ KAtARINA VLADIĆ

VODITELJ: MARtIN tINO čASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KAŠtANjER pULA DATUM I MJESTO 16.04.2010., pULA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KRIStIjAN CINKOpAN, pROF.tzK jOzEFINA StANIŠIĆ, RAVNAtELjICA ŠKOLE NENAD pAVLEtIĆ, pROF.tzK REZULTATI “VAL” - “BRODARICA” “MLADI” - “MEŠtAR” “BRODARICA” - “MLADI” “VAL” - “MEŠtAR” “MEŠtAR” - “BRODARICA” “MLADI” - “VAL” 0:3 0:3 3:0 0:3 3:0 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ VLADIMIR NAzOR KAŠtEL 2 OŠ pOREč pOREč 3 OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ GORAN 4 OŠ zRINSKIH I FRANKOpANA OtOčAC 94

ŠŠD KAŠTEL MJESTO CRIKVENICA pOREč DUGA RESA OtOčAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

DORINA SREBRNjAK MAjA jUREtIĆ ANDREA pAVLOVIĆ

VODITELJ: DŽONI ŠVARC

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka GRUPA A I. Kolo 09.40 sati ŠŠD tADIjA - ŠŠD FRANKOpAN KOORDINATOR NATJECANJA Damir Vidović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Damir Vidović 2. Džoni Švarc 3. Martin-tino časl II. Kolo 10.40 sati ŠŠD KAŠtEL - ŠŠD tADIjA III. Kolo 11.40 sati ŠŠD FRANKOpAN - ŠŠD KAŠtEL 3:2 2:3 2:3 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati ŠŠD MEŠtAR - ŠŠD KREAtIVAC II. Kolo 10.40 sati ŠŠD HODOŠAN - ŠŠD MEŠtAR III. Kolo 11.40 sati ŠŠD KREAtIVAC - ŠŠD HODOŠAN RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati FRANKOpAN - HODOŠAN MJESTO zagreb Hodošan Osijek petrinja Baška Voda Crikvenica 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati tADIjA - KREAtIVAC za III. mjesto 15.30 sati FRANKOpAN - tADIjA za I. mjesto 15.30 sati HODOŠAN - KREAtIVAC 1:3 3:2 3:1 1:3 3:2 2:3 2:3

STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati KAŠtEL - MEŠtAR 2:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD KREAtIVAC HODOŠAN FRANKOpAN tADIjA MEŠtAR KAŠtEL

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA KREAtIVAN RAzVOj OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRStE FRANKOpANA OSNOVNA ŠKOLA DRAGUtINA tADIjANOVIĆA OSNOVNA ŠKOLA BARIŠE GRANIĆA MEŠtRA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAzORA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KREATIVAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Lea Rakovac, Nika Ćesković, Katarina Vladić VODITELJ: Sandro Dervoz, prof.

95

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Dragutina tadijanovića petrinja DATUM I MJESTO 22. 02. 2010., petrinja NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ruža Novaković, nastavnik Nikica perković, profesor Ljilana Gavranović REZULTATI VIKtORIjA - pEtRYNIA MLADOSt - VIKtORIjA pEtRYNIA - MLADOSt MARtIN - VIKtORIjA MLADOSt - MARtIN MARtIN - pEtRYNIA 1:3 1:3 2:3 3:1 0:3 4:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SŠ Dugo Selo MARtIN 2 SŠ petrinja pEtRYNIA 3 Gimnazija Antuna Gustava Matoša VIKtORIjA 4 MLADOSt Gimnazija Bjelovar

ŠŠD MARTIN MJESTO Dugo Selo petrinja zabok Bjelovar
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MAtEj MAMUt AUGUStIN pApAK IVAN DOBROtIĆ

VODITELJ: zORAN HORINA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija A. G. Matoša DATUM I MJESTO 18.02.2010., Đakovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jozo Dljepan, prof. mentor petar Kerže, prof. jasna Bekić, prof. REZULTATI tehničar - Klasičar Gymnicus - Klas Klas - Klasičar Klasičar - Gymnicus tehničar - Gymnicus Klas - tehničar 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 I. gimnazija Gymnicus 2 Klasična gimnazija Klasičar 3 poljoprivredno-prehrambena škola Klas 4 tehnička škola Nikola tesla tehničar

ŠŠD GYMNICUS MJESTO Osijek Slavonski Brod požega Vukovar
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

VjEKOSLAV zOVKO FRAN MIHALjEVIĆ DAVOR LONčAR

VODITELJ: pEtAR KERŽE

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE REZULTATI “NAzOR” - “tEHNIčAR” “tEHNIčAR” - “GRAFOKEMIjA” “GRAFOKEMIjA” - “NAzOR” 3:0 1:3 0:3

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BORIS GALINOVIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt tOtHORtI, čLAN MARIO MILIčIĆ, čLAN

PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 V. GIMNAzIjA “VLADIMIR NAzOR” “NAzOR” 2 pRIRODOSLOVNO GRAFIčKA ŠKOLA “GRAFOKEMIjA” 3 tEHNIčKA ŠKOLA “tEHNIčAR” 4 EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA “CRVENA HRVAtSKA” 96

ŠŠD NAZOR MJESTO SpLIt zADAR ŠIBENIK DUBROVNIK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

jAKOV VLAK LUKA VLADOVIĆ SANDRO GRUBIŠIĆ

VODITELJ: IVICA ŠUpE

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SS ARBOREtUM OpEKA DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., SS ARBOREtUM OpEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josip Rajner, prof. Domagoj Štimec REZULTATI ELS - GIMNAzIjALAC čk ELS - GIMNAzIjALAC ko ELS - GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC čk - GIMNAzIjALAC ko GIMNAzIjALAC čk - GIMNAzIjA GIMNAzIjA - GIMNAzIjALAC ko 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC čk 2 GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ GIMNAzIjALAC ko 3 ELEKtROStROjARSKA ŠKOLA ELS 4 GIMNAzIjA pEtAR pRERADOVIĆ GIMNAzIjA

ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK MJESTO čAKOVEC KOpRIVNICA VARAŽDIN VIROVItICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

IGOR tKALEC NENAD pIGAC FILIp RADMANIĆ

VODITELJ: ROBERt SILADI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 28.02.2010., zAGREB, DOM ŠpORtOVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR RENAtO čENGIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE privatna gimnazija Dr. časl V. gimnazija XV. gimnazija Škola za cestovni promet

POLUFINALNE UTAKMICE KREAtIVAC - SpIN pEtA - SEMAFOR UTAKMICA ZA 1. MJESTO KREAtIVAC - pEtA UTAKMICA ZA 3. MJESTO SpIN - SEMAFOR MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 3:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:0 3:0

3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KREAtIVAC pEtA SpIN SEMAFOR

ŠŠD KREATIVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

FILIp čIpIN FRANE KOjIĆ MIHO SIMOVIĆ

VODITELJ: MARtIN tINO čASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ “VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 13.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN REZULTATI UGOStItELj - SREDNjOŠKOLAC KAMIK - tEHNIčAR UGOStItELj - KAMIK tEHNIčAR - SREDNjOŠKOLAC UGOStItELj - tEHNIčAR KAMIK - SREDNjOŠKOLAC 0:3 3:1 0:3 0:3 2:3 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GRAĐEVINSKA tEHNIčKA ŠKOLA KAMIK 2 GIMN. I StRUK. ŠKOLA j. DOBRILE SREDNjOŠKOLAC 3 pRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC tEHNIčAR 4 SREDNjA ŠKOLA pLItVIčKA jEzERA UGOStItELj

ŠŠD KAMIK MJESTO RIjEKA pAzIN KARLOVAC KORENICA 97
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

KREŠIMIR MANCE zVONIMIR MANCE BRANIMIR KOVAčEVIĆ

VODITELJ: VESNA DEŽULOVIĆ pUCL

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka GRUPA A I. Kolo 09.40 sati ŠŠD DR. čASL - ŠŠD MARtIN KOORDINATOR NATJECANJA Damir Vidović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Damir Vidović- predsjednik povjerenstva 2. Vesna Dežulović-pucl 3. Martin tino časl II. Kolo 10.40 sati ŠŠD KAMIK - ŠŠD DR. čASL III. Kolo 11.40 sati ŠŠD MARtIN - ŠŠD KAMIK 2:3 0:3 3:0 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC - ŠŠD NAzOR II. Kolo 10.40 sati ŠŠD GYMNICUS - ŠŠD GIMNAzIjALAC III. Kolo 11.40 sati ŠŠD NAzOR - ŠŠD GYMNICUS RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 12.40 sati DR. čASL - GIMNAzIjALAC MJESTO zagreb Osijek Rijeka čakovec Split Dugo Selo 2. utakmica poluzavršnice 12.40 sati KAMIK - GYMNICUS za III. mjesto 13.40 sati GIMNAzIjALAC - KAMIK za I. mjesto 13.40 sati Dr čASL - GYMNICUS 3:0 1:3 1:3 3:0 1:3 3:0 3:1

STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati MARtIN - NAzOR 1:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD Dr čASL GYMNICUS KAMIK GIMNAzIjALAC NAzOR MARtIN

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA pRIVAtNA GIMNAzIjA DR. čASL I GIMNAzIjA OSIjEK GRAĐEVINSKA tEHNIčKA ŠKOLA GIMNAzIjA V. GIMNAzIjA VLADIMIR NAzOR SpLIt SREDNjA ŠKOLA DUGO SELO

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU: Filip Čipin, Frane Kojić, Miho Simović VODITELJ: Kristina Penava

98

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Dragutina tadijanovića petrinja DATUM I MJESTO 22. 02. 2010., petrinja NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ruža Novaković, nastavnik Nikica perković, profesor Ljilana Gavranović KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Ekonom. i biroteh. škola Bjelovar ŠKEB 2 Ekonom., trgov. i ugost. škola SAMOBORAC 3 SŠ petrinja pEtRYNIA 4 MJESTO Bjelovar Samobor petrinja REZULTATI ŠKEB - SAMOBORAC ŠKEB - pEtRYNIA SAMOBORAC - pEtRYNIA 3:2 3:1 3:1

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ŠKEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MARtINA BRKIĆ MARINA BREzNIčKI DIjANA RAMLjAK

VODITELJ: DANICA ILIčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo DATUM I MJESTO 18.02.2010., Đakovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jozo Drljepan, prof. mentor Željko Barić-pilić, prof. Mario tolić, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Klasična gimnazija Gimnazija M. A. Reljkovića Gimnazija A. G. Matoša REZULTATI Gimnazija - Mladost 96. Klasičar - polet polet - Gimnazija Mladost 96. - Klasičar Mladost 96. - polet Klasičar - Gimnazija 3:0 3:1 0:3 1:3 1:3 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazija Klasičar polet Mladost 96.

ŠŠD GIMNAZIJA MJESTO požega Slavonski Brod Vinkovci Đakovo
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MARtINA čEpELAK NIKOLINA RAGUŽ VALENtINA BANOVIĆ

VODITELJ: ŽELjKO BARIĆ-pILIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA zSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE REZULTATI “NEHAj” - “NAzOR” “GIMNAzIjALAC” - “EKONOMISt” “GIMNAzIjALAC” - “NAzOR” “EKONOMISt” - “NEHAj” “NAzOR” - “EKONOMISt” “NEHAj” - “GIMNAzIjALAC” 0:3 3:1 2:3 3:1 3:1 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20.04.2010., DUBROVNIK, DVORANA OŠ “MOKOŠICA” NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BORIS GALINOVIĆ, pREDSjEDNIK ROBERt tOtHORtI, čLAN MARIO MILIčIĆ, čLAN

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA “NAzOR” 2 GIMNAzIjA DUBROVNIK “GIMNAzIjALAC” 3 “EKONOMISt” EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK 4 “NEHAj” SŠ “BRAĆA RADIĆ”

ŠŠD NAZOR MJESTO zADAR DUBROVNIK ŠIBENIK KAŠtELA 99
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

KARLA BURčUL ELEONORA LOVRAKOVIĆ NINA ŠABAN

VODITELJ: jADRANKA DUVANčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SS ARBOREtUM OpEKA DATUM I MJESTO 29. 03. 2010., SS ARBOREtUM OpEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Branimir Štimec, prof. josip Rajner, prof. Domagoj Štimec REZULTATI GOŠK - GIMNAzIjALAC čk GOŠK - GIMNAzIjALAC ko GOŠK - GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC čk - GIMNAzIjALAC ko GIMNAzIjALAC čk - GIMNAzIjA GIMNAzIjA - GIMNAzIjALAC čk 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GOSpODARSKA GOŠK 2 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC čk 3 GIMNAzIjA pEtAR pRERADOVIĆ GIMNAzIjA 4 GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ GIMNAzIjALAC ko

ŠŠD GOŠK MJESTO VARAŽDIN čAKOVEC VIROVItICA KOpRIVNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

ANjA IVANUŠA pEtRA pEtEK MARtINA jUKIĆ

VODITELJ: DUBRAVKA KUNIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 28.02.2010., zAGREB, DOM ŠpORtOVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR RENAtO čENGIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR

POLUFINALNE UTAKMICE KREAtIVAC - KEMIčAR CENER - ŠpOGI UTAKMICA ZA 1. MJESTO KREAtIVAC - ŠpOGI UTAKMICA ZA 3. MJESTO KEMIčAR - CENER MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:0 0:3

3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 privatna gimnazija Dr. časl KREAtIVAC 2 ŠpOGI Športska gimnazija 3 KEMIčAR prirodoslovna škola V. preloga 4 X. gimnazija „Ivan Supek“ CENER

ŠŠD KREATIVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MIRNA tOMIĆ MAtEjA jEGER IVANA tUBIKANEC

VODITELJ: MARtIN tINO čASL

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ “VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 13.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN REZULTATI OLIMpIjA - EKONOMISt SREDNjOŠKOLAC - UGOStItELj OLIMpIjA - SREDNjOŠKOLAC UGOStItELj - EKONOMISt OLIMpIjA - SREDNjOŠKOLAC SREDNjOŠKOLAC - EKONOMISt 0:3 3:0 2:3 0:3 3:0 0:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 EKONOMSKA ŠKOLA pULA EKONOMISt 2 SREDNjA ŠKOLA DELNICE SREDNjOŠKOLAC 3 GIMNAzIjA KARLOVAC OLIMpIjA 4 SREDNjA ŠKOLA pLItVIčKA jEzERA UGOStItELj 100

ŠŠD EKONOMIST MJESTO pULA DELNICE KARLOVAC KORENICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MIRELA ŠUVALIĆ SARA KURAICA MARIjA jADREŠKO

VODITELJ: IGOR pRENz

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, OŠ Srdoči, Rijeka GRUPA A I. Kolo 09.40 sati ŠŠD GIMNAzIjA - ŠŠD DR. čASL KOORDINATOR NATJECANJA Damir Vidović NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Damir Vidović – predsjednik povjerenstva 2. Kristina penava 3. Dubravka Kunić II. Kolo 10.40 sati ŠŠD V. NAzOR - ŠŠD GIMNAzIjA III. Kolo 11.40 sati ŠŠD DR. čASL - ŠŠD V. NAzOR 3:0 3:2 0:3 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati ŠŠD ŠKEBB - ŠŠD GOŠK II. Kolo 10.40 sati ŠŠD EKONOMISt - ŠŠD ŠKEBB III. Kolo 11.40 sati ŠŠD GOŠK - ŠŠD EKONOMISt RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati DR. čASL - EKONOMISt MJESTO zagreb Varaždin pula zadar Bjelovar požega 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati V. NAzOR - GOŠK za III. mjesto 15.30 sati V. NAzOR - EKONOMISt za I. mjesto 15.30 sati DR. čASL - GOŠK 3:0 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 1:3

STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati GIMNAzIjA - ŠKEBB 1:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD Dr. čASL GOŠK EKONOMISt V. NAzOR ŠKEBB GIMNAzIjA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA pRIVAtNA GIMNAzIjA DR. čASL, S pRAVOM jAVNOStI GOSpODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN EKONOMSKA ŠKOLA pULA GIMNAzIjA VLADIMIRA NAzORA EKONOMSKA I BIROtEHNIčKA ŠKOLA BjELOVAR GIMNAzIjA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR. ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU: Mirna Tomić, Mateja Jeger, Ivana Tubikanec VODITELJ: Kristina Penava

101

5.9. REZULTATI

ŠAH

102

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH DRUŠtAVA BBŽ DATUM I MJESTO 16. 02. 2010., ŠpORtSKO REKREACIjSKI CENtAR KUKAVICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC pREDSjEDNIK SŠŠD BBŽ SLAVKO BEjUK GLAVNI SUDAC tOMISLAV FLINtA tAjNIK SAVEzA ŠŠD BBŽ R. BR. 1 2 3 4

REZULTATI MRAV - GAj VIKtOROVAC - ISKRA GAj - ISKRA MRAV - VIKtOROVAC VIKtOROVAC - GAj ISKRA - MRAV 4:0 1(0,5):4(3,5) 0:4 3:1 3:1 3:1 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ISKRA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a I. OSNOVNA ŠKOLA ISKRA OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV OSNOVNA ŠKOLA VIKtOROVAC VIKtOROVAC OSNOVNA ŠKOLA MAčE GAj

MJESTO VRBOVEC ROVIŠĆE SISAK MAčE

MAtEj GRADIčEK FILIp pAVIĆ LOVRO tURčIN LOVRO ABRAMOVIĆ IVAN pREVARIĆ

VODITELJ: IVO CRNOjA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 23.02.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ NENAD VLAŠIĆ zORAN BRIŠKI REZULTATI SOKOLOVAC - GOLUBICA jOVALIjA - jEDANAEStERAC GOLUBICA - jEDANAEStERAC SOKOLOVAC - jOVALIjA jOVALIjA - GOLUBICA jEDANAEStERAC - SOKOLOVAC 1:3 1:3 3:1 1:3 0,5:3,5 4:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD GOLUBICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ ANtUNA BAUERA GOLUBICA 2 OŠ DRAGUtIN tADIjANOVIĆ jEDANAEStERAC 3 OŠ MAtIjE pEtRA KAtANčIĆA jOVALIjA 4 OŠ ANtUNA KANIŽLIĆA SOKOLOVAC

MJESTO VUKOVAR SLAVONSKI BROD VALpOVO pOŽEGA

1. 2. 3. 4.

HARALD BRANDt ROBERt NEFERANOVIĆ KRUNO NIKOLIĆ tAMARA LjIKAR

VODITELJ: tOMISLAV RUSKAj

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKOG ŠpORtA zADARSKE ŽUpANIjE REZULTATI VRUtAK - VAL VISOKA - OLUjA VRUtAK - VISOKA VAL - OLUjA VISOKA - VAL OLUjA - VRUtAK 3:1 3:1 3:1 4:0 3:1 1:3 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 25.03.2010., zADAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jADRANKA DUVANčIĆ, prof. tzK MILAN zEKANOVIĆ, prof. tzK LORIS VIDAKOVIĆ, prof. tzK R. BR. 1 2 3 4

ŠŠD VRUTAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ pRIVLAKA VRUtAK OŠ VISOKA VISOKA OŠ VELA LUKA VAL OŠ DOMOVINSKE zAHVALNOStI OLUjA

MJESTO pRIVLAKA SpLIt VELA LUKA KNIN 103

MARKO GLAVAN DAVID KOLANOVIĆ FILIp ŠANGO MAtE SKOBLAR IVAN ĐURIĆ

VODITELJ: FERDO MARtINOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ ŠtRIGOVA DATUM I MJESTO 31. 03. 2010., ŠtRIGOVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SAŠA StANKOVIĆ, sudac ŽELjKO MAtKUN, prof. IVO BARUŠKIN, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ GRADINA OŠ GORNjI MIHALjEVEC OŠ pODRUtE OŠ MOLVE

REZULTATI “GRADINA” - “GORANI” “MLADOSt” - “pODRUtE” “GORANI” - “pODRUtE” “GRADINA” - “MLADOSt” “MLADOSt” - “GORANI” “pODRUtE” - “GRADINA” 2:2 3:1 3:1 3:1 1:3 1:3 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GRADINA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “GRADINA” “GORANI” “pODRUtE” “MLADOSt”

MJESTO GRADINA GORNjI MIHALjEVEC NOVI MAROF MOLVE

FILIp KASELj LUKA pODNAR ALEN jELAVIĆ VALENtINO KALADIĆ StEFAN ŠIROKI

VODITELJ: FRANjO VIDALINA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 20.02.2010., I.OŠ DUGAVE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. ŽELjKO BRDAL, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ DRAGUtINA DOMjANIĆA OŠ MARKUŠEVAC OŠ RUDEŠ OŠ HORVAtI

REZULTATI DRAGUtIN DOMjANIĆ - RUDEŠ-100 MARKUŠEVAC - HORVAtI RUDEŠ-100 - HORVAtI DRAGUtIN DOMjANIĆ - MARKUŠEVAC HORVAtI - DRAGUtIN DOMjANIĆ RUDEŠ-100 - MARKUŠEVAC 3:2 3:1 2:2 3:1 1:3 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD DRAGUTIN DOMJANIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DRAGUtIN DOMjANIĆ MARKUŠEVAC RUDEŠ-100 HORVAtI

MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB

1. 2. 3. 4.

EDO MEĐUREčAN IVAN KOS ALEN KOSANOVIĆ ANDRIjA MIHALIĆ

VODITELJ: tOMISLAV čOLAKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠAHOVSKI KLUB RIjEKA DATUM I MJESTO 16.04.2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EDUARD pIACUN, pREDSjEDNIK BOjAN BIRK, čLAN DAVOR HINIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KOzALA OŠ MAtE BALOtE OŠ S. S. KRANjčEVIĆA OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ REZULTATI KOzALA - USKOK pOLEt - GORAN KOzALA - GORAN pOLEt - USKOK KOzALA - pOLEt USKOK - GORAN 4:0 4:0 4:0 3:1 4:0 2:2 1. 2. 3. 4. 5.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD VRUTAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a KOzALA pOLEt USKOK GORAN 104

MJESTO RIjEKA BUjE SENj DUGA RESA

GABRIEL DUBROVIĆ SVEN tICA pAtRIK ŠAMANIĆ RAFAEL DUBROVIĆ ROMUALD DUBROVIĆ

VODITELJ: IGOR CVItAN

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Hotel Ad turres KOORDINATOR NATJECANJA Eduard piacun NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Eduard piacun predsjednik povjerenstva 2. tomislav čolakić 3. Igor Cvitan

ŠAH - OSNOVNE ŠKOLE

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD KOzALA ISKRA VRUtAK GOLUBICA GRADINA DOMjANIĆ

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA KOzALA I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC OSNOVNA ŠKOLA pRIVLAKA OSNOVNA ŠKOLA ANtUNA BAUERA OSNOVNA ŠKOLA GRADINA OSNOVNA ŠKOLA DRAGUtINA DOMjANIĆA

MJESTO RIjEKA VRBOVEC pRIVLAKA VUKOVAR GRADINA zAGREB

BODOVI 14,5 Bod./9 MB 14,0 Bod./8 MB 10,5 Bod./6 MB 7,5 pts./2 MB 7,0 Bod./3 MB 6,5 Bod./2 MB

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU: Gabriel Dubrović, Sven Tica, Patrik Šamanić, Rafael Dubrović, Romuald Dubrović VODITELJ: Igor Cvitan

105

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SAVEz ŠKOLSKIH ŠpORtSKIH DRUŠtAVA BBŽ DATUM I MJESTO 16. 02. 2010., ŠpORtSKO REKREACIjSKI CENtAR KUKAVICA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StANKO ŠtIMAC pREDSjEDNIK, SŠŠD BBŽ SLAVKO BEjUK, GLAVNI SUDAC tOMISLAV FLINtA, tAjNIK SAVEzA ŠŠD BBŽ

REZULTATI I. OŠ pEtRINjA - MAtIjA GUBEC VUčKO - MRAV MAtIjA GUBEC - MRAV I. OŠ pEtRINjA - VUčKO VUčKO - MAtIjA GUBEC MRAV I. - OŠ pEtRINjA 3:0 3(2,5):1(0,5) 1:3 0(0,5):3(2,5) 3(2,5):1(0,5) 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD VUČKO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA VUčKO 2 OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE MRAV 3 I. OŠ pEtRINjA I. OSNOVNA ŠKOLA 4 OSNOVNA ŠKOLA MAtIjE GUpCA MAtIjA GUBEC

MJESTO VUKOVINA ROVIŠĆE pEtRINjA GORNjA StUBICA

1. 2. 3. 4.

LUCIjA ROŽIĆ pEtRA MEDVED ANA čAčIĆ pEtRA KUzMIĆ

VODITELJ: tAtjANA SUDAR

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 23.02.2010., pOŽEGA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jOSIp NEFEROVIĆ NENAD VLAŠIĆ zORAN BRIŠKI REZULTATI SLOGA - zRINSKI tOMISLAV - NAzOR zRINSKI - NAzOR SLOGA - tOMISLAV tOMISLAV - zRINSKI NAzOR - SLOGA 1:2 3:0 2:1 0:3 1:2 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD TOMISLAV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ KRALjA tOMISLAVA tOMISLAV 2 FRA BERNARDINA tOME LEAKOVIĆA zRINSKI 3 OŠ VLADIMIR NAzOR NAzOR 4 OŠ jULIjA KEMpFA SLOGA

MJESTO NAŠICE BOŠNjACI SLAVONSKI BROD pOŽEGA

1. 2. 3. 4.

NEOMI GRGIĆ LUCIjA BUŠLjEtA DAjANA LONčAR MARIA zELIĆ

VODITELJ: ADAM tOMAIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽUpANIjSKI SAVEz ŠKOLSKOG ŠpORtA zADARSKE ŽUpANIjE REZULTATI BLAtO - čIStA SOLINE - GALEB čIStA - GALEB BLAtO - SOLINE GALEB - BLAtO SOLINE - čIStA 1:2 2:1 0:3 1:2 3:0 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 25.03.2010., zADAR NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jADRANKA DUVANčIĆ, prof. tzK MILAN zEKANOVIĆ, prof. tzK LORIS VIDAKOVIĆ, prof. tzK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ jELSA OŠ SMILjEVAC OŠ čIStA VELIKA OŠ BLAtO

ŠŠD SOLINE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a SOLINE GALEB čIStA BLAtO 106

MJESTO jELSA zADAR čIStA VELIKA BLAtO

1. 2. 3. 4.

SARA DRINKOVIĆ ANItA BULjUBAŠIĆ IVONA VRANKOVIĆ CARLA VRANKOVIĆ

VODITELJ: ANtE LONčAR

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ ŠtRIGOVA DATUM I MJESTO 31. 03. 2010., ŠtRIGOVA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO SAŠA StANKOVIĆ, sudac ŽELjKO MAtKUN, prof. IVO BARUŠKIN, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ ŠtRIGOVA OŠ GRADINA OŠ A. i I. KUKULjEVIĆ OŠ GRIGOR VItEz

REZULTATI “tONIMIR” - “GRADINA” “tOMISLAV” - “ŠtRIGOVA” “GRADINA” - “ŠtRIGOVA” “tONIMIR” - “tOMISLAV” “tOMISLAV” - “GRADINA” “ŠtRIGOVA” - “tONIMIR” 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ŠTRIGOVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “ŠtRIGOVA” “GRADINA” “tONIMIR” “tOMISLAV”

MJESTO ŠtRIGOVA GRADINA VARAŽDINSKE tOpLICE SVEtI IVAN ŽABNO

1. 2. 3. 4.

ANtONIA HERIC ELENA StANKOVIĆ MARtINA HERIC ANA StANKOVIĆ

VODITELJ: SREĆKO HERIC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 20.02.2010., I.OŠ.DUGAVE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. ŽELjKO BRDAL, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK

REZULTATI zDENAC ŽIVOtA - REtKOVEC DUGAVE - DRAGUtIN DOMjANIĆ REtKOVEC - DRAGUtIN DOMjANIĆ zDENAC ŽIVOtA - DUGAVE zDENAC ŽIVOtA - DRAGUtIN DOMjANIĆ DUGAVE - REtKOVEC 2:1 2:2 2,5:0,5 2:1 3:0 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ IVANA MEŠtROVIĆA zDENAC ŽIVOtA 2 OŠ REtKOVEC REtKOVEC 3 I.OŠ DUGAVE DUGAVE 4 OŠ DRAGUtINA DOMjANIĆA DRAGUtIN DOMjANIĆ

ŠŠD ZDENAC ŽIVOTA MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

IVANA BLAŽEKA MIHAELA BLAŽEKA jELENA HRGA

VODITELJ: ĐURO BLAŽEKA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŠAHOVSKI KLUB RIjEKA DATUM I MJESTO 16.04.2010., RIjEKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO EDUARD pIACUN, pREDSjEDNIK BOjAN BIRK, čLAN DAVOR HINIĆ, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ 2 OŠ MAtE BALOtE 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GORAN pOLEt MJESTO VRBOVSKO BUjE 1. 2. 3. 4. REZULTATI GORAN - pOLEt 2:1

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GORAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

pAtRICIjA VUjNOVIĆ SUzANA pOŠMUGA IVONA KRAjAčIĆ DOROtEA ŽUtEG

VODITELJ: ŽELjKO MItROVIĆ

107

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Hotel Ad turres KOORDINATOR NATJECANJA Eduard piacun NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. Eduard piacun – predsjednik povjerenstva 2. Željko Mitrović 3. tatjana Sudar

ŠAH - OSNOVNE ŠKOLE

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD GORAN tOMISLAV VUčKO SOLINE zDENAC ŽIVOtA ŠtRIGOVA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAčIĆA OSNOVNA ŠKOLA KRALjA tOMISLAVA OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA OSNOVNA ŠKOLA jELSA OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠtROVIĆA OSNOVNA ŠKOLA ŠtRIGOVA

MJESTO VRBOVSKO NAŠICE VUKOVINA jELSA zAGREB ŠtRIGOVA

BODOVI 13,5 Bod./9 MB 9,5 Bod./7 MB 8,0 Bod./6 MB 8,0 Bod./6 MB 3,0 Bod./2 MB 3,0 Bod./0 MB

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GORAN NASTUPILA JE U SASTAVU: Patricija Vujnović, Suzana Pošmuga, Ivona Krajačić, Dorotea Žuteg VODITELJ: Željko Mitrović

108

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

5.10. REZULTATI

KROS

109

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KRApINSKE tOpLICE DATUM I MJESTO 30. 02. 2010., KRApINSKE tOpLICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KRApINSKE tOpLICE OŠ zVONIMIRA FRANKA OŠ BOGUMILA tONIjA I. OŠ BjELOVAR KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a tOpLICE ŽUBOR LOB pRVA MJESTO KRApINSKE tOpLICE KUtINA SAMOBOR BjELOVAR 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD TOPLICE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAKS FORt jOSIp ŠOŠtARKO tOMISLAV VDOVIĆ jURICA VNUK

VODITELJ: ŽELjKO FORt

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KRALjA tOMISLAVA, NAŠICE DATUM I MJESTO 26. 03. 2010., NAŠICE,VELIKI pARK IzA DVORCA pEjAčEVIĆA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ĐURĐICA MAŠIĆ, pROFESORICA HRVOjE GALIĆ, pROFESOR MIRKO KRULjAC, UčItELj tzK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ AUGUSt CESAREC OŠ FRA KAjE ADŽIĆA OŠ LjUDEVItA GAjA OŠ MAtIjA GUBEC KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt SLAVONAC SOKOL LIpA MJESTO IVANKOVO pLEtERNICA OSIjEK CERNIK 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMINIK DRMANOVIĆ ADRIAN pUŠKARIĆ StjEpAN SAMBOL ANtE ŽGELA

VODITELJ: IGOR MILIčEVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GUSAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI StADION NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARtIN BOGOjE, pREDSjEDNIK zVONKO RADOVANOVIĆ, čLAN BRANKA RADOVANOVIĆ, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ DON MIHOVILA pAVLINOVIĆA “GUSAR” 2 OŠ KRUNE KRStIĆA “ARBANASI” 3 OŠ A. MIHANOVIĆA pEtROpOLjSKOG “čIKOLA” 4 MJESTO MEtKOVIĆ zADAR DRNIŠ

1. 2. 3. 4.

DARKO DODIG HRVOjE MARUŠIĆ ANtO MAtIĆ MARKO pULjIĆ

VODITELJ: NINO ŠEŠELj

110

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola GRGURA KARLOVčANA, Đurđevac DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., RC BORIK, Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Gjuro tomrlin, preddsjednik Danijel Domišljanović, član Dieter Benotić, član R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ LjUDEVItA MODECA OŠ EUGENA KUMIčIĆA OŠ SVEtI MARtIN NA MURI OŠ KNEGINEC GORNjI KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠŠD IzVOR ŠŠD SLAtINA ŠŠD pčELICE ŠŠD KNEGINEC MJESTO KRIŽEVCI SLAtINA SVEtI MARtIN NA MURI tURčIN 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD IZVOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOj BALIĆ jOSIp SOVAR MARKO pERŠIN LUKA tIHELKA

VODITELJ: DARINKA ŠIMUNčIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 25. 04. 2010., jEzERO BUNDEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR IVANA jUKIčIĆ, pROFESOR zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ čučerje OŠ Mladost OŠ Rudeš Medvedgrad KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a čučerje Utrine Rudeš-100 Medo MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ČUČERJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

jOSIp čAVAR MAtIjA VERtUŠ MARKO čOpEC LUKA LADIHA

VODITELJ: ŽELjKO LISIčAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Vladimira Nazora pazin, pŠ Sv. petar u Šumi DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., Sv. petar u Šumi NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Družeta, profesor Dalibor Radović, prosesor jadranka červar, nastavnik R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ V. Nazora pazin OŠ I.G. Kovačića OŠ Skakavac OŠ plitvička jezera KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost petehovac Skakavac plitvice MJESTO pazin Delnice Skakavac plitvička jezera 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

pEtAR BRAtULIĆ LUKA MILOHANIĆ VEDRAN KORACA tONI HRVAtIN

VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ

111

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, jelenje - Dražice, čavle KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Grabar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Grabar – predsjednik povjerenstva 2. Sanja papišta 3. tomislava Medvedović UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠK GUSAR MLADOSt tOpLICE čUčERjE IzVOR MLADOSt ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA pAVLINOVIĆA OSNOVNA ŠKOLA AUGUSt CESAREC OSNOVNA ŠKOLA KRApINSKE tOpLICE OSNOVNA ŠKOLA čUčERjE OSNOVNA ŠKOLA LjUDEVItA MODECA KRIŽEVCI OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAzORA pAzIN GRAD Metković Ivankovo Krapinske toplice zagreb Križevci pazin
1.

KROS - OSNOVNE ŠKOLE

OSVOJENI BODOVI
2. 3. ZBROJ

22 24 20 23 10 6

21 17 18 14 9 3

19 15 16 11 5 2

62 56 54 48 24 11

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUSAR NASTUPILA JE U SASTAVU: Darko Dodig, Hrvoje Marušić, Anto Matić, Marko Puljić VODITELJ: Nino Šešelj

112

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ BEDEKOVčINA DATUM I MJESTO 30.03.2010., KRApINSKE tOpLICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ KSAVERA Š. GjALSKOG OŠ MAtE LOVRAKA I. OŠ VRBOVEC I. OŠ BjELOVAR KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a zABOK KUtINA ISKRA pRVA MJESTO zABOK VIHOR VRBOVEC BjELOVAR 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ZABOK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAjA čUčEK IRA VINCELj jASNA čRNjRVIĆ IVANA tRAMpUŠ

VODITELJ: SANjA pApIŠtA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KRALjA tOMISLAVA, NAŠICE DATUM I MJESTO 26.03.2010., NAŠICE,VELIKI pARK IzA DVORCA pEjAčEVIĆA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ĐURĐICA MAŠIĆ, pROFESORICA HRVOjE GALIĆ, pROFESOR MIRKO KRULjAC, UčItELj tzK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ jOSIpA LOVREtIĆA OŠ VjEKOSLAVA KLAIĆA OŠ KRALjA tOMISLAVA OŠ FRA KAjE ADŽIĆA KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt VjEKOSLAV KLAIĆ tOMISLAV SLAVONAC MJESTO OtOK GARčIN NAŠICE pLEtERNICA 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KAtARINA MARtINOVIĆ ANtONIjA VUKOVIĆ MIA GIANCARLA GOtOVAC NIKOLINA KRASIĆ

VODITELJ: MARKO MARtINOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD VAL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI StADION NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARtIN BOGOjE, pREDSjEDNIK zVONKO RADOVANOVIĆ, čLAN BRANKA RADOVANOVIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ “VELA LUKA” OŠ pEtRA KREŠIMIRA OŠ “pUjANKI” OŠ ŠIMUNA KOŽIčIĆA BENjE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a “VAL” “KREŠIMIR” “pUjANKE” “BRODARICA” MJESTO VELA LUKA ŠIBENIK SpLIt zADAR 113

1. 2. 3. 4.

FANI pRIŽMIĆ LIDIjA ŽUVELA DORA ANDREIS MIA HRBOKA

VODITELJ: MARKO jERIčEVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola GRGURA KARLOVčANA, Đurđevac DATUM I MJESTO 20.04.2010., RC BORIK, Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Gjuro tomrlin, predsjednik Danijel Domišljanović, član Dieter Benotić R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a OŠ EUGENA KUMIčIĆA ŠŠD SLAtINA ŠŠD pUME OŠ NEDELIŠĆE OŠ IVANA KUKULjEVIĆA SAKCINSKOG ŠŠD I K S OŠ ANtUN NEMčIĆ GOStOVINSKI ŠŠD A N G MJESTO Slatina Nedelišće Ivanec Koprivnica 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD SLATINA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAtEA MINAUF DOROtEjA SANtI MARINA NOVOSELEC VLAtKA BAtUR

VODITELJ: tOMISLAVA MEDVEDOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 25.04.2010., jEzERO BUNDEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR IVANA jUKIčIĆ, pROFESOR zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ čučerje OŠ Granešina OŠ A.Šenoa OŠ t.Brezovački KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a čučerje Granešina August Šenoa Španček MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ČUČERJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALERIjA FABIjANIĆ VIKtORIjA DUDAK MARIjA ŠUŠKOVIĆ-jAKOpAC pEtRA DRUŽINEC

VODITELJ: ŽELjKO LISIčAK

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Vladimira Nazora pazin, pŠ Sv. petar u Šumi DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., Sv. petar u Šumi NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stranko Družeta, profesor Dalibor Radović, profesor jadranka červar, nastavnik R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ V. Nazora pazin OŠ I.G. Kovačića OŠ D. jarnevića OŠ S.S. Krančevića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost petehovac Centar Uskok 114 MJESTO pazin Delnice Karlovac Senj 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

zItA jURIĆ ANAMARIA FLEGAR IVA StRANIĆ SARA MOGOROVIĆ

VODITELJ: jADRANKA čERVAR

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, jelenje - Dražice, čavle KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Grabar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Grabar – predsjednik povjerenstva 2. Željko Fort 3. Igor Miličević UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠK SLAtINA MLADOSt MLADOSt čUčERjE VAL zABOK ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIčIĆA OSNOVNA ŠKOLA jOSIpA LOVREtIĆA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAzORA pAzIN OSNOVNA ŠKOLA čUčERjE OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG GRAD Slatina Otok pazin zagreb Vela luka zabok
1.

KROS - OSNOVNE ŠKOLE

OSVOJENI BODOVI
2. 3. ZBROJ

23 24 15 22 16 13

21 19 12 11 14 8

20 18 10 2 4 7

64 61 37 35 34 28

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SLATINA NASTUPILA JE U SASTAVU: Matea Minauf, Doroteja Santi, Marina Novoselec, Vlatka Batur VODITELJ: Tomislava Medvedović

115

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KRApINSKE tOpLICE DATUM I MJESTO 30. 03. 2010., KRApINSKE tOpLICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SREDNjA StRUKOVNA ŠKOLA MLADOSt 1957. SŠ GRUBIŠNO BARtOLA KAŠIĆA SOKOL tEHNIčAR tEHNIčKA ŠKOLA KUtINA GAj SŠ KRApINA MJESTO SAMOBOR GRUBIŠNO pOLjE KUtINA KRApINA 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD MLADOST 1957.
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIp tURK DARIO SALOpEK zVONIMIR GULIŠ jURICA RUBINIĆ

VODITELJ: zDRAVKO FRAjt

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjA ŠKOLA ISIDORA KRŠNjAVOG DATUM I MJESTO 26. 03. 2010., NAŠICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KRIStIjAN RELjAC SNjEŽANA KOSIĆ MIRKO KRULjAC R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a pOLjOpRIVEDNO ŠUMARSKA ŠK. AGRO GIMNAzIjA MAtIjA MESIĆ GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA A. G. MAtOŠA MLADOSt 96 tEHNIčKA ŠKOLA tEHNIčAR MJESTO VINKOVCI SLAVONSKI BROD ĐAKOVO pOŽEGA 1. 2. 3.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD AGRO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

zVONIMIRK NEŽEVIĆ ANtUN MILIčIĆ IVAN MAtANOVIĆ

VODITELJ: ANtONIjA ŠKEGRO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD NARONA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI StADION NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARtIN BOGOjE, pREDSjEDNIK zVONKO RADOVANOVIĆ, čLAN BRANKA RADOVANOVIĆ, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SŠ MEtKOVIĆ “NARONA” 2 StRUKOVNA ŠKOLA VICE VLAtKOVIĆ “IŠOK” 3 “EKONOMISt” EKONOMSKA ŠKOLA 4 MJESTO MEtKOVIĆ zADAR ŠIBENIK

1. 2. 3. 4.

MLADEN SUSAK EDUARD RAGUŽ LUKA BOROVAC jOSIp BAtINOVIĆ

VODITELJ: IVAN ŠpRLjE

116

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA StRUKOVNA ŠKOLA, Đurđevac DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., RC BORIK, Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Gjuro tomrlin, predsjednik Luka Šarić, član Dieter Benotić, član R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SREDNjA ŠKOLA MARKA MARULIĆA ŠŠD MARUL pRVA GIMNAzIjA SREDNjOŠKOLAC EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA ŠŠD EKONOMISt Gimnazija I.z.DIjANOVEčKOGA ŠŠD GIMNAzIjA MJESTO Slatina Varaždin čakovec Križevci 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

ŠŠD MARUL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

tONI BOSAK ANtE GRGIĆ BENjAMIN ŠANtOŠI MAtIjA GABRIĆ

VODITELJ: MIRtA DROKAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 25. 04. 2010., jEzERO BUNDEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR zVONIMIR HALAMEK zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a III. gimnazija III. GIMNAzIjA pEtA V. gimnazija prirodoslovna škola Vladimira preloga KEMIčAR NKG ŠALAtA Nadbiskupska Klasična gimnazija MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

pAVAO BEGOVAC MAtKO BAjAN FILIp VRDOLjAK pEtAR RABI

VODITELJ: MAtE BANOVAC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA StRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIčIĆA DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., ROVINj NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Roberto Fatorić Ivan Sazdevski Aldo Krelja, prof. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SREDNjA ŠKOLA zVANE čRNjA SREDNjA ŠKOLA GIMNAzIjA GOSpIĆ GIMNAzIjA KARLOVAC KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a MLADOSt SREDNjOŠKOLAC GIMGOS OLIMpIjA MJESTO ROVINj DELNICE GOSpIĆ KARLOVAC 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

jASMIN BEčIROVIĆ pAtRIK FILjIĆ tONI LICARDO NIKOLA BAŠIĆ

VODITELJ: FRANjO IVANIŠEVIĆ

117

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, jelenje - Dražice, čavle KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Grabar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Grabar – predsjednik povjerenstva 2. jozo Drljepan 3. Mirna Božić UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠK MARUL MLADOSt MLADOSt 1957 NARONA ŠŠD”AGRO” lll. GIMNAzIjA ŠKOLA SREDNjA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLAtINA SREDNjA ŠKOLA zVANE čRNjE ROVINj SREDNjA StRUKOVNA ŠKOLA SREDNjA ŠKOLA MEtKOVIĆ pOLjOpRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI III. GIMNAzIjA GRAD Slatina Rovinj Samobor Metković Vinkovci zagreb
1.

KROS - SREDNJE ŠKOLE

OSVOJENI BODOVI
2. 3. ZBROJ

22 18 23 20 16 9

15 17 21 19 11 7

13 14 2 5 8 6

50 49 46 44 35 22

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MARUL NASTUPILA JE U SASTAVU: Toni Bosak, Ante Grgić, Benjamin Šantoši, Matija Gabrić VODITELJ: Mirta Drokan

118

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ KRApINSKE tOpLICE DATUM I MJESTO 30.03.2010., KRApINSKE tOpLICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO BRANKO SEMOV, NAStAVNIK tANjA tUĐA, pROF. RADOVAN CESAREC, MAG. KIN. R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE GIMNAzIjA VELIKA GORICA GIMNAzIjA BjELOVAR GIMNAzIjA A. G. MAtOŠ GIMNAzIjA SISAK KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GVG MLADOSt VICtORIjA GIMNAzIjALAC MJESTO VELIKA GORICA BjELOVAR zABOK SISAK 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

ŠŠD GVG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MONIKA DELAč IVA BAGO jOSIpA VUjEVIĆ ANA MARIjA KOVAč

VODITELJ: GORDAN pOLAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjA ŠKOLA ISIDORA KRŠNjAVOG NAŠICE DATUM I MJESTO 26.03.2010., NAŠICE NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KRIStIjAN RELjAC SNjEŽANA KOSIĆ MIRKO KRULjAC R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a GIMNAzIjA A. G .MAtOŠA MLADOSt 96 EKONOM. I tRG. ŠKOLA I. DOMCA MLADOSt tEHNIčAR tEHNIčKA ŠKOLA GIMNAzIjALAC GIMNAzIjA A. G .MAtOŠA MJESTO ĐAKOVO VINKOVCI pOŽEGA NOVA GRADIŠKA 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

ŠŠD MLADOST 96
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MAjA pAčARIĆ MARIjA pERIĆ BERNARDA BUŠIĆ KRIStINA zIRN

VODITELJ: jOzO DRLjEpAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ DUBROVAčKO NEREtVANSKE ŽUpANIjE
PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 20. 04. 2010., DUBROVNIK, GRADSKI StADION NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARtIN BOGOjE, pREDSjEDNIK zVONKO RADOVANOVIĆ, čLAN BRANKA RADOVANOVIĆ, čLAN R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a “GIMNAzIjALAC” GIMNAzIjA DUBROVNIK EKONOM.-BIROtEHN. ŠKOLA SpLIt “OCtOpUS” EKONOMSKA ŠKOLA “EKONOMISt” GIMNAzIjA FRANjE pEtRIĆA “MIOC” MJESTO DUBROVNIK SpLIt ŠIBENIK zADAR 119

1. 2. 3. 4.

IRENA VAREŠKIĆ KLARA VOjVODIĆ LUKRECIjA DRAGIĆ NIKA StANOVIĆ

VODITELJ: VLAHO zLOŠILO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA StRUKOVNA ŠKOLA, Đurđevac DATUM I MJESTO 20.04.2010., RC BORIK, Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Gjuro tomrlin, predsjednik Danijel Domišljanović, član Dieter Benotić, član KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA I. z. DIjANOVEčKOGA ŠŠD GIMNAzIjA KRIŽEVCI 2 SREDNjA ŠKOLA MARKA MARULIĆA ŠŠD MARUL 3 EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA ŠŠD EKONOMISt 4 MJESTO Križevci Slatina čakovec 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

ŠŠD GIMNAZIJA KRIŽEVCI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANtONIjA pEtRIĆ NIKOLINA BENjAK ANjA ŠIMUNčIĆ DIjANA pUŠKAR

VODITELJ: ANtE tOMAS

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 25.04.2010., jEzERO BUNDEK NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVO RAtEj, pROFESOR zVONIMIR HALAMEK zLAtKO FALAt, pROFESOR R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija V. gimnazija III. gimnazija X. gimnazija „Ivan Supek“ KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠpOGI pEtA III. GIMNAzIjA CENER MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 1. 2. 3.

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NIKOLINA HRELEC DOROtEA LUKAčEVIĆ VLAtKA ŠKUDAR

VODITELJ: StIpE pERIŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA StRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIčIĆA DATUM I MJESTO 19. 04. 2010., ROVINj NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Roberto Fatorić Ivan Sazdevski Aldo Krelja, prof. R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a SALIzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO GIMNAzIjA KARLOVAC OLIMpIjA SREDNjA ŠKOLA OtOčAC GACKI SOKOL GIMN. I StRUK. ŠKOLA j. DOBRILE SREDNjOŠKOLAC 120 MJESTO RIjEKA KARLOVAC OtOčAC pAzIN 1. 2. 3. 4.
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD DOMINIK SAVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ELENA SRIĆA KRIStINA BRIŽAN LORENA IVKIĆ ANjA ISKRA

VODITELJ: MIRNA BAčIĆ

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, jelenje - Dražice, čavle KOORDINATOR NATJECANJA zlatko Grabar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. zlatko Grabar – predsjednik povjerenstva 2. Mirta Drokan 3. Antonija Škegro UKUPNI POREDAK R. BR. 1 2 3 4 5 6 ŠŠK GVG DOMINIK SAVIO GIMNAzIjA KRIŽEVCI ŠpOGI GIMNAzIjALAC MLADOSt ‘96. ŠKOLA GIMNAzIjA VELIKA GORICA SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA GIMNAzIjA IVANA zAKMARDIjA DIjANKOVEčKOGA ŠpORtSKA GIMNAzIjA GIMNAzIjA DUBROVNIK GIMNAzIjA A.G.MAtOŠA GRAD V. Gorica Rijeka Križevci zagreb Dubrovnik Đakovo
1.

KROS - SREDNJE ŠKOLE

OSVOJENI BODOVI
2. 3. ZBROJ

23 18 22 21 13 11

20 16 17 15 12 9

19 14 7 4 10 8

62 48 46 40 35 28

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GVG NASTUPILA JE U SASTAVU: Monika Delač, Iva Bago, Josipa Vujević, Ana Marija Kovač VODITELJ: Vesna Kirin

121

5.11. REZULTATI

BADMINTON

122

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA srednja škola tina Ujevića Kutina DATUM I MJESTO 15. 02. 2010., sš tina Ujevića Kutina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jAKOV NOVOKMEt, RAVNAtELj NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK ŽSŠSD EMINA KOStECKI, NAStAVNIK

REZULTATI DUNjA - jAStREB MLADOSt - DUNjA jAStREB - MLADOSt 0:3 2:3 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 LjUBO BABIĆ jAStREB 2 StjEpANA KEFELjE DUNjA 3 IVANA NEpOMUKA jEMERŠIĆA MLADOSt 4

ŠŠD JASTREB MJESTO jAStREBARSKO KUtINA GRUBIŠNO pOLjE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

FILIp LUKIĆ FLORIjAN SKOK DOMINIK VŠEtEčKA

VODITELJ: RAtKO StOjKOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 03.03.2010., KUtjEVO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIjAN RUDEŽ MAtIjA VUKUŠIĆ, pROF. MILAN tRGOVčIĆ ,pROF. REZULTATI MLADOSt - VIHOR OKUčANI - pOMLADAK VIHOR - pOMLADAK MLADOSt - OKUčANI OKUčANI - VIHOR pOMLADAK - MLADOSt 0:3 3:0 3:0 0:3 0:3 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ zDENKA tURKOVIĆA VIHOR 2 OŠ OKUčANI OKUčANI 3 OŠ IVANA GORANA KOVAčIĆA pOMLADAK 4 OŠ čEMINAC MLADOSt

ŠŠD VIHOR MJESTO KUtjEVO OKUčANI VINKOVCI čEMINAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MIHAEL zORIĆ MAttEO IVAN NIKOLIĆ ANtUN ŠEStAK

VODITELJ: zVONKO ŠIMUNOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BADMINtONSKI KLUB SpLIt REZULTATI KREŠIMIR - DOMAGOj VISOKA - KREŠIMIR DOMAGOj - VISOKA 0:3 3:0 3:1

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., SpLIt, OŠ VISOKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAŽEN čULAR, prof. ŽELjKA čAGALj, prof. KSENIjA ŽIŽIĆ, prof. R. BR. IME ŠKOLE 1 MARIN GEtALDIĆ 2 VISOKA 3 pEtAR KREŠIMIR IV 4

PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DOMAGOj VISOKA KREŠIMIR

ŠŠD DOMAGOJ MJESTO DUBROVNIK SpLIt ŠIBENIK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MARIO BARKIDŽIjA ĐIVO čUčEVIĆ LUKA čUčEVIĆ

VODITELJ: zORAN SEKULIĆ

123

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 30. 03. 2010., GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DAMIR MARKUŠ, prof. tOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. GORAN MAMIĆ, prof.

REZULTATI “MARtIjANEC” - “REKA” “SLAtINA” - “pRVA” “REKA” - “pRVA” “MARtIjANEC” - “SLAtINA” “SLAtINA” - “REKA” “pRVA” - “MARtIjANEC” 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 pRVA OŠ “pRVA” 2 OŠ SIDONIjE RUBIDO ERDODY “REKA” 3 OŠ MARtIjANEC “MARtIjANEC” 4 OŠ EUGENA KUMIčIĆA “SLAtINA”

ŠŠD PRVA MJESTO čAKOVEC GORNjA RIjEKA MARtIjANEC SLAtINA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

VIKtOR RUŽIĆ jURA ŠOLjA BRUNO DAMjAN

VODITELJ: MARINKO HORVAt

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 23.03.2010., zAGREBAčKI VELESAjAM,pAVILjON 25 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. RENAtA HADŽIHALILOVIĆ, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ GRIGORA VItEzA OŠ zApRUĐE OŠ VRBANI OŠ tRNSKO

POLUFINALNE UTAKMICE OSVIt - tRNSKO StARO tRNjE - VRBA UTAKMICA ZA 1. MJESTO OSVIt - StARO tRNjE UTAKMICA ZA 3. MJESTO tRNSKO - VRBA MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 0:3 1. 2. 3. 4. 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:0 3:2

ŠŠD STARO TRNJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a StARO tRNjE OSVIt VRBA tRNSKO

EDO MEĐUREčAN IVAN KOS ALEN KOSANOVIĆ ANDRIjA MIHALIĆ

VODITELJ: RENAtA HADŽIHALILOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ “VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 13.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ pODMURVICE 2 OŠ DRAGANIĆI 3 OŠ MARIjE I LINE 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a pODMURVICE SOKOL MLADOSt MJESTO RIjEKA DRAGANIĆI UMAG REZULTATI pODMURVICE - MLADOSt MLADOSt - SOKOL pODMURVICE - SOKOL 3:0 1:3 3:0

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD PODMURVICE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

IVOR ILIĆ ROBERt FUčIK DRAGO zADKOVIĆ

VODITELJ: SONjA VALERIjEV

124

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija GRUPA A I. Kolo 09.00 sati ŠŠD DOMAGOj - ŠŠD StARO tRNjE KOORDINATOR NATJECANJA jasna popić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. jasna popić – predsjednik povjerenstva 2. Sonja Valerijev 3. Marinko Horvat II. Kolo 10.20 sati ŠŠD pODMURVICE - ŠŠD DOMAGOj III. Kolo 11.40 sati ŠŠD StARO tRNjE - ŠŠD pODMURVICE 2:3 3:2 2:3 GRUPA B I. Kolo 09.00 sati ŠŠD VIHOR - ŠŠD jAStREB II. Kolo 10.20 sati ŠŠD pRVA - ŠŠD VIHOR III. Kolo 11.40 sati ŠŠD jAStREB - ŠŠD pRVA RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 13.00 sati pODMURVICE - VIHOR MJESTO čakovec Kutjevo zagreb Rijeka Dubrovnik jastrebarsko 2. utakmica poluzavršnice 13.00 sati StARO tRNjE - pRVA za III. mjesto 14.20 sati pODMURVICE - StARO tRNjE za I. mjesto 14.20 sati VIHOR - pRVA 2:3 2:3 2:3 0:3 0:3 3:2 3:0

BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati DOMAGOj - jAStREB 3:1

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD pRVA VIHOR StARO tRNjE pODMURVICE DOMAGOj jAStREB

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA I. OSNOVNA ŠKOLA čAKOVEC OSNOVNA ŠKOLA zDENKA tURKOVIĆA OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VItEzA OSNOVNA ŠKOLA pODMURVICE OSNOVNA ŠKOLA MARINA GEtALDIĆA OSNOVNA ŠKOLA LjUBO BABIĆ

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PRVA NASTUPILA JE U SASTAVU: Viktor Ružić, Jura Šolja, Bruno Damjan VODITELJ: Marinko Horvat

125

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR

DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjA ŠKOLA tINA UjEVIĆA KUtINA DATUM I MJESTO 15. 02. 2010., KUtINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jAKOV NOVOKMEt, RAVNAtELj NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK zŠSD SzM EMINA KOStECKI, NAStAVNIK R. BR. IME ŠKOLE 1 IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2 BRAĆE RIBAR 3 I.OŠ BjELOVAR 4

REZULTATI RIBARI - CROAtIA pRVA - RIBARI CROAtIA - pRVA 1:3 0:3 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD CROATIA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a CROAtIA RIBARI pRVA

MJESTO pRIGORjE BRDOVEčKO SISAK BjELOVAR

1. 2. 3. 4.

DOROtEA MUtAK MARtA RUDIĆ MARtINA MUMIĆ pAULINA GAGULIĆ

VODITELJ: MARIO HUStIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 03.03.2010., KUtjEVO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIjAN RUDEŽ MAtIjA VUKUŠIĆ, pROF. MILAN tRGOVčIĆ, pROF. REZULTATI OKUčANI - VIHOR (VINK.) VIHOR (KUtj.) - FRANKOpAN VIHOR (VINK.) - FRANKOpAN OKUčANI - VIHOR (KUtj.) VIHOR (KUtj.) - VIHOR (VINK.) FRANKOpAN - OKUčANI 1:3 3:0 3:1 0:3 3:1 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ zDENKA tURKOVIĆA VIHOR (KUtj.) 2 OŠ VLADIMIRA NAzORA VIHOR (VINK.) 3 OŠ OKUčANI OKUčANI 4 OŠ FRANA KRStE FRANKOpANA FRANKOpAN

ŠŠD VIHOR (KUTJ.) MJESTO KUtjEVO VINKOVCI OKUčANI OSIjEK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

NAtALIjA MEtIĆ MIRjANA MARKOVIĆ MARINA SMOjVER

VODITELJ: zVONKO ŠIMUNOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BADMINtONSKI KLUB SpLIt REZULTATI “NEHAj” - “NAzOR” “GIMNAzIjALAC” - “EKONOMISt” “GIMNAzIjALAC” - “NAzOR” “EKONOMISt” - “NEHAj” “NAzOR” - “EKONOMISt” “NEHAj” - “GIMNAzIjALAC” 0:3 3:1 2:3 3:1 3:1 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., SpLIt, OŠ Visoka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAŽEN čULAR, prof. ŽELjKA čAGALj, prof. KSENIjA ŽIŽIĆ, prof. R. BR. IME ŠKOLE 1 MARINA GEtALDIĆA 2 VISOKA 3 pIROVAC 4

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a DOMAGOj VISOKA GALEB

ŠŠD DOMAGOJ MJESTO DUBROVNIK SpLIt pIROVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

ĐURĐICA čUpIĆ MARtINA VICO ANAMARIjA zEKIĆ

VODITELJ: zORAN SEKULIĆ

126

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER

DOMAĆIN NATJECANJA GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 30. 03. 2010., GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DAMIR MARKUŠ, prof. tOMISLAVA MEDVEDOVIĆ, prof. GORAN MAMIĆ, prof.

REZULTATI “SLAtINA” - “MARtIjANEC” “pUME” - “REKA” “MARtIjANEC” - “REKA” “SLAtINA” - “pUME” “pUME” - “MARtIjANEC” “REKA” - “SLAtINA” 0:3 3:0 3:1 0:3 3:0 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 OŠ NEDELIŠĆE “pUME” 2 OŠ MARtIjANEC “MARtIjANEC” 3 OŠ EUGENA KUMIčIĆA “SLAtINA” 4 OŠ SIDONIjE RUBIDO ERDODY “REKA”

ŠŠD PUME MJESTO NEDELIŠĆE MARtIjANEC SLAtINA GORNjA RIjEKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

jELENA NOVAK MIRNA BAKSA SAŠA NOVAK

VODITELJ: SUzANA BAKSA

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 23.03.2010., zAGREBAčKI VELESAjAM, pAVILjON 25 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO IVANA jUKIčIĆ, pROF. RENAtA HADŽIHALILOVIĆ, pROF. zVONIMIR HALAMEK, tAjNIK R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ zApRUĐE OŠ jELKOVEC OŠ tRNSKO OŠ VEĆESLAVA HOLjEVCA

POLUFINALNE UTAKMICE OSVIt - SIGEt jELKOVEC - tRNSKO UTAKMICA ZA 1. MJESTO OSVIt - jELKOVEC UTAKMICA ZA 3. MJESTO SIGEt - tRNSKO MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:2 3:2

3:2

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a OSVIt jELKOVEC tRNSKO SIGEt

ŠŠD OSVIT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

DORA DRVODELIĆ MIROSLAVA BERNAt DORA SERtIĆ

VODITELJ: KREŠIMIR BILIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA O.Š.”VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 13.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ KOzALA 2 OŠ MARIjE I LINE 3 OŠ DRAGANIĆI 4 REZULTATI “NEHAj” - “NAzOR” “GIMNAzIjALAC” - “EKONOMISt” “GIMNAzIjALAC” - “NAzOR” “EKONOMISt” - “NEHAj” “NAzOR” - “EKONOMISt” “NEHAj” - “GIMNAzIjALAC” 0:3 3:1 2:3 3:1 3:1 1:3 1. 2. 3. 5. 6.
PRVOPLASIRANA EKIPA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD

ŠŠD KOZALA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a ŠŠD KOzALA ŠŠD MLADOSt ŠŠD SOKOL

MJESTO RIjEKA UMAG DRAGANIĆI

IVA BENIĆ ANAStAzIjA StjEpANOVIĆ LARA VUKOtIĆ MIRtA ULjAR IVANA ŽANIĆ

VODITELJ: IGOR CVItAN

127

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
DATUM I MJESTO 18. i 19. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija GRUPA A I. Kolo 09.40 sati ŠŠD VIHOR - ŠŠD CROAtIA KOORDINATOR NATJECANJA jasna popić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. jasna popić – predsjednik povjerenstva 2. Mario Hustić 3. Igor Cvitan II. Kolo 11.10 sati ŠŠD KOzALA - ŠŠD VIHOR III. Kolo 12.40 sati ŠŠD CROAtIA - ŠŠD KOzALA 2:3 0:3 3:2 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati ŠŠD pUME - ŠŠD DOMAGOj II. Kolo 11.10 sati ŠŠD OSVIt - ŠŠD pUME III. Kolo 12.40 sati ŠŠD DOMAGOj - ŠŠD OSVIt RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati ŠŠD VIHOR - ŠŠD OSVIt MJESTO zagreb Dubrovnik Kutjevo Rijeka Nedelišće prigorje Brdovečko 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati ŠŠD KOzALA - ŠŠD DOMAGOj za III. mjesto 15.40 sati ŠŠD VIHOR - ŠŠD KOzALA za I. mjesto 15.40 sati ŠŠD OSVIt - ŠŠD DOMAGOj 3:2 3:2 0:3 2:3 3:2 3:1 2:3

BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati ŠŠD CROAtIA - ŠŠD pUME 0:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD ŠŠD OSVIt DOMAGOj VIHOR KOzALA pUME CROAtIA

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA OSNOVNA ŠKOLA zApRUĐE OSNOVNA ŠKOLA MARINA GEtALDIĆA, OSNOVNA ŠKOLA zDENKA tURKOVIĆA OSNOVNA ŠKOLA KOzALA OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSVIT NASTUPILA JE U SASTAVU: Dora Drvodelić, Miroslava Bernat, Dora Sertić VODITELJ: Krešimir Bilić

128

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjA ŠKOLA tINA UjEVIĆA KUtINA DATUM I MJESTO 15. 02. 2010., KUtINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jAKOV NOVOKMEt, RAVNAtELj NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK zŠSDSMŽ EMINA KOStECKI, NAStAVNIK R. BR. IME ŠKOLE 1 tEHNIčKA ŠKOLA 2 SŠ jAStREBARSKO 3 MEDICINSKA ŠKOLA 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a tEHNIčAR jAStREB MEDICINAR MJESTO KUtINA jAStREBARSKO BjELOVAR REZULTATI jAStREB - tEHNIčAR MEDICINAR - jAStREB tEHNIčAR - MEDICINAR 0:3 0:3 3:0

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD TEHNIČAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

KARLO BOBEK LUKA HARABAjSA GABRIjEL CIGULA

VODITELJ: LjILjANA SELMAN

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 03.03.2010., KUtjEVO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIjAN RUDEŽ zVONKO ŠIMUNOVIĆ, pROF. MLADEN ŠULEKIĆ, pROF. REZULTATI tEHNIčAR - GRADOS MLADOSt - GIMNAzIjALAC GRADOS - GIMNAzIjALAC tEHNIčAR - MLADOSt MLADOSt - GRADOS GIMNAzIjALAC - tEHNIčAR 3:0 3:0 0:3 0:3 3:0 3:1
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 EKONOM. I tRGOV. ŠKOLA I.D. MLADOSt 2 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC 3 tEHNIčKA ŠKOLA tEHNIčAR 4 GEODEtSKO-GRADItELjSKA ŠKOLA GRADOS

ŠŠD MLADOST MJESTO VINKOVCI NOVA GRADIŠKA pOŽEGA OSIjEK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

IVAN RUBIĆ zDENKO DRMIĆ FILIp KREŠIĆ

VODITELJ: MAtO DŽALtO

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BADMINtONSKI KLUB SpLIt REZULTATI GIMNAzIjA MEtKOVIĆ - GIMNAzIjALAC GIMNAzIjALAC - OCtOpUS OCtOpUS - GIMNAzIjA MEtKOVIĆ 3:0 3:0 0:3

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., SpLIt, OŠ VISOKA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAŽEN čULAR, prof. ŽELjKA čAGALj, prof. KSENIjA ŽIŽIĆ, prof.

PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA MEtKOVIĆ GIMNAzIjA MEtKOVIĆ 2 GIMNAzIjA ANtUNA VRANčIĆA GIMNAzIjALAC 3 EKONOMSKO-BIROtEHNIčKA OCtOpUS 4

ŠŠD GIMNAZIJA METKOVIĆ MJESTO MEtKOVIĆ ŠIBENIK SpLIt
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

pEtAR MALEtA StANKO GLAVINIĆ jURE VOLAREVIĆ

VODITELJ: StIpAN pRCE

129

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 31. 03. 2010., GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DAMIR MARKUŠ, prof. RENAtO čUKA, prof. tAtjANA OStOVIĆ ŠLEHtA, prof. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA čK “GIMNAzIjALAC čK” 2 ELEKtROStROjARSKA ŠKOLA “ELS” 3 GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ “GIMNAzIjALAC KC” 4 MJESTO čAKOVEC VARAŽDIN KOpRIVNICA REZULTATI “ELS” - “GIMNAzIjALAC čK” “GIMNAzIjALAC KC” - “ELS” “GIMNAzIjALAC čK” - “GIMNAzIjALAC KC” 0:3 1:3 3:0

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

MAtIjA HRANILOVIĆ MARIN KUHARIĆ KREŠIMIR KOpRIVEC

VODITELJ: ROBERt SILADI

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 08.03.2010., zAGREBAčKI VELESAjAM NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR RENAtA HADŽIHALILOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR

POLUFINALNE UTAKMICE OSMICA - pEtA KEMIčAR - IX. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 1. MJESTO OSMICA - IX. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO pEtA - KEMIčAR MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 3:2
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:1 1:3

1:3

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 IX. Gimnazija IX. GIMNAzIjA 2 Gimnazija tituš Brezovački OSMICA 3 pEtA V. gimnazija 4 prirodoslovna škola Vladimira preloga KEMIčAR

ŠŠD IX. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

GORDAN BRKIĆ MAtEI NEGOVEtIĆ jURAj DENŽIĆ

VODITELJ: tOMISLAV čAKLEC

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA OŠ “VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 14.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SALEzIjAN. KLASIčNA GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO 2 GOSpODARSKA ŠKOLA BRIG 3 4 MJESTO RIjEKA BUjE 1. 2. 3. 4. REZULTATI DOMINIK SAVIO - BRIG 3:0

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD DOMINIK SALVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DASEN jARDAS DINO BAĆIĆ MARKO RIBARIĆ FILIp DMItRAŠINOVIĆ

VODITELJ: MIRNA BAčIĆ

130

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija GRUPA A I. Kolo 09.00 sati ŠŠD tEHNIčAR - ŠŠD DOMINIK SAVIO KOORDINATOR NATJECANJA jasna popić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. jasna popić – predsjednik povjerenstva 2. Goran Karamarković 3. pero prebeg II. Kolo 10.20 sati ŠŠD MLADOSt - ŠŠD tEHNIčAR III. Kolo 11.40 sati ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD MLADOSt 3:1 1:3 0:3 GRUPA B I. Kolo 09.00 sati ŠŠD IX. GIMNAzIjE - ŠŠD GIMNAz. MEtKOVIĆ II. Kolo 10.20 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC - ŠŠD IX. GIMNAzIjE III. Kolo 11.40 sati ŠŠD GIMNAz. MEtKOVIĆ - ŠŠD GIMNAzIjALAC RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 13.00 sati DOMINIK SAVIO - GIMNAzIjALAC MJESTO čakovec zagreb Rijeka Kutina Metković Vinkovci 2. utakmica poluzavršnice 13.00 sati tEHNIčAR - IX. GIMNAzIjA za III. mjesto 14.20 sati DOMINIK SAVIO - tEHNIčAR za I. mjesto 14.20 sati GIMNAzIjALAC - IX. GIMNAzIjA 3:2 3:0 1:3 2:3 0:3 2:3 3:0

BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati MLADOSt - GIMNAzIjA MEtKOVIĆ 0:3

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD GIMNAzIjALAC IX. GIMNAzIjE DOMINIK SAVIO tEHNIčAR GIMNAzIjA MEtKOVIĆ MLADOSt

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA GIMNAzIjA IX. GIMNAzIjA SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA tEHNIčKA ŠKOLA KUtINA GIMNAzIjA MEtKOVIĆ EKONOMSKA I tRGOVAčKA ŠKOLA IVANA DOMCA

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Matija Hranilović, Marin Kuharić, Krešimir Koprivec VODITELJ: Robert Siladi

131

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA SREDNjA ŠKOLA tINA UjEVIĆA KUtINA DATUM I MJESTO 15. 02. 2010., KUtINA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO jAKOV NOVOKMEt, RAVNAtELj NIKICA pERKOVIĆ, pREDSjEDNIK zŠSD SzM EMINA KOStECKI, NAStAVNIK R. BR. IME ŠKOLE 1 tINA UjEVIĆA 2 SŠ jAStREBARSKO 3 MEDICINSKA ŠKOLA 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a AUGUStIN jAStREB MEDICINAR MJESTO KUtINA jAStREBARSKO BjELOVAR REZULTATI AUGUStIN - jAStREB MEDICINAR - AUGUStIN jAStREB - MEDICINAR 3:0 0:3 3:0

SREDNJE ŠKOLE - CENTAR

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD CROATIA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

VALENtINA OBADIĆ tAjANA ANDRLE LUCIjA RIMAC

VODITELJ: pERO pREBEG

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS pOŽEŠKO SLAVONSKE ŽUpANIjE DATUM I MJESTO 03.03.2010., KUtjEVO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO MARIjAN RUDEŽ zVONKO ŠIMUNOVIĆ, pROF. MLADEN ŠULEKIĆ, pROF. REZULTATI GIMNAzIjALAC - GYMNICUS GIMNAzIjA - MLADOSt GYMNICUS - MLADOSt GIMNAzIjALAC - GIMNAzIjA GIMNAzIjA - GYMNICUS MLADOSt - GIMNAzIjALAC 0:3 3:0 2:3 0:3 3:0 3:0
PRVOPLASIRANA EKIPA

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA GIMNAzIjA 2 EKONOM. I tRGOV. ŠKOLA I.D. MLADOSt 3 I. GIMNAzIjA GYMNICUS 4 GIMNAzIjA GIMNAzIjALAC

ŠŠD GIMNAZIJA MJESTO pOŽEGA VINKOVCI OSIjEK NOVA GRADIŠKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

ANA SOLDO IVA SOLDO ANA-HELENA GALIĆ

VODITELJ: MAtIjA VUKUŠIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA BADMINtONSKI KLUB SpLIt REZULTATI GIMNAzIjALAC - OCtOpUS MEDICINAR - GIMNAzIjALAC OCtOpUS - MEDICINAR 3:0 1:3 0:3

SREDNJE ŠKOLE - JUG

DATUM I MJESTO 24.04.2010., SpLIt, OŠ Visoka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DRAŽEN čULAR, prof. ŽELjKA čAGALj, prof. KSENIjA ŽIŽIĆ, prof.

PRVOPLASIRANA EKIPA

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA DUBROVNIK GIMNAzIjALAC 2 MEDICINSKA I KEMIjSKA MEDICINAR 3 EKONOMSKO-BIROtEHNIčKA OCtOpUS 4

ŠŠD GIMNAZIJALAC MJESTO DUBROVNIK ŠIBENIK SpLIt
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

jELENA BAtINIĆ MALVINA KACIGA EVA ĆORIĆ

VODITELJ: VLAHO zLOŠILO

132

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC DATUM I MJESTO 31. 03. 2010., GRADItELjSKA ŠKOLA čAKOVEC NATJECATELJSKO POVJERENSTVO DAMIR MARKUŠ, prof. RENAtO čUKA, prof. tAtjANA OStOVIĆ ŠLEHtA, prof. KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 GIMNAzIjA “GIMNAzIjALAC čK” 2 pRVA GIMNAzIjA VŽ “SREDNjOŠKOLAC” 3 GIMNAzIjA FRAN GALOVIĆ “GIMNAzIjALAC KC” 4 MJESTO čAKOVEC VARAŽDIN KOpRIVNICA REZULTATI “GIMNAzIjALAC čK” - “GIMNAzIjALAC KC” “SREDNjOŠKOLAC” - “GIMNAzIjALAC čK” “GIMNAzIjALAC KC” - “SREDNjOŠKOLAC” 3:0 1:3 1:3

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD GIMNAZIJALAC ČK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

tONKA HRANILOVIĆ IzABELA KOpRIVEC ANA tOMAŠIĆ

VODITELJ: GORAN KARAMARKOVIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB

DOMAĆIN NATJECANJA ŠKOLSKI ŠpORtSKI SAVEz GRADA zAGREBA DATUM I MJESTO 08.03.2010., zAGREBAčKI VELESAjAM NATJECATELJSKO POVJERENSTVO zLAtKO FALAt, pROFESOR RENAtA HADŽIHALILOVIĆ, pROFESOR IVO RAtEj, pROFESOR

POLUFINALNE UTAKMICE KEMIčAR XVI. GIMNAzIjA - EKONOMISt UTAKMICA ZA 1. MJESTO KEMIčAR - XVI. GIMNAzIjA UTAKMICA ZA 3. MJESTO SpIN - EKONOMISt MJESTO zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB 2:3
PRVOPLASIRANA EKIPA

3:2 3:0

3:2

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 prirodoslovna škola V. preloga KEMIčAR 2 XVI. GIMNAzIjA XVI. Gimnazija 3 EKONOMISt prva ekonomska škola 4 SpIN XV. gimnazija

ŠŠD KEMIČAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

1. 2. 3.

KAtARINA jAGODIĆ IVA StILINOVIĆ KRIStINA FRANOVIĆ

VODITELJ: pERE MARKIĆ

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE DOMAĆIN NATJECANJA O.Š.”VLADIMIR NAzOR” DUGA RESA DATUM I MJESTO 14.04.2010., DUGA RESA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO KREŠIMIR BOŽIčEVIĆ, pREDSjEDNIK ĐURO BAtINIĆ, čLAN tOMISLAV GRGURIĆ, čLAN KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 SALEzIjAN. KLASIčNA GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO 2 SREDNjA ŠKOLA VLADIMIR GORtAN zMAj 3 GIMNAzIjA KARLOVAC OLIMpIjA 4 MJESTO RIjEKA BUjE KARLOVAC 1. 2. 3. 4. REZULTATI DOMINIK SAVIO - zMAj DOMINIK SAVIO - OLIMpIjA zMAj - OLIMpIjA 3:0 3:0 3:1

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD

PRVOPLASIRANA EKIPA

ŠŠD DOMINIK SAVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

jELENA MAtANOVIĆ MIRtA ILIĆ IVANA ŠĆULAC CORINA IVKIĆ

VODITELJ: RAjKA HUSEjINI

133

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
DATUM I MJESTO 20. i 21. svibnja, Sportska dvorana Gorovo, Opatija GRUPA A I. Kolo 09.40 sati ŠŠD DOMINIK SAVIO - ŠŠD AUGUStIN KOORDINATOR NATJECANJA jasna popić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 1. jasna popić – predsjednik povjerenstva 2. Goran Karamarković 3. pero Karan II. Kolo 11.10 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC - ŠŠD DOMINIK SAVIO III. Kolo 12.40 sati ŠŠD AUGUStIN - ŠŠD GIMNAzIjALAC 2:3 0:3 2:3 GRUPA B I. Kolo 09.40 sati ŠŠD GIMNAzIjALAC - ŠŠD LABOS II. Kolo 11.10 sati ŠŠD GIMNAzIjA - ŠŠD GIMNAzIjALAC III. Kolo 12.40 sati ŠŠD LABOS - ŠŠD GIMNAzIjA RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 14.10 sati DOMINIK SAVIO - LABOS MJESTO zagreb požega Rijeka Kutina čakovec Dubrovnik 2. utakmica poluzavršnice 14.10 sati AUGUStIN - GIMNAzIjA za III. mjesto 15.40 sati DOMINIK SAVIO - AUGUStIN za I. mjesto 15.40 sati LABOS - GIMNAzIjA pOŽEGA 3:1 3:1 0:3 0:3 2:3 3:0 0:3

BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE

UTAKMICA ZA 5. MJESTO, 15.45 sati GIMNAzIjALAC čK - GIMNAzIjALAC DU 3:2

R. BR. 1 2 3 4 5 6

ŠŠD LABOS GIMNAzIjA DOMINIK SAVIO AUGUStIN GIMNAzIjALAC č GIMNAzIjALAC D

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠKOLA pRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA pRELOGA GIMNAzIjA SALEzIjANSKA KLASIčNA GIMNAzIjA SREDNjA ŠKOLA tINA UjEVIĆA GIMNAzIjA GIMNAzIjA DUBROVNIK

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD LABOS NASTUPILA JE U SASTAVU: Katarina Jagodić, Iva Stilinović, Kristina Franović VODITELJ: Smiljka Metz-Kokić

134

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

4.4.DP UČENIKA SSINTELEKTUALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU 6. DP UČENIKA INTELEKTUALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS), drugi puta za redom organizira državno prvenstvo za učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju. Na prvenstvu su nastupilo 157 učenika iz 29 centara/škola. U pratnji učenika bilo je 58 voditelja. Na državnom prvenstvu učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju natjecali su se u 2 sportske discipline. Natjecanja su održana u petak 21. svibnja 2010. godine. ATLETIKA Mjesto održavanja natjecanja: Atletski stadion Kantrida, Rijeka PLIVANJE Mjesto održavanja natjecanja: Bazen Kantrida, Rijeka

135

6.1. SLIKE EKIPA, SUDIONIKA DRŽAVNOGSPRVENSTVA 4.4. DP UČENIKA INTELEKTUA

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, VINKOVCI

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, KARLOVAC

Osnovna škola Julija Kempfa, POŽEGA

Osnovna škola Milana Amruša, SLAVONSKI BROD

Centar za odgoj i obrazovanje, ČAKOVEC

Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”, VARAŽDIN

Centar za odgoj i obrazovanje ZAGORSKA, ZAGREB

Osnovna škola 22. lipnja, SISAK

Osnovna škola “Nad lipom”, ZAGREB

Osnovna škola Marina Držića, DUBROVNIK

Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac”, ŠIBENIK

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, BUDINŠČINA

Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”, OSIJEK

Centar za rehabilitaciju Zagreb PAUNOVAC, ZAGREB

Škola za odgoj i obrazovanje, PULA

136

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU UČENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOćAMA U RAZVOJU

Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, SPLIT

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica, VELIKA GORICA

Osnovna škola Voštarnica, ZADAR

Centar za odgoj i obrazovanje, RIJEKA

Osnovna škola Josipa Matoša, VUKOVAR

Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, KRIŽEVCI

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine, SAMOBOR

Osnovna škola Virovitica, VIROVITICA

Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje, ZAGREB

Centar za autizam, ZAGREB

Centar Liče Faraguna, LABIN

Osnovna škola Vladimir Nazor, ĐAKOVO

Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner”, DARUVAR

Centar za odgoj, ZAGREB

137

6.2. REZULTATI

ITR -ATLETIKA I PLIVANJE

138

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Osnovna škola 22. lipnja SISAK Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar”VARAŽDIN Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Škola za odgoj i obrazovanje pULA Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Škola za odgoj i obrazovanje pULA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola 22. lipnja SISAK Ž 100m REZULTAT 16,17 16,29 17,40 17,45 17,83 18,01 19,24 19,49 20,14 20,56 22,81 31,41 100m REZULTAT 17,08 17,75 18,72 19,04 19,14 22,90 300m REZULTAT 54,51 57,14 1:00,04 1:02,83 1:04,25 1:09,34 400m REZULTAT 1:19,74 DNF Skok u dalj s mjesta 3. REZULTAT 1,70 1,81 1,73 1,73 1,73 1,73 1,64 1,68 1,64 1,64 1,52 1,53 1,40 1,40 0,90 0,90 0,79 0,86

DISCIPLINA 1 IME I PREZIME 1. BELEčEtIĆ ANA 2. VRCIĆ ANA 3. LUKŠA DRAGANA 4. VOjNOVIĆ VALENtINA 5. KRAMpAč DANIjELA 6. LUKŠIĆ MIRjANA 7. BENCE MARIjA 8. pRISpILOVIĆ ANKICA 9. RADAŠINOVIĆ MERI 10. OpUVAčIĆ NIKOLINA 11. ORŠOŠ SEVERINA 12. tOLIĆ ANAMARIjA DISCIPLINA 2 IME I PREZIME 1. BEŠLIĆ VALENtINA 2. MASAtOVIĆ SANjA 3. pAKRAčIĆ IVANKA 4. ŠMAGUC MARINA 5. MURIĆ MIRHEtA 6. MAĐER KAtARINA DISCIPLINA 3 IME I PREZIME 1. BIKANEC DOROtEA 2. zEBEC MAtEA 3. DOROSLOVAC HR. ELVIRA 4. KOLIĆ tEREzA 5. DULA ANKICA 6. pERIĆ LUCIjA DISCIPLINA 4 IME I PREZIME 1. ĆUMA IVANA 2. BABULOVIĆ ANAStAzIjA DISCIPLINA 5 IME I PREZIME 1. KRAMpAč DANIjELA 2. DULA ANKICA 3. zEBEC MAtEA 4. pERIĆ LUCIjA 5. BIKANEC DOROtEA 6. DOROSLOVAC HR. ELVIRA 7. CIKAč SANjA 8. BUŠIĆ IVA 9. RADAŠINOVIĆ MERI

Ž

Ž

Ž

1. 1,81 1,70 1,62 1,60 1,63 1,52 1,26 0,85 0,81

Ž 2. 1,66 1,70 X 1,68 1,59 1,53 1,00 X 0,86

139

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar”VARAŽDIN Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Škola za odgoj i obrazovanje pULA Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Ž 1. 24,05 19,40 21,56 16,28 14,55 17,28 X 15,02 17,28 17,84 11,93 10,72 11,00 10,27 Ž 1. 26,06 15,03 X 19,76 17,62 17,78 2. 24,35 22,91 19,06 20,38 19,59 19,97 15,51 14,74 18,03 14,80 10,80 6,95 10,12 X 2. 23,98 20,08 18,11 17,08 19,03 17,15 Bacanje loptice 3. REZULTAT 26,45 26,45 21,75 22,91 20,48 21,56 19,61 20,38 20,25 20,25 17,4 19,97 19,66 19,66 18,92 18,92 X 18,03 15,76 17,84 12,33 12,33 11,16 11,16 10,70 11,00 10,65 10,65 Bacanje loptice 3. REZULTAT 23,29 26,06 18,45 20,08 19,89 19,89 19,86 19,86 17,25 19,03 X 17,78 M 100m REZULTAT 14,64 14,69 15,03 15,03 15,81 16,05 16,25 16,70 17,50 17,63 18,30 18,35 20,62 23,93 DNS

DISCIPLINA 7 IME I PREZIME 1. pRISpILOVIĆ ANKICA 2. ORŠOŠ SEVERINA 3. KOLIĆ tEREzA 4. ŠAtVAR MARIjA 5. LUKŠA DRAGANA 6. VRCIĆ ANA 7. LUKŠIĆ MIRjANA 8. BELEčEtIĆ ANA 9. VOjNOVIĆ VALENtINA 10. OpUVAčIĆ NIKOLINA 11. CIKAč SANjA 12. BUŠIĆ IVA 13. BENCE MARIjA 14. tOLIĆ ANAMARIjA DISCIPLINA 8 IME I PREZIME 1. MURIĆ MIRHEtA 2. MASAtOVIĆ SANjA 3. BEŠLIĆ VALENtINA 4. ĆUMA IVANA 5. BUBULOVIĆ ANAStAzIjA 6. MAĐER KAtARINA DISCIPLINA 9 IME I PREZIME 1. HEGOL KRIStIjAN 2. KRUpLjAN MAtIjA 3. OtMAčIĆ LUKA 4. CVItIĆ IVICA 5. jOSIpOVIĆ IVO 6. LIVNjAK ŽELjKO 7. GAŠpARIĆ ANtONIO 8. BAtIStA HRVOjE 9. VUKSANOVIĆ FRANjO 10. SALOpEK jOSIp 11. MIŠKOVIĆ zLAtKO 12. DRAGOVčIĆ IVAN 13. čAjIĆ MARKO 14. SEKELj MAtIjA 15. RIHtAR IVAN 16. tURKOVIĆ IGOR

LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA

140

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ

DISCIPLINA 10 IME I PREZIME 1. BERIŠA AVDIjA 2. BELOVIĆ KRIStIjAN 3. pODOREŠKI MARIO 4. MECANOVIĆ IVAN 5. VUKELIĆ IVAN 6. VUKELIĆ NIKOLA 7. DRAŠKOVIĆ ILIjA 8. KUFEK pEtAR 9. ŠIMAŠEK BERNARD DISCIPLINA 11 IME I PREZIME 1. SMEtIŠKO jOSIp 2. KVAKIĆ ALEN 3. jANčEK MIHAEL 4. jANčEK ANtONIO 5. ORŠOŠ LjUBO 6. tOMLjANOVIĆ IVICA 7. zLAtAR LUKA 8. pERčI DINO 9. MINKOVIĆ jOSIp 10. BEŠLIĆ VALENtIN 11. pAVIĆ jASMIN 12. LOVRIĆ ANtUN 13. RADOSAVLjEVIĆ BRANISLAV 14. AMIĆ NIKOLA 15. RIHtAR IVAN 16. GUSHANI SULtAN 17. ŠALDIĆ DRAŽEN DISCIPLINA 12 IME I PREZIME 1. ŽILIĆ KRUNOSLAV 2. DRAGIĆ jOVICA 3. KARIĆ EMIL 4. FERO DENIS 5. IGNAC MLADEN 6. CApAN GORAN

LMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA LMR 01.01.1995. I MLAĐI IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Škola za odgoj i obrazovanje pULA Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR LMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK 141

M

100M REZULTAT 13,29 14,12 14,21 14,55 14,67 15,17 15,50 16,35 400M REZULTAT 1:01,44 1:04,53 1:08,01 1:09,78 1:12,89 1:16,87 1:17,94 1:20,16 1:22,74 1:24,92 1:24,92 1:28,47 1:28,78 1:31,38 1:34,96 1:48,35 1:48,88 400M REZULTAT 1:01,35 1:03,92 1:06,28 1:07,44 1:12,41 1:25,32

M

M

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ M 1. 2,22 2,27 2,20 2,00 1,91 1,71 1,85 1,58 1,77 1,73 1,69 1,52 1,53 1,42 M 1. 3,72 3,80 3,81 3,73 3,60 3,38 3,42 3,15 X X M 1. X 39,49 35,92 39,01 36,63 36,73 36,40 32,67 29,52 30,92 28,07 29,60 30,25 27,75 29,24 28,02 24,49 26,43 22,26 30,48 16,98 17,25 17,35 2. 44,45 40,64 42,01 38,57 36,92 34,43 31,05 34,24 30,85 32,02 31,69 31,53 30,32 30,18 X 28,48 23,31 26,75 22,93 32,07 19,04 18,61 16,89 2. 3,95 3,23 3,65 3,37 3,29 3,31 3,50 3,11 2,65 2,52 2. 2,26 2,26 2,22 1,96 1,89 1,87 1,84 1,76 1,71 1,59 1,71 1,35 1,37 1,41 SKOK U DALJ S MJESTA 3. REZULTAT 2,29 2,29 2,09 2,27 2,25 2,25 2,10 2,10 1,89 1,91 1,81 1,87 1,80 1,85 1,85 1,85 1,56 1,77 1,66 1,73 1,72 1,72 1,55 1,55 1,35 1,53 1,46 1,46 SKOK U DALJ SA ZELETOM 3. REZULTAT 3,61 3,95 3,85 3,85 3,26 3,81 3,34 3,73 3,60 3,60 3,54 3,54 3,17 3,50 3,26 3,26 X 2,65 2,55 2,55 BACANJE LOPTICE 3. REZULTAT 37,76 44,45 43,03 43,03 38,16 42,01 35,82 39,31 36,11 36,95 35,82 36,73 33,77 36,40 34,16 34,24 32,76 32,76 26,90 32,02 29,28 31,69 31,44 31,53 29,30 30,32 X 30,18 29,21 29,24 26,73 28,48 27,40 27,40 26,18 26,75 23,09 23,09 28,13 23,09 16,50 19,04 18,49 18,61 17,70 17,70

DISCIPLINA 13 IME I PREZIME 1. ŠAtVAR MIHAEL 2. OtMAčIĆ LUKA 3. jANčEK ANtONIO 4. HEGOL KRIStIjAN 5. tOMLjANOVIĆ IVICA 6. tURKOVIĆ IGOR 7. pERčI DINO 8. RIMAC SREĆKO 9. jOSIpOVIĆ GORAN 10. LIVNjAK ŽELjKO 11. ŠtRAC KRIStIjAN 12. SALOpEK jOSIp 13. MIŠKOVIĆ zLAtKO 14. čAjIĆ MARKO 15. zLAtAR LUKA DISCIPLINA 14 IME I PREZIME 1. MECANOVIĆ IVAN 2. BELOVIĆ KRIStIjAN 3. DRAŠKOVIĆ ILIjA 4. ĐONDRAŠ BORIS 5. ŠIMAŠEK BERNARD 6. VUKELIĆ NIKOLA 7. KARIĆ EMIL 8. pRSKALO MAtIjA 9. VUKELIĆ IVAN 10. KUFEK pEtAR DISCIPLINA 15 IME I PREZIME 1. ORŠOŠ LjUBO 2. jANčEK MIHAEL 3. CVItIĆ IVICA 4. ŠtRAC KRIStIjAN 5. SMEtIŠKO jOSIp 6. GAŠpARIĆ ANtONIO 7. KVAKIĆ ALEN 8. LOVRIĆ ANtUN 9. jOSIpOVIĆ GORAN 10. RIMAC SREĆKO 11. jOSIpOVIĆ IVO 12. zLAtAR LUKA 13. pAVIĆ jASMIN 14. VUKSANOVIĆ FRANjO 15. KRUpLjAN MAtIjA 16. BEŠLIĆ VALENtIN 17. DRAGOVčIĆ IVAN 18. RADOSAVLjEVIĆ BRANISLAV 19. AMIĆ NIKOLA 20. BAtIStA HRVOjE 21. ŠALDIĆ DRAŽEN 22. GUSHANI SULtAN 23. SEKELj MAtIjA

LMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za autizam zAGREB Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB LMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica VELIKA GORICA Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB LMR 01.01.1995. I MLAĐI IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Centar za autizam zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Škola za odgoj i obrazovanje pULA Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Osnovna škola Vladimir Nazor ĐAKOVO Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Osnovna škola julija Kempfa požega Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR Osnovna škola Antuna Gustava Matoša VINKOVCI Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner” DARUVAR

142

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ M 1. 54,40 42,50 38,34 39,67 X 31,80 16,37 2. 59,62 45,73 37,76 34,72 36,05 30,94 15,26 BACANJE LOPTICE 3. REZULTAT 60,10 60,10 44,50 45,73 42,05 42,05 33,41 39,67 35,73 36,05 31,94 31,94 17,12 17,12 Ž 60M REZULTAT 10,31 11,22 13,39 13,98 22,35 DNS

DISCIPLINA 16 IME I PREZIME 1. BERIŠA AVDIjA 2. IGNAC MLADEN 3. ĐONDRAŠ BORIS 4. FERO DENIS 5. CApAN GORAN 6. pRSKALO MAtIjA 7. ŠIMIčEVIĆ MARINO DISCIPLINA 17 IME I PREZIME 1. DOBRILOVIĆ DANIjELA 2. OREčIĆ MARIjANA 3. VUKIčEVIĆ ROMANA 4. NEŽIĆ SANjA 5. RADOjKOVIĆ tEA 6. SULIMANI LORENA DISCIPLINA 21 IME I PREZIME 1. GAŠpARIĆ VALENtINA DISCIPLINA 22 IME I PREZIME 1. pAVIĆ MARIjANA 2. BARADA IVANA DISCIPLINA 24 IME I PREZIME 1. DOBRILOVIĆ DANIjELA 2. OREčIĆ MARIjANA 3. BARADA IVANA 4. VUKčEVIĆ ROMANA 5. pAVIĆ MARIjANA 6. SULIMANI LORENA DISCIPLINA 25 IME I PREZIME 1. HORVAt MARIO 2. tEŠIjA ANtE 3. KRzNARIĆ DARKO 4. FURUNDŽIjA ANtE 5. MIKLEtIĆ zVONIMIR 6. čIRAK MAtEO 7. jAKOVLjEVIĆ IVAN 8. REDŽIĆ ENES 9. BOčKAj MAtIjA 10. MItER jOSIp

LMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Škola za odgoj i obrazovanje pULA Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB Osnovna škola Voštarnica zADAR UMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar”VARAŽDIN Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB Osnovna škola 22. lipnja SISAK Centar Liče Faraguna LABIN Centar Liče Faraguna LABIN Centar Liče Faraguna LABIN UMR 01.01.1995. I MLAĐI IME CENTRA/ŠKOLE Centar za rehabilitaciju zagreb zAGREB UMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za autizam zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt UMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar” VARAŽDIN Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Osnovna škola 22. lipnja SISAK Centar za autizam zAGREB Centar Liče Faraguna LABIN UMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Osnovna škola 22. lipnja SISAK Centar za rehabilitaciju zagreb zAGREB Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Osnovna škola Voštarnica zADAR Centar za rehabilitaciju zagreb zAGREB Centar za rehabilitaciju zagreb zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar”VARAŽDIN Osnovna škola Virovitica VIROVItICA Ž

1. 1,01 Ž 1. 1,61 1,41 Ž 1. 28,43 27,45 27,26 15,28 14,32 8,12 M

2. 0,94 2. 1,73 1,41 2. 26,72 22,78 20,91 15,15 13,21 10,33

SKOK U DALJ S MJESTA 3. REZULTAT 0,96 1,01 SKOK U DALJ S MJESTA 3. REZULTAT 1,81 1,81 1,52 1,52 BACANJE LOPTICE 3. REZULTAT 26,96 28,43 26,43 27,45 24,75 27,26 14,25 15,28 13,32 13,32 9,96 10,33 60M REZULTAT 8,39 8,68 8,77 10,17 10,35 10,54 11,29 11,45 9,42 12,60

143

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ BRANISLAV pOzNANOVIĆ M 400M REZULTAT 1:06,91 1:12,32 1:14,58 1:26,89 1:29,12

DISCIPLINA 26 IME I PREZIME 1. MEDIĆ ANtE 2. MRĐAN jAKOV 3. KRNIC BOŽIDAR 4. OSREDEK DARIO 5. VALIĆ ANtUN

UMR 31.12.1994. DO 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD Osnovna škola 22. lipnja SISAK Centar za odgoj i obrazovanje “tomislav Špoljar”VARAŽDIN Osnovna škola Milana Amruša SLAVONSKI BROD

144

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ MIROSLAV jELOVICA Vrhovni sudac: Starter: pomoćni starter: Sudac stila: Sudac cilja: Glavni mjeritelj: Najavljivač: Obrada podataka: LEA MILEtIĆ VANjA DOBOVIčEK INES OStOVIĆ DORA BASSI DORA BASSI DANIjEL VALENtIĆ DARKO VUčINIĆ DAVOR ŠVASt Ž 25m SLOBODNO REZULTAT 31.72 25m SLOBODNO REZULTAT 20.02 23.27 28.44 29.72 25m SLOBODNO REZULTAT 35.08 25m SLOBODNO REZULTAT 14.56 16.63 17.03 17.21 17.93 18.55 18.63 19.02 20.45 20.57 22.96 28.35 25m SLOBODNO REZULTAT 33.08 25m SLOBODNO REZULTAT 21.51 NS 25m SLOBODNO REZULTAT 23.69 25.03 28.41 31.46

DISCIPLINA 1 PREZIME I IME 1. HORVAt, Martina DISCIPLINA 2 PREZIME I IME 1. GRŠIĆ, Ante 2. jURKIĆ, josip 3. BULIĆ, tomislav 4. KOVAčEVIĆ, Luka DISCIPLINA 3 PREZIME I IME SKANDOVIĆ, Marina DISCIPLINA 4 PREZIME I IME 1. BERISHA, Emran 2. KUjAj, Denis 3. CVEtANOV, zdenko 4. BAREŠIĆ, Danijel 5. SLEKOVEC, Kristijan 6. jURIĆ, Stipe 7. LOHAjNER, Hrvoje 8. MARtINIĆ, Ivan 9. KRALjEVIĆ, pero 10. OSMANI, Senad 11. pAVIĆ, Antonijo 12. CRNčIĆ Ivan DISCIPLINA 5 PREZIME I IME 1. pREtANI, Dalija DISCIPLINA 6 PREZIME I IME 1. VIDULIĆ, Ivica 2. zLAtAR, Željko DISCIPLINA 7 PREZIME I IME 1. MARIĆ, Ruža 2. MIjOLOVIĆ, Lucija 3. zDOLEC, Samta 4. HUjIĆ, Isabella

LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA

M

Ž

LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. M IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži prekrižje zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA Osnovna škola Marina Držića DUBROVNIK Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Centar za odgoj i obrazovanje zAGREB UMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola Voštarnica zADAR UMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola Voštarnica zADAR Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Osnovna škola Voštarnica zADAR Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Ž

M

Ž

145

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ MIROSLAV jELOVICA Vrhovni sudac: Starter: pomoćni starter: Sudac stila: Sudac cilja: Glavni mjeritelj: Najavljivač: Obrada podataka: LEA MILEtIĆ VANjA DOBOVIčEK INES OStOVIĆ DORA BASSI DORA BASSI DANIjEL VALENtIĆ DARKO VUčINIĆ DAVOR ŠVASt M 25m SLOBODNO REZULTAT 16.67 20.57 25.70 NS 25m PRSNO REZULTAT 25.62 27.86 36.51 25m PRSNO REZULTAT 42.06 25m PRSNO REZULTAT 27.28 29.14 30.23 30.49 37.98 39.35 49.13 25m PRSNO REZULTAT 20.37 20.53 20.87 21.08 23.80 26.60 28.24 53.41 25m PRSNO REZULTAT 33.53 34.77 35.57 35.96

DISCIPLINA 8 PREZIME I IME 1. MALIĆ, Marin 2. VRBANEC, Nenad 3. GALOGAŽA, Goran zLAtAR, Željko DISCIPLINA 9 PREZIME I IME 1. ŠAtVAR, Martina 2. ŠpRLjAN, Mihaela 3. HORVAt, Martina DISCIPLINA 10 PREZIME I IME 1. BULIĆ, tomislav DISCIPLINA 11 PREZIME I IME 1. SKANDOVIĆ, Marina 2. jANKOVIĆ, Ivana 3. BARjEKtAREVIĆ, Željka 4. MARUŠINAC, Mariana 5. čAčIĆ, Ana 6. VUGA, Anamarija 7. jOzIĆ, Ivana DISCIPLINA 12 PREZIME I IME 1. BERISHA, Emran 2. CVEtANOV, zdenko 3. BAREŠIĆ, Danijel 4. jURIĆ, Stipe 5. KUjAj, Denis 6. pAVIĆ, Antonijo 7. OSMANI, Senad 8. CRNčIĆ, Ivan DISCIPLINA 13 PREZIME I IME 1. HRUStIĆ, Edita 2. MARIĆ, Ruža 3. tURčIĆ, Katarina 4. zDOLEC, Samanta

UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA 1.1.1995 i mlađi - Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci KRIŽEVCI Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” OSIjEK Centar za odgoj i obrazovanje - zagorska - zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine SAMOBOR Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži KARLOVAC Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” ŠIBENIK Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Osnovna škola julija Kempfa pOŽEGA Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava - zAGREB UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Centar za autizam zAGREB Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC

Ž

M

Ž

M

Ž

146

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
DATUM I MJESTO 21. 05. 2010, Atletski stadion Kantrida NATJECATELJSKO POVJERENSTVO StjEpAN CRNOKIĆ VELIDA SALIHOVIĆ MIROSLAV jELOVICA Vrhovni sudac: Starter: pomoćni starter: Sudac stila: Sudac cilja: Glavni mjeritelj: Najavljivač: Obrada podataka: LEA MILEtIĆ VANjA DOBOVIčEK INES OStOVIĆ DORA BASSI DORA BASSI DANIjEL VALENtIĆ DARKO VUčINIĆ DAVOR ŠVASt M 25m PRSNO REZULTAT 27.12 36.33 55.79 25m PRSNO REZULTAT 51.14 25m LEĐNO REZULTAT NS 25m LEĐNO REZULTAT 29.86 25m LEĐNO REZULTAT 36.64 38.33 25m LEĐNO REZULTAT 27.03 25m LEĐNO REZULTAT 31.14 37.83 25m LEĐNO REZULTAT 20.05 26.92

DISCIPLINA 14 PREZIME I IME 1. VRBANEC, Nenad 2. jELIĆ, tomislav 3. MUStAHINIĆ, periša 4. GALOGAŽA, Goran DISCIPLINA 15 PREZIME I IME 1. GLASNOVIĆ, Valentina DISCIPLINA 16 PREZIME I IME 1. SKORUpSKI, Kristina DISCIPLINA 17 PREZIME I IME 1. jURKIĆ, josip DISCIPLINA 18 PREZIME I IME 1. MARUŠINAC, Mariana 2. MEDVED, Valentina DISCIPLINA 19 PREZIME I IME 1. pOLDAN, Nikola DISCIPLINA 20 PREZIME I IME 1. HUjIĆ, Isabella 2. HRUStIĆ, Edita DISCIPLINA 21 PREZIME I IME 1. MALIĆ, Marin 2. pEjIĆ, Marko

UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje čAKOVEC Centar za autizam zAGREB Osnovna škola Marina Držića DUBROVNIK Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA UMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za autizam zAGREB LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA LMR 01.01.1995. i mlađi IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Osnovna škola josipa Matoša VUKOVAR Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA LMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje zajezda BUDINŠčINA UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje RIjEKA Osnovna škola “Nad lipom” zAGREB UMR 31.12.1994. do 31.12.1989. IME CENTRA/ŠKOLE Centar za odgoj i obrazovanje “juraj Bonači” SpLIt Centar za autizam zAGREB

Ž

Ž

M

Ž

M

Ž

M

147

7. UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program na nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna športska škola. Univerzalna športska škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne športske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u športske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih športova. Programi univerzalne športske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine. Kretanje je jedno od osnovnih potreba djece i važno je za razvoj svih njihovih sposobnosti. Nažalost, kretanja je u svakodnevnim životima djece često premalo, oni se voze automobilom u vrtić, školu ili na aktivnosti u slobodno vrijeme, ograničen im je prostor za igru i kretanja u njihovim dnevnim sobama, te provode mnogo vremena ispred televizije ili računala. Zato je tjelesno vježbanje u školskoj dobi važan čimbenik pravilnog rasta i razvoja djece, budući je poznato da se pomoću organiziranih tjelesnih aktivnosti potiče ne samo motorički i fizički, već i psihološko-emocionalni i socijalni razvoj djece. U želji da se doprinese rješavanju navedenog problema osmišljen je program Univerzalne športske škole koji je kao projekt Hrvatskog školskog športskog saveza započet školske godine 2007./2008. i danas broji preko 6000 djece u 283 odjeljenja na području Republike Hrvatske. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna športska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama športskog razvoja iz raznih športskih grana omogućuje uspješniju športsku specijalizaciju kasnije. U programu UŠŠ mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih športskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad univerzalnih športskih škola sastavni je dio djelovanja školskoga športskog društva. Važno je istaknuti kako je univerzalna športska škola za svu djecu potpuno besplatna. Škole koje su izabrane za provođenje navedenog programa dužne su odraditi promotivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u konačnici upisati djecu u program univerzalne športske škole. Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj športskoj školi te dva puta godišnje testirati antropološki status učenika (inicijalno i finalno mjerenje). Izvješće je potrebno načiniti u skladu s uputama Hrvatskoga školskog športskog saveza (HŠŠS) i dostaviti županijskim školskim športskim savezima. Univerzalna športska škola pokrenuta je u školskoj godini 2007./2008. Te je godine otvoreno 157 odjeljenja u 155 osnovnih škola diljem Republike Hrvatske te je na taj
148 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

način oko 3.588 najmlađih učenika uključeno u sustavno bavljenje športom. U školskoj je godini 2008./2009. otvoreno je ukupno 209 odjeljenja u 202 osnovnih škola, odnosno uključeno oko 4.645 učenika. U školskoj godini 2009./2010. program je pohađalo 6.208 učenika s kojima su radila 250 profesora u 283 odjeljenja, a sve se to provodilo u 258 škola u Republici Hrvatskoj.
Tablica 11. Broj škola i broj odjeljenja UŠŠ od šk.g. 2007/.2008. do 2009./2010.
2007./2008. broj odjeljenja broj osnovnih škola 157 155 2008./2009. broj odjeljenja broj osnovnih škola 209 202 2009./2010. broj odjeljenja broj osnovnih škola 283 258

Tablica 12. Broj škola i broj odjeljenja UŠŠ od šk.g. 2007/.2008. do 2009./2010. po županijama
broj osnovnih škola broj realiziranih odjeljenja 2007/2008 broj realiziranih odjeljenja 2008/2009 broj realiziranih odjeljenja 2009/2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Zagrebačka Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka Karlovačka Varaždinska Koprivničko-križevačka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Ličko-senjska Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska Zadarska Osječko-baranjska Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovačko-neretvanska Međimurska Grad Zagreb UKUPNO

46 33 35 29 41 25 27 58 15 17 14 33 37 70 21 54 92 48 31 31 117 874

8 5 10 5 7 6 5 12 3 3 3 8 4 12 4 6 16 8 5 5 22 157

10 8 15 10 6 4 16 3 5 4 11 7 16 5 12 21 12 7 7 30 209

14 11 21 5 15 8 8 24 4 6 3 12 8 20 6 17 28 16 9 9 39 283

NAPOMENA: U Karlovačkoj županiji program nije provođen u šk. god. 08/09 radi neosnivanja ŽŠŠS;

149

Tablica 13. Popis odjeljenja UŠŠ koja su započela s radom početkom školske godine 2009./2010.
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17* 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

OŠ BIStRA OŠ ANtE KOVAčIĆA OŠ I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC OŠ VUKOVINA OŠ EUGENA KVAtERNIKA OŠ DRAGUtINA DOMjANIĆA OŠ MIHAELA ŠILOBODA OŠ SAMOBOR OŠ BOGUMILA tONIjA OŠ KLINčA SELA OŠ VLADIMIRA NAzORA OŠ MILKE tRNINE OŠ StjEpANA BASARIčEKA OŠ SVEtA NEDELjA OŠ jANKA LESKOVARA OŠ StjEpANA RADIĆA OŠ KRApINSKE tOpLICE OŠ VIKtORA KOVAčIĆA OŠ ĐURE pREjCA OŠ ANtUNA MIHANOVIĆA OŠ KONjŠčINA OŠ SIDE KOŠUtIĆA OŠ LjUDEVItA GAjA OŠ OROSLAVjE OŠ tUHELj OŠ pAVLA ŠtOSA OŠ GLINA OŠ DAVORINA tRStENjAKA OŠ StjEpANA KEFELjE OŠ zVONIMIRA FRANKA OŠ NOVSKA OŠ DRAGUtINA tADIjANOVIĆA pRVA OSNOVNA ŠKOLA OŠ jABUKOVAC OŠ BRAĆA BOBEtKO OŠ BRAĆA RIBAR OŠ GALDOVO OŠ SELA OŠ DVOR OŠ GVOzD OŠ IVO KOzARčANIN OŠ BRAĆA RADIĆ OŠ SUNjA OŠ MLADOSt OŠ 22.LIpNjA OŠ NOVSKA OŠ MAtE LOVRAKA OŠ GRABRIK OŠ SLAVA RAŠKAj OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
150

DONjA BIStRA MARIjA GORICA VRBOVEC VUKOVINA VELIKA GORICA SVEtI IVAN zELINA SVEtI MARtIN pOD OKIĆEM SAMOBOR SAMOBOR KLINčA SELA pISAROVINA KRIŽ IVANIĆ GRAD SVEtA NEDELjA pREGRADA BREStOVEC OREHOVIčKI KRApINSKE tOpLICE HUM NA SUtLI DESINIĆ KLANjEC KONjŠčINA RADOBOj KRApINA OROSLAVjE tUHELj KRALjEVEC NA SUtLI GLINA H.KOStAjNICA KUtINA KUtINA NOVSKA pEtRINjA pEtRINjA jABUKOVAC, pEtRINjA SISAK SISAK GALDOVO, SISAK SELA , SISAK DVOR GVOzD H.DUBICA MARtINSKA VES SUNjA LEKENIK SISAK NOVSKA KUtINA KARLOVAC OzALj OGULIN

zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA zAGREBAčKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA KRApINSKO-zAGORSKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA KARLOVAčKA KARLOVAčKA KARLOVAčKA
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

OŠ DRAGANIĆI OŠ GRABRIK OŠ LUDBREG OŠ NOVI MAROF OŠ pEtRIjANEC OŠ SRAčINEC OŠ GUStAV KRKLEC OŠ ANtE StRAčEVIĆA OŠ IVANA RANGERA OŠ VISOKO OŠ KNEGINEC III. OŠ VARAŽDIN IV. OŠ VARAŽDIN V. OŠ VARAŽDIN OŠ SVIBOVEC OŠ VELIKI BUKOVEC OŠ ŠEMOVEC OŠ VLADIMIR NAzOR OŠ pEtRA pRERADOVIĆA OŠ DAVORIN tRStENjAK OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ OŠ ANtUN NEMčIĆ GOStOVINSKI OŠ BRAĆA RADIĆ OŠ ĐURO EStER OŠ LjUDEVItA MODECA OŠ KALNIK OŠ GRGURA KARLOVčANA OŠ MOLVE OŠ KLOŠtAR pODRAVSKI I. OSNOVNA ŠKOLA BjELOVAR I. OSNOVNA ŠKOLA BjELOVAR OŠ VELIKA pISANICA OŠ IVANNA N. jEMERŠIĆA OŠ VLADIMIRA NAzORA OŠ MIRKA pEREŠA OŠ ROVIŠĆE OŠ VLADIMIRA NAzORA OŠ BAKAR OŠ DR. ANDRIjA MOHOROVIčIĆ OŠ DR. ANDRIjA MOHOROVIčIĆ 2 OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA OŠ F.K.FRANKOpAN OŠ F.K.FRANKOpAN - pŠ VRH OŠ KOStRENA OŠ KRALjEVICA OŠ KRALjEVICA 2 OŠ SKRAD OŠ SVEtI MAtEj

DRAGANIĆ KARLOVAC LUDBREG NOVI MAROF pEtRIjANEC SRAčINEC MARUŠEVEC LEpOGLAVA KAMENICA VISOKO KNEGINEC VARAŽDIN VARAŽDIN VARAŽDIN SVIBOVEC V. BUKOVEC ŠEMOVEC VIROVItICA pItOMAčA čAĐAVICA ORAHOVICA VIROVItICA zDENCI KOpRIVNICA KOpRIVNICA KOpRIVNICA KRIŽEVCI KRIŽEVCI ĐURĐEVAC MOLVE KLOŠtAR pODRAVSKI BjELOVAR BjELOVAR V. pISANICA G. pOLjE DARUVAR KApELA ROVIŠĆE DARUVAR BAKAR MAtULjI MAtULjI RAVNA GORA KRK KRK - VRH KOStRENA KRALjEVICA KRALjEVICA SKRAD VIŠKOVO
151

KARLOVAčKA KARLOVAčKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA KOpRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA BjELOVARSKO-BILOGORSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA

POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120* 121 122 123 124 125 126 127* 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141* 142 143 144 145 146 147 148 149 150

OŠ čAVLE OŠ FRANE pEtRIĆA OŠ KLANA OŠ IVANA GORANA KOVAčIĆA OŠ BRAjDA OŠ GORNjA VEŽICA OŠ KOzALA OŠ NIKOLA tESLA OŠ pODMURVICE OŠ SRDOčI OŠ SRDOčI 2 OŠ tURNIĆ OŠ zAMEt OŠ DR. jURE tURIĆ OŠ DR. FRANjE tUĐMANA OŠ zRINSKIH I FRANKOpANA OŠ SILVIjA StRAHIMIRA KRANjčEVIčA OŠ ANtUNA KANIŽLIĆA OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ OŠ StjEpAN RADIĆ OŠ DRAGUtINA LERMANA OŠ IVAN FILIpOVIĆ OŠ VLADIMIR NAzOR OŠ LjUDEVItA GAjA OŠ DRAGUtIN tADIjANOVIĆ OŠ DR. StjEpAN ILIjAŠEVIĆ OŠ BOGOSLAV ŠULEK OŠ HUGO BADALIĆ OŠ BLAŽ tADIjANOVIĆ OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ VjEKOSLAV KLAIĆ OŠ MAtIjA GUBEC OŠ IVANA GORANA KOVAčIĆA OŠ IVAN MAŽURANIĆ OŠ SMILjEVAC OŠ SMILjEVAC OŠ ŠIMUNA KOŽIčIĆA BENjE OŠ pEtRA pRERADOVIĆA OŠ pEtRA zORANIĆA OŠ zADARSKI OtOCI OŠ pAKOŠtANE OŠ pEtRA zORANIĆA OŠ zADARSKI OtOCI OŠ LjUDEVItA GAjA OŠ MLADOSt OŠ REtFALA OŠ DOBRIŠE CESARIĆA OŠ ANtUNA MIHANOVIĆA OŠ VLADIMIRA NAzORA OŠ IVANA GORANA KOVAčIĆA
152

čAVLE CRES KLANA VRBOVSKO RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA RIjEKA GOSpIĆ LIčKI OSIK OtOčAC SENj pOŽEGA VELIKA čAGLIN BREStOVAC VELIKA KOpANICA SLAVONSKI BROD NOVA GRADIŠKA SLAVONSKI BROD ORIOVAC SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD GARčIN CERNIK StARO pEtROVO SELO SIBINj zADAR zADAR zADAR zADAR NIN zADAR pAKOŠtANE NIN zADAR OSIjEK OSIjEK OSIjEK OSIjEK OSIjEK čEpIN ĐAKOVO

pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA pRIMORSKO-GORANSKA LIčKO-SENjSKA LIčKO-SENjSKA LIčKO-SENjSKA LIčKO-SENjSKA pOŽEŠKO-SLAVONSKA pOŽEŠKO-SLAVONSKA pOŽEŠKO-SLAVONSKA pOŽEŠKO-SLAVONSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA BRODSKO-pOSAVSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA zADARSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ AUGUStA HARAMBAŠIĆA OŠ DARDA OŠ DR. FRANjE tUĐMANA OŠ pOpOVAC OŠ pEtRIjEVCI OŠ LADIMIREVCI OŠ KRALjA tOMISLAVA OŠ KRALjA tOMISLAVA OŠ AUGUStA ŠENOE OŠ SVEtE ANE OŠ jAGODE tRUHELKE OŠ tENjA OŠ pEtRA KREŠIMIRA IV. OŠ jURjA DALMAtINCA OŠ VODICE OŠ ANtUNA MIHANOVIĆA pEtROpOLjSKOG OŠ DR. FRANjE tUĐMANA OŠ DOMOVINSKE zAHVALNOStI OŠ StARI jANKOVCI OŠ IVAN GORAN KOVAčIĆ OŠ BARtOLA KAŠIĆA OŠ FRA B.t. LEAKOVIĆA OŠ StjEpANA ANtOLOVIĆA OŠ AUGUSt CESAREC OŠ IVAN KOzARAC OŠ SLAKOVCI OŠ A.G. MAtOŠ OŠ ANtUNA BAUERA OŠ NIKOLE ANDRIĆA OŠ VLADIMIR NAzOR OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA OŠ jULIjA BENEŠIĆA OŠ I.B. MAŽURANIĆ OŠ LIpOVAC OŠ LOVAS OŠ MANUŠ OŠ SpLIt 3 OŠ BLAtINE ŠKRApE OŠ BOL OŠ VISOKA OŠ MEjE OŠ GRIpE OŠ DOBRI OŠ SKALICE OŠ BRDA OŠ RAVNE NjIVE OŠ KMAN KOCUNAR OŠ KAMEN ŠINE OŠ KNEz tRpIMIR

StRIzIVOjNA DONjI MIHOLjAC DARDA BELI MANAStIR pOpOVAC pEtRIjEVCI LADIMIREVCI NAŠICE NAŠICE OSIjEK OSIjEK OSIjEK tENjA ŠIBENIK ŠIBENIK VODICE DRNIŠ KNIN KNIN S.jANKOVCI VINKOVCI VINKOVCI BOŠNjACI pRIVLAKA IVANKOVO ŽUpANjA SLAKOVCI tOVARNIK VUKOVAR VUKOVAR VINKOVCI VUKOVAR ILOK ROKOVCI LIpOVAC LOVAS SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt SpLIt KAŠtEL GOMILICA
153

OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA OSjEčKO-BARANjSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA VUKOVARSKO-SRIjEMSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA

POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

201 202 203 204 205 206 207 208 209* 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

OŠ OStROG OŠ OStROG OŠ pROF. FILIp LUKAS OŠ DR. F. tUĐMANA OŠ pEtRA KRUŽIĆA OŠ VjEKOSLAVA pARAĆA OŠ StOBREč OŠ MILNA OŠ SUpEtAR OŠ DUGOpOLjE OŠ jOSIp pUpAčIĆ OŠ MARKO MARULIĆ OŠ KNEz MISLAVA OŠ pOjIŠAN OŠ pOjIŠAN OŠ FAŽANA OŠ IVO LOLA RIBAR OŠ IVO LOLA RIBAR 2 OŠ VERUDA OŠ VERUDA 2 OŠ BARBAN OŠ MARIA I LINE OŠ jOŽE ŠURANA OŠ jURjA DOBRILE OŠ MAtIjA VLAčIĆA OŠ VIDIKOVAC OŠ VIDIKOVAC 2 OŠ StOjA OŠ ŠIjANA OŠ MARčANA OŠ CENtAR OŠ BLAtO OŠ VELA LUKA OŠ DON MIHOVILA pAVLINOVIĆA OŠ DON MIHOVILA pAVLINOVIĆA OŠ CAVtAt OŠ IVANA GUNDULIĆA OŠ ŽUpA DUBROVAčKA OŠ VLADIMIR NAzOR OŠ pEtRA ŠEGEDINA OŠ MURSKO SREDIŠĆE OŠ DONjI KRALjEVEC OŠ StRAHONINEC OŠ ŠtRIGOVA OŠ HODOŠAN OŠ pODtUREN OŠ KOtORIBA OŠ tOMAŠA GORIčANCA II OŠ čAKOVEC OŠ ANtUNA MIHANOVIĆA
154

KAŠtEL LUKŠIĆ KAŠtEL LUKŠIĆ KAŠtEL StARI BRELA KLIS SOLIN StOBREč OtOK BRAč OtOK BRAč DUGOpOLjE OMIŠ SINj KAŠtEL SUĆURAC SpLIt SpLIt FAŽANA LABIN LABIN pULA pULA BARBAN UMAG VIŠNjAN ROVINj LABIN pULA pULA pULA pULA MARčANA pULA BLAtO VELA LUKA MEtKOVIĆ MEtKOVIĆ CAVtAt DUBROVNIK MLINI pLOčE OREBIĆ MURSKO SREDIŠĆE DONjI KRALjEVEC StRAHONINEC ŠtRIGOVA HODOŠAN pODtUREN KOtORIBA MALA SUBOtICA čAKOVEC zAGREB

SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA SpLItSKO-DALMAtINSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA IStARSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA DUBROVAčKO-NERAtVANSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA GRAD zAGREB
HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. KOJE FINANCIRA HŠŠS
RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

251 252 253 254 255 256 257 258 259* 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

OŠ ANtUNA MIHANOVIĆA 2 OŠ BARtOLA KAŠIĆA OŠ BREStjE OŠ BREStjE 2 OŠ DR. IVAN MERz OŠ GRAčANI OŠ GUStAVA KRKLECA OŠ GUStAVA KRKLECA 2 OŠ I. MEŠtROVIĆA I A. StEpINCA OŠ jOSIpA RAčIĆA OŠ KRALjA tOMISLAVA OŠ KRALjA tOMISLAVA 2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GjALSKOG OŠ KUStOŠIjA OŠ KUStOŠIjA 2 OŠ LjUBLjANICA OŠ LjUBLjANICA 2 OŠ MALEŠNICA OŠ MARIjE jURIĆ zAGORKE OŠ MARIjE jURIĆ zAGORKE 2 OŠ MARINA DRŽIĆA OŠ MAtKA LAGINjE OŠ NIKOLA tESLA OŠ pAVLEKA MIŠKINE OŠ REtKOVEC OŠ SAVSKI GAj OŠ SESVEtE OŠ SESVEtSKA SELA OŠ SESVEtSKA SOpNICA OŠ SVEtA KLARA OŠ ŠEStINE OŠ ŠpANSKO ORANICE OŠ VjENCESLAVA NOVAKA OŠ VEčESLAVA HOLjEVCA OŠ ŽUtI BRIjEG OŠ ŽUtI BRIjEG 2 OŠ pEtRA zRINSKOG OŠ pANtOVčAK OŠ pANtOVčAK 2

zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB zAGREB

GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB GRAD zAGREB

* odjeljenja UŠŠ koja program nisu provodila cijele školske godine.
POPIS ODJELJENJA UNIVERZALNIH ŠPORTSKIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010.KOJE FINANCIRAJU ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZI RBR ODJELJENJE MJESTO ŽUPANIJA

1 2 3 4 5 6 7 8

OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA OŠ jOSIpA KOzARCA OŠ GALDOVO 2 1. OŠ pEtRINjA 2 OŠ GROFA jANKA DRAŠKOVIĆA OŠ VINICA OŠ I.K. SAKCINSKOG OŠ I.K. SAKCINSKOG 2

KUtINA LIpOVLjANI GALDOVO, SISAK pEtRINjA KLENOVNIK VINICA IVANEC IVANEC
155

SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA SISAčKO-MOSLAVAčKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA

8. DAN UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

Hrvatski školski športski savez obilježio je 3. dan Univerzalne športske škole. Ove godine proslavu dana Univerzalne športske HŠŠS je obilježio zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO), Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) i Hrvatskim klubom olimpijaca (HKO), proslavljajući tako zajedno međunarodni Olimpijski dan. Na atletskom stadionu Mladost na Savi okupilo se više od 350 učenika, polaznika Univerzalne športske škole (učenici nižih razreda osnovnih škola) iz 12 hrvatskih županija i Grada Zagreba. Predvođeni svojim voditeljima veselo se društvo okupilo već oko pola 11. Početak je malo kasnio jer je bura omela dolazak učenika iz Zadarske i Ličko-senjske županije. Prisutne su pozdravili predsjednik HŠŠS, Andrija Vučković, ravnatelj Uprave za šport, Mi-

156

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

nistarstva znanosti, obrazovanja i športa (pokrovitelj) Željko Klarić i Glavni tajnik HOO Josip čop (suorganizator) poželjevši im dobro zabavu i veselo sportsko druženje. Nakon što je gospodin Željko Klarić otvorio manifestaciju, veseli osnovnoškolci rastrčali su se po terenu zauzevši svoja mjesta. Ove godine natjecanje je zamišljeno kao stanični oblik rada. Na 13 stanica razmještenih po terenu učenici su vježbajući izvršavali zadatak. Zapravo su vježbajući ponavljali većinu motoričkih aktivnosti koje su vježbali tijekom godine. Učenici su na jednoj radnoj stanici imali priliku družiti se i malo popričaju s pravim sportskim veličinama. Bili su tu Tomislav Paškvalin, Martina Zubčić, danira Nakić Bilić, Vlado Šola, Perica Bukić, Zoran Primorac i Stojko Vranković. Treba svakako napomenuti da su se olimpijcima pridružili mladi sportaši - sudionici predstojećeg velikog natjecanja Olimpijskih igara mladih koje će se u kolovozu ove godine održati u Singapuru. (YOG Singapore 2010). Bili su tu atletičarka Romana Tea Kirinić, gimnastičar Filip Boroša, plivači Ivan Biondić i Ivan Capan, stolnotenisači Luka Fučec i Mateja Jeger, streljašica Valentina Pereglin i teakwondašica Rea Budić. Ova sjajna ideja o susretu vrhunskih sportaša i malih učenika univerzalnih sportskih škola ne bi mogla biti realizirana bez velike pomoći Hrvatskog kluba olimpijaca i njene dopredsjednice danire Nakić Bilić. Nakon sportskog dijela programa svi učenici dobili su zlatne medalje koje su im podijelili naši proslavljeni sportaši ali i mladi sportaši u usponu. S medaljama oko vrata učenici su na odlasku dobili i veliki sendvič našeg sponzora “Mlinara” i bočicu vode.
157

9. MEĐUNARODNA SURADNJA
Hrvatski školski športski savez kao punopravni član Međunarodne federacije školskoga športa (International Schoolsport Federation, ISF) sudjelovao je tijekom 2010. godine na dva svjetska školska prvenstva te Generalnoj skupštini ISF-a.

9.1. ISF RUKOMET - Portugal – od 19. do 27. ožujka 2010. godine
Hrvatsku, odnosno HŠŠS na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu predstavljali su pobjednici državnog prvenstva iz 2009. godine - SŠ Ivanec (u kategoriji mladića) i SŠ Koprivnica (u kategoriji djevojaka). Prvenstvo je održano u Portugalu u tri grada (Braga, Fafe i Guimaraes), a nastupale su 24 ekipe u konkurenciji mladića i 24 ekipe u konkurenciji djevojaka. Na prvenstvu je sveukupno nastupalo oko 800 sportaša iz 26 zemalja. delegaciju HŠŠS-a činila su ukupno 32 člana : 14 učenika SŠ Ivanec koje 11 učenica SŠ Koprivnica su predvodili prof. Vladimir koje je predvodila prof. TamaCanjuga i ravnateljica Branka ra Tomiša - Gečić i ravnateljiPavić. ca Đurđa Fijačko BREzOVEC GALIĆ LIND BREGOVIĆ SEVER pOSAVEC ŠtEFIčAR KUŠEN BREzIĆ KELEMEN IVANUŠIĆ KRAMARIĆ HRG LONčAR MARIO NEVEN KEVIN DARKO MAtEj pAtRIK ROBERt VANjA IVAN tEODOR MAtIjA IGOR MARIO NIKICA VUKOjEVIĆ DOBRIĆ DRAGANIĆ MILANOVIĆ KOVAčIĆ GOLUBIĆ GAŠpARIĆ čOVIĆ SAtVAR RODIĆ SLIVAR LEA DIjANA LANA MARIjA jASMINA VALENtINA MIRNA ANDREA MARIjA GABRIjELA StELA

predstavnica ŠŠSVŽ prof. Josipa Polančec predstavnici HŠŠS ; glavni tajnik Hrvoje čustonja kao vođa delegacije te Josip Košutić U grupi je svaka ekipa odigrala ukupno 5 utakmica. Mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su odlične rezultate i s 4 pobjede i 1 porazom, kao drugoplasirani, osigurali su nastup u četvrtfinalu gdje ih je čekala do tada neporažena danska. djevojke iz SŠ Koprivnica u grupi su ostvarile 3 pobjede i 2 poraza i završili treće u skupini. Pogodak u zadnjoj sekundi na utakmici između Turkinja i Nizozemki oduzeo je našim djevojkama nastup u četvrtfinalu. Kao treće u grupi igrale su za plasman od 9. do 16. mjesta.
158 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

djevojke Hrvatska : Luxsemburg Hrvatska : Bugarska Hrvatska : turska Hrvatska : Nizozemska Hrvatska : Francuska

REZULTATI U GRUPI : mladići 35 : 20 Hrvatska : Cipar 26 : 22 Hrvatska : Slovenija 17 : 28 Hrvatska : portugal 29 : 26 Hrvatska : Italija 21 : 33 Hrvatska : Francuska

34 : 19 27 : 25 24 : 20 31 : 26 24 : 27

Nakon utakmica u grupi djevojke su nastavile natjecanje utakmicama za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvu utakmicu u drugom krugu izgubile su od Švedske, a zatim i drugu od Nizozemske i to obje nakon shoot - outa. Nakon dva poraza, u utakmici za 15. mjesto djevojke su igrale protiv Brazila i pobijedile 34:28. djevojke su nakon 8 odigranih utakmica ostvarile 4 pobjede i 4 poraza. Nakon što im je četvrtfinale pobjeglo za jednu sekundu, djevojke su potonule i usprkos velikoj kvaliteti, na kraju zauzele 15. mjesto. Kod djevojaka medalje su osvojile: Austrija (zlato), Srbija (srebro) i Mađarska (bronca). Nakon utakmica u grupi mladići iz SŠ Ivanca odigrali su svoju najbolju utakmicu na prvenstvu, te su u četvrtfinalu pobijedili dansku 27:24 te ostvarili plasman u polufinale. U polufinalnoj utakmici SŠ Ivanec nastupila je protiv predstavnika Irana te su poraženi sa rezultatom 26:29. U utakmici za treće mjesto mladići su igrali, po riječima prof. Canjuge, protiv najbolje ekipe na prvenstvu, Rumunjske, te izgubili 31:36. Tim rezultatom mladići iz SŠ Ivanec osvojili su fenomenalno 4. mjesto na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu. Ispred naših mladića iz Ivanca bili su : Rumunjska (bronca) , Iran (srebro) te Slovačka (zlato),
DJEVOJKE - od 9. do 16. mjesta Hrvatska : Švedska 29 : 31 Hrvatska : Nizozemska 29 : 30 za 15. mjesto: Hrvatska : Brazil 34 : 28 MLADIĆI - četvrtfinale Hrvatska : Danska polufinale: Hrvatska : Iran za 3. mjesto: Hrvatska : Rumunjska 27 : 24 26 : 29 31 : 36

Nakon odigranih 8 utakmica u samo 7 dana, mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su ukupno 5 pobjeda i 3 poraza. Ono na što su svi bili posebno ponosni je činjenica da su svi igrači bili isključivo iz SŠ Ivanec, odnosno niti jedan učenik iz neke druge škole nije nastupao za SŠ Ivanec, što nikada do sada nije bio slučaj u nastupu hrvatskih ekipa na svjetskim školskim rukometnim prvenstvima. S isključivo školskom ekipom, mladići iz SŠ Ivanec ostvarili su odlično 4. mjesto. Ostvareni uspjeh još više dobiva na važnosti kad se uzme u obzir da su gotovo sve ostale ekipe dolazile na natjecanje sa selekcijama regije ili čak cijele države. Nakon odličnih nastupa HŠŠS odlučio je novčano nagraditi voditelja prof. Vladimira Canjugu te SŠ Ivanec za osvojeno 4. mjesto i uzorno ponašanje i prezentaciju Hrvatske na natjecanju. Hrvatska je na samoj svečanosti zatvaranja bila posebno istaknuta kao sljedeći domaćin te je tom prilikom dopredsjednik ISF-a Andrea delpin, glavnom tajniku HŠŠS Hrvoju čustonji predao zastavu ISF-a kao simbol za održavanje sljedećeg Svjetskog školskog rukometnog prvenstva.
159

9.2. ISF STOLNI TENIS - Češka - od 25. do 31. ožujka 2010. godine
Hrvatsku, odnosno HŠŠS na Svjetskom školskom stolno teniskom prvenstvu predstavljali u pobjednici državnog prvenstva iz 2009. godine – Privatna gimnazija Dr. Časl iz Zagreba (u kategoriji mladića i djevojaka). Prvenstvo je održano u češkoj (Brno), a nastupalo je 16 ekipa u konkurenciji mladića i 16 ekipa u konkurenciji djevojaka. delegaciju HŠŠS-a činilo je ukupno 12 članova. Po 4 učenika i 4 učenice koje su vodili Martin – Tino časl odnosno Sven Tino časl, sutkinja Mladenka časnik a vođa delegacije bio je član IO HŠŠS prof. Želimir Holer
djevojke

jEGER tUBIKANEC RAKOVAC MIKAC
mladići

MAtEjA IVANA LEA SARA LUKA FILIp MIHO DOMINIK

FUčEC čIpIN SIMOVIĆ zELjKO

REZULTATI U GRUPI : U grupi je svaka ekipa odigrala mladići ukupno 3 utakmice. Nakon natje- djevojke Hrvatska : Luxsemburg 7:0 Hrvatska : Luxsemburg 6:1 canja po grupama i mladići i dje- Hrvatska : Grčka 5:2 Hrvatska : tajpei 6:1 6:1 Hrvatska : turska 5:2 vojke su osvojili 1. mjesto te su se Hrvatska : Francuska Hrvatska : Njemačka 5:2 plasirali u četvrtinu finala. Nakon utakmica u grupi, djevojke su u četvrtini finala izbacile Njemačku, da bi nakon toga u polufinalu izgubile od Kineskog Tajpeia. U susretu za 3. mjesto, sjajnom igrom pobjeđuju Grčku te osvajaju brončanu medalju. Mladići su nakon utakmica u grupi, u četvrtini finala pobijedili Francusku, a zatim i u polufinalu Poljsku. Tim sjajnim rezultatima došli su u prigodu boriti se za zlato, ali nažalost u finalu su poraženi od Kine rezultatom 4:1. Veličanstveni nastupi naših djevojaka i mladića donijeli DJEVOJKE - četvrtfinale Hrvatska : Njemačka 4:0 su Hrvatskoj (u stolnom tenisu) odnosno HŠŠS prve medalje. polufinale: 1:4 Osim odličnih igara za stolnoteniskim stolovima naši učenici Hrvatska : tajpei su se iskazali i u izvan sportskim aktivnostima (druženja sa za 3. mjesto: Hrvatska : Grčka 4:1 ostalim sudionicima, pomoć u prijevozu nekih delegacija) te MLADIĆI - četvrtfinale su pokupili simpatije mnogih sudionika. Za svoje uspjehe te Hrvatska : Francuska 4:1 prve osvojene medalje za HŠŠS voditelji te škola Privatna gi- polufinale: 4:0 mnazija dr. časl novčano su nagrađeni od strane Hrvastkog Hrvatska : poljska za 3. mjesto: školskog športskog saveza. Hrvatska : Kina 1:4

160

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Nizom fenomenalnih utakmica, stolno tenisači i stolno tenisačice Privatne Gimnazije dr.časla osvojili su prve medalje na svjetskim školskim prvenstvima od postojanja Hrvatskog školskog športskog saveza. Ne treba posebno niti napominjati kako su zlatni u obje konkurenciji bili Kinezi.

9.3. Skupština ISF-a
Predstavnici Hrvatskog školskog športskog saveza su od 4. do 7. lipnja 2010. godine sudjelovali u radu Generalne Skupštini ISF-a. HŠŠS su predstavljali glavni tajnik Hrvoje čustonja koji je ujedno bio delegat HŠŠS-a, te stručni suradnik zadužen za međunarodnu suradnju Josip Košutić. Skupština ISF-a je održana u gradiću Villasimius, na Sardiniji, Italija. Na Skupštini je bilo nazočno preko 80 ljudi iz cijelog svijeta, a ukupno je 40 delegata imalo pravo glasa. Po ocjenama svih prisutnih ovo je bila jedna od najvažnijih Skupština ISF-a, a najvažnije odluke su sljedeće: 1. izabran je novi predsjednik ISF-a – Andrea Delpin iz Italije 2. glavni tajnik – Jan Coolen iz Belgije je izabran na novi 4 godišnji mandat 3. izabrana je nova dopredsjednica - Reingard Anewanter iz Austrije 4. izabrani kontinentalni dopredsjednici, 5. izabrano 7 novih članova Izvršnog odbora, 6. u članstvo ISF-a primljeno 9 novih zemalja (s novim članicima ISF sada broji preko 80 zemalja članica) Za HŠŠS posebno je svečan trenutak bio potpisivanje Ugovora između ISF-a i HŠŠS-a o domaćinstvu Svjetskog školskog rukomentog prvenstva 2012. godine u Hrvatskoj. Pored Generalne Skupštine, održana su i dva Izvršna odbora te sastanci Tehničkih komisija. Predstavnici HŠŠS-a održali su vrlo važan sastanak sa novim vodstvom ISF-a odnosno novim predsjednikom Andrea delpinom, dopredsjednikom Sanchezom te glavnim tajnikom Jan Coo161

lenom. čelni ljudi ISF-a izrazili su veliko uvažavanje Hrvatske te spremnost veće i bolje suradnje s Hrvatskom. U razgovorima su otvorili i mogućnost da jedan od sastanaka Izvršnog odbora ISF-a odnosno Skupštinu ISF-a u bliskoj budućnosti bude u Hrvatskoj te davanje domaćinstva Hrvatskoj u još nekim sportovima. Pored sastanaka sa čelnim ljudima ISF-a naši predstavnici održali su sastanke sa predsjednicima tehničkih komisija za rukomet i mali nogomet, gospodinom Christensenom te gospodinom Ceylanom te je dogovorena čvršća suradnja. Osim navedenih sastanaka obavljeni su i razgovori sa predstavnicima Meksika, Gvatemale, Portugala, češke, danske, Katara, Grčke, čilea te su se stečena nova iskustva vezana za školski šport u svijetu Iz svega gore navedenog, vidljivo je kako pozicije Hrvatske odnosno HŠŠS-a u ISF-a značajno rastu i kako u godinama koje dolaze s pravom možemo očekivati značajnije uključivanje predstavnika HŠŠS u rad tijela ISF-a.

162

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

10. AKTIVNOSTI SAVEZA DOMAćINSTVO SVJETSKOG ŠKOLSKOG RUKOMETNOG PRVENSTVA 2012. GODINE
Na Izvršnom odboru ISF-a, 06. prosinca 2009. godine u dohi donesena je odluka da će dOMAćIN SVJETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU 2012. GOdINI BITI HRVATSKA. Protukandidat Hrvatskoj bila je Italija (grad Bolzano). HŠŠS je za domaćina Svjetskog školskog prvenstva u rukometu izabrao Varaždinsku županiju.

PROMOcIJA ŠKOLSKOGA ŠPORTA
HŠŠS je početkom ožujka pokrenuo i svoj newsletter te je do 30. lipnja 2010. godine izrađeno ukupno 25 newslettera.

STOP NASILJU NA ŠKOLSKIM I ŠPORTSKIM IGRALIŠTIMA
U sklopu akcije Stop nasilju na sportskim i školskim igralištima, HŠŠS je u terminu od 01. do 07. veljače 2010. godine organizirao učenicima sudjelovanje na teniskom turniru PBZ Zagreb indoors 2010 koji se održavao u zagrebačkom domu športova. HŠŠS je u dogovoru s organizatorom turnira, dogovorio dolazak i besplatan ulazak na teniske mečeve i to u svim danima natjecanja zainteresiranim učenicima. Ove godine, na poziv HŠŠS prema svim županijskim savezima, na turnir je došlo oko 900 učenika osnovnih i srednjih škola sljedećih županija: • Varaždinska, • Krapinsko-zagorska, • Koprivničko-križevačka, • Požeško-slavonska, • Sisačko-moslavačka, Organizator turnira je bio izuzetno zadovoljan odazivom djece i izrazio želju za nastavkom suradnje.
163

IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA. (25.02.2010.)
25. veljače 2010. godine održana je Izvanredna izborna skupština HŠŠS na kojoj je izabrano novo vodstvo HŠŠS. Novi predsjednik HŠŠS postao je prof. Andrija Vučković predsjednik Školskog športskog saveza Osječko – baranjske županije. Osim predsjednika izabrani su novi članovi Izvršnog te Nadzornog odbora. (vidi stranicu 7, tablicu 2)

LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA
U Poreču je od 22. do 26. lipnja 2010. održana 19. ljetna škola kineziologa Hrvatske. Na ovogodišnjoj Školi okupilo se 420 kineziologa iz gotovo cijele Hrvatske, a HŠŠS je predstavljao stručni suradnik Stjepan Crnokić prof. Glavna tema ovog skupa bila je „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“.

PREDAVANJE KINEZIOLOZIMA U BIH
dana 12. veljače 2010. godine na poziv društva pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina, naš stručni suradnik Stjepan Crnokić prof. održao je predavanja na temu “Organizacija školskog športa i univerzalne športske škole u Republici. Hrvatskoj”. Stručni skup održan je u olimpijskom centru Bjelašnica pred stotinjak sudionika. S kolegama kineziolozima nakon jako dobro popraćenog izlaganja obavljeni su konstruktivni razgovori o problematici školskog športa.

164

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful