You are on page 1of 85

Registration_No

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011
13/2011
14/2011
15/2011
16/2011
17/2011
18/2011
19/2011
20/2011
21/2011
22/2011
23/2011
24/2011
25/2011
26/2011
27/2011
28/2011
29/2011
30/2011
31/2011
32/2011
33/2011
34/2011
35/2011
36/2011
37/2011
38/2011
39/2011
40/2011
41/2011
42/2011
43/2011
44/2011
45/2011
46/2011

Name
Shubham Shukla
Madhav Prasad
KM Shikha Negi
Suhasni Srivastava
Sapam Amarjit Singh
Nurutpal Dutta
Laishram Bidyabati Devi
Makunga Joysee Maring
Anitha Iswarankutty
Ningthoujam Victor
Maibam Kamal Hassan
Dinesh Chhimwal
Manisha Khati
Rajni
Gajanan Shankar Jadhav
Pragati Chaudhary
Ritngenbahun Hoojon
Kavya D
Sougat Chatterjee
Yumnam Nirmal Singh
Laiphangbam Gunajit Roy
Amom Rohen Singh
Sruthy Poulose
KM Manisha
Tanuja Bora
Deitilang Syiem
Priyanka Dhasmana
Usha Bisht
Kavita Paliwal
Sankalp Tripathi
Pradeep Pandey
Sweta Shivaramakrishnan
Sapna Shivakant Tiwari
Ashwini Hemant Sovani
Juveriya Qamar Khan
Pravin Tatyarao Hivare
Sidharthan.S
Rupali Paul
Larrystar Wahlang
Gomes Danette Dawson
Deepdhikha Sarma
Aldarihun Nongkhlaw
Patil Prafull Prabhakar
Anagha .M
Shrutika Vilas Motghare
Praneetha B P

Dob (yyyy-mm-dd)

12th_Board

1996-01-18
1995-05-05
1994-09-01
1992-12-11
1994-02-01
1993-04-10
1994-02-01
1994-03-01
1993-05-17
1994-01-01
1993-03-03
1993-09-03
1994-03-26
1994-09-05
1993-08-18
1994-10-22
1993-04-21
1994-06-01
1992-11-21
1994-02-15
1994-03-07
1994-03-11
1994-02-02
1995-05-27
1995-08-04
1992-02-22
1994-06-04
1994-06-17
1995-01-08
1993-06-13
1995-06-15
1993-08-31
1993-06-28
1993-10-02
1993-04-14
1993-10-10
1994-01-20
1992-05-14
1995-09-30
1993-06-29
1993-08-07
1993-02-14
1993-05-08
1994-06-01
1993-06-10
1993-08-02

Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
ICSE
Manipur
Assam
Manipur
Manipur
Kerala
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Meghalaya
Kerala
Maharashtra
Manipur
Manipur
Manipur
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Meghalaya
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
ICSE
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Kerala
Meghalaya
Meghalaya
Maharashtra
Assam
Meghalaya
Maharashtra
Kerala
Maharashtra
Karnataka

47/2011
48/2011
49/2011
50/2011
51/2011
52/2011
53/2011
54/2011
55/2011
56/2011
57/2011
58/2011
59/2011
60/2011
61/2011
62/2011
63/2011
64/2011
65/2011
66/2011
67/2011
68/2011
69/2011
70/2011
71/2011
72/2011
73/2011
74/2011
75/2011
76/2011
77/2011
78/2011
79/2011
80/2011
81/2011
82/2011
83/2011
84/2011
85/2011
86/2011
87/2011
88/2011
89/2011
90/2011
91/2011
92/2011
93/2011

Dhiraj Kumar
Imrongnaro Longkumer
Thakur Amarkant L
Neena Narayanan
Pavitra jagannath Banan
Prasad Mahesh Kathe
Shamulailatpam Prasannakumar Sharma
Latika Patni
Malva Bakor War
Kasturi Uday Nabar
Shirsat Tejal Sudhir
Mulla Arshia Nizamuddin
A Fouzia Begam
Aishwarya Pandey
Nuneno Nakhro
Debojit Paul
Somola Ningthoujam
Saha Aurpita Chandan
Arya Bhushan Phatak
Naorem Dayananda Singh
Ngasepam Thouba Singh
Ms. Charu Agarwal
Shiv Kumar
Rijutha Jaganathan
Ankit Sharma
Angelica Laishram
Smitha K
Arpit Gaur
Rakesh Kumar
Laishram Rakesh Singh
Kavya M.S
Anthony Heisnam
Meteinganba Thokchom
Kshetrimayum Romance Singh
Mayur Gurung
Date Devashree Ulhas
Varsha Moleyar
Pawan S. Dhote
Abhishek Thapa
Ghadge Asmita Madhukar
Shubham Purohit
Minakshi Navnath Vidhate
Abhishek
M Girishanthini
Borgaonkar Akshay Anant Kumar
Kavita Subhash Thakkar
Gitima Kalita

1994-03-13
1992-10-30
1993-10-22
1993-06-04
1993-06-27
1993-11-11
1994-01-29
1994-07-05
1991-10-14
1993-07-20
1993-10-13
1994-02-13
1994-01-11
1995-07-12
1992-09-02
1993-02-26
1994-03-04
1993-03-24
1993-08-31
1993-03-02
1994-04-01
1994-10-23
1994-03-07
1993-04-07
1994-01-24
1993-05-30
1994-01-08
1994-08-28
1994-06-12
1994-03-23
1993-11-03
1993-08-26
1994-03-07
1994-02-08
1992-09-01
1993-05-12
1993-07-15
1993-09-16
1992-10-21
1995-04-17
1993-10-26
1993-08-27
1993-10-11
1994-04-29
1994-06-09
1992-08-23
1992-05-17

Bihar
Nagaland
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Meghalaya
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Nagaland
Meghalaya
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Manipur
Rajasthan
Himachal Pradesh
CBSE
Himachal Pradesh
Manipur
Karnataka
Uttaranchal
Rajasthan
Manipur
Karnataka
Manipur
Manipur
Manipur
Meghalaya
Maharashtra
Karnataka
Maharashtra
Meghalaya
Maharashtra
Madhya Pradesh
Maharashtra
Himachal Pradesh
Tamil Nadu
Maharashtra
Maharashtra
Meghalaya

94/2011
95/2011
96/2011
97/2011
98/2011
99/2011
100/2011
101/2011
102/2011
103/2011
104/2011
105/2011
106/2011
107/2011
108/2011
109/2011
110/2011
111/2011
112/2011
113/2011
114/2011
115/2011
116/2011
117/2011
118/2011
119/2011
120/2011
121/2011
122/2011
123/2011
124/2011
125/2011
126/2011
127/2011
128/2011
129/2011
130/2011
131/2011
132/2011
133/2011
134/2011
135/2011
136/2011
137/2011
138/2011
139/2011
140/2011

Trigunayat Archana
Jamdade Manoj Kumar Dattatraya
Samiksha Lotan Patil
P Manikandan
S Adita Prithika
Dabre Serina Patrick
Phundreimayum Tarique Ahmed
Nicolson Kumam
Keisham Ananta Singh
A Losa Lucy
Maibam Rhoades
Haobam Bidyarani
Lourembam Nirankumar Singh
Soibam Athoiba Singh
Ughade Supriya Prabhakar
Walko Priyanka Shivram
Laishangbam Chanu Sonia
Khushboo Jethanand Lakhani
Deepika Karmarkar
Aditi Karmarkar
Maibam Jotinkumar Singh
Neelam Joshi
Prem Mandel
D Souza Ashwin Ian Thomas
Ku Rucha Sanjay Sapkal
Saumya Tiwari
Niranjan S
Akshay Kumar
Adhishtha Bharat Parmar
Philip Lydia
Shubham Bisht
Anil Suthar
Chandak Namrata Santosh
Sreejith.S
Shubham Singh
Sonam Pandey
Nayak Pooja Bhanuprasad
Gaurav Kothiyal
Sonali Sunil Nagtode
Aparna C.M
Rashmi Gahtori
Priyanka Lakharwal
Shalini Jain
Kakde Parmeshwar Madhavrao
Shri Kant Yadav
Km Deepika Chauhan
Pankaj Saxena

1993-11-12
1993-11-03
1993-12-13
1993-12-13
1993-09-08
1994-02-18
1994-02-01
1994-02-27
1994-03-01
1994-03-30
1994-03-05
1994-01-02
1994-03-23
1994-03-10
1993-07-06
1993-05-11
1994-03-14
1994-01-12
1993-12-29
1993-12-29
1994-03-05
1994-04-27
1994-04-06
1993-08-14
1993-09-02
1995-01-01
1993-09-29
1994-11-02
1993-01-31
1994-02-25
1996-01-21
1994-10-11
1993-11-15
1993-08-08
1995-08-09
1994-07-01
1993-01-27
1995-01-30
1993-12-10
1993-06-19
1994-11-20
1992-06-14
1993-10-10
1993-10-29
1994-06-10
1995-02-10
1993-11-14

Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Maharashtra
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Karnataka
Uttaranchal
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Rajasthan
Maharashtra
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal

141/2011
142/2011
143/2011
144/2011
145/2011
146/2011
147/2011
148/2011
149/2011
150/2011
151/2011
152/2011
153/2011
154/2011
155/2011
156/2011
157/2011
158/2011
159/2011
160/2011
161/2011
162/2011
163/2011
164/2011
165/2011
166/2011
167/2011
168/2011
169/2011
170/2011
171/2011
172/2011
173/2011
174/2011
175/2011
176/2011
177/2011
178/2011
179/2011
180/2011
181/2011
182/2011
183/2011
184/2011
185/2011
186/2011
187/2011

Sandeep Phulera
Atul Bahuguna
Avinash Kumar
Nandita Pukhram
Nirmala Longjaim
Soibam Borish Singh
J C Chawngrolien
Syeda Ismat Shaheen Syed Sajid
Imran Aziz Opai
Zeba Sohel Khatri
Narwankar Saili
Neha Kamalkishore Pandit
Gentswell Pathaw
Pankaj Joshi
Shinde Dhanashri Prakash
Kalpana
Jubilee S. Dkhar
Rajat Sethi
Arif Sajad BS
Kabita Athokpam
Naorem Goutam Singh
Preetika Dhawan
Regina Chinneithem
Ranibala Thokchom
Mansi Arora
Ningthoujam Mangal Singh
Neelam Yadav
Arpita Mitra
Sijagurumayum Rohikanta Sharma
Athokpam Johnson Singh
SM Zarjish
Rogina Wangkheimayum
More Tejashree Anil
Juhi Purnanand Mishra
Kadam Minakshi Krishnath
Shumaila Shafique Ansari
Nishant Ray
Kangabam Soneja Devi
Pravin Kumar Choudhary
Adarsh Mittal
Adhikarimayum Deepak Sharma
Ritu Garg
Juhi Chaudhary
Megha Pandey
Dayananda Shamulailatpam
Kumari Yumnam Niraka Devi
Bishwaraj Sukham

1994-04-06
1995-06-20
1994-07-02
1994-02-15
1994-02-11
1993-03-08
1993-05-12
1994-06-17
1993-07-01
1993-11-07
1993-05-04
1994-07-02
1994-07-31
1994-07-01
1993-03-01
1995-04-13
1992-06-17
1993-08-18
1994-01-26
1994-02-21
1994-02-16
1993-07-31
1993-08-30
1993-12-15
1994-07-20
1994-02-16
1994-11-02
1994-02-27
1994-03-31
1994-02-02
1994-03-01
1994-02-04
1993-07-27
1993-09-24
1993-06-06
1994-04-19
1993-04-06
1994-03-26
1993-02-11
1992-10-26
1994-02-25
1992-11-11
1993-10-01
1993-11-19
1994-01-26
1994-03-02
1994-04-01

Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Meghalaya
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Meghalaya
Rajasthan
Manipur
Manipur
Manipur
CBSE
Manipur
Manipur
ICSE
Manipur
CBSE
CBSE
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
ICSE
Manipur
ICSE
ICSE
Manipur
CBSE
CBSE
CBSE
Manipur
Manipur
Manipur

188/2011
189/2011
190/2011
191/2011
192/2011
193/2011
194/2011
195/2011
196/2011
197/2011
198/2011
199/2011
200/2011
201/2011
202/2011
203/2011
204/2011
205/2011
206/2011
207/2011
208/2011
209/2011
210/2011
211/2011
212/2011
213/2011
214/2011
215/2011
216/2011
217/2011
218/2011
219/2011
220/2011
221/2011
222/2011
223/2011
224/2011
225/2011
226/2011
227/2011
228/2011
229/2011
230/2011
231/2011
232/2011
233/2011
234/2011

Chandam Harikishan Singh


Tophia Yumnam
Nandakumar Lourembam
Mayanglambam Banita Devi
Thongam Asha Devi
Ashish Dayanand Mishra
Manisha
Potteth Upasana Sasidharan
Ravindra Negi
Yogini Jayant Hatwalne
Atish Kumar Maurya
Km Susmita
Parul Gupta
Amreen
Anitta Mathew
Gulshan Ali
Dinesh Kumar
Mayanglambam Zerina Devi
Sandeep Kumar
Gauri Girish Khare
Rhea Palak Bakshi
Langpoklakpam Kishan Singh
Ashish Dhanotiya
Megha Pandey
Nidhi Raturi
Sundar Singh
Rakshith N
Yogita Maithani
Mukesh Mishra
Parsutkar Mahesh Minnath
Sandhya Bhatt
Rakesh Laxman Sakdasariya
Rajesh Shriram Bhagat
Km. Bushra
Akanksha Chaudhary
Ankita
Khaire Sandip Popat
Sheetal
Pradakshna
Chetna Taneja
Dalvie Sandnya Vinayak
Kanchan Dobriyal
Garima Pandey
Maindan Karan Shailesh
Tanuja
Lata
Behera Deepak Kumar Bhaskar

1994-03-31
1993-10-18
1994-04-01
1993-09-13
1993-02-03
1994-07-20
1994-10-12
1993-09-30
1994-08-06
1993-07-02
1994-09-17
1995-04-14
1993-08-20
1994-06-23
1993-07-28
1993-02-10
1993-05-23
1993-12-13
1995-07-17
1993-09-22
1993-10-31
1994-03-07
1993-04-05
1994-06-15
1994-11-04
1994-06-16
1993-02-02
1995-12-31
1994-05-04
1993-07-20
1995-07-24
1992-03-13
1993-10-18
1994-10-14
1994-09-01
1994-10-20
1993-05-12
1995-02-28
1992-12-07
1994-11-08
1993-07-11
1994-07-01
1995-02-09
1994-01-12
1995-08-02
1994-01-14
1993-06-10

Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Rajasthan
Manipur
Rajasthan
Maharashtra
ICSE
Manipur
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
CBSE
CBSE
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra

235/2011
236/2011
237/2011
238/2011
239/2011
240/2011
241/2011
242/2011
243/2011
244/2011
245/2011
246/2011
247/2011
248/2011
249/2011
250/2011
251/2011
252/2011
253/2011
254/2011
255/2011
256/2011
257/2011
258/2011
259/2011
260/2011
261/2011
262/2011
263/2011
264/2011
265/2011
266/2011
267/2011
268/2011
269/2011
270/2011
271/2011
272/2011
273/2011
274/2011
275/2011
276/2011
277/2011
278/2011
279/2011
280/2011
281/2011

Sagolsem Meiraba Singh Meitei


Ibotomba Sapam
Ashvini D. Jibhakate
Aditi Jayant Paranjape
Suthar Sushila Asuram
Rucha Dinesh Manvatkar
Anjum Aara
Lourembam Frieny
Ningthoujam Dinesh Singh
Niranjan Seram
Lairellakpam Anju Chanu
Abhishek Joshi
Konsam Memthoi Chanu
Parmar Avni Paresh
Ku. Shilpa Nepal Borkar
Kapil Chauhan
Sanjay Kumar
Gurpreet Kaur
Rangkordor David Nongdhar
Ruby Priya
Ph Vahgunnei Singsit
Huidrom Sarjubala Devi
Anandi Yengkhom
Nahakpam Surjit
Robert Oinam
Ningombam Tony Singh
Ahanthem Dyem Singh
Ammara Kulsum P.C
K. Padmaroopa
Shivali Banerjee
Pritam Jyoti Borah
Dheerendra Kumar Binwal
Manoj Chandra Sorari
Shibani Ngangbam
Roma Ranjan
Priya Wahengbam
Khadgir Rahul Baburao
Bisen Omeshwari Yadorao
Komal Methi
Km Lata Yadav
Nikita Jayant Sabnis
Rajkumari Moli Devi
Amit Pokhriyal
Dheeraj Danu
Rahul Biswas
Mohit Kunwar
Irengbam Romen Singh

1992-07-05
1994-04-10
1993-08-10
1993-03-14
1995-09-24
1993-02-12
1995-01-10
1994-04-01
1993-02-01
1994-02-13
1993-03-11
1993-08-12
1994-01-10
1993-04-22
1994-01-27
1995-04-21
1993-04-20
1994-06-08
1992-08-02
1994-09-08
1993-10-18
1994-02-02
1994-01-22
1994-03-26
1993-02-08
1994-03-03
1994-03-23
1994-01-20
1994-06-03
1993-02-09
1994-01-31
1994-10-21
1993-05-01
1994-01-09
1993-07-07
1994-03-28
1993-12-02
1994-04-06
1995-07-11
1994-10-04
1993-09-17
1994-03-22
1994-09-01
1994-02-28
1992-12-22
1994-07-10
1994-02-01

Manipur
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Bihar
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Madhya Pradesh
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Punjab
Meghalaya
Punjab
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Tamil Nadu
Tamil Nadu
ICSE
Assam
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
CBSE
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Rajasthan
Uttaranchal
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
ICSE
Uttaranchal
Manipur

282/2011
283/2011
284/2011
285/2011
286/2011
287/2011
288/2011
289/2011
290/2011
291/2011
292/2011
293/2011
294/2011
295/2011
296/2011
297/2011
298/2011
299/2011
300/2011
301/2011
302/2011
303/2011
304/2011
305/2011
306/2011
307/2011
308/2011
309/2011
310/2011
311/2011
312/2011
313/2011
314/2011
315/2011
316/2011
317/2011
318/2011
319/2011
320/2011
321/2011
322/2011
323/2011
324/2011
325/2011
326/2011
327/2011
328/2011

Sonawane Dipti Bhikan


Pavana Devassykutty
Sanjenbam Amarjeet Singh
Nameirakpam Sunny Meitei
Govind Singh
Rajini/Rajni Bala
Sakshi Jaiswal
Poonam Ramola
Vivek Patel
Vimlesh Bijalwan
Dwarika Prasad
Manisha Pant
Kumari Mohita
Nidhi Mishra
Richa Shukla
Sri Pragyan Phukan
Renu Suyal
Aparna Pradeep V.K
Km. Neha Chauhan
Ayush Negi
Shaikh Adiba Iqbal
Adhitya Pavithran
Sreekuttan S.H
Anuj Bafila
Darshan D
Km Neha Arya
Km Mamta
Kothari Ankita Bansilal
Shyoji Ram Jakhar
Himanshu Joshi
Km Unnati Rawat
Gunjan Bansal
Sakshi Gairola
Momin Nida Parvez
Vivek Singh
Bindu
K S Mishael Themnganing
Shashank Shekhar
Laishram Prabin Singh
Takhellambam Gitanjali
Yedewar Pranjali Gurudas
Sanghini Vasant Meshram
Yashwant Kerba Chougale
Jawadekar Shreeram Bhaskar
Sandhiya R
S Shrimathi
Chhaya Prajapati

1994-04-20
1993-06-15
1994-04-01
1994-03-20
1995-02-15
1994-07-04
1995-03-22
1994-01-01
1995-07-06
1993-12-05
1995-06-04
1995-07-15
1993-06-25
1994-02-01
1995-01-20
1994-01-01
1994-06-07
1993-05-13
1993-09-07
1994-10-09
1993-09-19
1993-07-29
1993-07-08
1994-07-07
1993-06-02
1994-07-01
1995-07-15
1993-08-19
1994-09-13
1995-04-10
1994-06-15
1993-06-29
1993-03-27
1993-08-21
1995-05-03
1993-12-27
1994-03-01
1995-07-01
1994-03-03
1993-02-19
1993-08-16
1993-09-22
1993-08-02
1994-01-08
1994-09-12
1994-04-01
1994-02-22

Maharashtra
Kerala
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Punjab
Uttaranchal
Assam
Uttaranchal
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Kerala
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
ICSE
Maharashtra
Uttaranchal
Punjab
Manipur
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Tamil Nadu
Tamil Nadu
Uttaranchal

329/2011
330/2011
331/2011
332/2011
333/2011
334/2011
335/2011
336/2011
337/2011
338/2011
339/2011
340/2011
341/2011
342/2011
343/2011
344/2011
345/2011
346/2011
347/2011
348/2011
349/2011
350/2011
351/2011
352/2011
353/2011
354/2011
355/2011
356/2011
357/2011
358/2011
359/2011
360/2011
361/2011
362/2011
363/2011
364/2011
365/2011
366/2011
367/2011
368/2011
369/2011
370/2011
371/2011
372/2011
373/2011
374/2011
375/2011

Shailendra Singh
Ashish Ramola
Deepak Thapliyal
Aparna R
Bhuwan Singh Rautela
Ishu Garg
Deeksha Agrawal
Rahul Bhandari
Ansari Sana Mohd Yusuf
Sylvia Yumlembam
Kale Shweta Vinod
Ankit
Sandeep Semwal
Meenakshi Bajeli
Soni Bhandari
Km Priyanka Painuly
Saroj Yadav
Shweta Shashikant Patel
Asem Manikanta Meitei
Maibam Govind Singh
Sonu Anamika
Asif Hussain
Momin Sameera Bano Mohd. Rafique
Anil Rautela
Oinam Johnson Singh
Angom Roshna
Lalboi Chin Mangte
Maisnam Birjit Singh
Subhash Singh
Neelam Pandey
Miss Khangembam Babina Devi
Km Anju
Aarushi Sharma
Manasa D A
Kiran Raturi
Mrinalini Luthra
Keinoumayum Sajida
Vineet Bisht
Abhishek Singh
Shashikanta Keisham
Rashmi S
Rohit Thapliyal
Lathewdeipor Shadap
Rakesh Bhandari
Km Deeksha
Shivram Singh Panwar
Debdip Brahma

1994-12-07
1993-08-08
1994-05-30
1994-05-05
1994-10-16
1994-03-04
1994-07-08
1992-12-03
1993-10-04
1994-01-01
1994-06-01
1994-09-09
1994-10-18
1994-01-11
1994-06-03
1994-10-05
1994-06-30
1992-07-25
1994-02-11
1994-04-01
1993-04-17
1994-02-11
1994-08-03
1994-09-22
1994-03-15
1993-03-15
1993-04-18
1994-04-01
1995-07-05
1994-09-22
1993-05-03
1993-04-16
1993-09-09
1993-10-13
1995-01-01
1993-04-14
1994-03-03
1994-10-01
1993-03-21
1994-02-02
1992-10-30
1994-04-14
1992-10-27
1994-07-19
1994-07-28
1995-09-19
1993-01-17

Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Kerala
Uttaranchal
Punjab
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Manipur
Maharashtra
Haryana
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Manipur
Manipur
CBSE
Manipur
Maharashtra
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Punjab
Karnataka
Uttaranchal
CBSE
Manipur
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Manipur
Karnataka
Uttaranchal
Meghalaya
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE

376/2011
377/2011
378/2011
379/2011
380/2011
381/2011
382/2011
383/2011
384/2011
385/2011
386/2011
387/2011
388/2011
389/2011
390/2011
391/2011
392/2011
393/2011
394/2011
395/2011
396/2011
397/2011
398/2011
399/2011
400/2011
401/2011
402/2011
403/2011
404/2011
405/2011
406/2011
407/2011
408/2011
409/2011
410/2011
411/2011
412/2011
413/2011
414/2011
415/2011
416/2011
417/2011
418/2011
419/2011
420/2011
421/2011
422/2011

Sonali Kakkar
Sushma Kholiya
Bhani Kongkham
Maneesha Shahi
Tanuja Gariya
Km Nidhi
Suraj Bisht
Shobhit Giri
Pradeep Singh
Manish Miyan
Pooja
Deepa Bisht
Pooja Bhatt
Pramila Panwar
Mr Tyrchain Mitre Lipon
Seema Joshi
Chongtham David
Deepak Oli
Anand Kumar Prajapati
Kamal Pant
Ananda Oinam
Gold Belsi.G
Sonam Bisht
Nongmeikapam Gyanjit
Rameeja T Abdul Rasheed
Gupta Amit Suresh
Shubham Bisht
Abhinav Verma
Prashant Priyadarshi
Deshpande Shashank Shailesh
Kriti Sharma
Rakh Priyanka Gorakh
Payal Prasad Deshpande
Boris Mandingbam
Aakarshi Agarwal
Sheetal
Khaidem Niladhaja Singh
Indivar Nambam
Pukhrambam Anjana
Pranav Tripathi
Yaiphaba Irengbam
Agarwal Sheena Mukesh
Khumbongmayum Hemchand Singh
Nidhi
Sabir Hussain
Rinipriya Kongkham
Kamalnayan Kharbhan Chauhan

1994-09-12
1994-05-01
1994-02-15
1994-06-04
1994-08-28
1994-12-02
1995-07-10
1994-07-06
1994-07-01
1994-09-05
1994-06-14
1992-06-28
1995-10-19
1994-08-15
1992-10-30
1994-04-08
1992-08-10
1994-12-11
1994-11-21
1994-04-25
1994-03-28
1994-07-15
1994-09-03
1994-04-01
1993-11-11
1993-12-18
1994-09-13
1993-09-20
1993-02-09
1993-06-19
1994-01-25
1993-07-11
1993-06-23
1994-01-01
1992-10-21
1995-05-15
1994-03-06
1994-02-14
1994-02-14
1994-02-27
1994-03-05
1994-01-18
1993-12-26
1995-04-21
1994-07-02
1994-02-10
1992-11-15

Punjab
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Meghalaya
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Uttaranchal
Manipur
Tamil Nadu
Uttaranchal
Manipur
CBSE
Maharashtra
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Bihar
Maharashtra
Punjab
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
ICSE
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Manipur
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Maharashtra

423/2011
424/2011
425/2011
426/2011
427/2011
428/2011
429/2011
430/2011
431/2011
432/2011
433/2011
434/2011
435/2011
436/2011
437/2011
438/2011
439/2011
440/2011
441/2011
442/2011
443/2011
444/2011
445/2011
446/2011
447/2011
448/2011
449/2011
450/2011
451/2011
452/2011
453/2011
454/2011
455/2011
456/2011
457/2011
458/2011
459/2011
460/2011
461/2011
462/2011
463/2011
464/2011
465/2011
466/2011
467/2011
468/2011
469/2011

Joyal Mary Shajan


Hema Rajkumari
Aastha Anand
Disha Dalakoti
Neetu Pant
Rajat Arora
Margareth Khuraijam
Brahmacharimayum Rosylinda Devi
Ankit Jagwan
Amandeep
Shyamala Pai A
Anusha
Pawan Kumar Punetha
Monika Nandkishor There
S Srinithi
Mohit Amoli
Rajan Belwal
Km Dolly Chaudhary
Sandeep Singh
Km Soni
Silpa K S
Sonia Mairembam
Sudha Bind
Shikha Pandey
Shanti Bisht
Ayushi Agarwal
Nair Vidya Gopalkrishnan
Ahuja Vinita Ashokkumar
Nidhi
Shivang Goyal
Shubham Bisht
Rajkumar Somokanta Singh
Drishti Bhatia
Bhagwan Singh
Asmita Mishra
Laishram Saviourna Chanu
Gaurav Anand
Arpit Sah
N Padmaja
Yanglem Dimpy Devi
Deepthy Maria M T
Naykodi Apeksha Shrihari
Km Rashmi
Devesh Chandra
Vaibhav Shukla
Ajay Shankar Bangwal
Yumnam Dhaneshwor Singh

1993-07-07
1993-03-22
1993-03-28
1993-10-01
1994-12-04
1993-12-20
1993-09-16
1993-02-23
1995-12-30
1993-03-13
1993-03-27
1993-12-05
1993-06-26
1993-12-31
1993-12-20
1994-04-20
1994-08-10
1994-07-13
1994-05-08
1995-07-05
1993-07-30
1993-03-31
1995-07-24
1995-09-23
1994-07-08
1994-10-07
1993-12-12
1993-08-12
1995-05-02
1993-11-23
1995-07-21
1994-02-25
1993-09-27
1994-06-20
1995-10-08
1994-03-02
1995-01-04
1995-08-02
1993-11-21
1993-03-03
1993-06-22
1993-11-27
1995-02-03
1995-03-02
1993-11-13
1996-09-24
1994-04-01

Kerala
Manipur
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Punjab
Karnataka
Karnataka
Uttaranchal
Maharashtra
Tamil Nadu
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Kerala
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Manipur
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Tamil Nadu
Manipur
Kerala
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Manipur

470/2011
471/2011
472/2011
473/2011
474/2011
475/2011
476/2011
477/2011
478/2011
479/2011
480/2011
481/2011
482/2011
483/2011
484/2011
485/2011
486/2011
487/2011
488/2011
489/2011
490/2011
491/2011
492/2011
493/2011
494/2011
495/2011
496/2011
497/2011
498/2011
499/2011
500/2011
501/2011
502/2011
503/2011
504/2011
505/2011
506/2011
507/2011
508/2011
509/2011
510/2011
511/2011
512/2011
513/2011
514/2011
515/2011
516/2011

Ashish Upadhyay
Khundrakpam Milan Singh
Devki Nandan
Ravi Baluni
Km Pratiksha Joshi
Kamna Pradip Laghate
Letitia Grace Blah
Deepak Chandra Bhatt
Yashodhar Bhatt
Pooja Shrikant Deshpande
Bagali Ashwini Suresh
Salunke Swati Bansi
Km Bhawana
Mahesh Purohit
Gokul Kandpal
Khagendra Joshi
Monika Rawat
Tanuja Karki
Jyoti Sharma
Akshay Kumar
Karishma Rawat
Rajni Bisht
Divakar Shukla
Aayasha Negi
Akhilesh Kumar Tiwari
Anita Melkani
Shruthi A
Gurpreet Kaur
Megha Joshi
M Naslun Subitha
Princee Shukla
Mr. Sourabh Saini
Saba Samreen Mohd Aminurehman
Km Manisha Markana
D. Cathrin Kiruba
Laishram Dayarani Devi
Sayantani Ghosh
Sanasam Swamikanan Singh
Dhomse Gaurav Bhaulal
Shailesh Kukreti
Amit Kumar Paswan
Chavan Aniket Vinayakrao
Pankaj Singh Rawat
Bhaskar Bhatt
Nandakumar Yumnam
Shivani Negi
Bavlekar Rupesh Kailas

1994-05-26
1994-01-03
1992-08-08
1994-07-10
1995-03-01
1993-12-29
1993-08-15
1994-12-22
1994-05-11
1994-08-01
1993-09-05
1993-08-05
1994-05-15
1994-04-07
1995-05-01
1994-06-28
1994-08-17
1995-05-20
1994-04-23
1995-06-30
1995-04-05
1994-12-03
1993-11-08
1996-06-07
1995-08-07
1994-09-08
1993-05-01
1993-08-23
1994-07-13
1994-06-27
1994-09-16
1994-07-06
1993-06-27
1994-01-30
1994-06-12
1994-01-01
1992-10-13
1994-02-05
1993-08-30
1994-08-27
1992-01-04
1993-12-15
1994-07-15
1993-08-29
1994-03-17
1995-06-15
1993-05-06

Uttar Pradesh
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Meghalaya
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Punjab
Uttaranchal
Tamil Nadu
ICSE
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Tamil Nadu
Manipur
ICSE
Manipur
Maharashtra
Uttaranchal
Jharkhand
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Maharashtra

517/2011
518/2011
519/2011
520/2011
521/2011
522/2011
523/2011
524/2011
525/2011
526/2011
527/2011
528/2011
529/2011
530/2011
531/2011
532/2011
533/2011
534/2011
535/2011
536/2011
537/2011
538/2011
539/2011
540/2011
541/2011
542/2011
543/2011
544/2011
545/2011
546/2011
547/2011
548/2011
549/2011
550/2011
551/2011
552/2011
553/2011
554/2011
555/2011
556/2011
557/2011
558/2011
559/2011
560/2011
561/2011
562/2011
563/2011

Shrikant Satish Londhe


Abhay Kumar Nayak
Prachi Mohallal Chawala
Shikha Anilkumar Lalwani
Anuradha Chakraborty
Meenakshi Lakhera
Manmohan Singh Chouhan
Lokesh Pandey
M Varun
Shipra Roy
Irungbam Famous Singh
Okram Homeshwar Singh
Shaikh Ummehani
Punyashree Laishram
Shougaijam Kevendish Singh
Laipubam Fabina Sharma
Rajesh Konsam
Amar Ningthoujam
Himani Madaan
Ankita Panwar
Sanasam Purnima Devi
Shijagurumayum Devakanta Sharma
Okram Surjit Kumar Singh
Jyoti Kandpal
Radha
Anuj Kumar Garg
Manas Pant
Sanjay Singh Negi
Rahul Singh Negi
Akhilesh Negi
Sushmitha P
Pankaj Singh Rana
Km Vidhu Singh
Km Vandana Bartwal
Oshin Atul Sharma
Naziya Kausar Shafeeque Ahmed
Md. Khurshid Alam
Telheiba Rajkumar
Deepjyoti Biswas
Parichay Mazumdar
Aparna Ramesh
Suman Lata
Parneet Kaur Hans
Km Neha Yadav
Km. Ranjana Bartwal
Bal Krishn Vaishnav
Bhupendra Chauhan

1994-01-02
1994-01-10
1993-05-25
1994-01-04
1992-10-22
1995-01-02
1995-09-15
1993-12-12
1993-01-14
1992-11-21
1994-03-09
1994-04-01
1994-03-10
1994-02-23
1994-03-06
1993-02-17
1994-02-19
1993-03-01
1993-06-10
1994-07-03
1994-02-01
1994-03-06
1994-04-01
1994-12-19
1994-09-02
1994-09-21
1995-11-08
1994-06-26
1995-08-02
1995-06-26
1993-08-14
1994-12-08
1994-07-22
1993-06-14
1993-06-09
1993-07-08
1994-03-09
1994-03-06
1991-11-23
1994-05-17
1993-03-13
1994-02-02
1993-12-03
1995-06-07
1994-04-16
1994-08-05
1994-08-18

Maharashtra
CBSE
Maharashtra
Maharashtra
Assam
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
CBSE
Manipur
Manipur
Maharashtra
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
CBSE
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Tamil Nadu
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Manipur
Nagaland
CBSE
CBSE
CBSE
Punjab
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Uttaranchal

564/2011
565/2011
566/2011
567/2011
568/2011
569/2011
570/2011
571/2011
572/2011
573/2011
574/2011
575/2011
576/2011
577/2011
578/2011
579/2011
580/2011
581/2011
582/2011
583/2011
584/2011
585/2011
586/2011
587/2011
588/2011
589/2011
590/2011
591/2011
592/2011
593/2011
594/2011
595/2011
596/2011
597/2011
598/2011
599/2011
600/2011
601/2011
602/2011
603/2011
604/2011
605/2011
606/2011
607/2011
608/2011
609/2011
610/2011

Preeti Pant
Silky
Hidam Shantikishwor Singh
Nisha Negi
Yash Sood
Hitesh Singh Bisht
Pradeep Kumar Kushwaha
Rahul Gosain
Rajat Tiwari
Titas Dutta
Ipsita Datta
Hidam Kenedy Singh
Hemjit Ningthoujam
Keshav Kumar
Pushpendar Garg
Ankit Dhanuka
Km Deepika Kanyal
Sooraj M
Km Kavita Barthwal
Umesh Chandra Atwal
Vimal Rawat
Shivangi Sharma
Pratibha
Abhishek Raj
Ravi Joshi
Shamna M S
Brijesh Rawat
Manaam Asra
Anna Heba Chakkunny
Ms Farzana Begum
Amal Jahan C S
Harvindra Singh
Manish
Patil Smita Mallikarjun
Umakant Sonkar
Shiva Sriram
Asma Badruddoja
Lalit Singh
Sneha Maruti Kumbhar
Km Priya Srivastav
Neelam Sharma
Darshan Yadav
Suchita Kandpal
Amanpreet Kaur
Sachin Kumar
Vrinda Narayanan P
Maneesha.C

1995-06-26
1993-07-11
1994-03-03
1995-01-19
1993-08-25
1994-06-14
1995-10-30
1994-07-05
1995-04-13
1992-12-19
1993-12-10
1994-02-24
1994-04-01
1995-07-05
1996-01-01
1993-12-13
1995-01-16
1993-03-06
1993-11-18
1994-09-28
1994-03-20
1994-01-20
1995-09-21
1994-11-12
1994-07-02
1994-01-24
1993-11-03
1993-04-15
1992-10-08
1992-07-24
1994-04-09
1992-06-05
1994-10-29
1994-04-02
1994-06-08
1992-11-24
1993-07-02
1995-08-25
1993-05-28
1994-07-15
1993-10-16
1993-12-04
1994-04-21
1994-02-13
1994-07-01
1993-10-08
1993-12-22

Uttaranchal
Punjab
Manipur
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttar Pradesh
ICSE
CBSE
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Rajasthan
CBSE
Uttaranchal
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Punjab
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Kerala
Uttaranchal
Karnataka
Kerala
Nagaland
Kerala
Uttaranchal
Haryana
Maharashtra
Chhattisgarh
Goa
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Uttar Pradesh
Rajasthan
Haryana
Uttaranchal
Punjab
Uttaranchal
CBSE
Kerala

611/2011
612/2011
613/2011
614/2011
615/2011
616/2011
617/2011
618/2011
619/2011
620/2011
621/2011
622/2011
623/2011
624/2011
625/2011
626/2011
627/2011
628/2011
629/2011
630/2011
631/2011
632/2011
633/2011
634/2011
635/2011
636/2011
637/2011
638/2011
639/2011
640/2011
641/2011
642/2011
643/2011
644/2011
645/2011
646/2011
647/2011
648/2011
649/2011
650/2011
651/2011
652/2011
653/2011
654/2011
655/2011
656/2011
657/2011

Anju Surendranath
Calvin Nongmeikapam
Shobhitha
Km. Shivangi
Km Himani
Aishwarya S
Geeta Kandpal
S Bhagyashree
Sachin Srivastava
Rubal Thapliyal
Bijoylakhi Gogoi
Neelu Mewal
Rajat Goyal
Dheeraj Kumar Fulara
Clinton Savio Fernandes
Ravi Rathore
Shubham Garg
Nikhil Kanojia
Andria Jesmarose Crasta
Manpreet Kaur
Sandhya G.A
Anurag Singh
Samreen Bano Ab Rasheed
Rubeesa Akbar L
Lupamudra Rajkhowa
Subodh Narayan
Manish
Manisha Majila
Anita D Souza
Purbasha Nandi
Khamer Zafron
Ajal Goyal
Jaspreet Singh Aulakh
Shivani Kala
Thongam Tingku Singh
Swati Rohilla
Pankaj Tewari
Saurabh Chandra Kandpal
Aishwarya V Sharma
Sampat Ram Meena
Sushil Singh Panwar
Pradeep Nautiyal
Tanveer Asif
Km Archana Yadav
Miss Kachare Supriya Ashok
Gaurav Kandpal
Surbhi Chaba

1994-01-21
1994-03-02
1993-06-06
1995-01-30
1993-12-03
1993-11-27
1994-05-16
1994-05-21
1996-03-27
1994-07-05
1992-11-23
1994-05-12
1994-07-10
1994-11-08
1993-10-30
1993-10-15
1994-04-15
1993-11-28
1993-06-29
1993-07-02
1994-01-23
1994-11-29
1993-03-20
1993-03-26
1993-08-10
1995-01-29
1994-04-25
1994-07-22
1993-05-08
1993-03-09
1993-01-01
1993-07-19
1994-06-02
1994-07-04
1994-03-04
1994-02-11
1994-10-13
1994-09-14
1993-08-03
1994-09-10
1994-11-23
1994-10-12
1995-07-04
1993-08-10
1993-08-02
1995-01-16
1993-09-28

Kerala
Manipur
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Karnataka
Uttar Pradesh
Uttaranchal
Assam
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
CBSE
Karnataka
Punjab
Karnataka
ICSE
Maharashtra
Kerala
Assam
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Karnataka
ICSE
Karnataka
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Maharashtra
Uttaranchal
Punjab

658/2011
659/2011
660/2011
661/2011
662/2011
663/2011
664/2011
665/2011
666/2011
667/2011
668/2011
669/2011
670/2011
671/2011
672/2011
673/2011
674/2011
675/2011
676/2011
677/2011
678/2011
679/2011
680/2011
681/2011
682/2011
683/2011
684/2011
685/2011
686/2011
687/2011
688/2011
689/2011
690/2011
691/2011
692/2011
693/2011
694/2011
695/2011
696/2011
697/2011
698/2011
699/2011
700/2011
701/2011
702/2011
703/2011
704/2011

Utkarsh Gupta
Km Pragya Shakya
Jitendra Singh Rathor
Oinam Nilbir Singh
Ankit Chand
Gaurav Bhatt
Shubham Singh
Rajesh Pant
Bhupal Singh Rawat
Priyanka Agarwal
Afsana
Anushree R
Akash K S
Neha Walia
Iffath Ayesha
Deepa Khatri
Navraj Singh Bora
Ayushi Singhal
Sumit Kharkwal
Rohit Whishow
Ravi Malik
Supriya A Hait
Km. Prerana
Maneesha Tewari
Nitesh Rawat
Km Hema Rautela
Wangkhem Opensana Singh
Priyanka
Ashvini Dilip Bambal
Amit Bijlwan
Ajay Bisht
Pradhi
Manish Pandey
Jagjeet Kaur
Vipin Singh
Wagle Pratik Kanteshwar
Harpreet Kaur
Priya Yadav
Ved Prakash
Leishangthem Lamyanba Meitei
Ramesh Singh Bisht
Heikrujam Prasanjeet
Ankita Sharma
Kartik Kumar
Bulbul
Mridul Kishor Pandey
Shivali Bansal

1992-10-06
1994-11-22
1993-07-30
1994-02-14
1995-07-01
1994-06-20
1992-03-12
1994-06-08
1993-11-03
1994-03-31
1994-01-13
1993-10-20
1993-08-01
1993-09-21
1993-10-05
1993-08-06
1993-06-22
1993-11-09
1994-06-21
1994-10-11
1994-03-10
1993-09-05
1995-07-16
1992-08-28
1995-05-11
1995-03-18
1994-03-26
1995-10-20
1993-12-25
1995-09-06
1993-04-15
1993-12-09
1995-04-04
1994-10-28
1992-10-01
1993-09-12
1993-10-01
1994-02-19
1994-06-22
1994-02-10
1994-03-30
1994-03-21
1994-11-14
1994-07-05
1995-11-10
1995-01-25
1993-09-12

ICSE
Uttar Pradesh
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Rajasthan
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
Maharashtra
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Rajasthan
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Punjab
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Uttar Pradesh
Punjab

705/2011
706/2011
707/2011
708/2011
709/2011
710/2011
711/2011
712/2011
713/2011
714/2011
715/2011
716/2011
717/2011
718/2011
719/2011
720/2011
721/2011
722/2011
723/2011
724/2011
725/2011
726/2011
727/2011
728/2011
729/2011
730/2011
731/2011
732/2011
733/2011
734/2011
735/2011
736/2011
737/2011
738/2011
739/2011
740/2011
741/2011
742/2011
743/2011
744/2011
745/2011
746/2011
747/2011
748/2011
749/2011
750/2011
751/2011

Sorabh Goyal
Yanglem Mary
Anand
Tanuja Joshi
Akanshu Chauhan
Ganesh Kiran Vaidya
Khundongbam Premita Devi
Ms. Sapna Sharma
Puneet Chopra
Syam Kumar.R
Kennedy Sanabam
Komal Jaiswar
Nitika Dham
Khan Neha Anjum Ashfaque Ahmad
Akoijam Bajeshwor Singh
Mridula Bisht
Sachin Kumar
Himanshu Chauhan
Anuj
Kanika Chauhan
Sohan Lal
Sadhana Singh
Jaydeep Singh
Shalini Mishra
Waikar Nayana Bharat
Manisha
Akshay Kumar Chauhan
Ashok Kumar Nautiyal
Laishram Bidyaraj Singh
Pawan Atkari
Mehroosh Fatema
Md Sarif Hussain
Philem Dolly Devi
Sharmistha Das
Shashikala Bisht
Kale Abhijeet Jaysingrao
Priyanka Yadav
Priyanka Mittal
Sindhu R Udupa
Pukhrambam Khogendro Singh
Supreetha G.S
Shikha Gupta
Rakesh Kumar Pandey
Nitin Joshi
Naorem Amar Singh
Gaurav Agarwal
Loitongbam Renubala Chanu

1993-04-22
1993-03-03
1994-12-27
1994-12-03
1994-06-05
1994-04-17
1994-02-05
1995-06-11
1993-07-16
1993-09-08
1994-02-14
1994-07-11
1993-11-24
1993-09-06
1994-02-01
1993-08-19
1994-06-02
1995-10-10
1995-02-04
1993-09-11
1994-01-06
1996-03-05
1993-02-07
1995-04-14
1993-09-02
1994-07-12
1994-07-23
1996-02-08
1994-02-03
1995-02-13
1993-12-09
1993-03-05
1992-03-18
1993-08-19
1995-06-12
1994-05-09
1994-02-19
1992-12-26
1993-09-03
1994-03-30
1993-08-29
1993-04-23
1994-07-05
1995-03-16
1994-03-10
1993-03-09
1994-02-06

Madhya Pradesh
Manipur
Haryana
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Manipur
Rajasthan
CBSE
Kerala
Manipur
Uttaranchal
Punjab
Maharashtra
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Haryana
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Maharashtra
Punjab
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
CBSE
Manipur
Manipur
ICSE
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
CBSE
Karnataka
Manipur
Karnataka
Punjab
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
CBSE
Manipur

752/2011
753/2011
754/2011
755/2011
756/2011
757/2011
758/2011
759/2011
760/2011
761/2011
762/2011
763/2011
764/2011
765/2011
766/2011
767/2011
768/2011
769/2011
770/2011
771/2011
772/2011
773/2011
774/2011
775/2011
776/2011
777/2011
778/2011
779/2011
780/2011
781/2011
782/2011
783/2011
784/2011
785/2011
786/2011
787/2011
788/2011
789/2011
790/2011
791/2011
792/2011
793/2011
794/2011
795/2011
796/2011
797/2011
798/2011

Siddharth Srivastava
Reena S Mishra
Raut Sandip Prakash
Irshad Mohd
Km Nazma
Amit Kumar
Priyanshu Chauhan
Shanmugapriya P
Ashutosh Bhatt
Purashri Basyach
Bhaskar Rochak
Vishal Taneja
Kalpana Gauniyal
Somesh Singh Negi
Fathima R
Pillai Aishwarya Ravindra
Ruparel Akshay Deepak
Neikholhing Vaiphei
R Gowthami
Abinash Barthakur
Himanshu Prajapati
Bidyut Jyoti Saikia
Manasa C Tantry
Rashmi Kala
Gaurav Saini
Diksha Jain
Pepin Oinam
Joyprakash Maibam
Basant Singh Chauhan
Arshdeep Kaur
Karthik H.J
Devendra Kumar Shukla
Nishant Nair
Geo Sunny
Ngangom Ziny Devi
Chetna Sood
Aswathi B Nair
Arun Kumar
Reena Negi
Himanshu Shekhar
Jadhav Swarup Ramchandra
Burde Ameya Shubhang
Rishabh Saxena
Anurag Gaur
Deepak Singh Rawat
Sumegha Premchandar
Sonia Verma

1993-08-30
1994-07-14
1993-07-24
1994-11-29
1993-11-29
1994-07-20
1994-08-25
1993-12-10
1995-08-16
1993-08-04
1994-02-11
1993-11-02
1995-06-05
1994-04-26
1993-10-09
1993-12-07
1993-06-25
1994-03-03
1994-02-24
1992-11-19
1995-12-30
1994-03-01
1993-07-20
1994-02-04
1994-08-08
1994-04-01
1994-01-15
1994-03-12
1994-02-02
1993-11-28
1993-09-05
1994-07-01
1993-08-16
1993-11-16
1994-03-22
1994-07-02
1993-04-20
1995-07-20
1993-07-12
1993-10-15
1994-02-21
1994-01-01
1993-10-11
1994-01-24
1994-06-20
1993-11-09
1994-05-05

CBSE
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Assam
CBSE
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Kerala
Maharashtra
Maharashtra
Manipur
Tamil Nadu
Assam
Uttaranchal
Assam
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
Punjab
Manipur
Manipur
Uttaranchal
Punjab
Kerala
Uttaranchal
Maharashtra
Kerala
Manipur
Punjab
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
CBSE
Uttar Pradesh
Uttaranchal
ICSE
Punjab

799/2011
800/2011
801/2011
802/2011
803/2011
804/2011
805/2011
806/2011
807/2011
808/2011
809/2011
810/2011
811/2011
812/2011
813/2011
814/2011
815/2011
816/2011
817/2011
818/2011
819/2011
820/2011
821/2011
822/2011
823/2011
824/2011
825/2011
826/2011
827/2011
828/2011
829/2011
830/2011
831/2011
832/2011
833/2011
834/2011
835/2011
836/2011
837/2011
838/2011
839/2011
840/2011
841/2011
842/2011
843/2011
844/2011
845/2011

Taarun Lourembam
Km Sudipta
A. Tenison Singha
Namra Zia Khan
Athili Leshini
Jaya Saini
Tanuja Joshi
Jagriti Sahu
Yogeshwari
Shiv Prasad Manori
Anjali Panwar
Vaishali Devi
Harish Pant
Dinesh Singh Bisht
Manpreet Kaur
Sarika Dhiman
Shreyash Rawat
Manauwar Ali Ansari
Ganesh Harish Chandra Jadhav
Atom Panzemba Mangang
Sujit Kumar Deb
Zeba Fatima
Moina Parveen Maqbool Ahmad Ansari
Sonam Tiwari
Abhinav Chaturvedi
Pawan Chand
Gajendera Singh Negi
Sandeep Semwal
Gaurav Kandari
Manish Pokhriyal
Shardendu Gairola
Nikita Chauhan
Muniur Rahman
Pankaj Joshi
Durgam Balu Mahender
Bharti Chand
Ajay Singh Rawat
Amita Danu
Gaurav Rana
Bhupendra Singh Chauhan
Ningthoujam Dineshwori Devi
Bibatsu Salam
Rubiya Ahmedi
Longjam Athouba Meetei
Rashi Khandelwal
Navaneeth C C
Bhanu Priya S

1994-03-31
1995-07-04
1993-01-09
1993-02-14
1993-08-06
1994-10-14
1994-05-17
1993-07-07
1993-08-23
1993-02-19
1995-04-03
1994-07-01
1993-04-02
1994-01-17
1994-06-21
1993-08-04
1995-06-14
1994-06-16
1991-11-08
1994-04-01
1993-04-12
1992-10-25
1994-01-18
1994-10-13
1994-07-12
1995-01-02
1995-06-16
1994-07-24
1994-09-03
1993-03-09
1995-07-01
1994-10-24
1993-03-04
1993-07-01
1992-08-18
1992-07-01
1992-03-17
1992-12-26
1993-07-01
1993-06-13
1992-12-04
1992-02-01
1993-03-01
1993-04-01
1992-10-26
1994-03-04
1992-11-01

Manipur
Uttaranchal
Mizoram
ICSE
Manipur
Haryana
Uttaranchal
Chhattisgarh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttar Pradesh
Maharashtra
Manipur
Nagaland
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Uttaranchal
Andhra Pradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Manipur
Manipur
Manipur
Manipur
CBSE
CBSE
Karnataka

846/2011
847/2011
848/2011
849/2011
850/2011
851/2011
852/2011
853/2011
854/2011
855/2011
856/2011
857/2011
858/2011
859/2011
860/2011
861/2011
862/2011
863/2011

Jalaj Chhabra
Shruti Gupta
Abhishek Raj
Toshaniwal Meghesh Sushil
Miheer Dewaskar
Pankaj Kumar H Maurya
Khyati Agarwal
Thakre Vishal Vinay
Ghiya Dhruv Pramod
Patil Aashish Raosaheb
Jaya Tiwari
Akshit Johri
S. Ashwath Balaje
Tanvi Taparia
Dhruvesh Parikh
Pranjal Kumar
Shashank Gupta
Animesh Das

1993-07-05
1994-04-20
1993-06-25
1994-03-24
1993-12-17
1993-06-02
1993-02-18
1993-03-08
1993-08-05
1993-12-01
1994-06-03
1993-03-17
1994-06-05
1992-11-23
1993-02-16
1994-05-09
1993-09-07
1993-03-17

CBSE
ICSE
CBSE
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
ICSE
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
CBSE
ICSE
CBSE
CBSE
Maharashtra
Maharashtra
CBSE
CBSE

864/2011
865/2011
866/2011
867/2011
868/2011
869/2011
870/2011
871/2011
872/2011
873/2011
874/2011
875/2011
876/2011
877/2011
878/2011
879/2011
880/2011
881/2011
882/2011
883/2011
884/2011
885/2011
886/2011
887/2011
888/2011
889/2011
890/2011
891/2011

Shreyas.J.S
Tarun Madan
Kushal Srivastava
Rakesh
Shivam Mittal
Anisha Kulhari
Tingneilhai Chongloi
Sonam Thapliyal
Ganesh Sauntiyal
Sheril Ann Mathew
Aashiq Hussain
Aayushi Chaudhary
Pragyanand Prajapati
Gurdeep Singh
Konjengbam Somikanta Singh
Phlegon Syndai
Saveen Madotra
Kamaljeet
Km Kanak Srivastava
Shailesh Pokhriyal
Syamili M. S.
Shweta Yadav
Hamom Ningtamsana Meitei
Shivani Singh Jadaun
Rajendra Singh
Govind Singh Bisht
Savita
Shirish Bhagwan Kathane

1993-11-04
1993-01-30
1992-12-11
1993-11-10
1994-09-30
1995-06-27
1994-03-30
1994-08-15
1994-08-25
1993-06-14
1994-03-06
1995-01-30
1994-07-25
1993-10-17
1993-09-21
1994-03-31
1994-05-19
1995-11-07
1995-01-31
1994-02-28
1993-10-07
1996-05-01
1993-12-22
1996-07-07
1994-06-24
1994-07-15
1995-06-25
1994-01-14

CBSE
ICSE
ICSE
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
Manipur
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
UttarPradesh
Punjab
Manipur
Meghalaya
Haryana
Haryana
Uttaranchal
Uttaranchal
Kerala
UttarPradesh
Manipur
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Maharashtra

892/2011
893/2011
894/2011
895/2011
896/2011
897/2011
898/2011
899/2011
900/2011
901/2011
902/2011
903/2011
904/2011
905/2011
906/2011
907/2011
908/2011
909/2011
910/2011
911/2011
912/2011
913/2011
914/2011
915/2011
916/2011
917/2011
918/2011
919/2011
920/2011
921/2011
922/2011
923/2011
924/2011
925/2011
926/2011
927/2011
928/2011
929/2011
930/2011
931/2011
932/2011
933/2011
934/2011
935/2011
936/2011
937/2011
938/2011

Surendra Saini
Divya Maheshwari
Pooja
Ritu
Priyanka Mujawdiya
Naveen Rawat
Indu Rani
Ravi Kumar
Vandana Ranga
Rizwan Ali
Ankita Ramniwas Kabra
Anjali Verma
Nand Lal
Amar Deep Awasthi
Pinki Kumari
Amit Saini
Kapil Kumar
Tarun Joshi
Sonu Kumar
Kritika Dhaiwal
Pooja Yadav
Kuldeep Kumar
Shalu Jain
Neethu Xavier
yogesh Badoni
Km Sadhna Bhatt
Bibi Ayesha M H
Rajdeep Singh
Abhishek Singh
Km Richa Arya
Jagrati Saraswat
Hemlata Negi
Manoj Singh Chamyal
Shailendra Pandey
Tara Singh Mehra
Chunkeilung Pamei
Nishank Jain
Priya Rani
Khoinajam Sashikanta Meitei
Nand Kishor Kumawat
Sandeep Koli
Kiran Khati
Maitreyee Tripathi
Khrawbok Ryndong
Nilam Yashwant Bhosale
Tejal Agarwal
Manju Nandlal Pariyani

1994-07-21
1993-07-04
1994-07-23
1993-07-22
1993-06-22
1994-07-31
1993-07-15
1994-07-17
1994-11-26
1994-05-26
1993-08-26
1994-11-08
1993-04-24
1995-07-17
1995-10-01
1994-07-12
1994-08-15
1994-04-17
1994-08-15
1993-11-13
1994-07-08
1994-10-26
1993-10-23
1993-08-06
1994-11-11
1995-07-01
1993-07-14
1994-10-12
1995-07-05
1995-06-23
1994-12-16
1994-10-11
1994-09-06
1993-10-19
1994-11-18
1993-04-24
1993-09-24
1995-03-13
1993-09-25
1994-08-03
1994-10-23
1994-05-03
1995-12-15
1993-04-05
1993-07-01
1994-08-11
1993-10-12

Rajasthan
ICSE
Haryana
Haryana
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Nagaland
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Uttaranchal
Haryana
Punjab
Rajasthan
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Rajasthan
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
Nagaland
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Manipur
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Meghalaya
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra

939/2011
940/2011
941/2011
942/2011
943/2011
944/2011
945/2011
946/2011
947/2011
948/2011
949/2011
950/2011
951/2011
952/2011
953/2011
954/2011
955/2011
956/2011
957/2011
958/2011
959/2011
960/2011

Komal Mulchandani
Abhishek Lingwal
Sachin Kumar Rohilla
Sandeep Kumar
Sandhya Bisht
Mainaaz Siddiqui
Navneet Saini
Deepak
Dibyajyoti Prusty
Ankur
Ayush Kuchiya
Ajay Singh
Neha Sinhal
Kashid Amruteshwar Dilip
Jacqueline A Shah
Ankur Gupta
Monali Joshi
Arvind Kumar
Vipin Tiwari
Tushna Kapoor
Prashant Kumar
Dhuwadhapare Sharda Gangadhar

1993-08-20
1995-04-05
1993-10-28
1993-08-04
1994-07-18
1993-10-10
1995-02-21
1994-04-30
1994-03-12
1993-09-30
1994-03-30
1994-08-01
1994-11-15
1994-05-20
1993-06-29
1993-08-02
1994-07-05
1994-07-01
1994-12-26
1993-07-27
1995-02-25
1994-05-10

MadhyaPradesh
Uttaranchal
Haryana
Haryana
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Haryana
CBSE
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Rajasthan
MadhyaPradesh
Maharashtra
Karnataka
UttarPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
CBSE
UttarPradesh
Maharashtra

961/2011
962/2011
963/2011
964/2011
965/2011
966/2011
967/2011
968/2011
969/2011
970/2011
971/2011
972/2011
973/2011
974/2011
975/2011
976/2011
977/2011
978/2011
979/2011
980/2011
981/2011
982/2011
983/2011
984/2011

Gopikrishna S Nair
Km Shalini
Sushant Nautiyal
Paridhi Kara
Juhi Vardani
Aditi Saharan
Devesh Kumar
Rajni
Saurbh Chauhan
Manish Deo Rawat
Neetu
Murshidha K
Bhupendra Kumar
Pushpendra Singh
Priyanka Gupta
Jyoti Rawat
Kavita Goswami
Neeraj Paliwal
Himanshu Nainwal
Kamal Kishore Badhani
Nandan Singh
Himanshu Tewari
Nidhi Saxena
Madhu Sharma

1993-11-02
1994-07-10
1995-07-22
1994-03-22
1994-04-04
1995-06-04
1993-03-15
1994-01-16
1994-10-24
1994-02-22
1995-10-04
1993-03-25
1993-06-15
1994-01-03
1996-01-14
1995-09-12
1994-03-20
1994-07-06
1994-01-02
1994-01-15
1994-12-07
1994-05-26
1994-03-05
1993-06-12

Kerala
Uttaranchal
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
HimachalPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Kerala
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh

985/2011
986/2011
987/2011
988/2011
989/2011
990/2011
991/2011
992/2011
993/2011
994/2011
995/2011
996/2011
997/2011
998/2011
999/2011
1000/2011
1001/2011
1002/2011
1003/2011
1004/2011
1005/2011
1006/2011
1007/2011
1008/2011
1009/2011
1010/2011
1011/2011
1012/2011
1013/2011
1014/2011
1015/2011
1016/2011
1017/2011
1018/2011
1019/2011
1020/2011
1021/2011
1022/2011
1023/2011
1024/2011
1025/2011
1026/2011
1027/2011
1028/2011
1029/2011
1030/2011
1031/2011

Kalyani Pandey
Shifa Salim Sheikh
Prachi Joshi
Sapam Deepu Singh
Mukesh Kumar
Ashish Chand Ramola
Aanchal Singhal
Lily Srivastava
Ms. Harshita
Priyanka Kara
Km. Aparna Uniyal
Abaan Ahmed Momin
Taiyyaba Rifat
Mehak
Sukhedev Singh
Priyanka Jain
Debobroto Sensharma
Harish Singh Mehta
Km Amreen
Kanika Tyagi
Himanshu Bhatt
Akash Kumar
Suman Joshi
Amit Singh Rawat
Kaushal Pant
Deepak Verma
Dharam Pratap Singh
Amit
Arpana Singh
Juhi Srivastava
Swathi Karanth
Yenshembam Chetan Singh
Vijay Joshi
Jogdand Shunottara Milind
Monika Semwal
Prashant Pandey
Sachin Kumar
Saleha Kausar
Arpan Dixit
Arnav Behera
Diksha Narula
Bhamini Daiya
Damodar Gour
Yogesh Silori
Ancy Jose
Dwarika Bai Meena
Km Reena Dhyani

1992-10-05
1994-04-09
1993-08-26
1994-02-26
1994-06-15
1995-04-15
1995-07-19
1994-07-02
1996-08-21
1994-02-09
1994-07-01
1993-08-02
1996-08-27
1994-03-07
1992-10-06
1993-05-03
1994-02-07
1994-03-13
1994-11-01
1995-09-12
1993-04-11
1994-07-03
1994-06-30
1994-03-01
1994-06-08
1994-06-02
1994-03-21
1994-08-10
1993-07-13
1994-07-02
1993-08-23
1994-03-30
1995-08-18
1993-05-19
1995-06-06
1995-04-20
1994-01-20
1994-01-02
1993-01-23
1993-03-01
1993-04-15
1993-07-30
1994-07-20
1994-01-01
1993-05-08
1993-02-05
1994-06-05

Nagaland
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Manipur
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
UttarPradesh
Rajasthan
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Punjab
Punjab
MadhyaPradesh
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Haryana
CBSE
UttarPradesh
Karnataka
Manipur
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
UttarPradesh
Maharashtra
UttarPradesh
CBSE
CBSE
Rajasthan
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Kerala
Rajasthan
Uttaranchal

1032/2011
1033/2011
1034/2011
1035/2011
1036/2011
1037/2011
1038/2011
1039/2011
1040/2011
1041/2011
1042/2011
1043/2011
1044/2011
1045/2011
1046/2011
1047/2011
1048/2011
1049/2011
1050/2011
1051/2011
1052/2011
1053/2011
1054/2011
1055/2011
1056/2011
1057/2011
1058/2011
1059/2011
1060/2011
1061/2011
1062/2011
1063/2011
1064/2011
1065/2011
1066/2011
1067/2011
1068/2011
1069/2011
1070/2011
1071/2011
1072/2011
1073/2011
1074/2011
1075/2011
1076/2011
1077/2011
1078/2011

Brijbihari Sharma
Kuldeep Karki
Kasekar Laxman Mahadev
Priyanka
Deepa Joshi
Monika Matiyani
Indira Singh Mehta
Anita Rawat
Madhura Murthy M N
Dariya D Choudhary
Rohini Subrahmanyam
Ajay Mohan Singh Rawat
Nitin Kumar
Purohit Sumukh Anil
Rama Nagappa Patgar
Toijam Suma Chanu
Pranamita Mukherjee
Vaibhav Mehandiratta
Aparna S Pillai
Jitendra Kumar
Athira T.S
Manjeet Kumar
Visave Chetana Vilas
Umesh Chandra Dumka
Deepak Chandra Pandey
Akshit Goyal
Sandeep Singh
Suman
Ashish
Narendra Kumar
Munesh Kumar Yadav
Pratibha Kothari
Antima Singh
Govind Singh
Navpreet Kaur
Ku. Rashmi Semwal
Amanpreet Kaur
Kunjakanan Nath
Sreerag.S.J
Ashwini Aithal
Vipin Kumar Sharma
Laxman Singh Papra
Rashika Gupta
Umesh Kumar Sharma
Yogendra Singh Rawat
Vijay Lakshmi
Akash Bharti

1993-09-23
1994-04-17
1993-05-16
1994-10-31
1993-11-26
1995-07-01
1994-03-14
1994-01-03
1993-11-09
1992-07-10
1992-12-09
1995-04-02
1994-12-22
1993-08-20
1994-01-05
1994-03-31
1992-11-11
1994-07-03
1994-04-18
1995-12-24
1994-05-20
1993-11-10
1994-06-05
1993-07-07
1992-11-06
1993-07-02
1993-08-02
1995-08-16
1994-07-02
1995-01-01
1995-03-16
1995-01-26
1993-11-03
1993-06-09
1993-10-13
1994-06-28
1993-01-04
1994-01-01
1992-11-30
1994-01-20
1995-07-10
1994-10-31
1993-06-30
1995-07-10
1995-02-23
1994-08-23
1994-03-27

MadhyaPradesh
Uttaranchal
Maharashtra
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Karnataka
CBSE
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Karnataka
Manipur
ICSE
Uttaranchal
Kerala
UttarPradesh
Kerala
Haryana
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Punjab
Assam
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Uttaranchal
CBSE
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
MadhyaPradesh

1079/2011
1080/2011
1081/2011
1082/2011
1083/2011
1084/2011
1085/2011
1086/2011
1087/2011
1088/2011
1089/2011
1090/2011
1091/2011
1092/2011
1093/2011
1094/2011
1095/2011
1096/2011
1097/2011
1098/2011
1099/2011
1100/2011
1101/2011
1102/2011
1103/2011
1104/2011
1105/2011
1106/2011
1107/2011
1108/2011
1109/2011
1110/2011
1111/2011
1112/2011
1113/2011
1114/2011
1115/2011
1116/2011
1117/2011
1118/2011
1119/2011
1120/2011
1121/2011
1122/2011
1123/2011
1124/2011
1125/2011

Aman Gupta
Hargovind Singh
Pawandeep Kaur
Vrinda Chawla
Gokhale Samata Dilip
Amit Shekhar Bhardwaj
Rekha Mallappa Khot
Sheikh Arefa Musharrafali
Km Pooja Nautiyal
Durga Vasudevan
Yogesh Kumar
Kiran Kapoor
Harpreet Kaur
Sandeep
Subhash Chandra Singh
Sofiya Naz Ansari
Shadma Parveen
Alok Ranjan
Barkha Negi
Deepika Koushik
Sneha Joshi
Ashish
Ankit
Sumit Kumar
Abhinav Vatsal
Meenakshi Saklani
Sri Samujjwal Dey
Shelly Jain
Rakesh Kumar Singh
Ritesh Yadav
Km Lalinee
Athira Vijayan
Gayathri S. S.
Hemlata Kamlani
Priyanka Negi
S.Shankar Narayan
Sapna Tiwari
Jyoti Chand
Manoj Kumar
Lakshmi Sankar
Juhi Pant
Amrita I. Kakka
Shikha Nautiyal
Pramendra Singh
Shubham Kotnala
Sangeeta Ashok Dhuri
Md Sameer Khan

1996-07-10
1994-06-28
1994-01-20
1992-09-08
1993-06-15
1995-07-19
1994-05-27
1994-01-27
1994-08-05
1993-10-27
1994-04-06
1993-09-22
1993-09-24
1994-01-03
1994-09-07
1994-08-21
1994-04-14
1994-04-20
1994-01-01
1993-05-20
1995-08-05
1994-04-10
1994-07-17
1994-08-17
1994-02-27
1995-09-23
1994-04-11
1994-01-01
1994-03-13
1994-07-30
1994-08-27
1993-08-14
1993-07-03
1994-12-20
1994-11-23
1993-02-24
1994-08-05
1993-09-26
1993-12-28
1992-09-17
1995-03-28
1993-11-27
1994-07-07
1994-06-06
1994-07-13
1993-07-18
1994-04-01

MadhyaPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
ICSE
Maharashtra
Uttaranchal
Maharashtra
Maharashtra
Uttaranchal
CBSE
Haryana
CBSE
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
ICSE
Uttaranchal
Haryana
Haryana
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Meghalaya
Rajasthan
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Kerala
Kerala
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Uttaranchal
Haryana
Kerala
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Manipur

1126/2011
1127/2011
1128/2011
1129/2011
1130/2011
1131/2011
1132/2011
1133/2011
1134/2011
1135/2011
1136/2011
1137/2011
1138/2011
1139/2011
1140/2011
1141/2011
1142/2011
1143/2011
1144/2011
1145/2011
1146/2011
1147/2011
1148/2011
1149/2011
1150/2011
1151/2011
1152/2011
1153/2011
1154/2011
1155/2011
1156/2011
1157/2011
1158/2011
1159/2011
1160/2011
1161/2011
1162/2011
1163/2011
1164/2011
1165/2011
1166/2011
1167/2011
1168/2011
1169/2011
1170/2011
1171/2011
1172/2011

Sahil Dudeja
Nitesh Singh Bisht
Hemant Pateriya
Km Madhu Rana
Sachchida Nand Pandey
Om Prakash Gupta
Keshav Kumar
Pooja Butola
Jyoti Parihar
Dharmendra Bagariya
Bhatkar Sayali Atul
Mohite Sneha Anil
Tikekar Sharvari Neetin
Tanu Asati
Madhobi Sen
shreya Arya
Rakesh Raushan
Ajay Kumar
Arackal Bhavitha Varghese
Chandrika Singh Chaudhary
Shweta Baranwal
Carneiro Shweta Linus
Barnali Das
Mrittunjoy Guha Majumdar
Arandhu Das Gupta
Chandra Shekhar Pandey
Rukhsana Parveen
Ashutosh Singh
Keerti Chauhan
Dhanaraj
Shiwani Tiwari
Sumit Kumar
Leeladhar Thwal
Arun Kumar
Prashant Kumar
Ved Prakash Singh
Bhupalee Kalita
Shougaijam Anju Devi
Chethan.M
Viplove Pandey
Devesh Upreti
Sanjal Jain
J. Dalapao
Parveen Kumar
Adahrii B Dominic
Meenakshi Rawat
Rajesh Kumar Punia

1993-05-15
1994-02-10
1994-08-07
1994-09-10
1995-01-05
1995-05-04
1994-07-08
1993-08-20
1993-10-17
1994-07-05
1993-10-14
1994-01-01
1994-02-23
1993-07-01
1992-10-02
1993-04-15
1994-12-03
1994-07-01
1993-07-11
1993-03-15
1993-04-20
1994-05-25
1993-11-29
1993-03-22
1993-04-19
1994-08-05
1995-08-03
1993-03-30
1994-07-29
1994-05-27
1994-04-30
1994-12-30
1994-06-06
1994-07-20
1994-06-30
1996-03-01
1993-08-21
1993-04-10
1993-11-25
1993-08-18
1993-04-21
1993-07-01
1993-01-28
1994-08-20
1993-11-20
1993-05-10
1995-07-01

Haryana
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
MadhyaPradesh
CBSE
CBSE
Bihar
Uttaranchal
Maharashtra
MadhyaPradesh
CBSE
Maharashtra
Assam
CBSE
Nagaland
Uttaranchal
Uttaranchal
Nagaland
Uttaranchal
Karnataka
MadhyaPradesh
CBSE
Uttaranchal
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Assam
Manipur
Karnataka
ICSE
Uttaranchal
Punjab
Manipur
Haryana
Manipur
CBSE
Rajasthan

1173/2011
1174/2011
1175/2011
1176/2011
1177/2011
1178/2011
1179/2011
1180/2011
1181/2011
1182/2011
1183/2011
1184/2011
1185/2011
1186/2011
1187/2011
1188/2011
1189/2011
1190/2011
1191/2011
1192/2011
1193/2011
1194/2011
1195/2011
1196/2011
1197/2011
1198/2011
1199/2011
1200/2011
1201/2011
1202/2011
1203/2011
1204/2011
1205/2011

Geeta Pant
Jitendra
Nitish Kumar
Saptarshi Roy
Abha Dubey
Neetu Goyal
Salman
Simmi Mall
Rahul Kumar Verma
Lavi Kumar
Amaritpal Kaur Hoonjan
Alka Chandra
Shekhar Singh
Pramila Thapa
Rajkumar
Hitesh Kamlakar Ramteke
Shweta Agarwal
Ananya Ankita Handique
Manjeet Biswas
Jyotish Nath
Mehnaj
Rajkamal Nailwal
Shivangi Tamta
Tushar Joshi
Pooja Radhakishan Kakde
Akash Kumar
Satya Prakash Joshi
Miss Jyotshna Phukon
Ms Rekha Agarwal
Arjun Babu N
Manju
Km Varsha
Sangomshumpham Nur Rahaman

1994-08-15
1995-10-25
1994-06-20
1992-05-01
1994-10-03
1994-03-01
1994-04-24
1994-06-20
1994-06-30
1994-07-05
1994-04-01
1993-12-26
1993-05-10
1994-08-17
1994-01-31
1992-12-13
1993-11-05
1992-08-26
1994-06-30
1993-08-18
1994-04-08
1994-10-06
1994-09-09
1995-04-01
1993-07-12
1994-08-25
1994-07-18
1993-05-22
1995-04-26
1993-06-11
1993-12-25
1995-04-12
1994-03-06

Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
ICSE
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Uttaranchal
Haryana
Uttaranchal
Haryana
Maharashtra
CBSE
Assam
Uttaranchal
Assam
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Maharashtra
Haryana
Uttaranchal
Assam
Rajasthan
Kerala
Haryana
Uttaranchal
Manipur

1206/2011
1207/2011
1208/2011
1209/2011
1210/2011
1211/2011
1212/2011
1213/2011
1214/2011
1215/2011
1216/2011
1217/2011
1218/2011

Gaurav Rawat
Amita Joshi
Radha Gupta
Rajat Bankoti
Sonam
Manas Sharma
Kapil
Neha Agrawal
Praveen Singh Kohli
Saurabh Singh
Rimpi Bhandari
Vijendra Singh Olla
Jyoti Kumari Yadav

1995-03-07
1994-06-20
1994-06-20
1995-04-28
1994-05-04
1994-11-17
1994-06-10
1994-04-19
1994-05-23
1994-07-05
1995-07-21
1995-07-08
1994-08-20

Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Punjab
Rajasthan
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan

1219/2011
1220/2011
1221/2011
1222/2011
1223/2011
1224/2011
1225/2011
1226/2011
1227/2011
1228/2011
1229/2011
1230/2011
1231/2011
1232/2011
1233/2011
1234/2011
1235/2011
1236/2011
1237/2011
1238/2011
1239/2011
1240/2011
1241/2011
1242/2011
1243/2011
1244/2011
1245/2011
1246/2011
1247/2011
1248/2011
1249/2011
1250/2011
1251/2011
1252/2011
1253/2011
1254/2011
1255/2011
1256/2011
1257/2011
1258/2011
1259/2011
1260/2011
1261/2011
1262/2011
1263/2011
1264/2011

Divya Gupta
Shruti Baghel
Amar Deep Tiwari
Monica Thingbaijam
Dipanjali Sinha
Vijayaratn Saini
Kalyan Paul
Ananya Chatterjee
Naveen Kumar
Mita Biswas
Chitrita Adhikary
Sagar Prosad
Trisha Sarkar
Subhojit Paul
Amit Ashok Mondal
Abhishek Tripathi
Amit Sharma
Anil Kumar Ranwa
Amit Dwivedi
Suman Kumar Sahoo
Manobina Karmakar
Ningthoukhongjam Khangamba
Singh
Shraddha Sharma
Kotapati Sudheer
Manpreet Kaur
Neeraj Kumar
Srijita Dwary
Anupam Ghosh
Vinay Negi
Asish Pramanik
Piklu Santra
Kaushik Chatterjee
Jaynab Khatun
Ankita Nandi
Krishna Rajesh Parekh
Sathe Uttara Shrinivas
Sunita Meena
Jeena Varghese
Ruhina Parveen
Mishra Kamini Atindrakumar
Swati Nagar
Sangeeta Deepak
Kulwinder Kaur
Neelam Jain
Jitendra Kumar
Aayushi Verma

1994-12-08
1993-05-23
1994-07-06
1994-03-11
1993-07-27
1993-01-10
1993-09-12
1992-11-11
1993-08-15
1994-02-03
1993-03-28
1993-04-19
1993-04-10
1993-12-02
1993-03-26
1995-02-05
1994-09-12
1995-10-02
1995-07-04
1994-05-15
1994-01-27
1994-03-06

Uttaranchal
MadhyaPradesh
UttarPradesh
Manipur
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Haryana
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Maharashtra
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
Manipur

1993-03-20
1994-05-27
1993-09-22
1994-03-05
1993-07-25
1993-05-30
1995-02-10
1994-01-01
1994-10-08
1994-03-01
1994-04-12
1992-09-19
1993-12-01
1993-08-29
1994-07-02
1993-02-19
1994-04-23
1992-05-02
1994-07-16
1994-01-26
1993-03-17
1993-11-30
1994-05-30
1995-01-10

Chhattisgarh
AndhraPradesh
Punjab
Haryana
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Maharashtra
Maharashtra
Rajasthan
Kerala
MadhyaPradesh
Maharashtra
MadhyaPradesh
Rajasthan
Punjab
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal

1265/2011
1266/2011
1267/2011
1268/2011
1269/2011
1270/2011
1271/2011
1272/2011
1273/2011
1274/2011
1275/2011
1276/2011
1277/2011
1278/2011
1279/2011
1280/2011
1281/2011
1282/2011
1283/2011
1284/2011
1285/2011
1286/2011
1287/2011
1288/2011
1289/2011
1290/2011
1291/2011
1292/2011
1293/2011
1294/2011
1295/2011
1296/2011
1297/2011
1298/2011
1299/2011
1300/2011
1301/2011
1302/2011
1303/2011
1304/2011
1305/2011
1306/2011
1307/2011
1308/2011
1309/2011
1310/2011
1311/2011

Ajay Veer Singh


Saddam Mugal
Ramesh Kumawat
Rakesh Kumar
Ram Singh
Kamala Kumari
Varsha Kumari
Deepika Gupta
Rampal Dhaka
Bhavya Shrimali
Bhupendra Singh
Krishan Kumar Sharma
Chinzaching Vaiphei
Kevin.V. Alex
Sanjeev Kumar
Bindu
Muhsina Musthafa.K
Ramya. M.J
Sanjay Datt Belwal
Sunita Kumawat
Satpal Singh
Ankit Agrawal
Tejpal Ranwa
Shubhankar Chauhan
Vasid Husain
Ms Kavita Yadav
Digvijay Singh Rathore
Rajat
Adarsh Viswakarma
Mahesh Kumar
Saptarshi Mukherjee
Manami Bhadra
Soubhik Saha
Prashansa Raghuvanshi
Chayan Khatua
Ursashi Roy
Sourav Majumder
Mohammad Akram
Aditya Neekhra
Ria Ghosh
Prince Dasaniya
Rounak Sen
Nisha Mittal
Amit Chaudhary
Leading Manson Dohling
Dileep Kumar Yadav
Amar Chand

1995-04-14
1993-10-15
1994-07-06
1993-01-26
1993-08-04
1994-06-20
1994-05-03
1993-09-03
1994-07-07
1995-10-30
1994-07-05
1995-05-15
1993-04-18
1994-03-09
1992-07-29
1994-08-30
1993-11-12
1994-04-15
1994-05-04
1995-08-15
1996-06-15
1995-01-26
1994-03-01
1995-03-08
1994-07-05
1994-07-01
1994-09-19
1994-12-28
1993-10-06
1994-09-10
1993-02-03
1993-08-24
1992-11-04
1994-07-26
1994-10-25
1993-12-25
1993-12-27
1995-05-12
1994-03-26
1993-10-26
1994-02-27
1993-09-21
1994-09-12
1995-11-10
1992-06-25
1994-10-15
1994-05-10

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Manipur
Kerala
Punjab
HimachalPradesh
Kerala
Karnataka
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
UttarPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
CBSE
WestBengal
Rajasthan
MadhyaPradesh
WestBengal
MadhyaPradesh
WestBengal
Punjab
UttarPradesh
Meghalaya
UttarPradesh
Rajasthan

1312/2011
1313/2011
1314/2011
1315/2011
1316/2011
1317/2011
1318/2011
1319/2011
1320/2011
1321/2011
1322/2011
1323/2011
1324/2011
1325/2011
1326/2011
1327/2011
1328/2011
1329/2011
1330/2011

Sneha P. Johnson
Teena Kanwar Shekhawat
Anil Kumar
Shubham Tripathi
Smruti Suresh Gupta
Shinde Yayashree Vitthal
Jyoti
Meenakshi Choudhary
Ms Poonam Kumari
Priyal Jasoriya
Rahul
Prashant Kashyap
Sadhana Kumaree
Neetu
Jyoti
Km Ritu
J Cathrine
Astha Taneja
Brahmacharimayum Monika Devi

1993-03-26
1994-01-06
1994-01-11
1996-08-15
1993-06-11
1994-05-29
1997-03-10
1993-03-05
1994-07-08
1993-11-16
1994-11-13
1994-07-25
1993-09-10
1993-01-05
1994-07-20
1996-03-20
1993-01-01
1994-10-20
1994-03-07

Kerala
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Maharashtra
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
UttarPradesh
UttarPradesh
Haryana
Haryana
Uttaranchal
CBSE
Uttaranchal
Manipur

1331/2011
1332/2011
1333/2011
1334/2011
1335/2011
1336/2011
1337/2011
1338/2011
1339/2011
1340/2011
1341/2011
1342/2011
1343/2011
1344/2011
1345/2011
1346/2011
1347/2011
1348/2011
1349/2011
1350/2011
1351/2011
1352/2011
1353/2011
1354/2011
1355/2011
1356/2011
1357/2011

Leeken Wangkhem
Supriya Agnihotri
Shiv Shankar
Kumari Vinita Mandal
Shubham Mittal
Poonam Gupta
Puneet Pareek
Ankita Rajawat
Ankit Yadav
Prahlad Sahay Yadav
Amit Kumar
Anooja. J
Suchitra Yadav
Prince Verma
Ms Rachana
Thasneem P.P
Parvathy Sekhar
Jitendra Kumar
Himanshu Gairola
Somesh Kumar
Rohit Verma
Asha Sharma
Binita Dangwal
Sheetal Oli
Surendra Singh
Khushboo
Neeraj Dangwal

1994-01-01
1994-05-07
1995-07-07
1994-03-18
1994-08-22
1995-07-15
1994-11-01
1995-10-20
1995-05-02
1993-05-05
1995-03-01
1993-01-13
1995-09-30
1993-05-03
1996-12-13
1992-07-02
1993-02-23
1994-11-06
1994-09-05
1995-01-05
1994-05-05
1994-07-15
1994-02-02
1995-12-24
1995-03-25
1994-09-24
1995-02-10

Manipur
UttarPradesh
Rajasthan
Jharkhand
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Kerala
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Kerala
Kerala
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Haryana
Uttaranchal

1358/2011
1359/2011
1360/2011
1361/2011
1362/2011
1363/2011
1364/2011
1365/2011
1366/2011
1367/2011
1368/2011
1369/2011
1370/2011
1371/2011
1372/2011
1373/2011
1374/2011
1375/2011
1376/2011
1377/2011
1378/2011
1379/2011
1380/2011
1381/2011
1382/2011
1383/2011
1384/2011
1385/2011
1386/2011
1387/2011
1388/2011
1389/2011
1390/2011
1391/2011
1392/2011
1393/2011
1394/2011
1395/2011
1396/2011
1397/2011
1398/2011
1399/2011
1400/2011
1401/2011
1402/2011
1403/2011
1404/2011

Moirangthem Sushil Singh


Shivani Singh
Hardeep Singh
Harmeet Kaur
Rajanpal
Aditi Singh Panwar
Sumit Kumar Agrawal
Pooman Kumari
Deepak Jangir
Manju
Astha Sharma
Lavi Verma
Rohit Kumar Manwat
Krishan Kumar Saharan
Anshuman Rana
Ruchi Gupta
Akhilesh Kumari Kushwaha
Sapam Raghu Singh
Rajesh Kumar Barad
Kavita Panday
Pooja Gaur
MD. Raja SK
Anamika Saraf
Pratyaksha Gupta
Sonali Kanha
Neha Kara
Swati Mahajan
Rashmi
Lalita
Somdatta Chakraborty
Kalpana
Piklu Panja
Preeti
Ritu
Kuldeep
Abhishek Bhati
Ganga Singh
Sanjay Kumar
Rihana Banu
Ankit Dwivedi
Nitin
Lata Panwar
Anjul Nyol
Priyanka Garg
Daleep Kumar Saini
Krishan Mohan Prajapati
Meena Yadav

1994-03-11
1993-12-30
1996-05-15
1994-04-25
1994-03-05
1993-05-25
1993-08-05
1995-08-02
1993-07-15
1994-03-08
1993-09-02
1994-06-06
1995-03-13
1995-01-04
1995-07-01
1994-03-12
1992-11-07
1994-01-11
1994-05-20
1994-04-19
1994-04-15
1994-04-17
1994-03-27
1993-10-24
1993-08-27
1994-06-29
1993-05-08
1995-02-16
1995-08-15
1993-11-04
1993-07-07
1994-04-16
1993-01-28
1993-03-30
1994-04-08
1993-07-11
1994-04-25
1994-01-04
1993-11-17
1995-07-01
1994-06-11
1994-06-06
1994-07-04
1994-09-04
1993-07-04
1994-09-22
1994-10-02

Manipur
CBSE
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
MadhyaPradesh
Manipur
Orissa
MadhyaPradesh
Rajasthan
WestBengal
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
UttarPradesh
Haryana
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
Haryana
Haryana
UttarPradesh
Rajasthan
Haryana
Haryana
Rajasthan
UttarPradesh
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

1405/2011
1406/2011
1407/2011
1408/2011
1409/2011
1410/2011
1411/2011
1412/2011
1413/2011
1414/2011
1415/2011
1416/2011
1417/2011
1418/2011
1419/2011
1420/2011
1421/2011
1422/2011
1423/2011
1424/2011
1425/2011
1426/2011
1427/2011
1428/2011
1429/2011
1430/2011
1431/2011
1432/2011
1433/2011
1434/2011
1435/2011
1436/2011
1437/2011
1438/2011
1439/2011
1440/2011
1441/2011
1442/2011
1443/2011
1444/2011
1445/2011
1446/2011
1447/2011
1448/2011
1449/2011
1450/2011
1451/2011

Preeti Yadav
Pranay Maity
Soutrick Das
Ashabari Majumdar
Debdoot Bhattacharya
Avik Paul
Prosenjit Biswas
Ramanuj Mitra
Arya Datta
Sujoy Mahato
Joydeep Tahasilder
Bisweswar Patra
Aditya Sinha
Satyakii Sur
Manjoy Das
Sounak Dey
Shubham Chakraborty
Indranil Samui
Bivas Dey
Somdatta Bhowal
Sayantee Biswas
Sangeeta Mandal
Sunita Ghosh
Suman Chatterjee
Pravat Kundu
Aritra Ghosh
Nilanjandev Bhaumik
Soumita Basu Mallick
Anirban Mukherjee
Inuddin Nayek
Arijit Bayen
Swapneswar Mondal
Sourav Sahoo
Snigdha Guin
Rajib Dutta
Gobinda Pattanayek
Diganta Kumar Jana
Pintu Kumbhakar
Julias Rahaman
Subham Sarkar
Suman Banerjee
Sudip Chakraborty
Avijit Koley
Saptarshi Mandal
Priyanka Kundu
Subhankar Deb
Buddhadeb Pal

1995-05-19
1992-12-11
1993-01-11
1993-06-08
1993-05-15
1993-08-13
1993-12-21
1993-03-31
1993-01-14
1992-11-07
1993-07-02
1993-08-03
1993-02-10
1993-07-10
1993-06-23
1993-07-01
1993-09-26
1993-04-17
1993-07-21
1993-09-13
1994-03-26
1994-06-15
1994-01-17
1994-01-30
1994-03-02
1993-05-09
1994-04-26
1993-04-09
1993-04-02
1992-11-04
1994-02-16
1993-03-15
1993-01-07
1992-12-02
1994-04-27
1992-09-09
1994-05-19
1994-04-25
1994-01-01
1992-08-19
1994-01-02
1993-09-30
1993-01-23
1994-04-12
1993-07-13
1993-05-07
1993-05-03

Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1452/2011
1453/2011
1454/2011
1455/2011
1456/2011
1457/2011
1458/2011
1459/2011
1460/2011
1461/2011
1462/2011
1463/2011
1464/2011
1465/2011
1466/2011
1467/2011
1468/2011
1469/2011
1470/2011
1471/2011
1472/2011
1473/2011
1474/2011
1475/2011
1476/2011
1477/2011
1478/2011
1479/2011
1480/2011
1481/2011
1482/2011
1483/2011
1484/2011
1485/2011
1486/2011
1487/2011
1488/2011
1489/2011
1490/2011
1491/2011
1492/2011
1493/2011
1494/2011
1495/2011
1496/2011
1497/2011
1498/2011

Brahami Das
Prakash Das
Sneha Das
Abhinaba Modak
Ayan Hazra
Sandip Datta
Souvik De
Abhijnan Chattopadhyay
Mihir Ranjan Bera
Dipanjan Chakrabarti
Debabrata Pati
Avijit Hazra
Soumya Biswas
Shubhendu Das
Taniya Khatun
Shrabani Ghosh
Dola Chakrabartty
Mousumi Panda
Anindya Ghosh
Shilpa Morya
Richa Tiwari
Dinesh Kumar Sahu
Sambuddha Dhar
Kousik Bera
Jayeeta Chattopadhyay
Rajanshi Panigrahi
Dipanjan Bhattacharjee
Arnab Prakash Dey
Soham Bhattacharya
Subhajit Panda
Gobinda Dolai
Rabindranath Garai
Koushik Dey
Debdeep Roy
Dipanjan Paul
Jagannath Sutradhar
Sushovanangsu Raj Dey
Soumya Subhasis Mishra
Kaustav Dey
Sudeshna Patra
Md Sarikul Islam
Antara Dutta
Srijita Guha
Kishor Kumbhakar
Shilpi Mondal
Chayan Sarkar
Aranya Bhattacharya

1993-11-30
1994-03-11
1993-02-20
1993-06-27
1994-04-02
1994-03-02
1993-08-09
1993-12-15
1994-07-09
1992-12-16
1994-03-22
1994-09-21
1993-11-08
1994-03-27
1993-07-02
1993-08-06
1994-03-02
1994-03-12
1993-06-29
1993-08-05
1994-09-22
1993-10-29
1992-08-09
1993-08-02
1993-08-05
1994-04-15
1993-10-05
1993-02-13
1992-08-07
1994-04-27
1993-04-01
1993-06-20
1993-10-09
1994-04-12
1994-07-29
1993-10-15
1994-05-02
1994-06-08
1993-08-23
1993-05-01
1993-09-08
1994-01-04
1993-08-24
1993-04-04
1994-02-12
1993-06-27
1993-05-08

WestBengal
WestBengal
CBSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
ICSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1499/2011
1500/2011
1501/2011
1502/2011
1503/2011
1504/2011
1505/2011
1506/2011
1507/2011
1508/2011
1509/2011
1510/2011
1511/2011
1512/2011
1513/2011
1514/2011
1515/2011
1516/2011
1517/2011
1518/2011
1519/2011
1520/2011
1521/2011
1522/2011
1523/2011
1524/2011
1525/2011
1526/2011
1527/2011
1528/2011
1529/2011
1530/2011
1531/2011
1532/2011
1533/2011
1534/2011
1535/2011
1536/2011
1537/2011
1538/2011
1539/2011
1540/2011
1541/2011
1542/2011
1543/2011
1544/2011
1545/2011

Ranita Saha
Monoj Das
Arghajit Pyne
Pritam Saha
Subhojyoti Ghosh
Agnivo Sarkar
Sahitya Pal
Syed Sahabuddin
Supriya Debnath
Bhamiti Sharma
Kuldeep Singh Shivran
Vinod Sain
Billa Anjali
Manash Acharya
Ekta Yadav
Dinesh Kumar
Nitin Joshi
Riya Chugh
Ms Bala Godara
Sanju Meena
Nitu Rani
Torsa Sengupta
Pankaj Kumar Yogi
Vikash Kumar
Vidhi Gupta
Sheela Kumari Jajoria
Sandeep Sahu
Sourabh Bag
Rajan Mondal
Ashok Kumar
Ms Raj Kanwer Nathawat
Jyoti Swami
Pooja
Suman Goyal
Sayan Sarkar
Bhagya Jyoti Nath
Geetanjali Yadav
Mahesh Kumar Sharma
Ravi Jhurawat
Rakesh Kumar Choudhary
Priyanka Kumari
Jyoti Yadav
Yugal Raj Kunwar Sisodiya
Manvinder Kaur
Surjit Singh
Ajit Singh
Md Bona Jafor Sorif

1993-06-26
1992-08-02
1993-05-11
1992-12-07
1993-03-16
1993-08-08
1993-05-09
1993-05-07
1994-02-08
1994-04-04
1993-11-13
1994-07-10
1994-04-30
1992-09-27
1995-08-07
1994-08-14
1994-07-19
1994-04-28
1995-12-25
1993-07-14
1994-01-24
1993-11-13
1994-06-02
1994-04-08
1996-02-19
1993-07-28
1993-12-02
1994-03-21
1993-07-14
1995-04-02
1993-08-23
1994-07-08
1993-06-20
1992-01-04
1993-11-06
1994-01-30
1993-10-23
1994-10-01
1994-07-01
1995-11-13
1994-01-05
1995-06-03
1993-11-27
1993-10-11
1995-03-02
1994-03-03
1994-03-04

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
WestBengal
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
CBSE
WestBengal
Assam
MadhyaPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Punjab
Punjab
WestBengal

1546/2011
1547/2011
1548/2011
1549/2011
1550/2011
1551/2011
1552/2011
1553/2011
1554/2011
1555/2011
1556/2011
1557/2011
1558/2011
1559/2011
1560/2011
1561/2011
1562/2011
1563/2011
1564/2011
1565/2011
1566/2011
1567/2011
1568/2011
1569/2011
1570/2011
1571/2011
1572/2011
1573/2011
1574/2011
1575/2011
1576/2011
1577/2011
1578/2011
1579/2011
1580/2011
1581/2011
1582/2011
1583/2011
1584/2011
1585/2011
1586/2011
1587/2011
1588/2011
1589/2011
1590/2011
1591/2011
1592/2011

Chamkaur Singh
Pushpa Kumari
Nilesh Kumar
Pooran Mal Rolania
Krishan Kumar Yadav
Pappu Prajapat
Kavita Sharma
Shrinit Singh
Mahindra Kumar Choudhary
Raman Kant
Sheesh Ram
Mamta Natwariya
Gaurav Pareek
Pawan Kumar Sharma
Dasari Ganaraj
Ridip Das
Jai Prakash Jaiswal
Shrawan Tiwari
Pritam Kumar
Rahul Bamnia
Darshan Singh
Yogender Rawat
Rohit Garg
Babita
Nagendra Lakhara
Mohit Kumar
Pooja Garg
Jyoti Tayal
Mahendra Singh Rajput
Nitesh Jaggi
Wanshailang Khongstid
Neha Bhatt
Gaurav Dhaulakhandi
Vikash Kumar Sharma
Mohit
Abhay Punetha
Pradeep Chauhan
Ajay Pangariya
Kiranjeet Kaur
Lumlang Lyngkhoi
Praveen Uniyal
Sally Rajkumari
Udit Maheshwari
Rajkumar Gusain
Deepak Chandra Joshi
Nidhi Bhattacharya
Isha Gupta

1994-06-15
1995-12-05
1995-10-04
1995-11-20
1994-02-05
1994-06-06
1994-08-31
1993-08-02
1994-10-04
1993-09-25
1994-03-02
1994-12-03
1994-02-03
1992-07-03
1993-10-02
1993-09-30
1992-12-08
1994-12-10
1993-05-09
1994-12-23
1994-03-20
1993-03-23
1994-04-26
1993-11-28
1995-03-07
1995-12-08
1994-11-15
1993-05-06
1995-06-05
1995-09-04
1991-09-20
1995-04-14
1994-07-05
1994-06-20
1994-06-01
1993-09-03
1994-10-29
1994-05-15
1992-12-26
1994-05-14
1994-10-28
1993-11-16
1993-09-23
1994-06-30
1993-06-04
1994-11-05
1995-11-11

Punjab
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
Assam
Nagaland
MadhyaPradesh
Haryana
Haryana
Haryana
Haryana
Haryana
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Meghalaya
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
Uttaranchal
Punjab
Meghalaya
Uttaranchal
Manipur
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal

1593/2011
1594/2011
1595/2011
1596/2011
1597/2011
1598/2011
1599/2011
1600/2011
1601/2011
1602/2011
1603/2011
1604/2011
1605/2011
1606/2011
1607/2011
1608/2011
1609/2011
1610/2011
1611/2011
1612/2011
1613/2011
1614/2011
1615/2011
1616/2011
1617/2011
1618/2011
1619/2011
1620/2011
1621/2011
1622/2011
1623/2011
1624/2011
1625/2011
1626/2011
1627/2011
1628/2011
1629/2011
1630/2011
1631/2011
1632/2011
1633/2011
1634/2011
1635/2011
1636/2011
1637/2011
1638/2011
1639/2011

Shivam Kumar Pandey


Pradeep Singh Rawat
Jyoti
Aqeem Ahmad
Namitha Narasimha
Anjali Rawat
Aishwarya.R Deshmukh
Khushpal Singh
Avani Nigam
Bhupendra Singh Rathore
Jasmine Mary Mathew
Vikram Singh
Anjali Arora
Swati Suyal
Abhishek Singh
Shikha Bharti
Shikha Mishra
Shiva
Anju Yadav
Nogender Kumar
Bidyut Chutia
Rishi Kochar
Himanshu
Priyanka Yadav
Rohit Pandey
Somalpreet Kaur
Niharika Verma
Chowdam Sreelakshmi
Rajesh Saharan
Vandana Arya
Sanhita Sengupta
Thorat Sharad Sajjan
Deeksha Gaur
Mukesh Kumar
Somnath Mahapatra
Satarupa Roy
Tanmoy Nath
Azijul Hoque
Danish Ali
Abhishek Dubey
Gaurav Baghel
Farheen Jahan
Leniency Dora Sanglyne
Pathak Siddhi Sudhir
Anshu Aviral
Ashish Baghudana
Akhil Mohammed

1994-07-02
1994-05-04
1995-08-28
1994-08-10
1993-08-30
1994-08-15
1994-01-18
1994-07-09
1994-07-01
1993-09-01
1993-07-31
1993-08-15
1994-07-01
1994-04-12
1995-12-21
1994-07-25
1995-01-29
1994-11-12
1994-08-25
1994-07-10
1993-01-01
1994-02-16
1994-09-02
1994-03-04
1993-11-17
1993-07-04
1993-10-09
1994-06-30
1995-07-04
1994-08-02
1993-02-10
1992-06-09
1993-04-21
1994-06-04
1991-01-02
1992-08-03
1990-12-04
1992-03-05
1990-06-05
1994-03-21
1993-07-17
1993-06-26
1992-06-07
1993-04-08
1994-04-28
1994-02-26
1993-03-16

UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Karnataka
Uttaranchal
Maharashtra
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Assam
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
CBSE
CBSE
AndhraPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
CBSE
Maharashtra
Uttaranchal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Assam
WestBengal
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Uttaranchal
Meghalaya
Maharashtra
CBSE
CBSE
CBSE

1640/2011
1641/2011
1642/2011
1643/2011
1644/2011
1645/2011
1646/2011
1647/2011
1648/2011
1649/2011
1650/2011
1651/2011
1652/2011
1653/2011
1654/2011
1655/2011
1656/2011
1657/2011
1658/2011
1659/2011
1660/2011
1661/2011
1662/2011
1663/2011
1664/2011
1665/2011
1666/2011
1667/2011
1668/2011
1669/2011
1670/2011
1671/2011
1672/2011
1673/2011
1674/2011
1675/2011
1676/2011
1677/2011
1678/2011
1679/2011
1680/2011
1681/2011
1682/2011
1683/2011
1684/2011
1685/2011
1686/2011

Sugandhita
Saumya Y Sahai
Meera Haridas
Madhuri R Iyer
Divyanash Khanna
Joshi Hrishikesh Ravindra
Patil Mohit Uddhav
Kakrambe Mihir Ravindranath
Rairkar Aditya Sanjeev
Srikanth Suresh
Prathamesh D Hoshing
Swamil Mahajan
Ajay Mohan Daksh
Navaneeth Mohan
Lunawat Soniya Rajendra
Hemant Arora
Prajwal V.P
Bhusari Shardul Atul
Shirode Abhidnya Abhay
Rohit M. Tipnis
Rohan K Mehta
Siddharth Kawadiya
Ashutosh Vishwakarma
Banda Ravi Teja
Archita Sahu
K Gautam Gopal
R. Chandra Sekhar
Satender Singh
Giriraj
Avula Venkata Vinay
Sourav Dey
Nirvik Masanta
Sandipan Pramanik
Smt Rohini Saha
Abhishek Das
Aishik Bhattacharya
Souvik Biswas
Saikatul Haque
Bappa Bisai
Anish Bhakat
Shyamapada Patra
Murchhana Roy
Swarajit Manna
Dipti Das
Kuntal Bhandari
Pabitra Maji
Prosenjit Baidya

1993-06-16
1993-11-09
1993-09-02
1994-02-25
1993-07-10
1993-05-25
1994-01-02
1994-02-07
1994-05-27
1992-11-30
1993-06-22
1993-11-29
1995-08-11
1994-04-18
1994-07-06
1993-12-04
1993-08-31
1992-12-05
1994-03-20
1994-05-28
1993-05-06
1993-11-18
1993-12-06
1994-07-02
1993-08-13
1994-03-04
1994-01-27
1993-10-25
1993-08-11
1994-06-26
1993-05-07
1994-04-21
1993-03-20
1992-12-19
1994-02-07
1992-05-24
1993-05-23
1993-11-17
1993-08-07
1994-03-22
1992-10-12
1993-12-18
1993-08-25
1993-05-05
1993-12-16
1993-03-30
1993-01-27

CBSE
CBSE
CBSE
CBSE
CBSE
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
ICSE
Karnataka
CBSE
Uttaranchal
CBSE
Maharashtra
CBSE
CBSE
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
CBSE
Maharashtra
MadhyaPradesh
AndhraPradesh
Maharashtra
CBSE
CBSE
CBSE
CBSE
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
VishwaBharti
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1687/2011
1688/2011
1689/2011
1690/2011
1691/2011
1692/2011
1693/2011
1694/2011
1695/2011
1696/2011
1697/2011
1698/2011
1699/2011
1700/2011
1701/2011
1702/2011
1703/2011
1704/2011
1705/2011
1706/2011
1707/2011
1708/2011
1709/2011
1710/2011
1711/2011
1712/2011
1713/2011
1714/2011
1715/2011
1716/2011
1717/2011
1718/2011
1719/2011
1720/2011
1721/2011
1722/2011
1723/2011
1724/2011
1725/2011
1726/2011
1727/2011
1728/2011
1729/2011
1730/2011
1731/2011
1732/2011
1733/2011

Nirmallya Das
Bibhuti Bhusan Rath
Debadrita Saha
Gopagani Sreenija
S Teja Sree
G Usha Rani
Dhananjai Pangotra
Santana Pal
Arghya Ghosh
Prodosh Gupta
Aniruddha Chattaraj
Koustav Banerjee
Mrinmoy Man
Nagolu Mohan Kumar
Padhi Santoshi
Kushal Banerjee
Mainak Karmakar
Pradip Giri
Gourab Bhaskar
Tirthankar Banerjee
Roshayed Ali Laskar
Partha Ghosh
Debkumar Chakraborty
Sahil Halsana
Barna Manna
Badrinath Chattopadhyay
Swati Chowdhury
Korrapati Mani Manasa
Arijit Pal
Suryakanta Mishra
Krishnendu Dandapat
Rajat Mondal
Gairik Mitra
Suman Bhunia
Tanmay Maiti
Aritra Sarkar
Anirban Ghosh
Anandamay Das Bhowmik
Subhadip Mandal
Abhoy Karmakar
Saptarshi Chattaraj
Dwaipayan Rano
Amit Adhikary
Sagar Paul
Ipsita Das
Moumita Kar
Arkajyoti Manna

1992-04-26
1993-09-25
1993-08-19
1994-01-08
1994-04-10
1994-04-08
1993-09-23
1992-12-30
1994-09-27
1992-07-05
1994-04-01
1994-01-03
1993-10-05
1994-07-29
1994-05-15
1992-06-23
1993-08-31
1994-04-05
1993-09-23
1993-02-27
1994-04-20
1993-11-29
1993-12-05
1994-03-01
1994-01-04
1992-01-14
1993-06-09
1994-04-02
1993-10-06
1993-12-01
1994-04-03
1993-03-19
1992-12-26
1994-04-06
1994-02-18
1993-01-25
1993-11-07
1992-12-21
1994-04-06
1994-03-13
1993-09-20
1993-03-02
1993-11-23
1993-02-22
1993-10-23
1994-04-26
1992-11-08

WestBengal
Orissa
CBSE
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
JammuandKashmir
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1734/2011
1735/2011
1736/2011
1737/2011
1738/2011
1739/2011
1740/2011
1741/2011
1742/2011
1743/2011
1744/2011
1745/2011
1746/2011
1747/2011
1748/2011
1749/2011
1750/2011
1751/2011
1752/2011
1753/2011
1754/2011
1755/2011
1756/2011
1757/2011
1758/2011
1759/2011
1760/2011
1761/2011
1762/2011
1763/2011
1764/2011
1765/2011
1766/2011
1767/2011
1768/2011
1769/2011
1770/2011
1771/2011
1772/2011
1773/2011
1774/2011
1775/2011
1776/2011
1777/2011
1778/2011
1779/2011
1780/2011

Shirsendu Nanda
Susanta Sen
Utpal Sain
Suvajit Sangiri
Madhurima Sarkar
Madarapu A.L.V Malika Devi
Sucharita Sarkar
Bidwan Chakraborty
Sumit Roy
Manotosh Bhakat
Shiladitya Porey
Loknath Das
Subrata Chatterjee
Brindaban Ojha
Shubham Debnath
Bishnu Awon
Sumit Kumar Das
Subrata Das
Santanu Mandal
Saikat Payra
Nilagshu Mandal
Ankan Nayek
Somdatta Nandi
Sourav Mandal
Suddhaswatwa Hazra
Shubhadeep Chandra
Sabyasachi Ghosh
Sushovan Ghosh
Subhajit Roy
Aindrila Dutta
Bedatrayee Dutta Choudhuri
Mainak Mallick
Krishnendu Samanta
Arpan Baidya
Devuni Nagarani
Souradeep Basu
Gurudas Kirtoniya
Arghya Ghosh
Md. Jasimuddin
Arijit Das
Arghya Ray
Dukhishyam Mallick
Nimish Kumar Mahapatra
Vakkala Ashwini
Sayan Banerjee
Soumen Pal
Santinath Patra

1994-03-12
1994-03-02
1994-03-14
1993-11-20
1993-12-12
1993-12-30
1992-08-21
1993-11-18
1994-07-21
1993-12-25
1993-07-01
1992-12-25
1994-03-02
1993-07-27
1993-12-02
1993-01-04
1993-05-19
1994-01-18
1994-01-15
1992-10-18
1993-08-15
1994-06-09
1993-09-20
1993-10-15
1993-06-05
1994-02-01
1993-07-17
1994-03-15
1993-10-22
1992-10-07
1992-10-27
1994-05-18
1993-06-26
1992-11-24
1993-11-12
1993-10-13
1994-05-19
1994-04-07
1993-05-04
1994-02-04
1992-08-08
1994-06-13
1994-07-05
1994-03-01
1992-10-20
1993-05-31
1994-02-02

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
VishwaBharti
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
Orissa
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1781/2011
1782/2011
1783/2011
1784/2011
1785/2011
1786/2011
1787/2011
1788/2011
1789/2011
1790/2011
1791/2011
1792/2011
1793/2011
1794/2011
1795/2011
1796/2011
1797/2011
1798/2011
1799/2011
1800/2011
1801/2011
1802/2011
1803/2011
1804/2011
1805/2011
1806/2011
1807/2011
1808/2011
1809/2011
1810/2011
1811/2011
1812/2011
1813/2011
1814/2011
1815/2011
1816/2011
1817/2011
1818/2011
1819/2011
1820/2011
1821/2011
1822/2011
1823/2011
1824/2011
1825/2011
1826/2011
1827/2011

Sambhu Charan Jana


Arpan Maiti
Ratan Logdi
Tirthankar Goon
Md Kalam Uddin
Anish Mandal
Kingshuk Debsharma
Md Mansur Alam
Soumyadeep Sarkar
Sayantani Banerjee
Srijita Mondal
Rajkumar Biswas
Samsunnehar Khatun
Soumojit Das
Rajeev Chakraborty
Chinmay Maiti
Samarpan Rooj
Debojyoti Mukherjee
Debabrata Chakraborty
Prosenjit Mandal
Dip Mukherjee
Sagar Dutta
Biplab Mondal
Arindam Maity
Rabi Chowhan
Koushik Mandal
Milon Sarkar
Ibne Bony Yeamin Biswas
Dipender Mohan Goswami
Abantika Ghosh
Samstuti Chanda
Chirantan Gayen
Subarna Mondal
Rejaul Dafadar
Debaprasad Hatai
Suman Banerjee
Shubhadeep Sadhukhan
Riju Karmakar
Suchintya Chakraborty
Arindam Mandal
Pintu Mallik
Awal Hossain
Soumen Rakshit
Surajit Pal
Dipayan Majumder
Samrat Mondal
Dibyendu Manna

1994-03-26
1994-05-02
1994-02-15
1992-11-02
1993-01-12
1993-05-18
1992-11-13
1994-05-12
1994-03-12
1993-09-08
1994-02-17
1992-08-15
1994-04-20
1992-11-09
1993-08-19
1993-12-24
1994-01-01
1994-01-10
1993-08-25
1993-10-12
1993-09-22
1993-08-22
1992-11-04
1994-04-02
1993-07-07
1992-10-26
1993-06-05
1994-03-12
1993-01-15
1993-05-12
1993-09-16
1992-04-11
1994-04-01
1993-01-28
1994-03-19
1994-04-02
1993-08-25
1994-03-19
1992-09-03
1992-10-01
1994-03-22
1994-01-13
1994-02-17
1994-01-05
1992-11-15
1994-10-25
1994-03-03

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1828/2011
1829/2011
1830/2011
1831/2011
1832/2011
1833/2011
1834/2011
1835/2011
1836/2011
1837/2011
1838/2011
1839/2011
1840/2011
1841/2011
1842/2011
1843/2011
1844/2011
1845/2011
1846/2011
1847/2011
1848/2011
1849/2011
1850/2011
1851/2011
1852/2011
1853/2011
1854/2011
1855/2011
1856/2011
1857/2011
1858/2011
1859/2011
1860/2011
1861/2011
1862/2011
1863/2011
1864/2011
1865/2011
1866/2011
1867/2011
1868/2011
1869/2011
1870/2011
1871/2011
1872/2011
1873/2011
1874/2011

Subham Ghosh
Shamik Das
Ria Rana
Rakibul Haque
Priyam Chakraborty
Sujata Ash
Tirtha Biswas
Sunando Kundu
Poulab Chakrabarti
Arun Maity
Anup Kumar Bera
Gorachand Mondal
Monali Mondal
Subhadeep Sen
Anushree Mondal
Sayantan Ghosh
Pritish Kanti Pradhan
Priya Maity
Priyabrata Char
Sujoy Samanta
Kiron Kumar Ghosh
Atanu Mondal
Arunava Adak
Amartya Rej
Mir Murshid Ali
Sagar Mondal
Sumit Ghosh
Arnab Dasgupta
Riya Ghatak
Juhi Dutta
Pritam Sarkar
Srirama Himageetha
Kammara Vaishnavi
Anamika Biswas
Arkaprabha Ray
Sourav Biswas
Sankhaneel Bisui
Sangita Sarkar
Md Akhtar
Rahla Hansda
Chitra Sarkar
Koustuv Mukherjee
Avijit Maity
Md Adud
Shuvankar Naskar
Abhijit Paul
Indrajit Saha

1994-10-30
1993-11-21
1992-12-16
1993-12-10
1993-10-09
1993-05-23
1994-05-15
1994-03-13
1993-04-07
1994-02-02
1993-03-03
1993-11-13
1993-07-23
1993-10-18
1994-03-10
1993-03-02
1994-03-12
1993-05-30
1994-07-24
1993-07-19
1994-02-21
1993-05-30
1993-08-23
1993-09-02
1993-05-20
1993-04-26
1993-01-01
1994-07-11
1993-11-09
1993-10-10
1993-05-26
1994-07-20
1994-08-09
1993-12-10
1993-04-26
1993-08-25
1994-02-02
1994-01-19
1993-01-05
1993-12-20
1993-12-23
1993-08-09
1994-04-03
1993-02-22
1993-04-06
1993-11-20
1993-08-19

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1875/2011
1876/2011
1877/2011
1878/2011
1879/2011
1880/2011
1881/2011
1882/2011
1883/2011
1884/2011
1885/2011
1886/2011
1887/2011
1888/2011
1889/2011
1890/2011
1891/2011
1892/2011
1893/2011
1894/2011
1895/2011
1896/2011
1897/2011
1898/2011
1899/2011
1900/2011
1901/2011
1902/2011
1903/2011
1904/2011
1905/2011
1906/2011
1907/2011
1908/2011
1909/2011
1910/2011
1911/2011
1912/2011
1913/2011
1914/2011
1915/2011
1916/2011
1917/2011
1918/2011
1919/2011
1920/2011
1921/2011

Soumi Haldar
Arnab Samanta
Anindita Mondal
Mustakim SK
Samir Nandi
S.K Mokbul Hoque
Diptendu Patra
Rajesh Mandal
Rituparna Ghosh
Subhayan Das
Atridipa Dutta
Anindita Guha
Indranel Halder
Pallabi Santra
Nirmal Roy
Monojit Das Bairagya
Arup Kumar Shit
Bithika Karmakar
P. Avani
Mashetti Pavan
Arindom Bhattacherya
Pinaki Ranjan Singha Mahapatra
Debasis Pal
Bubai Majhi
Panyala Madhavi
Gompa Deepthi
Boya Bharath Kumar
Komara Hemalatha
Achanta Durga Devi
Arka Chakraborty
Kankanala Bhaskar
Bismaya Ratan Biswal
Sourav Kumar Sahu
Arun Kumar Das
Ram Ratan
Satti Veni Durga Devi
Kondam Chaitanya
Md. Imran Hossain
Dilbar Hossain
Soriful Shah
Tousif Riaz
Sujoy Sarkar
Somdipta Chatterjee
Kulsum Ara Khatun
Dibyajyoti Sarkar
Aniruddha Pal
Mylavarapu Sai Siva Rama Krishna

1993-09-09
1994-03-22
1993-07-18
1994-05-02
1994-03-18
1994-04-29
1993-03-14
1994-04-01
1993-03-05
1994-04-28
1994-02-20
1993-07-12
1993-08-07
1993-02-17
1994-02-04
1994-05-30
1993-04-03
1993-07-20
1994-04-10
1994-03-17
1994-04-17
1994-03-09
1994-02-24
1993-09-18
1994-05-04
1994-04-03
1994-05-09
1994-04-01
1994-06-15
1993-02-06
1994-08-20
1994-03-17
1994-08-01
1993-08-09
1994-02-12
1993-11-30
1994-06-06
1994-04-06
1993-06-15
1994-01-18
1994-01-02
1992-10-31
1992-10-27
1993-01-17
1993-10-08
1993-08-18
1993-05-26

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
AndhraPradesh
Orissa
Orissa
WestBengal
Rajasthan
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh

1922/2011
1923/2011
1924/2011
1925/2011
1926/2011
1927/2011
1928/2011
1929/2011
1930/2011
1931/2011
1932/2011
1933/2011
1934/2011
1935/2011
1936/2011
1937/2011
1938/2011
1939/2011
1940/2011
1941/2011
1942/2011
1943/2011
1944/2011
1945/2011
1946/2011
1947/2011
1948/2011
1949/2011
1950/2011
1951/2011
1952/2011
1953/2011
1954/2011
1955/2011
1956/2011
1957/2011
1958/2011
1959/2011
1960/2011
1961/2011
1962/2011
1963/2011
1964/2011
1965/2011
1966/2011
1967/2011
1968/2011

Mohammad Mosin
Meesa Raju
Anupam Mahapatra
Rajdeep Sinha
Sanchari Pal
Surojit Bhunia
Anupam Khatua
Neelotpal Ghosh
Arijit Rauth
Debabrata Jana
Moumita Indra
Anibrata Biswas
Suvadip Manna
Avirup Saha
Sourav Kumar Das
Souradip Das
Sudip Karmakar
Sourav Pal
Arpita Pradhan
Prasenjit Maji
Deepon Giri
Arunabha Maity
Anab Ghatak
Sourav Bej
Debamitra Chakraborty
Ankana Singha
Subhamoy Sahoo
Suman Paul
Jaydyuti Mandal
Arijit Sarkar
Avik Chowdhury
Antara Ghosh
Shankha Banerjee
Soumyadeep Das
Ayan Chakraborty
Subhasis Ghora
Joyjit Dey
Sahadeb Das
Rahul Naskar
Sukhendu De
Nirban Bose
Debarshi Mukherjee
Sanghasri Mukhopadhyay
Shubhra Samim
Khorsed Alam
Anindita Banerjee
Krishnendu Das

1994-01-26
1994-08-01
1994-03-15
1993-02-07
1992-11-18
1993-02-22
1994-01-05
1993-09-04
1993-12-27
1993-08-10
1993-09-03
1992-10-16
1992-08-01
1992-08-21
1994-09-18
1993-03-11
1993-03-08
1993-09-16
1993-12-04
1994-02-17
1994-03-22
1994-04-22
1993-05-08
1993-09-15
1993-02-11
1993-06-22
1993-05-09
1994-07-09
1993-11-19
1993-06-19
1993-09-28
1992-10-19
1994-07-02
1992-10-08
1994-10-28
1993-11-06
1994-02-22
1993-07-27
1994-04-14
1994-02-14
1993-12-26
1993-08-28
1993-04-20
1994-05-12
1994-07-14
1993-06-15
1993-12-28

AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

1969/2011
1970/2011
1971/2011
1972/2011
1973/2011
1974/2011
1975/2011
1976/2011
1977/2011
1978/2011
1979/2011
1980/2011
1981/2011
1982/2011
1983/2011
1984/2011
1985/2011
1986/2011
1987/2011
1988/2011
1989/2011
1990/2011
1991/2011
1992/2011
1993/2011
1994/2011
1995/2011
1996/2011
1997/2011
1998/2011
1999/2011
2000/2011
2001/2011
2002/2011
2003/2011
2004/2011
2005/2011
2006/2011
2007/2011
2008/2011
2009/2011
2010/2011
2011/2011
2012/2011
2013/2011
2014/2011
2015/2011

Sanjoy Kumar Das


Kalyan Ghosh
Swadhin Garain
Napolean Patra
Subhajit Kundu
Moimon Chatterjee
Budhaditya Roy
Paramita Ghosh
Ayon Das
Poulami Sarkar
Rakhi Pratihar
Paulami Majumder
Kuhelika Dutta
Prodyut Roy
Abhoy Dey
Rohit Dey
Sourav Chattaraj
Sanjib Kumar Das
Manideepa Dhar
Golam Murselim
Debaprasad Mondal
Joyanta Banerjee
Rakesh Maiti
Ramesh Chandra Sau
Anideep Basu
Rhombik Roy
Sayan Ghosh
Saikat Samanta
Ananya Biswas
Abhisikta Barman
Rapti Goswami
Subhajit Chowdhury
Sukanta Dey
Bappaditya Patra
Abhiraj Panja
Retwik Parui
Aritra Ray
Punyatoya Samal
Uttam Karmokar
Mayukh Mandal
Sudip Malick
Soumya Boral
Soumyajit Mandal
Piyali Bhuin
Kanak Kanti Das
Tina Kolay
Vishal Midya

1993-03-02
1994-01-05
1993-08-02
1994-04-28
1992-11-22
1994-03-12
1994-07-20
1994-02-15
1994-10-25
1993-12-15
1993-08-02
1993-08-15
1993-10-11
1993-11-19
1994-03-04
1992-11-12
1993-02-06
1993-03-31
1994-03-16
1991-10-24
1994-02-28
1993-08-26
1993-09-26
1994-01-11
1993-05-26
1993-12-12
1993-12-21
1994-05-18
1994-03-26
1993-11-29
1993-06-28
1993-03-31
1993-04-04
1992-07-15
1993-12-24
1993-07-22
1992-09-10
1992-05-26
1993-01-05
1992-12-19
1993-11-04
1992-08-26
1993-10-13
1994-04-10
1992-05-17
1992-12-02
1993-10-03

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
CBSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2016/2011
2017/2011
2018/2011
2019/2011
2020/2011
2021/2011
2022/2011
2023/2011
2024/2011
2025/2011
2026/2011
2027/2011
2028/2011
2029/2011
2030/2011
2031/2011
2032/2011
2033/2011
2034/2011
2035/2011
2036/2011
2037/2011
2038/2011
2039/2011
2040/2011
2041/2011
2042/2011
2043/2011
2044/2011
2045/2011
2046/2011
2047/2011
2048/2011
2049/2011
2050/2011
2051/2011
2052/2011
2053/2011
2054/2011
2055/2011
2056/2011
2057/2011
2058/2011
2059/2011
2060/2011
2061/2011
2062/2011

Anindya Chanda
Sahil Joshi
Sankar Das
Ankita Bhowmick
Susmita Khan
Siddhartha Patra
Sneha Mukherjee
Dipnil Chakraborty
Soma Karmakar
Aritri Roy
Rakhi Mapdar
Sumanta Pan
Anik Kumar Ghosh
Anupam Das
Dip Chatterjee
Shibaji Ghosh
Biplab Debnath
Sayantan Maity
Rakesh Paramanick
Chiranjit Biswas
Shraman Bhaduri
Abhranil Manna
Chinmoy Dey
Firoj Hossain Mondal
Mahasweta Chatterjee
Subarna Maity
Bhaskar Rana
Subhadip Singha
Krishnendu Bhattacharjee
Rakesh Biswas
Anindita Mondal
Tirna Deb
Pritam Bhattacharjee
Bidyut Mandal
Soham Mahato
Rabindranath Murmu
Subhajit Pan
Paramita Mondal
Dipanjan Banerjee
Tanaya Ray
Md Masud Hossain
Joydip Mandal
Arpita Roy
Pritha Das
Arijit Jana
Priyanka Pal
Titas Chanda

1993-10-17
1993-12-04
1993-11-02
1992-12-01
1993-12-09
1994-06-29
1991-12-31
1992-10-16
1994-03-13
1994-02-15
1993-11-28
1992-12-10
1993-12-12
1993-10-04
1993-09-02
1994-04-09
1993-09-16
1993-11-11
1993-09-24
1994-04-13
1992-09-13
1993-11-01
1994-02-25
1994-02-13
1994-03-05
1994-05-24
1993-11-28
1994-04-07
1993-12-15
1994-03-25
1993-07-03
1994-06-11
1993-09-23
1994-04-23
1992-11-03
1992-12-25
1994-02-19
1993-12-04
1993-07-28
1992-06-04
1993-10-17
1994-04-03
1992-11-28
1994-04-28
1994-04-12
1993-07-25
1993-05-16

WestBengal
JammuandKashmir
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2063/2011
2064/2011
2065/2011
2066/2011
2067/2011
2068/2011
2069/2011
2070/2011
2071/2011
2072/2011
2073/2011
2074/2011
2075/2011
2076/2011
2077/2011
2078/2011
2079/2011
2080/2011
2081/2011
2082/2011
2083/2011
2084/2011
2085/2011
2086/2011
2087/2011
2088/2011
2089/2011
2090/2011
2091/2011
2092/2011
2093/2011
2094/2011
2095/2011
2096/2011
2097/2011
2098/2011
2099/2011
2100/2011
2101/2011
2102/2011
2103/2011
2104/2011
2105/2011
2106/2011
2107/2011
2108/2011
2109/2011

Budhadeb Giri
Tanuja Banerjee
Debabrata Bhattacharya
Swapan Kumar Mazumder
Ananya Chattaraj
Lotan Jana
Rahul Chandra Seal
Saptarshi Chakraborty
Rahul Gautam
Riju Biswas
Shouvik Mandal
Sk. Tousif Ahammed
Soumayak Mukherjee
Ananda Gopal Maity
Ayan Dey
Akash Roy
Sarasij Maitra
Sukriti Gupta
Sourav Parui
Debasish Ghosh
Jyotirmoy Dey
Anup Kumar Laha
Habib Ahammad Mondal
Vimal Agarwal
Lokesh Kumar Kharana
Nikoo Sharma
Sushovan Hens
Avirup Singha Roy
Avijit Nayak
Somarani Das
Bapan Dey
Prantik Mondal
Tirthendu Sen
Arnab Banerjee
Indrani Ghosh
Anindya Pramanik
Subham Haldar
Avijit Mandal
Arup Ghosh
Labani Haldar
Palash Banerjee
SK. Md. Raquibul Hussain
Swagata Ghosh
Soumik Dhara
Soumyajeet Nag
Dhananjoy Mandal
Kamal Santra

1993-02-10
1993-04-17
1994-01-31
1993-06-13
1993-10-05
1993-03-09
1993-08-25
1993-06-16
1992-08-21
1994-06-29
1993-04-14
1993-03-31
1993-05-05
1994-04-25
1993-02-17
1993-06-07
1993-04-05
1994-03-30
1994-04-21
1993-09-09
1994-06-04
1994-04-20
1993-09-03
1994-04-07
1995-04-01
1994-06-15
1993-01-02
1992-12-16
1993-02-04
1993-09-18
1993-03-15
1994-03-30
1993-09-10
1993-06-08
1994-04-04
1993-12-04
1993-11-09
1993-11-26
1993-04-20
1993-12-24
1993-05-11
1992-06-19
1993-04-08
1994-04-30
1993-04-23
1994-03-01
1993-07-09

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
JammuandKashmir
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2110/2011
2111/2011
2112/2011
2113/2011
2114/2011
2115/2011
2116/2011
2117/2011
2118/2011
2119/2011
2120/2011
2121/2011
2122/2011
2123/2011
2124/2011
2125/2011
2126/2011
2127/2011
2128/2011
2129/2011
2130/2011
2131/2011
2132/2011
2133/2011
2134/2011
2135/2011
2136/2011
2137/2011
2138/2011
2139/2011
2140/2011
2141/2011
2142/2011
2143/2011
2144/2011
2145/2011
2146/2011
2147/2011
2148/2011
2149/2011
2150/2011
2151/2011
2152/2011
2153/2011
2154/2011
2155/2011
2156/2011

Arghya Ghosh
Harishala Sampath Kumar
Ashutosh Kumar Yadav
Ushnanshu Dutta
Amitava Saha
Ratul Mahanta
Animesh Bhattacharya
Sougata Roy
Mrinal Kanti Giri
Sovan Manna
Sreyan Raha
Dipak Patra
Debasmita Mondal
Prerona Dutta
Bapan Dewan
Sanjoy Hazra
Ranit Mukherjee
Indranil Roy
Mrinal Kanti Das
Sohel Rana
Arnab Mondal
Mrityunjoy Patra
Sanjay
Bhuban Mohan Ray Sarkar
Sanchayan Bagchi
Aritra Datta
Shouvik Halder
Buddhadev Kundu
Avishek Bhui
Biswajit Singha
Rupam Mandal
Sandip Mondal
Supriyo Naskar
Sangita Dutta
Koustav Chowdhury
Sutapa Samanta
Tanmoy Rana
Sagarika Tripathy
Suranjan Ghosh
Kumaresh Mandal
Priyanka Sarkar
Dipayan Mukherjee
Santu Dinda
Deblina Sarkar
Saileswar Nayek
Ayan Kumar Sarkar
Sahajan Hossain

1993-04-01
1994-02-24
1993-10-02
1993-04-24
1993-03-30
1993-07-27
1994-03-29
1994-07-26
1994-09-05
1993-02-04
1993-02-04
1993-09-08
1993-09-22
1993-06-20
1993-04-01
1993-02-22
1994-06-18
1993-11-22
1993-01-12
1994-07-27
1992-12-25
1993-06-21
1993-10-01
1993-04-13
1993-12-25
1994-03-23
1994-03-16
1993-08-25
1994-03-28
1994-04-14
1994-09-24
1992-06-27
1993-10-31
1993-06-20
1994-03-12
1993-08-04
1993-07-29
1994-04-03
1993-05-01
1993-08-14
1994-01-23
1993-02-19
1994-05-05
1992-09-30
1994-01-17
1993-01-10
1994-01-25

WestBengal
AndhraPradesh
CBSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
ICSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2157/2011
2158/2011
2159/2011
2160/2011
2161/2011
2162/2011
2163/2011
2164/2011
2165/2011
2166/2011
2167/2011
2168/2011
2169/2011
2170/2011
2171/2011
2172/2011
2173/2011
2174/2011
2175/2011
2176/2011
2177/2011
2178/2011
2179/2011
2180/2011
2181/2011
2182/2011
2183/2011
2184/2011
2185/2011
2186/2011
2187/2011
2188/2011
2189/2011
2190/2011
2191/2011
2192/2011
2193/2011
2194/2011
2195/2011
2196/2011
2197/2011
2198/2011
2199/2011
2200/2011
2201/2011
2202/2011
2203/2011

Arpan Manna
Satyajit Ghosh
Sibasis Sarkar
Amlan Ghosh
Koyel De
Sandip Dey
Jayanta Mondal
Arnab Pal
Aktar Seikh
Sahimoddin SK
Alimurtaja Mondal
Shibajee Paul
Pritam Saha Poddar
Asim Maity
Hossainoor Rahaman Sareng
Rahul Mundhara
Wasim Firoj
Saheb Parya
Bhaskar Biswas
Rage Nirmala
Jagonnath Biswas
Janagari Rajendar Reddy
Anirban Saha
Bishakh Rout
Buddhadev Biswas
Rakesh Biswas
Priyabrata Pandit
Debattam Routh
Amit Mandal
Sambit Roy
Pallabi Karmakar
Soumak Banerjee
Pooja
Raichurkar Mayuri Jayant
Rajdeep Mondal
Dibyayan Nandi
Laxmikanta Mandi
Amit Ghosh
Papia Pattanayak
Debojyoti Samadder
Joydip Nandi
Somnath Das
Atish Roy Chowdhury
Snehasis Bhunia
Kalyan Kumar Pal
Shantonu Mukherjee
Ikhtiar Gazi

1994-02-20
1994-05-17
1993-05-06
1994-01-25
1993-09-05
1994-04-02
1994-03-18
1993-06-07
1993-05-03
1994-03-16
1994-04-20
1993-10-05
1992-12-12
1994-07-26
1994-04-10
1992-04-02
1994-08-11
1993-09-25
1994-03-02
1993-05-25
1993-04-22
1994-06-11
1993-09-05
1994-01-20
1994-05-03
1993-09-20
1993-03-17
1993-10-20
1994-03-26
1992-10-05
1993-11-23
1992-10-20
1994-09-19
1993-12-10
1993-11-13
1993-11-01
1993-05-04
1994-02-10
1994-05-03
1993-05-08
1993-08-25
1993-08-20
1993-04-29
1994-02-10
1993-09-25
1993-11-17
1994-03-20

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
Maharashtra
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2204/2011
2205/2011
2206/2011
2207/2011
2208/2011
2209/2011
2210/2011
2211/2011
2212/2011
2213/2011
2214/2011
2215/2011
2216/2011
2217/2011
2218/2011
2219/2011
2220/2011
2221/2011
2222/2011
2223/2011
2224/2011
2225/2011
2226/2011
2227/2011
2228/2011
2229/2011
2230/2011
2231/2011
2232/2011
2233/2011
2234/2011
2235/2011
2236/2011
2237/2011
2238/2011
2239/2011
2240/2011
2241/2011
2242/2011
2243/2011
2244/2011
2245/2011
2246/2011
2247/2011
2248/2011
2249/2011
2250/2011

Sourish Singha
Supriya Mitra
Thamatam Rajashekar Reddy
Valiveti Sai Swarna Manjari
Subhajit Ghosh
Nabanita Day
Munshi Sahid Hossain
Priyajit Bishayee
Sayan Sarkar
Ashish Roy Gupta
Sourav Patra
Sounak Ghosh
Sumilita Hazra
Bratati Bhat
Deepak Kumar Reddy
Bandi Prasuna
Jitendra Kumar Geela
Ankita Guchhait
Satakshi Ghosh
Swagata Rakshit
Sharma Monika
Kaustav Banerjee
Jhumpa Gorai
Lovely Bhushan
Snehashish Chatterjee
Tanmay Das
Rajesh Karmakar
Bhaskar Mondal
Sayandeep Dutta
Surasree Pattanayak
Binita Das
Surya Narayan Panda
Raghu Nath Mondal
Sudeep Sarkar
Atreyie Ghosh
Agnimitra Das Majumdar
Arpan Mukherjee
Pitam Kumar Hazra
Sudipta Ghosh
Subhadip Biswas
Nazibul Hassan Molla
Md Karimul Islam
Arun Gupta
Satyaki Sasmal
Subhayan Chattopadhyay
Abhilash Kshirohari
Sanchari Bhattacharyya

1993-06-30
1993-07-31
1994-08-05
1994-08-28
1993-02-01
1994-04-10
1993-09-26
1994-03-06
1994-05-27
1993-10-17
1994-01-03
1993-06-20
1993-12-13
1993-08-08
1994-06-15
1994-05-11
1994-07-01
1994-04-26
1993-06-12
1993-08-14
1993-06-06
1993-09-17
1993-09-27
1993-07-30
1993-10-21
1993-03-12
1993-12-06
1993-04-09
1993-11-01
1993-10-04
1994-08-08
1994-05-29
1993-04-13
1994-06-11
1993-09-19
1993-02-21
1994-04-06
1993-03-06
1993-07-26
1993-01-02
1994-03-04
1994-03-27
1993-07-21
1993-08-17
1993-09-15
1994-02-24
1992-11-05

WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
JammuandKashmir
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2251/2011
2252/2011
2253/2011
2254/2011
2255/2011
2256/2011
2257/2011
2258/2011
2259/2011
2260/2011
2261/2011
2262/2011
2263/2011
2264/2011
2265/2011
2266/2011
2267/2011
2268/2011
2269/2011
2270/2011
2271/2011
2272/2011
2273/2011
2274/2011
2275/2011
2276/2011
2277/2011
2278/2011
2279/2011
2280/2011
2281/2011
2282/2011
2283/2011
2284/2011
2285/2011
2286/2011
2287/2011
2288/2011
2289/2011
2290/2011
2291/2011
2292/2011
2293/2011
2294/2011
2295/2011
2296/2011
2297/2011

Saikat Das
Arup Paul
Rini Choudhury
Satyajit Pal
Jayanta Kumar Mondal
Chandrakanta Mondal
Jayashree Karmakar
Sayan Maity
Bharat Kumar
Binandan Sarkar
Rajesh Kr Golder
Suchitro Kumar Sarkar
Sourav Mondal
Esha Pandit
Priyanka Dutta
Susmita Kundu
Sohail
Shilpa Srimani
Anamika Paul
Susmita Dey
Debjit Guha
Pramita Bhar
Buddhadev Hajra
Sujan Sarkar
Jayisha Banerjee
Abir Mollick
Sauradeep Poddar
Saheli Das
Arpita Majhi
Manas Roy
Kamalesh Roy
Pintu Bhunia
Sudipta Mandal
Nilasis Chadhuri
Rajit Bhowmik
Manabendra Giri
Sanjit Roy
Biswarup Dutta
Tarun Maji
Mahbub Alam
Rituparna Kar
Nema Ram
Deeksha Toshan
Anisha
Syeda Sabiha Naz
Ms Sapana
Gajendra Saini

1994-01-05
1994-06-08
1992-10-09
1992-10-15
1993-08-25
1993-01-17
1993-03-21
1993-03-28
1994-08-21
1993-08-19
1993-02-05
1993-10-17
1994-02-03
1993-06-12
1993-11-12
1993-09-15
1992-10-22
1993-01-24
1993-06-27
1992-10-19
1994-03-02
1993-09-09
1992-09-30
1993-09-20
1994-06-26
1993-04-01
1993-04-24
1993-01-16
1993-04-19
1992-08-28
1993-03-03
1992-05-07
1993-09-27
1993-06-30
1994-02-25
1993-09-13
1993-07-01
1993-06-15
1993-03-05
1994-03-28
1993-02-21
1994-01-15
1994-12-12
1994-10-06
1995-03-08
1994-10-08
1995-03-25

WestBengal
WestBengal
ICSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
ICSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

2298/2011
2299/2011
2300/2011
2301/2011
2302/2011
2303/2011
2304/2011
2305/2011
2306/2011
2307/2011
2308/2011
2309/2011
2310/2011
2311/2011
2312/2011
2313/2011
2314/2011
2315/2011
2316/2011
2317/2011
2318/2011
2319/2011
2320/2011
2321/2011
2322/2011
2323/2011
2324/2011
2325/2011
2326/2011
2327/2011
2328/2011
2329/2011
2330/2011
2331/2011
2332/2011
2333/2011
2334/2011
2335/2011
2336/2011
2337/2011
2338/2011
2339/2011
2340/2011
2341/2011
2342/2011
2343/2011
2344/2011

Sugandha Das
Arnab Mondal
Govind Ram
Susmita Nag
Rita Majumdar
Asmaul Hossain
T Satish Kumar
Sumona Chel
Indranil Kar
Piyali Saha
Chiranji. Kavya
Silpa Gangopadhyay
Sibsankar Das
Sonal Rana
Meenakshi Kumawat
Pampa Sahoo
Sunita Beniwal
Sunil Kumar Kumawat
Prabudh Morya
Saroj Sahu
Gaurav Kumar Sharma
Ritu Kumari
Chiranjeev Binda
Samima Yeasmin
Madhurima Mondal
Pradeep Karwa
Pallab Dey
Soma Baghira
Souma Saha
Mota Ram
Arif Rizwan
Bhanu Singh
Deepika
Sneha Choudhary
Mahendra Singh Gahlot
Lal Chand Ghaswan
Surjeet Ram
Nilanjan Chaudhuri
Biswadip Chowdhury
Abhishek Kumar Das
Gurpreet Kaur
Shallu
Arti Rani
Raj Kumar Debnath
Anushri Maji
Pradip Nandi
Madhumita Dutta

1994-02-28
1994-04-01
1994-09-15
1993-11-30
1994-03-10
1994-02-04
1994-02-23
1993-03-29
1993-03-08
1992-06-26
1993-10-09
1994-01-09
1992-08-24
1994-09-17
1994-06-25
1993-12-13
1994-12-23
1996-07-06
1994-03-31
1994-07-05
1995-02-02
1993-09-29
1993-03-25
1992-04-23
1994-05-15
1993-09-14
1992-07-23
1993-12-27
1993-02-19
1995-01-26
1993-05-03
1993-03-16
1994-01-20
1994-08-24
1993-08-25
1994-09-02
1994-03-22
1994-07-05
1994-02-01
1993-04-18
1993-09-05
1995-04-10
1994-10-30
1992-03-08
1994-07-18
1994-01-22
1994-02-11

WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
Haryana
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
CBSE
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
ICSE
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
Haryana
Uttaranchal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2345/2011
2346/2011
2347/2011
2348/2011
2349/2011
2350/2011
2351/2011
2352/2011
2353/2011
2354/2011
2355/2011
2356/2011
2357/2011
2358/2011
2359/2011
2360/2011
2361/2011
2362/2011
2363/2011
2364/2011
2365/2011
2366/2011
2367/2011
2368/2011
2369/2011
2370/2011
2371/2011
2372/2011
2373/2011
2374/2011
2375/2011
2376/2011
2377/2011
2378/2011
2379/2011
2380/2011
2381/2011
2382/2011
2383/2011
2384/2011
2385/2011
2386/2011
2387/2011
2388/2011
2389/2011
2390/2011
2391/2011

Rituparna Chowdhury
Karimul Islam
Rumi Chakraborty
Azamal Baidya
Sujit Garain
Soumili Pal
Baishakhi Porey
Puja Nanda
Debasmita Halder
Subhdip Chakrabortty
Srijani Sarkar
Somnath Ghosh
Akbar Ali
Ayantika Mondal
Akash Chakraborty
Rahul Debnath
Koyel Das
Avik Bhattacharjee
Sneha Chakraborty
Uddipta Hazarika
Satyabrata Mishra
Puram Sathish
V Sai Sowmya
Syeda Arfa Mahmood
Raj Kumar Nayak
Apu Kumar Jana
Sunetra Pal
Chitla Akshita Reddy
Somnath Shee
Pinak Mandal
Usasi Chowdhury
Pankoj Kr Roy
Abhishek Roy
Sayan Joarder
Joyjeet Sen
Sourav Pal
Sayandeep Roy
Uttara Biswas
Srijita Manna
Kunarapu Ramesh
Bandi Srinivasula Reddy
Deblin Jana
Nukala Venkat Reddy
Mamidi Revathi
Maka Keerthana
Sameena
Pramod Kumar Behera

1993-07-20
1993-01-03
1994-06-06
1992-05-29
1994-01-16
1993-12-31
1994-02-17
1994-09-02
1994-02-21
1993-07-30
1992-10-17
1994-01-30
1994-06-03
1993-11-17
1993-05-30
1994-01-11
1993-07-18
1993-10-18
1993-05-14
1993-02-18
1993-12-02
1994-03-09
1994-01-15
1993-10-17
1993-07-09
1993-10-16
1994-02-12
1995-06-25
1993-01-01
1994-06-16
1993-01-06
1994-01-07
1994-01-04
1993-10-04
1993-09-21
1993-05-07
1993-09-21
1993-07-11
1993-03-28
1994-02-23
1994-02-14
1992-10-14
1994-05-29
1993-06-06
1994-06-21
1993-12-06
1994-03-05

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Assam
Orissa
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Orissa

2392/2011
2393/2011
2394/2011
2395/2011
2396/2011
2397/2011
2398/2011
2399/2011
2400/2011
2401/2011
2402/2011
2403/2011
2404/2011
2405/2011
2406/2011
2407/2011
2408/2011
2409/2011
2410/2011
2411/2011
2412/2011
2413/2011
2414/2011
2415/2011
2416/2011
2417/2011
2418/2011
2419/2011
2420/2011
2421/2011
2422/2011
2423/2011
2424/2011
2425/2011
2426/2011
2427/2011
2428/2011
2429/2011
2430/2011
2431/2011
2432/2011
2433/2011
2434/2011
2435/2011
2436/2011
2437/2011
2438/2011

Abhik Jha
Suman Saha
Ayan Saha
Suchanda Adhikari
Sudipta Biswas
Surajit Banerjee
Kushal Guha Bakshi
Shreya Das
Sayan Mukherjee
Arpan Sasmal
Soumee Chakraborty
Pankaj Paul
Debottam Dasgupta
Aktarul Hoque
Sukanta Mistry
Subhranil Sarkar
Shuva Paul
Tanuman Ghosh
Arghya Dutta
Upasana Acharyya
Avishek Chatterjee
Sougata Gupta Bakshi
Suvam Mishra
Sudipa Mondal
Reetarshi Dutta
Susmita Bhar
Md. Azad Hossain
Banibrata Majumder
Sohel Reja
Priya Dutta
Debasmita Pariari
Sourav Mondal
Nabarun Mandal
Saunak Roy Chowdhury
Subhajit Roy
Ahana Ghosh
Swagata Chaudhuri
Sachin Roy
Arghya Sikdar
Mamta Agarwal
Bhagirath
Km Poonam Yadav
Hanuman Saran
Preeti
Deepak Arya
Pooja
Poonam Aseri

1992-06-06
1993-06-10
1993-08-11
1992-10-25
1994-06-15
1993-11-21
1993-07-16
1992-06-20
1994-02-28
1994-02-07
1993-08-22
1993-04-15
1993-12-29
1994-04-17
1993-11-07
1994-02-05
1993-04-09
1993-05-14
1992-07-24
1994-04-02
1994-03-26
1992-11-22
1994-05-10
1994-02-04
1993-05-10
1994-03-26
1993-06-10
1992-09-05
1994-05-05
1992-03-27
1994-03-02
1994-07-27
1993-01-18
1994-07-31
1993-01-22
1994-02-04
1993-09-16
1994-04-07
1994-01-21
1993-08-21
1995-07-05
1994-05-20
1996-10-28
1994-10-03
1994-07-01
1994-11-19
1994-04-01

WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Punjab
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan

2439/2011
2440/2011
2441/2011
2442/2011
2443/2011
2444/2011
2445/2011
2446/2011
2447/2011
2448/2011
2449/2011
2450/2011
2451/2011
2452/2011
2453/2011
2454/2011
2455/2011
2456/2011
2457/2011
2458/2011
2459/2011
2460/2011
2461/2011
2462/2011
2463/2011
2464/2011
2465/2011
2466/2011
2467/2011
2468/2011
2469/2011
2470/2011
2471/2011
2472/2011
2473/2011
2474/2011
2475/2011
2476/2011
2477/2011
2478/2011
2479/2011
2480/2011
2481/2011
2482/2011
2483/2011
2484/2011
2485/2011

Vijay Saini
Biswas Mona
Yalala Jyothsna
Nikita Sharma
Rayi Hemasree
Saikat Sinha
Dibyajyoti Laha
Md Tausif Ali
Priyanka Biswas
Sumana Mandal
Basudev Pattanayak
Subhadeep Banerjee
Pritam Palit
Sayan Maity
Khairul Alam
Avisek Dutta
Menka Tekwani
Subrata Ruj
Pulapa Lalitha
K Sunitha
Aditya Vishnoi
Naveen Kumar
Ravi Agrawal
Khushboo Sharma
Alok Sharma
Tripti Chaturvedi
Nikita
Pooja Rohilla
Vikul Kumar
Gudla Vardhini
Tajmul Islam
Tanveer Hoque
Aniruddha Pan
Pallavi Ray
Arijit Chattaraj
Preeti Chauhan
Debaleena Majumder
Alka Bishnoi
Surajit Dutta
Lokesh Yadav
Ganga Singh
Sanju Kumari
Meena Yadav
Atanu Maji
Prem Chandra Bharti
Arjun Kumar
Saurabh Siyag

1996-07-15
1993-12-20
1994-08-06
1993-11-01
1994-04-09
1992-07-19
1993-01-28
1994-04-21
1994-02-13
1993-10-03
1993-01-11
1994-04-16
1993-06-28
1994-05-15
1994-04-09
1993-02-27
1994-08-09
1993-04-16
1994-07-15
1994-06-04
1994-07-20
1994-01-06
1995-02-25
1994-10-23
1994-07-07
1993-10-18
1994-07-20
1994-07-01
1995-11-06
1993-09-09
1993-05-25
1993-01-12
1993-09-06
1992-11-05
1993-11-22
1993-02-01
1992-10-10
1996-07-02
1992-11-07
1996-02-06
1994-05-05
1995-03-10
1994-07-15
1993-06-17
1994-07-05
1995-08-30
1993-10-22

Rajasthan
AndhraPradesh
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Rajasthan
Haryana
UttarPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan

2486/2011
2487/2011
2488/2011
2489/2011
2490/2011
2491/2011
2492/2011
2493/2011
2494/2011
2495/2011
2496/2011
2497/2011
2498/2011
2499/2011
2500/2011
2501/2011
2502/2011
2503/2011
2504/2011
2505/2011
2506/2011
2507/2011
2508/2011
2509/2011
2510/2011
2511/2011
2512/2011
2513/2011
2514/2011
2515/2011
2516/2011
2517/2011
2518/2011
2519/2011
2520/2011
2521/2011
2522/2011
2523/2011
2524/2011
2525/2011
2526/2011
2527/2011
2528/2011
2529/2011
2530/2011
2531/2011
2532/2011

Tarun Khariwal
Mohit Singh Hada
Sampat Ram
Ananya Biswas
Sutrishna Mandal
Barsha Das
Payel Mondal
Keshav Agrawal
Madhurima Sarkar
Manisha Agarwal
Biswajit Saha
Santosh Takar
Jyoti Jain
Rakesh Kumar
Debanjan Chandra
Doddikinda Shiva Parvathi
Swarup Bhattacharya
Ajay Kumar
Aayush
Bharti
Yaduvendra Yadav
Leela Saran
Satyabrata Raj
Surajit Mal
Ruksar Bano
Sandeep Kumar
Projjwal Kanti Kanjilal
Priyanka Mallick
PIya Mondal
Aditya Goyal
Sudha Devi
Ganpat Ram Kukna
Ruchi
Sabyasachi Das
Chintham Sravan
Aniket Ghosh
Abhishek Yadav
Surendra Saini
Deepak Bansal
Pritam Ghosh
Indrajit Bera
Rakesh Saini
Kartik Roy
Bhuvnesh Bhunwal
Biyabani Syeda Mehvish Syed Azharuddin
Rekha Kumari
Santosh Kumar Gupta

1993-11-14
1995-01-22
1994-06-08
1993-05-14
1994-09-05
1993-07-28
1993-10-10
1993-10-01
1993-08-06
1993-12-20
1993-11-11
1993-09-05
1994-06-26
1994-07-02
1993-03-20
1993-10-28
1993-09-05
1993-11-15
1993-12-13
1995-05-19
1995-07-10
1994-02-12
1994-05-07
1993-12-03
1995-07-10
1995-05-10
1993-05-21
1992-11-12
1994-01-18
1993-12-23
1994-07-12
1994-05-10
1995-07-08
1992-08-01
1993-06-13
1993-06-01
1994-12-15
1995-07-15
1993-10-05
1994-04-17
1993-08-03
1993-08-03
1994-01-15
1995-04-09
1994-02-04
1994-12-05
1995-08-12

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
CBSE
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Orissa
WestBengal
MadhyaPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan

2533/2011
2534/2011
2535/2011
2536/2011
2537/2011
2538/2011
2539/2011
2540/2011
2541/2011
2542/2011
2543/2011
2544/2011
2545/2011
2546/2011
2547/2011
2548/2011
2549/2011
2550/2011
2551/2011
2552/2011
2553/2011
2554/2011
2555/2011
2556/2011
2557/2011
2558/2011
2559/2011
2560/2011
2561/2011
2562/2011
2563/2011
2564/2011
2565/2011
2566/2011
2567/2011
2568/2011
2569/2011
2570/2011
2571/2011
2572/2011
2573/2011
2574/2011
2575/2011
2576/2011
2577/2011
2578/2011
2579/2011

Abhimanyu Singh
Arti Yadav
Palli N V S Maneesh
Bulti Sen
Moumita Mukherjee
Bratee Ghosh
Rachana Rai
Sandip Porey
Debanjali Ghosh
Ranti Chowdhury
Anish Ghoshal
Rahul Kulhari
Shalini Negi
Dipayan Seal
Astha Singh
Rafiqul Alam
Prodesh Sarkar
Koustav Ghosh
Gayatri Dumka
Pinaki Laha
Avisek Sil
Abhirup Banerjee
Subhra Sankar Dutta
Parthadip Debnath
Somenath Pal
Sunil Kumar
Tanmay Chakraborty
Mukka Neha
Jyotirmoy Poddar
Paulami
Prasun Kumar De
Paramita Bisai
Atushree Sasmal
Chethula Sham Prasad
Yashaswi Soni (Jain)
Puspita Mal
Mohammad Aaqib
Amrita Saha
Sumit Kumar Banerjee
Somen Adhikary
Subha Samanta
Deepika Pathak
Sudas Sadhu
Mohammad Shahban
Sudipta Choudhury
Bilkis Parvin
Dipanwita Roy

1996-02-16
1994-11-02
1994-04-28
1992-11-04
1994-04-11
1993-09-30
1993-06-30
1993-11-30
1993-06-01
1993-09-14
1992-07-02
1995-11-24
1995-05-14
1992-06-09
1994-06-03
1994-04-03
1993-11-16
1993-10-02
1985-06-05
1993-04-07
1994-05-02
1993-10-04
1992-11-26
1993-12-31
1993-06-26
1994-08-12
1993-05-18
1994-04-21
1992-10-05
1993-05-08
1993-03-26
1994-04-20
1993-08-21
1994-04-05
1994-11-12
1994-02-27
1994-06-09
1994-02-16
1993-10-16
1994-04-22
1993-01-23
1992-10-27
1994-01-20
1994-07-06
1994-05-03
1994-05-14
1993-09-13

Rajasthan
UttarPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
MadhyaPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Uttaranchal
WestBengal
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
WestBengal
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Punjab
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

2580/2011
2581/2011
2582/2011
2583/2011
2584/2011
2585/2011
2586/2011
2587/2011
2588/2011
2589/2011
2590/2011
2591/2011
2592/2011
2593/2011
2594/2011
2595/2011
2596/2011
2597/2011
2598/2011
2599/2011
2600/2011
2601/2011
2602/2011
2603/2011
2604/2011
2605/2011
2606/2011
2607/2011
2608/2011
2609/2011
2610/2011
2611/2011
2612/2011
2613/2011
2614/2011
2615/2011
2616/2011
2617/2011
2618/2011
2619/2011
2620/2011
2621/2011
2622/2011
2623/2011
2624/2011
2625/2011
2626/2011

Gaurav Khandelwal
Debolina Muherjee
Debraj Das
Rupam Bhattacharjee
Manas Mondal
Bappaditya Samanta
Abhi Mukherjee
Sudipta Karmakar
Subir Dhar Roy
Urmi Ninad
Surendar Kumar Yadav
Olivia Chatterjee
Saikat Pal
Sambrita Ghatak
Bhaskar Mahata
Shreya Banerjee
Shouvik Gorai
Debasis Ghosh
Ayan Santra
Akash Kumar Roy
Biplab Samanta
Santanu Debnath
Sreelipta Das
Arimita Chakrabarty
Soubhik Masanta
Indranil Samanta
Nirmal Kumar Bansal
Sourav Biswas
Anwesha Chakraborty
Tanushree Murmu
Ishan Santra
Tapas Sen
Rubi Mondal
Sakil Ahamed
Subhasish Sengupta
Raju Dhara
Anuradha Agarwala
Garima Mondal
Bhupendra Kumar Prajapati
Sayantan Guha
Arijit Banerjee
Md Jamiul Akhtar
Sampriti Kar
Subarna Biswas
Malaya Maharana
Anurag Tripathi
Manoj Kumar

1994-12-21
1993-10-20
1993-05-29
1993-09-16
1993-09-12
1993-11-18
1992-12-13
1993-12-01
1993-08-22
1993-06-13
1994-01-10
1992-12-11
1993-09-16
1992-12-10
1994-05-04
1993-09-30
1994-05-30
1994-02-22
1993-05-18
1992-11-11
1993-09-24
1993-04-18
1994-02-07
1992-07-13
1994-04-21
1993-11-14
1995-04-27
1993-01-02
1993-02-18
1994-02-20
1993-10-08
1992-11-09
1994-04-07
1993-07-14
1994-01-21
1992-04-02
1992-09-15
1994-06-27
1992-01-22
1992-05-07
1993-06-06
1993-06-12
1994-01-06
1994-01-13
1994-04-21
1994-08-04
1994-03-20

Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
CBSE
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
MadhyaPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
UttarPradesh
Haryana

2627/2011
2628/2011
2629/2011
2630/2011
2631/2011
2632/2011
2633/2011
2634/2011
2635/2011
2636/2011
2637/2011
2638/2011
2639/2011
2640/2011
2641/2011
2642/2011
2643/2011
2644/2011
2645/2011
2646/2011
2647/2011
2648/2011
2649/2011
2650/2011
2651/2011
2652/2011
2653/2011
2654/2011
2655/2011
2656/2011
2657/2011
2658/2011
2659/2011
2660/2011
2661/2011
2662/2011
2663/2011
2664/2011
2665/2011
2666/2011
2667/2011
2668/2011
2669/2011
2670/2011
2671/2011
2672/2011
2673/2011

Subha Das
Abira Mahapatra
Arijit Mitra
Krishna Mishra
Aritra Dutta
Nimmakayala Ravi Teja Reddy
Neelam Sharma
Pavan Kumar K.A
Ajay Singh
Mukesh Thanvi
Rajkumar Soni
Sunil Kumar
Aadil Gauri
Pradeep Kumar Verma
Pooja Sharma
Vijay Laxmi Sharma
Jagriti Mandal
Janak Singh
Ritu Panwar
Reena Jangir
Raj Bala
Suresh Kumar Sharma
Vishambar Daya Gurjar
Ram Niwas
Priyasa Koley
Abhishek Mondal
Chayna Singha Mahapatra
Shantanu Nandi
Madhupa Samanta
Lalit Kumar Saini
Manju Meena
Ms Khushbu Singh
Kalpana Meena
Preeti Garg
Chanchal Sharma
Amita Sharma
Rajendra Kumar Saini
Pooja Saini
Deepak Kumar Yadav
Vivek Ratiram Nakade
Avilasha Annanya Sandilya
Tuhin Deoghuria
Sankhadeep Mahanta
Laxmi Saini
Priyanka Kusediya
Mahima Kumari
Nishant Yadav

1993-09-23
1994-02-27
1994-03-20
1994-07-13
1993-05-10
1994-03-18
1995-06-02
1993-12-08
1994-07-01
1994-04-21
1993-10-16
1992-07-13
1993-12-20
1994-07-01
1994-07-08
1995-10-02
1994-01-24
1993-07-10
1994-06-17
1994-09-07
1994-06-13
1994-07-10
1996-01-10
1992-08-18
1993-08-12
1993-11-25
1994-04-20
1994-05-05
1993-07-10
1994-07-08
1995-04-23
1993-12-17
1995-06-06
1995-09-21
1996-12-03
1995-06-04
1994-09-01
1993-08-31
1995-09-16
1994-01-01
1992-12-17
1992-04-20
1992-11-14
1994-07-15
1995-05-15
1994-11-28
1995-06-22

WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
AndhraPradesh
Rajasthan
Karnataka
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Assam
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

2674/2011
2675/2011
2676/2011
2677/2011
2678/2011
2679/2011
2680/2011
2681/2011
2682/2011
2683/2011
2684/2011
2685/2011
2686/2011
2687/2011
2688/2011
2689/2011
2690/2011
2691/2011
2692/2011
2693/2011
2694/2011
2695/2011
2696/2011
2697/2011
2698/2011
2699/2011
2700/2011
2701/2011
2702/2011
2703/2011
2704/2011
2705/2011
2706/2011
2707/2011
2708/2011
2709/2011
2710/2011
2711/2011
2712/2011
2713/2011
2714/2011
2715/2011
2716/2011
2717/2011
2718/2011
2719/2011
2720/2011

Mandira Pal
Arifullah Biswas
Akhila. P. A.
Soubhendra Nath Saha
Krishnendu Bera
Anwesha Kar
Samarpita Pati
Tufan Kalindi
Sunita
Vikram Saini
Kamlesh Kumar Saini
Aritra Saha
Moumita Ghosh
Sumana Das
Saheb Chakraborty
Bhabashree Bhabesh Bal
Moumita Bag
Tarak Nath Naskar
Supratim Mondal
Anirban Bose
Deepak Yadav
Siddhant Pusdekar
Burri Priyadarshini
Vikash Choudhary
Sanjay Kumar
Sayantan Kundu
Satyaki Dutta
Subhankar Sil
Anindita Bouri
Ashwini Sahu
Rajarama Mohan Jena
Swati Rooj
Arpita Barma
Vibha Kumari Maurya
Deepak Kumar Kumawat
Pinky
Kajari Maity
Md Faiyaz
Qamar Shahab
Km Manisha
Supriya Choudhary
Amit Kumar
Dipankar Paul
Saloni
Meghna Biswas
Soumitra Rudra
Kothuru Aswani

1993-05-18
1993-04-10
1993-07-27
1994-04-26
1992-03-03
1994-03-08
1994-05-30
1994-01-01
1994-04-11
1994-04-03
1992-10-20
1993-04-26
1992-12-05
1993-11-14
1994-02-02
1994-07-14
1992-10-28
1994-02-07
1993-04-17
1992-08-22
1994-02-04
1993-09-17
1993-09-04
1995-07-13
1994-06-20
1993-08-16
1993-06-05
1993-12-27
1993-04-27
1994-10-23
1994-06-03
1993-12-06
1993-01-08
1994-03-01
1994-07-15
1995-10-01
1993-05-26
1989-01-01
1990-04-09
1994-03-05
1993-12-31
1995-08-09
1993-12-12
1994-10-01
1993-11-15
1994-05-03
1994-04-21

WestBengal
WestBengal
Karnataka
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
Maharashtra
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Orissa
WestBengal
WestBengal
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Bihar
Bihar
Uttaranchal
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh

2721/2011
2722/2011
2723/2011
2724/2011
2725/2011
2726/2011
2727/2011
2728/2011
2729/2011
2730/2011
2731/2011
2732/2011
2733/2011
2734/2011
2735/2011
2736/2011
2737/2011
2738/2011
2739/2011
2740/2011
2741/2011
2742/2011
2743/2011
2744/2011
2745/2011
2746/2011
2747/2011
2748/2011
2749/2011
2750/2011
2751/2011
2752/2011
2753/2011
2754/2011
2755/2011
2756/2011
2757/2011
2758/2011
2759/2011
2760/2011
2761/2011
2762/2011
2763/2011
2764/2011
2765/2011
2766/2011
2767/2011

Sarvesh Pandey
Kamlesh Kumar Kumawat
Km Anita
Amit Bagis
Ajay Saha
Varadarajula Naresh Kumar
Karamveer Yadav
Rina Mandal
Narra Krishnavardhan Reddy
Mahankali Veena
Bapan Ghosh
Sudip Lakshan
Shatakshi Chakroborty
Diksha Trivedi
Kailash Paliwal
Hemraj Meena
Nabanita Sam
Pranabesh Guin
Balla Prashanthi
Rajarsi Roy
Suman Nandi
Arindam Mandal
Prabir Kumar Dey
Barun Kumar Paul
Ariful Haque
Rashmita Borah
Goldy
Puran Mal Saini
Nabakumar Patra
Pradeep Kumar Kaushik
Ajay Kumar
Master Indrajeet Patra
Miryala Apoorva
Sumon Sahu
Sutirtha Pal
J Ram Manoj Kumar
Shakti Singh
Souvik Pramanik
Somnath Gorai
Arunava Sen
Namrata Roy
Amit Kumar Bar
Tilak Sarkar
Rochita Das
Garima Nagwan
Subhash
Deepa Parwani

1995-07-10
1994-07-01
1994-05-20
1994-04-06
1994-05-25
1994-06-07
1995-11-21
1993-08-18
1994-08-08
1993-10-10
1993-03-05
1993-10-17
1993-11-24
1993-07-10
1994-03-20
1994-11-06
1993-12-15
1994-03-10
1993-08-15
1994-04-14
1993-12-03
1992-10-14
1994-07-01
1993-06-24
1993-09-26
1992-11-22
1993-02-22
1995-02-10
1993-10-28
1994-10-05
1995-05-20
1994-06-12
1993-12-03
1993-08-04
1993-08-08
1994-04-20
1996-07-01
1993-02-09
1993-08-23
1993-11-05
1993-07-24
1993-02-22
1992-09-24
1993-02-07
1994-09-17
1995-06-17
1993-10-28

UttarPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Assam
Haryana
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Orissa
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh

2768/2011
2769/2011
2770/2011
2771/2011
2772/2011
2773/2011
2774/2011
2775/2011
2776/2011
2777/2011
2778/2011
2779/2011
2780/2011
2781/2011
2782/2011
2783/2011
2784/2011
2785/2011
2786/2011
2787/2011
2788/2011
2789/2011
2790/2011
2791/2011
2792/2011
2793/2011
2794/2011
2795/2011
2796/2011
2797/2011
2798/2011
2799/2011
2800/2011
2801/2011
2802/2011
2803/2011
2804/2011
2805/2011
2806/2011
2807/2011
2808/2011
2809/2011
2810/2011
2811/2011
2812/2011
2813/2011
2814/2011

Pydi Venkata Anusha


Challa. Tejavathi
Vengala. Hari Krishna
Jefrin Sultana
Nivetha Lakshmi R
Nirmla
Saheb Ghosh
Semanti Mukherjee
Abhishek Paul
Heera Lal Jat
Rahul Kumar
Avirup Ghosh
Hari Chandan Mandal
Sarmistha Karmakar
Sudipta Das
Chiranjit Dutta
Mukesh Abhimanyu Nakade
Gurpreet Kaur
Subham Pal
Jafarulla Shaikh
Nupur Ghosal
Leela Kumari Salvi
Rameez Raza
Shiwani
Prosenjit Sen Gupta
Subhadeep De
Deepti Pant
Esita Pandey
Anit Kumar
Vikram Singh Bareth
Sushila Devi
Arpita Mondal
Rituparna Banerjee
Golam Mortuja Sarkar
Arunabha Sengupta
Sudipto Maiti
Meghna Bhattacharya
Sourik Das
Manish Kumar
Payel Basak
SK Rabiul Islam
Javeria Zeeshan
Rajesh Kumar Gurjar
Jayveer Singh
Nilay Kumar Mondal
Nilmadhab Mondal
Somalin Samal

1994-06-10
1994-07-09
1993-08-16
1992-01-25
1993-10-29
1993-04-17
1994-04-06
1993-01-28
1992-08-03
1995-06-25
1996-08-26
1993-09-30
1994-03-25
1994-02-05
1994-03-02
1993-10-07
1993-06-24
1994-01-17
1993-01-18
1994-07-15
1993-12-31
1993-07-22
1991-05-11
1994-06-03
1992-11-01
1993-09-11
1994-01-06
1994-09-19
1995-02-12
1994-05-16
1995-02-16
1992-11-09
1992-08-09
1993-06-08
1992-10-18
1994-04-18
1993-02-20
1993-12-27
1995-06-07
1993-04-10
1994-02-15
1994-01-08
1993-06-21
1996-07-01
1993-02-10
1994-01-06
1994-07-06

AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Assam
TamilNadu
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Maharashtra
Punjab
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
Haryana
Nagaland
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Orissa

2815/2011
2816/2011
2817/2011
2818/2011
2819/2011
2820/2011
2821/2011
2822/2011
2823/2011
2824/2011
2825/2011
2826/2011
2827/2011
2828/2011
2829/2011
2830/2011
2831/2011
2832/2011
2833/2011
2834/2011
2835/2011
2836/2011
2837/2011
2838/2011
2839/2011
2840/2011
2841/2011
2842/2011
2843/2011
2844/2011
2845/2011
2846/2011
2847/2011
2848/2011
2849/2011
2850/2011
2851/2011
2852/2011
2853/2011
2854/2011
2855/2011
2856/2011
2857/2011
2858/2011
2859/2011
2860/2011
2861/2011

Arindam Mondal
Rahul Choudhary
Kalpana Sharma
Partibha
Deepa Tiwari
Riya Goplani
Ishita Pramanick
Nikhil Kumar Kedia
Suresh Chotiya
Mrittika Mohar
Puruman Singh Rathore
Naresh Kumar
Manasi Mandal
Pallabi Mukherjee
Rima Sengupta
Dinesh Kumar
Joydip Sarkhel
Koushik Dan
Nirmalendu Kuanr
Sovana Panja
Nimisha Pahuja
Arpita Mondal
Rajorshi Mukhuty
Avirup Malla
Arghya Dey
Dibyendu Pal
Jnansankar Mahanti
Raj Kumar Barman
Puspendu Das
Lotti Triveni
Deeptimayee Sahoo
Hajarat Uddin Din
Pratibha Yadav
Sudip Manna
Ankamvar Priyanka
Soutick Saha
Aneek Maiti
Sayantan Chakraborty
Sankisa Krishna Chatanya
Anirudh Ravichandran
Mevlon Teles
Sanjeed Mohammed H Schamnad
Parani Jahnavi
Jampani Kavya
Alampally Santoshi
Edara Sravanthi
Sarayu M

1994-05-17
1995-08-20
1997-07-01
1994-08-06
1994-10-28
1994-07-16
1992-10-15
1994-07-20
1994-07-01
1993-01-08
1994-03-28
1994-08-07
1994-01-18
1993-06-29
1993-09-15
1995-07-25
1994-05-03
1994-02-10
1994-03-01
1993-04-06
1993-07-01
1994-02-12
1993-04-12
1993-09-25
1993-01-18
1993-03-14
1993-04-11
1991-01-08
1992-03-01
1993-06-15
1993-07-15
1993-03-02
1993-10-19
1992-05-23
1992-11-15
1994-01-18
1994-04-24
1993-09-06
1993-08-07
1994-05-13
1993-11-18
1993-09-03
1994-07-23
1994-06-10
1993-03-12
1994-05-14
1993-10-18

WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
CBSE
Uttaranchal
MadhyaPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
CBSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
Orissa
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
CBSE
Goa
Karnataka
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh

2862/2011
2863/2011
2864/2011
2865/2011
2866/2011
2867/2011
2868/2011
2869/2011
2870/2011
2871/2011
2872/2011
2873/2011
2874/2011
2875/2011
2876/2011
2877/2011
2878/2011
2879/2011
2880/2011
2881/2011
2882/2011
2883/2011
2884/2011
2885/2011
2886/2011
2887/2011
2888/2011
2889/2011
2890/2011
2891/2011
2892/2011
2893/2011
2894/2011
2895/2011
2896/2011
2897/2011
2898/2011
2899/2011
2900/2011
2901/2011
2902/2011
2903/2011
2904/2011
2905/2011
2906/2011
2907/2011
2908/2011

Archita Sharma
Kakani Venkata Durga Sai Kalyan
G.M Manaswi Mitra
M Anusha
Vem Anirud Reddy
Gaddam Kartheek
Sruthi Varanasi
Mayur Hampiholi
Aarti Shahi
Abhishek Anand
Anil Khemani
Ankit Kumar
Km Divya
Madhu Bala
Mohit Sharma
Mukta Devi
Niharika Thakur
Noble Lancy.K
P.Mounika
Poonam
Poonam Kumari
Purnima Sharma
Ranjan Sariyal
Ritika
Ruma Rani Maity
Satish Kumar
Dev Raj
A.Sravani Gayatri
Aadarsh Nain
Aakash Sharma
Aashi Gupta
Abarna Sinha
Abdul Hoque Shaikh
Abhik Kar
Abhinav Singh
Abhisek Halder
Abhishek Pal
Abhishek Prajapat
Abhishek Sharma
Abhishek Singla
Abhishek Thakur
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Ajay Kumar Meena

1994-05-06
1993-11-05
1995-02-25
1994-04-24
1994-05-28
1994-03-19
1993-10-11
1993-06-25
1995-01-01
1993-05-07
1993-02-26
1994-05-12
1994-07-02
1994-10-20
1995-11-20
1994-03-19
1994-02-20
1993-11-18
1993-12-07
1993-07-07
1993-12-31
1993-10-25
1994-06-30
1994-03-01
1994-05-01
1993-11-01
1994-02-17
1993-08-17
1994-07-09
1996-06-19
1993-07-06
1993-10-17
1994-02-08
1993-04-01
1995-03-22
1993-08-10
1996-07-07
1996-07-08
1994-08-28
1995-04-01
1993-06-26
1994-01-01
1993-08-26
1994-04-15
1995-08-09
1994-08-29
1995-05-15

AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
CBSE
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Kerala
AndhraPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
WestBengal
HimachalPradesh
HimachalPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan

2909/2011
2910/2011
2911/2011
2912/2011
2913/2011
2914/2011
2915/2011
2916/2011
2917/2011
2918/2011
2919/2011
2920/2011
2921/2011
2922/2011
2923/2011
2924/2011
2925/2011
2926/2011
2927/2011
2928/2011
2929/2011
2930/2011
2931/2011
2932/2011
2933/2011
2934/2011
2935/2011
2936/2011
2937/2011
2938/2011
2939/2011
2940/2011
2941/2011
2942/2011
2943/2011
2944/2011
2945/2011
2946/2011
2947/2011
2948/2011
2949/2011
2950/2011
2951/2011
2952/2011
2953/2011
2954/2011
2955/2011

Ajay Kumar Sharma


Ajay Kumar Vatsen
Ajeet Kumar
Ajeet Kumar Sharma
Akankasha
Akanksha
Akanksha Gupta
Akanksha Joshi
Akanksha Tripathi
Akash Rai
Akhsay Kumari
Akoijam Satyendra Singh
Akoju Sandeep
Akriti
Akshay Darji
Akula Anuradha
Alka Choudhary
Alluri Tejasri
Alok Kishor
Alok Uniyal
Aman Deep
Aman Sharma
Amaresh Das
Ambika
Ambili K K
Ambrish Mishra
Ami Chand Choudhary
Amit
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar Karwasra
Amit Kumar Saini
Amit Singh Panwar
Amita Yadav
Amiya Mishra
Amreen Chouhan
Amrithakrishnan. B
Anamika Roy
Anamol Kumar
Anandi Lal
Anchal Soni
Angana Naskar
Anil Kumar
Anil Prajapat
Anil Saraswat
Aniruddha Bhattacharyya

1994-08-22
1994-05-11
1993-07-08
1995-03-01
1995-06-01
1995-07-04
1994-09-25
1994-08-25
1995-08-14
1994-05-10
1994-06-25
1994-03-02
1994-05-05
1995-08-16
1994-07-29
1994-07-04
1994-09-23
1995-08-15
1995-07-13
1995-07-15
1993-09-10
1994-05-25
1994-10-19
1994-10-20
1993-08-23
1993-07-03
1995-10-03
1994-07-08
1995-07-10
1995-12-21
1994-03-08
1995-07-26
1994-09-19
1994-07-01
1995-04-23
1994-05-10
1994-03-18
1992-01-08
1994-02-16
1993-07-16
1992-07-10
1993-11-28
1993-08-11
1994-01-25
1994-09-22
1993-03-25
1994-01-07

HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Uttaranchal
HimachalPradesh
Manipur
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
HimachalPradesh
WestBengal
Rajasthan
Kerala
UttarPradesh
Rajasthan
Haryana
Haryana
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Kerala
WestBengal
UttarPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal

2956/2011
2957/2011
2958/2011
2959/2011
2960/2011
2961/2011
2962/2011
2963/2011
2964/2011
2965/2011
2966/2011
2967/2011
2968/2011
2969/2011
2970/2011
2971/2011
2972/2011
2973/2011
2974/2011
2975/2011
2976/2011
2977/2011
2978/2011
2979/2011
2980/2011
2981/2011
2982/2011
2983/2011
2984/2011
2985/2011
2986/2011
2987/2011
2988/2011
2989/2011
2990/2011
2991/2011
2992/2011
2993/2011
2994/2011
2995/2011
2996/2011
2997/2011
2998/2011
2999/2011
3000/2011
3001/2011
3002/2011

Anita
Anita
Anita Bagaraniya
Anita Kumari Meena
Anita Kumawat
Anita Patel
Anjali Gupta
Anjali Jain
Anjali Sharma
Anjali Sharma
Anjaly Thambi
Anjana Kumari
Anju Bhardwaj
Anju Kuamri
Anju Verma
Anjuman Sayyed
Ankit Bhatt
Ankit Choudhary
Ankit Gupta
Ankit Kandari
Ankit Kumar
Ankit Kumar
Ankita Nandi
Ankita Rai
Ankita Thakur
Ankita Thakur
Ankur Bora
Ankur Sharma
Ankush sharma
Anshu Pandey
Anuj Kumar
Anuj Kumar Choudhary
Anupriya Behl
Anurag
Apala Basu
Apoorva Goyal
Apoorwa Rawal
Apseena
Archana
Archie thatkur
Arghaya Dey
Arijit Sadhukhan
Aritra Ghosh
Arjit Gangwar
Arka Sarkar
Arti Yadav
Arun Kumar Mishra

1995-04-05
1995-07-10
1995-07-20
1994-09-15
1992-11-11
1993-12-13
1993-11-02
1994-01-15
1995-06-25
1993-12-09
1994-04-27
1995-03-31
1992-11-18
1995-12-06
1994-03-10
1994-09-20
1994-04-17
1994-10-14
1995-08-02
1995-01-15
1994-07-05
1994-11-28
1993-07-26
1994-05-10
1994-12-22
1994-05-07
1993-10-27
1994-09-09
1995-09-03
1994-04-26
1995-08-05
1995-05-20
1992-12-13
1995-12-17
1994-02-28
1994-02-18
1995-12-25
1993-02-06
1994-11-19
1993-03-11
1993-06-05
1994-01-19
1993-11-30
1995-01-01
1992-10-09
1993-09-30
1994-09-26

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Kerala
Rajasthan
CBSE
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
WestBengal
UttarPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Assam
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
UttarPradesh
WestBengal
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh

3003/2011
3004/2011
3005/2011
3006/2011
3007/2011
3008/2011
3009/2011
3010/2011
3011/2011
3012/2011
3013/2011
3014/2011
3015/2011
3016/2011
3017/2011
3018/2011
3019/2011
3020/2011
3021/2011
3022/2011
3023/2011
3024/2011
3025/2011
3026/2011
3027/2011
3028/2011
3029/2011
3030/2011
3031/2011
3032/2011
3033/2011
3034/2011
3035/2011
3036/2011
3037/2011
3038/2011
3039/2011
3040/2011
3041/2011
3042/2011
3043/2011
3044/2011
3045/2011
3046/2011
3047/2011
3048/2011
3049/2011

Arun Patyal
Arvind Kumar
Arvind Kumar
Arvind Kumar Shah
Arvind Sharma
Asfia Begum
Asha Choudhary
Asha Mahala
Ashish Kumar Jangid
Ashish Uniyal
Ashok Kumar
Ashok Kumar
Ashok Kumar
Ashok Kumar
Ashok Kumar Saini
Ashutosh Vijayvargiya
Ashwani Meena
Ashwini K
Atar
Attunuri Nagi Reddy
Avanindra Yadav
Avijit Mondal
Avijit Pal
Avinash
Avinka
Ayan Basu
Ayan Majumder
Ayush kumar
Ayushi Kediya
Babita Kumari
Babu Ram
Bajarang Lal Garhawal
Bajrang Carpenter
Balagounda Vamsi Krishna
Balu Ram Saini
Bandana Sau
Bansi Lal
Barkha Dharamshktu
Basab Kanti Das
Bhagirath
Bhagwana Ram
Bhaswati Mandal
Bhawna
Bhawna Bisht
Bhawna Sharma
Bhojraj
Bhola Ram Yadav

1994-03-08
1994-04-15
1995-10-10
1994-10-11
1995-06-15
1994-08-04
1996-07-06
1994-06-26
1994-09-24
1995-12-03
1994-05-12
1995-07-13
1995-01-21
1994-08-02
1995-05-27
1994-03-27
1996-06-14
1993-06-03
1995-06-05
1993-06-15
1994-07-01
1993-05-30
1993-03-01
1995-12-07
1995-07-08
1993-05-27
1993-03-26
1994-03-30
1994-02-23
1995-10-20
1993-04-04
1994-07-05
1993-02-01
1995-02-13
1993-11-07
1993-08-22
1995-05-23
1995-12-26
1993-07-14
1993-12-08
1995-02-15
1992-10-30
1993-11-09
1994-03-16
1993-11-17
1992-11-05
1993-11-20

HimachalPradesh
Haryana
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Karnataka
Rajasthan
AndhraPradesh
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Haryana
WestBengal
WestBengal
HimachalPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Uttaranchal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
CBSE
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

3050/2011
3051/2011
3052/2011
3053/2011
3054/2011
3055/2011
3056/2011
3057/2011
3058/2011
3059/2011
3060/2011
3061/2011
3062/2011
3063/2011
3064/2011
3065/2011
3066/2011
3067/2011
3068/2011
3069/2011
3070/2011
3071/2011
3072/2011
3073/2011
3074/2011
3075/2011
3076/2011
3077/2011
3078/2011
3079/2011
3080/2011
3081/2011
3082/2011
3083/2011
3084/2011
3085/2011
3086/2011
3087/2011
3088/2011
3089/2011
3090/2011
3091/2011
3092/2011
3093/2011
3094/2011
3095/2011
3096/2011

Binduja Panja
Biswajit Sahoo
Biswajit Sen
Boddireddy Venkateshwarreddy
Boinapalli Ravali
Bunty Sharma
Chameli
Chanchal Kirayat
Chandni Garg
Chandrakanta
Chetna Carpenter
Chhaveena Kumari
Chhaya
Chintakindi Abhilash
Chitra E
Chodankar Vaishnavi Ramakant
Damini Nayital
Darisi Raghu Deep
Dariya Singh
Davinder Kumar
Debolina Paul
Debraj Choudhury
Deeksha
Deeksha
Deeksha Sharma
Deeksha Sharma
Deekshaa Meena
Deep Chand Choudhary
Deepa Dhobi
Deepak Kumar
Deepak Kumar Sharma
Deepika Badodiya
Deepika Gupta
Deepika Limba
Deepika Pandey
Deepika Rajkumar Golechha
Deepika Teli
Deepika Yadav
Deepmala Gautam
Desh Deepak Pandey
Deshraj Beplawat
Devaki Nandan Jangid
Devender Kumar
Devendra Prakash Meena
Devendra Ratnam
Devendra Singh
Devesh Bajpai

1993-09-15
1994-06-14
1993-02-24
1993-09-06
1994-08-01
1994-08-06
1994-10-03
1996-04-09
1995-10-10
1996-10-06
1994-04-10
1994-02-22
1995-02-18
1993-08-24
1993-09-07
1993-10-13
1993-04-14
1993-10-05
1995-09-10
1993-03-24
1993-03-31
1993-12-01
1995-09-11
1993-10-25
1993-02-09
1993-08-20
1993-11-07
1995-01-12
1996-07-07
1995-09-07
1995-03-25
1994-03-06
1996-10-16
1993-07-21
1995-10-21
1993-11-12
1993-01-27
1995-08-25
1993-07-11
1994-05-07
1995-03-21
1995-07-15
1993-06-12
1994-06-30
1995-06-13
1995-06-25
1995-08-15

WestBengal
WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
Karnataka
Maharashtra
HimachalPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Chhattisgarh
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh

3097/2011
3098/2011
3099/2011
3100/2011
3101/2011
3102/2011
3103/2011
3104/2011
3105/2011
3106/2011
3107/2011
3108/2011
3109/2011
3110/2011
3111/2011
3112/2011
3113/2011
3114/2011
3115/2011
3116/2011
3117/2011
3118/2011
3119/2011
3120/2011
3121/2011
3122/2011
3123/2011
3124/2011
3125/2011
3126/2011
3127/2011
3128/2011
3129/2011
3130/2011
3131/2011
3132/2011
3133/2011
3134/2011
3135/2011
3136/2011
3137/2011
3138/2011
3139/2011
3140/2011
3141/2011
3142/2011
3143/2011

Devesh Kumar Pant


Devi Lal Badbadwal
Devika V.S
Dharam Raj Sharma
Dharam Veer Kasania
Dharmendar
Dharmendra Roj
Dharmendra Singh Singar
Dhirendra Saini
Dhrubajyoti Das
Diksha Choudhary
Diksha Garg
Diksha Ojha
Diksha Parmar
Diksha Sharma
Dilbag Singh Choudhary
Dinesh
Dinesh
Dinesh Kumar Bulani
Dinesh Kumar Kaundal
Divya R Lokare
Divya Sarawagi
Divya Sharma
Divya Shukla
Divya Soni
Ekta Trivedi
Ekta Yadav
Eti Khatri
Fainisha Parveen.K
Farsana Mohd.P.A
Florence Thounaojam
Gagan Kanwar
Gagandeep Poonia
Gajendra Babal
Gajjela Navya Reddy
Ganesh Nagal
Gangisetti Anusha
Garima Pant
Gaurav Kumar Sharma
Ghansyam Yadav
Girjesh Kumar
Girraj Prasad
Goli Sasitha Rani
Gopal Rana
Gourab Ghosh
Gourav Dhiman
Gourav Kumar

1994-01-10
1994-04-14
1994-02-15
1994-12-10
1995-07-31
1995-11-04
1994-07-08
1995-10-20
1995-03-16
1993-08-19
1994-01-22
1993-08-28
1994-07-30
1994-06-29
1994-01-18
1995-04-28
1995-01-21
1995-02-19
1993-06-13
1993-08-18
1993-05-23
1993-12-01
1995-11-04
1995-05-29
1993-02-28
1993-12-26
1995-08-05
1993-06-16
1992-12-28
1992-11-01
1994-02-10
1995-06-25
1996-02-01
1996-02-28
1994-03-18
1993-11-10
1994-03-03
1994-09-16
1996-11-20
1994-11-04
1995-10-25
1995-01-10
1994-05-07
1993-07-08
1993-11-25
1994-09-22
1994-10-06

Uttaranchal
Rajasthan
Kerala
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
WestBengal
HimachalPradesh
CBSE
UttarPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Karnataka
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Kerala
Kerala
Manipur
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
HimachalPradesh
Haryana

3144/2011
3145/2011
3146/2011
3147/2011
3148/2011
3149/2011
3150/2011
3151/2011
3152/2011
3153/2011
3154/2011
3155/2011
3156/2011
3157/2011
3158/2011
3159/2011
3160/2011
3161/2011
3162/2011
3163/2011
3164/2011
3165/2011
3166/2011
3167/2011
3168/2011
3169/2011
3170/2011
3171/2011
3172/2011
3173/2011
3174/2011
3175/2011
3176/2011
3177/2011
3178/2011
3179/2011
3180/2011
3181/2011
3182/2011
3183/2011
3184/2011
3185/2011
3186/2011
3187/2011
3188/2011
3189/2011
3190/2011

Gourav Kumar
Goverdhan Chula
Gugulothu Rajanna
Gurram Jayanthi
Gurram Jayasri
Gyan Ram Sharma
Hansa Choudhary
Hanuman Ram
Hanumat yadav
Harendra Kumar
Hari Singh
Harmanpreet Kaur
Harsh Sharma
Harshit Bhatia
Hema
Hema Punwar
Hemant Saini
Hemlatha Agarwal
Hemraj Dadarwal
Het Ram Gurjar
Himani
Himanshu Gahtori
Himanshu Semwal
Hitesh Kumar
Humera Khan
Imam Hasan
Imran Ali
Imran Khan
Indraraj Meena
Insha
Jai Kishan Bansal
Jai Prakash
Jai Veer Pratap Singh
Jakka Swathi
Jakki Reddy Venkata Ramana
Jasleen Kaur
Jaspreet Kaur
Jatin Kumar
Jawairiya Parveen
Jayalekshmi M
Jayni Jayantilal Chopda
Jeenat
Jeevanjot Kaur
Jimmi Govadiya
Jitendra Barwar
Jitendra Sharma
Jitendra Sharma

1992-10-07
1993-02-15
1994-06-04
1994-08-10
1994-08-10
1994-06-30
1994-10-15
1993-07-02
1994-07-16
1994-03-30
1994-05-21
1993-01-05
1995-05-16
1993-08-16
1994-12-03
1994-02-22
1994-05-19
1992-08-25
1993-07-10
1994-07-05
1994-07-15
1994-07-01
1993-03-23
1993-12-31
1994-07-17
1994-06-19
1994-07-06
1994-02-23
1991-10-08
1994-10-02
1994-12-10
1993-11-19
1995-10-02
1993-08-16
1994-02-07
1993-12-19
1994-03-31
1995-06-22
1993-12-06
1994-05-31
1993-01-22
1993-08-13
1993-12-04
1995-03-23
1995-06-23
1994-11-30
1995-07-08

Haryana
Rajasthan
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Uttaranchal
Punjab
Rajasthan
CBSE
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Punjab
HimachalPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
Kerala
Maharashtra
UttarPradesh
Punjab
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

3191/2011
3192/2011
3193/2011
3194/2011
3195/2011
3196/2011
3197/2011
3198/2011
3199/2011
3200/2011
3201/2011
3202/2011
3203/2011
3204/2011
3205/2011
3206/2011
3207/2011
3208/2011
3209/2011
3210/2011
3211/2011
3212/2011
3213/2011
3214/2011
3215/2011
3216/2011
3217/2011
3218/2011
3219/2011
3220/2011
3221/2011
3222/2011
3223/2011
3224/2011
3225/2011
3226/2011
3227/2011
3228/2011
3229/2011
3230/2011
3231/2011
3232/2011
3233/2011
3234/2011
3235/2011
3236/2011
3237/2011

Jitendra Singh
Jitendra Singh Shekhawat
Jitendra Yadav
Jyoti Kanwar
Jyoti Kumari Jangir
Jyoti Soni
Jyoti Yadav
Jyotirmoy Chowdhury
Jyotsna Bissa
Kajal Kaliya
Kajal Sharma
Kajal Singh
Kakali Roy
Kalpesh
Kalpita Charuchandra Upasani
Kamadana Srija
Kamal Kumar Sharma
Kamal Kumar Soni
Kamal Rewar
Kamla Gangola
Kamlesh Thalor
Kandi Ravi Kiran Reddy
Kanmaljain Bhagyashree
Kanupriya Choudhary
Kapil Aggarwal
Kapil Gupta
Kapil Gusain
Karan Singh
Karan Singh Rathor
Karri Khadhyoth Reddy
Kartik Khatri
Kavita
Kavita Janagal
Ketan Jain
Khairamkonda Roja
Khem Kumar Dhruv
Khushboo Agrawal
Khushboo Khare
Khushbu Sharma
Kingshuk Roy
Kiran Sharma
Kiran Yadav
Kirti Ballabh Punetha
Kishan
Kishan Lal
Kishan Singh Rajput
Kishor Tetarwal

1994-10-20
1993-06-23
1994-10-26
1994-10-13
1995-07-10
1993-12-15
1994-07-11
1994-02-20
1994-06-20
1994-07-01
1993-12-14
1994-08-15
1992-07-29
1994-01-21
1994-02-18
1993-10-25
1993-10-21
1993-10-27
1995-05-10
1994-07-16
1995-07-02
1994-02-14
1994-01-10
1995-01-13
1995-10-17
1994-09-20
1994-09-05
1995-03-04
1994-06-21
1994-03-02
1994-09-07
1993-12-11
1993-04-25
1994-02-22
1993-04-21
1992-07-16
1993-08-28
1994-08-09
1995-09-22
1993-11-15
1994-04-18
1995-01-06
1994-01-11
1993-07-02
1994-05-03
1993-07-01
1995-01-26

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
Rajasthan
HimachalPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
WestBengal
Rajasthan
Maharashtra
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Uttaranchal
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
AndhraPradesh
Chhattisgarh
Maharashtra
MadhyaPradesh
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

3238/2011
3239/2011
3240/2011
3241/2011
3242/2011
3243/2011
3244/2011
3245/2011
3246/2011
3247/2011
3248/2011
3249/2011
3250/2011
3251/2011
3252/2011
3253/2011
3254/2011
3255/2011
3256/2011
3257/2011
3258/2011
3259/2011
3260/2011
3261/2011
3262/2011
3263/2011
3264/2011
3265/2011
3266/2011
3267/2011
3268/2011
3269/2011
3270/2011
3271/2011
3272/2011
3273/2011
3274/2011
3275/2011
3276/2011
3277/2011
3278/2011
3279/2011
3280/2011
3281/2011
3282/2011
3283/2011
3284/2011

Km Akanksha
Km Anupam Yadav
Km Diksha
Km Geetanjali
Km Kachan
Km Neha
Km Neha Tiwari
Km Parul
Km Poonam Pal
Km Rupin Kandari
Km Sadaf
Km Seeta
Km Yachana Chaturvedi
Km. Akanksha Rajput
Km. Khasti Bisht
Km. Shivani Gupta
Km. Sonal Singh
Km. Tapasya Sharma
Komal Dadhich
Komal Jangir
Komal Jonwal
Komal Kumar Nagar
Komal Thakur
Kondaveeti Kalyani
Kota Shylaja
Kotha Sai Spandana
Kothapally Niranjan Reddy
Koushik Das
Koushik Singha
Krishan Kumar
Krishan Singh
Krishna
Kshitija Bharat Bhosale
Kuldeep Kumar
Kuldeep Kumar Sharma
Kuldeep Meena
Kumari Vinita
Kundan Kumar
Kurban Ali
Kurle Archana Dattatraya
Lakha Ram
Lalit Kumar
Lalit Kumar Sharma
Lalit Kumar Uttam
Lalita
Lalita
Lalita Pandurang Nerkar

1996-01-01
1995-12-15
1994-07-13
1994-07-04
1994-11-11
1994-05-01
1995-12-22
1994-07-10
1994-07-06
1995-05-14
1995-08-01
1995-11-01
1994-05-02
1995-07-26
1994-05-05
1994-06-02
1995-07-10
1993-12-23
1994-01-01
1995-07-25
1994-07-07
1994-08-05
1993-08-24
1994-07-15
1993-12-08
1994-05-10
1992-05-22
1993-12-24
1994-02-19
1995-12-01
1994-10-30
1994-06-03
1993-11-21
1994-11-21
1994-09-10
1996-07-15
1995-08-09
1994-06-25
1996-06-27
1992-02-12
1992-04-20
1996-04-14
1994-01-20
1995-04-20
1994-07-01
1995-06-14
1993-06-16

UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Uttaranchal
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Uttaranchal
Uttaranchal
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Bihar
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra

3285/2011
3286/2011
3287/2011
3288/2011
3289/2011
3290/2011
3291/2011
3292/2011
3293/2011
3294/2011
3295/2011
3296/2011
3297/2011
3298/2011
3299/2011
3300/2011
3301/2011
3302/2011
3303/2011
3304/2011
3305/2011
3306/2011
3307/2011
3308/2011
3309/2011
3310/2011
3311/2011
3312/2011
3313/2011
3314/2011
3315/2011
3316/2011
3317/2011
3318/2011
3319/2011
3320/2011
3321/2011
3322/2011
3323/2011
3324/2011
3325/2011
3326/2011
3327/2011
3328/2011
3329/2011
3330/2011
3331/2011

Laxita Baheti
Lipi Basak
Lokesh Kumar
Lokesh Kumar Pal
Lokesh Upadhyay
Lona Dutta
M.S. Navika Choudhary
Mada Mounika
Madalasa Mondal
Madan Lal Sharma
Madhav Khurana
Madhu
Madhulika Awasthi
Madhumita Patra
Magtoo
Mahadik Supriya Baban
Mahaveer Gunsai
Mahaveer Prasad
Mahendra Goyal
Mahesh Singh Bisht
Mahima Choudhary
Mahipal Singh
Mainak Das
Mainpal
Malavika .C
Mamta Kumawat
Mamta Sharma
Mandeep Kour
Maneesh Singh
Manish Agarawal
Manish Kirdoliya
Manish Kumar
Manish Kumar
Manish Kumar Ranot
Manisha
Manisha
Manisha
Manisha
Manisha Jyani
Manisha Kumari
Manisha Kumawat
Manisha Kundu
Manisha Sharma
Manisha Sharma
Manisha Tripathy
Manisha Yadav
Manjeet

1993-11-27
1993-05-25
1995-07-05
1995-02-17
1994-09-30
1994-05-25
1995-09-23
1993-11-06
1992-12-10
1993-06-15
1993-03-18
1994-09-12
1993-08-08
1993-03-04
1993-07-01
1993-09-17
1993-04-04
1994-11-17
1994-09-14
1993-05-01
1994-07-01
1994-09-17
1993-10-17
1995-07-08
1993-03-31
1995-09-30
1993-02-10
1993-07-23
1994-08-21
1995-07-05
1993-05-30
1994-11-15
1994-03-05
1993-05-15
1994-04-10
1994-07-01
1995-02-26
1993-04-12
1994-08-18
1993-09-10
1995-05-26
1994-01-06
1994-11-27
1994-11-11
1994-04-30
1995-04-25
1993-05-07

Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
WestBengal
Rajasthan
AndhraPradesh
WestBengal
Rajasthan
CBSE
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Kerala
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
HimachalPradesh
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
HimachalPradesh
Orissa
Rajasthan
Haryana

3332/2011
3333/2011
3334/2011
3335/2011
3336/2011
3337/2011
3338/2011
3339/2011
3340/2011
3341/2011
3342/2011
3343/2011
3344/2011
3345/2011
3346/2011
3347/2011
3348/2011
3349/2011
3350/2011
3351/2011
3352/2011
3353/2011
3354/2011
3355/2011
3356/2011
3357/2011
3358/2011
3359/2011
3360/2011
3361/2011
3362/2011
3363/2011
3364/2011
3365/2011
3366/2011
3367/2011
3368/2011
3369/2011
3370/2011
3371/2011
3372/2011
3373/2011
3374/2011
3375/2011
3376/2011
3377/2011
3378/2011

Manjeet
Manjeet
Manju Bhaskar
Manju Kumari
Manju Sharma
Manoj Jat
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar Sharma
Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Mayank Gupta
Md Adil
Md. Mofizur Rahman Mollah
Meela Nikhitha
Meena Kumari
Meenakshi Devi
Meenakshi Thakur
Megha Mangal
Megha Panchal
Meh Ram Jangu
Merin Abraham
Merugu Raju
Michelee D Almeida
Mithune Mandal
Mohammad Monish
Mohd Sakilur Rahman Khan
Mohit Kumar
Moinuddin
Mona Verma
Monika
Monika
Monika
Monika Bajiya
Monika Kumawat
Monika Saini
Monu Sharma
Ms Anshu
Ms Arti Prajapat
Ms Bhavana Varma
Ms Bindu
Ms Harju Fardoda
Ms Jayanti Kumari Bhinda
Ms Jyoti
Ms Leela
Ms Manju Saini

1993-11-01
1993-08-17
1996-12-05
1995-11-20
1995-01-02
1994-08-07
1995-02-06
1994-07-19
1994-01-02
1994-01-06
1991-11-01
1993-04-13
1995-09-27
1993-06-06
1993-01-18
1994-06-03
1992-06-26
1993-11-04
1993-09-05
1993-03-19
1994-06-25
1994-08-15
1993-10-04
1993-06-07
1994-02-08
1994-01-09
1994-11-10
1994-03-05
1996-12-10
1994-05-03
1994-08-01
1994-07-05
1995-08-15
1993-11-20
1995-03-14
1994-06-27
1994-03-06
1993-04-13
1994-03-08
1993-07-06
1993-11-15
1995-03-15
1992-11-02
1993-10-22
1994-08-09
1994-04-22
1993-03-26

Haryana
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Punjab
CBSE
Rajasthan
WestBengal
Others
AndhraPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
WestBengal
Uttaranchal
Manipur
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan

3379/2011
3380/2011
3381/2011
3382/2011
3383/2011
3384/2011
3385/2011
3386/2011
3387/2011
3388/2011
3389/2011
3390/2011
3391/2011
3392/2011
3393/2011
3394/2011
3395/2011
3396/2011
3397/2011
3398/2011
3399/2011
3400/2011
3401/2011
3402/2011
3403/2011
3404/2011
3405/2011
3406/2011
3407/2011
3408/2011
3409/2011
3410/2011
3411/2011
3412/2011
3413/2011
3414/2011
3415/2011
3416/2011
3417/2011
3418/2011
3419/2011
3420/2011
3421/2011
3422/2011
3423/2011
3424/2011
3425/2011

Ms Neelam Kumari
Ms Niru Kanwar
Ms Pooja Yadav
Ms Ritu
MS Sapana Sharma
Ms Saroj Choudhary
Ms Shivangi Upadhyay
Ms Sonali Jain
Ms Sushmita Ranga
Ms. Kanta
Ms. Kumodani Purohit
Ms.Huma
Ms.Neelam Agrawal
Ms.Rekha Yadav
Ms.Sonal
Ms.Tamnna
Mukesh Gawriya
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Haritwal
Mukesh Kumar Saini
Munfed Khan
Munish Rangra
Mushti Swamy
Nagireddy Lakshmi Priyanka
Naina Shekhawat
Najmul Alam Mia
Nalini Adele Pinto
Namita Jain
Namrata Dutta Mazumdar
Namrita Dhar
Nandana S K
Nandani Songara
Narayan Singh
Narender
Narendra Choudhary
Narendra Singh Thayat
Naresh Kumar
Naresh Kumar Nehra
Naresh Kumar Saini
Naresh Kumar Sharma
Naresh Kumar Yadav
Naresh Kumar Yadav
Narpat Lal
Nasim Akhtar
Naveen Kumar

1997-01-01
1994-12-10
1994-07-01
1995-07-15
1994-10-28
1994-06-02
1994-11-06
1994-07-03
1994-08-04
1993-09-10
1994-02-21
1994-09-03
1994-08-08
1994-12-13
1996-08-28
1995-09-06
1993-07-02
1993-09-15
1994-08-19
1994-07-12
1995-08-10
1994-10-19
1992-12-10
1994-04-15
1994-06-10
1994-07-15
1994-08-17
1994-02-05
1993-09-07
1993-01-25
1993-06-04
1994-02-15
1993-12-12
1992-10-28
1993-01-14
1997-05-10
1994-08-16
1993-12-09
1993-07-15
1994-06-14
1994-05-01
1996-06-06
1995-08-10
1993-08-08
1993-06-05
1993-04-01
1993-07-28

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
CBSE
Rajasthan
CBSE
JammuandKashmir
Karnataka
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
HimachalPradesh

3426/2011
3427/2011
3428/2011
3429/2011
3430/2011
3431/2011
3432/2011
3433/2011
3434/2011
3435/2011
3436/2011
3437/2011
3438/2011
3439/2011
3440/2011
3441/2011
3442/2011
3443/2011
3444/2011
3445/2011
3446/2011
3447/2011
3448/2011
3449/2011
3450/2011
3451/2011
3452/2011
3453/2011
3454/2011
3455/2011
3456/2011
3457/2011
3458/2011
3459/2011
3460/2011
3461/2011
3462/2011
3463/2011
3464/2011
3465/2011
3466/2011
3467/2011
3468/2011
3469/2011
3470/2011
3471/2011
3472/2011

Nawneet Diniya
Nazma Khatun
Neeraj Kumar
Neeraj Sharma
Neetu Kumari Raibari
Neha
Neha
Neha Awasthi
Neha Kanwar Shekhawat
Neha Rani
Neha Thakur
Neharika Singh
Nemi Chand Saini
Nidhi Sengar
Nidhi Shukla
Nidhi Tripathi
Nigar Fatma
Niharika Tripathi
Nikita
Nikita Soni
Nirgude Rohini Nivruti
Nisha Sharma
Nisrat Jahan
Nitesh Loyal
Nitin Kumar Sagtani
Obeidullah Khan
Om Prakash
Om Prakash
Om Prakash
P Ruqaiah parveen
Pallab Samanta
Pallavi
Pallavi Mahajan
Pallvi Chona
Pameli Ghosh
Pampa Ghosh
Pankaj Kumar
Pankaj Mimani
Papiya Sarma
Pappu Gain
Parul Kumari
Parul Sharma
Payal Rani
Payal Sonkar
Payal Suwalka
Pinky Pandey
Pintu Gorai

1994-10-18
1994-08-15
1993-07-27
1995-02-19
1993-11-14
1993-09-19
1994-06-19
1994-07-05
1994-12-02
1994-06-27
1994-07-24
1993-11-15
1992-07-30
1995-10-19
1995-11-15
1995-06-09
1994-12-28
1994-11-15
1995-01-28
1994-07-12
1993-08-06
1994-01-20
1993-12-12
1994-08-13
1993-07-02
1994-07-02
1994-02-01
1996-04-02
1993-05-21
1994-02-07
1993-12-03
1993-10-10
1994-06-06
1993-08-20
1993-11-18
1993-10-26
1994-07-10
1995-10-26
1993-02-12
1994-02-12
1993-08-12
1994-02-10
1994-10-20
1993-09-15
1996-08-04
1995-02-05
1992-11-22

Uttaranchal
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Orissa
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
WestBengal
WestBengal
HimachalPradesh
Rajasthan
Tripura
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal

3473/2011
3474/2011
3475/2011
3476/2011
3477/2011
3478/2011
3479/2011
3480/2011
3481/2011
3482/2011
3483/2011
3484/2011
3485/2011
3486/2011
3487/2011
3488/2011
3489/2011
3490/2011
3491/2011
3492/2011
3493/2011
3494/2011
3495/2011
3496/2011
3497/2011
3498/2011
3499/2011
3500/2011
3501/2011
3502/2011
3503/2011
3504/2011
3505/2011
3506/2011
3507/2011
3508/2011
3509/2011
3510/2011
3511/2011
3512/2011
3513/2011
3514/2011
3515/2011
3516/2011
3517/2011
3518/2011
3519/2011

Pintu Layek
Pooja
Pooja Bansal
Pooja Basrani
Pooja Dhanda
Pooja Goyal
Pooja Kumari
Pooja sharma
Pooja yadav
Poonam Devi
Poonam Gupta
Poonam Jangir
Poonam Kumari
Poonam Kumari
Poonam Sharma
Poonam Yadav
Prakash Chand
Prakash Kulhari
Prasenjit Mallik
Prashant Singh
Pratibha Sharma
Praveen Kumar
Praveen Kumar Meena
Preeti Choudhary
Prem Lata
Premshila Kumari
Prerana Nama
Prikshit Thakur
Pritam Biswas
Prithvi Raj Saini
Priti Dhaka
Priya Chauhan
Priya Khandelwal
Priya Kumari
Priya Sharma
Priya Vyas
Priyanka
Priyanka
Priyanka
Priyanka
Priyanka
Priyanka Bansal
Priyanka Kumari
Priyanka Meena
Priyanka Sharma
Priyanka Soni
Priyanka Suthar

1994-04-01
1994-07-24
1995-09-20
1994-01-05
1993-11-26
1995-02-10
1994-07-07
1996-01-07
1996-07-03
1993-07-06
1994-07-01
1995-07-01
1994-05-14
1994-09-20
1994-05-06
1994-05-07
1993-07-31
1994-07-30
1993-08-25
1992-12-15
1993-09-07
1994-03-03
1994-07-10
1995-01-16
1994-06-04
1992-10-05
1994-03-11
1993-04-23
1993-10-23
1995-06-25
1995-05-15
1994-07-01
1993-06-02
1994-12-04
1996-08-05
1994-05-22
1994-03-27
1994-07-15
1995-05-17
1993-06-12
1994-01-08
1994-01-01
1994-07-10
1995-08-05
1994-07-06
1995-08-05
1994-07-16

WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
MadhyaPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

3520/2011
3521/2011
3522/2011
3523/2011
3524/2011
3525/2011
3526/2011
3527/2011
3528/2011
3529/2011
3530/2011
3531/2011
3532/2011
3533/2011
3534/2011
3535/2011
3536/2011
3537/2011
3538/2011
3539/2011
3540/2011
3541/2011
3542/2011
3543/2011
3544/2011
3545/2011
3546/2011
3547/2011
3548/2011
3549/2011
3550/2011
3551/2011
3552/2011
3553/2011
3554/2011
3555/2011
3556/2011
3557/2011
3558/2011
3559/2011
3560/2011
3561/2011
3562/2011
3563/2011
3564/2011
3565/2011
3566/2011

Puja Ghosh
Puja Sinhamahapatra
Punna Samatha Sree
Pushpa Devi
Pushpa Pateer
R.Vennila
Rachana Rai
Radhe Shyam
Rahul Ahuja
Rahul Garag
Rahul Gupta
Rahul Khan
Rahul Nautiyal
Rahul Sharma
Rahul Sharma
Rahul Sonkaria
Raj Kumari Saini
Rajaputh Baby Suneetha
Rajat Bhatia
Rajat Kumar
Rajbeer
Rajeev
Rajender Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar Jakhar
Rajesh Singh
Rajnandini Sharma
Rajneesh Kumar
Raju Ram
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar Saini
Rakesh Nehra
Rakhi Mondal
Ram Chandra Sharma
Ram Sharan Rolaniya
Raman Sepehia
Ramesh Inaniyan
Rameshwari Devi
Ramlal Gurjar
Ramniwas
Ranadeep Daw
Ranajit Barman
Randheer Singh
Ratna Ram
Ravi Chanchal
Ravi Dudi

1993-06-09
1994-02-02
1994-06-15
1994-05-22
1993-04-23
1993-05-19
1994-06-30
1994-07-15
1993-09-18
1995-01-26
1992-10-06
1994-10-13
1994-05-10
1996-01-01
1994-05-15
1992-06-07
1995-06-22
1993-11-29
1994-01-30
1994-10-27
1994-08-07
1994-05-05
1993-08-23
1994-11-12
1993-06-02
1995-11-10
1993-12-14
1993-11-06
1994-05-02
1994-02-02
1995-06-02
1993-12-21
1995-05-15
1992-05-23
1995-12-10
1995-06-15
1993-11-16
1993-06-05
1994-01-15
1993-07-02
1992-03-22
1992-09-04
1993-06-01
1995-08-13
1993-10-11
1995-08-14
1995-08-28

WestBengal
WestBengal
AndhraPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
TamilNadu
MadhyaPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

3567/2011
3568/2011
3569/2011
3570/2011
3571/2011
3572/2011
3573/2011
3574/2011
3575/2011
3576/2011
3577/2011
3578/2011
3579/2011
3580/2011
3581/2011
3582/2011
3583/2011
3584/2011
3585/2011
3586/2011
3587/2011
3588/2011
3589/2011
3590/2011
3591/2011
3592/2011
3593/2011
3594/2011
3595/2011
3596/2011
3597/2011
3598/2011
3599/2011
3600/2011
3601/2011
3602/2011
3603/2011
3604/2011
3605/2011
3606/2011
3607/2011
3608/2011
3609/2011
3610/2011
3611/2011
3612/2011
3613/2011

Ravi Kumar Meena


Ravi Srivastava
Ravika
Ravindra Sharma
Ravindra Singh
Ravindra Singh Tanwar
Ravita
Reajmina Parvin
Rebeka Sarkar
Rekha
Rekha Danu
Rekha Saraswat
Renu Gupta
Renu Kumari
Resmi V S
Rinkey
Ritil Kumar
Ritisha
Ritu
Ritu Raj Lakshkar
Ritu Rani
Ritu Singh
Rituparna Dey
Rituraj Mukherjee
Rohit Kumar
Rohit Kumar Agrawal
Rohit Kumar Sharma
Rohit Saini
Rohitash Balai
Romil Mehla
Ronak Khandelwal
Ronson Dey
Rozy Koundal
Rumeli Banerjee
Rupali Verma
Rupam Roy
Rupsa Roy Choudhury
Saayak Halder
Sabir Ahmed
Sagar Verma
Sahil Kumar
Sahil Sangwan
Saibal Ghosh
Sakshama Ghoslya
Sakshi
Samudrala Lakshmichandra Mounika
Sana Masrur Muhammad Rafeeque

1994-11-28
1994-07-10
1993-03-02
1994-03-04
1996-04-15
1995-07-15
1994-09-15
1993-10-05
1994-03-23
1994-01-01
1995-03-21
1994-08-19
1994-08-26
1994-07-06
1993-06-17
1994-12-28
1993-10-16
1996-01-13
1995-05-16
1995-01-08
1994-06-08
1993-06-11
1994-05-29
1993-09-20
1993-12-10
1994-07-01
1995-05-29
1994-01-06
1994-09-10
1994-09-09
1993-08-30
1993-08-18
1992-09-01
1993-02-26
1993-02-13
1993-07-11
1992-09-17
1993-12-13
1993-10-10
1994-07-24
1993-10-03
1993-04-11
1994-07-17
1996-03-14
1996-05-04
1994-08-16
1994-01-31

Rajasthan
CBSE
Haryana
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Haryana
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Kerala
Uttaranchal
UttarPradesh
Uttaranchal
Haryana
Rajasthan
Haryana
CBSE
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
WestBengal
HimachalPradesh
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
HimachalPradesh
HimachalPradesh
CBSE
WestBengal
Rajasthan
Haryana
AndhraPradesh
Maharashtra

3614/2011
3615/2011
3616/2011
3617/2011
3618/2011
3619/2011
3620/2011
3621/2011
3622/2011
3623/2011
3624/2011
3625/2011
3626/2011
3627/2011
3628/2011
3629/2011
3630/2011
3631/2011
3632/2011
3633/2011
3634/2011
3635/2011
3636/2011
3637/2011
3638/2011
3639/2011
3640/2011
3641/2011
3642/2011
3643/2011
3644/2011
3645/2011
3646/2011
3647/2011
3648/2011
3649/2011
3650/2011
3651/2011
3652/2011
3653/2011
3654/2011
3655/2011
3656/2011
3657/2011
3658/2011
3659/2011
3660/2011

Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar Maurya
Sandeep Kumar Suvata
Sandeep Shaw
Sandeep Thalore
Sandip Gorai
Sandip Roy Choudhury
Sangeeta
Sanjay Kumawat
Sanjay Singh
Sanjoy Das
Sanju
Sanju Godara
Sanju Kumar
Santosh Chechi
Santosh Choudhary
Sapana Yadav
Sapna Agarwal
Sarika Bai
Sarita Nehra
Satish Kumar
Saumya Dwivedi
Saurabh Pratap Singh
Seema
Seema Choudhary
Seema Swarnkar
Seema Tabassum Abdul Saleem
Seema Yadav
Seemant Kumar Meena
Shabnam Chaudhary
Shabnam Sulthana.A
Shaheen Aftab
Shahrukh Khan
Shailendra Kumar
Shailja Sharma
Shalini Atri
Shalu Choudhary
Shalu Thakur
Shaneha Lata
Shankar Singh Rawal
Shantanu Kumar Dhakad
Sharmistha De
Shashank Mishra
Shewli Pratihar
Shikha Choudhary

1993-06-28
1995-04-06
1993-05-18
1994-04-07
1993-08-05
1992-10-05
1993-10-20
1993-05-17
1992-12-15
1993-12-06
1993-07-16
1994-12-29
1993-07-07
1996-09-08
1993-04-28
1995-03-20
1994-01-02
1994-06-04
1994-01-08
1994-07-17
1994-06-18
1994-11-04
1994-07-10
1994-07-20
1995-01-01
1995-02-10
1995-02-01
1994-03-12
1994-03-15
1994-09-24
1995-05-27
1994-05-12
1993-11-26
1995-05-04
1995-06-06
1995-08-04
1994-10-03
1994-03-26
1995-11-08
1993-11-05
1994-12-06
1994-07-19
1994-06-04
1993-11-26
1995-03-05
1994-01-12
1994-09-05

Rajasthan
Haryana
Haryana
UttarPradesh
Rajasthan
Jharkhand
Rajasthan
WestBengal
Tripura
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Kerala
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
WestBengal
UttarPradesh
WestBengal
Rajasthan

3661/2011
3662/2011
3663/2011
3664/2011
3665/2011
3666/2011
3667/2011
3668/2011
3669/2011
3670/2011
3671/2011
3672/2011
3673/2011
3674/2011
3675/2011
3676/2011
3677/2011
3678/2011
3679/2011
3680/2011
3681/2011
3682/2011
3683/2011
3684/2011
3685/2011
3686/2011
3687/2011
3688/2011
3689/2011
3690/2011
3691/2011
3692/2011
3693/2011
3694/2011
3695/2011
3696/2011
3697/2011
3698/2011
3699/2011
3700/2011
3701/2011
3702/2011
3703/2011
3704/2011
3705/2011
3706/2011
3707/2011

Shikha Garg
Shipra Choudhary
Shirin Firoz Khan
Shiv Prakash
Shivam Kumar
Shivam Kumar
Shivam Mandyal
Shivam Sexena
Shivani Maurya
Shouvik Bhattacharjee
Shovana Maity
Shrawan Godara
Shrya Sengupta
Shubhajit Mondal
Shubham Kumar Sharma
Shubham Mahawar
Shubham Pachar
Shubhra Pareek
Shweta Guleria
Shweta Sharma
Shyam Kunwar
Shyam Sunder
Sibin.P
Siddharth Kumar Meena
Singh Pooja Anandkumar
SK Israful Hossain
Sk.Sahidul Islam
Smita Negi
Sneh Lata
Sneha Agarwal
Snehasish Das
Sofiya Godara
Somisetty Padmavathi
Sonal Garg
Sonali Joshi
Sonali Kumar
Sonali Rathore
Sonam Agnihotri
Sonam Goswami
Sonia Verma
Sonika Rani
Sonu Chaudhary
Sonu Yadav
Soumen Kar
Soumen Sengupta
Soumili Mondal
Soumya Ghosh

1994-06-27
1995-06-27
1994-04-13
1993-07-11
1995-12-30
1994-12-19
1993-12-10
1994-08-27
1995-06-10
1993-06-19
1993-10-06
1994-06-04
1993-01-23
1992-10-21
1995-01-28
1995-01-27
1994-03-31
1996-06-27
1994-03-11
1993-06-30
1995-08-10
1995-12-28
1993-11-14
1995-07-02
1993-11-04
1994-04-30
1994-03-22
1995-07-21
1993-08-19
1995-07-20
1993-09-26
1996-05-13
1994-07-20
1993-12-31
1994-04-10
1993-08-12
1996-07-03
1994-01-10
1994-08-04
1994-07-06
1993-04-03
1994-07-07
1994-09-14
1994-04-28
1993-09-21
1994-04-07
1992-09-12

Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
Rajasthan
UttarPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Kerala
Rajasthan
Maharashtra
WestBengal
WestBengal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal

3708/2011
3709/2011
3710/2011
3711/2011
3712/2011
3713/2011
3714/2011
3715/2011
3716/2011
3717/2011
3718/2011
3719/2011
3720/2011
3721/2011
3722/2011
3723/2011
3724/2011
3725/2011
3726/2011
3727/2011
3728/2011
3729/2011
3730/2011
3731/2011
3732/2011
3733/2011
3734/2011
3735/2011
3736/2011
3737/2011
3738/2011
3739/2011
3740/2011
3741/2011
3742/2011
3743/2011
3744/2011
3745/2011
3746/2011
3747/2011
3748/2011
3749/2011
3750/2011
3751/2011
3752/2011
3753/2011
3754/2011

Soumyadip Bhunia
Sourabh Dubb
Sourabh Jangir
Sourav Singha
Souvik Seal
Sri Om
Sripada Sai Lalitha
Subha Deep Dey
Subhajit Mahata
Subhankar Dutta
Subhasish Dey
Subhayan Mondal
Subhrasundar Adhikari
Sudarshan Shekhawat
Suhaib Ahmad
Sujan Dey
Sujeet Kumar Debey
Sujoy Debnath
Suman
Suman Bera
Suman Biswas
Suman Das
Suman Ghosh
Suman Kumari Rao
Suman Verma
Sumana Ghosh
Sumit Sahu
Summa Sultana
Sunil Bhatt
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumawat
Sunita
Sunita Khichar
Sunita Yadav
Supriya Shaw
Supriyo Majumder
Surabhi Dilip Patil
Suraj Aggarwal
Suraj Singh
Surbhi Rathor
Surender Singh
Surendra Kumar Biloniya
Surendra Kumar Kumawat
Surendra Kumar Sahu
Surendra Singh Barala
Suresh Maulekhi

1993-12-08
1993-06-10
1997-11-08
1993-12-11
1993-08-28
1994-07-15
1994-05-09
1994-07-26
1994-04-27
1994-07-15
1994-01-17
1993-03-11
1994-04-04
1992-09-01
1995-07-01
1992-10-07
1994-03-04
1994-03-12
1996-08-05
1993-03-19
1993-10-01
1994-04-20
1993-08-16
1994-06-06
1993-03-13
1994-04-12
1994-12-13
1993-03-25
1993-07-13
1994-07-01
1995-11-20
1993-02-20
1995-01-12
1994-04-08
1995-03-16
1993-12-08
1993-04-22
1994-06-15
1994-06-04
1994-08-17
1993-10-24
1994-08-26
1995-05-05
1995-07-29
1993-07-12
1994-07-06
1993-04-20

WestBengal
HimachalPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
UttarPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
UttarPradesh
WestBengal
MadhyaPradesh
WestBengal
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
UttarPradesh
WestBengal
Uttaranchal
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
Maharashtra
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
Rajasthan
Uttaranchal

3755/2011
3756/2011
3757/2011
3758/2011
3759/2011
3760/2011
3761/2011
3762/2011
3763/2011
3764/2011
3765/2011
3766/2011
3767/2011
3768/2011
3769/2011
3770/2011
3771/2011
3772/2011
3773/2011
3774/2011
3775/2011
3776/2011
3777/2011
3778/2011
3779/2011
3780/2011
3781/2011
3782/2011
3783/2011
3784/2011
3785/2011
3786/2011
3787/2011
3788/2011
3789/2011
3790/2011
3791/2011
3792/2011
3793/2011
3794/2011
3795/2011
3796/2011
3797/2011
3798/2011
3799/2011
3800/2011
3801/2011

Surya Kant Singh


Sushil Kumar
Sushil Kumar Yadav
Sushil Kumawat
Sutapa Dey
Sutari Saikiran
Suthari Roja
Swati Makhija
Swati Mehta
Swati Omar
Swati Pateriya
Swati Singhal
Tamirisa Revathi
Tanbir Ahmed
Tanuja Das
Tanushri Sinha
Tarunraj Singh
Teena Kunwar Solanki
Thadaveni Anitha
Thalla Swapna
Tridip Nath De
Trina Bhattacharya
Tuhin Maji
Udita Acharya
Ujala Sharma
Ukanti Sainath Reddy
Uma Saini
Uma Uttam Chandani
Umesh
Umesh Chandra Pant
Upender
Urmila Siyag
Usha Vaishnav
Utsab Sarkar
Utsav Sengupta
Vaibhav Kumawat
Vaishali Jayaswal
Vaishali Kapri
Vaishali Sharma
Vaishali Sharma
Vandana Kumari
Vanit Kumar
Varsha Devi
Varun Dev Sharma
Versha Pandey
Vibha Shukla
Vijay Kumawat

1994-07-23
1996-07-08
1994-06-10
1994-05-06
1992-06-20
1994-04-21
1994-02-02
1994-02-02
1993-12-25
1992-05-27
1994-04-05
1994-02-02
1994-08-30
1992-10-31
1994-01-25
1992-11-01
1995-08-26
1993-12-31
1994-06-15
1994-08-16
1994-02-11
1994-04-28
1993-02-11
1993-02-11
1994-07-28
1994-06-12
1994-09-10
1994-10-22
1994-06-09
1994-07-10
1994-03-07
1994-11-10
1994-04-03
1993-07-26
1993-08-04
1993-09-09
1994-07-02
1994-08-01
1993-05-03
1994-12-10
1994-07-19
1994-01-26
1994-04-10
1993-12-18
1994-07-25
1995-09-15
1995-07-05

UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Rajasthan
Haryana
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Rajasthan
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
UttarPradesh
MadhyaPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
MadhyaPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan

3802/2011
3803/2011
3804/2011
3805/2011
3806/2011
3807/2011
3808/2011
3809/2011
3810/2011
3811/2011
3812/2011
3813/2011
3814/2011
3815/2011
3816/2011
3817/2011
3818/2011
3819/2011
3820/2011
3821/2011
3822/2011
3823/2011
3824/2011
3825/2011
3826/2011
3827/2011
3828/2011
3829/2011
3830/2011
3831/2011
3832/2011
3833/2011
3834/2011
3835/2011
3836/2011
3837/2011
3838/2011
3839/2011
3840/2011
3841/2011
3842/2011
3843/2011
3844/2011
3845/2011
3846/2011
3847/2011
3848/2011

Vikaram Singh
Vikas Kumar
Vikas Nadda
Vikas Rundla
Vikas Saini
Vikash
Vikash Kumar Dhayal
Vikesh
Vinay Kumar
Vineeth S
Vinita Sangawat
Vinod Kumar Gurjar
Vinod Kumar Saini
Vinod Saini
Vipasha Sharma
Vipul Kumar
Vipul Kumar Saini
Virender Thakur
Vishal Dubey
Vishal Sharma
Wasim Ansari
Yakkali Gopi Jyothi
Yaksh Jyotindra Popat
Yugansha Kabra
Anil Kumar
Aditi Jhouta
Karanpreet Brar
Bhupendra Narayan Awasthi
Ramesh Kumar
Amit Kumar
Lohe Apurva Anilrao
Anjali Singh
Balkesh
J Priya
Himanshu Dhami
Prahlad Singh
Mahammad Nasim Akhtar
Anuj Kumar
Manjarul Islam
Sonal Lodha
Poonam Sharma
Indu Chauhan
Pankaj Kumar
Ashish Kumar
Challapalli Sai Uday
Devabathini Pavani
Divyanshu Goyal

1994-04-15
1994-10-10
1993-07-23
1995-05-18
1994-12-10
1994-07-15
1994-06-30
1993-07-01
1995-07-10
1994-02-22
1993-04-25
1993-01-01
1994-06-10
1996-01-20
1994-01-18
1995-09-26
1994-07-05
1993-12-27
1993-08-13
1994-07-24
1994-04-15
1994-05-27
1993-07-30
1994-01-10
1993-08-03
1994-07-28
1996-08-06
1995-02-15
1993-01-01
1993-09-10
1992-12-16
1993-07-07
1993-10-15
1993-12-12
1993-02-16
1993-10-15
1990-05-18
1994-05-04
1992-01-16
1993-03-16
1993-04-13
1994-04-05
1993-05-30
1993-08-20
1994-01-22
1994-08-08
1994-03-25

Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
UttarPradesh
Kerala
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan
HimachalPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
HimachalPradesh
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
AndhraPradesh
Maharashtra
Rajasthan
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
Rajasthan
Rajasthan
Maharashtra
UttarPradesh
Rajasthan
Uttaranchal
Uttaranchal
Rajasthan
WestBengal
Uttaranchal
WestBengal
Karnataka
HimachalPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
Haryana
AndhraPradesh
AndhraPradesh
CBSE

3849/2011
3850/2011
3851/2011
3852/2011
3853/2011
3854/2011
3855/2011
3856/2011
3857/2011
3858/2011
3859/2011
3860/2011
3861/2011
3862/2011
3863/2011
3864/2011
3865/2011
3866/2011
3867/2011
3868/2011
3869/2011
3870/2011
3871/2011
3872/2011
3873/2011
3874/2011
3875/2011
3876/2011
3877/2011
3878/2011
3879/2011
3880/2011
3881/2011
3882/2011
3883/2011
3884/2011
3885/2011
3886/2011
3887/2011
3888/2011
3889/2011
3890/2011
3891/2011
3892/2011
3893/2011
3894/2011
3895/2011

Garikapati Uma
Kakarla Yogeswara Naidu
L. Madhavkrishnan
Mahindre Saurabh Amarnath
Navateja Alla
Prithu Bhatnagar
Rohit Pentapati
Sanjukta Krishnagopal
Sowmya G. Kumar
Suraj.R Rajpal
Suresh Sri Vaishnavi Guptha
Thumkunta Anusha
Vishakha Gupta
Neeraj Singh Rawat
Abida Sultana
Shubham Jain
Mudit Agarwal
Vrinda Sharma
Kuldeep
Malode Radhika Malikarjun
Miss Gayatri Vijay Tekade
Jayshree Bajrang Parate
Mahendra Kumar Meena
Godbole Rucha Chintaman
Tuhin Bhattacharya
Priyanka Meena
Sanju
Kurumoju Vasu
Preeti Sharma
Tanima Garai
Aritra Das
Kumarjeet Banerjee
Swayamtrupta Panda
Puspita Dutta
Kuheli Das
Somnath Sasmal
Saikat Datta
Abhishek Kantha
Quazi Sumaiya Meer Mujtaba Ali
Meenu Kumawat
Pradeep Kumar
Shivam Tiwari
Arti Sharma
Harender Kumar
Harshita Shukla
Madhavi Kanchan
Madhuri Verma

1994-05-11
1993-12-24
1994-01-06
1993-10-25
1993-12-12
1993-05-27
1993-09-09
1994-06-19
1994-03-03
1993-09-28
1994-02-22
1993-12-18
1993-07-05
1994-06-20
1994-01-11
1994-03-14
1992-08-21
1993-11-26
1994-07-18
1993-06-06
1993-03-16
1994-05-06
1994-07-16
1994-01-22
1993-06-15
1994-07-14
1994-06-08
1993-11-29
1994-08-11
1993-11-05
1992-12-24
1993-04-22
1994-03-02
1994-03-07
1993-07-27
1993-07-28
1993-08-20
1992-12-17
1993-12-11
1992-01-02
1995-04-07
1993-09-16
1993-08-21
1994-06-12
1994-08-12
1994-01-15
1995-01-01

AndhraPradesh
AndhraPradesh
CBSE
Maharashtra
AndhraPradesh
Maharashtra
AndhraPradesh
Maharashtra
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
CBSE
Uttaranchal
WestBengal
ICSE
ICSE
ICSE
Haryana
Maharashtra
Maharashtra
Maharashtra
Rajasthan
Maharashtra
WestBengal
Rajasthan
Rajasthan
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Orissa
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Maharashtra
Rajasthan
Rajasthan
MadhyaPradesh
HimachalPradesh
HimachalPradesh
UttarPradesh
HimachalPradesh
UttarPradesh

3896/2011
3897/2011
3898/2011
3899/2011
3900/2011
3901/2011
3902/2011
3903/2011
3904/2011
3905/2011
3906/2011
3907/2011
3908/2011
3909/2011
3910/2011
3911/2011
3912/2011
3913/2011
3914/2011
3915/2011
3916/2011
3917/2011
3918/2011
3919/2011
3920/2011
3921/2011
3922/2011
3923/2011
3924/2011
3925/2011
3926/2011
3927/2011
3928/2011
3929/2011
3930/2011
3931/2011
3932/2011
3933/2011
3934/2011
3935/2011
3936/2011
3937/2011
3938/2011
3939/2011
3940/2011
3941/2011
3942/2011

Shailza Pathania
SL. Ricky Vaiphei
Anita Kumari Kaumawat
Pradeep Kumar Havaliya
Ajija Yasmin
Maya Khatun
Soumi Paul
Dinesh Saini
Amitava Paul
Prama Bhattacherjee
Soumyadip Chowdhury
Sobhan Jash
Dibyendu Biswas
Sayani Mondal
Srayana Sanyal
Rajib Kundu
Sabiar Shaikh
Tuhina Sultana
Biswajit Bhowmik
Renu Bala
Aruna Shastri
Md Sorique Aziz Momin
Snehal Rastogi
Akshita Sood
Anurani
Arkajyoti Saha
Arti
Arvind Kumar Rajpoot
Baljeet Singh
Debabrata Singh
Kamal Kishore
Kanchan
Kandibanda Sayi Mounika
Kanika Choudhary
Karuna Kaundal
Manju Sharma
Md Tausif Ali
Minakshi
Mishu Sharma
Neetu Bala
Nidhi Thakur
Partha Pratim Ghosh
Pooja Kumari
Poonam Ratwan
Pushpa B
Ravi Joshi
Rinkesh Kumar

1993-10-07
1993-10-18
1992-10-01
1992-05-10
1994-01-17
1993-04-02
1994-03-21
1994-04-09
1993-07-15
1993-03-01
1994-04-26
1992-09-15
1993-01-17
1993-05-24
1993-06-21
1994-04-10
1993-07-16
1993-03-23
1993-06-02
1994-12-28
1994-08-01
1994-04-22
1993-02-15
28/08/1993
27/01/1994
22/03/1993
11/05/1993
18/10/1993
16/06/1993
26/04/1994
28/12/1993
11/06/1994
28/08/1994
26/01/1994
27/03/1994
13/06/1994
21/04/1994
7/11/1994
20/03/1993
25/05/1994
23/08/1994
10/10/1993
11/09/1993
07/11/1993
27/06/1993
21/10/1995
26/01/1995

HimachalPradesh
Manipur
Rajasthan
Rajasthan
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
ICSE
WestBengal
WestBengal
WestBengal
WestBengal
Haryana
Haryana
WestBengal
ICSE
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
West Bengal
Uttaranchal
MadhyaPradesh
Himachal Pradesh
West Bengal
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
AndhraPradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
West Bengal
Uttaranchal
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
West Bengal
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Karnataka
Uttaranchal
Himachal Pradesh

3943/2011
3944/2011
3945/2011
3946/2011
3947/2011
3948/2011
3949/2011
3950/2011
3951/2011
3952/2011
3953/2011
3954/2011
3955/2011
3956/2011
3957/2011
3958/2011
3959/2011
3960/2011
3961/2011
3962/2011
3963/2011
3964/2011
3965/2011

Rohit Rana
Sabita Dey
Samaresh Kumbhakar
Sandeep Kumar
Sanju Singh
Shabnam Thakur
Shailja Rana
Shalini Sharma
Sheetal
Sheetal Bali
Shweta Sharma
Subhajit Dutta
Suman Lata Palsra
Vaishali Mehra
Vishal Dhiman
Sakshi Vishnoi
Shivani Vishnoi
Reshu
Preeti Giri
Abhinav Gahlaut
Sumit Kumar
Rahul Babu Sharma
Divyank Kumar

17/03/1994
08/09/1993
9/07/1993
17/01/1994
30/12/1994
6/12/1992
30/07/1994
15/01/1994
8/08/1993
20/05/1994
13/12/1994
24/08/1993
14/03/1994
11/07/1994
08/04/1994
19/09/1994
29/09/1994
1/02/1995
27/06/1994
27/11/1994
20/03/1994
20/03/1996
30/06/1994

Himachal Pradesh
West Bengal
West Bengal
Himachal Pradesh
Haryana
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
CBSE
West Bengal
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Bihar
UttarPradesh
UttarPradesh

Related Interests