TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TIN HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2012

HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH
THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đối với hệ đại học chính quy khóa liên thông khoá 11B
1. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP
1.1 Gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng

thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành Hệ thống thông tin quản lý.
1.2 Giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố những kiến thứ cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức

chuyên môn về chuyên ngành Tin học kinh tế đã được trang bị, vận dụng vào thực tế, qua
đó củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
1.3 . Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí tuệ,

phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế.
1.4 Tạo cho sinh viên khoa Tin học kinh tế có cơ hội phát hiện những kiến thức và kỹ năng còn

thiếu để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện.
1.5 Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ thực tập và việc hoàn thành chuyên đề thực tập.
2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
2.1 Tất cả các sinh viên đều phải đăng ký đề tài nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp.
2.2 Điều kiện đăng ký nghiên cứu, viết chuyên đề tốt nghiệp: sinh viên đã tích lũy ít nhất

50% số tín chỉ của Chương trình đào tạo của chuyên ngành Tin học kinh tế.
2.3 Điều kiện thực tập: sinh viên đủ các điều kiện sau đây được đi thực tập:
a) Đã tích lũy ít nhất 75% số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo chuyên ngành

Tin học kinh tế.
b) Đã học hoặc đang học các học phần bắt buộc của khối kiến thức ngành Hệ thống

thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kinh tế.
c) Đang trong thời gian hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
d) Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
3.1 Năm học 2012, nhà trường xét cho sinh viên đủ điều kiện đăng ký nghiên cứu thực tập cuối

khóa và viết chuyên đề tốt nghiệp vào năm 2012
Trưởng khoa Tin học kinh tế xét danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập và gửi báo cáo về
Trường (qua phòng Quản lý đào tạo).
3.2 Các giai đoạn thực tập:

1

luận văn hoặc các nghiên cứu chuyên sâu của các năm trước đó tại cơ sở thực tập. - Viết bản báo cáo thực tập tổng hợp. phụ giúp giảng viên trong nghiên cứu khoa học. sinh viên xây đề cương chi tiết và kế hoạch làm việc (xem Phụ lục 2) dưới sự góp ý của giảng viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn ở cơ sở thực tập. chia làm hai giai đoạn: a) Giai đoạn thực tập tổng hợp: 3 tuần (từ ngày 05/ 3 /2012 đến ngày 25/ 3/2012).Tổng thời gian thực tập: một đợt thực tập kéo dài 11 tuần từ ngày 05/ 3 /2012 đến ngày 27/05/2012 (trừ một số ngày nghỉ lễ). 4.1 Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ môn được Trưởng khoa ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp. Bản đề cương chi tiết phải được giảng viên hướng dẫn thông qua. tuần thứ 9 và tuần thứ 10/11) để làm những việc sau: - Dựa trên đề tài đã lựa chọn ở giai đoạn thực tập tổng hợp. khuyến khích sinh viên đến các địa phương thực tập. trong đó bắt buộc phải đề xuất vấn đề/ đề tài dự định lựa chọn nghiên cứu trong giai đoạn thực tập chuyên đề. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp. 2 . Khuyến khích sinh viên gắn đề tài chuyên đề thực tập và tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên. o Trong trường hợp sinh viên thực tập ở một cơ sở thực tập thì việc đề xuất đề tài nghiên cứu dựa trên yêu cầu của cơ sở thực tập và phải được giảng viên hướng dẫn phê duyệt. Kết thúc giai đoạn thực tập tổng hợp. 4. o Đề tài sinh viên lựa chọn phải liên quan đến việc nghiên cứu giải quyết một vấn đề ứng dụng tin học trong kinh tế. Chú ý: Vấn đề lĩnh vực dự định nghiên cứu không được trùng lắp với các chuyên đề. sinh viên đề xuất ít nhất 2 vấn đề hoặc định hướng nghiên cứu để báo cáo giảng viên hướng dẫn nhằm xác định đề tài nghiên cứu viết chuyên đề tốt nghiệp.2 Kết thúc giai đoạn thực tập tổng hợp. b) Giai đoạn thực tập chuyên đề: 8 tuần (từ ngày 26 / 3/2012 đến ngày 27/ 5/2012) Trong giai đoạn này. sinh viên phải giải quyết trọn vẹn bài toán/ vấn đề đặt ra. - Hoàn thành kế hoạch thực tập theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt của giảng viên hướng dẫn. 4. sinh viên phải gặp giáo viên hướng dẫn tối thiểu hai lần để làm những việc sau: - Xây dựng đề cương sơ bộ (xem phụ lục 1) và kế hoạch làm việc. Kết thúc giai đoạn thực tập tốt nghiệp. sinh viên phải gặp và làm việc với giảng viên hướng dẫn tối thiểu 3 lần (tuần thứ 5.3 Trên cơ sở tổng hợp của các bộ môn có sinh viên đăng ký và viết chuyên đề tốt nghiệp. Trưởng khoa phê duyệt “Danh mục đề tài”. TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 4. Lưu ý: Chỉ cho phép những sinh viên đã đạt yêu cầu đợt thực tập tổng hợp (từ 5 điểm trở lên) mới được thực tập chuyên đề. sinh viên phải nộp Báo cáo tổng hợp cho giảng viên hướng dẫn để chấm điểm.

2 Chuyên đề tốt nghiệp phải được trình bày theo phông chữ Times New Roman. + Nếu đã có những công trình nghiên cứu.1 Số trang của chuyên đề tốt nghiệp: tối thiểu 30 trang. lề trái 3. 5. lề phải 2.4 Trong trường hợp các sinh viên đăng ký thực tập theo nhóm (từ 2 đến 3 sinh viên) phải được sự phê duyệt của Trưởng khoa. 6.0 cm.Phần mở đầu - Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về vấn đề dự định sẽ chọn. kiểu gõ Unicode. Giảng viên hướng dẫn giao từng phần riêng biệt của đề tài cho từng sinh viên và có cơ chế khuyến khích nhóm sinh viên phối hợp nghiên cứu. các tổ chức hành chính sự nghiệp. các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng Tin học trong quản lý và xử lý các thông tin kinh tế. Sinh viên có thể có một hoặc nhiều địa điểm thực tập hoặc không cần địa điểm thực tập đối với một số giới hạn các đề tài có tính đặc thù.3 Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp.3 Trường hợp đặc biệt. lề trên 3. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 6. 4.3. Trong chương này. trên cơ sở đó đánh giá cho điểm từng sinh viên trong nhóm đúng với sự đóng góp của họ. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 5.5 Cho phép sinh viên hoặc nhóm sinh viên phát triển đề tài khoa học thành chuyên đề tốt nghiệp và ngược lại. Sinh viên không được chép nguyên văn phần lý thuyết trong các giáo trình và các tài liệu tham khảo khác. trên đầu mỗi trang. lề dưới 3. tên đề tài của chuyên đề tốt nghiệp + Vấn đề/lĩnh vực dự định sẽ lựa chọn phải gắn với chuyên ngành đã được đào tạo. 3 . nếu đề tài không cần gắn với cơ sở thực tập thì sinh viên không cần địa điểm thực tập và có thể sử dụng các thông tin từ các nguồn khác nhau để viết chuyên đề tốt nghiệp. cỡ chữ 13. Các sinh viên có nhu cầu đăng ký thực tập theo nhóm phải viết đơn đề nghị trong đó nói rõ hướng đề tài nghiên cứu và số sinh viên tham gia nhóm trình lên Trưởng khoa trước khi phân công giảng viên hướng dẫn hai tuần.1 Địa điểm thực tập là các tổ chức kinh tế.4.0 cm. cần có báo cáo tổng quan về các tài liệu đó. Số trang được đánh ở giữa. súc tích các phương pháp luận và các công cụ cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu.5 cm. các tài liệu khoa học đã được công bố liên quan đến vấn đề/lĩnh vực dự định sẽ lựa chọn.Chương 2: Cơ sở phương pháp luận và những công cụ cần thiết để thực hiện đề tài (cụ thể hóa vào đề tài được chọn). Trong trường hợp này đề tài nghiên cứu phải được sự chấp nhận của giáo viên hướng dẫn và sự phê duyệt của Trưởng khoa. . 5. 5. 6. cách dòng 1. sinh viên cần trình bày một cách ngắn gọn. 6.2 Trường hợp sinh viên có địa điểm thực tập cố định thì khi kết thúc thực tập phải có xác nhận của cơ sở thực tập. Chỉ những đề tài được Trưởng khoa phê duyệt thì mới được thực tập theo nhóm. gồm các phần sau: .5 cm.

kể từ ngày nộp chuyên đề tốt nghiệp. 7. lấy đến 01 chữ số thập phân .4 Điểm chuyên đề tốt nghiệp được công bố chậm nhất 2 tuần. đề cương chi tiết và bản thảo chuyên đề có bút tích sửa chữa của giảng viên hướng dẫn để phục vụ mục đích thanh tra chuyên đề tốt nghiệp khi có yêu cầu.0 đến 2. . lấy lẻ đến 0.5 điểm thì Trưởng bộ môn tổ chức chấm tập thể.Phần kết luận Chú ý: Sinh viên phải lưu lại đề cương sơ bộ.- Chương 3: Triển khai giải pháp đã lựa chọn cho bài toán đặt ra ở chương 1 bằng cách áp dụng các phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.0 điểm. 7. các ngôn ngữ lập trình và các kiến thức liên quan khác đã được học. Nếu lệch nhau lớn nhất trên 2.0 điểm. 7.  Khi 3 người chấm lệch nhau thì hướng xử lý như sau: Nếu lệch nhau lớn nhất từ 1.5 điểm thì Trưởng bộ môn lấy điểm trung bình cộng của 3 người chấm làm điểm cuối cùng. o Trường hợp chênh lệch điểm giữa 2 giảng viên chấm lớn hơn 1. trong đó có giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập.2 Trưởng bộ môn được Trưởng khoa ủy quyền phân công giảng viên thứ hai chấm chuyên đề tốt nghiệp và báo cáo Trưởng khoa.5 điểm. 4 . Trung bình cộng điểm chấm của các thành viên sẽ là điểm cuối cùng.5 Điểm chuyên đề tốt nghiệp tính vào điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL) của sinh viên toàn khóa học với khối lượng 8 tín chỉ. o Điểm cuối cùng của chuyên đề tốt nghiệp = 20% x điểm thực tập tổng hợp + 80% x điểm thực tập chuyên ngành. lấy lẻ cho đến 0. 7. 7. Chênh lệch điểm chuyên đề giữa hai giảng viên chấm và cách xử lý b) o Chênh lệch điểm giữa 2 giảng viên chấm không quá 1. Trưởng bộ môn giao cho người thứ ba chấm và xử lý theo nguyên tắc sau đây:  Khi 2 trong 3 người chấm có điểm giống nhau thì Trưởng bộ môn lấy điểm giống nhau làm điểm cuối cùng.5 điểm. CHẤM ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (từ ngày 28 / 5/2012 đến ngày 04 / 6/2012) 7.3 Điếm chuyên đề tốt nghiệp: Cách tính điểm chuyên đề tốt nghiệp: a) o Điểm thực tổng hợp do giảng viên hướng dẫn chấm theo thang điểm 10.1 Chấm chuyên đề tốt nghiệp do 2 giảng viên đảm nhiệm. điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng điểm của hai giảng viên chấm. o Điểm thực tập chuyên đề = trung bình cộng điểm của hai giảng viên chấm theo thang điểm 10. trong trường hợp này.

hướng dẫn của giảng viên. các giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trước khoa về các vấn đề của sinh viên có liên quan đến nhiệm vụ thực tập. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC NỘP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 8.Sửa bản thảo và hướng dẫn sinh viên hoàn thành kế hoạch. Sinh viên cần đọc thông báo trên khoa và trên trang web của khoa để biết và tuân thủ đúng các quy định về mẫu dạng theo quy định chung của khoa (xem phần phụ lục ở cuối bản kế hoạch này). Nếu tên tệp quá dài vượt quy định của hệ điều hành thì SV có thể viết tắt phần tên chuyên đề/luận văn cho phù hợp. ..).Phối hợp thanh tra chuyên đề. quy chế. Báo cáo với khoa về tình hình thực tập của sinh viên theo định kỳ. . Đặt lịch kiểm tra chương trình của sinh viên trước khi cho điểm chính thức và chấm điểm chuyên đề vào báo cáo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên. . 8.Phối hợp với cơ sở thực tập để kiểm tra việc thực hiện nội quy. Nếu có trường hợp phát sinh đặc biệt.8.Duyệt đề cương sơ bộ. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN 9. . . Khuyến khích sinh viên hoặc nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài khoa học gắn với thực tập.Phục tùng sự chỉ đạo..2 Nhiệm vụ của sinh viên .1 Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn: . Ví dụ CD_Xay dung phan mem QLQHKH tai cong ty co phan thuong mai Nhat Nam_Nguyen Van Binh_CQ491234. - Chấm điểm thực tập tổng hợp. cần báo cáo kịp thời để có hướng giải quyết. Mỗi chuyên đề được ghi vào một tệp.Bố trí thời gian làm việc với sinh viên theo tiến độ. nội dung thực tập.Trong thời gian thực tập. .1 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp phải được soạn thảo theo mẫu quy định. phát huy tính độc lập.2 Sinh viên nộp báo cáo chuyên đề tốt nghiệp phải nộp kèm theo đĩa CD chứa các dữ liệu liên quan (tệp văn bản chuyên đề.Hướng dẫn sinh viên. Tên tệp đặt theo khuôn dạng: CD_Tênchuyênđề_HọtênSV_mãSV. 9.Sinh viên phải tự liên hệ địa điểm thực tập .. chương trình nguồn của sản phẩm. 9. nhóm sinh viên lựa chọn và đăng ký các đề tài nghiên cứu. Bắt buộc phải soạn thảo theo quy định ở PHU LỤC 3. sáng tạo trong quá trình thực tập tốt nghiệp 5 . - Gửi điểm chấm điểm thực tập tổng hợp và điểm chấm thực tập chuyên ngành cho Trưởng bộ môn bằng văn bản theo quy định của bộ môn. kế hoạch thực tập của sinh viên.Sinh viên phải xây dựng kế hoạch thực tập cụ thể của cá nhân để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong đợt thực tập tốt nghiệp . đề cương chi tiết.

Có quan hệ tốt với cán bộ nơi thực tập. o 1 đĩa CD có ghi file văn bản của chuyên đề (theo quy định ban hành kèm theo quyết định 95) và phần chương trình đã làm. o Toàn bộ bản thảo có bút tích của giảng viên hướng dẫn. nếu vi phạm các quy định trên. o 2 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp trong đó đã đóng kèm ở cuối chuyên đề bản ý kiến nhận xét (có đóng dấu) của cơ sở thực tập o 2 đĩa CD ghi đề cương chi tiết được giảng viên duyệt. các giáo viên phản biện nộp lại cho bộ môn để gửi lên Phòng Thanh tra. các chủ trương của địa phương và nội quy của cơ sở thực tập. o Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của nhà trường theo từng năm học cụ thể. . ghi chép. sinh viên phải nộp báo cáo tổng hợp cho giảng viên hướng dẫn. giải pháp đề xuất trong chuyên đề. 10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và số lượng sinh viên đăng ký thực tập. Đảm bảo chất lượng và khảo thí. 10. những khó khăn và đặc biệt là những nội dung. toàn bộ nội dung chuyên đề tốt nghiệp và phần chương trình đã làm. nghiên cứu số liệu có liên quan tới đề tài.Kết thúc giai đoạn 2. Chú ý Trong thời gian thực tập. Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ môn được Trưởng khoa ủy quyền lập Kế hoạch thực tập theo từng thời điểm cụ thể để hướng dẫn cho giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp. lưu tạị thư viện khoa).Phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng.. Nhà nước. .Kết thúc giai đoạn 1. o Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của nhà trường theo từng năm học cụ thể + Nộp cho bộ môn quản lý chuyên ngành: o Bản đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết có phê duyệt của giáo viên hướng dẫn.1 6 . sinh viên sẽ bị xử lý theo quy định. Sau khi chấm xong. . . Bộ môn chuyên ngành có trách nhiệm chuyển các tài liệu này cho giáo viên phản biện chấm. quan điểm cần tranh luận để đi đến thống nhất về các phương pháp.Tích cực đọc tài liệu.Định kì báo cáo với giảng viên chỉ đạo và cán bộ thực tế được phân công hướng dẫn về tiến độ thực tập. sinh viên phải nộp toàn bộ những tài liệu sau đây lên văn phòng khoa Tin học kinh tế và cho giảng viên hướng dẫn: + Nộp cho giảng viên hướng dẫn: o 1 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp (có bản photo nhận xét của cơ quan thực tập).

.............................................................. các nhóm sinh viên sẽ thực hiện công việc thực tập của mình........................................Khóa:................... Lớp:... Tên cơ quan thực tập:.......... Tên giảng viên hướng dẫn:.................................................................10............ đề nghị báo cáo với Ban chủ nhiệm khoa bằng văn bản................................................................................................................................... có vấn đề gì vướng mắc phát sinh cần trao đổi............ ..3 Trong quá trình thực tập......................................... Địa chỉ cơ quan thực tập:.. 10........................Sinh viên các đi thực tập ...Hiệu trưởng qua Phòng QLĐT (để báo cáo) ......2 Sau khi quán triệt nội dung và kế hoạch thực tập..................................................................................................................... Nơi gửi: ...Giảng viên hướng dẫn ............................... dưới sự chỉ đạo của Khoa và của giảng viên hướng dẫn.............................................. 7 ..............................................................................................................................................................Lưu VP khoa TL Hiệu trưởng Trưởng khoa TS Trần Thị Song Minh PHỤ LỤC 1 Mẫu đề cương sơ bộ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Họ tên sinh viên:.........................

......................... Nội dung công việc: Sinh viên xin ý kiến của giảng viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (nếu có) để định hướng chọn đề tài................................. tìm tài liệu và chọn đề tài.. gặp giảng viên hướng dẫn thống nhất tên đề tài và đề cương sơ bộ.. Tiến độ thời gian: - Tuần 1 (từ ngày 05/ 3/2012 đến ngày 11/ 3/2012): gặp giảng viên hướng dẫn nhận nhiệm vụ và tới cơ sở thực tập để làm quen và tìm hiểu hoạt động tại cơ sở thực tập. Đưa ra các giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề.... - Tuần 2 (từ ngày 12 /03/2012 đến ngày 18 / 3/2012): khảo sát....... - Tuần 3 (từ ngày 19/ 3/2012 đến ngày 25 / 3/2012): hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp theo góp ý của giảng viên hướng dẫn............ I.......... - II.Tên cán bộ hướng dẫn:...... Lựa chọn giải pháp khả thi nhất và cuối cùng phải chọn được một đề tài....... viết báo cáo thực tập tổng hợp.............. Nộp báo cáo thực tập tổng hợp cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 20/02/2012.... Ngày tháng năm 20… Ý kiến của giảng viên hướng dẫn Sinh viên (ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ tên) 8 ... - Chú ý trong thời gian này cần phải thực hiện các công việc: Khảo sát và xác định vấn đề đang tồn tại......

... I..................... Lớp:...............Khóa:......................................................PHỤ LỤC 2 Mẫu đề cương chi tiết TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Khoa TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên đề tài:...................................................................... Nội dung công việc: Trong phần này phải định hướng làm được các công việc sau + Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập (nếu có) và đề tài được chọn + Chương 2: Cơ sở phương pháp luận và những công cụ cần thiết để thực hiện đề tài (cụ thể hóa vào đề tài được chọn).......................................................................................................... các ngôn ngữ lập trình và các kiến thức liên quan khác đã được học.......................................................................................................................................................................... - Tuần 5.. Địa chỉ cơ quan thực tập:.............................................................. II..... + Chương 3: Triển khai giải pháp đã lựa chọn bằng cách áp dụng các phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.......................................................... Tên cơ quan thực tập:.............. Tiến độ thời gian: - Tuần 4 (từ ngày 26/ 3/2012 đến ngày 01/ 4/2012): gặp giảng viên hướng dẫn thông qua bản đề cương chi tiết........................................................................................................... Tên cán bộ hướng dẫn:................................................................................ 9 . Tên giảng viên hướng dẫn:.................................................................................................................................................................. .....................................................7 (từ ngày 02/ 4/2012 đến ngày 22/ 4/2012): thực hiện đề tài theo đề cương đã duyệt.............. tiếp tục thực hiện đề tai theo đề cương đã duyệt............................................................ Họ tên sinh viên:..................

hoàn thiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp. báo cáo tiến độ làm việc và xin ý kiến hướng dẫn làm tiếp. - Tuần 9.- Tuần 8 (từ ngày 23/ 4/2012 đến ngày 29/ 4/2012): gặp giảng viên hướng dẫn.2 chậm nhất là ngày 25/05/2012. Ngày tháng năm 20… Ý kiến của giảng viên hướng dẫn Sinh viên (ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ tên) 10 .10 (từ ngày 30/ 4/2012 đến ngày 13/ 5/2012): thực hiện nốt đề tài theo hướng dẫn của giảng viên và người hướng dẫn ở cơ sở thực tập. Tuần 11 (từ ngày 14/ 5/2012 đến ngày 27/ 5/2012): gặp giảng viên hướng dẫn lần cuối. Nộp toàn bộ sản phẩm theo yêu cầu của mục 9.

Chương 1 5.PHỤ LỤC 3 Quy định trình bày chuyên đề tốt nghiệp I. lề phải 2.4. nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4. II. Chương 2 5.2. kiểu gõ Unicode. hình vẽ. đánh số bảng biểu. Số trang được đánh ở giữa. cách dòng 1. ý thức chấp hành kỷ luật tại cơ sở thực tập). sơ đồ. 11 . Kết luận 5. Mục lục: được đặt ngay sau trang phụ bìa (xem mẫu 3) 3. lề trái 3. khóa luận phải trình bày rõ ràng. mạch lạc. Về chi tiết trình bày Chuyên đề. 6.0 cm. đủ dấu tiếng Việt (xem mẫu 1) - Trang phụ bìa (xem mẫu 2) 2.3. cỡ chữ 13. Chương 3 5.2. Nhận xét của cơ sở thực tập (về tinh thần. Hình thức thể hiện tổng quan chuyên đề tốt nghiệp bao gồm các phần sau: 1.5 cm. khóa luận được trình bày và đánh số thành nhóm số. - Tiểu mục: Các tiểu mục của chuyên đề. …) 5. phải đánh số trang. Các trang bìa: - Trang bìa chính:đóng bìa màu xanh. hình vẽ 5. lề trên 3. thái độ. Danh mục các bảng. - Soạn thảo văn bản: Chuyên đề thực tập phải được trình bày theo phông chữ Times New Roman.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Đánh số trang 5. sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong chuyên đề.1.5. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 4.0 cm.6. biểu. trên đầu mỗi trang.sạch sẽ. 7. lề dưới 3.5 cm. Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn.3. Phần mở đầu (Từ đây đánh số trang theo chữ số Ả rập: 1. Phụ lục.2. đồ thị. khóa luận tốt nghiệp. không được tẩy xóa.1. 3.

khóa luận.Phụ lục của chuyên đề. tranh ảnh. phương trình: Việc đánh số bảng biểu. .4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong chuyên đề.- Bảng biểu. khóa luận: phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung của chuyên đề. . Khi trích dẫn một đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. … MẪU 1 Mẫu bìa chuyên đề tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 12 . khóa luận. hình vẽ. Mọi đồ thị.Tài liệu tham khảo và trích dẫn: Mọi ý kiến. ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục Tài liệu tham khảo. khái niệm có ý nghĩa mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác đều phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của chuyên đề. phương trình phải gắn với số chương. như: một số code chương trình.Viết tắt: chỉ viết tắt những từ. bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Phải có bảng danh mục các từ viết tắt cho chuyên đề nếu trong chuyên đề có sử dụng các chữ viết tắt. hình vẽ. ví dụ Hình 3. những cụm từ. Cách xếp Danh mục tài liệu tham khảo (xem mẫu 4). . khóa luận. số liệu. mẫu biểu.

...................Tên đề tài:..................................................................... Họ và tên sinh viên:................. NĂM 20… 13 ............................................ Giảng viên hướng dẫn:................. HÀ NỘI.....................

....................... Lớp:.................................................................................................................................................................. Giảng viên hướng dẫn:............ Khóa:.............................................................MẪU 2 Mẫu trang bìa phụ chuyên đề tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài:........................... Hệ:.............................................................................................................................................................. 14 .............. Chuyên ngành:.. Họ và tên sinh viên:........................................................

NĂM 20… 15 .HÀ NỘI.

2. … 1.1. 2.2. ….1… 1. sơ đồ. ….1. Chương 2 .…… 2. …. 1. hình vẽ.1 1.2..1.1…. … Mở đầu Chương 1. Chương 3 . ……..….…… …… Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục MẪU 4 16 .. … 2.MẪU 3 Mẫu Mục lục MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng. biểu.1..1.

75 (1).E. Economics Analysis. pp. Di truyền học ứng dụng. Boulding K. 17 . American Economic Review. “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”. (1985). TIẾNG ANH Anderson J. tr. Quách Ngọc Ân (1992). 178-90. ………. The Relative Inefficiency of Quota. (1995). ….Mẫu danh mục tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Ví dụ minh họa 1. London. 2.E.. The Cheese Case. 98 (1). 10-16. Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai. Hà Nội. 17. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (1996). 18. Hamish Hamilton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful