You are on page 1of 4

PHNG GIO DC TN PH TRNG TIU HC PHM VN NG

Cc Thy c gii tr bng cch t tay mnh lm nhng khung hnh, trang ba tuyt p vi mt s mu hnh di y

GV: Nguyen Th Hong