TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA

Matematički dodatak

1. Vektorska analiza
1.1. Množenje vektora
Skalarni proizvod vektora je skalar o cos AB B A C = · =
 
gdje je o ugao između vektora.

Vektorski proizvod vektora je vektor o sin AB C B A C = × =
  

Vektor C

okomit je na ravan što je tvore vektori A

i B

, a usmjeren je tako da vektori A

,
B

i C

tvore desni koordinatni sistem.
A B B A
   
· = · A B B A
   
× ÷ = ×
Mješoviti proizvod vektora ( ) ( ) ( ) B A C A C B C B A
        
× · = × · = × ·
Dvostruki vektorski proizvod ( ) ( ) ( ) B A C C A B C B A
        
· · ÷ · · = × ×
1.2. Osnovne vektorske operacije
Vektorski diferencijalni operator nabla (Hamiltonov) V je vektor usmjeren u smjeru
diferenciranja. Ako je
0
r

jedinični vektor smjera diferenciranja tada je:
r
r
c
c
= V ·
0


Operator V djeluje samo na veličine koje slijede iza njega, a podvrgava se pravilima
diferenciranja.
– gradijent skalarne funkcije ¢ ¢ ¢ V = grad
– divergencija vektorske funkcije D

D D div
 
· V =
– rotor vektorske funkcije A

A A rot
 
× V =

Diferencijalni Laplasov operator A je
2
V = V · V = A

Kad se primjenjuje na skalar, daje rezultat koji je opet skalar
( ) ¢ ¢ ¢ grad div = V · V = A
Kad se primjenjuje na vektor, daje rezultat koji je vektor
A rot rot A div grad A
  
÷ = A
Za svako polje vrijedi:
( ) 0 = = × V · V A rot div A
 


( ) 0 = = · V × V ¢ ¢ grad rot

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
2. OSNOVNE VEKTORSKE OPERACIJE

2.1. Pravougli koordinatni sistem (x, y, z)
z
D
y
D
x
D
D
z
a
y
a
x
a
z
y
x
k j i
c
c
+
c
c
+
c
c
= · V
c
c
+
c
c
+
c
c
= V

   ¢ ¢ ¢
¢

z k y j x i
x
y
k
z x
j
y
z
i
A a A a A a A
z y x
V
y
A
x
A
a
x
A
z
A
a
z
A
y
A
a A rot
A + A + A = A
c
c
+
c
c
+
c
c
= A
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
=
  

  

2
2
2
2
2
2
¢ ¢ ¢

2.2. Cilindrični koordinatni sistem (r, o, z) x = rcoso, y = rsino, z = z
z
D D
r
rD
r r
D
z
a
r
a
r
a V
z
r
z r
c
c
+
c
c
+
c
c
= · V
c
c
+
c
c
+
c
c
= V
o
¢
o
¢ ¢
o
o
1
) (
1
1

  

z z
r
r r r
r
z
z r z
r
A a
A
A
r
A a
A
A
r
A a A
z r r
r
r r
V
A
rA
r r
a
r
A
z
A
a
z
A A
r
a A rot
A +
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
c
c
÷ ÷ A +
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
c
c
+ ÷ A = A
c
c
+
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
c
c
= A
(
¸
(

¸

c
c
÷
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
=
  

  

o o
¢
o
¢ ¢
o o
o o o
o
o o
o
2
1
2
1
1 1
) (
1 1
2 2
2
2
2
2
2

2. 3. Sferni koordinatni sistem (r, 0 ,o) x = rsin0 coso, y = rsin0 sino, z = rcos0
o 0
0
0 0
o
¢
0 0
¢ ¢
o
0
o 0
c
c
+
c
c
+
c
c
= · V
c
c
+
c
c
+
c
c
= V
D
r
D
r
D r
r r
D
r
a
r
a
r
a V
r
r
sin
1
) (sin
sin
1
) (
1
sin
1 1
2
2

  

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
( ) ( )
( )
(
¸
(

¸

c
c
÷
c
c
+
+
(
¸
(

¸

c
c
÷
c
c
+
(
¸
(

¸

c
c
÷
c
c
=
0
o 0 o
0
0 0
0 o
o 0
0
o
r
r
r
A
rA
r r
a
rA
r
A
r
a
A
A
r
a A rot
1
sin
1 1
sin
sin
1

 


2
2
2 2 2
2
2
sin
1
sin
sin
1 1
o
¢
0 0
¢
0
0 0
¢
¢
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
c
c
= A
r r r
r
r r

(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
÷ ÷ A +
+
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
÷ ÷ A +
+
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+ + ÷ A = A
o 0
0
o 0 0
o 0
0
0 0
0
0
o 0
0
0
o o o
o
0 0 0
0
0
A A
A
r
A a
A A
A
r
A a
A A
A ctg A
r
A a A
r
r
r r r
2 2 2
2 2 2
2
sin
cos 2
sin
2
sin
1 1
sin
cos 2
2
sin
1 1
sin
1 2

2. .4. Složene vektorske operacije
( )
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) (
) ( ) ( ) (
) ( ) (
) (
) (
) (
A B B A B A A B B A rot
B rot A A rot B B A
A rot B B rot A B A A B B A
A V A V A V
U V V U VU
B rot A rot B A rot
B A B A
U V U V
         
     
         
  
   
   
· V ÷ · V + V · ÷ V · = ×
· ÷ · = × · V
× + × + V · + V · = · V
· V + · V = · V
V · + V · = V
+ = +
· V + · V = + · V
V + V = + V

Ako je c konstanta, vrijedi:
A crot A c rot A c A c V c cV
   
= · V = · V V = V ) ( ; ) ( ; ) (
TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
Ako je C

konstantan vektor, vrijedi:
) ( ) ( ) (
) ( ; ) (
) ( ) ( ; ) ( ) (
A C A C A C rot
C V C V rot A rot C A C
V C V C A rot C A C A C
     
     
       
· V + V · ÷ = ×
× V = · ÷ = × · V
V · = · V × + V · = · V


2.5. Integralne teoreme
Gausova teorema:
} }
· = V
S V
S d D dV D
  

(zapremina V je okružena sa površinom S sa definiranim vektorom normale).
Stoksova teorema:
} }
· =
l S
l d A S d A rot
   

(površina S je oivičena konturom l na kojoj je definiran element dužine dl.
3. Infinitezimalne veličine u tri osnovna koordinatna sistema
Sistem
Pravocrtni: ) , , ( z y x Cilindrični: ) , , ( z r o Sferni: ) , , ( o 0 r
l d


) ( dz a dy a dx a
k j i
  
+ +
) ( dz a rd a dr a
z r
  
+ + o
o
) sin ( o 0 0
o 0
d r a rd a dr a
r
  
+ +
1
dS dz dy dz d r o
o 0 0 d d r sin
2

2
dS dx dz dz dr dr d r o 0 sin
3
dS dy dx o d dr r 0 d dr r
dV dz dy dx dz d dr r o
o 0 0 d d dr r sin
2

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA

Pravougli koordinatni sistem

Cilindrični koordinatni sistem

Sferni koordinatni sistem
TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
Električni dipol
Vektor E

dipola i potencijal ¢ u pravouglom kordinatnom
sistemu
(
¸
(

¸

÷ ·
·
= )
r
p p
3
4
1
E
3 5


 

r
r
r
tc
;
3
4 r
r p
c t
¢
 
·
=

Vektor E

dipola u sfernom kordinatnom sistemu
( ) u u
tc tc
u
¢
u
sin cos 2
4 4
cos
- E
3 2
a a
r
p
r
Qd
r
 

+ =
|
.
|

\
|
÷V = V =

Odslikavanje na sferi:
2
2
2
2
2
1 1
|
.
|

\
|
÷
= +
|
.
|

\
|
÷
÷
k
kd
y
k
d
x
0 ,
1
0
2
0
=
÷
= y
k
d
x
0
2
1
x k
k
kd
R =
÷
= .
a)
2 1
q q > pa je k >1
Rastojanje centra sfere od većeg naboja q
1
i manjeg naboja q
2
je:
kR x k d x D = = + =
0
2
0

D
R
x
2
0
=
vrijedi odnos
D
R
q
k
q
q
1
1
2
÷ = ÷ =
.


b)
2 1
q q < pa je k <1
Rastojanje centra sfere od većeg naboja q
2
i manjeg naboja q
1
je:
k
R
x D = =
0
;
D
R
x
2
0
= vrijedi odnos
D
R
q
k
q
q
2
2
1
÷ = ÷ = .
Električni kapacitet vodova
| | | || | Q a = ¢ ;
k
k
kk
R
h
l
2
ln
2
1
0
tc
o =
;
kp
kp
kp
D
D
l
'
ln
2
1
0
tc
o =

| | | || | ¢ b Q = ; | | | |
1 ÷
= a b
¿
=
=
n
m
km kk
C
1
β ;
km km
C β ÷ = ;
α
km mk
o =
;
β
km mk
=|
;
km mk
C C =
.


P
-Q
r
d/2
r
1
r
2
d/2
p
+Q
u
TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
Magnetni dipol
(
¸
(

¸

÷
·
=
3 5
) (
3
4 R
m
R
R
R m
B

t
µ

0
B x m M=

Kvazistacionarno elektromagnetno polje
Faradejev zakon ( )
} } }
· × +
c
÷ =
C S C
i
l d B v S d
dt
B
l d E
  

Nojmanov obrazac:
} }
·
=
k i
C
k i
C
ik
r
l l
M
 
d d
4 t
µ

Elektromagnetni talasi
1 1
2
, 1 1
2
2 2
+
|
.
|

\
|
+
·
= ÷
|
.
|

\
|
+
·
=
ec
¸ e
|
ec
¸ e
o
v v

|
t
ì
2
=

¢ ¢
| o
µ e
j j
e e Z Z
2 2
+
= =
4
2
0
1
|
.
|

\
|
+
=
ec
¸
Z
Z
c
µ
=
0
Z

ec
¸
o = tg
¢ o j x m
n
e e
Z
E
a H E N
2
2
2 2
1
÷ -
= × =


Za dielektrike vrijede date relacije uz ¸ ~ 0.
Za provodnu sredinu vrijede sljedeće relacije:
eµ¸ | o eµ¸ | o
2
1
) 1 (
2
1
j j k + = + = ~ ~
¸

2
) 1 ( j Z + =

4
t
¢
¸

~ ~ Z

Polarizacija talasa:
Ravni talas sastavljenom od dvije komponente fazno pomjerene za ugao ψ :
( ) ( ) ¢ | e | e
o o
÷ ÷ + ÷ =
÷ ÷
x t e E a x t e E a E
x
ym y
x
zm z
cos cos
 


( ) ( ) ¢ | e ¢ ¢ | e
o o
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ =
÷ ÷
x t e
Z
E
a x t e
Z
E
a H
x zm
y
x ym
z
cos cos
 


TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA
¢ ¢
2
2
2
sin cos 2 =
|
|
.
|

\
|
+ · · ÷
|
|
.
|

\
|
ym
y
ym
y
zm
z
zm
z
E
E
E
E
E
E
E
E

Uvjeti na granici

u r
u u =
2
1
sin
sin
k
k
u
p
=
u
u


0
E

okomito na upadnu ravan:
0
1 2
1 2
1
cos cos
cos cos
E
Z Z
Z Z
E
p r
p u
u u
u u
+
÷
=
0
1
E
E
R
n
=

0
1 2
2 2
2
cos cos
cos cos
E
Z Z
Z Z
E
p r
r u
u u
u u
+
+
=
0
2
E
E
T
n
=

0
E

paralelan upadnoj ravni:
0
2 1
2 1
1
cos cos
cos cos
H
Z Z
Z Z
H
p r
p u
 
u u
u u
+
÷
=
0
2 1
1 1
2
cos cos
cos cos
H
Z Z
Z Z
H
p r
r u
 
u u
u u
+
+
=
p u
p u
p
Z Z
Z Z
R
u u
u u
cos cos
cos cos
1 2
1 2
+
÷
=
p u
u
p
Z Z
Z
T
u u
u
cos cos
cos 2
1 2
2
+
=

Napomena: Studenti mogu dostaviti prijedlog da se ovaj Dodatak proširi sa dodatnim formulama

. y = rsinz = z    1    V  ar  a  az r r  z  1  1 D Dz D  (rDr )   r r r  z    1 Az A    Ar Az   1   A  rotA  ar      a    a z  (rA )  r  z  r  r  r    z  r  1     1  2  2 V   r  r r  r  r 2  2 z 2    A    1 1 A   A  ar Ar  2  Ar  2    a A  2  A  2 r   a z Az r    r      2. 3. OSNOVNE VEKTORSKE OPERACIJE 2.  .) x = rsin  cos. z) x = rcos.2. y = rsin  sinz = rcos  1     1   V  ar  a  a r r  r sin    1  1  1 D   D  2 (r 2 Dr )  (sin D )  r r r sin   r sin   .1. Cilindrični koordinatni sistem (r.TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA 2. Pravougli koordinatni sistem (x. Sferni koordinatni sistem (r. y. z)         ai  aj  ak x y z  Dx D y Dz D    x y z    A A    A A    A A  rotA  ai  z  y   a j  x  z   ak  y  x   y  x z  x  y   z     2 2 2    V  2  2  2 x y z      A  ai Ax  a j Ay  ak Az 2.

vrijedi: (cV )  cV     . rot(cA)  crotA .4. .TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA   rotA  ar 1    sin A   A   a 1  1 Ar   rA    r sin      r  sin   r     A   1   a  rA   r  r  r   1   2   1     1  2   2  r   sin   r r  r  r 2 sin      r 2 sin 2   2    2 1 A A  A  ar Ar  2  Ar  ctgA     r  sin       1 1 A 2 cos  A    a A  2  2 A  2 r  r  sin   sin 2        1 1 2 Ar 2 cos  A     a A  2  2 A    r  sin  sin   sin 2      2.   (cA)  c  A . Složene vektorske operacije V  U   V  U       ( A  B)    A    B     rot( A  B)  rotA  rotB (VU )  U  V  V  U      (V A)  (V )  A  V  A           ( A  B)  ( B  ) A  ( A  ) B  A  rotB  B  rotA         ( A  B)  B  rotA  A  rotB           rot( A  B)  ( B  ) A  ( A  ) B  A(  B)  B(  A) Ako je c konstanta.

5. z ) Cilindrični: (r .TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA Ako je  C konstantan vektor. y. Integralne teoreme Gausova teorema:     DdV   D  dS V S (zapremina V je okružena sa površinom S sa definiranim vektorom normale). Infinitezimalne veličine u tri osnovna koordinatna sistema Sistem Pravocrtni: ( x.  .       rot(C  A)  (C  ) A  C (  A)     (CV )  C  (V )   rot(VC )  V  C 2. 3.  .       (C  A)  C  rotA .  )           dl (ai dx  a j dy  ak dz) (ar dr  a rd  az dz) (ar dr  a rd  a r sin d ) dS1 dy dz dz dx dx dy r d dz r 2 sin  d d r sin  d dr r dr d dS2 dS3 dr dz r dr d dV dx dy dz r dr d dz r 2 sin  dr d d . vrijedi:       (C  A)  (C  ) A  C  rotA . Stoksova teorema:      rotAdS   A  dl S l (površina S je oivičena konturom l na kojoj je definiran element dužine dl. z ) Sferni: (r .

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA Pravougli koordinatni sistem Cilindrični koordinatni sistem Sferni koordinatni sistem .

 kp  b  a1 . 1 k 2 a) q1  q2 pa je k >1 Rastojanje centra sfere od većeg naboja q1 i manjeg naboja q2 je: D  x0  d  k x0  kR 2 x0  q1 R R2  q1 . Ckm  Cmk .TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA Električni dipol  Vektor E dipola i potencijal  u pravouglom kordinatnom sistemu P     1  pr  p  E 3  r  3 ) 4  r 5 r     pr . . Ckm  βkm . vrijedi odnos q 2   k D D b) q1  q2 pa je k <1 Rastojanje centra sfere od većeg naboja q2 i manjeg naboja q1 je: R2 R . x0  D  x0  D k Električni kapacitet vodova vrijedi odnos q1   1 2 0 l q2 R  q2 . k D ln D' kp Dkp    aQ Q  b  n m 1 . km  αmk βkm  mk . 1 2 0 l ln 2hk Rk . 1 k2 y0  0 R kd  k x0 . Ckk   β km .  kk  .  4  r 3 r2 r r1  +Q  Vektor E dipola u sfernom kordinatnom sistemu -Q p d/2 d/2    p  Qd cos   2ar cos  a sin   E  -    2  3  4r  4r Odslikavanje na sferi: d    kd   y2   x  2  2  1 k   1  k  2 2 x0  d .

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA Magnetni dipol       (m  R)  m  B R 3 3 4  R 5 R     M  m x B0 Kvazistacionarno elektromagnetno polje Faradejev zakon Nojmanov obrazac: Elektromagnetni talasi    B      Ei dl   dt dS   v  B  dl C S C    d li d lk M ik    r 4  C C   i k   2 v j    1    1.    2  Z   2 v Z0    1   1    2    2     Z  Ze  e j 2 2      4 1      2 Z0  tg  2  1  Em 2 x j  N  E  H  an e e 2 2Z Za dielektrike vrijede date relacije uz   0. Za provodnu sredinu vrijede sljedeće relacije:    Z  1  2 k    j  (1  j ) 1  2 Z  (1  j )  2     4 Polarizacija talasa: Ravni talas sastavljenom od dvije komponente fazno pomjerene za ugao ψ :    E  a z E zm e x cost  x   a y E yme x cost  x     E ym x  E H  az e cost  x      a y zm e x cost  x    Z Z .

TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH POLJA E   Ez  E E    2  z  y cos   y   sin 2  E  E  E zm E ym  zm   ym  2 2 Uvjeti na granici  r  u sin  p sin  u  k1 k2  E0 okomito na upadnu ravan: E1  Z 2 cos  u  Z1 cos  p Z 2 cos  r  Z1 cos  p E0 Rn  E1 E0 E Z 2 cos  u  Z 2 cos  r Tn  2 E2  E0 E0 Z 2 cos  r  Z1 cos  p  E0 paralelan upadnoj ravni:  Z cos  u  Z 2 cos  p  H1  1 H0 Z1 cos  r  Z 2 cos  p  Z cos  u  Z1 cos  r  H2  1 H0 Z1 cos  r  Z 2 cos  p Z cos  u  Z1 cos  p 2Z 2 cos  u Tp  Rp  2 Z 2 cos  u  Z1 cos  p Z 2 cos  u  Z1 cos  p Napomena: Studenti mogu dostaviti prijedlog da se ovaj Dodatak proširi sa dodatnim formulama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful