You are on page 1of 182

Izdava: HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ Za izdavaa: Franjo Arapovi Urednici: Goran Juki, prof. Hrvoje ustonja, prof.

Lektura: Marica Ledi, prof. Grafika priprema: Mediabox Fotografije: Bruno tefanek, Davorin Kopri-Vnuec, Nenad Dugi (CROPIX), arhiva HS-a Tisak: MediaPrint Tiskara Hrasti Naklada: 200 primjeraka Naslovnica: Tomislav Zvonari Na naslovnici: Doris ulevski i Mario Jovev, uenici O Pantovak, Zagreb

ISSN 1847-4403

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnoavati, fotokopirati i ni na koji nain reproducirati bez pismenog doputenja izdavaa.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

kolske godine 2008./2009.

GODINJAK

Zagreb, studeni 2009.

GODINJAK 2008./2009.

Zahvaljujemo svim upanijskim tajnicima i predsjednicima koji su marljivo prikupljali podatke za ovaj Godinjak.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

SADRAJ

SADRAJ...................................................................................................................................................5 1. UVODNA RIJE PREDSJEDNIKA .................................................................................................6 2. HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ.......................................................................................7 2.1 POVIJEST HRVATSKOGA KOLSKOGA PORTSKOGA SAVEZA............................10 3. UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ I KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA...........................................................................................................................12 4. DRAVNO PRVENSTVO KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA REPUBLIKE HRVATSKE................................................14 4.1. TIJELA DRAVNOGA PRVENSTVA...................................................................................15 4.2. UPANIJSKA NATJECANJA.................................................................................................15 4.3. POLUZAVRNA NATJECANJA............................................................................................23 SKUPINA CENTAR...................................................................................................................24 SKUPINA ISTOK.......................................................................................................................44 SKUPINA JUG...........................................................................................................................64 SKUPINA ZAPAD.....................................................................................................................82 GRAD ZAGREB.......................................................................................................................102 4.4. ZAVRNICA DRAVNOGA PRVENSTVA.....................................................................124 4.4.1 DRAVNO PRVENSTVO UENIKA S INTELEKTULANIM TEKOAMA U RAZVOJU.......................................................................................156 5. UNIVERZALNA PORTSKA KOLA.........................................................................................166 5.1. DAN UNIVERZALNE PORTSKE KOLE.......................................................................173 6. SVJETSKO KOLSKO PRVENSTVO U ATLETICI..................................................................174 7. AMBASADORI KOLSKOG PORTA.......................................................................................177 8. TRIBINE STOP NASILJU NA KOLSKIM I PORTSKIM IGRALITIMA........................178 9. AKTIVNOSTI HRVATSKOG KOLSKOG PORTSKOG SAVEZA....................................179

GODINJAK 2008./2009.

1. UVODNA RIJE PREDSJEDNIKA


Hrvatski kolski kolski portski (HS) po prvi je puta u kolskoj godini Hrvatski portski savez savez 2008./2009. preuzeo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, organizaciju Dravnog prvenstva kolskih portskih drutava osnovnih i srednDravnoga prvenstva kolskih portskih drutava osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske. Samim time organizacija jih kola Republike Hrvatske. Samim time organizacije natjecanja kolskih portskih drutava predstavljale su temelj rada HS u protekloj kolskoj predstavljala je temelj godini. Pored organizacije natjecanja, HS nastavionastavio je s provedbom proPored organizacije natjecanja, HS je s provedbom naega najvrjednijega programa, a to kako je najvrijedniji program, a to je Univerzalna grama za koji svi smatraju je Univerzalna portska kola. Ukljuili smo se i u provedbu akcijskog plana za sprjeavanje nereda na kolskim i portskim portska kola. Ukljuili smo se i u provedbu akcijskog plana za spreavanje igralitima i u sklopu portskim igralitima tribine Edukacijom protiv dvije nereda na kolskim i toga organizirali dvije i u sklopi toga organizirali nasilja na kolskim i portskim igralitima. Isto tako suraivali smo igralitima. tribine Edukacijom protiov nasilja na kolskim i portskim s Hrvatskim olimpijskim odborom u s Hrvatskim olimpijskim odborom u organizaciji Isto tako suraivali smo organizaciji Hrvatskog oplimpijskog dana, zatim pomagali oplimpijskog dana, zatim pomagali u organizaciji Samsung RunHrvatskogu organizaciji Samsung Running Festivala i Terry Fox Run, darivali smo Festivala i Terry Fox Run, darivali smo djecu intelektualnim tekoama ning djecu s intelektualnim tekoama u razvojusitd. u razvoju itd. Ono to elim posebno istaknuti je kako smo prvi put u na sustav kolskih portskih natjecanja ukljuili i djecu s inteletualnim tekoamaputa ukljuili Ono to elim posebno istaknuti je kako smo po prvi u razvoju. i djecu s inteletualnim tekoama u razvoju u na sustav kolskih portskih Puno se radilo i na stratekom osmiljavanju rada HS-a. U suradnji s natjecanja. Kineziolokim fakultetom Sveuilita u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta donijeli smo Strategiju razvoja rada HS, tako smo u Radilo se puno i na stratekom osmiljavanju kolskog porta u RH 2009. 2014. Pored toga, prvi put je i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i suradnji s Kineziolokim fakultetom napravljena i kompletna analiza sustava kolskih portskih natjecanja te sada na porta RH 2009. pokazatelja porta donijeli Strategiju razvoja kolskog temeljuu objektivnih 2014. Pored moemo prvi puta je napravljena i kompletna analiza sustava kolskih toga, po osmiljavati nove sustave natjecanja kako bi u kolska portska natjecanja ukljuili to vei broj temelju objektivnih pokazatelja moemo portskih natjecanja te sad na djece. osmiljavati nove sustave natjecanja kako bi u kolska portska natjecanja Iz ovogato vei broj djece. kojem su nabrojane samo osnovne stvari koje je ukljuili kratkoga uvoda, u HS organizirao u kolskoj godini 2008./09 vidljiva je potpuna opravdanost ovakve publikacije uvoda, gdje su koji e na jednom mjestu stvari koje Iz ovog kratkog Godinjaka nabrojane samo osnovne objediniti sve rezulatate i podatke sa natjecanja, ali i dati uvid je potpuna opravdanje HS organizirao u kolskoj godini 08./09, vidljivau ostale aktivnosti H S-a. ost ovakve publikacije Godinjaka koji e na jednom mjestu objediniti sve rezulatate i podatke sa natjecanja, ali i dati uvid u ostale aktivnosti H U aktivnosti HS-a u proloj kolskoj godini bilo je ukljueno oko 105.000 S. uenika na to smo izuzetno ponosni, ali to nam daje i vjeru kako emo u budunostiaktivnosti jo vie djece. kolskoj godini bilo je ukljueno oko U okupljati HS u proloj 105.000 uenika na to smo izuzetno ponosni, ali to nam daje i vjeru kako I na samom kraju moram se zahvaliti djece. koji su pratili rad HS-a, a prije emo u budunosti okupljati jo vie svima svega naim sponzorima te Hrvatskoj radio televiziji koja je na izuzetno kvalitetan nain pratila sve nae aktivnosti. Srdaan portski pozdrav, Srdaan portski pozdrav,

Franjo Arapovi, predsjednik HS-a

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

2. HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ


Hrvatski kolski portski savez (u daljnjem nacionalni je kolski portskikolskiuportski savez u Hrvatski kolski portski savez (HS) tekstu: HS) nacionalni je savez koji se udruuju upanijski kolski portski kolski portski savezi kolski portski savez Grada Zagreba akkoji se udruuju upanijskisavezi i kolski portski i savez Grada Zagreba radi usklaivanjaradi tivnosti svojih lanica i organiziranja natjecanja kolskih portskih kolskih usklaivanja aktivnosti svojih lanica i organiziranja natjecanjadrutava. portskih drutava. lanovi Hrvatskoga kolskoga portskog savezi i kolski portski savez Grada Zagreba, lanovi HS-a upanijski su kolski portskisaveza (HS) upanijski su kolski portski savezi i Statutom je ostavljena mogunost da lanovi saveza mogu biti i druge lanovi ija je mogu biti druge akolski portski savez Grada Zagreba, a Statutom je ostavljena mogunost daudruge saveza djelatnosti od inudruge ija je djelatnost od interesa svim upanijama porta. U svim upanijama u Republici Hrvatskoj te u teresa za razvoj kolskoga porta. Uza razvoj kolskogau Republici Hrvatskoj te u Gradu Zagrebu osnovani Gradu Zagrebu osnovani su upanijski kolski portski savezi, odnosno Grada Zagreba. su upanijski kolski portski savezi, odnosno kolski portski savezkolski portski savez Grada Zagreba.
Osnovne zadae rada i djelovanja HS-a jesu: Osnovne zadae rada i djelovanja HS-a jesu: utvrivanje naela iiosnovnih uvjeta sustava kolskih portskih natjecanja uu Republici Hrvatskoj suradnji s utvrivanje naela osnovnih uvjeta sustava kolskih portskih natjecanja Republici Hrvatskoj u u suradnji s ministarstvomza pitanje porta ministarstvom nadlenim nadlenim za pitanje porta davanje suglasnosti na statute svojih lanica koji moraju biti suglasni sa Statutom HS-a davanje suglasnosti na statute svojih lanica koji moraju biti suglasni sa Statutom HS-a provoditi ii skrbiti o primjeni portskih pravila ISF-a te donositi akte u svezi s njihovom primjenom provoditi skrbiti o primjeni portskih pravila ISF-a te donositi akte u svezi s njihovom primjenom predstavljati hrvatski kolski port pred ISF-om ii odgovarajuim meunarodnim portskim organizacijama predstavljati hrvatski kolski port pred ISF-om odgovarajuim meunarodnim portskim organizacijama i udruenjima i udruenjima skrbiti o promicanju kolskih portskih postignua djece ii njihovu sudjelovanju na svjetskim ii europskim skrbiti o promicanju kolskih portskih postignua djece njihovu sudjelovanju na svjetskim europskim prvenstvima te drugim velikim meunarodnim kolskim portskim priredbama prvenstvima te drugim velikim meunarodnim kolskim portskim priredbama promicati povezivanje Republike Hrvatske putem kolskoga porta s drugim dravama radi veega promicati povezivanje Republike Hrvatske putem kolskoga porta s drugim dravama radi veega zbliavanja s drugim narodima, zbliavanja djece portaa i drugih sudionika na zbliavanja s drugim narodima, zbliavanja djece portaa i drugih sudionika na portskim priredbama portskim aktivnosti kolskih portskih saveza u upanijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga usklaivatipriredbama programa porta djece i mladih usklaivati aktivnosti kolskih portskih saveza u upanijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga programa porta djece rada u djelovati na promicanju strunogai mladihkolskom portu. djelovati na promicanju strunog rada u kolskom portu. Sukladno lanku 6. Pravilnika o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih portskih saveza Sukladno lanku 6. Pravilnika o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih portskih i lanku 16. Statuta HS-a, unutar HS-a djeluju sljedea tijela rada i upravljanja: Skuptina, Izvrni odbor, saveza i lanku 16. Statuta HS-a, unutar HS-a djeluju sljedea tijela rada i upravljanja: Skuptina, Izvrni Nadzorni odbor i Predsjednik. odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Sukladno Pravilniku o osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu nainu rada portskih saveza saveza Sukladno Pravilniku o nainunainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i rada kolskihkolskih portskihte Statte Statutu HS-a, Skuptina je najvie upravljako tijelo HS-a koje upravlja poslovima HS-a, ju po ju po utu HS-a, Skuptina je najvie upravljako tijelo HS-a koje upravlja poslovima HS-a, a ine a ine jedan jedan predstavnik udruenih lanica, na nain nain utvren aktima s time s upanijski kolski kolski predstavnik udruenih lanica, izabranizabran nautvren aktima lanica, lanica,da time da upanijskiportski portski ijem podruju djeluje stotinu (100) ili (100) ili ostvaruje pravo na pravo na dva predstavnika u savez na savez na ijem podruju djeluje stotinuvie kolavie kola ostvaruje dva predstavnika u Skuptini. Skuptini. Trenutano HS-a ine 23 predstavnika upanijskih kolskih kolskih saveza (vidi: Popis lanova Trenutano SkuptinuSkuptinu HS-a ine 23 predstavnika upanijskih portskihportskih saveza (vidi: Popis lanova Skuptine). Skuptine). Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih portskih saveza te Statutu HS-a, Izvrni odbor je izvrno tijelo HS-a koje upravlja radom poslovanjem HS-a te odluuje Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu radaikolskih portskih saveza te Stato svim pitanjima iz svoje nadlenosti. Izvrni odbor ima ukupno devet lanova, ukljuivo predsjednika i tri utu HS-a, Izvrni odbor je izvrno tijelo HS-a koje upravlja radom i poslovanjem HS-a te odluuje o svim dopredsjednika HS-a, s time Izvrni odbor ima ukupno devet lanova, ukljuivo predsjednika i tri za port pitanjima iz svoje nadlenosti.da je jedan lan Izvrnoga odbora predstavnik ministarstva nadlenoga dopredkojega imenuje s time da je jedan lan Izvrnoga odbora predstavnik ministarstva sjednika HS-a,ministar nadlean za port (vidi: Popis lanova Izvrnog odbora). nadlenoga za port kojega

imenuje ministar nadlean za port. Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih portskih saveza te Statutu HS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri lana, s time da ije jedanrada kolskih portskih saveza te StatSukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu nainu lan Nadzornoga odbora predstavnik ministarstva nadlenoga za ima kojega tri lana, s time nadlean za port (vidi: Popis lanova Nadzornog utu HS-a Nadzorni odborportukupno imenuje ministar da je jedan lan Nadzornoga odbora predstavnik odbora). ministarstva nadlenoga za port kojega imenuje ministar nadlean za port. Polazei od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvojenih planova i programa HS, radosiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije Hrvatskoga kolskoga portskog Polazei od potreba se, temeljem Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i radu ciljeva, usvojenih planova i prosaveza (HS), organizira postojanjem sljedeihunutarnjem ustrojstvutajnik, struni suradnici (pet izvritelja) i grama HS-a, rad se, temeljem Poslovnika o radnih mjesta: glavni i radu HS-a, organizira postojanjem administrativni tajnik. Glavni je tajnik,za svoj rad odgovoran predsjedniku HS-a i Izvrnome odboru te nema sljedeih radnih mjesta: glavni tajnik struni suradnici (pet izvritelja) i administrativni tajnik. Glavni je tajnik pravo potpisa u platnom prometu niHS-azastupanja i predstavljanja HS-a. potpisa u platnom prometu ni za svoj rad odgovoran predsjedniku pravo i Izvrnome odboru te nema pravo pravo zastupanja i predstavljanja HS-a. GODINJAK 2008./2009.

Tablica 1. Popis lanova Skuptine Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza


Rbr. Ime i prezime
1. Krsto Mesi, prof. 2. Branko Semov, prof. 3. Nikola Perkovi, prof. 4. Branimir timec, prof. 5. uro Tomrlin, prof. 6. Stanko timac 7. Gerhard Lempl, dipl.ing. 8. Milan timac, prof. 9. elimir Holer, prof. 10. Zlatko Kraker, prof. 11. Bruno tefanek 12. Jadranka Duvani, prof. 13. Andrija Vukovi, prof. 14. Mirna Rajle Broanac 15. Margit Vrbii, prof. 16. Miroslav Gagro 17. Zdravko Omren, prof. 18. Boris Poljak, prof. 19. Boris Krstievi,prof. 20. Elvis ari, prof. 21. Robert Fatori, prof. 22. Zvonimir Halamek, prof. 23. Damir Petri, prof.

upanija
Zagrebaka upanija Krapinsko-zagorska upanija Sisako-moslavaka upanija Varadinska upanija Koprivniko-krievaka upanija Bjelovarsko-bilogorska upanija Primorsko-goranska upanija Liko-senjska upanija Virovitiko-podravska upanija Poeko-slavonska upanija Brodsko-posavska upanija Zadarska upanija Osjeko-baranjska upanija Osjeko-baranjska upanija ibensko-kninska upanija Vukovarsko-srijemska upanija Splitsko-dalmatinska upanija Splitsko-dalmatinska upanija Dubrovako-neretvanska upanija Meimurska upanija Istarska upanija Grad Zagreb Grad Zagreb

Tablica 2. Popis lanova Izvrnog odbora Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza


Rbr. Ime i prezime
1. Franjo Arapovi 2. Dragutin Miklei, prof. 3. Zdravko Omren, prof. 4. Zvonimir Trusi, dipl. oec. 5. Nikola Perkovi, prof. 6. Gerhard Lempl, dipl. ing. 7. Bruno tefanek 8. Zvonimir Halamek, prof. 9. Sara-Sanela Butorac, dipl. iur. predsjednik dopredsjednik dopredsjednik dopredsjednik Sisako-moslavaka upanija Primorsko-goranska upanija Brodsko-posavska upanija Grad Zagreb predstavnica MZO-a

Tablica 3. Popis lanova Nadzornog odbora Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza


Rbr. Ime i prezime
1. dr. sc. Vladimir Findak 2. Vladimir Novak, prof. 3. Kreimir amija, prof. predsjednik Meimurska upanija predstavnik MZO-a

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

PREDSJEDNIK
Franjo Arapovi
Tablica 4. Popis djelatnika Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza
Rbr. Ime i prezime
1. Hrvoje ustonja, prof. 2. Ivan Duji, prof. 3. Josip Kouti, dipl. ing. 4. Goran Juki, prof. 5. Stjepan Crnoki, prof. 6. Marko Soldo, prof. 7. Tatjana Drmi glavni tajnik struni suradnik struni suradnik struni suradnik struni suradnik struni suradnik administrativna tajnica

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ


Adresa: Zadarska 80 10000 ZAGREB Telefon: 01 6126 140 Telefaks: 01 6126 141 E-mail: ured@skolski-sport.hr URL: www.skolski-sport.hr
E-mailovi:
franjo.arapovic@skolski-sport.hr hrvoje.custonja@skolski-sport.hr ivan.dujic@skolski-sport.hr josip.kosutic@skolski-sport.hr goran.jukic@skolski-sport.hr stjepan.crnokic@skolski-sport.hr marko.soldo@skolski-sport.hr ured@skolski-sport.hr

GODINJAK 2008./2009.

2. 1. POVIJEST HRVATSKOGA KOLSKOGA PORTSKOGA SAVEZA


Nakon dugogodinjih nastojanja kolskih portskih djelatnika da kolski port dobije na znaaju i samostalnosti, u petak 22. prosinca 2006. godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta s poetkom u 12.00 sati odrana je osnivaka skuptina Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza. Osnivaku skuptinu inili su predstavnici 16, tada postojeih, upanijskih kolskih portskih saveza: Krsto Mesi, Branko Semov, Nikola Perkovi, Sreko Tkalec, Stanko timac, Gerhard Lempl, elimir Holer, Bruno tefanek, Jadranka Duvani, Andrija Vukovi, Roko Peria, Miroslav Gagro, Zdravko Omren, Boris Poljak, Boris Krstievi, Vladimir Novak, Zvonimir Halamek, Damir Petri. Osnivaku skuptinu otvorio je ministar znanosti, obrazovanja i porta, prof. dr. sc. Dragan Primorac te je nakon pozdravnog govora, voenje skuptine prepustio svom pomoniku za port, gospodinu eljku Klariu. Usljedilo je usvajanje dnevnoga reda, izbor zapisniara te radnih tijela. Za predsjednika Radnog predsjednitva izabran je prof. dr. sc. Vladimir Findak, koji je i nastavio voenje skuptine. Nakon 8. toke dnevnoga reda, prof. dr. sc. Vladimir Findak, konstatirao je povijesnu odluku osnovan je Hrvatski kolski portski savez. Za predsjednika je izabran mr. sc. Draen Harasin, koji je tako postao prvi predsjednik Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza. Uz predsjednika, izabrani su lanovi Izvrnoga odbora te dopredsjednik saveza. Prvi lanovi Izvrnog odbora: Draen Harasin predsjednik, Zdravko Omren dopredsjednik, Zvonimir Halamek lan, Gerhard Lempl- lan, Nikola Perkovi lan, Bruno tefanek lan, Sara Sanela Butorac lan (predstavnica MZO). Nakon toga izabran je i Nadzorni odbor u sastavu: Vladimir Findak predsjednik, Vladimir Novak lan, Kreo Raan lan (predstavnik MZO). Hrvatski kolski portski savez prvi put je u 2007. godini uao i u Proraun Republike Hrvatske te je nakon toga mogao zapoeti s ustrojavanjem. Prvi sastanak Izvrnoga odbora odran je 2. travnja 2007. godine na kojem je doneseno nekoliko vanih odluka. Donesena je odluka da HS zakupi poslovne prostore u poslovnoj zgradi Zagrepanka (Savska cesta 41), predstavljena je web stranica HS-a, odabran logotip i vizual itd. Poetkom travnja 2007. godine, Hrvatski kolski portski savez zaposlio je i prve djelatnike, a to su bili Hrvoje ustonja, Josip Kouti, Dario kegro i Ivan Tara. Poetkom svibnja HS zaposlio je i Ivana Dujia te imenovao i zaposlio glavnoga tajnika, Hrvoja Puljiza. Kompletiranjem djelatnika, HS je krenuo u osmiljavanje programa rada. Poetkom srpnja 2007. godine, HS je pojaan s jo dva dopredsjednika, Dragutinom Mikleiem i Zvonimirom Trusiem. Isto tako, dotadanji glavni tajnik Hrvoje Puljiz zbog osobnih je razloga podnio ostavku, a za novoga glavnoga tajnika izabran je Hrvoje ustonja. Tijekom rujna, HS je zaposlio i administrativnu tajnicu, Tatjanu Drmi. Poetkom 2007. godine, HS uspostavio je suradnju sa Sportskim novostima te od veljae 2007. godine u Sportskim novostima, jedanput tjedno na etiri stranice izlazi prilog Naa djeca. Ta suradnja nastavljena je do dananjega dana, na obostrano zadovoljstvo. Suradnja je uspostavljena i s Kineziolokim fakultetom Sveuilita u Zagrebu i to u nekoliko podruja od kojih emo izdvojiti projekt izrade Strategije razvoja kolskog porta 2009. 2014.

10

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

U rujnu 2007. godine, vritelj dunosti predsjednika HS-a postao je Dragutin Miklei. Nedugo nakon toga, Hrvatski kolski portski savez pokrenuo je svoj prvi veliki samostalni program Univerzalnu portsku kolu i to 155 odjeljenja u 150 osnovnih kola diljem Hrvatske. Krajem 2007. godine pokrenut je i pilot projekt Super port talent, unutar kojega su provedena inicijalna mjerenja uenika u 5 hrvatskih upanija. U isto vrijeme s Hrvatskim olimpijskim odborom ostvarena je suradnja u realizaciji programa Olimpijsko ne pretilosti, tijekom kojega je 75 profesora tjelesne i zdravstvene kulture sudjelovalo na seminarima o prevenciji pretilosti portskim aktivnostima koji su program provodili tijekom 2007./2008. kolske godine. Dana 6. oujka 2008. godine dolazi do promjena u vodstvu Saveza. Dotadanjega predsjednika Draena Harasina zamijenio je proslavljeni koarka Franjo Arapovi. U travnju 2008. godine, predstavnici Saveza prvi put sudjeluju u radu skuptine Meunarodne kolske portske federacije (International School Sport Federation - ISF) te je za lana skuptine ISFa, ispred Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza, izabran dopredsjednik Zvonimir Trusi. Pobjednici Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava u kolskoj godini 2007./2008., nagraeni su odlaskom u Varadin na humanitarnu utakmicu Srcem za znanje gdje su dobili posebno priznanje. Dana 7. lipnja 2008. godine u Zagrebu, u odbojkakom domu Bojan Strani, Savez je organizirao i prvi veliki samostalni dogaaj Dan Univerzalne portske kole. Tom je prigodom obiljeena prva godina provedbe Univerzalne portske kole, a preko 800 polaznika Univerzalne portske kole prezentirali su nauena znanja i steene vjetine. Poetkom rujna 2008. godine, Savez je zaposlio tri nova djelatnika - Gorana Jukia, Stjepana Crnokia i Marka Soldu i tako popunio sva radna mjesta predviena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu.

GODINJAK 2008./2009.

11

3. UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZI I KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA


Radi usklaivanja aktivnosti kolskih portskih drutava i provoenja portskih natjecanja, kolska portska drutva udruuju se u kolske opinske, gradske i upanijske saveze i kolski portski savez Grada Zagreba. Tablica 5. Adresar upanijskih kolskih portskih saveza i kolskog portskog saveza Grada Zagreba
Rbr. Ime saveza
UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO MOSLAVAKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ KARLOVAKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE SAVEZ KOLSKIH PORTSKI DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO SENJSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO PODRAVSKE UPANIJE UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO SLAVONSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE UPANIJE UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE UPANIJSKI SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA IBENIK SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO DALMATINSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO NERETVANSKE UPANIJE SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH KLUBOVA MEIMURSKE UPANIJE KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

Adresa
Andrije Hebranga 26a Trg Ljudevita Gaja 12

Pota
10430 49000

Grad
SAMOBOR KRAPINA SISAK KARLOVAC VARADIN KOPRIVNICA BJELOVAR RIJEKA GOSPI VIROVITICA POEGA SLAVONSKI BROD ZADAR OSIJEK IBENIK VINKOVCI SPLIT PULA DUBROVNIK AKOVEC ZAGREB

Telefon
01 3378992

Faks
01 9978293 049 375012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Trg grada Heidenheima 44000 1, PP 30 Rakovac 1 Graberje 31 Trg slobode 7 Dr.Ante Starevia 8 Verdijeva 11 Nikole Tesle 1 Matije Gupca 63 Ulica Antuna Kanilia 14a Petra Kreimira IV bb Dr. Franje Tumana bb PP 177 Perivoj kralja Tomislava 1 Trg Pavla ubia I br. 2 Glagoljaka 27/II Domovinskog rata 2 Frane Glavinia 1 Vukovarska 16 portska 1 Bokovieva 4 47000 42000 48000 43000 51000 53000 33000 34000 35000 23000 31000 22000 32100 21000 52100 20000 40000 10000

044 520409 047 615526 042 214110 048 624585 043 221932 051 213150 053 573096 033 722170 099 7015603 035 446999 023 312289 031 200518 022 244216 032 344070 021 400185 052 350885 020 351185

044 547409 047 615526 042 214110 048 624585 043 241325 051 313375 053 573096 033 722170 034 273337 035 446999 023 312289 031 215760 022 244213 032 344070 021 400162 052 350885 020 351188

01 4816340

01 4816264

12

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

upanijski kolski portski savezi i kolski portski savez Grada Zagreba predstavljaju iznimno vane ustrojbene jedinice u sustavu kolskoga porta. Upravo se putem upanijskih kolskih portskih saveza odvijaju i organiziraju svi programi HS-a - od organizacije natjecanja, provedbe programa univerzalne portske kole, ali i svih ostalih programa HS-a.

Predsjednik
KRSTO MESI BRANKO SEMOV NIKOLA PERKOVI KREIMIR BOIEVI BRANIMIR TIMEC GJURO TOMRLIN STANKO TIMAC GERHARD LEMPL MILAN TIMAC MARIJANA STRIJA ZLATKO KRAKER MIRNA MIKI DAVOR VIDAKOVI ANDRIJA VUKOVI MARGIT VRBII STIPO TOMI ZDRAVKO OMREN ROBERT FATORI BORIS KRSTIEVI ELVIS ARI DAMIR PETRI

Mobitel predsj.
098 278757 098 1612828 098 376360

Tajnik
MAJA RAENOVIFIJAN RADOVAN CESAREC DARIO GEC UKA BATINI

Mobitel tajn.
099 2214507 098 747546 091 5181990 091 7691221 091 4606033 099 5065189 098 9365367 098 9711474 098 247742 098 752992 099 7015604 099 5336662 091 2072402 099 2142577 098 9020166 099 3243744 098 558586 098 639452 098 243508 098 9884483 098 387444

E-mail
zupanijski.skolski.sportski. savez@zg.t-com.hr

Web adresa

radovan.cesarec@kr.t-com.hr http://www.zagorski-skolskisport.hr/ sportska.zajednica.smz@ email.t-com.hr djuro.batinic@ka.t-com.hr savez.ssk@email.t-com.hr skolski.sportski.savez.kc-kz. zupanije@kc.t-com.hr stanko.stimac@bbz.hr info@sport-pgz.hr dubravko.mesic@gs.t-com.hr zsuis-vpz@vt.t-com.hr pzsport@po.t-com.hr savez-klubova@sb.t-com.hr jadranka.duvancic@zd.tcom.hr mirnarajle@gmail.com margit.vrbicic@si.htnet.hr sport-vsz@net.hr gkursar@gmail.com dino.makovac@pu.t-com.hr ured-za-prosvjetu@dubrovnikportal.com savezsskmz@gmail.com skolski-sport-zg@skolskisport-zg.hr www.skolski-sport-zg.hr www.skolskisport-dnz.hr http://www.pzsport.hr/ www.skolskisport-bpz.net www.sssvz.hr www.ssskckz.hr

091 4606031 099 7979219 098 1617495 098 440324 098 311348 091 5023790 099 7015603

IVANA PUTAREK DIETER BENOTI TOMISLAV FLINTA DAVOR HINI DUBRAVKO MESI ELIMIR HOLER KREIMIR LONAR BRUNO TEFANEK

098 332874 098 250018 098 9719275 098 653352 098 361945 098 9807874 098 345095 098 460377 099 2123449

JADRANKA DUVANI MIRNA RAJLE BROANAC ROKO PERIA MIROSLAV GAGRO GORAN KURSAR DINO MAKOVAC MARTIN BOGOJE MARIN HORVAT ZVONIMIR HALAMEK

GODINJAK 2008./2009.

13

4. DRAVNO PRVENSTVO KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA REPUBLIKE HRVATSKE
U Hrvatskoj se pod ingerencijom HS-a, organizira Dravno prvenstvo kolskih portskih drutava osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske te djece s intelektualnim tekoama u razvoju (u daljnjem tekstu: Dravno prvenstvo). Dravno prvenstvo jedini je slubeni sustav natjecanja kolskih portskih drutava. Propisnikom Dravnog prvenstva, koji je donio Izvrni odbor Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza, odreuju se portovi u kojima se odrava Dravno prvenstvo, opi i posebni uvjeti organizacije, provedbe i odravanja Dravnoga prvenstva i osnovne norme ponaanja sudionika Dravnoga prvenstva. Dravno prvenstvo se u kolskoj godini 2008./2009., organiziralo u 13 portova u konkurenciji osnovnih kola i 8 portova u konkurenciji srednjih kola. Tablica 6. Popis portova na Dravnom prvenstvu kolskih portskih drutava za uenike osnovnih i srednjih kola
Rbr. OSNOVNE KOLE
1. Mali nogomet 2. Koarka 3. Rukomet 4. Odbojka 5. Atletika 6. Gimnastika 7. Plivanje 8. Stolni tenis 9. Tenis 10. Streljatvo 11. ah 12. Kros 13. Badminton

SREDNJE KOLE
Mali nogomet Koarka Rukomet Odbojka Atletika Stolni tenis Kros Badminton

Dravno prvenstvo sastoji se od nekoliko razina natjecanja: natjecanja poinju na razini upanije gdje svaka upanija samostalno, na temelju svoga ustroja i prijavljenoga broja kola odreuje sustav natjecanja na razini upanije. Uglavnom postoje opinska ili gradska natjecanja, s kojih najbolji dolaze na upanijska natjecanja; najbolje ekipe sa upanijskih natjecanja odlaze na poluzavrna natjecanja koja se odravaju u jednomu danu i predstavljaju kvalifikacije za zavrnicu DP; nastup na zavrnici DP ostvaruju najbolje ekipe s poluzavrnih natjecanja. Zavrna natjecanja odravaju se za sve portove na jednomu mjestu u isto vrijeme te predstavljaju finalni dogaaj kolskih portskih natjecanja.

opinska i gradska natjecanja upanijska natjecanja poluzavrna natjecanja

provode S provodi i financira HS


HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

14

zavrnica dravnog prvenstva

4.1. TIJELA DRAVNOGA PRVENSTVA


Temeljem Propisnika Dravnoga prvenstva odreeno je formiranje tijela Dravnoga prvenstva - Povjerenstva za organizaciju Dravnoga prvenstva.

Tablica 7. Popis lanova Povjerenstva za organizaciju Dravnog prvenstva kolskih portskih drutava u kolskoj godini 2008./2009.
Rbr. Ime i prezime
1. FRANJO ARAPOVI 2. SARA SANELA BUTORAC 3. ZVONIMIR HALAMEK 4. GERHARD LEMPL 5. NIKOLA PERKOVI 6. ANDRIJA VUKOVI 7. PETAR OKI predsjednik lan lan lan lan lan lan zaduen za financije

4.2. UPANIJSKA NATJECANJA


upanijska natjecanja, jednako kao i sve ostale nie razine natjecanja, pod ingerencijom su upanijskih kolskih portskih saveza. upanijski kolski portski savezi snose sve trokove natjecanja na upanijskoj razini, stoga imaju i punu slobodu odluivanja koji e sustav natjecanja organizirati u svojoj upaniji. U veini upanija postoji nekoliko stupnjeva izlunih natjecanja, ali se struktura sustava izlunih natjecanja razlikuje od upanije do upanije i ovisi o broju kola u upaniji, o financijskim sredstvima kojima raspolae upanijski kolski portski savez, kao i o zainteresiranosti kolskih portskih drutava za natjecanja u pojedinomu portu. upanijska natjecanja obino se odravaju tijekom studenoga i prosinca. Pobjednici opinskih ili gradskih natjecanja i eventualno drugoplasirana ekipa ostvaruju pravo plasmana na upanijsko natjecanje. Opinska ili gradska natjecanja ne odravaju se u svim portovima, ve samo u portovima gdje je prijavljen vei broj kolskih portskih drutava. GODINJAK 2008./2009.

15

Tablica 8. Broj kola u Republici Hrvatskoj i broj kolskih portskih drutava osnovanih pri kolama

KOLE
Rbr. upanija
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Zagrebaka Krapinsko-zagorska Sisako-moslavaka Karlovaka Varadinska Koprivniko-krievaka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Liko-senjska Virovitiko-podravska Poeko-slavonska Brodsko-posavska Zadarska Osjeko-baranjska ibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovako-neretvanska Meimurska Grad Zagreb Republika Hrvatska

D
S
13 9 13 12 12 8 13 34 5 9 7 11 20 30 12 15 50 24 15 6 70 388

Broj kola
59 42 48 40 53 31 38 92 20 25 21 43 56 100 33 69 143 71 46 36 182 1248

O
46 33 35 28 41 23 25 58 15 16 14 32 36 70 21 54 93 47 31 30 112 860

Broj D
58 42 48 40 53 31 38 85 19 25 21 43 56 100 33 64 138 67 45 36 182 1224

O
45 33 35 28 41 23 25 55 14 16 14 32 36 70 21 49 93 44 31 30 112 847

S
13 9 13 12 12 8 13 30 5 9 7 11 20 30 12 15 45 23 14 6 70 377

&D
98,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,39% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,75% 96,50% 94,37% 97,83% 100,00% 100,00% 98,08%

&D u &D u O S
97,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,83% 93,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,74% 100,00% 93,62% 100,00% 100,00% 100,00% 98,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 95,83% 93,33% 100,00% 100,00% 97,16%

Tablica 9. Broj kolskih portskih drutava i uenika - sudionika upanijskih natjecanja po portovima

OSNOVNE KOLE
djeaci (M)
Rbr. Sport
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SREDNJE KOLE
mladii (M) djevojke () ukupno (M+)
D na Br. D na Br. D na Br. natj. uenika natj. uenica natj. uenica
236 321 254 195 163 201 216 2.817 3.956 3.074 2.403 1.908 901 668 167 143 216 131 164 136 2.036 1.760 2.665 1.560 715 440 403 321 397 411 294 365 352 4.853 3.956 4.834 5.068 3.468 1.616 1.108

UKUPNO O i S
ukupno (M+)
D na Br. Br. natj. uenika u. u %
1.125 1.053 1.018 1.014 747 920 988 234 339 267 262 181 124 13.564 12.618 12.143 12.101 8.761 5.471 3.139 1.913 1.388 837 802 575 616 15,45% 14,37% 13,83% 13,78% 9,98% 6,23% 3,58% 2,18% 1,58% 0,95% 0,91% 0,65% 0,70%

djevojice () ukupno (M+)

D na Br. D na Br. D na Br. natj. uenika natj. uenica natj. uenica


396 732 371 244 227 290 408 123 230 77 142 122 43 4.909 8.662 4.417 2.895 2.724 2.013 1.312 991 990 241 442 390 217 326 250 359 226 265 228 111 109 71 120 59 81 3.802 2.892 4.138 2.569 1.842 719 922 398 223 360 185 399 722 732 621 603 453 555 636 234 339 148 262 181 124 8.711 8.662 7.309 7.033 5.293 3.855 2.031 1.913 1.388 464 802 575 616

Rukomet Nogomet Koarka Odbojka Atletika Kros Stolni tenis Plivanje ah Badminton Tenis Streljatvo Gimnastika

62

196

57

177

119

373

1.020 134 ostali sport. 6.710 634 od 4. do 6. raz ukup./prosjek: 4.173 37.933

1.147 142 3.455 371 2.718 23.051

276 2.167 1.005 10.165 6.891 60.984

112

765

86

765

198

1.530

1.760 16.688

1.100 10.118

2.860 26.806

3.697 4,21% 474 1.005 10.165 11,58% 9.751 87.790 100,00%

16

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Tablica 10. Broj kolskih portskih drutava i uenika - sudionika upanijskih natjecanja po upanijama
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 34 27 9 9 108 4 6 5 4 48 18 15 12 108 6 6 7 3 72 18 21 9 324 6 3 12 17 8 10 7 8 9 72 15 36 68 32 30 21 24 36 5 13 7 408 9 5 15 18 27 11 22 6 108 25 7 45 72 81 33 88 18

41

492

37

444

32

384

17 10 36 18

ZAGREBAKA

O - djevojice

32

384

18

216

GODINJAK 2008./2009.
ukupno uenika: 4556
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

S - mladii

12

144

12

144

10

120

S - djevojke

11

120

72

ukupno D-a:

556

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 4 8 7 7 70 70 4 16 96 5 4 3 4 60 16 12 16 40 5 10 4 6 40 40 16 24

31

310

17

204

10

100

27 27 7 8

108 324 28 30

O - djevojice

13

156

84

S - mladii

90

96

60

KRAPINSKO - ZAGORSKA

S - djevojke

72

30

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

250 ukupno uenika: 2208

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 16 22 10 10 125 5 60 8 114 8 10 98 256 5 6 4 10 60 48 20 24 12 20 180 6 5 1 14 72 40 5 38

35

410

18

216

15

166

6 6

12 12

4 4

12 12

8 5

32 15

9 8 7 7

36 32 25 26

2 2 6 6

6 6 18 18

7 7

47 28

8 4

112 56

O - djevojice

12

144

36

S - mladii

13

68

12

80

11

64

SISAKO - MOSLAVAKA
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

S - djevojke

10

120

68

ukupno D-a:

381

ukupno uenika: 3025


STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 8 15 6 6 72 72 2 24 180 9 109 96 11 132

30

360

14

168

13

156

4 4

20 20

17 7 5 3

51 21 15 9

4 3

12 9

12

11 4

55 16

10 9 5 2

40 36 20 8

4 5 2 2

12 15 6 6

O - djevojice

14

168

60

BRODSKO - POSAVSKA

S - mladii

11

132

60

10

120

S - djevojke

24

24

17

ukupno D-a:

268

ukupno uenika: 2339

18
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 5 9 6 6 72 6 6 6 6 72 24 18 18 72 6 6 6 6 72 24 18 18 108 21 8 5 17 6 4 2 6 3 252 64 15 68 30 6 6 18 12 5 13 7 60 20 9 6 18 3 13 4 9 8 7 240 72 18 72 15 39 12 27 40

29

348

10

120

11

132

17 10 36 18

MEIMURSKA

O - djevojice

12

144

72

S - mladii

72

72

72

S - djevojke

72

72

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS

334 ukupno uenika: 2758

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 12 14 7 9 108 8 6 96 18 84 8 8 96 24 168 11 5 5 3 12 1 2 132 40 10 12 36 3 4 144 15 5 7 4 19 4 7 180 40 21 16 57 12 14

40

480

19

228

14

168

237 166 6 6 69 36

2 3 3 3

6 9 9 9

1 1 6 4

15 25 18 12

54 24

686 314

VARADINSKA

O - djevojice

14

168

13

156

S - mladii

12

144

108

10

120

S - djevojke

84

84

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

430 ukupno uenika: 4666

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 3 5 5 4 48 6 72 2 60 6 3 72 9 6 60 5 2 15 60 16 45 36 5 2 25 60 16 75

72

10

120

14

168

4 5

12 15

4 4

12 12

6 5

30 20

11 9 6 6

44 36 24 24

9 6 2 2

27 18 6 6

O - djevojice

108

14

168

S - mladii

60

60

84

KOPRIVNIKO - KRIEVAKA
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

S - djevojke

36

36

ukupno D-a:

243

ukupno uenika: 1833


STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 3 6 9 7 84 108 72 8 96 36 8 96

24

288

21

252

84

20 19 13 8

60 57 39 24

6 3

18 9

8 6

32 18

18 14 6 4

70 49 20 13

4 4 4 4

12 12 12 12 15 180

O - djevojice

20

240

72

S - mladii

13

156

11

132

96

BJELOVARSKO - BILOGORSKA

S - djevojke

96

84

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

ukupno D-a:

324

ukupno uenika: 2635

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

ODBOJKA

ATLETIKA

GIMNASTIKA

PLIVANJE

STOLNI TENIS

TENIS

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 4 16 5 7 110 5 5 6 3 78 26 20 12 78 5 9 6 6 78 46 20 24 6 7 250 13 18 7 8 6 4 2 4 12 79 203 189 28 42 42 36 8 16 62 64 12 18 7 8 2 14 5 4 30 65 188 187 28 42 14 56 20 16 195

29

452

13

203

15

234

387 563 30 35

O - djevojice

10

156

78

S - mladii

13

203

63

141

GODINJAK 2008./2009.
ukupno uenika: 4844
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

PRIMORSKO - GORANSKA
broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

S - djevojke

63

58

ukupno D-a:

516

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 10 16 11 14 146 7 6 82 18 122 9 20 118 60 60 7 8 6 10 10 48 48 12 20 20 120 9 8 8 17 4 17 108 64 32 58 16 68

37

444

19

228

19

210

21 21 18 18

203 36 54 72

4 4 4 4

12 12 12 12

17 4

122 35

ISTARSKA

O - djevojice

16

96

14

72

228 1731 158 1114

S - mladii

22

318

18

180

18

176

S - djevojke

13

135

13

137

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

887 ukupno uenika: 6631

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 12 12 6 6 50 6 60 6 56 8 10 88 50 30 130 6 6 12 60 30 50 130 10 9 24 100 54 72

28

300

12

130

100

9 6

32 24

5 2

20 8

6 2

18 6

20 20 8 10

250 250 80 100

4 1

15 4 4 13 9 45 44 58

KARLOVAKA
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS

O - djevojice

12

130

44

S - mladii

10

110

70

70

S - djevojke

70

70

ukupno D-a:

351

ukupno uenika: 3008


TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 6 6 4 4 48 48 72 72

13

156

48

72

10 4 4 3

30 12 12 9

12

8 4 16

O - djevojice

48

72

LIKO - SENJSKA

S - mladii

60

48

48

S - djevojke

36

48

19

ukupno D-a:

104

ukupno uenika: 975

20
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 20 40 18 19 216 9 21 12 3 94 73 37 9 202 11 21 21 4 107 103 50 12 478 19 14 11 37 14 24 6 4 9 240 88 29 384 3 69 18 12 36 16 235 20 14 14 37 7 43 15 4 18 265 123 35 425 28 127 50 12 62

70

764

30

360

30

346

37 131 4

444 48

O - djevojice

29

346

16

166

S - mladii

26

302

19

222

17

193

OSJEKO - BARANJSKA

S - djevojke

14

168

11

128

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS

828 ukupno uenika: 7300

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 9 22 14 12 144 7 9 84 36 168 12 12 144 48 264 23 3 6 5 11 4 4 276 30 24 25 44 12 16 108 23 3 6 3 28 7 16 276 30 24 15 112 21 64

49

588

29

348

17

204

16 14 10 8

96 84 60 48

3 5 4 3

12 20 16 12

O - djevojice

22

264

84

S - mladii

15

180

12

144

13

156

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA

S - djevojke

10

120

60

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

481 ukupno uenika: 4461

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 3 8 4 6 72 6 48 2 6 24 96 2 3 7 24 15 28 24 24 36 2 3 9 24 15 36

14

168

72

60

3 3

9 9

5 3

15 9

6 5

24 20

11 7 5 3

44 28 20 12

2 2 3 3

6 6 9 9

O - djevojice

72

60

S - mladii

72

60

60

POEKO - SLAVONSKA
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

S - djevojke

36

24

ukupno D-a:

179

ukupno uenika: 1370


STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 4 6 5 6 72 5 60 5 60 60 72 4 48 48 5 60

16

192

84

84

2 2

16 16

10 5 5 3

40 20 20 12

3 2

12 8

5 4

15 12

9 7

36 28

11 8 7 5

44 32 28 20

11 9

44 36

O - djevojice

12

132

48

S - mladii

96

60

60

VIROVITIKO - PODRAVSKA

S - djevojke

72

60

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

ukupno D-a:

223

ukupno uenika: 1807

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

ODBOJKA

ATLETIKA

GIMNASTIKA

PLIVANJE

STOLNI TENIS

TENIS

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 28 36 17 22 264 16 26 21 192 104 63 204 18 35 28 216 140 84 9 6 432 28 15 18 17 13 24 4 3 8 336 120 54 68 65 72 12 9 32 336 22 19 19 21 6 33 13 4 17 264 152 57 84 30 99 39 12 85

76

912

45

564

47

564

37 4 27 18

444 48

O - djevojice

38

456

32

384

S - mladii

42

504

28

336

32

384

GODINJAK 2008./2009.
ukupno uenika: 8194
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

SPLITSKO - DALMATINSKA
broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika broj broj D uenika

S - djevojke

17

204

18

216

ukupno D-a:

921

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 12 14 4 5 60 3 3 36 9 48 4 8 48 24 168 12 3 5 9 10 2 144 36 15 45 40 10 144 13 7 4 1 16 6 166 84 12 5 64 30

31

372

10

120

10

120

10 11 9 3

50 55 24 9

4 5 4 2

12 15 12 6

6 6 7

60 70 70

16 9

192 108

O - djevojice

96

72

S - mladii

15

180

12

144

12

144

DUBROVAKO - NERETVANSKA

S - djevojke

72

36

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

346 ukupno uenika: 3227

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

STRELJATVO

AH

KROS

BADMINTON

OSTALI SPORTOVI

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 5 6 4 4 40 6 45 7 20 18 72 7 21 50 12 36

21

210

12

142

10

105

7 4

fali fali

7 5 2 2

28 20 6 8

O - djevojice

72

60

IBENSKO - KNINSKA
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS

S - mladii

12

123

80

10

120

S - djevojke

52

60

ukupno D-a:

172

ukupno uenika: 1388


STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 6 13 8 13 156 11 96 11 132 132 156 12 144 72 11 132

34

408

17

204

10

120

7 3 12 8

21 9 36 24

3 2

10 7

5 2

10 7

5 4 11 9

20 16 44 28

11 9

44 36

ZADARSKA

O - djevojice

96

96

S - mladii

16

192

14

168

13

156

S - djevojke

84

48

21

ukupno D-a:

287

ukupno uenika: 2824

22
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS BADMINTON OSTALI SPORTOVI

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

5. i 6. razred

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

O - djeaci 40 58 36 40 600 33 9 10 12 394 36 30 36 540 42 13 22 11 461 52 66 33 624 35 19 20 12 21 8 6 9 266 152 60 48 63 24 24 27 11 59 47 480 26 21 25 12 40 15 15 12 31 253 102 75 48 120 45 75 36

78

936

46

654

70

840

372 132 540 554

280 3501 163 1779

GRAD ZAGREB

O - djevojice

28

326

66

792

S - mladii

50

750

34

510

42

630

S - djevojke

20

300

23

345

ukupno D-a:
ODBOJKA ATLETIKA GIMNASTIKA PLIVANJE STOLNI TENIS TENIS STRELJATVO AH KROS

1670

ukupno uenika: 17731


BADMINTON OSTALI SPORTOVI 5. i 6. razred

NOGOMET

RUKOMET

KOARKA

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj broj broj D uenika D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

broj broj D uenika

UKUPNO
124 616 234 1913 988 3139 262 802 181 575 339 1388

1053 12618 1125 13564 1018 12143 1014 12101 747 8761

920 5471

267 837

474 3697 1005 10165

ukupno D-a: 9751

ukupno uenika: 87790

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

4.3. POLUZAVRNA NATJECANJA

Poluzavrna natjecanja Dravnoga prvenstva provodi i financira HS u suradnji sa upanijskim kolskim portskim savezima i kolskim portskim savezom Grada Zagreba te osnovnim i srednjim kolama RH. U iznimnim situacijama, natjecanja se mogu provoditi u suradnji s lokalnim vlastima, odnosno tijelima nadlenima za port pri uredima dravne uprave. Pravo nastupa na poluzavrnim natjecanjima Dravnoga prvenstva imaju kolska portska drutva koja to ostvare rezultatima na upanijskim natjecanjima. Pobjednici upanijskih natjecanja u portskim igrama (nogomet, rukomet, koarka, odbojka) i badmintonu kvalificiraju se na poluzavrna natjecanja Dravnoga prvenstva. Odreene upanije, propisane Propisnikom, daju dvije prvoplasirane ekipe sa svojih upanijskih natjecanja (ovisno o veliini upanije). U svim ostalim portovima pravo sudjelovanja na poluzavrnici Dravnoga prvenstva imaju dvije prvoplasirane ekipe sa upanijskoga natjecanja. Poluzavrna natjecanja Dravno prvenstvo odravaju se u 5 skupina (centar, zapad, istok, jug i Zagreb). upanije su zemljopisno podijeljene po skupinama na sljedei nain: Skupina CENTAR (6): Varadinska, Krapinsko-zagorska, Meimurska, Koprivniko-krievaka, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebaka upanija; Skupina ZAPAD (5): Primorsko-goranska, Istarska, Karlovaka, Liko-senjska i Sisako-moslavaka upanija; Skupina ISTOK (5): Osjeko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Poeko-slavonska i Virovitiko-podravska upanija; Skupina JUG (4): Splitsko-dalmatinska, Zadarska, ibensko-kninska i Dubrovako-neretvanska upanija Skupina ZAGREB: Grad Zagreb Poluzavrna natjecanja Dravnoga prvenstva traju jedan dan, najee tijekom veljae, oujka ili travnja. Tablica 11. Broj uenika i broj ekipa - sudionika poluzavrnih natjecanja po portovima

OSNOVNE KOLE
port
Mali nogomet Koarka Rukomet Odbojka Atletika Gimnastika Plivanje Stolni tenis Tenis Streljatvo ah Kros Badminton UKUPNO:

SREDNJE KOLE
port
Mali nogomet Koarka Rukomet Odbojka Atletika Stolni tenis Kros Badminton

Broj Ukupno Djeaci Djevojice ekipa uenika


372 443 452 384 548 107 268 147 122 115 199 177 78 3412 0 376 404 384 540 132 280 153 117 101 150 174 69 2880 31 70 68 64 87 45 61 92 77 72 83 96 51 897 372 819 856 768 1088 239 548 300 239 216 349 351 147 6292

Broj Ukupno Djeaci Djevojice ekipa uenika


384 384 384 382 456 138 159 72 0 382 348 366 432 129 165 69 32 64 63 61 77 85 87 43 384 766 732 748 888 267 324 141

UKUPNO:

2359

1891

512

4250

UKUPNO
DJEVOJICA/ DJEVOJAKA DJEAKA/ MLADIA UKUPNO EKIPA UKUPNO UENIKA: 4771 5771 1409 10542

GODINJAK 2008./2009.

23

MALI NOGOMET
Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE OSNOVNA KOLA MuRSKO SREDIE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Novak, prof., Milan Buni, prof. Elvis ari, prof.

Datum i mjesto:
26.03.2009., Mursko Sredie

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PRVA O BJELOVAR O PREGRADA O LuDBREG O MuRSKO SREDIE O KOPRIVNIcA O NIKOLA HRIBAR

Naziv D-a
PRVA VIHOR LuDBREG KONDOR ANG NIKOLA HRIBAR

Mjesto
BJELOVAR PREGRADA LuDBREG MuRSKO SREDIE KOPRIVNIcA VELIKA GORIcA

Grupa A
NIKOLA HRIBAR KONDOR VIHOR NIKOLA HRIBAR KONDOR VIHOR 3:4 7:5 4:7

Grupa B
ANA LuDBREG PRVA ANG LuDBREG PRVA 3:2 5:0 3:2

Utakmica za 1. mjesto
VIHOR PRVA 4:5

Utakmica za 3. mjesto
KONDOR LuDBREG 3:4

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prvoplasirana ekipa D PRVA nastupila je u sastavu: Nino IMATOVI, Ivan VINKOVI, Mario ANAIJA, Mateo KUNI, Deni HAJDAROVI, Marin ORMANEC, Robert POLJARI, Mateo KAZI, Dario ANADIJA, Matija GRANTVERGER, Marin SABLJI, Ivan SABLJI Voditelj: Saa URI prof.

Organizator:

S KRAPINSKO-ZAGORSKE uPANIJE

S KRAPINA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Veljko Koren, eljka Lazi, Anto Dragi

Datum i mjesto:
18.03.2009., Krapina

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA A. G. MATOA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA GIMNAZIJA FRAN GALOVI TuRISTIKO uGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA KOLA GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA VELIKA GORIcA

Naziv D-a
VIcTORIJA EKONOMIST GIMNAZIJALAc GuRMAN GOK GVG

Mjesto
ZABOK AKOVEc KOPRIVNIcA BJELOVAR VARADIN VELIKA GORIcA

Grupa A
GVG EKONOMIST GuRMAN GVG EKONOMIST GuRMAN 0:4 4:3 4:1

Grupa B
GOK GIMNAZIJALAc VIcTORIJA GOK GIMNAZIJALAc VIcTORIJA 1:1 6:3 1:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:4 GuRMAN GIMNAZIJALAc 3 : 12

1
24

EKONOMIST VIcTORIJA

Prvoplasirana ekipa D VICTORIJA nastupila je u sastavu: Nikola KOVAIEK, Ivan Lucijan GORIKI, Matija MAJCENI, Filip PLUEC, Silvestar HORVAT, Danijel VINCELJ, Dominik FRKO, Marko MARTINI, Tomislav RAFAJEC, Mario POPEK Voditelj: Miroslav KOMAR, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati

KOARKA
Organizator:
SD BJELOVARSKO-BILOGORSKE uPANIJE OSNOVNA KOLA Dejana Bajsi - predsjednica, ROVIE Ivica Molnar, Tomislav Flinta - lanovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
20.01.2009., Rovie

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA PROF. FRANJE V. IGNJARA OSNOVNA KOLA LJuDEVITA GAJA I. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA IVANOVEc IV. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG

Naziv D-a
PODRAVAc GAJ PRVA ZMAJ BELA IV. ZABOK

Mjesto
VIRJE ZAPREI BJELOVAR IVANOVEc VARADIN ZABOK

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
PRVA PODRAVAc ZABOK PRVA PODRAVAc ZABOK 56 : 65 33 : 52 46 : 33

Grupa B
ZMAJ BELA IV. GAJ ZMAJ BELA IV. GAJ 46 : 38 24 : 17 36 : 44

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
29 : 21 PRVA ZMAJ 62 : 31

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

PODRAVAc GAJ

Prvoplasirana ekipa D PODRAVAC nastupila je u sastavu: Stjepan FERENI, Goran DRLJANOVAN, Bruno BENKEK, imun TILJAR, Dino MOLNAR, Ivan GALJER, Karlo PANDUR, Leo HORVAT, Denis MATONIKIN, Tomislav EMBERU, David ARAP, Petar BRTAN Voditelj: Ivica MOLNAR

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
OSNOVNA KOLA FRANA KANcELAKA II. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA LuDBREG OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG OSNOVNA KOLA BOGuMILA TONIJA IV. OSNOVNA KOLA

Naziv D-a
DRNJE AK LuDBREG ZABOK LOB MLADOST

Mjesto
ZABOK AKOVEc KOPRIVNIcA BJELOVAR VARADIN VELIKA GORIcA

Rezultati
Grupa A
MLADOST DRNJE ZABOK MLADOST DRNJE ZABOK 21 : 43 47 : 22 27 : 22

Grupa B
AK LOB LuDBREG AK LOB LuDBREG 37 : 14 23 : 34 18 : 36

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
33 : 31 ZABOK LuDBREG 19 : 30

DRNJE AK

Prvoplasirana ekipa D DRNJE nastupila je u sastavu: Mirna BEGI, Ema IMUNI, Marta IMUNI, Valentina IMUNI, Lucija BEGI, Sanela HALAVUK, Ana ESTAK, Martina PINTARI, Martina KRALJEVI, Ana Marija MIHALI, Iva ILI, Jelena UKIN Voditelj: eljko GOLUBI

GODINJAK 2008./2009.

25

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

SD BJELOVARSKO-BILOGORSKE uPANIJE

Organizator:

I. OSNOVNA KOLA Dejana Bajsi - predsjednica, Mladen Dei, Tomica Letina - lanovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
30.01.2009., Bjelovar

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S VARADINSKE uPANIJE

S Matija ciglar, prof., Jadranka Zgrebec, prof., 23.02.2009., VARADINSKE uPANIJE Marijan Kuhari, prof. sd Graberje, Varadin

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA AKOVEc GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA FRAN GALOVI GIMNAZIJA VELIKA GORIcA TEHNIKA KOLA BJELOVAR GIMNAZIJA A.G.MATO

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc GOK GIMNAZIJALAc GVG TEHNIAR VIcTORIA

Mjesto
AKOVEc VARADIN KOPRIVNIcA VELIKA GORIcA BJELOVAR ZABOK

Grupa A
GIMNAZIJALAc VIcTORIA GOK GIMNAZIJALAc VIcTORIA GOK 58 : 47 63 : 38 46 : 63

Grupa B
GIMNAZIJALAc TEHNIAR GVG GIMNAZIJALAc TEHNIAR GVG 48 : 20 51 : 60 56 : 61

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
43 : 47 GIMNAZIJALAc GVG 75 : 72

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

GOK GIMNAZIJALAc

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Damir HABU, Danijel PODVEZANEC, Jakov VALKAJ, Tomica CAR, Niko HORIKA, Karlo MARCIJU, Deni GLAVINA, Marko BLAEKA, Ivan IVANEK, Patrick BEDI, Jura MAVREK, Pavao GOSPOI Voditelj: Robert SILADI, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

EKONOMSKA I TRGOVAKA Anto Dragi , prof. Suzana Trupkovi, prof. KOLA AKOVEc Jadranka Zgrebec, prof.

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
12.02.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA KOPRIVNIcA SREDNJA KOLA ZABOK GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA VELIKA GORIcA MEDIcINSKA KOLA BJELOVAR GIMNAZIJA AKOVEc

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc GROM GOK VGV MEDIcINAR GIMNAZIJALAc

Mjesto
KOPRIVNIcA ZABOK VARADIN VELIKA GORIcA BJELOVAR AKOVEc

Rezultati
GOK GIMNAZIJALAc GIMNAZIJALAc GIMNAZIJALAc GIMNAZIJALAc GOK 39 : 16 9 : 38 34 : 26 MEDIcINAR GROM GROM VGV VGV MEDIcINAR 16 : 32 25 : 22 35 : 26

Utakmica za 1. mjesto
GROM GIMNAZIJALAc 17 : 62

Utakmica za 3. mjesto
GOK VGV 45 : 20

1
26 20

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Tatjana STJEPANOVI, Iva KI, Iva SABOLI, Veronika LUKI, Rajka BAGARI, Nives VEDRI, Martina GREGUREK, Jasmina STJEPANOVI, Dorotea DEVI, Dijana BUKOVAN, Petra IMUNI, Josipa GREGURINA Voditelj: Marin HORVAT, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Grupa A

Grupa B

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

RUKOMET
Organizator:
S VARADINSKE uPANIJE OSNOVNA KOLA Irena Premu, Zvonimir Vukovi, ANTE STAREVI LEPOGLAVA Sinia Striak

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
11.03.2009., Lepoglava

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O I.K.SAKcINSKI O S. BASARIEKA PRVA O O LJ. MODEcA PRVA O O ZLATAR BISTRIcA

Naziv D-a
IKS VIHOR PRVA IZVOR PRVA VIHOR

Mjesto
IVANEc IVANI GRAD AKOVEc KRIEVcI BJELOVAR ZLATAR BISTRIcA

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
PRVA (B) IZVOR IKS PRVA (B) IZVOR IKS 9 : 17 22 : 13 12 : 22

Grupa B
VIHOR (IG) VIHOR (ZB) PRVA () VIHOR (IG) VIHOR (ZB) PRVA () 23 : 12 18 : 21 15 : 21

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
21 : 10 IZVOR PRVA () 15 : 21

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

IKS VIHOR (IG)

Prvoplasirana ekipa D IKS nastupila je u sastavu: Bruno PETRINJAK, Mario HRG, Neven GALI, Kevin LIND, Mike LIND, Nikica LONAR, Karlo ROGINEK Mario BREZOVEC, Matej AGIJ, Erik TELEBAR, Nino TREFIL, Ernest VIDMAN Voditelj: Kruno POJE, prof.

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
ANTuNA NEMIA GOSTOVINSKOG uRE DEELIA IVANSKA III O AKOVEc V O VARADIN ZLATAR BISTRIcA

Naziv D-a
A.N.G. DEELI IVAN OBRLJAN ORLII PETA VIHOR

Mjesto
KOPRIVNIcA IVANI GRAD BJELOVAR AKOVEc VARADIN ZLATAR BISTRIcA

Rezultati
Grupa A
VIHOR PETA ORLII VIHOR PETA ORLII 7 : 16 20 : 10 10 : 15

Grupa B
IVAN OBRLJAN DEELI A.N.G. IVAN OBRLJAN DEELI A.N.G. 5 : 10 15 : 8 10 : 14

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
15 : 21 PETA DEELI 15 : 17

ORLII A.N.G.

Prvoplasirana ekipa D A.N.G. nastupila je u sastavu: Lucija KVAKARI, Ana-Marija MALJAK, Iva POLANEC, Ena ZAGORAK, Ena BOGDANOVI, Andrea PEVA Ivana FODOR, Annabell TELIC, Tena HORVAT, Nikolina TVORI, Ana-Marija SZABO, Tena HORVAT Voditelj: Branimir JEDVAJ, prof.

GODINJAK 2008./2009.

27 21

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

S ZAGREBAKE uPANIJE

O DRAGuTINA DOMJANIA, D MLADOST, SV.I.ZELINA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dejana Bajsi - predsjednica, Mladen Dei, Tomica Letina - lanovi

Datum i mjesto:
12.03.2009., Sveti Ivan Zelina

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

SD BJELOVARSKO -BILOGORSKE uPANIJE

Organizator:

SREDNJOKOLSKI cENTAR

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Mladen Mareti-predsjednik, Marina Tomac-Rojevi, Josip arkovi-lanovi

Datum i mjesto:
30.01.2009., Bjelovar

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SREDNJA KOLA IVANEc GIMNAZIJA BJELOVAR GRADITELJSKA KOLA SREDNJA KOLA DuGO SELO GIMNAZIJA FRAN GALOVI SREDNJA KOLA KONJINA

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc MLADOST GRADITELJ MARTIN GIMNAZIJALAc KONJINA

Mjesto
IVANEc BJELOVAR AKOVEc DuGO SELO KOPRIVNIcA KONJINA

Grupa A
KONJuINA MLADOST MARTIN KONJuINA MLADOST MARTIN 8 : 22 29 : 5 23 : 15

Grupa B
SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc GRADITELJ SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc GRADITELJ 25 : 5 12 : 20 12 : 19

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
5 : 19 MARTIN GRADITELJ 12 : 18

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

MLADOST SREDNJOKOLAc

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Matija MATUEC, Kruno KUEJ, Kristijan TEFIAR, Vedran HU, Jurica VIDAEK, Matija KUEN, Martin OTAR, Branimir KUTNJAK, Ivan BREZI, Alen GRD, Robert TEFIAR, Teodor KELEMEN Voditelj: Vladimir CANJUGA, prof.

Organizator:

SK MEIMuRSKE uPANIJE

GRADITELJSKA KOLA AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Vladimir Novak, prof., Tamara Tomia Gei, prof., 06.03.2009., Dubravka Kuni, prof. akovec

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA GIMNAZIJA AKOVEc SREDNJA KOLA DuGO SELO SREDNJA KOLA ZABOK GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA BJELOVAR

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc MARTEN GROM GOK MLADOST

Mjesto
KOPRIVNIcA AKOVEc DuGO SELO ZABOK VARADIN BJELOVAR

Rezultati
Grupa A
MARTIN GOK SREDNJOKOLAc MARTIN GOK SREDNJOKOLAc 21 : 19 23 : 12 19 : 19

Grupa B
MLADOST GIMNAZIJALAc GROM MLADOST GIMNAZIJALAc GROM 11 : 25 19 : 19 13 : 12

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
15 : 13 MARTIN GROM 23 : 16

1
28

SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Mateja KOLAREK, Mirna PURI, Ivana KOREN, Martina GABAJ, Vedrana STANIR, Josipa HUDINEC, Lana DRAGANI, Valentina GOLUBI, Mirna GAPARI, Marija MILANOVI Voditelj: Marin HORVAT, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ODBOJKA
Organizator:
S KRAPINSKO-ZAGORSKE uPANIJE S BEDEKOVINA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Branko Semov, Tanja Tua i Ksenija Kranjec

Datum i mjesto:
13.02.2009., Bedekovina

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O NEDELIE O VLADIMIRA NAZORA O STJEPANA RADIA BOJAKOVINA O SVETI KRI ZARETJE VII. OSNOVNA KOLA O VLADIMIR NAZOR

Naziv D-a
PuME POLET BRcKOVLJANI SVETI KRI ZARETJE O VII. PLAMEN

Mjesto
MEIMuRSKA uPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA uPANIJA ZAGREBAKA uPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA uPANIJA VARADINSKA uPANIJA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA uPA

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
PuME PLAMEN BRcKOVLJANI PuME BRcKOVLJANI PLAMEN 2:0 1:2 2:0

Grupa B
POLET SVETI KRI ZARETJE POLET O VII. O VII. SVETI KRI ZARETJE 2:1 2:0 0:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 SVETI KRI ZARETJE BRcKOVLJANI 1:2

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

PuME POLET

Prvoplasirana ekipa D PUME nastupila je u sastavu: Mihael MAJHEN, Marko TKALEC, Luka RNELI, Martin KOVAI, Hrvoje SERDARUI, Vedran VLAHOVI Teo VURNEK, Mario CELOVEC, Ivan LACKOVI, Marko JUKI Voditelj: Ksenija KRANJEC

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O VRBOVEc I O BJELOVAR II O VARADIN O KuRANEc O FRAN KONcELAK O ANTuNA MIHANOVIA

Naziv D-a
ISKRA I O BJELOVAR II O VARADIN VIDRA DRNJE KLANJEc

Mjesto
VRBOVEc BJELOVAR VARADIN KuRANEc DRNJE KLANJEc

Rezultati
Grupa A
KLANJEc BJELOVAR BJELOVAR KuRANEc KuRANEc KLANJEc 2:3 3:1 1:2

Grupa B
VARADIN DRNJE DRNJE VRBOVEc VRBOVEc VARADIN 2:3 3:1 1:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 KRuANEc VARADIN 0:2

BJELOVAR VRBOVEc

Prvoplasirana ekipa D ISKRA nastupila je u sastavu: Sara ADI, Elena KIRA, Petra HORVAT, Anamarija GRAN, Marija BORTEK, Lucija AKO, Maria ADI, Laura GRADEKI, Sara VUKUI, Jelena KRESAJ, Monika BARII, Martina PEJI Voditelj: Marin HORVAT, prof.

GODINJAK 2008./2009.

29

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

SK MEIMuRSKE uPANIJE

O PODTuREN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljka Podgorelec Sirc, prof., Damir Bilas, prof., Gordana Hasanovi, prof.

Datum i mjesto:
05.03.2009., Podturen

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S KRAPINSKO-ZAGORSKE uPANIJE

S BEDEKOVINA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Hrvoje piljak, Tanja Tua i Roman Balen

Datum i mjesto:
17.03.2009., Bedekovina

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PRVA GIMNAZIJA VARADIN TEHNIKA, INDuSTRIJSKA I OBRTNIKA KOLA GIMNAZIJA DARuVAR SREDNJA KOLA PREGRADA S VRBOVEc GIMNAZIJA FRANA GALOVIA

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc TIO DRAL S PREGRADA SOKOL GIMNAZIJALAc

Mjesto
VARADIN AKOVEc DARuVAR PREGRADA VRBOVEc KOPRIVNIcA

Grupa A
TIO S PREGRADA GIMNAZIJALAc TIO S PREGRADA GIMNAZIJALAc 2:0 0:2 2:0

Grupa B
SOKOL SREDNJOKOLAc DRAL SOKOL SREDNJOKOLAc DRAL 0:2 2:0 2:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 DRAL S PREGRADA 2:0

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

SREDNJOKOLAc TIO

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Slaven MIAK, Matija IVANI, Edo CVRKALJ, Tomislav GANEC, Draen VINCEK, Luka ZRINSKI, Filip BRIEVI, Ante OBROVAC, Marko CRKVENI, Matija HABUZIN, Neven HABUNEK, Igor MAREC Voditelj: Kreimir BAJER, prof.

Organizator:

S ZAGREBAKE uPANIJE

GIMNAZIJA Lidija Pupi-Leki, prof., Gordana Daj, prof., 10.03.2009., VELIKA GORIcA Gordan Polan, prof. mentor Velika Gorica

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA BJELOVAR GIMNAZIJA VELIKA GORIcA PRVA GIMNAZIJA VARADIN ET AKOVEc SREDNJA KOLA ZABOK GIMNAZIJA FRANA GALOVIA

Naziv D-a
MLADOST GVG SREDNJOKOLAc EKONOMIST GROM GIMNAZIJALAc

Mjesto
BJELOVAR VELIKA GORIcA VARADIN AKOVEc ZABOK KOPRIVNIcA

Grupa A
GVG EKONOMIST GROM GVG EKONOMIST GROM 2:0 0:2 2:0

Grupa B
SREDNJOKOLAc MLADOST GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc MLADOST GIMNAZIJALAc 0:2 0:2 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 SREDNJOKOLAc EKONOMIST 2:0

1
30

GVG MLADOST

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Neva LAZI, Antonija ITVANOVI, Ana-Marija TIMAC, Dora JELI, Ana BRAJKOVI, Lea TOTH, Ivana ULO, Nika PRVONOAC, Nora LAZI Voditelj: Mladen MARETI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ATLETIKA
Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE GRADITELJSKA KOLA AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato uka, prof. Patrik Koak, prof i Matija Vuzem, prof.

Datum i mjesto:
07.04.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA OSNOVNA KOLA NEDELIE OSNOVNA KOLA KNEGINEc GORNJI OSNOVNA KOLA SV.MARTIN NA MuRI OSNOVNA KOLA SAMOBOR I OSNOVNA KOLA BJELOVAR O IVANA KuKuLJEVIA SAKcINSKOG OSNOVNA KOLA BRAA RADI III OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA LJuDEVITA MODEcA

Naziv D-a
ABAc PuME KNEGINEc PELIcE STRANIK I O BJELOVAR IKS BRAA RADI MLADOST IZVOR

Mjesto
SVETA NEDJELJA NEDELIE KNEGINEc GORNJI SVETI MARTIN NA MuRI SAMOBOR BJELOVAR IVANEc KOPRIVNIcA BJELOVAR KRIEVcI

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D ABAC nastupila je u sastavu:

Leon CVEK, Marko VEC, Petar VLAI, Karlo BORAK, Emil IKAC, Loren LESKOVAR, Marin HOLETI, Mladen IMEIJA, Fabijan LOLI, Luka BAKULA, Matteo VLAI, Jure JOSIPOVI Voditelj: Matija VUZEM,prof.

2
Naziv D-a

Drugoplasirana ekipa D PUME nastupila je u sastavu: Luka ELEZNJAK, Nikola OLTI, Dario LESAR, Dino VIBOVEC, Marko PRIMORAC, Bernard GAVEZ, Mario LACKOVI, Dean NOVAK, Benjamin JAGEC, Mateo NOVAK, David PERII, Kruno FEKONJA Voditelj: eljko JAGEC, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA NEDELIE IV OSNOVNA KOLA BJELOVAR OSNOVNE KOLE GARENIcA OSNOVNA KOLA NOVI MAROF OSNOVNA KOLA MALA SuBOTIcA OSNOVNA KOLA LJuBO BABI II OSNOVNA KOLA VARADIN OSNOVNA KOLA SAMOBOR OSNOVNA KOLA LJuDEVITA MODEcA OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR

Mjesto
NEDELIE BJELOVAR GARENIcA NOVI MAROF MALA SuBOTIcA JASTREBARSKO VARADIN SAMOBOR KRIEVcI KRIEVcI

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

PuME MLADOST VIHOR TORNADO FTII JASTREB II OSNOVNA KOLA STRANIK IZVOR PLAMEN

Prvoplasirana ekipa D PUME nastupila je u sastavu:

Vanesa NOVAK, Tihana HAJDINJAK, Alena HRUOCI, Vlatka SEKIRNIK, Lana POSAVEC, Sara PIRANEC, Kristina KRIKOVI, Nika HORVAT, Mirna DADI, Sara KOZINA, Lea HORVAT, Iva BISTROVI Voditelj: eljko JAGEC, prof.

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Ivana JELI BALJA, Lea MLADINI, Matea IVANKOVI, Veronika ZAGOREC, Marija MATAIN, Klara JANDROKOVI, Monika MITROVI, Ivana KITERNA, Nicole NIKOLI, Andrea ORLOVI, Dijana SENJAN, Katarina RUII Voditelj: Terezija SRBLJINOVI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

31

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

GRADITELJSKA KOLA AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato uka, prof. Patrik Koak, prof., Matija Vuzem, prof.

Datum i mjesto:
07.04.2009., akovec

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

GRADITELJSKA KOLA AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato uka, prof. Dubravka Kuni, prof i Maijan Kuhari, prof.

Datum i mjesto:
07.04.2009., akovec

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
GIMNAZIJA AKOVEc TEHNIKA I OBRTNIKA KOLA AKOVEc ELEKTROSTROJARSKA KOLA VARADIN EKONOMSKA, TRGOVAKA I uGOSTITELJSKA KOLA GOSPODARSKA KOLA VARADIN SREDNJA KOLA JASTREBARSKO SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA SREDNJA KOLA IVAN SELJANEc KRIEVcI

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc TIO ELS SAMOBORAc GOK JASTREB SREDNJOKOLAc IVAN SELJANEc

Mjesto
AKOVEc AKOVEc VARADIN SAMOBOR VARADIN JASTEBARSKO KOPRIVNIcA KRIEVcI

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Matija KIKELJ, Tomislav PINTARI, Ivor AFAR, Viktor GANEC, Zoran MUNAR, Denis GERGI, Karlo MARCIU, Dino PERI, Filip LUKA, Dino ELEZNJAK, Emil PLAVLJANI, Goran POSEDI Voditelj: Goran Karamarkovi, prof.

Drugoplasirana ekipa D TIO nastupila je u sastavu: Marko NOVAK, Alen BURJEK, Filip KOCIJAN, Tomislav RADIKOVI, Sreko SOVI, Matija GOLUB Dino BUKAL, Martin PLATUI, Nikola MLINARI, Moniko PONGRAC, Goran SLAVIEK, Boris VURUI Voditelj: Branko Augusti, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

GRADITELJSKA KOLA AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato uka, prof. Dubravka Kuni, prof. i Marijan Kuhari, prof.

Datum i mjesto:
07.04.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA GIMNAZIJA AKOVEc EKONOMSKA, TRGOVAKA I uGOSTITELJSKA KOLA PRVA GIMNAZIJA VARADIN GIMNAZIJA FRAN GALOVI MEDIcINSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA IVANA Z.DIJANKOVEOG SREDNJA KOLA JASTREBARSKO

Naziv D-a
EKONOMIST GIMNAZIJALAc SAMOBORAc SREDNJOKLAc GIMNAZIJALAc MEDIcA GIMNAZIJA KRIEVcI JASTREB

Mjesto
AKOVEc AKOVEc SAMOBOR VARADIN KOPRIVNIcA VARADIN KRIEVcI JASTEBARSKO

32

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D EKONOMIST nastupila je u sastavu: Marta GUNC, Mihaela KOPJAR, Dona JALUI, Ines SOBOAN, Magdalena OLTI, eljka FERAK, Sara VINKOVI, Maja ELEZNJAK Dorotea TOMAI, Jelena HEGEDU, Karolina KOLARI, Damira SUTNJAK Voditelj: Gordana Daj, prof.

Drugoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Tena HORVAT, Ivana KIKELJ, Mirna HORVAT, Sandra TRSTENJAK, Ana TOPLEK, Antonia ULJ, Ines VINKOVI, Leona JAKOVLJEV, Aleksandra MAKAROVA, Marija HRANILOVI, Sonja NIDARI, Ema PLAVLJANI Voditelj: Goran Karamarkovi, prof.

MLADII - SREDNJE KOLE

GIMNASTIKA
Organizator:
S ZAGREBAKE uPANIJE OSNOVNA KOLA BOGuMILA Josip uflaj, Jadranka Marku i TONIJA, SAMOBOR Petra Barii

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
26.02.2009., Samobor

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O SELNIcA I O VARADIN O PETRA ZRINSKOG I O AKOVEc

Naziv D-a
MLADOST PRVA O MLADOST PRVA

Mjesto
SELNIcA VARADIN JALABET AKOVEc

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Petar TOMI, David DURAN, Filip TOMI Leon HORVAT, Sandro FAJFAR Voditelj: Jadranka MARKU, prof.

2
Naziv D-a

Drugoplasirana ekipa D PRVA O nastupila je u sastavu: Matija VUGRINEC, Davor AMANOVI Karlo CESAREC, Matija MAGI, Davor FILIPOVI Voditelj: Ante SUDEC, prof.

Organizator:

S ZAGREBAKE uPANIJE

OSNOVNA KOLA BOGuMILA TONIJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip uflaj, Jadranka Marku, Petra Barii.

Datum i mjesto:
26.02.2009., Samobor

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O BOGuMILA TONIJA O MIHAELA ILOBODA I O VARADIN I O AKOVEc O I. K. SAKcINSKOG O STRAHONINEc

Mjesto
SAMOBOR SVETI MARTIN POD OKIEM VARADIN AKOVEc IVANEc STRAHONINEc

LOB OKI I OSNOVNA KOLA PRVA IKS VIHOR

1
DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D LOB nastupila je u sastavu: Lucija KOSABER, Lucija KIRSCHENHEUTER, Nina FRESL, Dora IVKOVI, Lara ELJ Voditelj: Hrvoje TIBOHAR, prof.

Drugoplasirana ekipa D OKI nastupila je u sastavu: Lena KOCIJAN, Nera HAIN, Hanja HAIN, Sara VELI Voditelj: Emil ANJEK, prof.

GODINJAK 2008./2009.

33

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

PLIVANJE
Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE PLIVAKI KLuB MEIMuRJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Velimir Maari, prof., Marinko Banii, prof., Zoran Lipi, prof.

Datum i mjesto:
06.04.2009., akovec

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
V O VARADIN I O VARADIN O PETAR ZRINSKI O KSAVERA . GJALSKOG I O AKOVEc O SV. NEDJELJA O OROSLAVLJE O uRO ESTER O BRAA RADI O BOGuMILA TONIJA

Naziv D-a
PETA I O V EKO TIGRII ZABOK PRVA ABAc ORO KOLARAc BRAA RADI LOB

Mjesto
VARADIN VARADIN ENKOVEc ZABOK AKOVEc SV. NEDJELJA OROSLAVLJE KOPRIVNIcA KOPRIVNIcA SAMOBOR

Prvoplasirana ekipa D PETA nastupila je u sastavu: Karlo SEKETIN, Petar SEKETIN, Karlo RAJN, Karlo PIKO, Jurica PAJTAK, Luka VIDOVI, Kreimir AVAR, Viktor OEG Voditelj: Lovorka MARUEVEC, prof.

Drugoplasirana ekipa D I O V nastupila je u sastavu: Matija AVIROVI, Jura POPOVI, Matija MELNJAK, Igor POKOS, Robert MILIJA, Matija ABIJAN, Sven MALOGORSKI, Adam ROMARI Voditelj: Nikola ALEKSI, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

PLIVAKI KLuB MEIMuRJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Velimir Maari, prof., Sinia Trajbar, prof., Goranka Hasanovi, prof.

Datum i mjesto:
06.04.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
III O AKOVEc II O VARADIN O STRAHONINEc O BOGuMILA TONIJA IV O VARADIN O uRO ESTER O SAMOBOR O BRAA RADI

Naziv D-a
ORLII II O VARADIN VIHOR LOB BELA IV KOLARAc STRANIK BRAA RADI

Mjesto
ENKOVEc VARADIN STRAHONINEc SAMOBOR VARADIN KOPRIVNIcA SAMOBOR KOPRIVNIcA

1
34

Prvoplasirana ekipa D ORLII nastupila je u sastavu: Dora NEDELJKO, Nera NEDELJKO, Klara BILI, Kristina SINANOVI, Tea FRANJI, Iva MAJERSKI, Andrea OREHOVEC, Rebeka ARI Voditelj: Zlata ZORKO, prof.

Drugoplasirana ekipa D II O VARADIN nastupila je u sastavu: Monika MARTINEZ, Mia BEDNJANI, Stela SERDAR, Hana VUKALOVI, Laura IPO, Nina BEROVI, Barbara KRANJEC, Ines MIKAC Voditelj: Goranka HASANOVI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

STOLNI TENIS
Organizator:
SD BJELOVARSKO -BILOGORSKE uPANIJE OSNOVNA KOLA IVANSKA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Dejana Bajsi-predsjednica, 28.01.2009., Mladen Dei, Jozo Jurkovi-lanovi Ivanska

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
I. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA uRO ESTER OSNOVNA KOLA DuGO SELO OSNOVNA KOLA LJuBE BABIA II. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA NOVI MAROF III. OSNOVNA KOLA I. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA DONJA STuBIcA OSNOVNA KOLA M. P. MIKINE OSNOVNA KOLA AuGuSTA cESAREcA OSNOVNA KOLA PETRA ZRINSKOG

Naziv D-a
I. OSNOVNA KOLA KOLARAc DuGO SELO JASTREB AK TORNADO MLADOST PRVA VIHOR OSVIT AMPION EKO TIGRII

Mjesto
VARADIN KOPRIVNIcA DuGO SELO JASTREBARSKO AKOVEc NOVI MAROF BJELOVAR BJELOVAR DONJA STuBIcA ELEKOVEc KRAPINA ENKOVEc

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D I. OSNOVNA KOLA nastupila je u sastavu: Nikola HORVAT , Martin VIDAEK, Marko VIDAEK Voditelj: Nikola ALEKSI

Drugoplasirana ekipa D KOLARAC nastupila je u sastavu: Matija STOJANOVI, Silvio GROBENSKI, Emilio GROBENSKI Voditelj: Matija RUAK

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA OSNOVNA KOLA HODOAN V. OSNOVNA KOLA I. OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA ENKOVEc OSNOVNA KOLA AZMA OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG OSNOVNA KOLA EMOVEc OSNOVNA KOLA DuGO SELO OSNOVNA KOLA GOLA OSNOVNA KOLA SIDONIJE R. ERDODY

Naziv D-a
ABAc HODOAN PETA PRVA EKO TIGRII ESMANSKI DABROVI ZABOK EMOVEc DuGO SELO PREKODRAVAc REKA

Mjesto
SVETA NEDELJA HODOAN VARADIN BJELOVAR ENKOVEc AZMA ZABOK EMOVEc DuGO SELO GOLA GORNJA RIJEKA

Prvoplasirana ekipa D ABAC nastupila je u sastavu: Ivana TUBIKANEC, Lucija MANDI, Lucija MAMI Voditelj: Ivana RODI

Drugoplasirana ekipa D HODOAN nastupila je u sastavu: Paula MARKATI, Marija AVORA Voditelj: Dragutin IMUNI

GODINJAK 2008./2009.

35

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

SD BJELOVARSKO -BILOGORSKE uPANIJE

OSNOVNA KOLA IVANSKA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dejana Bajsi-predsjednica, Ivana Rodi, Goran Mami-lanovi

Datum i mjesto:
03.02.2009., Ivanska

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ZAGREBAKE uPANIJE

SREDNJA KOLA DuGO SELO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zoran Horina, prof., Gordan Polan, prof., Robert Siladi, prof.

Datum i mjesto:
24.02.2009., Dugo Selo

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
SREDNJA KOLA DuGO SELO GIMNAZIJA VELIKA GORIcA ELEKTROSTROJARSKA KOLA GIMNAZIJA FRAN GALOVI GIMNAZIJA A.G.MATOA GIMNAZIJA AKOVEc EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA AKOVEc GIMNAZIJA BJELOVAR GIMNAZIJA DARuVAR SREDNJA KOLA KRAPINA PRVA GIMNAZIJA VARADIN OBRTNIKA KOLA KOPRIVNIcA

Naziv D-a
MARTIN GVG ELS GIMNAZIJALAc VIcTORIA GIMNAZIJALAc EKONOMIST MLADOST DRAL GAJ SREDNJOKOLAc OBRTNIK

Mjesto
DuGO SELO VELIKA GORIcA VARADIN KOPRIVNIcA ZABOK AKOVEc AKOVEc BJELOVAR DARuVAR KRAPINA VARADIN KOPRIVNIcA

Prvoplasirana ekipa D MARTIN nastupila je u sastavu: Matej MAMUT, Tomislav ANAR, Augustin PAPAK Voditelj: Zoran HORINA, prof.

Drugoplasirana ekipa D GVG nastupila je u sastavu: Mislav STIPETI, Filip VRANEI, Sven JAREBICA Voditelj: Gordan POLAN, prof.

Organizator:

S ZAGREBAKE uPANIJE

SREDNJA KOLA DuGO SELO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zoran Horina, prof., Gordan Polan, prof., Robert Siladi, prof.

Datum i mjesto:
24.02.2009., Dugo Selo

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA AKOVEc EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA AKOVEc EKONOMSKA,TRGOVAKA I uGOSTITELJSKA KOLA SAMOBOR PRVA GIMNAZIJA SREDNJA KOLA DuGO SELO MEDIcINSKA KOLA BJELOVAR SREDNJA KOLA DARuVAR GIMNAZIJA FRAN GALOVI SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA

Naziv D-a
GOK GIMNAZIJALAc EKONOMIST SAMOBORAc SREDNJOKOLAc MARTIN MEDIcINAR TENISIcA GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc

Mjesto
VARADIN AKOVEc AKOVEc SAMOBOR VARADIN DuGO SELO BJELOVAR DARuVAR KOPRIVNIcA KOPRIVNIcA

1
36

Prvoplasirana ekipa D GOK nastupila je u sastavu: Anja IVANUA, Petra PETEK, Martina JUKI Voditelj: Dubravka KUNI, prof.

Drugoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Jelena NOVAK, Anja NOVAK, Petra LEHKNEC Voditelj: Robert SILADI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

MLADII - SREDNJE KOLE

TENIS
Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE PRVA O AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sinia Striak, prof., eljko tefa, prof., Jagoda Mrdulja, prof.

Datum i mjesto:
27.03.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O JuRJA HABDELIA O VRBOVEc O uRO ESTER O A.N. GOSTOVINSKI I O AKOVEc II O AKOVEc O VLADIMIRA NAZORA VI O VARADIN II O VARADIN

Naziv D-a
JuRAJ HABDELI VALENTIN KOLARAc ANG PRVA AK POLET ESTA II O VARADIN

Mjesto
VELIKA GORIcA VRBOVEc KOPRIVNIcA KOPRIVNIcA AKOVEc AKOVEc DARuVAR VARADIN VARADIN

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D JURAJ HABDELI nastupila je u sastavu: Ivan LEVAR, Patrik KOVA, Bernard POEGA Voditelj: arko POPOVI, prof.

Drugoplasirana ekipa D VALENTIN nastupila je u sastavu: Karlo BONJAK, Andrija URAINA Voditelj: Damir IVEZI, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

PRVA O AKOVEc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sinia Striak, prof., Jagoda Mrdulja, prof., arko Popovi, prof.

Datum i mjesto:
30.03.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
PRVA O AKOVEc O JuRJA HABDELIA I O VRBOVEc I O VARADIN O LEGRAD III O AKOVEc O A. N. GOSTOVINSKI O VLADIMIR NAZOR VI O VARADIN

Naziv D-a
PRVA JuRAJ HABDELI VALENTIN PRVA LEGRAD ORLII ANG POLET ESTA

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D PRVA nastupila je u sastavu: Iva MEKOVEC, Lana NOVKOVI Voditelj: Sinia STRIAK prof.

Drugoplasirana ekipa D JURAJ HABDELI nastupila je u sastavu: Iva BAGO, Iva VAJDI, Iva RADMAN Voditelj: Jagoda MRDOLJA, prof.

GODINJAK 2008./2009.

37

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

AKOVEc VELIKA GORIcA VRBOVEc VARADIN LEGRAD AKOVEc KOPRIVNIcA DARuVAR VARADIN

STRELJATVO
Organizator:
S VARADINSKE uPANIJE S VARADINSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Knolmajer, Josip Plecko, Srecko Tkalcec

Datum i mjesto:
18.12.2008., Varadin

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
O ANTuNA MIHANOVIA EKA O JOSIP RuIcKA O K.. ALSKOG O DuBRAVA O GRGuRA KARLOVANA O ANTuN NEMI GOSTOVINSKI IV.O BJELOVAR O I.G.KOVAI I.O I.O O LJuBO BABI O NOVI MAROF

Naziv D-a
KLANJEc RIBAR ZABOK DuBRAVA MLADOST A.N.G. MLADOST GORAN I. OSNOVNA PRVA JASTREB TORNADO

Mjesto
KLANJEc KONANIcA ZABOK DuBRAVA uREVAc KOPRIVNIcA BJELOVAR SV. JuRAJ NA BREGu VARADIN AKOVEc JASTREBARSKO NOVI MAROF

Prvoplasirana ekipa D KLANJEC nastupila je u sastavu: Valentino KNEI, Josip IVANU, Tihomir KROFLIN Voditelj: Zdravko IVEKOVI

Drugoplasirana ekipa D RIBAR nastupila je u sastavu: Vanja VODJEREK, Mario FINEK, elimir PRHAL Voditelj: Katica BUNJEVAC

Organizator:

S VARADINSKE uPANIJE

SAVEZ VARADINSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Knolmajer, Josip Pleko, Sreko Tkalec

Datum i mjesto:
16.12.2008., Varadin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O GRGuRA KARLOVANA EKA O JOSIP RuIcKA O I.G.KOVAI O DuBRAVA O MIRKO PEREA O DONJA STuBIcA O VLADIMIR NAZOR O LJuBE BABIA

Naziv D-a
MLADOST RIBAR GORAN DuBRAVA MIRKO PEREA VIHOR PLAMEN JASTREB

Mjesto
uREVAc KONANIcA SV. JuRAJ NA BREGu DuBRAVA KAPELA DONJA STuBIcA KRIEVcI JASTREBARSKO

1
38

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Vanesa KOVAI, Martina MARKA, Anamarija POTKONJAK Voditelj: Danijel DOMILJANOVI

Drugoplasirana ekipa D RIBAR nastupila je u sastavu: Jana BARTO, Daria BREBER, Monika MATOEVI Voditelj: Garomir VRABEC

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

AH
Organizator:
S KRAPINSKO-ZAGORSKE uPANIJE O MATIJE GuPcA GORNJA STuBIcA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
elimir agar, eljko Popovi, Radovan cesarec

Datum i mjesto:
23.01.2009., Gornja Stubica

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
O uRO ESTER I. O VRBOVEc O ROVIE O SELNIcA O LJ. MODEcA O ESTA VARADIN O B. TONIJA O GORIAN O M.GuBEc O GRuBINO POLJE O K.. GJALSKI O PODRuTE Prvoplasirana ekipa D KOLARAC nastupila je u sastavu: Jurica SRBI, Matija OSTOVI, Ivan OREHOVEC, Petar FRKO Voditelj: Ivan PETRAS Drugoplasirana ekipa D ISKRA nastupila je u sastavu: Antonio MATI, Matej GRADIEK, Filip PAVI Lovro TURIN Voditelj: Ivo CRNOJA

Naziv D-a
KOLARAc ISKRA MRAV MLADOST IZVOR ESTA LOB TRNAVA MATIJA GuBEc MLADOST KG uK O PODRuTE

Mjesto
KOPRIVNIcA VRBOVEc ROVIE SELNIcA KRIEVcI VARADIN SAMOBOR GORIAN G.STuBIcA GRuBINO POLJE ZABOK PODRuTE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

1 2
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O VuKOVINA O EuGENA KuMIIA O MOLVE O LJuDEVITA MODEcA O VADIMIRA NAZORA O ROVIE O PODTuREN O TRIGOVA O OROSLAVJE O ANTuNA I IVANA KuKuLJEVIA II OSNOVNA KOLA VARADIN O LIJEPA NAA

Naziv D-a
VuKO EuGEN KuMII MLADOST IZVOR POLET MRAV PONOS TRIGOVA OROL TONIMIR II OSNOVNE KOLE TuHELJ

Mjesto
VuKOVINA VELIKA GORIcA MOLVE KRIEVcI DARuVAR ROVIE PODTuREN TRIGOVA OROSLAVJE VARADINSKE TOPIcE VARADIN TuHELJ

Prvoplasirana ekipa D VUKO nastupila je u sastavu: Ana AI, Ana ZAGORAC, Manuela DETELI, Lucija ROI Voditelj: Tatjana Sudar

Drugoplasirana ekipa D E. KUMII nastupila je u sastavu: Iva PERNAR, Ana Marija SENFER, Ana HEGEI, Lucija PUI Voditelj: Barica KOSI

GODINJAK 2008./2009.

39

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

S ZAGREBAKE uPANIJE

OSNOVNA KOLA Borislav Vidovi, eljko Matkun, eljko VuKOVINA tefa, Tatjana Sudar i Marijan Roi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

21.01.2009., Vukovina, Buevec

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

KROS
Organizator:
S KRAPINSKOZAGORSKE uPANIJE O KRAPINSKE TOPLIcE KRAPINSKE TOPLIcE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Fort, Branko Semov, Radovan cesarec

Datum i mjesto:
02.04.2009., Krapinske Toplice

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLIcE OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR OSNOVNA KOLA I. O..BJELOVAR OSNOVNA KOLA DR.IVAN NOVAK OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR OSNOVNA KOLA uRMANEc OSNOVNA KOLA KLINA SELA OSNOVNA KOLA u uLOVcu OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA OSNOVNA KOLA SVETI PETAR OREHOVEc OSNOVNA KOLA TRNOVEc

Naziv D-a
TOPLIcE HIGHLANDER PRVA GROMOVI PLAMEN uRMANEc JuNIOR TOMISLAV OKI MLADOST TRN

Mjesto
KRAPINSKE TOPLIcE SVETI ILIJA BJELOVAR MAcINEc KRIEVcI uRMANEc JASTREBARSKO uLOVAc SVETI MARTIN POD OKIEM OREHOVEc BARTOLOVEKI TRNOVEc

Prvoplasirana ekipa D TOPLICE nastupila je u sastavu: Josip OTARKO, Kristijan KISELJAK, Ivica FILIPAJ, Neven VNUK Voditelj: eljko FORT

Drugoplasirana ekipa D HIGHLANDER nastupila je u sastavu: Teo VURNEK, David SEVER, Vedran VLAHOVI, Ognjen MERGON Voditelj: Darko NOVAK

Organizator:

S KRAPINSKO-ZAGORSKE uPANIJE

O KRAPINSKE TOPLIcE KRAPINSKE TOPLIcE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Fort, Branko Semov, Radovan cesarec

Datum i mjesto:
02.04.2009., Krapinske Toplice

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLIcE OSNOVNA KOLA TRIGOVA OSNOVNA KOLA III. OSNOVNA KOLA AKOVEc OSNOVNA KOLA TRNOVITIcA OSNOVNA KOLA uRMANEc OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR KRIEVcI OSNOVNA KOLA I.O.. VRBOVEc OSNOVNA KOLA ROVIE OSNOVNA KOLA cESTIcA OSNOVNA KOLA GRGuRA KARLOVANA OSNOVNA KOLA IVAN KuKuLJEVI SAKcINSKI OSNOVNA KOLA SVETA NEDJELJA

Naziv D-a
TOPLIcE TRIGOVA ORLII MLADOST uRMANEc PLAMEN ISKRA S MRAV cESTIcA MLADOST IKS ABAc

Mjesto
KRAPINSKE TOPLIcE TRIGOVA AKOVEc TRNOVITIcA uRMANEc KRIEVcI VRBOVEc ROVIE CESTICA uREVAc IVANEc SVETA NEDJELJA

1
40

Prvoplasirana ekipa D TOPLICE nastupila je u sastavu: Nikolina PREIGALO, Kristina KEREP, Viktorija PEVEC, tefica NESEK Voditelj: eljko FORT

Drugoplasirana ekipa D TRIGOVA nastupila je u sastavu: Ana STANKOVI, Romana BOGDAN, Silvija TRSTENJAK, Lana HERJAVEC Voditelj: Srebrenka Petra ENJI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator:
SD BJELOVARSKO -BILOGORSKE uPANIJE

Rc KuKAVIcA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zdenko Kuna-predsjednik, Biserka Telebar, Mislav crnkovi-lanovi

Datum i mjesto:
08.04.2009., Rc Kukavica

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
GIMNAZIJA IVANA Z. DIJANOVEKOGA SREDNJA KOLA VRBOVEc STRuKOVNA KOLA uREVAc TEHNIKA, INDuSTRIJSKA I OBRTNIKA KOLA TEHNIKA KOLA STROJARSKA I PROMETNA KOLA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA ELEKTROSTROJARSKA KOLA

Naziv D-a
GIMNAZIJA KRIEVcI SOKOL PIcOK TIO TEHNIAR STROJAR EKONOMIST ELS

Mjesto
KRIEVcI VRBOVEc uREVAc AKOVEc BJELOVAR VARADIN AKOVEc VARADIN

MLADII- SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KRIEVCI nastupila je u sastavu: Luka HADROVI, Matija MATUS, Mihael NEMI, Emilio NEMI Voditelj: Ante TOMAS

Drugoplasirana ekipa D SOKOL nastupila je u sastavu: Hrvoje LOVRAK, Bla CAR PAVLIC Mateo UNI, Hrvoje MEDVEREC Voditelj: Slavko FUKAT

Organizator:
SD BJELOVARSKO -BILOGORSKE uPANIJE

Rc KuKAVIcA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zdenko Kuna-predsjednik, Biserka Telebar, Mislav crnkovi-lanovi

Datum i mjesto:
08.04.2009., Rc Kukavica

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Naziv kole
GIMNAZIJA IVANA Z. DIJANOVEKOGA GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA GIMNAZIJA BJELOVAR SREDNJA KOLA IVANA VEARA PRVA GIMNAZIJA VARADIN GOSPODARSKA KOLA GIMNAZIJA AKOVEc SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA EKONOMSKA, TRGOVAKA I uGOSTITELJSKA KOLA SREDNJA KOLA ZABOK EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA

Naziv D-a
GIMNAZIJA KRIEVcI VIKTORIA MLADOST MLADOST SREDNJOKOLAc GOK GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc SAMOBORAc GROM EKONOMIST

Mjesto
KRIEVcI ZABOK BJELOVAR IVANI GRAD VARADIN VARADIN AKOVEc KOPRIVNIcA SAMOBOR ZABOK VARADIN

Prvoplasirana ekipa D KRIEVCI nastupila je u sastavu: Antonia PETRI, Dijana PUKARI, Ana-Marija KOVA, Katarina BELJO Voditelj: Ante TOMAS

Drugoplasirana ekipa D VIKTORIA nastupila je u sastavu: Lana EMOVAN, Lucija VUKOVI, Marija LUKINA, Ivana LUKINA Voditelj: Miroslav KOMAR

GODINJAK 2008./2009.

41

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

BADMINTON
Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE II OSNOVNA KOLA AKOVEc / D AK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Marku, prof., Danijel Zadravec, Jagoda Mrdulja

Datum i mjesto:
11.02.2009., akovec

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
I. O AKOVEc O KARDINAL A. STEPINAc O S.R.ERDODY O I. N.JEMERIA

Naziv D-a
PRVA SOKOL REKA IZ GORNJE RIJEKE MLADOST

Mjesto
AKOVEc KRAI GONJA RIJEKA GRuBINO POLJE

PRVA MLADOST SOKOL REKA MLADOST REKA PRVA SOKOL

3 3 0 3

: : : :

0 1 3 0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0 :3 SOKOL MLADOST 3: 0

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

REKA PRVA

Prvoplasirana ekipa D PRVA nastupila je u sastavu: Mislav ABRAMOVI, Viktor RUI, Jura OLJA Voditelj: Marinko HORVAT, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

II OSNOVNA KOLA AKOVEc / D AK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Marku, prof., Danijel Zadravec, Jagoda Mrdulja

Datum i mjesto:
11.02.2009., akovec

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O NEDELIE O JuRJA HABDELIA O AZMA O S.R.ERDODY IV O VARADIN

Naziv D-a
PuME JuRJA HABDELIA ESMANSKI DABROVI REKA IZ GORNJE RIJEKE BELA IV

Mjesto
NEDELIE VELIKA GORIcA AZMA GONJA RIJEKA VARADIN

Rezultati
ESMANSKI DABROVI REKA PRAZNO REKA PRAZNO ESMANSKI DABROVI BELA IV. JuRJA HABDELIA PuME JuRJA HABDELIA PuME BELA IV. 2 0 0 2 3 3 : : : : : : 3 3 3 3 1 1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
1 : 3 REKA ESMANSKI DABROVI 0 : 3

1
42

JuRJA HABDELIA PuME

Prvoplasirana ekipa D PUME nastupila je u sastavu: Marina BAKSA, Kristina MIKULJAN, Jelena NOVAK Voditelj: eljko JAGEC, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

TEHNIKA INDuSTRIJSKA I Damir Marku, prof., Ostovi lehta 13.03.2009., OBRTNIKA KOLA AKOVEc Tatjana, prof., Vinko Vrban, prof. akovec

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
GIMNAZIJA AKOVEc SREDNJA KOLA JASTREBARSKO MEDIcINSKA KOLA BJELOVAR SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA PRVA GIMNAZIJA VARADIN

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc JASTREB MEDIcINAR SREDNJOKOLAc SREDNJOKOLAc

Mjesto
AKOVEc JASTREBARSKO BJELOVAR KOPRIVNIcA VARADIN

Rezultati

MLADII- SREDNJE KOLE

MEDIcINAR PRAZNO SREDNJOKOLAc PRAZNO SREDNJOKOLAc MEDIcINAR JASTREB SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc JASTREB

3 3 3 3 3 0

: : : : : :

0 0 1 1 0 3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0 : 3 SREDNJOKOLAc MEDIcINAR 2 : 3

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

JASTREB GIMNAZIJALAc

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Matija HRANILOVI, Marin KUHARI Luka VLAHEK Voditelj: Robert SILADI, prof.

Organizator:
SK MEIMuRSKE uPANIJE

TEHNIKA INDuSTRIJSKA I Damir Marku, prof., 12.03.2009., OBRT. KOLA AKOVEc Matija ciglar, prof., Vinko Vrban, prof. akovec

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
SREDNJA KOLA JASTREBARSKO GIMNAZIJA BJELOVAR GIMNAZIJA AKOVEc ELEKTROSTROJARSKA KOLA V SREDNJA KOLA KOPRIVNIcA

Naziv D-a
JASTREB MLADOST GIMNZIJALAc ELS SREDNJOKOLAc

Mjesto
JASTREBASKO BJELOVAR AKOVEc VARADIN KOPRIVNIcA

Rezultati

PRAZNO ELS MLADOST ELS MLADOST PRAZNO GIMNAZIJALAc JASTREB SREDNJOKOLAc JASTREB SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc

0 3 3 0 0 2

: : : : : :

3 1 0 3 3 3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0 : 3 GIMNAZIJALAc ELS 3 : 1

MLADOST JASTREB

Prvoplasirana ekipa D JASTREB nastupila je u sastavu: Jana FRKONJA, Ines JELENI, Josipa TRAKI Voditelj: Milivoj MATULIN, prof.

GODINJAK 2008./2009.

43

POLUZAVRNICA - SKUPINA CENTAR

DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

MALI NOGOMET
Organizator:
SD VuKOVARSKO-SRIJEMSKE uPANIJE O IVANA KOZARcA uPANJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Krum Stevanovski, Kreimir Pavii, Jaroslav eba

Datum i mjesto:
24.03.2009., upanja

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O A. HARAMBAIA O MARKOVAc O FRA KAJE ADIA O VLADIMIRA NAZORA O I. G. KOVAIA O IVANA KOZARcA

Naziv D-a
A. HARAMBAI VRBOVAc SLAVONAc MLADOST GORAN IVAN KOZARAc

Mjesto
DONJI MIHOLJAc VRBOVA PLETERNIcA VIROVITIcA AKOVO uPANJA

Grupa A
MLADOST IVAN KOZARAc VRBOVAc MLADOST IVAN KOZARAc VRBOVAc 2:1 2:2 2:4

Grupa B
GORAN SLAVONAc A. HARAMBAI GORAN SLAVONAc A. HARAMBAI 1:7 1:1 2:3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:5 MLADOST SLAVONAc 4:6

1
1. 2. 3. 4. 5. 6.

VRBOVAc A. HARAMBAI

Prvoplasirana ekipa D A. HARAMBAI nastupila je u sastavu: Mario VODOPIJA, Filip VERER, Hrvoje IMUNOVI, Luka OBIVA, Josip IVKOVI, Luka MANDARI, Ivan ERI, Mijo PETRIEVI, Stefan JANKOVI, Niko MAJSTOROVI, Benjamin, BERTA, eljko RONTA Voditelj: Renatto OTT

Organizator:

SD VuKOVARSKO -SRIJEMSKE uPANIJE

TEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIA VINKOVcI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nema podataka.

Datum i mjesto:
19.03.2009., Vinkovci

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
GEODETSKA KOLA SREDNJA KOLA SREDNJA KOLA STRuKOVNA KOLA ELEKTROTEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIASREDNJA KOLA

Naziv D-a
GRADOS SREDNJOKOLAc ELEKTROTEHNIAR VIROVITIcA TEHNIAR PAKRAc

Mjesto
OSIJEK VALPOVO NOVA GRADIKA VIROVITIcA VINKOVcI PAKRAc

Grupa A
SREDNJOKOLAc TEHNIAR TEHNIAR ELEKTROTEHNIAR SREDNJOKOLAc ELEKTROTEHNIAR 4:2 8:9 2:1

Grupa B
VIROVITIcA PAKRAc PAKRAc GRADOS VIROVITIcA GRADOS 6:6 1:7 2:5

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:4 VIROVITIcA ELEKTROTEHNIAR 3:2

1
44

SREDNJOKOLAc GRADOS

Prvoplasirana ekipa D GRADOS nastupila je u sastavu: Matija TOMINAC, Marko LEKOVI, Dino KARIN, Vedran PETRIEVI, Slavko LIJI, Hrvoje UREK, Zvonimir GREGI, Zvonimir HORVAT, Alen LIOVI, Aron STEINBRUCKNER, Denis SIMAEK, Ivan DOMINIKOVI Voditelj: Snjeana MEREP

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati

KOARKA
Organizator:
S BRODSKO-POSAVSKE S BRODSKO-POSAVSKE Mario Mati, Vladimir Kosi, uPANIJE uPANIJE Bruno tefanek

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

07.04.2009., Grain, D O Vjekoslav Klai

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O IVAN GORAN KOVAI O MATIJE PETRA KATANIA O ANTuN MIHANOVI O IVANE BRLI MAuRANI O JOSIPA KOZARcA O FRA. KAJE ADIA

Naziv D-a
GORAN JOVALIJA MIHANOVI 95. IBM MLADOST TREA SLAVONAc

Mjesto
AKOVO VALPOVO SLAVONSKI BROD VIROVITIcA VINKOVcI PLETERNIcA

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
MIHANOVI 95. GORAN SLAVONAc MIHANOVI 95. GORAN SLAVONAc 38 : 42 26 : 66 38 : 34

Grupa B
MLADOST TREA IBM JOVALIJA MLADOST TREA IBM JOVALIJA 50 : 59 62 : 32 28 : 67

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
30 : 26 MIHANOVI 95. IBM 61 : 39

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

GORAN JOVALIJA

Prvoplasirana ekipa D GORAN nastupila je u sastavu: Dominik KUKI, Dino AR, Marko GADI, Filip ERAVICA, Filip BOGDANOVI, Domagoj KALAMUT, Ante TOLUI, Borna PATRUN, Nikola JURI, Stjepan KRPAN, Zvonimir MARIJANOVI Voditelj: Goran AR

Organizator:

S BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE

S BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Kosi, Ivana aki, Bruno tefanek

Datum i mjesto:

06.04.2009., Slavonski Brod, D O Dragutin Tadijanovi

Naziv kole
O VLADIMIR NAZOR O ANTuNA GuSTAVA MATOA O ANTuN MIHANOVI O IVANA KOZARcA O MLADOST O JuLIJA KEMPFA

Naziv D-a
MLADOST MLADOST MIHANOVI 95. IVAN KOZARAc MLADOST SLOGA

Mjesto
AKOVO AINcI SLAVONSKI BROD uPANJA OSIJEK POEGA

Rezultati
Grupa A
MIHANOVI 95. SLOGA MLADOST - () MIHANOVI 95. SLOGA MLADOST - () 29 : 6 38 : 20 25 : 50

Grupa B
MLADOST - (OS) IVAN KOZARAc MLADOST - () MLADOST - (OS) IVAN KOZARAc MLADOST - () 29 : 44 49 : 22 14 : 36

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
44 : 42 MIHANOVI 95. IVAN KOZARAc 37 : 33

MLADOST - () MLADOST - ()

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Matea KELAVA, Petra OLA, Sara SVALINA, Ena BORAS, Marina BLAEVI, Sanja AJKOVAC, Matea KUNA Ena MACANGA, Marija PRANJKOVI, Nikolina ETKA, Barbara VUKADIN Voditelj: Marko VUI

GODINJAK 2008./2009.

45

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S POEKO SLAVONSKE S POEKO SLAVONSKE uPANIJE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Goran Mlakar, prof., Zlatko Kraker, prof., Kreimir Lonar, prof.

Datum i mjesto:
18.03.2009., Poega

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SREDNJA KOLA VALPOVO GIMNAZIJA A.G.MATOA SREDNJA MEDIcINSKA KOLA GIMNAZIJA POEGA SREDNJA KOLA STJEPAN IVI EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc MLADOST 96 S.M.. GIMNAZIJA VIcTORIA MLADOST

Mjesto
VALPOVO AKOVO SLAVONSKI BROD POEGA ORAHOVIcA VINKOVcI

Grupa A
S.M.. MLADOST MLADOST 96 S.M.. MLADOST MLADOST 96 61 : 42 39 : 36 40 : 58

Grupa B
SREDNJOKOLAc VIcTORIA GIMNAZIJA SREDNJOKOLAc VIcTORIA GIMNAZIJA 49 : 20 32 : 47 34 : 37

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
44 : 33 GIMNAZIJA S.M.. 41 : 49

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

SREDNJOKOLAc MLADOST 96

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Marko ESTANJ, Matija MEKO, Marko MARJANEVI, Benjamin MESI, Matija IMI-JELI, Jurica MIHAI, Goran ABRAMI, Igor PALOH, Mario RAI, Mario BUDIMIR, Luka PANDURI, Luka MARUI Voditelj: Boris IMI, prof.

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

GIMNAZIJA A. G. MATOA, AKOVO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jozo Drljepan, prof. mentor, Miro ola, prof. i Petar Koren

Datum i mjesto:
26.03.2009., akovo

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
EKONOMSKA KOLA I. GIMNAZIJA GIMNAZIJA A. G. MATOA KLASINA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIA GIMNAZIJA SREDNJA KOLA STJEPAN IVI

Naziv D-a
EKONOMIK GYMNIcuS MLADOST 96. KLASIAR uGI VIcTORIA

Mjesto
POEGA OSIJEK AKOVO SLAVONSKI BROD uPANJA ORAHOVIcA

Grupa A
KLASIAR uGI GYMNIcuS KLASIAR uGI GYMNIcuS 42 : 39 38 : 33 19 : 40

Grupa B
MLADOST 96. EKONOMIK VIcROTIA MLADOST 96. EKONOMIK VIcTORIA 23 : 49 32 : 40 50 : 18

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
52 : 19 MLADOST 96. KLASIAR 41 : 39

1
46

EKONOMIK GYMNIcuS

Prvoplasirana ekipa D EKONOMIK nastupila je u sastavu: Maja TRNOKOP, Petra ERCEGOVI, Sanja TEKAVI, Mateja NOVAK, Tea BUDIMI, Ivona KLOBUAR, Kristina PILA, Antonija DRENJAK, Katarina FLISAR, eljka IAK, Jasmina JURI, Ivona AVAR Voditelj: Hajrudin KURTAGI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

RUKOMET
Organizator:
S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE O MLADOST OSIJEK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Lovri, Marko igi, Katica Ile

Datum i mjesto:
23.03.2009., Osijek

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O MLADOST O KRALJA TOMISLAVA O M. A. RELKOVI O A. KANILIA O I. B. MAuRANI O A. cESAREc

Naziv D-a
MLADOST TOMISLAV M. A. RELKOVI SOKOLOVAc IBM MLADOST

Mjesto
OSIJEK NAIcE DAVOR POEGA VIROVITIcA IVANKOVO

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
MLADOST (OS) MLADOST (IVANK) MLADOST (IVANK) M. A. RELKOVI M. A. RELKOVI MLADOST (OS) 25 : 17 10 : 16 9 : 26

Grupa B
TOMISLAV SOKOLOVAc IBM SOKOLOVAc IBM TOMISLAV 19 : 17 16 : 17 15 : 19

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
17 : 14 SOKOLOVAc M. A. RELKOVI 13 : 14

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

MLADOST OSIJEK TOMISLAV

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Luka KRALJEVI, Matej MARINOVI, Tino ATELJEVI, Dino VUKUI, Domagoj NEDI, Dominik IMATI, Fran GLAVOTA, Toni BARBI, Luka PATRUN, Vlatko RANOGAJAC, Ivan PAI, Ante OI Voditelj: Nema podataka.

Organizator:

S VIROVITIKOPODRAVSKE uPANIJE

O IVANE BRLI MAuRANI - VIROVITIcA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
elimir Holer, Mario Rui, Zlatko Tot

Datum i mjesto:
08.04.2009., Virovitica

Naziv kole
IVANE BRLI MAuRANI MATIJA ANTuN RELJKOVI OSNOVNA KOLA DARDA IVAN GORAN KOVAI IVAN METROVI VILIMA KORAJcA

Naziv D-a
IBM TOMISLAV DARDA GORAN MLADOST IJAK

Mjesto
VIROVITIcA cERNA DARDA AKOVO VRPOLJE KAPTOL

Rezultati
Grupa A
IBM IJAK DARDA BM IJAK DARDA 30 : 5 14 : 23 12 : 17

Grupa B
TOMISLAV MLADOST GORAN TOMISLAV MLADOST GORAN 18 : 10 3 : 11 9 : 11

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
26 : 17 DARDA GORAN 17 : 7

IBM TOMISLAV

Prvoplasirana ekipa D IBM nastupila je u sastavu: Matea MATANI, Maja FERENEVI, Kristina SMILJI, Anamarija MIKULI, Sara PIRANEC, Margareta KRUELJ, Tea BALINT, Marija UTALO, Matea MIKOLI, Lucija SABO, Iva GALETI, Tea FEKETIJA Voditelj: Zlatko TOT, prof.

GODINJAK 2008./2009.

47

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S VIROVITIKOPODRAVSKE GIMNAZIJA PETRA elimir Holer, Milan Bergman, uPANIJE PRERADOVIA - VIROVITIcA Mario Rui

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
01.04.2009., Virovitica

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA MATIJA MESI SREDNJA STRuKOVNA KOLA RuER BOKOVI I GIMNAZIJA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA TEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIA SREDNJA KOLA PAKRAc

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc EKOST GYMNIcuS GIMNAZIJA TEHNIAR S PAKRAc

Mjesto
SLAVONSKI BROD AKOVO OSIJEK VIROVITIcA VINKOVcI PAKRAc

Grupa A
GIMNAZIJA S PAKRAc EKOST GIMNAZIJA S PAKRAc EKOST 19 : 15 19 : 19 14 : 22

Grupa B
TEHNIAR GIMNAZIJALAc GYMNIcuS TEHNIAR GIMNAZIJALAc GYMNIcuS 19 : 21 23 : 16 15 : 14

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
23 : 17 GIMNAZIJA GYMNIcuS 12 : 15

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

GIMNAZIJALAc EKOST

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Miran ILI, Ivo ILI, Ivan MIKI, Mislav STANKOVI, Ivan VUKOVI, Ivan BRAJKOVI, Josip STANI, Ivan BABI, Franjo LACKOVI, Robert FILIPOVI Voditelj: Alen MELJEEVI ,prof.

Organizator:

S S BRODSKO-POSAVSKE Davorin Bai, Josip Samardi, BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE uPANIJE Bruno tefanek

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:

23.03.2009., D Brod Slavonski Brod

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA I. GIMNAZIJA OSIJEK GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA SREDNJA MEDIcINSKA KOLA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA

Naziv D-a
GIMNAZIJA GYMNIcuS MLADOST 96 MLADOST S.M.. KLAS

Mjesto
VIROVITIcA OSIJEK AKOVO VINKOVcI SLAVONSKI BROD POEGA

Grupa A
GIMNAZIJA S.M.. MLADOST 96 GIMNAZIJA S.M.. MLADOST 96 18 : 12 12 : 17 11 : 12

Grupa B
KLAS GYMNIcuS MLADOST KLAS GYMNIcuS MLADOST 7 : 26 17 : 11 17 : 8

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
21 : 17 MLADOST 96 MLADOST 27 : 17

1
48

GIMNAZIJA GYMNIcuS

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Una RUDANOVI, Ivana DAMJANKOV, Ana REP, Maa IVANEVI, Ines GVOJI, Helena-Ena HABIJANI, Tea PETKOVI, Marina IVANEVI, Marijeta VIDAK, Marija VELIAN, Kristiana ZEEVI, Tena MIO Voditelj: Darko MEIMOREC

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ODBOJKA
Organizator:
S POEKO SLAVONSKE uPANIJE S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Kraker, prof., Goran Mlakar, prof., Kreimir Lonar, prof.

Datum i mjesto:
31.03.2009., Poega

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O.. AuGuSTA cESARcA O.. IVAN GORAN KOVAI O.. STJEPANA RADIA O.. VINJEVAc O.. MIROSLAVA KRLEE O.. IVANE BRLI MAuRANI

Naziv D-a
MLADOST GORAN KuNE VINJA DESETIcA I.B.M.

Mjesto
IVANKOVO SLAVONSKI BROD AGLIN OSIJEK EPIN VIROVITIcA

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
MLADOST I.B.M. VINJA MLADOST I.B.M. VINJA 2:0 1:2 0:2

Grupa B
KuNE GORAN DESETIcA KuNE GORAN DESETIcA 0:2 0:2 2:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:1 VINJA KuNE 1:2

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

MLADOST GORAN

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Matej BARI, Luka KATI, Luka KOSTI, Josip NUJI, Mario PANDA, Damir ARAVANJA, Mario POLJARI, Danijel BEGOVI, Ivan JELII, Antonio KOLAKUI, Matej MATIJEVI, Sven PANDA Voditelj: Igor MILIEVI, prof.

Organizator:

SD VuKOVARSKO-SRIJEMSKE uPANIJE

O A. cESAREc IVANKOVO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

eljko Pulji, Stipe Tomi, Josip Gidulin, 01.04.2009., Ivan Baruni, Igor Milievi Ivankovo

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O AuGuST cESAREc O MIROSLAV KRLEA O VLADIMIR NAZOR O VLADIMIR NAZOR O DOBRIA cESARI O PETAR PRERADOVI

Naziv D-a
MLADOST DESETIcA NAZOR NAZOR SOKOL SOKOL

Mjesto
IVANKOVO EPIN EPIN SLAVONSKI BROD POEGA PITOMAA

Rezultati
Grupa A
SOKOL (PIT.) DESETIcA NAZOR SL. BROD SOKOL (PIT.) NAZOR SL. BROD DESETIcA 0 : 2 2 : 0 0 : 2

Grupa B
SOKOL POEGA MLADOST NAZOR EPIN SOKOL POEGA NAZOR EPIN MLADOST 0 : 2 2 : 0 0 : 2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2 : 0 NAZOR EPIN NAZOR SL. BROD 2 : 0

MLADOST DESETIcA

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Mirna GAZI, Ivana JELI, Petra MAJI, Anna Marija MAJI-MAZUL, Nikolina MARKANOVI, Iva BARUNI, Maria Magdalena PETRIEVI, Ivana BOGOVI, Marija MILOS, Dora KATI, Gabriela HODAK, Barbara VUKI Voditelj: Ivan BARUNI

GODINJAK 2008./2009.

49

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

SD VuKOVARSKO SRIJEMSKE uPANIJE

GIMNAZIJA MATIJE A NTuNA RELJKOVIA VINKOVcI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Stipe Tomi, Ivica Kos, Jozo kegro

Datum i mjesto:
25.03.2009., Vinkovci

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
III. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA KLASINA GIMNAZIJA GIMNAZIJA M. A. REKLJKOVIA GIMNAZIJA SREDNJA KOLA

Naziv D-a
PRIMAG VIKTORIJA KLASIAR POLET GIMNAZIJA MARuL

Mjesto
OSIJEK OSIJEK SLAVONSKI BROD VINKOVcI POEGA SLATINA

Grupa A
KLASIAR PRIMAG KLASIAR GIMNAZIJA PRIMAG GIMNAZIJA 1:2 2:0 2:0

Grupa B
POLET MARuL POLET VIKTORIJA MARuL VIKTORIJA 2:0 1:2 0:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
1:2 KLASIAR POLET 2:0

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

VIKTORIJA PRIMAG

Prvoplasirana ekipa D PRIMAG nastupila je u sastavu: Ivan KORI, Hrvoje KRISTEK, Ivan DURI, Luka MIHAJLOVI, Tomislav SKOKO, Matej ZBILJSKI, Matej ULJ, Matej STANI, Matej KRSTANOVI Voditelj: Ivica BUKOVAC, prof

Organizator:

S S Damjan akula, Josip Samardi, BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE Bruno tefanek

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


24.03.2009., Slavonski Brod

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA MATIJE ANTuNA RELJKOVIA EKONOMSKA I uPRAVNA KOLA OSIJEK SREDNJA KOLA VALPOVO SREDNJA KOLA MARKA MARuLIA GIMNAZIJA MATIJA MESI SREDNJA KOLA PAKRAc

Naziv D-a
POLET EKONOMAc SREDNJOKOLAc MARuL GIMNAZIJALAc S PAKRAc

Mjesto
VINKOVcI OSIJEK VALPOVO SLATINA SLAVONSKI BROD PAKRAc

Grupa A
SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc POLET SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc POLET 2:0 2:0 0:2

Grupa B
S PAKRAc EKONOMAc MARuL S PAKRAc EKONOMAc MARuL 0:2 2:0 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 MARuL SREDNJOKOLAc 0:2

1
50

POLET EKONOMAc

Prvoplasirana ekipa D POLET nastupila je u sastavu: Maja LOVRI, Josipa DEBELJAK, Ivana GRUBEA, Darija BIANI, Marina ANTOLOVI, Kristina ITUM, Josipa KRALJEVI, Ivana MII, Mirna BELJAN, Ana PREDOVAN, Mateja PAVLOVI Voditelj: Jozo kegro

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ATLETIKA
Organizator:
S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE O IVANA FILIPOVIA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Kraljevi, Marin Matijevi i Gordana Lucijak

Datum i mjesto:
21.04.2009., Osijek

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O A.G.MATO O I.BRLI-MAuRANI O IVANA FILIPOVIA O BARTOLA KAIA O ZDENKA TuRKOVIA O DRAGuTIN TADIJANOVI O PETRA PRERADOVIA O TENJA O MATO LOVRAK O JuLIJA KEMPFA

Naziv D-a
AGMA IBM FILIPOVIKA NOVOSELAc VIHOR JEDANAESTERAc SOKOL GINKO BEDEM SLOGA

Mjesto
VINKOVcI VIROVITIcA OSIJEK VINKOVcI KuTJEVO SLAVONSKI BROD PITOMAA TENJA NOVA GRADIKA POEGA

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D AGMA nastupila je u sastavu: Vedran DUNATOV, Marko BRKI, Domagoj EMPEROVI, Dominik ZAGORC, Luka MIJOKOVI, Juraj HRGOVI, Mateo PAPAC, Matej KUZMI, Josip RAVNJAK, Mihovil MEDI, Filip AVAR, Matej NIKOLI Voditelj: Hrvoje BAI

2
Naziv D-a
MLADOST MLADOST MLADOST IBM KuNA FILIPOVIKA VIHOR FRANKOPAN SOKOL SLOGA

Drugoplasirana ekipa D IBM nastupila je u sastavu: Kristijan OJDANI, Marko MANOJLOVI, Kristijan MEDI, Alen BERDA, Matej DEVI, Ivan DEVI, Matko DUVNJAK, Josip MILKOVI, Denis KOVA, Ilija VIDOVI, Hrvoje VUKOVI, Marko DOMJANI Voditelj: Zlatko TOT

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

O IVANA FILIPOVIA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sanja Srnovi, Dejana Babi i Dubravka Ledenan-Kutro

Datum i mjesto:
21.04.2009., Osijek

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. O AuGuST cESAREc O JOSIPA LOVRETIA O LJuDEVITA GAJA O I.BRLI-MAuRANI O ANTE STAREVIA O IVANA FILIPOVIA O ZDENKA TuRKOVIA O F.K.FRANKOPANA O PETRA PRERADOVIA O JuLIJA KEMPFA IVANKOVO OTOK N.GRADIKA VIROVITIcA REETARI OSIJEK KuTJEVO OSIJEK PITOMAA POEGA

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Mirna GAZI, Lorena BALI, Marija MILOS, Ivana BOGOVI, Antonija DAMJANOVI, Nikolina MARKANOVI, eljka GELA, Ivana JELI, Kristina STANI, Ivona PAIN Marija Magdalena PETRIEVI, Andreja PRLI Voditelj: Katica GUDLIN

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Kristina MIJI, Miagiancarla GOTOVAC, Darija AJTOVI, Mateja SLUGANOVI, Valerija TADI, Dunja II, Katarina LUKA, Valentina TADI, Nikolina JELI, Tea II, Kristina JAKOVAC, Magdalena ARI Voditelj: Marko PERVAN

GODINJAK 2008./2009.

51

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.

Naziv kole

Mjesto

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

I. GIMNAZIJA OSIJEK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Arman Schussler, Drago Siber, Marin Mtijevi

Datum i mjesto:
21.04.2009., Osijek

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
POLJOPRIVREDNO-uMARSKA KOLA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA STROJARSKA TEHNIKA KOLA OBRTNIKA KOLA POEGA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA TEHNIKA KOLA GIMNAZIJA NOVA GRADIKA SREDNJA KOLA VALPOVO INDuSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA

Naziv D-a
AGRO MLADOST STROTERS OBRTNIK KOLSKI KLuB GIMNAZIJA TEHNIAR GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc MLADI OBRTNIK

Mjesto
VINKOVcI VINKOVcI OSIJEK POEGA VIROVITIcA POEGA NOVA GRADIKA VALPOVO SLAVONSKI BROD

Prvoplasirana ekipa D AGRO nastupila je u sastavu:

Josip HALUKA, Marko TERZI, Adam VOVRA, Dario RUGAEVI, Alen BRAJKOVI, Igor JOZI, Josip DOMAZET, Zvonimir NAKI, Bla JAKI, Mario KUZMI, Stjepan STRUKAR, Pavo DEKANI Voditelj: Antonija KEGRO

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Kreimir JURI, Vjeran KOF, Petar MAJI, Ante PERAK, Toni MASLOV, Hrvoje KRUTICA, Stjepan VOVRA, Dominik MARINI, Antonio MITRAFOVI, Marko avka, Ivan Pavii, Luka Muenjak Voditelj: Kreimir TOMI, prof.

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

I. GIMNAZIJA OSIJEK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Arman Schussler, Drago Siber, Marin Mtijevi

Datum i mjesto:
21.04.2009., Osijek

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. I. GIMNAZIJA OSIJEK EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA SREDNJA KOLA PITOMAA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA KOLA DR. A. TAMPARA EKONOMSKA I uPRAVNA KOLA (bez plasmana) GYMNIcuS MLADOST PITOMAA KOLSKI KLuB GIMNAZIJA MEDIVET EKONOMAc OSIJEK VINKOVcI PITOMAA VIROVITIcA VINKOVcI OSIJEK

1
52

Prvoplasirana ekipa D GYMNICUS nastupila je u sastavu: Sanja OLOVI, Matea MAJDANDI, Vedrana PAVLOVI, Ana ERAVICA, Iva CULEK, Leona VUKMIROVI, Antonela PROLI, Ivona DUBRAVAC, Ivana UNUKI, Kasandra MUSOVI, Ana ANTOLOVI, Jasna KRSTANOVI Voditelj: Drago SIBER, prof.

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Klaudija MILI, Sandra KRIANOVI, Lea KRALJEVI, Ana-Marija KARAKA, Melita MASALJEVI, Iva ERE, Tea ARAVANJA, Veronika KALTAZI, Danijela Barii, Ana Mijokovi, Nikolina Strukar, Boana Hob Voditelj: Zvonimir POLJARI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

MLADII - SREDNJE KOLE

GIMNASTIKA
Organizator:
S S BRODSKO-POSAVSKE BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Lidija Vargi, Dina Vuini, Bruno tefanek 26.03.2009., Slavonski Brod

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O FRANA KRSTE FRANKOPANA O JuLIJA KEMPFA O MATIJE PETRA KATANIA O IVANA GORANA KOVAIA O BARTOLA KAIA O ANTuN MIHANOVI O IVAN GORAN KOVAI O ZDENKA TuRKOVIA

Naziv D-a
D FRANKOPAN D SLOGA D JOVALIJA D PODMLADAK D BARTOLA KAIA D MIHANOVI `95. D GORAN D VIHOR

Mjesto
OSIJEK POEGA VALPOVO VINKOVcI VINKOVcI SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD KuTJEVO

DJEACI- OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prvoplasirana ekipa D FRANKOPAN nastupila je u sastavu: Matija LIVANI, Domagoj VOLMUT, Toni RADI, Andrej VUKELI, Andrej KOROSTELJEV Voditelj: Vlatka ALUI

Drugoplasirana ekipa D SLOGA nastupila je u sastavu: David LOJBER, Ivan Zvonimir JURKOVI, Matija MANDI, Alen BOI, Marko RSTI Voditelj: Dario PISKER, prof.

Organizator:

S S BRODSKO-POSAVSKE BRODSKO-POSAVSKE uPANIJE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Lidija Vargi, Dina Vuini, Bruno tefanek 26.03.2009., Slavonski Brod

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O DR. FRANJO TuMAN O VLADIMIR NAZOR O JAGODE TRuHELKE O BLAGE ZADRE O ANTuNA BAuERA O IVAN GORAN KOVAI O JuLIJA KEMPFA O DOBRIA cESARI

Naziv D-a
D BARANJA D NAZOR D JAGODA D SOKOL D GOLuBIcA D GORAN D SLOGA D SOKOL

Mjesto
BELI MANASTIR SLAVONSKI BROD OSIJEK VuKOVAR VuKOVAR SLAVONSKI BROD POEGA POEGA Drugoplasirana ekipa D NAZOR nastupila je u sastavu: Josipa LEKO, Antonija LEKO, Lana PAPIGA, Andrea MITROVI, Tea JELI Voditelj: Robert SMUDA

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D BARANJA nastupila je u sastavu: Ana VAAREVI, Tijana PLIGL, Martina LAPTO, Ines MEZGA, Dajana MRA Voditelj: Ladislav UTORA

GODINJAK 2008./2009.

53

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

PLIVANJE
Organizator:
S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE O FRAN KRSTE FRANKOPANA OSIJEK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sanda Gai, Zlatko urkovi, Filipina arga

Datum i mjesto:
23.02.2009., Osijek

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O F.K. FRANKOPANA O I. FILIPOVIA O I.G. KOVAI O V. NAZOR

Naziv D-a
FRANKOPAN FILIPOVIKA PODMLADAK VIHOR

Mjesto
OSIJEK OSIJEK VINKOVcI VINKOVcI

1 1

Prvoplasirana ekipa D FRANKOPAN nastupila je u sastavu: Matej GRGI, Andrej VUKELI, Zvonimir GRIZELJ, Toni RADI, Kruno KADOVI, Patrik DEBELJAK, Sven LATINOVI, Ervin GABELA Voditelj: Vlatka ALUI, prof.

2 2

Drugoplasirana ekipa D FILIPOVIKA nastupila je u sastavu: Matteo RAKITI, Mateo HVALEC, David ZIMA, Ivan MITAR, Luka JAKOBOVI, Josip ZEKO, Matko URO, Filip KOVAEVI Voditelj: Zvonimir E, prof.

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole Naziv D-a
FILIPOVIKA FRANKOPAN PODMLADAK

Mjesto
OSIJEK OSIJEK VINKOVcI

1. O I. FILIPOVIA 2. O F.K. FRANKOPANA 3. O I.G. KOVAI Prvoplasirana ekipa D FILIPOVIKA nastupila je u sastavu: Mihaela LUBINA, Lea ATLAGI, Barbara PRA, Barbara URO, Rebeka PRA, Elena OKAC, Tesa VRANJE, Karla MOKOVI Voditelj: Zvonimir E, prof.

Drugoplasirana ekipa D FRANKOPAN nastupila je u sastavu: Matea VRANJE, Ana BARII, Antonela KOLEGJERAJ, Leila GABELA, Laura KOPRIVNJAK, Sonia KOPRIVNJAK, ihaela MIHALJEVI, Vedrana JAKETI Voditelj: Vlatka ALUI, prof.

STOLNI TENIS
S S POEKO SLAVONSKE Zlatko Kraker, prof., Goran Mlakar, prof., 26.02.2009., POEKO SLAVONSKE uPANIJE uPANIJE Kreimir Lonar, prof. Poega

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O.. IVAN GORAN KOVAI O.. LJuDEVITA GAJA O.. VLADIMIRA NAZORA O.. IVANA KuKuLJEVIA O.. ANTuNA BAuERA O.. IVANE BRLI MAuRANI O.. VLADIMIR NAZOR O.. DOBRIA cESARI O.. ANTuNA KANILIA

Naziv D-a
GORAN MLADOST VIHOR METEOR GOLuBIcA I.B.M. MLADOST SOKOL SOKOLOVAc

Mjesto
SLAVONSKI BROD NOVA GRADIKA VINKOVcI BELIE VuKOVAR VIROVITIcA VIROVITIcA POEGA POEGA

54

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator:

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

O IVANA FILIPOVIA OSIJEK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Kraljevi, Boris Lovri, Gordana Lucijak

Datum i mjesto:
23.02.2009., Osijek

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:

1
DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D GORAN nastupila je u sastavu: Luka GARI, Ivan GARI, Josip ARBANAS Voditelj: Mirna MATEJ VAGANOVI

2
Naziv D-a
FRANKOPAN I.B.M. MLADOST 3 NAZOR GOLuBIcA MLADOST TRENK IVAN FILIPOVI SLOGA

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Mislav MARELJA, David VIDI, Petar ALUI Voditelj: Branko IMONJI

Organizator:

S S POEKO SLAVONSKE Goran Mlakar, prof, Kreimir Lonar, prof., 26.02.2009., POEKO SLAVONSKE uPANIJE uPANIJE Tonka Kunkera, prof. Poega

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O.. FRANA KRSTE FRANKOPANA O.. IVANE BRLI MAuRANI O.. JOSIPA KOZARcA O.. VLADIMIR NAZOR O.. ANTuNA BAuERA O.. VLADIMIR NAZOR O.. VLADIMIR NAZOR O.. IVAN FILIPOVI O.. JuLIJA KEMPFA

Mjesto
OSIJEK VIROVITIcA VINKOVcI SLAVONSKI BROD VuKOVAR VIROVITIcA TRENKOVO VELIKA KOPANIcA POEGA

Prvoplasirana ekipa D FRANKOPAN nastupila je u sastavu: Justina MIHALJEVI, Dunja TOMI, Dorotea SAPANJO Voditelj: Vlatka ALUI

Drugoplasirana ekipa D I.B.M. nastupila je u sastavu: Lucija KOAK, Sandra MANOJLOVI, Anamarija HORVAT Voditelj: Damir KOAK

S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

S POEKO SLAVONSKE Zlatko Kraker, prof., Ivana Hofman, uPANIJE prof., Tonka Kunkera, prof.

27.02.2009., Poega

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
I GIMNAZIJA, OSIJEK GRADITELJSKO GEODETSKA KOLA OSIJEK GIMNAZIJA MATIJE ANTuNA RELJKOVIA KLASINA GIMNAZIJA FRA. MARIJANA LANOSOVIA SL. BROD POLJOPRIVREDNA KOLA VINKOVcI GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA VIROVITIcA STRuKOVNA KOLA VIROVITIcA EKONOMSKA KOLA POEGA INDuSTRIJSKO OBRTNIKA KOLA NOVA GRADIKA GIMNAZIJA POEGA

Naziv D-a
GYMNIcuS GRADOS POLET KLASIAR AGRO GIMNAZIJA STRuKOVNA EKONOMIK MLADI OBRTNIK GIMNAZIJA

Mjesto
OSIJEK OSIJEK VINKOVcI SLAVONSKI BROD VINKOVcI VIROVITIcA VIROVITIcA POEGA NOVA GRADIKA POEGA

Prvoplasirana ekipa D GYMNICUS nastupila je u sastavu: Fran MIHALJEVI, Davor LONAR, Vjekoslav ZOVKO Voditelj: Petar KERE, prof,

Drugoplasirana ekipa D GRADOS nastupila je u sastavu: Tomislav TOMINAC, Denis POPOVI, Branimir BREKI Voditelj: Snjeana MEREP

GODINJAK 2008./2009.

55

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Organizator:

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

MLADII- SREDNJE KOLE

Organizator:

S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Kreimir Lonar, prof., Vjekoslav Lojber, prof., ore Pirovi, prof.

Datum i mjesto:
27.02.2009., Poega

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
GIMNAZIJA POEGA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA VIROVITIcA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA KOLA POEGA TEHNIKA KOLA VIROVITIcA GIMNAZIJA MATIJE ANTuNA RELJKOVIA VINKOVcI GIMNAZIJA GIMNAZIJA VuKOVAR EKONOMSKA I uPRAVNA KOLA OSIJEK INDuSTRIJSKO OBRTNIKA KOLA NOVA GRADIKA KLASINA GIMNAZIJA FRA. MARIJANA LANOSOVIA OSIJEK

Naziv D-a
GIMNAZIJA GIMNAZIJA KLAS TEHNIAR POLET A.G.MATOA GIMNAZIJA EKONOMAc MLADI OBRTNIK KLASIAR

Mjesto
POEGA VIROVITIcA POEGA VIROVITIcA VINKOVcI AKOVO VuKOVAR OSIJEK NOVA GRADIKA OSIJEK

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Martina EPELAK, Nikolina RAGU, Ivana BIONDI Voditelj: eljko BARI PILI, prof:

Drugoplasirana ekipa D GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Maja MALNAR, Tea GALOVI-UBRI, Antonija KALI Voditelj: Darko MEIMOREC

TENIS
Organizator:
SD VuKOVARSKO SRIJEMSKE uPANIJE TENISKI KLuB VINKOVcI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Matijevi, Miroslav Gagro, Zvonko Voda

Datum i mjesto:
01.04.2009., Vinkovci

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O IVAN GORAN KOVAI O DOBRIA cESARI O SINIA GLAVAEVI O IVANA BRLI MAuRANI O BLA TADIJANOVI O ANTuNOVAc O BOGOSLAV uLEK O VLADIMIR NAZOR O VLADIMIR NAZOR O ANTuN KANILI

Naziv D-a
GORAN SOKOL DuNAV IBM PODVINJE ANTuN 07 LIVADA MLADOST NAZOR SOKOLOVAc

Mjesto
AKOVO POEGA VuKOVAR VIROVITIcA SLAVONSKI BROD ANTuNOVAc SLAVONSKI BROD VIROVITIcA VINKOVcI POEGA

1
56

Prvoplasirana ekipa D GORAN nastupila je u sastavu: Frane MIKULI, Arijan ZRAKI, Ivan RADNI Voditelj: Goran AVAR

Drugoplasirana ekipa D SOKOL nastupila je u sastavu: Leon ABRAMOVI, Teo PANDI, Ivan MASLA Voditelj: Goran MLAKAR

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Organizator:

SD VuKOVARSKO SRIJEMSKE uPANIJE

TENISKI KLuB VINKOVcI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Matijevi, Miroslav Gagro, Zvonko Voda

Datum i mjesto:
01.04.2009., Vinkovci

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O VLADIMIR NAZOR O IVANA BRLI MAuRANI O J. A. OLNI O BOGOSLAV uLEK O BOROVO O J. KEMPF O VLADIMIR NAZOR O IVAN GORAN KOVAI O VLADIMIR NAZOR O DOBRIA cESARI

Naziv D-a
MLADOST IBM SJEVER LIVADA SLOGA SLOGA NAZOR GORAN VIHOR SOKOL

Mjesto
VIROVITIcA VIROVITIcA AKOVO SLAVONSKI BROD BOROVO POEGA EPIN SLAVONSKI BROD VINKOVcI POEGA

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Sabina JEREI, Ivona LOVREKOVI, Iva BRCKOVI Voditelj: Ivan UPER

Drugoplasirana ekipa D I.B.M. nastupila je u sastavu: Jelena MATIJEVI, Dora CICVARI, Sara PAIN Voditelj: Zlatko TOT

STRELJATVO
Organizator:
S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE O DR. F. TuMAN BELI MANASTIR

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Milas, Stjepan Hering, Davor Kruelj

Datum i mjesto:
19.03.2009., Beli Manastir

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. O M. P. KATANIA O DR. F. TuMAN O V. NAZOR O I. G. KOVAI O SuHOPOLJE O D. cESARI O A. G. MATO O A. STAREVIA O J. KEMPFA O I. G. KOVAI JOVALIJA BARANJA MLADOST POMLADAK MLADOST SOKOL A. G. MATO KuNA SLOGA GORAN VALPOVO BELI MANASTIR VIROVITIcA VINKOVcI SuHOPOLJE POEGA TOVARNIK REETARI POEGA SL. BROD

Prvoplasirana ekipa D JOVALIJA nastupila je u sastavu: Filip IVANEVI, Luka KRSTANOVI, Kreimir JURLINA Voditelj: Franc SAKA

Drugoplasirana ekipa D BARANJA nastupila je u sastavu: Ivan PETRIEVI, Josip VAAREVI, Luka HERING Voditelj: Davor KRUELJ

GODINJAK 2008./2009.

57

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE uPANIJE

O DR. F. TuMAN BELI MANASTIR

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Milas, Stjepan Hering, Davor Kruelj

Datum i mjesto:
19.03.2009., Beli Manastir

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O I. B. MAuRANI O J. KEMPFA O M. P. KATANIA O A. G. MATO O E. KuMIIA O A. KANILIA O VIJENAc

Naziv D-a
IBM SLOGA JOVALIJA A. G. MATO SLATINA SOKOLOVAc DAVOR

Mjesto
VIROVITIcA POEGA VALPOVO TOVARNIK SLATINA POEGA OSIJEK

Prvoplasirana ekipa D IBM nastupila je u sastavu: Marijana ORULI, Danijela KOREN, Gabriela GRGI Voditelj: Goran KOZLINGER

Drugoplasirana ekipa D SLOGA nastupila je u sastavu: Ivona BULF, Marija SOLDO, Tena EGOTA Voditelj: Blanka KNEZ

58

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

AH
Organizator:
S OSJEKO-BARANJSKE O A. HARAMBAIA, uPANIJE DONJI MIHOLJAc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Zdravko Birovljevi predsjednik, 19.02.2009., Vjekoslav ebi lan, Vladimir Skeledija - lan Donji Miholjac

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O DRAGuTIN TADIJANOVI O ANTuNA BAuERA O FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA O KRALJA TOMISLAVA O MATIJA GuBEc O ANTuNA GuSTAVA MATOA O IVANE BRLI-MAuRANI O FRANA KRSTE FRANKOPANA O JuLIJA KEMPFA O STJEPANA RADIA

Naziv D-a
JEDANAESTERAc GOLuBIcA ZRINSKI TOMISLAV LIPA MLADOST IBM FRANKOPAN SLOGA KuNE

Mjesto
SLAVONSKI BROD VuKOVAR BONJAcI NAIcE cERNIK AINcI ORAHOVIcA OSIJEK POEGA AGLIN

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D JEDANAESTERAC nastupila je u sastavu: Juraj MALENICA, Luka MATANOVI, Pavao MATANOVI, Anto MATANOVI Voditelj: Mato OPAAK

Drugoplasirana ekipa D GOLUBICA nastupila je u sastavu: Robert NEFERANOVI, Harald BRANDT, Kruno NIKOLI, Mato BRANDT Voditelj: Tomislav RUSKAJ

Organizator:

S OSJEKO-BARANJSKE O A. HARAMBAIA, uPANIJE DONJI MIHOLJAc

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Zdravko Birovljevi predsjednik, 19.02.2009., Vjekoslav ebi lan, Vladimir Skeledija - lan Donji Miholjac

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O KRALJA TOMISLAVA O FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA O MATO LOVRAK O GRADINA O SINIE GLAVAEVIA O JuLIJA KEMPFA O DOBRIE cESARIA O VLADIMIR NAZOR O AuGuST cESAREc O MATIJA GuBEc

Naziv D-a
TOMISLAV ZRINSKI BEDEM GRADINA O SINIE GLAVAEVIA SLOGA DOBRIA cESARI NAZOR BILOGORA RATAR

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D TOMISLAV nastupila je u sastavu: Neomi GRGI, Lucija BULJETA, Mia HORVAT, Dajana LONAR Voditelj: Adam TOMAI

Drugoplasirana ekipa D ZRINSKI nastupila je u sastavu: Katarina IMUNOVI, Laura GOLUBII, Ivona BIKI, Doris JURI Voditelj: Ivica LEAKOVI

GODINJAK 2008./2009.

59

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAIcE BONJAcI NOVA GRADIKA GRADINA VuKOVAR POEGA POEGA SLAVONSKI BROD PIIc BuKOVIcA PIKOREVcI

KROS
Organizator:
S VIROVITIKO-PODRAVSKE uPANIJE O EuGEN KuMII - elimir Holer predsjednik ,Mirta SLATINA Drokan lan , Borivoje Koci lan

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
30.03.2009., Slatina

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O FRA KAJE ADIA O IVAN GORAN KOVAI O AuGuST cESAREc O VLADIMIR NAZOR O JOSIP LOVRETI O AuGuST HARAMBAI O VJEKOSLAV KLAI O DRENJE O MATIJA GuBEc O IVANE BRLI MAuRANI

Naziv D-a
SLAVONAc IZVOR MLADOST TRENK MLADOST AuGuST HARAMBAI VJEKOSLAV KLAI OKADIJA LIPA IBM

Mjesto
PLETERNIcA ZDENcI IVANKOVO TRENKOVO OTOK DONJI MIHOLJAc SLAVONSKI BROD DRENJE cERNIK VIROVITIcA

Prvoplasirana ekipa D SLAVONAC nastupila je u sastavu: Luka GALI, Ivan SOLDO, Tomislav VALENTI, Tomislav TVRDY Voditelj: Hrvoje GALI

Drugoplasirana ekipa D IZVOR nastupila je u sastavu: Ivan JUG, Ivan KOVA, Domagoj MARKO, Mirko NIKOLI-KAJI Voditelj: Josip ADAMEC

Organizator:

S VIROVITIKO-PODRAVSKE uPANIJE

O EuGEN KuMII - elimir Holer predsjednik ,Mirta SLATINA Drokan lan , Borivoje Koci lan

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
30.03.2009., Slatina

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O EuGENA KuMIIA O JOSIP LOVRETI O JOSIP KOZARAc O ANTuN GuSTAV MATO O VJEKOSLAV KLAI O BLA TADIJANOVI O JOSIPA JuRJA STROSSMAYERA O VILIMA KORAJcA O IVAN GORAN KOVAI O IVANE BRLI MAuRANI

Naziv D-a
SLATINA MLADOST MLADOST A.G.MATO VJEKOSLAV KLAI PODVINJE SLOGA IJAK VELIKA IBM

Mjesto
SLATINA OTOK SEMELJcI TOVARNIK SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD uRENOVAc KAPTOL VELIKA VIROVITIcA

1
60

Prvoplasirana ekipa D SLATINA nastupila je u sastavu: Simona ZEMAN, Ines IMI, Marina NOVOSELEC, Doroteja SANTI Voditelj: Tomislava MEDVEDOVI, prof.

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Katarina MARTINOVI, Nikolina KRASI, Antonija VUKOVI, Katarina GRGI Voditelj: Marko PERVAN

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S O EuGEN KuMII elimir Holer predsjednik, 30.03.2009., VIROVITIKO-PODRAVSKE uPANIJE SLATINA Mirta Drokan lan, Borivoje Koci lan Slatina

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
TEHNIKA KOLA POEGA I GIMNAZIJA OSIJEK SREDNJA KOLA MARKA MARuLIA GIMNAZIJA ANTuN MATIJA RELJKOVI GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA TEHNIKA KOLA VIROVITIcA SREDNJA MEDIcINSKA KOLA EKONOMSKA KOLA GIMNAZIJA NOVA GRADIKA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA

Naziv D-a
TEHNIAR GYMNIcuS MARuL POLET MLADOST 96. TEHNIAR S. M.. EKONOMIK GIMNAZIJALAc MLADOST

Mjesto
POEGA OSIJEK SLATINA VINKOVcI AKOVO VIROVITIcA SLAVONSKI BROD POEGA NOVA GRADIKA VINKOVcI

MLADII- SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D TEHNIAR nastupila je u sastavu: Tomislav ANJE, Josip DIJAKOVI, Matej MII, Antonio VINKOVI Voditelj: Milan TRGOVI,prof.

Drugoplasirana ekipa D GYMNICUS nastupila je u sastavu: Davor MILAKOVI, Niki OREKOVI, Igor PEPI, Marin GLAVA Voditelj: Arman SCHUSTER, prof.

Organizator:

S O EuGEN KuMII elimir Holer predsjednik, 30.03.2009., VIROVITIKO-PODRAVSKE uPANIJE SLATINA Mirta Drokan lan, Borivoje Koci lan Slatina

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SREDNJA KOLA MARKA MARuLIA EKONOMSKA I TRGOVAAKA KOLA IVANA DOMcA GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA TEHNIKA KOLA POEGA GIMNAZIJA ANTuN MATIJA RELJKOVI GIMNAZIJA POEGA SREDNJA KOLA IZIDORA KRNJAVOGA SREDNJA MEDIcINSKA KOLA GIMNAZIJA NOVA GRADIKA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA MARuL MLADOST MLADOST 96. TEHNIAR POLET GIMNAZIJA SREDNJOKOLAc S.M.. GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA SLATINA VINKOVcI AKOVO POEGA VINKOVcI POEGA NAIcE SLAVONSKI BROD NOVA GRADIKA VIROVITIcA

Prvoplasirana ekipa D MARUL nastupila je u sastavu: Veronika JAKOVI, Tanja BUNETA, Antonia ZEMAN, Lea LISINSKI Voditelj: Mirta DROKAN, prof.

Drugoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Marija MARTINOVI, Gabrijela LJUBI, Vesna MIKI, Suzana JURI Voditelj: Zvonimir POLJARI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

61

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

BADMINTON
Organizator:
S O. . ZDENKA TuRKOVIA Elizabeta Marijanovi, Marko Simon, 27.03.2009., POEKO SLAVONSKE uPANIJE KuTJEVO Zvonko imunovi Kutjevo

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
O. ZDENKA TuRKOVIA O.. IVAN GORAN KOVAI O.. OKuANI O.. MLADOST O. FRAN KRSTO FRANKOPAN

Naziv D-a
VIHOR POMLADAK OKuANI MLADOST FRANKOPAN

Mjesto
KuTJEVO VINKOVcI OKuANI OSIJEK OSIJEK

Grupa A
VIHOR D OKuANI OKuANI D FRANKOPAN FRANKOPAN D VIHOR 3:0 3:0 0:3

Grupa B
POMLADAK MLADOST 3:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:1 OKuANI MLADOST 3:0

1
R. br.
1. 2. 3. 4.

VIHOR POMLADAK

Prvoplasirana ekipa D VIHOR nastupila je u sastavu: Mihael ZORI, Antun ESTAK Ivan-Mateo NIKOLI Voditelj: Zvonko IMUNOVI

Organizator:

S O. . ZDENKA TuRKOVIA Marina Holenda, Hrvoje Bai, POEKO SLAVONSKE uPANIJE KuTJEVO Zvonko imunovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
27.03.2009., Kutjevo

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O.. ZDENKA TuRKOVIA O.. ANTuN GuSTAV MATO O.. LJuDEVITA GAJA O. FRAN KRSTO FRANKOPAN

Naziv D-a
VIHOR AGMA MLADOST FRANKOPAN

Mjesto

Rezultati
Sveukupno
FRANKOPAN MLADOST VIHOR AGMA FRANKOPAN VIHOR 0:3 3:0 0:3 AGMA MLADOST AGMA FRANKOPAN VIHOR MLADOST 3:1 3:0 3:0

1
62

Prvoplasirana ekipa D VIHOR nastupila je u sastavu: Iva SOLDO, Ana MARKOVI, Ana Helena GALI Voditelj: Zvonko IMUNOVI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - OSNOVNE KOLE

KuTJEVO VINKOVcI NOVA GRADIKA OSIJEK

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati

Organizator:

S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

O.. ZDENKA TuRKOVIA, eljko mur, Matija Vukui, KuTJEVO Zvonko imunovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
27.03.2009., Kutjevo

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
GIMNAZIJA POEGA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA GIMNAZIJA NOVA GRADIKA GRADITELJSKO GEODETSKA KOLA TRGOVAKA I KOMERcIJALNA KOLA DAVOR MILAS

Naziv D-a
GIMNAZIJA MLADOST GIMNAZIJALAc GRADOS TRGOS

Mjesto
POEGA VINKOVcI NOVA GRADIKA OSIJEK OSIJEK

MLADII- SREDNJE KOLE

Rezultati
Grupa A
TRGOS GIMNAGIJA P. GIMNAZIJA P. MLADOST TRGOS MLADOST 0:3 3:1 2:3

Grupa B
GIMNNAZIJALAc NG. GRADOS 3:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:1 GIMNAZIJALAc NG. GRADOS 3:0

1
1. 2. 3. 4.

GIMNAZIJA P. MLADOST

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Silvio AUR, Tomislav ANTUNOVI, Matija LOVRI Voditelj: Matija VUKUI, prof.

Organizator:

S POEKO SLAVONSKE uPANIJE

O.. ZDENKA TuRKOVIA, eljko mur, Matija Vukui, KuTJEVO Zvonko imunovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
27.03.2009., Kutjevo

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
GIMNAZIJA POEGA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA TRGOVAKA I KOMERcIJALNA KOLA DAVOR MILAS GIMNAZIJA NOVA GRADIKA

Naziv D-a
GIMNAZIJA MLADOST TRGOS GIMNAZIJALAc

Mjesto
POEGA VINKOVcI OSIJEK NOVA GRADIKA

Rezultati
Sveukupno
GIMNAZIJALAc NG GIMNAZIJA P TRGOS MLADOST GIMNAZIJA P TRGOS 0:3 0:3 3:0 MLADOST GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA P MLADOST TRGOS GIMNAZIJALAc 3:0 3:0 3:1

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Ana SOLDO, Eva BEK, Mirela NOGOLICA Voditelj: Matija VUKUI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

63

POLUZAVRNICA - SKUPINA ISTOK

DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

MALI NOGOMET
Organizator:
S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Krstievi, Stipan Prce, Boris Galinovi

Datum i mjesto:
30.03.2009., Metkovi

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O DuGOPOLJE O IMuNA KOIIA BENJE O TISNO O STJEPAN RADI O STJEPANA RADIA O BLATO

Naziv D-a
DuGOPOLJE BRODARIcA TISNO PREDOLAc IMOTSKI BLATO

Mjesto
DuGOPOLJE ZADAR TISNO METKOVI IMOTSKI BLATO

Grupa A
PREDOLAc IMOTSKI BRODARIcA IMOTSKI PREDOLAc BRODARIcA 3:3 4:2 2:2

Grupa B
DuGOPOLJE BLATO TISNO BLATO DuGOPOLJE TISNO 3:0 3:2 3:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:7 TISNO PREDOLAc 7:2

1
SK IBENIK

BRODARIcA DuGOPOLJE

Prvoplasirana ekipa D DUGOPOLJE nastupila je u sastavu: Hrvoje BALI, Mislav BRAOVI, Toni PLAZIBAT, Matko IMI, Ivan MARASOVI, Josip BOSANI, Nikola REDOEVI, Luka BALI, Mate EVRNJA, Stjepan BALI, imun CAKTA, Matej IMI Voditelj: Sinia JALI, prof.

Organizator:

SK IBENIK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Margit Vrbii. Irena Rupi Pietri, Roko Peria

Datum i mjesto:
27.03.2009., Murter

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PROMETNO -TEHNIKA KOLA POLJOPR., PREHRAMB. I VETERINARSKA K. STANKA OANIA V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR TuRISTIKA I uGOSTITELJSKA KOLA DuBROVNIK SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA SS BLA JuRJEV TROGIRANIN

Naziv D-a
PROMET STANKO OANI NAZOR VIKTORIJA PLOA BLA J. TROGIRANIN

Mjesto
IBENIK ZADAR SPLIT DuBROVNIK PLOE TROGIR

Grupa A
VIKTORIJA STANKO OANI BLA J. TROGIRANIN VIKTORIJA S. OANI BLA J. TROGIRANIN 1:2 1:4 3:2

Grupa B
NAZOR PROMET PLOA NAZOR PROMET PLOA 2:3 2:2 5:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
4:6 VIKTORIJA NAZOR 2:3

1
64

STANKO OANI PROMET

Prvoplasirana ekipa D PROMET nastupila je u sastavu: Josip JURIEV, Hrvoje KLARI, Marko JORDAN, Marin GORETA, Franco JELOVI, Ivan BORZI, Jakov JELI, Edi ALETA, Ante KAREGA, Franko SKOI, Ivan KREAK Voditelj: Draan JAKOLI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati

KOARKA
Organizator:
S SPLITSKO-DALMATINSKE TuRISTIKO-uGOSTITELJSKA uPANIJE KOLA, SPLIT

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ante Odak

Datum i mjesto:
08.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O VIDIcI O STANOVI O PLOKITE O LAPAD O IMuNA KOIIA BENE O JOSIP PuPAI

Naziv D-a
VIDIcI STANOVI PLOKITE PETKA BRODARIcA GuSAR

Mjesto
IBENIK ZADAR SPLIT DuBROVNIK ZADAR OMI

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
PLOKITE VIDIcI BRODARIcA PLOKITE VIDIcI BRODARIcA 27 : 45 36 : 40 41 : 19

Grupa B
GuSAR STANOVI PETKA GuSAR STANOVI PETKA 23 : 58 38 : 24 45 : 31

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
55 : 31 PLOKITE PETKA 52 : 18

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

VIDIcI STANOVI

Prvoplasirana ekipa D VIDICI nastupila je u sastavu: Dario ARI, Duje PROTEGA, Franko KUGOR, Eugen ALVI, Dario GAINA, Ante MIURA, Kreimir DODIG, Franko BEROVI, Ivan BUVINI, Marko GULIN, Ante VRCI, Josip IVKOVI Voditelj: Paskval SKELIN

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

O DuGOPOLJE, DuGOPOLJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ivan Jurevi

Datum i mjesto:
31.03.2009., Dugopolje

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O TINA uJEVIA O DuGOPOLJE O JOSIP PuPAI O POLINIK O PETRA PRERADOVIA O IVANA GuNDuLIA

Naziv D-a
TIN DuGOPOLJE GuSAR POLINIK PETAR GuNDuLI

Mjesto
IBENIK DuGOPOLJE OMI POLINIK ZADAR DuBROVNIK

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
DuGOPOLJE POLINIK DuGOPOLJE GuNDuLI POLINIK GuNDuLI 39 : 12 50 : 9 27 : 16

Grupa B
PETAR GuSAR PETAR TIN GuSAR TIN 20 : 21 19 : 28 24 : 38

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
43 : 47 POLINIK GuSAR 13 : 47

DuGOPOLJE TIN

Prvoplasirana ekipa D TIN nastupila je u sastavu: Sara ZORII, Ivana DUJI, Suzana SMOLI, Slavica VLADEC, Mia MITROVI-MATI, Sara KOVA, Marina URKOVI, Antonija MUURA, Danijela SMOLI, Franka ROKOVI, Katica KOVA, Antonija MALENICA Voditelj: Draen KOTARAC

GODINJAK 2008./2009.

65

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Organizator:

S ZADARSKE uPANIJE

S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Jadranka Duvani, Milan Zekanovi, 28.03.2009., Helena Hordov Zadar

Datum i mjesto:

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
POMORSKA KOLA EKONOMSKA KOLA MEDIcINSKA I KEMIJSKA KOLA EKONOMSKA I TuRISTIKA KOLA I. GIMNAZIJA SPLIT GIMNAZIJA DINKA IMuNOVIA

Naziv D-a
IDRO EKONOMIST MEDIcINAR cRVENA HRVATSKA KLASIAR GIMNAZIJALAc

Mjesto
ZADAR IBENIK IBENIK DuBROVNIK SPLIT SINJ

Grupa A
IDRO KLASIAR KLASIAR MEDIcINAR IDRO MEDIcINAR 53 : 43 51 : 52 57 : 30

Grupa B
GIMNAZIJALAc EKONOMIST GIMNAZIJALAc cRV. HRVATSKA EKONOMIST cRV. HRVATSKA 27 : 50 44 : 51 58 : 33

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
68 : 44 MEDIcINAR cRVENA HRVATSKA 61 : 55

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

IDRO EKONOMIST

Prvoplasirana ekipa D IDRO nastupila je u sastavu: Armin BOI, David KRVAVAC, ime OLIVARI, Jure PORTADA, Josip PELCZMANN, Lovre BURUL, Luka VUKOA, Toni JUREKO, Luano ZDRILI, Vojko FRKA, Lovre KOLEGA, ime JURII Voditelj: Loris VIDAKOVI, prof.

Organizator:

S ZADARSKE uPANIJE

S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Jadranka Duvani, Milan Zekanovi, Loris Vidakovi 31.03.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA DR. MATE uJEVIA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA TuRISTIKA I uGOSTITELJSKA KOLA GIMNAZIJA ANTuNA VRANIA GIMNAZIJA JuRJA BARAKOVIA S IVANA LucIA

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc BROKERI VIKTORIJA GIMNAZIJALAc JuRAJ BARAKOVI GIMEKO

Mjesto
IMOTSKI ZADAR DuBROVNIK IBENIK ZADAR TROGIR

Grupa A
BROKERI GIMEKO GIMEKO VIKTORIJA BROKERI VIKTORIJA 45 : 33 41 : 45 43 : 36

Grupa B
J. BARAKOVI GIMNAZIJALAc (ib) GIMNAZIJALAc (Im) J. BARAKOVI GIMNAZIJALAc (ib) GIMNAZIJALAc (Im) 32 : 55 46 : 42 33 : 53

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
26 : 34 VIKTORIJA GIMNAZIJALAc (ib) 62 : 48

1
66

BROKERI GIMNAZIJALAc (Im)

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Josipa BUDIMIR, Matea UUL, Ana BIOI, Ana VILENICA, Marina PETROVI, Ivana PULJIZ, Katarina PULJI, Iva TODORI, Zdravka PIPLICA, Maja PULJI Voditelj: Gordana ABI-TODORI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

RUKOMET
Organizator:
S ZADARSKE uPANIJE S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Milan Zekanovi, Loris Vidakovi, Jadranka Duvani.

Datum i mjesto:
02.04.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O POJIAN O TRILJ O STANOVI O MARINA DRIA O VIDIcI O PETRA EGEDINA

Naziv D-a
POJ TRILJ STANOVI VIDRA VIDIcI OREBI

Mjesto
SPLIT TRILJ ZADAR DuBROVNIK IBENIK OREBI

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
STANOVI OREBI OREBI TRILJ STANOVI TRILJ 19 : 7 13 : 30 17 : 21

Grupa B
VIDRA VIDIcI VIDIcI POJ VIDRA POJ 17 : 15 18 : 23 15 : 20

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
15 : 19 STANOVI VIDRA 14 : 7

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

TRILJ POJ

Prvoplasirana ekipa D POJ nastupila je u sastavu: Tin POCRNJI, Tomislav ANI, Mihovil API, Stjepan LEMEI, Marko MIJATOVI, Niko KUERA, Josip KROLO, Ivo JANKOVI, Toni KRSTIEVI, Luka BENDEVI, Hrvoje MARETI, Nikola PAPI Voditelj: Braco VRCA

Organizator:

S ZADARSKE uPANIJE

S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Milan Zekanovi, Loris Vidakovi, Helena Hordov

Datum i mjesto:
01.04.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O VLADIMIR NAZOR O TRILJ O STANOVI O DR. FRANJE TuMANA O DON MIHOVILA PAVLINOVIA O SPLIT 3

Naziv D-a
PLOE TRILJ STANOVI TENEN GuSAR SPLIT 3

Mjesto
PLOE TRILJ ZADAR KNIN METKOVI SPLIT

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
STANOVI GuSAR GuSAR TRILJ STANOVI TRILJ 12 : 7 8 : 14 6:7

Grupa B
PLOE TENEN TENEN SPLIT 3 PLOE SPLIT 3 17 : 8 21 : 11 34 : 11

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
16 : 19 STANOVI TENEN 9:7

TRILJ PLOE

Prvoplasirana ekipa D PLOE nastupila je u sastavu: Lucija PAVLOVI, Andrea KLARI, Renata KEI, Iva PETROVI, Mia ZDOVC, Anela MARINOVI, Pava DERI, Marija RADO, Anela LEKI, Vinkica DERI, Lucija BATUR, Elizabeta DOMI Voditelj: Frano BOI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

67

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Organizator:

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Stipan Prce, Tomislav Komazin, Martin Bogoje

Datum i mjesto:
06.04.2009., Metkovi

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SREDNJA KOLA METKOVI SREDNJA STRuKOVNA KOLA BLA J. TROGIRANIN V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR GIMNAZIJA DuBROVNIK TEHNIKA KOLA ZADAR TEHNIKA KOLA IBENIK

Naziv D-a
NARONA TROGIR NAZOR GIMNAZIJALAc TEHNIAR TEHNIAR

Mjesto
METKOVI TROGIR SPLIT DuBROVNIK ZADAR IBENIK

Grupa A
NARONA NAZOR NAZOR TEHNIAR (Zad) NARONA TEHNIAR (Zad) 20 : 9 15 : 11 29 : 11

Grupa B
TROGIR TEHNIAR (ib) GIMNAZIJALAc TEHNIAR (ib) TROGIR GIMNAZIJALAc 17 : 10 12 : 10 19 : 11

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
15 : 7 NAZOR GIMNAZIJALAc 24 : 19

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

NARONA TROGIR

Prvoplasirana ekipa D NARONA nastupila je u sastavu: Drago KALEB, Sreko JERKOVI, Ante MARI, Josip VIDOVI, Nedjeljko DOMINIKOVI, Ilija BROZOVI, Ante RAI, Zvonimir ZLOI, Marko ILI, Ante PEHAR, Josip KEI, Jakov BAJO Voditelj: Ivan PRLJE

Organizator:

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Boris Krstievi, Sinia Spremo, Frano Boi 06.04.2009., Ploe

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SPLIT S FRA ANDRIJE KAIA MIOIA S FRA ANDRIJE KAIA MIOIA GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA SREDNJA KOLA METKOVI SREDNJA KOLA LOVRE MONTI

Naziv D-a
OcTOPuS PLOA DOMAGOJ VLADIMIR NAZOR NARONA LOVRE MONTI

Mjesto
SPLIT PLOE MAKARSKA ZADAR METKOVI KNIN

Grupa A
PLOA DOMAGOJ PLOA LOVRE MONTI DOMAGOJ LOVRE MONTI 18 : 9 14 : 12 14 : 13

Grupa B
NARONA OcTOPuS NARONA VLADIMIR NAZOR VLADIMIR NAZOR OcTOPuS 7 : 13 10 : 16 12 : 24

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
7:9 DOMAGOJ VLADIMIR NAZOR 17 : 12

1
68

PLOA OcTOPuS

Prvoplasirana ekipa D OCTOPUS nastupila je u sastavu: Anela BABI, Antonia SIKIRICA, Anamarija TADI, Matea STRUNJE, Ivana DUJMOVI, Nikolina BAI, Marina GLAVAN, Antonija JERKOVI, Ana BOROJEVI, Antonija DRAEVAC, Nives MARIJANOVI Voditelj: Romana OSIBOV

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ODBOJKA
Organizator:
S ZADARSKE uPANIJE S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jadranka Duvani, Milan Zekanovi, Loris Vidakovi

Datum i mjesto:
28.03.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O VIDIcI O OSTROG O MEROJAK O SMILJEVAc O cAVTAT O STJEPANA RADIA

Naziv D-a
VIDIcI OSTROI MERTOJAK GALEB cAVTAT FRANKO LISIcA

Mjesto
IBENIK KATEL LuKI SPLIT ZADAR cAVTAT BIBINJE

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
GALEB OSTROI OSTROI cAVTAT GALEBI cAVTAT 0:2 2:1 2:0

Grupa B
FRANKO LISIcA MERTOJAK MERTOJAK VIDIcI FRANKO LISIcA VIDIcI 0:2 0:2 0:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 GALEB MERTOJAK 0:2

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

OSTROI VIDIcI

Prvoplasirana ekipa D VIDICI nastupila je u sastavu: Dario GAINA, Marko GULIN, Ante VRCI, Ivan BUVINI, Ante MIURA, Franko KUGOR, Marcelo RAK, Bruno ERCEG, Jere OGELJA, Luka PODRUG, Dario ARI, Marin BANOVAC Voditelj: Paskval SKELIN

Organizator:

S ZADARSKE uPANIJE

S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Jadranka Duvani, 27.03.2009., Milan Zekanovi, Melanija Miodrag Zadar

Datum i mjesto:

Naziv kole
O PETAR BERISLAVI O KRuNE KRSTIA O IME BuDINIA O VODIcE O cAVTAT O MARJAN

Naziv D-a
KAIROS ARBANASI KNEZ BRANIMIR OKIT cAVTAT VARO

Mjesto
TROGIR ZADAR ZADAR VODIcE cAVTAT SPLIT

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
ARBANASI VARO VARO OKIT ARBANASI OKIT 2:0 1:2 2:0

Grupa B
KNEZ BRANIMIR KAIROS KAIROS cAVTAT KNEZ BRANIMIR cAVTAT 0:2 2:1 2:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
1:2 OKIT KNEZ BRANIMIR 0:2

ARBANASI KAIROS

Prvoplasirana ekipa D KAIROS nastupila je u sastavu: Antonia MURKO, Nikolina RINI, Marija BREAN, Ana VILJAC, Franea PANJOL, Antonia GOTOVAC, Marijeta RUNJI, Ana KAKI, Sunana LOVRI, Marija PARINA, Matea VIDOVI, Matea UGRINA Voditelj: Karmen SINANOVI

GODINJAK 2008./2009.

69

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:

Organizator:
SK IBENIK

SK IBENIK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Margit Vrbii. Irena Rupi Pietri, Roko Peria

Datum i mjesto:
24.03.2009., ibenik

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
ZDRAVSTVENA KOLA EKONOMSKA KOLA IBENIK GIMNAZIJA FRANJE PETRIA PROMETNO TEHNIKA KOLA IBENIK SS BLA JuRJEV TROGIRANIN TuRISTIKA I uGOSTITELJSKA KOLA DuBROVNIK

Naziv D-a
ZDRAVSTVENI RADNIK EKONOMIST MIOc PROMET BLA J. TROGIRANIN VIKTORIJA

Mjesto
SPLIT IBENIK ZADAR IBENIK TROGIR DuBROVNIK

Grupa A
PROMET VIKTORIJA VIKTORIJA ZDRAVSTVENI RADNIK ZDRAVSTVENI RADNIK PROMET 2:0 0:2 2:0

Grupa B
EKONOMIST MIOc MIOc BLA J. TROGIRANIN EKONOMIST BLA J. TROGIRANIN 2:1 2:1 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 MIOc PROMET 2:0

1
SK IBENIK

EKONOMIST ZDRAVSTV. RADNIK

Prvoplasirana ekipa D ZDRAVSTVENI RADNIK nastupila je u sastavu: Ante JUKI, Zoran BRZULJA, Duje JELII, Ante NAJEV, Boko EVO, Naven Petar BUDI, Nikola VEA, Ante LUKAS STANIN, Petar IVKOVI, Hrvoje BAI Voditelj: Pavle VODANOVI

Organizator:

SK IBENIK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Margit Vrbii. Irena Rupi Pietri, Roko Peria

Datum i mjesto:
01.04.2009., ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SS BLA JuRJEV TROGIRANIN GIMNAZIJA DuBROVNIK TuRISTIKA I uGOSTITELJSKA KOLA DuBROVNIK GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA GIMNAZIJA ANTuNA VRANIA

Naziv D-a
OcTOPuS BLA J.TROGIRANIN GIMNAZIJALAc VIKTORIJA VLADIMIR NAZOR GIMNAZIJALAc

Mjesto
SPLIT TROGIR DuBROVNIK DuBROVNIK ZADAR IBENIK

Grupa A
GIMNAZ. Du V. NAZOR B. J. TROGIRANIN D V. NAZOR GIMNAZ. Du B. J. TROGIRANIN 2:1 2:0 1:2

Grupa B
VIKTORIJA GIMNAZIJALAc I GIMNAZIJALAc I OcTOPuS OcTOPuS VIKTORIJA 2:1 0:2 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 VIKTORIJA GIMNAZIJALAc Du 0:2

1
70

B. J. TROGIRANINA OcTOPuS

Prvoplasirana ekipa D OCTOPUS nastupila je u sastavu: Ivana OSIBOV, Petra VLADUI, Boana SUI, Milena ALJINOVI, Karla MAGZAN, Ivana VUKASOVI, Ivana BUEVI, Ana SOBIN, Ana TANDARA, Matea IMUNAC, Anamarija MILJAK, Mia OSIBOV Voditelj: Romana OSIBOV, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

ATLETIKA
Organizator:
S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE ATLETSKI SPORTSKI KLuB ASK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Damir Juki

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O IMuNA KOIIA BENJE O STJEPANA RADIA O PuJANKI O DON MIHOVILA PAVLINOVIA O MARKA MARuLIA O LAPAD

Naziv D-a
BRODARIcA FRANKO LISIcA PuJANKI 95 GuSAR DOMAGOJ PETKA

Mjesto
ZADAR BIBINJE SPLIT METKOVI SINJ DuBROVNIK

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D BRODARICA nastupila je u sastavu: Toni PAVIN, Stipe FATOVI, Stipe GRABI, Valentin GREGOV, Luka TOMII, Nikola CURA, Antonio DRAGA, Toni BUDIJA, Dominik HORDOV, Jakov ZURAK, Lovre KLASANOVI, Mario VRSALJKO Voditelj: Draen ADI

Drugoplasirana ekipa D FRANKO LISICA nastupila je u sastavu: Luka FUZUL, Josip SEKULA, Kristijan IMUNI, Marko FUZUL, Bepo LISICA, Karlo LISICA, Ante VUICA, Branimir SIKIRI, Venci LUKI, Venci INDIJA, Ivan VUICA, Kristijan SORI Voditelj: Mirjana VUKI

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

ATLETSKI SPORTSKI KLuB ASK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Damir Juki

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O IMuNA KOIIA BENJE O MERTOJAK O STANOVI O DON MIHOVILA PAVLINOVIA O BLATO O VRGORAc

Naziv D-a
BRODARIcA MERTOJAK STANOVI GuSAR BLATO MATOKIT

Mjesto

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D BRODARICA nastupila je u sastavu: Anamarija URKOVI, Paola BOROVI, Katarina GAPORI, Ena DUJI, Karla LOVRINOV, Ana PUPI BAKRA, Roberta KARINJA, Angelina ANI, Marta ARLIJA, Antonija BARABAN, Katarina LIPOVAC, Marta KONAREVI Voditelj: Anka BACALJA

Drugoplasirana ekipa D MERTOJAK nastupila je u sastavu: Silvija DVORNIK, Manuela SOVULJ, Anela ZELI, Barbara BLAEVI, Antonia UNJAR, Josipa KLARI, Flavija BABI, Barbara GILI, Jelena UTO, Lucija DOLI, Ivana BOLJAT, Anja URI Voditelj: Jurica JURII

GODINJAK 2008./2009.

71

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

ZADAR SPLIT ZADAR METKOVI BLATO VRGORAc

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

ATLETSKI SPORTSKI KLuB ASK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Damir Juki

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR GIMNAZIJA FRANJE PETRIA III. GIMNAZIJA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA

Naziv D-a
V. NAZOR MIOc INFORMATIAR OcTOPuS

Mjesto
ZADAR ZADAR SPLIT SPLIT

Prvoplasirana ekipa D V. NAZOR nastupila je u sastavu: Filip PESTI, Kreimir MARNIKA, Marko PESTI, ani ADI, Dario PANI, Marin JURJEVI, Pavao LUKAI, Boris KOVAEVI, Marin GOVORIN, Filip MIOI, Marjan AKORAN, Fatimir HASANI Voditelj: Jadranka DUVANI

Drugoplasirana ekipa D MiOC nastupila je u sastavu: Ivan BOGDANI, Anelo VLAI, ani MILOV, Luka GRGUROVI, Frane KLANAC, Luka PALEKA, Lovre HERENDA, Mateo MADUNI, imun KNEEVI, Roko RUDI, Frane KOVAEVI, Filip PERICA Voditelj: Ante JEROLIMOV

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

ATLETSKI SPORTSKI KLuB ASK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Damir Juki

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA S FRA A. KAIA MIOIA

Naziv D-a
V. NAZOR OcTOPuS BROKERI DOMAGOJ

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D V. NAZOR nastupila je u sastavu: Magdalena BOKANOVI, Lucija BATUR, Dolores VICKOVI, Marija VUJASINOVI, Ena UPAN, Nikolina VULI, Mirta JURAN, Antonella BAI, Tea BOKANOVI, Andrijana VUNI, Giovanna KOROKOV, Iva BOKANOVI Voditelj: Jadranka DUVANI

Drugoplasirana ekipa D OCTOPUS nastupila je u sastavu: Vanesa KOVA, Nikolina ALERI, Milena ALJINOVI, Jelena GOTOVAC, Marina GLAVAN, Marina USANOVI, Josipa ALETA, Antonija LEMO, Ivana BUEVI, Karla KOPRINA, Ivana OSIBOV, Antonija VRBASOVI Voditelj: Romana OSIBOV

GIMNASTIKA
Organizator:
S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Nenad eparovi, Anton Jurki, Martin Bogoje 03.04.2009., Dubrovnik

72

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

ZADAR SPLIT ZADAR MAKARSKA

MLADII - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole Naziv D-a
BLATO KRALJIcA JELENA BAN JELAI

Mjesto
BLATO SOLIN SPLIT

1. O BLATO 2. O KRALJIcE JELENE 3. O SPLIT 3

DJEACI- O

Prvoplasirana ekipa D BLATO nastupila je u sastavu: Petar AKNI, Mateo RAZLOG, Vlaho FRANULOVI, Frenk ANETI, Mario ANETI Voditelj: Nikola BOROE

2
Naziv D-a
POJ BLATO ZRINSKI OMBLA

Drugoplasirana ekipa D KRALJICA JELENA nastupila je u sastavu: Tomislav JUKI, Marko PERO, Mate PERO, Karlo JELI, Luka JELI Voditelj: Toni BANOVI

Organizator:

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Nenad eparovi, Anton Jurki, Martin Bogoje 03.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O POJIAN O BLATO O KNEZA MISLAVA O MOKOIcA

Mjesto
SPLIT BLATO KATEL SuuRAc DuBROVNIK

Prvoplasirana ekipa D POJ nastupila je u sastavu: Antonia BURICA, Dora CIKOJEVI, Vana MIMICA, Vedrana VEI, Vanesa BEGURA Voditelj: Braco VRCA

Drugoplasirana ekipa D BLATO nastupila je u sastavu: Meri UVELA, Ana ANDRIJI, Ema EPAROVI, Jelena EPAROVI, Mirjana BOSNI Voditelj: Gordana EPAROVI

PLIVANJE
Organizator: Domain: Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:
Lui ovi, Nada Zvono, Martin Bogoje 31.03.2009., Dubrovnik

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Konaan poredak ekipa:

DJEACI- OSNOVNE KOLE

R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O IVANA GuNDuLIA O MARINA DRIA O PLOKITE O POJIAN

Naziv D-a
GuNDuLI VIDRA PLOKITE POJ

Mjesto
DuBROVNIK DuBROVNIK SPLIT SPLIT

Prvoplasirana ekipa D GUNDULI nastupila je u sastavu: Bruno OBERAN, Tomislav DUDEVI, Paulo ULI, Mateo ARNERI, Ante LIVAJI, Kruno OBERAN, Luka Stjepan VOJVODI, Nikola PAVLIEVI Voditelj: Ana MEDO

Drugoplasirana ekipa D VIDRA nastupila je u sastavu: Marino FATOVI, Damir URI, Toni PERAI, Vlaho KRKI, Ivan TETA, Karlo LONAC, Stjepo MASLE, Petar KRKI Voditelj: Martin SENTI

GODINJAK 2008./2009.

73

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Organizator:

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKONERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Lui ovi, Nada Zvono, Martin Bogoje 31.03.2009., Dubrovnik

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. O IVANA GuNDuLIA O SPLIT 3 O PETRA KANAVELIA O SPINuT GuNDuLI BAN JELAI PETAR KANAVELI RuER DuBROVNIK SPLIT KORuLA SPLIT

Prvoplasirana ekipa D GUNDULI nastupila je u sastavu: Kristina VUJNOVI, Angela VUJNOVI, Nera BUDALICA, Paula GOLUBI, Nika GOLUBI, Alice BRAILO, Ana Karla FRANI, Mirela LJUBENKO Voditelj: Ana MEDO

Drugoplasirana ekipa D BAN JELAI nastupila je u sastavu: Ivana ALJINOVI, Lea ALJINOVI, Marta ANDRIJI,, Lucija BARANOVI, Hana ERAVICA, Ena LACI, Dana ANTULOV, Marija ERAKOVI Voditelj: Igor IMUNOVI

74

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - OSNOVNE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

STOLNI TENIS
Organizator:
S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE O POJIAN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Braco VRcA, Blaenko ABAN, eljko MARI

Datum i mjesto:
03.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O IME BuDINIA O BRDA O VELA LuKA O PRIMORJE O KNEZ TRPIMIR O SMILJEVAc O DR. FRANJE TuMANA O FAuSTA VRANIA

Naziv D-a
KNEZ BRANIMIR BRDA VAL PRIMORJE KNEZ TRPIMIR GALEB TENEN FAuST

Mjesto
ZADAR SPLIT VELA LuKA DOLI KATEL GOMILIcA ZADAR KNIN IBENIK

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KNEZ BRANIMIR nastupila je u sastavu: Josip MILJKOVI, Vice IVI, Filip MILJATOVI Voditelj: Zlatko LONAR

Drugoplasirana ekipa D BRDA nastupila je u sastavu: Jurica EPAROVI, Antonio JONJI, Luka VLADOVI Voditelj: Leo ANKO, prof.

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

O POJIAN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Braco VRcA, Blaenko ABAN, eljko MARI

Datum i mjesto:
03.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O MOKOIcA O IME BuDINIA O IMuNA KOIIA BENJE O BARIE GRANIA O KRALJA ZVONIMIRA O DR. FRANJE TuMANA O ISTA VELIKA O VELA LuKA

Naziv D-a
MOKOIcA KNEZ BRANIMIR BRODARIcA METAR SEGET TENEN ISTA VAL

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D MOKOICA nastupila je u sastavu: Iris MILANOVI, Martina GVEROVI, Antonija CAREVI Voditelj: Tihana RUSO, prof.

Drugoplasirana ekipa D KNEZ BRANIMIR nastupila je u sastavu: Nora MILJATOVI, Anela BILA, Nina UVANI Voditelj: Zlatko LONAR

GODINJAK 2008./2009.

75

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

MOKOIcA ZADAR ZADAR BAKA VODA SEGET DONJI KNIN ISTA VELIKA VELA LuKA

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

O POJIAN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Braco VRcA, Blaenko ABAN, eljko MARI

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR I. GIMNAZIJA TEHNIKA KOLA POMORSKO-TEHNIKA KOLA SREDNJA STRuKOVNA KOLA GIMNAZIJA METKOVI TEHNIKA KOLA

Naziv D-a
V. NAZOR KLASIAR TEHNIAR POMORAc MucRuM GIMNAZIJA METKOVI TEHNIAR

Mjesto
ZADAR SPLIT IBENIK DuBROVNIK MAKARSKA METKOVI ZADAR

Prvoplasirana ekipa D V. NAZOR nastupila je u sastavu: Stjepan ZUBI, Tomislav VULI Voditelj: Jadranka DUVANI

Drugoplasirana ekipa D KLASIAR nastupila je u sastavu: Ivan USTI, Davor JAKULJ, Martin VLAI Voditelj: Mirko EREK

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

O POJIAN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Braco VRcA, Blaenko ABAN, eljko MARI

Datum i mjesto:
04.04.2009., Split

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SREDNJA STRuKOVNA KOLA GIMNAZIJA DuBROVNIK S VELA LuKA EKONOMSKA KOLA V. NAZOR OcTOPuS MucRuM GIMNAZIJALAc DuPIN EKONOMIST ZADAR SPLIT MAKARSKA DuBROVNIK VELA LuKA IBENIK

Prvoplasirana ekipa D V. NAZOR nastupila je u sastavu: Karla BURUL, Eleonora LOVRAKOVI, Marijana KAZIJA Voditelj: Jadranka DUVANI

Drugoplasirana ekipa D OCTOPUS nastupila je u sastavu: Nadana GAVRANI-JAKAS, ana GOSPODNETI, Mia OSIBOV, Ivana OSIBOV Voditelj: piro OSIBOV

TENIS
S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE Antun Vidak, Dijana Stojanovi, Martin Bogoje 02.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O POJIAN O PROF. FILIP LuKAS O LAPAD O STJEPANA RADIA

Naziv D-a
POJ GRDELINI PETKA PREDOLAc

Mjesto
SPLIT KATEL STARI DuBROVNIK METKOVI

76

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OS. KOLE

Organizator:

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

MLADII - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:

1
DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D POJIAN nastupila je u sastavu: Tomislav DRAGANJA, Marin MIE, Tin POCRNJI Voditelj: Braco VRCA

Drugoplasirana ekipa D GRDELINI nastupila je u sastavu: Stjepan IKO, Joko VUI, Goran EPANOVI Voditelj: Marija II

Organizator:

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKO-NERETVANSKE Antun Vidak, Dijana Stojanovi, uPANIJE Martin Bogoje

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
02.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O PROF. FILIP LuKAS O SuIDAR O LAPAD O MARINA DRIA

Naziv D-a
GRDELINI SuIDAR PETKA VIDRA

Mjesto
KATEL STARI SPLIT DuBROVNIK DuBROVNIK

Prvoplasirana ekipa D GRDELINI nastupila je u sastavu: Tena LUKAS, Matea UGRINA Voditelj: Marija II

Drugoplasirana ekipa D SUIDAR nastupila je u sastavu: Blaga DELI, Josipa AKI Voditelj: Ivana VULETI

STRELJATVO
Organizator:
S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

S ZADARSKE uPANIJE

Jadranka Duvani, Milan Zekanovi, Loris Vidakovi

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


28.03.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
DON LOVRE KATI O IMuNA KOIIA BENJE O BARTuLA KAIA O STOBRE

Naziv D-a
JADRO BRODARIcA JADRAN STOBRE

Mjesto
SOLIN ZADAR ZADAR STOBRE

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D JADRO nastupila je u sastavu: Ivan MRVO, Andrija VUKI, Marin ERINA, Voditelj: Zvonko BALI

Drugoplasirana ekipa D BRODARICA nastupila je u sastavu: Ivo PESTI, Marinko ARAVANJA, Josip SABALI Voditelj: Anka BACALJA

GODINJAK 2008./2009.

77

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Organizator:

S ZADARSKE uPANIJE

Domain:

S ZADARSKE uPANIJE

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Jadranka Duvani, Milan Zekanovi, Loris Vidakovi 28.03.2009., Zadar

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
DON LOVRE KATI O STOBRE O IMuNA KOIIA BENJE O JuRJA BARAKOVIA

Naziv D-a
JADRO STOBRE BRODARIcA KATELNA

Mjesto

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

1
AH

Prvoplasirana ekipa D JADRO nastupila je u sastavu: Josipa BOI, Tina ENAN, Marta ELJKOVI Voditelj: Nenad VALERIJEV

Drugoplasirana ekipa D STOBRE nastupila je u sastavu: Ana MARI, Viktorija TOPI, Irena OVI Voditelj: Sinia DUHOVI

Organizator:
SK IBENIK

SK IBENIK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Margit Vrbii, Roko Peria, Irena Rupi Pietri

Datum i mjesto:
23.03.2009., ista Velika

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O PRIVLAKA O JELSA O DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI O VELA LuKA O JOSIP PuPAI O BLATO O ISTA VELIKA

Naziv D-a
VRuTAK SOLINE OLuJA VALA GuSAR BLATO ISTA

Mjesto
PRIVLAKA JELSA KNIN VELA LuKA OMI BLATO ISTA VELIKA

Prvoplasirana ekipa D VRUTAK nastupila je u sastavu: Marko GLAVAN, Kaimir KOLANOVI, David KOLANOVI, Mate SKOBLAR, Ante VULINOVI Voditelj: Ferdo MARTINOVI

Drugoplasirana ekipa D SOLINE nastupila je u sastavu: Rino DUBOKOVI, Toni GRGIEVI, Ivan LUI, Visko PLANKOVI, Petar SLAVIEK Voditelj: Ante LONAR

Organizator:
SK IBENIK

SK IBENIK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Margit Vrbii, Roko Peria, Irena Rupi Pietri

Datum i mjesto:
23.03.2009., ista Velika

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O JOSIP PuPAI O ISTA VELIKA O BLATO O JELSA O SMILJEVAc O VELA LuKA O PRIVLAKA O BRODARIcA

Naziv D-a
GuSAR ISTA BLATO SOLINE SMILJEVAc VAL VRuTAK BRODARIcA

Mjesto
OMI ISTA VELIKA BLATO JELSA ZADAR VELA LuKA PRIVLAKA BRODARIcA

78

Prvoplasirana ekipa D GUSAR nastupila je u sastavu: Leona TOMASOVI, Hana PEZO, Martina PEZO Voditelj: Tonica MRATOVI

Drugoplasirana ekipa D ISTA nastupila je u sastavu: Antonela PEI, Ana PEI, Klaudia PERKOVI, Tina PEI Voditelj: Sreko KARABUVA

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE - O

1. 2. 3. 4.

SOLIN STOBRE ZADAR RAANAc

KROS
Organizator:
S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE PORTSKA ZAJEDNIcA GRADA SINJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ivica Glavan

Datum i mjesto:
04.04.2009., Sinj

Konaan poredak ekipa:

DJEACI- OSNOVNE KOLE

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O STANOVI O ISTA VELIKA O DON M. PAVLINOVIA O BLATO O PETRA KREIMIRA IV O SMILJEVAc O JOSIPA PuPAIA

Naziv D-a
STANOVI ISTA GuSAR BLATO KREIMIR GALEB GuSAR

Mjesto
ZADAR ISTA VELIKA METKOVI BLATO IBENIK ZADAR OMI

Prvoplasirana ekipa D STANOVI nastupila je u sastavu: Stipe ULE, Lovre MARII, Vlatko BLAEVI, Josip GAJI Voditelj: Milan CINDRI

Drugoplasirana ekipa D ISTA nastupila je u sastavu: Zoran TABULA, Ivan KENDE, Jurica PERIA, Vice KENDE Voditelj: Roko PERIA

Organizator:

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

PORTSKA ZAJEDNIcA GRADA SINJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ivica Glavan

Datum i mjesto:
04.04.2009., Sinj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O BLATO O PETRA KREIMIRA IV O VELA LuKA O JOSIPA PuPAIA O PuJANKI O IMuNA KOIIA BENJE O ISTA VELIKA

Naziv D-a
BLATO KREIMIR VAL GuSAR PuJANKI 95 BRODARIcA ISTA

Mjesto
BLATO IBENIK VELA LuKA OMI SPLIT ZADAR ISTA VELIKA

Prvoplasirana ekipa D BLATO nastupila je u sastavu: Anamarija PADOVAN, Daria FRANULOVI, Kristina EPAROVI, Nikolina EPAROVI Voditelj: Gordana EPAROVI

Drugoplasirana ekipa D KREIMIR nastupila je u sastavu: Lucija VUKOVI, Kata JURA, Zrinka MATI, Josipa BUKI Voditelj: Margit VRBII

Organizator:

MLADII - SREDNJE KOLE

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

PORTSKA ZAJEDNIcA GRADA SINJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ivica Glavan

Datum i mjesto:
04.04.2009., Sinj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
STRuKOVNA KOLA V. VLATKOVIA TEHNIKA KOLA TEHNIKA KOLA SREDNJA KOLA METKOVI SREDNJA STRuKOVNA MAKARSKA

Naziv D-a
IOK TEHNIAR TEHNIAR NARONA MucRuM

Mjesto
ZADAR ZADAR IBENIK METKOVI MAKARSKA

Prvoplasirana ekipa D IOK nastupila je u sastavu: Stipe VUJEVI, Ante KLANAC, Ante MIKULI, ime LISICA Voditelj: Ivan ULAR

Drugoplasirana ekipa D TEHNIAR nastupila je u sastavu: Ivan BLAI, Marko ARI, Toni ALVIR, Joseph IRJAK Voditelj: Ilija VIDI

GODINJAK 2008./2009.

79

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Organizator:

S SPLITSKO-DALMATINSKE uPANIJE

PORTSKA ZAJEDNIcA GRADA SINJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Poljak, Goran Kursar, Ivica Glavan

Datum i mjesto:
04.04.2009., Sinj

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA S KNEZA BRANIMIRA TEHNIKA KOLA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SREDNJA STRuKOVNA KOLA

Naziv D-a
MIOc KNEZ BRANIMIR TEHNIAR OcTOPuS NAPRIJED

Mjesto
ZADAR BENKOVAc IBENIK SPLIT IBENIK

Prvoplasirana ekipa D MIOC nastupila je u sastavu: Katarina BATUR, Josipa CVIJETOVI, Lucija MILOLOVI, Marina SANKOVI Voditelj: Helena HORDOV

2
Naziv D-a
DOMAGOJ VIDRA SKALIcE KAuKAL

Drugoplasirana ekipa D KNEZ BRANIMIR nastupila je u sastavu: Nataa KVATU, Lucija MARINOVI, Matea EGOTA, Antonija EGOTA Voditelj: Vladimir FRKOVI

BADMINTON
Organizator:
S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Martin Bogoje, Ratko Galjer, Boris Galinovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O MARINA GETALDuIA O MARINA DRIA O SKALIcE O KOMIA

Mjesto

Rezultati
Grupa A
SKALIcE VIDRA DOMAGOJ KAuKAL KAuKAL VIDRA 2:3 3:0 0:3

Grupa B
DOMAGOJ SKALIcE KAuKAL SKALIcE DOMAGOJ VIDRA 3:0 1:3 3:2

Prvoplasirana ekipa D DOMAGOJ nastupila je u sastavu: Mario BARKIDIJA, Antonio BARKIDIJA, Luka UEVI Voditelj: Zoran SEKULI

Organizator:

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Martin Bogoje, Ratko Galjer, Boris Galinovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Dubrovnik

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a
DOMAGOJ PETKA VISOKA

Mjesto
DuBROVNIK DuBROVNIK SPLIT

1. O MARINA GETALDuIA 2. O LAPAD 3. O VISOKA

80

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - O

Konaan poredak ekipa:

DJEACI - OSNOVNE KOLE

DuBROVNIK DuBROVNIK SPLIT KOMIA

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati
PETKA VISOKA DOMAGOJ VISOKA DOMAGOJ PETKA 3:0 3:0 3:0

1
MLADII - SREDNJE KOLE
R. br.

Prvoplasirana ekipa D DOMAGOJ nastupila je u sastavu: urica UPI, Petra CAPUT, Martina ICO Voditelj: Zoran SEKULI

Organizator:

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Martin Bogoje, Ratko Galjer, Boris Galinovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole Naziv D-a
GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA METKOVI

Mjesto
DuBROVNIK METKOVI

1. GIMNAZIJA DuBROVNIK 2. GIMNAZIJA METKOVI

Rezultati
Utakmica za 1. mjesto

1
R. br.

GIMNAZIJALAc GIMNAZIAJ METKOVI

3:0

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Sran MILAKOVI, Enes KARAMEHMEDOVI, Joko ILOVI Voditelj: Vlaho ZLOILO

Organizator:

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

S DuBROVAKO -NERETVANSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Martin Bogoje, Ratko Galjer, Boris Galinovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Dubrovnik

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole Naziv D-a
GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA METKOVI

Mjesto
DuBROVNIK METKOVI

1. GIMNAZIJA DuBROVNIK 2. GIMNAZIJA METKOVI

Rezultati

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

GIMNAZIJALAc GIMNAZIAJ METKOVI

3:1

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Paula RADIBRATOVI, Mia ZLOILO, Malvina KACIGA Voditelj: Vlaho ZLOILO

GODINJAK 2008./2009.

81

POLUZAVRNICA - SKUPINA JUG

MALI NOGOMET
Organizator:
S LIKO-SENJSKE uPANIJE

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dubravko Mesi, Darko Vuki, Boris Sui

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

OSNOVNA KOLA DR. JuRE TuRI

Datum i mjesto:
06.04.2009., Gospi

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
O SRDOI O DR.JuRE TuRIA O IVO LOLA RIBAR O KuRINJE O BRAA BOBETKO

Naziv D-a
SRDOI VELEBIT LABIN KuRINJE BOBETKO

Mjesto
RIJEKA GOSPI LABIN RIJEKA SISAK

Rezultati
Grupa A
SRDOI LABIN BOBETKO LABIN SRDOI BOBETKO 3:2 2:4 6:2

Grupa B
KuRINJE VELEBIT 2:4

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 LABIN KuRINJE 9:2

1
1. 2. 3. 4. 5. 6.

SRDOI VELEBIT

Prvoplasirana ekipa D SRDOI nastupila je u sastavu: Florijan FUMI, Filip FUMI, David VITEZI, Matija VIDAS, Hrvoje BUKVI, Danon VRLI, Adriano BENINI Igor KUKMANOVI, Mateo MATAJIA, Danijel DJALI, Kristijan PECOLAJ Voditelj: Sonja VALERIJEV

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

GOSPODARSKA KOLA BuJE -ISTITuTO PROFESSIONALE BuIE

Domain:

Milivoj Gospi, Povjerenik: Vinko Krika, Koordinato: Zdenko Gospi

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
07.04.2009., Buje

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
EKONOMSKA SISAK TEHNIKA KOLA uGOSTITELJSKA HOTELJSKO-TuRISTIKA GIMNAZIJA I STRuKOVNA KOLA JuRIJA DOBRILE S.OTOAc

Naziv D-a
EKONOMIST ANAc LuMBER TuRIST SREDNJOKOLAc GAcKI SOKOL

Mjesto
SISAK KARLOVAc OPATIJA OPATIJA PAZIN OTOAc

Rezultati
Grupa A
LuMBER GAcKI SOKOL LuMBER EKONOMIST GAcKI SOKOL EKONOMIST 3:0 2:4 1:5

Grupa B
TuRIST ANAc TuRIST SREDNJOKOLAc ANAc SREDNJOKOLAc 0:3 5:1 4:3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
9:1 LuMBER TuRIST 5:2

1
82

EKONOMIST ANA

Prvoplasirana ekipa D EKONOMIST nastupila je u sastavu: Hrvoje MARJANOVI, Leon BELOEVI, Matej ILOBOD, Miran VOLAREVI, Hrvoje MIT, Tomislav AJNI Ivan BORKOVI, Neven KOS, Anes HANDANOVI, Veli ZENUNI, Dino EBERL, Ljuban CREPULJAN Voditelj: Helena DOBRANI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

KOARKA
Organizator:
S LIKO-SENJSKE uPANIJE OSNOVNA KOLA DR. JuRE TuRI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dubravko Mesi, Darko Bani, Damir Doen

Datum i mjesto:
02.04.2009., Gospi

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
MILAN BROZOVI DRAGOJLE JARNEVI VLADIMIRA NAZORA VEIcA DR. JuRE TuRIA I.OSNOVNA KOLA PETRINJA

Naziv D-a
ZVIRI cENTAR MLADOST PODVEIcA VELEBIT I.O PETRINJA

Mjesto
KASTAV KARLOVAc PAZIN RIJEKA GOSPI PETRINJA

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
ZVIRI MLADOST ZVIRI VELEBIT VELEBIT MLADOST 32 : 27 45 : 34 24 : 30

Grupa B
PODVEIcA I.O PETRINJA PODVEIcA cENTAR L.O PETRINJA cENTAR 48 : 46 45 : 48 38 : 50

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
56 : 52 MLADOST PODVEIcA 46 : 36

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

ZVIRI cENTAR

Prvoplasirana ekipa D ZVIR nastupila je u sastavu: Robert MALJEVAC, Filip PERANI, Marko PERANI, Mario RUBEA, Alen FABIJANI, Marko MATAJA, Mirko BENO, Marijan JOZI, Filip MARKOVI, Domagoj DIZDAR, Alberto GAVRANOVI, Leon PESI Voditelj: Teddy DELA

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
KRALJEVIcA BRAA RIBAR VLADIMIRA NAZORA DR. JuRE TuRIA NOVSKA IVAN GORAN KOVAI

Naziv D-a
OTRO RIBARI MLADOST VELEBIT NOVSKA GORAN

Mjesto
KRALJEVIcA SISAK PAZIN GOSPI NOVSKA DuGA RESA

Rezultati
Grupa A
RIBARI GORAN RIBARI MLADOST GORAN MLADOST 43 : 30 32 : 25 21 : 44

Grupa B
NOVSKA VELEBIT NOVSKA OTRO VELEBIT OTRO 17 : 46 13 : 59 08 : 48

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
55 : 75 MLADOST VELEBIT 40 : 34

RIBARI OTRO

Prvoplasirana ekipa D OTRO nastupila je u sastavu: Nikolina CRNKOVI, Andrijana CVITKOVI, Roberta KATI, Katarina MODRI, Ingrid NEKI, Martina NONKOVI, Marina PARI, Valentina RADOEVI, Dorina VIDOVI, Marta VIDUKA, Mia KLAPAN, Ina NUI Voditelj: Davor JURIA

GODINJAK 2008./2009.

83

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

S LIKO-SENJSKE uPANIJE

OSNOVNA KOLA DR. JuRE TuRI

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dubravko Mesi, Darko Bani, Damir Doen

Datum i mjesto:
01.04.2009., Gospi

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

PAZINSKI KOLEGIJ KLASINA GIMNAZIJA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
07.04.2009., Pazin

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SELEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI GIMNAZIJA I STRuKOVNA KOLA JuRJA DOBRILE TEHNIKA KOLA SISAK SREDNJA KOLA DR. ANTuNA BARcA GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA GIMNAZIJA GOSPI

Naziv D-a
DOMINIK SAVIO SREDNJOKOLAc TEHNIAR KAMENJAK BERNARDIN GIMGOS

Mjesto
RIJEKA PAZIN SISAK cRIKVENIcA OGuLIN GOSPI

Grupa A
BERNARDIN KAMENJAK SREDNJOKOLAc KAMENJAK BERNARDIN SREDNJOKOLAc 44 : 50 55 : 47 43 : 50

Grupa B
TEHNIAR DOMINIK SAVIO GIMGOS DOMINIK SAVIO TEHNIAR GIMGOS 36 : 55 39 : 57 44 : 25

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
41 : 48 KAMENJAK TEHNIAR 44 : 54

1
R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

SREDNJOKOLAc DOMINIK SAVIO

Prvoplasirana ekipa D DOMINIK SAVIO nastupila je u sastavu: Matteo JURII, Antonio BOBAN, Filip BARI, Domagoj VUKOVI, Marko GRIZELJ, Marino KUAN, Ivan ORAK, Matko PARUN, Ante KOTARAC, Mateo KROLO, Matija LIKER, Juraj PAHLJINA Voditelj: Mirna BAI

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

Vilim Grbac, prof. PAZINSKI KOLEGIJ 08.04.2009., KLASINA GIMNAZIJA PAZIN Tomislav uzelac, prof. Pero Mari, prof. Pazin

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
GIMNAZIJA SISAK STRuKOVNA KOLA GOSPI EKONOMSKA KOLA PuLA SELEZIJANSKA KLAS. GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI DuGA RESA EKONOMSKA KOLA SISAK

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc STRuKOVNA KOLA EKONOMIST DOMINIK SAVIO VINIcA EKONOMIST

Mjesto
SISAK GOSPI PuLA RIJEKA DuGA RESA SISAK

Rezultati
Grupa A
DOMINIK SAVIO STRuK. KOLA EKONOMIST STRuK. KOLA DOMINIK SAVIO EKONOMIST 21 : 30 36 : 50 39 : 26

Grupa B
EKONOMIST GIMNAZIJALAc VINIcA GIMNAZIJALAc EKONOMIST VINIcA 29 : 30 21 : 33 38 : 35

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
37 : 40 D. SAVIO EKONOMIST - PuLA 30 : 32

1
84

STRuK. KOLA GIMNAZIJALAc

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Tina VUKOVI, Maja VUKOVI, Matea CAVRI, Ivana ORE, Manjana MARI, Ivana BUTKOVI, Nataa ADAMOVI, Terezija BJELAJAC, Ina PRPI, Irma NOVALI, Ema KOZARI, Iva VIDOVI Voditelj: Boidar DUJMI, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati

RUKOMET
Organizator:
S KARLOVAKE uPANIJE PRVA OSNOVNA KOLA OGuLIN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Kreimir Boievi, Stevo lat, Zvonko Ranogajac, uro Batini

Datum i mjesto:
02.04.2009., Ogulin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O V. GORTAN O M. LOVRAK O DuBOVAc O PORE O MARIJE I LINE O S.S.KRANJEVI

Naziv D-a
VOJAK VIHOR DuBOVAc PORE MLADOST uSKOK

Mjesto
RIJEKA KuTINA KARLOVAc PORE uMAG SENJ - NISu NASTuPILI

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
VIHOR uSKOK PORE VIHOR uSKOK PORE -:20 : 25 -:-

Grupa B
VOJAK DuBOVAc MLADOST VOJAK DuBOVAc MLADOST 23 : 14 19 : 23 20 : 17

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
18 : 17 DuBOVAc PORE 10 : 0

1
1. 2. 3. 4. 5. 6.

VOJAK VIHOR

Prvoplasirana ekipa D VOJAK nastupila je u sastavu: Domenko ACELINOVI, Raul BARETI, Borna BARIEVI, Tomislav KARAULA, Marijan KLI, Ante MANDEKI, Luka MRAKOVI, Viktor STIPI, Bruno TEFANI, Filip UNJI, Loris BARCELI, Johans DONORA Voditelj: Tomislav KRULJAC

Organizator:

S KARLOVAKE uPANIJE

PRVA OSNOVNA KOLA OGuLIN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Kreimir Boievi, Stevo lat, Zvonko Ranogajac, uro Batini

Datum i mjesto:
03.04.2009., Ogulin

R. br.

Naziv kole
O 22. LIPNJA O M.LORAKA O I.L.RIBAR O S.S.KRANJEVI O GRABRIK O R.K. JERETOV

Naziv D-a
POLET VIHOR LABIN uSKOK GRABRIK R.K. JERETOV

Mjesto
SISAK KuTINA LABIN SENJ KARLOVAc OPATIJA

Rezultati
Grupa A
GRABRIK uSKOK VIHOR GRABRIK uSKOK VIHOR 13 : 14 12 : 12 9 : 10

Grupa B
R.K. JERETOV LABIN POLET R.K. JERETOV LABIN POLET 14 : 15 18 : 12 9 : 10

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
18 : 9 LABIN GRABRIK 10 : 0

POLET VIHOR

Prvoplasirana ekipa D POLET nastupila je u sastavu: Andrea VILJEVAC, Marija BORKOVI, Petra BAKRAN, Rafaela GALINI, Dolly PERKOIV, Nives ESTANOVI, Kim KASA, Ura OSTRMAN, Ema ANI, Josipa DROBAC, Barbara MATOC, Ivona RASTOVAC Voditelj: Alma OPI

GODINJAK 2008./2009.

85

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

SREDNJA KOLA MATE BLAINE LABIN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Golja, edomir Rui, Zlatko Arapovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Labin

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
S MATE BLAINE LABIN S ZA ELEKTROT.I RAuNARSTVO EKONOMSKA TuRISTIKA KOLA TEHNIKA KOLA KuTINA S PAVLA RITTERA VITEZOVIA STRuKOVNA KOLA EuGENA KuMIIA

Naziv D-a
DuGA ELEKTRON EKONOMIST TEHNIAR SENIA EuGEN

Mjesto
LABIN RIJEKA KARLOVAc KuTINA SENJ ROVINJ

Rezultati
SENIA EKONOMIST SENIA DuGA EKONOMIST DuGA 8 :19 8 : 17 10 :18 EuGEN ELEKTRON EuGEN TEHNIAR ELEKTRON TEHNIAR 9 : 25 12 : 19 19 : 15

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
26 : 17 EKONOMIST TEHNIAR 19 : 18

1
1. 2. 3. 4. 5.

DuGA ELEKTRON

Prvoplasirana ekipa D DUGA nastupila je u sastavu: Toni MARTINOVI, Filip BARTOLI, Deny VIKOVI, Andrej FRANKOVI, Mario VERBANAC, Filip GRIPARI, Mateo BARTOLI, Kristijan MATULJA, Damir KADOI BALAKO, Jan FRANKOVI, Mateo DEMETLIKA, Mario MUKOVI Voditelj: Josip GOLJA

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

SREDNJA KOLA MATE BLAINE LABIN

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Golja, edomir Rui, Zlatko Arapovi

Datum i mjesto:
08.04.2009., Labin

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
S TINA uJEVIA S MATE BLAINE LABIN EKON.KOLA MIJE MIRKOVIA GIMN.BERNARDINA FRANKOPANA S PETRINJA

Naziv D-a
AuGuSTIN DuGA EKONOMIST BERNARDIN PETRYNIA

Mjesto
KuTINA LABIN RIJEKA OGuLIN PETRINJA

Grupa A
DuGA PETRYNIA DuGA EKONOMIST PETRYNIA EKONOMIST 18 : 11 18 : 12 17 : 25

Grupa B
AuGuSTIN BERNARDIN 14 : 13

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
16 : 17 BERNARDIN EKONOMIST 19 : 21

1
86

DuGA AuGuSTIN

Prvoplasirana ekipa D AUGUSTIN nastupila je u sastavu: Mia CEROVEKI, Ana TRTANJ, Lana GREBENAR, Anamarija RIMAC, Iva GREBENAR, Iva HARMICAR, Margareta ULER, Ivana MUKAVEC, Marijana TRTANJ, Marijana UZEL, Josipa BOSAK, Barbara GAPAREC Voditelj: Emina KOSTECKI RADI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Rezultati

MLADII - SREDNJE KOLE

Grupa A

Grupa B

ODBOJKA
Organizator:
Vasko Pinzovski predsjednik, SSD PRIMORSKO-GORANSKE ODBOJKAKI SAVEZ 07.04.2009., uPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE uP. Mirna Dumani i Davor Hini lanovi Rijeka

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O RIKARD KATALINI JERETOV O ANTuN GuSTAV MATO O BANIJA O VLADIMIR NAZOR O STJEPANA KEFELJE O DRAGOJLE JARNEVI

Naziv D-a
RIKARD KATALINI JERETOV PITAL BANIJA VAL DuNJA cENTAR

Mjesto
OPATIJA NOVALJA KARLOVAc ROVINJ KuTINA KARLOVAc

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
R. K. JERETOV cENTAR VAL R. K. JERETOV cENTAR VAL 2:0 0:2 0:2

Grupa B
BANIJA PITAL DuNJA BANIJA PITAL DuNJA 1:2 0:2 2 :1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 VAL BANIJA 0:2

R. K. JERETOV PITAL

Prvoplasirana ekipa D RIKARD K. JERETOV nastupila je u sastavu: Deni BALEN, Alan BASTA, Dorian UDINA, Marko FRANCETI, Karlo HLANUDA, Alexsander KRAINER, Andria PARIS, Filip PEJATOVI, Sandro IKI, Andro SLAVI, Marin ITINI Voditelj: Eduard PRIJI i Vlado BRNEI

GODINJAK 2008./2009.

87

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Organizator:

SSD ODBOJKAKI SAVEZ Velimir Liveri predsjednik, 02.04.2009., PRIMORSKO-GORANSKE uP. PRIMORSKO-GORANSKE uP. Vasko Pinzovski i Davor Hini lanovi Rijeka

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O AVLE O JELENJE-DRAIcE O PORE O IVAN GORAN KOVAI O VIKTOROVAc O ANTON GuSTAV MATO

Naziv D-a
AVLE JELEN PORE GORAN VIKTOROVAc PITAL

Mjesto
AVLE DRAIcE PORE DuGA RESA SISAK NOVALJA

Rezultati
Grupa A
AVLE PORE PITAL AVLE PORE PITAL 2:0 0:2 2:0

Grupa B
GORAN JELEN VIKTOROVAc GORAN JELEN VIKTOROVAc 0:2 1:2 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 PORE GORAN 2:0

1
R. br.
1. 2. 3. 4.

AVLE JELEN

Prvoplasirana ekipa D AVLE nastupila je u sastavu: Dina PERI, Stella PARIS, Andrea VALJAN, Ira MAVRINAC, Glorija DAMI, Tea OP, Rea ARGONJA, Ivona OLJAT, Romana TOMI, Dora KOVAI, Manuela LEGEVI, Paula PETROVI Voditelj: Tihomir CRNKOVI i Suzana DUJMI

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

TS-SMSI ROVINJ-ROVIGNO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Viviana Benussi, prof., Lidia Martini,prof., Boban Memedovi ,prof., Aldo Krelja,prof.

Datum i mjesto:
07.04.2009., Rovinj

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
TS-SMSI ROVINJ-ROVIGNO GIMN.I EKON.. OPATIJA TEHNIKA KOLA SREDNJA KOLA OTOAc

Naziv D-a
AD ASTRA GEK TEHNIAR GAcKI SOKOL

Mjesto
ROVINJ OPATIJA SISAK OTOAc

Rezultati
TEHNIAR ANAc (DISKV.) AD ASTRA TEHNIAR AD ASTRA ANAc 2 : 0 (diskv.) 2:0 2 : 0 (diskv.) GEK GAcKI SOKOL 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:1 TEHNIAR GAcKI SOKOL 2:0

1
88

AD ASTRA GEK

Prvoplasirana ekipa D AD ASTRA nastupila je u sastavu: Antonio ROVIS, Diego HAN, Matteo USICH, Davor HRELJA, Sandro VENIER, Mladen DENI, Damon GARI BISSI, Paolo KALEBI, Maurizio MATI, Roberto VENIER, Antonio SCARPA Voditelj: Marin IVANI ,prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Grupa A

Grupa B

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

SREDNJA KOLA ZVANE RNJE Franjo Ivanievi, prof., Aldo Krelja, prof., Ingrid Sau, prof. ROVINJ

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
08.04.2009., Labin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA SREDNJA KOLA ZVANE RNJE GIMNAZIJA KARLOVAc SREDNJA KOLA TINA uJEVIA SREDNJA KOLA OTOAc SREDNJA KOLA DR. ANTuN BARAc

Naziv D-a
DOMINIK SAVIO MLADOST OLIMPIJA 1908 AuGuSTIN GAcKI SOKOL KAMENJAK

Mjesto
RIJEKA ROVINJ KARLOVAc KuTINA OTOAc cRIKVENIcA

DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

Rezultati
Grupa A
GAcKI SOKOL AuGuSTIN DOMINIK SAVIO GAcKI SOKOL AuGuSTIN DOMINIK SAVIO 0:2 2:0 0:2

Grupa B
OLIMPIJA 1908 MLADOST KAMENJAK OLIMPIJA 1908 MLADOST KAMENJAK 2:0 0:2 2:0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
1:2 OLIMPIJA 1908 AuGuSTIN 2:0

MLADOST DOMINIK SAVIO

Prvoplasirana ekipa D DOMINIK SAVIO nastupila je u sastavu: Martina MILKOVI, Mihaela MARINOVI, Maja BAN, Iva ABAN, Tea LOVRINOV, Sara BRI, Natalia JUG, Antonia PERI, Mikela VUKOREPA, Nika LUKIN, Ana IROLA, Valentina DELIBEGOVI Voditelj: Rajka HUSEJINI, prof.

ATLETIKA
Organizator:
SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE ZBOR ATLETSKIH SuDAcA RIJEKA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Branislav Poznanovi predsjednik, Antun Fontana i Davor Hini - lanovi

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O VLADIMIRA NAZORA O VLADIMIRA NAZORA O IVANA MAuRANIA O VIDIKOVAc O ZVONIMIRA FRANKA O BRAA BOBETKO O DuBOVAc O MAHINO

Naziv D-a
MLADOST KATEL DELFIN VIDIKOVAc uBOR BOBETKO DuBOVAc MAHINO

Mjesto
PAZIN cRIKVENIcA NOVI VINODOLSKI PuLA KuTINA SISAK KARLOVAc MAHINO

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Domagoj ZIDARI, Bojan GJURINOSKI, Luka MARCAN, Dino IVANI, Paolo ANGELINI, Romeo FLEGO, Andrej VRH, Nikola BAA, Matija OPAI, Toni HRVATIN, Ivan LANA, Stefano LADAVAC Voditelj: Dalibor RADOVI

Drugoplasirana ekipa D KATEL nastupila je u sastavu: Dino DEROSI, Antonio REBI, Gordan PAVELI, Ivan JURINI, Mateo PRISTUEK, Sandro STOJI, Damir POSLEK, Mario STOJI, Marin MUJKANOVI, Moreno CAR, Marino PAVELI, Duko MORI Voditelj: Doni VARC

GODINJAK 2008./2009.

89

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

04.04.2009., Rijeka

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator:

SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE

ZBOR ATLETSKIH SuDAcA RIJEKA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Branislav Poznanovi predsjednik, Antun Fontana i Davor Hini - lanovi

Datum i mjesto:
04.04.2009., Rijeka

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O VLADIMIRA NAZORA O VLADIMIRA NAZORA O MAHINO O VLADIMIR GORTAN O BRAA RIBAR O STOJA O BRAA BOBETKO

Naziv D-a
MLADOST KATEL MAHINO VOJAK RIBARI STOJA BOBETKO

Mjesto
PAZIN cRIKVENIcA MAHINO RIJEKA SISAK PuLA SISAK

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Ena KRIMANI, Petra KRNJUS, Antonia US, Tea MOGOROVI, Anamaria FLEGAR, Iva STRANI, Lea MILETI, Martina BURETI, Loana BUDAK, Ana KRNJUS, Denis MOGOROVI, Veronika TURK Voditelj: Jadranka ERVAR

Drugoplasirana ekipa D KATEL nastupila je u sastavu: Valentina BAI, Maja KUTIJA, Ema BLAINA, Iva BLAINA, Ela LOLI, Stanka MUEVI, Iris CAR, Anamaria BASHOTA, Natali KOSTANJEK, Barbara DERANJA, Iva PAHLI, Patricia BLAEVI Voditelj: Doni VARC

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

O MATE BALOTA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Anton Malnar, predsjednik, Mario Paljak, lan, Milan Vitasovi, lan, Dino Makovac, lan

Datum i mjesto:
08.04.2009., Pore

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
GIMNAZIJA I STRuKOVNA KOLA JuRJA DOBRILE PAZIN GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIA RIJEKA GIMNAZIJA PuLA TEHNIKA KOLA SISAK ELEKTROINDuSTRIJSKA I OBRTNIKA KOLA RIJEKA GIMNAZIJA KARLOVAc SREDNJA KOLA TINA uJEVIA KuTINA MJEOVITA INDuSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA KARLOVAc

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc G.A.M. GIMNAZIJALAc TEHNIAR EIO OLIMPIJA AuGuSTIN ZANATLIJA

Mjesto
PAZIN RIJEKA PuLA SISAK RIJEKA KARLOVAc KuTINA KARLOVAc

1
90

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Luka RUI, Goran UFI, Vanja BOLTERTAIN, Matej SIMI, Luka FLEGAR, David IVANINI, Dino FONOVI, Edi BARAI, Domagoj ANZUR, Alen ZGRABLI, Alen UI, Karlo SOPTA Voditelj: Milan ervar, Sanja Cviti

Drugoplasirana ekipa D G.A.M. nastupila je u sastavu: Karlo IKOVI, Luka SKORI, Roni PU, Boris PRIBANI, Vedran BLAEVI, Dino HOST, Damir IROLA, Ivan RADONI, Mario BLAKOVI, Borna CICVARI, Luka RUKAVINA, Marko STERPIN Voditelj: Toni ITKO

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

O MATE BALOTA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Anton Malnar, predsjednik, Mario Paljak, lan, Milan Vitasovi, lan, Dino Makovac, lan

Datum i mjesto:
08.04.2009., Pore

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA PuLA EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA RIJEKA PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA GIMNAZIJA I STRuKOVNA KOLA JuRJE DOBRILE PAZIN SREDNJA KOLA TINA uJEVIA KuTINA GIMNAZIJA SISAK

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc EKONOMIST GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc AuGuSTIN GIMNAZIJALAc

Mjesto
PuLA RIJEKA RIJEKA PAZIN KuTINA SISAK

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Kristina KAMENI, Laura UDOVII, Aleksandra SIMI, Martina KRIANAC, Noela BEIR, Valentina UR, Sonja SAVI, Doris PAJI, Alisa KUPUS, Azra RAKI, Tajana RADULOVI, eljka POPOVI Voditelj: Erik LUKI

Drugoplasirana ekipa D EKONOMIST nastupila je u sastavu: Paula VUKOVI, Martina VERZON, Renata ELDUM, Iva DOBROSTAL, Mia IGI, Anja KONTA Nina JELENKOVI, Ivana IKLJAN, Jelena MARTINI, Marija JURMAN, Tea CUPA, Veronika JURI Voditelj: Zvonko ANDORI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

91

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

GIMNASTIKA
Organizator:
S KARLOVAKE uPANIJE OSNOVNA KOLA SLJuNJ

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Kreimir Boievi, Stevo lat, Zvonko Ranogajac, uro Batini

Datum i mjesto:
07.04.2009., Slunj

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. O BRAA SELJAN PRVA O OGuLIN PRVA O PETRINJA O BRAJDA O KOZALA O SLuNJ BRAA SELJAN KLEK PRVA O PETRINJA BRAJDA KOZALA SLuNJ KARLOVAc OGuLIN PETRINJA RIJEKA RIJEKA SLuNJ

Prvoplasirana ekipa D BRAA SELJAN nastupila je u sastavu: Kreimir RADINOVI, Antonio ELI, Ante ZELINA, Eric MII Voditelj: Leon DAKI

Drugoplasirana ekipa D KLEK nastupila je u sastavu: Matej STOI, David BIANI Mateo GEROVAC, Radovan VUKELI Voditelj: Marinko JURACI

Organizator:

S KARLOVAKE uPANIJE

OSNOVNA KOLA SLJuNJ

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Kreimir Boievi, Stevo lat, Zvonko Ranogajac, uro Batini

Datum i mjesto:
07.04.2009., Slunj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O DuBOVAc O BRAJDA O BELVEDERE O I.G. KOVAI O D. TADIJANOVI PRVA O PETRINJA O SLuNJ

Naziv D-a
DuBOVAc BRAJDA BELVEDERE GORAN TADIJA PRVA O PETRINJA SLuNJ

Mjesto
KARLOVAc RIJEKA RIJEKA DuGA RESA PETRINJA PETRINJA SLuNJ

Prvoplasirana ekipa D DUBOVAC nastupila je u sastavu: Petra FURA, Korina BELOKLEI, Lara BELOKLEI, Janina ROKNI, Ana TAICHMAN Voditelj: Alenka BELI

Drugoplasirana ekipa D BRAJDA nastupila je u sastavu: Ines SALOPEK, Ema KAI, Eva CREPULJA, Celina SRDO Voditelj: Ljiljana TURINA - BUJANOVI

PLIVANJE
Organizator:
SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE PLIVAKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE uP.

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Miroslav Jelovica predsjednik, 07.04.2009., Milan Boki i Davor Hini lanovi Rijeka

Datum i mjesto:

92

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O 22. LIPANJ O JuRJA DOBRILE O MILAN BROZOVI O PODMuRVIcE O VIDIKOVAc O BRAA BONETKO

Naziv D-a
POLET GALEB ZVIRI PODMuRVIcE VIDIKOVAc BOBETKO

Mjesto
SISAK ROVINJ KASTAV RIJEKA PuLA SISAK

DJEACI - OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prvoplasirana ekipa D POLET nastupila je u sastavu: Ricardo RIMAY, Luka JURI, Ivan DOLENEC, Matija LUKI, Domagoj PANCIROV, Marko VRTANIK, Domagoj MALI, Matija-Lukaj RAFAJ Voditelj: Marijan SIGUR

Drugoplasirana ekipa D GALEB nastupila je u sastavu: Ivan Karlo PRPI, Matej TRISKA, Antonio TRK, Lino MODRUAN, Draen GALI, Cristian UMAHER, Duje MARI, Andrea BILAJAC Voditelj: Marita MARI

Organizator:

SSD PLIVAKI SAVEZ Vojmir Turak predsjednik, 07.04.2009., PRIMORSKO-GORANSKE uP. PRIMORSKO-GORANSKE uP. Dubravko Sever i Davor Hini lanovi Rijeka

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O JuRJA DOBRILE O KANTRIDA O 22. LIPANJ O IJANA O IVANA KuKuLJEVIA O MILAN BROZOVI

Naziv D-a
GALEB KANTRIDA POLET IJANA VRBINA ZVIRI

Mjesto
ROVINJ RIJEKA SISAK PuLA SISAK KASTAV

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D GALB nastupila je u sastavu: Luana BOI, Golda PAMI, Lucija KOVAEVI, Iva MARINOVI, Katarina TERLEVI, Nina PAMI, Marta MKRIZMAN, Jana STARI Voditelj: Marita MARI

Drugoplasirana ekipa D KANTRIDA nastupila je u sastavu: Rebeka SEKEREKO, Ana VRSALOVI, Enea SKRAI, Ines OSTOVI, Mia IMII, Tia JUNII, TeaVRCELJ, Iva-Paola PERKOVI Voditelj: Katarina JUSUP DODIG

GODINJAK 2008./2009.

93

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

1. 2. 3. 4. 5. 6.

STOLNI TENIS
Organizator:
SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE STOLNOTENISKI KLuB KVARNER

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Spasoje Matijevi predsjednik, Slavko Gaparin i Davor Hini lanovi

Datum i mjesto:
06.04.2009., Rijeka

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O VLADIMIR NAZOR O BRAJDA O JOSIPA KOZARcA O GENERALSKI STOL O VLADIMIR NAZOR O DRAGuTINA TADIJANOVIA O VLADIMIR NAZOR O KATANJER O DR. FRANJE TuMANA

Naziv D-a
KATEL BRAJDA SLAVONAc GENERALSKI STOL PLAVI ZMAJ TADIJA VRSAR-FuNTANA KATANJER KORENIcA

Mjesto
cRIKVENIcA RIJEKA LIPOVLJANI GENERALSKI STOL DuGA RESA PETRINJA VRSAR PuLA KORENIcA

Prvoplasirana ekipa D KATEL nastupila je u sastavu: Mario JELII, Duko MORI Voditelj: Doni VARC

Drugoplasirana ekipa D BRAJDA nastupila je u sastavu: Ivan JARDAS, Tomislav LOS Voditelj: Ljiljana TURINA BUJANOVI

Organizator:

SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE

STOLNOTENISKI KLuB KVARNER

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Miji predsjednik, Ivan Vuki i Davor Hini lanovi

Datum i mjesto:
06.04.2009., Rijeka

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O JOE uRANA O VLADIMIR NAZOR O IVANA GORANA KOVAIA O DRAGuTINA TADIJANOVIA O GENERALSKI STOL O JOSIPA KOZARcA O IVAN GORAN KOVAI O MARIJE I LINE O PLITVIKA JEZERA O ZRINSKIH I FRANKOPANA

Naziv D-a
MLADOST KATEL PETEHOVAc TADIJA GENERALSKI STOL SLAVONAc IVAN GORAN KOVAI MLADOST PLITVIcE OTOAc

Mjesto
VINJAN cRIKVENIcA DELNIcE PETRINJA GENERALSKI STOL LIPOVLJANI DuGA RESA uMAG PLITVIKA JEZERA OTOAc

1
94

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Marina UKA, Martina RIOA Voditelj: Milan BURETI

Drugoplasirana ekipa D KATEL nastupila je u sastavu: Maja JURETI, Dorina SREBRNJAK, Morena VUK Voditelj: Doni VARC

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

O KATANJER PuLA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jozefina Stanii, Kristijan cinkopan, Stelio Zajc

Datum i mjesto:
06. 04. 2009. Pula

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
SREDNJA KOLA PETRINJA TEHNIKA KOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJu GRAEVINSKA TEHNIKA KOLA TEHNIKA KOLA KuTINA PAZINSKI KOLEGIJ-GIMNAZIJA GIMNAZIJA uMARSKA DRVODELJNA KOLA STRuKOVNA KOLA GOSPI TEHNIKA KOLA PuLA

Naziv D-a
PETRINJA TEHNIAR KAMIK TEHNIAR KLASIAR OLIMIJA MLADI uMAR STRuKOVNE KOLE TEHNIAR

Mjesto
PETRINJA RIJEKA RIJEKA KuTINA PAZIN KARLOVAc KARLOVAc GOSPI PuLA

MLADII - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D PETRINJA nastupila je u sastavu: Davor IVKOVI, Denis PERAKOVI, Niko MAAR Voditelj: Milan ORLI

Drugoplasirana ekipa D TEHNIAR nastupila je u sastavu: Mario DIVKOVI, Pavao GRANI, Ivan DIJANI Voditelj: Branimir VRANKOVI

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

O KATANJER PuLA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jozefina Stanii, Kristijan cinkopan, Stelio Zajc

Datum i mjesto:
06. 04. 2009. Pula

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
EKONOMSKA KOLA PuLA KOLA ZA TuRIZAM, uGOSTITELJSTVO I TRGOVINu PuLA S DR. ANTuNA BARcA S DuGA RESA GIMANZIJA SREDNJA KOLA DELNIcE SREDNJA KOLA OTOAc SREDNJA KOLA NOVSKA SREDNJA KOLA TINA uJEVIA

Naziv D-a
EKONOMIST LIPA KAMENJAK VINIcA OLIMPIJA SREDNJOKOLAc GAcKI SOKOL SREDNJOKOLAc AuGuSTIN

Mjesto
PuLA PuLA cRIKVENIcA DuGA RESA KARLOVAc DELNIcE OTOAc NOVSKA KuTINA

Prvoplasirana ekipa D EKONOMIST nastupila je u sastavu: Tina KUPINI, Marija JADREKO Sandra STOJANOVI Voditelj: Patricia SMOLJAN

Drugoplasirana ekipa D LIPA nastupila je u sastavu: Tijana KUZMI, Sara NIKOLAEVI, Ljiljana JANKOVI Voditelj: Snjeana DELALLE, prof.

GODINJAK 2008./2009.

95

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

TENIS
Organizator:
SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE TENIS KLuB KVARNER

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Robert Biljan predsjednik, Sreten Petra i Davor Hini lanovi

Datum i mjesto:
06.04.2009., Rijeka

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O DR. ANDRIJE MOHOROVIIA O IVANE BRLI MAuRANI O KANTRIDA O GRABRIK O VERuDA O NOVSKA O BRAA RIBAR

Naziv D-a
MATuLJI REGO KANTRIDA GRABIK VERuDA NOVSKA RIBARI

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D MATULJI nastupila je u sastavu: Andrej OMERAGI, Mateo ZAKLAN, Ivan JURKOVI Voditelj: Marko EPI

Drugoplasirana ekipa D REGO nastupila je u sastavu: Karlo JAKOPA, Robert TKALEC, Josip MARINI Voditelj: Vilko SUANJ

Organizator:

SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE

TENIS KLuB KVARNER

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Dean Rubea predsjednik, Mirjana Oklobdija i Davor Hini lanovi

Datum i mjesto:
07.04.2009., Rijeka

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. O KANTRIDA O PORE O NOVSKA O VLADIMIR GORTAN OP GRABRIK O VIDIKOVAc O IVANE BRLI MAuRANI O STJEPANA KEFELJE KANTRIDA PORE NOVSKA VOJAK GRABRIK VIDIKOVAc REGO DuNJA RIJEKA PORE NOVSKA RIJEKA KARLOVAc PuLA OGuLIN KuTINA

1
96

Prvoplasirana ekipa D KANTRIDA nastupila je u sastavu: Monika GRANI, Karla KOPAC, Lorena RADONJI Voditelj: Mladen MARI

Drugoplasirana ekipa D PORE nastupila je u sastavu: Anna-Marija BECHT, Julijana VERI, Sarah Monika KIBERI Voditelj: Mio MILINKOVI

STRELJATVO
Organizator:
S SISAKO-MOSLAVAKE PORTSKI STRELJAKI KLuB Nikica Perkovi , Dario Gec, uPANIJE HVIDRA SISAK Tihomir Ilijevi i Ljiljana Gavranovi

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:
06.04.2009., Sisak

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

DJEACI - OSNOVNE KOLE

MATuLJI OGuLIN RIJEKA KARLOVAc PuLA NOVSKA SISAK

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O DuBOVAc O cENTAR O JuRJA DOBRILE O RIKARD KATALINI JERETOV O BuDAEVO-TOPOLOVAc-GuE O BRAA RIBAR O MARIJE LINE

Naziv D-a
DuBOVAc cENTAR GALEB RIKARD K. JERETOV POSAVAc RIBARI MLADOST

Mjesto
KARLOVAc RIJEKA ROVINJ OPATIJA TOPOLOVAc SISAK uMAG

DJEACI - OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prvoplasirana ekipa D DUBOVAC nastupila je u sastavu: Karlo STRAHIJA, Robert GAPAROVI, Zdravko RUKAVINA Voditelj: Zlatko ELATI

Drugoplasirana ekipa D CENTAR nastupila je u sastavu: Durim ORACA, Vedran TOMII, Vinko MAMI Voditelj: Tadija DANKI

Organizator:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

S SISAKO-MOSLAVAKE uPANIJE

PORTSKI STRELJAKI KLuB HVIDRA SISAK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nikica Perkovi , Dario Gec, Tihomir Ilijevi i Ljiljana Gavranovi

Datum i mjesto:
06.04.2009. Sisak

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O TuRNI O TRSAT O ZVONIMIRA FRANKA O BRAA RIBAR

Naziv D-a
TuRNI 95 TRSAT uBOR RIBARI

Mjesto
RIJEKA RIJEKA KuTINA SISAK

Prvoplasirana ekipa D TURNI 95 nastupila je u sastavu: Leonarda BRATUS, Andrea UTI, Petra ANZULOVI Voditelj: Jasna POPI

Drugoplasirana ekipa D TRSAT nastupila je u sastavu: Martina HLAA, Tina JANJI, Nives KOSANOVI Voditelj: Zoran JANJI

AH
Organizator:
S SISAKO MOSLAVAKE uPANIJE SISAK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nikica Perkovi, Milan Brigljevi, Zvonko Prihoda, Ivan Perkovi, Kruno Gali, Ilija Josipovi

Datum i mjesto:
03.04.2009., Sisak

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O KOZALA O PEHLIN O VIKTOROVAc O cENTAR O MATE BALOTE O DuBOVAc O MATO LOVRAK O IVAN GORAN KOVAI

Naziv D-a
KOZALA PEHLIN VIKTOROVAc cENTAR POLET DuBOVAc LOVREKI GORAN

Mjesto
RIJEKA RIJEKA SISAK PuLA BuJE KARLOVAc PETRINJA DuGA RESA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

GODINJAK 2008./2009.

97

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

DJEACI -O

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Prvoplasirana ekipa D KOZALA nastupila je u sastavu: Patrik AMANI, Gabriel DUBROVI, Vevera AMANI, Sven TICA, Rafael DUBROVI Voditelj: Damir AMANI

Drugoplasirana ekipa D PEHLIN nastupila je u sastavu: Roberto CRNKOVI, Davor DUJI, Marko DUJI, Marko SMOJVER, Sandra AFAR Voditelj: Nikica SABLJAK

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
O IVAN GORAN KOVAI O FRAN KRSTO FRANKOPAN O MATO LOVRAK I O PETRINJA

Naziv D-a
GORAN FRANKOPAN LOVREKI I O PETRINJA

Mjesto
VRBOVSKO KRK PETRINJA PETRINJA

Prvoplasirana ekipa D GORAN nastupila je u sastavu: Sanja RENKA, Patricija VUJNOVI, Suzana POMUGA, Ivona KRAJAI Voditelj: eljko MITROVI

Drugoplasirana ekipa D FRANKOPAN nastupila je u sastavu: Karmen MRAKOVI, Lora KUKI, Anita MRAKOVI Voditelj: Zdenko JURKOVI

KROS
Organizator:
S SISAKO-MOSLAVAKE uPANIJE O VLADIMIR NAZOR TOPuSKO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nikica Perkovi , Mirko Oani , Dario Gec, Ljiljana Gavranovi i Ivan Desi

Datum i mjesto:
03.04.2009., Topusko

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O FRANA FRANKOVIA O SuNJA O VLADIMIRA NAZORA O SKAKAVAc O DRAGANII O VLADIMIRA GORTANA O NOVSKA O SVETI MATEJ

Naziv D-a
DRENOVA SuNJA DuGA SKAKAVAc SOKOL GORTAN NOVSKA MALIK

Mjesto
RIJEKA SuNJA PODPIAN SKAKAVAc DRAGANII MINJ NOVSKA VIKOVO

1
98

Prvoplasirana ekipa D DRENOVA nastupila je u sastavu: Ivan NOVARLI, Domagoj PERI, Eldin KUMI, Mario JERBI Voditelj: Ivan TIMAC

Drugoplasirana ekipa D SUNJA nastupila je u sastavu: Sinia LAZI, Alen BAKARI, Emanuel UK Aleksandar MAZULOVI Voditelj: Draen MAJNARI

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

S SISAKO MOSLAVAKE uPANIJE

SISAK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nikica Perkovi, Milan Brigljevi, Zvonko Prihoda, Ivan Perkovi, Kruno Gali, Ilija Josipovi

Datum i mjesto:
03.04.2009., Sisak

Organizator:

S SISAKO-MOSLAVAKE uPANIJE

O V. NAZOR TOPuSKO

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Nikica Perkovi , Mirko Oani , Dario Gec, Ljiljana Gavranovi i Ivan Desi

Datum i mjesto:
03.04.2009., Topusko

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv kole
O FRANA FRANKOVIA O BRAA RIBAR O NOVSKA O KOZALA O VLADIMIRA NAZORA O DRAGOJLE JARNEVI O GRABRIK

Naziv D-a
DRENOVA RIBARI NOVSKA KOZALA MLADOST cENTAR GRABRIK

Mjesto
RIJEKA SISAK NOVSKA RIJEKA PAZIN KARLOVAc KARLOVAc

Prvoplasirana ekipa D DRENOVA nastupila je u sastavu: Dragana MARUI, Marijela PAI, Ani MERKL, Leonarda IVI Voditelj: Vesna MUSULIN

Drugoplasirana ekipa D RIBARI nastupila je u sastavu: Marjanka BAI, Valentina MATI, Ana BATINJAN, Ivana SVJETLII Voditelj: Mirela GEC

Organizator:

STRuKOVNA KOLA Radenko Matijaec, prof. Ravnatelj kole, Aldo Krelja, prof. 08. 04. 2009. S ISTARSKE uPANIJE E. KuMIIA ROVINJ -Koordinator natjecanja, Emil Nimevi,prof, Ingrid Sau ,prof Rovinj

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
S ZVANE RNJE S TINA uJEVIA TEHNIKA KOLA GRAEVINSKA TEHNIKA KOLA ELJEZNIKA TEHNIKA KOLA GIM. BERNARDINA FRANKOPANA EKONOMSKA KOLA SREDNJA KOLA PLITVIKA JEZERA

Naziv D-a
MLADOST AuGuSTIN TEHNIAR KAMIK T MORAVIcE BERNARDIN EKONOMIST uGOSTITELJ

Mjesto
ROVINJ KuTINA KuTINA RIJEKA MORAVIcE OGuLIN PuLA KORENIcA

MLADII - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Ivo MARI, Jasmin BEIROVI, Patrik FRLJI, Toni LICARDO Voditelj: Franjo IVANIEVI ,prof. TZK

Drugoplasirana ekipa D AUGUSTIN nastupila je u sastavu: Anton LUPOGLAVAC, Luka MIKULI, Nikola MIKULI, Branimir BUDETI Voditelj: Pero PREBEG

Organizator:

DJEVOJKE - S

STRuKOVNA KOLA Radenko Matijaec, prof. Ravnatelj kole, Aldo Krelja, prof. 08. 04. 2009. S ISTARSKE uPANIJE E. KuMIIA ROVINJ -Koordinator natjecanja, Emil Nimevi,prof, Ingrid Sau ,prof Rovinj

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
GIMNAZIJA KARLOVAc GIMN.I STRuK. JuRJEDOBRILE GIMN.ANDRIJE MOHOROVIIA SALEZIJANSKA KLASINA GIMN.

Naziv D-a
OLIMPIJA SREDNJOKOLAc GAM DOMINIK SAVIO

Mjesto
KARLOVAc PAZIN RIJEKA RIJEKA

GODINJAK 2008./2009.

99

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

Prvoplasirana ekipa D OLIMPIJA nastupila je u sastavu: Antonia HUMSKI, Katarina SMILJANEC, Ivana STAREINI, Jasmina RENDULI Voditelj: Srebrenka KUMI

Drugoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Tea TOMII, Franka RIGO, Tea MATKOVI, Karolina MILO Voditelj: Anika UJI

BADMINTON
Organizator:
SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE BADMINTON KLuB SuAK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Ili predsjednik, eljko Badjuk lan i Davor Hini lan

Datum i mjesto:
01.04.2009., Rijeka

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5.

Naziv kole
O MARIJE I LINE O PODMuRVIcE O TuRNI O 22. LIPANJ O VLADIMIR NAZOR

Naziv D-a
MLADOST PODMuRVIcE TuRNI POLET PLAVI ZMAJ

Mjesto
uMAG RIJEKA RIJEKA SISAK DuGA RESA

Rezultati
Grupa A
PLAVI ZMAJ TuRNI MLADOST PLAVI ZMAJ TuRNI PLAVI ZMAJ 1:4 3:0 0:3

Grupa B
PODMuRVIcE POLET 3:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:0 TuRNI POLET 3:2

1
R. br.
1. 2. 3. 4.

MLADOST PODMuRVIcE

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Andre IROL, Dean MILI, Matteo MERLI Voditelj: Milan OP, prof.

Organizator:

SSD PRIMORSKO-GORANSKE uPANIJE

BADMINTON KLuB SuAK

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Ili predsjednik, eljko Badjuk lan i Davor Hini lan

Datum i mjesto:
01.04.2009., Rijeka

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
O KOZALA O 22. LIPANJ O MARIJE I LINE O GRABIK

Naziv D-a
KOZALA POLET MLADOST GRABIK

Mjesto

Rezultati
Grupa A
KOZALA GRABIK MLADOST POLET KOZALA MLADOST 3:0 0:3 3:0 POLET GRABIK POLET KOZALA GRABIK MLADOST 3:0 0:3 0:3

100

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - O

RIJEKA SISAK uMAG KARLOVAc

DJEACI - OSNOVNE KOLE

DJEVOJKE - S

5. 6. 7. 8. 9.

SREDNJA KOLA OTOAc SREDNJA KOLA PLITVIKA JEZERA S TINA uJEVIA SREDNJA KOLA NOVSKA GIMNAZIJA PuLA

GAcKI SOKOL uGOSTITELJ AuGuSTIN SREDNJOKOLAc GIMNAZIJALAc

OTOAc KORENIcA KuTINA NOVSKA PuLA

1
R. br.
1. 2. 3. 4.

Prvoplasirana ekipa D KOZALA (Rijeka) nastupila je u sastavu: Iva BENI, Jelena MATANOVI, Lea PROTI Voditelj: Igor CVITAN, prof.

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

GOSP. KOLA ISTITuTO Milivoj Gospi, prof.-Predsjednik, Vinko Krika,prof. 08.04.2009., PROFESSIONALE- BuJE -Koordinator, Josipa Popovic-Povjerenik natjecanja umag

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA TEHNIKA KOLA GOSPODARSKA KOLA PRVA SuAKA HRVATSKA GIMNAZIJA

Naziv D-a
DOMINIK SAVIO TEHNIAR BRIG GIMNAZIJALAc SuAK

Mjesto
RIJEKA KuTINA BuJE RIJEKA

MLADII - SREDNJE KOLE

Rezultati
GIMNAZIJALAc TEHNIAR TEHNIAR DOMINIK SAVIO DOMINIK SAVIO GIMNAZIJALAc BRIG TEHNIAR 1 1 3 0 : : : : 3 3 0 3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3 : 1 BRIG GIMNAZIJALAc 3 : 1

1
R. br.
1. 2. 3. 4.

DOMINIK SAVIO TEHIAR

Prvoplasirana ekipa D DOMINIK SAVIO nastupila je u sastavu: Dasen JARDAS, Marko RIBARI, Dino BAI Voditelj: Mirna BAI

Organizator:

S ISTARSKE uPANIJE

GOSP. KOLA ISTITuTO Milivoj Gospi, prof.-Predsjednik, Vinko Krika,prof. 08.04.2009., PROFESSIONALE- BuJE -Koordinator, Josipa Popovic-Povjerenik natjecanja umag

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


Naziv kole
S TIN uJEVI SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA GOSPODARSKA KOLA

Naziv D-a
AuGuSTIN DOMINIK SAVIO GIMNAZIJALAc BRIG

Mjesto
KuTINA RIJEKA RIJEKA BuJE

Rezultati

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

DOMINIK SAVIO AuGuSTIN DOMINIK SAVIO GIMNAZIJALAc AuGuSTIN BRIG GIMNAZIJALAc BRIG

0 3 3 3

: : : :

3 0 0 0

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3 : 0 GIMNAZIJALAc BRIG 3 : 0

AuGuSTIN DOMINIK SAVIO

Prvoplasirana ekipa D AUGUSTIN nastupila je u sastavu: Tajana ANDRLE, Valentina OBADI, Lucija RIMAC Voditelj: Vesna DOMITROVI

GODINJAK 2008./2009.

101

POLUZAVRNICA - SKUPINA ZAPAD

MALI NOGOMET
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

07. 21. i 28. veljae i 14. oujka 2009. te 24. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
MATE LOVRAK BOROVJE BREZOVIcA VRBANI VuKOMEREc MLADOST GRANEINA DR.I.MERZ

Naziv D-a
LOVRAK BOROVJE BREZOVIcA VRBA VuKOMEREc uTRINE GRANEINA 4

Mjesto
ZAGREB, ALEJA B.JuRIIA 13 ZAGREB, DAVORA ZBILJSKOG 7 ZAGREB, BREZOVIKA cESTA 98A ZAGREB, VRBANI BB ZAGREB, POREKA 7c ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, GRANEINA 1 ZAGREB, RAKOGA 4

Rezultati
Grupa A
M. LOVRAK GRANEINA BOROVJE DR. I. MERZ DR. I. MERZ M. LOVRAK GRANEINA BOROVJE GRANEINA DR. I. MERZ M. LOVRAK BOROVJE 3 3 0 0 0 : : : : : 1 0BB 0BB 3BB 3BB 0BB : 0

Grupa B
MLADOST BREZOVIcA VuKOMEREc VRBANI VRBANI MLADOST BREZOVIcA VuKOMEREc BREZOVIcA VRBANI MLADOST VuKOMEREc 4 6 5 9 1 5 : : : : : : 6 5 3 1 6 7

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
7:5

MATE LOVRAK BOROVJE

Prvoplasirana ekipa D LOVRAK nastupila je u sastavu: Ivan MARIJANOVI, Robert JANJI, Oliver KARADAKI, Filip ZEBA,Dragan JURANOVI, Mihael KELEMEN, Niko GLASNOVI, Filip PETANJEK, Matko ULI, Antun BARI Voditelj: Miroslav LEVARDA

BREZOVIcA VRBANI

3:1

Drugoplasirana ekipa D BOROVJE nastupila je u sastavu: Tibor MLAAN, Karlo KAMENAR, Ivan KVAKAN, Marko PEJI, Tomislav BAI, Matej TIGNJEDEC, Marko PJACA, Josip TIGNJEDEC, Nenad GJURETEK, Ivan UGAJ Voditelj: Violeta BAKI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

Datum i mjesto:

06. i 13. prosinca 2008. , 17., 24., 31. sijenja, te 17. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
ELJEZNIKA TEHNIKA KOLA III. GIMNAZIJA GEODETSKA TEHNIKA KOLA XIII. GIMNAZIJA IX. GIMNAZIJA TEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIA VII. GIMNAZIJA DRuGA EKONOMSKA KOLA

Naziv D-a
LOKOMOTIVA T III. GIMNAZIJA GEODET GIMNAZIJALAc IX. GIMNAZIJA RuER VIKTORIJA TRENJA

Mjesto
ZAGREB, PALMOTIEVA 84 ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, AVENIJA VEESLAVA HOLJEVcA 15 ZAGREB, AV VEESLAVA HOLJEVcA 17 ZAGREB, DOBOJSKA 12 ZAGREB, GETALDIEVA 4 ZAGREB, KLAIEVA 4 ZAGREB, DOBOJSKA 12

Rezultati
Grupa A
DRuGA EK. KOLA TEH. K. R. BOKOVIA XIII. GIMNAZIJA GEOD. TEHNIKA KOLA GEOD. TEH. KOLA DRuGA EK. KOLA TEH. K. R. BOKOVIA XIII. GIMNAZIJA DRuGA EK. KOLA XIII. GIMNAZIJA TEH. K. R. BOKOVIA GEOD. TEH. KOLA 2:4 2:1 5:0 4:5 2:1 2:5

Grupa B
VII. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA IX. GIMNAZIJA ELJEZNIKA TEH. KOLA ELJEZNIKA TEH. KOLA VII. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA IX. GIMNAZIJA VII. GIMNAZIJA IX. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA ELJEZNIKA TEH. KOLA 0:2 8:1 4:0 3:1 6:3 0:4

102 100

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
5:6

III. GIMNAZIJA ELJEZNIKA TEH. KOLA

Prvoplasirana ekipa D LOKOMOTIVA T nastupila je u sastavu: Mario SVAINA, Antoni GAVRAN, Marin GOTOVAC, Mario BURI, Boris PRANJI, Boris GAVRI, Ivan GREGURI, Mario JELUI, Ilija JURI, Ivan LOVRI, Josip KUNEC, Danijel KOMLJENOVI, Vedran JERKOVI, Ivica TOPALOVI, Vedran KVOI, Domagoj IVELJI, Tado BUDIMIR, Matej KNEZ Voditelj: Bogdan MRKI, prof.

XIII. GIMNAZIJA GEODETSKA TEH. KOLA

3:5

Drugoplasirana ekipa D III. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Branko SAVI, Ivan ORLOVI, Mario JELII, Danijel MATOEVI, Ivan NIMAC, Karlo PETROVI, Ivan LEKI, Mario LETICA, Mislav JUKI, Matija HADI, Robert DUBRAVAC, Ivan TIRI, Mario DODI, Nikola RATKOVI, Tin POGAJI Voditelj: Antonio PERI, prof.

KOARKA
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

7. oujka 2009. i 24.oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Naziv kole
VEESLAVA HOLJEVcA PREKO uTI BRIJEG A.B.IMI T.BREZOVAKI I.KRNJAVI MLADOST ZAPRuE MALENIcA I.METROVI D.TADIJANOVI V.NOVAK D.cESARI K.TOMISLAV

Naziv D-a
SIGET POLET uTAc TRNOVIcA PAN MIMARA uTRINE OSVIT MALENIcA ZDENAc IVOTA D.TADIJANOVI uBOR cESARII MLADOST

Mjesto
ZAGREB, SIGET 23 ZAGREB, DEKANII 6 ZAGREB, VRTNJAKOVEKA BB ZAGREB, TRNOVIcA BB ZAGREB, PANSKO 1 ZAGREB, I.KRNJAVOGA 2 ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, METROVIEV TRG 3 ZAGREB,A.T.MIMARE 36 ZAGREB, M.PuTEKA ZAGREB, BOLNIKA 60 A ZAGREB,VILI VELEBITA 15A ZAGREB, K..GJALSKOG 23 ZAGREB,NOVA cESTA 92

Rezultati
Grupa A
D. TADIJANOVI V. HOLJEVAc I. KRNJAVI I. METROVI I. METROVI D. TADIJANOVI V. HOLJEVAc I. KRNJAVI D. TADIJANOVI I. KRNJAVI V. HOLJEVAc I. METROVI 48 : 65 39 : 32 45 : 44 48 : 25 29 : 73 56 : 27 23 : 41 36 : 38 43 : 33 60 : 33

Grupa C
V. NOVAK PREKO T. BREZOVAKI D. cESARI D. cESARI V. NOVAK PREKO T. BREZOVAKI V. NOVAK T. BREZOVAKI PREKO D. cESARI 30 : 58 34 : 35 55 : 17 43 : 48 37 : 70 38 : 15 0 : 2BB 37 : 36 2 : 0BB 41 : 43

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Grupa B
MALENIcA MLADOST MLADOST A.B.IMI A.B.IMI MALENIcA

Grupa D
K.TOMISLAV .BRIJEG .BRIJEG ZAPRuE ZAPRuE K.TOMISLAV

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

V.HOLJEVAc PREKO

Prvoplasirana ekipa D SIGET nastupila je u sastavu: Filip KNEEVI, Luka PAVELI, Hrvoje MILOEVI, Tihomir KOROTAJ, Patrik FRAJ SLADOLJEV, Niko GRIL, Ivan MANDI, Marko MARCELI, Marin DRMI, Jan JURAK, IvanJANKOVI, Fran AKAR Voditelj: edo MAJSTOROVI

A.B.IMI .BRIJEG

Drugoplasirana ekipa D POLET nastupila je u sastavu: Rudolf BORO, Filip BOLF RADANOVI, Ivan GOLIK, Domagoj KOVAI, Josip LAETA, Marijan LAETA, Luka LAETA, Ivor RAJLI, Roman KUZMI, Mario MATIJAEVI, Leo MATIJAEVI Voditelj: Marija CVITA

GODINJAK 2008./2009.

103 101

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

07. 14. i 21. veljae,7.oujka 2009. i 24.oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
VuKOMEREc BOROVJE I.MAuRANI ITNJAK A.ENOA S.GAJ P.PRERADOVI REMETE

Naziv D-a
VuKOMEREc BOROVJE FELIKS ITNJAK TRENJA GAJ ZORA REMETE

Mjesto
ZAGREB, POREKA 7c ZAGREB, D.ZBILJSKOG 7 ZAGREB, JAVORINSKA 1 ZAGREB,I. PETRuEVAc 1 ZAGREB,SELSKA cESTA 95 ZAGREB, REMETINEKA 64 A ZAGREB, ZAPOLJSKA 32 ZAGREB, REMETE 99

Rezultati
Grupa A
BOROVJE A. ENOA I. MAuRANI P. PRERADOVI P. PRERADOVI BOROVJE A. ENOA I. MAuRANI BOROVJE I. MAuRANI A. ENOA P. PRERADOVI 39 : 13 39 : 13 23 : 46 19 : 41 41 : 38 33 : 25

Grupa B

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
30 : 60

BOROVJE VuKOMEREc

Prvoplasirana ekipa D VUKOMEREC nastupila je u sastavu: Iva TOPI, Inja BUTINA, Nives JELAI, Sarah JANTOL, Sara FUMI, Stela FUMI, Kristina BULE, Ruica DANKI, Sara JOZI, Lana BUAN, Tea BRAI, Jasmina BAJRI Voditelj: Josip PAVLOVI

I. MAuRANI ITNJAK

40 : 38

Drugoplasirana ekipa D BOROVJE nastupila je u sastavu: Antonija PINTARI, Alma DRAGANOVI, Ema MAHMI, Amina ALILA, Nikolina ZEBA, Tena AJATOVI, Draenka MEDI, Marina MARI, Maja PAVII, Ana Rea KRMPOTI, Katarina GNJIDI Voditelj: Slobodan JURKOVI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

24. sijenja, 07.,14. i 21. veljae, 17. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
PORTSKA GIMNAZIJA PRVA EKONOMSKA KOLA PRIRODOSLOVNA K. V. PRELOGA GIMN. I EK. KOLA B. KOTRuLJEVIA X. GIMNAZIJA IVAN SuPEK XV. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

Naziv D-a
POGI EKONOMIST KEMIAR B. KOTRuLJEVIA cENER SPIN III. GIMNAZIJA GRI

Mjesto
ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, MEDuLIEVA 33 ZAGREB, uLIcA GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, SVETI DuH 129 ZAGREB, KLAIEVA 7 ZAGREB, JORDANOVAc 8 ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, TRG KATARINE ZRINSKE 5

Rezultati
Grupa A
III. GIMN. ZAGREB PRVA EK. K. ZAGREB GIMN. I EK. K. B. K. X. GIMN. IVAN SuPEK X. GIMN. IVAN SuPEK III. GIMN. ZAGREB PRVA EK. K. ZAGREB GIMN. I EK. K. B. K. PRVA EK. K. ZAGREB X. GIMN. IVAN SuPEK III. GIMN. ZAGREB GIMN. I EK. K. B. K. 31 : 58 43 : 46 58 : 47 46 : 53 73 : 39 57 : 59

Grupa B
GORNJOGR. GIMN. ZG PRIR. K. V. PRELOGA 0 : 2 PORTSKA GIMN. ZG XV. GIMN. ZAGREB 73 : 35 XV. GIMN. ZG GORNJOGR. GIMNAZIJA ZG 2:0 PRIR. K. V. PRELOGA PORTSKA GIMN. ZG 34 : 61 GORNJOGR. GIMN. ZG PORTSKA GIMN. ZG 0 : 2 PRIR. K. V. PRELOGA XV. GIMN. ZAGREB 41 : 39

104

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

VuKOMEREc S. GAJ REMETE ITNJAK ITNJAK VuKOMEREc S. GAJ REMETE VuKOMEREc REMETE S. GAJ ITNJAK

71 : 27 24 : 40 25 : 43 46 : 42 60 : 24 26 : 39

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
36 : 61

PRVA EK. K. ZAGREB PORTSKA GIMN. ZG

Prvoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Dragan EKELJA, Lovro RELJANOVI, Andrej AR, Andro ANZULOVI, Marko AKMADI, Danilo VUKOVI, Antonio KUGA, Ivan KRIZMANI, Josip SABLJI, Mislav DRAGOJEVI, Jure GUNJINA, Leonard BOROVAC, Stefan ZADRAVEC, Ivan VUKIEVI Voditelj: Hrvoslav KOZULI, prof.

PRIR. K. V. PRELOGA GIMN. I EK. K. B. K. ZG 57 : 46 Drugoplasirana ekipa D EKONOMIST nastupila je u sastavu: Matej FILIPI, Anto MARI, Domagoj, BLAZINI, Karlo GLUHAI, Ivan JONJI, Nikola NIKOLI, Tomislav CAPEK, Kreimir BUTORAC, Filip PETROVI, Ivan LISJAK, Bruno BEA, Antonio STOJI, Dino KONSUO, Ivan BUVA Voditelj: Zlatko BAURIN, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

Datum i mjesto:

24. sijenja, 07.,14. i 21. veljae, 17. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
III. GIMNAZIJA VII. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA I. GIMNAZIJA XIII. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA V. GIMNAZIJA HOTELIJERSKO TuRISTIKA KOLA

Naziv D-a
III. GIMNAZIJA VIKTORIJA KEMIAR PRVA GIMNAZIJALAc SPIN PETA KROA

Mjesto
ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, KRIANIEVA 8 ZAGREB, uLIcA GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, DuBROVAKA AVENIJA 36 ZAGREB,AV. V. HOLJEVcA 17 ZAGREB, JORDANOVAc 8 ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, FRANKOPANSKA 8

Rezultati
Grupa A
III. GIMN. ZAGREB I. GIMN. ZAGREB 58 : 30 XV. GIMN. ZAGREB HOTEL. TuRIST. K. u ZG 2 : 0 I. GIMN. ZAGREB XV. GIMN. ZAGREB 35 : 34 HOTEL. TuRIST. K. u ZG III. GIMN. ZG 0:2 XV. GIMN. ZAGREB III. GIMN. ZAGREB 29 : 60 HOTEL. TuRIST. K. u ZG I. GIMN. ZAGREB 0:2

Grupa B

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
43 : 42

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

III. GIMN. ZAGREB VII. GIMN. ZAGREB

Prvoplasirana ekipa D III. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Marija RADO, Petra REETAR, Anamarija LJENJAK, Martina BEGI, Martina USTER, Gorana SOKO, Sarafina MARGI, Ivana LENJAK, Tamara TAIGIN, Katarina MIHI, Tena SAMARIJA, Ivana PALI, Ivana MII Voditelj: Antonio PERI, prof.

PRIR. K. V. PRELOGA I. GIMN. ZAGREB

44 : 43

Drugoplasirana ekipa D VIKTORIJA nastupila je u sastavu: Antonija SALOPEK, Sonja BRKLJAA, Mateja KAVI, Ana LUBURI, Ana AI, Josipa ANAL, Matea BOGDANOVI, Marina IVANOVI, Petra VRKLJAN, Dinka ZDELAR, Ivana TIKVI, Marijana MAMI, Katarina JURAS, Ivona BELOA, Kristina KOVA Voditelj: Petar PARADIK, prof.

GODINJAK 2008./2009.

105

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

PRIR. K. V. PRELOGA V. GIMN. ZAGREB VII. GIMN. ZAGREB XIII. GIMN. ZAGREB V. GIMN. ZAGREB VII. GIMN. ZAGREB XIII. GIMN. ZAGREB PRIR. K. V. PRELOGA VII. GIMN. ZAGREB PRIR. K. V. PRELOGA XIII. GIMN. ZAGREB V. GIMN. ZAGREB

48 : 42 53 : 35 30 : 59 30 : 46 54 : 36 54 : 32

RUKOMET
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

28.veljae, 7. i 14.oujka ,24.oujka 2009.

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
MALENIcA LuKA IVAN MAuRANI ANTuNA BRANKA IMIA ANTuNA MIHANOVIA DuGAVE KRALJ TOMISLAV RETKOVEc GRAANI GuSTAV KRKLEc SESVETSKA SOPNIcA BREZOVIcA

Naziv D-a
MALENIcA TIGAR FELIKS TRNOVIcA DuBEc DuGAVE MLADOST RETKOVEc GRAANI KRGuS SOPNIcA BREZOVIcA

Mjesto
ZAGREB, A.T.MIMARE 36 SESVETE, O.IVEKOVIA 16 ZAGREB, JAVORINSKA 1 ZAGREB, TRNOVIcA BB ZAGREB , DuBEKA 5 ZAGREB, KOLSKI PRILAZ BB ZAGREB, NOVA cESTA 92 ZAGREB, ALEJA JAVORA BB ZAGREB, GRAANI 4 ZAGREB, B.MAGOVcA 103 SESVETE, I.G.KOVAIA 19 ZAGREB, BREZOVIKA cESTA 98A

Rezultati
Grupa A
I. MAuRANI DuGAVE DuGAVE BREZOVIcA BREZOVIcA I. MAuRANI 22 : 15 24 : 17 21 : 5 26 : 16 13 : 9 13 : 25

Grupa C
LuKA GRAANI GRAANI RETKOVEc RETKOVEc LuKA 23 : 16 12 : 16 7 : 18 26 : 17 19 : 27 14 : 17

A. B. IMI K. TOMISLAV K. TOMISLAV G. KRKLEc G. KRKLEc A. B. IMI

MALENIcA S. SOPNIcA S. SOPNIcA A. MIHANOVI A. MIHANOVI MALENIcA

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
13 : 12

MALENIcA LuKA

Prvoplasirana ekipa D MALENICA nastupila je u sastavu: Josip BLAJDA, Filip MITROVI, Ivan RENI, Janko GAMILEC, Nikola ORANI, Ivan AI, Fran BLAEVI, Mirko MAMI, Luka MATI, Mislav OMAZI, Ante AKI, Leon MRKI Voditelj: Ilija JURENDI

I.MAuRANI A. B. IMI

10 : 0BB

Drugoplasirana ekipa D TIGAR nastupila je u sastavu: Tvrtko MALI, Filip MAMI, Luka OSI, Marko MILO, Kristian RAVLI, Mateo MRVELJ, Stanko HERCEG, Matej MRVELJ, Domagoj PREPUNI, Bruno HUSARI, Neven GRGURI Voditelj: Sani MARKO

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
BRESTJE LuKA GRIGOR VITEZ VOLTINO S. S. KRANJEVI IVAN cANKAR KRALJ TOMISLAV MALENIcA

Naziv D-a
BRESTJE TIGAR STARO TRNJE VOLTINO POLETARAc cANKARIcA MLADOST MALENIcA

Mjesto
SESVETE, POTONIcA BB ZAGREB, O.IVEKOVIA 16 ZAGREB, KRuGE 46 ZAGREB, VINKOVAKA 1 ZAGREB, BOGIIEVA 13 ZAGREB, cANKAREVA 10 ZAGREB, NOVA cESTA 92 ZAGREB, A. T. MIMARE 36

106

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OS. KOLE

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

31. sijenja 7.,14. i 24. oujka 2009. Zagreb

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Grupa B

Grupa D

Rezultati
Grupa A
BRESTJE S. S. KRANJEVI MALENIcA G. VITEZ G. VITEZ BRESTJE S. S. KRANJEVI MALENIcA BRESTJE MALENIcA S. S. KRANJEVI G. VITEZ 19 : 12 0 : 10bb 12 : 15 10 : 0bb 10 : 0 bb 12 : 13

Grupa B
I. cANKAR VOLTINO LuKA K. TOMISLAV K. TOMISLAV I. cANKAR VOLTINO LuKA I. cANKAR LuKA VOLTINO K. TOMISLAV 11 : 14 22 : 2 6 : 12 11 : 23 6 : 18 12 : 8

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
17 : 10

BRESTJE LuKA

Prvoplasirana ekipa D BRESTJE nastupila je u sastavu: Gabrijela BESEN, Maja NUJI, Anja JOSIPOVI, Ana MIAR, Franka KELOVA, Katarina UTURA, Matea IBENIK, Lucija PERAICA, Monika BEEN, Antonija IBENIK Voditelj: Zrinka GREDELJ TOLI

G. VITEZ VOLTINO

16 : 12

Drugoplasirana ekipa D TIGAR nastupila je u sastavu: Marina RAJI, Tamara KUDUZ, Iva DUPLI, Maja RADO. Dolores GRGURI, Lucija MILIEVI, Ivana MILIEVI, Danka BILI, Iva VLAI, Iva PUO, Sara MAJHAN Voditelj: Sani MARKO

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

24. sijenja, 07.,14. i 21. veljae, 17. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
III. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA X. GIMNAZIJA IVAN SuPEK XII. GIMNAZIJA SREDNJA KOLA SESVETE GIMNAZIJA LucIJAN VRANJANIN GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI TEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIA

Naziv D-a
III. GIMNAZIJA POGI cENER Du-GI uM LucIJAN OSMIcA K RuER

Mjesto
ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, KLAIEVA 7 ZAGREB, GJuRE PREJcA 2 ZAGREB, SESVETE, BISTRIKA 7 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, HABDELIEVA 1 GETALDIEVA 4, ZAGREB

Rezultati
Grupa A
X. GIMN. IVAN SuPEK SR. K. SESVETE XII. GIMNAZIJA TEHN. K. R. BOKOVIA SR. KOLA SESVETE XII. GIMNAZIJA T. K. R. BOKOVIA X. GIM. IVAN SuPEK SR. K. SESVETE TEH. K. R. BOKOVIA X. GIMN. IVAN SuPEK XII. GIMNAZIJA 16 : 11 10 : 0 13 : 13 0 : 10 10 : 0 15 : 15

Grupa B
III. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA GIMN. T. BREZ. GIMN. L. VRANJANINA GIMN. L. VRANJANINA III. GIMNAZIJA PORTSKA GIMN. GIMN. T. BREZOVAKOG PORTSKA GIMN. GIMN. L. VRANJANINA III. GIMNAZIJA GIMN. T. BREZOVAKOG 16 : 16 19 : 20 14 : 20 21 : 13 19 : 10 29 : 10

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
13 : 17

PORTSKA GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA

Prvoplasirana ekipa D III. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Marko AI, Petar POJATINA, Tomislav CRNJAK, Hrvoje PAVI, Karlo NAKA, Nikola BREKALO, Ivan KNEEVI, Andrej IGNJATI, Luka METIKO, Domagoj KNEEVI, Grgur BULOVI, Ivan KERETA, Zvonimir ANELI, Pavao KRII, Kreimir KVESI, Mario JAMI, Karlo DOLENI, Ivan VOJNOVI, Luka GALI, Igor GEMBAROVSKI Voditelj: Vladimir PERVAN, prof.

X. GIMN. IVAN SuPEK XII. GIMNAZIJA

20 : 17

Drugoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Pavo BATKOVI, Bernard BROZOVI, Bruno ORAK, Filip IVI, Goran KOLI, Tomislav NIKOLI, Dominik PICEK, Matija POLJAK, Dubravko ROGINI, Luka STEPANI, Sven IJAK, Nikola PELI, Teo TEFEK

Voditelj: Branko PAVLI, prof.

GODINJAK 2008./2009.

107

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

MLADII - SREDNJE KOLE

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

24. sijenja, 07.,14. i 21. veljae, 17. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
SREDNJA KOLA SESVETE XV. GIMNAZIJA TREA EKONOMSKA KOLA PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA II. GIMNAZIJA HOTELIJERSKO TuRISTIKA KOLA III. GIMNAZIJA NADBISKuPSKA KLASINA GIMNAZIJA

Naziv D-a
uM SPIN RuMARINKA KEMIAR FRANJO BuAR KROA III. GIMNAZIJA NKG ALATA

Mjesto
ZAGREB, SESVETE, BISTRIKA 7 ZAGREB, JORDANOVAc 8 ZAGREB, TRG J. F. KENNEDYA 5 ZAGREB, uL. GR. VuKOVARA 269 ZAGREB, KRIANIEVA 4 ZAGREB, FRANKOPANSKA 8 ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, VOARSKA 106

Rezultati
Grupa A
HOTEL. TuRISTIKA KOLA TREA EK. K. PRIR. K. V. PRELOGA NADBISK. KLAS. GIMN. TREA EK. KOLA PRIR. K. V. PRELOGA HOTEL. TuRIST. K. PRIR. K. V. PRELOGA TREA EK. KOLA NADBISK. KLAS. GIMN. NADBISK. KLAS. GIMN. HOTEL. TuRIST. K. 4 : 17 20 : 4 16 : 11 11 : 13 20 : 1 7 : 16

Grupa B
SR. KOLA SESVETE XV. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA SR. KOLA SESVETE XV. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA SR. KOLA SESVETE II. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA 12 : 12 9:5 2 : 23 15 : 12 24 : 18 18 : 14

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

XV. GIMNAZIJA SREDNJA KOLA SESVETE 10 : 13 Prvoplasirana ekipa D UM nastupila je u sastavu: Franka EBEK, Valerija EBEK, Boena MALI, Tamara VULI, Lea KOSI, Marija MILI, Sabrina AKOVI, Nina PUHELEK, Mateja GRUBOR, Iva SIROGLAVI, Lucija JELOVEKI, Marina RELOTA Voditelj: eljka VIDOVI, prof.

TREA EK. KOLA PRIR. K. V. PRELOGA

22 : 7

Drugoplasirana ekipa D SPIN nastupila je u sastavu: Paula STOPI, Mateja NOVAK, Dubravka IPU, Romana CRNEKOVI, Dijana PJEVA, Ana CUTVARI, Monika BJELI, Ana VELI, Petra PIRANEC, Antonija VLAI, Lucija ALI, Petra STOPI Voditelj: Ivan JIRA, prof.

108

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

ODBOJKA
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, Ivo Ratej

Datum i mjesto:

21. i 28.veljae 2009., 7.oujka 2009. , te 24.oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
VRBANI MATE LOVRAK I. G. KOVAI A. cESAREc P. MIKINE TRNSKO B. RADI MEDVEDGRAD

Naziv D-a
VRBA LOVRAK GALEB FERENIcA PAVLEKI TRNSKO BOTINEc MEDO

Mjesto
ZAGREB, VRBANI BB ZAGREB, ALEJA B.JuRIIA 13 ZAGREB, MESIEVA 35 ZAGREB, II. FERENIcA ZAGREB, SVETI DuH 24 ZAGREB, TRNSKO 25 ZAGREB, ENOINE BRANKE 22 ZAGREB, STRMA cESTA 15

Rezultati
Grupa A
TRNSKO VRBANI MEDVEDGRAD TRNSKO M.LOVRAK VRBANI M.LOVRAK MEDVEDGRAD VRBANI MEDVEDGRAD TRNSKO M.LOVRAK 0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 0:2

Grupa B
I. G. KOVAI B. RADI A. cESAREc P. MIKINE P. MIKINE B. RADI B. RADI A. cESAREc P. MIKINE I. G. KOVAI A. cESAREc I. G. KOVAI 2:0 2:1 2:0 1:2 0:2 0:2

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2

MATE LOVRAK VRBANI

Prvoplasirana ekipa D VRBA nastupila je u sastavu: Jakov ROMI, Petar VRANJKOVI, Marko MATIJA, Mateo RUI, Marin ROMI, Dominik MARJANOVI, Mislav IMECKI, Josip CRNOGORAC, Antonio BONI Voditelj: Branko RAZUM

I. G. KOVAI A. cESAREc

2:0

Organizator:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Zvonimir Halamek, Ivana Jukii, 21. i 28.veljae 2009., 7.oujka 2009. , Ivo Ratej te 24.oujka 2009. Zagreb

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
J. J. STROSSMAYER B. J. JELAI GROF J. DRAKOVI I. G. KOVAI V. HOLJEVAc M. LOVRAK D. DOMJANI HORVATI

Naziv D-a
STROSS JELAI VRAPI GALEB SIGET LOVRAK DOMJANI HORVATI

Mjesto
ZAGREB, VARAVSKA 18 ZAGREB, PODGRADSKI ODVOJAK 1 ZAGREB, VRAPANSKA 7 ZAGREB, MESIEVA 35 ZAGREB, SIGET 23 ZAGREB, ALEJA B.JuRIIA 13 ZAGREB, GAJNIcE BB ZAGREB, HORVAANSKA 6

GODINJAK 2008./2009.

109

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Drugoplasirana ekipa D LOVRAK nastupila je u sastavu: Dino BEAJ, Matej JOLI, Luka ROMAN, Mislav BIANI, Bruno SEMPER, Massimo VENEZIAN, Leopold GLASNOVI, Danijel GRADINAK, Kristijan FERENAK, Renato PALI, Karlo OMAZI, Mihael LOVRI Voditelj: Miroslav LEVARDA

Rezultati
Grupa A
M. LOVRAK G. J. DRAKOVI B. J. JELAI D. DOMJANI D. DOMJANI M. LOVRAK G. J. DRAKOVI B. J. JELAI G. J. DRAKOVI D. DOMJANI M. LOVRAK B. J. JELAI 0:2 2:0 1:2 0:2 2:0 0:2

Grupa B
I. G. KOVAI J. J. STROSSMAYER V. HOLJEVAc HORVATI HORVATI I. G. KOVAI J. J. STROSSMAYER V. HOLJEVAc I. G. KOVAI V. HOLJEVAc J. J. STROSSMAYER HORVATI 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0

J. J. STROSSMAYER B. J. JELAI

Prvoplasirana ekipa D STROSS nastupila je u sastavu: Karla KLARI, Rea MILETI, Patricia BINGULA, Petra VIZNER, Stella HRIBERSKI, Vjekoslava KOSTANI, Lucija ANUI, Boica SREN, Anja ZELJAK, Ana EOVI Voditelj: Petra RKMAN

2
PETA PRVA POGI LucIJAN KEMIAR SPIN

GROF J. DRAKOVI I. G. KOVAI

2:0

Drugoplasirana ekipa D JELAI nastupila je u sastavu: Ana VUKELI, Hana KUREK, Petra KAPUIJA, Mate JELI, Veronika MINI, Ivona JELI, Marina KNEEVI, Mia TOMLJENOVI, Ema KRPAN, Ivana KOPI, Doroteja GUDLEK Voditelj: eljko PAVLI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:

17., 24., 31. sijenja i 07. veljae, 17. oujka 2009.. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
V. GIMNAZIJA I. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA XV. GIMNAZIJA

Naziv D-a

Mjesto
ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, AVENIJA DuBROVNIK 36 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, uL. GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, JORDANOVAc 8

Rezultati
Grupa A
V. GIMNAZIJA PRIR. K. V. PRELOGA PRIR. K. V. PRELOGA PORTSKA GIMN. PORTSKA GIMN. V. GIMNAZIJA 2:0 0:2 1:2

Grupa B
I. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA GIMN. L. VRANJANINA GIMN. L. VRANJANINA I. GIMNAZIJA 2:0 0:2 0:2

Utakmica za 1. mjesto
V. GIMNAZIJA I. GIMNAZIJA 2:0

Utakmica za 3. mjesto

1
110

Prvoplasirana ekipa D PETA nastupila je u sastavu: Jurica SKORIN, Vedran MIHELI, Niko GOGA, Vedran MITLEHNER, Tomislav ILEKOVI, Filip DUMBOVI, Dario PAIN, Filip NENDL, Jakov STOI, Gordan OVARI, Nikola RIMAC, Luka KEVRI Voditelj: Matija ulc, arko Bratonja, prof.

Drugoplasirana ekipa D PRVA nastupila je u sastavu: Sven KOCH, Mislav MARJANOVI, Tomislav PUEVSKI, Dario RADOVI, Ivan BLAZEVI, Gabrijel ZUBI, Domagoj BETI, Sandro URAK, Dino ALAGI Voditelj: Meri Matuan, prof.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

GIMN. L. VRANJANINA PORTSKA GIMN.

1:2

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Zlatko Falat, Damir Brajkovi

Datum i mjesto:

17., 24., 31. sijenja i 07. veljae ,17. oujka 2009.

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
PORTSKA GIMNAZIJA VII. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA XI. GIMNAZIJA GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI V. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA

Naziv D-a
POGI VIKTORIJA ETVRTA FRANJO BuAR KLuB 77 OSMIcA PETA III. GIMNAZIJA

Mjesto
ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, KRIANIEVA 8 ZAGREB, AV. DuBROVNIK 36 ZAGREB, KRIANIEVA 4A ZAGREB, SAVSKA cESTA 77 ZAGREB, HABDELIEVA 1 ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, KuLANOVA 52

Rezultati
Grupa A
PORTSKA GIMN. GIMN. T. BREZOVAKI VII. GIMNAZIJA V. GIMNAZIJA V. GIMNAZIJA PORTSKA GIMN. GIMN. T. BREZOVAKI VII. GIMNAZIJA PORTSKA GIMN. VII. GIMNAZIJA GIMN. T. BREZOVAKI V. GIMNAZIJA 2:0 2:0 1:2 0:2 2:0 2:1

Grupa B
III. GIMNAZIJA XI. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA XI. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA II. GIMNAZIJA XI. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA 0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 0:2

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0

PORTSKA GIMNAZIJA VII. GIMNAZIJA

Prvoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Ivana BORAS, Suzana BRNADI, Tina BURI, Kristina CRNI, Bernarda UTUK, Nikolina JELI, Dora KOZJAK, Ivana MILO, Petra PALEAC, Aida PETELI, Edina PRI, Matea RAJKOVI, Moanna SUAC, Eta UNDE, Jelena UNJI Voditelj: Ana KOTZMUTH, prof.

II. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA

0:2

Drugoplasirana ekipa D VIKTORIJA nastupila je u sastavu: Matea UGLJAREVI, Ana AI, Ivana LEKO, Dora IC, Matea BOGDANOVI, Zrinka EOVI, Ana MIKULI, Marija BRI, Iva IKI, Mateja MIHALJEVI, Ana-Marija BAZINA, Doria TONKOVI Voditelj: Petar PARADIK, prof.

ATLETIKA
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ivo Ratej, Ivana Jukii, eljko obot

Datum i mjesto:
30. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
O ANTuNA MIHANOVIA O MALENIcA O MARINA DRIA O MLADOST O SAVSKI GAJ O TRNSKO O LJuBLJANIcA O BREZOVIcA O uERJE O MATE LOVRAKA MEDVEDGRAD O ANTuNA BRANKA IMIA

Naziv D-a
DuBEc MALENIcA VIDRA uTRINE GAJ TRNSKO LJuBLJANIcA BREZA uERJE LOVRAK MEDO TRNOVIcA

Mjesto
DuBEKA 5, 10040 ZAGREB I. B. MAuRANI 36, 10090 ZAGREB NALJEKOVIEVA 4, 10000 ZAGREB KARAMANOV PRILAZ 3, 10020 ZAGREB REMETINEKA cESTA 64 A, 10020 ZAGREB TRNSKO 25, 10020 ZAGREB SVETOIVANSKA BB, 10000 ZAGREB BREZOVIKA cESTA98 A, 10257 ZAGREB uERSKA cESTA 382, 10040 ZAGREB ALEJA BLAA JuRIIA 13, 10040 ZAGREB STRMA cESTA 15, 10000 ZAGREB TRNOVIcA BB, 10040 ZAGREB

GODINJAK 2008./2009.

111

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

DJEACI - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Prvoplasirana ekipa D DUBEC nastupila je u sastavu: Josip BUKAL, Domagoj GRAHOVAC, Alen ALIKI, Filip MAKOPEK-PUE, Joko JURKOVI, Karlo HEGEDI, Marko BAEK, Zvonimir IVAKOVI, Dominik POPOVI, Alen KLARI, Ivan LUBURI, Tibor HALILOVI Voditelj: Tanja SVOBODA, prof.

Drugoplasirana ekipa D MALENICA nastupila je u sastavu: Mislav OMAZI, Josip IVI, Leonard GRGEC, Leon MRKI, Mateo NOVAK, Mislav BUVA, Karlo NIKOLETI, Filip LUCI, Petar URKOVI, Bruno BRNAS, Josip KORJANEC, David DOENOVI Voditelj: Ilija JURENDI, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ivo Ratej, Ivana Jukii, eljko obot

Datum i mjesto:
7.travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O MALENIcA O ANTuNA MIHANOVIA O uERJE O TRNSKO O ANTuNA BRANKA IMIA O BREZOVIcA O SAVSKI GAJ O MATE LOVRAKA

Naziv D-a
MALENIcA DuBEc uERJE TRNSKO TRNOVIcA BREZOVIcA GAJ LOVRAK

Mjesto
ZAGREB, A.T.MIMARE 36 ZAGREB, DuBEKA 5 ZAGREB, uERSKA cESTA 82 ZAGREB, TRNSKO 25 ZAGREB, TRNOVIcA BB ZAGREB, BREZOVIKA cESTA 98 A ZAGREB, REMETINEKA 64 A ZAGREB,ALEJA B.JuRIIA 13

Prvoplasirana ekipa D MALENICA nastupila je u sastavu: Karla GRANI, Ana KNEEVI, Alenka OSTOJI, Laura MARUNICA, Petra SPACI, Lora HABAZIN, Marina SPAJI, Ana KOVAI, Ivona JURII, Ivana MARKI, Marija HARTL, Petra TUAK Voditelj: Lili OVARI, prof.

Drugoplasirana ekipa D DUBEC nastupila je u sastavu: Mihaela IPURA, Ivona TIPORI, Valentina KRAMARI, Danijela PALAC, Kristina GUNJAA, Petra IVANI, Ivana MRKONJA, Mia RAI, Karla BENKO, Lucija PEHAR, Tea BARJAKTAREVI, Tena EIMOVI Voditelj: Tatjana KMOCH, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Joso Barii, Ivo Ratej, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
28. oujka 2009. Zagreb

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
TRGOVAKA KOLA V. GIMNAZIJA X. GIMNAZIJA IVAN SuPEK III. GIMNAZIJA TEHNIKA KOLA RuERA BOKOVIA XIII. GIMNAZIJA GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA PORTSKA GIMNAZIJA NADBISKuPSKA KLASINA GIMNAZIJA GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI XII. GIMNAZIJA GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

Naziv D-a
MAKSIMIR PETA cENER III. GIMNAZIJA K RuER GIMNAZIJALAc LucIJAN POGI NKG ALATA OSMIcA Du-GI GRI

Mjesto
ZAGREB, TRG J. F. KENNEDY-A 4 ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, KLAIEVA 7 ZAGREB, KuLANOVA 52 GETALDIEVA 4, ZAGREB ZAGREB,AV. V. HOLJEVcA 17 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, VOARSKA 106 ZAGREB, HABDELIEVA 1 ZAGREB, GJuRE PREJcA 2 ZAGREB, TRG KATARINE ZRINSKE 5

112

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D MAKSIMIR nastupila je u sastavu: Vedran MARKULINI, Toni MARKI, Matej VRBAT, Vedran GALONJA, Matej MEI, Ante KOLAK, Nikola KOVAEVI, Zvonimir KOZINA, Kristijan POPOVI, Valentino BENKO, Patrik WEINGARTNER, Tomislav DAMISCH, Kristijan JAKOPOVI, Bajri NENAD, Mijo JOZI, Josip ABRI, Hrvoje DERDI Voditelj: Nika MARINKOVI, prof.

Drugoplasirana ekipa D PETA nastupila je u sastavu: Nikoleti LUKA, Kovai VEDRAN, Mlakar MISLAV, Staniak TIN, Crdeni GORAN, Klari IMUN, uri MATIJA, urinek DINO, ulek FILIP, oli LOVRO, Grebenar MIRKO, Babi DARIO

Voditelj: arko BRATONJA, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Joso Barii, Ivo Ratej, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
04. travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
III. GIMNAZIJA X. GIMNAZIJA IVAN SuPEK GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI SREDNJA KOLA SESVETE V. GIMNAZIJA GRADITELJSKA TEHNIKA KOLA KOLA ZA PRIMALJE II. GIMNAZIJA ZDRAVSTVENO uILITE TRGOVAKA KOLA XIII. GIMNAZIJA GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA

Naziv D-a
III. GIMNAZIJA cENER OSMIcA uM PETA GRADITELJ SOTERA FRANJO BuAR MEDVEDGRAD MAKSIMIR GIMNAZIJALAc LucIJAN

Mjesto
ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, KLAIEVA 7 ZAGREB, HABDELIEVA 1 ZAGREB, SESVETE, BISTRIKA 7 ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, AV. VEESLAVA HOLJEVcA 17 ZAGREB, VINOGRADSKA cESTA 29 ZAGREB, KRIANIEVA 4 ZAGREB, MEDVEDGRADSKA 55 ZAGREB, TRG J. F. KENNEDY-A 4 ZAGREB, AV. V. HOLJEVcA 17 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D III. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Ivana IMI, Ivana ILI, Ana IMI, Ivana PALI, Anelka MILAKARA, Katarina MIHI, Aleksandra DINI, Monika BABI, Vanda JUREC, Tamara TAIGIN, Dora ILJA, Sarafina MARGI Voditelj: Mate BANOVAC, prof.

Drugoplasirana ekipa D CENER nastupila je u sastavu: Ana FORKO, Petra GAPARDI, Iva METROVI, Tanja PAUN, Petra MONIKA, Petra BARLOVI, Ana KORDI, Rea VESELI, Petra LULI, Antonija UKINA, Matea PARLOV, Helena PAVKOVI Voditelj: urica TUDOR, prof.

GODINJAK 2008./2009.

113

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

PLIVANJE
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
8.studenog 2009. Zagreb

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O ESTINE O VRBANI O KRALJA TOMISLAVA O MATIJE GuPcA O JOSIPA RAIA O MLADOST O JuRE KATELANA O LJuBLJANIcA

Naziv D-a
IVAN BuLJAT VRBA MLADOST GuBEc RAI uTRINE NOVE KRuGE LJuBLJANIcA

Mjesto
ZAGREB,PODREBERNIcA 13 ZAGREB, VRBANI BB ZAGREB, NOVA cESTA 92 ZAGREB, D.BAZJANcA 2 ZAGREB, SREDNJAcI BB ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, V.RuDJAKA 2A ZAGREB, SVETOIVANSKA 33

Prvoplasirana ekipa D IVAN BULJAT nastupila je u sastavu: Antun JANE, Jakov TENERA, Mihael PAPA, Luka IMUNOVI, Lovro LJUTI, Franjo TOPI, Juraj ARI, Aleksandar LOMTATIDZE Voditelj: Veselin LJENJAK

Drugoplasirana ekipa D VRBA nastupila je u sastavu: Eugen JAGUT, Vinko BOLJANOVI, Kreo LJUBII, Lovro BAJRAMOVI, Karlo VRBANC, Filip HERLJEVI, Antonio OMIEVI, Luka LJUBII Voditelj: Branko RAZUM

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:

15.studenog 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O JuRE KATELANA O VRBANI O IVANA MAuRANIA O BREZOVIcA O MARIJE JuRI ZAGORKE O KRALJA TOMISLAVA O SAVSKI GAJ O ESTINE

Naziv D-a
NOVE KRuGE VRBANI FELIKS BREZOVIcA ZAGORKA MLADOST GAJ IVAN BuLJAT

Mjesto

1
114

Prvoplasirana ekipa D NOVE KRUGE nastupila je u sastavu: Tena LEBINAC, Anja RADELI, Dora HORNIK, Lucija VUEMILOVI-GRGI, Anamarija VASI, Karla BUDIMLI, Matea HORNIK, Antonia DAKI Voditelj: Tomislav BUSCH

Drugoplasirana ekipa D VRBANI nastupila je u sastavu: Ema UNDE, Maja MAVRAI, Nadina BILJANOVI, Stella MARAS, Andrea OMIEVI, Alma CHARABE, Ema SVIREVI Voditelj: Branko RAZUM

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

ZAGREB, V.RuDJAKA 2A ZAGREB, VRBANI BB ZAGREB, JAVORINSKA 1 ZAGREB, BREZOVIKA cESTA 98A ZAGREB, TEFANOVEKA BB ZAGREB, NOVA cESTA 92 ZAGREB, REMETINEKA 64 A ZAGREB, PODREBERNIcA 13

DJEACI - OSNOVNE KOLE

STOLNI TENIS
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
22. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O KREATIVAN RAZVOJ O PANTOVAK O KuSTOIJA O GORNJE VRAPE O JOSIPA RAIA O GuSTAVA KRKLEcA O PAVLEKA MIKINE O LJuBLJANIcA

Naziv D-a
KREATIVAc PANTA KuSTOIJA GORNJE VRAPE RAI KRGuS PAVLEKI LJuBLJANIcA

Mjesto
ZAGREB, DEDII 102 ZAGREB, HERcEGOVAKA 108 ZAGREB, SOKOLSKA 7 ZAGREB, VRAPANSKA 188 ZAGREB, SREDNJAcI BB ZAGREB, B. MAGOVcA 103 ZAGREB, SVETI DuH 24 ZAGREB, SVETOIVANSKA 33

DJEACI- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KREATIVAC nastupila je u sastavu: Dominik ZELJKO, Filip ZELJKO Voditelj: Martin-Tino ASL

Drugoplasirana ekipa D PANTA nastupila je u sastavu: Marko DRAKOVI, Filip DRAKOVI Voditelj: Miroslav KLOBUAR

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
22. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O TRNSKO O GORNJE VRAPE O MLADOST O MATKA LAGINJE O DRAGuTINA KuLANA O MEDVEDGRAD O JuRE KATELANA O KRALJA TOMISLAVA

Naziv D-a
TRNSKO GORNJE VRAPE uTRINE MATKO LAGINJA DRAGuTIN KuLAN MEDO NOVE KRuGE MLADOST

Mjesto

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D TRNSKO nastupila je u sastavu: Nika EKOVI,Tea KORICA, Ana HORVATIN Voditelj: edo MAJSTOROVI, Lara MAJSTOROVI

Drugoplasirana ekipa D G. VRAPE nastupila je u sastavu: Ana VARC, Ana PINAR, Bruna HARAMINA Voditelj: Andreja ROGINI

GODINJAK 2008./2009.

115

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ZAGREB, TRNSKO 25 ZAGREB, VRAPANSKA 188 ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, STRMA cESTA 15 ZAGREB, V.RuDJAKA 2A ZAGREB, NOVA cESTA 92

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato engi, Irena Purkat, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
21. oujka 2009. Zagreb

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ASL VII. GIMNAZIJA STROJARSKA TEHNIKA KOLA FRANA BONJAKOVIA GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI

Naziv D-a
KREATIVAc VIKTORIJA STROJAR OSMIcA

Mjesto
ZAGREB, DEDII 102 ZAGREB, KLAIEVA 4 ZAGREB, KONAVOSKA 2 ZAGREB, HABDELIEVA 1

Prvoplasirana ekipa D KREATIVAC nastupila je u sastavu: Frane Tomislav KOJI, Filip IPIN, Miho SIMOVI Voditelj: Dr. sc. Martin Tino ASL

2
KREATIVAc KLuB 77 ETVRTA POGI

Drugoplasirana ekipa D VIKTORIJA nastupila je u sastavu: Nika Milan SINI, Bruno MILINKOVI Voditelj: Petar PARADIK, prof.

Organizator:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ASL XI. GIMNAZIJA IV. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA

Naziv D-a

Mjesto
ZAGREB, DEDII 102 ZAGREB, SAVSKA cESTA 77 ZAGREB, AV. DuBROVNIK 36 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 Drugoplasirana ekipa D KLUB 77 nastupila je u sastavu: Martina ZOVKO, Magdalena BASI Voditelj: Goran BERI, prof.

Prvoplasirana ekipa D KREATIVAC nastupila je u sastavu: Almasa Fazli, Mirna Tomi, Sara Mikac Voditelj: Dr. sc. Martin Tino ASL

116

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato engi, Irena Purkat, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
21. oujka 2009. Zagreb

MLADII - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:

TENIS
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Dragan Katunar, Ivana Jukii

Datum i mjesto:

1. 7. travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O PANTOVAK O REMETE O JuRE KATELAN O I.G.KOVAI O KREATIVNI RAZVOJ O IVANA FILIPOVIA O T.BREZOVAKI O PAVLEKA MIKINE

Naziv D-a
PANTA REMETE NOVE KRuGE GALEB KREATIVAc FILIPOVI PAN PAVLEKI

Mjesto
ZAGREB, HERcEGOVAKA 108 ZAGREB, REMETE 99 ZAGREB,V.RuDJAKA 2A ZAGREB, MESIEVA 35 ZAGREB, DEDII 102 ZAGREB, FILIPOVIEVA 1 ZAGREB, PANSKO 1 ZAGREB, SVETI DuH 24

DJEACI - OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prvoplasirana ekipa D PANTA nastupila je u sastavu: Mario JOVEV, Branko LONAREVI, Damir BEGOVI, Ivan HELADA Voditelj: Marko LONAREVI

Drugoplasirana ekipa D REMETE nastupila je u sastavu: Marko GOLE BABI, Luka GOLE BABI, Tomislav GOLE BABI Voditelj: Jozo BABI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Dragan Katunar, Ivana Jukii

Datum i mjesto:

3. 7. travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O IVANA GORANA KOVAIA O AuGuSTA HARAMBAIA O JuLIJA KLOVIA O ANTuNA GuSTAVA MATOA O MLADOST O MATKA LAGINJE O VRBANI O JOSIPA RAIA

Naziv D-a
GALEB MAKSIMIRKO TRENJA MATOI uTRINE MATKO LAGINJA VRBA RAI

Mjesto

Prvoplasirana ekipa D GALEB nastupila je u sastavu: Nika PRPI, Martina KOUH, Petra KOPI Voditelj: Damir TOKI, prof.

Drugoplasirana ekipa D MAKSIMIRKO nastupila je u sastavu: Dina BLAEVI, Marija MATO, Tina MAREKOVI Voditelj: Josip UNKO, prof.

GODINJAK 2008./2009.

117

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

ZAGREB, MESIEVA 35 ZAGREB, HARAMBAIEVA 18 ZAGREB, NOVA cESTA 133 ZAGREB, ALEJA A.AuGuSTINIA 12 ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, VRBANI BB ZAGREB,SREDNJAcI BB

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

STRELJATVO
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
7. oujka 2009. Zagreb

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O J. KATELAN O KuSTOIJA O I. ANDRI O G. VITEZ O S. S. KRANJEVI O I. cANKAR O MLADOST O J. KLOVI

Naziv D-a
NOVE KRuGE KuSTOIJA IVO ANDRI STARO TRNJE POLETARAc cANKARIcA uTRINE TRENJA

Mjesto
ZAGREB, V.RuDJAKA 2A ZAGREB, SOKOLSKA 7 ZAGREB, M.KOVAEVIA 18 ZAGREB, KRuGE 46 ZAGREB, BOGIIEVA 13 ZAGREB, cANKAREVO 10 ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, NOVA cESTA 133

Prvoplasirana ekipa D NOVE KRUGE nastupila je u sastavu: Davor ZVOLINSKI, Luka IPI, Marko JAGETI, Robin MRI, Nikola KOREN Voditelj: Mario BALS

Drugoplasirana ekipa D KUSTOIJA nastupila je u sastavu: Franjo PEUT, Mateo JELI, Ivan ZOBEC Voditelj: Tomislav LAZI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
7. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. O J. KLOVIA O G. VITEZ O J. KATELAN O KuSTOIJA O M. LAGINJE O S. S. KRANJEVI O MLADOST TRENJA STARO TRNJE NOVE KRuGE KuSTOIJA MATKO LAGINJA POLETARAc uTRINE ZAGREB, SAVSKA cESTA 133 ZAGREB, KRuGE 46 ZAGREB, V. RuDJAKA 2A ZAGREB, SOKOLSKA 7 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, BOGIIEVA 13 KARAMANOV PRILAZ 3

1
AH

Prvoplasirana ekipa D TRENJA nastupila je u sastavu: Anamarija VUKOI, Sara ima MATKOVI, Dora MIKETEK, Petra ERINA Voditelj: Miroslav PAVLAKOVI

Drugoplasirana ekipa D STARO TRNJE nastupila je u sastavu: Lucija, MATOEVI, Bernarda VRBAT Voditelj: Branko HIAK

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:

14. i 21.oujka 2009. Zagreb

118

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

R. br.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:

DJEACI - OSNOVNE KOLE

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O IVANA METROVIA O ANTE KOVAIA O DRAGuTINA DOMJANIA O MARKuEVAc O RuDE O HORVATI

Naziv D-a
ZDENAc IVOTA PANEK DOMJANI MARKuEVAc RuDE 100 HORVATI

Mjesto
ZAGREB, MARTINA PuTEKA 1 ZAGREB, KOTARNIcA BB ZAGREB, GAJNIcE BB ZAGREB, MARKuEVAKA cESTA 160 ZAGREB,JABLANSKA 51 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 6

Prvoplasirana ekipa D ZDENAC IVOTA nastupila je u sastavu: Marko PAVI, Matej BLAEKA, Ivana BLAEKA, Mihaela BLAEKA Voditelj: uro BLAEKA

Drugoplasirana ekipa D PANCEK nastupila je u sastavu: Boidar IVEKOVI, Tihana IVEKOVI, Zvjedana IVEKOVI, Stjepan IVEKOVI Voditelj: Boidar IVEKOVI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, Ivo Ratej, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
21.oujka 2009. Zagreb

DJEVOJICE- OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O RETKOVEc O DuGAVE O FRANA GALOVIA O DRAGuTINA DOMJANIA O ALOJZIJA STEPINcA O VuGROVEc- KAINA

Naziv D-a
RETKOVEc DuGAVE DuGAVE DOMJANI ALOJZIJE STEPINAc VuK

Mjesto
ZAGREB, ALEJA JAVORA BB ZAGREB, KOLSKI PRILAZ BB ZAGREB, KOLSKI PRILAZ BB ZAGREB, GAJNIcE BB ZAGREB, M.PuTEKA 1 KAINA,I.MAuRANIA 43

KROS
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jozo Barii, Zlatko Falat, Ivo Ratej

Datum i mjesto:
26.travnja 2009. Zagreb

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
O MLADOST O uERJE O MALENIcA O GRAANI O BREZOVIcA O TITu BREZOVAKI O RuDE O RAPSKA O MATKO LAGINJA O ANTuN MIHANOVI O LJuBLJANIcA O STJEPAN BENcEKOVI

Naziv D-a
uTRINE uERJE MALENIcA GRAANI BREZOVIcA PAN RuDE 100 SIGA MATKO LAGINJA DuBEc LJuBLJANIcA HORVATI

Mjesto
ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, uERSKA cESTA 82 ZAGREB, A: T. MIMARE 36 ZAGREB, GRAANI 4A ZAGREB, BREZOVIKA, 98A ZAGREB, PANSKO 1 ZAGREB, JABLANSKA 51 ZAGREB, RAPSKA 3 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, DuBEKA 5 ZAGREB, SVETOIVANSKA 33 ZAGREB, HORVAANSKI TRG 1

GODINJAK 2008./2009.

119

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Prvoplasirana ekipa D RETKOVEC nastupila je u sastavu: Maja ALABER, Marina ALABER, Matea JOZI Voditelj: Zvonimir ALABER

Drugoplasirana ekipa D DUGAVE nastupila je u sastavu: Maja PERICA, Vita ORLUKA, Anamaria PAVLEK Voditelj: eljko BRDAL

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Prvoplasirana ekipa D UTRINE nastupila je u sastavu: Ivan PALIAN, Martin JURII, Antonio HADISELIMOVI Voditelj: Erin RAMI, prof.

Drugoplasirana ekipa D UERJE nastupila je u sastavu: Josip AVAR, Marko OPEC, Antonio BJELII, Marijo VRKAEVI Voditelj: eljko LISIAK, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Jozo Barii, Zlatko Falat, Ivo Ratej

Datum i mjesto:
26.travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole
O uERJE O MARIJA JuRI ZAGORKA O MEDVEDGRAD O KuSTOIJA O LJuBLJANIcA O MATKO LAGINJA O cVIJETNO NASELJE O AuGuST cESAREc O DAVORIN TRSTENJAK O SVETA KLARA O MLADOST O DuGAVE

Naziv D-a
uERJE ZAGORKA MEDO KuSTOIJA LJuBLJANIcA MATKO LAGINJA cVJETII FERENIcA SOKOL SV.KLARA uTRINE DuGAVE

Mjesto
ZAGREB, uERSKA cESTA 82 ZAGREB, TEFANOVEKA BB ZAGREB, STRMA cESTA 15 ZAGREB, SOKOLSKA 7 ZAGREB, SVETOIVANSKA 33 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, cVJETNA cESTA 17 ZAGREB, II.FERENIcA ZAGREB, KRKA 3 ZAGREB, MRKINA 42 ZAGREB, KARAMANOV PRILAZ 3 ZAGREB, KOLSKI PRILAZ BB

Prvoplasirana ekipa D UERJE nastupila je u sastavu: Valerija FABIJANI, Viktorija DUDAK, Petra DRUINEC, Kristina MAJPRUZ Voditelj: eljko LISIAK, prof.

Drugoplasirana ekipa D ZAGORKA nastupila je u sastavu: Martina GMAJNI, Adrijana URETEC, Dora DODI Voditelj: Mirjana DUJMOVI, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Joso Barii, Ivo Ratej, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
26. travnja 2009. Zagreb

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Naziv kole

Naziv D-a

Mjesto
ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, KLAIEVA 7 ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, KLAIEVA 1 ZAGREB, uL. GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, AV V. HOLJEVcA 17 ZAGREB, SVETI DuH 129 ZAGREB, KRIANIEVA 4A ZAGREB, MLINARSKA 34 ZAGREB, BOGOVIEVA 7 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, TRG J. F. KENNEDY-A 9

POGI PORTSKA GIMNAZIJA TESLA PRVA TEHNIKA KOLA TESLA III. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA V. GIMNAZIJA PETA PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA KEMIAR XIII. GIMNAZIJA ZAGREB GIMNAZIJALAc K. ZA MONT. INSTAL. I METAL. KONSTRuKcIJA MONT. INSTALATER MI XVI. GIMNAZIJA 16. GIMNAZIJA MLINARSKA KOLA ZA MEDIcINSKE SESTRE MLINARSKA SRPSKA PRAV.. OPA GIMN. K. K. BRANKOVI S.P.O.G. GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA LucIJAN POTANSKA I TELEKOMuNIKAcIJSKA KOLA MLADI POTAR

120

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

1
DJEVOJKE- SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Bruno ERENT, Goran MRAOVIC, Petar VOJNOVIC, Ivor IPU Voditelj: Stipe PERII, prof.

Drugoplasirana ekipa D TESLA nastupila je u sastavu: Marko VALICEVIC, Roberto REEK, Kristijan RUBINIC, Zvonimir PETROVI Voditelj: Mario BORI, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Joso Barii, Ivo Ratej, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
26. travnja 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
III. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA XIII. GIMNAZIJA ZAGREB XVI. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNA KOLA V. PRELOGA KOLA ZA MEDIcINSKE SESTRE MLINARSKA SRPSKA PRAV. OPA GIMN.K.K.BRANKOVI GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA POLJOPRIVREDNA KOLA

Naziv D-a
III. GIMNAZIJA POGI GIMNAZIJALAc 16. GIMNAZIJA KEMIAR MLINARSKA S.P.O.G. LucIJAN KAKTuS

Mjesto
ZAGREB, KuLANOVA 52 ZAGREB, HORVAANSKI ZAVOJ 15 ZAGREB, AV VEESLAVA HOLJEVcA 17 ZAGREB, KRIANIEVA 4A ZAGREB, uL. GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, MLINARSKA 34 ZAGREB, BOGOVIEVA 7 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, GJuRE PREJcA 2

Prvoplasirana ekipa D III. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Dora ILIJA, Martina USTER, Nikolina HAJDINJAK, Jelena CVITKOVIC Voditelj: Mate BANOVAC, prof.

2
Naziv D-a
PAVLEKI JARuN TRENJA STARO TRNJE MATKA LAGINJE LJuBLJANIcA

Drugoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Vlatka KUDAR, Nikolina HRELEC, Elizabeta NOVAKOVIC, Jelena BAGARIC Voditelj: Stipe PERII, prof.

BADMINTON
Organizator:
S GRADA ZAGREBA S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, edo Majstorovi, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
31. oujka 2009. Zagreb

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O PAVLEKA MIKINE O BARTOLA KAIA O AuGuSTA ENOE O GRIGORA VITEZA O MATKO LAGINJA O LJuBLJANIcA

Mjesto
ZAGREB, SVETI DuH 24 ZAGREB, VRISNIKA 4 ZAGREB,SELSKA cESTA 95 ZAGREB, KRuGE 46 ZAGREB,LAGINJINA 13 ZAGREB,SVETOIVANSKA 33

GODINJAK 2008./2009.

121

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Rezultati
Sveukupno:

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

B. KAI M. LAGINJA LJuBLJANIcA A. ENOA P. MIKINE V. HOLJEVAc I. G. KOVAI G. VITEZ B. KAI A. ENOA P. MIKINE G. VITEZ

3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1

Utakmica za 1. mjesto
P. MIKINE B. KAI 3:0

Utakmica za 3. mjesto
A. ENOA G. VITEZ 3:1

Prvoplasirana ekipa D PAVLEKI nastupila je u sastavu: Jan ROMAN, Bruno BUTORAC, Filip HORVAT Voditelj: Draen BADEK

2
Naziv D-a
OSVIT TRNSKO MATKO LAGINJA SIGET SIGA MLADOST VuK ZAGORKA

Drugoplasirana ekipa D JARUN nastupila je u sastavu: Filip POLJAREC, Sven BRZOVI, Pavao GUSI Voditelj: Sanja LINARI

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zvonimir Halamek, edo Majstorovi, Ivana Jukii

Datum i mjesto:
31. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
O ZAPRuE O TRNSKO O M. LAGINJA O V. HOLJEVcA O RAPSKA O K. TOMISLAV O V. KAINA O M. J. ZAGORKA

Mjesto
ZAGREB, METROVIEV TRG 3A ZAGREB, TRNSKO 25 ZAGREB, LAGINJINA 13 ZAGREB, SIGET 23 ZAGREB, RAPSKA 3 ZAGREB, NOVA cESTA 92 KAINA, I. MAuRANIA 43 ZAGREB, TEFANOVEKA BB

Rezultati
Sveukupno:
ZAPRuE V. KAINA M. J. ZAGORKA M. LAGINJA TRNSKO K. TOMISLAV RAPSKA V. HOLJEVAc ZAPRuE M. LAGINJA TRNSKO V. HOLJEVAc 3:0 3:0 3:0 0:3 3:0 3:2

Utakmica za 1. mjesto
ZAPRuE TRNSKO 3:0

Utakmica za 3. mjesto
M. LAGINJA V. HOLJEVAc 0:3

1
122

Prvoplasirana ekipa D OSVIT nastupila je u sastavu: Lucija VLAH, Dora DRVODELI, Miroslava BERNART Voditelj: Renata HAIHALILOVI

Drugoplasirana ekipa D TRNSKO nastupila je u sastavu: Sara OMLIJA, Ivana SOLDO, Dalija ABDEL-RAHIM Voditelj: Suzana DONATOV

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato Hadihalilovi, Andrea vorc, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
30. oujka 2009. Zagreb

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI IX. GIMNAZIJA GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA PRVA TEHNIKA KOLA TESLA

Naziv D-a
OSMIcA IX. GIMNAZIJA LucIJAN TESLA

Mjesto
ZAGREB, HABDELIEVA 1 ZAGREB, DOBOJSKA 12 ZAGREB, TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 ZAGREB, KLAIEVA 7

Rezultati
Sveukupno:
GIMNAZIJA TITuA BREZOVAKOG III. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA IX. GIMNAZIJA I. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNA K.V. PRELOGA PRVA TEHNIKA KOLA TESLA GIMNAZIJA TITuA BREZOVAKOG GIMNAZIJA LucIJANA VRANJANINA IX. GIMNAZIJA PRVA TEHNIKA KOLA TESLA 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1

MLADII - SREDNJE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:1

GIMN. T. BREZOVAKOG IX. GIMNAZIJA Prvoplasirana ekipa D OSMICA nastupila je u sastavu: Josip UGLEI, Dorian ITNIK, Goran FIJAKO Voditelj: Vesna VIDOVI FILAKOVI, prof.

GIMN. L. VRANJANINA PRVA TEHN. K. TESLA 3 : 0 Drugoplasirana ekipa D IX. GIMNAZIJA nastupila je u sastavu: Toni ZUBI, Luka MARIEVI, Juraj DENI Voditelj: Tomislav AKLEC, prof.

Organizator:

S GRADA ZAGREBA

S GRADA ZAGREBA

Domain:

Natjecateljsko povjerenstvo:
Renato Hadihalilovi, Andrea vorc, Zlatko Falat

Datum i mjesto:
30. oujka 2009. Zagreb

R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole
PRIR. KOLA VLADIMIRA PRELOGA GIMNAZIJA TITuA BREZOVAKOG XVI. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA

Naziv D-a
KEMIAR OSMIcA XVI. GIMNAZIJA SPIN

Mjesto
ZAGREB, uLIcA GRADA VuKOVARA 269 ZAGREB, HABDELIEVA 1 ZAGREB, KRIANIEVA 4A ZAGREB, JORDANOVAc 8

Rezultati
Sveukupno:
XVI. GIMNAZIJA XI. GIMNAZIJA HOTELIJERSKO TuRISTIKA PRIRODOSLOVNA K.V. PRELOGA ZDRAVSTVENO uILITE XV. GIMNAZIJA PRVA EKONOMSKA GIMNAZIJA T. BREZOVAKOG XVI. GIMNAZIJA PRIRODOSLOVNA K.V. PRELOGA XV. GIMNAZIJA GIMNAZIJA T. BREZOVAKOG 3:0 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

PRIR. K. V. PRELOGA GIMN. T. BREZOVAKOG 3 : 1 Prvoplasirana ekipa D KEMIAR nastupila je u sastavu: Katarina JAGODI, Iva STILINOVI, Kristina FRANOVI Voditelj: Smiljka METZ KOKI, prof

XVI. GIMNAZIJA XV. GIMNAZIJA Drugoplasirana ekipa D OSMICA nastupila je u sastavu: Nikolina DIMI, Matea BRANDT, Ivna ITUK Voditelj: Vesna VIDOVI FILAKOVI, prof

3:1

GODINJAK 2008./2009.

123

POLUZAVRNICA - GRAD ZAGREB

Konaan poredak ekipa:

4.4. ZAVRNICA DRAVNOGA PRVENSTVA


Naziv Bistra - Dravno prvenstvo kolskih portskih drutava 2009. Organizator Hrvatski kolski portski savez (HS). Vrijeme odravanja - od 05. do 07. svibnja 2009. za srednje kole - od 11. do 13. svibnja 2009. za osnovne kole - od 08. do 10. svibnja 2009. za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju Domain Grad ibenik Solaris Hotels Resort. Mjesta odravanja ibensko kninska upanija; Splitsko dalmatinska upanija.

Tablica 12. Popis portova na zavrnici Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava i Dravnoga prvenstva uenika s intelektualnim tekoama u razvoju Republike Hrvatske 2009. godine
Rbr. OSNOVNE KOLE
1. Mali nogomet 2. Koarka 3. Rukomet 4. Odbojka 5. Atletika 6. Gimnastika 7. Plivanje 8. Stolni tenis 9. Tenis 10. Streljatvo 11. ah 12. Kros 13. Badminton

SREDNJE KOLE
Mali nogomet Koarka Rukomet Odbojka Atletika Stolni tenis Kros Badminton

INTELEKT. TEKOE U RAZVOJU


Atletika Plivanje Graniar tafetne igre

Tablica 13. Broj uenika i ekipa na zavrnici Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava i Dravnoga prvenstva uenika s intelektualnim tekoama u razvoju Republike Hrvatske 2009. godine

OSNOVNE KOLE
port
nogomet rukomet koarka odbojka atletika* plivanje gimnastika stolni tenis tenis*** streljatvo** ah kros badminton UKUPNO:

SREDNJE KOLE
port
nogomet rukomet koarka odbojka atletika stolni tenis kros badminton

Broj ekipa
6 12 12 12 19 20 16 20 18 19 20 20 12 206

Broj Ukupno Broj uenika voditelja vod. i u.


69 139 142 136 228 160 73 56 53 57 86 80 36 1315 6 12 12 12 19 20 16 19 18 19 20 19 12 204 75 151 154 148 247 180 89 75 71 76 106 99 48 1519

Broj ekipa
6 12 12 12 20 20 20 12

Broj Ukupno Broj uenika voditelja vod. i u.


68 135 133 131 239 59 79 36 6 12 12 12 19 18 20 11 74 147 145 143 258 77 99 47

UKUPNO:

114

880

110

990

UENICI S INTELEKTUALNIM TEKOAMA U RAZVOJU


port
atletika plivanje graniar tafetne igre UKUPNO:

UKUPNO
OSNOVNE KOLE SREDNJE KOLE ITR 1519 990 174

Broj ekipa Broj uenika Broj voditelja Ukupno vod. i u.

23

128

46

174

SVE UKUPNO:

2683

124

* 12 uenika O Antuna Mihanovia iz Zagreba i 1 voditelj udaljeno je s DP-a. ** 3 uenika O Dubovac iz Karlovca i 1 voditelj udaljeno je s DP-a. *** Uenici O Filip Lukas iz Katel Starog su odustali, a uenici O Suidar iz Splita nisu doli na DP.

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Tablica 14. Popis gradova i portskih objekata na kojima su odrana natjecanja zavrnice Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava i Dravnoga prvenstva uenika s intelektualnim tekoama u razvoju Republike Hrvatske 2009. godine
Sport
Nogomet Rukomet (m) Rukomet () Koarka (m) Koarka () Odbojka (m) Odbojka () Atletika (m i )

Dvorana
O Murterski koji portski centar Vinko Kandija Dvorana Lovro Monti O Antuna Mihanovia Dvorana Baldekin O Vidici O Petra Kreimira IV Atletski stadion ASK

Grad
Murter Trogir Knin Drni ibenik ibenik ibenik Split

Sport
Plivanje (m i ) Gimnastika (m i ) Stolni tenis (m i ) Tenis (m i ) Streljatvo (m i ) ah (m i ) Kros (m i ) Badminton (m i )

Dvorana
Bazen crnica Poljud Rc Gripe Solaris Hotels Resort SD Dalmacijacement Solaris Hotels Resort Hipodrom O Visoko

Grad
ibenik Split Split ibenik Solin ibenik Sinj Split

Tablica 15. Popis Koordinatora zavrnice Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava Republike Hrvatske 2009.
Rbr. Ime i prezime
1. NIKOLA PERKOVI, prof. 2. IVAN DUJI, prof. 3. BORIS POLJAK, prof. 4. BORIS KRSTIEVI, prof. 5. ANTO DRAGI, prof. 6. ELIMIR HOLER, prof. 7. ZLATKO KNOLMAJER, prof. 8. STJEPAN CRNOKI, prof. 9. FRANJO IVANIEVI, prof. 10. GIANNI OTOCHIAN, prof. 11. SINIA IVANIEVI, prof. 12. DAMIR JUKI, prof. 13. VLADIMIR MIJI, prof. 14. ALDO KRELJA, prof. 15. DAMIR VIDOVI, prof. 16. ROBERT KREVATIN, prof. 17. GORAN MARTINOVI, ing. strojarstva 18. GORAN GROZDANI 19. JOSIP MALBAA, prof. 20. KSENIJA II, prof. glavni koordinator za sve portove zamjenik glavnog koordinatora koordinator za Splitsko-dalmatinsku upaniju koordinator za mali nogomet koordinator za rukomet () koordinator za rukomet (M) koordinator za koarku () koordinator za koarku (M) koordinator za odbojku () koordinator za odbojku (M) koordinator za atletiku ( i M) koordinator za atletiku ( i M) koordinator za gimnastiku ( i M) koordinator za plivanje ( i M) koordinator za stolni tenis ( i M) koordinator za tenis ( i M) koordinator za streljatvo ( i M) koordinator za ah ( i M) koordinator za kros ( i M) koordinator za badminton ( i M)

Tablica 16. Popis lanova Strune slube Dravnoga prvenstva kolskih portskih drutava Republike Hrvatske 2009.
Rbr. Ime i prezime
1. ZVONIMIR HALAMEK, prof. 2. MARKO VNUEC 3. KRISTINA VNUEC 4. DAVORIN KOPRI-VNUEC, dipl. ing. 5. GORAN JUKI, prof. 6. NIKOLA DEVI, prof. 7. SALIH OZLI, prof. 8. JOSIP KOUTI, dipl. ing. 9. SLAVICA HALAMEK 10. DAMIR BRAJKOVI, prof. 11. BRUNO TEFANEK predsjednik informatika sluba informatika sluba informatika sluba odnosi s medijima prijevoz sudionika prehrana i nagrade sudionicima protokol sluba akreditacija razglas tehnika podrka

GODINJAK 2008./2009.

125

MALI NOGOMET
Organizator:
HS

Koordinator natjecanja: Natjecateljsko povjerenstvo: Datum i mjesto:


BORIS KRSTIEVI Boris Krstievi, Ante Fulgozi, Sinia Jali

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

12. i 13. svibnja 2009. O Murterski koji, Murter

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O MATE LOVRAKA O BOROVJE O AuGuST HARAMBAI O DuGOPOLJE OSNOVNA KOLA SRDOI I. OSNOVNA KOLA

Naziv D-a
LOVRAK BOROVJE HARAMBAI DuGOPOLJE SRDOI PRVA

Mjesto
ZAGREB ZAGREB DONJI MIHOLJAc DuGOPOLJE RIJEKA BJELOVAR

Rezultati
Grupa A
DuGOPOLJE SRDOI A. HARAMBAI DuGOPOLJE SRDOI A. HARAMBAI 2:0 1:1 0:2

Grupa B
PRVA LOVRAK BOROVJE PRVA LOVRAK BOROVJE 2:2 6:3 6:1

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
1:3 HARAMBAI DuGOPOLJE 4:3

BOROVJE LOVRAK

Prvoplasirana ekipa D LOVRAK nastupila je u sastavu: Ivan MARIJANOVI, Dragan JURANOVI, Robert JANJI, Oliver KARADAKI, Filip ZEBA, Filip PETANJEK, Tomislav IBARI, Antun IBARI, Josip JURANOVI, Matko ULI, Mihael KELEMEN, Nikola GLASNOVI

Voditelj: Mario GEEVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS BORIS KRSTIEVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Boris Krstievi, Ante Fulgozi, Sinia Jali

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Murterski koji, Murter

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA PROMETNO TEHNIKA KOLA III. GIMNAZIJA ELJEZNIKA TEHNIKA KOLA u ZAGREBu EKONOMSKA KOLA GRADITELJSKO-GEODETSKA

Naziv D-a
VIcTORIA PROMET III. GIMNAZIJA LOKOMOTIVA - T EKONOMIST GRADOS

Mjesto
ZABOK IBENIK ZAGREB ZAGREB SISAK OSIJEK

126

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - S

Konaan poredak ekipa:

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Rezultati
Grupa A
PROMET VIcTORIA EKONOMIST PROMET VIcTORIA EKONOMIST 2:5 1:4 6:4

Grupa B
LOKOMOTIVA - T GRADOS III. GIMNAZIJA LOKOMOTIVA - T GRADOS III. GIMNAZIJA 2:1 0:6 1:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:2 III. GIMNAZIJA LOKOMOTIVA - T 6:5

VIcTORIA PROMET

Prvoplasirana ekipa D VICTORIA nastupila je u sastavu: Nikola KOVAIEK, Ivan Lucijan GORIKI, Matija MAJCENI, Filip PLUEC, Silvestar HORVAT, Dominik FRKO, Hrvoje JURINA, Tomislav ROGAN, Marko MARTINI, Tomislav RAFAJEC, Danijel VINCELJ, Mario POPEK

Voditelj: Miroslav KOMAR

KOARKA
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS STJEPAN cRNOKI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Stjepan crnoki, Marko Soldo Majdi Pamukovi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. O Antuna Mihanovia, Drni

Konaan poredak ekipa:


R. br. Naziv kole
O VEESLAVA HOLJEVcA O PREKO O MILAN BROZOVI O VIDIcI O PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA O IVAN GORAN KOVAI

Naziv D-a
SIGET POLET ZVIRI VIDIcI PODRAVAc GORAN

Mjesto
ZAGREB ZAGREB KASTAV IBENIK VIRJE AKOVO

DJEACI - OSNOVNE KOLE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rezultati
Grupa A
SIGET PODRAVAc POLET SIGET PODRAVAc POLET 57 : 36 40 : 55 43 : 49

Grupa B
VIDIcI GORAN ZVIRI VIDIcI GORAN ZVIRI 53 : 36 47 : 59 37 : 43

Utakmica za 1. mjesto
SIGET POLET 46 : 28

Utakmica za 3. mjesto
VIDIcI ZVIRI 36 : 43

GODINJAK 2008./2009.

127

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

1
ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Prvoplasirana ekipa D SIGET nastupila je u sastavu: Ivan MANDI, Marko MARCELI, Niko GRIL, Patrik FRAJ SLADOLJEV, Tihomir KOROTAJ, Hrvoje Ivan MILOEVI, Luka PAVELI, Fran AKAR, Filip KNEEVI, Ivan JANKOVI, Juraj MARGETI, Valentino KOMUAR

Voditelj: edo MAJSTOROVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ZLATKO KNOLMAJER

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Knolmajer, Miroslav Kotarac Marko Vuji

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. portska dvorana Baldekin, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O VuKOMEREc O KRALJEVIcA O TINA uJEVIA O BOROVJE OSNOVNA KOLAVLADIMIR NAZOR OSNOVNA KOLA FRAN KANcELAK

Naziv D-a
VuK OTRO TIN BOROVJE MLADOST DRNJE

Mjesto
ZAGREB KRALJEVIcA IBENIK ZAGREB AKOVO DRNJE

Rezultati
Grupa A
OTRO BOROVJE MLADOST OTRO BOROVJE MLADOST 50 : 36 26 : 51 36 : 32

Grupa B
TIN DRNJE VuK TIN DRNJE VuK 31 : 24 33 : 25 25 : 57

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
48 : 25 TIN BOROVJE 43 : 24

Voditelj: Josip PAVLOVI

128

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

VuK OTRO

Prvoplasirana ekipa D VUK nastupila je u sastavu: Ruica ANKI, Sara FUMI, Inja BUTINA, Sarah JANTOL, Tea BRAI, Kristina BULE, Nives JELAI, Jasmina BAJRI, Iva TOPI, Sara JOZI, Stela FUMI, Lea BUAN

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS STJEPAN cRNOKI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Stjepan crnoki, Marko Soldo, Majdi Pamukovi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Antuna Mihanovia, Drni

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PORTSKA GIMNAZIJA POMORSKA KOLA SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA GIMNAZIJA SREDNJA KOLA VALPOVO PRVA EKONOMSKA KOLA

Naziv D-a
POGI IDRO DOMINIK SAVIO GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc KOARKAKA EKIPA

Mjesto
ZAGREB ZADAR RIJEKA AKOVEc VALPOVO ZAGREB

Rezultati
Grupa A
SREDNJOKOLAc D. SAVIO POGI SREDNJOKOLAc DOMINIK SAVIO POGI 40 : 43 66 : 48 46 : 62

Grupa B
IDRO KOARKAKA EKIPA GIMNAZIJALAc IDRO KOARKAKA EKIPA GIMNAZIJALAc 62 : 53 32 : 47 33 : 60

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
58 : 62 GIMNAZIJALAc DOMINIK SAVIO 56 : 67

MLADII - SREDNJE KOLE

IDRO POGI

Prvoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Andrej AR, Lovro RELJANOVI, Dragan EKELJA, Andro ANZULOVI, Antonio KUGA, Ivan KRIZMANI, Stefan ZADRAVEC, Josip SABLJI, Danilo VUKOVI, Mislav DRAGOJEVI, Jure GUNJINA, Leonard BOROVAC

Voditelj: Hrvoslav KOZULI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ZLATKO KNOLMAJER

Natjecateljsko povjerenstvo:
Zlatko Knolmajer, Gordana abi Todori, Boidar Dujmi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. portska dvorana Baldekin, ibenik

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA DR. MATE uJEVIA III. GIMNAZIJA EKONOMSKA KOLA VII. GIMNAZIJA GIMNAZIJA FRAN GALOVI GIMNAZIJA SISAK

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc III. GIMNAZIJA EKONOMIK VIKTORIJA GIMNAZIJALAc GIMNAZIJALAc

Mjesto
IMOTSKI ZAGREB POEGA ZAGREB KOPRIVNIcA SISAK

GODINJAK 2008./2009.

129

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Rezultati
Grupa A Grupa B
33 : 45 63 : 30 29 : 57 III. GIMNAZIJA EKONOMIK GIMNAZIJALAc -SK III. GIMNAZIJA EKONOMIK GIMNAZIJALAc -SK 54 : 21 27 : 70 35 : 22 GIMNAZIJALAc - KO VIKTORIJA GIMNAZIJALAc -IM GIMNAZIJALAc - KO VIKTORIJA GIMNAZIJALAc -IM

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
42 : 33 EKONOMIK VIKTORIJA 37 : 32

GIMNAZIJALAc - IM III. GIMNAZIJA

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Josipa BUDIMIR, Matea UUL, Ana BIOI, Ana VILENICA, Marina PETROVI, Ivana PULJIZ, Katarina PULJI, Iva TODORI, Zdravka PIPLICA, Maja PULJI

Voditelj: Gordana ABI TODORI

RUKOMET
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS ELJKO HOLER

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Holer, Kruno Poje Ilija Jurendi

Datum i mjesto:

07. i 12. svibnja 2009. portski centar Vinko Kandija

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O VLADIMIR GORTAN O MLADOST O MALENIcA O POJIAN O LuKA O IVANA KuKuLJEVIA SAKcINSKOG

Naziv D-a
VOJAK MLADOST MALENIcA POJ TIGAR IKS

Mjesto
RIJEKA OSIJEK ZAGREB SPLIT SESVETE IVANEc

Rezultati
Grupa A
VOJAK MALENIcA TIGAR VOJAK MALENIcA TIGAR 17 : 13 15 : 20 17 : 10

Grupa B
POJ IKS MLADOST POJ IKS MLADOST 23 : 18 20 : 17 12 : 17

Utakmica za 1. mjesto
VOJAK MLADOST 16 : 14

Utakmica za 3. mjesto
POJ MALENIcA 23 : 24

130

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D VOJAK nastupila je u sastavu: Domeniko ACALINOVI, Raul BARETI, Borna BARIEVI, Tomislav KARAULA, Marijan KLI, Ante MANDEKI, Luka MRAKOVI, Viktor STIPI, Bruno TEFANI

Voditelj: Tomislav KRULJAC

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ANTO DRAGI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Anto Dragi, Darko Meimurec, Alma Sopi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Dvorana Lovro Monti, Knin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O I. B. MAuRANI O VLADIMIR NAZOR O 22. LIPNJA O A. NEMI GOSTOVINSKI O BRESTJE O LuKA

Naziv D-a
IBM PLOE POLET ANG BRESTJE TIGAR

Mjesto

Rezultati
Grupa A Grupa B
22 : 10 13 : 23 10 : 12 POLET IBM BRESTJE POLET IBM BRESTJE 22 : 22 16 : 16 23 : 13 PLOE TIGAR ANG PLOE TIGAR ANG

Utakmica za 1. mjesto
IBM PLOE 17 : 16

Utakmica za 3. mjesto
POLET ANG 13 : 11

GODINJAK 2008./2009.

131

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

VIROVITIcA PLOE SISAK KOPRIVNIcA SESVETE SESVETE

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

1
ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Prvoplasirana ekipa D IBM nastupila je u sastavu: Matea MATANI, Maja FERENEVI, Kristina SMILJI, Anamarija MIKULI, Sara PIRANEC, Margareta KRUELJ, Tea BALINT, Marija UTALO, Matea MIKOLI, Lucija SABO

Voditelj: Darko MEIMURAC

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ELJKO HOLER

Natjecateljsko povjerenstvo:
eljko Holer, Branka Pavli, Alen mljeevi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. portski centar Vinko Kandija

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SREDNJA KOLA SREDNJA KOLA SREDNJA KOLA MATE BLAINE GIMNAZIJA MATIJE MESIA III. GIMNAZIJA PORTSKA GIMNAZIJA

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc NARONA DuGA GIMNAZIJALAc III. GIMNAZIJA POGI

Mjesto
IVANEc METKOVI LABIN SL. BROD ZAGREB ZAGREB

Rezultati
Grupa A
POGI GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc POGI GIMNAZIJALAc SREDNJOKOLAc 8 : 15 22 : 15 15 : 23

Grupa B
III. GIMNAZIJA NARONA DuGA III. GIMNAZIJA NARONA DuGA 15 : 16 21 : 17 15 : 13

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
12 : 6 DuGA GIMNAZIJALAc 20 : 19

Voditelj: Vladimir CANJUGA

132

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

SREDNJOKOLAc NARONA

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Matija MATUEC, Kruno KUEJ, Kristijan TEFIAR, Vedran HU, Jurica VIDAEK, Matija KUEN, Martin OTAR, Branimir KUTNJAK, Alen GRD, Ivan BREZI, Teodor KELEMEN, Matija IVANUI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ANTO DRAGI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Anto Dragi, Ivan Jira, Emina Kostecki Radi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Dvorana Lovro Monti, Knin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
SREDNJA KOLA GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SREDNJA KOLA SESVETE SREDNJA KOLA TINA uJEVIA XV. GIMNAZIJA

Naziv D-a
SREDNJOKOLAc GIMNAZIJA OcTOPuS uM AuGuSTIN SPIN

Mjesto
KOPRIVNIcA VIROVITIcA SPLIT SESVETE KuTINA ZAGREB

Rezultati
Grupa A
AuGuSTIN uM SREDNJOKOLAc AuGuSTIN uM SREDNJOKOLAc 10 : 17 19 : 14 8 : 18

Grupa B
OcTOPuS GIMNAZIJA SPIN OcTOPuS GIMNAZIJA SPIN 13 : 17 8 : 19 19 : 17

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
19 : 11 OcTOPuS uM 15 : 10

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

SREDNJOKOLAc GIMNAZIJA, Vir

Prvoplasirana ekipa D SREDNJOKOLAC nastupila je u sastavu: Iva PONGRAC, Antonia JUKI, Ana VEREVI, Vedrana STANIR, Lea VUKOJEVI, Mirna PURI, Ivana KOREN, Ana-Marija PETI, Valentina GOLUBI, Mirna GAPARI, Andrea OVI

Voditelj: Tamara TOMIA-GEI

ODBOJKA
Organizator: Koordinator natjecanja: Natjecateljsko povjerenstvo:
Gianni Ottochian, Paskual Skelin, Branko Razum

DJEACI - OSNOVNE KOLE

HS

GIANNI OTTOcHIAN

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. O Vidici, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O VIDIcI O RIKARD KATALENI JERETOV O AuGuST cESAREc O NEDELIE O VRBANI O MATE LOVRAKA

Naziv D-a
VIDIcI R. K. JERETOV MLADOST PuME VRBA LOVRAK

Mjesto
IBENIK OPATIJA IVANKOVO NEDELIE ZAGREB ZAGREB

GODINJAK 2008./2009.

133

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Rezultati
Grupa A
R.K. JERETOV LOVRAK MLADOST R. K. JERETOV LOVRAK MLADOST 2:0 1:2 0:2

Grupa B
VRBA PuME VIDIcI VRBA PuME VIDIcI 1:2 2:0 0:2

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:2 PuME MLADOST 0:2

R. K. JERETOV VIDIcI

Prvoplasirana ekipa D VIDICI nastupila je u sastavu: Dario ARI, Dario GAINA, Jere OGELJA, Marko GULIN, Vlade JAKOLI, Ante MIURA, Ivan BUVINI, Marcelo RAK, Marin BANOVAC, Bruno ERCEG, Ante VRCI

Voditelj: Paskval SKELIN

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS FRANJO IVANIEVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Franjo Ivanievi, Margit Vrbii, Ivaica padina

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. O Petra Kreimira IV., ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
O AVLE O PETAR BERISLAVI O AuGuSTA cESARcA I. O VRBOVEc O JOSIPA JuRJA STROSSMAYER O BANA JOSIPA JELAIA

Naziv D-a
AVLE KAIROS MLADOST ISKRA STROSSMAYER BAN JELAI

Mjesto
AVLE TROGIR IVANKOVO VRBOVEc ZAGREB ZAGREB

Rezultati
AVLE KAIROS BAN J. JELAI AVLE KAIROS BAN J. JELAI 2:1 0:2 2:0 ISKRA STROSSMAYER MLADOST ISKRA STROSSMAYER MLADOST 2:0 2:1 2:1

Utakmica za 1. mjesto
AVLE KAIROS 2:0

Utakmica za 3. mjesto
MLADOST ISKRA 2:0

134

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Grupa A

Grupa B

Prvoplasirana ekipa D AVLE nastupila je u sastavu: Rea ARGONJA, Stella PARIS, Gloria DAMI, Tea OP, Romana TOMI, Paula PETROVI, Ivona OJAT, Dora KOVAI, Manuela LEGEVI, Andrea VALJAN

Voditelj: Tihomir CRNKOVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS GIANNI OTOcHIAN

Natjecateljsko povjerenstvo:
Gianni Otochian, Pakvalin Skelin, Darko Relja

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Vidici, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
TALIJANSKA S-SM SuPERIORE ITALIANA ZDRAVSTVENA KOLA V. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA PRVA GIMNAZIJA I. GIMNAZIJA

Naziv D-a
AD ASTRA ZDRAVSTVENI RADNIK PETA PRIMAG SREDNJOKOLAc PRVA

Mjesto
ROVINJ-ROVIGNO SPLIT ZAGREB OSIJEK VARADIN ZAGREB

Grupa A
SREDNJOKOLAc PRIMAG AD ASTRA SREDNJOKOLAc PRIMAG AD ASTRA 2:1 2:0 2:1

Grupa B
ZDRAVSTVENI RADNIK PRVA PETA ZDRAVSTVENI RADNIK PRVA PETA 2:0 0:2 1:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:0 PETA PRIMAG 2:0

MLADII - SREDNJE KOLE

AD ASTRA ZDRAVSTVENI RADNIK

Prvoplasirana ekipa D AD ASTRA nastupila je u sastavu: Antonio ROVIS, Diego HAN, Matteo USICH, Davor HRELJA, Sandro VENIER, Mladen DENI, Damon GARI, BISSI, Paolo KALEBI, Maurizio MATI, Roberto VENIER, Mauro STUPARICH, Antonio SCARPA

Voditelj: Marin IVANI

GODINJAK 2008./2009.

135

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Rezultati

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS FRANJO IVANIEVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Franjo Ivanievi, Ana Kotzmuth, Jozo kegro

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Petra Kreimira IV., ibenik

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PORTSKA GIMNAZIJA SELEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA GIMNAZIJA MATIJE ANTuNA RELJKOVIA GIMNAZIJA BJELOVAREKONOMSKOBIROTEHNIKA KOLA VII. GIMNAZIJA

Naziv D-a
POGI DOMINIK SAVIO POLET MLADOST OcTOPuS VIcTORIA

Mjesto
ZAGREB RIJEKA VINKOVcI BJELOVAR SPLIT ZAGREB

Rezultati
Grupa A
POLET VIKTORIJA POGI POLET VIKTORIJA POGI 2:0 2:1 1:2

Grupa B
OcTOPuS MLADOST DOMINIK SAVIO OcTOPuS MLADOST DOMINIK SAVIO 1:2 2:0 1:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
2:1 MLADOST POLET 1:2

Voditelj: Ana KOTZMUTH

ATLETIKA
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS SINIA IVANIEVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sinia Ivanievi, Damir Juki Mate Omazi

Datum i mjesto:

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O VLADIMIRA NAZORA PAZIN O ANTuN GuSTAV MATO, VINKOVcI O IMuNA KOIIA BENJE, ZADAR O SVETA NEDELJA O IVANE-BRLI MAuRANI VIROVITIcA O NEDELIE O STJEPANA RADIA-BIBINJE O VLADIMIRA NAZORA cRIKVENIcA O MALENIcA, ZAGREB

Naziv D-a
MLADOST AGMA BRODARIcA ABAc IBM PuME FRANKO LISIcA KATEL MALENIcA

Mjesto
PAZIN VINKOVcI ZADAR SVETA NEDELJA VIROVITIcA NEDELIE BIBINJE cRIKVENIcA ZAGREB

136

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

12. i 13. svibnja 2009. Atletski stadion ASK, Split

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

POGI DOMINIK SAVIO

Prvoplasirana ekipa D POGI nastupila je u sastavu: Ivana BORAS, Suzana BRNADI, Tina BURI, Kristina CRNI, Bernarda UTUK, Nikolina JELI, Dora KOZJAK, Ivana MILO, Matea RAJKOVI, Moanna SUAC, Eta UNDE, Jelena UNJI

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Domagoj ZIDARI, Bojan GJURINOSKI, Luka MARCAN, Dino IVANI, Paolo ANGELINI, Romeo FLEGO, Andrej VRH, Nikola BAA, Matija OPAI, Toni HRVATIN, Ivan LANA, Stefano LADAVAC

Voditelj: Dalibor RADOVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR JuKI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Juki, Sinia Ivanievi Mate Omazi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. stadion ASK, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
IV OSNOVNA KOLA BJELOVAR O NEDELIE O IMuNA KOIIA BENJE, ZADAR OSNOVNA KOLA MERTOJAK, SPLIT O VLADIMIRA NAZORA PAZIN OSNOVNA KOLA MALENIcA O ANTuNA MIHANOVIA ZAGREB O AuGuST cESAREc IVANKOVO O JOSIPA LOVRETIA, OTOK O VLADIMIRA NAZORA cRIKVENIcA

Naziv D-a
MLADOST PuME BRODARIcA MERTOJAK MLADOST MALENIcA DuBEc MLADOST MLADOST KATEL

Mjesto
BJELOVAR NEDELIE ZADAR SPLIT PAZIN ZAGREB ZAGREB IVANKOVO OTOK cRIKVENIcA

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D MLADOST nastupila je u sastavu: Ivana JELI BALTA, Lea MLADINI, Katarina RUII, Matea IVANKOVI, Marija MATAIN, Klara JANDROKOVI, Monika MITROVI, Ivana KITERNA, Nicole NIKOLI, Veronika ZAGOREC, Dijana SENJAN, Andrea ORLOVI

Voditelj: Goran JUREN

GODINJAK 2008./2009.

137

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS SINIA IVANIEVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Sinia Ivanievi, Damir Juki Mate Omazi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Atletski stadion ASK, Split

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
GIMNAZIJA AKOVEc GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR V. GIMNAZIJA ZAGREB POLJ.O uMARSKA KOLA VINKOVcI GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR GIM. I STRuK. KOLA J. DOBRILE, PAZIN EKO. I TRG. KOLA IVANA DOMcA VINK. GIM. ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA TEH., INDu. I OBRTNIKA K. AKOVEc TRGOVAKA KOLA ZAGREB

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc V. NAZOR PETA AGRO MIOc SREDNJOKOLAc MLADOST GAM TIO MAKSIMIR

Mjesto
AKOVEc ZADAR ZAGREB VINKOVcI ZADAR PAZIN VINKOVcI RIJEKA AKOVEc ZAGREB

Voditelj: Goran KARAMARKOVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR JuKI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Juki, Sinia Ivanievi Mate Omazi

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Atletski stadion ASK, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR GIMNAZIJA AKOVEc I GIMNAZIJA OSIJEK GIMNAZIJA PuLA EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA RIJEKA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA AKOVEc III. GIMNAZIJA ZAGREB X. GIMNAZIJA IVAN SuPEK ZAGREB EKON. I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA VINKOVcI EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA SPLIT

Naziv D-a
V. NAZOR GIMNAZIJALAc GYMNIcuS GIMNAZIJALAc EKONOMIST EKONOMIST AKOVEc III. GIMNAZIJA cENER MLADOST OcTOPuS

Mjesto

138

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

ZADAR AKOVEc OSIJEK PuLA RIJEKA AKOVEc ZAGREB ZAGREB VINKOVcI SPLIT

MLADII - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Matija KIKELJ, Tomislav PINTARI, Ivor AFAR, Viktor GANEC, Zoran MUNAR, Denis GERGI, Nikola MAGDALENI, Dino PERI, Filip LUKA, Dino ELEZNJAK, Emil PLAVLJANI, Goran POSEDI

Prvoplasirana ekipa D V. NAZOR nastupila je u sastavu: Magdalena BOKANOVI, Lucija BATUR, Dolores VICKOVI, Marija VUJASINOVI, Ena UPAN, Nikolina VULI, Mirta JURAN, Antonella BAI, Tea BOKANOVI, Andrijana VUNI, Giovanna KROKOV, Iva BOKANOVI

Voditelj: Jadranka DUVANI

GIMNASTIKA
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS VLADIMIR MIJI, prof.

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Miji, Ivo Borozan, Deni Borozan

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Gimnastika dvorana, Poljud, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
PRVA OSN.KOLA, OGuLIN PETAR ZRINSKI, JALABET BRAA SELJAN, KARLOVAc FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEK JuLIJA KEMPFA, POEGA SELNIcA, SELNIcA BLATO, KORuLA KRALJIcE JELENE, SOLIN

Naziv D-a
KLEK JALABET KARLOVAc OSIJEK SLOGA MLADOST BLATO SOLIN

Mjesto
OGuLIN JALABET KARLOVAc OSIJEK POEGA SELNIcA KORuLA SOLIN

1
DJEACI - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KLEK nastupila je u sastavu: Matej STOI, David BIANI, Radovan VUKELI, Mateo GEROVAC, Dominik GNJATOVI

Voditelj: Marinko JURAI

GODINJAK 2008./2009.

139

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS VLADIMIR MIJI, prof.

Natjecateljsko povjerenstvo:
Vladimir Miji, Ivo Borozan, Deni Borozan

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Gimnastika dvorana, Poljud, Split

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naziv kole
BRAJDA BOGuMILA TONIJA DR. FRANJO TuMAN DuBOVAc POJIAN I.O VARADIN VLADIMIR NAZOR BLATO

Naziv D-a
BRAJDA LOB BARANJA DuBOVAc, KARLOVAc POJIAN I. O VARADIN VLADIMIR NAZOR BLATO

Mjesto
RIJEKA SAMOBOR BELI MANASTIR KARLOVAc SPLIT VARADIN SLAVONSKI BROD BLATO

Voditelj: Ljiljana TURINA BUJANOVI

PLIVANJE
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS ALDO KRELJA, prof.

Natjecateljsko povjerenstvo:
Marijan Tepi, Boris Tralji, Danira Tepi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Bazen crnica, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA IVANA GuNDuLIA O JuRJA DOBRILE ROVINJ V. OSNOVNA KOLA VARADIN OSNOVNA KOLA MARINA DRIA OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA I. OSNOVNA KOLA VARADIN OSNOVNA KOLA ESTINE OSNOVNA KOLA VRBANI O FRANA KRSTE FRANKOPANA OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA

Naziv D-a
GuNDuLI GALEB PETA VARADIN VIDRA POLET I. O VARADIN IVAN BuLJAT VRBA FRANKOPAN FILIPOVIKA

Mjesto

140

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

DuBROVNIK ROVINJ VARADIN DuBROVNIK SISAK VARADIN ZAGREB ZAGREB OSIJEK OSIJEK

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D BRAJDA nastupila je u sastavu: Ema KAJI, Ines SALOPEK, Eva CREPULJA, Nina MUCI, Celina SRDO

Prvoplasirana ekipa D GUNDULI nastupila je u sastavu: Kruno OBERAN, Mateo ARNERI, Paulo ULI, Bruno OBERAN, Ante LIVAJI, Luka Stjepan VOJVODI, Tomislav DUDEVI, Nikola PAVLIEVI

Voditelj: Slaven KEVO

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ALDO KRELJA, prof.

Natjecateljsko povjerenstvo:
Marijan Tepi, Boris Tralji, Danira Tepi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Bazen crnica, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O KANTRIDA O JuRJA DOBRILE ROVINJ O IVANA GuNDuLIA O SPLIT 3 O VRBANI O IVANA FILIPOVIA O JuRE KATELANA O FRANA KRSTE FRANKOPANA II O VARADIN III. O AKOVEc

Naziv D-a
KANTRIDA GALEB GuNDuLI SPLIT 3 VRBA FILIPOVIKA NOVE KRuGE FRANKOPAN II O VARADIN ORLII

Mjesto
RIJEKA ROVINJ DuBROVNIK SPLIT ZAGREB OSIJEK ZAGREB OSIJEK VARADIN AKOVEc

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KANTRIDA nastupila je u sastavu: Enea SKRAI, Iva - Paola PERKOVI, Ana VRSALOVI, Rebeka SEKERKO, Tea VRCELJ, Ines OSTOVI, Tia JUNII, Mia IMII

Voditelj: Katarina JUSUP DODIG

GODINJAK 2008./2009.

141

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

STOLNI TENIS

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR VIDOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Vidovi, Blaenko aban, Boris Poljak

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Rc Gripe, mala dvorana, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
I. OSNOVNA KOLA VARADIN OSNOVNA KOLA KREATIVAN RAZVOJ OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI OSNOVNA KOLA uRO ESTER OSNOVNA KOLA BRAJDA OSNOVNA KOLA BRDA OSNOVNA KOLA LJuDEVITA GAJA OSNOVNA KOLA IME BuDINIA OSNOVNA KOLA PANTOVAK

Naziv D-a
I. O VARADIN KREATIVAc KATEL GORAN KOLARAc BRAJDA BRDA MLADOST KNEZ BRANIMIR PANTAI

Mjesto
VARADIN ZAGREB cRIKVENIcA SL. BROD KOPRIVNIcA RIJEKA SPLIT N. GRADIKA ZADAR ZAGREB

Prvoplasirana ekipa D I. O VARADIN nastupila je u sastavu: Nikola HORVAT, Martin VIDAEK, Marko VIDAEK

Voditelj: Mladen VIDAEK

142

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR VIDOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Vidovi, Blaenko aban, Boris Poljak

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Rc Gripe, mala dvorana, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O HODOAN O TRNSKO O FRANA KRSTE FRANKOPANA O JOE uRANA O SVETA NEDELJA O MOKOIcA O VLADIMIRA NAZORA O IVANE-BRLI MAuRANI O GORNJE VRAPE O IME BuDINIA

Naziv D-a
HODOAN TRNSKO FRANKOPAN MLADOST ABAc MOKOIcA KATEL IBM GORNJE VRAPE K KNEZ BRANIMIR

Mjesto
HODOAN ZAGREB OSIJEK VINJAN SV. NEDJELJA DuBROVNIK cRIKVENIcA VIROVITIcA ZAGREB ZADAR

Voditelj: Dragutin IMUNI

GODINJAK 2008./2009.

143

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

1
DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D HODOAN nastupila je u sastavu: Paula MARKATI, Marija AVORA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR VIDOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Vidovi, Blaenko aban, Boris Poljak

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Rc Gripe, mala dvorana, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
PRIVATNA GIMN. DR. ASL, S PRAVOM JAVNOSTI I GIMNAZIJA SREDNJA KOLA DuGO SELO GIMNAZIJA GRADITELJSKO - GEODETSKA KOLA TEHN. KOLA ZA STROJAR. I BRODOGRADNJu SREDNJA KOLA VII GIMNAZIJA GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA I GIMNAZIJA

Naziv D-a
DR. ASL GYMNIcuS MARTIN GVG GRADOS TEHNIAR PETRYNIA VIKTORIJA V.NAZOR KLASIAR

Mjesto
ZAGREB OSIJEK D. SELO V. GORIcA OSIJEK RIJEKA PETRINJA ZAGREB ZADAR SPLIT

Prvoplasirana ekipa D DR. ASL nastupila je u sastavu: Frane Tomislav KOJI, Ivan ZELJKO, Filip IPIN

Voditelj: Tino Sven ASL

144

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS DAMIR VIDOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Damir Vidovi, Blaenko aban, Boris Poljak

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Rc Gripe, mala dvorana, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ASL EKONOMSKA KOLA PuLA K. ZA TuRIZAM, uGOST. I TRGOVINu XI. GIMNAZIJA GOSPODARSKA KOLA VARADIN GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA GIMNAZIJA GIMNAZIJA EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA

Naziv D-a
DR. ASL EKONOMIST LIPA 77 GOK GIMNAZIJA VIROVITIcA GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA OcTOPuS V. NAZOR

Mjesto
ZAGREB ZAGREB PuLA ZAGREB VARADIN VIROVITIcA AKOVEc POEGA SPLIT ZADAR

Voditelj: Martin Tino ASL

GODINJAK 2008./2009.

145

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

1
DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D DR. ASL nastupila je u sastavu: Mirela URAK, Almasa FAZLI

TENIS

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ROBERTO KREVATIN

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ivan Milas, Marijan Burazin, Roberto Krevatin

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Tenis tereni u Solaris Hotel Resort

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA JuRJA HABDELIA OSNOVNA KOLA PANTOVAK OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI OSNOVNA KOLA POJIAN OSNOVNA KOLA PROF. FILIP LuKAS OSNOVNA KOLA REMETE OSNOVNA KOLA DR. ANDRIJA MOHOROVII OSNOVNA KOLA DOBRIA cESARI II. OSNOVNA KOLA VRBOVEc OSNOVNA KOLA I. BRLI - MAuRANI OGuLIN

Naziv D-a
JuRAJ HABDELI PANTA GORAN POJ GRDELINI REMETE RuKAVAc SOKOL VALENTIN REGO

Mjesto
VELIKA GORIcA ZAGREB AKOVO SPLIT KATEL STARI ZAGREB MATuLJI POEGA VRBOVEc OGuLIN

Prvoplasirana ekipa D JURAJ HABDELI nastupila je u sastavu: Leon LEVAR, Bernard POEGA, Patrik KOVA

Voditelj: Jagoda MRDULJA

146

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS ROBERTO KREVATIN

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ivan Milas, Marijan Burazin, Roberto Krevatin

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Tenis tereni u Solaris Hotel Resort

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA I. OSNOVNA KOLA AKOVEc OSNOVNA KOLA I. B. MAuRANI VIROVITIcA OSNOVNA KOLA KANTRIDA OSNOVNA KOLA AuGuSTA HARAMBAIA OSNOVNA KOLA JuRJA HABDELIA OSNOVNA KOLA PORE OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITIcA OSNOVNA KOLA SuIDAR

Naziv D-a
GALEB PRVA IBM KANTRIDA MAKSIMIRKO JuRAJ HABDELI PORE MLADOST SuIDAR

Mjesto
ZAGREB AKOVEc VIROVITIcA RIJEKA ZAGREB VELIKA GORIcA PORE VIROVITIcA SPLIT

Prvoplasirana ekipa D GALEB nastupila je u sastavu: Petra KOPI, Nika PRPI, Martina KOUH

Voditelj: Damir TOKI

GODINJAK 2008./2009.

147

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

1
DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

STRELJATVO
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS GORAN MARTINOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Goran Martinoviv, Sinia Vitez, elan karo

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. SD Dalmacijacement, Solin

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naziv kole
O ANTuNA MIHANOVIA EKA O JOSIP RuIKA O cENTAR O MATIJE PETRA KATANIA O DON LOVRE KATIA O DR.FRANJO TuMAN O KuSTOIJA O JuRE KATELANA O IMuNA KOIIA BENJE

Naziv D-a
K KLANJEc RIBAR cENTAR JOVALIJA JADRO BARANJA KuSTOIJA NOVE KRuGE BRODARIcA

Mjesto
KLANJEc KONANIcA RIJEKA VALPOVO SOLIN B. MANASTIR ZAGREB ZAGREB ZADAR

Prvoplasirana ekipa D KLANJEC nastupila je u sastavu: Josip IVANU, Valentino KNEZI, Tihomir KROFLIN

Voditelj: Zdravko IVEKOVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS GORAN MARTINOVI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Goran Martinoviv, Sinia Vitez, elan karo

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. SD Dalmacijacement, Solin

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O JuLIJA KLOVIA O TuRNI EKA O JOSIP RuIKA O JuLIJA KEMPFA O IVANE-BRLI MAuRANI O DON LOVRE KATIA O TRSAT O GRGuRA KARLOVANA O GRIGORA VITEZA O STOBRE

Naziv D-a
TRENJA TuRNI 95 RIBAR SLOGA IBM JADRO TRSAT MLADOST SD TRNJE STOBRE

Mjesto
ZAGREB RIJEKA KONANIcA POEGA VIROVITIcA SOLIN RIJEKA uREVAc ZAGREB STOBRE

148

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

DJEACI - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D TRENJA nastupila je u sastavu: Dora MIKETEK, Sara ima MATKOVI, Anamarija VUKOVI

Voditelj: Miroslav PAVLAKOVI

AH
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS GORAN GROZDANI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Goran Grozdani, Mitrovi eljko, Robert Dabo-Perani

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Solaris Hotel Resorts

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA uRO ESTER I. OSNOVNA KOLA VRBOVEc OSNOVNA KOLA KOZALA OSNOVNA KOLA ANTE KOVAIA OSNOVNA KOLA PRIVLAKA OSNOVNA KOLA DRAGuTIN TADIJANOVI OSNOVNA KOLA PEHLIN OSNOVNA KOLA DRAGuTINA DOMJANIA OSNOVNA KOLA ANTuNA BAuERA OSNOVNA KOLA JELSA

Naziv D-a
KOLARAc ISKRA KOZALA PANEK VRuTAK JEDANAESTERAc PEHLIN (RIJEKA) DRAGuTIN DOMJANI GOLuBIcA SOLINE

Mjesto
KOPRIVNIcA VRBOVEc RIJEKA ZAGREB PRIVLAKA SLAVONSKI BROD RIJEKA ZAGREB VuKOVAR JELSA

1
DJEACI - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D KOLARAC nastupila je u sastavu: Ivan OREHOVEC, Jurica SRBI, Matija OSTOVI, Petar FRKO

Voditelj: Ivan PETRAS

GODINJAK 2008./2009.

149

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS GORAN GROZDANI

Natjecateljsko povjerenstvo:
Goran Grozdani, Sudar Tatjana, Martinovi Ferdo

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Solaris Hotel Resorts

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
O IVANA GORANA KOVAIA VRBOVSKO O FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK O KRALJA TOMISLAVA O VuKOVINA O JOSIP PuPAI O ISTA VELIKA O FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA O RETKOVEc I. O DuGAVE O EuGENA KuMIIA

Naziv D-a
GORAN FRANKOPAN TOMISLAV VuKO GuSAR ISTA ZRINSKI RETKOVEc DuGAVE EuGEN KuMII

Mjesto
VRBOVSKO KRK NAIcE VuKOVINA OMI ISTA VELIKA BONJAcI ZAGREB ZAGREB VELIKA GORIcA

Voditelj: eljko MITROVI

KROS
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS JOSIP MALBAA

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Malbaa, Ivica Glavan, Ivo Modri

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Hipodrom, Sinj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA FRANA FRANKOVIA OSNOVNA KOLA uERJE OSNOVNA KOLA STANOVI OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA OSNOVNA KOLA MLADOST

Naziv D-a
HIGHLANDER IZVOR SLAVONAc TOPLIcE DRENOVA uERJE STANOVI SuNJA ISTA MLADOST

Mjesto

150

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - OSNOVNE KOLE

SVETI ILIJA ZDENcI PLETERNIcA KRAPINSKE TOPLIcE RIJEKA ZAGREB-DuBRAVA ZADAR SuNJA ISTA VELIKA ZAGREB

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D GORAN nastupila je u sastavu: Patricija VUJNOVI, Sanja RENKA, Suzana POMUGA, Ivona KRAJAI

Prvoplasirana ekipa D HIGHLANDER nastupila je u sastavu: Tino BEDEKOVI, Silvestar IMEK, Dubravko EI, Denis EREG

Voditelj: Darko NOVAK

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS JOSIP MALBAA

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Malbaa, Ivica Glavan, Ivo Modri

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. Hipodrom, Sinj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA EuGENA KuMIIA OSNOVNA KOLA JOSIPA LOVRETIA OSNOVNA KOLA uERJE OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLIcE OSNOVNA KOLA TRIGOVA OSNOVNA KOLA FRANA FRANKOVIA OSNOVNA KOLA BLATO OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV OSNOVNA KOLA MARIJE JuRI ZAGORKE

Naziv D-a
SLATINA MLADOST uERJE RIBARI TOPLIcE TRIGOVA DRENOVA BLATO KREIMIR ZAGORKA

Mjesto
SLATINA OTOK ZAGREB SISAK K. TOPLIcE TRIGOVA RIJEKA BLATO IBENIK ZAGREB

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

Prvoplasirana ekipa D SLATINA nastupila je u sastavu: Doroteja SANTI, Simona ZEMAN, Ines IMI, Marina NOVOSELEC

Voditelj: Tomislava MEDVEDOVI

GODINJAK 2008./2009.

151

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS JOSIP MALBAA

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Malbaa, Ivica Glavan, Ivo Modri

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Hipodrom, Sinj

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
TEHNIKA KOLA I. TEHNIKA KOLA TESLA SREDNJA KOLA ZVANE RNJE SREDNJA KOLA TINA uJEVIA GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA SREDNJA KOLA STRuKOVNA KOLA VIcE VLATKOVIA TEHNIKA KOLA PORTSKA GIMNAZIJAI GIMNAZIJA

Naziv D-a
TEHNIAR TESLA MLADOST AuGuSTIN GIMNAZIJA KRIEVcI SOKOL IOK TEHNIAR POGI GYMNIcuS

Mjesto
POEGA ZAGREB ROVINJ KuTINA KRIEVcI VRBOVEc ZADAR ZADAR ZAGREB OSIJEK

Voditelj: Milan TRGOVI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS JOSIP MALBAA

Natjecateljsko povjerenstvo:
Josip Malbaa, Ivica Glavan, Ivo Modri

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. Hipodrom, Sinj

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Naziv kole
SREDNJA KOLA MARKA MARuLIA GIMNAZIJA GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA GIMNAZIJA ANTuNA GuSTAVA MATOA PORTSKA GIMNAZIJA EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA IVANA DOMcA GIMNAZIJA I STRuKOVNA KOLA JuRJA DOBRILE SREDNJA KOLA KNEZA BRANIMIRA, GIMNAZIJA FRANJE PETRIA III. GIMNAZIJA

Naziv D-a
MARuL OLIMPIJA GIMNAZIJA KRIEVcI VIcTORIA POGI MLADOST SREDNJOKOLAc KNEZ BRANIMIR MIOc III. GIMNAZIJA

Mjesto

152

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

SLATINA KARLOVAc KRIEVcI ZABOK ZAGREB VINKOVcI PAZIN BENKOVAc ZADAR ZAGREB

MLADII - SREDNJE KOLE

Prvoplasirana ekipa D TEHNIAR nastupila je u sastavu: Tomislav ANJE, Matej MII, Antonio VINKOVI, Ivan VINKOVI

Prvoplasirana ekipa D MARUL nastupila je u sastavu: Veronika JAKOVI, Tanja BUNETA, Antonia ZEMAN, Lea LISINSKI

Voditelj: Mirta DROKAN

BADMINTON
Organizator: Koordinator natjecanja:
HS KSENIJA II

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ksenija ii, Ivana Kesi, Zoran ugarkovi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. O Visoka, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA OSNOVNA KOLA PAVLEKA MIKINE OSNOVNA KOLA MARINA GETALDIA I. OSNOVNA KOLA AKOVEc OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE OSNOVNA KOLA ZDENKA TuRKOVIA

Naziv D-a
BARTOL PAVLEKI DOMAGOJ PRVA MLADOST VIHOR

Mjesto
ZAGREB ZAGREB DuBROVNIK AKOVEc uMAG KuTJEVO

Grupa A
VIHOR PRVA BARTOL VIHOR PRVA BARTOL 2:3 3:1 2:3

Grupa B
PAVLEKI DOMAGOJ MLADOST PAVLEKI DOMAGOJ MLADOST 3:1 2:3 3:2

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:0 DOMAGOJ PRVA 3:2

DJEACI - OSNOVNE KOLE

BARTOL PAVLEKI

Prvoplasirana ekipa D BARTOL nastupila je u sastavu: Filip POLJAREC, Sven BRZOVI, Pavao GUSI

Voditelj: Sanja LINARI

GODINJAK 2008./2009.

153

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Rezultati

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS KSENIJA II

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ksenija ii, Ivana Kesi, Zoran ugarkovi

Datum i mjesto:

12. i 13. svibnja 2009. O Visoka, Split

Konaan poredak ekipa:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
OSNOVNA KOLA ZAPRuE OSNOVNA KOLA NEDELIE OSNOVNA KOLA MARINA GETALDIA OSNOVNA KOLA ZDENKA TuRKOVIA OSNOVNA KOLA TRNSKO OSNOVNA KOLA KOZALA

Naziv D-a
OSVIT PuME DOMAGOJ VIHOR TRNSKO KOZALA

Mjesto
ZAGREB NEDELIE DuBROVNIK KuTJEVO ZAGREB RIJEKA

Rezultati
Grupa A
OSVIT DOMAGOJ KOZALA OSVIT DOMAGOJ KOZALA 3:0 0:3 3:0

Grupa B
PuME VIHOR TRNSKO PuME VIHOR TRNSKO 2:3 1:3 2:3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
3:0 VIHOR DOMAGOJ 3:0

Prvoplasirana ekipa D OSVIT nastupila je u sastavu: Lucija VLAH, Dora DRVODELI, Miroslava BERNAT

Voditelj: Kreimir BILI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS KSENIJA II

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ksenija ii, Zoran ugarkovi, Draen ular

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Visoka, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
GIMNAZIJA AKOVEc GIMNAZIJA TITu BREZOVAKI ZAGREB IX GIMNAZIJA ZAGREB GIMNAZIJA DuBROVNIK SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA RIJEKA GIMNAZIJA POEGA

Naziv D-a
GIMNAZIJALAc OSMIcA IX GIMNAZIJA GIMNAZIJALAc DOMINIK SAVIO GIMNAZIJA

Mjesto

Rezultati
Grupa A
GIMNAZIJA GIMNAZIJALAc OSMIcA GIMNAZIJA GIMNAZIJALAc OSMIcA 0:3 3: 0 3:1

Grupa B
GIMNAZIJALAc Du DOMINIK SAVIO IX. GIMNAZIJA GIMNAZIJALAc Du DOMINIK SAVIO IX. GIMNAZIJA 3:1 2:3 2:3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:3 GIMNAZIJALAc Du IX. GIMNAZIJA 1:3

154

OSMIcA GIMNAZIJALAc AKOVEc

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

MLADII - SREDNJE KOLE

AKOVEc ZAGREB ZAGREB DuBROVNIK RIJEKA POEGA

DJEVOJICE - OSNOVNE KOLE

OSVIT PuME

Prvoplasirana ekipa D GIMNAZIJALAC nastupila je u sastavu: Luka VLAHEK, Matija HRANILOVI, Marin KUHARI

Voditelj: Robert SILADI

Organizator: Koordinator natjecanja:


HS KSENIJA II

Natjecateljsko povjerenstvo:
Ksenija ii, Zoran ugarkovi, Draen ular

Datum i mjesto:

06. i 07. svibnja 2009. O Visoka, Split

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv kole
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA GIMNAZIJA TITuA BREZOVAKOG ZAGREB GIMNAZIJA POEGA GIMNAZIJA DuBROVNIK SREDNJA KOLA TINA uJEVIA KuTINA SREDNJA KOLA JASTREBARSKO

Naziv D-a
LABOS OSMIcA GIMNAZIJA GIMNAZIJALAc AuGuSTIN JASTREB

Mjesto
ZAGREB ZAGREB POEGA DuBROVNIK KuTINA JASTREBARSKO

Rezultati
GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA JASTREB GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA JASTREB 0:3 0:3 3:1 LABOS AuGuSTIN OSMIcA LABOS AuGuSTIN OSMIcA 3:0 2:3 0:3

Utakmica za 1. mjesto

Utakmica za 3. mjesto
0:3 GIMNAZIJALAc GIMNAZIJA 2:3

1
DJEVOJKE - SREDNJE KOLE

OSMIcA LABOS

Prvoplasirana ekipa D LABOS nastupila je u sastavu: Katarina JAGODI, Iva STILINOVI, Kristina FRANOVI

Voditelj: Smiljka METZ - KOKI

GODINJAK 2008./2009.

155

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA

Grupa A

Grupa B

4.4.1. DRAVNO PRVENSTVO UENIKA S INTELEKTULANIM TEKOAMA U RAZVOJU


U kolskoj 2008./2009. godini HS prvi put je organizirao Dravno prvenstvo kolskih portskih drutava za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju na kojemu su nastupili sljedei centri i kole: Tablica 17. Popis centara i kola - sudionika Dravnoga prvenstva uenika s intelektualnim tekoama u razvoju Republike Hrvatske 2009. 1. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I OMLADINE VELIKA GORICA 10 410 VELIKA GORIcA, Zagrebaka 90 2. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OMLADINE 10 430 SAMOBOR, Kneza Zdeslava 2 3. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA 49 284 BuDININA, Zajezda 31 4. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RUDOLF STEINER 43 500 DARuVAR, Masarykova 85 5. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE UBIEVAC 22 000 IBENIK, Bana Josipa Jelaia 4 6. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAI 21 000 SPLIT, Brune Buia 30 7. CENTAR ZA ODGOJ , OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADEI PREKRIJE 10 000 ZAGREB, Gornje Prekrije 47 8. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEI 47 000 KARLOVAc, Banija 24 9. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV POLJAR 42 000 VARADIN, Graberje 33 10. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIEVCI 48 260 KRIEVcI, Matije Gupca 36 11. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 51000 RIJEKA, Senjskih uskoka 2 12. OSNOVNA KOLA VIROVITICA 33 400 VIROVITIcA, Ljudevita Gaja 42 13. OSNOVNA KOLA MILANA AMRUA 35 000 SLAVONSKI BROD, Nikole Zrinskoga 100 14. OSNOVNA KOLA VOTARNICA 23 000 ZADAR, Ivana Metrovia 3 15. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN TARK 31 000 OSIJEK, Drinska bb 16. OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA 32 000 VuKOVAR, Petra Preradovia 40 17. KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 52 000 PuLA, Park Ruera Bokovia 13B 18. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 40 000 AKOVEC, Ivana pl. Zajca 26 19. CENTAR ZA AUTIZAM 10 000 ZAGREB, Dvorniieva 6 20. OSNOVNA KOLA NAD LIPOM 10 000 ZAGREB, Nad lipom 13/I 21. OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA 34 300 POEGA, Republike Hrvatske 2 22. OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA 32 000 VINKOVcI, Ohridska 21 23. OSNOVNA KOLA MARINA DRIA 20 000 DuBROVNIK, Volantina 6

Na Dravnomu prvenstvu kolskih portskih drutava za uenike s intelektualnim tekoama u razvoju natjecanja su trajala dva dana u etiri (4) portske discipline. Satnica natjecanja bila je sljedea: SUBOTA 09. SVIBNJA 2009. GODINE ATLETIKA Mjesto odravanja natjecanja: Atletski stadion ASK, Split PLIVANJE Mjesto odravanja natjecanja: Bazen crnica, ibenik GRANIAR Mjesto odravanja natjecanja: O Petar Kreimir IV, ibenik NEDJELJA 10. SVIBNJA 2009. GODINE TAFETNA IGRA Mjesto odravanja natjecanja: Hoteli Solaris

156

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

GODINJAK 2008./2009.

157

ATLETIKA
Organizator:
HS

Koordinator natjecanja:
SINIA IVANIEVI

Datum i mjesto:

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA ZA UENIKE S ITR

9. svibnja 2009., Atletski stadion ASK, Split

100 m
Rb. Kategorija
1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml. 7. LMR - 1994. i ml. 8. LMR - 1994. i ml. 9. LMR - 1994. i ml. 10. LMR - 1994. i ml. 11. LMR - 1994. i ml. 12. LMR - 1994. i ml. 13. LMR - 1994. i ml. 14. LMR - 1994. i ml. 15. LMR - 1994. i ml. 16. LMR - 1994. i ml. 17. LMR - 1994. i ml. 18. LMR - 1994. i ml. 19. LMR - 1994. i ml.

Ime i prezime
JOSIP DERMIEK IVAN VUKELI NIKOLA VUKELI ALEN KVAKI ILIJA DRAKOVI IVAN BRIH IVAN BAJZA IGOR TuRKOVI STIPE ZIMA IVAN cRNI JOSIP SEVER VALENTINO LESIAK HRVOJE BATISTA VALENTIN BELI IVO JOSIPOVI VEDRAN PLEA STJEPAN BuDI MIJO ANTOLI JASMIN PAVI

D
A. G. MATO-POSEBNI ODJELI CENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. V. GORICA CENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. V. GORICA KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. IVAN TARK cENT. RuDOLF STEINER OSNOVNA KOLA NAD LIPOM cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. V. GORIcA cENT. RuDOLF STEINER cENTAR RuDOLF STEINER cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. V. GORIcA cENTAR RuDOLF STEINER A. G. MATO-POSEBNI ODJELI OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA A. G. MATO-POSEBNI ODJELI OSNOVNA KOLA VIROVITIcA cENTAR RuDOLF STEINER cENT. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAG. OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA CENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. ZAJEZDA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. V. GORIcA cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. uBIEVAc cENT. ZA ODGOJ I OBR. DJEcE I MLADEI cENT. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAG. OSNOVNA KOLA MILAN AMRu MARINA DRIA

Mjesto
VINKOVCI VELIKA GORICA VELIKA GORICA PuLA OSIJEK DARuVAR ZAGREB VELIKA GORIcA DARuVAR DARuVAR VELIKA GORIcA DARuVAR VINKOVcI POEGA VINKOVcI VIROVITIcA DARuVAR ZAGREB POEGA BUDININA SAMOBOR SAMOBOR PuLA VELIKA GORIcA IBENIK KARLOVAc ZAGREB SLAVONSKI BROD DuBROVNIK

Postignuto vrijeme mjesto


13.51 14.69 14.90 15.06 15.11 15.33 16.16 16.17 16.21 16.31 16.42 16.48 16.80 17.45 17.62 17.85 18.21 18.44 18.68 12.69 13.06 13.58 13.85 14.11 14.39 14.56 14.64 14.74 15.94 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. LMR-1993.-1988. MARTIN HORVAT 3. LMR-1993.-1988. BRANKO TAKI 4. LMR-1993.-1988. 5. LMR-1993.-1988. 6. LMR-1993.-1988. 7. LMR-1993.-1988. 8. LMR-1993.-1988. 9. LMR-1993.-1988. 10. LMR-1993.-1988. EDIN TuZLI STJEPAN DERETA JuLIO VRKI ILIJA BARuKI BOIDAR KEI JOSIP MARI EMIL KARI

2. LMR-1993.-1988. ELIMIR MILADINOVI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

400 m
Rb. Kategorija
1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml.

Ime i prezime
MIHAEL JANEK GORAN CAPAN LUKA ZLATAR ANTuN LOVRI MARKO cREKI

D
OSNOVNA KOLA VIROVITICA CEN. ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK CEN. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA cEN. ZA ODGOJ, OBR. I REHABILITAcIJu

Mjesto
VIROVITICA OSIJEK ZAGREB VuKOVAR VuKOVAR KRIEVcI

1:12;50 1:19;89 1:20;16 1:26;78 1:37;52 1:51;51

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VALENTIN MATIJAEVI OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA

158

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - ITR

Postignuto vrijeme mjesto

1. LMR-1993.-1988. JOVICA DRAGI 2. LMR-1993.-1988. STJEPAN IGNAC 3. LMR-1993.-1988. NAIM RUANI 4. LMR-1993.-1988. 5. LMR-1993.-1988. 6. LMR-1993.-1988. EMRAN BERIA IMO JOZI ROBERT LABA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOV. AKOVEC KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LuG cENT. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB

SAMOBOR AKOVEC PULA RIJEKA SAMOBOR ZAGREB

1:02;70 1:02;80 1:04;94 1:05;47 1:28;08 dns

1. 2. 3. 4. 5.

60 m
Rb. Kategorija
1. UMR- 1994. I ml.

Ime i prezime
IVICA VIDULI

D
VOTARNICA CEN. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI CENTAR JURAJ BONAI CENTAR JURAJ BONAI cOOTOMISLAV POLJAR OSNOVNA KOLA MILAN AMRu OSNOVNA KOLA MILAN AMRu cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR ZA ODGOJ I OBR. uBIEVAc cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mjesto
ZADAR KARLOVAC SPLIT SPLIT VARADIN SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD RIJEKA IBENIK RIJEKA

Postignuto vrijeme mjesto


10:21 8.28 8.70 8.94 9.10 9.28 9.69 9.78 10.07 12.00 12.09 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. UMR-1993.-1988. MARIO HORVAT 2. UMR-1993.-1988. IVAN OVI 3. UMR-1993.-1988. ANTE TEIJA 4. uMR-1993.-1988. MATIJA BOKAJ 5. uMR-1993.-1988. JAKOV MRAN 6. uMR-1993.-1988. DARIO OSREDEK 7. uMR-1993.-1988. ANTuN VALI 8. uMR-1993.-1988. ANDREJ JuNII 9. uMR-1993.-1988. MARKO BRATOVI 10. uMR-1993.-1988. JOSIP PuLJI

cEN. ZA ODGOJ I OBR. TOMISLAV POLJAR VARADIN

SKOK U DALJ (s mjesta)


Rb. Kategorija
1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml. 7. LMR - 1994. i ml. 8. LMR - 1994. i ml. 9. LMR - 1994. i ml. 10. LMR - 1994. i ml. 11. LMR - 1994. i ml. 12. LMR - 1994. i ml. 13. LMR - 1994. i ml. 14. LMR - 1994. i ml. 15. LMR - 1994. i ml.

Ime i prezime
MIHAEL ATVAR NIKOLA VUKELI IVAN VUKELI IVAN BRIH ILIJA DRAKOVI STIPE ZIMA IVAN cRNI IGOR TuRKOVI MILJENKO IVKOVI ALEN KVAKI IVAN BILOBRK KRISTIJAN TRAc IVAN BAJZA DARIO ALDI STJEPAN BuDI VALENTINO LESIAK JOSIP SEVER MARKO cREKI DOMINIK VuKI TOMISLAV BuLI

Mjesto

Postignuto vrijeme mjesto


2.11 2.06 2.01 1.99 1.92 1.85 1.67 1.66 1.62 1.59 1.59 1.57 1.54 1.54 1.45 1.45 1.45 1.38 1.27 1.23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

CEN. ZA OBRAZ., ODGOJ I REHABILITACIJU KRIEVCI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR RuDOLF STEINER cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK cENTAR RuDOLF STEINER cENTAR RuDOLF STEINER cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA KOLA MARINA DRIA KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA cENTAR ZA AuTIZAM ZAGREB OSNOVNA KOLANAD LIPOM OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA cENTAR RuDOLF STEINER cENTAR RuDOLF STEINER cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR ZA OBR., ODGOJ I REHABILITAcIJu VOTARNIcA OSNOVNA KOLA NAD LIPOM V. GORICA V. GORICA DARuVAR OSIJEK DARuVAR DARuVAR V. GORIcA DuBROVNIK PuLA POEGA ZAGREB ZAGREB VuKOVAR DARuVAR DARuVAR V. GORIcA KRIEVcI ZADAR ZAGREB

ATLETIKA

16. LMR - 1994. i ml. 17. LMR - 1994. i ml. 18. LMR - 1994. i ml. 19. LMR - 1994. i ml. 20. LMR - 1994. i ml.

GODINJAK 2008./2009.

159

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

1. UMR-1993.-1988. ANTE TEIJA

CENTAR JURAJ BONAI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE COOTOMISLAV POLJAR cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SPLIT RIJEKA VARADIN RIJEKA

2.06 1.83 1.80 0.93

1. 2. 3. 4.

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

2. UMR-1993.-1988. ANDREJ JUNII 3. UMR-1993.-1988. MATIJA BOKAJ 4. uMR-1993.-1988. JOSIP PuLJI

SKOK U DALJ (sa zaletom)


Rb. Kategorija Ime i prezime D Mjesto
SAMOBOR RIJEKA SAMOBOR SAMOBOR PuLA V. GORIcA IBENIK KARLOVAc SAMOBOR SAMOBOR

Postignuto vrijeme mjesto


5.21 5.20 4.54 4.39 4.30 1.68 dns dns dns dns 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. LMR-1993.-1988. ELIMIR MILADINOVI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG 2. LMR-1993.-1988. EMRAM BERIA 3. LMR-1993.-1988. BRANKO TAKI 4. LMR-1993.-1988. 5. LMR-1993.-1988. 6. LMR-1993.-1988. 7. LMR-1993.-1988. 8. LMR-1993.-1988. 9. LMR-1993.-1988. 10. LMR-1993.-1988. AVDIJA BERIA EDIN TuZLI STJEPAN DERETA JuLIO VRKI ILIJA BARuKI JOVIcA DRAGI IMO JOZI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LuG KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENT. ZA ODGOJ I OBR. DJEcE I OMLADINE cENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. uBIEVAc cENT. ZA ODGOJ I OBR. DJEcE I MLADEI cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LuG cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LuG

LOPTICA (bacanje)
Rb. Kategorija Ime i prezime D
CENTAR JURAJ BONAI CENT. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI OSNOVNA KOLA MILAN AMRu cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOV. T. POLJAR OSNOVNA KOLA MILAN AMRu

Mjesto
SPLIT KARLOVAC SL. BROD VARADIN SL. BROD

Postignuto vrijeme mjesto


46.74 42.90 42.67 33.59 32.91 23.50 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. UMR-1993.-1988. IVAN OVI 2. UMR-1993.-1988. MARKO BRATOVI 3. UMR-1993.-1988. MARIO HORVAT 4. uMR-1993.-1988. JAKOV MRAN 5. uMR-1993.-1988. DARIO OSREDEK 6. uMR-1993.-1988. ANTuN VALI

CENT. ZA ODGOJ I OBRAZOV. UBIEVAC IBENIK

1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml. 7. LMR - 1994. i ml. 8. LMR - 1994. i ml. 9. LMR - 1994. i ml. 10. LMR - 1994. i ml. 11. LMR - 1994. i ml. 12. LMR - 1994. i ml. 13. LMR - 1994. i ml. 14. LMR - 1994. i ml. 15. LMR - 1994. i ml.

GORAN CAPAN ANTUN LOVRI LUKA ZLATAR KRISTIJAN TRAc IVAN BILOBRK JASMIN PAVI MIHAEL ATVAR ELIZABET KODA SLAVEN TEFOVI MIJO ANTOLI DARIO ALDI VALENTIN BELI TOMISLAV BuLI MARINO IMIEVI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK OSIJEK OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA cENTAR ZA AuTIZAM ZAGREB OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA KOLA ANTuNA G. MATOA OSNOVNA KOLA VIROVITIcA cEN. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA NAD LIPOM OSNOVNA KOLA VOTARNIcA VUKOVAR ZAGREB POEGA POEGA KRIEVcI VINKOVcI VIROVITIcA ZAGREB VuKOVAR POEGA ZAGREB ZADAR VuKOVAR CENT. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB ZAGREB

37.62 35.67 32.60 32.20 30.28 28.12 27.71 26.34 25.30 24.22 23.60 23.06 18.58 17.64 17.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 9.

VALENTIN MATIJAEVI OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA

160

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - ITR

1. LMR-1993.-1988. MARTIN HORVAT 2. LMR-1993.-1988. JULIO VRKI 3. LMR-1993.-1988. AVDIJA BERIA 4. LMR-1993.-1988. 5. LMR-1993.-1988. NAIM RuANI STJEPAN IGNAc JOSIP MARI EMIL KARI ILIJA BARuKI BOIDAR KEI ROBERT LABA

COO ZAJEZDA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. UBIEVAC CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG KOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. AKOVEc OSNOVNA KOLA MILAN AMRu OSNOVNA KOLA MARINA DRIA cEN. ZA ODGOJ I OBRAZ. DJEcE I MLADEI cEN. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB cEN. ZA ODGOJ I OBR. PREKRIJE ZAGREB

BUDININA IBENIK SAMOBOR PuLA AKOVEc SL. BROD DuBROVNIK KARLOVAc ZAGREB ZAGREB

64.24 57.11 55.84 53.10 48.26 44.51 42.30 42.03 34.03 dns

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9..

ATLETIKA

6. LMR-1993.-1988. 7. LMR-1993.-1988. 8. LMR-1993.-1988. 9. LMR-1993.-1988. 10. LMR-1993.-1988.

Organizator:
HS

Koordinator natjecanja:
SINIA IVANIEVI

Datum i mjesto:

9. svibnja 2009., Atletski stadion ASK, Split

100 m
Rb. Kategorija Ime i prezime D
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA NAD LIPOM cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. uBIEVAc OSNOVNA KOLA MILAN AMRu cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. AKOVEc cENTAR RuDOLF STEINER OSNOVNA KOLA cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK OSNOVNA KOLA CENT. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI CENT. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI

Mjesto
POEGA POEGA ZAGREB IBENIK SL. BROD AKOVEc DARuVAR VIROVITIcA SL. BROD OSIJEK SL. BROD KARLOVAC KARLOVAC

Postignuto vrijeme mjesto


16.80 17.16 17.50 17.68 17.87 18.59 19.66 19.93 20.50 20.64 22.56 16.60 17.50 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 5.

1. LMR - 1994. i ml. VALENTINA BELI 2. LMR - 1994. i ml. MARIJA ERE 3. LMR - 1994. i ml. DANIELA KRAMPA 4. LMR - 1994. i ml. ANA VRcI 5. LMR - 1994. i ml. IVANA uMA 6. LMR - 1994. i ml. DIJANA KORJANEc 7. LMR - 1994. i ml. KATARINA POLDRuGA 8. LMR - 1994. i ml. MARIJA KOAK 10. LMR - 1994. i ml. NIKOLINA OPuVAI 11. LMR - 1994. i ml. KATARINA MAER 1. LMR-1993.-1988. ANA RELI 2. LMR-1993.-1988. GORDANA PEURAA

9. LMR - 1994. i ml. ANASTAZIJA BuBuLOVI MILAN AMRu

300 m
Rb. Kategorija
1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml.

Ime i prezime
KRISTINA BOI DOROTEA BIKANEC VALENTINA PETRI ELVIRA D. HRuSTI JOSIPA LOVRI BLAENKA KRBEc

D
OSNOVNA KOLA VIROVITICA NAD LIPOM OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA cEN. ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK

Mjesto
VIROVITICA ZAGREB POEGA VuKOVAR VuKOVAR OSIJEK

Postignuto vrijeme mjesto


0:56;29 0:58;48 0:59;45 1:05;89 1:08;36 1:17;69 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DJEVOJICE - ITR

3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml.

1. LMR-1993.-1988. MARINA SKANDOVI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RIJEKA

58;54

1.

GODINJAK 2008./2009.

161

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

60 m
Rb. Kategorija Ime i prezime D Mjesto
VARADIN RIJEKA RIJEKA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

Postignuto vrijeme mjesto


10.53 10.85 13.68 1. 2. 3.

1. 3.

DANIJELA DOBRILOVI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. T. POLJAR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TAMARA ARLIJA

2. UMR-1993.-1988. URICA RADOAJ

SKOK U DALJ (s mjesta)


Rb. Kategorija Ime i prezime D
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mjesto
ZAGREB RIJEKA RIJEKA

Postignuto vrijeme mjesto


1.67 1.37 1.08 1. 2. 3.

1. UMR-1993.-1988. MARIJANA PAVI 2. UMR-1993.-1988. RUICA RADOAJ 3. UMR-1993.-1988. TAMARA ARLIJA

1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml. 5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml. 7. LMR - 1994. i ml. 8. LMR - 1994. i ml. 9. LMR - 1994. i ml. 10. LMR - 1994. i ml. 11. LMR - 1994. i ml. 12. LMR - 1994. i ml. 13. LMR - 1994. i ml. 14. LMR - 1994. i ml. 15. LMR - 1994. i ml.

BLAENKA KRBEC DANIELA KRAMPA DOROTEA BIKANEC IVANA uMA ELVIRA D. HRuSTI ANA KARAS ANA VRcI NIKOLINA OPuVAI DANIJELA IVANI ELIZABET KODA JOSIPA BORILOVI MARINA JAKOPOVI IVAN BAJZA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK OSIJEK OSNOVNA KOLA NAD LIPOM OSNOVNA KOLA NAD LIPOM OSNOVNA KOLA MILAN AMRu OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA cENTAR ZA AuTIZAM cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. uBIEVAc cENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. IVAN TARK OSNOVNA KOLA VOTARNIcA O A.G. MATO-POSEBNI ODJELI O A.G. MATO-POSEBNI ODJELI O A.G. MATO-POSEBNI ODJELI NAD LIPOM ZAGREB ZAGREB DARuVAR SL. BROD VuKOVAR ZAGREB IBENIK OSIJEK ZADAR SL. BROD VINKOVcI VINKOVcI VINKOVcI ZAGREB

1.87 1.73 1.59 1.49 1.48 1.45 1.45 1.40 1.34 1.19 1.18 dns dns dns dns

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KATARINA POLDRuGA cENTAR RuDOLF STEINER

ANASTAZIJA BuBuLOVI OSNOVNA KOLA MILAN AMRu

SKOK U DALJ (sa zaletom)


Rb. Kategorija Ime i prezime D
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mjesto
RIJEKA

Postignuto vrijeme mjesto


3.02 1.

1. LMR-1993.-1988. MARINA SKANDOVI

LOPTICA (bacanje)
Rb. Kategorija
1.

Ime i prezime

Mjesto
VARADIN ZAGREB

Postignuto vrijeme mjesto


25.20 16.29 1.

DANIJELA DOBRILOVI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. T. POLJAR CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB

162

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

ATLETIKA

2. UMR-1993.-1988. MARIJANA PAVI

2.

1. LMR - 1994. i ml. 2. LMR - 1994. i ml. 3. LMR - 1994. i ml. 4. LMR - 1994. i ml.

MARIJA ERE VALENTINA BELI DIJANA KORJANEC VALENTINA PETRI KATARINA MAER MARINA JAKOPOVI JOSIPA LOVRI ANA KARAS JOSIPA BORILOVI

OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZ. AKOVEC OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA MILAN AMRu OSNOVNA KOLA A.G. MATOA OSNOVNA KOLA JOSIPA MAOA cENTAR ZA AuTIZAM OSNOVNA KOLA A.G. MATOA CENT. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI CENT. ZA ODGOJ I OBR. DJECE I MLADEI

POEGA POEGA AKOVEC POEGA S. BROD VINKOVcI VuKOVAR ZAGREB VINKOVcI KARLOVAC KARLOVAC

30.76 20.61 20.09 19.92 17.98 16.86 16.83 15.58 10.80 25.72 22.25

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

DJEVOJICE - ITR

5. LMR - 1994. i ml. 6. LMR - 1994. i ml. 7. LMR - 1994. i ml. 8. LMR - 1994. i ml. 9. LMR - 1994. i ml.

1. LMR-1993.-1988. GORDANA PEURAA 2. LMR-1993.-1988. ANA RELI

GRANIAR
Organizator:
HS

Koordinator natjecanja:
IGOR STEGI

Datum i mjesto:

9. svibnja 2009., O Petar Kreimir IV, ibenik

Konaan poredak ekipa:


R. br.
1. 2. 3. 4.

Naziv kole (centra)


OSNOVNA KOLA JuLIJA KEMPFA OSNOVNA KOLA VIROVITIcA cOOR KRIEVcI OSNOVNA KOLA JOSIPA MATOA

Mjesto
POEGA VIROVITIcA KRIEVcI VuKOVAR

Pobjeda
2 2 2 0

Poraza
1 1 1 3

Bodovi
4 4 4 0

Vrijeme
16 min 01 s 17 min 13 s 18 min 03 s ---

Rezultati
I. Kolo
O Virovitica O Julija Kempfa 2 : 0 6 min 53 s O Josipa Matoa cOOR Krievci 0 : 2 8 min 25 s

II. Kolo
cOOR Krievci O Virovitica 2 : 0 5 min 17 s O Julija Kempfa O Josipa Matoa 2 : 0 5 min 27 s

III. Kolo
O Virovitica O Josipa Matoa cOOR Krievci O Julija Kempfa 2 : 0 5 min 03 s 0 : 2 4 min 21 s

GRANIAR - ITR

GODINJAK 2008./2009.

163

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

PLIVANJE

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

Organizator:
HS

Koordinator natjecanja:
JOVIcA KRASI

Datum i mjesto:

9. svibnja 2009., Bazen crnica, ibenik

50 m (Slobodno)
Mjesto Staza Ime i prezime
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 IME MARI DANIJEL BAREI HRVOJE LOHAJNER IVAN MARTI FRANE KNEEVI STJEPAN MARINKI PERO KRALJEVI

Centar
cOO ubievac cOODM OO cOO ZAJEZDA cEBTAR Juraj Bonai centar za odgoj i obrazovanje Marin Dri

Mjesto
IBENIK KARLOVAc PuLA BuDININA SPLIT ZAJEZDA DuBROVNIK

MR
LMR S LMR S LMR S LMR S LMR S LMR S LMR S

Vrijeme
38,45 40,19 42,62 46,6 49,7 54,76 55,91

1 2 3

1 2 3

ZDENKO cVETANOV ELJKO ZLATAR MARJAN IVANI

cOO Lug Juraj Bonai Votanica

SAMOBOR SPLIT ZADAR

LMR M LMR M LMR M

40,28 55,65 55,7

164

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

DJEACI - ITR

TAFETNA IGRA
Organizator:
HS

Koordinator natjecanja:
NIKIcA BLAEVI

Datum i mjesto:

10. svibnja 2009., Hoteli Solaris, ibenik

TAFETA
Ekipe
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV POLJAR DANIJELA DOBRILOVI TAMARA LEVANI EDO uSEK DARIO OSREDEK CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RIJEKA ANDREJ JuNII JOSIP PuLJI TAMARA ARLIJA uRIcA RADOAJ CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB MARIJANA PAVI KATARINA TuRI MATIJA VIDA MARKO PEJI ZAGREB 16,87 16,53 RIJEKA dis 14,68

Mjesto
VARADIN

Postignuta vremena
14,37 13,09

TAFETNA IGRA - ITR

GODINJAK 2008./2009.

165

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - ITR

5. UNIVERZALNA PORTSKA KOLA


Hrvatski kolski portski savez tijekom 2007. godine pokrenuo je program na nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna portska kola. Univerzalna portska kola namijenjena je djeci od este do desete godine ivota, tj. uenicima od prvoga do etvrtoga razreda osnovne kole. Cilj programa Univerzalne portske kole ukljuivanje je to veega broja najmlaih uenika u portske i tjelovjebene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnoga vjebanja. Djeca pod strunim nadzorom kineziologa, igrajui se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoki i kinezioloki primjeren nain, ue osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih portova. Programi Univerzalne portske kole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele kolske godine. Nedostatak igre i mogunosti za sudjelovanje u razliitim motorikim aktivnostima moe usporiti fiziki i mentalni razvoj djece. Roditelji su, ak i poneki pedagozi, vrlo esto u zabludi kada misle da e djeca svoje motorike potencijale razviti sama od sebe. Stoga je nuno organizirati adekvatne programe tjelesnoga vjebanja za svu djecu. U elji da se doprinese rjeavanju toga problema osmiljen je program Univerzalne portske kole koji e djeci, bez obzira na njihove sposobnosti, omoguiti razvoj, prije svega njihovih motorikih, a potom i emocionalnih, psiholokih i socijalnih potencijala. Program Univerzalne portske kole i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnoga razvoja djeteta. Radi se dakle o programu koji je primjeren svakom djetetu, bez obzira na njegove inicijalne sposobnosti, a prvenstveno je usmjeren stvaranju navika zdravoga naina ivljenja. Potrebito je istaknuti kako upravo Univerzalna portska kola predstavlja temelj za stvaranje buduih vrhunskih portaa, jer stjecanjem veega broja motorikih znanja u ranijim fazama portskoga razvoja iz raznih portskih grana, omoguit e djetetu jau portsku specijalizaciju kasnije. U programu Univerzalne portske kole mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih kolskih portskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o portu l. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuu strunu spremu na razini sveuilinoga studija i ispunjavaju uvjete za uitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad Univerzalnih portskih kola sastavni je dio djelovanja kolskoga portskoga drutva. Vano je istaknuti kako je Univerzalna portska kola za svu djecu potpuno besplatna. kole koje su izabrane za provoenje navedenoga programa dune su odraditi promotivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u konanici upisati djecu u program Univerzalne portske kole. Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u Univerzalnoj portskoj koli te dva puta godinje (prilikom inicijalnoga i finalnoga mjerenja) slati izvjea upanijskomu kolskomu portskomu savezu. Izvjee je potrebno nainiti u skladu s uputama HS-a i dostaviti upanijskim kolskim portskim savezima. Univerzalna portska kola pokrenuta je u kolskoj godini 2007./2008. Te je godine otvoreno 157 odjeljenja u 155 osnovnih kola diljem Republike Hrvatske te je na taj nain oko 3.588 najmlaih uenika ukljueno u sustavno bavljenje portom. U kolskoj je godini 2008./2009. otvoreno ukupno 209 odjeljenja u 202 osnovne kole, s ukupno ukljuenih 4.645 uenika. Tablica 18. Usporedba broja odjeljenja Univerzalnih portskih kola u kolskoj godini 2007./2008. i 2008./2009.

2007./2008.
Broj odjeljenja
157

2008./2009.
Broj odjeljenja
209

Broj kola
155

Broj kola
202

166

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Tablica 19. Broj kola i usporedba broja odjeljenja Univerzalnih portskih kola u kolskoj godini 2007./2008. i 2008./2009 - po upanijama
Rb. upanija
1. Zagrebaka 2. Krapinsko-zagorska 3. Sisako-moslavaka 4. Karlovaka 5. Varadinska 6. Koprivniko-krievaka 7. Bjelovarsko-bilogorska 8. Primorsko-goranska 9. Liko-senjska 10. Virovitiko-podravska 11. Poeko-slavonska 12. Brodsko-posavska 13. Zadarska 14. Osjeko-baranjska 15. ibensko-kninska 16. Vukovarsko-srijemska 17. Splitsko-dalmatinska 18. Istarska 19. Dubrovako-neretvanska 20. Meimurska 21. Grad Zagreb UKUPNO:

Broj kola
46 33 35 29 41 25 27 58 15 17 14 33 37 70 21 54 92 48 31 31 117 874

broj realiziranih odjeljenja 2007/2008


8 5 10 5 7 6 5 12 3 3 3 8 4 12 4 6 16 8 5 5 22 157

broj realiziranih odjeljenja 2008/2009


10 8 15 0 10 6 4 16 3 5 4 11 7 16 5 12 21 12 7 7 30 209

GODINJAK 2008./2009.

167

Tablica 20. Popis odjeljenja Univerzalnih portskih kola u kolskoj godini 2008./2009.
Rb.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Odjeljenje
O KLINA SELA O EuGEN KVATERNIK O DRAGuTINA DOMJANIA O BISTRA O SAMOBOR O MIHAELA ILOBODA O BOGuMILA TONIJA O STJEPANA BASARIEKA O STJEPANA RADIA O VuKOVINA O JANKA LESKOVARA O BRESTOVEc OREHOVIKI O KRAPINSKE TOPLIcE O MATIJE GuPcA O VIKTORA KOVAIA O uRE PREJcA O ANTuNA MIHANOVIA O KONJINA O GLINA O D.TRSTENJAKA O ZVONIMIRA FRANKA O NOVSKA O D.TADIJANOVIA O JABuKOVAc O BRAA BOBETKO O BRAA RIBAR I. OSNOVNA KOLA O GALDOVO O SELA O DVOR O GVOZD O IVO KOZARANIN O MLADOST IV. OSNOVNA KOLA V. OSNOVNA KOLA O KNEGINEc G. O I.K.SAKcINSKI O I.K. SAKcINSKOG O NOVI MAROF O EMOVEc O A.STAREVIA O PETAR ZRINSKI II. O VARADIN O ANTuNA N. GOSTOVINSKOGA O BRAE RADIA

Mjesto
JASTREBARSKO VELIKA GORIcA SVETI IVAN ZELINA POLJANIcA BISTRANSKA SAMOBOR SVETI MARTIN POD OKIEM SAMOBOR IVANI GRAD BOJAKOVINA VuKOVINA PREGRADA BRESTOVEc OREHOVIKI KRAPINSKE TOPLIcE GORNJA STuBIcA HuM NA SuTLI DESINI KLANJEc KONJINA GLINA HRVATSKA KOSTAJNIcA KuTINA NOVSKA PETRINJA PETRINJA/JABuKOVAc SISAK SISAK PETRINJA SISAK/GALDOVO SISAK/SELA DVOR GVOZD HRVATSKA DuBIcA LEKENIK VARADIN VARADIN KNEGINEc G. IVANEc IVANEc NOVI MAROF EMOVEc LEPOGLAVA JALABET VARADIN KOPRIVNIcA KOPRIVNIcA

upanija
ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA ZAGREBAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA VARADINSKA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA Nastavak na slijedeoj strani.

168

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Rb.
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Odjeljenje
O LJuDEVITA MODEcA O KALNIK O GRGuRA KARLOVANA O FRANA KONcELAKA O ROVIE I OSNOVNA KOLA BJELOVAR O ROVIE I OSNOVNA KOLA BJELOVAR O KOSTRENA O SKRAD O KRALJEVIcA O F.K.FRANKOPAN O SRDOI O ZAMET O PODMuRVIcE O BRAJDA O KOZALA O DR.BRANIMIRA MARKOVIA O BAKAR O DR. ANDRIJA MOHOROVII O SVETI MATEJ O TuRNI O NIKOLA TESLA O GORNJA VEIcA O DR. JuRE TuRI O DR. FRANJE TuMANA O ZRINSKIH I FRANKOPANA O VLADIMIR NAZOR O PETRA PRERADOVIA O DAVORIN TRSTENJAK O IVANE BRLI MAuRANI O IVANE BRLI MAuRANI O VILIMA KORAJcA O FRA KAJE ADIA O LIPIK O ANTuNA KANILIA O IVAN FILIPOVI O VLADIMIR NAZOR O LJuDEVITA GAJA O DRAGuTIN TADIJANOVI O DR. STJEPAN ILIJAEVI O BOGOSLAV uLEK O HuGO BADALI O BLA TADIJANOVI O MATIJA GuBEc

Mjesto
KRIEVcI KALNIK uREVAc DRNJE ROVIE BJELOVAR ROVIE BJELOVAR KOSTRENA SKRAD KRALJEVIcA DOBRINJ RIJEKA RIJEKA RIJEKA RIJEKA RIJEKA RAVNA GORA BAKAR MATuLJI VIKOVO RIJEKA RIJEKA RIJEKA GOSPI LIKI OSIK OTOAc VIROVITIcA PITOMAA AAVIcA ORAHOVIcA VIROVITIcA KAPTOL PLETERNIcA LIPIK POEGA VELIKA KOPANIcA SLAVONSKI BROD NOVA GRADIKA SLAVONSKI BROD ORIOVAc SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD cERNIK

upanija
KOPRIVNIKO-KRIEVAKA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA KOPRIVNIKO-KRIEVAKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA LIKO-SENJSKA LIKO-SENJSKA LIKO-SENJSKA VIROVITIKO-PODRAVSKA VIROVITIKO-PODRAVSKA VIROVITIKO-PODRAVSKA VIROVITIKO-PODRAVSKA VIROVITIKO-PODRAVSKA POEKO-SLAVONSKA POEKO-SLAVONSKA POEKO-SLAVONSKA POEKO-SLAVONSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA Nastavak na slijedeoj strani.

GODINJAK 2008./2009.

169

Rb.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

Odjeljenje
O IVANA BRLI MAuRANI O VJEKOSLAV KLAI O SMILJEVAc O SMILJEVAc O IMuNA KOIIA BENJE O STANOVI O PETRA PRERADOVIA O PAKOTANE O NIN O LJuDEVITA GAJA O MLADOST O RETFALA O GRIGOR VITEZ O ANTuNA MIHANOVIA O VLADIMIRA NAZORA O IVAN GORAN KOVAI O IVANE BRLI MAuRANI O AuGuSTA HARAMBAIA O DARDA O DR. FRANJO TuMAN O POPOVAc O PETRIJEVcI O LADIMIREVcI O KRALJA TOMISLAVA O KRALJA TOMISLAVA O PETRA KREIMIRA IV. O PRIMOTEN O DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI O VODIcE O JuRJA DALMATINcA O BARTOLA KAIA O IVAN GORAN KOVAI O VLADIMIR NAZOR O AuGuST cESAREc O ANTuNA BAuERA O SINIE GLAVAEVIA O IVAN KOZARAc O MATIJA ANTuN RELJKOVI O JuLIJA BENEIA O STARI JANKOVcI O IVANA BRLI MAuRANI O STJEPANA ANTOLOVIA O TRILJ O KNEZ MISLAV O PETRA KRuI

Mjesto
SLAVONSKI BROD GARIN ZADAR ZADAR ZADAR ZADAR ZADAR PAKOTANE NIN OSIJEK OSIJEK OSIJEK OSIJEK OSIJEK EPIN AKOVO STRIZIVOJNA DONJI MIHOLJAc DARDA BELI MANASTIR POPOVAc PETRIJEVcI LADIMIREVcI NAIcE NAIcE IBENIK PRIMOTEN KNIN VODIcE IBENIK VINKOVcI VINKOVcI VINKOVcI IVANKOVO VuKOVAR VuKOVAR uPANJA cERNA ILOK STARI JANKOVcI ROKOVcI-ANDRIJAEVcI PRIVLAKA TRILJ KATEL SuuRAc KLIS

upanija
BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA OSJEKO-BARANJSKA IBENSKO-KNINSKA IBENSKO-KNINSKA IBENSKO-KNINSKA IBENSKO-KNINSKA IBENSKO-KNINSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA VuKOVARSKO-SRIJEMSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA Nastavak na slijedeoj strani.

170

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Rb.
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

Odjeljenje
O DuGOPOLJE O STOBRE O MARKO MARuLI O POJIAN O KAMENIcA O FILIP LuKAS O KNEZ TRPIMIR O OSTROG O MEJE O SPLIT 3 O BLATINE O POJIAN O BOL O KMAN-KOcuNAR O JOSIP PuPAI O SKALIcE O GRIPE O BRDA O MARIJE I LINE O JOE uRANA O JuRJE DOBRILE O BARBAN O FAANA O VODNJAN O MATIJE VLAIA O VERuDA O VIDIKOVAc O cENTAR O IJANA O STOJA O uPA DuBROVAKA O MOKOIcA O IVANA GuNDuLIA O DON MIHOVILA PAVLINOVIA O VLADIMIR NAZOR O BLATO O VELA LuKA O MuRSKO SREDIE O DONJI KRALJEVEc O MALA SuBOTIcA II OSNOVNA KOLA O HODOAN O TRIGOVA O STRAHONINEc O ANTuNA MIHANOVIA

Mjesto
DuGOPOLJE STOBRE SINJ SPLIT OTOK KATEL STARI KATELA KATEL LuKI SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT OMI SPLIT SPLIT SPLIT uMAG VINJAN ROVINJ BARBAN FAANA VODNJAN LABIN PuLA PuLA PuLA PuLA PuLA MLINI MOKOIcA - DuBROVNIK DuBROVNIK METKOVI PLOE BLATO VELA LuKA MuRSKO SREDIE DONJI KRALJEVEc MALA SuBOTIcA AKOVEc HODOAN TRIGOVA STRAHONINEc ZAGREB

upanija
SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA DuBROVAKO-NERETVANSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA MEIMuRSKA GRAD ZAGREB Nastavak na slijedeoj strani.

GODINJAK 2008./2009.

171

Rb.
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Odjeljenje
O BARTOLA KAIA O BOROVJE O BRESTJE O DR. IVAN MERZ O GuSTAVA KRKLEcA O KRALJA TOMISLAVA O KSAVERA ANDORA GJALSKOG O KuSTOIJA O LJuBLJANIcA O MALENIcA O MARIJE JuRI ZAGORKE O MARINA DRIA O MATKA LAGINJE O MIROSLAVA MRKE O NIKOLA TESLA O PAVLEKA MIKINE O RETKOVEc O SAVSKI GAJ O SESVETE O SESVETSKA SELA O SOPNIcA O ESTINE O PANSKO ORANIcE O TRNSKO O VEESLAVA HOLJEVcA O VuGROVEc - KAINA O uTI BRIJEG O PANTOVAK O PANTOVAK

Mjesto
ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB

upanija
GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB

Tablica 21. Popis odjeljenja Univerzalnih portskih kola u kolskoj godini 2008./2009. koje je financirao kolski portski savez Sisako-moslavake upanije.
Rb.
1. 2. 3. 4.

Odjeljenje
O STJEPANA KEFELJE O BRAA RIBAR - 2.GRuPA O BRAA RADI O SuNJA

Mjesto
KuTINA SISAK MARTINSKA VES SuNJA

upanija
SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA SISAKO-MOSLAVAKA

172

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

5.1. DAN UNIVERZALNE PORTSKE KOLE


Dan Univerzalne portske kole vrlo je uspjena smotra polaznika Univerzalnih portskih kola koji prezentiraju svoje sposobnosti i steena znanja. Tom je prigodom osobito naglaena vanost odgojnoga rada u Univerzalnim portskim kolama i poticanja na cjeloivotno bavljenje portom i tjelesnom aktivnou pa su svim sudionicima podijeljene zlatne medalje i svi su proglaeni pobjednicima. Odravanje smotre Univerzalnih portskih kola pokazalo se vrlo dobrim. Prole kolske godine Dan U bio je odran u dvorani, zbog kie, ali je zato ove godine odran na otvorenom kako je i zamiljeno. U subotu 23. svibnja 2009. godine na Atletskom stadionu RC Mladost na Savi okupilo se preko 600 djece te 120 voditelja iz 20 hrvatskih upanija.

GODINJAK 2008./2009.

173

6. SVJETSKO KOLSKO PRVENSTVO U ATLETICI


Meunarodna suradnja HS punopravni je lan Meunarodne federacije kolskoga porta (International Schoolsport Federation, ISF) i njegovo meunarodno djelovanje odvija se pod njezinim okriljem. Meunarodna federacija kolskoga porta (ISF) osnovana je 1972. godine, a danas ima 63 lanice na pet kontinenata i obuhvaa oko 400 milijuna djece. Meunarodna federacija kolskoga porta (ISF) definira kolski port kao bilo koju portsku aktivnost koja se odvija u kolama bilo koje vrste (osim visokokolskih ustanova) i koju organiziraju i odobravaju kolske vlasti. Meunarodna federacija kolskoga porta (ISF) dri da glavni cilj kolskoga porta mora biti tjelesni, intelektualni, moralni, socijalni i kulturni razvoj svih uenika. Sve aktivnosti koje se organiziraju moraju potovati te edukacijske ciljeve. Glavna briga i odgovornost ISF-a je odgoj i obrazovanje u portu i portom. Vrhovno tijelo ISF-a je Generalna skuptina koju ine predstavnici svih punopravnih zemalja lanica. Pored Generalne skuptine postoje Izvrni odbor i tehnike komisije. Meunarodna federacija kolskoga porta (ISF) organizira svjetska uenika prvenstva u sljedeim portovima: atletika, badminton, koarka, nogomet, gimnastika (portska i ritmika), rukomet, orijentacijsko tranje, skijanje, plivanje, stolni tenis i odbojka. Ekipne igre - koarka, nogomet, odbojka i rukomet predstavljaju bazu portskih natjecanja ISF-a. Na natjecanju sudjeluju iskljuivo kolske ekipe koje moraju biti sastavljene od uenika iz iste kole. Svjetska kolska prvenstva u navedenim portovima odravaju se svake dvije godine tijekom travnja i svibnja. Natjecanja se prema istomu principu odravaju i u atletici, badmintonu, krosu, gimnastici, orijentacijskom tranju, skijanju, plivanju i stolnom tenisu. Svake se etiri godine odravaju Gimnazijade koje ukljuuju individualna natjecanja u atletici, plivanju, portskoj i ritmikoj gimnastici. Specifinost Gimnazijade je da se natjecatelji biraju na nacionalnoj razini i ne moraju nuno biti iz iste kole. Gimnazijade se odravaju od 1974. godine, a na njima nastupa oko 3.000 djece. Izmeu dviju Gimnazijada odravaju se Europske kolske portske igre, Pacifike i Azijske kolske portske igre. Idua Gimnazijada, kao najvei dogaaj ISF-a, organizirat e se u Dohi (Katar) u prosincu 2009. godine. Kako bi promovirao razumijevanje meu dananjom djecom i mladima, ISF na svojim natjecanjima osobito potie kulturne i socijalne kontakte meu uenicima. Predstavnici HS-a trenutano su ukljueni u rad Generalne skuptine ISF-a, no, pored toga, u ni jedno drugo tijelo ili komisiju ISF-a., iako je Republika Hrvatska 2006. godine bila domain Svjetskoga kolskog prvenstva u odbojci za uenike i uenice, koje je uspjeno odrano u Poreu. Kup Jeana Humberta Hrvatski srednjokolci nastupili su na 9. Svjetskom kolskom prvenstvu u atletici. Prvenstvo je odrano od 25. do 30. lipnja u Tallinnu, glavnom gradu Estonije. Pravo predstavljanja Hrvatske na Svjetskom kolskom prvenstvu djevojaka izborile su gimnazijalke iz Zadra, a crvene kockice na dresu ponosno su nosili gimnazijalci iz akovca. akovani i Zadranke osvojili su prva mjesta na Bistra - Dravnom prvenstvu kolskih portskih drutava srednjih kola koje se od 5.-7. svibnja odralo u ibeniku. Na put u Estoniju krenula je delegacija predvoena dopredsjednikom HS-a Dragutinom Mikleiem, glavnim tajnikom Hrvojem ustonjom te strunim suradnikom, Josipom Koutiem. Najbolje atletiarke lanice su kolskoga portskoga drutva Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra. Njihova voditeljica bila je Jadranka Duvani. Najbolji atletiari lanovi su kolskoga portskoga drutva Gimnazije akovec, a njih je uspjeno do pobjeda vodio Goran Karamarkovi. Nae ponosne atletiarke i jo ponosniji atletiari u pet su dana dostojno i svim srcem predstavili nau zemlju u portskomu i kulturnom smislu.

174

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

Na Svjetskomu prvenstvu nastupilo je oko 600 portaa iz 26 zemalja s 5 kontinenata koji su se natjecali u 4 kategorije (kolske ekipe djevojaka i mladia te selekcijske ekipe djevojaka i mladia) u 12 disciplina: Tablica 22. Popis disciplina Svjetskoga kolskoga prvenstva u atletici
Odjeljenje
Grupa 1 : sprint Grupa 2 : prepone Grupa 3 : srednje pruge Grupa 4 : skokovi Grupa 5 : bacanja Mijeovita tafeta

Mladii
100m, 200m, 400m 110m (10x0,91 9,14m); 300m (7x0,84 35m) 800m, 1500m, 3000m skok u vis,skok u dalj, troskok, skok s motkom Kladivo (5kg),disk (1,5kg), Koplje (700g),

Djevojke
100m, 200m, 400m 100m (10x0,76 8,5m); 300m (7x0,76 35m) 800m, 1500m, 3000m skok u vis,skok u dalj, troskok, skok s motkom Kladivo (3kg),disk (1kg), Koplje (600g),

100m x 200m x 300m x 400m

Nae atletiarke, uenice gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra osvojile su 18. mjesto u ukupnomu poretku s osvojenih 392 boda dok su uenici Gimnazije akovec osvojili 23. mjesto s osvojenih 410 bodova. Svjetski kolski prvaci u kategoriji mladia su uenici iz srednje kole Potsdam iz Njemake, dok je kod djevojaka bila najbolja srednja kola Beypazari L. iz Turske. Tablica 23. Rezultati hrvatske reprezentacije
GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, ZADAR Voditeljica Jadranka Duvani, prof.
1. ANTONELLA BAI * disk : 15.22 m 6. mjesto 9 bodova * vis : 1.40 m 15. mjesto 50 bodova 2. EMA METROVI * 100 m : 14.80 s 17. mjesto 26 bodova * kugla : 10.03 m 10. mjesto 43 bodova 3. ENA UPAN * 800 m : 2:34.00 s 9. mjesto 42 bodova 4. MIRTA JURAN * 300 m prepone: 50.79 s 8. mjesto 36 bodova * troskok : 10. 34 m 6. mjesto 46 bodova 5. NIKOLINA VULI * 400 m : 1:06.33 12. mjesto 39 bodova * skok u dalj : 4.98 m 20. mjesto 58 bodova 6. LUCIJA BATUR * zbog ozljede nije nastupila

GIMNAZIJA AKOVEC, AKOVEC Voditelj: Goran Karamarkovi, prof.


1. TAREQ AL MUFLEH * 800 m : 2:08.85 m 13. mjesto 48 bodova * skok u dalj : 4.65 m 51. mjesto 23 bodova 2. PATRIK BEDI * 300 m prepone : 47.31 s 10. mjesto 32 boda * skok u vis : 1.55 m 16. mjesto 29 bodova 3. BRODARI MARIO * 100 m : 12.32 s 19. mjesto 39 bodova * disk : 25.42 m 8. mjesto 30 bodova 4. NIKOLA MAGDALENI * 100 m : 12.50 s 22. mjesto 37 bodova * kugla : 11.32 m 14. mjesto 45 bodova 5. JURICA ERJAV * 800 m : 2:15.22 18. mjesto 41 bod * skok u dalj : 5.65 m 29. mjesto 42 boda 6. DAVID OTARI * 400 m : 58.00 s 6 mjesto 36 bodova * skok u dalj : 5.40 m 39. mjesto 36 bodova

GODINJAK 2008./2009.

175

Aktivnosti delegacije HS-a Osim portskih i kulturnih aktivnosti, delegacija HS-a na elu s dopredsjednikom Mikleiem obavila je niz sastanaka i razgovora s vodeim ljudima ISF-a. Posebno treba istaknuti razgovore s glavnim tajnikom Jan Coolenom i dopredsjednikom ISF-a Guardiolom Sanchezom, s kojima je dogovorena ira suradnja odnosno ukljuivanje predstavnika HS-a u tijela ISF a te mogunost organiziranja nekoga od ISF natjecanja u Hrvatskoj. Rezultati dogovora bili su brzo vidljivi. elnici ISF-a ponudili su naoj delegaciji domainstvo Svjetskoga prvenstva u atletici ili krosu. Odmah su zapoeli ozbiljni razgovori vezani za moguu kandidaturu organizacije Svjetskoga kolskoga prvenstva u rukometu 2012. godine. Osim razgovora s elnim ljudima ISF-a delegacija HS-a ostvarila je vrlo konkretne dogovore o suradnji s elnicima drugih kolskih portskih saveza. Tako je dogovorena suradnja sa kolskim portskim savezima Engleske, Izraela, Francuske, Belgije, Estonije, Njemake, Austrije, Kine, Indije i Tajvana. U nedjelju, 28. lipnja, svi efovi delegacija su prisustvovali prijamu kod gradonaelnika grada Tallinna gospodina Edgara Savisaara. Dopredsjednik Dragutin Miklei i glavni tajnik Hrvoje ustonja uruili su prigodan poklon i prekrasnu plaketu Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza, zamjenici gradonaelnika Tallinna, gospoi Priit Vilbi. Na kraju su svi bili oduevljeni iskustvom kojeg su stekli na Svjetskomu atletskomu prvenstvu i s pravom se oekuju nova meunarodna natjecanja na kojima e nastupiti nai portai i iz drugih portova i na taj nain opravdati dojam koji su ostavili nai atletiari na sve sudionike Svjetskoga kolskoga atletskoga prvenstva

176

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

7. AMBASADORI KOLSKOG PORTA


Hrvatski kolski portski savez je tijekom kolske godine 2008./09. promovirao pet istaknutih hrvatskih portaa u Ambasadore kolskoga porta. Na konferenciji za novinare 29. rujna 2008. godine koja je odrana u O Gustava Krkleca u zagrebakom naselju Travno, HS je pred stotinjak uenika niih razreda i u nazonosti tadanjega ministra znansti, obrazovanja i porta, prof. dr. sc. Dragana Primorca, u status Ambasadora kolskoga porta promovirao Zvonimira Bobana, Martinu Zubi, Ivana Balia i Gordana Koulja. Drugoga dana Bista Dravnoga prvenstva D - osnovnih i srednjih kola koje se od 5. - 13. svibnja odralo u ibeniku, u kongresnoj dvorani Hotela Ivan u Solaris Hotel Resortu organizirana je struna tribina pod nazivom Edukacijom protiv nasilja na kolskim i portskim igralitima. Pred estotinjak srednjokolaca govorilo se o pozitivnim stranama porta i portskoga navijanja. Na kraju tribine, Franji Arapoviu pripala je ast proglasiti naega vrhunskoga gimnastiara i osvajaa olimpijske medalje Filipa Udea, petim Ambasadorom kolskoga porta. Tako je Filip stao uz rame s ostalim ambasadorima kolskoga porta - Martinom, Ivanom, Zvonimirom i Gordanom.

GODINJAK 2008./2009.

177

8. TRIBINE STOP NASILJU NA KOLSKIM I PORTSKIM IGRALITIMA


Hrvatski kolski portski savez u kolskoj 2008./2009. Godini odrao je dvije tribine pod nazivom Stop nasilju na kolskim i portskim igralitima. Prva tribina je odrana 17. studenoga 2008. na Kineziolokom Fakultetu u Zagrebu, a druga 6. svibnja 2009. u kongresnoj dvorani Hotela Ivan u Solaris Hotel Resortu, a u sklupu Bistra-Dravnog prvenstva D za osnovne i srednje kole. Hrvatski kolski portski savez odrao je tribinu pod naslovom Edukacijom protiv nasilja na portskim i kolskim igralitima. Tribina je odrana 17. studenoga 2008. godine u velikoj dvorani Kineziolokog fakulteta. Iako su bili najavljeni, tribini naalost nisu nazoili potpredsjednica Hrvatske vlade ura Adlei i ministar znanosti, obrazovanja i porta Dragan Primorac. Izvanredna sjednica vlade sprijeila je njihov dolazak. Umjesto ministra nazone je pozdravila dravna tajnica Zrinka Kovaevi izraavajui zadovoljstvo to sudjeluje u ovako vrijednoj kampanji protiv nasilja. Nazone je prije poetka rada pozdravio dekan Kineziolokoga fakulteta Dinko Vuleta, izrazivi zadovoljstvo zbog odravanja ove vane tribine ba na Kineziolokomu fakultetu. Tribinu je pred prepunom dvoranom Kineziolokoga fakulteta otvorio Franjo Arapovi jasno naglasivi da huligane treba odvojiti od navijaa i da e HS initi sve kako bi se svaki navija bez obzira gdje se nalazio, osjeao sigurnim. Veinu prisutnih na tribini, inili su uenici osnovnih i srednjih kola svih hrvatskih upanija. Oni su s prilinim zanimanjem pratili izlaganje poznatoga sociologa Benjamina Perasovia koji je objasnio zato dolazi do huliganizma i nasilja na portskim igralitima. U radu tribine sudjelovali su i predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova Stjepan Cavri, glavni tajnik Hrvatskoga olimpijskoga odbora Josip op, profesorica Boica Uroi, pomonica Pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica upljika, predsjednik Udruge profesionalnih klubova prve hrvatske nogometne lige Igor timac, pliva Gordan Koulj, predstavnik klubova navijaa hrvatske nogometne reprezentacije David Marelj. Tribina je uspjeno zavrila pitanjima uenika na koja su odgovarali Stjepan Cavri, Franjo Arapovi i Igor timac. U sklopu Bistra Dravnog prvenstva D osnovnih i srednjih kola koje se od 5. - 13. svibnja 2009. odralo u ibeniku, u kongresnoj dvorani Hotela Ivan u Solaris Hotel Resortu, 6. svibnja je odrana struna tribina pod nazivom Edukacijom protiv nasilja na kolskim i portskim igralitima. Pred estotinjak srednjokolaca govorilo se o pozitivnim stranama porta i portskoga navijanja. Zainteresiranim uenicima obratili su se dravna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Zrinka Kovaevi, ravnatelj Uprave za port eljko Klari, predstavnik Hrvatskoga nogometnoga saveza Zoran Cvrk i predsjednik Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza Franjo Arapovi.

178

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

9. AKTIVNOSTI HRVATSKOGA KOLSKOGA PORTSKOGA SAVEZA


HS zajedno sa upanijskim kolskim portskim savezima aktivno je sudjelovao u obiljeavanju Hrvatskoga olimpijskoga dana; Predstavnici HS-a sudjelovali na IV. nacionalnoj konferenciji za mlade koja je odrana na Bjelolasici; Osnovan je upanijski kolski portski savez Karlovake upanije - sada u svim upanijama rade savezi kolskoga porta; Predsjednik Arapovi i suradnici povodom blagdana Svetog Nikole darovali su uenike Centra za autizam i uenike O Nad lipom iz Zagreba; 22. prosinca 2009. godine proslavljen je drugi roendan HS; Odrana je redovita Skuptina Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza. Na sjednici je prihvaeno financijsko izvjee za 2008. godinu. lanovi skuptine prihvatili su financijski plan za 2009. godinu. Skuptina je donijela odluku da se kolski portski savez Liko-senjske upanije primi u lanstvo HS; HS sufinancira rad 14 tajnika upanijskih kolskih portskih saveza; Nastavljena je medijska suradnja sa Sportskim novostima te je potpisan novi ugovor za izdavanje priloga kolski port; U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta i Agencijom za odgoj i obrazovanje, HS sudjelovao je u izradi akcijskoga plana: Stop nasilju u kolama; Dogovorena je sponzorska suradnja s tvrtkama Coca-cola, HOK osiguranje i Hypo Alpe Adria grupom na predstojeem Dravnom prvenstvu D-a; Hrvatska radio televizija postala je medijski partner u organizaciji Dravnoga prvenstva D-a; Solaris Hotels Resort postao je partner u organizaciji Dravnoga prvenstva D-a; Predstavnici HS-a sudjelovali su u radu Ljetne kole kineziologa u Poreu.

Strategija razvoja kolskoga porta U petak, 19. lipnja 2009. godine u Hotelu Panorama u Zagrebu, Hrvatski kolski portski savez predstavio je prvi strateki dokument u podruju porta na nacionalnoj razini Strategiju razvoja kolskoga porta u Republici Hrvatskoj 2009. 2014. Hrvatski kolski portski savez u potpunosti je financirao izradbu Strategije, a autori su bili profesori s Kineziolokoga fakulteta Sveuilita u Zagrebu na elu s prof. dr. sc. Draganom Milanoviem i Zrinkom ustonjom, prof. koji su javnosti i predstavili najvanije dijelove Strategije. Izmeu ostaloga, naglasili su kako se Strategija sastoji od tri dijela: uvod, analiza trenutnoga stanja i strateki ciljevi 2009. 2014. Strategija predstavlja okvir za daljnje djelovanje u sustavu kolskoga porta. Uinjena je detaljna kvantitativna i kvalitativna analiza sadanjega stanja. Na temelju tih spoznaja odreen je glavni strateki cilj i niz stratekih ciljeva za svako od ukupno 10 poglavlja, koji obuhvaaju cijeli sustav kolskoga porta. Predsjednik Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza, Franjo Arapovi tom je prigodom napomenuo kako je Savez u cilju izradbe kvalitetnih i na realnim pokazateljima utemeljenih, buduih programa razvoja kolskoga porta, krenuo u izradbu ove Strategije kako bi prikupio to vei broj podataka o kolskome portu i ostalim imbenicima koji, u ovom trenutku, definiraju sustav kolskoga porta u Republici Hrvatskoj. Takoer je dodao kako je bilo nuno objektivnim metodama odrediti prednosti, ali i slabosti sustava i njegove nedostatke, kao i prioritete buduih razvojnih programa. Bez promjena i poboljanja koji su dio stratekih i razvojnih dokumenata, kao osnovnih pretpostavki, nije mogue kvalitetnije pozicioniranje i vrjednovanje uinaka kolskoga porta u sustavu kolstva, ali i porta openito. Ujedno je izrazio nadu kako e se ira zajednica ukljuiti u sustav kolskoga porta, a u tom je smislu nuno posvetiti pozornost podizanju svijesti u javnosti o tome to Hrvatski kolski portski savez (HS) i njegove lanice rade.

GODINJAK 2008./2009.

179

Franjo Arapovi zahvalio se svima nazonima koji su pruili podrku razvoju kolskoga porta u Republici Hrvatskoj i svim ljudima koji su radili na izradbi Strategije, na elu s prof. dr. sc. Draganom Milanoviem. Takoer se posebno zahvalio ministru znanosti, obrazovanja i porta prof. dr. sc. Draganu Primorcu za svekoliku pomo i podrku koju Hrvatskomu kolskomu portskomu savezu prua osobno, ali i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, odnosno Vlada RH.

Samsung Running Festival U subotu, 13. rujna 2008. na zagrebakom jezeru Bundek trinaesti je put odrana portsko-humanitarna manifestacija Samsung Running Festival. HS ove godine se prvi put naao u ulozi suorganizatora priredbe. Usprkos hladnomu vremenu, dvjestotinjak najhrabrijih ljubitelja tranja i zdravoga naina ivota ipak se dobro zabavilo. Svoju potporu ovomu dogaanju iskazali su ugledni portai Gordan Koulj, Stipe Boi i Vlado ola, a njima se prikljuio maioniar Luka Vidovi. Nad svima njima bdio je predsjednik HS-a Franjo Arapovi. Zajedno su s djecom cijelu utrku otrale i nazone portske veliine. Ozarena djeja lica nisu krila oduevljenje. Djevojica koja je na startu utrke uhvatila Vladu olu za ruku nije ga putala ni nakon prolaska ciljnom linijom. Svoje oboavatelje imali su i Boi i Koulj. Terry Fox Run Na zagrebakomu jezeru Jarun, 29. rujna 2008. uz sudjelovanje nekoliko tisua graana, deveti put za redom odrana je humanitarna utrka za borbu protiv raka Terry Fox Run. Sav novac od prodaje majica s logom akcije, kanadskih palainki te ostalih slastica i suvenira bio je darovan Klinici za tumore u Zagrebu i splitskome centru MedILS za istraivanje tumora. U ime kanadskoga Veleposlanstva, jednoga od organizatora utrke, veleposlanik te zemlje Thomas Marr zahvalio je svim sponzorima i graanima na prilozima, istiui da je ta utrka uspjena zbog dareljivosti hrvatskih graana. U organizaciju utrke ukljuio se i HS osiguravi da u utrci sudjeluju polaznici triju univerzalnih portskih kola iz Zagreba te uenici Centra za autizam. PBZ Zagreb Indoors Krajem veljae na PBZ Zagreb Indoors teniskom turniru HS omoguio je da teniskim susretima prisustvuje vie od 1000 uenika, polaznika Univerzalnih portskih kola iz Zagrebake, Koprivniko-krievake, Krapinsko-zagorske i Sisako-moslavake upanije. Mnogim uenicima bio je to prvi susret s tenisom, ali i s glavnim gradom. Posjet teniskim susretima bio je za djecu i njihove voditelje potpuno besplatan. Ova hvale vrijedna akcija organizirana je u sklopu projekta za sprjeavanje nasilja na kolskim i portskim igralitima. Uenici su prisustvovali velikom portskom dogaaju i na najboljem se primjeru uvjerili da je najbolje navijanje fer i portsko navijanje.

180

HRVATSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ

GODINJAK 2008./2009.

181