You are on page 1of 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBME3103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENDIDIKAN MORAL: TAHUN 4 SEMESTER /SEMESTER : MEI/MAY 2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 Jun hingga 10 Julai 2011. Serahan selepas

10 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 28 June 2011 and 10 July 2011. Submission after 10 July 2011 will NOT be accepted.
8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Selain ibubapa, guru memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seseorang insan. Guru menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk membentuk murid-murid yang berakhlak mulia. Oleh itu, guru perlulah sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri mereka dengan segala ilmu, kemahiran dan teknologi yang berkaitan serta peka tentang isu-isu semasa. Cabaran-cabaran ini dapat diatasi dengan adanya perkongsian ilmu dan kemahiran dalam kalangan guru. Anda dikehendaki mengenal pasti dua orang guru Pendidikan Moral yang boleh diteladani. (a) Huraikan ciri-ciri personaliti mereka yang menjadi daya penarik bagi anda dan muridmurid. (b) Menjalankan pemerhatian terhadap sesi pengajaran guru dan membuat analisis dan berikan komen terhadap pengajaran mereka. (c) Kumpulkan maklumat tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Moral sebagai satu mata pelajaran yang sama penting dengan mata pelajaran yang lain. Seterusnya berikan ulasan kritikal anda terhadap keberkesanan usaha-usaha mereka. Anda juga dikehendaki memberikan cadangan pelaksanaan alternatif yang lebih berkesan serta justifikasi bagi cadangan anda. (d) Berdasarkan bacaan dan pengalaman anda, cadangkan perkara-perkara yang perlu

dijalankan oleh kedua-dua guru berkenaan untuk meningkatkan kebolehan dan kemampuan mereka sebagai guru Pendidikan Moral yang lebih berkualiti. (Jumlah : 30 markah)

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan:


2

1.

Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.

2.

Buat pencarian di internet berkaitan kajian kes, ciri-ciri personaliti yang diingini, jenis pedagogi yang berkesan dan program-program yang boleh dijalankan untuk menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan.

4.

Berbincang dan menemubual dengan guru-guru yang dipilih bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. Anda juga dikehendaki memerhati pengajaran guru dalam bilik darjah untuk memperoleh maklumat sebenar.

5.

Menggunakan gambar foto untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan.

PANDUAN TUTOR 1. 2. 3. 4. 5. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Tutor perlu membimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna format APA. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.

________________________________________________________________________
3

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE : SEMESTER / SEMESTER : NO. 1. ASSESSMENT CRITERIA Ciri-ciri personaliti mereka yang menjadi daya penarik bagi anda dan murid-murid. HBME3103 MEI/MAY 2011 INDEX Rendah/LOW Baik/ ABOVE AVERAGE 2 3 Pelajar hanya Pelajar dapat menghuraikan cirimemberikan ciri guru-guru yang penjelasan dan sebabdikaji tanpa sebab pemilihan cirimenjelaskan sebab- ciri guru-guru yang sebab pemilihannya. dikaji. Sederhana/FAIR Amat Baik/ EXCELLENT MARKS (MAX.) 4 Pelajar dapat 8 memberikan penjelasan dan sebab-sebab pemilihan ciri-ciri guru-guru yang dikaji. Penjelasan juga disokong dengan rujukan buku-buku ilmiah. Pelajar membincangkan 8 pengajaran guru secara menyeluruh dan menjelaskan keunikan/keistimewaan dalam pengajaran guru. Huraian jelas tentang usaha-usaha guru. Komen kritikal menunjukkan fahaman mendalam dalam isu berkenaan. Cadangan alternatif adalah baik dan mempunyai justifikasi 1 6

WEIGHT 1 2 Huraian ciri-ciri guruguru yang dikaji adalah kurang jelas.

2.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh mereka

Perbincangan pengajaran adalah biasa sahaja. Gagal mengenal pasti keistimewaan pengajaran guru. Huraian usaha-usaha guru adalah tidak jelas. Tiada komen diberikan atas usaha guru atau komen yang diberikan kurang jelas.

Pelajar membincangkan pengajaran guru secara menyeluruh.

3.

Ulasan usaha-usaha guru untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Moral sebagai satu mata pelajaran yang sama penting dengan mata pelajaran serta cadangan alternatif.

1.5

Huraian jelas tentang usahausaha. Komen menunjukkan sedikit fahaman dalam isu berkenaan.

Pelajar membincangkan pengajaran guru secara menyeluruh dan menjelaskan 1 atau dua keistimewaan pengajaran guru. Huraian jelas tentang usaha-usaha guru. Komen menunjukkan fahaman dalam isu berkenaan. Telah memberikan cadangan alternatif tetapi justifikasi kurang kukuh atau

tiada justifikasi.

yang kukuh.

4.

5.

Cadangkan perkara-perkara yang perlu dijalankan oleh kedua-dua guru berkenaan untuk meningkatkan kebolehan dan kemampuan mereka sebagai guru Pendidikan Moral yang lebih berkualiti Rumusan, rujukan dan buktibukti lain.

1.5

Cadangan didapati kurang sesuai.

Memberikan kurang daripada dua cadangan.

0.5

Rumusanya sangat ringkas dan tidak menepati kehendak tugasan. Kurang daripada 3 sumber rujukan.

Rumusan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkara-perkara yang dibincangkan dalam laporan. Telah merujuk 2 buah buku dan yang lebihnya daripada sumber-sumber lain.

Rumusan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkara-perkara yang dibincangkan dalam laporan. Telah merujuk 4 buah buku dan yang lebihnya daripada sumber-sumber lain.

Pelajar berjaya menjalankan penilaian yang teliti mengenai kedua-dua guru dan dapat memberikan cadangan-cadangan yang berkualiti. Rumusan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkara-perkara yang dibincangkan dalam laporan. Telah merujuk sekurang-kurangnya 5 buah buku dan yang lebihnya adalah daripada sumbersumber lain.

TOTAL POINTS/MARKS

7.5

30

Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.