You are on page 1of 523

FLETORJA ZYRTARE

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare
www.qpz.gov.al

Nr. 83

20 korrik

2012

PËRMBAJTJA
Faqe
Vendim i KM
nr. 407, datë 27.6.2012

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve
të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre......................

3763

VENDIM
Nr. 407, datë 27.6.2012
PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave
teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren
në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të
katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të
kërkesës së bërë nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, brenda tre muajve nga kërkesa e
tyre.
4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe
referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
5. Vendimi nr. 708, datë 12.10.2011, i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve
teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për
zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha

3763

MPPT
DREJTORIA E POLITIKAVE TË NDËRTIMIT
Maj - 2012
MANUALI 1
PRODHIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT
NR.
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

 

3764

E M Ë R T I M I
MANUALI
1.1/p
1.3/p
1.4/p
1.10/p
1.11/p
1.15/p
1.17/p
1.18/p
1.19/p
1.19/1p
1.19/2p
1.19/3p
1.20/p
1.20/1
1.21/p
1.22/p
1.23/p
1.23/1
1.23/2
1.23/3
1.24/1
1.24/2
1.24/3
1.24/p
1.25/p
1.26/1
1.26/2
1.27/1
1.27/2
1.28/p
1.28/1
1.29/p
1.29/1
1.30/p
1.30/1

Prodhim gur kave
Prodhim gur lumi
Prodhim rere lumi
Prodhim rere natyrore shtufi
Prodhim rere e lare shtufi
Prodhim zhavor lumi
Prodhim rere lavatrice
Prodhim zall (granil) lavatrice
Prodhim cakell per betone
Prodhim cakell makinerie
Prodhim cakell gurore
Prodhim rere guri
Prodhim gelqere e pa shuar
Prodhim gelqere e shuar ( qull )
Prodhim llac gelqere 1 : 3
Prodhim llac gelqere 1 : 2
Prodhim llac i perzier M - 15
Prodhim llac i perzier M - 25
Prodhim llac i perzier M - 50
Prodhim llac i perzier M - 75
Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 )
Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 )
Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 )
Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 )
Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 )
Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall )
Prodhim betoni C - 6/10 ( me cakell )
Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall )
Prodhim betoni C - 7/10 ( me cakell )
Beton C - 12/15 ( Me zall )
Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakell)
Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)
Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakell)
Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)
Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell)

NJËSIA
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
ton
ton
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

ÇMIMI
816
517
686
610
699
200
1204
659
650
580
345
1963
9080
7480
4993
5735
3776
4314
4630
4529
3581
3853
3923
5481
6719
5709
5807
6043
6040
6432
6458
6756
6826
6937
7058

Shpenzime
përgjithshme
8%
65.3
41.4
54.9
48.8
55.9
16.0
96.3
52.8
52.0
46.4
27.6
157.0
726.4
598.4
399.4
458.8
302.1
345.1
370.4
362.4
286.5
308.3
313.9
438.5
537.5
456.7
464.5
483.5
483.2
514.6
516.6
540.5
546.1
554.9
564.6

Fitimi
TOTALI
10%
81.6
51.7
68.6
61.0
69.9
20.0
120.4
65.9
65.0
58.0
34.5
196.3
908.0
748.0
499.3
573.5
377.6
431.4
463.0
452.9
358.1
385.3
392.3
548.1
671.9
570.9
580.7
604.3
604.0
643.2
645.8
675.6
682.6
693.7
705.8

963
611
810
720
824
236
1421
778
767
684
408
2316
10714
8826
5892
6767
4456
5091
5463
5345
4225
4547
4629
6468
7928
6737
6852
7131
7128
7590
7620
7972
8055
8185
8328

NR.
NR.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

E M Ë R T I M I
MANUALI
1.31/p
1.31/1
1.34/p
1.34/1
1.37/p
1.38/p
1.39/p
1.40/p
1.41/p
1.45/p
1.47/p
1.48/p
1.49/p
1.50/p
1.51/p
1.52/p
1.53/p
1.54/p
1.56/p
1.57/p
1.58/p
1.59/p
1.60/p
1.62/p
1.72/p
1.73/p
1.74/p
1.75/p
1.78/p
1.79/p
1.81/p
1.85/p
1.86/p
1.87/p
1.88/p
1.89/p
1.99/p
1.100/p

Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)
Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell)
Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)
Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell)
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm
Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm
Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3
Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle
Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate
Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm
Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm
Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm
Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm
Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm
Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart
Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima
Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30
Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30
Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30
Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta
Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta
Panele te plota horizontale b/a M-200
Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm
Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm
Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm
Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera
Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera
Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale
Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2
Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2
Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2
Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg.
Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla sap.
Pergatitje konstruksione metalike te perbera
Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta

NJËSIA
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
cope
cope
cope
cope
cope
cope
kg
kg
kg
kg
kg
ton
ton

ÇMIMI
7598
7681
8920
9124
16139
12399
10583
9695
9269
9963
14559
13843
1364
1661
1420
2268
11063
11123
1197
1786
1545
1895
1788
1840
10181
56
60
47
589
324
222
106
104
102
125
133
120843
117788

Shpenzime
përgjithshme
8%
607.9
614.5
713.6
729.9
1291.1
991.9
846.6
775.6
741.5
797.0
1164.8
1107.4
109.1
132.9
113.6
181.4
885.1
889.9
95.7
142.9
123.6
151.6
143.0
147.2
814.5
4.5
4.8
3.7
47.2
26.0
17.8
8.5
8.3
8.2
10.0
10.6
9667.4
9423.0

Fitimi
TOTALI
10%
759.8
768.1
892.0
912.4
1613.9
1239.9
1058.3
969.5
926.9
996.3
1455.9
1384.3
136.4
166.1
142.0
226.8
1106.3
1112.3
119.7
178.6
154.5
189.5
178.8
184.0
1018.1
5.6
6.0
4.7
58.9
32.4
22.2
10.6
10.4
10.2
12.5
13.3
12084.3
11778.8

8966
9063
10525
10766
19044
14631
12488
11441
10937
11756
17180
16335
1610
1960
1676
2676
13055
13126
1412
2108
1823
2236
2110
2172
12014
66
71
55
696
383
263
125
123
121
147
157
142595
138989

 

3765

NR.
NR.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

 

3766

E M Ë R T I M I
MANUALI
1.102/p
1.105/p
1.107/p
1.111/p
1.111/p
1.114/p
1.117/p
1.117/p
1.120/p
1.123/p
1.122/p
1.124/p
1.125/p
1.126/p
1.127/p
1.128/p
1.129/p
1.130/p
1.131/p
1.132/p
1.133/p
1.129/1p
1.130/1p
1.131/1p
1.132/1p
1.133/1p
1.138/p
1.139/p
1.143/p
1.143/p-a
1.153/p
1.148/p
1.166/p
1.182/p
1.189/1p
1.190/1p
1.188/1p
1.192/1p
1.201/1p

Pergatitje kapriata me hekur betoni
Pergatitje kapriata metalike me profile
Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile
Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha
Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha
Prodhim mastiçë bitumi
Bazamak shkalle me granil
Pragje dritare me granil
Parapet ballkon me granil
Shpatulla dritare granili
Parapet muri rrethus granil
Bordura betoni 12x25cm
Bordura betoni 25x25cm
Bordura betoni 15x35cm
Bordura betoni 20x35cm
Bordura betoni 25x35cm
Tuba betoni Ø 200 mm
Tuba betoni Ø 300 mm
Tuba betoni Ø 400 mm
Tuba betoni Ø 500 mm
Tuba betoni Ø 600 mm
Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje
Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje
Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje
Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje
Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje
Dritare druri kase binar
Dritare druri kase bylme
Dritare druri dyfishe
Dritare druri dopio xham
Vetrate druri
Prodhim dritare metalike
Dyer druri kashe derrase
Dyer metalike
Pllaka granili boje 25/25 cm
Pllaka granili boje 30/30 cm
Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm
Pllaka mozaik boje 40/40 cm
Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2

NJËSIA
ton
ton
ton
ton
ton
ton
m2
m2
m2
m2
m2
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
m2
m2
m2
m2
m2
ton
m2
ton
m2
m2
m2
m2
m2

ÇMIMI
128178
121330
120641
191405
175323
90518
1151
1050
1002
812
938
349
659
554
700
865
505
818
1075
1558
1800
689
941
1294
1726
2046
7148
7520
11247
7306
4956
155823
7120
183398
656
716
1007
2219
2725

Shpenzime
përgjithshme
8%
10254.2
9706.4
9651.3
15312.4
14025.9
7241.4
92.1
84.0
80.2
65.0
75.0
27.9
52.7
44.3
56.0
69.2
40.4
65.4
86.0
124.6
144.0
55.2
75.3
103.5
138.1
163.6
571.8
601.6
899.8
584.5
396.5
12465.9
569.6
14671.9
52.5
57.3
80.5
177.6
218.0

Fitimi
TOTALI
10%
12817.8
12133.0
12064.1
19140.5
17532.3
9051.8
115.1
105.0
100.2
81.2
93.8
34.9
65.9
55.4
70.0
86.5
50.5
81.8
107.5
155.8
180.0
68.9
94.1
129.4
172.6
204.6
714.8
752.0
1124.7
730.6
495.6
15582.3
712.0
18339.8
65.6
71.6
100.7
221.9
272.5

151250
143169
142357
225858
206882
106811
1358
1239
1182
958
1107
412
777
654
826
1020
595
965
1268
1838
2124
814
1110
1527
2037
2414
8434
8873
13271
8621
5848
183872
8402
216410
774
845
1188
2619
3215

NR.
NR.
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

E M Ë R T I M I
MANUALI
1.201/1p
1.32/p
1.33/p
1.34/p
1.35/p
1.36/p
1.48/p
1.49/p
1.50/p
1.51/p
1.52/p
1.53/p
1.54/p
1.55/p
1.56/p
1.57/p
1.58/p
1.59/p
1.60/p
1.61/p
1.62/p
1.63/p
1.64/p
1.65/p
1.66/p
1.67/p
1.68/p
1.69/p
1.70/p
1.71/p
1.72/p
1.73/p
1.74/p
1.75/p
1.85/p
1.86/a
1.89/p
1.89/1p

Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2
Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm
Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm
Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm
Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm
Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm
Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura
Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura
Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25
Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik
Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100
Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150
Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280
Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450
Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600
Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada
Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje.
Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25
Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M
Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M
Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M
Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M
Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha
Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha
Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha
Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura
Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura
Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto
Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore
Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm
Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm
Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m
Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m
Pergatitje detale metalike ne b/a
Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer
Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe
Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe

NJËSIA
m2
M
M
M
M
M
m3
m3
m3
m3
cope
cope
cope
cope
cope
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m2
ton
ton
ton
ton

ÇMIMI
2495
4446
4629
5966
8028
11133
9472
9967
12583
15222
4349
5029
6289
8787
11097
15964
12866
12310
10022
10048
9916
10480
13076
11762
9509
16505
16615
17251
16264
13846
537
1081
8828
393
162955
4890
7559
7050

Shpenzime
përgjithshme
8%
199.6
355.7
370.3
477.3
642.2
890.6
757.8
797.3
1006.7
1217.7
347.9
402.3
503.1
702.9
887.8
1277.1
1029.3
984.8
801.8
803.8
793.3
838.4
1046.1
940.9
760.7
1320.4
1329.2
1380.1
1301.2
1107.7
43.0
86.5
706.2
31.4
13036.4
391.2
604.7
564.0

Fitimi
TOTALI
10%
249.5
444.6
462.9
596.6
802.8
1113.3
947.2
996.7
1258.3
1522.2
434.9
502.9
628.9
878.7
1109.7
1596.4
1286.6
1231.0
1002.2
1004.8
991.6
1048.0
1307.6
1176.2
950.9
1650.5
1661.5
1725.1
1626.4
1384.6
53.7
108.1
882.8
39.3
16295.5
489.0
755.9
705.0

2944
5246
5462
7040
9473
13137
11177
11761
14848
17961
5132
5934
7421
10368
13095
18838
15182
14525
11826
11856
11701
12367
15430
13879
11221
19476
19606
20357
19192
16339
634
1276
10417
463
192287
5770
8919
8319

 

3767

NR.
NR.

E M Ë R T I M I
MANUALI
1.93/p
1.93/1p
1.91/2p
1.94/p
1.95/p
1.96/p
97 - 98
1.99/p
1.101/p
1.101/1
1.101/2
1.101/3
1.101/4
1.101/5
1.101/6
1.101/7
188/p
188/1
1.91/2p

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatriçe
Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatriçe
Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri
Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV
Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV
Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
Bazamente b/a per shtylla metalike T L
Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L
Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV
Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV
Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV
Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV
Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion
Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh
Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku
Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash
Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem
Prodhim ankera me hekur Ø periodik
Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri

NJËSIA
ton
ton
ton
ton
ton
ton
m3
m3
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ÇMIMI
9334
8500
11199
114842
118450
122821
10961
14653
126186
122523
119604
122304
145879
134309
140582
123532
125563
123903
11199

Shpenzime
përgjithshme
8%
746.7
680.0
895.9
9187.4
9476.0
9825.7
876.9
1172.2
10094.9
9801.8
9568.3
9784.3
11670.3
10744.7
11246.6
9882.6
10045.0
9912.2
895.9

Shenime teknike:
1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

 

3768

Fitimi
TOTALI
10%
933.4
850.0
1119.9
11484.2
11845.0
12282.1
1096.1
1465.3
12618.6
12252.3
11960.4
12230.4
14587.9
13430.9
14058.2
12353.2
12556.3
12390.3
1119.9

11014
10030
13214
135513
139771
144929
12934
17290
148900
144577
141133
144318
172137
158485
165887
145768
148164
146205
13214

MPPT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Maj - 2012

Manuali 1
Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2

Njesia
3

1.1/p Prodhim gur kave
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Eksploziv 100 km
Gure
Elektrokompresor 10m3/min
Elektrokompresor 20m3/min
Buldozer S 80/100
Vete ngarkues 1.5 m3
Eksploziv
Kapsolla elektrike
Tel ekektrik
Shuma:

m3
op
leke
T/km
T/km
op
op
op
op
kg
cope
ml

1.3/p Prodhim gur lumi
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Gur lumi
Shuma:

m3
op
leke

1.4/p Prodhim rërë lumi
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Ekskavator 0.25 m3
Shuma:

m3
op
leke
m3

1.10/p Prodhim rërë shtufi nat.
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Te ndryshme
Sonde BU - 200
Ekskavator 1 m3
Buldozer S 80/100
Eksploziv

m3
op
leke
T/km
op
op
op
kg

op

PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

2.94
338

115
0.650

338.1
220

7

8

0.032
0.085

9

30
30

MAKINERI
MATERIAL
o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta
10

11

0.04

1500
1800
2450
2500

12

13

0.02
0.01

115
0.650

4

0.17

115
0.650

30

8

115
0.650

19

150
2
20

206

45
0.506
3
49

816

65

82

963

5
5

517

41

52

611

686

55

69

810

200.1
130
17

330

0.35
40.3

TOTALI
10%
18

310.5
202
512

1.74
200

16

Fitim

60
72
49
25
0.3
0.23
0.15

2.7
311

15

Shp
pl
8%
17

1
3
0.04

558

14

Shuma

136 0.06
136

1730

95
95

1.25

100

125
125

40.25
26
7.5

17

128
0.04
0.05
0.023

1250
2350
2450

50 Rere
108 1.21
56
0.51

100

121

150

76.5

3769

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Kapsolla elektrike
Tel elektrik
Shuma:

1.11/p Prodhim rërë shtufi lavat
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Transport
Elektropompe
Vinc cjap me grejfer 0.5
Vibrator
Pjata ushqyese
Granulator > 4 m3/ore
Larese shtufi bavareze
Transportier 40 m
Material shtufi
Shuma:

Njesia
3
cope
ml

m3
op
leke
T/km
op
op
op
op
op
op
op
m3

4

5

6

7

8

9

1.15
132

115
0.650

Ekskavator 1 m3
Zhavor
Shuma:

op
m3

1.17/p Prodhim rërë lavatrice
Sp + p
Sigurime shoqerore 65%
Transport rere
Transportier 25 m
Shoshe vibruese > 9 m3/ore
Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h
Gurthyese 400x600mm
Larese rere > 5 m3
Elektropompe 40 KW
Buldozer S 80/100
Ekskavator 0.25 m3
Zhavor
Shuma:

m3
op
leke
T/km
op
op
op
op
op
op
op
op
m3

MAKINERI
MATERIAL
o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta
10

11

128

12

7.5

17

15
0.044
4
202

16

Fitim
TOTALI
10%
18

19

610

49

61

720

200
120
50
100
250
450
100

121
121

699

56

70

824

200
200

268

21

27

316

3.125 267.5 835.94
835.94

1415

113

142

1670

24
20
6
22
55
99
6
1.21

128

100

232

0.03

2500

68
1

115
0.650

2
20

Shp
pl
8%
17

128
0.12
0.17
0.11
0.22
0.22
0.22
0.06

0.88
101

14

214.5

68

200

101
66
8.5

17

145
0.64
0.06
0.12
0.06
0.12
0.06
0.023
0.017

167
m3

13
0.02
0.2

Shuma

132.3
86

218
m3

3770

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

66

1.15/p Prodhim zhavor lumi

1.18/p Prodhim zall lavatrice

op

145

75
250
200
550
450
200
2450
1730

48
15
23
32
53
12
56
29
268

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 65%
Transport rere
Transportier 25 m
Shoshe vibruese > 9 m3/ore
Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h
Gurthyese 400x600mm
Larese rere > 5 m3
Elektropompe 40 KW
Buldozer S 80/100
Ekskavator 0.25 m3
Zhavor
Shuma:

Prodhim çakell per betone (
1.19/p granil )
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Transport gur kave
Vibro ushqyes
Transportier 15 m
Transportier 25 m
Gurthyese 400x600mm
Granulator 4 m3
Shoshe rrotulluese > 10 m3/h
Gur kave
Shuma:
1.19/1p Prodhim çakell makinerie
Sp + p
Shtese mbi page 65%
Transport gur kave
Vibro ushqyes
Transportier 15 m
Transportier 25 m
Gurthyese 400x600mm
Granulator 4 m3
Gur kave
Shuma:

Njesia
3
op
leke
T/km
op
op
op
op
op
op
op
op
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4
0.44
50.6

5
115
0.650

6
50.6
33

7

8.5

8

9

17

11

0.32
0.03
0.06
0.03
0.06
0.03
0.01
0.01

75
250
200
550
450
200
2450
1730

12

13

14

1.36
156

115
0.650

Fitim
TOTALI
10%
18

19

24
7
12
17
26
6
27
19
137

17

393
393

759

61

76

895

115
115

650

52

65

767

115
115

580

46

58

684

13
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.35

150
50
75
550
250
200

27
9
14
99
45
70
1.15 100.0

115
0.650

16

Shp
pl
8%
17

156.4
102
0.782

1.36
156

15

Shuma

145

145

258
m3
op
leke
m3
op
op
op
op
op
m3

10

1.47 267.5
83

m3
op
leke
m3
op
op
op
op
op
op
m3

MAKINERI
MATERIAL
o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

13

264

156.4
102
0.782

17

13
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

150
50
75
550
250

27
9
14
99
45
1.15 100.0

258

13

194

3771

5 23.35 40.5 Gelqere e pashuar Shuma: ton op leke op op op op ton 2.27 0.27 0.25 26 0.8 1472 15 Shuma 13 1.19/3p Prodhim rërë guri Sp + p Shtese mbi page 65% Transport gur kave Vibro ushqyes Transportier 15 m Transportier 25 m Gurthyese 400x600mm Granulator 4 m3 Shoshe rrotulluese > 10 m3/h Gur kave Shuma: 3772 op 17 17 145 406 2390 1.25 2.650 16 Shp pl 8% 17 312.Nr.0 66 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.02 0.20/p Prodhim gelqere pashuar Sp + p Shtese mbi page 65% Transport gur kave Qymyr guri me 2800 k kalori Gur kave Shuma: ton op leke m3 kg m3 1.9 2429 115 0.650 TOTALI 10% 18 13 1.5 100 550. EMERTIMI Analize 1 2 1.5 321 0.31 100 0.3 495 Fitim 35 123 158 0.650 13 17 90 50 750 550 250 75 13 19 108 108 345 28 35 408 938 938 1963 157 196 2316 5975 125 6100 9080 726 908 10714 3960 3960 7480 598 748 8826 24 14 203 149 68 39 495.19/2p Prodhim çakell gurore Sp + p Shtese mbi page 65% Transport çakull gurore Ekskavator 1 m3 Buldozer S 80/100 KF Mbeturine gur i coptuar Shuma: Njesia 3 m3 op leke m3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.8 203 0.20/1p Prodhim gelqere e shuar Sp + p Shtese mbi page 65% Shuarese gelqere Transportier 40 m Elektropompe 10 KW Vinc cjap me grejfer 0.15 815.9 516 4.27 0.782 12.3 1472 957 8.75 150 0.782 8 9 17 MAKINERI MATERIAL o.25 10091 113 31 38 2523 0.8 494.25 150 0.08 100.52 115 0.27 0.66 816 2704 6000 .650 40.3 115 0.72 313 115 0.05 2350 2450 12 13 14 m3 op leke m3 op op op op op op m3 1.27 0.

650 150 15 339 1.650 9 7.00 870 3051 896 3947 4993 399 499 5892 3915 774 4689 5735 459 574 6767 945 889 896 2730 3776 302 378 4456 783 1607 879 3269 4314 345 431 5091 135 150 135 552 359 150 135 105 114 1.8 870 135 0.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg kg m3 1.9 150 135 90 253 9.650 Fitim 13 135 0.01 911 115 0.23/p Prodhim llaç perzier M25 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Çimento 32.650 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.9 115 0.21/p Prodhim llaç gelqere 1:3 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Rere Shuma: Njesia 3 m3 op leke op kg m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 4.5 N m3 op leke op kg kg 4.89 115 0.Nr.650 19 552 359 911 4.8 552 16 Shp pl 8% 17 552 359 911 1.8 552 9 870 135 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 m3 op leke op kg m3 0.9 4.03 911 552 359 150 135 87 206 1.8 552 115 0.00 7.9 1.8 552 5 115 0.8 552 TOTALI 10% 18 14 435 0.22/p Prodhim llaç gelqere 1:2 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Rere Shuma: 12 Shuma 9 7.8 810 1973 3773 . EMERTIMI Analize 1 2 1.8 870 135 552 359 0.03 9.9 4.23/p Prodhim llaç perzier M15 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Çimento 32.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg kg m3 1.23/p Prodhim llaç perzier M50 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Çimento 32.

8 870 983 2590 3581 286 358 4225 1958 905 2863 3853 308 385 4547 2106 827 2933 3923 314 392 4629 9 7.8 552 19 552 359 206 1.8 552 16 Fitim 135 60 277 0.650 TOTALI 10% 18 4630 135 0.24/2 Prodhim llaç çim M25 (1:6) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Çimento 32.13 115 0.8 552 463 552 359 251 1.24/p Prodhim llaç çim C7/10(1:3) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni m3 op leke op 3774 6 MAKINERI MATERIAL o.92 135 150 911 800 911 800 911 540 2161 783 3484 4529 362 453 5345 7.24/2 Prodhim llaç çim M50(1:4.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg m3 1.650 12 13 0.8 552 14 870 Shuma 80 552 359 0.1 4.8 552 115 0.24/2 Prodhim llaç çim M75(1:4) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Çimento 32.Nr.23/p Prodhim llaç perzier M75 Sp + p Shtese mbi page 65% Betonjere 250 liter Gelqere e shuar Çimento 32.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg m3 1.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg m3 1.04 115 0.1 4.650 15 800 3584 Shp pl 8% 17 552 359 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4.5) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Çimento 32.650 5463 80 0.8 870 .8 870 552 359 800 80 270 0.8 870 80 7.1 4.9 115 0.8 1606.95 911 115 0.650 370 80 80 0.9 4.1 800 80 7.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg kg m3 1. EMERTIMI Analize 1 2 Rere Njesia 3 m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 7 8 9 10 11 911 1.

EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Çimento 32.1 17 17 17 17 607 115 0.5 N Uje m3 op leke op m3 m3 kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.650 12 13 410 0.8 9.4 336 592 1810 1880 3775 .26/2 Beton C-6/10 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell Çimento 32.5 N Rere Shuma: m3 op leke op kg m3 1.26/1 Beton C-6/10 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 32.4 80 368 239 0.92 80 800 911 17 17 17 17 607 800 306 476 17 17 816 5481 438 548 6468 4954 774 5728 6719 538 672 7928 336 584 1482 1880 4282 5786 463 579 6827 350 513 1560 1880 4303 5807 465 581 6852 80 0.1 3.650 19 368 239 18 28 1 1 3.4 870 80 18 28 1 1 3.1 18 28 1 1 17 17 17 17 306 476 17 17 800 80 0.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.5 N Rere Shuma: 3 kg m3 1.650 15 3690 800 4490 Shp pl 8% 17 552 359 0.2 368 TOTALI 10% 18 368 239 0.1 115 0.27/1 Beton C-7/10 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 32.89 115 0.2 368 14 9.77 190 200 686 759 7.2 368 16 Fitim 80 527 0.650 9.49 0.4 80 0.8 9.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 911 4.8 9.0 870 Shuma 800 306 476 17 17 816 80 0.Nr.49 0.78 232 200 686 759 7.8 552 115 0.51 0.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.25/p Prodhim llaç çim C16/20(1:2) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Çimento 32.79 200 200 686 650 7.

Nr.4 80 0.49 0.0 9.1 17 27 1 1 17 17 17 17 289 459 17 17 800 80 0.28/p Beton C-12/15 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 32.47 0.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.77 245 200 686 759 9.28/1 Beton C12/15 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell Çimento 32.29/p Beton C-16/20 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 32.4 80 800 306 476 17 17 816 329 500 1895 1880 4605 6040 483 604 7128 336 584 2205 1880 5005 6509 521 651 7680 329 500 2313 1880 5023 6458 517 646 7620 80 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.650 368 239 7 8 9 816 MAKINERI MATERIAL o.76 287 200 686 759 9 9.4 323 577 2583 1880 .27/2 Beton C-7/10 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell Çimento 32.1 17 25 1 1 17 17 17 17 607 3.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.650 17 17 17 17 607 15 4618 80 686 650 7.650 800 289 425 17 17 748 12 80 368 239 18 28 1 1 3.1 115 0.8 9.1 17 17 17 17 607 115 0.650 14 368 239 17 25 1 1 3.4 80 368 239 0.77 243 200 0.2 368 11 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 6121 490 612 7223 Shuma 800 289 425 17 17 748 80 0.48 0.48 0.77 257 200 686 650 9 9.2 368 13 0.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.2 368 115 0. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 1.2 368 5 6 607 115 0.5 N Uje m3 op leke op m3 m3 kg liter 3776 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 3.

2 368 115 0.5 N Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.650 14 368 239 17 24 2 1 3.4 80 368 239 0.4 80 800 289 459 17 17 782 323 487 2718 1880 5408 6826 546 683 8055 323 577 2764 1880 5543 7012 561 701 8274 316 494 2933 1880 5622 7058 565 706 8328 80 0.30/1 Beton C-20/25 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell Çimento 42.29/1 Beton C16/20 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell Çimento 32.47 0.5 R Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.650 800 289 408 17 17 731 12 80 368 239 17 27 1 1 3.5 R Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.75 302 200 0.4 9.46 0.5 R Uje m3 op leke op m3 m3 kg liter PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 3.650 17 17 17 17 607 15 5362 80 686 650 9 9.650 368 239 7 8 9 782 MAKINERI MATERIAL o.2 368 5 6 607 115 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.1 115 0.76 294 200 686 759 9.4 9. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 1.1 17 24 1 1 17 17 17 17 607 3.Nr.44 0.74 368 200 686 759 9.30/p Beton C-20/25 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 42.1 17 17 17 17 607 115 0.2 368 13 0.4 302 561 3459 1880 3777 .47 0.31/p Beton C-25/30 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 42.76 312 200 686 650 9.4 9.2 368 11 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 6831 547 683 8061 Shuma 800 289 408 34.1 16 27 2 1 17 17 17 17 272 459 34 17 800 80 0.4 80 0.0 17 748 80 0.

4 1.4 80 Prodhim elememente b/a te 1.73 388 200 686 650 9.34/1 Beton C-37/45 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell betoni Çimento 42.650 13 14 15 6203 80 0.42 0.37/p parapergatitura me brinje 8-10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 R Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.5 R Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 3.02 22.2 368 115 0.1 15 23 2 1 17 17 17 17 607 3.122 17 19 1.5 0.2 368 11 800 255 391 51 17 714 80 0.63 525 200 686 759 9.650 800 255 391 34 17 697 12 80 295 474 3647 1880 6297 7681 614 768 9063 288 478 4935 1880 7581 8982 719 898 10599 275 409 5226 1880 7790 9124 730 912 10766 368 239 15 23 3 1 3.9 352 .5 R Uje Shuma: m3 op leke op m3 m3 kg liter 1.3 4568 174 0.167 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 7672 614 767 9053 Shuma 4568 763 1.43 0.1 14 20 3 1 17 17 17 17 607 800 238 340 51 17 646 80 0.4 9.2 50 60 6826 150 90 80 6963 3375 9.4 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc 3778 m3 op leke m3 m2 kg kg op 26.4 80 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.2 368 5 6 607 115 0.34/p Beton C-37/45 (Me zall) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Zall Çimento 42.Nr.11 4.4 9.63 556 200 686 650 9.1 17 17 17 17 607 115 0.650 368 239 7 8 9 782 MAKINERI MATERIAL o.4 80 368 239 0.31/1 Beton C-25/30 (Me cakell) Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike betoni Rere Cakell betoni Çimento 42.4 9. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 1.

122 17 19 1.06 2.122 17 19 1.2 0. EMERTIMI Analize 1 2 Vibrator Njesia 3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 6 7 8 9 5330 MAKINERI MATERIAL o.82 1535 174 0.03 1 1.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: m3 op leke m3 m2 kg kg op op 8.6 3330 50 50 19 6826 150 90 80 60 30 90 6963 1800 5 192 8960 Prodhim elememente b/a te 1.02 7 0.6 1791 19 50 50 60 30 90 6826 150 90 80 6963 750 3 80 7795 3779 .167 2854 477 1.4 1.Nr.167 1535 256 1.6 11 50 19 12 30 90 13 14 15 10700 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 16139 1291 1614 19044 12399 992 1240 14631 10583 847 1058 12488 9695 776 970 11441 Prodhim elememente b/a te 1.2 0.4 1.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: m3 op leke m3 m2 kg kg op op 16.167 2010 336 1.38/p parapergatitura me brinje 11-20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.40/p parapergatitura me brinje 31-40cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: m3 op leke m3 m2 kg kg op op 11.6 2345 50 50 19 6826 150 90 80 60 30 90 6963 1050 4 112 8128 Prodhim elememente b/a te 1.02 5 0.39/p parapergatitura me brinje 21-30cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 1.02 12 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.2 0.4 2854 174 0.6 2010 174 0.122 17 19 1.

Nr.167 60 30 90 9269 741 927 10937 10040 803 1004 11847 14636 1171 1464 17271 1255 210 1.05 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 1.6 4873 19 50 50 60 30 90 7012 150 90 80 7152 2250 12 240 9654 .6 1535 m3 op leke m3 m2 kg kg op op 7.6 174 0.13 3 1.47/p mure te holle Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 7.2 0.45/p deri 1m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.56 1315 174 0.2 0.02 9 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim plinta b/a te parapergatitura C-16/20 me vellim 1.7% Beton C-20/25 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: 3780 m3 op leke m3 m2 kg kg op op 1315 220 1.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim trare b/a te parapergatitura C-20/25 me 1.8 1.167 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.21 1255 174 0.41/p parapergatitura me brinje 41-50cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 17 19 7624 1.02 4 0.2 0.122 17 19 1.75 6826 150 90 80 6963 600 2 60 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 Prodhim elememente b/a te 1.122 17 1.02 0.122 24 4176 50 50 19 1464 m3 op leke m3 m2 kg kg op op 19 50 50 19 6831 150 90 80 60 30 90 6968 1350 5 144 8466 4176 697 1.02 15 0.

122 17 1. h=40cm.Nr.42 0.5 9 15.5 7681 150 450 80 837 315 50 34 1235 263 3781 .p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 1.48/p parapergatitura C-20/25 tip govate Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 13 0.05 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Avull Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima 1.5 608 225 24 240 1097 1364 109 136 1610 1661 133 166 1960 334.6 4335 Prodhim soleta b/a tip govate 1.109m3/m2.11 0.4 3715 174 0.167 60 30 90 212 35 0.50/p 0.5 4 6.18 390 174 50 50 13 1.167 17 13 13843 1107 1384 16335 6826 150 450 80 2.1 56 17 21 0. h=30cm.069m3/m2.7% Beton C-20/25 Kallep inventari Gozhde Solar Vinc Vibrator Shuma: m3 op leke m3 m2 kg kg op op m2 op leke m3 m2 ton kg op op Prodhim soleta b/a tip govate 1.51/p h=16cm 3715 620 21 50 50 6.210 1. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 21.1 0.167 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.11 3 7058 150 90 80 7199 1950 10 240 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 Prodhim kollona b/a te 1. C-25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.109 2.13 0.22 212 174 0.49/p 0.07 1. C-16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.92 334 50 50 19 248 m2 op 19.089 1.5 0.770 1.7% Beton C-25/30 Kallep inventari Avull Solar Vinc Vibrator Shuma: m2 op leke m3 m2 ton kg op op Sp + p 1.054 3 0.08 174 0.2 0.51 9399 0.

7 1.6 71 2762 m3 op leke m3 m2 50 50 15 0.54 26 11.17 13.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 191 0 50 6831 150 92 80 0 30 30 6968 870 0 320 8158 2366 395 11.167 174 0.507 17 26 0.54/p paraperg.Nr.2 0.1 2.137 1 24 0.5 553 105 400 27 1085 1420 114 142 1676 50 50 6826 150 25 80 10 9 19 2268 181 227 2676 11140 891 1114 13146 935 150 600 43 1728 2366 395 17 190.007 17 0.167 1.8 6831 150 6968 870 .7% Beton C-16/20 Kallep inventari Hekur betoni Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim soleta te plota b/a 1.52/p h=25cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 13 0.12 14 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 6826 150 25 80 8.7% Beton C-16/20 Kallep inventari 3782 Njesia 3 leke m3 m2 cope kg op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 263 5 0. t=6-10cm ne lartesi Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 13.7 16 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Tulla me 6 vrima Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim soleta te plota b/a paraperg.17 0. t=6-10cm per kanale e 1.167 6 7 8 9 0.02 5.1 495 m3 op leke m3 m2 kg kg op op 10 Shuma 44 307 m2 op leke m3 m2 cope kg op op MAKINERI MATERIAL o.02 5.8 0 4 0 0.880 17 15 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.005 17 0.53/p shtresa Sp + p Sigurime shoqerore 16.44 425 174 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Tulla me 6 vrima Solar Vinc Vibrator Shuma: Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima 1.081 0.6 2366 12 Shp pl 8% 17 424.6 2366 11 0.22 17 191 1.5 5 13.34 0.6 174 0.

57/p h=16cm.167 515 86 3783 .18 0. 1. 1.7% Beton C-25/30 Kallepi mbi vleren e betonit Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: m2 op leke m3 leke m2 leke kg 4.2 0.7% m2 op leke 2.8 64 0.27 839 19 50 50 30 10 14 8 32 7672 3% 150 20% 80 798 24 45 5 33 904 Prodhim soleta b/a te paranderura. me 5 vrima C-25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.40 720 Prodhim soleta b/a te paranderura.96 515 174 0.5 9 5 21 637 12. 2 e 7 vrima C-25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 0.13 0.104 797.56/p h=11cm.41 0.167 719 120 1.144 17 19 0.8 0.7% Beton C-25/30 Kallepi mbi vleren e betonit Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: m2 op leke m3 leke m2 leke kg 2.3 23.2 30 0.58/p h=16cm.7 30 6. me 2 vrima C-25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 383 174 0.913 17 16 0.0 34.43 0.6 Shuma: 2762 50 50 191 14 92 80 60 30 90 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 0 320 8158 11200 896 1120 13216 1203 96 120 1420 1794 144 179 2117 Prodhim soleta b/a te paranderura.27 0.94 0.167 382. 1.083 636.13 719 174 0.Nr.9 0.18 447 50 50 30 16 7672 2% 150 20% 80 6.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 0 4 1. EMERTIMI Analize 1 2 Hekur betoni Solar Vinc Vibrator Njesia 3 kg kg op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.

7% Llac cimenti 1:2 Tulla sap Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: Prodhim soleta me tulla me 1.27 0.35 52.63 632 174 0.167 632 105 1.017 30 0.27 737 m2 op leke m3 cope kg 1.46 254 174 0. h=24cm.22 35 1050 80 28.8 10 10 1193 .36 0.27 601 11 12 19 50 50 30 19 13 0.2 0.2 0.Nr.5 0.144 17 19 0.27 0.9 0.8 901 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1553 124 155 1832 1905 152 191 2248 1788 143 179 2110 Prodhim soleta b/a te paranderura. te drejta Sp + p Sigurime shoqerore 16.41 10 14 8 32 14 7672 2% 150 20% 80 15 798 16 45 9.0 2% 20.5 80 28.59/p h=22cm.7% Beton C-25/30 Kallepi mbi vleren e betonit Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: Prodhim soleta me tulla me 1. EMERTIMI Analize 1 2 Beton C-25/30 Kallepi mbi vleren e betonit Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: Njesia 3 m3 leke m2 leke kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 1. h=20cm.167 19 16.104 797.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. 1.1 150 52.60/p veshe.131 1005 0.36 288 0.5 20% 10. te drejta Sp + p 3784 m2 op leke m3 leke m2 leke kg 3. me 2 e 3 vrima C-25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.144 8 9 17 MAKINERI MATERIAL o.46 174 10 14 8 32 1117 254 42 17 0.8 254 288 50 6719 114.3 45 0.2 m2 op 50 50 30 7672 1005.0 32.96 296 1.62/p veshe.

74/p 25x20x40cm cope Sp + p op Sigurime shoqerore 16.006 0.020 0.8 10 1313 6826 70 113 80 450 12 250 250 16 TOTALI 10% 18 19 1840 147 184 2172 7535 10181 814 1018 12014 24.019 7.167 MAKINERI MATERIAL o.4 12 221 0.3 1.03 1.008 0.7% Llac cimenti 1:2 Tulla sap Solar Vinc Vibrator Elektro argano Shuma: Njesia 3 leke m3 cope kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 254 Prodhim blloqe betoni me vrima 1.5 0.7% leke Çimento 32.7% leke Çimento 32.1 Mak 0.0 1.3 0.018 0.3 0.1 0.8 Sigurime shoqerore 16.167 14 Shp pl 8% 17 2053 343 0.73 0.50 20 2396 6719 45 80 114 1170 28.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 35 2 3.06 10.6 5.0 1.1 10.02 35 29.5 N kg Rere e lare lavatrice m3 Zall i lare lavatrice 5-10mm m3 Solar kg 6 7 8 9 10 17 296 0.36 50 221 12.1 1.067 0.4 0.72/p 16/20 m3 Sp + p op 11.056 0.44 2 0.9 13 0.08 13.73/p 20x20x40cm cope Sp + p op Sigurime shoqerore 16.055 0.5 6.4 39 58 5 6 69 7031 91 1 112 36 264 13.7% leke 2053 Beton C-16/20 m3 Tako druri cope Tel bari kg Solar kg Avull ton Energji elektrike kw Transport leke Shuma: Prodhim blloqe betoni me vrima 1. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.015 0.01 1.Nr.08 22 174 0.007 0.5 7.167 11 Shuma 42 13.5 N kg Rere e lare lavatrice m3 Zall i lare lavatrice 5-10mm m3 Solar kg Shuma: 5 0.007 0.5 3785 .92 2 17 17 17 0.2 174 0.00 Panele te plota horizontale b/a C1.9 1.8 1415 759 80 3.0 Mak 0.017 26 0.8 1415 759 80 10.167 15 Fitim 10 1.2 8.067 17 17 17 0.01 16 174 0.6 0.

7% Beton C-25/30 Hekur betoni 3-5mm2 Hekur betoni 6-10mm2 Kallep metalik 16/200 Mirembajtje kallepi 10% Solar Shuma: cope op leke m3 kg kg m2 m2 kg Garnitura b/a C-16/20.167 10 0.01 0.05 0.2 0.2 7.00 0.7% Beton C-16/20 Hekur betoni 3-5mm2 Kallep metalik 16/200 Mirembajtje kallepi 10% Solar Shuma: cope op leke m3 kg m2 m2 kg 3786 5 6 7 8 9 2.7% leke Çimento 32.00 d/hekur 194.2 12 0.34 59.9 cope op leke m3 MAKINERI MATERIAL o.96 167 174 0. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 Shtylla b/a C-25/30 te 1.4 0.103 0.2 0.81/p per kanale Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 167 28 0.005 17 17 17 0.8 17 2.7% Beton C-16/20 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 0.75/p 10x20x40cm cope Sp + p op Sigurime shoqerore 16.01 18 0.1 0.96 167 11 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 62 5 6 74 Shuma 16 3 194.167 35 0.6 0.125 17 6831 68.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 50 50 200 59 10 0.6 12 Prodhim blloqe betoni me vrima 1.09 15.167 17 2.03 5.130 174 0.07 0.7 174 0.163 0.3 .01 0.8 1415 759 80 12 4 3 10 29 48 4 5 56 0.9 7681 109 93 150 10% 80 100 164 100 12 1.002 0.008 0.03 0.01 0.2 mak vinc mak vibrator mak d/hekur 13 14 15 47 1.25 12 0.79/p 100x20x4cm per minjera Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 0.23 150 12 2% 0.00 0.005 0.Nr.975 109 51.5 N kg Rere e lare lavatrice m3 Zall i lare lavatrice 5-10mm m3 Solar kg Shuma: Pllaka b/a C-16/20 60x20x8cm 1.08 0.003 0.02 0.1 Mak 0.003 0.0 0.08 0.47 0.07 7.167 0.8 2 0.24 80 8 127 324 26 32 383 167 28 17 mak vinc mak vibrator mak 1. 1.8 0.7 12 6.78/p paranderura per minjera Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 2.1 0.20 6 382 50 50 200 589 47 59 696 6826 55.5 1.12 0.9 174 0.013 1.

167 0.1 0.00 80 60 30 0.6 106 8 11 125 104 8 10 123 102 8 10 121 95 95 5.005 0.6 d/hekur 69 MAKINERI MATERIAL o.6 53.02 0.00 0.2 0.005 0.167 50 50 200 0.0005 50 0.1 0.Nr.03 5.4 0.03 5.0005 50 0.0 12.87 1.03 90 92.368 95 5.05 8.9 1.08 12 0.7% Hekur betoni Prerje e drejtim hekuri makin Kthim hekuri Vinc Shuma: kg op leke kg op op op Pergatitje hekur betoni i 1.76 0.167 11 2.1 0.1 0.6 0.87/p periodik Ø > 12 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 10 0.0 80 60 0 0.1 0.22 12 Shuma 8.5 2.1 20 0.00 80 60 0.0 0.004 90 0.01 0.01 20 0.1 Elektro argano 6.0 149 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 223 18 22 263 1.025 93 0.22 1 20 0.86/p zakonshem Ø > 12 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 2.035 9 17 mak vinc mak vibrator mak Pergatitje hekur betoni i 1.2 2.07 0.7% Hekur betoni Prerje e drejtim hekuri makin Kthim hekuri Hekur betoni per zgjatim Vinc Shuma: kg op leke kg op op kg op Pergatitje hekur betoni i 1.0 0.03 92 94.00 0.2 0.7% Hekur betoni Prerje e drejtim hekuri makin Kthim hekuri Hekur betoni per zgjatim Vinc Shuma: kg op leke kg op op kg op 0.1 174 0.01 0.005 6. EMERTIMI Analize 1 2 Hekur betoni 3-5mm2 Hekur betoni 6-10mm2 Kallep metalik 16/200 Mirembajtje kallepi 10% Solar Shuma: Njesia 3 kg kg m2 m2 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 0.0005 50 0.57 0.128 0.5 1.004 92 0.0 2.7 174 0.22 1 0.01 0.1 14 109 93 150 2% 80 15 7.7 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.7 1 10 174 0.0 0.4 93 3787 .1 13 0.3 0.85/p zakonshem Ø 6 .2 8.10 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 0.24 0 2.

524 1 8 9 MAKINERI MATERIAL o.167 2325 105 300 1350 135 150 2040 810 220 1 10 10 105 200 450 910 120 1.3 0.15 17260 ton op leke kg kg op 0.36 0.6 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2.6 116 116 Gazogjen 5.167 2470 20 103 Tranxhe elektrike Saldatrice Trapano elektrik Vinc ure 80 13920 115 0.b/a.7% Hekur profil e shirit Llamarine e zeze Karbit Elektroda Oksigjen Shuma: Pergatitje konstruksione 1.7 174 0.96 0.1 0.005 20 1. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.99/p metalike te perbera Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 174 14790 0.167 4.7% Hekur profil e shirit Llamarine e zeze Kthim hekuri 3788 ton op leke kg kg kg kg op 0.5 1.0 0.25 1. б = 1.para.167 12.07 12.5 1 5 70 200 90 94 95 200 85540 11400 300 karbit .005 20 5.1 1.88/p 6500 kg/cm2 per elm.01 0.5 94 76140 95 200 285 135 20900 200 2850 1350 101440 Gazogjen 5.100/p metalike te thjeshta Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 1.89/p 6500 kg/cm2 per tulla me vesh.1 0.5 15 1. kg Sp + p op Sigurime shoqerore 16.15 20 Tranxhe elektrike Saldatrice 103 1.015 113 2 118 125 10 12 147 133 11 13 157 120843 9667 12084 142595 Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2.7% leke Hekur betoni kg Prerje e drejtim hekuri makin op Kthim hekuri op Vinc op Shuma: Pergatitje konstruksione 1.0 70 200 90 90 50 103 174 13920 0.7 2 0.7% leke Hekur betoni kg Prerje e drejtim hekuri makin op Kthim hekuri op Tel bari kg Vinc op Shuma: 0. б = 1.006 80 60 0.5 3.96 0.012 15 85 14790 0.0005 50 0.0 0.36 0 0.Nr.52 174 0. sap.perg.01 115 116 0.03 4. kg Sp + p op Sigurime shoqerore 16.0005 50 0.0 80 60 0 0.

0 30.0 15 105 2160 120 12.167 2644 20.5 25 0 3 3 2 70 90 100 200 90 2000 105 2250 0 600 270 4400 79120 300 600 2025 7500 120 3500 7800 100965 2.0 Trapano elektrik Shuma: MAKINERI MATERIAL o.4 20 408 240 400 380 6 92 94 95 285 22080 37600 36100 1710 3789 143169 .5 24 0.00 14790 10 2 2.0 23.0 17260 91 15 1140 2025 100405 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 oksigjen 117788 9423 11779 138989 karbit oksigjen dadi e bulona 128178 10254 12818 151250 Gazogjen 6 15834 14 285 135 Shuma Gazogjen 20 24570 85 11 90 50 103 6. EMERTIMI Analize 1 2 Elektroda Vinc Njesia 3 kg op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 Vinc ure 16245 Pergatitje kapriata me hekur 1.0 1.105/p profile Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 0.0 94 95 65700 21000 96325 300.0 50.7% Hekur betoni Saldatriqe Tranxhe elektrike Trapano elektrik Elektroda Vinc Hekur profil e shirit Llamarine d > 2 mm Shuma: ton op leke kg op liter op kg op kg kg Pergatitje kapriata metalike me 1.6 0 125 860 1.167 2470 20 120 Trapano 92 200 150 135 250 120 94 95 2523 1.5 4 15.7% Hekur betoni Saldatriqe Gazogjen Tranxhe elektrike Elektroda autovinc Hekur profil e shirit Llamarine d > 2 mm Shuma: ton op leke kg op liter op kg op kg kg 121 21054 174 21054 0.5 mm kg Elektroda kg 12 180 100 1035 13 4.14 0 0.107/p e profile ton Sp + p op Sigurime shoqerore 16.102/p betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 70 90 200 90 0 50 120 174 14790 0.5 200 500 25.Nr.167 3516 Pergatitje shkalle metalike me Ø 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 120 7625 karbit oksigjen 121330 9706 12133 174 15834 0.0 120.0 120 1.7% leke Hekur Ø kg Hekur profil e shirit kg Llamarine d > 2.0 135 250 3375 5750 730.

167 7700 20.114/p Prodhim mastiçë bitumi Sp + p ton op 3790 op 344 59856 MAKINERI MATERIAL o.5 90 70 200 2000 50 855 210 400 400 75 1940 408 20 408 69852 90 70 2000 408 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 120641 9651 12064 142357 92 94 200 135 285 3780 1400 400 5580 191405 15312 19140 225858 175323 14026 17532 206882 57960 35720 2400 13500 5985 115565 174 46110 0.2 265 14 200 135 Shp pl 8% 17 174 59856 0.111/p dekorative per dritare e lloxha Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 20 408 650 360 12 100 21 42 20 0.7% Hekur Ø Hekur profil e shirit Karbit Oksigjen Elektroda Saldatrice elektrike Gazogjen Autovinc Shuma: ton op leke kg kg kg liter kg op op op 1.8 15 300 2025 99815 630 380 12 100 21 42 20 0.167 9996 20.7% Hekur Ø Hekur profil e shirit Karbit Oksigjen Elektroda Saldatrice elektrike Gazogjen Autovinc Shuma: ton op leke kg kg kg liter kg op op op Pergatitje zgara metalike te 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 9.4 46110 13 1.5 3 2 0.5 15 Shuma 115 1472 408 90 70 2000 3780 1400 400 5580 92 94 200 135 285 59800 33840 2400 13500 5985 115525 .111/p thjeshta per dritare e lloxha Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 53810 12.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Karbit Oksigjen Saldatrice elektrike Gazogjen Tranxhe elektrike Autovinc Vinc ure Shuma: Njesia 3 kg liter op op op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 18478 Pergatitje zgara metalike 1.2 1.

7% Te ndryshme Mak per zierje asfalti Bitum M-5 (buke) Bitum M-3 (leng) Material mbushes Dru zjarri Shuma: 3 leke ton op ton ton ton m3 1.8 650 156 26 0.5 N Granil Lavigatrice Kallep Hekur betoni Ø 3 .7 60 115 9 196 386 60 60 3791 .7% Çimento 32.2 1.7% Çimento 32.7 5.1 0.32 3.4 80000 0.7 5.7 5.8 650 156 26 0.5 mm Shuma: m2 op leke ton m3 op m2 kg 1.8 650 156 26 19 90518 7241 9052 106811 0.7 174 0.32 17 17 1.5 N Granil Lavigatrice Kallep Hekur betoni Ø 3 .15 1.7 174 0.167 54000 32000 160 1620 87780 20 0.167 6 246 7 8 1 9 20 MAKINERI MATERIAL o.120/p Parapet ballkon me granil Sp + p Sigurime shoqerore 16.75 619 530.5 mm Shuma: m2 op leke ton m3 op m2 kg 1.123/p Shpatulla dritare granili m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1472 5 0.117/p Bazamak shkalle me granil Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 550 115 110 173 464 60 60 1151 92 115 1358 1050 84 105 1239 1002 80 100 1182 531 89 17 17 1.04 7.7% Çimento 32.05 Fitim 1000 0.5 60 115 9 173 363 60 60 470 78 0.15 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 500 530.32 2.167 20 1000 17 17 1.04 7.6 90000 0.1 0.5 N Granil Lavigatrice Kallep Hekur betoni Ø 3 .117/p Pragje dritare me granil Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.44 0.1 0.6 2700 3.44 0.75 619 174 0.05 16 Shp pl 8% 17 20 2 1718 15 Shuma 80 7 20 0.75 548 7 80 20 0.04 7.44 0. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Sigurime shoqerore 16.5 mm Shuma: m2 op leke ton m3 op m2 kg 1.1 1600 0.7 470 TOTALI 10% 18 531 89 0.167 80 7 0.

15 1.9 17 0.167 15 Fitim 75.1 365.15 1.08 0.Nr.66 75.9 11 1.167 80 6 0.07 360.5 60 115 9 173 326 16 TOTALI 10% 18 19 812 65 81 958 80 28 0.24 8 9 17 17 m2 op leke ton m3 op m2 kg 1.167 6 360 60 7 0.24 6826 150 80 6 98.2 5 174 0.053 0.167 13 Shuma 365 61 426 0.2 0.5 60 125 9 187 441 938 75 94 1107 205 30 19 254 349 28 35 412 430 60 40 530 659 53 66 777 60 60 17 6 0.88 101 14 Shp pl 8% 17 60 3 8 11 0.5 mm Shuma: 3792 op 13 0.48 0.375 115 0.122/p Parapet muri rrethus granil Sp + p Sigurime shoqerore 16.75 420 1.1 0.4 174 0.124/p Bordura betoni 12x25cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.788 17 115 115 0.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Solar Shuma: M op leke m3 m2 kg 1.03 0.663 17 11 0.167 17 17 16 0.063 0.75 115 0.125/p Bordura betoni 25x25cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Çimento 32.9 12 60 0.03 7.126/p Bordura betoni 15x35cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 13 89 0.2 17 0.5 N Granil Lavigatrice Kallep Hekur betoni Ø 3 .8 650 125 19 0.04 7.7 4. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.15 0.25 6826 150 362 38 .86 98.7% Beton C-16/20 Kallep inventari M op leke m3 m2 MAKINERI MATERIAL o.8 650 218 26 0.5 mm Shuma: Njesia 3 op leke ton m3 op m2 kg PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 2.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Solar Shuma: M op leke m3 m2 kg 1.7% Çimento 32.5 6826 150 80 13 101.5 N Granil Lavigatrice Kallep Hekur betoni Ø 3 .4 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 2.

130/p Tuba betoni Ø 300 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 10.5 17 120.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Solar Shuma: M op leke m3 m2 kg 1.03 4.48 150 222 10% 0.2 17.Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 17 150 50 3 0.6 31.0 22.4 59.30 1.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi M op leke kg m3 m3 m2 10% 0.54 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 26 425 554 44 55 654 6826 150 80 478 53 34 565 700 56 70 826 6826 150 80 601 68 43 711 865 69 86 1020 510 41 51 602 81.8 139 13 0. EMERTIMI Analize 1 2 Solar Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 6 7 8 9 118 1.13 0.22 80 0.4 7.8 115 0.0 0.21 9.27 0.45 0.088 0.18 19.35 0.54 17 17 17 5.128/p Bordura betoni 25x35cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 4 93.6 394 139.7% Beton C-16/20 Kallep inventari Solar Shuma: M op leke m3 m2 kg 1.0 1415 759 150 10% 176.6 324.47 81.59 0.127/p Bordura betoni 20x35cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.07 0.4 9.2 23 0.1 7.78 14 17 17 17 2.7% Cimento M 400 Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op 1.167 12 15 1.129/p Tuba betoni Ø 200 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 3793 .12 0.6 222.022 1415 0.32 Shp pl 8% 17 115 19 134 174 0.43 17 19 0.59 10.9 104 115 0.042 0.16 324 9.167 17 15 0.167 14 80 19 0.01 2.0 32.875 1 115 MAKINERI MATERIAL o.167 10 11 0.01 759 1.7% Çimento 32.02 0.8 11 Shuma 103.01 95 174 0.1 19.6 0.15 0.

8 42.13 22.68 1.0 42.6 528.02 Shuma: 3794 6 MAKINERI MATERIAL o.1 49.05 11.7 42.5 1 6 15 26.167 17 17 17 177 14 80 4.46 1.4 37.66 289 11 Shuma 68 150 50 9.04 0.56 46 0.14 621 0.107 0.06 0.95 49.4 626 28.6 128.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op 1.5 41.4 25 0.7% Çimento 32.6 .025 2.35 17 17 17 12.53 0.0 52.02 337 174 0.3 34.75 2.4 1.133/p Tuba betoni Ø 600 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 1415 759 150 10% 80 6 1 7 1090 87 109 1287 1581 127 158 1866 255.091 0.43 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 828 66 83 977 150 50 9.03 0.7 52 0.0 1415 759 150 10% 80 9 1 10 381.38 2.38 1.4 861 288.8 48 17 17 17 6.7% Çimento 32.46 28.4 1166 309.8 32.4 0.0 1415 759 150 10% 80 446.05 4.89 1.0 62.62 9.061 0.78 310 12 Shp pl 8% 17 151.167 150 50 33 0.Nr.02 174 0.4 151.167 13 0.131/p Tuba betoni Ø 400 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 0.6 86.132/p Tuba betoni Ø 500 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Solar Betonjere Vinc Njesia 3 kg op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 7 8 9 162.043 3.65 0.82 423 0.8 19.7% Çimento 32.3 19.75 49.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar M op leke kg m3 m3 m2 10% kg 10 0.0 423.52 528 0.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op 1.33 6.9 621.6 0.16 1.87 151 174 0.

2 324.3 33.1 11.0 35.4 3795 .45 252 13 12 0.02 0.0 1415 759 150 10% 80 3.0 32.6 5.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op Tub betoni Ø300 mbeshtetj Sp + p Sigurime shoqerore 16.35 1.047 0.024 2.65 1.42 0.025 0.6 423.6 21.18 0.6 6.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.167 12 12 1.4 9.5 18.02 177 174 0.5 41.8 35 17 17 17 5.Nr.130/1p 1.9 267.4 26.82 423 0.013 1.27 0.4 666 252.6 465 208.33 1.7 17.43 0. EMERTIMI Analize 1 2 Betonjere Vinc Njesia 3 op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 1.1 13 Shp pl 8% 17 177.02 244 174 0.2 209 11 150 50 Shuma 150 50 38 9.131/1p 6 7 8 9 361 Tub betoni Ø200 mbeshtetj Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Çimento 32.03 0.4 26.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op Tub betoni Ø400 mbeshtetj Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Çimento 32.95 17 17 17 8.0 42.68 0.167 150 50 21 0.6 11.50 2.167 MAKINERI MATERIAL o.33 0.0 207 14 15 1368 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 1828 146 183 2157 9.78 267 0.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op 1.16 324 0.0 127.3 16.0 1415 759 150 10% 80 297.09 0.5 30 0.22 0.0 1415 759 150 10% 80 5 1 6 198.3 0.035 2.02 85 17 17 17 3.1 22 0.0 66.5 4 696 56 70 821 953 76 95 1125 108.04 150 9.0 26.129/1p 1.7% Çimento 32.2 33 0.01 174 0.08 0.3 42 0.

02 66 17 17 17 388 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 1317 105 132 1554 150 50 9.0 1.0 0.52 528 0.14 621 0.7 48.106 0.00 100 150 50 15.91 332 174 0.0 1415 759 150 10% 80 531.1 58.43 2.2 67 0.9 1.064 4.2 528.89 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.6 24.6 621.0 0.64 250 160.1 17 9.0 40.11 0.127 0.11 0.0 150.8 1.0 0.3 400 11 50 Shuma 1027 171 103 2.7% Çimento 32.0 179.133/1p M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op Tub betoni Ø600 mbeshtetj Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 10 187.138/p Dritare druri kase binar Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 174 0.8 48.3 0.0 0.Nr.132/1p 1.0 1415 759 150 10% 80 15.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 m2 10% kg op op 3796 7 8 9 294 Tub betoni Ø500 mbeshtetj Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 56 0.65 500 1325.86 1.53 86 467 m2 op 5.5 N Rere e lare Zall lavatrice Kallep inventar Mirembajtje kallepi Solar Betonjere Vinc Shuma: 1.73 17 17 17 15.4 1263 400.0 2.7% Energji elektrike Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 10/12 Mentesha 50x52cm Vida druri Spanjoleta 6 1.1 17 1754 140 175 2070 2079 166 208 2453 450.4 59 0.7% Çimento 32.62 0.167 14 950 50 0.0 .167 MAKINERI MATERIAL o.27 1050 1333.167 12 Shp pl 8% 17 332.43 1. EMERTIMI Analize 1 2 Vinc Njesia 3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 1.5 18.1 49.36 1000 360.0 174 0.04 35000 1400.9 leke 1027 kw m3 m3 kg cope cope cope cope 13 1 6 12.053 3.6 1492 200 3 12 36.0 62.8 42.003 30000 90.75 2.3 29.0 52.

4 172.5 39.004 140 0.8 115.35 0.6 48 21.6 45.33 0.35 0.6 48 3797 19 8434 .42 0.38 100 12 52.64 270 172.2 0.6 54.1 0.0 2.27 280 355.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 174 0.0 0.64 0.0 0.32 150 120 130 120 150 52.0 22.0 0.12 150 18.28 0.28 140 179.8 0.0 0.6 45.7% Energji elektrike Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 10/12 Mentesha 50x52cm Vida druri Spanjoleta Shufra spanjoletash Kraheza Bilbile Gozhde Vaj lini Oketi Zumpara Klorur amoni Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Njesia 3 cift cope cope kg kg cope m kg op op op op op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 10 0.6 262 13 0.11 200 22.11 1.33 0.0 0.167 1183 198 11 150 120 130 120 150 90 200 2.64 110 70.32 0.38 0.5 39. EMERTIMI Analize 1 2 Shufra spanjoletash Kraheza Bilbile Gozhde Vaj lini Oketi Zumpara Klorur amoni Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Trapon elektrik Shuma: 1.139/p Dritare druri kase bylme Sp + p Sigurime shoqerore 16.12 0.004 14 110 270 180 90 200 140 150 140 15 70.2 18.0 1.36 1000 360.056 35000 1960.7 10 187.2 0.64 180 115.0 0.Nr.38 0.8 leke 1183 kw m3 m3 kg cope cope cope cope cift cope cope kg kg cope m kg op op op op op 9 MAKINERI MATERIAL o.64 0.65 500 1325.4 0.2 0.42 0.6 18.022 30000 660.6 0.2 18.19 90 17.0 0.6 5488 Shuma 16 7148 Shp pl 8% 17 572 Fitim TOTALI 10% 18 715 238 3 12 36.64 0.0 179.0 1.6 54.24 1198 m2 op 6.64 250 160.

0 1.0 0.0 0.63 0.5 0.02 110 112.4 0.0 1.0 2.16 200 32.143/p-a 5 174 0.24 11 90 238 4.1 500 2050.6 18.4 1.0 0.55 0.167 1810 302 9 MAKINERI MATERIAL o.167 1444 241 450 3.044 35000 1540.0 .0 1.36 2112 174 0.02 250 255.50 100 12 21.0 2.4 390 8295 375 3 12 36.006 30000 180.27 280 355.4 1000 400.011 30000 330.6 0.007 140 1.2 1.0 0.02 180 183.48 0.9 66 72 32.7% Energji elektrike Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 10/12 Mentesha 50x52cm Vida druri m2 op 8.7% Energji elektrike Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 10/12 Mentesha 50x52cm Vida druri Spanjoleta Shufra spanjoletash Kraheza Bilbile Gozhde Vaj lini Oketi Zumpara Klorur amoni Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Trapon elektrik Shuma: 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.0 4.04 280 571.0 2. EMERTIMI Analize 1 2 Trapon elektrik Shuma: Njesia 3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 m2 op 10.Nr.7 10 187.2 25.04 140 285.27 150 40.65 500 1325.0 0.6 0.4 leke 1810 kw m3 m3 kg cope cope cope cope cift cope cope kg kg cope m kg op op op op op op Dritare druri dopio xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.143/p Dritare druri dyfishe Sp + p Sigurime shoqerore 16.52 0.095 35000 3325.0 0.5 10 255.75 100 150 120 130 120 150 90 78 60 81.0 0.3 leke 1444 kw m3 m3 kg cope cope cope 3798 6 7 8 1381 1.66 1000 660.02 270 275.5 0.36 90 32.6 262 13 14 15 5639 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 7520 602 752 8873 11247 900 1125 13271 450 3 12 36.

2 18.3 125 37.7% Energji elektrike Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 10/12 Vida druri Gozhde Vaj lini Zumpara Klorur amoni Brava Shula Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Trapon elektrik Shuma: m2 op leke kw m3 m3 kg cope cope kg kg m kg cope cope op op op op op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o.24 1097 250 150 120 130 120 150 90 52.5 0.12 0.5 39.0 0.4 940 174 0.64 0.5 0.Nr.33 0.38 0.28 0.8 0.38 0.8 115.04 200 8.06 10 30.12 1.33 0.0 0.0 0.64 0.4 0 0 0.6 45.74 500 370.1 314 13 0.42 0.0 0.6 54.6 157 11 150 120 130 120 150 90 375 2.4 172.0 0.2 0.2 18.0 24.42 0.6 48.002 14 250 110 270 180 90 200 140 150 140 15 160.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.41 0.0 179.02 90 1.5 0.75 21.003 140 0.35 0.0 3.50 100 12 63 49. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Spanjoleta Shufra spanjoletash Kraheza Bilbile Gozhde Vaj lini Oketi Zumpara Klorur amoni Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Trapon elektrik Shuma: 3 cope cift cope cope kg kg cope m kg op op op op op op 1.6 263 3347 3799 .2 65 54 57 26.29 1685 5.153/p Vetrate druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.09 150 13.6 0.3 4931 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 7306 584 731 8621 4956 396 496 5848 250 2.029 35000 1015.64 0.0 0.64 0.0 0.167 939.0 70.31 1000 310.051 30000 1530.5 12 30.45 0.

0 119496 155823 12466 15582 183872 1305 218 1.0 7 10 70.24 150 36.38 0.42 0.45 0.9 84600.0 13500.0 2820.0 0.Nr.5 leke 1305 kw ton m3 m3 kg cope kg cope cope kg m kg op op op op op op MAKINERI MATERIAL o.7% Te ndryshme Elektrosaldatrice Gazogjen Tranxhe elektrike Trapano elektrik Vinc Aksesor (detale metalike) Hekur profil Hekur shirit Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: 1.148/p Prodhim dritare metalike Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 0.0 0.5 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 174 0.29 1523 125 150 120 130 120 150 90 63 49 65 54 57 26 314 5158 7120 570 712 8402 .167 4359 0.25 100 125 3.167 19 5850 121 94 94 285 200 135 10875.5 0.0 0.036 35000 1260.05 450 22.5 12 42.0 1.0 5700.166/p Dyer druri kashe derrase Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 90 9.0 0.58 1000 580.4 0.75 25 18.0 0.0 0.0 2000.003 140 0.0 0.7% Energji elektrike Avull Lende e holle pishe e stazh Lende e trashe pishe e stazh Ngjites GNS-2 (tutkall) Inglizina T 12/14 Gozhde Brava Vida druri Vaj lini Zumpara Klorur amoni Grasese elektrike Cirkular Sharre shirit Plan Sumpatriqe Trapon elektrik Shuma: 3800 Njesia 3 ton op leke m2 op op op op op kg kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 150 26100 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 174 26100 0.41 0.14 200 28. EMERTIMI Analize 1 2 1.2 500 600.34 1000 340.75 37 16 9 5 10 90 70 50 90 50 3330 1120 450 450 500 90 900 30 20 10 100 30459 m2 op 7.062 35000 2170.

1 27.7% Çimento 42.189/1p 1.7% Energji elektrike Elektrosaldatrice Gazogjen Tranxhe elektrike Trapano elektrik Vinc Aksesor (detale metalike) Hekur profil Hekur shirit Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: 1.015 0.7 311 12 325 37 16 9 10 10 2.27 0.14 0.02 0.1 12.9 9.201 1 283.5 R Rere e lare Granil guri i thyer 1-2-3mm Boje cimentito Energji elektrike Te ndryshme 3% Shuma: MAKINERI MATERIAL o.5 52 0.6 1.5 52 0.5 R Rere e lare Granil guri i thyer 1-2-3mm Boje cimentito Energji elektrike Te ndryshme 3% Shuma: m2 op leke kg kg m3 m3 kg kw 10 6.4 120.011 0.0 11 4 0.5 12 42 250 900 30 20 10 100 121 94 94 285 200 135 30211 84600 2820 5700 2000 13500 138873 3330 1120 1800 900 500 7650 183398 14672 18340 216410 310.167 90 70 200 90 50 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1.3 4.5 12.07 0. EMERTIMI Analize 1 2 1.0 21.03 0.Nr.4 30 1415 650 110 12 3% 3801 .06 0.3 2.0 0.9 126.167 5230 36550 Pllaka granili boje 25/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 10.5 292 660 53 66 778 126.2 22.02 0.2 0.7% Çimento 42.0 42.3 352 722 58 72 852 310.190/1p Njesia 3 ton op leke kw op op op op op kg kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 180 31320 5 6 7 8 9 m2 op leke kg kg m3 m3 kg kw Pllaka granili boje 30/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.008 0.5 8 13.25 1 342 9.7 311 11 Shuma 174 31320 0.4 30 1415 650 110 12 3% 5 103.2 5.182/p Dyer metalike Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 1.5 7.167 325 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 17 17 17 17 362 115 0.5 R Çimento e bardhe 42.09 362 17 17 17 17 1.50 50 115 0.2 0.0 8.5 4.06 2.5 R Çimento e bardhe 42.

167 115 0.06m2 m2 op leke kw m3 leke leke leke 1.3 4.8 27.0 12 12.07 0.09 8 9 17 17 17 17 362 6.8 115 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 20 14 34 12 0.7 771 115 0.167 0.032 0.167 310.0 1415 21.4 30 1415 650 110 12 70% 89.3 219.25 1 375.192/1p Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 0.1 20.10m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 1300 MAKINERI MATERIAL o.6 1.7 311 5 6 115 0.1 0.3 4.08-0.9 1139 1.005 0.188/1p 1.5 12.0 48.3 0.5 12 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 9.0 263.7% Energji elektrike 3802 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 2.02-0.07 0.167 12 13 9.5 129 1517 m2 op leke kw 10 8 899 11.01 0.0 18.70 9.5 52 7 0.05 12000 600 20% 600 8% 600 3% 14 408.27 0.Nr.2 650 6.02 0.7 1 253.0 1500 1050.5 11 Shuma 770.7 Sp + p Sigurime shoqerore 16.201/1p Pllake mermeri 0.7% Çimento 42.2 0.015 0. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 Pllaka granili t-ri 30/30/2.6 1311 2223 178 222 2623 2725 218 272 3215 1300 217 0.5 R Rere e lare Granil guri i thyer 1-2-3mm Boje cimentito Energji elektrike Te ndryshme 3% Shuma: m2 op leke kg kg m3 m3 kg kw Pllaka mozaik boje 40/40 Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 1194 1139 190 34 12 408 .09 17 17 17 17 1.201/1p Pllake mermeri 0.6 1.28 17 4.5 0.5 R Çimento e bardhe 42.0 3% 7.5 R Çimento e bardhe 42.7% Energji elektrike Bllok mermeri Disqe diamanti Lama sharre Materiale ndihmes Shuma: 1.8 30 90.4 112.27 0.7% Çimento 42.7 12 3 0.0 600.0 7.0 639 1009 81 101 1190 9.5 R Rere e lare Granil guri i thyer 1-2-3mm Boje cimentito Copa mermeri pllake Energji elektrike Te ndryshme 3% Shuma: m2 op leke kg kg m3 m3 kg m2 kw 1.0 120.02 0.5 110 11.5 7.

7 759 121.4 93 2046.2 1415 141.5 N Rere lavatrice Zall lavatrice Hekur betoni Kallep metalik Solar Mirembajtje kallepi 10% Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 kg m2 kg leke op op 1.2 93 2046.33 0.33/p Prodh tuba b/a Ø 800 t=10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.17 0.34/p Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 254.0 150 840.6 0.16 22 5.7 101 0.5 N Rere lavatrice Zall lavatrice Hekur betoni Kallep metalik Solar Mirembajtje kallepi 10% Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 kg m2 kg leke op op 1.26 0.1 15.8 661 11 14 Shuma 49 150 50 7.5 759 106.2 10% 75.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 17 17 17 17 772 5.10 4.32/p Prodh tuba b/a Ø 700 t=10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 65 0.99 1.16 17 17 17 8.8 460.10 3.1 3803 .167 12 14 0.05 12000 600 15% 600 6% 600 3% Shp pl 8% 17 661.8 1415 759 787.30 0.44 0.8 661 174 0.0 10% 84.0 24 2 26 3822 800.7 182.24 7.0 80 59.1 0.70 8 9 20 1329 1.0 1415 155.6 800 13 14 0.167 150 50 44 0.8 507.11 0.16 0.6 16.0 80 68.5 N Rere lavatrice Zall lavatrice M op leke kg m3 m3 3.0 772 174 0.62 2.18 0.42 1.2 110 17 17 17 17 5.8 24.3 21.5 1.90 1.74 750 15 600 90 36 18 1152 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 2495 200 249 2944 4481 358 448 5287 4668 373 467 5509 7.7 27.0 26 2 28 3638 661.Nr.7 59 0.7% Çimento 32.14 22 5 0.7% Çimento 32.5 36.167 MAKINERI MATERIAL o.0 150 750.85 840 0.2 110 0.04 174 0.4 134 0.7% Çimento 32.51 1. EMERTIMI Analize 1 2 Bllok mermeri Disqe diamanti Lama sharre Materiale ndihmes Shuma: Njesia 3 m3 leke leke leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.

25 3.5 63 7.24 4.5 63 8115 649 812 9576 11260 901 1126 13286 7.7% Çimento 32.7% Çimento 32.27 0.39 0.4 MAKINERI MATERIAL o.0 150 1245.3 1.2 0.4 38.6 1415 509.Nr.8 759 265.35 38 8.0 10% 154.8 1009 174 0.6 1545 0.3 55.1 3.25 0.5 4.09 174 0.5 N Rere lavatrice Zall lavatrice Hekur betoni Kallep metalik Solar Mirembajtje kallepi 10% Betonjere Vinc Shuma: Prodhim soletone b/a C-16/20 1.06 3.26 8.9 93 4836.14 8 17 10 5.167 150 50 12 Shuma 1009 169 0.06 934 1.167 17 17 17 17 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 6027 482 603 7112 150 50 58.0 80 128.0 10% 105.0 80 84.09 1828 174 0.19 9 1566 11 75 1178 m3 op leke 9 2.5 6766 1566 262 17 17 17 17 18 55 78 4 212 0.5 93 3534.48/p per ura Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 759 386.73 2.0 4975 146 0.0 150 1545.35/p Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12 Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 10% 124.39 0.167 14 15 93 2511.0 80 104.51 52 10.3 1.36/p Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Rere lavatrice Zall lavatrice Hekur betoni Kallep metalik Solar Mirembajtje kallepi 10% Betonjere Vinc Shuma: M op leke kg m3 m3 kg m2 kg leke op op 3804 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.8 1415 353.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.5 3 44 12.59 0.36 0. EMERTIMI Analize 1 2 Hekur betoni Kallep metalik Solar Mirembajtje kallepi 10% Betonjere Vinc Shuma: Njesia 3 kg m2 kg leke op op M op leke kg m3 m3 kg m2 kg leke op op 1.8 1653.7% op 1496 250 156 150 50 59 4.8 1138.05 1050 40.3 1245 109 1.6 1496 13 27 7 1.0 150 1050.5 9213 .24 0.

92 0.7 Shuma 1723 288 3716 m3 op 11 2.02 6826 6962.7% Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: 1.49/p ura Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 40.7 405 0.05 1.0 7442 9472 758 947 11177 1.0 60.92 0.4 150 10% 90 80 1350 135 5 112 8564 65 30 95 4611 3805 .02 208 12.5 1.167 17 208 150 10% 90 80 Fitim TOTALI 10% 18 19 405.3 0.4 2010 m3 op leke t/km m3 op op m2 leke kg kg 10 0.9 1723 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 208 50 50 1.24 174 0.24 8 17 9.0 1.7% Transport Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim mbajtese e bazamente 1.4 32.6 1746 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 9 208 MAKINERI MATERIAL o.5 16 Shp pl 8% 17 46 30 76 0.3 3184 14 15 6826 6962.6 150 10% 90 80 9967 797 997 11761 12583 1007 1258 14848 46 30 76 600.50/p Prodhim lugje e pila b/a C-16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim pilota b/a C-16/20 per 1.02 0.167 50 50 12 13 1.015 0.0 7672 3184 532 17 208 1.24 26.7 4 600 0.6 18.51/p lugje b/a C-16/20 parabolik Sp + p Njesia 3 m3 op op m2 leke kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 12.6 174 50 50 208 12.02 6826 6963 9 1350 0.8 48.

7 115 632.0 93 297.5 2.24 17 208 0.5 93 204.2 0. T .2 3.7% Beton C-37/45 Hekur Ø 4mm Hekur Ø 6mm Solar Avull Energji elektrike Shuma: Prodhim lugje b/a C-37/45 1.24 8.02 6826 6963 14.3 1270 11 208 208 1320 cope op leke m3 kg kg kg ton kw 10 1.3 0.8 0.2 2.167 6 770 7 12.6 .52/p parabolik L=5m.53/p parabolik L=5m.7% Beton C-37/45 Hekur Ø 4mm Hekur Ø 6mm Solar Avull Energji elektrike Shuma: Prodhim lugje b/a C-37/45 1.2 150 10% 90 80 2175 218 6 176 9537 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 65 30 95 15222 1218 1522 17961 208 0.5 2.6 80 144.5 2175 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 208 0.0 3353 5043 403 504 5951 1270 212 12.0 450 81.167 174 0.0 2833 4361 349 436 5146 8982 2066.2 1.0 450 67.5 115 943.167 17 174 0.23 6.5 208 1409 235 12. T .7% Beton C-37/45 Hekur Ø 4mm Hekur Ø 6mm 3806 Njesia 3 leke m3 op op m2 leke kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 4611 5 0.07 2.280 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim lugje b/a C-37/45 1.5 1131 174 0.31 8.2 8982 2784.5 12 78.5 93 204. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.24 8 9 17 6.24 7.6 5381 cope op leke m3 kg kg kg ton kw MAKINERI MATERIAL o.6 80 176.0 115 747.18 6.Nr.15 6.19 5. T .5 8982 1706.0 12 78.100 Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 1409 50 50 13 208 17 1482 cope op leke m3 kg kg 12 Shuma 1131 189 12.150 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 14 15 1.54/p parabolik L=5m.

59 19.600 Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 12 84.24 28.24 11 1914 14 80 450 12 208 1726 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg MAKINERI MATERIAL o. EMERTIMI Analize 1 2 Solar Avull Energji elektrike Shuma: Njesia 3 kg ton kw PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 cope op leke m3 kg kg kg ton kw Prodhim lugje b/a C-37/45 1.02 6831 6968.0 4456 Shuma 1479 247 12.6 50 50 1.167 17 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 6308 505 631 7444 0.7% Beton C-37/45 Hekur Ø 4mm Hekur Ø 6mm Solar Avull Energji elektrike Shuma: Prodhim elemente b/a C-16/20 1.167 208 208 12.25 6.36 7 8982 4042.7 2505 0.7 0.0 65 30 3807 . T .5 1479 174 0.9 3.7% Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar op 208 0.2 5.5 150 2505.2 80 200.4 0.5 78.7% Beton C-37/45 Hekur Ø 4mm Hekur Ø 6mm Solar Avull Energji elektrike Shuma: cope op leke m3 kg kg kg ton kw 10 11 12 13 8.5 90 7.08 2.7 80 296.56/p parabolik L=5m.5 1645 Prodhim lugje b/a C-37/45 1.167 174 0.55/p parabolik L=5m.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 3 0.1 5.9 4.47 7 208 8982 115 93 80 450 12 5300 2197 549 352 212 84 8692 4976 831 12.0 16.Nr.450 Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 115 1748.0 93 548.0 6881 8815 705 881 10402 11134 891 1113 13138 1914 320 17 2234 174 0.3 0.57/p per kaskada Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 10% 250.45 15. T .24 17 208 1.0 450 162.0 112.6 4976 15 240.

7% Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim lugje te vegjel b/a C1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 50 50 208 1.24 17 208 0.0 10% 142.5 150 10% 90 80 46 570 435.Nr.06 1.5 1.58/p per priza.59/p 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 0.7% Beton C-16/20 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar 3808 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta EMERTIMI 7 12.5 5.1 3845 174 0.0 9.6 3410 174 0.0 8660 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 16041 1283 1604 18929 Shuma 65 30 95 12943 1035 1294 15273 12387 1239 14616 3845 642 17 208 1. Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 7596 1531 256 12.0 43.9 435 0.8 40.38 50 1500 1.5 150 1425.167 12 95 13 14 15 9931 1. Analize 1 Njesia op 2 Shuma: 3 4 5 6 5807 19.02 6831 6968.5 90 4.4 144.9 435 0.60/p hekurudha C-16/20.6 4488 174 0.02 6831 6968.0 2.167 50 50 208 12.05 1. HD = 2M Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 43.0 2.24 8.0 991 .5 80 120.6 3980 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg MAKINERI MATERIAL o.7% Beton C-16/20 Vibrator Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim soleta b/a per ura dhe 1.8 1531 11 208 1.02 6831 6968.5 1425 0.8 150 10% 90 80 65 30 95 435.92 0.3 0.167 3410 570 Prodhim elemente b/a C-16/20 1.hyrje dalje.02 0.24 8 9 208 17 10 22.

0 7952 1288 215 12.HD=5~6M Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 615 150 10% 615 62 33 260 3809 .4 1288 12 616 208 208 1604 m3 op leke m3 op op m2 leke MAKINERI MATERIAL o.61/p hekurudha C-20/25.24 7. HD=3~4M Sp + p Sigurime shoqerore 16.75 150 10% 90 80 33 195 228 17 208 0.5 1.03 0.9 735 0.HD=8~10M Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 1375 174 0.7% Beton C-25/30 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% 7 12.66 0.0 67.62/p hekurudha C-20/25.7 60.7% Beton C-20/25 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim soleta b/a per ura dhe 1.0 8023 10125 810 1012 11947 9993 799 999 11791 1375 230 12.2 1427 174 0.2 4.02 7012 7152.Nr.66 0.66 0.5 675 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 50 1500 208 1.2 4.167 13 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 10099 808 1010 11917 Shuma 735.02 7012 7152.13 50 1500 14 15 7488 1.24 17 208 0.63/p hekurudha C-25/30.13 50 2000 1.02 0.8 56.0 73.24 8 9 208 17 1665 7.167 1427 238 Prodhim soleta b/a per ura dhe 1.167 10 11 0. Analize 1 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 5 6 1787 8.7 150 10% 90 80 33 195 228 675.7% Beton C-20/25 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim soleta b/a per ura dhe 1.02 7672 7825 4.5 2.13 174 0.

1 174 13 0.05 1.24 10.24 10.02 6826 6962.13 50 2000 1.03 150 10% 90 810 81 3 46 260 941 .7 12.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 50 2000 208 1.02 0.9 150 1875.02 6826 6962.2 0.02 7681 7835 5.6 293 1.3 0.4 150 1425. EMERTIMI Analize 1 2 Gozhde Solar Njesia 3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim kollona e rama b/a C1.5 1425 0.65/p 16/20 per hekurudha Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Beton C-16/20 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim kollona e rama b/a M1.7% Beton M 200 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 3810 7 8 9 1503 Prodhim tombino kendrejte b/a 1.0 10% 187.5 3219 174 0.4 810 0.7% Beton C-16/20 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde 6 18.64/p C-16/20 per hekurudha Sp + p Sigurime shoqerore 16.13 2051 174 0.Nr.4 80 152.167 12 Shuma 3219 538 12.0 10% 142.0 9183 60 260 320 174 29 12.5 80 112.92 0.66/p 300 per hekurudha Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 10 17 208 14 90 80 15 16 2 48 8552 10555 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 844 1056 12455 1.0 8647 13076 1046 1308 15430 11762 1176 13879 65 400 465 1757 293 17 208 1.5 90 4.24 17 208 0.7 9.2 174 0.167 50 2000 208 12.5 90 5.1 1757 11 208 3757 m3 op leke m3 op op m2 leke kg MAKINERI MATERIAL o.06 1.5 1875 0.

02 7058 7199 12.18 174 0.9 150 10% 90 80 1875 188 5 152 9419 16505 1320 1651 19476 16615 1329 1662 19606 60 260 320 5620 939 17 208 1.2 0.3 5620 11 Shuma 5620 939 6559 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 10 208 6559 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg MAKINERI MATERIAL o.D = 15-20M per ura Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 50 2000 208 12.4 0.06 1.5 1875 0. EMERTIMI Analize 1 2 Solar Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: Prodhim trare " T " b/a C-20/25 1.D = 7.D = 15-20M per ura Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.7% Beton C-20/25 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim trare " T " b/a C-25/30 1.02 7058 7199 12.4 0.24 32.02 7681 7835 12.9 150 10% 90 80 1875 188 5 152 9419 70 360 430 5620 939 12.5 1875 0.5-10M per ura Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 150 10% 90 80 1875 188 5 152 70 360 3811 .13 32.3 5620 12 306 1.3 5620 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 50 2000 208 1.7% Beton C-25/30 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar 6 7 8 9 203 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 32.24 17 208 1.68/p me H.18 50 2000 1.06 1.69/p me H.167 17 208 13 0.06 1.5 1875 0.24 174 0.67/p me H.8 14 80 15 64 8792 16 9509 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 761 951 11221 1.167 12.7% Beton C-20/25 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: Prodhim trare " T " b/a C-20/25 1.

5 17 0.5 1575 0.D > 20 M per ura automobilistike Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 520 588 103.4 0.9 104 115 0.167 3480 581 12.6 150 10% 90 80 1575 158 5 128 9700 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 17251 1380 1725 20357 Shuma Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1.24 17 5767 208 208 70 520 590 16264 1301 1626 19192 13846 1108 1385 16339 54 639 Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me 1. Analize 1 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 5 6 6559 28.26 50 2000 12 430 13 14 15 10054 1.03 1 150 10% 90 80 975 98 3 80 8990 67.5 975 0.7% leke Beton C-12/15 m3 Kallep inventar m2 Mirembajtje kallepi 10% leke Solar kg Shuma: Prodhim pllaka betoni C-12/15 t 1.167 208 50 2000 1.7% Beton C-25/30 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim pllaka betoni C-12/15 t 1.72/p = 5cm m2 Sp + p op Sigurime shoqerore 16.D > 15 M per ura hekurudha Sp + p Sigurime shoqerore 16.71/p H.70/p H.02 7681 7835 10.26 4061 0.07 6509 150 10% 80 331.35 0.167 4942 825 7 8 9 208 MAKINERI MATERIAL o.Nr.051 0.73/p = 10cm m2 3812 20 3480 174 0.02 7681 7835 6.05 1.9 66.44 66 0.6 5.7% Beton C-25/30 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 12.61 121 17 10 10 0.6 410 541 43 .24 17 208 1.4 4942 174 0.0 6.

6 11 21 1409 Prodhim pllaka betoni C-16/20 t 1.Nr.55 15 17 103 115 0.74/p = 10cm 1x1m dhe 2x2m Sp + p Sigurime shoqerore 16.75 0.9 150.102 0.6 115 0.02 6509 6638.02 0.0 3813 .09 0.0 894 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1089 87 109 1285 510.167 6 149.4 285 395 32 40 466 1.5 1208 115 0.7% Beton C-12/15 Vinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Solar Shuma: Njesia 3 op leke m3 m2 leke kg PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1.167 80 208 0.75/p = 3.036 0.6m m2 Sp + p op Sigurime shoqerore 16.77 88. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% leke Beton C-16/20 m3 Kallep inventar m2 Mirembajtje kallepi 10% leke Solar kg Shuma: Prodhim blloqe betoni C-7/10 1.9 33.3 2.0 60.24 0.8 48.0 4 600 0.22 33 0.6 80 1500 1.7% Beton C-12/15 Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Solar Shuma: Prodhim pllaka betoni C-12/15 t 1.8 3.0 3.3 150 5 115 0.1 80.76/p 1x1x1m dhe 1x1x0.02 5200 5304.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 21 17 208 14 15 6509 150 10% 80 663.167 m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg MAKINERI MATERIAL o.167 12 Shuma 1208 202 12.03 6831 150 10% 80 7 805 134 12.51 150 10% 80 48 48 88.7% Beton C-7/10 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar op 7 0.6 150 10% 90 80 60 900 600.61 150 0.8 7241 8906 712 891 10509 245.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 510 0.5 25 7 1.43 7 805 13 0.4x0.0 0.22 8 9 17 174 m3 op leke m3 op m2 leke kg 10.0 40.5cm 0.24 17 208 0.0 1.0 51.

4 150 1350.8m Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 2.24 13.5 80 112. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 Prodhim blloqe betoni C-7/10 1.6 50 1500 37.167 14 15 6014 870.5x0.167 920 154 7 12.0 8 1200 0.Nr.0 10% 120.6 50 1500 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 960 0.0 6906 37.0 90 4.0 10% 135.0 87.0 90 3.03 0.7 72.6 37.75 0.4x0.75 0.5 900 208 208 1.5 1093 115 0.5 900 .02 5200 5304.9 150 10% 90 80 938 17 208 0.77/p 0.7% Beton C-7/10 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg 8 920 5 6 939 115 0.24 8 9 208 17 1074 Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 1.6 1275 115 0.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 870 0.7% leke Beton C-7/10 m3 Vibrator op Autovinc op Kallep inventar m2 Mirembajtje kallepi 10% leke Gozhde kg 3814 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 9.78/p 0.8x0.5 900 938 1530 255 12.6x0.60 cm m3 Sp + p op Sigurime shoqerore 16.02 5200 5304.24 17 208 0.75 0.8x0.6m dhe 0.4x0.05 1.167 MAKINERI MATERIAL o.6x0.0 5.0 9 1350 0.5x0.3 1530 13 Shp Fitim pl TOTALI 8% 10% 16 17 18 19 8121 650 812 9583 Shuma 50 1500 208 1.4m dhe 0.04 150 1200.7% Beton C-7/10 Vibrator Autovinc Kallep inventar Mirembajtje kallepi 10% Gozhde Solar Shuma: m3 op leke m3 op op m2 leke kg kg Prodhim blloqe betoni C-7/10 1.0 6336 8555 684 855 10095 9326 746 933 11005 1093 182 12.02 5200 5304.79/p 40 .

167 MAKINERI MATERIAL o.75 0.85/p Pergatitje detale metalike ne b/a ton Sp + p op Sigurime shoqerore 16.07 0.80/p 70 .24 32538 12 Shuma 8.22 94000 0.Nr.4 1311 115 0.2 15 96.0 285 10.167 5434 208 50 1500 208 5.03 75000 0.6 187 13 1.88 3815 .7% leke Hekur betoni ton Elektrosaldatriçe op Gazogjen op Oksigjen liter Tranxhe per llam e profile op Elektroda kg Karbit kg Hekur profil e shirit ton Llamarine d > 2 mm ton Tuba celiku ton Bulona e dado ton Shuma: 11.5 900 4100 0.72 150 10% 90 80 720 72 3 58 6156 938 8832 707 883 10422 162955 13036 16295 192287 103 35 10 90 70 3150 700 5 50 250 103 TE 1.5 12.15 20 37972 ANALIZA 14 80 938 0.8 720 0.0 6724 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 9654 772 965 11392 TEKNIKE 5200 5304 4.03 0.03 120000 7980 2000 20680 48450 2250 3600 120780 REJA Prodhim konglomerati "Fab" 18 1.51 95000 0.24 93000 22320 100 135 13500 28. rere dhe filer Sp + p Asisten 2 Impiantist 2 ton op op 0.02 37.0 200 0.86/a T/ore.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 208 17 1530 174 32538 0.07 115 174 19 1311 219 12.7% leke Beton C-7/10 m3 Vibrator op Autovinc op Kallep inventar m2 Mirembajtje kallepi 10% leke Gozhde kg Solar kg Shuma: 1.100 cm m3 Sp + p op Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Solar Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: 6 7 8 9 1785 Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 1. me granil.

2 17 20.4 .0 17 170 0.06 0.7 5 174 174 0.8 13.69 294 14 Shuma 120 78 Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore.85 1500 25.00 20. 1.650 759 699 1000 80 80 229 0.11 0.65 198 174 0.25 op Granil nga zalli i lare i thyer m3 Rere e lare ton Bitum kg Briket kg Solar kg Dru zjarri kg Shuma: MAKINERI MATERIAL o.06 0.3 2.7 1.94 0.14 28 t/km çmimi vlera 29.8 57.00 12.1 13.382 0. EMERTIMI Analize 1 2 Fadromist 1 Shofer 1 Shtese mbi page 65% Granil Rrere Filer te ndryshme Impianti Fadrom Grupi i gjeneratorit Kamion Granil 10/30 Rrere 2/5 Filer Solar Bitum Shuma: Njesia 3 op op leke m3 m3 m3 leke op op op op m3 m3 m3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.3 8.3 17 498.85 7500 127.1 0.06 43.89/1p granil zalli e rere lavatriçe Sp + p Shtese mbi page 65% 13 0.69 120 174 0.5 0.033 6 35 72 Prodhim binder me "Fab" 18 1.11 0.36 0.161 0.85 820 13.06 0.14 11.2 7.11 0.800 3716 4928 394 493 5815 237 344 3920 1800 960 9 7269 7610 609 761 8980 53.4 t/h leke/h leke/t 10.Nr.05 0.89/p T/ore.650 3816 ton op leke 911 950 70 120 75 50 1730 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 290 113 33 480 2. granil guri e rere lavatriçe ton Sp + p op Shtese mbi page 65% leke Fabrike asfaltobetoni 18T/h op Kazan 10000l op Ushqyes mekanik op Transportier L-10m op Elektropompe tymthithese 10kw op Ekskavator ne ekonomi 0.24 49.1 17 222.03 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 294 191 142 650 1415 80 90 80 3.85 3650 62.5 0.65 6 7 8 9 10 11 12 11.00 2.

325 2.77 13.00 12.29 0.11 0.11 0.69 leke 120 op op op op op op m3 m3 kg kg kg kg m3 12 53.09 0.25 Granil nga guri i thyer Rere e lare Bitum Briket Solar Dru zjarri Pluhur guri Shuma: Prodhim asfaltobetoni.00 2.06 0.37 0.69 leke 120 op 13 0.granil guri e rere lavatriçe Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike asfaltobetoni 18T/h Kazan 10000l Ushqyes mekanik Transportier L-10m Elektropompe tymthithese 10kw Ekskavator ne ekonomi 0.06 0.11 0.77 13.03 950 70 120 75 50 1730 53.325 2.06 0.00 22.4 238 347 3120 1800 960 9 6474 7102 568 710 8380 186 337 5440 1980 960 9 132 9044 9384 751 938 11073 120 78 0.32 8.8 57.03 11 950 70 120 75 50 1730 174 0.32 8. "Fab" 18 1.2 3817 .granil zalli e rere lavatriçe Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike asfaltobetoni 18T/h Njesia 3 op op op op op op m3 m3 kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 MAKINERI MATERIAL o. EMERTIMI Analize 1 2 Fabrike asfaltobetoni 18T/h Kazan 10000l Ushqyes mekanik Transportier L-10m Elektropompe tymthithese 10kw Ekskavator ne ekonomi 0.25 39.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.06 950 53.00 20.25 Granil nga zalli i lare i thyer Rere e lare Bitum Briket Solar Dru zjarri Shuma: Prodhim asfaltobetoni.00 12.65 485 ton op 0.4 1500 120 78 0.93/p T/ore.65 0.75 57. "Fab" 18 1.09 Shuma 143 650 1415 80 90 80 3.11 0.11 0.00 2.2 7.93/1p T/ore.650 16 Shp pl 8% 17 14 142 198 ton op 0.11 0.2 7.Nr.09 174 0.06 0.24 68.650 Fitim TOTALI 10% 18 15 19 650 1415 80 90 80 3.

50 22.325 2.11 0. me saldim 220 KV Sp + p 5 MAKINERI MATERIAL o.25 Granil nga guri i thyer Rere e lare Bitum Briket Solar Dru zjarri Pluhur guri Shuma: Pergatitje shtylla metalike 1.8 57.5 14 1 10 68 14 Shuma 8700 1453 10153 ton op 12 7.06 0. EMERTIMI Analize 1 2 Kazan 10000l Ushqyes mekanik Transportier L-10m Elektropompe tymthithese 10kw Ekskavator ne ekonomi 0.1 1.09 Shuma: Pergatitje shtylla metalike 1.00 12. me saldim 35-110 KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 13 15 650 1415 80 90 80 3.8 1.5 70 90 90 50 50 60 140 150 70 180 2070 50 50 48 154 225 900 118 3 0.Nr.00 2.94/p T/larte.24 57.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Tokmak elektrik Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Hekur pllake Hekur betoni Bullona e dadi deri 20cm Elektroda Karbit Oksigjen Njesia 3 op op op op op m3 m3 kg kg kg kg m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 3818 6 7 8 9 10 0.09 0.1 30 16 8550 Shp pl 8% 17 684 Fitim TOTALI 10% 18 19 855 10090 114842 9187 11484 135513 153 1 2 23 1 1 0.11 0.4 1500 188 341 4600 1980 960 9 132 8210 143 5.03 11 70 120 75 50 1730 198 ton op leke ton op op op op op op op op kg kg kg kg kg kg liter 50 8700 174 0.11 0.95/p T/larte.77 13.32 8.65 0.29 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 174 11832 153 2847 94 95 93 120 285 200 135 84600 11210 279 60 3990 200 1350 101689 .

9 1.167 6 1976 7 5.5 0.5 1 12 94 84882 95 11115 92 92 120 6000 285 1282.5 200 200 135 1620 3819 139771 .6 11 1.96/p T/larte.3 2 13808 ton op leke ton op op op op op op op op op kg kg kg kg kg kg liter MAKINERI MATERIAL o.2 4 70 90 90 50 50 60 140 150 80 70 324 54 550 75 36 406 180 320 903 117 1 50 4.Nr.167 2092 5.3 2 2.6 0.1 8 9 30 10 11 12 13 70 90 90 50 50 60 140 150 72 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 153 3192 94 95 92 120 250 200 135 83190 12825 92 120 3250 200 1620 101297 118450 9476 11845 174 12528 0. me bulona 220 KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 2.5 7 15 4 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 153 1 3.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Tokmak elektrik Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Hekur pllake Hekur betoni Bullona e dadi deri 20cm Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: Pergatitje shtylla metalike 1. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Tokmak elektrik Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Pjale + prese mekanike Hekur profil Hekur pllake Hekur betoni Bullona e dadi deri 20cm Elektroda Karbit Oksigjen Njesia 3 leke ton op op op op op op op op kg kg kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 11832 5 0.1 30 19 105 630 1350 200 165 120 322 300 885 135 1 1 13 1 12 12528 14 Shuma 153 1.

7 2437 150 50 208 30 153 3 2.167 16 122821 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 9826 12282 19 144929 1.5 17 3 3 21 0.167 153 12 13 2015 12.53 106033 Shuma 2088 349 2437 ton op leke ton op op op op op op op op MAKINERI MATERIAL o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 105192 14620 Bazamente b/a per shtylla 97-98 metalike T L Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Te ndryshme mbi materisle Shuma: Njesia 3 leke m3 op leke m3 op op m2 kg m2 Kundrapesha b/a per shtylla 1.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Prese mekanike Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " op 70 90 90 50 50 80 140 150 210 225 1530 150 150 1680 126 150 .24 91 14 15 0.80% 841. per linja 04-10 KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.16/20 Vinc cjap 5 ton Vibrator thellesie Kallep inventar Solar Skele inventar Shuma: Pergatitje traversa metalike TU 1.7% Beton C .10 KV = T M 174 15834 0.7% Beton C .5 2 150 80 50 1050 120 100 8238 120 35 155 11038 883 1104 13025 14729 1178 1473 17381 2088 349 17 208 0.1 1.O 15834 150 50 208 12.9 1 6831 6968 13 2 17.5 150 80 163 1950 160 2852 11930 T U = 04 .16/20 Vinc cjap 5 ton Vibrator thellesie Kallep inventar Solar Detale metalike Shuma: m3 op leke m3 op op m2 kg kg 3820 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2088 174 0.24 17 208 0.02 120 35 155 V.8 0.5 KV & 6 .167 2644 5.99/p metalike T L Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 0.02 6831 6968 7 1.7 12 2088 174 0.101/p dhe TM.Nr.

p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 153 12 13 816 204 20 1 10 4221 30 Fitim TOTALI 10% 18 15 76704 19380 5700 200 1350 103334 19 126186 10095 12619 148900 84412 11590 5700 200 1350 103252 122523 9802 12252 144577 153 5 3 15 4 1 2 1 1 70 90 90 50 50 80 140 150 350 270 1350 200 50 160 140 150 898 122 20 1 10 16448 66 16 Shp pl 8% 17 174 14094 0.1 11484 14 94 95 285 200 135 Shuma 153 94 95 285 200 135 2670 174 11484 0.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil 5 ton op leke ton op op op op op op op kg 81 14094 MAKINERI MATERIAL o.101/1 per linja 35 e 110 KV ton Sp + p op Sigurime shoqerore 16.1 30 153 1 2 23 1 1 1 1. 1.Nr.167 1918 5.167 2354 5.7% leke Te ndryshme ton Aparat gazogjeni op Trapano elektrike op Saldatrice 24 kw e 500A op Tranxhe e kombinuar op Tranxhe llamarine 19 mm op Prese mekanike op Vinc ure 5 T me manovrator op Vinc kulle 4-6 T me " op Hekur profil kg Hekur pllake kg Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Shuma: Pergatitje konstruksion metalik 1.101/2 per N/st 35 e 110 KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 70 90 90 50 50 140 150 70 180 2070 50 50 140 225 918 94 86292 3821 . EMERTIMI Analize 1 2 Hekur profil Hekur pllake Elektroda Karbit Oksigjen Njesia 3 kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 Shuma: 6 7 8 9 18478 Pergatitje traversa metalike T L.

Nr.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Hekur pllake Hekur betoni Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: Pergatitje konstruksion metalik 1.8 0.101/4 per antena radio-televizori Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Hekur pllake Hekur betoni Elektroda Karbit Oksigjen Njesia 3 kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 Shuma: Pergatitje konstruksion metalik 1.9 70 90 90 50 50 60 140 70 180 2070 50 50 48 126 94 95 92 285 200 135 .167 5899 5.101/3 per N/st 220 KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 35322 14 95 92 285 200 135 Shuma 174 13746 0.167 2296 16042 ton op leke ton op op op op op op op MAKINERI MATERIAL o.1 30 153 1 2 23 1 1 0.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Tokmak elektrik Vinc ure 5 T me manovrator 3822 5 6 7 8 9 13402 ton op leke ton op op op op op op op kg kg kg kg kg liter 79 13746 10 11 153 12 13 82 21 20 1 10 5.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 153 2785 174 35322 0.1 2785 30 70 90 90 50 50 140 150 Fitim TOTALI 10% 18 15 7790 1932 5700 200 1350 103264 19 119604 9568 11960 141133 86292 9690 92 5700 200 1350 103324 122304 9784 12230 144318 70 180 2070 50 50 140 225 918 102 1 20 1 10 203 16 Shp pl 8% 17 153 1 2 23 1 1 1 1.

Nr.5 27 3 1.1 30 153 6 15 58 2 2 4 1.7 24708 14 Shuma 174 15660 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 153 94 95 285 200 135 2986 174 24708 0.5 14 1 10 41221 ton op leke ton op op op op op kg kg kg kg liter MAKINERI MATERIAL o.5 70 90 90 50 50 140 150 420 1350 5220 100 100 560 225 815 94 76610 3823 .167 4126 5.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Hekur pllake Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: Pergatitje konstruksion metalik 1.1 30 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 84600 11210 276 60 3990 200 1350 101686 145879 11670 14588 172137 87420 8550 8550 5000 3375 112895 134309 10745 13431 158485 153 70 90 50 140 150 105 2430 150 196 105 930 90 30 25 25 142 94 95 92 120 285 200 135 2819 1.101/6 per shtylla teleferiku Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2615 18275 ton op leke ton op op op op op op op kg 10 1. EMERTIMI Analize 1 2 Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Hekur pllake Hekur betoni Bulona e dadi Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: Pergatitje konstruksion metalik 1.5 900 118 3 0.101/5 per centina tunelesh Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Trapano elektrike Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe e kombinuar Tranxhe llamarine 19 mm Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Hekur profil Njesia 3 op kg kg kg kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 11 150 90 15660 153 12 225 13 5.4 0.

3 20 20 400 2.7% Transport te ndryshme Mulli me cekic Argjile Dru zjarri Shuma: m3 op leke ton op m3 m3 3824 7 8 9 28834 Pergatitje konstruksion tuba 1.2 20 204 1. EMERTIMI Analize 1 2 Hekur pllake Elektroda Karbit Oksigjen Njesia 3 kg kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma: ton op leke ton op op op op op kg kg kg kg kg liter Prodhim argjile per betonet e 187/1p diafragmes neH/Centrale Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 50 51 150 81 231 4849 388 485 5722 .7% Transport te ndryshme Forxhe kovaci 6 77 13398 10 11 153 12 13 205 21 1 10 5.0 0.Nr.167 2237 15635 ton op leke ton op MAKINERI MATERIAL o.167 3778 10.4 1250 3000 1 150.167 153 TOTALI 10% 18 15 19475 5985 200 1350 103620 19 140582 11247 14058 165887 96 95 120 285 200 135 92544 4750 720 5700 200 1350 105264 2480 123532 9883 12353 145768 1044 174.7% Te ndryshme Aparat gazogjeni Saldatrice 24 kw e 500A Tranxhe llamarine 19 mm Vinc ure 5 T me manovrator Vinc kulle 4-6 T me " Tuba celiku Hekur pllake Bulona e dadi Elektroda Karbit Oksigjen Shuma: Prodhim ankera me hekur Ø te 188/p zakonshem Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 400 3000 174 22620 0.101/7 celiku per ngritje shtyllash Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 2700 1218 130 Fitim 70 2070 50 140 150 964 50 6 20 1 10 22620 16 Shp pl 8% 17 153 1 23 1 1 1 6 1044 14 95 285 200 135 Shuma 174 13398 0.1 7975 30 70 90 50 140 150 174 0.

25 218 Shuma 174 22620 0. bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian.19 95000 1. por sipas klasave.29 0.7% Transport te ndryshme Forxhe kovaci Eshke kovaci Hekur betoni Ø Hekur per pykat (llamarine) Shuma: Prodhim asfaltobetoni me ngjyre.00 0.83 90000 0. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.11 0.167 204 51 218 36 0. "Fab" 8-10T/ore.22 0.11 0.2009.167 3778 26398 ton op leke op op op op op op m3 m3 kg kg kg m3 MAKINERI MATERIAL o.00 25.02 50 51 50 90 0. që paguhen nga punëdhënësi.700.07 500 70 120 75 50 1730 56 16 27 17 6 116 0.91/2p rere guri Sp + p Shtese mbi page 65% Fabrike asfaltobetoni 8-10T/h Kazan 10000l Ushqyes mekanik Transportier L-10m Elektropompe tymthithese 10kw Ekskavator ne ekonomi 0.09 254 236 1100 1500 98 80 100 1500 319 362 5635 1760 2500 134 10709 11199 896 1120 Shenime teknike: 1.06.25 Granil nga guri i thyer Rere guri Bitum Briket Boje cimentito ( ngjyra ) Pluhur guri Shuma: Njesia 3 kg ton ton op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 26398 ton op leke ton op kg ton ton 130 22620 10 11 204 12 13 14 50 90 0. janë marrë 16. 3.7% në zbatim të VKM Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 174 0.2 20 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 4500 76360 18050 98910 19 125563 10045 12556 148164 4500 74700 18050 97250 123903 9912 12390 146205 204 1.22 0. EMERTIMI Analize 1 2 Eshke kovaci Hekur betoni Ø Hekur per pykat (llamarine) Shuma: Prodhim ankera me hekur Ø 188/1 periodik Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3825 13214 . datë 18.19 95000 51 10. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore.50 22. SSH-EN 206. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave.22 0.granil e 1.83 92000 0. 2.Nr.24 57.

ekskavator me zinxhir 0.30 2.2012 MANUALI 2 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE NR.shkarkimi ne toke Germim themele e plinta b~2m.25m3 shkarkim auto Germim themele e plinta b~2m. h = 3 m Germim e mbushje per kanale kategoria III.28/a 2.20 2.rrafshim.25m3.25m3.rrafshim. kategoria III Hedhje.29 2. kategoria IV Perforcim germimi me lende ndertimi Germim themele e plinta b>2m. ekskavator me zinxhir 1.shkarkimi ne toke Germim themele e plinta b>2m.25m3 shkarkim toke Germim themele e plinta b>2m. h = 1. ekskavator me goma.0 m3. ekskavator me zinxhir 0.5m3.25m3.28 2.5 m Germim e mbushje per kanale kategoria IV.mbushje dheu.26 2.shkarkimi ne toke Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik 3826 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 497 725 557 1047 624 510 993 168 228 268 116 128 107 116 99 109 121 133 55 60 66 72 42 20 Shpenzime te pergjithshme 8% 40 58 45 84 50 41 79 13 18 21 9 10 9 9 8 9 10 11 4 5 5 6 3 2 Fitimi TOTALI 10% 50 72 56 105 62 51 99 17 23 27 12 13 11 12 10 11 12 13 5 6 7 7 4 2 586 855 657 1235 736 602 1172 198 269 316 137 151 127 137 116 129 143 157 64 71 78 85 50 24 . ekskavator me goma. kategoria IV Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele.shkarkimi ne auto Germim themele e plinta b~2m. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI MANUALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2.5m3.1/a 2.30/a 2.25 2. ekskavator me zinxhir 0.shkarkimi ne auto Germim themele e plinta b>2m.5/a 2.27/a 2. kova 0.5m Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele. h = 1.mbushje dheu.27 2.MPPT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT Maj .25m3.5m3. ekskavator me zinxhir 0. kova 0. kategoria III Germim e transport dheu me k d 10 m.25m3 shkarkim toke Germim themele e plinta b~2m.25/a 2. NR.shkarkimi ne auto Germim themele e plinta b~2m.shkarkimi ne auto Germim themele e plinta b>2m. kova 0. ekskavator me zinxhir 0.19 2.5 m Hedhje.6 2. ekskavator me zinxhir 0.5m Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele.25m3 shkarkim auto Germim themele e plinta b>2m. h = 1.shkarkimi ne toke Germim themele e plinta b>2m. ekskavator me zinxhir 0.5m3.31 2.15 2. ekskavator me goma.19/a 2. h = 1.26/a 2.1 2. ekskavator me zinxhir 0.5 2.shkarkimi ne toke Germim themele e plinta b~2m. ekskavator me goma. kova 0.29/a 2.36 PUNIME DHEU Germim e transport dheu me kd 10 m.15/a 2.

0 km Transport mbetje ndertimi.37/1b 2. dheu me auto deri 3. dheu me auto deri 5.37/3b 2.88 2.66/2 2.52/2 2.0 km 1 2 3 4 2.37/4b 2.89 2.0 km Transport mbetje ndertimi.54/2 PUNIME MURATURE Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15 Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 2. dheu me auto deri 10.0 km Transport mbetje ndertimi.52/1 2.64/1 2. dheu me auto deri 9.70/2 2. dheu me auto deri 7.68 2. deri 12m.37/2b 2.48/an 2.0 km Transport mbetje ndertimi. dheu me auto deri 8.37/3a 2.54/1 2.0 km Transport mbetje ndertimi.37/5a Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir Transport mbetje ndertim.37/2a 2.69 2.64/2 2.65/1 2.0 km m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 780 1974 90 162 216 252 270 62 158 7 13 17 20 22 78 197 9 16 22 25 27 920 2329 106 191 255 297 319 m3 m3 m3 m3 m3 297 315 324 348 360 24 25 26 28 29 30 32 32 35 36 350 372 382 411 425 m3 m3 m3 m3 3876 4236 5744 6145 310 339 460 492 388 424 574 614 4573 4999 6778 7251 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 5945 6825 11431 11546 11438 12175 13351 14491 20793 10776 8066 8165 10868 476 546 915 924 915 974 1068 1159 1663 862 645 653 869 595 683 1143 1155 1144 1218 1335 1449 2079 1078 807 817 1087 7015 8054 13489 13624 13497 14367 15754 17100 24536 12716 9518 9635 12825 ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU 1 2 3 4 5 2.37/1a 2.71/1 2. llaç perzier M 25 Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15 Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25 Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15 GURI 3827 . dheu me auto deri 2.0 km Transport mbetje ndertimi. dheu me auto deri 1.71/2 2.47/an 2.73 PUNIME MURATURE TULLE Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15 Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25 Mur me tulla te plota zak.37/4a 2.65/2 2. dheu me auto deri 4.0 km Transport mbetje ndertimi.0 km Transport mbetje ndertimi.37/5b Transport mbetje ndertimi.25 26 27 28 29 30 31 2. dheu me auto deri 6.

llaç perzier M15 Mur me tulle me 6 vrima.117/1 9 2. polisterol t=10+10 cm. qemere ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME 1 2.110/2 3 2. h ~ 4 m Kollona b/a monolite C .131/1 17 2. t=10cm. δ=15kg/m3 5 MW16d15 Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm.16/20 Trare themeli monolit b/a C .93 2.83 2.119/1 11 2. h ~ 8 m Trare e arkitrare b/a C .108/b Mur me fibran eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil 3 MDW20e10 Panel dopio per mure betoni t=20cm.74 2.90 2.12/15 Mure betoni C .118/1 10 2.16/20 Kollona b/a monolite C . t=10cm.16/20.114/1 7 2.132/1 PUNIME BETONI DHE B/A Themel e xokol betoni C . h~3m. C 16/20.108/3 Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa. δ=15kg/m3 6 2.112/2 5 2.12/15 Qemere betoni C . h ~ 4 m Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20.16/20.129/1 15 2. t=11~20cm.15 16 17 18 19 20 21 22 2. h~3m. densitet = 30kg/m3 4 MW12d15 Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm.108/c Ndertim mure betopani 7 2.126 14 2.91 2.94 Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15 Mur me tulle me 4 vrima. t=10cm.121/1 12 2.116/1 8 2.12/15 Mure buto betoni C . h ~ 4 m Brez b/a C 16/20. h ~ 8 m Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima. Hd = 6m. C 16/20. h~3m. llaç perzier M15 Mur me tulle me 8 vrima.109/2 2 2.125 13 2.108/a Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa 2 2.130/1 16 2.86 2.12/15 Themel e xokol butobetoni C .111/2 4 2. trashesi 25cm C 12/15 Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima.113 6 2.16/20. Hd = 6m. t=12cm. trashesi 25cm C 15/20 Mure b/a t = 11 ~ 20 cm. h ~ 4 m Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20. h ~ 4 m Mure b/a t = 21 ~ 30 cm.12/15 Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C . llaç perzier M15 Mur me tulla te veçanta. kunder lageshtires 1 2. h~4 m 3828 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 11852 11421 10832 8461 19364 19041 14290 21986 948 914 867 677 1549 1523 1143 1759 1185 1142 1083 846 1936 1904 1429 2199 13986 13476 12782 9984 22850 22468 16862 25943 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1452 2832 15842 8383 8663 2161 1843 116 227 1267 671 693 173 147 145 283 1584 838 866 216 184 1714 3342 18694 9892 10223 2550 2175 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 8431 7842 9684 8643 12615 8340 11069 13371 13819 14202 11601 2622 2673 14097 11641 22052 17648 674 627 775 691 1009 667 886 1070 1105 1136 928 210 214 1128 931 1764 1412 843 784 968 864 1261 834 1107 1337 1382 1420 1160 262 267 1410 1164 2205 1765 9948 9253 11427 10199 14886 9841 13062 15778 16306 16758 13689 3094 3154 16635 13736 26022 20825 . oxhak deri 50 m Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m Mure me tulla shamot h ~ 4 m Mure me tulla shamot.84 2.

h=16cm. me 2 e 7 vrima FV Soleta b/a paranderura.119/1a Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m 7 2.125/1a Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm. h=23cm. h~4 m Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20.262/4b Pllake themeli. C 25/30.122/1a Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm.158 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20. trare e bazamente b/a C 20/25 2 2. me 2 e 3 vrima FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20 FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20 Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima. C 25/30. h=11cm.10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm Konstruksione metalike te perbera Konstruksione metalike te thjeshta BETONI 2.138 2.182 DHE 2.137 2. trare e bazamente b/a C 25/30 3 2.167 2.154 2. h = 16 cm. t=21~30cm.149/1 2. h = 25 cm.117/1a Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m 5 2. C 25/30. h ~ 4m 8 2.134/1 2.166 2. C 16/20 Soleta te plota b/a C 16/20 ANALIZA TE REJA PER PUNIME BETONI 1 2.135/1 2.152 2.181 2.157 2.125 Soleta "TIPO" Maqedonase Hd = 6m.156 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm. t = 21 ~ 30 cm Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20 Freskore hiperbol b/a C 16/20 Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale FV Soleta b/a paranderura. trashesi 25cm C 16/20 10 2.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2. h~6m 9 2.136/1 2. h ~ 4m C 20/25 4 2. me 2 e 5 vrima FV Soleta b/a paranderura.195 PUNIME H/IZOLIMI Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum DHE m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 14863 26297 20135 15733 16272 21141 8167 1294 1356 1426 2462 2501 1616 2475 11964 1189 2104 1611 1259 1302 1691 653 104 108 114 197 200 129 198 957 1486 2630 2014 1573 1627 2114 817 129 136 143 246 250 162 247 1196 17538 31031 23760 18565 19201 24946 9637 1527 1600 1683 2905 2952 1907 2920 14117 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 8519 8621 12286 15960 16164 14294 14064 2072 2717 1065 681 690 983 1277 1293 1144 1125 166 217 85 852 862 1229 1596 1616 1429 1406 207 272 107 10052 10172 14498 18833 19074 16867 16596 2444 3206 1257 ton ton ton ton 122087 99093 87596 83996 9767 7927 7008 6720 12209 9909 8760 8400 144063 116930 103363 99115 m2 417 33 42 492 B/A ÇATIE 3829 .156/2 2.157/1 2.133/1 2. t = 10 cm Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20. C 16/20 Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima.262/4a Pllake themeli.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m 6 2.153 2. t = 11 ~ 20 cm Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20.200/1 Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol cilesi e I-re 1 2 3 4 1 PUNIME HEKUR F V hekur betoni periodik Ø 6 .

209 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.196 2.198 2.197 2.206 2.196/c 2.212/b 2.0mm Hidroizolim me nje shtrese mapej Hidroizolim me dy shtresa mapej Mbulim çatie me tjegulla betonike Mbulim çatie me panele sanduich Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Lyerje betoni me hyperdesimo m2 ml ml ml ml cope m2 m2 m2 m2 m2 m2 1861 297 378 2130 2426 2732 593 1150 976 2204 3852 2556 149 24 30 170 194 219 47 92 78 176 308 205 186 30 38 213 243 273 59 115 98 220 385 256 2196 351 446 2513 2863 3224 700 1357 1152 2601 4545 3017 2.258 2.219 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama Shtrese lluster cimento 1:2.262/3 2.8 mm Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120 Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.256/a 2.262 2.261 2.209/a 2.256/b 2.196/b 2. tjegulla marseleze m2 m2 m2 m2 m2 cope ml ml m2 m2 972 1791 2619 322 1311 896 620 727 3471 2694 78 143 210 26 105 72 50 58 278 216 97 179 262 32 131 90 62 73 347 269 1147 2113 3091 379 1547 1057 731 857 4096 3179 2.212 2.262/1 2.267/a PUNIME SHTRESASH Nenshtrese zhavori Shtrese rere Shtrese betoni C 6/10 Shtrese betoni C 7/10 Shtrese betoni C 12/15 Shtrese betoni C 16/20 Shtrese lluster çimento 1:2 Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 1041 1378 7096 7512 8136 8448 308 1151 1253 4685 83 110 568 601 651 676 25 92 100 375 104 138 710 751 814 845 31 115 125 469 1229 1626 8374 8865 9601 9969 363 1358 1479 5528 3830 .203 2.212/a 2.218 2.264 2.266/1 2.206/b 2. mbuluar. t = 20 mm Veshje korrnize llamarine xingat Kasete shkarkimi me llamarine xingat Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm Çati vendi zakonshme HD~8m.200 2.266 2.237/a ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE Veshje korrnize llamarine bakri t = 0.209/b 2.203/a 2.262/4 2. mbuluar me tjegulla vendi Çati vendi zakonshme HD~8m.239/a 2.

273/1a 2.267/1 2.2 532.273 2.5cm Shtrese derrasa FM 4.273/3 2.6 231.7 2717 7480 8075 11651 11948 12246 12843 13140 5453 6407 5274 4598 5679 184 2729 6286 SHTRESASH 3831 .272 2.267/a 2.288 2.287/1 2.258/2 2.0cm Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave Shtrese rere ne teritorin e ndertesave Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit Trotuar me lluster cimento.273/2a 2.258/2 2.268 2.5 185.268/a 2.423/a 2.273/4 2.261 2.289 2.273/2 2.276 2.273/2b 2.273/6 2.267/b 2.290 2.273/5 2.273/2a 2.287 2.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2.2 230 634 684 987 1013 1038 1088 1114 462 543 447 390 481 15.0 426.271 2.291 Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm Shkalle montazhi granili me boje Shkalle montazhi mermeri Shtrese parketi Shtrese derrasa FM 2.273/1 2. pa borduren e betonit Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.273 ANALIZA TE REJA PER PUNIME Shtrese me pllaka porcelanat importi Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO" Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA" Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE" Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE" Shtrese pllaka qelqi 15x15 Shtrese pllaka antiacide Shtrese avullizoluese gjeotekstil Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese pllaka mermeri graniti m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml ml 1970 4300 4504 5048 1836 2290 824 694 1401 4071 3763 4679 3761 1008 1841 1019 804 564 158 344 360 404 147 183 66 56 112 326 301 374 301 81 147 82 64 45 197 430 450 505 184 229 82 69 140 407 376 468 376 101 184 102 80 56 2324 5074 5314 5957 2166 2702 973 819 1653 4804 4440 5521 4438 1190 2173 1203 949 666 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2303 6339 6843 9874 10126 10378 10884 11136 4621 5430 4470 3896 4813 156 2312 5327 184 507 547 790 810 830 871 891 370 434 358 312 385 12.273/1 2.279 2.286 2.282 2.

me krah Suva solete h ~ 4 m me drejtues. me pompe Suva solete h > 4 m me drejtues.328 2.0 4807 5405 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. me krah Suva solete h > 4 m me drejtues.355 2.335 2.303/1 2.295 2. llaç perzier M 25 Suva brenda mur tulle h~4m me pompe.326 2.355/b 2.4 407.343 PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PLLAKA Veshje brenda me pllake mermeri Veshje me pllake majolike Patinim muri allçi (stuko) Patinim tavani allçi (stuko) Patinim muri me stuko Veneciane Patinim tavani me stuko Veneciane Veshje fasade me pllaka qeramike importi Veshje fasade me pllaka mermeri Veshje fasade me pllaka guri Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m Suva xokoli me granil e çimento te bardhe Suva fasade me granil e çimento te bardhe.314 2. llaç perzier M 25 Suva brenda mur guri h~4m me pompe.314/1 2.4 458.310/1 2.325 2. h = 10 cm Plintuse mermeri h = 10cm m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml ml ml 335 1586 779 878 463 622 545 328 597 428 820 521 244 313 383 27 127 62 70 37 50 44 26 48 34 66 42 19 25 31 33 159 78 88 46 62 55 33 60 43 82 52 24 31 38 395 1872 919 1036 547 734 644 387 705 505 968 614 287 369 452 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2.276 2.330/1 2. h ~ 8 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 3197 1720 192 266 624 707 3050 4185 3205 657 699 759 809 963 1289 256 138 15 21 50 57 244 335 256 53 56 61 65 77 103 320 172 19 27 62 71 305 419 320 66 70 76 81 96 129 3773 2030 227 314 736 834 3599 4939 3781 776 825 895 954 1137 1521 3832 .268a Shtrese parketi laminat Shkalle mermer graniti m2 m2 4074 4580 325.340 2.9 366.331 2.334 2.324/2 PUNIME TAVANI E SUVATIMI Trare tavani te sharruar Tavan rrjete teli + suva Suva solete h ~ 4 m me drejtues.355/a 2.300/1 2.303 2.324a 2. me pompe Suva brenda mur tulle h~4m me krah.312/1 2.300 2.292 2.17 18 2.324/b 2. llaç perzier M 25 Suva brenda mur guri h~4m me krah.330 2.328/1 2.312 2.332 2. llaç perzier M 25 Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25 Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25 Plintuse pllake grez Plintuse grez importi.310 2.

308/a 2. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1352 906 1907 517 1122 1185 5902 4984 108 72 153 41 90 95 472 399 135 91 191 52 112 119 590 498 1595 1069 2251 610 1324 1399 6964 5881 ANALIZA TE REJA PER PUNIME Suvatim me grafiato h > 4 m Tavan me kartonxhes Veshje fasade me alukoband Veshje fasade me pllake terakote Veshje fasade me mermer travetin Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Tavan i varur plastik Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 875 2531 7507 3956 5004 1695 848 5045 4040 9297 70 202.V Vetrato druri F.371/1 4 3.345 2.352 2.5 84.346 2.V dritare druri kase bylme. Dritare d/alumini dyfish xham.5 404.6 316. h > 8 m Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.375 8 2.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme F.8 504.350 2. F.371/2 5 2.6 67.6 323.6 500.375/a 10 2.V dritare druri kase binar.V dritare metalike 18 kg/m2 Dritare d/alumini tek xham.7 1032 2986 8859 4668 5905 2000 1001 5953 4767 10970 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 8100 8588 10215 9661 6324 4118 7955 8044 8955 13661 13742 8911 7180 8627 648 687 817 773 506 329 636 644 716 1093 1099 713 574 690 810 859 1022 966 632 412 795 804 895 1366 1374 891 718 863 9558 10134 12054 11400 7462 4860 9386 9492 10566 16120 16215 10515 8472 10179 TAVANI E VESHJE PUNIME DYER DHE DRITARE F.5 400.me mbushje d/a. kase derrase. Dritare d/alumini pa xham. lartesi mbi 8 m Suva fasade me teranove çimento te bardhe.395/a 12 2.358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. teke xham F.7 395.388 Suva fasade me granil e çimento te bardhe.375/a 9 2. 1/2 xham 3833 . Dyer d/alumini tek xham.16 17 18 19 20 21 22 23 2.297/c An An An 1 3.8 87 253.371 3 3.4 169.4 135.4 600. h ~ 8 m Suva fasade me granil e çimento te zakonshme.V dyer druri Dyer druri zemer derrase. Dere d/alumini pa xham.370 2 3.352 2.348 2.373 6 2. lartesi mbi 8 m Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco Suva fasade me granil e çimento te zakonshme.V Dritare druri dopio xham kase binari F.395 11 2.395/a 13 2.9 403.358 2.0 929.me mbushje d/a. Dyer d/alumini dopio xham.374 7 3.2 743.297/b 2. teke xham F.383 14 2.297/a An An An 2.1 750.

411 2.394/a Grila d/alumini me role per dritare. 2.410 2. 2.405 2.401 2. 2.413 2.388/1 V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara 1 2 3 4 5 6 7 2.406 2.400 2.412 2.75 kg/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANALIZA TE REJA PER PUNIME 2. 2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.383/1 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. 2.403 2.15 2.404/1 2.414 PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE Patinim granili si mermer artistik Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje Pllake b/a granili mbi parapet tarace Pllake b/a granili mbi mure rrethues Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano F.408 2.373/1 F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham 2.395/1 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham 2.390/1 F.404/1 PUNIME Sherbetisje e bojatisje me gelqere Boje vaji siperfaqe druri Boje vaji siperfaqe metalik Boje vaji siperfaqe metalik.402 2.394/a Grila d/alumini me kanate per dritare.373 Vetrato xhami i temperuar 2.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ 3834 m2 4982 399 498 5879 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 11700 10244 13206 18162 16102 19152 37497 12769 19155 9012 12065 936 820 1057 1453 1288 1532 3000 1022 1532 721 965 1170 1024 1321 1816 1610 1915 3750 1277 1915 901 1207 13805 12088 15584 21431 19000 22600 44246 15068 22602 10634 14237 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 39 183 392 297 134 162 307 3 15 31 24 11 13 25 4 18 39 30 13 16 31 46 216 463 350 158 191 363 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ton ton ton 697 1540 2090 1723 1570 3451 3305 2198 152585 127571 144530 56 123 167 138 126 276 264 176 12207 10206 11562 70 154 209 172 157 345 331 220 15259 12757 14453 822 1817 2466 2033 1853 4073 3900 2594 180051 150533 170545 DYER DHE DRITARE BOJATISJE .409 2.407 2.375/1 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham 2.399 2.383/2 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te. 2.404 2.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.386/2 Dyer te blinduara importi. rezervuare Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar Boje hidroplastike Boje hidroplastike importi cilesi e I-re 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare F.

426/1 2.425/3 2.426/2 2.422 2.427 2.425/2 2.420 2. h=80-90cm Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato.428 2.444 2.429 2.426/5 2.422 2.426 2.410/a 2.439/1 2.425/1 2.themele Kallepe per kollona b/a Kallepe per mure b/a 3835 .440 2.418 2.431 2.410 2.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2.421 2.426/6 2. h=30-50cm ANALIZA TE REJA PER F.425 2.439 2.441 2.426/4 2.5m Skele metalike me tubo tavani ~ 4m Skele metalike me tubo tavani ~ 8m Skele metalike me tubo fasade ~8m Skele metalike me tubo fasade > 12m Panele metalike per skele Panele derrase per skele Kambaleca metalike Kallepe per plinta.448 Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative Prishje mur tulle pa pastrim Prishje mur tulle me pastrim Prishje mur blloqe betoni Prishje shtresa betoni Prishje soleta b/a Prishje mure betoni Prishje mure beton/arme Prishje kollona.431 2.410/b 1 An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.426/3 2. trare b/a Parmak me lende druri Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket Pergatitje e vendosje lende e sharruar Termoizolim muri 10 cm me piaterme Termoizolim tavani 20 cm me piaterme Grope septike me V = 6 m3 Grope septike me V = 8 m3 Grope septike me V = 12 m3 Grope septike me V = 16 m3 Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato.V porte metalike dekorative rreshqitese PUNIME m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m2 cope cope cope cope ml ml 1414 295 832 443 2523 3449 2188 3691 4724 1531 23826 34826 4046 5672 241930 303196 370857 406924 5333 2943 113 24 67 35 202 276 175 295 378 122 1906 2786 324 454 19354 24256 29669 32554 427 235 141 30 83 44 252 345 219 369 472 153 2383 3483 405 567 24193 30320 37086 40692 533 294 1668 348 982 523 2977 4070 2581 4355 5574 1806 28115 41095 4775 6693 285478 357772 437611 480170 6293 3473 m2 4522 362 452 5336 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 cope m2 m2 m2 94 109 194 95 121 2737 1380 1297 325 652 412 8 9 16 8 10 219 110 104 26 52 33 9 11 19 9 12 274 138 130 33 65 41 111 129 229 112 143 3229 1628 1531 384 770 486 TE NDRYSHME PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI Skele metalike h=1.426/7 2.

V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm F.V percjelles PPV.V Portollampa normale 10 A F.450 2.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 F.V Kutiderivacioni plastike F.487/a F.490/e 1 2 ANALIZA TE REJA PER PUNIME 2.487 2.12 13 2.V percjelles PPV.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm F.481/5 2.V kuader ndriçimi F.V percjelles PV-500 Ø 2.themele m2 Kallepe per kollona b/a m2 Kallepe per mure b/a m2 Kallepe per trare b/a m2 Kallepe per soleta b/a m2 14 15 16 17 18 2. Ø 2 x 1.481 2.448 2. Kallepe per plinta.454 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 480 480/1 480/2 480/3 480/4 480/5 2.V percjelles PV-500 Ø 1.486 2.481/2 2.441 2.481/4 2. sepse per punimet e betonit dhe b/a eshte dhene ne pagen orare.490 2.489 2.V Automat sekondar me 4 vende F. Kallepe jane pa cmimin sp+p.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim F.485 2.O.V Siguresa ~ 25 A F.481/1 2.5 mm2 F. Ø 2 x 1 mm2 F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm F.V kuti suport pllaket 4 modular PUNIME F.5 mm2 F.481/3 2.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 F.482/1 2.5 mm2 F.482 2.483 2.487/b F.V Çelesa e priza 10 A F.V kuti suport pllaket 2 modular 2.490/a 2.444 2.450 2.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm F.V Automat kryesor me 24 vende 3836 687 584 55 47 69 58 811 689 134 208 136 282 211 11 17 11 23 17 13 21 14 28 21 159 246 160 332 249 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml cope cope cope cope cope cope cope cope 77 84 90 117 119 121 32 50 61 69 77 126 69 88 337 426 207 90 378 1573 1534 2279 6 7 7 9 10 10 3 4 5 6 6 10 6 7 27 34 17 7 30 126 123 182 8 8 9 12 12 12 3 5 6 7 8 13 7 9 34 43 21 9 38 157 153 228 91 99 106 138 141 143 37 59 72 82 90 149 82 103 398 503 244 106 446 1857 1810 2690 cope cope 207 311 17 25 21 31 244 367 ELEKTRIK E ELEKTRIK E .V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm F.454 Kallepe per trare b/a m2 Kallepe per soleta b/a m2 V.

485/b 2.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" F. diferencial 2P 220V.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) F.490/h 2.485/f 2.manj.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis" F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende) F. diferencial 2P 220V.487/d 2.487/e 2.490/1b 2.manj.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino" F.490/d 2.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende) F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis F.490/1d 2.490/2 2. 10A F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) F.manj. 40A F.0m cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope 165 296 144 227 531 387 417 539 887 647 707 767 1007 371 347 377 563 539 1907 1607 1787 910 1150 1608 3745 4906 5700 3605 3275 1034 1089 1144 1445 1885 1158 1551 13 24 12 18 42 31 33 43 71 52 57 61 81 30 28 30 45 43 153 129 143 73 92 129 300 392 456 288 262 83 87 92 116 151 93 124 17 30 14 23 53 39 42 54 89 65 71 77 101 37 35 38 56 54 191 161 179 91 115 161 374 491 570 360 327 103 109 114 145 189 116 155 195 350 170 268 626 456 492 636 1047 764 834 905 1188 438 410 445 664 636 2250 1896 2109 1073 1357 1897 4419 5789 6725 4253 3864 1220 1285 1350 1705 2225 1367 1830 3837 .490/1 2. diferencial 2P 220V.485/6 2.V Automat termo/el. L=2.manj.485/d 2.485/c 2.490/c 2.490/f 2.V Automat termo/el. 16A F.V Automat termo/el.487/f 2.manj.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" F. L=1.485/h 2.485/4 2. 32A.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis F.manj.490/1a 2.5m Elektroda tokezimi.V Automat termo/el.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino F. 32A F.a-73 2.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) F.V Automat termo/el.manj.03A F.485/8 2. 63A Elektroda tokezimi.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino F. diferencial 2P 220V.485/3 2. diferencial 2P 220V.03A F.V priza shuko "Gevis" universal F. dl=0.485/i 2. diferencial 2P 220V.V Automat termo/el.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar" F. 16A.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) F.490/1c 2. profil zingato e bakerizuar . profil zingato e bakerizuar . dl=0.490/1e 2.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis" F. diferencial 2P 220V.485/a 2.485/7 2.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino F.485/5 2.a-74 F.485/g 2.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis" F.485/1 2.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis F.490/g 2.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino" F.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 2.487/c 2.490/b 2.485/2 2.V Automat termo/el.485/e 2.

V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm F.V bide importi porcelani F.505 2.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V hidrante Ø 50 mm F.507 2.494/2 2.518 PUNIME H/SANITARE F.504 2.495 2.a-93 2.V pilete dyshemeje Ø 50 mm Tuba plastmasi dhe rakorderi Tuba gize me plumb Pjese speciale gize ANALIZA TE REJA PER PUNIME 3838 ml ml ml ml H/SANITARE kg kg kg cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope ton ton ton 657 885 1426 1584 53 71 114 127 66 89 143 158 775 1044 1683 1869 331 237 285 749 900 1254 1456 1860 2066 2688 6561 7092 5256 10920 8432 2786 4948 16281 10481 3645 4350 5376 876 1585 2031 446763 250477 351392 26 19 23 60 72 100 116 149 165 215 525 567 420 874 675 223 396 1302 838 292 348 430 70 127 163 35741 20038 28111 33 24 29 75 90 125 146 186 207 269 656 709 526 1092 843 279 495 1628 1048 364 435 538 88 159 203 44676 25048 35139 390 280 337 884 1063 1480 1718 2195 2438 3172 7742 8369 6202 12886 9950 3287 5839 19211 12368 4301 5133 6343 1034 1871 2397 527180 295563 414643 .V pisuar importi porcelani F.515 2.V lavaman porcelani importi me mishelator F.510 2.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 " F.511 2.499 2.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm F.a-99 Percjelles tokezimi bakri .494/1 2.V tub te zeze dhe rakorderi F.V vaske dushi importi F.V WC allaturka importi F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm F.494/3 2.494/4 2.513 2.501 2.a-97 2.494 2.492 2.514 2.491 2. Cu.V lavapjate importi porcelani F.V hidrante Ø 100 mm F.508 2.516 2. S=35mm2 i zhveshur Percjelles tokezimi bakri .39 40 41 42 2.512 2. Zn= 30x3mm Percjelles shirit bakri tokezimi. Cu=30x3mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm F.V hidrante Ø 80 mm F. Cu.V lavapjate importi me llamarine xingat F.494/5 2.493 2. S=50mm2 i zhveshur Percjelles shirit zinku tokezimi.517 2.506 2.V WC allafrenga importi F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 " F.a-98 2.498 2.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm F.V bolier 100 liter importi F.494/6 2.V pilete dyshemeje Ø 30 mm F.

54 5.23 4. t = 6.4 mm.18 5.37 92.86 7.66 19. PN 16 F.4 31.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm.6 mm.42 56.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.95 66. PN 10 F.52 20.8 41.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm. t = 18.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm.491/g 31 2.38 9.535/b 14 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm. PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm.43 181.83 84.69 8.535/d 16 2.491/j 34 2.535/h 19 2.491/f 30 2.7 mm.0 mm.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm F.494/c 22 2. PN 10 F.7 mm.536 2 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm. PN 16 Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) F.491/b 26 2.82 33.494/b 21 2.47 11.2 mm. t = 3.32 6.491/h 11 2. t = 2.01 16.11 4.491/c 6 2.77 186 198 494 359 377 782 359 455 490 574 609 99 113 131 149 244 265 316 836 996 1096 1291 2142 60 61 61 62 63 64 116 117 124 133 148 246 280 3839 .494/a 20 2.494/d 23 2.65 8.491/k 35 2.83 9.90 10.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm.V tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm F. PN 10 kg kg ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 157 168 419 304 320 663 304 385 415 486 516 84 96 111 126 207 224 268 708 844 929 1094 1815 51 51 52 52 53 55 98 99 105 113 125 208 238 12.14 5.491/d 7 2.01 15. t = 14.24 38.57 17.04 24. PN 10 F.72 7.4 33.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm F.491/d 28 2. PN 16 F.64 20.1 2.40 9.29 87.14 4.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm.82 23.32 5.54 145. PN 10 F. PN 10 F.491/g 10 2.12 5. PN 16 F.92 10.491/i 12 2.491/h 32 2.0 mm.56 53.61 11.4 mm.8 mm.11 16.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm.93 8.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.86 109.23 5.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm.491/i 33 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm.19 4.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm.535/c 15 2.46 9.90 41. Ø ~ 200 mm F. PN 10 F.9 30. PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm.44 26.05 10. t = 4.535/a 13 2.09 4.535/g 18 2.7 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm.72 22. t = 23.55 48.5 mm F.52 41.7 mm.5 24.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm.491/e 29 2.95 21.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm. PN 10 F.535/f 17 2.491/f 9 2.31 12. PN 16 F.67 67.49 74.538 3 2.4 25. PN 10 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm.0 mm. PN 25 F. PN 10 F.62 51. t = 8.494/e 24 2.491/a 4 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm. PN 10 F.491/a 25 2.37 7.25 4.V tuba çeliku Ø ~ 200mm Pjese speciale çeliku.29 30.491/b 5 2.491/c 27 2.5 mm F. PN 10 F.6 13. t = 8. PN 10 F.78 70.491/l 36 2.7 16. t = 11.491/m F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm. t = 3.44 38.491/e 8 2.1 mm. t = 2. PN 16 F.12 12. t = 2.35 30.

491/p 2.16 4.491/1q An .491/1c 2.V Pilete (sifon) lavatriçe F.9 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm.4 mm.10 An . t = 29.8 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm.21 4 4 8 8 9 9 11 18 20 22 25 28 32 64 183 243 464 34 45 4217 2160 1292 938 922 501 1312 57 33 25.16 An . PN 20 F.0 mm.7 mm. t = 2.8 An .37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 2.491/1n 2.1 mm.5 An .6 mm. t = 12. t = 22.88 25.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm.491/1g 2. t = 7.9 An .12 4. uje te ngrohte sanitar F V pompe me pulmon 24 litra F. PN 20 F.6 mm. PN 20 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm. PN 20 F.491/1h 2.15 An .12 An .2 mm. t = 10. t = 5.1 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme F.491/1j 2.491/1b 2. PN 20 F. uje te ngrohte F V bolier 12 liter. PN 20 F.0 mm.16 5.3 mm.17 2. t = 17.516/1 F. PN 20 F.75 5.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm.6 An .7 An .V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm. PN 20 F.26 5 6 10 10 11 12 13 22 25 28 31 35 40 80 229 304 580 43 57 5271 2700 1616 1173 1153 626 1639 71 41 305 337 377 422 60 61 61 62 63 65 118 123 127 139 157 258 301 331 370 419 472 945 2700 3584 6842 502 669 62203 31865 19063 13838 13604 7388 19346 837 483 .491/1d 2. t = 3.20 5.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm.491/1i 2. PN 20 F. t = 36.9 mm.491/1f 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm. PN 20 F. PN 20 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm.60 4.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm. t = 44.491/1o 2.491/1a 2. t = 3.1 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm.V Pilete grumbulluese shume dalje F.97 35.4 mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm.V Tuba e rakorderi PVC 3840 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml cope ml ml ml cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope kg 259 286 320 357 51 52 52 53 54 55 100 104 108 118 133 219 255 281 314 355 400 801 2288 3038 5798 426 567 52715 27004 16155 11727 11529 6261 16395 710 410 20.491/1m 2.491/o 2.491/n 2.70 22.491/1l 2.V Saraçineske PPR 3/4" F V rezervuari zingato 5000 litra F V rezervuari zingato 2000 litra F V rezervuari zingato 1000 litra F V rezervuari zingato 500 litra F V bolier 80 liter. PN 10 F.3 mm. t = 33.3 mm. t = 4.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm.10 4.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme F. PN 20 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm.11 An .14 An .13 An .V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm.515/1 2. t = 27. PN 20 F.491/1p 2.5 mm.87 28. PN 10 F.491/1e 2.491/1k 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm. PN 20 F.58 28.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm. PN 10 F. t = 50. PN 20 F. t = 39. PN 10 F.59 31. t = 26.7 mm.12 5. PN 20 F.491/q 2.V Saraçineske PPR 1/2" F. t = 55. t = 35.1 mm. t = 14. PN 20 F.8 mm.

V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.3 16042. me lesh xhami.etj.534 2.0 4818. etj.512/6 2. k katrama e bitum Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm.531 2.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm F.535/a Termoizolim me lesh xhami PUNIME kg cope cope cope cope cope ml ml ml ml ml ml cope ml ml ml 278 12655 14614 27397 35370 40699 1824 1512 821 1529 2093 1887 17066 748 566 586 22 1012 1169 2192 2830 3256 146 121 66 122 167 151 1365 59.6 58.4 332.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 ) F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.6 328 14933 17245 32328 41736 48024 2152 1784 969 1805 2470 2227 20138 882 668 692 ton ton cope 147004 200525 60230 11760.V Tuba çeliku i zi F.an-1 Shpim pusi 20 m komplet +aksesore PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI F. beze.0 173465 236619 71071 cope cope cope m2 m2 m2 m2 m2 5875 4381 4492 4157 5390 5153 7076 8463 470. per ujesjellsa te jashtem 2. boje minio.528 2.a62/1 F.2 566.8 45. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.0 515. k katrama e bitum Termoizolim tubo.V.3 6932 5170 5301 4906 6361 6080 8350 9987 m2 3838 307.V element radiatori me llamarine 600x200 mm F.2 412.6 431.1 449. per ujesjellsa te jashtem 2.512/4 2.523/1 An 105 An 106 An 135 An 136 An 137 An 149 An 151 An 152 An 153 1 2 3 F. azbest. etj.material termoizolues.7 539.5 438. beze.526 2.0 383.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm F.73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 2. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.1 587.4 mm F.rrjete.4 mm F.493/1 2.512/5 2.9 28 1265 1461 2740 3537 4070 182 151 82 153 209 189 1707 74.1 677.524 2.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 ) F.525 2.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 ) F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte F.3 46.512/2 2.527 2.535/1 1 ANALIZA TE REJA PER PUNIME 2.0 350.5 359.V element radiatori me llamarine 600x160 mm F.rrjete. 1 2 3 4 5 6 7 8 2.8 56.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm F.material termoizolues.a60/1 2.4 20052.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI F. Termoizolim tubo lesh xhami.rrjete.4 14700. azbest.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 ) F.5 6023.512/3 2.3 707.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm F. material termoizolues.V element radiatori me llamarine 300x200 mm Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm.8 4529 TERMOIZOLIMI KANALIZIMI 3841 .V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm F.V. Termoizolim tubo pambuk mineral.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 ) F. me lesh xhami.6 846.2 415.

565 2.520 2.553 2.18 An .5 836. 3.22/1 Shenime teknike: 1.700.523 2.37/2b 2.6 3117.2 155. h = 100 cm Pusete shkarkimi b/a. me kapak gize Pusete b/a shiu 40 x 60. bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian. 50 x 50 cm. h = 100 cm.0 km Ton 7934 635 793 9362 An .7% në zbatim të VKM Nr.558 2.1 4361.4 1022.0 km Transport materiale me kafshe.6 4657.5 202.576 2. janë marrë 16.0 km Ton Ton Ton Ton 1787 3474 5060 6547 143 278 405 524 179 347 506 655 2108 4099 5971 7726 5 2.555 2.6 5452.557 2.7 104.2 194. 3842 .576 2. me kapak zgare hekuri Pusete b/a shiu 40 x 40. deri 2.572 2. me kapak gize cope cope cope cope cope cope cope 5388 13733 16466 18631 8821 6209 6993 431 1099 1317 1490 706 497 559 539 1373 1647 1863 882 621 699 6358 16205 19430 21985 10408 7326 8251 1 2 3 4 2.V tuba b/a Ø 1200 mm F.75x1.5 597.556 2.23 ANALIZA TE REJA PER PUNIME KANALIZIMI Pusete shkarkimi b/a.7 82.2009.0 5821.522 2.0 3299.1 89 107 136 163 200 73.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. por sipas klasave.0 km Transport materiale me kafshe.4 1047 1265 1605 1929 2362 866 1537 2294 2991 3888 7051 9870 12068 16487 1898 1215 38935 45976 54252 64334 68693 1 2 3 4 5 6 7 An .5m Puse kontrolli 1. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.7 1397.20 An . h = 200 cm Pusete b/a shiu 40 x 40 cm.21 An .5m ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml cope cope cope cope cope 887 1072 1360 1635 2001 734 1302 1944 2534 3295 5975 8364 10227 13972 1609 1030 32996 38962 45976 54520 58214 71 86 109 131 160 58.V tuba betoni Ø 600 mm F.V tuba betoni Ø 500 mm F. 80 x 80 cm.25x1.560 2. h = 100 cm Pusete shkarkimi b/a.6 3896.37/1b 2.37/4b ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE Transport materiale me kafshe. 80 x 80 cm.575 2.9 103.V tuba eterniti Ø 189 mm Puse kontrolli 1x1x1.4 2639. deri 3. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave. 80 x 80 cm.0 669.584 Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm F. 2.521 2. deri 1.V tuba b/a Ø 800 mm F.6 478.4 130. h = 150 cm Pusete shkarkimi b/a.V tuba b/a Ø 1500 mm F. h = 100 cm.V tuba betoni Ø 300 mm F.V tuba grez Ø 200 mm F.75x1.25x1.22 An .0 3678.4 329.5x1.2 818. që paguhen nga punëdhënësi.5m Puse kontrolli 2x2x1. deri 5.06.5x1.7 128.584 2.5m Puse kontrolli 1.37/3b 2.2 4597.V tuba betoni Ø 200 mm F.7 263.2 160.0 km Transport materiale me kafshe.V tuba b/a Ø 1000 mm F. h = 100 cm.552 2.5m Puse kontrolli 1.519 2. SSH-EN 206.559 2.V tuba betoni Ø 400 mm F.554 2.4 253.19 An .1 1117. datë 18. deri 4. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore.37/5b Transport materiale me kafshe.

7% Shuma : m3 op leke Germim e mbushje dheu kat III per themele.7% Shuma : Germim e transport dheu me k d 10m.1a 2.4 621 4.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16. h=3m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 425.2012 Manuali 2 Nr.167 115 0.66 586 621 104 725 725 58 72.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 PUNIME 2.5 71 497 497 39.167 115 0.6 2.7% Skele inventar Shuma : m3 op leke m2 Germim e mbushje per kanale kategori III.5 6. h=1.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.5a 2.7% Shuma : m3 op leke Germim e mbushje dheu kat IV per themele.5 m3 3843 .kategoria IV Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma : m3 op leke m3 op leke Germim e mbushje dheu kat III per themele. h=1.7 49.167 115 0.38 736 529 88 0.15 Germim e transport dheu me k d 10m.15 477.8 897 4. EMERTIMI Kodi 1 2 Njesia 3 op ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7 1235 624 49.5 2.5 5.7 657 897 150 1047 1047 83.7 104.9 62.167 115 0.167 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 DHEU 425.13 617 50 6. h=1.1 2.3 7.3 80 557 557 44.6 529 115 0.6 55.MPPT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT Maj .47 855 477.5m 3.kategoria III Sp + p Sigurime shoqerore 16.

8 51 602 851 142 993 993 79.4 26.81 316 116 9.167 115 0.shkarkimi ne toke 3844 Njesia 3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m2 op leke m3 m3 kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.25m3.4 99.167 6 437 73 510 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 510 40.19a dheu.19 2. kategoria III Sp + p Sigurime shoqerore 16.71 81.001 15000 0.mbushje dheu.65 5 115 0.31 1172 143.7% Shuma : Hedhje.8 1.167 115 0.shkarkimi ne toke Ekskavator me kove 0.65 14 0.78 198 195.7% Lende ndertimi e rrumbullaket Lende ndertimi e skuadruar Gozhde Shuma : Germim dheu themele e plinta me b>2m. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.006 25000 0. ekskavator me goma 0.27 11.8 437 7.15a kategori IV.8 24 168 168 13.7% Shuma : 2.rrafshim.02 90 95 21 150 1.25 m3 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b-2m.167 115 0.8 173 m3 op m3 0.3 22.25a 0.5 0.59 137 81.20 2.067 1730 116 116 .7 195.5 33 228 228 18.25 143.Nr.rrafshim.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.25m3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 3.7% Shuma : Germim e mbushje per kanale 2. h=1.4 851 1.mbushje 2.167 115 0. ekskavator me goma 2.25 Perforcim germimi me lende ndertimi Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 16. kategoria IV Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma : Hedhje.81 269 268 21.

89 9.59 137 99 99 99 7.25m3.9 129 121 121 121 9.shkarkimi ne auto Ekskavator me kove 0.shkarkimi ne toke Ekskavator me kove 0.shkarkimi ne toke Ekskavator me kove 0. ekskavator me zinxhir 2.25m3.shkarkimi ne auto 12 128 128 Shuma 107 m3 op m3 op m3 op 0.25 m3 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b>2m.25 m3 Njesia 3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. ekskavator me zinxhir 0.2 12.25m3.25 m3 Shuma : m3 op 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 128 10.063 1730 0.27 Germim dheu themele e plinta me b>2m.26 2 Ekskavator me kove 0.062 1730 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b-2m. ekskavator me zinxhir 0.25 m3 Shuma : 2.067 1730 115.861 116 109 109 109 8.Nr.69 12.58 10. EMERTIMI Kodi 1 2.73 127 0.9 116 116 9.25 m3 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b-2m.72 10.11 143 0.27 11.shkarkimi ne auto Ekskavator me kove 0.25m3.074 1730 Ekskavator me kove 0.26a 0.25 m3 Shuma : 2.25m3.07 1730 3845 . ekskavator me goma 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 10 11 0.8 151 107 107 8.057 1730 0.27a 0. ekskavator me goma 2.28 Germim dheu themele e plinta me b>2m.

shkarkimi ne auto Ekskavator me kove 0.shkarkimi ne auto Ekskavator me kove 0.50 m3 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b-2m.03 1950 m3 op . ekskavator me zinxhir 2.25m3.3 6.shkarkimi ne toke Ekskavator me kove 0.shkarkimi ne auto Ekskavator me kove 0. ekskavator me zinxhir 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Germim dheu themele e plinta me b-2m.15 72.32 157 54.5m3.215 85 0.29a 0.15 72.84 6.03 1950 60.5m3.04 1950 72.6 54.3 5.3 66.5m3.45 60.03 1950 m3 op m3 op 0.28a 0.6 4. ekskavator me zinxhir 2.45 4. ekskavator me zinxhir 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m3 op m3 op 0.077 1730 133 133 133 10.50 m3 Shuma : 2.7 13.3 66.50 m3 Shuma : 3846 Njesia 3 op 4 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5m3.46 64 0.Nr.045 71 66.77 7.63 78 0. ekskavator me zinxhir 2.25 m3 Shuma : 2.30a 0.15 5.shkarkimi ne toke Ekskavator me kove 0.45 60.37 5.30 Germim dheu themele e plinta me b>2m.6 54.50 m3 Shuma : Germim dheu themele e plinta me b-2m.29 Germim dheu themele e plinta me b>2m.

Vol T*km 1 1.36 Dhé e ngjeshur me tokmak elektrik Tokmak elektrik Shuma : op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.04 24 780 780 780 62.4 20.8 50 90 90 90 90 7.34 60 Germim shkembi mesatar me 2. ekskavator me zinxhir 1.2 16 191 191 m3 3847 .0 km Shuma : m3 Km P.4 78 920 0.0 m3 Shuma : 2.2 7 9 9 106 106 3.0m3.shkarkimi ne toke m3 Ekskavator me kove 1. EMERTIMI Njesia Kodi 1 2 3 2.3 42 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 op 10 11 0.37/2a dheu me auto deri 2.23 50 20.0 km Shuma : m3 T*km Transport mbetje ndertimi.0 km Auto veteshkarkues deri 1.47/an çekiç me ekskavator me zinxhir Ekskavator me cekic Shuma : m3 op 0.84 2350 1974 1974 1974 158 197.40 1950 Germim shkemb i forte me çekiç 2.37/1a dheu me auto deri 1. 2.3 42.4 20.48/an me ekskavator me zinxhir Ekskavator me cekic Shuma : m3 op Transport mbetje ndertimi. 2.0 km 2 1.31 Germim dheu themele e plinta me b>2m.0 km Auto veteshkarkues deri 2.38 4. 2.37/3a dheu me auto deri 3.8 TKm 1.4 1.6 45 162 162 162 162 13 13 16.02 2350 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 42.Nr.63 2.4 2329 m3 op 0.8 Transport mbetje ndertimi.

Kodi 1 EMERTIMI Njesia op 2 Auto veteshkarkues deri 3.0 km Auto veteshkarkues deri 9.3 21.5 297 297 297 297 23.8 16.37/3b dheu me auto deri 8.0 km Shuma : 3 T*km 4 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.Nr.0 km Auto veteshkarkues deri 4.0 km Shuma : m3 T*km 7 Transport mbetje ndertimi.7 30 350 350 1.37/2b dheu me auto deri 7.0 km Shuma : m3 T*km 3848 TKm 10.0 km Auto veteshkarkues deri 7.37/4a dheu me auto deri 4.8 12.6 22 27 27 319 319 ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU Transport mbetje ndertimi.0 km Shuma : m3 T*km 5 1.5 324 324 324 324 25.83 35 411 411 .0 km Shuma : m3 Km P.4 8 40 9 216 216 10 11 12 13 14 15 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 216 17.37/1b dheu me auto deri 6.4 22. 2.9 26 32.5 348 348 348 348 27.2 35 252 252 252 252 20.6 216 17 22 Shuma TOTALI 19 255 255 Transport mbetje ndertimi.0 km Shuma : m3 T*km 4 1.37/4b dheu me auto deri 9.8 Transport mbetje ndertimi. 2.37/5a dheu me auto deri 5.8 9 30 270 270 270 270 21. 2.2 21.0 km Auto veteshkarkues deri 8.Vol T*km 6 1. 2.8 7.8 14.2 25 297 297 Transport mbetje ndertimi.8 6 7 5.2 25 31.0 km Shuma : m3 T*km Transport mbetje ndertimi. 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 3 5 1.8 24 29.9 28 34.0 km Auto veteshkarkues deri 5.2 20 25. 2.4 32 382 382 9 1.5 32 372 372 8 1.0 km Auto veteshkarkues deri 6.8 27.6 25 315 315 315 315 25.

7% Transport Gur kave Llaç i perzier M 15 Skele inventari Skele muratori Shuma : Mur guri ne lartesi deri 3m me 2.4 17 415 1.37/5b dheu me auto deri 10.33 0.5 N Shuma : Mur guri themel e xokol me 2.9 1.7% Transport Gur kave Llaç i perzier M 25 Llaç çimento 1 : 2 Shuma : Mur guri ne lartesi deri 3m me 2.6 4573 773 1400 109 2282 4236 339 423.8 411 1322 221 24.35 0.54/1 llaç te perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 2234 415 724 5728 50 250 m3 3849 . 2.03 0.8 PUNIME Mur guri themel e xokol me 2.35 0.2 17 411 1.Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 10 1.6 1148 6 174 0.4 6778 GURI 17 411 1.2 174 0.014 1543 750 4000 7800 411 m3 op leke t/km m3 m3 m2 m2 11 1914 174 0.167 7 18 8 9 20 MUR ATURE 11 12 13 24.014 0 7.8 29 36 36 425 425 773 1243 109 0 2124 3876 310 387.6 1322 14 Shp pl 8% 17 1148 192 1340 m3 op leke t/km m3 m3 m3 10 Shuma 750 3550 7800 7.52/1 llaç te perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.52/2 llaç te perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 360 360 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 360 360 28.7% Transport Gur kave Llaç i perzier M 15 Llaç çimento 1 : 2 Çimento 32.167 1914 320 24.6 4999 760 1890 45 400 3095 5744 460 574.54/2 llaç çimento M 25 m3 op leke t/km m3 m3 m3 kg 6.03 0.05 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport mbetje ndertimi.0 km Auto veteshkarkues deri 10 km Shuma : Njesia 3 m3 T*km op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.

3 2836 174 0.8 59 3550 8 50 .9 1.5 2031 175 59 3550 50 15.6 724 8 1250 50 250 760 515 463 45 400 2182 6145 492 614.88 3m me ll p M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.38 60 22.034 1.6 60 0.3 17 175 0.89 .26 60 15.5 7015 3528 149 0 75 3752 6825 546 682.6 Mur me blloqe betoni 15cm deri 2.Nr.167 6 7 8 9 10 11 12 1.5 7251 3528 121 75 3724 5945 476 594.5 N Rere e lare Skele inventari Skele muratori Shuma : Njesia op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 8054 2836 474 29.167 1740 291 10.6 17 248 0.3m me ll p M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç Blloqe betoni 20x20x40cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : m3 op leke t/km op cope m3 m2 10 1740 174 0.167 14.05 66 0.8 60 0.37 0.7% Transport Vinç Gur kave Çimento 32.042 0 1.5 2802 PUNIME 3850 2401 401 MURATURE 248 TULLE 22.5 N Skele inventari Shuma : m3 op leke t/km op cope m3 kg m2 13.04 150 156 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 13 14 15 19 1.8 2401 174 0.7% Transport Vinç Blloqe betoni 20x20x40cm Llaç perzier M 15 Çimento 32. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 3 4 5 op leke t/km op m3 kg m3 m2 m2 16.2 17 3310 496 496 156 Mur me blloqe betoni 20cm deri 2.

42 ore dhe vinc 0.17 ore.9 17 202 0. Mur me tulla te plota zak.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6.25 1. llaç perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 11 1914 174 0.5x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6.167 1914 320 12 17 204 0.Nr. deri 2. llaç perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 20 3550 50 8000 888 75 8963 11431 915 1143 13489 8000 1000 75 9075 11546 924 1155 13624 11438 915 1144 13497 m3 op leke t/km op cope m3 m2 1914 320 11.O.64/1 3m.55 2234 60 202 33 33 m3 op leke t/km op cope m3 m2 11 1914 174 0. Ndersa per pallatet 6.5x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : m3 op leke t/km op cope m3 m2 9. llaç perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 17 202 0.5 2234 204 20 4000 50 33 V. shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0. deri 2.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6.64/2 3m.55 60 33 400 0.167 1731 289 11.7 e me shume kate.5x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : Mur me tulla te plota zak.65/1 8m.167 6 7 8 9 10 11 12 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 16 400 0. shtohet sp+p 0.95 1731 174 0. Per muratur tulle per shtesat e kateve.81 60 49 405 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Mur me tulla te plota zak deri 2.17 ore.23 5 2020 202 49 20 3550 50 8100 817 250 9167 3851 .25 1.

86 60 51.17 ore.Nr. Ndersa per pallatet 6. Per muratur tulle per shtesat e kateve.167 4367 729 12 17 204 0.42 ore dhe vinc 0.66/2 12m. deri 2.42 ore dhe vinc 0.5x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. Mur me tulla te plota zak.O. shtohet sp+p 0.5 4021 204 51.19 3.6 400 0.25 1.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6. 2.5x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari Shuma : m3 op leke t/km op cope m3 m2 19.5 2349 174 0.6 20 4000 50 8000 1000 75 9075 V. EMERTIMI Kodi 1 2 Mur me tulla te plota bulme 2.1 4367 174 0. shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6.167 3445 575 12 17 204 0.74 Shuma : 2741 60 40 44 44 9350 12175 V.17 ore.35 17 40 0. Per muratur tulle per shtesat e kateve.17 ore.55 60 33 . Ndersa per pallatet 6.llaç perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.O. llaç perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç op leke t/km op 3852 25.67/1 12cm. shtohet sp+p 0.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 424 0. llaç perzier M 15 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 e me shume kate.7 e me shume kate.68 Mur me tulla te plota kollone deri 3m. shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 13.8 3445 174 0.9 20 3550 50 8480 675 195 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 974 1218 14367 13351 1068 1335 15754 16 m3 op leke t/km op cope m3 m2 2349 392 2.h=3m.

4 14 20 3550 50 33 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15 8000 888 270 16 9158 14491 1159 1449 17100 10000 391 3700 14091 20793 1663 2079 24536 10493 1049 12381 m3 op leke t/km op cope m3 m2 31.167 5533 924 12.5 17 213 0.7% Transport Vinç Tulla lehtesuese 12x14x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari 6 7 8 9 5097 10 11 204 12 13 400 0.5 3188 17 30 3550 50 33 6150 1030 75 7255 839 m3 op leke t/km op cope m3 m2 15.29 1.7 2732 174 0.Nr.5x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Njesia 3 cope m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.25 5.8 5533 174 0.3 m. llaç perzier M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 60 33 205 0.7 2732 174 0.7 6457 213 20 3550 1000 33 m3 op leke t/km op cope m3 m2 15.9 17 17 0.5 30 4000 50 6150 1160 75 3853 .5x25cm Llaç perzier M 15 Kallep qemeri Shuma : Mur me tulla te lehtesuara 2.7% Transport Vinç Tulla lehtesuese 12x14x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : Mur me tulla te lehtesuara 2.69 Mur me tulla te plota qemere deri 3m. ll perz M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 60 33 205 0.29 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 Shuma : 2.167 2732 456 9.55 60 33 500 0.70/1 deri . EMERTIMI Kodi 1 2 Tulla te plota 12x6.167 2732 456 10 17 170 0.11 3. ll perz M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç Tulla te plota 12x6.70/2 deri .3 m.

73 Mur me tulla silikate h~3m llaç perzier M15 pa fuga Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 9518 3040 880 250 4170 8165 653 816.22 5 3777 170 38 4000 50 49 m3 op leke t/km op cope m3 m2 15.81 3777 60 170 49 49 m3 op leke t/km op cope m3 m2 18.7% Transport Vinç Tulla lehtesuese 20x25x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : Mur me tulla te lehtesuara 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Mur me tulla silikate h~3m.167 3236 540 Kodi 1 Mur me tulla te lehtesuara 2.81 60 49 80 0.22 5 38 3550 50 3040 781 250 4071 8066 645 806.71/1 dopio deri 8 m.71/2 dopio deri 8 m.7% Transport Vinç Tulla silikate 12x6.6 3236 174 0.4 16 3550 50 .74 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. llaç perzier M15 me fuga 3854 7 8 9 170 10 11 12 33 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 10776 862 1078 Shuma TOTALI 13 14 15 7385 19 12716 80 0.Nr.167 3236 540 10 17 170 0. ll perz M15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 185 0. ll perz M25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç Tulla lehtesuese 20x25x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari Shuma : 2. Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 3188 18.64 60 38.5 9635 6560 781 75 7416 10868 869 1087 12825 m3 op leke t/km op cope m3 m2 10 17 170 0.4 410 0.5x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : 2.167 2767 462 10.22 1.6 3236 174 0.9 2767 174 0.5 3229 m3 17 185 38.

2 0.4 177 28 4956 3855 .167 6 3550 593 7 11 8 9 17 10 12 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 16 410 0.8 2749 174 0.6 17 95.6 3208 150 32 3550 50 42 m3 op leke t/km op cope 14 2436 174 0.5 3219 174 0.167 2436 407 5.8 17 150 0. t=10cm h~3m. ll perz M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 2. ll perz M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : Mur me tulla me 4 vrima. ll perz M 15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 3219 538 8.7% Transport Vinç Tulla silikate 12x6.15 3. t=10cm h~3m.84 Mur me tulla me 8 vrima.8 17 150 0.7% Transport Vinç Tulla me 6 vrima 12x20x25cm Njesia 3 op leke t/km op cope m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 20.7 60 42 210 0. EMERTIMI Kodi 1 2.4 3550 5 174 0.6 3757 150 26 3550 50 42 m3 op leke t/km op cope m3 m2 15.7 60 42 260 0.15 3.83 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2749 459 8.Nr.86 Mur me tulla me 6 vrima.54 60 32.7% Transport Vinç Tulla me 4 vrima 10x14x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : 2. t=12cm h~3m.7 4142 11 Shuma 60 187 42 42 m3 op leke t/km op cope m3 m2 18.7% Transport Vinç Tulla me 8 vrima 10x18x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : 2.8 16 3550 50 6560 781 140 7481 11852 948 1185 13986 6760 533 180 7473 11421 914 1142 13476 6720 533 180 7433 10832 867 1083 12782 187 0.

1 17 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 4263 712 4.5x25cm Skele kulle Skele mbrojtese Rere Shuma : Veshje oxhaku me tulla shamot.1 9984 9400 50 30 313 9793 19364 1549 1936 22850 9315 325 9640 19041 1523 1904 22468 8820 350 75 9245 14290 1143 1429 16862 m3 45.167 7917 1322 16.94 op 45.14 1.1 3.Nr.93 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 7917 174 0.6 0.2 12 13 0.13 9239 71.2 17 71.7% Transport Elektro argano Tulla shamot Pluhur shamot Shuma : Mure me tulla shamot h~4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2843 2.2 0.167 7917 1322 4.7% Transport op leke t/km 70 196 0.5 17 77 45 2500 50 .7% Transport Elektro argano Tulla te plota 12x6. EMERTIMI Kodi 1 2 Llaç perzier M 15 Skele inventari Shuma : Njesia 3 m3 m2 Mur me tulla te veçanta oxhak deri 50m op leke t/km op cope m2 m2 m3 2.90 2.167 70 7917 1322 4.5 7917 174 0.25 9239 279 20 250 50 1250 54 m3 45.8 30 54 470 0.4 17 279 1.91 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 45 2500 90 m3 24.5 4263 174 0.6 14 3550 50 32. h ~ 20m op leke t/km op cope m3 2.5 7917 174 0.7% Transport Tulla shamot Pluhur shamot Skele inventari Shuma : op leke t/km cope m3 m2 4 5 6 7 8 9 10 11 95.4 3 30 90 207 0.5 4975 Mure me tulla shamot qemer 3856 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.4 15 355 180 5491 Shuma 16 8461 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 677 846.

7 174 0.7% Transport Vinç Pllake knauf + aksesor Shuma : Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa kunder 2.2 1714 1056 52.108/c lageshtires Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 1109 1843 147 184.2 1 729 2 1.108/b 250x6x3 me polisterol jeshil Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.2 2100 3857 .2 3342 m2 op leke t*km op 3.59 624.167 625 104 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Tulla shamot Pluhur shamot Kallep qemeri Shuma : Njesia 3 cope m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.10 17 2 0.05 4 m2 op leke t*km op m2 3.167 625 104 0.7% Transport Vinç Pllake eko fibran+aksesor Shuma : m2 op leke t*km op m2 3.02 60 1.3 2175 2100 2100 2832 227 283.5 14 45 2500 1000 77 15 8820 350 3500 12670 Shuma 16 Shp pl 8% 17 21986 1759 Fitim TOTALI 10% 18 19 2199 25943 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME Ndetim muri me knauf t=10cm 2.167 625 104 0.7 174 0.14 3.59 624.7 174 0.59 624.108/a me dy shtresa Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 200 4 m2 m2 1 1056 729 2 1056 0.10 17 2 0.6 720 720 1452 116 145.02 80 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 9239 10 11 12 13 196 0.6 1 729 2 720 1.7% Transport Vinç Pllake knauf kunder lageshtires + aksesor Materiale te ndryshme 5 % Shuma : Mur me fibran eko me viza 2.10 17 2 0.

polisterol t=10+10 0e10 cm.76 7 0.16 200 180 32 m2 m2 leke litra m2 m2 1 4200 1 1000 2000 0.76 7 0.167 66.16 0.1% e rjetes Material ngjites lateks Beton i lehtesuar + suva Skele + panele mbajtese Shuma : MW12d Panel polisteroli per mure te 15 thjeshte t=12cm.32 100 200 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1584 18694 838.76 174 0.001 0.03 30 0.45 0.7% 3858 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.02 30 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 0.24 41. densitet = 30kg/m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Panel dopio per mure betoni MDW2 t=20cm.12 174 0.24 41. δ=15kg/m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 800 1 3000 1 240 77. δ=15kg/m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.09 2000 0.7% Transport Vinç Impiant sprucimi beton+suva Panel polisteroli i presuar δ = 30 kg/m3 Rhjete teli e galvanizuar 2.38 66.12 11 7 8 9 10 11 0.1% e rjetes Material ngjites lateks Beton i lehtesuar + suva Skele + panele mbajtese Shuma : MW16d Panel polisteroli per mure te 15 thjeshte t=16cm.75 800 1 2200 1 120 48.7% Transport Vinç Impiant sprucimi beton+suva Panel polisteroli i presuar δ = 30 kg/m3 Rhjete teli e galvanizuar 2.167 41.76 174 0.3 9892 m2 op leke t/km op op 0.9 82 9240 2000 2 1200 3000 240 15682 15842 1267 m2 op leke t/km op op 0.5mm Material lidhes 0.45 212 4200 1000 2 600 2200 120 8122 8383 671 .9 18 64 m2 m2 leke litra m2 m2 1 9240 1 2000 2000 0.167 41.Nr.001 1.5mm Material lidhes 0.18 0.73 m2 op leke 0.

109/2 Themel e xokol betoni C 12/15 6 Shuma 1200 95 129 50 0.05 356.5mm Material lidhes 0.167 1486 248 12.9 50 45 1.54 1486 174 0.4 17 211 0.05 3.167 0.02 8 9 30 0.1% e rjetes Material ngjites lateks Beton i lehtesuar + suva Skele + panele mbajtese Shuma : 2.45 10 11 0.108/c Ndertim mure betopani Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 2 1.73 m2 op leke t/km m2 kg m2 m2 leke 13 2.Nr.5 1734 211 45 5800 150 150 m3 op 9.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 Sp + p Sigurime shoqerore 16.12/15 Sp + p 7 0.16 200 12 14 1 4480 1 1000 2000 0.1 2550 5916 300 225 6441 8431 674 843.001 0.110/2 C .75 800 1 2200 1 120 48.1 9948 356.2 17 20.7 60 1.4 1.45 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 180 32 m2 m2 leke litra m2 m2 212 4480 1000 2 600 2200 120 8402 8663 693 866.3 10223 1260 352 19 60 34 1725 2161 173 216.02 20.2 1691 416.09 2000 0.15 1.4 BETONI DHE B/A m3 op leke t/km op m3 m2 m2 8.7 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport Vinç Impiant sprucimi beton+suva Panel polisteroli i presuar δ = 30 kg/m3 Rhjete teli e galvanizuar 2.7% Transport Betopan K/metalike Rrjete+stukime skele iventar te ndryshme 2% Shuma : Njesia 3 t/km op op op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Vibrator Beton C 12/15 Kallep themeli Kallep muri Shuma : Themel e xokol b/betoni 2.31 174 1620 3859 .3 PUNIME 2.7 0.

5 17 213 2.3 20.3 2314 174 0.7% Transport Vibrator Beton C 12/15 Gur kave Kallep muri Shuma : 2.167 2662 445 16.37 2 1.3 2662 174 0.112/2 Mure buto betoni C 12/15 m3 op leke t/km op m3 m2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 6 271 7 16.7% Transport Vibrator Beton C 12/15 Kallep muri Skele inventari Shuma : 2.113 Qemere betoni C 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.25 50 60 125 15 1.02 5 0.4 3550 174 0.8 2701 213 5800 150 50 65 m3 15.9 1890 11 Shuma 287 405 2314 386 12.114/1 monolite deri 20m3 C 16/20 3860 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.77 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 1620 5 0.3 10199 12615 1009 1261 14886 287 0. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Sigurime shoqerore 16.167 12 450 405 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 13 14 15 19 0.111/2 Mure betoni C 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 9253 5916 750 40 6706 9684 775 968.3 50 65 1.37 3 3107 m3 op leke t/km op op m3 m2 287 213 140 6000 1000 6120 2000 8120 .5 5800 724 150 150 4466 268 300 225 5259 7842 627 784.5 17 213 1.9 17 1.02 2 4142 m3 50 0.9 8 9 17 10 13.4 11427 4466 268 450 5184 8643 691 864.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 12/15 Kallep qemer Shuma : op leke t/km op m3 m3 m2 Plinta e bazamente b/a 2.77 0.7% Transport Vibrator Beton C 12/15 Gur kave Kallep themeli Kallep muri Shuma : 3 leke t/km op m3 m3 m2 m2 2.5 0.167 65 287 5800 724 150 65 3550 593 12.

167 5432 907 13.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep kollone Skele inventari Shuma : Kollona b/a monolite C 16/20 2.118/1 h ~ 8m op leke t/km op op m3 m2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 17 223 2.9 17 219 1.02 1 6 6100 150 50 6222 150 300 3861 . EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.33 2667 174 0.4 8 9 17 10 11 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 13 14 15 19 1.02 3 6100 150 6222 450 6672 8340 667 834 9841 6222 525 910 7657 11069 886 1107 13062 6222 150 300 6672 13371 1070 1337 15778 211 1 1407 12 Shuma 50 211 50 50 m3 15.167 6 1206 201 7 12.117/1 h ~ 4m op leke t/km op m3 m2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 5 6 6339 224 6100 150 50 135 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 32.02 3.Nr.167 2667 445 12.22 5432 174 0.6 50 80 1.4 0.93 1206 5 174 0.2 17 224 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 6.5 3113 219 6100 150 260 80 m3 31.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep kollone Skele inventari op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Vibrator Beton C 16/20 Kallep muri Kallep trari Shuma : Kollona b/a monolite C 16/20 2.3 1.25 50 60 120 15 1.9 50 60 115 114 1.5 3.167 5737 958 13.7% Transport Vibrator Beton C 16/20 Kallep themeli Shuma : Trare themeli b/a C 16/20 2.97 5737 174 0.116/1 monolit 3 op leke t/km op m3 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

43 5469 174 0.167 5469 913 14 17 238 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 6695 25.8 5231 50 60 231 130 108 238 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 31.1 50 60 130 126 1.02 8 4 6382 238 256 6100 260 50 .120/1 ~ 8m 8 9 223 10 11 12 229 13 14 15 6672 1.76 4482 174 0.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep trau Skele inventari Shuma : op leke t/km op op m3 m2 m2 2.6 1.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep trau Skele inventari Shuma : Trare e arkitrare b/a C12/15 h 2.120 ~ 8m Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.167 5469 913 14 17 238 2.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 12/15 Kallep trau Skele inventari Shuma : Trare e arkitrare b/a C16/20 h 2.1 50 60 130 126 1.167 4482 749 Kodi 1 Trare e arkitrare b/a C16/20 h 2.119/1 ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 8 4 6382 238 5800 260 50 256 m3 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16. PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.02 8 4 6100 260 50 6222 2080 200 8502 14202 1136 1420 16758 5916 2080 200 8196 15072 1206 1507 17785 6222 2080 200 8502 15378 1230 1538 18146 TOTALI 19 16306 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 13.121/1 Breza b/a monolit C 16/20 m3 3862 7 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 13819 1105 1382 Shuma 31.6 2.43 5469 174 0.6 17 231 2.6 2.Nr.

8 17 218 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 18.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Njesia 3 op leke t/km op op m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.83 4494 174 0. t = 2.6 6100 150 6222 1140 7362 11601 928 1160 13689 5916 1600 7516 12709 1017 1271 14997 6222 1600 7822 12905 1032 1290 15227 211 2.4 3809 11 Shuma 50 60 211 135 84 219 m3 op leke t/km op op m3 m2 23.122 10 cm. h ~ 8m Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.3 1.7 50 60 115 42 1.167 4494 751 13.3 0.3 1.123 10 cm.89 3983 174 0. t = 2. h ~ 4m Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.73 4129 174 0.167 6 3264 545 7 12.76 3264 5 174 0.7 50 60 115 102 1. h ~ 4m Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.02 8 4648 218 217 6100 200 m3 op leke t/km op op 25.Nr.7 1.167 4129 690 12.7 50 60 115 102 3863 .8 17 218 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.167 3983 665 12.3 17 226 2.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 12/15 Kallep solete Shuma : Soleta te plota b/a C 16/20 t = 2.02 8 4819 218 5800 200 157 m3 op leke t/km op op m3 m2 22.02 7.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep brezi Shuma : Soleta te plota b/a C 12/15.4 8 9 17 10 12 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 16 1.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 16/20 Kallep solete Shuma : Soleta te plota b/a C 12/15.122/1 10 cm.

t = 2.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 16/20 Kallep solete 3864 Njesia 3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.3 1.6 128 1.6 174 0.167 765.9 2513 m3 op leke t/km op op m3 m2 25.4 765.124/1 = 6m.1 50 60 13 6 0.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 12/15 Kallep solete Tulla me 6 vrima Shuma : Soleta me tulla me 6 vrima Hd 2.25 0. h ~ 8m Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.3 17 226 2.11 0.167 4494 751 13.25 0. trashesi 16cm C 16/20 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.8 14 893 28 5800 200 28 19 638 160 392 1190 m2 op leke t/km op op m3 m2 4.83 4494 174 0.7 50 60 115 102 1.Nr.124 = 6m.4 765.1 50 60 13 6 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 5245 10 11 226 12 13 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Beton C 12/15 Kallep solete Shuma : Soleta te plota b/a C 16/20.167 765.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 16/20 Kallep solete Shuma : Soleta me tulla me 6 vrima Hd 2.8 6100 200 671 160 2129 170 .62 17 28 0.11 0.6 128 1.123/1 10 cm.62 17 28 0. trashesi 16cm C 12/15 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.02 8 14 5800 200 217 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15 5916 1600 7516 13204 1056 1320 15581 6222 1600 7822 13510 1081 1351 15942 212.02 8 5245 226 6100 200 217 m2 op leke t/km op op m3 m2 cope 4.6 174 0.

125/1 25cm C 16/20 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vibrator siperfaqsor Vinç Beton C 16/20 Kallep solete Tulla me 6 vrima Shuma : Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m 2.4 765.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 893 10 11 28 12 13 14 14 28 19 15 392 1223 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 2162 173 216.1 50 60 13 6 0.Nr.25 0. Hd = 6m. Hd = 6m.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep muri ( inventari ) Njesia 3 cope op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.125 25cm C 12/15 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.2 2552 812 160 700 1672 2622 210 262.14 0.25 0.23 17 38 0.129/1 C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.37 4762 174 0. trashesi 2.8 25 893 38 5800 200 28 19 m2 op leke t/km op op m3 m2 cope 4.4 765.3 3154 m2 op leke t/km op op m3 m2 cope 4. trashesi 2.14 0.167 4762 795 13.6 128 2.167 765.02 13 6100 130 6222 1690 3865 .7% Transport Vibrator Vinç Beton C 12/15 Kallep solete Tulla me 6 vrima Shuma : Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima.1 17 223 2.6 128 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Tulla me 6 vrima Shuma : Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima.2 0.6 174 0.23 17 38 0.2 3094 854 160 700 1714 2673 214 267.8 25 893 38 6100 200 28 28 m3 op leke t/km op op m3 m2 27.75 50 60 110 45 1.25 50 60 13 15 0.6 174 0.167 765.

132/1 kendrejte C16/20.02 20 8 12167 238 6200 130 50 323 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 43.75 50 60 100 45 1.167 3313 553 12.4 17 228 3. h ~ 4m 2.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari 3866 Njesia 3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 5558 223 14 50 155 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15 250 8162 14097 1128 1410 16635 6222 1040 150 7412 11641 931 1164 13736 6324 2600 400 9324 22052 1764 2205 26022 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 19.Nr.1 2. t=10cm~4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 50 60 155 168 1.167 7600 1269 13.8 17 218 2 0. t=11-20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep muri ( inventari ) Skele inventari Shuma : Mure b/a per rezervuare 2.02 13 5 6200 130 50 6324 1690 250 .02 8 3 3866 218 6100 130 50 145 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 59.68 7600 174 0.2 50 60 155 132 1.130/1 C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 3313 174 0.131/1 kendrejte C16/20. EMERTIMI Kodi 1 2 Skele inventari Shuma : Mure b/a t = 21-30cm.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari Shuma : Mure b/a per rezervuare~4m 2.1 2.92 10426 174 10426 0.167 1741 14 17 238 3.

7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari Shuma : Mure b/a per rezervuare~4m.135/1 rrethor C 16/20.02 20 8 16346 238 6200 130 50 389 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 55.4 17 228 3.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari 7 8 9 228 10 11 12 287 13 14 15 8264 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 17648 1412 1765 1.02 13 5 6200 130 50 6324 1690 250 3867 .1 3.1 2.167 5250 877 Mure b/a per rezervuare~4m 2.17 5250 174 0.134/1 rrethor C 16/20.02 13 5 6200 130 50 6324 1690 250 8264 14863 1189 1486 17538 6324 2600 400 9324 26297 2104 2630 31031 Shuma TOTALI 19 20825 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 12.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 8870 30.72 9695 174 0.167 2339 14 17 238 3.133/1 kendrejte C16/20.9 1.167 9695 1619 13.9 17 219 2. 2. Kodi 1 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.9 50 60 155 234 1.8 6126 50 60 219 145 108 253 m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 80. t=10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.9 50 60 155 174 1.5 14007 174 14007 0.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari Shuma : Mure b/a per rezervuare~4m. t=21-30cm Sp + p Sigurime shoqerore 16. 2. t=11-20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.

167 50 60 219 145 108 253 7442 1243 12.136/1 rrethor C 16/20.77 7442 174 0.7% Transport Vibrator Argano Beton C 16/20 Kallep muri Kallep metalik Skele inventari Mirembajtje kallepi Shuma : m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 m2 leke 2.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Kallep rezervuari ( inventari ) Skele inventari Shuma : op leke t/km op op m3 m2 m2 2. 2. t=21-30cm 8 9 228 10 11 12 329 13 14 15 8264 1.3 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 11314 38.3 50 60 150 318 1.138 Freskore hiperbol b/a C16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 7747 42.02 2 10 6 10803 224 1190 6200 150 200 50 .2 17 224 3 5.167 209 6200 150 130 50 10% 468 9257 1546 13.21 169 8685 53.Nr.02 2.7% Transport Vibrator Vimc kulle Beton C 16/20 Kallep muri Kallep me panele druri Skele inventari Shuma : m3 op leke t/km op op m3 m2 m2 m2 3868 7 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 20135 1611 2014 Shuma 12.15 6638 174 0. PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.6 1.2 9257 174 0.9 17 219 2.137 Oxhak b/a deri~80m C16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 50 150 200 1040 1.3 17 209 3 5.167 6638 1109 Kodi 1 Mure b/a per rezervuare~4m.9 1.02 8 3 6200 130 50 6324 1040 150 7514 15733 1259 1573 18565 6324 390 169 11 17 6910 16272 1302 1627 19201 6324 300 2000 300 8924 21141 1691 2114 24946 TOTALI 19 23760 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

88 0.7% Transport Vinç kulle 0.07 200 50 34 4 0.5 t Vibrator siperfaqsor Solete b/a C 25/30 h=11cm Beton C 20/25 Llaç çimento Shuma : Njesia 3 m3 op leke t/km op m2 m3 m3 m3 m2 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.006 0.05 200 50 34 3 0.001 185 25 38 1114 7550 7800 3869 .167 136 23 1.152 C25/30 h=11cm.78 135.003 158 20 1114 6100 7750 7800 37 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 0.7% Transport Vinç ekskavator Kallep metalik Element b/a 21-30cm Element b/a 31-40cm Beton C 25/30 Skele inventari me tuba Te ndryshme 1% mbi mat Shuma : FV Soleta b/a paranderura 2. 2 e 7 vrima.6 1600 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 m3 0. EMERTIMI Kodi 1 2 2.001 3625 292 2700 117 421 213 698 100 2 1550 8167 653 816.91 158.17 0.kate C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 174 0.2 17 292 3 900 2700 0.85 3106 174 0.016 0.45 17 25 0.Nr. Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 1527 980 121 8 1109 1356 108 135.17 17 20 0.153 C25/30 h=16cm.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 3106 519 17.9 130 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 158 26 1.88 0.005 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 17.149/1 Skelet b/a sh.36 592 0.65 648 0. 2 e 5 vrima.17 0.09 7750 2 50 1549 0.7 174 0.7% Transport Vinç kulle 0.7 9637 980 37 39 23 1079 1294 104 129.5 t Vibrator siperfaqsor Solete b/a C 25/30 h=11cm Beton C 16/20 Beton C 25/30 Llaç çimento Shuma : FV Soleta b/a paranderura 2.

88 0.24 200 50 88 12 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 1. te drejta Sp + p Sigurime shoqerore 16.85 0.17 0.6 174 0.2 2905 1503 372 16 6 1897 2501 200 250. EMERTIMI Kodi 1 2 FV Soleta b/a paranderura 2.156/2 beton C 16/20.002 0. te drejta Llaç çimento Kallep brezi Shuma : 3870 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 m2 2. te drejta Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 417.26 17 21 0.02 177.5 t Vibrator thellesie Element i gatshem ( sape ) beton C 16/20.5 t Vibrator thellesie Element i gatshem ( sape ) beton C 16/20 Llaç çimento Kallep brezi Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.07 200 50 12 13 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 1114 6100 7750 980 92 78 1149 1426 114 142.6 174 0.04 487 21 96 1768 6200 7800 150 .91 17 32 34 4 0.42 0.5 174 0.167 417.002 0.6 70 1.7% Transport Vinç kulle 0.1 2952 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 177 30 1.06 0.01 207 32 38 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 m2 2.6 1683 1458 372 16 6 1852 2462 197 246. 2 e 3 vrima.24 200 50 84 12 0.04 487 23 1716 6200 7800 150 100 FV Soleta sap h=24cm me 2.Nr.5 t Vibrator siperfaqsor Solete b/a C 25/30 h=11cm Beton C 16/20 Beton C 25/30 Shuma : FV Soleta sap h=20cm me 2.4 417.06 0.6 70 1.7% Transport Vinç kulle 0.167 6 7 8 9 10 11 0.4 417.44 0.33 17 23 0.7% Transport Vinç kulle 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.156 beton C 16/20.85 0.154 C25/30 h=23cm.015 0.

167 200 33 3.18 0.06 234 9. h = 2.22 0.5 t Vibrator thellesie Element gatshem Beton C 16/20 Llaç çimento Kallep brezi Shuma : Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20.158 Soleta te plota b/a C16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.85 0.5 2920 9496 9496 11964 957 1196 14117 157 26 2. h = 2.002 0.7% Transport Vinç kulle 0.6 174 0.1 174 0.002 0.7% Transport Vinç kulle 0.15 200.5 t Soleta te plota b/a C16/20 Shuma : m3 op leke t/km op m3 1.7% Transport Vinç kulle 0.85 0.31 1620 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20.5 t Vibrator thellesie Element gatshem Beton C 16/20 Llaç çimento Kallep brezi Shuma : op leke t/km op op m2 m3 m3 m2 2.9 156.024 0.Nr.84 17 65 0.5 200 300 1.17 200 50 44 9 0.75 17 47 36 6 0.3 17 277 1.6 1907 1863 236 16 9 2123 2475 198 247.167 6 7 8 9 10 11 0.167 65 2192 6200 7800 150 53 1620 271 16.11 200 50 12 13 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 1378 6200 7800 150 1172 149 16 9 1345 1616 129 161.157/1 25 cm Njesia 3 m2 op leke t/km op op m2 m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 0.157 16 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.06 183 47 42 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.038 0.01 1890 277 300 9402 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME BETONI DHE B/A 3871 .

02 0.117/1b h ~ 4m 31.262/4b bazamente b/a C 25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16. trare e 2.167 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 1.5 50 25 1.4 m3 50 120 1.6 7550 150 7701 90 7791 8519 681 851.02 8 3 3346 7500 130 50 100 Kollona b/a monolite C 20/25 2.46 602 5 174 0.9 10052 7803 90 7893 8621 690 862.7% Vibrator Beton C 20/25 (betonpompe) Kallep kollone Skele inventari Shuma : m3 op leke op m3 m2 m2 3872 174 0.1 10172 7650 1040 150 8840 12286 983 1229 14498 7701 1500 300 9501 15960 1277 1596 18833 602 101 0.167 2868 479 2 50 100 m3 m2 m2 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Pllake themeli.7% Vibrator Beton C20/25 me betonpompe Kallep themeli ( pa sp+p ) Shuma : Njesia 3 m3 op leke op m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.117/1a h ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.46 602 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 3.130/1a C 20/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 50 703 25 25 Pllake themeli.167 5432 907 2.02 0.48 2868 174 0.262/4a bazamente b/a C 20/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 703 7650 150 25 Mure b/a t = 21-30cm.22 5432 120 7550 150 50 .7% Vibrator Beton C 20/25 me betonpompe Kallep muri ( inventari ) Skele inventari Shuma : m3 op leke op 16.7% Vibrator Beton C20/25 me betonpompe Kallep themeli ( pa sp+p ) Shuma : m3 op leke op m3 m2 3.167 602 101 0.02 10 6 6339 Kollona b/a monolite C 25/30 2. h ~ 4m 2.Nr. trare e 2.

6 3584 174 0.7% Vibrator Beton C 25/30 (betonpompe) Kallep kollone Skele inventari Shuma : Njesia 3 op leke op m3 m2 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 6 5432 907 7 8 9 10 2.3 25 7550 200 2200 12 130 770 200 440 13 137 1559 2072 166 3873 .6 174 0.122/1a 10 cm.3 50 1.7% Vibrator siperfaqsor Beton C 20/25 (betonpompe) Kallep solete Shuma : Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm.125/1a h~6m Sp + p Sigurime shoqerore 16. h ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 1.167 7550 200 115 417.6 50 130 1.4 11 50 6339 12 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 16 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 31.02 8 4648 m2 op leke op m3 m2 m3 m2 m2 115 2.02 8 4 4183 7550 260 50 130 Soleta te plota b/a C 20/25 t = 2.119/1a ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 100 25 0.2 2444 120 120 Trare e arkitrare b/a C20/25 h 2.6 70 0.4 417.7% Vibrator Beton C 20/25 (betonpompe) Kallep trau Skele inventari Shuma : m3 op leke op m3 m2 m2 20.102 1 0.02 10 6 7750 150 50 7905 1500 300 9705 16164 1293 1616 19074 7701 2080 200 9981 14294 1144 1429 16867 7701 1600 9301 14064 1125 1406 16596 207.167 3983 665 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.22 5432 5 174 0. 2.89 3983 174 0.05 487.7% Vibrator siperfaqsor Beton C 20/25 (betonpompe) Kallep solete Polisterol Plastmas Rrjete teli Shuma : m3 op leke op m3 m2 22.05 1.167 3584 599 2.

167 435 73 13 20 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Soleta "TIPO" Maqedone Hd = 2.32 0.166 10 mm ton Sp + p op Sigurime shoqerore 16.7 3206 1065 85.7% Transport Polisterol cilesi e I .2 106.167 235 39 F V hekur betoni periodik Ø 6 2.re op leke t*km m3 Lluster cimento 3cm per nivelim Te ndryshme 3 % Shuma : m3 leke 1.7% leke Transport t*km Vinc kulle 6 .14 10.03 273 23 791 274 PUNIME 3874 7 Shuma 60 10440 HEKUR BETONI 174 10440 0.1 50 200 12 13 14 15 6200 35 13 120 90 200 868 357 159 306 479 8 2177 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m2 op leke t/km op op m3 cope cope ml kg m2 2.04 508 33 2717 217 271.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 8 9 10 11 0.55 5.Nr.15 3300 495 0.63 200 126 1 6 12183 100 126 109000 113 109000 678 109678 .2 12.35 234.035 768 7800 0.5 435 174 0.125 6m.200/1 me polisterol kompakt Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.10 ton op Hekur i pergatitur ton Tel bari kg Shuma : 0.25 0.7% Transport Vibrator Vinç Beton C 16/20 Tulla mbushese me 10 vrima Tulla biskot Hekur tralice Hekur betoni shtese Kallep solete Shuma : Termoizolim solete 10-20 cm 2.24 2. trashesi 25cm C 16/20 Specialiste + punetor Sigurime shoqerore 16.9 174 0.167 1743 5 20 100 0.5 1257 122087 9767 12209 144063 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 42 7308 174 0.3 900 1170 2.182 thjeshta Sp + p Sigurime shoqerore 16.10 ton Hekur i pergatitur Tel bari Shuma : F V konstruksione metalike te 2.3 3 3.7% Transport Elektrosaldatriçe Gazogjen Autovinç Vinç ekskavator Konstruksiom i gatshem Elektroda Karbit Oksigjen Slele inventari Shuma : F V konstruksione metalike te 2.167 6 7 8 9 10 11 12 0.3 900 1170 1 4 0.7% Transport Elektrosaldatriçe Gazogjen Autovinç Vinç ekskavator Elektrotrapano Konstruksiom i gatshem Elektroda Karbit Njesia 3 ton op leke t*km op ton kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.0 9747 100 73434 285 200 135 50 2560 ton op leke t*km op op op op op leke kg kg 36 6264 174 0.6 90 234 1 4 0. EMERTIMI Kodi 1 2 F V hekur betoni periodik Ø > 2.3 1500 450 1.181 perbera Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 90 891 0.166 12 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinc kulle 6 .63 200 126 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 7308 1220 5 20 100 1 3 8528 100 90000 113 126 90000 339 90339 99093 7927 9909 116930 73434 1140 60 405 150 75189 87596 7008 8760 103363 ton op leke t*km op op op op leke kg kg liter m2 48 8352 174 0.2 90 468 0.167 6264 1046 25 20 500 5.167 8352 1395 5 20 100 9.7 70 49 0.3 1500 450 1.3 71925 285 200 71925 1140 60 3875 .Nr.7 70 49 0.

8 0.Nr.5 7.1 2113 m2 op leke t*km op kg m2 liter m3 0.8 0.7% Transport Elektroargano Mastiç bitumi Karton katrama Vaj guri Dru zjarri Shuma : 3876 m2 op leke t*km kg m3 0.4 304 27 331 417 33.02 20 0.4 120 280 160 2700 1.01 142 0.8 1.2 3.195 2 bitum Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 2.04 30 1.167 174 29 0.197 bitumi dhe 2 k katrama Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 41.3 0.05 30 1.42 73.01 85 80 2700 0.22 0.0 7310 500 14 135 50 2371 15 540 150 73815 Shuma 16 Shp pl 8% 17 83996 6720 Fitim TOTALI 10% 18 19 8400 99115 PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATIE Hidroizolim me emulsion dhe 2.04 20 0.15 0.7% Transport Elektroargano Mastiç bitumi Karton katrama Vaj guri Dru zjarri Shuma : Hidroizolim me emulsion 2.5 120 280 160 2700 .19 1147 852 644 35 54 1585 1791 143 179.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 3.4 0.7 1.2 m2 op leke t*km op kg m2 liter m3 1 174 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Oksigjen Slele inventari Shuma : Njesia 3 liter m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 122 20 0.02 203 0.02 20 0.7% Transport Bitum M 3 Dru zjarri Shuma : Hidroizolim me emulsion 2.22 0.8 97.4 3.67 492 444 322 35 27 828 972 77.7 121.167 73 12 0.8 174 0.08 174 0.196 bitumi dhe 1 k katrama Sp + p Sigurime shoqerore 16.

203 xingat Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 278.6 cope op leke 2.6 6.16 379 884 7 80 15 985 1311 105 131.05 20 1 0.07 274 30 1 2.7% Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.03 200 6 0.65 113.015 450 0.7% Transport Elektroargano Mastiç bitumi Karton katrama Vaj guri Dru zjarri Shuma : Shtrese lluster cimento 1:2 t = 2.5 3.22 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Hidroizolim me emulsion 2.8 130 0.02 30 0.Nr.1 2.206 llamarine xingat Sp + p Sigurime shoqerore 16.21 20 4 0.167 421 70 3877 .85 94 970.42 421.7% Transport Llamarine xingat 0.03 120 280 160 2700 1260 966 35 81 2342 2619 210 261.35 234.4 174 0.45 0.9 3091 179 179 322 25.167 6 7 8 9 10 11 12 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 13 14 15 19 10.7 1.9 174 0.7 32.023 132 4 7800 6 m2 op leke t*km kg kg kg leke 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 1.1 m2 op leke t*km op m3 0.167 278 46 0.1 1547 m2 op leke t*km op kg m2 liter m3 235 39 0.50% 325 0.198 bitumi dhe 3 k katrama Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Llac cimento 1:2 Shuma : Veshje korrnize llamarine 2.8mm Kallaj Hekur shirit Te ndryshme mbi materialet Shuma : Kasete shkarkimi me 2.200 20 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 174 0.1 174 0.167 113 19 0.

4 243.6 10 11 12 13 14 1.7% Transport Elektrosaldatriçe Autovinç 3878 Njesia 3 t*km kg kg kg leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.14 20 3 0.27 93 398 1.209 llamarine xingat Ø 100 Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport Llamarine xingat 0.8 mm Kallaj Hekur Ø 6 mm Te ndryshme 1.8mm Stafa llamarine xingat Vida Te ndryshme 1 % Shuma : Ulluk shkarkimi horizontal me 2.04 1500 27 60 130 450 700 15 0.01 30 0.7% Transport Llamarine xingat 0.3 2.01 30 0.02 8 30 9 0.3 226.3 m2 op leke t*km op op 1.6 61.65 857 ml op leke t*km kg kg cope leke 1.8mm Kallaj Stafa llamarine xingat Vida Te ndryshme 1 % Shuma : Çati me kapriata hekuri Ø H D 2.01 450 2.50% 491 0.01 0.7 0.6 174 0.3 2.1 2 451 264 0.7 174 0.6 89.3 ml op leke t*km kg kg kg cope leke 1.Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.7 0.214 ~ 12 m mbulesa llamarine Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 226 38 0.1 72.3 90 0.5 % Shuma : Ulluk shkarkimi vertikal me 2.167 190 32 0.212 llamarine xingat 33cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 1 394 221 130 700 15 0.2 174 0.6 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 182 5 211 6 404 896 71.4 130 0.56 1057 351 28 15 4 398 620 49.96 731 351 7 70 30 5 462 727 58.167 244 41 0.015 0.7% Transport Llamarine xingat 0.09 189.01 .

218 HD~8m.15 147 0.18 4 0.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Skele inventari Lende ndertimi e stazhion Ø Listela e binar Gozhde Ganxha Bitum Tjegulla mareselieze importi Te ndryshme 1 % Shuma : Çati vendi e zakonshme me 2.035 15000 0.1 147 0.1 50 0.038 15000 0.45 20 9 0.011 25000 0.1 80 43 45 5 570 315 20 22 8 1935 3879 .78 20 16 0.167 418 70 0.16 14 118 20 84 150 120 10 250 50 87 15 667 1 357 204 22 40 18 8 1315 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1690 135 169 1994 2554 204 255. EMERTIMI Kodi 1 2 Kapriata metalike 10 ~ 12m Terheqese tiranti Arkareç hekur Ø Llamarine xingat e valezuar Kulmore llamarine xingat Kapse llamarine (vida) Elektroda Skele inventari Shuma : Çati vendi me 1 kullim 2. tjegulla vendi Sp + p Sigurime shoqerore 16.216 HD~7m.01 487 9 4 5 525 275 15 15 8 1190 20 2053 m2 op leke t*km op m2 m3 m3 kg kg kg cope 2. tjegulla marselieze Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.021 15000 0.17 90 0.6 174 0.36 0.22 90 0.02 200 4 0.07 0.65 0.4 417.25 1.02 200 4 0.1 80 17 70 2033 0.7 469.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 284 10 11 3 12 13 5.1 50 0.033 4.4 3013 m2 op leke t*km op m2 m3 m3 kg kg kg cope leke 2.8 174 0.167 470 78 0.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Skele inventari Lende ndertimi e stazhion Ø Lende e holle e sharruar Gozhde Ganxha Bitum Tjegulla vendi Njesia 3 kg cope kg m2 ml cope kg m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.

1 4096 5 570 275 19 22 8 1190 104 21 2214 2694 216 269.015 111 0.203/a bakri t = 0.6 3 186 297 23.73 351 m2 op leke t*km op m2 m3 m3 kg kg kg cope cope leke 2.Nr.02 180 184 0.4 3179 1505 30 1535 1861 149 186.1 50 0.1 1505 325 ml op leke t*km ml leke 0.02 200 4 0.4 260 2089 0.7% Transport Tub shkarkimi PVC Ø 120 mm Te ndryshme 1.011 25000 0.6 95 16 0.4 174 0.219 HD~8m.15 147 0.01 30 0.8mm Te ndryshme 2 % Shuma : Ulluk shkarkimi vertikal me 2.545 94.167 400 67 0.8 29.3 400.6 278.21 90 0.1 80 17 70 0.3 .167 212 2% 0.167 278 46 0.7% Transport Llamarine bakri 0.2 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Te ndryshme 1 % Shuma : Çati vendi e zakonshme me 2.8 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 548 10 11 16 12 13 2875 14 0.209/a PVC Ø 120 Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 4 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 29 2904 3471 278 347.02 30 7.5 % Shuma : 3880 m2 op leke t*km kg leke 1.6 0.038 15000 0.3 1.tjegulla marseljeze Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Skele inventari Lende ndertimi e stazhion Ø Listela e binar Gozhde Ganxha Bitum Tjegulla marselieze Kulmore Te ndryshme 1 % Shuma : Njesia 3 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.01 467 9 4 ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE Veshje korrnize llamarine 2.45 20 9 0.83 174 0.1 2196 183.

3 137 23 0.167 212 35 0.015 160 0.3 0.36 6200 2232 0.2 3224 0.01 30 0.5 % Shuma : Kasete shkarkimi me 2.5 % Shuma : Njesia 3 ml op leke t*km ml leke ml op leke t*km ml leke Ulluk shkarkimi horizontal me 2.7% Transport Ulluk shkarkimi PVC 33 cm Te ndryshme 1.42 174 0.01 0.83 15 Shuma 137 23 160 Ulluk shkarkimi vertikal me 2.3 1.5 16 Shp pl 8% 17 0.79 137.Nr.7% Transport Kasete llamarine bakri 1.209/b llamarine baker Ø 120 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 174 0.7% Transport Ulluk shkarkimi bakri 33 cm Te ndryshme 1.6 2863 2448 37 2485 2732 219 273.167 Fitim 95 16 0.3 30 TOTALI 10% 18 19 214 3 217 378 30.5 % Shuma : ml op leke t*km m2 leke Sp + p Sigurime shoqerore 16.545 94.81 446 1989 30 2019 2130 170 213 2513 2232 33 2265 2426 194 242.6 174 0.02 0.6 0.36 6800 2448 1.02 1950 1989 0.196/b mapej Sp + p PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.015 0.3 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Ulluk shkarkimi horizontal me 2.212/b llamarine baker 33cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.79 137.212/a PVC 33cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.206/b llamarine bakri 1.0mm op 0.0 mm Te ndryshme 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 0.3 cope op leke t*km cope leke 1.7% Transport Tub shkarkimi baker Ø 120 mm Te ndryshme 1.3 37.50% 247 m2 op 30 0.5 % Shuma : Hidroizolim me nje shtrese 2.02 210 214 0.167 0.015 111 174 0.6 73 3881 .01 30 174 0.216 211.

10 200 20 1.Nr.02 203 174 47.2 2 250 500 0.4 0.015 0.5 6 0.4 0.65 113.01 .08 174 0.196/c mapej Sp + p Sigurime shoqerore 16.62 1152 1979 0 1979 2204 176 220.10 0.08 5 0.239/a polisterol t=10 cm Sp + p op 131 2 20 1940 0.4 20 200 59.8 139.02 20 11 12 13 14 30 174 0.30 174 0.167 0.01 20 174 29 0.167 6 7 8 9 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.10 20 2 0.167 TOTALI 10% 18 113 19 0.04 132 m2 op 10 Shuma 12 85 Hidroizolim me dy shtresa 2.4 4 250 1000 0.256/b sanduich Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Tjegulla betonike Kulmore tjegulle betonike Te ndryshme 1 % Shuma : m2 op leke t*km op cope cope leke Mbulim çatie me panele 2.4 2601 20 10 0.256/a betonike Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Elektroargano Mapej Te ndryshme 1.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton Panele sanduich + aksesor Te ndryshme 1 % Shuma : m2 op leke t*km op m2 leke 3882 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.4 20 30 0.5 % Shuma : Shtrese termoizoluese me 2.4 2.7% Transport Elektroargano Mapej Te ndryshme 1.32 700 1000 15 1015 1150 92 115 1357 680 100 8 788 976 78.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 73.02 0.4 780 162 6 68 250 0.167 500 8 508 2.1 15 Shp pl 8% 17 0.1 97.75 593 139 23 0.5 % Shuma : Njesia 3 leke t*km op kg leke m2 op leke t*km op kg leke Mbulim çatie me tjegulla 2.2 16 Fitim 1.015 1 174 19 0.

35 0.5 5 0.7% Transport Vinç kulle Beton C 6/10 Shuma : m3 op leke t*km op m3 2.04 210 7.35 PUNIME SHTRESASH 2.7% Transport Zhavor Shuma : m3 op leke t*km m3 2.7% Transport Rere lumi Shuma : m3 op leke t*km m3 2.08 292 8. EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.73 200 146 1.167 250 42 8.48 17 212 0.Nr.262 Shtrese betoni C 6/10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 130.8 152 4 0.036 m2 op leke t*km op m3 0.262/1 Shtrese betoni C 7/10 2.21 20 4 0.60 17 146 1.30 17 311 1.1 115 0.08 389 2.9 333.3 104.5 115 0.5 87 174 0.5 102 5 4885 7.167 334 56 18.036 0.167 6 7 8 9 10 11 12 13 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 4619 3695 3695 3852 308 385.237/a Lyerje betoni me hyperdesimo Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 3017 341 341 1041 83.1 1229 939.6 940 1378 110 137.03 1.7% Transport Vinç Hyperdesimo Shuma : Njesia 3 leke t*km op m3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.175 250.04 1746 212 146 4800 m3 3883 .8 1626 4992 4992 7096 568 709.261 Shtrese rere Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 8374 22 0.258 Nenshtrese zhavori Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle deri 5 ton polisterol Shuma : 2.167 316 311 870 146 1496 250 12.25 20 5 0.167 87 15 0.184 0.2 4545 2443 2443 2556 205 255.6 1496 174 0.

8 9969 164 164 308 24.8 TOTALI 10% 18 13 146 0.266 zakonshme.167 19 212 1.03 200 6 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 8.07 200 14 1.24 17 4 0.167 11 12 0.264 Shtrese lluster cimento 1:2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 9601 6344 6344 8448 676 844.73 174 0.02 4 700 3550 8 714 71 31 .48 17 8 0.04 5200 5408 5408 7512 601 751.262/4 Shtrese betoni C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka zak granili 30x30 cm Llaç i perzier M 15 Çimento 32.7% Transport Vinç kulle Llaç çimento Shuma : Shtrese me pllaka granili te 2.73 200 146 1.6 1496 5 174 0.5 N 3884 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Vinç kulle Beton C 12/15 Shuma : m3 op leke t*km op m3 2.167 6 1496 250 7 12.7% Transport Vinç kulle Beton C 16/20 Shuma : m3 op leke t*km op m3 2.48 8.48 8 9 17 1746 8.6 1496 174 0.7% Transport Vinç kulle Beton C 7/10 Shuma : 3 op leke t*km op m3 2.167 212 6100 146 115 19 0.167 Fitim 1496 250 12. 30x30cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.54 268 174 0.262/3 Shtrese betoni C 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.48 17 212 0.66 114.6 30.021 134 4 7800 6 m2 op leke t*km op m2 m3 kg 1.Nr.73 200 146 14 15 1. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 1746 174 0.2 8865 17 200 212 6032 6032 8136 651 813.04 0.6 1496 16 Shp pl 8% 17 212 212 1746 m2 op leke t*km op m3 10 Shuma 268 45 0.79 363 146 5800 146 1496 250 12.

48 17 313 8 8 14 14 816 71 31.02 4 800 3550 8 15 816 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 1151 92.267a 40x40cm Shtrese me pllaka porcelanat 2.62 17 11 0.167 348 58 0.48 17 8 0.167 428 71 0.5 N Shuma : Shtrese me pllaka mermeri.167 268 45 0.Nr.02 4 500 11 3500 3550 130 14 m2 2.02 0.2 918 1253 100 125. 30x30cm Njesia op 3 4 op leke t*km op m2 m3 kg Sp + p Sigurime shoqerore 16.46 428 174 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka zak granili 30x30 cm Llaç i perzier M 15 Çimento 32.02 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka grez 40x40 cm Kol per pllaka Bojak cimentoje me boje Shuma : op leke t*km op m2 kg kg Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 428 71 0.1 Shuma TOTALI 19 1358 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.267b importi.07 200 14 1.5 5528 928.62 17 11 3885 .54 268 174 0.267/1 importi PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Vinç kulle Pllaka mermeri 40x40 cm Llaç i perzier M 15 Bojak cimentoje me boje Shuma : Shtrese me pllaka grez 2. 40x40cm op leke t*km op m2 m3 kg Sp + p Sigurime shoqerore 16.07 200 14 1.1 115.07 200 8 12 14 13 14 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Shuma : Shtrese me pllaka granili me 2.46 428 174 0.7% Transport 5 6 313 7 8 9 10 11 0.2 80 440 1448 1970 158 197 2324 m2 2.3 1479 3570 71 520 4161 4685 375 468. 2.266/1 boje.02 4 4 500 8 14 910 20 110 m2 op leke t*km 2 348 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1.

3 2717 5555 86 25 27 5693 6339 507 633.6 1.2 1.167 543 91 0.9 174 0.6 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3.02 1 3 634 11 5500 4300 25 9 1.62 17 11 0.02 4 3 0.167 543 91 0.12 542.62 17 11 0.2 m2 op leke t*km op m2 3.7% Transport Vinç Pllaka graniti "Rosa Beta" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : Shtrese me pllaka graniti 2.273/1 t=2cm "ROSA BETA" Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 174 0.7% Transport Vinç Pllaka graniti "Rosa PORINO" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : Shtrese me pllaka graniti 2.12 542.02 60 1.01 0.167 543 91 0.02 80 1.5 1885 1.12 542.273/2 t=2cm "ROSA PORINO" Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 11 60 11 12 1.9 174 0.6 20 80 25 75 110 16.01 9000 9090 .2 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 2303 184 230.2 13 14 1.15 1680 1713.02 80 1.7% Transport Vinç Pllaka graniti "Nero AFRIKA" 3886 Njesia 3 op m2 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 406 10 0.6 1.62 17 11 0.3 8075 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3.02 1 3 634 11 6000 4300 25 9 1.01 0.273/3 t=2cm "NERO AFRIKA" Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Vinç Pllaka porcelanata Kol per pllaka Çimento e bardhe Bojak cimentoje me boje Shuma : Shtrese me pllaka graniti 2.9 7480 6060 86 25 27 6198 6843 547 684.Nr.

167 11 9500 4300 25 9 1.9 174 0.12 542.02 1 3 14 4300 25 9 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 86 25 27 9228 9874 790 987.9 174 0.62 17 11 0.02 60 1.12 542.273/2a Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" Sp + p Sigurime shoqerore 16.273/1a 2 Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 1.6 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3.62 17 11 0.12 542.5 4300 86 25 25 9 27 9481 10126 810 1013 11948 10378 830 1038 12246 1.167 543 91 0.02 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.273/2a Njesia 3 m3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.01 0.02 1 3 634 Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE" 11 3.01 0.2 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3.02 80 1.2 9595 86 25 27 9733 543 91 0.01 10000 0.7% Transport Vinç Pllaka graniti "Rosa Beta" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : 2.9 174 0.02 4300 1 25 10100 86 25 3887 .Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 634 10 11 11 12 13 0.2 1.7% Transport Vinç Pllaka graniti "VERDE" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe op leke t*km op m2 m3 kg 60 1.62 17 0. EMERTIMI Kodi 1 2.167 543 91 0.4 11651 9250 9342.6 1.7% Transport Vinç Pllaka graniti "Rosa PORINO" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : 2.02 1 3 634 11 1.

01 0.2 m2 m3 kg kg 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 634 Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" Pllaka graniti "Multi-KOLORE" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : op 3.2 1.62 17 11 0.12 542.12 542.273/2b 2 Çimento e zakonshme Shuma : Njesia 3 kg m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.62 17 11 0.2 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3. EMERTIMI Kodi 1 2.7% Transport Vinç Pllaka mermeri "Janina" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : Shtrese me pllaka mermeri 2.02 80 1.167 543 91 0.02 60 1.6 1.273/5 t=3cm "JANINA" Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 3.Nr.7% Transport Vinç op leke t*km op Shtrese me pllaka mermeri 2.62 17 11 0.1 5453 543 91 0.02 1 3 634 11 3800 4300 25 9 1.01 0.02 1 3 4600 4300 25 9 4646 86 25 27 .167 11 15 9 1.7% Transport Vinç Pllaka mermeri "Janina" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme 3888 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 543 91 0.273/4 t=2cm "JANINA" Sp + p Sigurime shoqerore 16.12 542.9 174 0.02 4300 1 25 3 9 634 11 1.01 10250 0.6 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 27 10238 10884 871 1088 12843 10353 86 25 27 10491 11136 891 1114 13140 3838 86 25 27 3976 4621 370 462.02 60 1.9 174 0.9 174 0.

7% Transport Vinç kulle Bazamak granili montazhi Llaç i perzier M 15 Bojak cimentoje me boje Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg 2.7 818 447 8 0.Nr.167 358 400 67 0.02 1 3 3650 3686.02 0.12 542.167 60 11 1.4 174 0.48 2.273/6 t=3cm "TRAVERTINE" Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 543 91 Shtrese me pllaka mermeri 2.4 5314 400 67 0.02 0.268 Shkalle montazhi granili Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 400.2 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 634 3.2 17 200 467 8 3500 5728 20 3570 115 60 3745 80 4300 344 430 5074 3774 115 60 3949 4504 360 450.2 1.276 Shtrese parketi Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 3 467 174 0.41 200 480 24 197 3889 .3 400.01 0.7% Transport Vinç kulle Bazamak mermeri montazhi Llaç i perzier M 15 Bojak cimentoje me boje Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg 2.268a Shkalle montazhi mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16.48 17 8 0.7% Transport Vinç kulle Zmerilatrice m2 op leke t*km op op 11 2.9 174 0.5 4300 86 25 25 9 27 3825 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 5430 434 543 Shuma TOTALI 19 6407 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 0.167 5274 80 1. Kodi 1 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.6 13 14 15 4784 1.7% Transport Vinç Pllaka mermeri "Travertine" Llaç i perzier M 50 Çimento e bardhe Çimento e zakonshme Shuma : 7 8 9 11 10 11 12 1.12 20 2 0.2 4470 8 80 3700 5728 20 818 137 0.62 17 0.02 634 2.02 3 4.12 0.4 200 80 1.

02 600 0.167 10 2 11 12 221 13 14 15 1.5 115 0.02 1150 0.167 16 Shp pl 8% 17 278 46 0.6 2166 775 1173 9 4 1961 2290 183 229 2702 347 347 824 66 82. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Parket Binar pishe 50x50 mm Kornize e stazhionuar Gozhde Llak Te ndryshme 3% Shuma : 3 m2 m3 ml kg kg leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.2 138 115 0.60 17 316 1.02 25000 500 1.258/2 Shtrese zhavori Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 316 150 25 21.031 28500 1.1 90 1505 0.7% Transport Zhavor Shuma : m3 op leke t*km m3 2.8 5957 884 612 9 3 1508 1836 147 183.Nr.03 113 3870 20 Fitim TOTALI 10% 18 19 5048 404 504.258/2 Nenshtrese mbeturina Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 140 141 0.2 0.45 973 4 0.7% Transport m3 op leke t*km 3890 1.7% Transport Binar pishe 50x50 mm Derrase pishe stazh fm 4cm Gozhde Te ndryshme 0.1 90 9 0.1 161 1.031 25000 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 954 2.04 2880 2995.3 149.2 % Shuma : m2 op leke t*km m3 m2 kg leke 1.167 138 23 18.18 1.5cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.30 17 362 316 .32 350 112 3758 0.1 90 1957 0.6 278 174 0.282 Shtrese derrasa FM 4.21 20 4 0.7% Transport Binar pishe 50x50 mm Derrase pishe stazh fm 2.279 Shtrese derrasa FM 2.5c Gozhde Te ndryshme 0.2 % Shuma : m2 op leke t*km m3 m2 kg leke 2.6 278 Shuma 4 278 46 0.0cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.002 325 174 0.002 325 4 NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERITORIN E NDERTESAVE 2.

271 Shtrese mozaik mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 158 158 Shp pl 8% 17 100 17 9.7% Transport Vinç kulle Pllaka mermeri 20x20cm Llaç i perzier M 15 Çimento 32.5 N Çimento e bardhe 42.5 R Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg Shtrese pllaka mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle Pllaka mermeri t= 2 cm Llaç i perzier M 15 Çimento 32.5 N m2 op leke t*km op m2 m3 kg 2.167 19 9 0.167 10 11 12 13 1.7% Transport Rere Shuma : 2.1 4804 2652 107 23 25 2807 3763 301 376.273 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.0 0.1 1061 14 150 Shuma 10 2600 3550 8 25 32 783 131 0.167 870 153 0.41 819 1131 1131 1401 112 140.53 4.Nr.3 117 174 0.1 1653 2520 71 23 150 15 2779 4071 326 407.5 R Granil Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg m3 Pllaka te vogla mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Mbeturina ndertimi Shuma : Njesia 3 m3 m3 op leke t*km m3 2.02 0.03 3 1 914 174 0.87 100.72 0.01 4.272 op 0.05 362 17 17 1239 200 9 694 55.02 3 6 0.59 17 10.5 69.03 3 3500 3550 8 3570 107 23 3891 .1 115 0.00 6.02 0.15 200 30 1.3 4440 44 3500 3550 8 25 1500 44 783 131 0.5 783 16 Fitim 153 1.7% Transport Vinç kulle Pllaka mozaik mermeri Llaç i perzier M 15 Çimento 32.61 17 10 0.5 N Çimento e bardhe 42.261 Shtrese rere Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 174 0.5 783 TOTALI 10% 18 1061 177 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 174 2.16 200 32 1.

287 Shtrese pllaka qelqi 15x15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 R Shuma : 2.5 N Çimento e bardhe 42. EMERTIMI Kodi 1 2 Çimento e bardhe 42.286 mbi rere Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 914 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 10 4.5 1305 174 0.Nr.4 1305 218 0.05 182.7 100.167 20 7800 870 2 1305 218 0.61 17 10 0.167 10 14 25 30 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 25 3725 4679 374 467.20 17 20.287/1 Shtrese pllaka antiacide Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 5521 2652 107 23 25 2807 3761 301 376.5 783 174 0.03 3 1 914 10 2600 3550 8 25 30 m2 op leke t*km cope m3 m3 1.5 R Shuma : Shtrese tulla te plota (rate) 2.8 1190 1886 27 28 294 30 107 2372 3896 312 389.06 213 m2 op leke t*km cope kg kg kg kg m3 7.1 4438 660 62 52 775 1008 80.7% Transport 3892 Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Tulla te plota Llaç çimento 1:2 Rere Shuma : 2.5 1305 174 0.5 N Rere kuarci Leng xhami Fluor silikat natriumi Llaç i perzier M 15 Shuma : 2.167 20.7 174 0.31 20 6 41 9 7 147 600 3550 .15 200 30 1.273/1 Shtrese pllaka mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16.10 20 2 46 3 4 2 0.4 33 0.02 0.7% Transport Pllaka qelqi 150x150x15mm Çimento 32.03 1523 m2 op leke t*km 7.008 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka mermeri t= 3 cm Llaç i perzier M 15 Çimento 32.6 4598 783 131 0.167 183 31 1.05 0.

3 67.7 2.7% Transport gjeotekstil Te ndryshme 10 % Shuma: Shtrese me pllaka grez 2.6 4000 80 20 140 130 19.5 8.2 2729 m2 op leke t*km kg leke 0.Nr.5 15.8 174 0.51 m2 op leke t*km op m2 m3 kg kg 1.167 487 81 0.06 14 70 80 9 8 23 160 2700 6 15 1750 760 76 120 16 400 162 3284 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 4813 385 481.51 0.273 graniti Sp + p Sigurime shoqerore 16.66 288.7% Transport Vinç kulle Pllaka porcelanato Llaç i perzier M 25 Kol per pllaka Bojak cimentoje me boje Shuma : Shtrese pllaka mermeri 2.02 4500 4000 4590 80 3893 .3 5679 67.02 7 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka mermeri graniti t=3cm Llaç i perzier M 25 Njesia 3 cope kg kg kg kg liter m3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. EMERTIMI Kodi 1 2 Pllaka antiacide 20x20x2cm Bitum M 3 Kuarc pluhur antiacid Rere kuarci antiacid Azbest pluhur Vaj guri Dru zjarri Shuma : Shtrese avullizoluese 2.02 0.6 174 0.267/a porcelanato Sp + p Sigurime shoqerore 16.423/a gjeotekstil Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 17 0.48 17 8 0.02 0.167 70 12 0.4 0.61 17 10.8 487.2 174 0.167 289 48 0.4 69.5 0.15 200 30 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 1523 10 11 12 13 25 9.4 15 0.5 7 74 156 12.6 184 1680 1713.5 1953 2312 185 231.5 81 225 10% 0.15 337 8 14 m2 op leke t*km op m2 m3 2.07 200 14 1.

41 200 480 24 197 1.54 17 9 0.2 467 9 3900 4000 130 20 m2 op leke t*km m3 m3 m3 kg m2 2.07 1 1.167 418 70 3.7% Transport Vinç kulle Zmerilatrice Parket laminat Shtrese hidroizoluese Kornize e stazhionuar Msterial ngjites Llak Te ndryshme 3% Shuma : Trotuar me pllaka.04 1.5 R Shuma : Njesia 3 kg kg m2 op leke t*km op op m2 m2 ml kg kg leke 2.12 2.15 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 1 569 2.276 Shtrese parketi laminat Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 8 25 Shuma 2.5 N Çimento e bardhe 42.6 174 0.1 2173 17 2.7 6286 2200 187 141 397 95 91 3110 4074 326 407.27 3019 741 174 0.02 0.03 221 400 67 0.02 0.Nr.4 4807 3978 80 26 4084 4580 366 458 5405 75 156 336 9 714 1290 1841 147 184.02 0.04 0.65 635 174 0.4 417.7% Transport Vinç kulle Bazamak mermeri montazhi Llaç i perzier M 25 Bojak cimentoje me boje Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 Shp pl 8% 17 635 106 0.268a Shkalle mermer graniti Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 400. pa 2.12 0.5 N Pllaka trotuari granil+boje Shuma : 3894 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.1 200 20 1.7% Transport Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Çimento 32.3 0.02 487 64 500 7800 4800 9 700 .77 17 64 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Çimento 32.01 1.04 2115 180 140 305 350 0.167 10 30 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 23 25 4718 5327 426 532.04 1.288 borduren e betonit op 3.

9 1203 156 500 656 804 64.38 17 6 0. pa 2.02 0.1 56.7% Transport Lende pishe e sharruar Bitum M 3 19 m2 op leke t*km m3 kg 0.291 derdhur ne vend Sp + p Sigurime shoqerore 16.035 244 870 9 150 5800 6 PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI 2.02 1 142 7800 500 6 ml op leke t*km m3 kg m2 m3 1.2 174 0.1 80 250 8 3895 .41 666 ml op leke t*km m3 ml 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Trotuar me lluster çimento.8 174 0.3 80.7% Transport Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Çimento 32.289 borduren e betonit Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Shuma : Bordura trotuari 20x35cm te 2.38 174 0.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.7% Transport Llaç çimento 1:2 Bordura betoni 20x35 gatsh Shuma : Bordura trotuari 25x12cm 2.41 949 27 9 75 203 314 564 45.167 209 35 0.167 64 11 0.5 0.8 313.07 3 500 7800 4800 9 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 m2 op leke t*km m3 m3 m3 kg 313 52 3.35 17 6 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 1.52 17 366 60 60 75 156 336 27 594 1019 81.37 64.03 17 0.Nr.01 25000 0.5 0.2 208.167 122 20 0.292 Trare tavani te sharruar Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 121.5 101.031 1 0.5 N Kallep brezi Beton C 12/15 Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.290 parapergatitura Sp + p Sigurime shoqerore 16.15 0.8 174 0.7% Transport Rere me lageshti Çimento 32.

85 495.5 0.8 0.44 17 7 0.1 120 0. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.83 1036 818 137 0.006 25000 2.167 576 96 0.5 0.03 113 0.88 919 6 80 43 38 167 878 70.15 90 0.303 drejtues. EMERTIMI Kodi 1 2 Gozhde Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7 817.16 200 32 0.295 Tavan rrjete teli + suva Sp + p Sigurime shoqerore 16.44 17 7 0. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.005 0.5 N Skele inventar Shuma : Suva solete > 4 m.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Llac bastard M 25 Çimento 32.7% Transport Gozhde Listela pishe Rrjete teli dopio Tel bari Llac bastard M 25 Çimento 32.167 10 11 12 13 0.3 77.5 N Skele inventar Shuma : 3896 6 7 8 9 75 m2 op leke t*km kg m3 m2 kg m3 kg m2 4.31 575.3 87.75 579 7 1250 4000 8 50 26 m2 op leke t*km op m2 m3 kg m2 3.8 m2 op leke t*km op m2 m3 kg m2 2.6 1872 6 80 43 38 167 779 62.Nr.8 33.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Llac bastard M 25 Çimento 32.13 200 26 0.02 5.75 672 7 32 1250 4000 8 50 .7 8 1 50 954 6.9 259 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 335 26.005 0.45 395 14 150 252 3 104 52 50 625 1586 127 158.5 15 0.9 174 0. me 2.02 5.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 Shuma : 2.167 496 83 0.9 174 0.026 4000 6.8 174 0.5 N Skele inventar Shuma : Suva solete ~ 4 m me 2.01 14 90 0.300 drejtues.40 17 6.

6 315 6 67 1250 4000 8 3897 .005 0.75 289 7 1250 4000 8 50 0 6 80 43 38 167 463 37.Nr.65 287.303/1 drejtues. 2.7 174 0.02 5.167 287 48 0.7 62.5 0.7% Transport Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llac bastard M 25 Çimento 32. me 2.55 269.35 547 6 80 43 38 167 622 49.5 N Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 N Skele inventar Shuma : Suva solete > 4 m.5 N Skele inventar Shuma : Suva brenda mur tulle ~ 4m. EMERTIMI Kodi 1 2 Suva solete ~ 4 m.5 0.02 5.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.005 0. me pompe Sp + p Sigurime shoqerore 16.17 0 0 0.7% Transport Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llac bastard M 25 Çimento 32.005 0.1 46.425 248 174 0.1 174 0.38 17 6 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 1.300/1 drejtues.44 17 7 0. llaç perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 450 113 0. me 2.75 335 7 1250 4000 8 50 113 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg 1.310 me krah.09 200 450 26 41 0.167 270 45 0.17 734 6 100 51 158 545 43.54 644 m2 op leke t*km op m2 m3 kg m2 1.13 0.025 6.44 17 7 0. me pompe Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 54.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m2 op leke t*km op m2 m3 kg m2 248 41 0.

76 387 6 120 51 178 597 47.3 174 0.09 200 450 16 41 0.5 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 0.02 6.005 0. ll perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16. 2.310/1 me pompe. ll perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.5 N Shuma : Suva brenda mur guri ~ 4m.167 305 51 0.44 17 7 0.5 N Shuma : Suva brenda mur guri ~ 4m.167 152 25 0.38 17 6 26 0 0.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.5 N Shuma : 3898 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.6 157 6 1250 4000 8 26 6 80 51 138 328 26.2 42. 2.312/1 me pompe.005 0.6 355 7 1250 4000 8 57 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg 0.08 0.08 0.13 0. llaç perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.09 200 450 16 41 0.8 59.7 178 7 57 1250 4000 8 .44 17 7 0.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.8 505 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg 1.2 32.9 174 0.775 134.312 me krah. 2.875 152.09 200 0 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg 135 23 0.75 304.167 6 7 8 9 10 11 0.03 7.71 705 6 120 60 186 428 34.005 0.03 6. EMERTIMI Kodi 1 2 Suva brenda mur tulle ~ 4m.

me 2.314/1 pompe. me 2.2 71 2.18 200 450 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg 513 86 0.005 0.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.2 0.167 1250 4000 8 61 10 71 ml op leke t*km ml kg 200 450 0.95 513.7% Transport Plintuse grez h=10cm Koll Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.13 0.015 5.6 52.13 0.6 1 0.015 5.15 17 2.5 24.36 287 235 4 239 313 25 31.314 krah.7 174 0.35 60.6 82.167 257 43 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 2.6 1 0.167 6 7 8 9 10 11 0.475 256.01 968 6 60 43 109 521 41.9 174 0.7% Transport Plintuse pllaka grez h=10cm Koll Shuma : 2.7% Transport Vinç kulle Pompe suvatimi Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.324a Plintuse pllake grez Sp + p Sigurime shoqerore 16. llaç perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Shuma : Suva trare e kollona ~ 4m.5 300 ml op leke t*km ml kg 5 166 20 2.29 17 5 26 81 0.29 17 0.06 614 166 4 170 244 19.6 61 10 0.35 60.6 235 20 3899 .3 174 0. ll perzier M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 174 0.005 0.Nr.5 N Shuma : 2.26 369 m2 op leke t*km op op m3 m3 kg 1.18 0.324b Plintuse grez h = 10 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 599 5 1250 4000 8 107 6 60 43 109 820 65.167 5 26 81 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Suva trare e kollona ~ 4m.15 107 17 2.

001 751 m2 op leke t*km kg kg 12 Fitim 17 10.06 17 1.4 19.9 5 174 0.328 Patinim muri allçi (stuko) Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 2.330 Patinim tavani allçi (stuko) Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 1.005 3 0.7% Transport Rere e lare lavatrice Çimento 32.326 Veshje me pllake majolike Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 294 8 302 3.02 1 174 19 644 108 0.167 15 TOTALI 10% 18 644 108 0.5 N Çimento e bardhe R 42.29 452 6 21 8 2400 2435 3197 256 319.6 3.005 2.21 0.0 751 m2 op leke t*km m3 kg kg m2 11 Shp pl 8% 17 61 10 71 m2 op leke t*km m3 kg kg m2 10 Shuma 20 8.7 0.34 1 2 174 0.325 mermeri Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 R Pllake majolike importi Shuma : 2.6 0.8 174 0.167 1250 8 25 2400 11.7% Transport Rere e lare lavatrice Çimento Çimento 32.66 3.3 1 174 0.7% Transport Allçi ose stuko Gelqere qull 3900 Njesia 3 m2 op leke t*km m2 m3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.34 174 29 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.2 0.7 643.6 38.2cm Llaç çimento 1:2 Shuma : Veshje brenda me pllake 2.02 1 2 20 8.59 14 3.7% Transport Plintuse mermeri t=1.2 0.7 643.2 16 17 11.76 132.324/2 Plintuse mermeri h = 10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.35 60.7% Transport Allçi ose stuko Gelqere qull Shuma : 2.Nr.2cm Shuma : 2.7 3773 1250 8 25 910 6 23 8 928 965 1720 138 172 2030 20 17 37 192 15.2 227 132 22 17 0.7 20 17 .5 N Pllake mermeri t=1.7 0.167 17 383 30.167 6 7 8 9 0.0 154 m2 op leke t*km kg kg 13 1 0.8 294 7800 10.

05 187 174 0.7% Transport Vinç kulle Pllaka qeramike importi Llaç çimento 1:2 Te ndryshme 0.2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.333 0.35 0.1 174 0.355 qeramike importi op 0.Nr.2 208.2 0.33 17 6 3901 .3 26.64 314 212 100 125 437 624 49.167 10 11 12 13 0.05 0.005 1503 6 60 m2 7.5 244 605 300 2500 50 1.328/1 veneciane Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 Shp pl 8% 17 160 27 0.9 62.02 20 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 25 62 266 21.3 200 60 1.65 834 1428 47 7 1482 3050 244 305 3599 0.167 1288 215 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Skele inventar Shuma : Njesia 3 m2 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 70.06 20 1.02 1.7% Transport op leke t*km 7.39 736 212 100 125 25 462 707 56.92 160.167 1288 215 0.4 1288 174 0.33 17 6 0.330/1 veneciane Sp + p Sigurime shoqerore 16.355a mermeri op leke t*km op m2 m3 leke Sp + p Sigurime shoqerore 16.35 0.333 0.4 209 35 0.5 1.7% Transport Stuko veneciane Astar Qiri llustrimi Shuma : m2 op leke t*km liter liter liter Patinim tavani me stuko 2.4 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 203 Patinim muri me stuko 2.8 14 50 Shuma 605 300 2500 0.02 1400 0.5% Shuma : Veshje fasade me pllaka 2.006 7800 1475 0.7% Transport Stuko veneciane Astar Qiri llustrimi Skele inventar Shuma : m2 op leke t*km liter liter liter m2 Veshje fasade me pllaka 2.4 1288 174 0.

3 174 0.5 4939 765 156 5 926 3205 256 320.005 1503 op leke t*km op m2 m3 leke 10 0.6 1250 8 4000 50 6 60 120 30 .7 0.5 N Llaç i perzier M 25 Skele inventar 3902 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 390 65 0.355/b Veshje fasade me pllaka guri m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.24 389.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.47 17 7.03 0.005 7.025 0.167 379 63 0.6 443 7 1250 8 4000 50 20 m2 op leke t*km op m3 kg m3 m2 2.33 17 6 0.02 750 0.74 776 1897 317 0.1 200 20 0.3 200 60 1.9 1897 174 0. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Vinç kulle Pllaka mermeri Llaç çimento 1:2 Te ndryshme 0.5 3781 6 51 100 30 188 657 52.005 6.02 7800 2604 0.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.7% Transport Vinç kulle Pllaka guri Llaç çimento 1:2 Te ndryshme 0.02 7800 921 0.331 mur tulle ~ 8m Sp + p Sigurime shoqerore 16.41 17 7 0.99 0.8 174 0.02 2400 0.005 2213 6 60 m2 op leke t*km op m3 kg m3 m2 2.332 mur guri ~ 8m Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 200 20 0.5% Shuma : 3 op m2 m3 leke 2.18 379.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 11 200 12 60 13 14 1.6 0.167 6 60 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 2448 156 13 2617 4185 335 418.6 65.5% Shuma : Suva e zakonshme fasade 2.3 10.5 N Llaç i perzier M 25 Skele inventar Shuma : Suva e zakonshme fasade 2.Nr.

5 N Llaç i perzier M 25 Skele inventar Shuma : Suva e zakonshme fasade 2.16 200 32 0.03 1.167 609 102 0.Nr.3 0.47 17 8 0.334 mur tulle mbi 8m lartesi Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32. Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0.5 N Llaç i perzier M 25 Skele inventar Shuma : Suva xokoli me granil e 2.9 69.005 6.1 96.340 çimento te bardhe.6 452.005 7.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.5 435 174 0.4 174 0.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.6 0.023 711 11 32 1250 8 25 4000 1500 3903 .99 10 11 12 20 13 14 15 216 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 699 55.167 435 73 0. Kodi 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 Suva e zakonshme fasade 2.3 0.41 17 7 0.335 mur guri mbi 8m lartesi Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 528 8 1250 8 4000 50 24 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 3.7 0.25 508 7 1250 8 4000 50 24 6 51 100 63 220 759 60.7 80.5 R Llaç i perzier M 25 Granil Shuma : PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.12 200 24 0.88 954 6 41 8 120 35 210 963 77.5 609 174 0.64 17 11 0.7 75.88 895 6 60 120 63 249 809 64.025 1.005 5.32 1137 m2 op leke t*km op m3 kg m3 m2 2.167 452 76 0.5 N Çimento e bardhe 42.91 Shuma TOTALI 19 825 m2 op leke t*km op m3 kg m3 m2 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 455 7 8 9 7.12 200 24 0.

25 751 11 1250 8 25 4000 1500 50 74 6 51 198 100 35 63 452 1289 103 128.6 7.6 7.167 487 81 0.37 200 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 m2 644 108 0.5 R Llaç i perzier M 25 3904 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.2 1595 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 m2 4 696 174 0.023 1.005 6.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.50 17 9 0.5 R Llaç i perzier M 25 Granil Skele inventar Shuma : Suva fasade me teranove 2.025 1250 8 25 4000 6 51 68 100 . Sp + p Sigurime shoqerore 16.65 17 11 0.38 200 76 0.7 643. Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 174 0.5 R Llaç i perzier M 25 Granil Skele inventar Shuma : Suva fasade me granil e 2.9 0.6 2.7 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.023 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Suva fasade me granil e 2.005 6.66 17 11 74 0.5 N Çimento e bardhe 42.5 N Çimento e bardhe 42.345 çimento te bardhe h > 8m.25 812 11 1250 8 25 4000 1500 50 76 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 2.167 6 7 8 9 10 11 0.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.005 6.025 0.Nr.2 174 0.13 200 26 0.8 487.9 0.343 çimento te bardhe ~ 8m.167 696 116 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 3.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.025 0.9 1521 6 51 198 100 35 63 452 1352 108 135.346 çimento te bardhe h > 8m.5 N Çimento e bardhe 42.

008 0.005 6.65 17 11.352 çimento te zak.023 1543 11.7 2251 6 66 26 100 12 211 517 41.48 17 8 0.7 4000 1500 70 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 1.6 8.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 569 10 11 9 12 13 0. h ~ 8m.67 17 11 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.348 çimento te zak me çokitje Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Njesia 3 m3 kg m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 N Gelqere qull Llaç i perzier M 25 Granil Shuma : Suva xokoli me granil e 2.5 4000 1500 14 m2 op leke t*km op m3 kg 3.03 0.1 0.005 6. EMERTIMI Kodi 1 2 Granil Boje cimentito Skele inventar Shuma : Suva xokoli me granil e 2.6 1322 174 0.025 0.03 1.350 çimento te zak.4 243.008 284 8 1250 10 8. me spruco Sp + p Sigurime shoqerore 16.005 6.7 610 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 7.4 51.17 200 34 0.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.7 643.07 200 14 0.Nr.167 644 108 0.61 1069 6 51 71 120 35 283 1907 153 190.8 174 0.1 0.1 1250 8 8.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.25 14 1500 110 50 26 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 12 3 63 303 906 72.2 0.35 200 70 0.167 244 41 0.6 174 0.5 90.167 1322 221 0.5 N Gelqere qull Llaç i perzier M 25 Granil Shuma : Suva fasade me granil e 2.6 3.6 1250 8 6 51 3905 .

8 118.Nr.18 200 36 0.12 60 7.167 11 36 609 102 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 751 10 11 11 12 13 8.167 1250 8 8.025 0.7 4000 1500 50 7 30 7.67 17 m2 op leke t*km op kg 2.6 130 90 50 2% .5 1399 150 150 875 70 87.1 365.5 609 174 0.15 0.40 17 7 0.47 1032 1575 324 20 72 60 33 2084 2531 202 253. EMERTIMI Kodi 1 2 Gelqere qull Llaç i perzier M 25 Granil Skele inventar Shuma : Suva fasade me granil e 2.023 1.2 0.7% Transport Vinç kulle Rere e lare lavatrice Çimento 32.7 4000 1500 50 34 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 71 100 35 63 326 1122 89.352 çimento te zak.1 2986 m2 op leke t*km op m3 kg kg m3 m3 m2 4 696 174 0.4 174 0.005 6.2 1655 426 20.7% Transport Kartonxhes cimentato K/metalike Rrjete + stukime Korrnize dekorative gips Skele inventar Te ndryshme 2 % Shuma : m2 op leke t*km m2 kg m2 ml m2 leke 11 0.05 3.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 112.2 5 711 2.25 14 8.8 1.4 1500 87.5 N Gelqere qull Llaç i perzier M 25 Granil Skele inventar Shuma : Njesia 3 kg m3 m3 m2 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 365 61 1.025 0.20 17 20.4 1.023 1.7% Transport Vinç Grafiato e gatshme Shuma : 3906 op 3. h > 8m.25 812 2.167 696 116 0.7 0.2 1324 6 51 71 100 35 63 326 1185 94.6 8.297/a Tavan me kartonxhes Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 0.

7% Transport Vinç kulle Rere e lare Llaç i perzier M 25 Çimento 32.50 5.25 1.6 174 0.4 5905 26 1250 4000 9 2938 50 26 957 160 0.3 1.7 8859 17 200 9 6 80 27 3056 63 3231 3956 316 395.005 0.7% Transport Vinç kulle Mermere travetine Llaç çimento 1:3 Bojak cimentoje me boje Skele inventari Trapan elektrik Shuma : m2 op leke t*km op m2 m3 kg m2 op 3.04 4 6278 5700 87.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 2.6 174 0.04 1.86 497.6 4668 3570 107 39 63 30 3808 5004 400 500.09 189.05 17 0.7% Transport Alukoband Konstruksion metalik Te ndryshme 10 % Shuma : m2 op leke t*km m2 kg leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.20 Veshje fasade me mermer travetin Sp + p Sigurime shoqerore 16.13 174 0.4 690 m2 op leke t*km 10 Shuma 498 83 581 Veshje fasade me pllake terakote Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 0.167 19 9 0.85 3907 .33 1117 174 0.167 6 7 8 9 m2 op leke t*km op m3 m3 kg m2 m2 1.5 N Pllake terakote Skele inventari Shuma : Tavan i varur me pllaka gipsi 2.167 Fitim 13 20.02 0.167 11 12 14 15 1.7 TOTALI 10% 18 592 99 0.5 957 16 Shp pl 8% 17 17 20.021 0.4 591.6 10% 5928 350 628 6906 7507 601 750. EMERTIMI Kodi 1 An An An Njesia 2 3 Veshje fasade me alukobonde Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 17 9 0.4 0.02 3 1.Nr.297/b 60x60cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport op 9 70 3500 5100 130 50 90 190 32 0.35 200 70 1.

7% Transport Xham struktural i pathyeshem Konstruksion metalik Te ndryshme 10 % Shuma : Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm Sp + p op 426 4 25 10.1 365.05 174 0.21 2.4 174 0.5 2850 25.84 1001 3500 95 10% 3640 380 402 4422 5045 404 504.4 15 1224 160 60 29 1473 Shp pl 8% 17 17 0.167 Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Pllake veshje speciale Çimento e bardhe Skele inventari Shuma : m2 op leke t*km kg kg m2 kg m2 11 12 13 1.0 50 .02 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 221 Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 5953 500 32 2907 8 63 3509 4040 323 404 4767 452 76 17 4 20 3 1.6 452.297/c Tavan i varur plastik Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 1.85 1.9 84.02 1.167 350 50 1% 0.7% Transport Kolle speciale anti lageshtire Çimento 32.7% Transport Pllake plastike me aksesor Skele inventar Te ndryshme 1 % Shuma : An An An Njesia 3 m2 ml m2 leke m2 op leke t*km m2 m2 leke 4 5 6 7 8 9 2.Nr.2 1444 0.5 2000 357 60 4 421 848 67.85 0.85 426 m2 op leke t*km m2 kg leke 3908 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. EMERTIMI Kodi 1 2 Pllaka gipsi 60x60cm + akses Korrnize dekorative gips Skele inventar Te ndryshme 2 % Shuma : 2.25 528 174 TOTALI 10% 18 14 14 0.02 0.167 20 19 1695 136 169.2 417 3 522 14 1200 200 50 2% Shuma 365 61 609 m2 op 10 0.45 16 Fitim 522 87 1.3 1.70 2.04 4 4020 174 0.

5 1653 174 0.25 1929 11 100 2600 7800 140 20 50 PUNIME DYER DRITARE F.33 200 90 70 30 1.4 5881 71 11.167 6 7 8 9 10 11 0.63 17 11 0.7% Transport Vinç kulle Gomine speciale δ = 42mm Skele inventari Shuma : Veshje fasade pllake mermeri 2.167 1653 276 0.02 0.358 t = 2 cm.2 1.7% Transport Vinç kulle Trapano Pllaka mermeri t=2cm Llaç çimento 1:2 Tel zinku Stuko Skele inventar Shuma : Veshje fasade pllake mermeri 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.5 0.02 0.167 1653 276 0.02 0.5 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.35 0.35 200 12 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 13 14 15 1 1.25 8000 490 8000 613 8613 9297 744 929.2 1.358 t = 3 cm.5 1653 174 0.35 0.25 1929 11 3500 7800 140 20 50 100 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg kg m2 9. Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 5 0.V dritare druri kase binar 3.02 0.7% Transport Vinç kulle Trapano Pllaka mermeri t=2cm Llaç çimento 1:2 Tel zinku Stuko Skele inventar Shuma : Njesia 3 leke t*km op m2 m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7 10970 3570 156 70 4 63 3863 5902 472 590.33 200 90 70 30 1.370 teke xham m2 3909 .p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 426.63 17 11 0.00 17 497 187 70 187 m2 op leke t*km op op m2 m3 kg kg m2 9.2 6964 2652 156 70 4 63 2945 4984 399 498.

7% Transport Xhama 4 mm Gomina Dritare e pergatitur Shuma : 3910 m2 op leke t*km m2 ml m2 1.7% Transport Xhama 4 mm Gomina Dritare e pergatitur Shuma : F.8 174 0.167 339 57 0.7% Transport Xhama 4 mm Gomina Dritare e pergatitur Shuma : Njesia 3 op leke t*km m2 ml m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.3 174 0.19 30 6 1.167 339 57 0.6 6.2 382.371/2 kase binari Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 6 7 8 9 10 11 12 13 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 1200 80 6574 960 256 6574 7790 8100 648 810 9558 960 256 6971 8187 8588 687 858.167 383 64 0.19 30 6 0.V dritare druri kase bylme teke 3.8 10134 1920 512 7331 9763 10215 817 1022 12054 1920 512 6828 9259.1 11400 261 44 0.V Dritare druri dyfishe dopio 3.7% Transport Xhama 4 mm Gomina Dritare e pergatitur Shuma : F.4 1 447 1200 80 7331 6 m2 op leke t*km m2 ml m2 1.95 339.95 339.4 1 396 6 1200 80 6828 .371/1 xham kase bylme Sp + p Sigurime shoqerore 16.19 30 6 0.Nr.371 xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 1 305 6 F.19 30 6 1.6 6.V Dritare druri dopio xham 3.8 3.5 261 5 174 0.3 174 0.7 9661 773 966.8 3.2 1 396 1200 80 6971 6 m2 op leke t*km m2 ml m2 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 1.

374 F.375/a mbushje d/a.5 9386 7500 7500 8044 644 804.375 Dritare d/alumini pa xham.8 19 383 64 447 174 0.7% Transport Xhama 4 mm Gomina Vetrate druri Shuma : m2 op leke t*km m2 ml m2 2.167 TOTALI 10% 18 14 6 0.8 4860 7500 7500 7955 636 795.7% Transport Dritare d/alumini teke xh.25 217.26 30 8 1 536 174 0.me 2.373 F.2 382.8 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Njesia 3 2. Shuma: 2.9 1.167 1200 80 4976 8 0.64 459.26 2. Sp + p Sigurime shoqerore 16.26 30 8 1 447 8 8500 3911 .7% Transport Dritare d/alumini dopio xham Shuma: op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.167 6 7 8 9 0.7% Transport Xhama 4 mm Gomina Dritare metalike 18 kg/m2 Shuma : m2 op leke t*km m2 ml m2 Dritare d/alumini tek xh.V Vetrato druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 960 128 4976 6064 8 1 2.5 10566 1200 80 2456 30 8 7500 8 459 77 0.2 382. Shuma: m2 op leke t*km m2 2.7% Transport Dritare d/alumini teke xh.8 16 Fitim 6 0.4 9492 8500 8500 8955 716 895.26 2.5 174 0.167 30 6324 506 632.V dritare metalike Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 174 0.375/a Dritare d/alumini dyfi xh. Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 7462 1080 128 2456 3664 4118 329 411.6 1 447 m2 op leke t*km m2 11 Shp pl 8% 17 218 36 254 m2 op leke t*km m2 10 Shuma 7500 8 383 64 0.19 30 12 13 2.6 1 174 0.2 382.4 15 383 64 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 1.

03 134 m2 op leke 20 0.6 Fitim 5 2.66 114.7% Transport Gomina Dyer druri 1/2 xham k.15 3 1 17500 17500 0.167 15 19 80 6553 216 6553 6769 7180 574 718 8472 216 8000 8216 8627 690 862.7% Gomina Dyer derrase k derrase Shuma : Njesia 3 m2 op leke t*km ml m2 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 115 19 3 17500 525 18025 .7% Transport Stuko Llac cimento 1:2 Dere metalike 27. Sp + p Sigurime shoqerore 16. Shuma: 10 Shuma 80 8000 5 418 70 0.004 1 487 20 7800 4445 9 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET DYER DRITARE F V dyer te brendeshme druri 2.66 114.d.8 174 0.388 Dyer druri zd kd 1/2 xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.383/1 importi cilesi e I-re. Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% 3912 m2 op leke t*km m2 leke 0.75kg/m2 Shuma : m2 op leke t*km kg m3 m2 11 12 13 0.167 6 7 8 9 m2 op leke t*km ml m2 2.7 1 406 174 0.167 TOTALI 10% 18 14 5 0.15 2.45 0.7 10179 9 31 4445 4485 4982 399 498.V dyer metalike llamarine Sp + p Sigurime shoqerore 16.re Te ndryshme 3 % Shuma : F V dyer te brendeshme druri 2.167 115 19 0.7% Transport Dyer druri importi cilesi e I .4 417.7% Sigurime shoqerore 16.2 5879 18162 1453 1816 21431 348 58 30 5 2.390/1 F.15 30 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 2.8 174 0.383/2 importi cilesi e II-te.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 2 348 5 174 0.7 1 2 348 16 Shp pl 8% 17 348 58 406 2.383 F.Nr.V dyer druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.31 30 9 0.

0 522 174 0.15 30 2.re Te ndryshme 3 % Shuma : F V dyer te brendeshme 2.9 174 0.15 30 5 1 406 4.1 10515 m2 op leke t*km m2 leke Dyer d/alumini tek xh.7% Transport Dere d/alumini me mbushje.15 30 2.167 522 87 0.15 8 9 20 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 3 1 15500 15500 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.395 Njesia 3 t*km m2 leke 4 5 6 7 0.386/2 Dyer te blinduara importi.4 417.167 3 348 58 0.6 174 0.167 5 418 70 0. 2. Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 5 8500 8500 8500 8911 713 796 133 0.7% Transport Dyer druri metalike komplet Te ndryshme 3 % Shuma : Dyer d/alumini me mbushje 2.7% Transport Dere d/alumini teke xh. Sp + p Sigurime shoqerore 16.386/1 metalike te blinduara.03 609 Dyer d/alumini dopio xh.Nr. Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 134 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Dyer d/alumini dopio xham Shuma: 395/a PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.15 20 2 348 174 0. Shuma: op 2 348 174 0. Shuma: m2 op leke t*km m2 3.167 5 348 58 0.574 795.7% Transport m2 op leke t*km 5 1 13250 487 m2 op leke t*km m2 5 1 13250 406 m2 op leke t*km m2 3 1 18000 18000 0.15 20 3 3913 .03 3 15500 465 15965 16102 1288 1610 19000 18000 540 18540 19152 1532 1915 22600 13250 13250 13661 1093 1366 16120 13250 13250 13742 1099 1374 16215 891.395/a element d/a. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport Dyer druri importi cilesi e I .

2 174 0.7 280 1 10900 406 3 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET D/ALUMINI PLASTIKE 3914 12 3 264 Grila d/alumini me kanate per 2.03 5 8500 255 8500 9012 721 901.373 Vetrato xhami i temperuar Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 10634 756 10900 11656 12065 965 1207 14237 348 58 0.16 2. Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 435 Fitim 5 1 12500 3.03 0.394/a dritare.Nr.2 556.388/1 tamburate te rimesuara Sp + p Sigurime shoqerore 16.15 2 348 19 15 35500 1065 36565 5 1 18500 18500 0.7% Transport Grila d/a me role per dritare Te ndryshme 3 % Shuma: m2 op leke t*km m2 leke V F dyer te brendeshme 2.3 226.167 TOTALI 10% 18 557 93 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.394/a dritare.7% Transport Grila d/a me kanate per dritare Te ndryshme 3 % Shuma: 10 Shuma .167 5 30 650 5 30 3750 44246 12500 12500 12769 1022 1277 15068 18500 555 18500 19155 1532 1915 22602 5 1 8500 508 174 0.167 m2 op leke t*km m2 leke Grila d/alumini me role per 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 929 m2 op leke t*km m2 1.167 37497 3000 435 73 0.03 174 0.7% Transport Vetrate xhami temperuar Shuma : Njesia 3 m2 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Gomina Dyer te gatshme tamburate Shuma: m2 op leke t*km ml m2 11 13 14 1 35500 35500 0.10 30 3 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Dyer te blinduara komplet imp Te ndryshme 3 % Shuma : 2.8 16 Shp pl 8% 17 226 38 8500 0.18 30 174 0.

395/1 me dopio xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 174 0.167 28 5 0.65 461.400 Boje vaji siperfaqe druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.26 30 542 8 8 1 12500 12500 13.7% Transport Dyer d/a plast dopio xham Energji elektrike Shuma: m2 op leke t*km m2 kw 11 12 13 14 0.6 11154 11700 936 1170 13805 9560 144 9704 10244 820 1024 12088 13206 1057 1321 15584 3.7% Gelqere e shuar Boje pluhur cimentito Te ndryshme 10 % Shuma: op leke kg kg leke 2.48 12656 PUNIME BOJATISJE Sherbetisje e bojatisje me 2.167 7 8 9 m2 op leke t*km m2 kw F V dyer d/alumini plastike 2.10 0.26 30 174 0.01 5.399 gelqere m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 9 110 0.76 1.894 46 8 1 12 532 174 0.63 109.62 455.7% m2 op leke 0.167 8 30 19 11000 153.6 174 0.26 2.4 39 3.16 27.11 110 18 3915 .167 TOTALI 10% 18 456 76 0.67 464. EMERTIMI Kodi 1 2 F V dritare d/alumini plastike 2.7% Transport Vetrate d/a plast dopio xham Energji elektrike Shuma: 10 Shuma 9560 12 8 465 78 0.9 15 Shp pl 8% 17 461 77 538 F V vetrate d/alumini plastike 2.8 12 2.7% Transport Dritare d/a plast dopio xham Energji elektrike Shuma: Njesia 3 m2 op leke t*km m2 kw op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.1 4.373/1 me dopio xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 16 Fitim 8 1 11000 12.Nr.861 32 0.84 174 0.55 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 2.59 6.375/1 me dopio xham Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 12 156.

6 18.167 63 10 0.36 62.Nr.15 85.2 0.1 .2 81 73 300 180 0.15 85.7 29.4 174 0.23 463 50 35.403 patinuar 2.1 203 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 191 256 43 0.25 250 235 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.7% Boje vaji Boje antiruxho Te ndryshme 10 % Shuma: m2 op leke kg kg leke Boje vaji siperfaqe metalik 2.25 8.68 350 50 4 5 59 134 10.29 216 50 35.6 174 0.2 50 14 250 0.401 Boje vaji siperfaqe metalik Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 75 0.2 0.167 64 11 0.525 93.775 297 23.2 0.7% Boje vaji Boje antiruxho Te ndryshme 10 % Shuma: Boje vaji mbi siperfaqe te 2.37 64.47 256 174 0.1 298 m2 op leke kg kg leke 1 174 174 0.7% Astar ( vinovil ) Boje hidroplastike importi Te ndryshme 10 % Shuma: m2 op leke kg kg leke 3916 op 0.25 8.404 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.525 93.15 0.4 39.7% Boje vaji Vinovil Te ndryshme 10 % Shuma: op leke kg kg leke Boje hidroplastike Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 128 1.167 174 29 0.402 rezervuar Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 50 5 55 183 14.775 392 31.43 158 45 36 8 89 162 13 16.015 53.25 250 235 0.7 13.75 250 250 0. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Boje vaji Te ndryshme 10 % Shuma: 3 kg leke 2.

5 N m2 op leke kg m3 leke 3.7% Transport Vinç kulle Pllake granil b/a me bojra Llaç i perzier M 25 Çimento 32.02 0.8 69.74 363 26 15 12 53 697 55.015 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.07 150 10.17 552 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Boje hidroplastike cilesi e 2.97 1039 174 0.7% Gelqere e shuar Granil i imet Te ndryshme 30 % Shuma: Pragje dritare me pllake 2.2 756 4000 8 771 60 25 3917 .15 0.3 644 m2 op leke t*km op m2 m3 kg 2.38 30 11 0.167 418 70 0.7% Astar ( vinovil ) cilesi I-re Boje hidroplastike imp.167 552 92 3 0.01 40.404/1 larte Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 30.97 9 1500 0.7 822 956 60 16 1032 1540 123 154 1817 Patinim granili si mermer 2.015 2.36 62.5 m2 op leke t*km op m2 m3 kg 5.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 63 10 0.7% Transport Vinç kulle Pllake granil b/a me bojra Llaç i perzier M 25 Çimento 32.5 N Shuma: Shpatull dritare me pllake 2.167 1039 173 0.4 418 174 0.2 213 300 840 0.6 5 174 0.406 granili te armuar me bojra Sp + p Sigurime shoqerore 16.404/1 artistik Sp + p Sigurime shoqerore 16.07 150 11 1.1 73 45 168 21 234 307 24.5 1.33 30 10 0.I-re Te ndryshme 10 % Shuma: Njesia 3 m2 op leke kg kg leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.1 487 10 937 4000 8 10.Nr. c.02 0.405 granili te armuar me bojra Sp + p Sigurime shoqerore 16.

02 0.407 tarace Sp + p Sigurime shoqerore 16.015 2.4 1288 174 0.Nr.31 200 62 0.15 10.1 670 10 11 m2 op leke t*km m2 m3 kg 2.015 2.048 26 0.5 N Shuma: 3918 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.52 3 1.7% Transport Vinç kulle Pllake granil b/a me bojra Llaç i perzier M 25 Çimento 32.5 N Shuma: Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano 2.2 1503 34 62 4000 26 5800 150 122 320 8 .408 rrethues Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 528 937 4000 8 10 m2 op leke t*km op m3 cope m3 m2 kg ml kg 7.14 30 34 0.167 452 76 0.33 30 10 1.02 0.1 4073 m2 op leke t*km op m2 m3 kg 3.7% Transport Vinç kulle Llaç i perzier M 25 Tulla me 4 vrima t = 10 cm Beton M 150 Kallep brezi Hekur i pergatitur Korimano druri + llak Çimento 32.167 1288 215 1.7% Transport Pllake granil b/a me bojra Llaç i perzier M 25 Çimento 32.409 druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 574 0.5 N Shuma: Pllake b/a granili mbi mure 2. EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 Kodi 1 Pllake b/a granili mbi parapet 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 1212 174 0.3 2033 956 60 16 1032 1570 126 157 1853 192 676 93 78 366 368 80 1853 3451 276 345.33 30 10 11 1.167 574 96 7 8 9 11 10 11 0.6 452 174 0.07 150 12 11 13 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 2090 167 209 Shuma TOTALI 14 15 856 19 2466 937 4000 8 956 60 16 1032 1723 138 172.016 0.

Nr. EMERTIMI Kodi 1 2 Parapet shkalle e ballkone 2.12 200 24 0.167 887 148 0.410 mur tulle+suva+kor.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 7.048 26 0.2 0.167 6 7 8 9 10 11 0.4 1288 174 0.V zgara dekorativa hekuri 2.167 6925 1157 5.00 30 150 1 90 0.1 1036 1.413 mesatare Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.52 3 0.2 1503 34 62 m2 op leke t*km op m2 kg kg 5.1 887 174 0.8 6925 174 0.7% Transport Konstruksion i gatshem Korimano druri + llak Llaç çimento 1:2 Shuma: F.31 200 12 13 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 19 4000 26 5800 150 122 1008 8 192 676 93 78 366 222 80 1706 3305 264 330.8 2594 152585 #### 15259 180051 m2 op leke t*km op m3 cope m3 m2 kg m2 kg 1288 215 1.granili Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle Llaç i perzier M 25 Tulla me 4 vrima t = 10 cm Beton M 150 Kallep brezi Hekur i pergatitur Korimano granili Çimento 32.5 3900 639 470 29 1137 2198 176 219.37 8082 150 112668 320 7800 112668 28800 2886 144354 ton 3919 .7% Transport Vinç kulle Parabet b/a parafabrikat Tub per korimano Elektroda Shuma: Parapet shkalle e ballkone 2.7 5 0.04 30 1.5 N Shuma: Parapet shkalle e ballkone b/a 2.2 913 94 285 24 ton op leke t*km ton ml m3 39.14 30 34 62 0.411 granili parafabrikuar Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 10.016 0.412 hekur Ø e korimano druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.

18 2000 360 0.12 200 24 0.72 30 22 0.6 9500 174 0.7% Transport Llaç çimento 1:2 per fiksim Konstruksion i gatshem Shuma: Njesia 3 op leke t*km m3 ton op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.47 1 11087 7800 112668 150 3666 112668 116334 127571 #### 12757 150533 3666 129627 133293 144530 #### 14453 170545 ton op leke t*km m3 ton 54.5 285 3500 0.7% Transport Vinç kulle Llaç i perzier M 25 Tulla dekorative Çimento 32.00 30 150 0.5 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 54.45 30 13.46 428 174 0.2 383 174 0.15 1 3543 500 13.5 9.5 4000 50 8 160 625 74 4522 362 452.00 30 150 0.7% Transport Llaç çimento 1:2 per fiksim Konstruksion i gatshem Shuma: F.5 N 3920 m2 op leke t*km op kg m2 leke 2.2 5336 .Nr.414 me konfiguracion mesatar Sp + p Sigurime shoqerore 16.V zgara dekorative hekuri 2.167 383 64 0.V porte metalike dekorative rreshqitese Sp + p Sigurime shoqerore 16.410 tulla dekorative Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 12.47 1 11087 7800 129627 150 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET TE NDRYSHME An F.167 428 71 0.03 360 43 3500 106 3649 m2 op leke t*km op m3 cope kg 2.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 9500 1587 5.6 9500 5 174 0.167 9500 1587 5.7% Transport Autovinc deri 5 t Elektroda Konstruksion i gatshem porta Te ndryshme 3 % Shuma: Parapet shkalle e ballkone me 2.

trare b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 115 0.53 348 713 119 832 832 66. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Skele inventar Shuma: 3 m2 2.7% Shuma: m3 op leke 2.2 713 3.167 115 0.167 115 0.7% Shuma: m3 op leke 2.426/5 Prishje mure betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 447 2.167 115 0.8 2162 25.167 7 8 9 22 10 11 12 24 13 1.7% Shuma: m3 op leke 2.426/2 Prishje mur blloqe betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 380 18.426/7 Prishje kollona.167 115 0.7% m3 op leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.4 44.167 115 0.7% Shuma: m3 op leke 2.7% Shuma: m3 op leke 2.Nr.5 3163 35.426/3 Prishje shtresa betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma: m3 op leke 2.8 2581 3163 528 3691 3691 295 369.7 2956 16.426/1 Prishje mur tulle me pastrim Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 4070 1875 313 2188 2188 175 218.6 29.2 4048 115 0.6 83.426/6 Prishje mure beton/arme Sp + p Sigurime shoqerore 16.426 Prishje mur tulle pa pastrim Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 1875 27.426/4 Prishje soleta b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 1668 253 42 295 295 23.1 4355 4048 676 3921 .25 14 50 15 63 922 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1414 113 141.2 253 6.21 982 380 63 443 443 35.29 523 2162 361 2523 2523 202 252.3 2977 2956 494 3449 3449 276 344.167 115 0.7% Shuma: m3 op leke 2.

08 80 0.421 sharruar Sp + p Sigurime shoqerore 16.78 17 0.4 Shuma TOTALI 19 5574 Per prishje te zerave te tjere.1 25000 6173 m2 op leke t*km 64 7.7% Transport Gozhde e bullona Hekur Ø Lende Ø Shuma : m3 op leke t*km kg kg m3 30.1 1806 9 1080 16500 17589 23826 1906 2383 28115 9 1080 27500 28589 34826 2786 3483 41095 Pergatitje e vendosje lende e 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 Shenime teknike: 2.418 Parmak me lende druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 417.17 17 3 0.7% Transport 3922 m3 op leke t*km kg kg m3 30. 418 70 0.78 17 64 0.Nr. EMERTIMI Njesia op 2 Shuma: 3 4 Kodi 1 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. merret norma e kohes se punes me 60 % e ndertimit te ri.6 174 0.1 90 12 90 1.4 5290 174 0.07 17 35 .420 rrumbullaket Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 64 1253 209 2.167 5290 883 3.167 6 4724 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 4724 378 472.422 piaterme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Gozhde Bitum Llende e sharruar e perpunuar Binar Shuma : m2 op leke t*km kg kg m3 m3 2.4 5290 174 0.03 15000 0.7% Transport Gozhde e bullona Hekur Ø Lende e sharruar Shuma : Termoizolim muri 10 cm me 2.1 90 12 90 1.1 90 0.167 5290 883 3.2 1253 174 0.1 15000 6173 64 Pergatitje e vendosje lende e 2.023 25000 487 3 9 6 450 575 1040 1531 122 153.

425/1 Grope septike 8 m3 op 10.0 0.08 11 150 12 12 13 0.9 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Vinç kulle Piaterme Karton katrama + bitum Mur tulle 12 cm Skele inventar Ganxha Zn Ø 4 Hekur betoni Ø 6 mm Emulsion bitumi Te ndryshme 1 % Shuma : Termoizolim tavani 20 cm me 2.62 6420 0.167 11830 196 17 3332 23 0.02 2 3559 2071 616 70840 6 2750 972 1586 50 147 417 0.Nr.7% Transport Skele inventar Zhavor Beton C 7/10 Tulla Llaç çimento 1:2 Llaç I perzier M 15 Kallep derrase Çimento 32.01 115 70840 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 0.2 1775 174 0.5 N Shuma : cope op leke t*km m2 m3 m3 cope m3 m3 m2 kg 2.3 0.7% Transport Piaterme Karton katrama + bitum Rrjete teli e suva Skele inventar Ganxha Zn Ø 4 Emulsion bitumi Te ndryshme 1 % Shuma : op leke t*km m3 m2 m2 m2 kg kg leke 2.37 17 6 0.6 4775 278 972 1428 45 3 833 36 3594 5672 454 567.101 1.01 278 923 965 48 3 56 240 25 2537 4046 324 404.114 0.101 0.95 0.95 0.2 6693 50 1150 500 150 4800 2976 20 128400 7800 5772 4000 14000 150 750 8 2730 155928 241930 19354 24193 285478 12 16 Shp pl 8% 17 19 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 0.9 0.74 3.6 2 2512 1462 35 Shuma Fitim TOTALI 10% 18 14 15 2750 972 8461 50 147 93 120 0.422 piaterme Njesia 3 op m3 m2 m3 m2 kg kg kg leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 1775 296 0.5 5 350 82670 3332 cope 3923 .425 Grope septike 6 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

167 18283 317 17 5389 33 0.5 N Kallep metalik Kapak derrase Te ndryshme 6 % Shuma : cope op leke t*km m2 m3 m3 cope m3 m3 m2 kg m2 m2 leke 2.88 4 6 570 36.7% Transport Skele inventar Zhavor Beton C 7/10 Tulla Llaç çimento 1:2 Llaç i perzier M 15 Kallep derrase Çimento 32.5 N Kallep metalik Kapak derrase Te ndryshme 6 % Shuma : 3 op leke t*km m2 m3 m3 cope m3 m3 m2 kg m2 m2 leke 2.5 1.7 437611 98210 16401 17 4794 30 0.7% Transport Skele inventar Zhavor Beton C 7/10 Tulla Llaç çimento 1:2 Llaç i perzier M 15 Kallep derrase Çimento 32.8 9 720 36.06 14233 251452 370857 29669 37085. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.35 0.13 4.25 9000 1.06 10703 201721 303196 24256 30319.65 9940 50 1650 500 425 4800 7920 20 198800 .Nr.5 1.167 6 7 8 9 10 11 12 14 17 25 0.65 1.16 50 1250 500 175 4800 3552 20 144800 7800 6864 5728 22911 150 900 8 4446 120 4380 1500 1740 0.167 Fitim 13981 97701 854 16 Shp pl 8% 17 83720 222 98210 15 Shuma 115 109480 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 728 83720 5 115 0.425/2 Grope septike 12 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.74 7240 0.425/3 Grope septike 16 m3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.85 1.16 237219 4794 114611 952 19 3774 3774 282 109480 TOTALI 10% 18 13 178380 115 0.6 357772 50 1500 500 325 4800 6000 20 180000 7800 8814 5728 27494 150 1350 8 5616 120 4380 1500 1740 0.7% Transport Skele inventar Zhavor Beton C 7/10 Tulla cope op leke t*km m2 m3 m3 cope 3924 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.

7% Transport Vinç kulle Vida dhe upa per fiksim Paarapet inox I pergatitur Skele inventar Te ndryshme dhe aksesor 2% Shuma: Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato.5m Sp + p ml op leke t*km op cope m2 m2 leke PUNIME 13 1.167 17 TOTALI 10% 18 15 9906 30358 1650 6240 4380 1740 10703 273771 406924 60 4633 63 95 4850 5333 427 533.05 183 14 7800 5728 150 8 120 1500 0.25 2706 115 15 5450 50 0.85 1.02 183 31 0.4 19 480170 12 0.06 Shp pl 8% 17 TE NDRYSHME 213 m2 op 12 178380 447 ml op leke t*km op cope m2 m2 leke 11 5389 127763 REJA 10 Shuma 12 12 15 6540 48 0.72 1.410/b 50 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.16 2.427 Skele inventari h=1.4 1.Nr.3 3473 32554 40692.5 1.3 11 800 36.27 5.25 4755 174 0.27 16 Fitim 383 64 0.2 383 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 PER Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe 2. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Llaç çimento 1:2 Llaç I perzier M 15 Kallep derrase Çimento 32.12 200 24 4 0.5 N Kallep metalik Kapak derrase Te ndryshme 6 % Shuma : ANALIZA TE 3 m3 m3 m2 kg m2 m2 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. h = 30 2.7% Transport Vinç kulle Vida dhe upa per fiksim Paarapet inox I pergatitur Skele inventar Te ndryshme dhe aksesor 2% Shuma: 2.06 200 12 2 0.167 12 24 17 12 0.410/a ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 6293 30 2616 60 54 2706 2943 235 294.72 0.02 31 3925 .

5 19.7 0.034 0.429 Skele me tubo tavani ~ 8m Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 31.7% Transport Element skele Morseteri e tirante Panele metalike ( 300 here ) Mirembajtje 35 % Shuma : m2 op leke t*km kg kg m2 leke 2.5 15 Fitim 0.2 0.51 81 115 0.003 19.431 Skele tubo fasade > 12m Sp + p Sigurime shoqerore 16.003 20.9 129 9 3 9 7 28 194 15.35 69 12 17 0.56 115 0.9 0.4 111 8 3 9 7 26 109 8.04 17 115 0.Nr.167 17 82 17 165 94 7.05 0.167 6 7 8 9 11 12 13 0.2 83 14 0.01 0.7 0.72 10.23 141.167 100 110 2737 0.093 0.002 11.03 0.7 0.2 0.7% Transport Element skele Morseteri e tirante Panele metalike ( 300 here ) Mirembajtje 20 % Shuma : 2.7% Transport Element skele m2 op leke t*km kg kg m2 leke 3926 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.024 0.057 100 6 .61 70.56 9.7 0. EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Sigurime shoqerore 16.8 39 9 10 58 141 24 0.04 1.04 17 0.08 0.15 14 Shp pl 8% 17 5 36 m2 op leke t*km kg 10 Shuma 100 110 2737 0.023 0.7% Transport Kambaleca ( 80 here ) Panele metalike ( 300 here ) Mirembajte 20 % Shuma : 3 leke t*km cope m2 leke 2.167 19 0.2 0.451 112 0.05 5 0.7 115 0.7 0.6 9.35 0.167 1297 2737 0.39 229 3 3 5 2 14 95 7.9 100 110 2737 0.428 Skele me tubo tavani ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 69 16 TOTALI 10% 18 70 12 0.72 82.431 Skele me tubo fasade ~ 8m Sp + p Sigurime shoqerore 16.95 0.7% Transport Element skele Morseteri e tirante Panele metalike ( 300 here ) Mirembajtje 35 % Shuma : m2 op leke t*km kg kg m2 leke 2.003 47.024 0.

5 163 27 0.440 Kambaleca per skela Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 3927 .25 2445 2737 219 273.8 325 26.167 19 12.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op kg kg 2.69 152 m2 op leke t*km m3 m3 kg Fitim 121 0.027 15000 0.01 Shuma : 2.053 14000 1.11 143 90 50 113 2260 285 185.7 0.026 15000 0.15 90 0.4 12 1.033 25000 2.004 19.5 405 825 29 1272 130 22 0.15 90 0.5 115 0.7% Transport Lende e sharruar druri 2.167 115 0.8 92 14 110 2737 0.65 0.7% Gozhde Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Energji elektrike Shuma : m2 op leke kg m3 m3 kw 2.1 241.5cm Lende e sharruar (binar 8x8) Gozhde Shuma : 6 97 2.7 1531 32.13 130 16 Shp pl 8% 17 3 11 4 24 107 cope op leke kg m3 m3 15 Shuma 242 40 20 0.4 138.7 3229 1380 110.7% Saldatriçe Tranxhe Hekur Ø Elektroda Shuma : 2.83 282 115 0.Nr.004 25000 0. themele Sp + p Sigurime shoqerore 16.10 0.439/1 Panele derrase per skele Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 390 742 1145. EMERTIMI Kodi 1 2 Morseteri e tirante Panele metalike ( 300 here ) Mirembajtje 20 % Shuma : Njesia 3 kg m2 leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.0015 25000 0.5 384 9 1 10 92 15 13.07 90 191 0.7% Gozhde Lende e holle e sharruar c II Lende e sharruar (binar) c II op 13.04 17 0.7 0.7 90 37.3 TOTALI 10% 18 9.5 6.8 129.442 Kallep per plinta.0 1628 1297 103.167 7 8 9 10 11 12 13 0.439 Panele metalike per skele Sp + p Sigurime shoqerore 16.024 0.2 0.3 133.167 115 0.42 163.

08 90 115 0.5 18 8.5 7.167 1.0006 25000 0.1 200 20 0.450 Kallepe per trare b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.5cm Lende e sharruar (binar 8x8) Lende e rrumbullaket Gozhde Tel bari Shuma : Njesia 3 m2 op leke t*km op m3 m3 m3 kg kg PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.005 25000 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 3.5cm Lende e sharruar (binar 8x8) Gozhde Shuma : 3928 op 2.0015 25000 0.2 0.8 6.7% Transport Lende e sharruar druri 2.11 113 2.1 12.7 811 347 58 17 2.2 .12 90 0.08 200 12 13 14 0.9 0.07 17 1 0.31 380.006 25000 0.06 113 405 115 0.006 25000 0.006 15000 0.5cm Lende e sharruar (binar 8x8) Lende e rrumbullaket Gozhde Tel bari Shuma : m2 op leke t*km op m3 m3 m3 kg kg 2.454 Kallepe per soleta b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 15 Shuma 381 64 444 2.05 3.08 90 120 62.09 90 0.2 770 90 38 7. EMERTIMI Kodi 1 2 2.2 65.6 20 320 53 0.02 347.167 Fitim 237 40 0.0 41.78 259.003 25000 0.78 319.444 Kallepe per kollona b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Vinç kulle Lende e sharruar druri 2.7% Transport Vinç kulle Lende e sharruar druri 2.2 17 276 16 140 12.3 16 Shp pl 8% 17 1.07 17 115 0.43 191 652 52.7 TOTALI 10% 18 16 0.1 200 20 0.Nr.167 6 7 8 9 m2 op leke t*km m3 m3 kg 2.6 0.001 15000 0.447 Kallepe per mure b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 68.7% Transport Vinç kulle Lende e sharruar druri 2.08 687 55.06 236.2 486 143 15 84 10.15 2.5cm Lende e sharruar (binar 8x8) Gozhde m2 op leke t*km op m3 m3 kg 10 11 0.9 0.0036 25000 0.0005 25000 0.7 115 0.2 135 412 33.167 19 0.

32 55.01 29.167 77 6.32 55.68 8.7% Tub plastmasi Ø 22-26mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke ml leke 480/4 F.68 174 0.Nr.38 11.02 65 174 0. Kodi 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.68 15 189.5 25 90 7.7% Tub plastmasi Ø 11-13mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke ml leke 480/1 F.4 19 84 6.72 138 75 12 1.19 7.V tub plastmasi Ø 22-26mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.31 31 0.18 8.18 0.V tub plastmasi Ø 14-17mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 65 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 373 INSTALIME F.02 31 1 3929 .7% Tub plastmasi Ø 14-17mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke ml leke 480/2 F.29 0.7% Tub plastmasi Ø 27-30mm Te ndryshme 2 % ml op leke ml leke 480 0.352 99 24 0.167 24 0.02 18 0.24 0.68 19 56 9 65 174 0.2 12 56 9 1.01 24.4 Shuma 75 12 1.32 55.V tub plastmasi Ø 11-13mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.V tub plastmasi Ø 27-30mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.V tub plastmasi Ø 18-21mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 31.01 12.734 91 18 0.167 7 8 9 10 1 PER 11 12 20 13 14 12 0.167 29 0.7 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 584 46.7 58.43 74.01 18.82 689 56 9 1.7% Tub plastmasi Ø 18-21 mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke ml leke 480/3 F.82 12 0.97 106 29 1 30 117 9.43 74.02 87 174 0.167 TOTALI NDRIÇIM 1.12 0.

V percjelles PV-500 Ø 1 2.7% Tel elektrik pv-500 Ø 1mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : F.23 0.5 8 F.232 23.54 11.01 .995 59 52.93 Shuma ml op 0.167 7 1 1.167 3930 9 10 11 12 13 14 15 32 TOTALI 19 141 75 12 1.167 7 1 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 7 ml op leke ml leke 0.5 53 61 4.04 6.Nr.117 72 ml op leke ml leke 0.5 2.01 41.7% Tub plastmasi Ø 31-36mm Te ndryshme 2 % Shuma : F.96 174 0.04 6.01 33.33 33 0.02 87 33 1 34 121 9.5 2.89 6.V percjelles PV-500 Ø 4 2.158 37 41 0.01 8 ml op leke ml leke 0.481/3 mm2 Sp + p 8 87 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 119 9.46 32 2. EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 Kodi 1 480/5 F.5mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : F.V percjelles PV-500 Ø 2.4 42 50 4 4.96 174 0.7 12.481/2 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 8 ml op leke ml leke 0.481/1 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.82 174 0.04 6.43 74.53 3.7% Tel elektrik pv-500 Ø1.96 174 0.V percjelles PV-500 Ø 1.V tub plastmasi Ø 31-36mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 23.481 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 41 0.167 7 1 1.01 52.13 143 23.5 0.04 174 7 52 0.7% Tel elektrik pv-500 Ø2.2 23 0.5mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.

V percjelles PPV Ø 2x1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 6.01 14 F.7% Tel elektrik pv-500 Ø 6mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : ml op leke ml leke 0.01 48.763 103 F.7 67 88 7.7 20 66 0.1 17.9 0.01 61.5 48 0.933 82 62 1 62 77 6.01 8.6 60 0.5 49 69 5.01 66.07 12.54 6.5 2.4 174 0.18 174 0.64 149 48.7 0.5mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : 2.7% Tel elektrik pv-500 Ø 4mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : Njesia 3 leke ml leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 17 3 1.1 12.13 7.668 90 111 1 112 126 10.V percjelles PV-500 Ø 10 2.167 12 2 1.167 17 3 1.01 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1 8 61 1 61 69 5.482 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.96 5 0.1 17.7% Tel elektrik ppv Ø 2x1mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : F.482/1 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.18 174 0.4 174 0.24 61.07 12.167 12 2 1.Nr.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01 14 F.01 60.55 6.7% Tel elektrik pv-500 Ø 10mm2 Te ndryshme 1 % Shuma : ml op leke ml leke 0.481/4 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.V Çelesa e priza 10 A ml op leke ml leke 0.01 111.481/5 mm2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 20 ml op leke ml leke 0.5 0.927 82 66.7% Tel elektrik ppv Ø 2x1.1 110 0.01 cope 3931 . EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.V percjelles PV-500 Ø 6 2.V percjelles PPV Ø 2x1 2.483 F.

p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 1 174 5 174 0.167 96 16 1 93 93 0.1 42.7% cope op leke 3932 op 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Sigures komplet 25 A Te ndryshme 3 % Shuma : cope op leke cope leke 2.2 203 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 90 22 22.7% Kuti derivacioni plastmasi Te ndryshme 4 % Shuma : cope op leke cope leke 2.Nr.04 67 0.7% Priza zak me nulifikim 10 A Kuti derivacioni Te ndryshme 2 % Shuma : Njesia 3 op leke cope cope leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.86 207 16.V Çelesa e priza 10 A me 2.03 .02 112 0.19 8.167 57 10 1 22 22 0.33 57.46 174 0.V kuader ndriçimi Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 95.86 94.489 F.75 398 164 22 37.V Kutiderivacioni plastm Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 37.V Siguresa ~ 25 A Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 174 29 1 1 186 164 22 0.5 20.7% Portollampe Te ndryshme 2 % Shuma : cope op leke cope leke 2.167 6 174 29 7 8 9 10 11 12 13 1 1 112 14 90 22 0.2 223.4 174 0.167 50 8 1 310 59 3.65 244 22 1 23 90 7.485 nulifikim Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 337 27 33.2 426 34.167 539 90 310 0.82 446 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.29 50.490 F.4 134.V Portollampa norm 10 A Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 539.487 F.63 503 93 1.2 203 2.42 174 0.989 106 310 9 319 378 30.7% Çelesa e priza zak 10 A Kuti derivacioni Te ndryshme 2 % Shuma : F.7 174 0.486 F.

487/b F.04 100 150 10 3933 .167 365 61 1 1007 1007 0.24 0.68 244 cope op leke cope leke 2.7% Kuti suport pllaket 2 modular Suport pllaket Te ndryshme 4 % Shuma : cope op leke cope cope leke 2.V kuti suport pllaket 4 mod Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 365.04 51 0.1 629 ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET ELEKTRIKE 2.167 44 7 1 1 250 100 150 0.4 1810 1500 150 1650 2279 182 227.V Automat sekondar me 4 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Kasete druri me xham Derrase e punuar Siguresa komplet Te ndryshme 10 % Shuma : F.1 426 cope op leke cope leke 3.7% Automat me 24 vende Te ndryshme 10 % Shuma : F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.V kuti suport pllaket 2 mod Sp + p Sigurime shoqerore 16.490/e vende Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 629 15 264 216 378 86 944 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1573 126 157.167 44 7 1 1 150 50 100 0.4 174 0.18 1 858.3 1857 1007 101 1108 1534 123 153.Nr.487/a F.4 174 0.7% Automat me 24 vende Te ndryshme 10 % Shuma : Njesia 3 m2 m2 cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 174 0.2 14 1100 1200 378 0.9 2690 50 100 6 156 207 16.490/a vende Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 43.167 539 90 1 1500 1500 0.1 539.7% Kuti suport pllaket 4 modular Suport pllaket Te ndryshme 4 % cope op leke cope cope leke 0.5 174 0.25 43.V Automat kryesor me 24 2.5 20.

7% Kuti suport 2 modular Ticino Suport pllaket Ticino Te ndryshme 4 % Shuma : cope op leke cope cope leke F.167 40 70 0.9 31.Nr.7% Kuti suport 2 modular Gevis Suport pllaket Gevis Te ndryshme 4 % Shuma : F.25 43.2 22.167 30 50 0.487/e modular Ticino Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Kuti suport 4 modular Gevis Suport pllaket Gevis Te ndryshme 4 % Shuma : cope op leke cope cope leke F.167 110 126 0.41 170 60 100 6 166 227 18. EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 Kodi 1 cope op leke cope cope leke F.V kuti suport pllaket 4 2.62 350 30 50 3 83 144 11.04 51 174 0.V kuti suport pllaket 4 2.487/d modular Gevis Sp + p Sigurime shoqerore 16.52 195 110 126 9 245 296 23.2 19 44 7 1 1 236 0.04 .3 52.487/f modular Ticino Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 15 260 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 311 24.2 TOTALI 44 7 1 1 110 0.487/c modular Gevis Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 61 174 0.08 Shuma 60 100 0.73 268 52 9 1 1 160 61 cope 367 52 9 1 1 80 0.V kuti suport pllaket 2 2.2 16.3 52.V priza bivalente 220V 10A 2.04 51 174 0.5 14.7 29.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.5 174 0.167 40 70 4 114 165 13.V kuti suport pllaket 2 2.7% Kuti suport 4 modular Ticino Suport pllaket Ticino Te ndryshme 4 % Shuma : cope op leke cope cope leke 3934 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 51 F.485/a 2P-T Vimar PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.25 43.

2 cope op 1 174 174 3935 .3 41.9 38.167 6 157 26 7 8 9 10 11 12 13 1 1 290 14 270 20 0.68 492 260 20 56 336 539 43.167 174 29 1 1 280 203 260 20 0.7% Priza bivalente 220V 10 A Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.1 53.167 157 26 1 1 195 175 20 0.5 53.6 5 174 0.9 156.08 626 150 20 34 204 387 30.6 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 174 0.167 157 26 1 1 170 150 20 0.91 636 cope op leke cope cope leke 0.V priza bivalente 220V 10A 2.2 183 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.9 156.2 183 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 270 20 58 348 531 42.9 156.485/b 2P-T Gevis Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.7% Priza bivalente 220V 10 A Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.V priza bivalente 220V 10A 2.2 183 cope op leke cope cope leke 0.7% Priza bivalente 220V 10 A Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.V priza shuko jashte murit 2.485/d universal Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Priza shuko universal Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.485/e 2P+T IP=54 "Vimar" Sp + p Njesia 3 op leke cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.V priza shuko "Gevis" 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.485/c 2P-T Ticino Sp + p Sigurime shoqerore 16.68 456 175 20 39 234 417 33.

V priza shuko brenda murit 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 174 5 0.2 .2 203 550 20 114 684 887 71 88.2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.7% Priza shuko jasht muri Vimar Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.7% Priza shuko jasht muri Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.167 174 29 450 20 0.6 70.7% Priza shuko jasht muri Vimar Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.V priza shuko jashte murit 2.7% 3936 Njesia 3 leke cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 29 1 1 570 550 20 0.485/h 2 fazore 25 A "Vimar" Sp + p Sigurime shoqerore 16.V priza shuko brenda murit 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.7% Priza shuko jasht muri Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.71 764 400 20 84 504 707 56.2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.8 64.71 905 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.Nr.71 1047 350 20 74 444 647 51.71 834 450 20 94 564 767 61.167 174 29 1 1 370 350 20 0.4 76.485/g 2 fazore 25 A "Gevis" Sp + p Sigurime shoqerore 16.485/i 2 fazore 25 A "Ticino" Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 174 29 1 1 470 203 cope op leke 1 174 174 0.167 174 29 1 1 420 400 20 0.485/f 2P+T IP=54 "Gevis" Sp + p Sigurime shoqerore 16.V priza shuko brenda murit 2.

2 37.71 445 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.485/2 "Gevis" Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Priza shuko jasht muri Ticino Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.2 203 15 650 20 134 804 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1007 80.485/1 "Vimar" Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Çriza 2 polar Vimar Njesia 3 cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.V Çeles 1 polar 220V 10A 2.71 410 125 20 29 174 377 30.11 438 100 20 24 144 347 27.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 670 14 650 20 0.167 174 29 1 1 145 125 20 0.2 203 cope op leke cope 1 174 174 0.167 174 29 1 1 120 100 20 0.V Çeles 1 polar 220V 10A 2.485/4 "Vimar" Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 100.167 174 29 1 1 140 120 20 0.Nr.7 37.V Çeles 2 polar 220V 10A 2.7% Çeles 1 polar Ticino Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.8 34.7% Çriza 1 polar Vimar Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.V Çeles 1 polar 220V 10A 2.7 1188 120 20 28 168 371 29.7% Çeles 1 polar Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.485/3 "Ticino" Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 174 29 1 280 280 3937 .

2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.7% Çeles 2 polar Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F. EMERTIMI Kodi 1 2 Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.167 174 29 1 1 1170 1150 20 0.1 53.7% Çeles rregullator Gevis Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.31 664 260 20 56 336 539 43.V Çeles 2 polar 220V 10A 2.V Çeles rregullator 220V 2.2 203 cope op leke cope cope 1 174 174 0.V Çeles rregullator 220V 2.7% Çeles rregullator Ticino Kuti plastike 3938 Njesia 3 cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Çeles rregullator Vimar Kuti plastike Te ndryshme 2 % Shuma : F.7 1896 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.167 174 29 1 1 1420 1400 20 0.91 636 1400 20 284 1704 1907 153 190.Nr.2 203 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 20 60 360 563 45 56.167 174 29 1 1 1300 20 1300 20 .7 2250 1150 20 234 1404 1607 129 160.V Çeles rregullator 220V 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 300 14 20 0.485/5 "Gevis" Sp + p Sigurime shoqerore 16.485/6 10A "Vimar" Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 203 cope op leke cope cope leke 1 174 174 0.485/7 10A "Gevis" Sp + p Sigurime shoqerore 16.485/8 10A "Ticino" Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 174 29 1 1 280 260 20 0.

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Te ndryshme 2 %
Shuma :

F.V Kasete plastike KE me 6
2.490/b modular (vende)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kasete plastike me 6 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Kasete plastike KE me 8
2.490/c modular (vende)
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kasete plastike me 8 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :
F.V Kasete plastike KE me 12
2.490/d modular (vende)

Njesia
3
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1320

14
0.2

203

15
264
1584

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1787

143

178.7

2109

550
55
605

910

72.8

90.96

1073

700
70
770

1150

92

115

1357

1000
100
1100

1608

129

160.8

1897

2500
250
2750

3745

300

374.5

4419

cope
op
leke
cope
leke

1.5
261

174
0.167

261
44
1
550

550
0.1

305

cope
op
leke
cope
leke

1.87
325.4

174
0.167

325
54
1
700

700
0.1

380

cope

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op
leke

Kasete plastike me 12 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

F.V Kasete plastike KE me 36
2.490/f modular (vende)

op

2.5
435

174
0.167

435
73
1
1000

1000
0.1

508

cope

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

op
leke

Kasete plastike me 36 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

4.9
852.6

174
0.167

853
142
1
2500
995

2500
0.1

3939

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V Kasete plastike KE me 48
2.490/g modular (vende)

Njesia
3

op
leke

Kasete plastike me 48 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

Kasete plastike me 54 modular
Te ndryshme 10 %
Shuma :

cope
leke

F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 16A,
2.490/2 dl=0.03A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 16A, dl=0.03A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

3940

5

5.2
904.8

174
0.167

6

7

8

9

10

11

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1
3500

3500
0.1

3500
350
3850

4906

392

490.6

5789

4000
400
4400

5700

456

570

6725

3000
300
3300

3605

288

360.5

4253

2700
270
2970

3275

262

327.5

3864

905
151

cope
op
leke

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 32A, dl=0.03A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

4

1056

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 32A,
2.490/1 dl=0.03A

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

cope

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

F.V Kasete plastike KE me 54
2.490/h modular (vende)

op

6.4
1114

174
0.167

1114
186
1
4000

4000
0.1

1300

cope
op
leke

1.5
261

174
0.167

261
44

cope
leke

1
3000

3000
0.1

305

cope
op
leke

1.5
261

174
0.167

261
44

cope
leke

1
2700
305

2700
0.1

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2.490/1a

2
F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 10A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 10A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1b

F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 16A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 16A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1c

F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 32A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 32A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

2.490/1d

F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 40A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 40A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

1.3
226.2

174
0.167

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

cope
op
leke

226
38

cope
leke

1
700

700
0.1

264

700
70
770

1034

82.7

103.4

1220

750
75
825

1089

87.1

108.9

1285

800
80
880

1144

91.5

114.4

1350

1000
100
1100

1445

116

144.5

1705

cope
op
leke

1.3
226.2

174
0.167

226
38

cope
leke

1
750

750
0.1

264

cope
op
leke

1.3
226.2

174
0.167

226
38

cope
leke

1
800

800
0.1

264

cope
op
leke

1.7
295.8

174
0.167

296
49

cope
leke

1
1000
345

1000
0.1

3941

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1
2.490/1e

2
F.V Automat termo/el.manj.
diferencial 2P 220V, 63A
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Automat termo/el.manj. Dif. 2P
220V, 63A
Te ndryshme 10 %
Shuma :

Elektroda tokezimi, profil
2.a-73 zingato e bakerizuar , L=1.5m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektroda tokezimi, profil
zingato e bakerizuar , L=1.5m
Te ndryshme 5 %
Shuma :
Elektroda tokezimi, profil
2.a-74 zingato e bakerizuar , L=2.0m
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektroda tokezimi, profil
zingato e bakerizuar , L=2.0m
Te ndryshme 5 %
Shuma :

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

1.7
295.8

174
0.167

6

7

8

9

10

11

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1
1400

1400
0.1

1400
140
1540

1885

151

188.5

2225

1045
52
1097

1158

92.7

115.8

1367

1400
70
1470

1551

124

155.1

1830

641
6
647

657

52.6

65.7

775

cope
op
leke

296
49

cope
leke
345

cope
op
leke

0.3
52.2

174
0.167

52
9

cope
leke

1
1045

1045
0.05

61

cope
op
leke

0.4
69.6

174
0.167

70
12

cope
leke

1
1400

1400
0.05

81

. Percjelles Tokezimi , Cu,

2.a-96 S=35mm2, i zhveshur
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles Tokezimi , Cu,
S=35mm2 i zhveshur
Te ndryshme 1 %
Shuma :

3942

ml
op
leke

0.05
8.7

174
0.167

9
1

ml
leke

1.05
640.5
10

610
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
. Percjelles Tokezimi , Cu,
2.a-97 S=50mm2 i zhveshur
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles Tokezimi , Cu,
S=50mm2 i zhveshur
Te ndryshme 1 %
Shuma :

2.a-98 Percjelles shirit Zn 30x3mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles shirit Zn 30x3mm
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia

op

3

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

ml
op
leke

5

0.05
8.7

174
0.167

6

7

8

9

10

11

12

13

1.05
866.3

174
0.167

Fitim
TOTALI
10%
18

14

15

825
0.01

866.3
8.7
875

885

70.8

88.5

1044

1402
14
1416

1426

114

142.6

1683

1559
16
1575

1584

127

158.4

1869

128
32
1
160

331

26.5

33.08

390

10

0.05
8.7

16

Shp
pl
8%
17

19

9
1

ml
leke

ml
op
leke
ml
leke

Shuma

9
1
1.05
1402

1335
0.01

10

Percjelles shirit bakri

2.a-99 tokezimi ,Cu=30x3mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Percjelles bakri tokezimi
,Cu=30x3mm
Te ndryshme 1 %
Shuma :

ml
op
leke

0.045
7.83

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba xingato deri 1 "
Rakorderi xingato deri 1 "
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

8
1

ml
leke

1.05
1559

1485
0.01

9

INSTALIME
F.V tub xingato dhe rakorderi
2.491 ~ 1 "

174
0.167

HIDRO – SANITARE

DHE

NGROHJE

kg
op
leke
t*km
kg
kg
leke

0.84
146.2

174
0.167

146
24
0.004

30

0.1
0.85
150
0.16
199
159.3 0.005

171

0.1

3943

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
F.V tub xingato dhe rakorderi
2.492 > 1 "
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba xingato > 1 "
Rakorderi xingato > 1 "
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

2.493 F.V tub te zeze dhe rakorderi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tuba te zeze
Rakorderi te zeze
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

Njesia
3

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

0.39
67.86

174
0.167

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

kg
op
leke
t*km
kg
kg
leke

68
11
0.004

30

0.1
0.89
150
0.12
198
157.3 0.005

79

0.1

134
24
1
158

237

19

23.74

280

120
8
1
129

285

22.8

28.55

337

110
1
0.30
1
112.3

157

12.6

15.75

186

kg
op
leke
t*km
kg
kg
leke

0.77
134

174
0.167

134
22
0.004

30

kg
op
leke
t*km
op
op
op
op
op
kg
kg
kg
liter

2.538 Pjese speciale çel Ø~200
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

kg
op
leke
t*km

0.1
0.93
129
0.08
105
128.4 0.005

156

2.536 F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Autovinc
Traktor terheqes S 80/100
Traktor bige
Motosaldatrice
Gazogjen
Tuba çeliku Ø ~ 200 mm
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Shuma :

3944

op

0.042
7.308

174
0.167

0.1

7
1
0.005

30

0.2
0.01 1500
14
0.01 2450
17
0.00 1500
3
0.01
500
3
0.0018
70 0.126

9

0.133
23.14

174
0.167

0.2

23
4
0.005

30

0.2

37

1.0005

110

0.004
0.002
0.015

250
200
60

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Motosaldatrice
Gazogjen
Tuba çeliku Ø ~ 200 mm
Elektroda
Karbit
Oksigjen
Shuma :

Njesia
3
op
op
kg
kg
kg
liter

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

27

0.2

10
0.03
0.01

11
12
500 12.50
70 0.60

13

14

1.0200

110

0.014
0.007
0.072

285
200
135

13

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

112
4
1
10
127

168

13.4

16.76

198

500
5
505

749

59.9

74.9

884

650
7
657

900

72

90.05

1063

1000
10
1010

1254

100

125.4

1480

F.V saracineska bronzi Ø 1/2 "
2.494 = 15 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 1/2"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
500

244

500
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi Ø 3/4 "
2.494/1 = 20 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 3/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
650

244

650
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi Ø 1 " =
2.494/2 25 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 1"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
1000

244

0.3

1000
0.01

F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4
2.494/3 " = 32 mm
cope

3945

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 1 1/4"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
op
leke
t*km
cope
leke

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4
1.2
208.8

5
174
0.167

6
209
35

7

0.01

8

9

30

244

10

11

12

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

13

14

15

19

1
1200

1200
0.01

1200
12
1212

1456

116

145.6

1718

1600
16
1616

1860

149

186

2195

1750
17.5
1767.5

2066

165

206.6

2438

2420
24
2444

2688

215

268.8

3172

0.3

0.3

F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2
2.494/4 " = 40 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 1 1/2"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

30

0.3
1
1600

244

1600
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi Ø 2 " =
2.494/5 50 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 2 "
Te ndryshme 1 %
Shuma :

op
leke
t*km
cope
leke

1.47
255.8

174
0.167

256
43
0.01

30

0.3
1
1750

298

1750
0.01

0.3

F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2
2.494/6 " = 70 mm
cope
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Saracineske bronzi Ø 2 1/2"
Te ndryshme 1 %
Shuma :

2.495 F.V lavaman porcelani importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

3946

op
leke
t*km
cope
leke

1.2
208.8

174
0.167

209
35
0.01

0.3
1
2420

244

cope
op
leke

30

2.95
513.3

174
0.167

513
86

0.3

2420
0.01

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

Njesia

2
Transport
Lavaman porcelani importi
Sifon
Rubinete
Mbajtese peshqiri
Te ndryshme 2 %
Shuma :

3
t*km
cope
cope
cope
cope
leke

2.498 F.V lavapjate importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lavapjate porcelani importi
Sifon
Rubinete
Te ndryshme 2 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
leke

2.499 F.V lavapjate importi llamarine
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Lavapjate llamarine importi
Sifon
Rubinete
Te ndryshme 2 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
cope
leke

2.501 F.V WC allafrenga importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
WC allafrenga porcelani
Kasete porcelani
Te ndryshme 0.5 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
cope
leke

2.504 F.V WC allaturka importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport

cope
op
leke
t*km

op

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

6

7
0.17

8

9
30

599

2.25
391.5

174
0.167

10

11

12

14

15

1
1
1
1
5840

4600
250
450
540
0.02

4600
250
450
540
117
5957

6561

525

656.1

7742

30

5800
250
450
130
6630

7092

567

709.2

8369

4000
250
450
94
4794

5256

420

525.6

6202

1 6613
6613
1 3500
3500
10113 0.005 50.565
10164

10920

874

1092

12886

30

457

5

5

4000
250
450
0.02

644
108
0.17

30

751

174
0.167

5800
250
450
0.02

392
65
1
1
1
4700

3.7
643.8

19

5

5

0.17

174
0.167

TOTALI
10%
18

392
65

457

3.7
643.8

Fitim

13

1
1
1
6500

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

5

5

0.17

2.25
391.5

Shuma

5

5

644
108
0.17

30

5

3947

Nr.
EMERTIMI
Kodi
1

2
WC allaturka porcelani
Kasete porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.505 F.V pisuar importi porcelan
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
pisuar porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.506 F.V bide importi porcelan
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
bide porcelani
Te ndryshme 1 %
Shuma :
2.507 F.V vaske dushi importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vaske dushi importi
Te ndryshme 1 %
Shuma :

Njesia
3
cope
cope
leke

PUNTORI
TRANSPORT
MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

2.75
478.5

174
0.167

0.17

30

2.510 F.V hidrante Ø 50 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Hidrant Ø 50 mm
Te ndryshme 0.3 %
Shuma :

cope
op
leke
t*km
cope
leke

13

3.7
643.8

174
0.167

30

4150
0.01

30

675

843.2

9950

2200
22
2222

2786

223

278.6

3287

4150
41.5
4191.5

4948

396

494.8

5839

15250
152.5
15403

16281 1302

1628

19211

9950
99.5
10050

10481

838

1048

12368

2600
8
2608

3645

292

364.5

4301

365
61
30

5
1
9950

426

174
0.167

8432

5

5

0.17

5.1
887.4

19

748
125
1 15250
15250 0.01

174
0.167

16

TOTALI
10%
18

5

5

0.17

2.1
365.4

15
4100
3500
76
7676

Fitim

644
108
1
4150

174
0.167

2200
0.01

5

0.17

4.3
748.2

14
4100
3500
0.01

Shp
pl
8%
17

5
1
2200

873
cope
op
leke
t*km
cope
leke

12

Shuma

479
80

751
cope
op
leke
t*km
cope
leke

11

5

558
cope
op
leke
t*km
cope
leke

10

1
1
7600
751

cope
op
leke
t*km
cope
leke

2.508 F.V bolier 100 l importi
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Bolier 100 liter uji ngrohte
Te ndryshme 1 %
Shuma :

3948

op

9950
0.01

5

887
148
0.04

30

1
1 2600
2600 0.003

1036

1

3 % Shuma : 2.8 19 6 1 4200 4200 0.7% Transport Hidrant Ø 80 mm Te ndryshme 0.515 F.21 1.V pilete dyshemeje Ø 40 Sp + p Sigurime shoqerore 16.65 1034 1175 58.05 3949 .7 295.19 1.8 16 Fitim 5 1 3300 3300 0.8 15 Shp pl 8% 17 887 148 1036 cope op leke t*km 10 Shuma 1175 0.167 3300 10 3310 296 49 0.V pilete dyshemeje Ø 50 Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 87.003 174 0.167 5 30 1157 6 30 1 500 345 348 435 5133 4200 13 4213 5376 430 537.21 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Njesia 3 2.167 500 0.4 174 0.6 6343 500 25 525 876 70.8 1585 127 158.05 6 0.21 30 6 1 1600 leke 345 6 1600 0.5 1871 1600 80 1680 2031 163 203.514 F.V hidrante Ø 80 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 295.003 5.Nr.8 4350 6 leke 174 0.15 30 174 0.V pilete dyshemeje Ø 30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 5.7% Transport Hidrant Ø 100 mm Te ndryshme 0.167 6 7 8 9 11 12 13 14 0.3 % Shuma : cope op leke t*km cope leke 2.511 F.1 887.7% Transport Pilete Ø 30 mm plastike Te ndryshme 5 % Shuma : cope op leke t*km cope leke 2.V hidrante Ø 100 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 2397 296 49 30 6 1 1175 leke 345 174 0.05 6 296 49 0.7% Transport Pilete Ø 50 mm bronzi Te ndryshme 5 % Shuma : cope op leke t*km op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.512 F.75 1233.167 TOTALI 10% 18 992 166 0.7 295.7 991.513 F.7% Transport Pilete Ø 40 mm bronzi Te ndryshme 5 % Shuma : cope op leke t*km 2.

1 1 188 188 .Nr.40 30 103 527180 159418 78520 1000 240 405 239583 250477 #### 25048 295563 179250 1510 144960 250 4000 80 800 2700 1350 330360 351392 #### 35139 414643 158625 1510 250 80 2700 132 174 17922 0.40 30 132 0.518 Pjese speciale gize Sp + p Sigurime shoqerore 16. Pn 25 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.3 52.4 277280 250000 9222 1540 10762 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.005 52 4 3 0.167 24234 4.517 Tuba gize me plumb Sp + p Sigurime shoqerore 16.15 17922 215000 57000 195 2535 0.167 4.5 20915 0.04 30 1.7% Transport Tuba gize Plumb Lin Bitum Dru zjarri Shuma : ton op leke t*km ton kg kg kg m3 2.2 446763 #### 44676 380000 132 1.90 30 117 1 96 16 10 0. EMERTIMI Kodi 1 2 2.7% Transport Pjese speciale gize gize Plumb Lin Bitum Dru zjarri Shuma : ton op leke t*km ton kg kg kg m3 834 145116 174 145116 0.2 9 0.516 Tuba plastmasi dhe rakorderi Njesia 3 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 2993 3.86 0.15 13 274535 132 169350 53 9222 174 0.167 117 179250 52.01 2745.7% leke Transport t*km Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm ml 3950 op 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 ton Sp + p Sigurime shoqerore 16.491/a PPR d=20~25mm.7% Transport Tuba plastmasi Pjese speciale Benzine Te ndryshme 1 % Shuma : op leke t*km ton ton liter leke 2.

3 52.1 1 1 595 61 174 19 1.2 9 30 1.01 1. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.04 0.7% leke Transport t*km Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.2 14 165 0.3 52.1 0.491/c PPR d=20~32mm. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.04 0. Pn 16 Sp + p op 0. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.95 377 470 125 6 601 663 53 66.5 41.167 1.3 TOTALI 10% 18 52.2 9 0.44 359 180 75 0.1 1.6 31.4 242 304 24.1 1 1 240 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : Njesia 3 leke leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.1 30 61 30 61 419 33.167 165 75 0.7% leke Transport t*km Tuba PPR Ø 40 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : ml op 10 11 12 13 1 353 61 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.491/e PE d=50mm.491/d PPR d=40mm.2 9 1 1 255 174 0.85 494 165 75 2.01 52.1 0.01 180 75 3 258 320 25.3 52.29 782 52.53 357 Shp pl 8% 17 52.Nr.7% leke Transport t*km Tuba PPR Ø20~32 mm Pn16 ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.2 16 Fitim 1.491/b PPR d=20~25mm.2 174 0.04 0.4 30.2 3951 .167 15 165 3.01 Shuma 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.1 470 125 0.

3 52.01 280 40 3.491/f PE d=63mm.2 14 Shuma 300 50 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 110 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : 3952 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.1 52.55 490 360 60 4 424 486 38.1 360 60 0.1 1. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.2 9 1 1 320 174 0.52 455 300 50 4 354 415 33.01 1.2 16 Fitim 30 1.8 38.Nr.7% Transport Tuba PE Ø 50 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : Njesia 3 leke t*km ml leke leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.2 5 0. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.3 52.167 15 Shp pl 8% 17 9 0.491/h PE d=110mm.3 52. EMERTIMI Kodi 1 2 Sigurime shoqerore 16.08 1 1 240 174 0.1 0.9 48.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 63 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 90 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.1 1 1 420 61 1.2 9 0.491/g PE d=90mm.167 6 7 8 9 10 11 12 13 61 30 61 210 30 2 242 304 24.4 30.1 1 1 350 61 174 0.04 30 1.2 9 30 1.04 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 52.2 41.44 359 280 40 0.2 TOTALI 10% 18 52.04 0.167 210 30 0.167 19 1.01 .04 0.62 574 52.2 323 385 30.01 1 0.

Nr.1 17. Pn 16 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.2 5 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.01 1.535/a armofleks (d22x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 17.7% Transport Armofleks ( d = 22 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml ml leke Termoizolim tubi Ø 3/4" me 2.7% Transport Armofleks ( d = 35 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml ml leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.01 3953 .69 9.535/b armofleks (d28x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.72 8. EMERTIMI Kodi 1 2 Njesia 3 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi 2.03 80 10 0.167 15 Shp pl 8% 17 52.4 3 30 0.12 131 17.1 17.167 6 7 8 9 10 11 12 13 30 61 20 380 70 5 455 516 41.167 380 70 0.6 64 84 6.1 0 0.4 16 Fitim 1.3 52.4 3 1 1 63 174 0.397 99 70 5 1 76 96 7.01 0.03 0 0.03 0.2 9 0.535/c armofleks (d35x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 TOTALI 10% 18 17.65 609 60 3 0.167 19 30 0.7% Transport Armofleks ( d = 28 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml ml leke Termoizolim tubi Ø 1" me 2.03 1 1 90 20 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 125 mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 1% leke Shuma : Termoizolim tubi Ø 1/2" me 2.4 14 Shuma 70 5 0.609 113 80 10 1 91 111 8.1 17.4 3 0 30 0.9 11.491/i PE d=125mm.3 51.01 60 3 0.03 1 1 75 20 174 0.04 0.1 1 1 450 174 0.

03 0 0.9 22.1 12.535/d armofleks (d42x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0.7% Transport Armofleks ( d = 42 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : Njesia 3 ml op leke t*km ml ml leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.535/f armofleks (d54x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.64 149 165 20 0.4 3 20 Termoizolim tubi Ø 11/2" me 2.03 17.72 244 180 22 2 204 224 17.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.4 26.4 3 1 1 185 174 0.78 316 17.4 15 Shp pl 8% 17 30 0.167 6 7 8 ml op leke t*km ml ml leke Termoizolim tubi Ø 2" me 2.03 0 0.01 165 20 2 187 207 16.44 265 220 25 2 247 268 21.1 17.01 .535/g armofleks (d64x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 14 Shuma 17.4 3 0 30 0.1 17.03 1 1 202 20 174 0.03 1 1 245 20 0.535/h armofleks (d76x9) Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 220 25 0.01 0.4 16 Fitim 17.03 1 1 105 0.7% Transport Armofleks ( d = 54 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : 3954 op 180 22 0.7% Transport Armofleks ( d = 76 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml ml leke 9 10 11 12 13 0 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Termoizolim tubi Ø 11/4" me 2.7% Transport Armofleks ( d = 64 x 9 mm ) Natriban ngjites Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml ml leke Termoizolim tubi Ø 21/2" me 2.167 TOTALI 10% 18 30 0.4 5 174 0.4 3 30 0.1 17.167 20 19 90 15 1 106 126 10.01 0.6 20.1 17.167 90 15 0.Nr.

35 60.2 9 30 1.01 760 24 8 792 844 67.1 980 400 0.7% Transport Tuba bakri d = 22 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml leke leke FV tuba bakri e rakorderi d = 2.167 9 10 11 12 13 14 1 0.5 7 1 0.4 1291 52.5 7 51 FV tuba bakri e rakorderi d = 2.37 996 830 28 9 867 929 74.1 60.08 858 61 174 0.167 16 Fitim 30 1.5 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 0.494/c 22x1 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 15 Shp pl 8% 17 43.08 1 0.01 3955 .86 1096 980 32 10 1022 1094 87.9 10 0.08 1 0.83 836 760 300 0.25 43.01 1.494/a 15x1 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.08 1.08 1.3 52.9 TOTALI 10% 18 43.25 43.5 109.5 5 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 FV tuba bakri e rakorderi d = 2.167 6 7 ml op leke t*km ml leke leke 0.08 1012 71 1.Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.7% Transport Tuba bakri d = 15 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : Njesia 3 ml op leke t*km ml leke leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.04 30 1.04 FV tuba bakri e rakorderi d = 2.04 0.08 650 630 250 0.7% Transport Tuba bakri d = 28 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : ml op leke t*km ml leke leke 0.08 784 174 0.5 174 0.494/d 28x1.167 19 30 1.7% Transport Tuba bakri d = 18 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : 8 Shuma 830 350 0.5 84.494/b 18x1 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 70.04 0.01 51 630 20 7 657 708 56.3 92.1 0.

t = 2mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm.08 1726 1690 450 0.09 5.167 10 11 12 15 1 0.35 60.5 2142 0.363 0.25 43.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 25 mm.375 0.494/e 35x1.Nr. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.552 0.0 mm.11 5.02 0.9 10 0.1 0 0. EMERTIMI Kodi 1 2 FV tuba bakri e rakorderi d = 2.118 60 0.26 0.167 19 44 7 51 0.491/a 2.491/c Njesia 3 ml op leke t*km ml leke leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm.139 61 30 1.03 0. t = 2.40 0.38 51 4.26 0.10 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 32 mm.65 0.08 1 0.491/b 2.04 1 0.40 0.5 9 Shuma 0.15 0. t=2.4 mm.167 6 7 8 71 174 0.167 Fitim 13 1.5 TOTALI 10% 18 14 1 0.4mm ml Rakorderi leke 3956 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7 0. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16. t = 2. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.654 0. t = 2mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm.04 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.375 0.05 51 174 0.25 43.375 0.401 0.7% Transport Tuba bakri d = 35 mm Rakorderi Te ndryshme 1% Shuma : 2. t = 2.0 mm.5 16 Shp pl 8% 17 60.264 0.58 51 4.04 44 7 0 30 0.9 5 174 0.04 44 7 0 30 0.5 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.05 174 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 20 mm.04 0.08 30 0.25 .01 1690 36 17 1743 1815 145 181.25 43.

t = 3.7 mm. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.5 2.7mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm.26 78.25 43. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.3 13.01 0.491/g 2 Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% op ml op leke 0.6 1.167 TOTALI 10% 18 44 7 0.26 1 2. EMERTIMI Kodi 1 2.08 51 0.5 Fitim 30 0.56 0.233 62 1.167 10 11 12 13 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 40 mm.5 174 0. t=4.375 3. t = 4.01 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 63 mm.5 52 4.17 3. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.167 52 44 7 0.11 2.Nr.4 0.0 1.05 0.2 1 1.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 50 mm.375 2.0 mm.562 0.05 51 174 0.7 mm.11 1 1.1 3957 .45 78.05 174 0.14 5.25 43.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 51 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm.58 55 4.375 1.318 63 2.26 53 4.148 0.179 61 1. t=3.25 43.1 1.7 mm.11 30 51 0.01 0.407 0.0mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm.05 174 0.491/f 2. t=3.7mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm. t = 3.0 0.5 15 0.3 19 0.94 Shuma 0.2 4.389 0.477 0.93 0.491/d 2.19 5.04 0.37 5.899 14 0.48 0.59 0.25 5.167 16 Shp pl 8% 17 44 7 0 0.491/e 2. Pn 10 Sp + p Sigurime shoqerore 16. t = 6.461 64 30 0.

98 1. t = 8.05 174 0.16 0.58 0.3 Fitim 30 0.05 11. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.3 174 0.93 9.225 11.1mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm.099 0.225 6.49 0.6 1 16 15.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.225 6.64 3.t=8.491/h 2.7mm Rakorderi Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 t*km ml leke leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 110mm.5 91 0.75 30 19 4.05 91 0. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.0 78 13 0.0 1 10 9.6 .491/i 2.02 8 30 9 0.24 0.167 TOTALI 10% 18 78 13 0.5 10 11 12 13 14 1 5.96 20.05 91 1.Nr.12 113 9.52 0.86 9. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16. t = 11.491/j 2 Transport Tuba PE Ø 90 mm.6mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm.7% leke Transport t*km Tuba PEØ160mm.03 0.725 0.979 0.t=8.45 78.45 78.t=11.34 7.3 15 Shuma 1.8 mm.167 0.73 0. t = 8.05 91 174 0.31 133 1. EMERTIMI Kodi 1 2.167 16 Shp pl 8% 17 78 13 0.83 116 5.30 6.0 4.49 1.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 110mm.64 0.38 10.75 1 5 5.6 mm.06 99 7.225 19.59 12.45 78.47 124 15.03 0.32 105 8.919 117 9.8mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : 3958 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.58 2.05 30 1.40 98 7.12 0. t=6.16 0.1 mm.

78 135.13 0.167 TOTALI 10% 18 135.2mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm.7 23 0.18 45.30 5.3 0.82 246 60.99 5.1mm ml Rakorderi leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 38 0.77 280 135.t=18.45 11.49 31.4 mm.46 158 174 0.7 20. t = 18. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.7 15 Shuma 60 0.45 76 0.4mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.7mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm.78 135.06 3.491/k 2.491/l 2.05 174 0.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 91 2.7% leke Transport t*km Tuba PEØ200mm.40 9.47 3959 .0 1 76.5 30 158 24.7 23 0.7% leke Transport t*km Tuba PEØ355mm.47 72.27 30 8.1 mm.08 0.167 16 Shp pl 8% 17 78 13 0.26 125 10 12. t = 14.4 69.7% leke Transport t*km Tuba PEØ250mm.45 78.05 6 135.15 76.Nr.70 2.2 mm.15 0. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.5 1 24 24.21 0.99 43.t=26.t=14. EMERTIMI Kodi 1 2.225 29.77 0.47 1.491/n Njesia 2 3 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm.3 5 174 0.7 23 30 6 1 60. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.15 0. t = 26.69 174 0.491/m 2.78 135.52 148 37.05 4.0 1 37.7 19 4.7 mm.94 238 19 23.7% leke Transport t*km Tuba PEØ315mm. t = 23.7 Fitim 2.t=23.0 0.87 208 16.

05 7.530 0.8 mm.167 10 11 12 13 87.7 14 0. t = 36.87 305 97. EMERTIMI Kodi 1 2.21 111.34 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 158 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm.6 31. t = 33.7 23 0.25 43.72 0.430 0.59 337 123 122.6 35.167 259 135. t = 2.9 28.491/1a 2 Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm.93 0.8 174 0.07 148. Pn 20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.491/o 2.7 23 0.75 422 97 0.Nr.t=36.8mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : 3960 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. t = 29.21 14.4mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm.05 Shuma 44 7 16 .78 135.05 8.7% leke Transport t*km Tuba PEØ500mm.4 174 0.15 18. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.491/q 2.3 mm.7 25.t=29.58 5.1 mm.91 8.5 19 13 1 122.4 mm.7% leke Transport t*km Tuba PEØ400mm.44 320 25.7% leke Transport t*km Tuba PEØ450mm.38 286 22.7 174 0.78 135.76 0.05 16 1 151.0 30 158 10 30 158 13 30 20.167 15 4.15 0. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.44 0.72 183.7 174.31 Shp pl 8% 17 135.5 158 174 0.t=33.15 22.20 357 28.7 0.40 92.59 117.7 16 Fitim 10 1 97.7 22. Pn 10 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.97 377 152 151.167 TOTALI 10% 18 135.78 135.1mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm.491/p 2.7% op ml op leke 0.9 141.

491/1d 2 Transport Tuba PE Ø 20 mm.76 0.03 0.44 51 4.156 61 0.49 0.28 0.1 1 0.25 43.15 3961 .375 1.25 43.09 1 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 25 mm. t=3.Nr. t=4.01 30 0.05 1.167 0.1 5. EMERTIMI Kodi 1 2.04 10 11 12 13 14 1 0. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.31 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 0 9 30 0.672 0. t=2.375 0.76 0.5 mm.18 0.04 51 0.6 mm.167 16 Shp pl 8% 17 44 7 0 0.12 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 40 mm.422 0.25 43. t = 3mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm. t = 4.09 30 19 0.05 51 0.12 5.263 62 0.045 0.5 Fitim 30 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 32 mm.6mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm.5mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 15 Shuma 0.375 0.167 TOTALI 10% 18 44 7 0 0. t = 3.31 0. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.2 1.02 0.5 174 0.8 0.184 0.125 60 0.488 0.307 0. t = 3.10 52 4.05 174 0.05 51 174 0.08 1.196 61 1.0 mm.491/1c 2.71 53 4.18 0.375 1.71 52 4.15 1 1.3mm Rakorderi Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 t*km ml leke leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm.49 0.21 5.491/1b 2.16 5.05 51 0.44 0.629 0.1 44 7 0.

8 78 13 0. t = 10. t = 12.4 1 2.t=10.3 mm.1 mm. t = 5.25 43.6mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm.22 55 4.926 0.5 5 174 0.95 1.84 0.836 0.491/1h 2 Njesia 3 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm.45 78.491/1e 2.2 1 1.01 0. t=5.225 8.45 78. EMERTIMI Kodi 1 2.284 0. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.524 0.2 30 51 0. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.825 0.4 30 54 4.04 30 1.5 15 Shuma 0.491/1g 2.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 63mm. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.34 0.65 78 13 0.99 .365 63 2.491/1f 2. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.98 9.375 2.9 2.69 0.13 2.20 4.375 4.93 1.946 0.8 1 6 5.t=7.023 0. t = 7.29 5.65 100 7.1mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm.1 1 9 8.225 7.t=12.167 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 51 0.36 7.3mm ml Rakorderi leke 3962 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.43 5.3 19 0.05 91 174 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 90mm.1 mm.01 0.05 174 0.978 118 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.25 43.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 50 mm.167 1.167 16 Shp pl 8% 17 44 7 0.8 1.536 65 5.03 0.6 mm.3 Fitim 0.1mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm.82 1.05 174 0.10 0.167 TOTALI 10% 18 44 7 0.7% leke Transport t*km Tuba PEØ110mm.Nr.

38 123 11.225 13.69 108 8.64 0.6 10.26 0.0 mm.7% leke Transport t*km Tuba PEØ160mm.27 157 3.t=14mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm.99 0.7 19 2. t = 27.6 13.5 30 91 2. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Kodi 1 2.491/1i 2.42 2.45 78.05 174 0. t = 17.26 6.5 1 11 11.167 104 78 13 0. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.4 30 8.167 16 Shp pl 8% 17 78 13 0.45 78.19 1.491/1j 2.12 0.08 0.58 1.t=17.05 0.491/1k 2.4 mm.7% leke Transport t*km Tuba PEØ200mm. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.167 TOTALI 10% 18 78 13 0. t = 22.491/1l 2 Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 leke PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.57 0.31 10.84 0.45 78.3 15 0.78 135.79 37.05 91 174 0.7% leke Transport t*km Tuba PE Ø 125mm.35 Shuma 3.42 0.98 118 9.42 11.225 35.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 91 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm.9 mm.14 23.167 10 11 12 13 10.9 mm.4 1 19 18.4mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm.81 14 0.1 30 91 1.05 1.70 14.75 127 18.05 174 0.225 22. t = 14.7 1 29 29.3 Fitim 1.64 4.t=22.54 11.7 135. Pn 20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.63 133 10.83 0.7% op ml op leke 0.3 174 0.77 139 29.7 23 3963 .9mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm.

2 72 0.9mm Rakorderi Te ndryshme 5% Shuma : Njesia 3 t*km ml leke leke FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm.7mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : 3964 op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.60 54.167 9 5.2mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm.05 6.6 1 91.4 25.3 158 174 0.78 135.15 17. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.8 10 11 12 15 1 45.167 16 Shp pl 8% 17 13 5.88 258 30 19 72.7mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm.1 31.8 158 14.78 135.49 30 14.1 45 0.t=44.7 mm.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 0. t = 39.55 13. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.32 0.2 83.8 .7 Shuma 11.15 0.19 8 30 158 0.7 23 0.55 105.15 0.26 110.5 21.2 mm.06 331 116 116.8 1 116.05 45.3 52.7% leke Transport t*km Tuba PEØ315mm.7 mm.03 174 0.18 255 20.80 2.15 0.7 23 0. t = 44.8 0.30 6.2 135.83 4.46 314 25.t=27.20 10. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.3 133.t=39.491/1m 2.491/1n 2.7 Fitim 14 1 72.7% leke Transport t*km Tuba PEØ400mm.7 174 0.15 87.45 0.7 23 158 0.6 92 0. t = 35.167 TOTALI 10% 18 135.t=35.47 301 91.05 135. EMERTIMI Kodi 1 2.491/1o 2 Transport Tuba PEØ250mm.Nr.70 219 17.36 370 9.7% leke Transport t*km Tuba PEØ355mm.54 281 22.05 9.73 5.31 0.69 140.4 28.39 30 11.78 135.

491/1p 2.2 16 TOTALI 10% 18 23 1 181.15 27. Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.t=50.7% Transport Pilete (sifon) lavtriçe Te ndryshme 1 % Shuma : F.78 135.7% leke Transport t*km Tuba PEØ450mm.Nr.2 9 0.3 52.7 30 158 23 30 147 147.01 1.t=55.3mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm.491/1q Njesia 2 3 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm.2 1 490 174 0.5 261 14 Shp pl 8% 17 30 18.7 23 0.1 80.15 22.V Tuba PVC Ø 250 mm per An .3 mm.7 305 ml op leke t*km ml kg leke 10 Shuma 490 0.6 linja te jashtme Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 19 261 44 0.8 mm.3 158 0.5 F.180 30 5.2 52.2 169.01 61 5.2 208.624 8 9 11 12 13 1 147.47 177.7 23 0.05 8.21 0.V Pilete (sifon) lavatriçe Sp + p Sigurime shoqerore 16.23 0.78 355 28.040 0.7% leke Transport t*km Tuba PEØ500mm.7% Transport Tub pvc-je Ø 250x6.4 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 0.08 0.167 135.42 218.765 1.05 22000 2200 0. t = 55.167 15 Fitim 135.01 472 490 5 495 801 64. t = 50.81 400 32 40.78 135.4 3965 . Pn 20 ml Sp + p op Sigurime shoqerore 16.1mm Ngjitese Te ndryshme 1 % Shuma : cope op leke t*km cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 18.7 174 0.18 0.7 174 0.07 945 1100 1100 22 2222 2288 183 228.05 10.4 35.8mm ml Rakorderi leke Te ndryshme 5% leke Shuma : An .49 419 181 181.8 2700 1.4 1 1100 0.

8 3584 3000 2640 56 5696 5798 464 579. EMERTIMI Kodi 1 2 F.9 5 174 0.167 16 Fitim 78 13 0.57 502 567 45.167 10.01 5 505 .7% Transport Saraçineske PPR 1/2" cope op leke t*km cope Te ndryshme 1 % Shuma : leke Te ndryshme 1 % Shuma : F V rezervuari zingato 5000 An .V Saraçineske PPR 3/4" Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 7.167 6 7 8 9 0.240 30 12 13 14 0.5 1 3000 0.2 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 0.040 9 1566 19 52.4 56.12 22000 5640 0.1 42.2 0.V Tuba PVC Ø 315 mm per An .8 6842 426 34.Nr.7% Transport Tub pvc-je Ø 400x9.167 30 3038 243 303.01 91 cope op leke t*km cope 10 Shuma 61 10 71 F.065 22000 2930 0.167 1500 1430 29 2959 1.5 174 0.9 F.71 669 1 360 360 360 0.35 60.01 174 0.2 leke 61 174 0.2 9 30 1.8 linja te jashtme Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 174 0.10 F.7% Transport Saraçineske PPR 3/4" op 1566 262 1.45 78.350 0.2 9 0.11 litra Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 TOTALI 10% 18 30 10.7% Transport Tub pvc-je Ø 315x7.3 52.01 4 364 52.2 1 500 500 500 0.2 61 cope op leke 11 1 1500 0.040 0.7mm Ngjitese Te ndryshme 1 % Shuma : Njesia 3 ml op leke t*km ml kg leke ml op leke t*km ml kg leke An .V Tuba PVC Ø 400 mm per An .3 52.2 15 Shp pl 8% 17 7.V Saraçineske PPR 1/2" Sp + p Sigurime shoqerore 16.8mm Ngjitese Te ndryshme 1 % Shuma : An .7 linja te jashtme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% 3966 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.

5 ton Rezervuar xingato 2000 liter Bullona ankorues Te ndryshme 3 % Shuma : 9 375 Shuma 7.03 1523 6 1044 174 0.167 300 1800 1044 174 7.7% Transport Autovinc 2.5 ton Rezervuar xingato 1000 liter Bullona ankorues Te ndryshme 3 % Shuma : cope op leke t*km op cope cope leke F V rezervuari zingato 500 An .03 1218 4.98 9544 938 3967 .167 375 1500 2250 45000 400 1362 46762 52715 4217 5271 62203 22300 400 681 23381 27004 2160 2700 31865 12500 400 387 13287 16155 1292 1616 19063 11727 1173 13838 1305 218 10.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 12.03 277.13 litra Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 1305 174 0.03 1828 F V rezervuari zingato 2000 An .50 30 225 1.7% Transport Autovinc 2.50 8 30 cope op leke t*km op cope cope leke F V rezervuari zingato 1000 An .8 1500 1125 1 4 9266 914 144 1125 8866 8866 100 400 0.5 ton Rezervuar xingato 5000 liter Bullona ankorues Te ndryshme 3 % Shuma : Njesia 3 t*km op cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 1500 2250 1 45000 4 100 45400 0.14 litra Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 1500 1800 1 22300 4 100 22700 0.00 30 300 1. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport Autovinc 2.167 225 1425 783 131 4.12 litra Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 1500 1425 1 12500 4 100 12900 0.7% Transport Autovinc 2.80 30 144 0.Nr.5 783 174 0.5 ton Rezervuar xingato 500 liter Bullona ankorues Te ndryshme 3 % Shuma : cope op leke t*km op cope cope leke 10 11 12 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1.

dado Te ndryshme 3 % Shuma : An .5 90 135 1 13440 1 120 1 750 14310 0.38 1458 16 783 131 komplet cope op leke t*km op cope 1 1 9720 15 TOTALI 10% 18 68 leke 4.59 0.167 29 9600 120 0.5 0.95 F.16 ngrohte sanitar Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 7388 16395 1312 1639 19346 1458 244 3.167 7 8 9 10 11 12 30 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 7 1218 174 0.04 30 1 1 400 400 .03 5000 120 154 5274 45 6261 501 626.upa.95 90 leke 914 29 11529 922 1153 13604 5000 120 0.8 90 1421 174 0.50 30 105 1.7% Transport Trapon elektrik Pompe uji me pulmon 24 l Ganxha.515/1 shume dalje cope Specialist + Punetor op 1. uje te An .7% Transport Trapon elektrik Boljer uji ngrohte 80 liter Ganxha.5 Shtese mbi pagat 16.5 8.Nr.01 komplet komplet leke 1702 174 9600 120 292 10012 45 1 1 5120 174 0.upa.7% leke 0.5 783 14 Fitim 29 komplet cope op leke t*km op cope 13 Shp pl 8% 17 1218 203 0.dado Te ndryshme 3 % Shuma : F V bolier 12 liter.03 68 0. EMERTIMI Kodi 1 2 F V bolier 80 liter.dado Materiale te imta + nivelim Te ndryshme 1 % Shuma : Njesia 3 cope op leke t*km op cope op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.17 F V pompe me pulmon 24 litra Sp + p Sigurime shoqerore 16. uje te An .upa.15 ngrohte Sp + p Sigurime shoqerore 16.V Pilete grumbulluese 2.7% Transport Trapon elektrik Boljer uji ngrohte 12 liter Ganxha.167 Transport materiale ton/km Pilete grumbulluese shume dalje cope 3968 6 Shuma 105 135 13440 120 750 143 14453 261 43.167 19 30 28.

512/2 ( 4+4 ) Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.167 ton/km kg kg leke leke 2.033 30 1 1 0.2 23.25 162.86 0.512/3 ( 5+5 ) cope 3969 .15 174 404 139.Nr.167 ton/km cope cope cope cope cope cope cope cope leke 9 Shp pl 8% 17 4 Shuma F.167 ton/km kg leke leke 10 11 12 13 14 174 1 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 0.493/1 F.V Kolektor shpendares 3/4" 2.75 18.6 2.7% Transport materiale Tuba PVC Rakorderi Ngjitese Te ndryshme 1 % Shuma kg op 0.97 837 112 108.95 483 103 18 1.8 40.08 154.5 0.7% Transport materiale Kaseta e emaluar 45x45 Kolektor dergimi 3/4" Kolektor kthimi 3/4" Valvul me boketon 3/4" Valvul shfryrese automatike 3/8" Valvul shkarkimi 1/2" Niplesa me boketon 3/4" Tapa 3/4" Te ndryshme 1 % Shuma 6 Shuma 103 223 1 1392 232.11 0.4 22.8 70.178 30 130 725 5 56.V Tuba çeliku i zi Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 7 8 304.76 328 12655 1012 1265 14933 132.8 2 242 410 32.V Kolektor shpendares 3/4" 2.8 leke 0.516/1 F.2 122 278 22.7% Transport materiale Tuba çeliku i zi Rakorderi Te ndryshme 1 % Shuma kg op 0.4 cope op 8 leke 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Te ndryshme 1 % Njesia 3 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.V Tuba e rakorderi PVC Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.2 27.18 30 5 1 1 1 2 2 2 14 2 1624 5 3500 650 650 600 375 520 209 100 3500 650 650 1200 750 1040 2926 200 109 11025 F.761 leke 0.5 174 710 5 0.

512/4 ( 6+6 ) Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.18 30 5 1624 cope op 8 leke 0.5 0.18 30 5 1 2 2 2 2 2 18 2 1624 174 16 Shp pl 8% 17 Shuma 4810 2470 2470 2210 520 520 229 100 5 1392 232.167 ton/km cope cope cope cope cope cope cope cope leke F. EMERTIMI Kodi 1 2 Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.5 0.Nr.7% Transport materiale Kaseta e emaluar 45x60 Kolektor dergimi 1" Kolektor kthimi 1" Valvul me boketon 1" Valvul shfryrese automatike 1/2" Valvul shkarkimi 1/2" Niplesa me boketon 1" Tapa 1" Te ndryshme 1 % Shuma Njesia op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 7 8 9 0.512/5 7+7 ) cope Specialist + Punetor op 8 Shtese mbi pagat 16.167 ton/km cope cope cope cope cope cope cope cope leke 6 1392 232.V Kolektor shpendares 1" 2.7% Transport materiale Kaseta e emaluar 45x50 Kolektor dergimi 3/4" Kolektor kthimi 3/4" Valvul me boketon 3/4" Valvul shfryrese automatike 3/8" Valvul shkarkimi 1/2" Niplesa me boketon 3/4" Tapa 3/4" Te ndryshme 1 % Shuma F.18 30 5 1 2 2 2 2 2 4810 4329 4329 2210 520 520 4810 8658 8658 4420 1040 1040 .V Kolektor shpendares 1" ( 2.167 Transport materiale ton/km Kaseta e emaluar 45x60 cope Kolektor dergimi 1" cope Kolektor kthimi 1" cope Valvul me boketon 1" cope Valvul shfryrese automatike 1/2" cope Valvul shkarkimi 1/2" cope 3970 5 174 174 10 11 12 13 14 1 1 1 2 2 2 16 2 3500 1411 1411 600 375 520 209 100 5 3500 1411 1411 1200 750 1040 3344 200 129 12985 14614 1169 1461 17245 4810 4940 4940 4420 1040 1040 4122 200 255 25767 27397 2192 2740 32328 15 Fitim TOTALI 10% 18 19 1392 232.7% leke 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 3 4 op 8 leke 0.

2 1784 TOTALI 10% 18 19 5 1 1 1 2 2 2 20 2 1624 5418 2202 2202 5620 715 520 750 75 5 42.4 2152 1400 56 14.V Kolektor shpendares 1 2.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn An 105 10 f=180mm ml Specialist + Punetor op 0.7% leke 0.7% leke 0.V Tuba PVC f=200 mm te 2.7% leke 0.04 30 1 1 49 174 Fitim 1392 232.179 174 14 229 100 Shp pl 8% 17 Shuma 1700 56 1 34.512/6 1/4" ( 7+7 ) cope Specialist + Punetor op 8 Shtese mbi pagat 16.04 30 1 1 40 1 1400 56 3971 .167 Transport materiale ton/km Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar ml Rakorderi leke Te ndryshme 1 % Shuma F.167 Transport materiale ton/km Kaseta e emaluar 45x70 cope Kolektor dergimi 1 1/4" cope Kolektor kthimi 1 1/4" cope Valvul me boketon 1 1/4" cope Valvul shfryrese automatike 3/4" cope Valvul shkarkimi 1/2" cope Niplesa me boketon 1 1/4" cope Tapa 1 1/4" cope Te ndryshme 1 % leke Shuma F.6 1774 1824 146 182.032 0.Nr.5 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 F.198 Shtese mbi pagat 16.45 5.6 1471 1512 121 151.523/1 brinjezuar ml Specialist + Punetor op 0.167 Transport materiale ton/km Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180 ml Rakorderi leke Te ndryshme 1 % Shuma 5 6 7 8 1624 174 9 10 11 12 13 20 2 5 30 15 4580 200 334 33740 16 35370 2830 3537 41736 5418 2202 2202 11240 1430 1040 15000 150 387 39069 40699 3256 4070 48024 1700 56 17.11 7.753 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Niplesa me boketon 1" Tapa 1" Te ndryshme 1 % Shuma Njesia 3 cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.242 Shtese mbi pagat 16.

31 0.3 2470 1 1 61 1400 53 1 109.9 1805 1800 145 19.2 8.72 8.717 0.167 Transport materiale ton/km Tuba ujesjellesi PE100 Pn 20 f=140ml Rakorderi leke Te ndryshme 1 % 3972 5 6 174 48.04 174 15 Shuma 1800 145 1 109.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = An 136 140mm ml Specialist + Punetor op 0.4 .5 1964 2093 167 209.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn An 106 10 f=110mm ml Specialist + Punetor op 0.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f An 135 = 160mm Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.63 Shtese mbi pagat 16.167 ton/km ml leke F.28 Shtese mbi pagat 16.3 leke 0.5 1468 1529 122 152.6 18.7 82.7% leke 0.7% leke 0.167 Transport materiale ton/km Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110 ml Rakorderi leke Te ndryshme 1 % leke Shuma F.63 Shtese mbi pagat 16.6 18.04 30 1 1 1600 141 1600 141 17.7% Transport materiale Tuba ujesjellesi PE Pn 8 f=160 Rakorderi Te ndryshme 1 % Shuma ml op 0.7% leke 0.14 969 1400 53 14. EMERTIMI Njesia op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = An 137 140mm ml Specialist + Punetor op 0.136 7 8 9 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta Kodi 1 2 3 4 F.04 30 1 57 174 10 11 12 13 14 1 700 56 1 30 Fitim TOTALI 10% 18 19 700 56 7.31 0.04 30 1 1 128 174 16 Shp pl 8% 17 52.6 764 821 65.Nr.167 Transport materiale ton/km Tuba ujesjellesi PE Pn 25 f=140 ml Rakorderi leke Te ndryshme 1 % Shuma F.

Kodi 1 EMERTIMI Njesia op 2 3 4 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 5 6 128 174 862 144 Shuma F.167 Shuma 500 4889 817 3973 .9 58.7 1 1 15000 900 15000 900 159 16059 17066 1365 1707 20138 680 7 687 748 59.3 0.167 1006 174 7 8 9 1 0. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.V Tuba e rakorderi PPR Pn An 153 16 f = 50 mm Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16. per 2.V.167 19 2227 52 8.59 668 500 5 505 586 46.V Tuba e rakorderi PPR Pn An 152 20 f=50x5.717 1 0. PPR Pn20 f=63x6.04 30 1 10 11 12 13 14 15 1758 16 1887 Shp Fitim pl 8% 10% 17 18 151 188.4 mm Te ndryshme 1 % Shuma ml op leke ml leke F.V Kabine dushi 80 x 80 cm An 149 e thjeshte cope Specialist + Punetor op 4.955 Shtese mbi pagat 16.7% leke 0.717 1 0.a60/1 ujesjellsa te jashtem Sp + p Shtese mbi paga 16.7% .7% tuba e rak PPR Pn16 f=50 Te ndryshme 1 % Shuma ml op leke ml leke F.167 TOTALI 52 8.8 74.3 56.4 mm Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.77 882 500 5 505 566 45.4 mm Specialist + Punetor Shtese mbi pagat 16.7% 0.3 0.7% PPR Pn20 f=50x5.167 Transport materiale ton/km kabine dushi 80x80 cm e thjeshte cope Sinfon cope Te ndryshme 1 % leke Shuma F.1 4889 174 0.3 0.Nr.V Tuba e rakorderi PPR Pn An 151 20 f = 63 x 6.06 1 81 ton op leke 1 28.63 692 1 680 61 174 500 61 174 52 29.4 Te ndryshme 1 % Shuma ml op leke ml leke F.

nga brenda me llak capitol "BLC". TOTALI 10% 18 19 130000 300 250 #### 14700 173465 #### 20052 236619 174 12424 0.56 10 11 9 12 13 14 15 Shuma 16 130650 4500 1300 5706 348 4500 136450 147004 Shenim: Hidroizolimi tabave te celikut behet direkt ne fabrike.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC".rreshire epoksike me trashesi 100-300µ.05 8 9 30 45 30 302 30 1. 7.rreshire epoksike me trashesi 100-300µ.1 0.Nr.5 10.4 12424 Shp pl 8% 17 150 0.5 Kw Ganxha. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike. Nga jashte me bitum te armuar.an-1 +aksesore Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport oksigjeni Transport tuba celiku Transport te ndryshme Motosaldatrice Pjese speciale celiku te h/izoluar Oksigjen Elektroda Shuma : Shpim pusi 20 m komplet 2. Nga jashte me bitum te armuar me shirit voal qelqi 3.2 25 500 12500 1.V. 2.2 1 71.167 2075 7.2 1830 Fitim 500 4500 1.5 3500 5250 1 48100 1 315 1 3290 48100 315 3290 .50 30 105 1.14 30 30 30 216 306 4.a62/1 per ujesjellsa te jashtem Sp + p Shtese mbi paga 16.2 0. 12.005 15 5.dado Panel komandimi 3974 Njesia 3 t*km t*km t*km op ton liter kg ton op leke t*km t*km t*km op ton liter kg cope op leke t*km op cope komplet komplet op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.upa.167 145000 300 250 1830 306 3.02 72 14 147900 21600 3500 14498 526 12500 173000 200525 Shenim: Hidroizolimi i pjeseve speciale te celikut behet direkt ne fabrike. me shirit voal qelqi 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 1.2 10.5-8mm.7% Transport Sonde shpimi Pompe uji q=10 l/s. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport oksigjeni Transport tuba celiku Transport te ndryshme Motosaldatrice Tubo celiku te h/izoluar Oksigjen Elektroda Shuma : F.

2 0.66 288.43 248.167 15 1034 52739 Shp pl 8% 17 249 42 0.02 3 0.02 331 55 0.26 17 0.7% Transport Tub pvc-je Ø 90 mm Paste ngjitese speciale Bryla pvc-je Ø 90 mm Tre degesh pvc-je Ø 90 mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke t*km ml gram cope cope leke Tub kanalizimi pvc Ø 110 Sp + p Sigurime shoqerore 16.519 2.9 330.02 Shuma 5 230 22 250 350 0.8 107.5 763 174 0.522 Njesia 2 Te ndryshme 2 % Shuma : 3 leke Tub kanalizimi pvc Ø 90 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 10 105 11 12 13 51705 5250 30 290 30 290 6023 71071 151 264 20 147 12 594 887 71 88.167 19 4 4 0.520 2.20 30 6 3975 .2 0.8 14 0.2 1265 290 484 50 175 20 1019 1360 109 136 1605 289 48 30 5 1.72 1047 168 22 210 270 0.2 0.15 1.12 1.26 12 0.5 999 337 174 0.8 16 Fitim 3 1.7% Transport Tub pvc-je Ø 110 mm Paste ngjitese speciale Bryla pvc-je Ø 110 mm Tre degesh pvc-je Ø 110 mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke t*km ml gram cope cope leke Tub kanalizimi pvc Ø 140 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.6 60230 4818 TOTALI 10% 18 249 42 1.43 248. EMERTIMI Kodi 1 2.8 174 0.02 212 374 42 135 15 778 1072 85.26 22 0.7% Transport Tub pvc-je Ø 140 mm Paste ngjitese speciale Bryla pvc-je Ø 140 mm Tre degesh pvc-je Ø 140 mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke t*km ml gram cope cope leke Tub kanalizimi pvc Ø 170 Sp + p Sigurime shoqerore 16.10 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 2136 1.7% Transport ml op leke t*km op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.167 120 22 100 294 0.5 582 174 0.521 2.

524 llamarine 600x200 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.4 69.5 6932 331 55 0.167 70 12 0.7% Transport Tub pvc-je Ø 200 mm Paste ngjitese speciale Bryla pvc-je Ø 200 mm Tre degesh pvc-je Ø 200 mm Te ndryshme 2 % Shuma : ml op leke t*km ml gram cope cope leke op 4 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 87 174 0.Nr.6 cope op leke t*km cope cope 0.7% Transport Element radiatori 600x200 Tape reduksioni Valvol radiatori Ganxha kovaci Te ndryshme 2 % Shuma : F. EMERTIMI Kodi 1 2.167 87 15 0.4 0.6 1 0.1 2362 5288 5288 520 208 1450 145 46 18.V element radiatori me 2.4 0.523 Njesia 2 Tub pvc-je Ø 170 mm Paste ngjitese speciale Bryla pvc-je Ø 170 mm Tre degesh pvc-je Ø 170 mm Te ndryshme 2 % Shuma : 3 ml gram cope cope leke Tub kanalizimi pvc Ø 200 Sp + p Sigurime shoqerore 16.26 30 0.02 30 0.02 7 DHE TERMOIZOLIMI cope op leke t*km cope cope cope cope leke 0.6 174 0.1 0.19 5773 5875 470 587.2 0.5 1218 14 294 22 240 280 0.2 0.V element radiatori me 2.5 1577 386 PUNIME F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta NGROHJE 280 22 470 500 0.02 30 0.525 llamarine 600x160 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 10 11 12 13 1.02 6 15 370 660 48 140 24 1243 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1635 131 163.5 1929 353 880 94 250 32 1608 2001 160 200.02 113.31 4000 520 4000 161 .9 330.26 40 0.6 174 0.7% Transport Element radiatori 600x160 Tape reduksioni 3976 5 6 7 8 9 386 1.6 1 0.4 5659 102 0.24 30 7 1.

6 15 116 14 8 4300 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 4381 351 438.167 922 154 0.08 0.11 30 3.24 6.6 TUBACIONESH m2 op leke t*km kg kg kg m2 kg m2 leke 7.6 14 1450 46 0.08 30 2.7% Transport 9 81 10 11 12 13 0.2 5301 51 678 20 672 872 204 74 2571 4157 333 415.1 5170 4133 161 116 14 6 4430 4492 359 449.167 52 9 0. kk Ø~50 8 Shuma 4133 520 1450 46 0.31 404.527 lesh xhami.3 3977 .V element radiatori me 2.528 lesh xhami.526 llamarine 300x200 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 30 0.4 0.31 0.08 0.31 299.02 0.14 2.4 10.3 52.6 61 TERMOIZOLIM Termoizolim tubacione me 2.7% Transport Boje minio Lesh xhami Tel xingato Karton katrama Bitum Beze jashte standartit Te ndryshme 3 % Shuma : Termoizolim tubacione me 2.8 1357 174 0.4 2477 1584 2. kk Ø~150 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 1 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 0.7% Transport Element radiatori 300x200 Tape reduksioni Valvol radiatori Ganxha kovaci Te ndryshme 2 % Shuma : Njesia 3 cope cope leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7 4906 cope op leke t*km cope cope cope cope leke 0.2 174 0. beze.167 1357 227 0.Nr.4 212 106 140 280 80 85 0.03 m2 op leke t*km 5.beze. EMERTIMI Kodi 1 2 Valvol radiatori Ganxha kovaci Te ndryshme 2 % Shuma : F.2 174 0.9 2.02 0.3 922.

23 13.74 30 22 0.03 3.7% Transport Boje minio Lesh xhami Tel xingato Rrjete teli xingato 20x20cm Azbest Cimento 32. 2.rrjete Sp + p Sigurime shoqerore 16.13 4.531 mat termo.79 30 24 0.6 2.5 N Rere e lare Karton katrama 3978 Njesia 3 kg kg kg m2 kg m2 leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.3 4166 14 212 180 140 280 80 85 0. boje minio.6 11 11 0.3 10.pambuk 2.5 N Rere e lare Boje vaji Te ndryshme 2 % Shuma : Termoizolim tubo.6 11 11 0.6 2192 174 0.5 0. asbesti Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 22 m2 op leke t*km kg kg kg m2 kg kg m3 m2 13.8 0.3 6080 m2 op leke t*km kg kg kg m2 kg kg m3 kg leke 12.3 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 49 2430 20 644 848 196 125 4311 5390 431 539 6361 52 1431 18 598 253 99 26 58 37 2572 5153 412 515.245 15.021 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 1076 10 11 12 13 0.5 0.167 2401 401 0.534 min.7% Transport Boje minio Pambuk mineral Tel xingato Rrjete teli xingato 20x20cm Azbest Cimento 32.167 2192 366 0. rrjete.8 2401 174 0.23 1861 2559 212 106 140 130 23 9 1250 250 0.Nr.245 13.021 0.14 2.13 4.3 212 123 23 130 23 9 1250 280 52 1943 3 598 253 99 26 644 .material termo. EMERTIMI Kodi 1 2 Boje minio Lesh xhami Tel xingato Karton katrama Bitum Beze jashte standartit Te ndryshme 3 % Shuma : Termoizolim tubo.

EMERTIMI Kodi 1 Njesia 2 Bitum Te ndryshme 2 % Shuma : 3 kg leke op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.017 0.03 2944 m2 op leke t*km kg leke 8.67 0.7% Transport Tuba gize Plumb Lin Bitum Dru zjarri 11 Shp pl 8% 17 m2 op leke t*km kg kg kg m2 kg kg kg 2.70 3979 .2 0.4 7.24 0.540 Tuba gize me plumb Sp + p Sigurime shoqerore 16.245 21.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 2802 Termoizolim tubo.001 0.5 2067 1706 UJESJELLES kg op leke t*km kg kg kg kg m3 0.material termo.167 TERMOIZOLIMI 1462 244 0.3 2374 14 80 0.1 1.4 1462 174 0.lesh xhami 2.438 174 0.08 2.001 0.167 212 180 140 130 130 700 147 5 ANALIZA TE REJA PER PUNIME 2.8 4529 2523 421 0.004 30 0.30 0.005 0.Nr.7% Transport Lesh xhami Te ndryshme 3 % Shuma : 10 Shuma E 106 0.6 8350 52 3816 15 442 1017 168 4 5514 8463 677 846.rrjete Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 2523 174 0.11 3.001 135 1510 250 80 2700 135.68 25.535/1 .82 0.535/a Termoizolim me lesh xhami Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 3 KANALIZIM I JASHTEM 6 1 0.llam.037 6.7% Transport Boje minio Lesh xhami Tel xingato Rrjete teli xingato 20x20cm Llamarine xingat Shirita xingat Bulona e percina Shuma : 12 13 7.3 9987 2067 62 2129 3838 307 383.16 30 5 0.02 24 14.167 15 584 47 4250 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 7076 566 707.11 30 3 19.

167 15 164 TOTALI 15 3 0.167 150 82 1.7 73.01 0.39 866 853 25 79 20 978 1302 104 130.86 2.47 255.8 19 0.1 0.1 8 2.1 0.2 3 235 13 13 0.Nr.7% Transport Tuba betoni Ø 400 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 ml op leke t*km ml m3 m3 m3 3980 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.57 30 77 1.004 298 174 0.004 0.4 203 148 25 1.85 147.553 F.0 0.054 0.31 174 0.05 0.V tuba betoni Ø 200 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport Tuba betoni Ø 200 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km ml m3 m3 m3 2.554 F.004 0. EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 Kodi 1 5 6 7 8 9 0.V tuba betoni Ø 400 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 1 0.05 0.167 150 1510 250 80 2700 0.005 1250 500 7921 5063 1263 50 103 25 .003 0.42 1.518 Pjese speciale gize Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 25.7% Transport Pjese speciale gize gize Plumb Lin Bitum Dru zjarri Shuma : kg op leke t*km kg kg kg kg m3 2.01 0.21 Shuma 845 500 7921 5063 26 365 61 2.V tuba betoni Ø 300 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 10 11 12 13 30 18 30 173 253 20.8 17.1 365.35 299 485 500 7921 5063 490 25 24 10 549 734 58.552 F.013 0.001 174 0.7% Transport Tuba betoni Ø 300 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km ml m3 m3 m3 2.2 1537 256 43 30 26 1.01 0.003 0.01 0.088 15.002 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.9 14 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 172 13.

Nr.7% Transport Autovinc 50 KN Tuba betoni Ø 600 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km op ml m3 m3 m3 2.1 0.V tuba betoni Ø 600 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 0.24 2000 480 1.1 0.15 6050 500 6080 75 3981 .7 643.8 TOTALI 98 1.5 3888 4121 50 127 304 4601 5975 478 597.7% Transport Tuba betoni Ø 500 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km ml m3 m3 m3 2.557 F.V tuba betoni Ø 500 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.005 0.5 7051 360 1800 500 7921 5063 360 644 108 4.26 8 9 77 30 10 11 12 13 3.167 19 2294 100 1.5 174 0.8 174 0.01 0.02 558 Shp Fitim pl 8% 10% 16 17 18 1944 156 194.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 5 6 426 2.4 2991 1818 50 119 152 2139 3295 264 329.167 479 80 2.77 30 143 0.555 F. Kodi 1 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.7% Transport Autovinc 50 KN Tuba b/a Ø 1000 mm Zhavor ml op leke t*km op ml m3 7 3.06 751 174 0.03 5 870 15 1441 597 100 0.014 0.558 F.V tuba b/a Ø 1000 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 14 98 3.43 596.005 0.4 Shuma 143 4100 500 7921 5063 480 870 145 7.23 30 217 0.015 0.016 0.24 2000 480 1.18 2000 174 0.7% Transport Autovinc 50 KN Tuba b/a Ø 800 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km op ml m3 m3 m3 2.32 3.556 F.75 478.01 0.V tuba b/a Ø 800 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 30 696 100 1600 500 7921 5063 1616 50 111 101 1878 2534 203 253.

559 F.70 174 0.005 0.002 203 174 0.2 500 0.1 1235 14 7921 5063 Shuma 1020 870 7921 42 1295 52 16 1363 110 18 0.8 1009 174 0.Nr.27 0.09 30 3 1.36 610 320 622 115 1609 129 .V tuba b/a Ø 1500 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.024 7921 0.V tuba eterniti Ø 189 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.06 0.08 1 174 16 Fitim 273 0.167 15 143 354 6652 Shp pl 8% 17 1009 169 9.7% Transport Tuba eterniti Ø 189 mm Manikota eterniti ml op leke t*km ml cope 3982 op 5.7% Transport Tuba grez Ø 200 mm Rere me lageshti Llaç çimento 1:2 Shuma : ml op leke t*km cope m3 m3 2.572 F.167 TOTALI 10% 18 600 1.41 30 42 1.1 5063 1442 381 800 10553 100 190 506 11349 174 29 1.15 0.V tuba b/a Ø 1200 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.005 10500 0.V tuba grez Ø 200 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.10 7.07 480 30 1178 273 7500 500 7921 5063 600 30 669 836.63 109.6 19 1235 206 12.4 9870 7538 75 158 405 8176 10227 818 1023 12068 13972 1118 1397 16487 160.565 F.560 F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 1015 2. EMERTIMI Kodi 1 2 Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : Njesia 3 m3 m3 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.9 1898 800 1.7% Transport Autovinc 50 KN Tuba b/a Ø 1200 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km op ml m3 m3 m3 2.4 2000 0.02 0.018 0.167 10 11 217 12 13 0.02 0.7% Transport Autovinc 50 KN Tuba b/a Ø 1500 mm Zhavor Llaç çimento 1:2 Beton C 7/10 Shuma : ml op leke t*km op ml m3 m3 m3 2.3 2000 174 0.167 8364 381 0.

4 leke 12598 t*km m3 m3 m3 cope 5 6 7 8 9 128 50.7% Transport Zhavor Beton C 7/10 Beton C 12/15 Tulla silikate cope op 72. EMERTIMI Kodi 1 2.4 0.5 N Hekur betoni Llac cimento 1:2 Kapak gize Shuma: cope op leke t*km m3 m3 m3 cope m3 kg kg m3 kg Puse kont 1.3 8752 174 0.25 900 0.25x1.7% Transport Zhavor Beton C 7/10 Beton C 12/15 Tulla silikate Rane e lare Çimento 32.Nr.31 0.2 leke 10649 t*km m3 m3 m3 cope m3 kg kg m3 kg Puse kont 1.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 103 1215 155 1536 1160 11840 750 858 279 1014 4440 22032 32996 2640 3300 38935 200 1920 1450 14400 813 928 326 1170 4440 25646 38962 3117 3896 45976 8752 1462 44.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2 Guarnicion gome Shuma : 3 cope 4 Puse kontrolli 1x1x1.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 740 0.5 0.15 120 12427 500 4800 5800 16 1250 8 93 7800 37 889 174 12598 0.3 17 889 0.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 1778 52.35 1070 500 4800 5800 16 250 2400 2030 17120 3983 .25x1.576 Njesia op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 0.32 0.1 17 750 0.6 110 3 0.5x1.72 14 225 3 15 162 899 Shuma 16 1030 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 82.576 2.5x1.9 17 1086 0.65 119 3.167 2104 63.7% Transport Zhavor Beton C 7/10 Beton C 12/15 Tulla silikate Rane e lare Çimento 32.575 2.5 0.4 0.5 N Hekur betoni Llac cimento 1:2 Kapak gize Shuma: cope op 61.167 10 11 12 13 0.13 120 10214 500 4800 5800 16 1250 8 93 7800 37 750 174 10649 0.

7% Transport Zhavor Beton C 7/10 Beton C 12/15 Tulla silikate Rane e lare Çimento 32.5 N Hekur betoni Llac cimento 1:2 Kapak gize Shuma: cope op leke t*km m3 m3 m3 cope m3 kg kg m3 kg 3984 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.5 783 Fitim 17 1261 0.5 N Hekur betoni Llac cimento 1:2 Kapak gize Shuma: Njesia 3 m3 kg kg m3 kg cope op leke t*km m3 m3 m3 cope m3 kg kg m3 kg Puse kontrolli 2x2x1.18 120 500 4800 5800 16 1250 8 93 7800 37 1261 TOTALI 10% 18 19 15 988 1139 419 1404 4440 30189 45976 3678 4598 54252 310 2880 2726 20800 1113 1201 651 1716 4440 35837 54520 4362 5452 64334 310 2880 2726 21600 1188 1334 651 1716 4440 36844 58214 4657 5821 68693 174 17087 0. EMERTIMI Kodi 1 2.62 0.167 2853 84.8 14929 9 10 11 12 13 0.5 0.6 0.167 2493 74.75x1.5 N Hekur betoni Llac cimento 1:2 Kapak gize Shuma: An .1 17 1430 0.22 120 98.Nr.75x1.62 0.79 146 4.584 2.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 14701 Puse kont 1.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 120 19940 4.7% op 85.584 2 Rane e lare Çimento 32.47 1300 0.95 171 7 0. h = 100 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.18 Pusete shkarkimi 50 x 50.2 17087 14 1250 8 93 7800 37 1086 17422 cope op leke 8 Shuma 174 0.6 0.47 1350 0.7% Transport Zhavor Beton C 7/10 Beton C 12/15 Tulla silikate Rane e lare Çimento 32.2 16 Shp pl 8% 17 174 14929 0.89 154 7 0.167 783 131 1430 500 4800 5800 16 1250 8 93 7800 37 .

1 0.20 7.1 50 105 0.03 1381 cope op leke t*km op m3 m3 9 179 1.95 60 8.39 0. h = 150 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.24 60 1503 174 0. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak b/a C 16/20 Shuma : Njesia 3 t*km op m3 m3 m3 m3 PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. h = 100 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak gize100x100&Ø60cm Shuma : An .8 1183 174 0.20 Pusete shkarkimi 80 x 80.18 824 8136 140 1465 3985 .60 17 316 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 10.50 8 17 cope op leke t*km op m3 m3 m3 kg An .8 6358 140 1465 8211 2220 12036 13733 1099 1373 16205 140 1465 10717 2220 14542 16466 1317 1647 19430 75 824 8136 8643 37 75 1288 215 18.167 15 Shp pl 8% 17 1183 198 14.167 82 781 3371 6 4241 16 Fitim 241 0.17 0.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 op 316 824 8136 8643 37 105 1496 250 23.6 1496 824 8136 8643 210 55 1. h = 200 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.19 Pusete shkarkimi 80 x 80.17 0.21 Pusete shkarkimi 80 x 80.40 17 398 2.Nr.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak gize100x100&Ø60cm Shuma : cope op leke t*km op m3 m3 m3 kg 10 11 50 12 13 6.18 1.167 179 17 50 241 TOTALI 10% 18 19 5388 431 538.18 0.5 174 0.17 0.096 0.4 1288 14 Shuma 55 0.6 50 130 0.1 914 An .

8 122 10.8 14 8643 37 Shuma 179 824 8136 8643 37 55 974.39 1 5. h = 100 cm.096 0.60 17 214 1.1 0. h = 100 cm.167 10 11 398 12 13 1.39 24 853 174 0.39 36 1137 214 75 824 8136 8643 37 .4 16 Fitim 179 1.6 974.1 0.167 15 12532 2220 16357 Shp pl 8% 17 730. EMERTIMI Kodi 1 2 Mur betoni C 12/15 Kapak gize100x100&Ø60cm Shuma : Njesia 3 m3 kg PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o.096 0.50 4. me kapak zgare hekuri Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 122 10.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak zgare gize Shuma : cope op leke t*km op m3 m3 m3 kg An .8 174 0. me kapak gize Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 163 12. me kapak gize Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 730.3 8251 730.9 7326 82 781 3371 1332 5566 6993 559 699.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak zgare gize Shuma : cope op leke t*km op m3 m3 m3 kg 3986 op 4.Nr.5 50 75 0.096 0. h = 100 cm.1 10408 82 781 3371 888 5122 6209 497 620.45 60 130 17 50 853 179 19 1863 21985 824 8136 8643 3500 55 82 781 3371 3500 7734 8821 706 882.7% Transport dheu+te ndryshme Vibrator Shtrese zhavori Shtrese beton C 12/15 Mur betoni C 12/15 Kapak zgare celiku Shuma : cope op leke t*km op m3 m3 m3 cope An-22/1 Pusete shiu 40 x 40.50 17 179 1.1 174 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 1746 An .23 Pusete shiu 40 x 60.22 Pusete shiu 40 x 40.1 50 55 0.2 730.167 18631 1490 TOTALI 10% 18 55 0.1 0.

Në analizat teknike Sigurimet shoqërore. SSH-EN 206. deri 3.37/3b kafshe. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave.7% Kafshe pune per transport Shuma : Njesia 3 Ton op leke T*km op PUNTORI TRANSPORT MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta o. 2. 3987 . deri 1. deri 5.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16. janë marrë 16. EMERTIMI Kodi 1 2 Transport materiale me 2. por sipas klasave.2009. që paguhen nga punëdhënësi.37/4b kafshe.37/1b kafshe. datë 18.167 2300 384 5 2684 1050 5250 5250 Shenime: Norma e kohes per punetorin qe ngarkon.37/5b kafshe. shkarkon dhe shoqeron kafshen e transportit behet me kronometrim dhe ndryshon ne varesi te distances dhe terrenit. deri 2.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.167 537 Transport materiale me 2.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.167 1840 307 4 2147 1 20 2300 13 920 154 2 1 16 1840 12 TOTALI 10% 18 kafshe transporti 115 0.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 4 1 4 460 5 6 7 8 Ton op leke T*km Transport materiale me 2.700. deri 4.7% në zbatim të VKM Nr. Shenime teknike: 1. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1. bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian.7% Kafshe pune per transport Shuma : Ton op leke T*km Transport materiale me 2. Ndersa paga e transportit me kafshe per t/km ndryshon sipas kerkeses dhe ofertes.7% Kafshe pune per transport Shuma : Ton op leke T*km Transport materiale me 2.167 1380 230 3 1610 1150 3450 3450 kafshe transporti 115 0.37/2b kafshe.06.Nr.7% Kafshe pune per transport Shuma : Ton op leke T*km 14 15 16 19 1250 1250 1250 1787 143 179 2108 1200 2400 2400 3474 278 347 4099 5060 405 506 5971 6547 524 655 7726 7934 635 793 9362 kafshe transporti 115 0. 3.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.7% Kafshe pune per transport Shuma : 9 Shuma 1100 4400 4400 kafshe transporti 115 0.167 1074 1 12 1380 11 Fitim 460 77 1 1 8 920 10 Shp pl 8% 17 kafshe transporti 115 0.

5 m.MPPT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT Maj . gropa sip.6 3.5m. cdo 30 cm. 3. me h = 1.46/1 Germim kanalesh ne toke te forte.7 Skarifikim bari me lopate Prerje bime te vogla ø-10cm Prerje e sistemim pemesh ø 10 .ngjeshje me tokmak elektrik.47/1c Mbushje.ngjeshje me tokmak elektrik.kateg. trans. pa hedhje Germime dheu ne seksion te lire me krahe. rafshim. rafshim.ne toke te bute. KULLIM .5 m.25/a Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m. prani uji 3.40 cm Prerje e sistemim pemesh ø 41.I-II.75 m² 3.kateg.59/c Germim themel i vecuar.I-II.ne toke te bute. toke e zak.48/b Rrafshim skarpatesh. h=1. toke e forte me h=1.10-30 m².5 m 3.48/a Rrafshim skarpatesh.17/a 3. me seksion deri 0. me krahe.UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE NR NR.5 m 3. toke e zak.5m.25/c Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m. shkemb bute. toke te bute me h=1.3 3. me krahe. h=1. gropa sip. E M E R T I M I NJESIA CMIMI ANALIZE Shpenzime te pergjithshme max 8% Fitimi Maximum 10% TOTALI PUNIME SHPYLLEZIMI 1 2 3 4 5 6 7 3.ngjeshje me tokmak elektrik.75 cm Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm Shkulje rrenjeve bimeve te vogla m2 m2 cope cope cope cope m2 8 11 54 161 429 1020 27 1 1 4 13 34 82 2 1 1 5 16 43 102 3 10 13 63 190 507 1204 32 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 260 353 337 483 703 564 676 812 85 126 157 21 47 471 609 841 554 594 648 21 28 27 39 56 45 54 65 7 10 13 2 4 38 49 67 44 48 52 26 35 34 48 70 56 68 81 9 13 16 2 5 47 61 84 55 59 65 307 416 397 570 830 665 798 958 101 149 186 25 55 556 719 993 654 701 764 PUNIME GERMIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Germime dheu ne seksion te lire me krahe. makineri. ne germim toke te zakonshme 3. h=1.makineri. toke e forte. me krahe.5 m.59/a Germim themel i vecuar.20 cm Prerje e sistemim pemesh ø 21 . me krahe. toke te bute 3. me krahe.17 3988 . h=1. toke e zak.shkemb bute.44/1 Germim kanalesh ne toke te bute.2012 MANUALI 3 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE. cdo 30 cm. me h=1.10-30 m². 3.10-30 m². toke te forte 3.2 3.67/a Germim themel (gropa) sip. toke zak 3.75 m² 3.h= 2.4 3. cdo 30 cm.k d deri 10 m 3.5m 3.1 3. 10-30 m². me seksion deri 0.5 3.me makineri.47/1a Mbushje. 3. gropa sip.75 m² 3. shkemb bute. rafshim.25/b Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m. ne germim toke te bute 3. 3.45/1 Germim kanalesh ne toke te zakonshme.68/a Germim themel (gropa) sip10-30m².47/1b Mbushje.67/b Germim themel (gropa) sip. 10-30 m².59/b Germim themel i vecuar. 3. me seksion deri 0.5 m.

10-30 m². ne kanale gjeresi > 2 m.5 m.me makineri.5m. shkemb. h= 3.25 m³. toke zak. prani uji Germim themel (gropa) sip. me shk ne toke Germim dheu me ekskavator goma 0.10-30 m². Germim themel (gropa) sip.10-30 m². kategoria III. mak.5 m. toke zak. shkemb bute.5m.10-30 m². shkemb. h= 4.67/1a 3. ne kanale gjeresi > 2 m. h= 4. kategoria III.me makineri Germim themel (gropa) sip. Germim themel (gropa) sip.h= 2.67/1b 3. ne kanale gjeresi deri 2 m. prani uji.89/b Germim dheu me ekskavator goma.5m. me h= 2. shkemb forte.87/a Germim themel (gropa) sip. Germim theme (gropa) sip.5 m.10-30 m².5m. shkemb.88/b 45 3. makineri. Germim themel (gropa) sip. shkemb forte.10-30 m². Germim themel (gropa) sip.10-30 m².68/2b 3. shkemb.5m.68/2a 3.5 m.10-30 m².h=2.5 m.10-30 m². Germim themel (gropa) sip.me makineri.10-30 m². kategoria III.5 m. prani uji Germim themel (gropa) sip.me makineri. prani uji. shkemb bute. toke zak.me makineri. me shk ne mjet m3 189 15 19 223 47 48 3989 . h=4.10-30 m². me h= 1.68/1b 3.25 m³.10-30 m². shkemb forte.10-30 m².69/b 3.25 m³. Germim themel (gropa) sip.5 m.89/a 46 3. prani uji Germim themel (gropa) sip. shkemb. shkemb bute.me makineri. mak. me shk ne mjet m3 173 14 17 204 3.makineri.5 m. prani uji Germim themel (gropa) sip. h= 2.10-30 m². prani uji.5m.5 m.5m. h=3. me shk ne toke Germim dheu me ekskavator goma 0. Germim themel (gropa) sip. me h= 3. kategoria III. mak. 0. shkemb forte.88/a 44 3.70/1a 3.shkemb bute.70/b 3. shkemb . kategoria III.67/2b 3. prani uji Germim themel (gropa) sip. me shk ne mjet Germim dheu me ekskavator goma 0. prani uji Germim themel (gropa) sip.69/1a 3. shkemb. shkemb. prani uji Germim themel (gropa) sip. Germim themel (gropa) sip.70/2b 41 3. kategoria III.10-30 m².10-30 m².5 m. me h= 4.makineri.mak. me shk ne toke m3 163 13 16 192 m3 147 12 15 174 m3 292 23 29 345 m3 266 21 27 314 m3 189 15 19 223 E M E R T I M I 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANALIZE 3.10-30 m². kategoria III. toke zak. h= 1. shkemb forte. kategoria III. prani uji m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 688 742 795 863 930 592 632 686 739 752 833 887 954 684 725 778 832 886 953 993 1060 Shpenzime te pergjithshme max 8% 55 59 64 69 74 47 51 55 59 60 67 71 76 55 58 62 67 71 76 79 85 Germim dheu me ekskavator goma 0.makineri.90/a Germim dheu me ekskavator goma 0.68/1a 3.70/a 3.10-30 m².me makineri.mak. mak.68/b 3.69/a 3. ne kanale gjeresi deri 2 m.5 m. ne kanale gjeresi deri 2 m.me makineri.25 m³.70/2a 3. shkemb bute. h=1. ne kanale gjeresi > 2 m. me shk ne toke Germim dheu me ekskavator goma 0.me makineri. makineri.25 m³. prani uji. h= 4.25 m³. h= 4.5 m. shkemb. ne kanale gjeresi > 2 m. NJESIA CMIMI Fitimi Maximum 10% 69 74 80 86 93 59 63 69 74 75 83 89 95 68 72 78 83 89 95 99 106 TOTALI 812 875 939 1018 1097 698 746 809 872 888 983 1046 1126 808 855 918 982 1045 1124 1172 1251 42 3.NR NR.87/b 43 3. shkemb forte. prani uji Germim themel (gropa) sip.10-30 m².90/b Germim dheu me ekskavator goma 0. me shk ne mjet m3 208 17 21 245 3.67/2a 3.25 m³.25 m³. h=3.10-30 m². h= 2. ne kanale gjeresi deri 2 m.69/2b 3. me h= 1.5 m.69/2a 3. h=3. shkemb forte. makineri. prani uji Germim themel (gropa) sip. h= 3. prani uji Germim themel (gropa) sip.5 m.10-30 m².70/1b 3.69/1b 3.

NR
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%

CMIMI

ANALIZE
49

3.95/a

50

3.95/b

51

3.96/a

52

3.96/b

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria III, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
III, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
kategoria III, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,
kategoria III, me shk ne toke

3.97/a

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III,
me shk ne toke

53
54

3.97/b

55

3.98/a

56

3.98/b

57

3.99/a

58

3.99/b

59

3.100/a

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
kategoria III, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria III, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
III, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
kategoria III, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m,
kategoria III, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III,
me shk ne mjet

60

3.100/b

61

3.101/a

62

3.101/b

63

3.102/a

64

3.102/b

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
kategoria III, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,
kategoria IV, me shk ne toke

65

3.103/a

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV,
me shk ne toke

66

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
3.103/b kategoria IV, me shk ne toke

3990

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI

m3

128

10

13

151

m3

116

9

12

137

m3

140

11

14

165

m3

126

10

13

149

m3

154

12

15

182

m3

138

11

14

163

m3

149

12

15

176

m3

135

11

13

159

m3

140

11

14

165

m3

149

12

15

176

m3

154

12

15

182

m3

161

13

16

190

m3

94

7

9

110

m3

84

7

8

99

m3

103

8

10

122

m3

94

7

9

110

m3

113

9

11

133

m3

0

0

0

0

NR
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%

CMIMI

ANALIZE
67
68
69
70
71

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
3.104/a kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
3.104/b IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
3.105/a kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,
3.105/b kategoria IV, me shk ne mjet
3.106/a

72

3.106/b

73

3.107/a

74

3.107/b

75

3.108/a

76

3.108/b

77

3.109/a

78

3.109/b

79

3.110/a

80

3.110/b

81

3.111/a

82

3.111/b

83

3.112/a

84

3.112/b

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV,
me shk ne mjet

Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
kategoria IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria
IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m,
kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m,
kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m
kategoria IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,
kategoria IV, me shk ne mjet

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI

m3

115

9

12

136

m3

103

8

10

122

m3

127

10

13

150

m3

115

9

12

136

m3

138

11

14

163

m3

125

10

12

147

m3

87

7

9

103

m3

78

6

8

92

m3

96

8

10

114

m3

87

7

9

103

m3

103

8

10

122

m3

92

7

9

108

m3

108

9

11

128

m3

96

8

10

114

m3

120

10

12

141

m3

108

9

11

128

m3

129

10

13

153

m3

115

9

12

136

3991

NR
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%

CMIMI

ANALIZE

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI

Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne

85
86
87
88
89
90
91

3.113/a toke
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me
3.113/b shk ne toke
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria
3.114/a IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV,
3.114/b me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria
3.115/a IV, me shk ne toke
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV,
3.115/b me shk ne toke
3.116/a

92

3.116/b

93

3.117/a

94

3.117/b

95

3.118/a

96

3.118/b

97

3.119/a

98

3.119/b

99

3.120/a

100

3.120/b

101

3.121/a

102

3.121/b

Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne
mjet

Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me
shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria
IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV,
me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria
IV, me shk ne mjet
Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV,
me shk ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
>2 m, me shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
>2 m, me shkarkim ne toke

3992

m3

55

4

6

65

m3

48

4

5

56

m3

60

5

6

71

m3

53

4

5

62

m3

65

5

7

77

m3

58

5

6

68

m3

63

5

6

74

m3

55

4

6

65

m3

70

6

7

83

m3

63

5

6

74

m3

75

6

8

89

m3

68

5

7

80

m3

150

12

15

177

m3

137

11

14

161

m3

166

13

17

196

m3

150

12

15

177

m3

179

14

18

212

m3

164

13

16

193

NR
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%

CMIMI

ANALIZE

116

Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
3.122/a shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
3.122/b shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.123/a ~2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.123/b >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.124/a ~2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.124/b >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
3.125/a shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
3.125/b shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.126/a ~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.126/b >2 m, me shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.127/a ~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.127/b >2 m, me shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
3.128/a shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
3.128/b shkarkim ne mjet

117

Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

118
119
120

3.129/a

Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.129/b >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.130/a ~2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.130/b >2 m, me shkarkim ne mjet

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI

m3

199

16

20

235

m3

176

14

18

207

m3

218

17

22

258

m3

195

16

20

230

m3

238

19

24

281

m3

215

17

21

253

m3

87

7

9

103

m3

80

6

8

94

m3

96

8

10

114

m3

87

7

9

103

m3

103

8

10

122

m3

94

8

9

111

m3

129

10

13

153

m3

118

9

12

139

m3

143

11

14

169

m3

129

10

13

153

m3

155

12

16

183

m3

141

11

14

166

3993

NR
NR.

E M E R T I M I

NJESIA

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%

CMIMI

ANALIZE
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
3.131/a shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
3.131/b shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.132/a ~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.132/b >2 m, me shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.133/a ~2 m, me shkarkim ne toke,
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.133/b >2 m, me shkarkim ne toke
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me
3.134/a shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me
3.134/b shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.135/a ~2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi
3.135/b >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.136/a ~2 m, me shkarkim ne mjet
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi
3.136/b >2 m, me shkarkim ne mjet
Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me
3.137 shkarkim ne toke
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III,
3.138 me shkarkim ne toke
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me
3.139 shkarkim ne toke
3.158/a Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
3.158/e Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
3.159/a Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
3.159/e Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
3.160/a Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
3.160/e Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
3.161 Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3

3994

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI

m3

55

4

6

65

m3

50

4

5

59

m3

60

5

6

71

m3

55

4

6

65

m3

65

5

7

77

m3

60

5

6

71

m3

98

8

10

115

m3

88

7

9

103

m3

108

9

11

127

m3

98

8

10

115

m3

118

9

12

139

m3

108

9

11

127

m3

398

32

40

470

m3

242

19

24

286

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2

173
95
389
109
410
137
448
19

14
8
31
9
33
11
36
2

17
9
39
11
41
14
45
2

204
112
458
128
483
161
529
22

NR
NR.

E M E R T I M I

ANALIZE
143 3.161/1 Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3
144 3.161/2 Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3
145
3.164 Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe

NJESIA
m2
m2
m3

CMIMI

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%
16
1
12
1
85
7

Fitimi
Maximum
10%

TOTALI
2
1
8

18
14
100

37
49
68
64
15
22
30
11
15
19
26
33
13
21
29
3
4
1
1
1
2
1
2
3
3
2
3
11
14
18
25
12
13

437
580
808
751
178
265
350
131
176
220
310
395
158
246
337
36
50
12
16
16
18
17
19
34
34
26
36
127
170
207
290
136
152

PUNIME SHTRESASH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3.178
3.179
3.180
3.181
3.182/a
3.182/b
3.182/c
3.183/a
3.183/b
3.183/c
3.184/a
3.184/b
3.193/a
3.193/b
3.193/c
3.197
3.197/1
3.198
3.198
3.199
3.199/1
3.201
3.201/1
3.202
3.203
3.204
3.204/1
3.205
3.205/1
3.205/2
3.206
3.207
3.207

Ndertim kasonete ne toke te bute
Ndertim kasonete ne toke mesatare
Ndertim kasonete ne toke te forte
Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute
Shtrese rere natyrore t=10cm
Shtrese rere natyrore t=15cm
Shtrese rere natyrore t=20cm
Shtrese zhavor lumi t=10cm
Shtrese zhavor lumi t=15cm
Shtrese zhavor lumi t=20cm
Shtrese zhavor lumi t=30cm
Shtrese zhavor lumi t=40cm
Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim
Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim
Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim
Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri
Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri
Cilindrim kasonete me rul
Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul
Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul
Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul
Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm
Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm
Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim
Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim
Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

370
491
684
637
151
224
297
111
149
186
263
335
134
209
285
31
42
11
14
14
15
14
16
29
29
22
31
108
144
176
246
115
129

30
39
55
51
12
18
24
9
12
15
21
27
11
17
23
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
9
12
14
20
9
10

3995

NR
NR.
34
35
36
37
38
39
40
41
42

E M E R T I M I
ANALIZE
3.208
3.209
3.210
3.211
3.212
3.212/a
3.212/b
3.212/c
3.212/d
An
An
An

Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri
Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri
Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri
Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri
Shtrese stabilizanti t=5cm
Shtrese stabilizant t=10cm
Shtrese stabilizant t=15cm
Shtrese stabilizant t=20cm
Skarifikim shtrese asfalti me makineri
Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2
Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

166
282
321
361
196
144
242
344
448
115
135
93

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%
13
23
26
29
16
12
19
28
36
9
11
7

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1437
1088
1076
788
575
289
167
408
424
522
539
635
655

115
87
86
63
46
23
13
33
34
42
43
51
52

144
109
108
79
57
29
17
41
42
52
54
63
65

1696
1284
1270
930
678
341
197
481
501
616
636
749
772

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

770
885
1000
1115
1230
382
395
546

62
71
80
89
98
31
32
44

77
88
100
112
123
38
40
55

908
1044
1180
1316
1452
451
466
645

NJESIA

CMIMI

Fitimi
Maximum
10%
17
28
32
36
20
14
24
34
45
12
13
9

TOTALI
196
332
379
426
231
170
285
406
529
136
159
110

PUNIME ASFALTIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.213
3.214
3.215
3.216
3.217
3.218
3.219
3.220
3.220/1
3.221
3.221/1
3.222
3.222/1

Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri
Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri
Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri
Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri
Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil
Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm
Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm
Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah
Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri
Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah
Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah
Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri

1
2
3
4
5
6
7
8

3.222/2
3.222/3
3.222/4
3.222/5
3.222/6
3.223
3.223/1
3.224

Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri
Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri
Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri
Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah

ANALIZA TEKNIKE TE REJA

3996

NR
NR.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

E M E R T I M I
ANALIZE
3.224/1
3.225
3.225/1
3.226
3.226/1
3.226/2
3.226/3
3.226/4
3.226/5
3.226/6
3.226/7
3.227
3.227/1
3.228
3.228/1
3.229
3.229/1
3.229/2
3.229/3
3.229/4
3.229/5
3.229/6
3.230
3.230/1
3.231
3.231/1
3.232
3.232/1
3.233
3.233/1
3.233/2
3.233/3
3.233/4
3.233/5
3.233/6
3.233/7
3.224/1a

Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah
Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah
Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah
Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri
Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri
Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri

NJESIA
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

CMIMI
558
632
645
710
719
881
1043
1205
1367
1528
1623
395
411
505
522
613
633
743
854
965
1076
1186
329
340
464
475
535
548
600
609
744
878
1012
1147
1281
1360
789

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%
45
51
52
57
58
70
83
96
109
122
130
32
33
40
42
49
51
59
68
77
86
95
26
27
37
38
43
44
48
49
60
70
81
92
102
109
63

Fitimi
Maximum
10%
56
63
64
71
72
88
104
120
137
153
162
39
41
50
52
61
63
74
85
96
108
119
33
34
46
48
53
55
60
61
74
88
101
115
128
136
79

TOTALI
658
745
761
838
849
1040
1231
1422
1613
1803
1915
466
485
596
616
723
746
877
1008
1138
1269
1400
388
401
547
561
631
646
708
719
878
1036
1195
1353
1512
1605
931

3997

NR
NR.

E M E R T I M I

ANALIZE
46 3.226/1a Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri

NJESIA
m2

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%
1028
82

CMIMI

Fitimi
Maximum
10%
103

TOTALI
1213

PUNIME BETONI E BETONARMEJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3.234
3.235
3.236
3.237
3.238
3.239
3.240
3.241
3.242
3.243
3.243/1
3.244
3.244/1
3.245
3.245/1
3.246
3.247
3.248
3.249
3.250
3.251
3.252
3.253
3.254
3.255
3.256
3.257
3.258
3.259
3.264
3.265
3.266
3.268
3.271

Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur
Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur
Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur
Struktura monolite betoni C 6/10
Struktura monolite betoni C 7/10
Struktura monolite betoni C 12/15
Struktura te holla monolite betoni C 12/15
Struktura monolite betoni C 12/15
Struktura monolite betoni C 16/20
Struktura te holla monolite betoni C 16/20
Struktura monolite betoni C 20/25
Struktura te holla monolite betoni C 20/25
Struktura monolite betoni C 25/30
Struktura te holla monolite betoni C 25/30
Struktura monolite betoni me çakell C 20/25
Struktura monolite betoni me çakell C 25/30
Struktura monolite betoni me çakell C 30/37
F V soletone b/a C 16/20
F V pilota b/a C 16/20
Ngulja e pilota b/a me batipal
Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal
Ngulja e pilota b/a me traktor batipal
F V lugje e pila b/a te parapergatitura
F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m
F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m
F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m
F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m
F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m
F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m
F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m
F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m
F V tombino kendrejte b/a C 16/20
F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m

3998

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m
m
m
m3
cope
cope
cope
cope
cope
m3
m3
m3
m3
m3

5402
5951
5359
5773
6703
7031
7434
7719
7584
7932
8043
8549
8671
9278
11675
11064
11840
12347
12137
9612
2136
2677
3027
20679
4555
5428
6837
9677
11914
11997
17026
12970
12847
23210

432
476
429
462
536
562
595
618
607
635
643
684
694
742
934
885
947
988
971
769
171
214
242
1654
364
434
547
774
953
960
1362
1038
1028
1857

540
595
536
577
670
703
743
772
758
793
804
855
867
928
1168
1106
1184
1235
1214
961
214
268
303
2068
455
543
684
968
1191
1200
1703
1297
1285
2321

6375
7022
6324
6812
7909
8296
8772
9108
8949
9360
9491
10088
10231
10948
13777
13055
13971
14570
14322
11342
2520
3159
3572
24402
5374
6406
8068
11418
14058
14156
20091
15305
15160
27388

NR
NR.

E M E R T I M I

35
36
37
38
39
40

ANALIZE
3.272
3.273
3.274
3.275
3.276
3.277

1
2
3
4
5

3.287
3.288
3.289
3.290
3.294

F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm
F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm
F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm
F V detaje metalike ne b/a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.303
3.304
3.305
3.306
3.307
3.308
3.309
3.310
3.314
3.315
3.317
3.318
3.319
3.320

Skele metalike deri 10m
Skele sherbimi druri
Kallep themele e mure me derrasa te veçuara
Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara
Kallep per soleta ne ura te vogla
Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash
Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark
Kallep me derrasa te veçuara, per fuga
Panele derrase per mure, themele e pila
Panele derrase per soleta e trare
Kallep me panele druri per pila e ballna e mure
Kallep me panele druri per soleta te vogla
Kallep me panele druri per soleta e trare
Kallep me panele per veshje kanale me beton

1
2
3
4
5
6
7
8

3.321
3.322
3.323
3.324
3.325
3.326
3.331
3.332

Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15
Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25
Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50
Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25
Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50
Mur mbajtes e themele me gur te thate
Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m
Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m

F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m
F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m
F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m
F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete
F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli"
F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli"

m3
m3
m3
m3
m3
m3

24340
25179
24391
22174
21719
19503

Shpenzime te
pergjithshme
max 8%
1947
2014
1951
1774
1738
1560

ton
ton
ton
ton
ton

107310
102057
100037
174643
164151

8585
8165
8003
13971
13132

10731
10206
10004
17464
16415

126625
120428
118044
206079
193698

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

91
1018
515
823
671
917
775
335
935
950
1062
1038
1075
1127

7
81
41
66
54
73
62
27
75
76
85
83
86
90

9
102
51
82
67
92
77
33
94
95
106
104
107
113

107
1201
607
971
791
1082
914
395
1103
1121
1253
1224
1268
1330

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

3369
3556
3658
4664
4764
2388
2916
2855

270
284
293
373
381
191
233
228

337
356
366
466
476
239
292
285

3976
4196
4316
5504
5621
2818
3440
3369

NJESIA

CMIMI

Fitimi
Maximum
10%
2434
2518
2439
2217
2172
1950

TOTALI
28721
29711
28781
26165
25629
23013

PUNIME HEKUR BETONI

PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI

NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT

3999

5m Mbushje me gur kave Mbushje me shkemb te germuar me pare Tombino me tuba betoni.340 3.337 3.379 3.334 3. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 500.333 3.354 3. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 1500.377 3.378 3.366 3.5x2.5m Gabiona me rrjete teli te zing.336 3.5m + kapak gize 4000 NJESIA m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m m m m m m m3 m3 m3 m3 m m m m3 m3 m2 ton ton ton ton ton cope cope cope CMIMI 2642 2424 4701 3497 2136 3276 3162 2476 1187 497 677 1240 2259 2972 3566 7130 10320 13283 18844 1296 1055 1073 1525 470 481 124 628 1821 4312 200 400 600 800 1000 69315 88024 229272 Shpenzime te pergjithshme max 8% 211 194 376 280 171 262 253 198 95 40 54 99 181 238 285 570 826 1063 1508 104 84 86 122 38 38 10 50 146 345 16 32 48 64 80 5545 7042 18342 Fitimi Maximum 10% 264 242 470 350 214 328 316 248 119 50 68 124 226 297 357 713 1032 1328 1884 130 105 107 152 47 48 12 63 182 431 20 40 60 80 100 6932 8802 22927 TOTALI 3118 2860 5547 4127 2521 3866 3732 2921 1401 586 798 1463 2666 3506 4208 8414 12178 15674 22236 1529 1245 1267 1799 555 567 146 742 2148 5088 236 472 708 944 1180 81792 103868 270541 . mbushje me gure kave Ndertim drenazhi. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 800.390 3.339 3. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 E M E R T I M I ANALIZE 3. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 1000.353 3.5m Gabiona me rrjete teli te zing.355 3. gure kave 1x1x2 m Gabiona me rrjete teli te zinguar.352 3.5m Gabiona me rrjete teli te zing.367 3. mbi shtrese betoni Ndertim drenazhi.5m + kapak gize Ndertim puseta betoni H=4-5m.mbushje me rere natyrale F V tuba plastmasi per vaditje. shtrese zhavori Ø 200mm Tombino me tuba betoni.pa sprucat Prishje struktura prej guri Prishje struktura prej betoni Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli.391 3.5-3m.5m. Ø 25 mm F V tuba plastmasi per vaditje. gure kave 1x2x0.25m Gabiona me rrjete teli te zing.369 3.mbushje me zhavor prodhuar mak Ndertim drenazhi. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 1200.5m Gabiona me rrjete teli te zing.NR NR. mbushje me gure lumi Ndertim drenazhi. gure kave 1x1x0. nga renja e gureve Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km Transport element betoni dhe b/a me auto deri 40 km Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km Ndertim puseta betoni H=2.338 3.368 3. 3. gure kave 2x2x1. gure kave 1x3x0.376 3. gure kave 1x2x2 m Gabiona me rrjete teli te zing.365 3. D=1.335 3. Ø 32 mm F V tuba plastmasi per vaditje. gure kave 1x2x1.392 An An An An An An An An An An An Gabiona me rrjete teli te zinguar. gure kave 1x1x0. D=1m + kapak gize Ndertim puseta betoni H=3. shtrese zhavori Ø 300mm Tombino me tuba betoni Ø 400.363 3. Ø42mm.364 3. mbi shtrese betoni Tombino me tuba betoni Ø 600.

457/1 3. toke zhavore. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela Ura druri. kat II~III-te PUNIME ME SONDA NE U R A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3. Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m. toke zhavor Shpim me sonda "UKS" Ø 1.460 3.415 3.5 m.443 Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton. toke zhavore.461 3.5 m. Shpim me sonda "UKS" Ø1.V. ~ 20 m.457/8 3. 4001 . 20 ~ 40 m.5x2. 20 ~ 40 m. Ndertimi i kembeve te urave Ura druri. Tuba metalik D=219mm Mbushje me cakell pas mureve Mbushje me zhavorr pas mureve Mbushje me argjile pas mureve Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit cope ml ml ml m3 m3 m3 ml 292132 502 1235 1563 812 997 326 1273 Shpenzime te pergjithshme max 8% 23371 40 99 125 65 80 26 102 m3 m3 m3 m2 m2 m m 26647 20698 5113 1573 2373 1900 2700 2132 1656 409 126 190 152 216 2665 2070 511 157 237 190 270 31444 24424 6034 1856 2800 2243 3187 m2 m2 12820 6093 1026 487 1282 609 15128 7189 m m m m m m m m m m m m m m m 14040 27180 43920 14760 27720 44640 28800 41580 71820 29520 42300 72540 43560 65520 43560 1123 2174 3514 1181 2218 3571 2304 3326 5746 2362 3384 5803 3485 5242 3485 1404 2718 4392 1476 2772 4464 2880 4158 7182 2952 4230 7254 4356 6552 4356 16567 32072 51826 17417 32710 52675 33984 49064 84748 34834 49914 85597 51401 77314 51401 NJESIA CMIMI Fitimi Maximum 10% 29213 50 124 156 81 100 33 127 TOTALI 344716 592 1458 1845 958 1177 385 1502 URA DRURI DHE METALIKE Ura druri.461/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m. ~ 20 m.460/1 3.416 3.416 Ndertim puseta betoni H=4-5m.457 3. 8 cm Ura druri. toke shkembor Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m.5 m. ~ 20 m. Shtese me derrasa.455/1 3.415/3 3. ~ 20 m.456 3. Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m. toke zhavore. 20 ~ 40 m.5 m. ~ 20 m. Tuba metalik D=140mm F.462 3.456/1 3. toke shkemb Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m.NR NR. Parmake me lende te sharruar VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE 1 3. ~ 20 m.5m + kapak gize F V tub drenazhi Ø 150 mm F.415/2 3. toke ranore Shpim me sonda "UKS" Ø 1.457/9 3. Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m. 20 ~ 40 m.415/4 3. 20 ~ 40 m. toke shkemb. Parmake me lende Ø Ura druri.455 3. 20 ~ 40 m. E M E R T I M I 46 47 48 49 50 51 52 53 ANALIZE An An An An An An An An 1 2 3 4 5 6 7 3. Shtese me derrasa. Ndertimi i strukturtes mbajtese Ura druri. toke ranore.V. 20 ~ 40 m.415/1 3. toke shkemb Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m. Shpim me sonda "UKS" Ø1. 5 cm Ura druri. kat I-re 2 444/445 Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton. ~ 20 m.5m.459 3. toke ranore. Shpim me sonda "UKS" Ø 2m. toke ranore. Shpim me sonda "UKS" Ø1.459/1 3. Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m. toke ranore. ~ 20 m. 4. toke ranore. toke zhavor Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m.

20 ~ 40 m. sip tabani 1. toke mes kat III.499/e 3.498/d 3. shkemb.499/a 3. ~ 3.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.497/a 3.5m. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.497 3. sip tab 1. ~ 2. ~ 2. shkemb bute.5 m. ~ 1.497/b 3.5 m.NR NR. sip tab 1.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.498/c 3. ~ 2. shkemb bute. toke forte kat IV.483 3. sip tabani 1.5m.5 m.497/d 3.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. toke e forte kat IV. sip tabani 1. ~ 2. sip tabani 4m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. ne kthesa me R < 600 m F V traversa nen shine 45. ~ 2. sip tab 1. toke e forte kat IV. te imprenjuara. linja te drejta F V traversa nen shina 45.498/b 3.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.498/e 3.499/b 3.475 3. toke e bute kat I II.5 m. te imprenjuara. toke mes kat III.5 m.503 3. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. 18 An NJESIA m m m Shpenzime te pergjithshme max 8% 66240 5299 10818 865 13068 1045 CMIMI Fitimi Maximum 10% 6624 1082 1307 TOTALI 78163 12765 15420 PUNIME HEKURUDHORE 1 2 3 4 5 3.498/a 3. sip tab 1. toke mes kat III.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. ~ 1. ~ 1. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.476 3. ~1. sip tab 1.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. toke e bute kat I II. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.499/c 3.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. toke mes kat III.497/c 3. ~ 1. te drejta Ndertim shtrese ballasti me zhavorr Ndertim shtrese ballasti me çakell LINJA T / L 2033164 2259320 1920377 843 958 162653 180746 153630 67 77 203316 225932 192038 84 96 2399134 2665997 2266045 995 1131 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 403 684 926 362 510 725 443 671 926 443 671 926 591 1007 1342 537 845 1141 552 712 472 551 646 793 32 55 74 29 41 58 35 54 74 35 54 74 47 81 107 43 68 91 44 57 38 44 52 63 40 68 93 36 51 72 44 67 93 44 67 93 59 101 134 54 85 114 55 71 47 55 65 79 475 808 1093 428 602 855 523 792 1093 523 792 1093 697 1188 1584 633 998 1346 652 841 557 651 763 936 GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE Germim dheu gropa shtyllash T/L. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L.8 m.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. sip 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L. sip 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.5 m. ~ 2. ~ 3. E M E R T I M I ANALIZE 16 3.5 m.503/a 3.484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3. sip tabani 2 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.5 m.5 m.5 m. toke e forte kat IV. toke mes kat III. sip 2 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L. ~ 2.498 3.462/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m. sip tabani 4m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. sip tabani 4 m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. ~ 1. traversa nen shine 45.5 m. ~3. toke e bute kat I II. sip tabani 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.5 m.5 m. toke e forte kat IV.5m. shkemb bute. ~ 2.499 3.504 3.497/e 3. toke mes kat III.5 m. sip 2 m2 4002 km km km m3 m3 . linja kryesore. linja te dyta me tirfona.6 m. 17 An Shpim me sonda "UKS" Ø 0.474 3.5 m.5 m.499/d 3.5m. shkemb.5 m.5 m. sip 2 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.5 m.503/c 3.504/a F V ne vija hekurudhore. toke e bute kat I II. ~ 3. sip tab 1. te imprenjuara. ~ 1.503/d 3. toke e forte kat IV. ~ 1. ~ 1. toke e bute kat I II. ~ 1. ~ 3. ~ 25 m. toke zhavor Shpim me sonda "UKS" Ø 0. ~ 25 m. toke e bute kat I II.5 m. shkemb.5m2 Germim dheu gropa shtyllash T/L. ~ 3.

512 3. sip 2 m2 Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L.130/223/4 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim Bojatisje shtylla metalike. ndermj. 190/350/5 FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.5 m.4-10kv. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA. traktor. shkemb. shkemb bute. ne vaske Bojatisje shtylla metalike. traktor. shkemb. sip tabani 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.4-10kv.traktor.NH-6m.ndermj.130/210/4 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0. Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara.ndrmjetese.traktor. NT-12m. traktor. sip tabani 4 m2 Bazamente C 16/20. ~ 3.528 3.4-10kv.516 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.traktor. 2 minio + 1 vaji.150/270/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. 35 .5 m. ~ 3.NH-7m. NT-8m.530 3. zakonshme Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara.505 3.522 3.5 m. ndermj.529 3.kalimtare 1x15 297/390/7 4003 . ne forme "A" FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. NM-9m.5 m.527 3.509 3.504/c 3. NM-8m.4-10kv.traktor.190/310/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.523 3.508 3.507 3.521 3.4 ~ 10 kv CMIMI Fitimi Maximum 10% 55 65 75 90 66 75 1848 14092 14446 17073 16447 12665 TOTALI 652 761 889 1062 779 888 21805 166289 170459 201461 194080 149452 BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE Bojatisje shtylla metalike. me saldim.10 KV.9 m.190/323/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.150/283/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. 190/297/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.110 kv.4-10 kv. E M E R T I M I 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ANALIZE 3. ~ 2. ankerore NT 2X12 190/350 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.505/d 3.510 3.513 3. ndermj.traktor.519 3.4-10kv. ~ 3.per shtylla metalike Shtylla metalike per T / L. sip 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.514 3.5 m. ndermj.525 3.506 3.130/236/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.504/d 3. per 220 kv Shtylla metalike per T / L.NR NR. traktor. 1 qark Shtylla metalike per T / L.4-10kv. ankerore NT 2X10 190/323 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. shkemb. shkemb bute.531 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton ton ton ton ton 552 645 754 900 660 753 18479 140923 144457 170730 164474 126654 Shpenzime te pergjithshme max 8% 44 52 60 72 53 60 1478 11274 11557 13658 13158 10132 ton ton ton ton ton 5817 9358 10400 2589 3848 465 749 832 207 308 582 936 1040 259 385 6864 11042 12272 3054 4540 m3 m3 cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope 31462 25708 20827 23249 23892 23964 24642 24642 24029 25392 28574 30392 35392 73295 83295 77963 2517 2057 1666 1860 1911 1917 1971 1971 1922 2031 2286 2431 2831 5864 6664 6237 3146 2571 2083 2325 2389 2396 2464 2464 2403 2539 2857 3039 3539 7330 8330 7796 37125 30336 24576 27434 28193 28277 29078 29078 28354 29963 33717 35863 41763 86488 98288 91997 NJESIA Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L. traktor. NH-8m. me bulona 220 kv Traversa metalike per 0. sip 4 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L. 1 minio + 1vaj. 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 LINJA T/U 04 .4-10kv. ~ 2. me saldim.518 3.4-10kv. 130/243/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.515 3.524 3.4-10kv. me krahe Bojatisje shtylla metalike. shkemb bute.4-10kv.505/a 3. 150/256/5 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. 1 qark Shtylla metalike per T / L. NT. 35 . NT-10m.518/1 3.4-10kv. 2 minio + 1vaji. me pistolete Bojatisje shtylla metalike. ndermj. te parapergatitura .520 3.4-10kv. sip 2 m2 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L.526 3. ndermjet.505/c 3.4-1 kv.5 m. me saldim. ndermj. NH-7m. ndermj.traktor.110 kv. ~ 3.517 3.511 1 2 3 4 5 3. traktor.traktor. NM-10m. ndermj.

18m.548 3. seksion 95 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.4-10kv.350/483/10m ø 350/8m FV shtylla centifuguara T/L 35kv. 350/483/10 ø 350/8 LINJA T/L 110 E 220 KV.ndermjet.50/483/10mø50/10m Shtylla centrifug T/L 110/220 kv. 350/483/10 ø 350/5 FV shtylla centifuguara T/L 35 v. me seksion 50 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.ndermjet. 35 N1.535 3.350/483/10m ø 350/10m 1 2 3 3.534 3. bakri. 15m.20m. ndermjet.35 NT3.540 3. seksion 70 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.nderm110kv.16m.546 3.547 FV shtylla centrifug T/L110/220kv.552 3.542 3.4-10kv.kalimtare 2x15 190/297/8 CMIMI Fitimi Maximum 10% 7871 18489 18639 TOTALI 92882 218176 219946 LINJA T/L 35 KV.548/1 3.533 3. ndermjet. alumini.551/1 3. seksion 185 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.350/483/10mø350/6m FV shtylla centifuguara T/L 35kv. alumini.ndermjetese.ndermjetese. seksion 25 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.220NB1. alumini.544 FV shtylla centifuguara T/L 35kv. traktor.532 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.537 3.20m. 2X18. 35 AKT -40.554 3. ndermjetese.110NB4.350/483/10m 190/350/12 FV shtylla centifuguara T/L 35kv.22m.553 3.543 3. bakri. 2X15.350/483/10m ø 350/8 m FV shtylla centifuguara T/L 35kv.110NB5. seksion 50 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.NR NR.554/1 FV shtylla centifuguara T/L 35kv.350/483/10mø350/12m FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv. seksion 35 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. kalimtare 2x15 297/390/7 19 3.2m. bakri. bakri.18m. nder 110 kv.539 3. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA LINJA T / L. 35 AK -40. me seksion 95 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.532/1 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0. alumini. bakri. 297/390/7m 190/297/8 FV shtylla centifuguara T/L 35kv. E M E R T I M I cope cope cope Shpenzime te pergjithshme max 8% 78713 6297 184895 14792 186395 14912 cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope 131968 138154 131968 130718 132404 125468 143106 142718 143142 140999 224013 226513 10557 11052 10557 10457 10592 10037 11448 11417 11451 11280 17921 18121 13197 13815 13197 13072 13240 12547 14311 14272 14314 14100 22401 22651 155722 163021 155722 154247 156236 148052 168865 168407 168907 166379 264335 267285 cope cope cope 144384 139384 190004 11551 11151 15200 14438 13938 19000 170373 164473 224205 cope km km km km km km km km km km km km km 172435 224518 292118 375328 497723 610677 901481 92822 106474 126972 154568 187762 220298 310934 13795 17961 23369 30026 39818 48854 72118 7426 8518 10158 12365 15021 17624 24875 17243 22452 29212 37533 49772 61068 90148 9282 10647 12697 15457 18776 22030 31093 203473 264931 344699 442887 587313 720599 1063747 109530 125639 149827 182390 221559 259951 366902 NJESIA ANALIZE 17 3. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. nderm220 kv. SHTRIRJE E TERHEQJE Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.545 3. seksion 120 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.549/1 3. me seksion 25m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. bakri.541 3.552/1 3. ankerore. alumini.35 NT2.35 N2.4m190/350/12 FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore.531/1 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.553/1 3.2x20m ø400/8m ø 400/12m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. 35NVIIF.35NT VIII. seksion 120 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. seksion 185 m/m² 4004 TELI . 5 NT2.350/483/10m 90/350/12 FV shtylla centifuguara T/L 35kv.ndermjetese.18m. alumini.ndermjet 35NVIISH.550 3.4-10kv.350/449/7. alumini.350/483/10mø50/8m FV shtylla centifuguara T/L 35kv. kalimtare 1x15 190/297/8 18 3. 22m.8 m. me seksion 35m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. traktor.549 3. bakri.550/1 3.4m.35NT VIIIISHF.ndermjetese.19.538 3.35NVII.536 3. me seksion 70 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. traktor. 50/483/10m 190/350/12 FV shtylla centifuguara T/L 35kv.551 3.

izolant-mbesh.356/483.203/297.T/U me 2cope Punime izolimi elektrik linja.KUNDER PESHA.616 3. 1 fije ç . izolant. ne shtylla ndermjetme. tel > 120mm² 1 3.617/1 3. 1 fije ç . al-celik. ne shtylla ankerore. mbi cakell PUNIME TE NDRYSHME 4005 . me lluster Trotuar. me 6 cm beton. seksion 400 m/m² Shtrirje terheqje Trosi. me pllaka Trotuar. T/U 6-10kv. tel ≤ 120mm² Punime izolimi elektrik ne linja.556 3. al-celik. me 6 cm beton.300. 2 fije ç .622 F V bordura betoni 12x25 cm F V bordura betoni 15x25 cm F V bordura betoni 15x30 cm F V bordura betoni 15x35 cm F V bordura betoni 20x35 cm F V bordura betoni 25x35 cm Trotuar.621 3. al-celik.297/395.551/2 3.50 Shtrirje terheqje Trosi. TL-35 kv. al-celik.566 3.190/297&350.al-celik. E M E R T I M I 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ANALIZE 3.571 3.617/2 3. izolator mbeshtetes.564 3.572 3.555 3. Punime izolimi elektrik ne linja.548/2 3.IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA shtylla shtylla shtylla shtylla shtylla LINJA T/L .35 Shtrirje terheqje Trosi. 1 fije ç .567 1 2 3 4 5 6 3. seksion 35 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. seksion 25 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.565 3.614 Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.619 3.400mm 3 615/17 F V shtylla te centifug N/stacione me saldim. seksion 95 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.568 3.NR NR. izolator mbeshtetes. T/U 6-10kv. shtohet mbi A-615/2-615/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.569 3.550/2 3. al-celik.549/2 3.553/2 3. al-celik.620 3. seksion 185 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. seksion 70 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.570 3.552/2 3. ne shtylla ankerore. PUNIME NE N/STACIONE F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 2 3. 6-10kv 3 cope Punime izolimi elektrik linja.615/2-9 615/10. TL.573 Punime izolimi elektrik ne linja.vares Punime izolimi elektrik ne linja.618 3.70 Shtrirje terheqje Trosi. al-celik. seksion 120 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. TL-35 kv. seksion 50 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri. seksion 300 m/m² Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri.617 3.554/2 3. al-celik. me 3 cm asfalto beton.35 kv. TL-35 kv.50 102478 129993 144699 189422 256475 298200 430557 746425 939522 76432 91033 123375 182067 Shpenzime te pergjithshme max 8% 8198 10399 11576 15154 20518 23856 34445 59714 75162 6115 7283 9870 14565 Fitimi Maximum 10% 10248 12999 14470 18942 25647 29820 43056 74643 93952 7643 9103 12338 18207 shtylla 1246 2895 2378 9263 26907 28564 100 232 190 741 2153 2285 125 289 238 926 2691 2856 1470 3416 2806 10930 31750 33705 shtylla 1426 114 143 1683 ml ml 851 261 68 21 85 26 1005 308 m m m m m m m2 m2 m2 504 700 837 950 1249 1495 1084 552 310 40 56 67 76 100 120 87 44 25 50 70 84 95 125 149 108 55 31 594 826 987 1121 1473 1764 1279 651 365 NJESIA km km km km km km km km km km km km km CMIMI TOTALI 120924 153391 170745 223518 302640 351876 508057 880782 1108637 90190 107419 145583 214839 LINJA T/L . ne shtylla ndermjetme.

vendosje tuba plastmasi ø 80 Prize me elem.657 3.643 3. me 2 elem.659 3.626 3. me 3 cm asfalto beton.A.665 3.670 3.653 3. ø 60.50.671 Trotuar.628 629. + 4 duar bitum Lluster cimento 2 cm 1: 2 Suvatim me llac cim M 25 50. ne mure guri Suvatim me llac cim M 25.633 3. B.662 3. + 2 duar bitum H / Izolim me emulsion.636 3.A. 2 duar bitum H / Izolim me emulsion.654 3. Katr. 2 K. metalik I gatshem Veshje pllaka guri 50x40 cm.654/1 3. 1 K.666 3.655 3.627 3. te montuara me krahe 200-300l/s.667 3. Katr. zakonsh. hyrje dalje e lugut m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 kg m2 m2 m2 ton m2 m m m m cope cope cope cope 313 514 517 879 1243 241 386 368 219 127 1589 617 23 122821 606 869 606 423 347 14942 22188 14194 13194 Shpenzime te pergjithshme max 8% 25 41 41 70 99 19 31 29 18 10 127 49 2 9826 49 70 48 34 28 1195 1775 1136 1055 cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope 80180 89427 141188 156338 192406 217397 263535 233662 460809 513337 163099 10141 287806 6414 7154 11295 12507 15392 17392 21083 18693 36865 41067 13048 811 23024 NJESIA CMIMI Fitimi Maximum 10% 31 51 52 88 124 24 39 37 22 13 159 62 2 12282 61 87 61 42 35 1494 2219 1419 1319 8018 8943 14119 15634 19241 21740 26353 23366 46081 51334 16310 1014 28781 TOTALI 369 606 610 1037 1466 285 455 435 259 150 1875 728 27 144928 715 1026 715 500 409 17631 26181 16749 15569 PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B'' Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1'' Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.660 3. per + 1m Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.664 3.625 3. ø 60. parabolike per 100l/sek.651 3. vendosje tuba plastmasi ø 200 Furnizim. arme. vendosje tuba plastmasi ø 150 Furnizim.NR NR. Prize me elem.661 3. + 3 duar bitum H / Izolim me emulsion. me porte barazh Lugje me B.658 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Katr. B.A.A. vendosje tuba plastmasi ø 100 Furnizim. sifon Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. 50. mbi zhavor H / Izolim me emulsion. 3 K.652 3. E M E R T I M I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ANALIZE 3.623 3.630 631-632 3. 50x50 cm Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure Mbjellje bari ne skarpat Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri Furnizim.50x60 HD-4m Lugje me B. sifon 4006 94612 105523 166602 184479 227039 256528 310971 275721 543754 605738 192457 11966 339611 . me 2 elem. ø 60.640 3.669 3.644 3.668 3.639 3.624 3. me 3 elem. montuara me krahe 200-300l/s. Mur guri Parmake ure.656 3. parabolike per 100l/sek.663 3. ne mure betoni Fugature llac cimento M .

673 3. ø 80. per mure.BETONIME E HEKURI PER TUNELE Perforcime ne tunele. ø 80. per galerite e cimentimit te pjerrta Kallepe druri per tunele ne H/Centrale. per nderprerje betoni 4007 . sifon Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.746 3. ø 100. arme.680 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. Faza II Kallepe druri.677 3.747 3. me 3 elem. metalike ~ 30 m² Kallepe per tunele. me 2 elem. per tunele ne H/Centrale. me 2 elem. ø 80. sifon Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. sifon Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.674 3. me 3 elem. K = 1 ~ 5 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2.750 3. K = 6 ~ 10 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2. K = 6 ~ 8 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.733/3 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2.749 3.733 3. per tunele me seksion mbi 30 m². per + 1m Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a. per seksion > 0 m².679 3.733/2 3. druri ~ 30 m² Kallepe per tunele.742 3. me 2 elem. ø 80. arme. me lende druri te perkohshme Perforcime ne tunele.754 KAPITULLI XVII 18616 271496 18689 442664 29368 373957 23882 677939 42314 Shpenzime te pergjithshme max 8% 1489 21720 1495 35413 2349 29917 1911 54235 3385 Fitimi Maximum 10% 1862 27150 1869 44266 2937 37396 2388 67794 4231 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1673 1781 1121 1165 986 1006 2126 1901 1706 1631 134 142 90 93 79 81 170 152 136 130 167 178 112 117 99 101 213 190 171 163 1974 2101 1322 1375 1163 1188 2509 2243 2013 1925 m3 m3 ton m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 13981 23976 8541 742 824 653 985 1217 619 664 3193 2448 4403 7103 2947 1118 1918 683 59 66 52 79 97 50 53 255 196 352 568 236 1398 2398 854 74 82 65 99 122 62 66 319 245 440 710 295 16497 28292 10079 875 972 771 1163 1436 730 784 3768 2888 5195 8382 3478 NJESIA cope cope cope cope cope cope cope cope cope CMIMI TOTALI 21967 320365 22053 522344 34654 441270 28181 799969 49931 PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE ) PUNIME PERFORCIMI . per qemere.748 3. ø 100. K = 1 ~ 5 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2. K = 6 ~ 8 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2.743 3. sifon Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. E M E R T I M I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ANALIZE 3. metalike Kallepe per tunele.733/1 3. druri ~ 30 m² Kallepe per tunele. ø 100. arme. metalike ~ 30 m² Kallepe per tunele druri ne H/Centrale. per mure.KALLEPE .672 3. per + 1m Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.675 3. me 3 elem. Faza I Kallepe per tunele druri ne H/Centrale.744 3. arme.676 3.738 3. ø 60. per mure. druri ~ 10 m² Kallepe per tunele. K = 1 ~ 5 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2.NR NR. per qemere. me 3 elem. per qemere. me lende druri te perhereshme Perforcime ne tunele. druri ~ 10 m² Kallepe per tunele. per tunele ne H/Centrale. me 3 elem. per tunele me seksion mbi 30 m².753 3.737 3. ø 100. per + 1m Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.752 3. arme.678 3.745 3. me 2 elem. metalike ~ 10 m² Kallepe per tunele. per + 1m Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.751 3. per + 1m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 715-717 718-720 721-723 724-726 727-729 730-732 3. per galerite e cimentimit horizontale Kallepe druri. per qemere.

0 km Transport betoni me autobetonjere 1. 3cm. shkemb I forte Kallepe me lende druri.837/a Rrethim rruge me rrjete teli 1 2 3 4 3.761/3 3. ne tunele me S > 30 m² Hekur beton i zakonshem ≥ 12 .755 3.790 3. t =5cm. me makineri 4008 . per seksion >30m².0 km Transport betoni me autobetonjere 2.766 3. per tunele ne H/Centrale. me makineri Shtrese asfaltobetoni me ngjyra. per udhezuesat e portave F.771/e 1 2 3 4 5 6 7 3. per bazamentet e gjeneratorit Kallepe me lende druri.837 Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli 3. me hekur periodik Vendosje rrjeti teli ne tunele Transport betoni me autobetonjere 0.764 3.NR NR.761/1 3.787 3.763 3.224/1a 3.772/1 3. E M E R T I M I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ANALIZE 3.762 3.771/b 3.789 3.771/a 3.212/1a 3.V.771/d 3. rrjete gabioni ne skarpat PUNIME NGRITJE KANTJERI ANALIZA TEKNIKE TE REJA Shtrese konglomerati t=10cm Shtrese konglomerati t=15cm Shtrese asfaltobetoni me ngjyra.212/1a 3. shkemb I zakonshem Germim ne portal e ngarkim mbi mjet. per kollona. per nderprerje betoni Kallepe rrethore druri per tubin thithes. me beton pompe > 30 m² Torkretim me llac cimento 1: 2. e soleta Kallepe me lende druri. me hekur te zakonshem Ankera ø ne tunele.233/2a Kallepe druri per tunele ne H/Centrale.761/2 3.755/1 3. t = 3 cm Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 .793 1 2 3. t = 5 cm Torkretim me llac cimento 1: 2.0 km m2 m2 m3 m3 m2 m2 ton ton ton ton ton m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 945 4524 8209 8564 1864 1569 123117 128181 126141 259479 265926 2115 300 325 488 675 700 738 Shpenzime te pergjithshme max 8% 76 362 657 685 149 126 9849 10255 10091 20758 21274 169 24 26 39 54 56 59 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 715 1028 3505 3356 4290 2868 175 57 82 280 268 343 229 14 72 103 350 336 429 287 17 844 1214 4136 3960 5062 3385 206 m2 m2 1194 742 96 59 119 74 1409 875 m2 m2 m2 m2 947 1319 766 1228 76 105 61 98 95 132 77 123 1118 1556 904 1449 NJESIA CMIMI Fitimi Maximum 10% 95 452 821 856 186 157 12312 12818 12614 25948 26593 211 30 33 49 68 70 74 TOTALI 1116 5338 9687 10106 2200 1851 145279 151254 148847 306185 313793 2495 354 384 575 797 826 870 PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE Germim ne portal e ngarkim mbi mjet.772 3. me beton pompe ~ 30 m² Beton C 25/30 per tunele.761 3. ne tunele me S > 30 m² Ankera ø ne tunele. per rakordusin ne veper marj.5 km Transport betoni me autobetonjere 3.765 3.786 3. Beton C 25/30 per tunele.e tubin thithes Kallepe me lende druri. trare. ne tunele me S > 30 m² Hekur beton periodik.771 3.5 km Transport betoni me autobetonjere 2.766/1 3.771/c 3.5 km Transport betoni me autobetonjere 1.

An/3t 3.0 km Transport dheu me auto deri 2. ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.An/fg 3.An/2e 3. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 E M E R T I M I ANALIZE 3.cmontim reklame e madhe FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004. L=150cm m2 m2 cope cope ml ml ml ml ml cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope 8482 6287 18646 25034 2519 6350 9502 26844 5930 22068 3737 21494 3055 1336940 32830 18645 6871 9111 19447 3317 1145 4009 .An 3. perhapur e ngjeshur me makineri NJESIA m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 2384 90 144 189 216 225 1222 1950 595 644 284 902 Shpenzime te pergjithshme max 8% 191 7 12 15 17 18 98 156 48 51 23 72 Fitimi Maximum 10% 238 9 14 19 22 23 122 195 60 64 28 90 7188 5328 15801 21215 2135 5381 8052 22749 5025 18702 3167 18216 2589 1133000 27822 15801 5823 7721 16480 2811 970 575 426 1264 1697 171 431 644 1820 402 1496 253 1457 207 90640 2226 1264 466 618 1318 225 78 719 533 1580 2122 213 538 805 2275 503 1870 317 1822 259 113300 2782 1580 582 772 1648 281 97 CMIMI TOTALI 2813 106 170 223 255 266 1442 2301 702 759 335 1064 TE NDRYSHME.0 km Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir Germim shkemb sek i lire.An/ksh 3.An/pp 3. me makineri Transport dheu me auto deri 1. kapak te forte RIC 1084+1086 FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm. me ekskavator 1 m3 + transport Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges.158/3a 3.0 km Transport dheu me auto deri 3.0 km Transport dheu me auto deri 5.An/58 An An An An 3.An/4t 3.An/55 3.An/1sh 3.An/2t 3. sek i lire.An/1g 3.0 km Transport dheu me auto deri 4.158/2a 3.MSI 1500/1500/10 F V shtylla metalike per ndriçim. F V krah dy degesh per shtulla metalike per ndricim Montim .158/4a 3. 20/10/0.An/2g 3.An/1t 3.158/1a 3.124/4a An.124/3a An.NR NR. H=8m.An/1e 3.124/2a An.me ekskavator 1 m3 + transport Germim shkemb i forte.me llampe 250W 230V FV pusete plastike 40x40x40.124/1a 3. me mina te vogla.233/2a 3.An/53 3. H=7m.4KV F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement F V shtylla dekorative dy degeshe per ndriçim. me mina te vogla. d=160mm F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm F V transformator fuqie 630 KVA. t =10cm.164/1a Shtrese asfaltobetoni me ngjyra.158/5a 3. perhapur e ngjeshur me makineri Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges.An/et F V Guard rail H/3 F V Guard rail H/2 F V elastrometrike 250x250x63 mm F V elastrometrike 300x400x84 mm F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 FV krah shtylla metalike KRH .164/1a An.

4010 Fitimi Maximum 10% 30 52 227 117 32 33 105 571 423 1336 4370 7851 16504 16 906 197 26 329 TOTALI 354 613 2673 1375 373 385 1239 6740 4994 15766 51570 92641 194746 183 10690 2327 307 3887 . Fidane Lule dekorative F.49 FV gjeogrid TX 160 Tensar FV gjeogrid uniaxial i armuar Vizime me boje bikomponente Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm F V reflektor asfalti ( sy mace ) F V pllake fosforeshente metalike F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm F V tabela rrugore treguese 150x40cm FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5. datë 18. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave. bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian.5x3m FV tabela te medha informative + bazamenti "T" 5. Fidane shkurre dekorative "Oleander" F. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.NR NR. bredha me d > 10 cm NJESIA m2 m2 m2 m2 ml cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope CMIMI 300 519 2265 1165 316 326 1050 5712 4233 13361 43703 78509 165039 155 9059 1972 260 3294 Shpenzime te pergjithshme max 8% 24 42 181 93 25 26 84 457 339 1069 3496 6281 13203 12 725 158 21 264 Shenime teknike: 1.V.V. Fidane Peme dekorative F.5x3x3m FV tabela te medha informative + bazamenti "U" H=5. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore.V.06.V. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 E M E R T I M I ANALIZE 3. janë marrë 16.5 m F.2009. 3. Fidane bime kacavjerrese F. që paguhen nga punëdhënësi.7% në zbatim të VKM Nr.An/gj An An An An An An An An An An An An An An An An An FV gjeotekstil Sf .700. por sipas klasave. 2. SSH-EN 206.V.

5 3.6 874 115 0.167 115 0.7% cope op leke 0.7% Shuma cope op leke Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma cope op leke Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.2012 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE.08 9.1 3.167 7 1 8 8 1 1 10 9 2 11 11 1 1 13 46 8 54 54 4 5 63 138 23 161 161 13 16 190 368 61 429 429 34 43 507 874 146 4011 .2 0.167 115 0.UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE Nr.7% Shuma cope op leke Preje e sistemim pemesh ø 41 ~ 75 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 3.167 115 0.06 6.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 PUNIME SHPYLLEZIMI 3.167 115 0.6 Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma 3.9 0.2 138 3. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7% Shuma m2 op leke Prerje bime te vogla ø ~ 10cm m2 op leke Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 368 7.4 3.MPPT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT Manuali 3 Maj .2 Skarifikim bari me lopate Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 115 0.4 46 1. KULLIM .

17 3.I-II.7% Shuma 7 o.7% Shuma 4012 m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke 1. EMERTIMI Analize 1 3.2 23 115 0.ne toke te bute.94 223 2. Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.5 m.167 115 0.7 2 Shuma Shkulje rrenjeve bimeve te vogla Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 115 0.7% Shuma Njesia 3 m2 op leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.7% Shuma Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m.51 289 3.167 6 1020 3.167 8 9 23 4 27 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 1020 82 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 102 19 1204 27 2 3 32 223 37 260 260 21 26 307 302 51 353 353 28 35 416 289 48 337 337 27 34 397 414 69 483 483 39 48 570 PUNIME Germime dheu ne seksion te lire me krahe.25/b h=1.kateg.kateg.7% Shuma Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m. toke e zak.I-II. 3.5 m. Sp + p Sigurime shoqerore 16.p GERMIMI . Sp + p Sigurime shoqerore 16.ne toke te bute. toke e bute.17/a Germime dheu ne seksion te lire me krahe.63 302 2. pa hedhje Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.25/a h=1.167 115 0.6 414 115 0.

me seksion deri 0.ngjeshje me tokmak elektrik.2 483 5.46/1 Germim kanalesh ne toke te bute. toke te zakonshme Njesia 3 m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5.ngjeshje me tokmak elektrik.05 696 0.75 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.47/1a cm.167 115 0. me krahe.25/c h=1.44 51 5 115 0.04 580 6.75 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. me krahe. toke te bute Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 115 0.47/1b cm.167 115 0.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m. me seksion deri 0. me seksion deri 0. rafshim.45/1 3. cdo 30 3. me krahe.167 6 7 8 9 o.75 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.24 603 4.5 m. Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma 3.7% Tokmak elektrik Shuma Mbushje.44/1 3.44 59 60 26 26 m3 4013 .p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 603 101 703 703 56 70 830 483 81 564 564 45 56 665 580 97 676 676 54 68 798 696 116 812 812 65 81 958 85 7 9 101 51 8 0.7% Shuma Mbushje. 3. rafshim.7% Shuma Germim kanalesh ne toke te forte. toke e forte.7% Shuma Germim kanalesh ne toke te zakonshme.167 115 0. cdo 30 3.

10-30 m².7% Tokmak elektrik Shuma Mbushje.7% Tokmak elektrik Shuma Rrafshim skarpatesh.7% Shuma 4014 Njesia 3 op leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0. ne germim toke te Sp + p Sigurime shoqerore 16.48/b zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma Germim themel i vecuar. gropa me sip.167 6 7 8 9 o.54 522 115 0. me h = 1.167 15 16 TOTALI 10% 18 19 126 10 13 149 60 49 49 157 13 16 186 18 3 21 21 2 2 25 40 7 47 47 4 5 55 404 67 471 471 38 47 556 522 87 609 609 49 61 719 93 16 0.16 18 14 Fitim 39 39 109 m2 op leke 13 Shp pl 8% 17 75 12 87 m3 op leke 12 Shuma 60 .7% Shuma Rrafshim skarpatesh.Nr. gropa me sip.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.167 m2 op leke m3 op leke m3 op leke 0.81 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. 10-30 m².81 93 115 0.167 115 0.65 0. cdo 30 3.47/1c cm.7% Shuma 3.ngjeshje me tokmak elektrik. ne 3.35 40 3.59/b toke e zak. me krahe.5 m Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne germim toke te 3. ne 3.48/a Germim themel i vecuar.59/a toke te bute me h = 1. rafshim. me krahe.167 115 0.51 404 4.65 75 5 115 0. toke te forte Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 115 0.5 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.

04 4. shkemb i bute.10-30 m². me h= 1. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 m Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne 3.10-30 m².7% Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.68/a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16. shkemb i bute.me makineri. gropa me sip.67/b h= 1.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.2 483 15 Fitim 6 0.5 m.10-30 m².8 437 14 Shp pl 8% 17 403 67 510 m3 op leke op kg ml 13 721 120 841 470 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 110 7 42 6 483 81 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.04 150 115 0.59/c toke e forte me h = 1.167 6 7 8 9 o.e 3.38 1 0.7 3.167 16 TOTALI 10% 18 19 841 67 84 993 42 7 29 78 554 44 55 654 42 7 29 78 594 48 59 701 437 73 150 6 0.04 150 6 0. me h= 2.167 115 0.67/a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 115 0.167 110 7 42 6 0.e 3.27 721 3.me makineri.7% Kompresor Eksploziv Fitil Njesia 3 m3 op leke m3 op leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 6.Nr. shkemb i bute.me makineri.5 m.5 m.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.38 1 0.38 1 110 7 42 7 4015 . 10-30 m².5 403 5 115 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim themel i vecuar. me 3.

me makineri.68/b h= 2.04 5.167 110 7 42 6 0. shkemb i bute. me h= 3.5 518 115 0. shkemb i bute.04 150 115 0. EMERTIMI Analize 1 2 Kapsolla Njesia 3 cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.04 150 6 0. me 3.3 610 15 Fitim 6 0.5 m.9 564 14 42 Shp pl 8% 17 518 86 658 m3 op leke op kg ml cope 13 0.10-30 m².7 711 6 110 7 42 . prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.7 4.me makineri.38 1 0.Nr.69/b h= 3.38 1 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma 4016 6 7 8 9 o.10-30 m².10-30 m².167 0.69/a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 564 m3 op leke op kg ml cope 4.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.167 16 TOTALI 10% 18 19 29 78 648 52 65 764 42 7 29 78 688 55 69 812 42 7 29 78 742 59 74 875 42 7 29 78 795 64 80 939 564 94 150 6 0.e 3.5 m.me makineri. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 115 0. me 3.5 m.38 1 0.7 6 604 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 110 7 42 6 610 102 0. shkemb i bute.

shkemb. me 3.04 3.5 m.10-30 m².me makineri.me makineri.67/1a m.e 3. shkemb i bute.10-30 m².7 426 14 Fitim 6 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m².5 3.38 1 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.167 6 7 8 9 o.04 150 6.5 m.me makineri.5 3.70/a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16. me h= 4.7 845 m3 op leke op kg ml cope 13 Shp pl 8% 17 667 111 778 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 14 110 7 42 460 4017 .p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim themel vecuar (gropa) sip.8 667 115 0.7 115 0.e zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16. shkemb.7 115 19 6 6 0. shkemb i bute.me makineri.167 150 150 42 7 29 78 863 69 86 1018 110 7 42 42 7 29 78 930 74 93 1097 45 7 29 82 592 47 59 698 14 0.41 1 0. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.38 1 0.3 725 115 0.70/b h= 4.67/1b m.10-30 m².Nr.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip. me h= 1. prani uji Sp + p Njesia 3 m3 op leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 5.167 110 7 42 6 0. me h= 1.09 4 16 426 71 497 m3 op 15 TOTALI 10% 18 725 121 0.

167 6 7 8 9 o.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip. me h= 2.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m². EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.41 1 0.41 1 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil 4018 Njesia 3 leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 460 5 0. me h= 2.me makineri. shkemb.09 150 -14 0. shkemb.09 4.167 150 150 45 7 29 82 632 51 63 746 110 7 42 45 7 29 82 686 55 69 809 45 7 29 82 739 59 74 872 14 0. shkemb.167 19 552 92 0.69/1a m.5 3.e zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.09 150 4.7 115 0.41 1 110 7 45 7 .e zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 110 7 42 14 0.me makineri.68/1a m.1 587 16 14 14 644 m3 op leke op kg ml 15 TOTALI 10% 18 506 85 0.09 5.7 115 0. me h= 3.41 1 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.4 506 115 0.me makineri.68/1b m.10-30 m².Nr.7 591 m3 op leke op kg ml cope 13 Shp pl 8% 17 77 537 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 110 7 42 14 587 98 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 552 14 Fitim 14 0.5 3.10-30 m².5 3.

5 3.70/1b m.167 0.10-30 m².me makineri.9 679 14 42 Shp pl 8% 17 633 106 792 m3 op leke op kg ml cope 13 0.7 115 0. me h= 3.41 1 0.70/1a m.me makineri.4 736 15 Fitim 14 0. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.09 150 14 0.Nr. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16. shkemb.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 684 m3 op leke op kg ml cope 5.7 859 14 110 7 42 4019 .me makineri. shkemb .7 -14 738 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 110 7 42 14 736 123 0.5 633 115 0.09 6.167 110 7 42 14 0. shkemb.41 1 0.69/1b m. me h= 4.7 5.09 150 115 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma 6 7 8 9 o.41 1 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.5 3. me h= 4.167 16 TOTALI 10% 18 19 29 82 752 60 75 888 45 7 29 82 833 67 83 983 45 7 29 82 887 71 89 1046 45 7 29 82 954 76 95 1126 679 113 150 14 0.e zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m².10-30 m².5 3. EMERTIMI Analize 1 2 Kapsolla Njesia 3 cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.

167 6 7 8 9 o.68/2a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 150 150 53 7 29 89 684 55 68 808 110 7 42 53 7 29 89 725 58 72 855 53 7 29 89 778 62 78 918 32 0.5 518 115 0.me makineri.10-30 m².e 3.7 604 m3 op leke op kg ml cope 13 Shp pl 8% 17 483 81 564 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 610 32 110 7 42 .e zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 115 19 32 32 0.2 483 115 0.3 16 564 94 658 m3 op 15 TOTALI 10% 18 518 86 0.5 m.167 110 7 42 32 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.5 m. EMERTIMI Analize 1 2 Germim themel vecuar (gropa) sip. me h= 1. shkemb forte.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip. shkemb forte.7 115 0.10-30 m². shkemb. me 3. me h= 2.48 1 0.10-30 m².5 3. shkemb forte.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.48 1 0.67/2b h= 1.me makineri.21 4.67/2a m.9 564 14 Fitim 32 0. prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.48 1 0.5 m. prani uji Sp + p 4020 Njesia 3 m3 op leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 4.21 150 4.me makineri.10-30 m².Nr. me 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.21 5.me makineri.68/2b h= 2.

prani uji Sp + p Sigurime shoqerore 16.me makineri.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.7 711 m3 op leke op kg ml cope 12 Shuma 110 7 42 32 748 125 0.7 110 7 42 53 7 29 4021 .48 1 0.21 150 32 0. shkemb forte.me makineri.5 748 110 7 42 32 832 m3 op leke op kg ml cope 16 Fitim 32 0.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.7 115 0.167 15 Shp pl 8% 17 656 109 0.7 115 0.21 11 150 5.e 3.10-30 m².10-30 m².69/2a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 TOTALI 10% 18 713 119 0.10-30 m². me h= 3.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.5 m.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.48 1 0.167 6 102 7 8 9 o.167 150 19 53 7 29 89 832 67 83 982 53 7 29 89 886 71 89 1045 53 7 29 89 953 76 95 1124 32 150 110 7 42 32 0.me makineri.70/2a zakonshme Sp + p Sigurime shoqerore 16. me h= 4.69/2b h= 3.7 656 115 0.21 6. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.5 m.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Njesia 3 leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 610 5 0. shkemb forte.21 6.5 m.2 713 14 32 765 m3 op leke op kg ml cope 13 0.48 1 0. shkemb forte.e 3. me 3.48 1 0.

87/a me shk ne toke Ekskavator 0. kategoria III.25 m³.25 m³.25 m³. kategoria III.17 0.09 0.21 150 32 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0.167 6 872 7 8 9 o.Nr.15 1730 1730 1730 1730 266 110 7 42 .87/b shk ne toke Ekskavator 0. 3. kategoria III. me h= 4.25 m3 4022 Njesia 3 m3 op leke op kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 7 805 5 115 0. toke zak.10-30 m². toke zak.48 1 0.7 939 m3 op 89 Shp pl 8% 16 17 993 79 Shuma 32 0. kategoria III.09 0.88/b shk ne toke Ekskavator 0. me 3.me makineri.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim themel vecuar (gropa) sip.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. prani uji 3. ne kanale gjeresi > 2 m.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma. ne kanale gjeresi deri 2 m. 3. ne kanale gjeresi > 2 m. prani uji.25 m³.88/a me shk ne toke Ekskavator 0. ne kanale gjeresi deri 2 m. shkemb forte. me 3. 0. prani uji.5 m.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 m3 op m3 op m3 op 53 7 29 89 1060 85 106 1251 163 163 163 13 16 192 147 147 147 12 15 174 292 292 292 23 29 345 12 32 13 14 15 Fitim TOTALI 10% 18 99 19 1172 805 134 0.70/2b Sp + p Sigurime shoqerore 16.

3. kategoria III.25 m³.25 m³.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir.90/a goma 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. 3. kategoria III. me 3.25 m3 Shuma Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.90/b shk ne mjet Ekskavator 0. toke zak.25 m³.95/a me shk ne toke Ekskavator 0. toke zak.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 3. kategoria III.10 0.07 0. ne kanale gjeresi Ekskavator 0. kategoria III.Nr. toke zak.11 0.11 1730 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.25 m³. ne kanale gjeresi deri 2 m.07 1730 1730 1730 1730 1730 12 266 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 266 21 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 27 19 314 189 189 189 15 19 223 173 173 173 14 17 204 208 208 208 17 21 245 189 189 189 15 19 223 128 128 128 10 13 151 116 116 116 9 12 137 4023 . ne kanale gjeresi > 2 m.25 m³. prani uji.95/b shk ne toke Ekskavator 0. ne kanale gjeresi > 2 m.89/a me shk ne mjet Ekskavator 0. me 3. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. ne kanale gjeresi > 2 m. 0.25 m³. ne kanale gjeresi deri 2 m.89/b shk ne mjet Ekskavator 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0.12 0. toke zak. kategoria III. me 3.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.

96/a III. prani uji ~ 1m. ne kanale gjeresi deri 2 m.25 m³. prani uji ~ 2m.97/b III. me shk ne toke Ekskavator 0. ne kanale gjeresi > 2 m. toke zak. toke zak.96/b III. kategoria 3.07 0.97/a III.09 0.Nr. kategoria 3. me 3.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. kategoria III. me shk ne toke Ekskavator 0.25 m³.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu me ekskavator zingjir 0. me shk ne toke Ekskavator 0. ne kanale gjeresi deri 2 m.25 m³.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. 3. 0. ne kanale gjeresi > 2 m.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.08 1730 0.25 m³. ne kanale gjeresi deri 2 m.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir.08 0.98/b shk ne mjet 4024 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.98/a me shk ne mjet Ekskavator 0. me shk ne toke Ekskavator 0. prani uji ~1m.09 1730 1730 1730 1730 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 140 140 140 11 14 165 126 126 126 10 13 149 154 154 154 12 15 182 138 138 138 11 14 163 149 149 149 12 15 176 .25 m³. ne kanale gjeresi > 2 m. kategoria 3. kategoria III. prani uji ~ 2m kategoria 3.25 m³.

25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. kategoria IV.25 m³. me shk ne mjet Ekskavator 0.09 0. prani uji ~1m. kategoria 3. ne kanale gjeresi > 2 m.08 0.Nr. kategoria 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. prani uji ~ 2m kategoria 3.5 m3 Shuma Njesia 3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³.05 11 1730 1730 1730 1730 1730 1950 12 135 135 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 135 11 13 159 140 140 140 11 14 165 149 149 149 12 15 176 154 154 154 12 15 182 161 161 161 13 16 190 94 94 94 7 9 110 4025 . me shk ne mjet Ekskavator 0. kategoria III.100/a III. toke zak. ne kanale gjeresi deri 2 m. 3.99/b me shk ne mjet Ekskavator 0.25 m³.99/a III. prani uji ~1m. prani uji ~ 2m.5 m³. ne kanale gjeresi > 2 m. ne kanale gjeresi deri 2 m. me shk ne mjet Ekskavator 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.101/a me shk ne toke Ekskavator 0. ne kanale gjeresi deri 2 m. EMERTIMI Analize 1 2 Ekskavator 0.25 m³.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.09 0.09 0.100/b III. 3.08 0.

5 m³. kategoria IV.103/a IV.5 m³.102/a IV. 3. ne kanale gjeresi deri 2 m. prani uji ~ 2m kategoria 3.5 m³. kategoria IV. kategoria IV.101/b shk ne toke Ekskavator 0.06 0. toke zak.Nr. 0. prani uji ~1m. prani uji ~ 1m. ne kanale gjeresi > 2 m. ne kanale gjeresi > 2 m. 3.5 m3 4026 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. me shk ne toke Ekskavator 0.5 m³. ne kanale gjeresi deri 2 m.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.104/a me shk ne mjet Ekskavator 0.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. ne kanale gjeresi deri 2 m.04 1950 0.05 0.06 12 1950 1950 1950 0 1950 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 84 84 84 7 8 99 103 103 103 8 10 122 94 94 94 7 9 110 113 113 113 9 11 133 0 0 0 0 0 0 115 . prani uji ~ 2m.102/b me shk ne toke Ekskavator 0. me shk ne toke Ekskavator 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu me ekskavator zingjir.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. me 3. kategoria 3. ne kanale gjeresi > 2 m. 3.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. kategoria IV.103/b me shk ne toke Ekskavator 0.5 m³.05 0.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³.05 0. toke zak.

prani uji ~ 2m.5 m³.106/b me shk ne mjet Ekskavator 0.5 m³. me shk ne mjet Ekskavator 0. prani uji ~ 2m kategoria 3.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. ne kanale gjeresi deri 2 m. kategoria IV.Nr.5 m³.104/b shk ne mjet Ekskavator 0. toke zak.5 m3 Shuma Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. ne kanale gjeresi > 2 m. 0.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.06 0. 3.07 0. prani uji ~1m.06 1950 1950 1950 1950 12 115 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 115 9 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 12 19 136 103 103 103 8 10 122 127 127 127 10 13 150 115 115 115 9 12 136 138 138 138 11 14 163 125 125 125 10 12 147 4027 .105/b me shk ne mjet Ekskavator 0.106/a IV. ne kanale gjeresi > 2 m. prani uji ~ 1m. ne kanale gjeresi deri 2 m.05 1950 0.5 m³. me shk ne mjet Ekskavator 0. ne kanale gjeresi > 2 m.07 0. 3. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir. kategoria IV.5 m³. kategoria IV. kategoria 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.105/a IV.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 0. me 3.

kategoria IV. kategoria 3. kategoria IV.04 0. ne kanale gjeresi deri 2 m.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1. kategoria IV. ne kanale gjeresi > 2 m. prani uji ~ 2m kategoria 3. 3. me shk ne toke Ekskavator 1. 3.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir.107/b shk ne toke Ekskavator 1.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³. toke zak. me shk ne toke Ekskavator 1.04 0. toke zak. prani uji ~1m.04 2350 2350 2350 2350 2350 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 87 87 87 7 9 103 78 78 78 6 8 92 96 96 96 8 10 114 87 87 87 7 9 103 103 103 103 8 10 122 92 .04 2350 0.0 m³. ne kanale gjeresi > 2 m. prani uji ~ 1m. ne kanale gjeresi deri 2 m. ne kanale gjeresi > 2 m.109/b me shk ne toke Ekskavator 1. prani uji ~ 2m. 1.03 0.108/a IV.0 m³.108/b me shk ne toke Ekskavator 1. kategoria IV. ne kanale gjeresi deri 2 m. 3.04 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu me ekskavator zingjir 1.109/a IV. me 3.0 m3 4028 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.0 m³.0 m³.Nr.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1.107/a me shk ne toke Ekskavator 1.0 m³.

0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1. ne kanale gjeresi deri 2 m. me 3.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1.111/a IV.0 m³.0 m³. kategoria IV.0 m³. ne kanale gjeresi > 2 m. ne kanale gjeresi deri 2 m. ne kanale gjeresi > 2 m.05 0.111/b me shk ne mjet Ekskavator 1. toke zak. prani uji ~1m.0 m3 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.112/a IV. kategoria IV.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir. prani uji ~ 2m kategoria 3.05 11 2350 2350 2350 2350 2350 2350 12 92 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 92 7 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 9 19 108 108 108 108 9 11 128 96 96 96 8 10 114 120 120 120 10 12 141 108 108 108 9 11 128 129 129 129 10 13 153 115 4029 .0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1. ne kanale gjeresi > 2 m. prani uji ~ 1m.06 0. 1. kategoria IV. kategoria IV.05 0.0 m³.05 0. me shk ne mjet Ekskavator 1.112/b me shk ne mjet Ekskavator 1.110/a deri 2 m.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1. ne kanale gjeresi 3. prani uji ~ 2m. 3. me shk ne mjet Ekskavator 1.110/b shk ne mjet Ekskavator 1. toke zak. 3.0 m³.04 0. Ekskavator 1.Nr. kategoria 3.0 m³.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim dheu me ekskavator zingjir 1.

02 0.0 m3 Shuma 4030 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.02 0. ne kanale gjeresi > 2 m. me shk ne 3.03 2500 2500 2500 2500 12 115 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 115 9 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 12 19 136 55 55 55 4 6 65 48 48 48 4 5 56 60 60 60 5 6 71 53 53 53 4 5 62 65 65 65 5 7 77 . me 3. me 3.114/b toke Ekskavator 2. toke 3. kategoria IV.02 0. toke zak.113/b zak.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2. prani uji ~1m. kategoria IV. ne kanale gjeresi deri 2 m. prani uji ~ 1m. ne kanale gjeresi deri 2 m.114/a shk ne toke Ekskavator 2. kategoria IV. me shk ne 3.0 m³.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. me shk ne toke Ekskavator 2. prani uji ~ 2m kategoria IV.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2. ne kanale gjeresi deri 2 m.0 m³.0 m³. ne kanale gjeresi > 2 m.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.0 m³. kategoria IV.0 m³.115/a shk ne toke Ekskavator 2.02 2500 0.113/a toke Ekskavator 2. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.

toke zak.0 m3 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. prani uji ~1m. prani uji ~ 2m kategoria IV. ne kanale gjeresi deri 2 m.Nr. prani uji ~ 1m. me shk ne 3. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu me ekskavator 2.0 m³.116/a mjet Ekskavator 2. ne kanale gjeresi > 2 m.118/a shk ne mjet Ekskavator 2.0 m³.02 0.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.117/b mjet Ekskavator 2.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2. me shk ne 3. ne kanale gjeresi > 2 m. me 3.0 m³.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2. me shk ne 3. prani uji ~ 2m. kategoria IV. kategoria IV.02 2500 0. me shk ne mjet Ekskavator 2.03 2500 2500 2500 2500 2500 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 58 58 58 5 6 68 63 63 63 5 6 74 55 55 55 4 6 65 70 70 70 6 7 83 63 63 63 5 6 74 75 4031 .03 0.0 m³. toke 3. kategoria IV. kategoria IV. ne kanale gjeresi deri 2 m. ne kanale gjeresi > 2 m. kategoria IV. me 3.117/a shk ne mjet Ekskavator 2.0 m³.03 0.115/b toke Ekskavator 2.03 0.0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.116/b zak. ne kanale gjeresi deri 2 m.0 m³.

08 0.120/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³. shkemb. kategoria IV.121/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.119/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. themele gjeresi ~2 m. ne kanale gjeresi > 2 m. shkemb. themele gjeresi >2 m.5 m3 Shuma 3. shkemb.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.09 0.5 m3 Shuma 3. shkemb. me shkarkim ne toke.Nr. ne themele gjeresi >2 m. me shkarkim ne toke.0 m3 Shuma 3. me shk ne 3.120/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³. prani uji ~ 2m. Ekskavator 0. prani uji ~1m.5 m3 Shuma 3.5 m³. themele gjeresi ~2 m. me shkarkim ne toke Ekskavator 0. prani uji ~1m. me shkarkim ne toke Ekskavator 0.0 m³.5 m³. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma Germim dheu me ekskavator 2.119/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. Ekskavator 0.5 m3 Shuma 3. 4032 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. ne themele gjeresi ~2 m. prani uji ~2m.5 m³.03 0.07 0.118/b mjet Ekskavator 2.08 11 2500 1950 1950 1950 1950 12 75 13 14 15 Shp pl 8% 16 17 75 6 Fitim Shuma TOTALI 10% 18 19 8 89 68 68 68 5 7 80 150 150 150 12 15 177 137 137 137 11 14 161 166 166 166 13 17 196 150 150 150 12 15 177 . shkemb. me shkarkim ne toke.

themele gjeresi >2 m.5 m3 Shuma Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. me shkarkim ne mjet Ekskavator 0.10 11 1950 1950 1950 1950 1950 1950 12 179 179 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 179 14 18 212 164 164 164 13 16 193 199 199 199 16 20 235 176 176 176 14 18 207 218 218 218 17 22 258 195 195 195 16 20 230 m3 4033 .5 m³. me shkarkim ne mjet Njesia 3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. me shkarkim ne mjet Ekskavator 0.5 m3 Shuma 3. shkemb.09 0.5 m³. ne themele gjeresi >2 m. themele gjeresi ~2 m. ne themele gjeresi ~2 m.08 0.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. prani uji ~1m.5 m³. prani uji ~2m.11 0. me shkarkim ne mjet Ekskavator 0.5 m³.124/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³. shkemb.121/b 2 Ekskavator 0. shkemb.122/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. me shkarkim ne toke Ekskavator 0. shkemb. prani uji ~2m.5 m3 Shuma 3. shkemb. prani uji ~1m.5 m³.10 0. me shkarkim ne mjet Ekskavator 0.123/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. EMERTIMI Analize 1 3. shkemb. themele gjeresi >2 m.5 m3 Shuma 3.09 0.5 m3 Shuma 3.123/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. themele gjeresi ~2 m.5 m3 Shuma 3.122/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.

ne themele gjeresi ~2 m. me shkarkim ne toke.Nr. shkemb.125/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1. Ekskavator 1.0 m³.0 m3 Shuma 3. shkemb.0 m³.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. shkemb. EMERTIMI Analize 1 3.0 m³.04 0. me shkarkim ne toke Ekskavator 1. Ekskavator 1. me shkarkim ne toke. prani uji ~2m.125/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.03 0. ne themele gjeresi >2 m.124/b 2 Ekskavator 0. me shkarkim ne mjet Ekskavator 0.04 0. me shkarkim ne toke Ekskavator 1.5 m3 Shuma Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0. prani uji ~1m. themele gjeresi >2 m.5 m3 Shuma 3.0 m3 Shuma 3. themele gjeresi >2 m.126/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.04 2350 2350 2350 2350 .0 m3 Shuma 4034 Njesia 3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.126/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1. themele gjeresi ~2 m.12 0.0 m3 Shuma 3. shkemb. shkemb.11 11 1950 1950 12 238 238 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 238 19 24 281 215 215 215 17 21 253 87 87 87 7 9 103 80 80 80 6 8 94 96 96 96 8 10 114 87 87 87 7 9 103 m3 op m3 op m3 op m3 op 0.5 m³. prani uji ~1m.0 m³.

0 m³.127/a 2 Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.127/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³.06 0.0 m3 Shuma 3. me shkarkim ne toke. themele gjeresi ~2 m.0 m³. shkemb.128/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1. themele gjeresi ~2 m.128/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1. themele gjeresi >2 m.0 m3 Shuma 3.0 m3 Shuma 3.06 0. shkemb.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.0 m3 Shuma Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.129/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.04 2350 0.0 m³.129/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1. ne themele gjeresi ~2 m. prani uji ~2m. prani uji ~2m. themele gjeresi >2 m. EMERTIMI Analize 1 3. Ekskavator 1. shkemb. shkemb. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1.0 m³.06 2350 2350 2350 2350 2350 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 103 103 103 8 10 122 94 94 94 8 9 111 129 129 129 10 13 153 118 118 118 9 12 139 143 143 143 11 14 169 129 129 129 10 13 153 4035 . me shkarkim ne toke Ekskavator 1. shkemb.0 m³. ne themele gjeresi >2 m.04 0. shkemb. prani uji ~1m.0 m3 Shuma 3.0 m3 Shuma 3. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1.05 0. prani uji ~1m.Nr.

themele gjeresi >2 m. prani uji ~2m. prani uji ~2m. shkemb. me shkarkim ne toke. prani uji ~1m.130/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m3 Shuma 3.0 m3 Shuma 3. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1.0 m3 Shuma 3.0 m3 Shuma 4036 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. EMERTIMI Analize 1 3.02 2350 2500 2500 2500 2500 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 155 155 155 12 16 183 141 141 141 11 14 166 55 55 55 4 6 65 50 50 50 4 5 59 60 60 60 5 6 71 55 55 55 4 6 65 .132/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2. shkemb.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.0 m³. ne themele gjeresi >2 m. themele gjeresi ~2 m. me shkarkim ne toke Ekskavator 2.02 0.0 m³.0 m3 Shuma 3.130/a 2 Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³. ne themele gjeresi ~2 m.131/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.131/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.02 0. me shkarkim ne toke.0 m³. me shkarkim ne toke Ekskavator 2.02 0.Nr. Ekskavator 2.06 0. themele gjeresi ~2 m. me shkarkim ne mjet Ekskavator 1. shkemb. shkemb.0 m3 Shuma 3. Ekskavator 2.0 m³. prani uji ~1m. themele gjeresi >2 m.07 2350 0. shkemb. shkemb.0 m³.132/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.

04 0.04 0.133/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m3 Shuma 3.133/a 2 Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m3 Shuma 3. shkemb.0 m³.0 m3 Shuma 3. me shkarkim ne toke Ekskavator 2. shkemb.135/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2. themele gjeresi ~2 m. themele gjeresi >2 m. ne themele gjeresi ~2 m. Ekskavator 2.134/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m3 Shuma Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. themele gjeresi ~2 m. prani uji ~1m. ne themele gjeresi >2 m. shkemb.0 m3 Shuma 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.02 0. prani uji ~2m. prani uji ~2m. shkemb. shkemb. shkemb.04 0.135/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³.0 m³.0 m3 Shuma 3. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2.0 m³.03 2500 0. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2. prani uji ~1m.0 m³.04 2500 2500 2500 2500 2500 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 65 65 65 5 7 77 60 60 60 5 6 71 98 98 98 8 10 115 88 88 88 7 9 103 108 108 108 9 11 127 98 98 98 8 10 115 4037 . themele gjeresi >2 m. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2.0 m³. me shkarkim ne toke.Nr.134/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2. EMERTIMI Analize 1 3. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2.

0 m³.25 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. me shkarkim 3.03 2500 1730 1730 1730 3500 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 118 118 118 9 12 139 108 108 108 9 11 127 398 398 398 32 40 470 242 242 242 19 24 286 173 173 173 14 17 204 95 95 95 8 9 112 .0 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0. prani uji ~2m. L=100m dhe 3.25 m³. shkemb. toke zak.137 ne toke Ekskavator 0. ne themele. themele gjeresi ~2 m.5m3 Shuma 4038 Njesia 3 m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. toke zak.138 me shkarkim ne toke Ekskavator 0. ne themele gjeresi. toke zak. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2.139 toke Ekskavator 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.5m3 Skreper me V= 6~6. EMERTIMI Analize 1 3.136/a 2 Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2. kat III.04 0.40 m3 Shuma Germim e trasport dheu kat Ire me skreper.40m³.35~0.136/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.35 ~ 0.10 0. me shkarkim ne 3.Nr. shkemb. kategoria III. ne themele.158/a V=6~6. themele gjeresi >2 m.14 0.15 m3 Shuma Germim dheu me ekskavator goma 0.23 0.15 m³.05 2500 0. kategoria III.0 m³. 3. me shkarkim ne mjet Ekskavator 2. prani uji ~2m.0 m3 Shuma 3.

ekskavator 1 m3 Ekskavator 1m3 m2 op 0.03 3500 Shuma Germim e trasport dheu kat IIte me skreper.159/a V=6~6. L=500m dhe 3.161 germim. L=100m dhe 3.5m3 m3 op 0.Nr. ekskavator 0.01 1950 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 389 389 389 31 39 458 109 109 109 9 11 128 410 410 410 33 41 483 137 137 137 11 14 161 448 448 448 36 45 529 19 19 19 2 2 22 16 16 16 1 2 18 4039 . L=500m dhe 3.158/e V=6~6.5m3 Skreper me V= 6~6.160/e V=6~6.5m3 Skreper me V= 6~6.5m3 m3 op 0.161/1 germim.5m3 m3 op 0.160/a V=6~6.5m3 Skreper me V= 6~6.12 3500 Shuma Germim e trasport dheu kat III-te me skreper.159/e V=6~6.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. L=500m dhe 3.5m3 Skreper me V= 6~6.5m3 Skreper me V= 6~6.11 3500 Shuma Germim e trasport dheu kat IIte me skreper.5m3 m3 op 0. L=100m dhe 3.01 2350 Shuma Rrafshim skarpate ne 3.13 3500 Shuma Rrafshim skarpate ne 3.5m3 Shuma m2 op 0. EMERTIMI Analize 1 2 Germim e trasport dheu kat Ire me skreper.5m3 Njesia 3 m3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.04 3500 Shuma Germim e trasport dheu kat III-te me skreper.5 m3 Ekskavator 0.

179 mesatare Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% 13 Shp pl 8% 17 12 Shuma Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me 3.22 0.180 forte Sp + p Sigurime shoqerore 16.161/2 germim.178 bute Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 0.01 Shuma Ndertim kasonete ne toke te 3.7% Shuma 4040 m2 op leke 5.167 16 12 12 2450 1000 120 54 22 2 0.01 2.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.1 587 115 0.66 421 115 0.167 Shuma Ndertim kasonete ne toke te 3.ekskavator 0.03 5 174 0.167 Shuma Ndertim kasonete ne toke 3.7% Buldozer S-80/100 KF Rul (cilinder) me dhembe Pompe moto-5KF Tuba celiku 12 Shuma 77 96 1 1 SHTRESASH .87 PUNIME 115 0.25m3 Ekskavator 0.01 1730 m3 op leke op op op kg 0.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Rrafshim skarpate ne 3.7% m2 op leke 3.76 317 15 TOTALI 10% 18 1 6.164 dhembe Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 m2 op leke 14 Fitim 1 0.167 19 14 85 7 8 100 317 53 370 370 30 37 437 421 70 491 491 39 49 580 587 98 684 684 55 68 808 5.25m3 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 m2 op o.02 0.

7% Grejder Rere natyrore 8 497 Shuma 3.9 Shuma 3.7% Grejder Rere natyrore 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.167 1500 110 7 42 1500 1500 637 51 64 751 113 113 151 12 15 178 870 174 174 224 18 22 265 235 235 297 24 30 350 37.167 m2 op leke op m3 0.5 23 4 0.p 870 37.182/a Shtrese rere natyrore t=10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 46.13 0.020 1500 30 0.42 2 1.182/b Shtrese rere natyrore t=15cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.13 23 870 30 24 m2 op leke op m3 19 30 0.167 10 11 12 13 14 m2 op leke op m3 174 0.181 shkemb i bute Sp + p Sigurime shoqerore 16.11 500 55 4041 .020 0.5 0.Nr.2 174 0.119 21 Fitim 23 23 20 m2 op leke op m3 16 Shp pl 8% 17 13 2 0.183/a Shtrese zhavor lumi t=10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Grejder Rere natyrore 6 o.025 0.015 Shuma 3.075 13 174 0.2 14 79.7% Eksploziv Fitil Kapsolla Njesia 3 m2 op leke kg ml cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 3.7% Grejder Zhavor lumi 9 0. EMERTIMI Analize 1 2 Ndertim kasonete ne toke 3.182/c Shtrese rere natyrore t=20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 17 15 Shuma 426 71 15 Shuma 3.27 174 0.8 140 21 3 0.167 TOTALI 10% 18 17 3 0.7 426 115 0.

183/c Shtrese zhavor lumi t=20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.15 26 174 0.23 40 14 Fitim 33 6 47 m2 op leke op m3 13 34 39 m2 op leke op m3 12 30 Shp pl 8% 16 17 111 9 Shuma 26 4 0.7% Grejder Zhavor lumi 6 o.025 Shuma Shtrese zhavor lumi t=10cm.028 0.7% Grejder Zhavor lumi 8 0. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op m3 0.184/b Shtrese zhavor lumi t=40cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 m2 op leke op m3 0.19 33 174 0.7% 10 0.Nr.167 TOTALI 10% 18 11 34 38 0.030 0.13 23 500 40 7 55 m2 op leke 19 131 38 0.22 0.167 500 41 0.p 23 4 45 500 .7% Grejder Zhavor lumi 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 26 Shuma 3. 3.35 174 0.17 Shuma 3.183/b Shtrese zhavor lumi t=15cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 1500 1500 85 85 149 12 15 176 110 110 186 15 19 220 175 175 263 21 26 310 235 235 335 27 33 395 41 500 47 8 1500 45 0.7% Grejder Zhavor lumi 9 30 Shuma 3.193/a me cilindrim Sp + p Sigurime shoqerore 16.27 47 15 55 0.47 174 0.184/a Shtrese zhavor lumi t=30cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 4042 11 1500 174 0.023 Shuma 3.

me makineri Warinks 13 Shuma 33 6 47 m2 op 12 23 30 53 39 Shuma Prishje shtrese çakelli t = 10 3.167 m2 op m2 op Shuma Cilindrim shtrese zhavori 3.03 0.Nr.01 750 500 m2 4043 .02 2350 Shuma 3.01 2350 0.197/1 cm.197 cm.028 750 1500 23 41 0. 3.22 0.p 0. EMERTIMI Analize 1 2 Rul me vibrim Grejder Zhavor lumi Njesia 3 op op m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op m3 9 10 0.19 33 174 0. me makineri Warinks 8 0.193/c me cilindrim Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Rul me vibrim Grejder Zhavor lumi 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 26 Shuma Shtrese zhavor lumi t=20cm.11 Shuma Shtrese zhavor lumi t=30cm.193/b me cilindrim Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0.35 64 0.198 Cilindrim kasonete me rul Rul me vibrim 500 15 Shp pl 8% 17 55 55 0.198 t=10cm. 3.167 0.23 40 14 60 Shuma Prishje shtrese çakelli t = 15 3.03 0. me rul 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 134 11 13 158 110 110 209 17 21 246 175 175 285 23 29 337 31 31 31 2 3 36 42 42 42 3 4 50 11 11 11 1 1 12 23 38 500 40 7 0.7% Rul me vibrim Grejder Zhavor lumi 6 o.025 750 1500 174 0.020 11 750 1500 m2 op leke op op m3 0.

Nr.203 makadam t=15cm Rul me vibrim m2 op 0.201 t=10cm.04 750 Shuma Cilindrim shtrese çakelli 3.03 750 12 14 14 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 14 1 1 16 14 1 1 16 15 15 1 2 18 14 14 14 1 1 17 16 16 16 1 2 19 29 29 29 2 3 34 29 29 29 2 3 34 14 14 15 22 .199/1 t=15cm.04 750 Shuma Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per 3. per asfaltim Rul me vibrim 4044 m2 op 0.02 750 Shuma Cilindrim shtrese çakelli 3.204 t=5cm. EMERTIMI Analize 1 2 Rul me vibrim Njesia 3 op op 4 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o. me rul Rul me vibrim m2 op 0.02 750 Shuma Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam 3.199 t=10cm. me rul Rul me vibrim m2 op 0.201/1 t=15cm.202 t=10cm Rul me vibrim m2 op 0.02 11 750 Shuma Cilindrim shtrese zhavori 3. me rul Rul me vibrim m2 op 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0. me rul Rul me vibrim m2 op 0.02 750 Shuma Cilindrim shtrese çakelli 3.02 750 Shuma Cilindrim shtrese zhavori 3.

02 0.11 Shuma Shtrese zhavori lumi t=20cm.04 750 Shuma Shtrese zhavori lumi t=10cm. perhapur e ngjeshur me 3.04 7 174 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 Shuma Cilindrim shtrese çakelli 3.205 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.204/1 t>5cm.167 19 2 7 1 0.17 174 0.053 9 15 TOTALI 10% 18 30 17 47 8 m2 op leke op op m3 14 31 31 0.025 0.167 Shuma 1500 750 26 31 2 3 36 500 55 55 108 9 11 127 85 85 144 12 14 170 110 110 176 14 18 207 34 17 0.205/2 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 11 55 500 4045 .020 0.205/1 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 1500 750 38 17 0.Nr.023 0.7% Grejder Rul me vibrim Zhavor lumi 12 22 Shp pl 8% 16 17 22 2 Shuma 500 51 9 2 0. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7% Grejder Rul me vibrim Zhavor lumi 1500 750 5 m2 op leke op op m3 13 Fitim 5 1 0. per asfaltim Rul me vibrim m2 op 0.026 5 174 0. perhapur e ngjeshur me 3. perhapur e ngjeshur me 3.02 Shuma Shtrese zhavori lumi t=15cm.167 0.7% Grejder Rul me vibrim Zhavor lumi m2 op leke op op m3 0.

7% Grejder Rul me vibrim Autobot Çakell makinerie 8 12 Shuma Shtrese çakelli t=10cm.020 0.7% Grejder Rul me vibrim Zhavor lumi Njesia 3 m2 op leke op op m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.207 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 0.7% Grejder Rul me vibrim Çakell makinerie 6 o.1 174 0.02 0.02 Shuma Shtrese çakelli t=8cm.12 174 0.167 15 Shp pl 8% 17 6.35 Shuma Shtrese çakelli t=10cm.3 1.206 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.048 8 16 Fitim 41 17 0. makadam.04 0. perhapur e ngjeshur me 3. perhapur e ngjeshur me 3.p 600 48 8 1 0.207 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.036 6 174 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese zhavori lumi t=30cm.167 1500 750 TOTALI 10% 18 19 175 175 246 20 25 290 60 60 115 9 12 136 72 72 129 10 13 152 78 78 166 13 17 196 30 18 600 8 1 1500 750 30 18 0.028 0.167 Shuma 4046 9 10 11 m2 op leke op op m3 1500 750 0. perhapur e 3.7% Grejder Rul me vibrim Çakell makinerie 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0. perhapur e ngjeshur me 3.208 ngjeshur me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.020 0.167 500 48 0.045 8 14 59 9 m2 op leke op op op m3 13 Shuma 10 2 7 m2 op leke op op m3 12 0.02 1500 750 1000 30 30 18 0.Nr.06 10 5 174 0.020 0.12 10 78 650 .02 0.

209 ngjeshur me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 1500 750 32 32 0.24 0.167 Shuma 9 10 11 m2 op leke op op m3 1500 750 0. perhapur e 3.072 13 16 Fitim 30 180 0. perhapur e 3.p 360 218 13 2 0.211 ngjeshur me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.210 ngjeshur me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.12 Shuma Shtrese çakelli t=10/15cm.1 43 m2 op leke op op m3 12 0.020 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm.Nr.24 0.4 4.7% Grejder Rul me vibrim Çakell mbeturine kave Njesia 3 m2 op leke op op m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.022 0.023 0.167 360 214 0.167 15 Shp pl 8% 17 36.14 24 5 174 0.21 37 174 0.18 174 0.025 0. perhapur e 3.28 49 14 210 57 m2 op leke op op m3 13 Shuma 24.167 1500 750 TOTALI 10% 18 19 43 43 282 23 28 332 65 65 321 26 32 379 86 86 361 29 36 426 117 117 196 16 20 231 34 180 360 49 8 1500 750 38 180 0.18 15 65 650 4047 .5 6.24 174 0.1 0.7% Grejder Rul me vibrim Çakell mbeturine kave 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.7% Grejder Rul me vibrim Çakell makinerie 8 28 Shuma Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm.24 Shuma Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm.212 ngjeshur me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. makadam. perhapur e 3.7% Grejder Rul me vibrim Çakell mbeturine kave 6 o.

020 0.212/b Shtrese stabilizant t=10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0.167 1500 750 1000 16 TOTALI 10% 18 19 78 78 144 12 14 170 156 156 242 19 24 285 240 240 344 28 34 406 324 324 448 36 45 529 23 30 18 1200 17 3 1500 750 1000 30 34 20 0.7% Grejder Rul me vibrim Autobot Stabilizant 6 o.02 0.212/d Shtrese stabilizant t=20cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.015 0.167 1200 71 0. EMERTIMI Analize 1 2 3.7% Grejder Rul me vibrim Autobot Stabilizant 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.065 Shuma 3.167 m2 op leke op op op m3 Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri 4048 10 11 m2 op leke op op op m3 1500 750 1000 0.212/a Shtrese stabilizanti t=5cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 0.13 0.7% Grejder Rul me vibrim Autobot Stabilizant 8 10 Shuma 3.212/c Shtrese stabilizant t=15cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 174 0.02 174 0.Nr.075 13 174 0.05 9 174 0.7% Grejder Rul me vibrim Autobot Stabilizant Njesia 3 m2 op leke op op op m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.119 21 15 Fitim 19 23 15 0.05 0.03 1500 750 1000 38 38 25 0.04 0.27 24 m2 13 56 20 m2 op leke op op op m3 12 Shuma 9 1 15 Shuma An 9 0.1 17 14 Shp pl 8% 17 13 2 1200 84 21 3 0.02 Shuma 3.p 100 1200 .05 0.013 0.025 0.

3 110 80 3 0 0.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Rul thike Çakell 25 ~ 65 mm Granil Bitum leng 7 8 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 m2 o.03 0.5 600 650 90 61 15 855 4049 .5 159 40 93 7.03 15 Fitim 114 114 0.5 l/m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 m2 op leke op op op op op m3 m3 kg 13 3000 115 1000 0 19 115 9.5 136 80 80 135 10.5 3 0 PUNIME A S F A LT I M I 174 0.449 78 16 0.p 0.0224 9.1 13.7% Emulsion bituminoz Makineri per sperkatje Shuma : Asfaltim me penetrim 8cm.p 1000 80 40 50 50 78.p 12 Shuma 1 0 1.01 0.05 0.167 TOTALI 10% 18 50 50 0.04 1500 1750 1250 750 1250 14 49 35 14 53 0.5 9.102 0. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Eskavator Njesia 3 o.p leke o.0 0.p leke lit o. 3.0 1 0.Nr.05 0.p op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.7% Emulsion bituminoz Makineri per sperkatje Shuma : An Sperkatje me emulsion bituminoz 0.03 0.213 me 2 shtresa.04 115 0.167 Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 13.02 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.038 0.167 14 Shp pl 8% 17 5 0 5 m2 o.01 1 5 115 0.p leke lit o.2 11.3 Shuma : An 6 o.

5cm.3 80 0.167 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1437 115 144 1696 61 7 630 184 2 885 1088 87 109 1284 46 13 630 184 2 875 1076 86 108 1270 8 35 25 9 53 0.8 3.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Rul thike Çakell 25 ~ 65 mm Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 91 Shuma Asfaltim me penetrim 8cm.366 64 174 0.167 Shuma 4050 8 9 10 11 13 14 3.3 80 0.857 1500 1750 1250 750 1250 174 0.03 1500 1750 1250 750 1250 14 35 25 14 36 0.215 me 2 shtresa.01 0.02 0.38 66 15 248 3 1182 Shuma 64 11 74 m2 op leke op op op op op m3 m3 kg kg kg 12 164 0.02 0.857 77 124 .6 3.1 80 0.0194 650 7 90 2.6 3.04 Shuma Asfaltim me penetrim 6.0112 650 7 90 2.214 me 1 shtrese.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Rul thike Çakell 25 ~ 65 mm Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri 6 o. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.01 0.857 0. 3. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.p 129 66 11 0. EMERTIMI Analize 1 2 Bitum kristal (briket) Dru zjarri Njesia 3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op op op op m3 m3 kg kg kg 0.0765 600 0.Nr.02 0.02 0.102 600 0. 3.02 0.

00 0.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Rul thike Çakell 25 ~ 65 mm Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri Njesia 3 m2 op leke op op op op op m3 m3 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.9 1500 1750 1250 750 TOTALI 10% 18 19 46 7 450 128 2 632 788 63 79 930 20 342 104 1 467 575 46 57 678 14 19 14 14 0.01 0. 3.218 shtresa granil 5~15mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.p 61 17 3 0.8 90 1.216 me 1 shtrese.031 650 3.3 80 0.1 17 15 Shp pl 8% 17 8 25 18 9 36 95 47 m2 op leke op op op 12 Shuma 52 9 61 Shuma Perpunim siperfaqsor me 1 3.02 0.217 shtresa granil Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri 6 o.01 0.7 0. EMERTIMI Analize 1 2 Asfaltim me penetrim 6.5 Shuma Perpunim siperfaqsor me 2 3.6 0.857 174 0.Nr.01 0.01 0.0765 0.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.32 3.167 8 9 10 11 0.23 40 174 0.0102 5 1.01 0. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 52 174 0.01 1500 1750 1250 5 11 8 4051 .01 0.01 0.03 1500 1750 1250 750 1250 m2 op leke op op op op m3 kg kg kg 13 0.5cm.167 16 Fitim 40.167 14 600 650 90 80 3.01 0.0 6.

167 1500 1750 1250 750 TOTALI 10% 18 19 8 180 53 1 241 289 23 29 341 7 99 29 0.Nr.3cm.167 4052 9 10 0.220 guri kave.4 3.36 80 0.08 14 174 0.35 135 167 13 17 197 304 45 349 408 33 41 481 22.00 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.17 3.066 4600 304 .32 17 22.01 11 750 14 0.01 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3.7 1.09 3. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.167 16 Fitim 2 5 4 5 15 0.0113 650 1.066 0.01 1.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.66 80 0.220/1 kave.087 15 15 Shp pl 8% 17 5 0.012 650 2 90 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder 8 20 Shuma Shtrese binderi me granil 3.4 750 1500 3500 6 2 28 0. 3cm.4 4600 90 11 15 3 0.857 Shuma Perpunim siperfaqsor me 1 3.01 0.1 90 0.857 17 26 m2 op leke op op op ton 13 Shuma 14 2 16 m2 op leke op op ton kg 12 28 0.129 22 174 0.00 0.p 750 1500 9 2 22.00 0.5 22.219 shtresa granil ~ 5mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Autobitumatriçe Kaldaje bitumi 10000 liter Parangrohes 3000 liter Rul me kompresor Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri 6 o.32 174 0.4 0.00 0.00 0. EMERTIMI Analize 1 2 Rul me kompresor Granil Bitum leng Bitum kristal (briket) Dru zjarri Njesia 3 op m3 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op op op m3 kg kg kg 0.

01 0.4cm.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum 6 o.76 174 0.151 26 174 0.01 750 7.Nr.00 0.167 750 1500 29. EMERTIMI Analize 1 2 Bitum Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op ton kg 0.5 4600 90 12.0 17 750 1500 3500 7 2 32 29. 5cm.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.222 guri kave. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 m2 op leke op op op ton kg 17 0. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.11 0.01 0.5 Shp pl 8% 17 17 3 1.088 0.9 0.167 15 16 TOTALI 10% 18 19 45 349 424 34 42 501 405 45 450 522 42 52 616 405 45 450 539 43 54 636 506 45 551 635 51 63 749 10.4 13 4600 90 19 3 0.7 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3.222/1 kave.7% Rul me kompresor 9 22.098 17 174 0.5 37.109 19 14 90 Fitim 29 5 34 m2 op leke op 13 0.221/1 kave.221 guri kave.4 0.167 12 36 0.5cm.02 0.9 4600 90 40 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 7 18 Shuma Shtrese binderi me granil 3.4 30.00 0.5 0.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 174 0.5 4053 .4 1. 4cm.5 29.01 0.00 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.166 29 11 29.9 2.9 20 m2 op leke op op ton kg 10 Shuma 26 4.5 1.088 0.76 Shuma Shtrese binderi me granil 3.p 17 750 1500 11 2 37.

7cm.11 0.6cm.132 0.142 25 8 2 39 0.4 13 14 0.154 0.5 52.01 2.01 0.222/3 kave.001 0.9 0.5 4600 90 44 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 506 45 551 655 52 65 772 607 45 652 770 62 77 908 708 45 753 885 71 88 1044 810 45 855 1000 80 100 1180 ANALIZA TEKNIKE TE REJA Shtrese binderi me granil gur 3.167 4600 90 48 23 4 3.8 59.167 0.01 0.131 23 174 0.Nr.222/2 kave.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 0.001 0.01 0.01 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3.64 m2 op leke op op op ton kg 0.4 4600 90 53 25 4 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.8 0.52 29 17 750 1500 3500 10 2 46 59.5 57 4600 90 .7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 17 24 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3.4 37.001 0.01 3.0 37.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.00 0.08 0.9 17 27 m2 op leke op op op ton kg 750 1500 3500 44.5 35. EMERTIMI Analize 1 2 Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum Njesia 3 op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 2.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum m2 op leke op op op ton kg 0.2 8 9 17 22 Shuma o.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 21 3 750 1500 3500 9 2 42 52.8cm.167 Shuma 4054 174 0.222/4 kave.12 21 174 0.176 0.01 11 1500 3500 12 1.5 44.

96 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.02 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.5 15.92 174 750 1500 3500 67. 2cm.164 29 174 0.01 0.3 4600 90 65 0.167 9 17 31 m2 op leke op op op ton kg 0.02 0.10cm.5 74.6 0.5 4600 90 61 17 750 1500 3500 911 45 956 1115 89 112 1316 1012 45 1057 1230 98 123 1452 294 45 339 382 31 38 451 11 2 53 74.153 27 5 174 0.093 16 11 67.001 0.001 0.198 0.5 8 6395 90 11 4055 .4 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.066 13 Fitim 16 3 19 m2 op 12 Shp pl 8% 17 29 5 4.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum Njesia 3 m2 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese binderi me granil gur 3.Nr.6 15.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 33 m2 op leke op op ton kg 10 0.8 1.8 0.222/6 kave.222/5 kave. me 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 6 o.me mak.01 Shuma Shtrese binderi me granil gur 3. me 3.223/1 makineri Sp + p 8 Shuma 27 4 3.001 0.167 14 15 16 TOTALI 10% 18 19 11 2 49 0.167 174 0.8 0. 2cm.046 0.223 krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.9cm.22 0.p 17 750 1500 6.

001 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 6 o. me 3.7% Rul me kompresor 3 leke op Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 11 5 0.001 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.5cm.5 0.5 23.92 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.01 0.5 0.001 0.167 14 27 6395 90 11 0.01 0.167 m2 op leke op op ton kg 0. me 3.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe 8 13 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.01 1500 3500 1.5 23.8 1.38 174 0.069 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2 0.38 0.5 17 750 1500 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 6395 90 294 45 339 395 32 40 466 441 45 486 546 44 55 645 441 45 486 558 45 56 658 9 2 23.147 26 13 Shp pl 8% 17 14 2 17 m2 op leke op op 12 Shuma 22 4 1.225 krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.069 0.5 0.p 17 750 1500 3500 5 2 25 23. 3.6 0. me 3.046 0.128 22 174 0.001 750 1500 9.082 14 11 15. 3cm.5 6395 90 .01 0.5 31 26 4 0.Nr.01 750 4.6 26 m2 op leke op op op ton kg 10 0.5 21 15.167 0. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Sigurime shoqerore 16.224 krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 4056 9 17 174 0. 3cm.224/1 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 1.

5 14 6395 90 15 518 45 563 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 632 51 63 745 750 1500 3500 518 45 563 645 52 64 761 588 45 633 710 57 71 838 588 45 633 719 58 72 849 6 2 28 27. 3.Nr.5 36 6395 90 4057 .091 16 174 0.3 0.5 17 33 m2 op leke op op op ton kg 10 Shuma 16 3 18 m2 op leke op op ton kg 9 27.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 7 1.5 6395 90 36 28 5 1.5cm.02 0.162 28 174 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.84 19.01 0. 4cm. 4cm.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.081 0. EMERTIMI Analize 1 2 Asfaltobeton Bitum Njesia 3 ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op op ton kg 0.5 31.84 174 0.081 0.62 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.01 0.095 17 11 27.3 6395 90 13 16.167 13 0.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.5 1. me 3.8 0.62 30 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.225/1 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.092 0.3 31.001 0.3 0.226/1 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. me 3.001 0.167 Shuma 17 17 0.p 750 1500 11 2 31.092 0.001 0. me 3.5 2.01 1.226 krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 27.5 0.167 12 11 0.3 17 750 1500 3500 6 2 28 31.

7 54.76 174 0.01 0.115 0.001 0.5 46.161 0.01 0.22 27.9 6395 90 44 23 4 0.2 17 750 1500 3500 8 2 39 54. 5cm.138 0.226/2 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. me 3.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 m2 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.3 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.01 3.5 48.167 Shuma 4058 8 9 17 22 m2 op leke op op op ton kg 0.226/3 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.1 0. 6cm.121 21 174 0.5 31.9 0.5 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 0.167 750 1500 3500 7 1.167 12 39.p 750 1500 3500 8 2 35 46.134 23 11 39. me 3.001 0.Nr.01 0.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.3 6395 90 .108 19 5 174 0.1 17 25 m2 op leke op op op ton kg 10 Shuma 19 3 2.226/4 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.001 0. 7cm.5 6395 90 40 735 45 780 881 70 88 1040 883 45 928 1043 83 104 1231 1030 45 1075 1205 96 120 1422 21 4 2. me 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.

me krah Sp + p 8 Shuma 25.167 174 0.5 70.6 32 m2 op leke op op op ton kg 10 0.001 0.6 4.207 0.226/6 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 9 17 30 m2 op leke op op op ton kg 0. 3cm.001 0.01 Shuma Shtrese binderi me zall 3.Nr.4 174 750 1500 3500 62.4 4. 10cm.p 17 750 1500 3500 11 2 49 74.5 61 6395 90 22 4059 .129 13 Fitim 30 5 35 m2 op 12 Shp pl 8% 17 28 5 4.226/5 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.5 53 17 750 1500 3500 10 2 46 70.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.01 0.6 6395 90 57 0.8 0. me 3.8 74. me 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 m2 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.001 0.167 TOTALI 10% 18 14 15 16 19 6395 90 1177 45 1222 1367 109 137 1613 1324 45 1369 1528 122 153 1803 1407 45 1452 1623 130 162 1915 9 2 42 0.4 0.227 lavatrice.01 0.68 Shuma Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.22 0. me 3. 9cm.226/7 makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave.184 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0. 8cm.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.01 0.173 30 11 62.14 0.3 3.147 26 5 174 0.16 28 174 0.

087 15 174 0.9 0.5 40 4400 90 .088 0.9 4400 90 12.32 0.5 4400 90 36 26.4cm.001 0.5 29.76 174 0.01 1.4 1.01 0.066 0.228/1 lavatrice.228 lavatrice.4 0.088 0.4 0. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum Njesia 3 leke op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 22 5 0.3 4.32 Shuma Shtrese binderi me zall 3.0 17 3 0.001 0.01 Shuma Shtrese binderi me zall 3.001 0.151 26 11 22.9 0.4 18 m2 op leke op op ton kg 10 0.76 20 17 750 1500 3500 7 2 32 29.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.066 0.p 750 1500 11 2 29.001 Shuma Shtrese binderi me zall 3.227/1 lavatrice.167 17 14 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 9 2 0.3cm.167 13 22.4 17 30.01 0.Nr.9 29.167 Shuma 4060 9 17 26 m2 op leke op op op ton kg 0.7 m2 op leke op op op ton kg 12 Shp pl 8% 17 15 3 1.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 8 Shuma 4 1.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 6 o.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.5 4400 90 11 290 45 335 395 32 39 466 750 1500 3500 290 45 335 411 33 41 485 387 45 432 505 40 50 596 387 45 432 522 42 52 616 6 2 28 22.01 0.01 0.098 17 750 1500 22.167 174 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0. 4cm.

001 Shuma Shtrese binderi me zall 3.167 174 0.109 19 174 0.229 lavatrice.5 38.02 0.2 0.3 1.11 0.167 750 1500 37.p 17 750 1500 3500 8.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese 8 Shuma 29 5 2.01 0.131 23 13 Fitim 21 3 24 m2 op leke op op op 12 Shp pl 8% 17 19 3 2.2 Shuma Shtrese binderi me zall 3.11 0.01 Shuma Shtrese binderi me zall 3.6cm. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 750 1500 3500 9 2 42 4061 .me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 9 17 34 m2 op leke op op op ton kg 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese binderi me zall 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.5 44.4 4400 90 44 0.01 0.4 0.229/2 lavatrice. 5cm.167 14 0.5cm.229/3 lavatrice.9 48 4400 90 23 4 0.4 2.229/1 lavatrice.4 22 m2 op leke op op op ton kg 10 0.166 29 5 174 0.7cm.64 174 0.5 44.001 0.Nr.5 37.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Binder Bitum Njesia 3 m2 op leke op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.9 0.001 0.01 0.001 0.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.12 21 11 37.5 4400 90 15 16 TOTALI 10% 18 19 11 2 13 17 750 1500 3500 484 45 529 613 49 61 723 484 45 529 633 51 63 746 581 45 626 743 59 74 877 8 2 35 37.132 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 6 o.

01 0.8 17 31 m2 op leke op op op ton kg 10 Shuma 25 4 29 m2 op leke op op op ton kg 9 52.8 74.02 0.5 4400 90 57 27 4 3.22 0.154 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 Shuma Shtrese binderi me zall 3.176 0.8 0.8 0.02 4.10cm.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.3 4400 90 61 29 5 0.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 6 o.96 174 0.198 0.5 14 4400 90 15 678 45 723 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 854 68 85 1008 750 1500 3500 774 45 819 965 77 96 1138 871 45 916 1076 86 108 1269 968 45 1013 1186 95 119 1400 10 2 46 59. EMERTIMI Analize 1 2 Binder Bitum Njesia 3 ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op op ton kg 0.153 27 174 0.3 0.001 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.164 29 11 59.01 0.9cm.001 0.167 Shuma 4062 17 17 0.52 Shuma Shtrese binderi me zall 3.me mak.4 52.001 0.8cm.167 12 53 0.229/4 lavatrice.229/5 lavatrice.5 67.5 65 4400 90 .p 750 1500 3500 11 2 49 67.229/6 lavatrice.167 13 0.142 25 174 0.4 3.08 27 Shuma Shtrese binderi me zall 3.4 33 17 750 1500 3500 11 2 53 74.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Binder Bitum 7 3.

92 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.046 0. 3cm.6 13 m2 op leke op op ton kg 10 0.5 15.001 0.7% 8 Shuma 16 3 0. 3cm.92 0.001 0.069 0.231 lavatrice.066 11 174 0.38 174 0. 2cm. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 0.01 0.p 17 750 1500 9 2 23.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum Njesia 3 m2 op leke op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese asfaltobetoni me zall 3.0 15.082 14 13 Fitim 22 4 26 m2 op leke 12 Shp pl 8% 17 11 2 0.Nr.01 0.128 22 11 15.5 0.230 lavatrice.093 16 5 174 0.046 0.167 750 3500 15.6 5200 90 27 0. 2cm.5 11 5200 90 14 2 4063 . me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 21.6 1.167 9 17 19 m2 op leke op op op ton kg 0.01 0.5 23.167 14 15 16 TOTALI 10% 18 19 6.167 174 0.001 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.8 3.5 5200 90 10 17 750 1500 3500 239 45 284 329 26 33 388 239 45 284 340 27 34 401 359 45 404 464 37 46 547 4. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.230/1 lavatrice.231/1 lavatrice.5 1.5 0.

091 16 174 0.081 0.4cm.001 0.5 27.001 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.62 0.232/1 lavatrice.5 0.8 1. 3. EMERTIMI Analize 1 2 Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m2 op leke op op ton kg 0.5 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 8 17 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.3 0.01 0.001 0.5 5200 90 36 28 5 0.5cm.167 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 5 2 25 0.62 174 0.233 lavatrice.me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.84 33 17 750 1500 11 2 31.081 0. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.5cm.5 27.Nr.01 23.5 0.5 27.232 lavatrice. me krah Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.092 0.069 0.147 26 174 0.001 1.02 0.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltobeton Bitum 6 o.5 13 5200 90 .7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 1.167 12 23.5 5200 90 11 16 3 1.5 30 m2 op leke op op op ton kg MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.38 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.p 750 1500 3500 6 2 28 27.3 31. 3.167 Shuma 4064 9 17 1.01 0.5 5200 90 31 17 750 1500 359 45 404 475 38 48 561 421 45 466 535 43 53 631 421 45 466 548 44 55 646 478 45 523 600 48 60 708 9.162 28 11 750 1500 3500 Shuma 26 4 17 18 m2 op leke op op ton kg 10 0.

01 0.5 39.5 2.092 0.p 17 750 1500 3500 8 2 35 46.3 17 22 750 1500 3500 6.9 0.5 39.Nr.121 21 11 31.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.167 9 17 19 m2 op leke op op op ton kg m2 op leke op op op ton kg 10 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.5 44 5200 90 m2 4065 .233/2 lavatrice.3 174 0. me makineri 8 Shuma 16.1 5200 90 40 21 4 0.233/3 lavatrice.3 0.01 2. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.115 0.01 0. 6cm.167 13 14 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 750 1500 3500 6 2 28 0.8 1. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 5200 90 36 478 45 523 609 49 61 719 598 45 643 744 60 74 878 718 45 763 878 70 88 1036 19 3 2.84 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.9 46.1 0.233/4 lavatrice.138 0.001 0.001 0.167 12 31.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.76 25 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.5 31. 7cm. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese asfaltobetoni me zall 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 m2 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0. 5cm.4cm.233/1 lavatrice.01 0.108 19 174 0.095 17 5 174 0.me mak Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 1.01 0.001 0.

14 174 0.Nr.207 0.68 0.01 0. 8cm.16 28 11 54.6 4.5 45.233/5 lavatrice.22 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 6 o.001 0. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.233/7 lavatrice.184 0.01 0.5 62.5 38.147 26 174 0.001 0.7% 8 Shuma 23 4 3.01 0.233/6 lavatrice.161 0.5 14 5200 90 48 17 750 1500 3500 15 16 TOTALI 10% 18 19 837 45 882 1012 81 101 1195 957 45 1002 1147 92 115 1353 1076 45 1121 1281 102 128 1512 9 2 42 62.5 57 5200 90 .5 54.6 0.01 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. 10cm.5 70.p 30 5 17 750 1500 3500 9.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.7 5200 90 53 0.4 0.173 30 750 1500 3500 13 Fitim 28 5 32 m2 op leke 12 Shp pl 8% 17 26 4 3.7 30 m2 op leke op op op ton kg 10 0. 9cm.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me zall 3.134 23 5 174 0.167 4066 9 17 27 m2 op leke op op op ton kg 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 70.167 0.3 1.167 174 0.8 1.167 8.001 0.

5 0.28 0.8 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 13 14 15 16 0.01 Shuma Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave.01 0.65 150 50 47 33 4067 . 3.22 0.84 19.001 0.224/1a 3cm.234 C 7/10 me 20% gur Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 31.8 1.001 0.8 1879 174 0.5 23.069 0.082 14 174 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton me ngjyre Bitum 7 4.4 Shuma Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave.01 Shuma 12 11 2 49 Shuma 14 2 1.5 5200 90 1144 45 1189 1360 109 136 1605 673 45 718 789 63 79 931 897 45 942 1028 82 103 1213 61 17 750 1500 3500 0.8 17 m2 op leke op op op ton kg MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.167 74. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.p 1879 314 0.5 2.5 9751 90 31 16. EMERTIMI Analize 1 2 Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton Bitum Njesia 3 op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 8 9 17 35 m2 op leke op op op ton kg 0.28 36 9751 90 PUNIME BETONI E BETONARMEJE Struktura monolite b/betoni 3.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton me ngjyre Bitum 6 o.092 0.167 10 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie m3 op leke op op 10.226/1a 4cm.095 17 11 750 1500 3500 74. 3.38 0.001 0.01 174 0.3 750 1500 3500 6 2 28 17 31.31 0.167 19 5 2 25 23.01 0.01 0. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.

8 1879 174 0.5 N Zhavor lumi Gur kave Kallepe Njesia 3 kg m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m3 op leke op op kg m3 m3 m3 m2 10.31 0.29 2.29 2.37 2.80 500 724 357 Shuma 1879 314 2193 m3 op leke op op 13 184 0.236 C 7/10 me 25% gur Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 1435 450 210 1035 3130 Shp pl 8% 17 47 33 79 0.9 174 0.8 650 1250 1099 357 1427 423 475 319 1035 3679 5951 476 595 7022 1349 425 278 1035 3087 5359 429 536 6324 1879 314 150 50 47 33 173 0.9 79 2193 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12 183 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.85 0.31 0.235 C 12/15 me 20% gur Sp + p Sigurime shoqerore 16.65 Shuma Struktura monolite b/betoni 3. EMERTIMI Analize 1 2 Çimento 32.p 79 1879 314 0.65 10.Nr.167 4068 9 10 11 10.5 N Zhavor lumi Gur kave Kallepe 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2193 Shuma Struktura monolite b/betoni 3.31 0.9 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.5 N Granil I lare Rere e lare Gur kave Kallepe 6 o.167 150 50 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 5402 432 540 6375 7.8 1879 14 7.65 150 50 47 33 7.8 500 750 357 .8 1879 174 0.237 C 12/15 me 25% gur Sp + p Sigurime shoqerore 16.38 0.9 Shuma Struktura monolite b/betoni 3.65 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie 8 0.

39 0.37 2.Nr.167 9 10 11 13 2262 174 0.8 650 1250 750 357 Shuma 2262 378 2640 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 13 172 0.8 500 357 104 2262 378 0.91 Shuma Struktura monolite betoni C 3.4 Shuma Struktura monolite betoni C 3.61 0.5 N Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 8 0.9 79 2640 m3 op leke op op kg m3 m2 12 188 1.36 5.5 N Zhavor lumi Kallepe 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2193 Shuma Struktura monolite betoni C 3.36 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.8 500 357 1466 565 1928 3959 6703 536 670 7909 1794 565 1928 4287 7031 562 703 8296 2262 378 150 50 59 46 230 1.91 150 50 59 46 229 0.13 5.39 0.4 7.81 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32. EMERTIMI Analize 1 2 Çimento 32.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.8 650 1250 357 1786 527 450 1928 4069 .4 174 0.238 6/10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Zhavor lumi Kallepe 6 o.39 0.239 7/10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.13 5.167 15 1342 397 450 278 1035 3501 Shp pl 8% 17 59 46 104 0.p 7.91 13 2262 14 7.167 150 50 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 5773 462 577 6812 7.240 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Granil I lare Rere e lare Gur kave Kallepe Njesia 3 kg m3 m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m3 op leke op op kg m3 m2 13 2262 174 0.

242 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.91 12.48 5.8 2227 14 Shp pl 8% 16 17 7434 595 104 2640 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12 104 248.8 650 1250 357 1934 501 613 1928 4975 7719 618 772 9108 1786 527 600 1928 4841 7584 607 758 8949 2137 514 575 1928 5154 7932 635 793 9360 TOTALI 10% 18 743 19 8772 59 46 150 50 59 46 229 0.Nr.39 0.241 betoni C 12/15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 Shuma Struktura monolite betoni C 3.46 5.81 0.8 650 1250 357 .64 150 50 98 82 274 0.167 15 4691 7.p 7.243 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.65 1.49 5.4 174 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.4 2599 180 7.5 N Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.39 0.167 2262 378 Shuma Struktura te holla monolite 3.5 N Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe m3 op leke op op kg m3 m3 m2 13 2262 Shuma 4070 9 10 11 150 50 2640 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 13 13 2262 174 0.91 Shuma Struktura monolite betoni C 3.77 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.0 0.167 Fitim Shuma 2262 378 0. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 2640 174 0.79 0.8 650 1250 357 104 2227 372 0.5 N Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 7 o.

244 20/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p 180 9.65 1.243/1 betoni C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.65 1.4 12.75 0.4 7.5 N Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe Njesia 3 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 12.47 5.167 9 10 11 150 50 174 0.46 5.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Struktura te holla monolite 3.5 R Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.8 650 1250 357 2262 488 588 1928 5265 8043 643 804 9491 150 50 2754 514 575 1928 5771 8549 684 855 10088 2895 494 575 1928 5892 8671 694 867 10231 98 82 9.64 12.244/1 betoni C 20/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 650 1250 357 2227 372 150 50 98 82 308 0.4 650 1250 357 2227 4071 .7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.8 2227 Shp pl 8% 17 13 180 2599 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12 Shuma 2227 372 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.245 25/30 Sp + p 8 2599 Shuma Struktura te holla monolite 3.8 2227 174 0.167 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12.8 TOTALI 10% 18 2227 372 2599 m3 op Fitim 14 293 0.65 1.4 174 19 98 82 180 0.64 Shuma Struktura monolite betoni C 3.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 32.167 15 16 290 0.5 R Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 6 o.76 0.64 Shuma Struktura monolite betoni C 3.8 2227 5 174 0.46 5.79 0.

7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.Nr.167 4072 9 10 11 150 50 174 0.65 1.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie 8 2599 Shuma Struktura monolite betoni me 3.64 Shuma Struktura monolite betoni me 3.73 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.43 5.65 1.167 TOTALI 10% 18 2245 375 0.167 150 50 15 16 19 378 0.64 Shuma Struktura te holla monolite 3.245/1 betoni C 25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 2245 Shuma 2227 372 2599 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12 180 0.78 0.65 1.246 çakell C 20/25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.74 0.5 R Çakell guri i fraksionuar Rere e lare Kallepe 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.247 çakell C 25/30 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 R Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe 6 372 o.p 180 2245 375 0.5 174 0.5 R Zall i lare lavatrice Rere e lare Kallepe Njesia 3 leke op op kg m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 2227 5 0.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.4 650 1250 450 .4 9. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.167 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12.65 1.8 2227 174 0.64 150 50 98 82 9.4 650 1250 357 3553 481 538 1928 6500 9278 742 928 10948 3610 475 538 4275 8897 11675 934 1168 13777 2933 507 550 4275 8265 11064 885 1106 13055 98 82 98 82 150 50 9.4 650 1250 450 98 82 312 0.5 12.44 9.9 2245 Fitim 14 180 2619 m3 op leke op op Shp pl 8% 17 13 384 0.43 9.64 12.

167 16 Shp pl 8% 17 679 113 1.18 1.72 0.9 679 174 0.5 R Çakell guri i fraksionuar Rere e lare Kallepe 6 o.2 2000 360 1 174 0.7% Autovinc 5 ton Soleton b/a parapergatitur 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2619 Shuma Struktura monolite betoni me 3.5 Shuma 2245 375 792 m3 op leke op m3 12 180 2619 Shuma 3.5 Shuma 3.36 0.5 R Çakell guri i fraksionuar Rere e lare Kallepe Njesia 3 kg m3 m3 m2 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m3 op leke op op kg m3 m3 m2 12.65 1.248 çakell C 30/37 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Betonjere 500 liter Vibrator thellesie Çimento 42.42 9.3 0.36 246 2000 3250 720 1170 1890 4073 .249 F V soletone b/a C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.4 9.8 ton 9 458 0.167 2000 TOTALI 10% 18 15 3760 481 525 4275 9041 19 11840 947 1184 13971 4305 468 500 4275 9548 12347 988 1235 14570 8745 8745 12137 971 1214 14322 9180 9180 9612 769 961 11342 2136 171 214 2520 2600 8745 60.21 211 Fitim 98 82 1 174 0.9 2245 174 0.35 61 14 9.p 360 9180 211 35 0. EMERTIMI Analize 1 2 Çimento 42.7% Autovinc 5 ton Pilota b/a parapergatitur 8 0.4 650 1250 450 2600 0.250 F V pilota b/a C 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.64 Shuma 3.167 Shuma 10 11 m3 op leke op m3 150 50 3.7% Autovinc 5 ton Batipal 1.167 9.9 10.251 Ngulja e pilota b/a me batipal Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 650 1250 450 180 71 m op leke op op 13 400 0.74 0.

7% Autovinc 5 ton Motosaldatrice 300 A Element b/a parapergatitur Elektroda Llamarine 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 213 Shuma Ngulja e pilota b/a me traktor 3.7% Autovinc 5 ton Lugje b/a parabolik Llaç çimento 1:2 8 0.43 2.05 183 174 0.8 ton Buldozer S .11 2000 220 1 0. L=5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.36 0.8 ton Buldozer S .5 285 1.12 7000 2450 2170 294 2464 2677 214 268 3159 19 2520 294 2814 3027 242 303 3572 11564 428 144 12136 20679 1654 2068 24402 4186 5 4190 4555 364 455 5374 183 31 7000 2450 2192 366 2000 500 4860 1125 1 11564 1.31 0.Nr.256 parabolik tip 150.167 cope op leke op cope m3 4074 14 TOTALI 10% 18 12 0.255 parabolik tip 100.p 220 4186 7800 .05 183 5 174 0. 3.71 124 15 Shp pl 8% 17 183 31 5985 124 21 0.12 Shuma F V lugje e pila b/a te 3.7% Ekskavator batipal 1.80/100 6 o.167 m op leke op op 1.7% Ekskavator batipal 1.0006 144 cope 13 Shuma 10 2559 Shuma F V lugje b/a C 37/45 3.252 ekskavator batipal Sp + p Sigurime shoqerore 16.254 parapergatitura Sp + p Sigurime shoqerore 16.253 batipal Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 16 Fitim 11 2. EMERTIMI Analize 1 2 Ngulja e pilota b/a me 3.5 96 174 0.80/100 Njesia 3 m op leke op op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1.6 2192 174 0. L=5m 9 213 Shuma F V lugje b/a C 37/45.167 m3 op leke op op m3 kg kg 12.25 0.

7% Autovinc 5 ton Lugje b/a parabolik Llaç çimento 1:2 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.14 198 5 174 0.25 2000 2500 1 8745 8745 4075 . Hd~2m 9 231 Shuma F V lugje b/a C 37/45.7% Autovinc 5 ton Lugje b/a parabolik Llaç çimento 1:2 Njesia 3 op leke op cope m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1. per 3.167 cope op leke op ml m3 1.18 2000 2000 174 0.167 TOTALI 10% 18 14 480 0.7% Autovinc 5 ton Soletone b/a C 16/20. L=5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.259 parabolik tip 600. Hd ~ 2m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2000 16 4832 7800 4832 5 4837 5428 434 543 6406 6042 6 6049 6837 547 684 8068 8489 6 8496 9677 774 968 11418 10725 8 10733 11914 953 1191 14058 6042 7800 8489 7800 720 395 66 0.264 hekurudhe. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.001 7800 3.52 264 174 0.27 395 Shp pl 8% 17 360 0.0008 461 cope op leke op ml m3 13 Shuma 264 44 309 cope op leke op ml m3 12 360 0.p 720 644 108 1.258 parabolik tip 450.0006 Shuma F V lugje b/a C 37/45 3.36 2000 720 1 10725 0.36 2. L=5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 644 174 0.27 395 Fitim 480 1 2.Nr.167 10 11 0.7% Autovinc 5 ton Lugje b/a parabolik Llaç çimento 1:2 6 198 33 o.7% Autovinc 5 ton Lugje b/a parabolik Llaç çimento 1:2 8 1 Shuma F V lugje b/a C 37/45.167 19 720 1 461 m3 op leke op m3 15 395 66 0.257 parabolik tip 280. 3. L=5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.24 Shuma F V soletone b/a C 16/20.0008 174 0. 3.

per 3.271 h/udha C 20/25HD~10m Sp + p Sigurime shoqerore 16. per 3.167 4076 11 12 2500 1. Hd 3 ~ 4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.54 15.4 766 m3 op leke op m3 5.7% Autovinc 5 ton Trare b/a "T" per ura C 20/25 Lende druri Ø 9 1 13253 Shuma F V tombino kendrejte b/a C 3.44 2000 2880 m3 op leke op m3 2000 2.7% Autovinc 5 ton Soletone b/a C 20/25.3 2662 15 8745 Fitim 2960 1 3107 m3 op leke 14 Shp pl 8% 16 17 11997 960 Shuma 1027 171 414 m3 op leke op m3 m3 13 2880 1198 Shuma F V trare "T"per ura rrugore 3.7% Autovinc 5 ton Soletone b/a C 20/25.265 hekurudhe.266 hekurudhe.9 1027 174 0.167 13253 13253 2662 445 2. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 751 174 0. 3.Hd3~4m m3 op leke op m3 4.7% Autovinc 5 ton Tombina kendrejte b/a C16/20 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 893 Shuma F V soletone b/a c 20/25.p 3219 538 4560 .0083 15000 174 0.167 766 128 Shuma F V soletone b/a c 20/25.268 16/20 Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.272 C 20/25.04 355 174 0. Hd 5 ~ 6m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 8812 2960 2000 1080 2000 17026 1362 1703 20091 8812 8812 12970 1038 1297 15305 11353 11353 12847 1028 1285 15160 15419 125 15543 23210 1857 2321 27388 4560 1 15419 0. HD15~20m Sp + p Sigurime shoqerore 16.Hd5~6m 7 o.48 Shuma F V trare "T"per ura rruge.28 18.5 3219 19 14156 1080 1 11353 174 0.167 TOTALI 10% 18 1200 355 59 0.7% 10 1.

0083 15000 Shuma F V trare "T" C 25/30 per ura rruge me HD15~20m dhe 3.0083 15000 174 0. EMERTIMI Analize 1 2 Autovinc 5 ton Trare b/a "T" per ura C 20/25 Lende druri Ø Njesia 3 op m3 m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 m3 op leke op m3 m3 18.273 hekurudhe me HD ~15m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Autovinc 5 ton Trare b/a "T" per ura C 25/30 Lende druri Ø 8 3757 Shuma F V trare "T" C 25/30 per ura 3.275 h/udhe.5 3219 174 0. HD >15m.274 rrugore me HD >20m Sp + p Sigurime shoqerore 16.276 me vinç tip "Urebeli" 9 2.52 Shuma F V trare "T" C 25/30 per ura 3.5 3219 15 Shuma 3219 538 3757 m3 op leke op m3 m3 12 5040 5040 3757 5040 3219 538 2.5 3219 16 Shp pl 8% 17 5040 1 16258 0.pa solete Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 Fitim 3219 538 2.Nr.167 5040 2000 TOTALI 10% 18 19 15419 125 15543 24340 1947 2434 28721 16258 125 16382 25179 2014 2518 29711 15469 125 15594 24391 1951 2439 28781 13253 125 13377 22174 1774 2217 26165 5040 1 15469 0.52 18.7% Autovinc 5 ton Trare b/a "T" per ura C25/30 Lende druri Ø 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1 15419 0.p 5040 m3 4077 .52 2000 5040 1 13253 0. HD >20m.0083 15000 18.167 10 2. vendosur 3.0083 15000 3757 Shuma F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore.52 11 2000 m3 op leke op m3 m3 13 14 2000 174 0.7% Autovinc 5 ton Trare b/a "T" per ura C 25/30 Lende druri Ø 6 o.

167 4078 500 315 1. Ø >12mm 315 1.7% Vinç kulle 0.6 42 7308 174 0.63 500 315 1.167 113 7308 1220 8528 ton op leke op ton 93000 315 0.Nr.01 6 Shuma F V hekur betoni i 3.5 ~ 1 ton Hekur betoni Ç-5. Ø > 12mm Sp + p Sigurime shoqerore 16. HD >15m.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 2.01 90000 90900 .5 ~ 1 ton Hekur betoni i zak Ø6~10mm Tel bari ton op leke op ton kg 61 10614 174 10614 0. EMERTIMI Analize 1 2 Vinç tip "Urebeli" Trare b/a "T" per ura C 25/30 Njesia 3 op m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.167 1773 0.287 zakonshem Ø 6 ~ 10mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.277 me vinç tip "Urebeli" Vinc tip "Urebeli" Trare b/a "T" per ura C 25/30 12 6250 m3 op m3 2.63 Shuma F V hekur betoni periodik. Ç3.50 2500 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15469 15469 21719 1738 2172 25629 13253 13253 19503 1560 1950 23013 93930 678 94608 107310 8585 10731 126625 92920 294 93214 102057 8165 10206 120428 6250 1 13253 6250 Shuma 15 Shuma PUNIME HEKUR BETONI F V hekur betoni i 3. vendosur 3.50 11 2500 13 14 1 15469 6250 Shuma F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore.63 12387 ton op leke op ton kg 42 7308 174 0.01 2.7% Vinç kulle 0.289 5.7% Vinç kulle 0.288 zakonshem Ø > 12mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 ~ 1 ton Hekur betoni i zak Ø > 12mm Tel bari 500 92000 113 315 7308 1220 0.

EMERTIMI Analize 1 2 Tel bari Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 ton op leke t/km op op op ton kg 271 47154 8 9 10 11 13 2.290 3 ~ 5mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.32 0.024 150 0.2 30 80 60 250 Fitim TOTALI 10% 18 19 8003 10004 118044 116150 1695 117845 174643 13971 17464 206079 156081 156081 164151 13132 16415 193698 7 9 107 1184 439 140 1.56 6786 14 113 315 55029 ton op leke t/km ton 12 Shuma 174 47154 0.034 140 0.167 69 12 0.7% Transport m2 op leke t*km 0.3607 0.6 0.167 6 113 1763 6786 1133 5 30 150 1 7919 Shuma 115000 156081 150 PUNIME SKELE DHE KALLEPI 3.76 3.5 57.60 0.8 7.167 0.01 15 0.7% Transport hekur betoni Prerje e drejtim Kthimi Vinç cjap 3 ton Hekur betoni Ø 3 ~ 5mm Tel bari 6 o.304 Skele sherbimi druri Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 81 0.294 F V detaje metalike ne b/a Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 15 0.303 Skele metalike deri 10m Sp + p Sigurime shoqerore 16.p 174 0.334 8.2 4079 .7% Transport Detaje metalike te pergatiture 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 8528 Shuma F V hekur betoni ne b/arme Ø 3.002 0.Nr.001 1.67 10 91 58 10 0.7% Transport Element skele Morseteri e tirante Panele metalike ( 300 here ) Mirembajtje 20 % Shuma : m2 op leke t*km kg kg m2 leke 3.2 0.6 69 115 0.5 115 0.01 15 39 15 16 294 91194 100037 Shp pl 8% 17 6 14.167 7875 Shuma 3.2 4.

p 592 0.004 15000 0.005 15000 0.1 539.005 15000 0.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde Shuma : m2 op leke t*km m3 m3 kg 4080 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 67 Kallep themele e mure me 3. EMERTIMI Analize 1 2 Gozhde Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Shuma : Njesia 3 kg m3 m3 m2 op leke t*km m3 m3 kg Kallep per pila e ballna me 3. trare dhe 3.307 vogla Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 90 0.5 .03 3.5 15 1018 81 102 1201 60 28 20 108 515 41 51 607 75 42 20 56 193 823 66 82 971 75 14 13 102 671 54 67 791 0.14 90 569 174 19 14 615 322 951 487 81 0.03 15 174 0.5 15 629 0.2 0.15 90 0.03 2.001 14000 0.167 Fitim 539 90 0.2 16 Shp pl 8% 17 0.041 15000 0.308 trotuare urash Sp + p op 2 348 174 0.5 0.5 0.167 0.305 derrasa te veçuara Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 100 3.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde + ganxha Shuma : Kallep per soleta.003 14000 0.306 derrasa te veçuara Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 487.6 93 174 0.4 TOTALI 10% 18 0.002 14000 0.167 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0.Nr.4 15 Shuma 348 58 406 m2 op o.5 0.023 14000 0.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde + ganxha Hekur per lidhje Shuma : m2 op leke t*km m3 m3 kg kg Kallep per soleta ne ura te 3.

3.Nr.0143 14000 0.167 Fitim 470 78 0.03 1.167 0.5 15 548 0.002 14000 0.15 93 2. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.5 1 22.97 168.0005 0.38 90 0.309 veçuara.p 169 28 0.5 0.310 veçuara.9 0.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde + ganxha Hekur per lidhje Shuma : Njesia 3 leke t*km m3 m3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 591.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde e rafka Energji elektrike Shuma : m2 op leke t*km m3 m3 kg kw 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0. per fuga Sp + p Sigurime shoqerore 16.92 14000 305 174 0.314 themele e pila Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 30 0.03 15 174 0.5 261 16 Shp pl 8% 17 0.38 90 0.8 15 Shuma 99 690 Kallep me derrasa te 3.78 TOTALI 10% 18 0.033 15000 0.01 15000 0.7% Kallep me panele 1/40 here Lende e sharruar ( binar ) Shuma : m2 op leke m2 m3 Panele derrase per mure.5 0. per ura hark Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 5 0.7 469.167 19 150 28 34 14 226 917 73 92 1082 150 28 34 14 226 775 62 77 914 23 7 30 335 27 33 395 495 200 18 24 737 935 75 94 1103 261 44 0.15 93 174 0.002 14000 0.9 4081 .20 90 2 12 197 0.7% Transport Lende e holle e sharruar Lende e sharruar ( binar ) Gozhde + ganxha Hekur per lidhje Shuma : o.01 15000 0.167 6 7 8 9 m2 op leke t*km m3 m3 kg kg Kallep me derrasa te 3.

7% Panele me ngaterresa Lende e sharruar ( binar ) Hekur Ø Derrase Gozhde Shuma : m2 op leke m2 m3 kg m3 kg 8 9 o.167 TOTALI 10% 18 19 810 72 36 918 950 76 95 1121 935 60 10 2 1007 1062 85 106 1253 950 14 1 965 1038 83 104 1224 950 14 11 30 9 1014 1075 86 107 1268 63 10 1 950 0.7% Panele me ngaterresa Lende e sharruar ( binar ) Gozhde Shuma : m2 op leke m2 m3 kg Kallep me panele druri per 3.054 15000 0.27 46.01 90 0.3 52.11 0.318 soleta te vogla Sp + p Sigurime shoqerore 16.36 62.15 26.2 Fitim 47 8 1 0.Nr.1 90 61 .319 soleta e trare Sp + p Sigurime shoqerore 16.002 15000 0.1 5 174 0.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0.04 30 174 0.167 73 174 0.8 90 3 12 0.12 92 0.2 935 92 94 90 55 174 0.167 1.001 14000 0.7% Transport Lende e sharruar ( binar ) Gozhde e rafka Energji elektrike Shuma : Njesia 3 m2 op leke t*km m3 kg kw PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.02 0.7% Panele me ngaterresa Hekur Ø Hekur profil Gozhde Shuma : 4082 op 52 9 1 950 0.65 0.2 0.64 16 Shp pl 8% 17 1.001 14000 0.98 15 Shuma 26 4 30 Kallep me panele druri per 3.167 6 7 m2 op leke m2 kg kg kg Kallep me panele druri per 3.315 trare Sp + p Sigurime shoqerore 16.317 pila e ballna e mure Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Panele derrase per soleta e 3.

7% Gur kave Rere natyrore Çimento 32.320 kanale me beton Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Kallep me panele per veshje 3.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 110 18 1 935 0. 3.7% Gur kave Rere natyrore Çimento 32.48 46 724 784 8 1888 9.7% Panele me ngaterresa Lende e sharruar ( binar ) Hekur Ø Derrase Gozhde Shuma : Njesia 3 m2 op leke m2 m3 kg m3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.167 1618 270 1.2 174 0.12 92 0.2 174 0.3 1618.2 174 0.3 1618.002 15000 0.321 llaç çimento M15 Sp + p Sigurime shoqerore 16.63 109.167 1618 270 1.7% Gur kave Rere natyrore Çimento 32.43 88 724 784 8 746 337 686 4083 .001 14000 0.62 174 0.322 llaç çimento M25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0. 3.1 90 128 935 14 11 30 9 999 1127 90 113 1330 746 376 359 1481 3369 270 337 3976 746 361 562 1668 3556 284 356 4196 NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT Mur guri mbajtes e themele.03 0.Nr.5 N 9.323 llaç çimento M50 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Shuma : m3 op leke m3 m3 kg Mur guri mbajtes e themele.5 N Shuma : m3 op leke m3 m3 kg Mur guri mbajtes e themele.167 6 7 8 9 o.3 1618.46 72 724 784 8 1888 m3 op leke m3 m3 kg 9.03 0. 3.167 1618 270 1.

4 TOTALI 10% 18 366 2210 369 1.326 gur te thate Sp + p Sigurime shoqerore 16.03 0.5 N Shuma : m3 op leke m3 m3 kg Mur mbajtes e themele me 3. M 50 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 2209.46 72 1100 850 8 1133 391 562 2086 4664 373 466 5504 1133 366 686 2185 4764 381 476 5621 1210 1210 2388 191 239 2818 731 719 251 77 1778 2916 233 292 3440 2579 12.55 1137 m3 19 4316 1009 169 1178 5.1 174 0.01 6.2 Fitim Shuma 724 116 93 140 . gure kave 1x1x1.167 2210 369 7 8 9 o.167 1100 850 8 2579 174 0.331 zinguar e gure kave 1x1x1 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 1009.03 0.332 zinguar.7% Gur kave mozaik Rere natyrore Çimento 32.5 N Shuma : m3 op leke m3 m3 kg Mur mbajtes e themele me 3.7 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma : Njesia 3 Mur mbajtes e themele me 3.7 2209.8 174 0.7% Gur kave mozaik Rere natyrore Çimento 32. M 25 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 1769 Shp pl 8% 16 17 3658 293 1.167 1100 974 163 1.Nr.8 174 0.43 88 5.7% Gur kave mozaik Shuma : m3 op leke m3 Gabiona me rrjete teli te 3.5 m 4084 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 1888 12.325 gur mozaik llaç çim.2 2.6 974.167 1.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg Gabiona me rrjete teli te 3.324 gur mozaik llaç çim.

gure kave 1x1x2 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 2.15 1.8 0.01 5.333 zinguar.45 4.25 0.7 1339.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 1.35 7.1 887.167 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 731 719 251 77 1778 2855 228 285 3369 731 603 209 63 1607 2642 211 264 3118 731 481 167 49 1429 2424 194 242 2860 731 1438 744 224 3138 4701 376 470 5547 853 142 1. gure kave 1x2x2 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 6 922 154 7 8 9 o.4 8 1.01 6.2 2.01 12.167 724 116 93 140 995 174 0.6 Shuma 1340 224 1.167 724 116 93 140 1036 174 0.9 852.7 0.2 5 174 0.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg Gabiona me rrjete teli te 3.Nr.4 174 0.25m Sp + p Sigurime shoqerore 16.334 zinguar. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 14 724 116 93 140 1076 Gabiona me rrjete teli te 3.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg Gabiona me rrjete teli te zing.3 922.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : Njesia 3 op leke m3 m2 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5.01 4.8 Shp pl 8% 17 887 148 1.335 gure kave 1x1x0.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg 5. 3.6 1564 724 116 93 140 4085 .

5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 6.7 1198 724 116 93 140 .5 0.45 1.167 724 116 93 140 1239 174 0.3 4.8 0.1 1061.337 gure kave 2x2x1.339 gure kave 1x3x0.01 7. 3.4 Shuma 1079 180 1259 Gabiona me rrjete teli te zing.25 3.167 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 731 963 419 126 2238 3497 280 350 4127 731 400 130 42 1304 2136 171 214 2521 731 841 353 112 2038 3276 262 328 3866 731 800 335 98 1964 3162 253 316 3732 1061 177 1. 3.9 1026.4 174 0.8 174 0.8 5.01 3.6 Shp pl 8% 17 713 119 1.9 3.167 724 116 93 140 724 116 93 140 833 174 0.4 0.338 gure kave 1x2x0.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : 4086 op 1027 171 1.1 713.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg Gabiona me rrjete teli te zing.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Gabiona me rrjete teli te zing. 3.9 Gabiona me rrjete teli te zing.Nr.167 6 7 8 9 o.01 8.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : Njesia 3 m3 op leke m3 m2 kg kg PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 m3 op leke m3 m2 kg kg 1.2 1078. 3.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.336 gure kave 1x1x0.6 0.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : m3 op leke m3 m2 kg kg 4.3 6.

7% Tub betoni Ø 200 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Çimento 32.22 Fitim 15 426 71 497 485 500 1250 9.167 TOTALI 10% 18 16 19 731 522 158 49 1460 2476 198 248 2921 731 731 1187 95 119 1401 497 40 50 586 677 54 68 798 134 22 1.35 3.03 0.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 m3 op leke m3 1.340 gure kave 1x2x1.01 845 853 4087 .77 133.7% Gur kave Shuma : Njesia 3 m3 op leke m3 m2 kg kg PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 870 5 174 0.355 shtrese zhavori Ø 300mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.53 266.5 N Shuma : m op leke m kg m3 kg 3.01 Tombino me tuba betoni.003 1.0 156 m op leke m Shp pl 8% 17 391 65 456 m3 op leke Shuma 870 145 1015 Mbushje me shkemb te 3.01 0.4 391 115 0.Nr.01 4.7 425. EMERTIMI Analize 1 2 Gabiona me rrjete teli te zing.167 174 0. 3.353 germuar me pare Sp + p Sigurime shoqerore 16.354 shtrese zhavori Ø 200mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 6 7 8 9 o.167 724 116 93 140 1.5m Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.352 Mbushje me gur kave Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Tub betoni Ø 300 mm op 490 15 4 12 520 266 44 1.167 724 174 0.98 115 0.3 1. 3.5 0.7% Shuma : Tombino me tuba betoni.7% Gur kave Rrjete gabian zingat Hekur Ø 6 Tel zingato Shuma : 3.5 1.7 0.

7% Tub betoni Ø 400 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.167 1250 500 1250 650 9.05 0.01 0.167 Fitim TOTALI 10% 18 19 25 11 40 929 1240 99 124 1463 1263 35 38 33 120 264 1752 2259 181 226 2666 1616 40 50 46 189 331 2271 2972 238 297 3506 600 100 1600 500 1250 650 9 661 701 m op leke m kg m3 m3 kg m2 16 Shp pl 8% 17 435 73 1.3 0. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.06 0. EMERTIMI Analize 1 2 Zhavorr natyror me makine Rere e lare Çimento 32.6 1800 500 1250 650 9 661 1818 45 75 65 273 397 .07 0.364 500.4 3.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 0.0 311 Tombino me tuba betoni Ø 3.45 600.6 174 0.5 N Kallep inventari Shuma : Tombino me tuba betoni Ø 3.3 0.07 21 0.5 4.4 14 500 1250 9.5 N Shuma : Njesia 3 kg m3 kg m op leke m kg m3 m3 kg m2 Tombino me tuba betoni Ø 3.09 0.009 4.1 30.01 0.4 765.3 15 Shuma 766 128 1.08 0.05 13. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.363 400.04 0.5 N Kallep inventari op 2.03 0.0 661 508 174 0.01 0.7% Tub betoni Ø 500 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.Nr.365 600.5 435 174 0.5 N Kallep inventari Shuma : m op leke m kg m3 m3 kg m2 4088 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7% Tub betoni Ø 600 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 1.

25 11 1914 Fitim 375 1.167 14 375 0.7% Autovinc 5 ton Tub betoni Ø 1000 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.7% Autovinc 5 ton Tub betoni Ø 1200 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.17 0.4 1665 174 0.Nr. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.25 0.5 N Kallep inventari op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5.005 0.005 0.005 0.366 800.19 0.0 1137 m op leke op m kg m3 m3 kg m2 12 Shp pl 8% 16 17 3566 285 Shuma 6050 500 1250 650 9 661 375 1914 320 0.8 7500 500 1250 650 9 661 7538 95 313 286 1179 1190 4089 .2 1426.167 974 163 7 8 9 o.5 N Kallep inventari Shuma : m op leke op m kg m3 m3 kg m2 Tombino me tuba betoni Ø 3.13 0.2 56 1.8 174 0.6 974.7% Autovinc 5 ton Tub betoni Ø 800 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.368 1200. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 2672 4100 500 1250 650 9 661 4121 65 138 130 504 661 5618 7130 570 713 8414 6080 75 213 195 792 925 8280 10320 826 1032 12178 TOTALI 10% 18 357 19 4208 1427 238 1500 375 1.4 5 6 893 174 0.11 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.3 88 1.367 1000.25 1500 13 8. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Kallep inventari Shuma : m op leke op m kg m3 m3 kg m2 Tombino me tuba betoni Ø 3.44 131 1.15 0.30 1500 450 1. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma : Njesia 3 Tombino me tuba betoni Ø 3.

377 me gure lumi Sp + p Sigurime shoqerore 16. mbushje 3.7% Autovinc 5 ton Tub betoni Ø 1500 mm Zhavorr natyror me makine Rere e lare Zall i lare Çimento 32.9 448.7% Gure kave Shuma : Njesia 3 m op leke op m kg m3 m3 kg m2 4 5 6 2234 15.6 174 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma : Tombino me tuba betoni Ø 3.5 N Kallep inventari Shuma : Ndertim drenazhi.5 115 0.1 471.03 724 550 m3 op leke m3 Ndertim drenazhi.1 471.7 650 209 9 2.167 472 79 1.9 2766.005 10500 0.376 me gure kave Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 115 0.03 490 550 3.41 1250 0.167 449 75 1.167 2767 462 7 8 9 o.5 115 0.369 1500. mbi shtrese betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Gure lumi Shuma : Ndertim drenazhi.378 me zhavor prodhuar mak Sp + p Sigurime shoqerore 16.23 500 0.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.mbushje 3.2 661 645 m3 op leke m3 4.43 1500 12 450 13 14 15 10600 Shp pl 8% 16 17 13283 1063 Fitim 10553 115 513 455 1881 1454 14970 18844 1508 1884 22236 746 746 1296 104 130 1529 505 505 1055 84 105 1245 550 550 1073 86 107 1267 Shuma TOTALI 10% 18 1328 19 15674 645 1.mbushje 3.379 me rere natyrale Sp + p op 4. mbushje 3.1 523 m3 op 3 115 345 500 .7% Zhavor Shuma : m3 op leke m3 4090 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 3229 Ndertim drenazhi.167 472 79 1.

28 174 0.005 0.391 vaditje. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.1 1.167 6 7 8 9 o.390 vaditje.7% Rere natyrale Shuma : Njesia 3 leke m3 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 345 5 0.Nr.1 0.392 vaditje.pa sprucat Sp + p op 0.32 F V tuba plastmasi per 3.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 m op leke t*km ml cope cope cope cope kg cope cope cope 1.5 0.1 0.28 Shuma 58 403 F V tuba plastmasi per 3.7% Transport Tub Ø 25 mm Tapa e xhunt Holadeze Sprucator komplet Rondele e gomina Tel Zn Ø 4 Mbajtese Ø 4 Varese Ø 3 Gremça Shuma : F V tuba plastmasi per 3.1 0.167 Shp pl 8% 17 38 6 0.55 0.7% Transport Tub Ø 32 mm Tapa e xhunt Holadeze Sprucator komplet Rondele e gomina Tel Zn Ø 4 Mbajtese Ø 4 Varese Ø 3 Gremça Shuma : m op leke t*km ml cope cope cope cope kg cope cope cope 0.14 0.1 30 20 300 450 20 140 147 50 12 38 4091 .24 426 470 38 47 555 30 2 12 270 1 20 74 28 0.22 38.002 0.55 0.06 0.6 0. Ø 25 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 0.002 0.06 0.6 0.22 38.02 174 0. Ø 32 mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 436 481 38 48 567 0.005 0.04 0.1 1. Ø42mm.167 30 45 850 30 15 16 19 1122 1122 1525 122 152 1799 25 2 12 270 1 14 74 28 0.5 0.04 0.02 174 25 20 300 450 20 140 147 50 12 0.22 TOTALI 10% 18 38 6 45 m op Fitim 0.

05 355 174 0.4 1. EMERTIMI Analize 1 An An An An Njesia 2 Sigurime shoqerore 16.7% Transport Matrapik Ekskavator Shuma : m3 op leke t*km op op Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli.0034 203 140.05 174 0.4 140.7% Transport Matrapik Ekskavator Shuma : m3 op leke t*km op op Prishje struktura prej betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 539.Nr.5 2.22 0.36 1.28 5 0.4 9.75 304.2 0.4 800 2500 539 90 0.p 6.0 1200 350 300 0.5 14 Shuma 0.5 0.7% Transport Rrjete teli e galvanizuar Kavo celiku Ankera Ø 24 mm Materiale te ndryshme 5 % Shuma : Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km 4092 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 38.167 50 70 90 320 0.0 1.36 3.40 15 6.1 9.7% Transport Tub Ø 42 mm Bryl me filete Ø 42 mm Tredegesh Ø 42 mm Ngjites tubi plastik Shuma : 3 leke t*km ml cope cope kg Prishje struktura prej guri Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 15 Shp pl 8% 17 174 29 0.167 6 7 8 9 0.05 1260 1575 666 175 3676 .05 4.1 1.005 0.167 TOTALI 10% 18 19 50 8 20 1 79 124 10 12 146 800 2500 160 125 285 628 50 63 742 1200 125 1325 1821 146 182 2148 4312 345 431 5088 305 51 15 140.11 0. nga renja e gureve Sp + p Sigurime shoqerore 16.002 30 10 11 12 13 1 174 174 0.167 16 Fitim 15 140.22 3501 629 ton MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 6 45 m2 op leke t*km m2 ml cope o.

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

An

An

An

An

An

2
Kamjon 20-30ton
Shuma :

Njesia
3
t*km

Transport element betoni
dhe b/a me auto deri 20 km
Kamjon 20-30ton
Shuma :

ton
t*km

Transport element betoni
dhe b/a me auto deri 30 km
Kamjon 20-30ton
Shuma :

ton
t*km

Transport element betoni
dhe b/a me auto deri 40 km
Kamjon 20-30ton
Shuma :

ton
t*km

Transport element betoni
dhe b/a me auto deri 50 km
Kamjon 20-30ton
Shuma :

ton
t*km

Ndertim puseta betoni H=2.53m, D=1m + kapak gize
cope
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Vibrator thellesie
op
Beton C 16/20
m3
Kapak gize
kg
Hekur periodik Ø 6-12 mm
kg
Kallep inventar
m2
Materiale te ndryshme 2 %

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6
1

1

1

1

1

8
1392

174
0.167

10

20

30

40

50

7
10

20

30

40

50

8

9
20 200.0
200.0

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

200

16

20

236

20 400.0
400.0

400

32

40

472

20 600.0
600.0

600

48

60

708

20 800.0
800.0

800

64

80

944

20 1000
1000

1000

80

100

1180

1392
232
345

19

17 5865
1

50

50
4
50
288
15
58834

6200
100
93
150
0.05

24800
5000
26784
2250
2942

4093

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

An

An

An

2
Shuma :

Njesia
3

Ndertim puseta betoni
H=3.5m, D=1.5m + kapak gize cope
Sp + p
op
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
Transport
t*km
Vibrator thellesie
op
Beton C 16/20
m3
Kapak gize
kg
Hekur periodik Ø 6-12 mm
kg
Kallep inventar
m2
Materiale te ndryshme 2 %
Shuma :
Ndertim puseta betoni H=45m, 3.5x2.5m + kapak gize
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator thellesie
Beton C 16/20
Kapak gize
Hekur periodik Ø 6-12 mm
Kallep inventar
Materiale te ndryshme 2 %
Shuma :
Ndertim puseta betoni H=45m, 4.5x2.5m + kapak gize
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Vibrator thellesie
Beton C 16/20
Kapak gize
Hekur periodik Ø 6-12 mm
Kallep inventar

4094

cope
op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m2

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

10.5
1827

5

6
1624

174
0.167

1827
305

7

430

9
5865

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

12
50

13

50

27.5
4785

174
0.167

7310

31000
5000
33480
5250
3737
78467

88024

115.5

19
81792

7042

8802 103868

83700
5000
90396
15000
9705
203801 229272 18342

22927 270541

17 19737
3

50

150
13.5
50
972
100
194096

174
0.167

6200
100
93
150
0.05

TOTALI
10%
18
6932

4785
799
1161

39.2
6820.8

15
61776

Fitim

115.5
5
50
360
35
74730

2132

14

Shp
pl
8%
16
17
69315 5545

Shuma

17 7310
2.31

5584

cope
op
leke
t*km
op
m3
kg
kg
m2

8

o.p

19737

150

6200
100
93
150
0.05

6821
1139
1462

17 24854
5

50

250
17
50
1224
150

6200 105400
100
5000
93 113832
150 22500

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

An

An

2
Materiale te ndryshme 2 %
Shuma :

3

ml
op
leke
t*km
ml
m3

F.V. Tuba metalik D=140mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%

ml

F.V. Tuba metalik D=219mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
a)Tub
b)Elektroda
c)Karbit
d)Oksigjen
Transport deri 10 km
a)Elektrosaldatrice
b)Gazogjen

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

7960

F V tub drenazhi Ø 150 mm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Transport
Tub drenazhi
Zhavor lumi
Shuma :

a)Tub
b)Elektroda
c)Karbit
d)Oksigjen
Transport deri 10 km
a)Elektrosaldatrice
b)Gazogjen
c)Autovinc
d)Vinc ekskavator
Shuma :
An

Njesia

0.9
156.6

174
0.167

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

24854

12

13
246732

0.95

250

15

174

61 0.167

Shp
pl
8%
17

15
16
12337
259069 292132 23371

Fitim
TOTALI
10%
18

230
500

14.3

29213 344716

230
75
305

502

40

50

592

1235

99

124

1458

61
10
5
0.3
0.005
0.005
3

17

98
285
200
135

490
86
1
0.68

51
0.10
0.10
0.22
0.10

71

90
70
2000
900

51

9
7
430
90

536

577

ml
o.p
leke
kg
m3
m3
l
T/Km
o.p
o.p

0.5

174

87 0.167

19

14.3
1
0.15

0.35

14
0.05

Shuma

157
26

183

o.p
leke
kg
m3
m3
l
T/Km
o.p
o.p
o.p
o.p

o.p

87
15
6
0.8
0.005
0.005
5

17

98
285
200
135

588
228
1
0.68

85
0.15
0.15

90
70

14
11

4095

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

An

2
c)Autovinc
d)Vinc ekskavator
Shuma :
Mbushje me cakell pas
mureve

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Çakell guroreje
Fadrome
Shuma :

An

Mbushje me zhavorr pas
mureve

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Zhavor lumi
Fadrome
Shuma :

An

Mbushje me argjile pas
mureve

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Argjile
Fadrome
Shuma :
An

Izolimi i ujrave ne fuga pas
betonimit
sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Water stop
Izolimi i ne fuge me Sik Rapid
Shuma :

4096

Njesia
3
o.p
o.p

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

102

m3
o.p
leke
m3
o.p

0.04

115

5 0.167

16

0.04

115

5 0.167

17

115

13

14

3650

174

360

146

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1563

125

156

1845

812

65

81

958

997

80

100

1177

326

26

33

385

1273

102

127

1502

389

389

4.6
0.8
17

306

1.08
3650

306

500

540

146

146

540

46
8
0.04

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

146

1.15

1

15

818

1.08

0.04

46 0.167

12
400
135

272

272

18

0.4

11
2000
900

559

0.04

54

ml
o.p
leke
ml
kg

10
0.20
0.15

Shuma

4.6
0.8

5.4

m3
o.p
leke
m3
o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

85

5.4

m3
o.p
leke
m3
o.p

o.p

3650

110

127

146

146

127

174
29
1
1

203

1050
20

1050
20

1070

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2

Njesia
3

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

o.p
10

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta
11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

URA DRURI DHE METALIKE
Ura druri. Ndertimi i
3.415 kembeve te urave
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Lende ndertimi Ø
Trashe pishe e sharuar C - II
Bolona
Ganxha
Gozhda
Bitum
Shuma :
Ura druri. Ndertimi i
3.415/1 strukturtes mbajtese
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Lende ndertimi Ø
Bolona
Ganxha
Gozhda
Bitum
Shuma :
Ura druri. Ndertimi i
strukturtes mbajtese per
3.415/2 skela
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Lende ndertimi Ø
Trashe pishe e sharuar C-III
Bolona
Ganxha
Gozhda
Shuma :

m3
op
leke
m3
m3
kg
kg
kg
kg

38.4
6681.6

174
0.167

6682
1116
0.9 15000
0.12 25000
4
160
6
120
3
90
8
90
7797

m3
op
leke
m3
kg
kg
kg
kg

15.8
2749.2

174
0.167

1.05 15000
3
120
4
120
2
90
8
90

15.8
2749.2

174
0.167

26647

2132

2665

31444

15750
360
480
180
720
17490

20698

1656

2070

24424

825
750
84
156
90
1905

5113

409

511

6034

2749
459

3208

m3
op
leke
m3
m3
kg
kg
kg

13500
3000
640
720
270
720
18850

2749
459
0.055 15000
0.03 25000
0.7
120
1.3
120
1
90
3208

4097

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Ura druri. Shtese me
3.415/3 derrasa, 5 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Derrase pishe e sharuar C-II
Gozhda
Shuma :
Ura druri. Shtese me
3.415/4 derrasa, 8 cm
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Derrase pishe e sharuar C-II
Gozhda
Shuma :
Ura druri. Parmake me lende
3.416 Ø
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Lende ndertimi Ø
Bolona
Gozhda
Bitum
Shuma :
Ura druri. Parmake me lende
3.416 te sharruar
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Trashe pishe e sharuar C-II
Bolona
Gozhda
Bitum
Shuma :

Njesia
3
m2
op
leke
m3
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

0.9
156.6

5

174
0.167

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

12

13

14

0.052 25000
1
90
183

m2
op
leke
m3
kg

0.9
156.6

174
0.167

0.084 25000
1
90

2.6
452.4

174
0.167

0.08 15000
0.2
120
0.3
90
1.35
90

2.6
452.4

174
0.167

TOTALI
10%
18

15

16

19

1300
90
1390

1573

126

157

1856

2100
90
2190

2373

190

237

2800

1200
24
27
122
1373

1900

152

190

2243

2000
24
27
122
2173

2700

216

270

3187

452
76

528

m
op
leke

Fitim

157
26

183

m
op
leke
m3
kg
kg
kg

Shp
pl
8%
17

157
26

452
76

m3
kg
kg
kg

0.08 25000
0.2
120
0.3
90
1.35
90
528

VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE

4098

11

Shuma

Nr.
EMERTIMI

Njesia

Analize
1

2
Mirembajte rruge per 1000
3.443 m2 te asfaltuara me asfalto
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Asfaltobeton
Inerte pluhur
Autobitumatrice
Rul me kompresor 10t
Asfaltobeton nga fabrike 5t/h
Bitum
Shuma :

Mirembajte rruge per 1000
m2 te asfaltuara me asfalto
444/445 beton, kat II~III-te
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Asfaltobeton
Inerte pluhur
Autobitumatrice
Rul me kompresor 10t
Asfaltobeton nga fabrike 5t/h
Bitum
Shuma :

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

3
4
1000m
2
op
12.1
leke 1391.5
ton
m3
op
op
ton
kg

5

115
0.167

6

7

8

9

17.60
16.96

115
0.167

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

0.01
0.34

1500
750

12

13

14

1.74
14

5254
90

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

1392
232
15
15

1624

1000m
2
op
6.05
leke 695.75
ton
m3
op
op
ton
kg

o.p

264
254
21
255
9142
1260
10402

12820

1026

1282

15128

4571
350
4921

6093

487

609

7189

1800 14040
14040

14040

1123

1404

16567

1800 27180
27180

27180

2174

2718

32072

518

276

696
116
9.50
5.28

15
15

143
79
0.01
0.17

1500
750

10.5
127.5
0.87
7

812

222

138

5254
50

PUNIME ME SONDA NE URA
Shpim me sonda "UKS"
3.455 1m, ~ 20m, toke ranore.
Sonde "UKS"
Shuma :

Ø

Shpim me sonda "UKS" Ø
3.456 1m, ~ 20m,toke zhavore.
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS" Ø
3.457 1m,~20m,toke shkembor

m
op

m
op

7.8

15.1

m

4099

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Sonde "UKS"
Shuma :

Shpim me sonda "UKS"
3.455/1 Ø1m,20~40m, toke ranore.
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS"
3.456/1 Ø1m,20~40m,toke zhavor
Sonde "UKS"
Shuma :

Njesia
3
op

m
op

m
op

Shpim me sonda "UKS"
3.457/1 Ø1m,20~40m,toke shkemb
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

Shpim me sonda "UKS"
3.459 Ø1.5m,~20m, toke ranore.
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

Shpim me sonda "UKS"
3.460 Ø1.5m,~20m,toke zhavore.
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS"
3.457/8 Ø1.5m,~20m,toke shkemb.
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS"
3.459/1 Ø1.5m,20~40m,toke ranore
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS"
3.460/1 Ø1.5m,20~40m,toke zhavor
Sonde "UKS"
Shuma :

4100

m
op

m
op

m
op

m
op

op
4

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta
5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10
24.4

8.2

15.4

24.8

16.0

23.1

39.9

16.4

23.5

11
12
1800 43920
43920

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

43920

3514

4392

51826

1800 14760
14760

14760

1181

1476

17417

1800 27720
27720

27720

2218

2772

32710

1800 44640
44640

44640

3571

4464

52675

1800 28800
28800

28800

2304

2880

33984

1800 41580
41580

41580

3326

4158

33984

1800 71820
71820

71820

5746

7182

49064

1800 29520
29520

29520

2362

2952

84748

1800 42300
42300

42300

3384

4230

34834

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

Njesia

2

3

Shpim me sonda "UKS"
3.457/9 Ø1.5m,20~40m,toke shkem
Sonde "UKS"
Shuma :
Shpim me sonda "UKS"
3.461 2m, ~20m, toke ranore.
Sonde "UKS"
Shuma :

5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta
12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

10

11

19

40.3

1800 72540
72540

72540

5803

7254

49914

1800 43560
43560

43560

3485

4356

85597

1800 65520
65520

65520

5242

6552

51401

1800 43560
43560

43560

3485

4356

77314

1800 66240
66240

66240

5299

6624

51401

1800 10818
10818

10818

865

1082

12765

1800 13068
13068

13068

1045

1307

15420

Ø
m
op

m
op

Shpim me sonda "UKS" Ø
3.461/1 2m,20~40m,toke ranore.
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

Shpim me sonda "UKS"
3.462/1 2m,20~40m,toke zhavor
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

An

4

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

m
op

Shpim me sonda "UKS" Ø
3.462 2m, ~20m, toke zhavore.
Sonde "UKS"
Shuma :

An

op

24.2

36.4

24.2

Ø

Shpim me sonda "UKS"
Ø 0.6m, ~ 25m.
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

Shpim me sonda "UKS"
Ø 0.8m, ~ 25m.
Sonde "UKS"
Shuma :

m
op

36.8

6.01

7.26

PUNIME HEKURUDHORE
4101

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2

F V ne vija hekurudhore, traversa
nen shine 45, te imprenjuara,
3.474 linja kryesore, te drejta

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektrotrapan
Traversa dru imprenjuar
Shuma :
F V ne vija hekurudhore, traversa
nen shine 45, te imprenjuara,
linja kryesore, ne kthesa me R <
3.475 600 m

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektrotrapan
Traversa dru imprenjuar
Shuma :

F V ne vija hekurudhore, traversa
nen shine 45, te imprenjuara,
3.476 linja te dyta me tirfona, te drejta

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektrotrapan
Traversa dru imprenjuar
Shuma :
Ndertim shtrese ballasti me
3.483 zhavorr
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Zhavorr me makineri
Shuma :

4102

Njesia
3

km
op
leke
op
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

655
75325

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

12

13

14

15

Shuma
16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

115 75325
0.167 12579
14

90

1260
144 13500
1260

87904

1944000
1944000

2033164 162653

203316

######

2259320 180746

225932

######

1920377 153630

192038

######

84

995

km
op
leke
op
m3

730
83950

115 83950
0.167 14020
15

90

160 13500
1350

97970

km
op
leke
op
m3

620
71300

2160000
2160000

115 71300
0.167 11907
13

90

1170
136 13500

83207

m3
op
leke
m3

1350

2

115

230

230

0.167

38

1170

1836000

1.15
268

1836000

500

575
575

843

67

167 38 8 9 o.484 çakell Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma : m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke 3 345 5.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. EMERTIMI Analize 1 2 Ndertim shtrese ballasti me 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. sip tabani 4 Sp + p Sigurime shoqerore 16. sip tabani Sp + p Sigurime shoqerore 16.~1. ne toke te bute 3.5m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Çakell 20~70mm Shuma : Njesia 3 m3 op leke m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 2 115 230 230 0.7 310. ne toke mes kat III.5m.497 1.~1.5 m.167 4103 .15 14 600 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 690 958 77 96 1131 345 58 403 403 32 40 475 587 98 684 684 55 68 808 794 133 926 926 74 93 1093 311 52 362 362 29 36 428 268 690 LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ~ 1.167 115 0. ne toke te 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.167 115 0. sip tabani 3.167 115 0.Nr. ~ 1. sip tabani 3.5 m.5 2.5 115 0.1 586.497/c kat I II.9 793.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 1.497/a 1.5 6. ne toke te bute kat I II.497/b forte kat IV.5 m.5m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

498/a 1.5m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne toke te bute 3. sip tabani 4 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.498 kat I II.4 621 3.167 115 0.8 437 5. ~ 1.498/b forte kat IV.167 6 7 8 9 o. ~ 1.5 5 575 6. sip tabani Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne toke mes kat III. sip Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 5 115 0.167 115 0.5 m.5 m.5 m.Nr. sip tabani Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ne toke te 3.167 115 0.9 793. ~ 2.497/e forte kat IV. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu per gropa shtyllash T/L.7% Shuma : 4104 Njesia 3 m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 3.5 m.5 m.3 379.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 437 73 510 510 41 51 602 621 104 725 725 58 72 855 380 63 443 443 35 44 523 575 96 671 671 54 67 792 794 133 926 926 74 93 1093 .497/d m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne toke mes kat III.167 115 0.~2.~2. sip tabani 3. ne toke te 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.

7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.3 379. EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu per gropa shtyllash T/L.4 506 7. ne toke te bute 3.~3. sip tabani Sp + p Njesia 3 m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 3.~3.Nr.167 115 0.499/b forte kat IV.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ~ 2.5 10 115 0.5 m.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ne toke mes kat III. ne toke te bute 3.9 793.7% Shuma : Germim dheu per gropa 3. sip tabani 4 3.5 4. ne toke te 3.5 m.498/c kat I II.5 862. sip tabani Sp + p Sigurime shoqerore 16.499/a shtyllash T/L.5 m.167 115 0.498/e forte kat IV. ~ 2. sip tabani 4 Sp + p Sigurime shoqerore 16. ~ 2.5 5 575 6.167 115 0.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ne toke mes Sp + p Sigurime shoqerore 16.5m. ne toke te 3.167 115 0. sip Sp + p Sigurime shoqerore 16.498/d m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 m.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 380 63 443 443 35 44 523 575 96 671 671 54 67 792 794 133 926 926 74 93 1093 506 85 591 591 47 59 697 863 144 1007 1007 81 101 1188 1150 4105 .499 kat I II.167 115 6 7 8 9 o.

7% Shuma : Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L.5 3. sip tabani 4 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 1342 107 134 1584 460 77 537 537 43 54 633 725 121 845 845 68 85 998 978 163 1141 1141 91 114 1346 552 44 55 652 403 67 0. ~ 3.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L. ne toke te 3. sip tabani 4 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 6 192 1342 7 8 9 o. sip tabani 2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne toke te bute 3.167 115 0.167 115 0. ~ 3.5 8.7 470 5 110 7 42 42 7 29 78 . ~ 3.503 bute. shkemb 3.5 m. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.38 1 0.5 977.5 m.3 724.167 115 0.5 5 0.5m.5 402.7% Shuma : Germim dheu per gropa shtyllash T/L.Nr.499/d m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.499/c kat I II.167 115 0.5 m. ~ 1. ne toke mes kat III.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma : 4106 Njesia 3 leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke m3 op leke op kg m cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1150 4 460 6.499/e forte kat IV.03 150 5 0. sip Sp + p Sigurime shoqerore 16.

EMERTIMI Analize 1 2 Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L. 3.7 389 m3 op leke op kg m cope 13 Shp pl 8% 17 529 88 617 m3 op leke op kg m cope 12 Shuma 110 7 42 5 391 65 0. shkemb.5 m. sip tabani 4 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.41 1 0.5 m. ~ 1.6 529 5 115 0.03 3.167 6 7 8 9 o.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma : Njesia 3 m3 op leke op kg m cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 4. 3. sip tabani 4 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 456 14 110 7 42 4107 .503/d ~ 1.4 391 14 Fitim 14 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma : Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L.41 1 0.7 115 0. shkemb.5 m.09 150 2.5 115 0.503/a ~ 1.503/c bute.38 1 0.7% Kompresor Eksploziv Fitil Kapsolla Shuma : Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0. shkemb 3.09 150 14 0.9 333.167 110 7 42 14 0.Nr.167 15 16 TOTALI 10% 18 19 45 7 29 82 712 57 71 841 42 7 29 78 472 38 47 557 45 7 29 82 551 44 55 651 334 56 150 5 0. sip tabani 2 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb
3.504 bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb,
3.504/a ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb
3.504/c bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :

4108

Njesia
3

m3
op
leke
op
kg
m
cope

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

4.2
483

5

115
0.167

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

0.03

150

5.2
598

115
0.167

15

16

TOTALI
10%
18

19

42
7
29
78

646

52

65

763

45
7
29
82

793

63

79

936

42
7
29
78

552

44

55

652

598
100
150

14
0.41
1
0.7

115
0.167

110
7
42

5

0.09

3.5
402.5

14

Fitim

5
0.38
1
0.7

698

m3
op
leke
op
kg
m
cope

13

Shp
pl
8%
17

483
81

564

m3
op
leke
op
kg
m
cope

12

Shuma

110
7
42

14

403
67
0.03

150

5
0.38
1
0.7

470

5

110
7
42

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb,
3.504/d ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :
Germim dheu me mina per
3.505 gropa shtyllash T/L, shkemb
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :
3.505/a Germim dheu me mina per
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb
3.505/c bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv

Njesia
3

m3
op
leke
op
kg
m
cope

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

4.1
471.5

5

115
0.167

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

0.09

150

5
575

115
0.167

150

150

45
7
29
82

645

52

65

761

110
7
42

42
7
29
78

754

60

75

889

45
7
29
82

900

72

90

1062

14
0.41
1
0.7

115
0.167

19

690
115
0.09

4.3
494.5

16

5

5

805

m3
op
leke
op
kg

15

TOTALI
10%
18

575
96
0.38
1
0.7

115
0.167

110
7
42

14

0.03

6
690

14

Fitim

14
0.41
1
0.7

671
m3
op
leke
op
kg
m
cope

13

Shp
pl
8%
17

472
79

550

m3
op
leke
op
kg
m
cope

12

Shuma

110
7
42

14

495
83
0.03

150

5
0.38

110

42

4109

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Fitil
Kapsolla

Njesia
3
m
cope

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

4110

8

9

10

11

577

m3
op
leke
op
kg
m
cope

4.9
563.5

115
0.167

13

0.09

150

174
0.167

7
42

15

16

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

7
29
78

660

53

66

779

45
7
29
82

753

60

75

888

9456
384
49
9889

18479

1478

1848

21805

14
0.41
1
0.7

18.5
3219

14

5

658

ton
op
leke
op
op
op
op
ton
kg

12

Shuma

564
94

Bazamente C 16/20, te
parapergatitura ,per shtylla
3.506 metalike
m3
Sp + p
op
13
174 2262
Sigurime shoqerore 16.7%
leke
2262 0.167
378
Traktor, Bige
op
Autovinc 5 ton
op
Bazamente C 16/20, te parapergatitura
m3 ,per shtylla metalike
Zlite metalike transp
kg
Kavo celiku
kg
Shuma :
2640

Shtylla metalike per T / L, me
3.507 saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor, Bige
Traktor, Terheqes
Motosaldatrice
Autovinc 5 ton
Konstruksion metalik
Zlite metalike transp

7

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

1
0.7

Shuma :

Germim dheu me mina per
gropa shtyllash T/L, shkemb,
3.505/d ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Kompresor
Eksploziv
Fitil
Kapsolla
Shuma :

6

o.p

110
7
42

14

2.9
0.8

1500
2000

4350
1600
1
4.8
0.35

9456
80
140

5950

3219
538
5
3.2
0.9
1.6

1500
2450
500
2000

7500
7840
450
3200
1
6.3

115080

80

115080
504

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Kavo celiku
Tuba ngrites
Elektroda
Bulona dado
Mentesha metalike
Shuma :

Shtylla metalike per T / L, me
3.508 saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor, Bige
Traktor, Terheqes
Motosaldatrice
Autovinc 5 ton
Konstruksion metalik
Zlite metalike transp
Kavo celiku
Tuba ngrites
Elektroda
Bulona dado
Hekur profil
Mentesha metalike
Shuma :
Shtylla metalike per T / L, me
3.509 saldim, per 220 kv
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor, Bige
Traktor, Terheqes
Motosaldatrice
Autovinc 5 ton
Konstruksion metalik
Zlite metalike transp
Kavo celiku
Tuba ngrites
Elektroda

Njesia
3
kg
ton
kg
kg
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

3757

ton
op
leke
op
op
op
op
ton
kg
kg
ton
kg
kg
kg
kg

25
4350

174
0.167

13
2.1
4.2
1
13
0.42

1500
2450
500
2000

Fitim
TOTALI
10%
18

19

11274

14092

166289

11557

14446

170459

8250
7840
800
3200
1
6.3
1.4
3.4
1
22
2.4
0.28

81

15
16
294
403
285
1560
50
118177 140923

Shp
pl
8%
17

4350
726
5.5
3.2
1.6
1.6

14094

14
140
96
285
120
120

18990

5076

ton
op
leke
op
op
op
op
ton
kg
kg
kg
kg

12

Shuma

115080

80
140
96
285
120
94
120

20090

115080
504
196
326
285
2640
226
34
119291 144457

174 14094
0.167 2354
13
2.8
5.2
2

1500 19500
2450 6860
500 2600
2000 4000
1
5
1.4
2.4
1

117072

80
140
96
285

117072
400
196
230
285

4111

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Bulona dado
Hekur profil
Mentesha metalike
Shuma :

Shtylla metalike per T / L, me
3.510 bulona 220 kv
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Autovinc 5 ton
Konstruksion metalik
Zlite metalike transp
Bulona dado
Litar lini
Shuma :
Traversa metalike per
3.511 0.4~10kv
Konstruksion metalik
Bulona dado
Shuma :

Njesia
3
kg
kg
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

16448

ton
op
leke
op
ton
kg
kg
kg

184
32016

12

13
24
2.4
0.28

14
120
94
120

32960

Shuma

15
16
2880
226
34
121322 170730

Shp
pl
8%
17

Fitim
TOTALI
10%
18

19

13658

17073

201461

117072
600
6840
0
124512 164474

13158

16447

194080

122454
4200
126654 126654

10132

12665

149452

465

582

6864

174 32016
0.167 5347
1.3

2000

2600
1
7.5
57
0.2

37363

117072

80
120
0

2600

ton
ton
kg

1
35

122454

120

BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE
Bojatisje shtylla metalike, 1
3.512 mino+ 1vaj, ne vaske
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje minio vaji
Shuma :
Bojatisje shtylla metalike,
3.513 2 mino+1vaji, me pistolete
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Rere lavatrice
Elektrokompresor 10m³/min

4112

ton
op
leke
kg

23.6
4106.4

174
0.167

4106
686
4.1
4792

ton
op
leke
t/km
op

27.8
4837.2

174
0.167

4837
808
7.2

15

108
1.2

150

180

250

1025
1025

5817

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Vinc ure 5 ton
Shoshe vibruese 9 m³/ ore
Boje minio
Boje vaji
Rere lavatrice
Shuma :

Bojatisje shtylla metalike,
3.514 2 mino+ 1vaji, me krahe
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Elektrokompresor 10m³/min
Vinc ure 5 ton
Shoshe vibruese 9 m³/ ore
Boje minio
Boje vaji
Rere lavatrice
Shuma :
Bojatisje shtylla metalike, 1
boje vaji ne objekt shtylla me
3.515 saldim
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Shuma :
Bojatisje shtylla metalike, 1
boje vaji ne objekt shtylla me
3.516 bulona E DZ - 1
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Boje vaji
Shuma :

Njesia
3
op
op
kg
kg
m3

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

31
5394

174
0.167

9

10
1.2
0.5

11
50
250

12
60
125

13

108.0

150
50
250

16

235
250
1250

2115
625
500
3240

9358

749

936

11042

2115
1125
500
3740

10400

832

1040

12272

1025
1025

2589

207

259

3054

1025
1025

3848

308

385

4540

235
250
1250

365

174
0.167

19

1340
224
4.1

13.9
2418.6

TOTALI
10%
18

15

250

1564

ton
op
leke
kg

Fitim

180
60
125
9
4.5
0.4

174
0.167

Shp
pl
8%
17

14

365

1.2
1.2
0.5

7.7
1339.8

Shuma

5394
901

6295

ton
op
leke
kg

8

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

9
2.5
0.4
5645

ton
op
leke
op
op
op
kg
kg
m3

7

o.p

2419
404
4.1
2823

250

LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.

4113

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Furnizim vendosje shtylla me
lende te imprenjuara,
3.517 zakonshme
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor bige
Kavo celiku
Shtylla imprenjuar
Hekur ø 4 per lidhje
Ganxha izolatori
Detal e rondele per lidhje
Bulona dado
Gozhda
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla me
lende te imprenjuara, ne
3.518 forme "A"
Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor bige
Kavo celiku
Shtylla imprenjuar
Hekur ø 4 per lidhje
Detal e rondele per lidhje
Bulona dado
Gozhda
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.518/1 ndrmjetese, NH- 6 m, 130/210/4

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NH-6m

4114

Njesia
3

m3
op
leke
op
kg
m3
kg
kg
kg
kg
kg

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

15
2610

5

174
0.167

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

12

1500

1650

1.1

2
140
1.03 18826
15
115
15
141
23
120
3.9
120
0.3
90

7.1
1235.4

174
0.167

1650

0.5

1500

174
0.167

16

TOTALI
10%
18

19

280
19391
1725
2115
2760
468
27
26766

31462

2517

3146

37125

280
19391
1035
1680
1104
27
23517

25708

2057

2571

30336

750
2
140
1.03 18826
9
115
14
120
9.2
120
0.3
90

12.2
2122.8

15

Fitim

1235
206

1442

cope
op
leke
op
op
cope

14

Shp
pl
8%
17

2610
436

3046

m3
op
leke
op
kg
m3
kg
kg
kg
kg

13

Shuma

750

2123
354.5
2.7
0.5

1500
2000

4050
1000
1 13000

13000

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.519 ndrmjetese, NH- 7 m, 130/223/4

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NH-7m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.520 ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NH-7m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.521 ndrmjetese, NH- 8 m, 130/236/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes

Njesia
3
kg
op

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10

11

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

cope
op
leke
op

13
1
2

2477

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

12

12.2
2122.8

174
0.167

14
140
80

5050

2450
2000

2477

7615

2450
2000

15
140
160
13300

19

20827

1666

2083

24576

12857
140
160
13157

23249

1860

2325

27434

13500
140
160
13800

23892

1911

2389

28193

6615
1000
1 13500
1
140
2
80

2477

174
0.167

TOTALI
10%
18

2123
354.5
2.7
0.5

12.2
2122.8

Fitim

6615
1000
1 12857
1
140
2
80

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

2123
354.5
2.7
0.5

12.2
2122.8

Shuma

7615

2123
354.5
2.7

2450

6615

4115

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NH-8m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.522 ndrmjetese, NM- 8 m, 150/256/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NM-8m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.523 ndrmjetese, NT- 8 m, 190/297/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NT-8m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.524 ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5

Sp + p

4116

Njesia
3
op
cope
kg
op
op

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

cope
op

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4

5

6

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10
0.5

11
2000

12
1000

13

14
1 13571
1
140
2
80

2477

12.2
2122.8

174
0.167

7615

2450
2000

2477

7615

2450
2000

19

13571
140
160
13871

23964

1917

2396

28277

14250
140
160
14550

24642

1971

2464

29078

14250
140
160
14550

24642

1971

2464

29078

6615
1000
1 14250
1
140
2
80

2477

174

TOTALI
10%
18

2123
354.5
2.7
0.5

12.2

Fitim

6615
1000
1 14250
1
140
2
80

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

2123
354.5
2.7
0.5

12.2
2122.8

15

Shuma

2123

7615

Nr.
EMERTIMI
Analize
1

2
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NM-9m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.525 ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NT-9m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Furnizim vendosje shtylla te
centifuguara B. A. C25/30 per
linja 0.4-10 kv, me traktor,
3.526 ndrmjetese, NM- 10 m, 150/283/5

Sp + p
Sigurime shoqerore 16.7%
Traktor terheqes
Autovinc 5 ton
Shtylle centrifugale NT-10m
Kavo celiku
Zlite metalike
Shuma :

Njesia
3
leke
op
op
cope
kg
op
op

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

cope
op
leke
op
op
cope
kg
op
op

op

PUNTORI
TRANSPORT
çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta

4
2122.8

5
0.167

6
354.5

7

8

9

o.p

MAKINERI
MATERIAL
çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta

10
2.7
0.5

11

12

2450
2000

6615
1000

13

14

1 13636
1
140
2
80
2477

12.2
2122.8

174
0.167

7615

2450
2000

Fitim
TOTALI
10%
18

19

13636
140
160
13936

24029

1922

2403

28354

15000
140
160
15300

25392

2031

2539

29963

18182
140
160
18482

28574

2286

2857

33717

6615
1000
1 15000
1
140
2
80

2477

174
0.167

16

Shp
pl
8%
17

2123
354.5
2.7
0.5

12.2
2122.8

15

Shuma

7615

2123
354.5
2.7
0.5

2450
2000

6615
1000
1 18182
1
140
2
80

2477

7615

4117

8 174 0.5 4.167 7615 2450 2000 Fitim TOTALI 10% 18 19 20000 140 160 20300 30392 2431 3039 35863 25000 140 160 25300 35392 2831 3539 41763 6615 1000 1 25000 1 140 2 80 2477 174 0. A.528 ndrmjetese.167 2123 354. me traktor. 3.167 16 Shp pl 8% 17 2123 354. NT.5 0. 190/350/5 Sp + p Sigurime shoqerore 16. C25/30 per linja 0.5 1500 9750 2450 11025 2000 1000 2 20000 4 140 4 80 40000 560 320 .529 ankerore NT 2X10 190/323 Sp + p Sigurime shoqerore 16. NT. me traktor. 3.4-10 kv.7% Traktor terheqes Autovinc 5 ton Shtylle centrifugale NT-12m Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. C25/30 per linja 0.7% Traktor terheqes Autovinc 5 ton Shtylle centrifugale NT-10m Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. me traktor.527 ndrmjetese. C25/30 per linja 0.8 174 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 2.10 m. EMERTIMI Analize 1 2 Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B.12 m.4-10 kv.5 2.Nr.7 0.5 11 12 2450 2000 6615 1000 13 14 1 20000 1 140 2 80 2477 12.6 15 Shuma 7615 9118 1523 6.2 2122. 3.5 7 8 9 o.2 2122. A. 190/323/5 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 9117.7 0.5 52. A.4-10 kv.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Shtylle centrifugale NT-10m Kavo celiku Zlite metalike 4118 Njesia 3 cope op leke op op cope kg op op cope op leke op op cope kg op op cope op leke op op op cope kg op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 12.

me traktor.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Shtylle centrifugale NT-12m Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. me traktor.530 ankerore NT 2X12 190/350 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Traktor bige Njesia 3 op cope op leke op op op cope kg op op cope op leke op op op op cope kg op kg kg op cope op leke op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 10640 52.6 174 0.5 4. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B.5 16026 77963 6237 7796 91997 19 86488 1500 16500 2450 34300 2000 1000 500 1000 1 13500 5 140 6 80 8 107.5 2 45 7830 Fitim 1500 9750 2450 11025 2000 1000 2 25000 4 140 4 80 10640 15 40880 Shp pl 8% 16 17 73295 5864 Shuma 52800 7830 1308 11 1500 16500 4119 .531 kalimtare 1x15 297/390/7 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4-10 kv.Nr. C25/30 per linja 0. A. 3.531/1 kalimtare 1x15 190/297/8 Sp + p Sigurime shoqerore 16. me traktor. 3.7 1. A.5 11 12 21775 13 14 45 7830 174 0. 3.7 285 9138 174 0.4-10 kv.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice per TN Shtylle centrifugale NH-7m Kavo celiku Zlite metalike Tuba per ngritje Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. C25/30 per linja 0.4-10 kv. C25/30 per linja 0.4 9117. A.167 50000 560 320 50880 TOTALI 10% 18 7330 7830 1308 11 14 0.167 9118 1523 7 8 9 o.167 21775 83295 6664 8330 98288 13500 700 480 861 484.5 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 6.

3. me traktor. A.5 2 11 12 2450 34300 2000 1000 500 1000 13 14 1 14250 5 140 6 80 8 107.167 3836 33 25 3.5 16776 16 Shp pl 8% 17 174 22968 0.4-10 kv.7 3. C25/30 per linja 0.167 3836 33 25 3.7 285 9138 132 22968 52800 78713 6297 Fitim TOTALI 10% 18 7871 19 92882 1500 49500 2450 61250 2000 6600 500 8500 2 13500 7 140 25 80 12 107.532 kalimtare 2x15 297/390/7 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 17 1500 49500 2450 61250 2000 6600 500 8500 2 14250 7 140 25 80 28500 980 2000 18489 218176 . C25/30 per linja 0.3 17 22968 15 Shuma 125850 27000 980 2000 1292 969 32241 184895 14792 174 22968 0.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice per TN Shtylle centrifugale NH-7m Kavo celiku Zlite metalike Tuba per ngritje Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B.Nr. me traktor.532/1 kalimtare 2x15 190/297/8 Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 14 0.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice per TN Shtylle centrifugale NH-8m Kavo celiku Zlite metalike 4120 Njesia 3 op op op cope kg op kg kg op cope op leke op op op op cope kg op kg kg op cope op leke op op op op cope kg op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7 1. EMERTIMI Analize 1 2 Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice per TN Shtylle centrifugale NH-8m Kavo celiku Zlite metalike Tuba per ngritje Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A.4 285 26804 132 14250 700 480 861 484.4-10 kv.

533 350/483/10m ø 350/8 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 285 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 72 12528 80300 174 12528 0.4 285 125850 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 1292 969 33741 186395 14912 19 18639 219946 20000 14250 700 752 861 484.Nr.6 107.167 2092 19 19 1. 3. ndermjetese.7 1. EMERTIMI Analize 1 2 Tuba per ngritje Elektroda Shuma : Njesia 3 kg kg op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. 35 NT VIII.7 3.3 1 20000 1 14250 5 140 9.3 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 20000 5 140 9. 35 N VII.7 20000 20000 700 752 1249 4121 .p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 26804 12 13 14 12 107. 18m.4 80 8 107.4 80 11.534 350/483/10m ø 350/10 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2092 19 19 1.3 5. 3.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 8m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 10m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 72 12528 174 12528 0. 20 m.5 37048 131968 10557 13197 155722 LINJA T/L 35 KV SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.3 5. ndermjetese.

p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 72 12528 12 13 0.7 285 12528 15 Shp pl 8% 17 174 12528 0.167 2092 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 11 Shuma 80300 174 12528 0.167 2092 19 19 1.535 350/483/10m ø 350/8 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 6m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : 4122 Njesia 3 kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. 18m.4 80 8 107. 16m. 3.5 35798 130718 10457 13072 154247 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 14250 5 140 9.4 80 8 107. EMERTIMI Analize 1 2 Bulona e dadi Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 8m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.3 5.4 1. 35 N VII F.7 1. 3.7 285 14620 80300 . 35 N VII SHF.Nr. ndermjetese.5 43234 138154 11052 19 13815 163021 20000 14250 700 752 861 484.3 5.7 14 120 285 80300 19 19 1.7 1. ndermjetese.5 37048 131968 10557 13197 155722 20000 13000 700 752 861 484.536 350/483/10m ø 350/6 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 72 Fitim TOTALI 10% 18 16 48 484.3 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 13000 5 140 9.

537 m.4 80 8 107.7 285 12528 15 Shp pl 8% 17 174 12528 0. 35 NT VIIII SHF.167 2092 19 19 1.5 30548 125468 10037 12547 148052 174 12528 0.5 37484 132404 10592 13240 156236 14250 13500 700 752 861 484. EMERTIMI Analize 1 2 Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.3 72 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 14250 5 140 9.6 107. 3.7 285 14620 80300 4123 .7 1.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 8m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona e dadi Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.538 297/390/7m 190/297/8 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 5.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 8m Shtylle b/a centrifugale 7m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : Njesia 3 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 72 12528 6 7 8 9 o.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 12 13 14 19 19 1.3 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 14250 1 13500 5 140 9.4 120 1.167 2092 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 11 Shuma 80300 20000 14250 700 752 1249 48 484. 350/483/10m ø 350/8 m Sp + p Sigurime shoqerore 16. ndermjetese. 18 3.7 0.3 5. 15m. ndermjetese. 35 N1.Nr.4 80 11.

4 80 8 107. 35 N2. ndermjetese.7 1.7 285 80300 20000 25000 700 752 1249 484. 3.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.3 5.3 5. 22m. 22m. EMERTIMI Analize 1 2 Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.167 2092 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 11 Shuma 80300 . 35 NT2.7 285 14620 cope 12 Shp pl 8% 17 174 12528 0. ndermjetese.Nr. ndermjetese.541 350/483/10m 190/350/12 4124 Njesia 3 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 72 12528 6 7 8 9 o.540 350/483/10m 190/350/12 Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 107.167 2092 19 19 1.539 350/483/10m 190/350/12 Sp + p Sigurime shoqerore 16.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 19 19 1.3 13 14 72 12528 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 25000 5 140 9. 35 NT2. 3. 18m.3 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 25000 5 140 9. 3.7 1.5 47798 142718 11417 14272 168407 174 12528 0.5 48186 143106 11448 14311 168865 20000 25000 700 752 861 484.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.4 80 11.

3 23142 15 Shp pl 8% 17 174 12528 0.6 107. 3. 2X15.Nr.7 285 133 16 Fitim 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 80300 19 19 1.3 120 1. 35 AK 3.167 2092 7 8 9 o.7 0.5 46079 140999 11280 14100 166379 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 19048 1 23810 5 140 9. 35 NT3.7% Njesia 3 op leke op op op op cope cope kg op kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 72 12528 5 6 174 12528 0. ndermjetese.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 19 19 1.5 48222 143142 11451 14314 168907 19048 23810 700 752 1249 36 484. ankerore.4 80 11. 350/483/10 ø 350/5 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 5.4m 190/350/12 Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 120 1.167 3865 4125 .3 5.167 2092 14620 cope op leke 12 1 20000 1 25000 5 140 9. 19. ndermjetese.3 72 12528 13 14 TOTALI 10% 18 19 20000 25000 700 752 1249 36 484.4m.7 0.6 107.4 80 11.7 285 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg kg 11 Shuma 80300 174 23142 0.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona e dadi Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona e dadi Elektroda Shuma : Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv.542 350/449/7.543 40.

3 17 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2092 . 2X18. ndermjetese.Nr. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 6m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : 3 op op op op cope cope kg op kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7 3. ndermjetese 110 kv. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 3865 27007 Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv. ankerore.6 107.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 33 25 3.7 140 25 80 11.6 107.4 285 27007 Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L 35 kv. 110NB4.7% 14 Shp pl 8% 17 174 23142 0.7 140 25 80 11.545 350/12 m 13 2 20000 2 13000 6. 350/483/10 ø 350/8 11 12 1500 49500 2450 61250 2000 6600 500 8500 Shuma 174 12528 0. 22 m.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 8m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Elektroda Shuma : cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg 133 23142 125850 33 25 3.3 17 4126 cope op leke 2 20000 2 14250 6.7 3. 35 AKT 3.544 40.4 285 72 12528 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 40000 26000 938 2000 1249 969 71156 224013 17921 22401 264335 40000 28500 938 2000 1249 969 73656 226513 18121 22651 267285 1500 49500 2450 61250 2000 6600 500 8500 125850 LINJA T/L 110 E 220 KV. 350/483/10m ø 3.

3 5.7 285 14620 cope op leke op op op op cope cope kg op kg kg kg 11 12 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 Shuma 80300 174 23664 0. 20 m.167 2092 14620 cope op leke op op 13 1 20000 1 25000 6.7 6.6 107.3 14 72 12528 80300 19 19 1.5 80 11.5 44464 139384 11151 13938 164473 1500 28500 2450 46550 2000 2600 500 2650 1 20000 1 20000 6.546 350/10 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 5. 2x20 m. ndermjetese 220 kv.5 1500 39000 2450 18375 4127 . 110NB5.167 3952 26 7.Nr.7 140 12. EMERTIMI Analize 1 2 Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona dado Elektroda Shuma : Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv. ndermjetese 110 kv.7 140 12.5 49464 144384 11551 14438 170373 20000 20000 938 1000 1249 792 484.547 400/12 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 80 11.3 136 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 20000 25000 938 1000 1249 792 484.7 285 23664 15 Shp pl 8% 17 174 12528 0.7% Traktor bige Traktor terheqes Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 10m Shtylle b/a centrifugale 10m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona dado Elektroda Shuma : Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv. 220NB1.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 19 19 1.6 120 1. 350/483/10m ø 3.7 6. ø 400/8m ø 3.6 120 1.6 107.7% Traktor bige Traktor terheqes Njesia 3 op op op op cope cope kg op kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.

9 2.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.167 3284 14 0. EMERTIMI Analize 1 2 Autovinc 5 ton Motosaldatrice T / L Shtylle b/a centrifugale 8m Shtylle b/a centrifugale 12m Kavo celiku Zlite metalike Tuba ngrites Bulona dado Elektroda Shuma : Njesia 3 op op cope cope kg op kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7 1. 3.548 bakri.Nr. me seksion 35m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 107.7 169 164606 96 451 17243 203473 .75 2450 34300 2000 1500 974 4.7 32 120 4 285 27616 74875 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 28500 50000 784 2000 1249 3840 1140 87513 190004 15200 Fitim TOTALI 10% 18 19 19000 224205 LINJA T/L.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik 4128 km op leke op op kg kg kg kg kg 113 19662 174 19662 0.167 3284 14 0.7 0.549 bakri.75 667 4. me seksion 25m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.5 22946 km op leke op op kg kg 2450 34300 2000 1500 113 19662 35800 169 96 70 140 80 112723 451 49 266 200 113689 172435 13795 174 19662 0.6 140 25 80 11.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 4 19 11 2000 500 12 8000 9500 13 14 2 14250 2 25000 5.

7 1. EMERTIMI Analize 1 2 Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.552 bakri.Nr.167 3284 14 0. me seksion 95 m/m² Njesia 3 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7 0.75 2450 34300 2000 1500 1864 4.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.2 37533 442887 km 4129 . 3.7 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.551 bakri. 3.6 km op leke op op kg kg kg kg kg 11 Shuma 169 96 70 140 80 35800 232206 451 49 266 400 233372.7 0.6 35800 169 96 70 140 80 315016 451 49 266 800 316582. me seksion 70 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.550 bakri.167 3284 14 0.75 19662 14 70 140 80 35800 22945.7 1. me seksion 50 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 10 22945.2 292118 23369 375328 30026 29212 344699 174 19662 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 113 19662 12 13 0.9 5 113 15 Shp pl 8% 17 174 19662 0.9 5 16 49 266 400 165772 224518 17961 Fitim TOTALI 10% 18 19 16577 259056 2450 34300 2000 1500 1374 4. 3.

9 10 26600.554 bakri.553 bakri. 3.9 131 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 2450 39200 2000 3800 169 96 70 140 80 426556 451 49 266 800 428122.7 0.7 0.167 3807 op op kg kg kg kg kg km op 12 2524 4.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike 4130 Njesia 3 op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 131 22794 5 6 174 22794 0.7 1.2 497723 39818 49772 587313 610677 48854 61068 720599 2450 39200 2000 3800 3190 4. me seksion 185 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.Nr.7 1.167 3807 16 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 16 1.9 15 22794 14 43000 26600.7 0.9 2450 39200 2000 3800 4906 4.167 3807 op op kg kg kg kg kg 7 8 9 o.9 131 22794 16 1.6 op op kg kg kg kg kg 13 Shp pl 8% 17 174 22794 0.7 1.6 km op 11 Shuma 169 96 70 140 80 43000 539110 451 49 266 1200 541076.9 25 169 96 70 140 80 829114 451 49 266 2000 . EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. me seksion 120 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 174 22794 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles bakri Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.

me seksion 35 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Traktore S/80/100 T/L PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 5 6 7 8 9 o.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.5 113 901481 TOTALI 10% 18 19 90148 ###### 2450 34300 2000 700 35000 14 0.2 49 266 80 34876.2 174 19662 0. 3.9 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.548/1 alumini.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 26600. 3.550/1 alumini. me seksion 50 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 0.6 km op leke op op kg kg kg kg kg 113 19662 13 14 0. 3.6 km op leke op 12 43000 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 11 Shp pl 8% 17 72118 Shuma 35000 166 96 70 140 80 47642 451 49 266 120 48528.167 3284 2450 34300 2000 700 287 4.35 113 166 96 70 140 80 92822 7426 9282 109530 106474 8518 10647 125639 16 34030 451.35 19662 15 831880.2 174 19662 0.549/1 alumini.167 3284 22945.7 1.7 1.2 205 4.9 1 19662 14 Fitim 174 19662 0. me seksion 25 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. Analize 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 4 Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7 0.167 3284 14 2450 34300 4131 .Nr.

167 3284 14 0.35 19662 14 35000 22945.2 2450 34300 2000 700 576 4.7 0.7 1.5 22945.7 1.6 km op leke op op kg kg kg kg kg 12 700 410 4.6 km op leke op op kg kg kg kg kg 11 2000 Shp pl 8% 17 Shuma 35000 166 96 70 140 96 95616 451 49 266 240 96622.Nr.167 3284 14 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7 1. me seksion 95 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 2.552/1 alumini. 3.2 18776 221559 .35 2450 34300 2000 700 775 4.9 2. EMERTIMI Analize 1 2 Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7 0. 3.2 174 19662 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.5 113 166 96 70 140 80 15 Fitim 174 19662 0.7 0. me seksion 70 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : 4132 Njesia 3 op kg kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.35 13 113 19662 16 126972 10158 12697 149827 154568 12365 15457 182390 187762 15021 TOTALI 10% 18 19 68060 451 49 266 200 69026.9 5 22945.6 35000 166 128650 96 451 70 49 140 266 80 400 129816.551/1 alumini.

me seksion 25 3.7 0.7 0.167 3284 22945.9 5 113 19662 16 220298 17624 19 166 161186 96 451. me seksion 185 3.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 14 0.35 2450 34300 2000 700 971 4. me seksion 120 3.167 3284 14 0.554/1 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 3284 14 0.35 2450 34300 2000 700 278 157 43646 4133 . alumini.2 22030 259951 2450 34300 2000 700 1517 4.2 70 49 140 266 80 400 162352.6 km op leke op op kg kg kg kg kg 12 Shp pl 8% 17 Shuma 166 251822 96 451 70 49 140 266 80 400 35000 252988.2 310934 24875 31093 366902 174 19662 0. alumin-celik.6 km op leke op op kg 13 Fitim 174 19662 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumini Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7 1.548/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.553/1 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 1. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.35 19662 14 35000 22945.Nr. alumini.9 5 113 15 TOTALI 10% 18 174 19662 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Njesia 3 km op leke op op kg kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 113 19662 5 6 7 8 9 o.

167 3284 14 0. alumin-celik. me seksion 35 3. me seksion 50 3.35 1950 27300 2000 700 591 4.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 113 19662 12 13 4.9 2.549/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 1.7 0.7 0.35 19662 14 96 70 140 80 35000 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 11 Shuma 157 96 70 140 80 35000 71121 451 49 266 160 72047 129993 10399 12999 153391 92787 451 49 266 200 93753 144699 11576 14470 170745 174 19662 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : 4134 Njesia 3 kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.9 1. alumin-celik. EMERTIMI Analize 1 2 Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.5 22946 28000 157 96 70 140 80 .5 8198 Fitim TOTALI 10% 18 10248 19 120924 2450 34300 2000 700 453 4.7 0.9 2 113 15 16 451 49 266 120 44532 102478 Shp pl 8% 17 174 19662 0.7 1.Nr.167 3284 14 0.7 1.550/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.

alumin-celik.Nr.85 113 15 16 TOTALI 10% 18 19 157 130310 96 451 70 49 140 266 80 400 131476 189422 15154 18942 223518 157 191383 96 451 70 49 140 266 80 480 192629 256475 20518 25647 302640 2450 39200 2000 1700 1219 4.7 1.85 2450 39200 2000 1700 1484 157 232988 4135 .7 1.35 2450 34300 2000 700 830 4.167 3284 16 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Njesia 3 km op leke op op kg kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 113 19662 5 6 7 8 9 o. me seksion 70 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 14 0. me seksion 95 3.167 3284 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 12 Shuma 40900 174 19662 0.9 5 113 19662 35000 16 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.551/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 0.7 0.167 3284 22946 km op leke op op kg 13 Shp pl 8% 17 174 19662 0. me seksion 120 3. alumin-celik.553/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.552/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 6 19662 14 Fitim 174 19662 0. alumin-celik.

p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 113 19662 13 4.167 3284 22946 km op leke op op kg kg kg kg kg 12 Shuma 40900 174 77082 0.3 2.5 77082 14 96 70 140 80 Shp pl 8% 17 174 19662 0.85 443 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 451 49 266 600 234354 298200 23856 19 29820 351876 157 365025 96 451 70 49 140 266 80 920 366711 430557 34445 43056 508057 157 522339 96 893 70 161 140 350 80 1328 525071 746425 59714 74643 880782 2450 39200 2000 1700 2325 4.9 11.7 0.Nr.3 2.554/2 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.555 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 89955 131400 .7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : 4136 Njesia 3 kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.167 12873 52 2 2450 2000 127400 4000 3327 9. alumin-celik.5 16. me seksion 300 3. EMERTIMI Analize 1 2 Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.5 40900 16 0. alumin-celik.9 7.7 0. me seksion 185 3.7 1.7 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.

35 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 2450 14700 2000 600 415 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin-celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje terheqje Trosi.2 0.556 m/m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.564 . 1 fije ç 3. 1 fije ç 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 52 2.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : Shtrirje terheqje Trosi.5 16.50 Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 0.3 2.167 132800 93952 ###### 2450 14700 2000 600 322 1.Nr.3 50 8700 14 Fitim 127400 4548 9.4 14 77 200 50979 76432 6115 7643 8700 1453 6 0.6 10153 km op leke op op kg kg kg kg 12 Shp pl 8% 17 174 77082 0.4 14 77 4137 90190 .5 174 0.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin-celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Njesia 3 km op leke op op kg kg kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 443 77082 5 6 7 8 9 o.2 0.3 2.55 157 96 70 140 65155 134. me seksion 400 3.565 .167 157 714036 96 893 70 161 140 350 80 1328 716768 939522 75162 8700 1453 6 0. alumin-celik.55 2.7 13 2450 2000 50 8700 15 16 TOTALI 10% 18 19 5400 174 0. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli ( percjellesa ) me makineri.4 0.167 12873 89955 km op leke op op kg kg kg kg kg 11 Shuma 157 96 70 140 80 15300 50554 134.

167 113. T/U 6 .65 113.4 14 77 200 97922 123375 9870 12338 145583 157 130310 96 268. Kunja izolator Dado 16 Fitim 2450 14700 2000 600 621 1.568 mbeshtetes.1 18.6 2450 29400 2000 1200 830 2.4 0.4 1.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin-celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : km op leke op op kg kg kg kg kg 50 8700 174 0.50 Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 0.5 15300 10153 9103 107419 97497 134.2 0.567 . T/U me 2cope Sp + p Sigurime shoqerore 16.55 2. izolator 3. T/U mbesht.10 kv. EMERTIMI Analize 1 2 Zlite metalike Shuma : Njesia 3 kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.70 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 2906 12 0.3 17400 14 80 Shuma 174 0.7% Izolator porcelani.566 .1 19 7283 15300 20306 op leke cope cope cope TOTALI 10% 18 91033 LINJA T/L . 2 fije ç 3.IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA Punime izolimi elektrik ne linja.7% Traktore S/80/100 T/L Autovinc 5 ton Tel percjelles alumin-celik Kembalec metalik Aks barabani Kavo celiku Zlite metalike Shuma : km op leke op op kg kg kg kg kg Shtrirje terheqje Trosi.1 5 30600 4138 shtylla 0.8 70 28 140 154 80 400 131161 182067 14565 18207 214839 157 96 70 140 80 174 17400 0.5 100 15 200 65580 Shp pl 8% 17 8700 1453 6 0.89 2 2 2 450 94 10 900 188 20 .Nr.167 12 13 2. 1 fije ç 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 10153 Shtrirje terheqje Trosi.

Kunja izolator Dado Material mbushes Shuma : Punime izolimi elektrik ne linja.2 174 0. tel ≤ 120mm² Sp + p Sigurime shoqerore 16. T/U 6 . TL-35 kv. izolator 3.3 400. ne shtylla 3. EMERTIMI Analize 1 2 Material mbushes Shuma : Punime izolimi elektrik ne linja.572 ankerore.4 174 0.571 ndermjetme.63 109.9 2450 9555 4139 .005 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 6 1114 19 1246 100 125 1470 2250 282 30 18 2580 2895 232 289 3416 2250 2250 2378 190 238 2806 6825 60 6885 9263 741 926 10930 shtylla op leke cope cope cope % 1.10 kv.007 315 shtylla op leke cope 0.167 109.167 400 67 0.7% Traktor terheqes 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 132 Shuma : Punime izolimi elektrik ne linja.1 0.3 Shuma : Punime izolimi elektrik ne linja. TL-35 kv.570 ndermjetme.569 mbeshtetes.167 269. 6-10kv 3 cope Sp + p Sigurime shoqerore 16. izolant.78 2450 1911 9.55 269.7% Izolator porcelani. izolant-mbesh.7 45 3 750 3 94 3 10 2562 0. ne shtylla 3.vares Sp + p Sigurime shoqerore 16. ne shtylla 3. TL-35 kv.7 174 0.167 452 76 3.7% Traktor terheqes 6 o.Nr.62 174 0.p 467 1911 750 200 shtylla op leke op 2. T/ L.3 3 750 128 shtylla op leke op cope kg 2.6 18.7% Izolator mbeshtjelles. Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 452. T/ L 35kv Njesia 3 % op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Izolator vares Litar lini 8 9 10 11 12 13 14 1108 0.

KUNDER PESHA.614 sinjalizimi (cope 2) Sp + p Sigurime shoqerore 16.88 174 0.3 2000 600 0.62 107.3 0.167 191 32 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 528 Punime izolimi elektrik ne linja.4 528 750 200 140 9555 18225 60 196 18481 28564 2285 2856 33705 1300 1300 1426 114 143 1683 28 28 851 68 85 1005 LINJA T/L .167 452 76 31750 3. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 3 cope kg kg Izolator vares Litar lini Kavo celiku Shuma : op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. ne shtylla 3.297/395.573 ankerore.8 0.3 681.6 452. PUNIME NE N/STACIONE Pergatitje e vendosje tabela 3.356 /483.1 191.615/ 2-9 F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 190/297&350.7% Autovinc 5 ton Kavo celiku Shuma : 4140 shtylla op leke cope 0.35 kv.3 1. TL.2 223 600 140 .4 174 0.9 2450 9555 24.300.7% Tabela sinjalizimi Shuma : 3.400mm Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 174 0.3 200 1.Nr.4 140 9555 15 16568 60 196 16824 Shuma 16 26907 Shp pl 8% 17 2153 Fitim TOTALI 10% 18 2691 19 31750 shtylla op leke op cope kg kg Izolator vares Litar lini Kavo celiku Shuma : 2.167 108 18 2 650 126 ml op leke op kg 1. tel > 120mm² Sp + p Sigurime shoqerore 16.203/297.7% Traktor terheqes 12 13 14 24.

7% Transport Bordura Cimento 32.5 1 4.75 0.5 N Rere natyrore Shuma : m op leke t/km ml kg m3 3.0 33.1 343 504 40 50 594 472.7 0.Nr.8 13.7% Autovinc 5 ton Shuma : Njesia 3 ml op leke op op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.2 174 0.0 870 m 4141 .8 139.015 174 0.0 40.1 0.7 528 700 56 70 826 566.7 8.0 870 296.p 472 9.5 174 0.167 7 8 9 3.7% Transport Bordura Cimento 32.N/stacione me saldim.0 870 9.7 622 837 67 84 987 139 23 15 9.616/a F V bordura betoni 15x30cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 0.63 1.018 162 174 0.5 N Rere natyrore Shuma : m op leke t/km ml kg m3 3.167 15 Shp pl 8% 17 NDRYSHME 0.0 174 16 Fitim 131 22 1 3.018 203 11.4 566 9.0 40.5 174 29 0.4 1 4.7% Transport Bordura Cimento 32.2 14 Shuma 52 9 61 PUNIME 3.167 11 12 13 TE 2000 200 200 15 152 19 261 21 26 308 296 9.75 130.76 15 11.5 15.616/a F V bordura betoni 15x25cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 52.5 0.167 TOTALI 10% 18 8.5 15.617 Bordura betoni 15x35 cm 6 o.5 N Rere natyrore Shuma : m op leke t/km ml kg m3 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.58 0.616 F V bordura betoni 12x25cm Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per 615/10. 615/17 shtohet mbi A-615/2-615/9 Sp + p Sigurime shoqerore 16.

36 16 Shp pl 8% 17 13.8 850 500 .48 14 14 284 1103 9.4 243.42 2.2 25.0 870 21.0 1.0 885 9.018 215 m2 op leke m2 kg m3 m3 o.5 0.Nr.0 17.167 15 Fitim TOTALI 10% 18 19 665.7% Transport Bordura Cimento 32.44 5 174 0.5 N Rere natyrore Zhavorr natyror Shuma : Trotuar.14 372.03 0. me 3.52 264.02 174 0.02 309 174 0.5 N Rere natyrore Shuma : m op leke t/km m kg m3 Trotuar.p 436 7.4 148.621 lluster 4142 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1.7 721 950 76 95 1121 885.7% Transport Bordura Cimento 32.167 15 Shuma 244 41 1.7 1 5 0.6 174 0.619 Bordura betoni 25x35 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16. me 6 cm beton.0 870 264 44 15 21.7% Transport Bordura Cimento 32.91 8 9 15 11 12 13 1.4 947 1249 100 125 1473 1103 45.5 N Rere natyrore Shuma : 3 op leke t/km ml kg m3 3.13 1.167 6 184 31 7 0.01 19 0.7% Pllaka trotuari Cimento 32. me 3.0 40.0 45.620 pllaka Sp + p Sigurime shoqerore 16.07 435 m2 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1 4.167 665 9.06 184.5 N Rere natyrore Shuma : m op leke t/km m kg m3 3.0 649 1084 87 108 1279 17.618 Bordura betoni 20x35 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 1 5 0.5 15.0 17. me 6 cm beton.3 372 62 1.4 1165 1495 120 149 1764 440. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 35.0 870 17.

3.0 6.623 beton.02 0.7% Cakell mbeturine kave Asfaltobeton ranor Shuma : m2 op leke m3 ton Trotuar.5 N Rere natyrore Zhavorr natyror Shuma : 3 op leke kg m3 m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 1.7% Vajguri Dru zjarri Bitum M .34 174 0. mbi cakell Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 500 3352 0.22 0.07 14 7.7 121.622 beton.063 0.063 0. + 2 duar bitum Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 211.5 261 5 174 0.7 280 120 40 62 138 148 4143 .29 50.46 174 0.11 0.02 15 Shuma 122 20 0.0 247 552 44 55 651 39. me 3 cm asfalto 3.8 850 500 305 Trotuar.167 TOTALI 10% 18 19 195.167 2 H / Izolim me emulsion.2 251 310 25 31 365 55 211 266 313 25 31 369 62 27 342 431 514 41 51 606 71 12 280 2700 90 83 m2 op leke liter m2 kg Fitim 40.11 0. me 3 cm asfalto 3.8 0.7% Cimento 32.23 40.Nr.41 71.167 6 261 44 7 8 9 o. 3. Katr.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 25 0.0 35. mbi zhavor Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 360 3352 59 174 0.22 1.3 Shuma : 16 Shp pl 8% 17 50 8 0.15 3.7% Zhavorr natyror Asfaltobeton ranor Shuma : m2 op leke m3 ton 0.624 duar bitum Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 17.01 3.8 174 0.7 47 H / Izolim me emulsion.7% Vajguri Karton katramat Mastike bitumi 1 m2 op leke liter m3 kg 0.625 K.

Katr. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 3 m3 Dru zjarri op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma : 2 H / Izolim me emulsion. + 4 duar bitum Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 1250 .167 280 120 40 2700 0.626 K.2 174 0.01 14 2700 1 174 174 0.4 174 0.167 280 120 40 2700 10.03 0.628 Lluster cimento 2 cm 1: 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Rere lavatrice Shuma : 4144 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 142 H / Izolim me emulsion. Katr.0 1250 122 m2 op leke kg m3 16 Shp pl 8% 17 228 38 266 m2 op leke kg m3 15 Shuma 174 29 203 3.627 K.02 1.167 Fitim TOTALI 10% 18 19 27 375 517 41 52 610 62 276 284 54 676 879 70 88 1037 62 414 420 81 977 1243 99 124 1466 95 25 120 241 19 24 285 72 50 122 386 31 39 455 104 17 9.31 227. 3.7% Cimento 32.5 0.7% Cimento 32.45 10. ne mure guri Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 1.6 104. 3.1 0.630 6 o.04 264 9.22 3.5 0.7% Vajguri Karton katramat Mastike bitumi Dru zjarri Shuma : 629.5 N Rere e lare Shuma : m2 op leke liter m2 kg m3 0.3 7.167 Suvatim me llac cim M 25 50. + 3 duar bitum Sp + p Sigurime shoqerore 16.22 2.Nr.94 174 0.7% Vajguri Karton katramat Mastike bitumi Dru zjarri Shuma : 3 m2 op leke liter m2 kg m3 8 9 10 11 12 13 0.p 226 38 8 0.3 226.

5 N kg Shuma : Veshje skarpatesh 10 cm 3.11 500 55 4145 . ne mure betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16. Mur guri m2 Sp + p op Sigurime shoqerore 16.15 200.167 Fitim 12.86 174 0.07 12.167 6 7 8 9 o.640 zhavorr + 20 cm gure Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 1250 9 199 174 0. 3. 3.400 Shuma : m2 op leke m3 m3 kg 0.4 0.633 50.0 0.639 50x50 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 1 112 111.6 38 86 368 29 37 435 8 13 20 219 18 22 259 112 0.7% Zhavorr natyror op 332 56 0.39 241.636 metalik i gatshem Sp + p Sigurime shoqerore 16.34 174 0.98 170.7% Cimento 32. 50.1 16 Shp pl 8% 17 171 28 0.03 9 1250 Parmake ure.01 1.Nr.5 N Rere e lare Shuma : Njesia 3 m2 op leke kg m3 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 1.51 0.7% Pllaka guri Rere natyrore Cimento M .167 19 48.8 0.167 80 14 0.52 174 0.4 0.2 2.006 1.025 850 8 9 1.005 174 0. EMERTIMI Analize 1 631-632 2 Suvatim me llac cim M 25.6 112 127 10 13 150 1262 21 72 1356 1589 127 159 1875 200 33 234 m2 op leke m3 TOTALI 10% 18 0.051 24750 0.18 15 Shuma 242 40 282 Fugature llac cimento M3.91 332.7% leke Rere llaci m3 Cimento 32.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 5.7% Saldatrice Konstruksion metalik Materiale te ndryshme Shuma : kg op leke op kg % Veshje pllaka guri 50x40 cm.

vendosje tuba 3.Nr. EMERTIMI Analize 1 2 Gure Njesia 3 m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Shuma : 3.06 174 0.9 480 .7% Tub plastmasi me mufte Shuma : Furnizim.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 0.7% Tub plastmasi me mufte Shuma : m op leke ml 4146 2450 56 1.652 plastmasi ø 200 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 174 229 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 617 49 62 728 23 2 2 27 112668 112668 122821 9826 20 3 23 8700 1453 1 112668 10153 12282 144928 Qylym dige me zhavorr perhapur 3.31 174 49 61 715 705 747.653 plastmasi ø 150 Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 747 869 70 87 1026 504 504 606 48 61 715 87 15 102 m op 606 104 17 122 0.7% Shuma : Porte metalike me 3.80/100 Zhavorr natyror me makineri Shuma : m2 op m3 m op leke ml Furnizim. vendosje tuba 3.02 0.167 174 0.05 0.1 500 56 Furnizim.17 19.643 Mbjellje bari ne skarpat Sp + p Sigurime shoqerore 16.654 plastmasi ø 100 Sp + p 0.651 me makineri Buldozer S .5 87 550 550 53.167 1.24 14 724 388 m2 op leke ton op leke ton 0.4 174 0.167 1.7% Kostruksion i gatshem Shuma : 6 7 8 9 o.644 mekanizem ngrites me krahe Sp + p Sigurime shoqerore 16. vendosje tuba 3.55 50 8700 115 0.6 104.

7% Tub plastmasi me mufte Shuma : Njesia 3 leke ml op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 53.A.5 174 0.1 296 347 28 35 409 3540 78 1655 78 38 1283 35 7 21 1656 960 300 97 9747 14942 1195 1494 17631 44 7 1.4 0. vendosje tuba 3.01 5076 119 Prize me elem.32 11061 0. me auto Transp.07 500 0. me traktor 30% Elemente B.656 per 100l/sek.45 15 150 51 68 0. B. zakonsh.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 1.655 per 100l/sek.167 6612 1104 5.03 14 350 63 m op leke ml 0.167 6 9.A.76 15 150 89 114 0.94 5 0.A Llac cimento Pllaka betoni 5 cm Cimento 32. me porte barazh Sp + p Sigurime shoqerore 16.14 150 18 92 8 120 0.48 11061 5309 4147 . me traktor 30% Elemente B. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.1 0. parabolike 3.02 15000 9650.167 4350 726 3. Sp + p Sigurime shoqerore 16. B.01 650 0.0 7 8 9 o.A cope op leke t/km t/km m3 38 6612 174 0.05 282 51 Prize me elem.7% Tub plastmasi me mufte Shuma : Furnizim.654/1 plastmasi ø 80 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 361 361 423 34 42 500 296.03 1250 1.01 7800 3. parabolike 3.25 43.7% Transp. me auto Transp.9 0.8 436 10 8 0.Nr.01 1271 0. Ah C II Materiale te ndryshme 1 % Shuma : cope op leke t/km t/km m3 m3 m2 kg m3 m m3 m3 m2 kg kg m3 % 25 4350 174 0.7% Transp.5 N Rere e lare Tub ø 400 betoni Zhavorr natyror Zall fraksionuar Kallep inventari Hekur Ø Detale metalike Lende druri sharuar.

7% Transp.41 15 150 0.1 1271 0. Ah C II Materiale te ndryshme Shuma : Njesia 3 m3 m2 kg m3 m m3 m3 m2 kg kg m3 % op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 7716 9 o.01 650 0.06 7800 68 8 2. montuara me 3.4 0.01 7800 261 8 2264 78 2036 .A Llac cimento Cimento 32.83 15 150 51 125 0. EMERTIMI Analize 1 2 Llac cimento Pllaka betoni 5 cm Cimento 32.167 2784 465 2.50x60 HD-4m Sp + p Sigurime shoqerore 16.07 500 0. me auto Transp.5 N 4148 cope op leke t/km t/km m3 m3 kg m3 kg % 16 2784 174 0.14 150 21 92 8 120 0.5 61. hyrje dalje e 3.657 krahe 200-300l/s. te montuara me krahe 200-300l/s.658 lugut Sp + p Sigurime shoqerore 16.A. me traktor 30% Elemente B.01 3249 cope op leke t/km t/km m3 m3 kg 43.9 0.A. me traktor 30 Elemente B.5 436 19 8 0.01 203 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 78 3702 148 88 1398 35 7 21 1932 960 450 141 14269 22188 1775 2219 26181 4869 468 530 2750 2116 107 10840 14194 1136 1419 16749 Lugje me B.03 15000 14128 0.7% Transp.A Llac cimento Cimento 32. me auto Transp.07 1250 1.Nr.5 33 5742 174 0.2 1250 23 92 10733 0.2 11322 0.5 N Rere e lare Hekur Ø Materiale te ndryshme Shuma : Lugje me B.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0.5 N Rere e lare Tub ø 400 betoni Zhavorr natyror Zall fraksionuar Kallep inventari Hekur ø Detale metalike Lende druri sharuar.01 7800 8.43 11322 0.167 105 5742 959 3.

9 150 50 255 195 7.02 15000 6254.3 750 2 90 26124 0. me auto Transp.3 5.660 ''BD-1'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transp.659 ''B'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 15 150 275 855 1.Nr.7 650 880 9 4. EMERTIMI Analize 1 2 Zall fraksionuar Hekur Ø Lende druri sharuar.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip 3. me auto Transp.01 176 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 657 920 300 62.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 1.7 3.7% Transp.8 0.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 600 mm Gure kave Gozhde ganxha Te ndryshme 0.167 8282 18.06 15000 7.1 2. me traktor Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.5 6317 19 13194 1055 1319 15569 2400 875 455 7920 630 900 12539 225 180 52 26176 80180 6414 8018 94612 PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip 3.2 500 3600 4149 .6 15 150 1.6 150 50 165 130 4.2 150 0. Ah C II Materiale te ndryshme Shuma : Njesia 3 m3 kg m3 % op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 6701 9 o.002 52795 cope op leke t/km t/km op op m3 224 690 285 49590 914 295 174 49590 0.167 7555 14.8 500 0.01 650 10 92 0.07 1774 0.7 1250 0. me traktor Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri cope op leke t/km t/km op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m m3 kg leke 260 45240 174 45240 0.9 4.

p 1574 505 174 74820 0.7% Transp.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 600 mm Gozhde ganxha Te ndryshme 0.9 4.661 ''B'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 150 0.167 11623 81223 cope op leke t/km t/km op 8 o.6 750 4 90 57771 0.8 15 482 150 1470 1.Nr.9 150 50 89427 Fitim TOTALI 10% 18 19 7154 8943 105523 4050 1500 910 13680 1050 1350 34421 450 360 116 57887 141188 11295 14119 166602 285 220 8.662 ''BD-1'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Transp.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 800 mm Gure kave Gozhde ganxha Te ndryshme 0.167 12495 32. me auto Transp.03 4896 0.9 7.07 15000 7.8 90 29916 0.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip 3.1 500 1.4 650 1520 9 7 150 0.4 74820 15 500 455 10890 630 1050 12539 252 60 29976 Shuma 174 69600 0.1 9.4 1250 0.2 1250 1.07 1774 2. me traktor Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32. me traktor Autovinc 4150 Njesia 3 m3 m3 kg m2 m3 m kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 57872 cope op leke t/km t/km op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m m3 kg leke 400 69600 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1130 12 13 14 0.7 650 1210 9 4.09 15000 7. EMERTIMI Analize 1 2 Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32. me auto Transp.002 430 16 Shp pl 8% 17 15 389 150 1185 1.002 450 25.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip 3.8 2000 3600 .

002 87315 cope op leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m m3 kg leke 8 o.03 4896 4 90 62631 0.8 500 1. EMERTIMI Analize 1 2 Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.167 15226 ##### cope op 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11.7 6.8 3 7 2000 150 50 3600 450 350 9.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip 3.03 6380 0.6 750 4 90 78953 0.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1000 mm Gure kave Gozhde ganxha Te ndryshme 0.Nr.p 174 2493 4400 101094 4151 .8 1250 2.5 500 0.4 650 1960 9 7 150 0.664 ''BD-1'' Sp + p Njesia 3 op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 524 91176 10 2.5 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 5750 1000 910 17640 1050 1500 34421 360 125 62756 156338 12507 15634 184479 4900 2250 1365 21510 1470 1800 44848 450 360 158 79111 192406 15392 19241 227039 15 618 150 1875 1.2 11 150 50 12 405 310 13 14 1952 4315 41.1 650 2390 9 9.12 15000 7.8 150 0.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip 3. me auto Transp.8 1250 1.1 15000 7. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.663 ''B'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 800 mm Gozhde ganxha Te ndryshme 0.002 581 15 Shuma 174 91176 0.2 12.7% Transp.

15 15000 7. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.7% Transp. me auto Transp.15 15000 7.7 500 2.167 20195 60 18.2 15 900 150 2730 2. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.002 141125 3630 5395 .5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1000 mm Gozhde ganxha Te ndryshme 0.8 4. me auto Transp.6 1250 3.5 10.6 150 0.8 150 0.665 ''B'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 1.p 4805 10000 1500 1365 29250 1470 2250 44848 468 182 91333 217397 17392 21740 256528 9350 3250 2015 32310 1890 2250 61081 563 450 226 113384 263535 21083 26353 310971 174 120930 0.03 6380 5.2 90 91151 0.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1200 mm Gure kave Gozhde ganxha Te ndryshme 0.2 % Shuma : 4152 Njesia 3 leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 101094 5 6 0.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip 3.2 1250 2.7% Transp. EMERTIMI Analize 1 2 Sigurime shoqerore 16.167 16883 7 53.8 16.1 650 3590 9 12.4 2000 150 50 4200 675 520 18.6 2000 150 50 3600 675 530 13 14 695 120930 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15 807 150 2475 20 500 1.03 8689 0.1 650 3250 9 9.Nr.75 750 5 90 113158 0.002 3282 117977 cope op leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m m3 kg leke 8 o.5 10.1 4.

666 ''BD-1'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 2000 150 50 3600 675 530 13 14 53.5 10.03 8689 5. EMERTIMI Analize 1 2 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip 3.8 150 0.2 90 107384 0.8 1250 5.p 4805 10000 1500 1365 29250 1470 2250 61081 468 215 107598 233662 18693 23366 275721 174 227940 0.1 650 3250 9 9.8 4. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.3 17 2000 150 50 7000 1095 850 23 500 4.2 1250 2.8 16.002 227940 15 Shuma 174 101094 0.7% Transp.6 650 6040 9 18 150 0.5 1310 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 15 807 150 2475 20 500 1. me auto Transp.667 ''B'' Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1500 mm Njesia 3 cope op leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 581 101094 5 6 7 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 1. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.15 15000 7.15 15000 8.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1200 mm Gozhde ganxha Te ndryshme 0.167 16883 3282 117977 cope op leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m 8 o.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip 3.167 38066 100 30 15 1500 150 4500 3.Nr.5 7.08 12061 11500 6000 3640 54360 2700 2250 97456 4153 . me auto Transp.7% Transp.

me auto Transp.5 150 435 5 20 2000 10000 120 2400 0.2 % Shuma : Sifon me pus vertikal me 6 3.5 0. me traktor Autovinc Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.668 ''BD-1'' Sp + p Sigurime shoqerore 16. me auto Transp. EMERTIMI Analize 1 2 Gure kave Gozhde ganxha Te ndryshme 0.2 15000 8.6 650 7910 9 18 150 0. ø 60.167 11333 17.5 5.9 15 262. sifon Sp + p Sigurime shoqerore 16.08 12061 5.002 390 Shp pl 8% 17 15 1875 150 5700 3.5 N 4154 Njesia 3 m3 kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 10 11 12 13 1.Nr.002 8945 125 38 2000 150 50 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 1125 468 359 179858 460809 36865 19 46081 543754 22500 4125 3640 71190 2700 3000 97456 468 410 205489 513337 41067 51334 605738 7000 1650 1250 45 500 3.11 30 500 1250 650 9 250 125 72 270 .5 11 25 67860 Shuma 174 248820 0.167 41553 7575 290373 cope op leke t/km t/km op op m3 m3 m3 kg 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 6000 266006 cope op leke t/km t/km op op op m3 m3 m3 kg m2 m3 m kg leke 8 o.669 tuba b/a.3 1250 5.7% Transp.5 N Kallep inventari Lende e holle binar Tub betoni Ø 1500 mm Gozhde ganxha Te ndryshme 0.1 0.2 90 205079 0. me traktor Autovinc Betoniere Vibrator thellesie Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.5 2.p 9900 174 67860 0.2 179499 1430 248820 14 750 90 0.2 % Shuma : Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip 3.7% Transp. me 2 elem.

me traktor Autovinc Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % 39 6786 174 0.Nr. me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.01 1774 1791.002 3.2% Shuma : Njesia 3 m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 79193 9 o.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0. me 2 elem.3 9 47.5 0.0 1. ø 60.002 12400 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 300 10747 29378 24177 4995 204 150 141 70809 163099 13048 Fitim TOTALI 10% 18 19 16310 192457 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.1 0.670 per + 1m Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 10.01 1250 12. 3.11 500 1250 650 250 125 72 4155 11966 .7% Transp.06 1774 2.9 240 1963 18 10141 811 1014 174 153120 0.5 0.3 150 45.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 698 12 13 14 2 150 6.5 0.167 25571 22.5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : Sifon me pus vertikal me 6 3.167 6786 1133 0. arme.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M .3 3. me 3 elem.0 0.2 1959.4 0. sifon Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Kallep inventari Tub betoni Elemente b.04 5100 0.5 150 525 7 40 2000 14000 120 4800 0.1 500 50.0 5.671 tuba b/a.07 7.5 15 334.7% Transp. me auto Transp. me auto Transp.7 0.5 2 7919 cope op leke t/km t/km op op m3 m3 m3 15 150 880 153120 120 240 0.2 13354 210 115 32 156 0. ø 60.3 500 70668 0.02 650 13.

me 2 elem. 3.3 500 89277 0.3 9 0. me 3 elem. me auto Transp.05 5100 0.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0.9 13354 290 115 32 156.4 30 2000 16800 120 3600 0.167 2325 2. me traktor Autovinc Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare 4156 cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % 80 13920 174 13920 0. ø 60. me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.672 per + 1m Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 0.4 0.2 15 150 369 630 8.7% Transp.02 650 5.002 18800 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 270 300 10747 38725 33388 4995 255 150 179 89455 287806 23024 Fitim TOTALI 10% 18 19 28781 339611 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. ø 80.7% Transp. sifon Sp + p Sigurime shoqerore 16.2 500 1250 400 250 18616 1489 1862 21967 .5 N Kallep inventari Tub betoni Elemente b.06 1774 2.01 1774 1959.01 1250 0.3 150 1. me auto Transp.673 tuba b/a.1 0.1 500 0.6 4.2% Shuma : Njesia 3 kg m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. arme.167 20631 24.002 16245 cope op leke t/km t/km op op m3 m3 33 15 710 123540 48 360 50 13 13 48 45 1791 4 1963 174 123540 0.5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : Sifon me pus vertikal me 6 3.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M .1 15 150 3 120 360 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 860 178691 12 13 14 30 9 2 150 6.8 0. EMERTIMI Analize 1 2 Cimento 32.Nr.

5 N Kallep inventari Tub betoni Elemente b.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M .13 500 65. ø 80.5 0. EMERTIMI Analize 1 2 Zall fraksionuar Cimento 32.5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : Sifon me pus vertikal me 6 3. 3.05 5100 0.5 500 105714 0.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0.0 0.674 per + 1m Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 0.05 650 32.28 15 42 3 12996 cope op leke t/km t/km op op m3 15 150 1400 243600 120 360 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 999 144171 12 13 14 0.002 10. ø 80.03 4896 2.Nr. me auto Transp.7% Transp.7% Transp. me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.5 13. sifon Sp + p Sigurime shoqerore 16. me traktor Autovinc Motopompe Zhavor me makineri cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % 64 11136 174 11136 0.6 150 6.8 5265.0 1.03 1250 37.167 40681 30.95 13354 240 115 42 156.3 650 80 9 3.005 4896 4920.675 tuba b/a. me 2 elem.3 9 119.167 1860 1 0.002 20400 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 195 720 540 29525 39393 27631 6555 255 250 211 105926 271496 21720 Fitim TOTALI 10% 18 19 27150 320365 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.5 5 15 457.7 0.2% Shuma : Njesia 3 m3 kg m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. arme.6 56 2000 21200 120 6720 0. me auto Transp.5 0.5 360 5276 57 18689 1495 1869 174 243600 0.6 150 90.8 500 400 4157 22053 . me 3 elem.5 150 750 10.

03 1250 37.7% Transp.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0.2 1250 0.1 48 2000 24200 120 5760 1 500 500 29368 2349 2937 34654 .0 1. me traktor Autovinc Motopompe Zhavor me makineri 4158 cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % 116 20184 174 20184 0.7 0.002 10. me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32. me auto Transp.28 15 150 4 23555 cope op leke t/km t/km op op m3 15 42 960 167040 120 480 0.3 650 80 9 3.002 27920 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 250 195 720 540 29525 52212 37993 6555 357 250 258 129256 442664 35413 Fitim TOTALI 10% 18 19 44266 522344 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.4 15 150 570 960 12.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1208 284281 12 13 14 0.6 150 6. 3.0 0.13 500 65.3 9 119.167 27896 38 6.07 5100 0.05 650 32.03 4896 3. me 2 elem.167 3371 1 0.676 per + 1m Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32. me 3 elem. arme.677 tuba b/a.005 4896 4920.2% Shuma : Njesia 3 m3 m3 kg m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o. Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 480 5276 57 174 167040 0.5 0.91 13354 330 115 42 156.1 0.5 0.Nr.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M .5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : Sifon me pus vertikal me 6 3. ø 80.5 500 128998 0.7% Transp.5 N Kallep inventari Tub betoni Elemente b.5 13.6 150 90. ø 100.8 5265. me auto Transp.

3.002 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 375 390 1440 810 38468 61426 34539 8428 510 350 294 147532 373957 29917 Fitim TOTALI 10% 18 19 37396 441270 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme.3 1250 0.16 500 80.4 150 6.7 500 147237 0. me traktor Autovinc Motopompe cope op leke t/km t/km op op 2260 393240 174 0.167 393240 65671 46 7.7% Transp.167 2354 1.2 96 2000 30400 120 11520 4159 28181 .0 0.4 0.6 9 230. me auto Transp.5 N Kallep inventari Tub betoni Elemente b.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1530 194936 12 29960 13 14 0.7% Transp.Nr.5 0.0 360 6992 83 23882 1911 2388 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a.5 60 3 16448 120 360 0.9 150 135.0 1.03 6380 4.5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % 81 14094 174 14094 0. me 2 elem. ø 100.1 0.4 15 150 22.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M . me auto Transp.1 5100 0. me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.002 14.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0.679 sifon Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 6977.4 15 690 150 1110 15. 3.5 25.005 6380 6411.5 0. ø 100.09 650 58.678 per + 1m Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.05 1250 62.6 650 160 9 5. me 3 elem.6 13354 300 115 54 156.2% Shuma : Njesia 3 m3 m3 kg m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.8 0.

1 0.9 13354 390 115 54 156.4 150 6. me auto Transp.arme Hekur ø gatshem Detale metalike Llac cimento M . me traktor Motopompe Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32.167 29580 4940 1.5 25.09 650 58.3 1250 0.2% Shuma : 3 m3 m3 m3 kg m2 m m3 kg kg m3 m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7 500 174958 0.16 500 80.002 Shuma Shp pl 8% 17 15 16 500 375 390 1440 810 38468 78786 44901 8428 510 350 350 175308 677939 54235 Fitim TOTALI 10% 18 19 67794 799969 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b.167 621 104 0.5 N Kallep inventari Tub betoni Materiale te ndryshme Shuma : 170 29580 174 0.9 150 135.0 720 6992 83 PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE ) Germim tuneli me makine shpimi 715-717 ne seksion 20~40 m2.05 1250 62.005 6380 6411.5 60 6 34520 KAPITULLI XVII 120 720 0. K = 1 ~ 5 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Kallep inventari Tub betoni Elemente b.8 0.002 14.0 1. ø 100. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Zhavor me makineri Rere e lare Zall fraksionuar Cimento 32. arme.4 15 150 22.4 621 115 0.5 0. 3.03 6380 5.5 0. me 3 elem.6 650 160 9 5.100 Zhavor me krahe Materiale te ndryshme 0.4 0.1 5100 0.7% Makine shpimi me 3 krahe 4160 m3 op leke op 5.6 9 230.4 6977.680 per + 1m cope op leke t/km t/km op m3 m3 m3 kg m2 m % Sp + p Sigurime shoqerore 16.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1800 458911 12 41920 13 14 1 500 0.04 2000 80 42314 3385 4231 49931 .Nr.0 0.7% Transp.

4 m3 m3 op leke op op op op op op 3.03 0.5 48.5 115 0. EMERTIMI Analize 1 2 Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 0.Nr.75 115 0.15 0.08 2000 1750 1500 1500 1250 1250 2450 180 35 15 120 150 100 196 2.12 0.6 m3 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.03 2000 1750 1500 1500 1250 1250 60 17.7% Makine shpimi me 3 krahe Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 2.3 3.5 15 75 175 37.5 15 105 275 75 147 13 1.5 233 1673 134 167 1974 242 54.02 0.08 0.2 1.65 419.7% Makine shpimi me 3 krahe Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 0. K = 6 ~ 10 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 684 796 110 42 7 Germim tuneli me makine shpimi 721-723 ne seksion 40~60 m2.5 300 1781 142 178 2101 Germim tuneli me makine shpimi 718-720 ne seksion 20~40 m2.07 0.01 0.08 0.3 0.6 m3 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.167 587 98 0.05 0.01 0.1 586.6 3.5 4161 . K = 1 ~ 5 Sp + p Sigurime shoqerore 16.01 0.01 0.06 0.5 725 14 110 42 7 715 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 181.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.75 mm2 Shuma : Njesia 3 op op op op op op kg cope m op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.06 11 1750 1500 1500 1250 1250 2450 12 17.22 0.65 1.14 0.01 0.167 420 70 0.75 mm2 Shuma : m3 op leke op op op op op op op kg cope m 5.09 0.

4 m3 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.1 177 1121 90 112 1322 187 42 2.06 0.06 0.5 15 90 87.3 456 m3 op leke op op op op op op op kg cope m 120 17.01 0.5 1 0.7 1 0.167 391 65 0.21 429 414 110 42 7 .75 mm2 Shuma : Njesia 3 op kg cope m op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.Nr.03 2000 1750 1500 1500 1250 1250 2450 60 17.25 0.5 1.04 2000 1750 1500 1500 1250 1250 2450 1.01 0.8 2.9 0.07 0. K = 6 ~ 8 Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 231 1165 93 117 1375 110 31.7% Makine shpimi me 3 krahe Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 2.75 mm2 Shuma : 4162 m3 op leke op op op op op op op kg cope m 3.01 0.5 50 98 3.2 368 115 0.03 0.03 0.03 11 2450 12 73.12 0.5 73.5 13 1.5 15 60 150 37.75 0.47 143 986 79 99 1163 Germim tuneli me makine shpimi 724-726 ne seksion 40~60 m2.4 391 115 0. Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 0.7% Makine shpimi me 3 krahe Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 2.4 m3 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.167 110 42 7 478 368 61 0.5 37. EMERTIMI Analize 1 2 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.04 0.75 mm2 Shuma : Germim tuneli me makine shpimi K=1~5 727-729 ne seksion > 60 m2.01 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 0.3 490 14 110 42 7 454 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 137.

7% Kompresor elektrik 10m3/min Shuma : m3 op leke op 10.21 389 421 110 42 7 Germim shkembi me matrapik ne 3.5 115 0.733/2 tunele me seksion 20 ~ 60 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 1230. EMERTIMI Analize 1 2 Germim tuneli me makine shpimi K=6~8 730-732 ne seksion > 60 m2.7% Kompresor elektrik 10m3/min Shuma : m3 op leke op 10.01 0.9 333.80 1436 150 4163 .5 35.7 1.85 0.04 2000 1750 1500 1500 1250 1250 2450 120 17.06 0.45 0.06 0.5 115 0.7 1230.5 115 0.5 15 45 75 50 98 13 14 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 159.4 m3 Buldozer S-80 Eksploziv Kapsolla elektrike Percjelles elektrik 0.5 115 0.03 0.167 6 7 8 9 o.7 1230.60 150 1436 Germim shkembi me matrapik ne 3.01 0.47 197 1006 81 101 1188 690 690 2126 170 213 2509 465 465 1901 152 190 2243 270 270 1706 136 171 2013 334 56 1.167 1231 205 3.167 1231 205 1. Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 0.167 1231 205 4.733 tunele me seksion ~ 5 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Kompresor elektrik 10m3/min Shuma : m3 op leke op 10.733/1 tunele me seksion 5 ~ 20 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.75 mm2 Shuma : Njesia 3 m3 op leke op op op op op op op kg cope m op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 2.7% Makine shpimi me 3 krahe Makine shpimi me 2 krahe Makine shpimi ne levizje Makine shpimi per mbushje Makine shpimi ne pritje Makine ngarkimi 2.04 0.10 150 1436 Germim shkembi me matrapik ne 3.

7% Kompresor elektrik 10m3/min Shuma : 1231 205 1.7 1230.3 4.7 3090 13981 1118 1398 16497 4650 9940 90 720 15400 23976 1918 2398 28292 PUNIME PERFORCIME .KALLEPE .24 kv Gazogjen Lende druri sharre holle pishe C III Lende druri ø Gozhda Ganxha Shuma : 4164 m3 op leke op op op m3 m3 kg kg 34.5 ton Elektrosaldatrice .6 0.Nr.5 ton Elektrosaldatrice .737 lende druri te perkohshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 1500 90 70 3450 414 42 0.30 150 1436 195 195 1631 130 163 1925 1200 1680 90 119.733/3 tunele me seksion > 60 m2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.BETONIME E HEKURI PER TUNELE Perforcime ne tunele. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 3 4 5 m3 op leke op 10.7% Autovinc 3 .71 14000 1 90 8 90 4670 3906 .24 kv Gazogjen Lende druri sharre holle pishe C III Lende druri ø Gozhda Ganxha Shuma : Perforcime ne tunele.167 6 7 8 9 o.167 5986 1000 2.3 4.167 3906 4002 668 2.33 90 6985 m3 op leke op op op m3 m3 kg kg 3450 414 42 23 4002 174 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 Germim shkembi me matrapik ne 3.12 14000 1 90 1. me 3.5 115 0.738 lende druri te perhereshme Sp + p Sigurime shoqerore 16.31 15000 0. me 3.4 5985.08 15000 0.7% Autovinc 3 .6 1500 90 70 0.6 174 0.6 0.

012 14000 2. 3.7% Elektrosaldatrice .2 174 0.47 76.24 kv Llamarine e zeze Elektroda Hekur profil Mirembajtje 10 % 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2.7% Lende druri e sharruar pishe C III Gozhde Binar Njesia 3 ton op leke op op op kg kg liter op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 14.5 ton Elektrosaldatrice .76 2.p 487 81 0.2 174 0.012 15000 0.10 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. per mure.85 44.07 90 0.24 kv Gazogjen Elektroda Karbit Oksigjen Shuma : Kallepe per tunele.01 15000 0.744 druri .5 5 Shuma : Kallepe per tunele.3 4.79 96 285 94 0. per mure.Nr. per mure.30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.167 0.6 Shuma : Kallepe per tunele.7% 6 o. 3.8 0.30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 Fitim TOTALI 10% 18 15 16 19 855 100 675 1630 8541 683 854 10079 150 6.6 0.3 98 254 742 59 74 875 180 9 168 357 824 66 82 972 400 67 467 m2 op leke op kg kg kg leke Shp pl 8% 17 418 70 487 m2 op leke m3 kg m3 Shuma 2575 430 3005 m2 op leke m3 kg m3 13 3 0.745 metalike .1 90 0.31 0.18 7. 3.01 0.6 174 0. EMERTIMI Analize 1 2 Perforcime ne tunele.4 417.167 Lende druri e sharruar pishe C III Gozhde Binar 8 9 10 11 12 1500 90 70 3450 414 42 2.3 400.8 487.2 174 0.8 2575.679 4165 .742 metalike Sp + p Sigurime shoqerore 16.007 14000 2.1 29.02 90 1.167 14 285 200 135 3906 0.7% Autovinc 3 .743 druri .

012 14000 2.1 539.7% Llamarine e zeze Elektroda Hekur profil Mirembajtje 10 % Shuma : Kallepe per tunele.76 285 5.7% Llamarine e zeze 4166 Njesia 3 m2 op leke m3 m3 kg kg m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 3.26 508 m2 op leke kg 2.126 111 619 50 62 730 626 105 435 73 0.01 15000 0.007 14000 3.30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 94 65.749 qemere metalike .007 14000 0.10 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.748 qemere metalike . per 3.014 15000 0.7 101.7% Lende druri e sharruar pishe C III Lende druri ø Gozhde Ganxha Binar Shuma : Kallepe per tunele.30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.31 0.167 19 771 985 0.167 6 569 7 8 9 o.01 90 0. per 3.1 10. per 3.02 0.167 79 99 1163 210 98 9 0.1 90 0.9 98 356 731 m2 op leke kg kg kg leke Fitim 539 90 629 m2 op leke m3 m3 kg kg m3 15 Shp pl 8% 16 17 653 52 Shuma 452 76 0.6 626.10 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 90 0.746 qemere druri .6 452.4 174 0. per 3.747 qemere druri .01 90 0.31 96 29.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 84 0.Nr.4 174 0.4 5 174 0.5 435 TOTALI 10% 18 65 150 98 9 0.167 174 0.7% Lende druri e sharruar pishe C III Lende druri ø Gozhde Ganxha Binar Shuma : Kallepe per tunele.8 0.9 168 486 1217 97 122 1436 96 29. EMERTIMI Analize 1 2 Shuma : Kallepe per tunele.007 14000 0.76 .

per tunele me 3.8 174 0.7 88.03 90 0.p 3428 572 0.004 14000 Shuma : Kallepe per tunele druri ne H/Centrale.7% Lende druri e sharruar pishe C III Hekur ø per lidhje Gozhde Ganxha Binar Shuma : 7 8 9 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 0.7% Lende druri e sharruar pishe C III Gozhde Ganxha Binar Njesia 3 kg kg leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 Sp + p Sigurime shoqerore 16. per galerite e 3.1 90 0.8 2.12 90 0.12 90 0.2 174 0.1 528 m2 op leke m3 kg kg m3 14.94 123.752 cimentimit horizontale Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 136 Shuma 2471 413 0.7% Lende druri e sharruar pishe C III Hekur ø per lidhje Gozhde Ganxha Binar Shuma : Kallepe druri. per tunele me 3.2 2470.7 56 310 3193 255 319 3768 150 46.751 seksion mbi 30 m².750 seksion mbi 30 m². EMERTIMI Analize 1 2 Elektroda Hekur profil Mirembajtje 10 % Shuma : Kallepe per tunele druri ne H/Centrale.82 14 285 94 0. per tunele ne H/Centrale.02 0.5 93 0.5 10.7 56 403 4403 352 440 5195 1792 299 2091 m2 op leke m3 kg kg kg m3 15 5.01 15000 0.Nr.004 14000 4000 4167 .016 15000 0.7 3427.01 14000 19.03 90 0.167 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 664 53 66 784 240 10.8 9 140 356 2448 196 245 2888 240 93 10.3 1792.36 12.167 0. Faza I Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 174 0.12 90 0.8 2.016 15000 1 93 0. Faza I I 6 o.167 2883 m2 op leke m3 kg kg kg m3 10.

6 174 0. 3.753 cimentimit te pjerrta Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 10.8 1400 1851 2947 236 295 3478 150 74. per galerite e 3.167 6 7 8 9 o.4 10.8 93 0.755 per nderprerje betoni paraprake Sp + p Sigurime shoqerore 16. EMERTIMI Analize 1 2 Kallepe druri.016 15000 1 93 0. per seksion > 30 m².4 939.7% Lende druri e sharruar pishe C III Hekur ø per lidhje Gozhde Ganxha Binar Shuma : Kallepe druri per tunele ne H/Centrale.12 90 0.12 90 0.1 539.755/1 thithes. per tunele ne H/Centrale.7% Lende druri e sharruar pishe C III Hekur ø per lidhje Gozhde Ganxha Binar Shuma : Kallepe druri per tunele ne H/Centrale.1 14000 3.005 14000 629 m2 16 Shp pl 8% 17 940 157 1097 m2 op leke m3 kg kg kg m3 15 Shuma 5742 959 6701 Kallepe rrethore druri per tubin 3. op . 3.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 m2 op leke m3 kg kg kg m3 0.7% Lende druri e sharruar pishe C III Hekur ø per lidhje Gozhde Ganxha Binar Shuma : Njesia 3 m2 op leke m3 kg kg kg m3 4168 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 33 5742 5 174 0.12 90 0.004 14000 5.12 90 0.12 90 0.167 Fitim TOTALI 10% 18 19 240 93 10.7 56 403 7103 568 710 8382 150 279 10.167 0.01 15000 3 93 0.Nr.01 15000 0.8 10.8 70 316 945 76 95 1116 539 90 0.754 per nderprerje betoni Sp + p Sigurime shoqerore 16. per seksion > 30 m². per tunele ne H/Centrale.8 2.4 174 0.03 90 0.

8 140 402 4524 362 452 5338 7905 7905 8209 657 821 9687 7905 7905 8564 685 856 10106 319.2 5 174 0. me 3.7% Lende druri e sharruar pishe C III Gozhde Ganxha Binar Njesia 3 op leke m3 kg kg m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 20.25 1500 1.Nr.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 0.4 939.167 7750 375 1218 m2 op leke op kg 375 9 1250 255 940 157 0.7% Aparat torkretimi Cimento 32.02 284 7750 20 Beton C 25/30 per tunele.8 10.4 50 20 1. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.5 N Rere lavatrice Shuma : Torkretim me llac cimento 1: 3.6 174 0.30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 284 m2 op leke op kg m3 6 1044 174 0. me 3.761/3 2.6 71 391 1864 149 186 2200 Beton C 25/30 per tunele.6 174 0. t = 5 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.12 90 0.7% Aparat torkretimi Cimento 32.17 1500 255 34 0.5 N m3 op leke op m3 1. t = 3 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 174 0.057 5.761/1 beton pompe > 30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 243.167 244 41 0.3 3532.167 1044 174 0.4 243.01 14000 Shuma : 4122 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 240 10.761 beton pompe .15 1500 225 21 9 197 4169 .016 15000 0.167 6 3532 590 7 8 9 o.761/2 2.7% Beton pompe Beton C 25/30 Shuma : m3 op leke op m3 1.7% Beton pompe Beton C 25/30 Shuma : Torkretim me llac cimento 1: 3.167 244 41 0.12 90 0.

766 Ankera ø ne tunele.7% Saldatrice 300 A Hekur betoni i pergatitur Elektroda Shuma : ton op leke op ton kg 88 15312 174 15312 0. ne 3.5 1800 31500 1. 3.7% Saldatrice 300 A Hekur betoni i pergatitur Elektroda Shuma : Hekur beton periodik.7% Saldatrice 300 A Hekur betoni i pergatitur Elektroda Shuma : 3.167 15401 17.04 14 1250 225 15 50 247 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 157 19 1569 126 1851 103078 285 1225.7% Elekto kompresor 20m³.763 ne tunele me S > 30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16. 3.01 23 530 285 174 13920 0.01 23 16245 Shuma : 3. EMERTIMI Analize 1 2 Rere lavatrice Shuma : Njesia 3 m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.01 4.6 90 ton op leke op ton kg 80 13920 2304 100037 285 2304 174 92220 0.765 Ankera ø ne tunele. pa manov. zakonshem ton op leke op ton kg 4170 174 13920 0.Nr.5 104303 123117 9849 12312 145279 103078 6555 109633 128181 10255 12818 151254 101038 6555 107593 126141 10091 12614 148847 120358 120358 259479 20758 25948 306185 Hekur beton I zakonshem 6 ~10 . zakonshem Sp + p Sigurime shoqerore 16.762 ne tunele me S > 30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 92220 102057 2304 16245 ton op leke op ton 2304 1.167 2325 25.167 2325 25.5 90 945 1.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 1097 12 13 0.764 tunele me S > 30 m² Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 17869 945 102057 Hekur beton I zakonshem ≥ 12 . Ankera ø ne tunele. periodik 80 13920 31500 119759 .167 2557 10.005 107621 ton 90 1.

24 0.7% Elekto kompresor 20m³.9 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 m3 op Transport betoni me 3.771/d autobetonjere 2.015 1543 Transport betoni me 3.766/1 Vendosje rrjeti teli ne tunele Sp + p Sigurime shoqerore 16.771/b autobetonjere 1.5 km Autobetonjere 2.03 130 1 92 225.0 km Shuma : m3 op Transport betoni me 3.5 % Shuma : 8 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 17.5 km Shuma : m3 op Transport betoni me 3.0 km Autobetonjere 1.Nr.0 km Shuma : m3 op Transport betoni me 3.167 15401 Elekto kompresor 20m³.005 Shuma : 3.9 92 3.6 1322.26 0.4 229 2115 169 211 2495 300 300 300 24 30 354 325 325 325 26 33 384 488 488 488 39 49 575 675 675 675 54 68 797 700 700 700 56 70 826 4171 .54 0.39 0.4 174 0. pa manov.7% 7 o.5 km Autobetonjere 0.771/a autobetonjere 1. periodik Njesia 3 op leke op ton op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 530 92220 5 6 174 92220 0.0 km Autobetonjere 2.5 km Autobetonjere 1.771/c autobetonjere 2.5 km Shuma : 13 31500 107621 m2 op leke op m2 kg leke 12 1.19 1800 342 1.771 autobetonjere 0. Ankera ø ne tunele. pa manov.5 1800 31500 7.5 km Shuma : m3 op 14 126175 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 126805 126805 265926 21274 Fitim TOTALI 10% 18 19 26593 313793 1322 221 0.56 1250 1250 1250 1250 1250 133. Rrjete teli Hekur ø Llac cimento tel 1.p 342 0.

772 zakonshem Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 km Autobetonjere 3.22 0. EMERTIMI Analize 1 2 Transport betoni me 3.Nr.03 2450 2500 1800 1500 0.8 48 4 696 174 0.per uje Shuma : 4172 m3 op leke op op op op kg cope m 4 460 115 0.per uje Shuma : Germim ne portal e ngarkim 3.37 0. Eksploziv 5g per uje Kapsolla Tela elek. Eksploziv 5g per uje Kapsolla Tela elek.300 pa manov.7% Buldozer S. shkemb I 3.01 0.6 60 0.36 812 161 110 42 10 .2 9.300 pa manov.7% Buldozer S.02 0.80/100 Ekskavator 2 m³ Elektro kompresor 20 m³/min SondeCZ .7 10.32 537 m3 op leke op op op op kg cope m 26.95 45 10.26 0.01 0.6 55 1028 82 103 1214 PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE Germim ne portal e ngarkim mbi mjet.4 50 21.01 0.32 0.01 0.59 1250 12 13 14 15 738 738 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 738 59 74 870 35.167 460 77 0.771/e autobetonjere 3.167 110 42 10 131 696 116 0.02 0.24 3.04 2450 2500 1800 1500 29.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 0.2 48 715 57 72 844 40.772/1 mbi mjet.80/100 Ekskavator 2 m³ Elektro kompresor 20 m³/min SondeCZ . shkemb I forte Sp + p Sigurime shoqerore 16.92 3.0 km Shuma : Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 m3 op 7 8 9 o.

8 9 74.7% Lende druri.3 93 15. trare.005 14000 0. kallepe me lende druri.789 bazamentet e gjeneratorit Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 9 74.18 90 0.09 16.Nr.4 269 4290 343 429 5062 2645 442 3086 m2 op leke m3 m3 kg kg kg 16 Shp pl 8% 17 2645 442 3086 m2 op leke m3 m3 kg kg kg 15 Shuma 3445 575 0. binar Gozhde Ganxha Hekur lidhes Shuma : Punime hekuri e kallepi mbi toke.01 15000 0.005 14000 0.790 udhezuesat e portave Njesia 3 m2 op leke m3 m3 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 15. pishe e holle C III Lende druri.4 269 3356 268 336 3960 105 70 10.1 90 0.786 kollona. per rakordusin ne veper marj.7% Lende druri. EMERTIMI Analize 1 2 Punime hekuri e kallepi mbi toke.8 3445.12 90 0.167 Fitim TOTALI 10% 18 19 150 224 0. kallepe me lende druri.2 2644. kallepe me lende druri.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0.167 6 7 8 9 o. per 3. binar Gozhde Ganxha Hekur lidhes Shuma : Punime hekuri e kallepi mbi toke.2 174 0.8 174 0.8 93 4021 m2 4173 .787 thithes Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 93 19.2 2644. per 3. pishe e holle C III Lende druri.e tubin 3. kallepe me lende druri.2 28 418 3505 280 350 4136 105 70 10.7% Lende druri. binar Gozhde Ganxha Hekur lidhes Shuma : Punime hekuri e kallepi mbi toke.016 14000 0. pishe e holle C III Lende druri.001 90 0.007 15000 0.007 15000 0.12 90 0. per 3.8 5 174 0.1 90 0.167 0. e soleta Sp + p Sigurime shoqerore 16.

837 kollona b/a + rrjete teli Sp + p Sigurime shoqerore 16.7 127.6 621 1194 96 119 1409 37 6 1.0 2.005 140 1.007 15000 0.8 2227.1 116 140 43 PUNIME NGRITJE KANTJERI Rrethim i perkohshem me 3.005 92 140 202.5 0.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 0.4 241.793 F.167 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 105 70 10.V.8 93 2599 m2 op leke m2 kg 0. pishe e holle C III Lende druri.2 174 0.4 0.167 487 81 0.167 5 348 58 0.6 93 0.28 17 0. EMERTIMI Analize 1 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16. rrjete gabioni ne skarpat Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 15.9 109.5% Tel i xinguar lidhes Rrjete teli rombike Shuma : 3.014 7817 2. binar Gozhde Ganxha Hekur lidhes Shuma : 3.21 36.02 0.8 487.54 174 0.7 .28 17 5 2.2 5 174 0.7% Rrjete teli Tel I zinguar Shuma : Njesia 3 op leke m3 m3 kg kg kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 12.8 9 74.167 6 2227 372 7 8 9 o.7% Transport Kollona e b/a 10x10 cm Plinta b/a Hekur betoni deri 10 mm Skele inventari Materiale te ndryshme 0.3 50 490 0.12 90 0.837/a Rrethim rruge me rrjete teli Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 269 2868 229 287 3385 118 14 132 175 14 17 206 123.1 116 569 m2 op leke t/km kg kg 5 2 348 174 0.008 15487 0.Nr.1 90 0.7% Lende druri.7% Transport Hekur betoni deri 20 mm Tel i xinguar lidhes 4174 m2 op leke t/km m3 m3 kg m2 leke kg m2 2.2 0.005 14000 0.005 0.

5 49. EMERTIMI Analize 1 2 Rrjete teli rombike Materiale te ndryshme 0.7% Asfaltoshtruese Rul me vibrim Konglomerat Bitum m2 op leke op op m3 kg 0.5 331 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 742 59 74 875 710 45 755 947 76 95 1118 1046 45 1046 1319 105 132 1556 673 45 718 766 61 77 904 ANALIZA TEKNIKE TE REJA 3.324 0.082 14 174 0.167 0.7 14 116 0.224/1a 15 33 Shuma 3.001 0.043 Shuma 3.167 Shtrese asfaltobetoni me ngjyra.5 17 31 9751 90 4175 .05 5 15 127.Nr.1 330.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton me ngjyre Bitum Shuma 0.22 0.007 750 1500 3500 5 2 25 0.212/1a Shtrese konglomerati t=10cm Sp + p Sigurime shoqerore 16. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Asfaltoshtruese Rul me vibrim Konglomerat Bitum m2 op leke op op m3 kg 0.50 5 0.5 75 3228 90 180 14 2 0.007 0.043 3.5 0.069 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 1.212/1b 29 5 15 1500 3250 41 140 75 0.3 Shtrese konglomerati t=15cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.5% Shuma : Njesia 3 m2 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 406 9 o.164 29 174 0.6 16.027 0.022 0. t=3cm.167 77 32 3228 90 109 15 2 17 m2 op leke op op op ton kg 3500 750 49.086 15 174 0.

7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton me ngyre Bitum m2 op leke op op op ton kg 0. t =5cm.8 1. EMERTIMI Analize 1 2 Shtrese asfaltobetoni me 3.009 750 1500 3500 6. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.0 47.0 km Auto veteshkarkues deri 2.8 1.158/1a 22.23 0.5 26 Shuma 3.Nr.233/2a ngjyra. t=10cm.5 22 Shuma Shuma 40 Shtrese asfaltobetoni me 3.009 0.167 6 7 8 9 o.115 0.233/2a ngjyra.0 km Auto veteshkarkues deri 1.5 31.158/2a 3.0 km 4176 750 1500 3500 7.3 0.7 70 9751 90 m3 T*km 1 1.014 3.001 0.010 0.167 0.7% Rul me kompresor Autobitumatriçe Asfaltoshtruese Asfaltobeton me ngyre Bitum Njesia 3 m2 op leke op op op ton kg op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 0.8 50 m3 T*km m3 2 1.129 22 174 0.158/3a Transport dheu me auto deri 1.8 3.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 0.5 13 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 16 19 9751 90 1121 45 1166 1228 98 123 1449 2243 45 2288 2384 191 238 2813 90 90 90 90 7 9 106 144 144 144 144 12 14 170 19 3 0.0 km Shuma : Transport dheu me auto deri 2.108 19 174 0.4 3.0 km Shuma : Transport dheu me auto deri 3.5 15. me makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.6 40 .010 0.

3 265 115 0. me mina te vogla.8 49.76 122. EMERTIMI Analize 1 3.124/3a m3 + transport Sp + p Sigurime shoqerore 16.4 6 309 15 90 90 147 110 7 42 27.2 1442 1950 1950 1950 195 2301 595 47.55 4177 .060 0.75 0.167 2500 156 265 44 0.780 2.5 5.124/1a çekiç me ekskavator me zinxhir Ekskavator me cekic Shuma : m3 op 0.7% Ekskavator 1 m3 Kompresor Eksploziv Fitil zjarr percjelles Kapsolla Transport materiali deri 5 km Shuma : m3 op m3 op leke op op kg ml cope T/km 0.0 km Shuma : Transport dheu me auto deri 5.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 14 15 Shuma 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 189 189 189 189 15 19 223 216 216 216 216 17 22 255 225 225 225 225 18 23 266 1222 1222 1222 97.0 km Shuma : Njesia 3 T*km op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 3 6 1.158/4a 3.4 9 35 o.522 702 m3 T*km m3 T*km 4 5 1.2 1.0 km Auto veteshkarkues deri 5.62 59.25 16.8 7 8 5.520 2350 Germim shkemb i forte me çekiç 3.124/2a me ekskavator me zinxhir Ekskavator me cekic Shuma : Germim shkemb sek i lire.040 2350 150 141 6 0.0 km Shuma : Transport dheu me auto deri 4.Nr.0 km Auto veteshkarkues deri 4.me ekskavator 1 An.8 9 30 25 Germim shkembi mesatar me 3.8 7.158/5a 2 Auto veteshkarkues deri 3.25 0.

124/4a 1 m3 + transport Sp + p Sigurime shoqerore 16.04 0.p 188 30 20 238 39.48 64. me mina te vogla.Nr.48 15 247 1.02 0.4 2350 750 1000 46 m3 op leke m3 op op op 12 Shuma 291 49 340 m3 op leke op op op MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.53 291 5 115 0.164/1a makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16. perhapur e ngjeshur me An.34 39 115 0.34 39 14 Shp pl 8% 17 155.066 0.5 0.1 6. me ekskavator An.044 Shuma Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges.5 16.167 Shuma 4178 7 8 9 10 11 2350 150 13 6 0.7% Ekskavator Rul me vibrim Autobot uji Njesia 3 m3 op leke op op kg ml cope T/km op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 2.7% Cakell e gur gurore Ekskavator Rul me vibrim Autobot uji 6 o.08 0.1 6.08 0.275 0.1 6.164/1a makineri Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 15 90 90 115 0.6 0.7 15 16 Fitim TOTALI 10% 18 19 30.25 16. perhapur e ngjeshur me An. EMERTIMI Analize 1 2 Germim shkemb i forte.25 5.167 110 7 42 161.3 644 51.7% Ekskavator 1 m3 Kompresor Eksploziv Fitil zjarr percjelles Kapsolla Transport materiali deri 5 km Shuma : Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges. sek i lire.03 0.8 52.04 0.75 0.02 46 247 2350 750 1000 188 30 20 238 360 371 371 .354 759 284 23 28 335 902 72 90 1064 39.

15 500 75 cope 1 15000 15000 0.p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 13 Shuma Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 14 15 16 19 6500 6500 6500 7188 575 719 8482 4750 4750 5328 426 533 6287 15000 300 15300 15801 1264 1580 18646 20000 400 20400 21215 1697 2122 25034 TE NDRYSHME.167 225 365 61 0.3 750 225 1 353 F V elastrometrike 250x250x63 mm Sp + p op Sigurime shoqerore 16.7% leke Makineri per montim op 225 1 Shuma 3.28 397 174 0.74 303 174 0.An/2g 397 66 cope 2.7% Makineri per montim Guard rail H/2 me aksesor m2 op leke op ml 1.02 Materiale te ndryshme 2 % 426 Shuma 3. ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA 3.4 592 174 0.An/1e 750 463 Shuma 3.167 Pllake elastrometrike 250x250x63 mm 225 303 51 0. EMERTIMI Analize 1 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 6 7 8 9 o.7% Makineri per montim Guard rail H/3 me aksesor m2 op leke op ml 2.25 500 125 cope 1 20000 20000 0.An/1g F V Guard rail H/3 Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 75 592 99 0.1 365 174 0.Nr.3 F V Guard rail H/2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 Materiale te ndryshme 2 % Shuma 4750 690 125 4179 .An/2e F V elastrometrike 300x400x84 mm Sp + p op Sigurime shoqerore 16.167 0.7% leke Makineri per montim op Pllake elastrometrike 300x400x84 mm cope 3.

02 85 113 32 1830 414 ml 174 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 2135 171 213 2519 0.02 240 131 143 7638 .5 Sigurime shoqerore 16.02 150 122 93 5020 5381 431 538 6350 8052 644 805 9502 355 59 cope m3 Shuma 3.14 4655 1500 870 0.7% leke 261 Tub HDPE SN8 d=315mm ml Rakorderi HDPE SN8 d=315mm Rere per mbrojtjen e tubit Materiale te ndryshme 2 % 5 ml 174 0.1 0.167 F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm Sp + p op 2.167 ml 174 0.An/1t 2 Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm Sp + p op 1.04 Sigurime shoqerore 16.95 7500 7125 0.Nr.7% leke 310 Tub HDPE SN8 d=400mm ml Rakorderi HDPE SN8 d=400mm Rere per mbrojtjen e tubit Materiale te ndryshme 2 % 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 261 44 cope m3 Shuma 3.167 ml 174 0. EMERTIMI Analize 1 3.24 4180 11 12 13 14 15 1 1600 1600 0.p 390 0.95 4900 4655 0.An/3t 8 305 F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm Sp + p op 1.15 7125 2400 870 0.7% leke 355 Tub HDPE SN8 d=500mm ml Rakorderi HDPE SN8 d=500mm Rere per mbrojtjen e tubit Materiale te ndryshme 2 % 9 Shuma 310 52 cope m3 Shuma 3.1 0.13 1600 850 870 0.An/2t 6 o.1 0.An/4t 10 361 F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm Sp + p op 2.78 Sigurime shoqerore 16.

1 467 850 75 450 600 282 FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 cope Sp + p op 2.7% leke 209 0.5 31.p 15 1500 150 1 16298 1 1450 0.7% leke 3602 0. EMERTIMI Analize 1 Njesia 2 Sigurime shoqerore 16. kod PAICC3 Tub pvc 315 mm Betron C .7% Tub HDPE SN8 d=1000mm 3 leke ml Rakorderi HDPE SN8 d=1000mm Rere per mbrojtjen e tubit Materiale te ndryshme 2 % cope m3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 390 5 0.2 174 209 Sigurime shoqerore 16.16/50 per fiksim Te ndryshme 5 % 3.02 21014 712 148 420 22294 22749 1820 2275 26844 391 128 9 12 540 5025 402 503 5930 16298 1450 305 0 18053 18702 1496 1870 22068 ml 3602 602 2.An/ksh 8 Shuma 65 4203 Shuma 3.95 22120 0.An/fg 6 o.23 120 80 264 18 0.MSI 1500/1500/10 cope Sp + p op 1.05 6100 0.5 150 FV krah shtylla metalike KRH .02 cope ml m3 leke 0.46 1.17 21014 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 7120 870 0.3 174 400 Sigurime shoqerore 16.05 0 31.167 Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura Sp + p op 20.Nr.167 Vullkanizator op Gur zmeril op Gome speciale e vullkanizuar kg Leter celofan cope Disolucion liter Rilkent liter 9 Shuma 10 11 12 13 14 0.02 0.1 0.2 0.7 0.1 2.7 174 Sigurime shoqerore 16.167 67 Autovinc op Shtylle met H=9m.167 35 4181 .An/1sh 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 455 Shuma 3.7% leke 400 0.

7% Shtylla metalike per ndricim H=7m.An/53 F V shtylla metalike per ndriçim.167 174. d=160mm op leke 1.160mm Te ndryshme 5 % Shuma : 6 o.d.4KV Sp + p Sigurime shoqerore 16.1 103000 1133000 1133914 90713 113391 ###### .2 174 0. H=7m.20/10/0.Nr.4 174 0.5 2468 2589 150 366 op leke 0.3 4182 9 1 17000 17000 0.167 1 2350 2350 0.05 3.3 207 259 3055 cope 174 0.1 11 1500 12 150 13 14 15 16 1 2746 2746 0.6 21494 cope 104 17 cope leke op leke Shuma 313.6 104. 20/10/0.p 1 1E+06 1030000 1030000 0.05 122 4.7% Transformator fuqie.An/58 F V transformator fuqie 630 KVA.8 313.5 783 Shp pl 8% 17 253 Fitim TOTALI 10% 18 19 317 3737 1457 1821.167 783 130.630 KVA.7% Puseta kontrolli PVC (40x40x40 cm) Te ndryshme 5 % Shuma : 7 244 Shuma Sp + p Sigurime shoqerore 16.8 cope leke 914 F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement cope Sp + p op 6 174 1044 Sigurime shoqerore 16.167 An 10 0.01 2746 27 2773 3167 17000 850 17850 18216 2350 117.7% leke 1044 0.2 52.4KV Te ndryshme 10 % Shuma : 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta cope cope leke 3.MSI 1500/1500/10 Te ndryshme 1 % Njesia 3 op cope leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 3. EMERTIMI Analize 1 2 Autovinc Krah KRH .An/55 F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.

H=8m.8 174 313.167 52.1 Shuma An 5 o.05 1.7% leke 348 0.05 1250 26439 27822 2226 2782.2 209 174 0.me llampe 250W 230V Sp + p op 2 174 348 Sigurime shoqerore 16.p 5400 0.2 Sigurime shoqerore 16.7% leke op Autovinc leke Te ndryshme 5 % Shuma : 14 165 F V shtylla dekorative dy degeshe per ndriçim.05 cope 4183 . cope Sp + p op 1.7% leke 313.01 125 cope 174 1218 0.cmontim reklame e madhe Sp + p op Sigurime shoqerore 16.1 18645 5400 54 5454 5823 466 582 6871 300 300 7721 618 772 9111 15 Fitim TOTALI 10% 18 19 25180 1259 125 1 5400 244 7 1218 16 Shp pl 8% 17 Shuma cope 209 35 0.An 6 7 11 8 15 9 165 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 1218 Montim .3 Shtylla dekorative dy degeshe per ndricim H=8m. cope Te ndryshme 5 % leke Shuma : 366 FV krah dy degesh per shtylla metalike Sp + p op Sigurime shoqerore 16.Nr.167 203 3 2000 6000 6000 1421 FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004.167 58 6000 0.2 0.7% leke Autovinc op Krah dy degesh cope Te ndryshme 1 % leke 13 1 25180 25180 0.167 1 14700 14700 0.2 32830 14700 735 15435 15801 1264 1580. EMERTIMI Analize 1 An An 2 Transport Kuader komandimi komplet Te ndryshme 5 % Shuma : Njesia 3 t/km cope leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 3.

167 55 Pusete 40x40x40.01 39.An/et FV pusete plastike 40x40x40.p 1.9 174 331 Sigurime shoqerore 16.2 34.An/pp 6 o.16/50 per fiksim m3 Te ndryshme 1 % leke Shuma 386 FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm Sp + p op 0.4 174 Sigurime shoqerore 16.978 354 16 3 15 1.167 2.0 1.7% leke 70 0.0 35 6 0.7% Transport Autovinc 4184 8 9 10 2.15 1500 225 275 1% .98 29.01 278 174 0. kapak te forte RIC 1084+1086 Sp + p op 1.An/gj FV gjeotekstil Sf .06 0.065 0.09 15.49 Te ndryshme 1 % Shuma: FV gjeogrid TX 160 Tensar Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% leke 331 0.RIC 1084+1086cope Betron C .49 Sp + p Sigurime shoqerore 16.065 15 1.Nr.167 Elektroda xing 50x3mm L=150 cope Morseta cope 3.6 1 1 TOTALI 10% 18 19 12000 1074 13074 16480 1318 1648 19447 2000 366 20 2386 2811 225 281 3317 789 100 789 100 889 970 78 97 1145 278 3 281 300 23. EMERTIMI Analize 1 2 Autovinc Ndricues smart Llampe me natrium tubolare Njesia 3 op cope cope op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 3.64 15 1 0.0 11 1500 406 12 3000 13 14 3000 m2 op leke t*km m2 leke 0.7% Transport Gjeotekstil Sf .0 0.66 174 0.167 Fitim 70 12 0.6 2000 6100 2000 39.8 16 Shp pl 8% 17 cope 18 m2 op leke t*km op 15 Shuma cope 81 Shuma An 7 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1 12000 1 1074 Shuma 3.

571 373 300 6 306 326 385 1.7% leke 17.26 31.167 Sperkates boje op Boje bikomponente kg Te ndryshme 2 % leke Shuma: FV reflektor asfalti(sy mace) cope Sp + p op 0.065 15 Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm Sp + p op 0.909 613 800 8 808 2265 181.167 1.7% leke Sperkates boje op Boje bikomponente kg Te ndryshme 2 % leke Shuma: FV pllake fosforishente metalike 6 o.7 0.p 1.5 87 14 Shuma 348 58 406 Vizime me boje bikomponente m2 Sp + p op Sigurime shoqerore 16.5 200 100 0.51 2673 945 19 964 1165 93.23 116. EMERTIMI Analize 1 An An An An An 2 Gjeogrid Uniaxsial TX 150 Tens Te ndryshme 1 % Shuma: FV gjeogrid uniaxial i armuar Sp + p Sigurime shoqerore 16.Nr.53 51.1 174 Sigurime shoqerore 16.0 800 1% 1050 87 15 0.1 32.54 1375 270 5 275 316 25.631 cope 4185 .1 200 20 0.7% Transport Autovinc Gjeogrid Uniaxsial i armuar Te ndryshme 1 % Shuma: Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 7 8 9 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 m2 leke m2 op leke t*km op m2 leke 13 1 250 41 2 348 174 0.7% leke 17.7 945 102 1350 2% 100 ml 17 3 0.4 0.0 1500 1050 1 800 174 0.167 Reflektor asfalti (sy mace) cope Te ndryshme 2 % leke Shuma: 15 16 Shp pl 8% 17 Fitim TOTALI 10% 18 19 250 3 253 519 41.2 270 20 1350 2% 20 17 3 1 300 20 300 2% 26.4 0.167 250 1% 225 0.1 174 Sigurime shoqerore 16.2 226.0 0.

6 5 174 0.4 69.6 423.1 15766 .02 1239 5500 110 5610 5712 456.167 950 2% 5500 2% 102 174 0.7% Tabele rrugore D=90cm Te ndryshme 2 % Shuma: FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 Fitim TOTALI 10% 18 19 950 19 969 1050 84.7% Tabele te medha informative Tub me veshje inoxi Betonim bazamenti C 16/20 Te ndryshme 2 % Shuma: op 174 29 1 6 0.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 1 950 0.5 87 15 Shuma 70 12 81 FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Pllake fosforishente metalike Te ndryshme 2 % Shuma: Njesia 3 op leke cope leke cope op leke cope leke FV tabela rrugore treguese 150x40cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.9 571.7% Tabele treguese 150x40 cm Te ndryshme 2 % Shuma: cope op leke cope leke 4186 PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 0.25 4994 87 15 4050 2% 102 cope op leke cope ml m3 leke 16 Shp pl 8% 17 87 15 1 5500 0.5 12900 203 9000 150 6000 2% 9000 900 3000 258 13158 13361 1069 1336.5 87 174 0.Nr.167 1 4050 1 174 174 0. EMERTIMI Analize 1 An An An 2 Sp + p Sigurime shoqerore 16.02 105.167 6 7 8 9 o.15 6740 4050 81 4131 4233 338.

5x3 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.167 1500 90 16 TOTALI 10% 18 19 33750 3102 855 3000 797 41504 43703 3496 4370.5x3x3 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.3 51570 67500 3196 1140 3000 1474 76310 78509 6281 7850.5 m Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Autovinc Elektrosaldatrice Tabele te medha informative Profile metalike Elektroda Betonim bazamenti C 16/20 Te ndryshme 2 % Shuma: FV tabela te medha informative + bazamenti "U" H=5.5 73696 174 0.5 39852 3 522 174 0.7% Autovinc Elektrosaldatrice Njesia 3 cope op leke op op m2 kg kg m3 leke op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 3 522 5 174 0.Nr.9 92641 1500 90 9 34 4 0.167 6 7 8 9 o.5 33 3 0. EMERTIMI Analize 1 An An An 2 FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.7% Autovinc Elektrosaldatrice Tabele te medha informative Profile metalike Elektroda Betonim bazamenti C 16/20 Te ndryshme 2 % Shuma: FV tabela te medha informative + bazamenti "T" 5.167 15 Fitim 522 87 1 1 10 1740 7500 94 285 6000 2% 1590 609 cope op leke op op 14 Shp pl 8% 17 522 87 609 cope op leke op op m2 kg kg m3 leke 13 Shuma 1590 7500 94 285 6000 2% 1740 291 1 1 1500 90 1500 90 4187 .p MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 1500 90 1500 90 1 1 4.

V.0 .7% Fidane lule dekorative Te ndryshme 5 % 0.05 1 115 19 16504 194746 155 12 16 183 9059 725 906 10690 1972 158 197 2327 8500 425.7% Shkurre dekorative "Oleander" Te ndryshme 5 % F.167 Shp pl 8% 17 12 2 134 cope o.0 8925 115 19 1 1750 115 0.V.p leke cope leke Shuma 14 15 16 7500 142500 94 6768 285 2280 6000 6750 2% 3120 161418 165039 13203 13 Shuma : An 8 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1 135 Shuma : An 7 2031 Shuma : An 6 o.5 1838 115 19 1 120 120 0.7% Fidane lule dekorative Te ndryshme 5 % op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 F.8 142 1 8500 115 0.p leke cope leke Sp + p Sigurime shoqerore 16.05 1 115 8500 0.V.Nr.05 134 cope o.167 TOTALI 10% 18 115 19 1750 0.p 1750 87.167 F.p leke cope leke 1 115 115 0. EMERTIMI Analize 1 An Njesia 2 Tabele te medha informative Profile metalike Elektroda Betonim bazamenti C 16/20 Te ndryshme 2 % Shuma: 3 m2 kg kg m3 leke F.1 12 115 0.p leke cope leke Fitim 135 6. Fidane Lule dekorative cope o.05 120 6.125 156018 1590 cope o. Fidane Peme dekorative Sp + p Sigurime shoqerore 16.7% Fidane bime kacavjerrese Te ndryshme 5 % 4188 9 10 11 12 13 19 72 8 1. Fidane shkurre dekorative "Oleander" Sp + p Sigurime shoqerore 16. Fidane bime kacavjerrese Sp + p Sigurime shoqerore 16.V.167 135 0.

0 km Punetor ngarkese 6 o.167 1 1 8 872 3000 0. bredha me d > 10 cm Sp + p Sigurime shoqerore 16.37/3b kafshe.Nr.167 2 1 12 1308 Fitim 436 73 1018 Ton op leke T*km 16 Shp pl 8% 17 kafshe transporti 109 0.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.167 1 4 436 307 3294 264 329 3887 1759 141 176 2075 3418 273 342 4033 4976 398 498 5872 6435 515 644 7594 3000 150.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.37/2b kafshe.7% Kafshe pune per transport Shuma : Transport materiale me 2. deri 5.37/4b kafshe.0 1250 1250 1250 1200 2400 2400 1150 3450 3450 kafshe transporti 109 0.075 115 124 0. deri 2.37/1b kafshe. deri 4.167 3 1 16 1744 19 260 872 146 1526 Ton op leke T*km TOTALI 10% 18 kafshe transporti 109 0. deri 1. EMERTIMI Analize 1 An 2 Shuma : F.05 3150 509 Ton op leke T*km Shuma 124 21 144 Ton op leke T*km 15 126 1 3000 Shuma : Transport materiale me 2.p leke cope leke 1.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.167 1744 291 4 1 20 26 1308 218 2035 Ton op 21 kafshe transporti 109 0.p 1100 4400 4400 kafshe transporti 109 2180 4189 .V.7% Fidane bredhi me d>10cm Te ndryshme 5% (pleh org) Njesia 3 op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 5 7 8 9 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 134 cope o.7% Kafshe pune per transport Shuma : Transport materiale me 2.37/5b kafshe. deri 3.0 km Punetor ngarkese Shtese mbi pagat 16.7% Kafshe pune per transport Shuma : Transport materiale me 2.7% Kafshe pune per transport Shuma : Transport materiale me 2.

që paguhen nga punëdhënësi. EMERTIMI Analize 1 2 Shtese mbi pagat 16. shkarkon dhe shoqeron kafshen e transportit behet me kronometrim dhe ndryshon ne varesi te distances dhe terrenit. 3. datë 18. por sipas klasave. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave. SSH-EN 206. Shenime teknike: 1.7% Kafshe pune per transport Shuma : Njesia 3 leke T*km op PUNTORI TRANSPORT çmimi Vlefta T/km çmimi Vlefta 4 2180 5 0. Ndersa paga e transportit me kafshe per t/km ndryshon sipas kerkeses dhe ofertes. bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore.p 10 MAKINERI MATERIAL çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 13 14 1050 5250 5250 15 Shuma 16 7794 Shp pl 8% 17 624 Fitim TOTALI 10% 18 779 Shenime: Norma e kohes per punetorin qe ngarkon.06.7% në zbatim të VKM Nr.167 6 364 7 8 5 2544 9 o. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.700. 2. 4190 19 9197 .2009.Nr. janë marrë 16.

V.MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT MANUALI 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE MAJ .V Kapriata me shume profile Konstruksione metalike te thjeshta Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile Shkalle metalike me llamarine te riguar Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa Bunkera metalike drejtkendore Bunkera metalike rrethore F.V.69 24 4. AN.33 4.2 4.4 4.59 4.V.71 26 4.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem F. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 F. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem F.V.V.1 4.23 4.V.22 4.Tubo ventilimi me kthim buzesh. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 NJESIA Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton ton ton Shpenzime te CMIMI pergjithshme Leke 8% 114615 9169 127027 10162 112178 8974 113397 9072 111704 8936 123098 9848 137442 10995 128580 10286 128436 10275 142587 11407 142993 11439 142673 11414 145110 11609 153612 12289 383183 30655 274885 21991 119850 9588 122250 9780 152737 12219 143583 11487 144595 11568 188959 15117 Fitimi % 10 11461 12703 11218 11340 11170 12310 13744 12858 12844 14259 14299 14267 14511 15361 38318 27489 11985 12225 15274 14358 14459 18896 TOTALI Leke 135246 149892 132370 133808 131811 145255 162182 151725 151554 168253 168732 168354 171230 181262 452156 324364 141423 144255 180230 169428 170622 222972 Ton 133625 10690 13363 157678 Ton 133316 10665 13332 157313 Ton 132676 10614 13268 156558 Ton 132360 10589 13236 156185 Ton 129425 10354 12943 152722 Ton 128510 10281 12851 151642 4191 .Tubo ventilimi me kthim buzesh. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 F.36 4. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 F.tubo celiku F.V.62/1 23 4.zeze F.V.V.61 4.V Konstruksione metalike te perbera F.V.13 4. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh.5 4.35 4.V.V. rrethore. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave F.V.zinguar F.Tubo ventilimi me kthim buzesh. MANUALI 4.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NR.V.V. E M E R T I M I F.73 28 4.V.19 4.zeze F. Ll. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.51 4. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem F.3 4.34 4. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave. per ujesjellsa te jashtem F. Ll. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave F.70 25 4.72 27 4.zinguar F. kendrejte. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike. Ll. kendrejte. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 F.V. rrethore. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 F. Ll.52 4.60/1 4.60 4. per ujesjellsa te jashtem F.53 4.74 NR.62 4.

V. φ100 F. φ400 NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke Ton 129016 10321 12902 152239 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton m2 128700 185570 531753 539496 229089 213391 435518 420054 486712 382837 284529 360 10296 14846 42540 43160 18327 17071 34841 33604 38937 30627 22762 29 12870 18557 53175 53950 22909 21339 43552 42005 48671 38284 28453 36 151866 218973 627469 636606 270325 251801 513912 495664 574320 451748 335744 425 m2 m2 264 240 21 19 26 24 312 283 m2 m2 m2 m2 çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift çift 155 91 2625 5709 2445 4570 9983 16930 28633 48324 69343 5522 10539 22241 39023 64268 108969 155840 6016 14417 43718 87367 171249 12 7 210 457 196 366 799 1354 2291 3866 5547 442 843 1779 3122 5141 8717 12467 481 1153 3497 6989 13700 15 9 263 571 245 457 998 1693 2863 4832 6934 552 1054 2224 3902 6427 10897 15584 602 1442 4372 8737 17125 183 107 3098 6736 2885 5392 11780 19978 33787 57023 81825 6516 12436 26244 46047 75836 128583 183891 7099 17012 51587 103093 202073 . tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 F. fllanxha celiku cift Pn÷16.V.V.96 4.112/c 4.V. φ400 F.112 42 43 4. Pn40. konstruksione te thjeshta e rezervuare Bojatisje mbi metal 1m2. φ25÷φ50 F. fllanxha inox cift Pn÷25.V. fllanxha 12CrMo. φ200 F. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ ÷100 F. tuba celiku te kat.119/14 4192 E M E R T I M I F.75 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4.V. φ200 F. φ400 F.113/10 4. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve F. pastrim e nje dore minio Bojatisje mbi metal 1m2.NR.T.V.113/14 4.113/15 4.Z 209-80(shih An.V.V.115/13 4.φ300 F.V.112/b 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 4.I-II ne linja teknologjike kat. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 F.119/2 4. φ600 F. cift.112/a 4.113/8 4. me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa Bojatisje mbi metal 1m2.91/2 4. fllanxha inox cift Pn÷25. MANUALI 29 4. φ300 F. AN.V.V. fllanxha 12CrMo. fllanxha 12CrMo.103 4. φ600 F. Pn40. φ50 F.T. fllanxha celiku cift Pn÷16. φ100 F. cift.87 4. tuba celiku te kat.115/4 4. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 F. fllanxha inox cift Pn÷25.88 4.V.77)÷ φ90 F. fllanxha celiku cift Pn÷16. fllanxha 12CrMo.I-II sipas K.92/2 4.115/9 4.108 4. φ500 F.115/11 4.V. Pn40.V.V.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷ φ100 F.I-II ne linja teknologjike kat. NR. φ300 F.V. konstruksione me profile Bojatisje mbi metal 1m2.113/4 4. fllanxha inox cift Pn÷25.119/5 4.V. Pn40. konstruksione me profile Bojatisje mbi metal 1m2. konstruksione te thjeshta e rezervuare Bojatisje mbi metal 1m2.86 4. fllanxha inox cift Pn÷25.V. φ100 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 F. cift.V.V.V.I-II sipas K. me nje dore minio e dy duar boje vaji. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte > φ100 F.V.95 4.77)> φ90 Bojatisje mbi metal 1m2. me nje dore minjo e dy duar boje varak. fllanxha celiku cift Pn÷16. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 F. φ50 F. φ200 F.94 4. cift.119/9 4.104 4. fllanxha 12CrMo.113/12 4.Z 209-80(shih An.V.76 4.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 F.109 4. fllanxha inox cift Pn÷25.115/14 4. fllanxha celiku cift Pn÷16.V. fllanxha celiku cift Pn÷16.V. fllanxha celiku cift Pn÷16.115/7 4. me nje dore minio e dy duar boje vaji. Pn40.119/12 4. pulverizim me alumin F.115/2 4. cift. fllanxha inox cift Pn÷25.112/d 4.V. φ500 F.V.113/2 4. me nje dore minjo e dy duar boje varak.

φ800 F. saracineska gize me fllanxha.V.122/11 4. saracineska gize me fllanxha. φ100 F.126/12 4. φ50 F. φ400 F. Pn25 bar. φ400 F. φ400 F.V.123/13 4.V.V.121/15 4. ventila celiku me fllanxha. φ600 F. saracineska inox me fllanxha.V.121/12 4.122/13 4. φ300 F.124/1 4. φ300 F.V. saracineska gize me fllanxha.121/4 4. saracineska celiku me fllanxha.V. φ200 F. Pn 16 bar. φ200 F.NR.121/16 4. saracineska celiku me fllanxha.V.125/15 4. φ1000 F.V.124/9 4. Pn64 bar.V. Pn16 bar. saracineska celiku me fllanxha.V. Ventila gize me fllanxha. Pn64 bar. Pn deri 16 bar. φ200 F. Pn deri 16 bar. saracineska gize me fllanxha. Pn25 bar. Ventila gize me fllanxha. saracineska celiku me fllanxha. saracineska inox me fllanxha. φ300 F. Pn25 bar. saracineska celiku me fllanxha.121/17 4.124/7 4.V. ventila celiku me fllanxha. Pn deri 16 bar. saracineska celiku me fllanxha.V. Pn25 bar.V.123/9 4.121/14 4. φ300 F. Pn deri 16 bar. saracineska inox me fllanxha.125/4 4. Pn25 bar. φ500 F.126/10 4.V. Pn25 bar. φ50 F.V.V. φ100 F.V. φ100 F. Pn deri 16 bar. φ200 F. φ500 F.V. φ1000 F. Ventila gize me fllanxha.V. saracineska celiku me fllanxha. φ500 F. φ600 F.V. φ100 F. Pn deri 16 bar.123/15 4. φ200 F.125/2 4. Pn25 bar.V. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 128 129 130 131 132 NR. Pn25 bar. Pn25 bar.126/4 4. saracineska celiku me fllanxha. φ400 F. ventila celiku me fllanxha. Pn 16 bar.126/8 4.125/12 4. φ100 F.V. Pn25 bar.V.123/11 4. Pn deri 16 bar. Ventila gize me fllanxha.V. Pn25 bar.V. Pn16 bar. Pn25 bar. Pn64 bar.V.125/8 4. φ100 F.124/11 4. Pn 16 bar. ventila celiku me fllanxha. MANUALI 4.V. Ventila gize me fllanxha. Pn25 bar. φ50 F.V. Pn64 bar. ventila celiku me fllanxha.122/2 4. φ600 F.V.123/1 4. Pn 16 bar.125/10 4.121/8 4.123/16 4. Pn deri 16 bar.V. saracineska celiku me fllanxha. saracineska celiku me fllanxha. φ400 F. saracineska celiku me fllanxha.125/14 4.V. saracineska gize me fllanxha. Pn16 bar. ventila celiku me fllanxha. Pn 16 bar. Pn25 bar. saracineska celiku me fllanxha. φ200 F.V. Pn deri 16 bar.121/10 4. Pn16 bar.123/7 4.123/14 4.V. φ500 NJESIA cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope Shpenzime te CMIMI pergjithshme Leke 8% 2895 232 29182 2335 71889 5751 144010 11521 285239 22819 451990 36159 654133 52331 1114132 89131 1705415 136433 20065 1605 34042 2723 92936 7435 187370 14990 372015 29761 543547 43484 16525 1322 28657 2293 70014 5601 139759 11181 275099 22008 429488 34359 619317 49545 1094785 87583 1705230 136418 19269 1542 33064 2645 80354 6428 159320 12746 310949 24876 12820 1026 32185 2575 105111 8409 192893 15431 298119 23850 455876 36470 705223 56418 8506 680 20035 1603 62661 5013 122357 9789 224619 17970 355376 28430 Fitimi % 10 290 2918 7189 14401 28524 45199 65413 111413 170542 2006 3404 9294 18737 37202 54355 1653 2866 7001 13976 27510 42949 61932 109479 170523 1927 3306 8035 15932 31095 1282 3218 10511 19289 29812 45588 70522 851 2003 6266 12236 22462 35538 TOTALI Leke 3417 34435 84829 169932 336582 533349 771877 1314676 2012390 23677 40169 109665 221097 438978 641385 19500 33816 82616 164915 324617 506796 730795 1291847 2012171 22737 39015 94818 187997 366920 15128 37978 124032 227614 351780 537934 832164 10037 23641 73941 144381 265050 419344 4193 . saracineska celiku me fllanxha. Pn64 bar.V. φ50 F.122/4 4. φ300 F. saracineska celiku me fllanxha.123/4 4. Pn64 bar.V. Pn 16 bar. φ400 F.V.126/14 E M E R T I M I F. φ500 F. ventila celiku me fllanxha.122/7 4.V.V. saracineska gize me fllanxha.121/2 4. Pn25 bar. saracineska gize me fllanxha. saracineska inox me fllanxha. saracineska celiku me fllanxha.V. AN. φ800 F. Pn16 bar. φ50 F. φ50 F.122/9 4. saracineska inox me fllanxha. saracineska gize me fllanxha. Ventila gize me fllanxha. Pn25 bar. φ300 F.V. saracineska gize me fllanxha.V.124/4 4.126/2 4.

133/1.V. te armuar.133/1. valvola moskthimi celiku me fllanxha . 2x95mm2 F.V.129/6 4. Valvola moskthimi gize me fllanxha. valvola moskthimi celiku me fllanxha . φ50 F. Pn deri 25 bar.V.128/4 4.V. φ400 F. Valvola moskthimi gize me fllanxha. φ300 F. φ200 F.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V. te armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi.15 158 4. φ600 F. Pn deri 25 bar. 2x10mm2 F.V. 2x240mm2 F. 2x95mm2 F.V.127/11 4. Pn deri 25 bar.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha. φ200 F. 2x25mm2 F.V.V.131/1.129/4 4.V.128/8 4. φ600 F.131/1. 2x25mm2 F.127/4 4.5 159 4.V. Pn deri 25 bar.9 NR.11 162 4. φ50 F. te armuar. 2x150mm2 NJESIA cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope Shpenzime te CMIMI pergjithshme Leke 8% 542727 43418 63550 5084 207630 16610 379502 30360 585929 46874 13516 1081 30685 2455 87843 7027 224849 17988 418769 33502 785404 62832 1209723 96778 7597 608 16127 1290 53887 4311 101464 8117 190835 15267 264735 21179 389225 31138 Fitimi % 10 54273 6355 20763 37950 58593 1352 3068 8784 22485 41877 78540 120972 760 1613 5389 10146 19083 26473 38922 TOTALI Leke 640418 74989 245004 447812 691396 15949 36208 103655 265322 494147 926777 1427474 8965 19030 63587 119728 225185 312387 459285 m 388 31 39 458 m 849 68 85 1002 m 1629 130 163 1922 m 3003 240 300 3544 m 4750 380 475 5606 m 7528 602 753 8883 m 286 23 29 338 m 593 47 59 700 m 1120 90 112 1321 m 2036 163 204 2402 m 3208 257 321 3785 . Pn deri 25 bar.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.128/11 4.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.13 157 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. φ600 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha.133/1.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.128/12 4.7 160 4.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V. valvola moskthimi celiku me fllanxha .131/1.V.9 161 4. Valvola moskthimi gize me fllanxha. 2x50mm2 F. Valvola moskthimi gize me fllanxha. te armuar. ventil inox me fllanxha. valvola moskthimi celiku me fllanxha . valvola moskthimi celiku me fllanxha .129/12 4.5 153 4.133/1.V. te armuar. φ500 F. Valvola moskthimi gize me fllanxha. φ200 F.V.13 4194 E M E R T I M I F.133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 NR. MANUALI 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.129/8 4.128/10 4. Pn deri 25 bar. Pn deri 25 bar. valvola moskthimi celiku me fllanxha .131/1. te armuar.131/1. ventil inox me fllanxha.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V. φ100 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V. 155 4.128/6 4. φ100 F. AN.V. φ400 F. valvola moskthimi celiku me fllanxha . me izolim gome e mbulese plastmasi.129/10 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V. φ400 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. te armuar. φ300 F.133/1.129/2 4.V.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V. Ventila gize me fllanxha. me izolim gome e mbulese plastmasi. φ300 F. te armuar. te armuar. ventil inox me fllanxha.128/2 4. ventil inox me fllanxha.V. te armuar.131/1. 2x10mm2 F.7 154 4. φ500 F.11 156 4.129/13 152 4. φ100 F.126/15 4.V.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. te armuar.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V. Pn deri 25 bar.127/7 4. 2x50mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. 2x150mm2 F.127/9 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. Pn deri 25 bar.V. Pn 16 bar. Pn deri 25 bar. Pn deri 25 bar.

131/2.131/3. me izolim gome e mbulese plastmasi.7 3x25mm2 F.9 3x50+25mm2 F. 171 4.V. 170 4.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.133/2. te armuar.5 4x10mm2 NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke m 5059 405 506 5970 m 541 43 54 638 m 1230 98 123 1451 m 2385 191 239 2815 m 4441 355 444 5240 m 7058 565 706 8328 m 11219 898 1122 13239 m 388 31 39 457 m 847 68 85 1000 m 1624 130 162 1916 m 2994 240 299 3533 m 4746 380 475 5600 m 7520 602 752 8874 m 703 56 70 830 m 1622 130 162 1913 m 3154 252 315 3721 m 5385 431 538 6354 m 8094 648 809 9551 m 12299 984 1230 14512 m 448 36 45 529 4195 .V. 180 4.V. 181 4.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.133/1. te armuar. 173 4. 174 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi. AN.133/2. 177 4.131/2. me izolim gome e mbulese plastmasi. 182 4.V.131/2. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.133/2. te armuar. te armuar.13 3x150mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V. 176 4.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.9 3x50mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.133/2.V. te armuar.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.V.131/3. 163 4. 172 4. MANUALI E M E R T I M I F. 169 4.V.V.7 3x25mm2 F.131/3.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V. te armuar. 165 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.131/2.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. 168 4.11 3x95mm2 F.V.5 4x10mm2 F. 178 4.5 3x10mm2 F.131/3. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.131/2. te armuar.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.133/2.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.133/2. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V. me izolim gome e mbulese plastmasi.13 3x150mm2 F.9 3x50mm2 F. te armuar. 164 4.11 3x95+50mm2 F. te armuar.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.15 3x240mm2 F. te armuar.131/3.15 3x240mm2 F. 167 4.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. te armuar. te armuar.13 3x150+95mm2 F.131/2.131/3. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.15 3x240+150mm2 F. te armuar. te armuar.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.15 2x240mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. te armuar. te armuar.NR.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V. 179 4. 175 4.7 4x25mm2 F.V.V.133/3. te armuar.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.5 3x10mm2 F. te armuar. NR. me izolim gome e mbulese plastmasi. 166 4.11 3x95mm2 F. te armuar.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V. te armuar.

ne mure e konstruksione. 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.141/1.V.V.3 F.141/1.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.13 F.V. 3x10mm2 m 437 35 44 516 195 4. 21x2.141/1. ne mure e konstruksione. ne mure e konstruksione.V. 4.5 F.5 mm2 m 1494 120 149 1763 205 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 10x2.141/1. te armuar.141/2.10 F.V.133/3.7 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. 21x1. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.kabllo kontrolli Cu pa armuar. te armuar.142/1.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.13 3x150+95mm2 F. ne mure e konstruksione.142/1.V.133/3.7 F.5 mm2 m 1475 118 148 1741 210 4.V.133/3.142/1. 30x2.141/1.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.5 mm2 m 459 37 46 542 207 4.kabllo kontrolli Cu pa armuar. 3x240mm2 m 7626 610 763 8998 200 4.11 F.kabllo kontrolli Cu pa armuar.24 F.kabllo kontrolli Cu pa armuar.142/1. me izolim gome e mbulese plastmasi. ne mure e konstruksione. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x95mm2 m 3637 291 364 4292 192 4.V. 3x10mm2 m 569 46 57 672 189 4.V.142/1. me izolim gome e mbulese plastmasi.142/1.NR. 3x95mm2 m 3079 246 308 3633 198 4.142/1.kabllo kontrolli Cu pa armuar.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV. MANUALI E M E R T I M I NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke 187 F.133/3.V. 3x25mm2 m 885 71 88 1044 196 4.11 3x95+50mm2 F.9 3x50+25mm2 F. 4.5 mm2 m 245 20 24 289 206 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. AN.14 F. 4x1. ne mure e konstruksione. me izolim gome e mbulese plastmasi. 37x2.5 mm2 m 961 77 96 1134 208 4.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.142/1.141/2. 3x50mm2 m 1758 141 176 2074 197 4.V.1 F.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV. 3x50mm2 m 2418 193 242 2853 191 4.19 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.9 F. 3x150mm2 m 5730 458 573 6761 193 4.kabllo kontrolli Cu pa armuar. 37x1.kabllo kontrolli Cu pa armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi. ne mure e konstruksione.1 F.29 F.V.9 F.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV. 10x1.V.5 F.11 F. 4x4 mm2 m 461 37 46 544 183 184 185 186 4196 m 918 73 92 1083 m 1785 143 178 2106 m 3205 256 320 3781 m 5055 404 506 5965 m 7892 631 789 9312 . 30x1.28 F. te armuar.5 mm2 m 1175 94 117 1386 204 4.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.142/1.V. 4.5 F.kabllo kontrolli Cu pa armuar.141/1.142/1.5 mm2 m 962 77 96 1135 203 4. 3x25mm2 m 1256 100 126 1482 190 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.15 F. NR.V. 4. ne mure e konstruksione.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. te armuar.3 F.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x150mm2 m 1815 145 182 2142 199 4.142/1. 3x240mm2 m 8629 690 863 10182 194 4.5 mm2 m 529 42 53 624 202 4.V. ne mure e konstruksione.V. te armuar.133/3. ne mure e konstruksione.141/2.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.27 F. 4x2.7 4x25mm2 F.141/2. ne mure e konstruksione.5 mm2 m 1265 101 127 1493 209 4.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV.15 3x240+150mm2 188 4.141/2.kabllo kontrolli Cu pa armuar.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.141/2.1 F.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV.5 mm2 m 203 16 20 240 201 4.

33 F.142/3.kabllo kontrolli Cu te armuar. m 792 63 79 935 km 22169 1773 2217 26159 km 28616 2289 2862 33766 236 4. ne mure e konstruksione.5 mm2 m 588 47 59 693 218 4.kabllo kontrolli Cu te armuar.kabllo kontrolli Cu te armuar.V.kabllo kontrolli Cu te armuar.5 F. ne toke.142/3. 10x2.5 mm2 m 645 52 64 761 226 4.142/3.13 F. seksion 4. km 38642 3091 3864 45598 4. ne toke.5 mm2 m 994 79 99 1172 215 4. 30x2.V. 30x1.kabllo kontrolli Cu te armuar.V.kabllo kontrolli Cu te armuar.5 mm2 m 382 31 38 451 225 4.142/2. 4x2. ne toke.kabllo kontrolli Cu te armuar.V. 4x2.142/3.142/2.24 F. ne mure e konstruksione. ne mure e konstruksione. AN.142/3.28 F.V.5 mm2 m 1025 82 103 1210 228 4.5 mm2 m 759 61 76 896 214 4. ne toke.5 mm2.142/3. ne toke.5 mm2 m 363 29 36 428 217 4.V. ne toke. 4x4 mm2 m 411 33 41 485 234 4.V.33 F.V.5 mm2 m 1433 115 143 1691 220 4.kabllo kontrolli Cu te armuar.28 F.5 mm2 m 513 41 51 606 230 4. km 53524 4282 5352 63159 238 4197 . per ndricim ne tubot e vendosur me pare.15 F.V percjellesa CU te izoluar me gome.V.142/2. 4x4 mm2 m 461 37 46 544 222 4.142/2. ne mure e konstruksione.142/2. 10x1. 10x2.15 F. ne mure e konstruksione.V.24 F.19 F.kabllo kontrolli Cu te armuar.142/3.V.5 mm2 m 1562 125 156 1843 233 4.kabllo kontrolli Cu te armuar. ne mure e konstruksione.kabllo kontrolli Cu te armuar. 37x1. 30x2.kabllo kontrolli Cu te armuar. ne toke.142/2. per ndricim ne tubot e vendosur me pare.149/4 F. seksion 235 4. ne toke.V.142/2.142/2.kabllo kontrolli Cu te armuar.V.5 mm2 m 1066 85 107 1258 219 4.V.5 223 4.5 mm2 m 1143 91 114 1348 216 4.14 F.27 F. 21x2.10 F.5 mm2 m 843 67 84 994 227 4. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. 237 4.5 mm2 m 979 78 98 1155 231 4. ne mure e konstruksione. 21x1.5 mm2 m 1717 137 172 2026 221 4. 30x1.V.142/3. ne mure e konstruksione.kabllo kontrolli Cu te armuar. ne toke. seksion 1.V percjellesa CU te izoluar me gome. 10x4 mm2 F.5 mm2 m 321 26 32 379 224 4.kabllo kontrolli Cu te armuar. 4x1. ne toke. ne mure e konstruksione.V.kabllo kontrolli Cu te armuar.27 F.V percjellesa CU te izoluar me gome. seksion 2.149/3 F.kabllo kontrolli Cu te armuar. 21x2.V.5 mm2 m 448 36 45 528 213 4. ne mure e konstruksione. 10x1. 37x2.142/1.kabllo kontrolli Cu te armuar.V. 10x4 mm2 m 789 63 79 932 4. 37x2.V.1 F.14 F.10 F.142/3.kabllo kontrolli Cu te armuar.149/2 F.142/2.29 F. ne mure e konstruksione.13 F.V.V.142/3.19 F.142/2.142/2.NR.5 mm2. ne mure e konstruksione. per ndricim ne tubot e vendosur me pare.5 mm2 m 300 24 30 354 229 4. ne toke. 10x4 mm2 m 705 56 70 831 212 F. ne toke.kabllo kontrolli Cu te armuar.33 F.kabllo kontrolli Cu te armuar.149/1 1.142/2.V percjellesa CU te izoluar me gome.kabllo kontrolli Cu pa armuar.V.V. 21x1.29 F.142/3.kabllo kontrolli Cu te armuar.5 mm2 m 1389 111 139 1639 232 4. NR.V.kabllo kontrolli Cu te armuar.0 mm2. 37x1.0 mm2. MANUALI E M E R T I M I NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke 211 4.

percjellesa Cu te izoluar me gome.150/5 4.154/2 4.V.konstruksione te vogla elektrike F.149/10 F.150/4 4. per ndricim.0 mm2.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit F. km 544096 43528 54410 642034 245 4. kuti shperndarese me kapak metalike F. sexion 16mm2 F.150/2 4. km 289266 23141 28927 341334 243 4. NR.155/a 4. sexion 95mm2 F.ne izolator. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. seksion 35.ne izolator.0 mm2. sexion 25mm2 F. km 195541 15643 19554 230738 242 4.V percjellesa CU te izoluar me gome.150/12 4.0 mm2. per ndricim ne tubot e vendosur me pare.V.V.V percjellesa CU te izoluar me gome.V. sexion 35mm2 F.155/5 4. percjellesa Cu te izoluar me gome. percjellesa Cu te izoluar me gome.154/1 4.155/1 4. per ndricim.ne izolator. sexion 6mm2 F. sexion 2. percjellesa Cu te izoluar me gome. sexion 1mm2 F. per ndricim. seksion 95. km 389729 31178 38973 459880 244 4.V. per ndricim.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit F. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. km 78668 6293 7867 92828 240 4. kuti shperndarese me kapak plastike F. F.NR.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit km km km km km km km km km km km km km cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope Ton Ton 998698 41223 76010 85940 100680 123607 181429 252522 358920 450151 600275 804727 1051574 357 464 388 359 540 392 82 118 144 424 331104 355232 79896 3298 6081 6875 8054 9889 14514 20202 28714 36012 48022 64378 84126 29 37 31 29 43 31 7 9 12 34 26488 28419 99870 4122 7601 8594 10068 12361 18143 25252 35892 45015 60028 80473 105157 36 46 39 36 54 39 8 12 14 42 33110 35523 1178463 48643 89691 101410 118802 145856 214086 297976 423526 531178 708325 949577 1240858 421 548 458 424 638 462 96 139 170 500 390703 419174 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 4198 . per ndricim. percjellesa Cu te izoluar me gome. percjellesa Cu te izoluar me gome. sexion 10mm2 F.V. per ndricim. sexion 70mm2 F.V.150/6 4.V. seksion 10. siguresa t/ulet F.149/9 F. percjellesa Cu te izoluar me gome.150/7 4. percjellesa Cu te izoluar me gome. per ndricim.V.0 mm2.V.ne izolator.ne izolator. seksion 6.V.V. per ndricim.ne izolator.150/8 4.155/4 4.149/6 F.ne izolator.150/3 4.149/7 F.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit F. per ndricim ne tubot e vendosur me pare.V percjellesa CU te izoluar me gome.V. seksion 16. sexion 4mm2 F. seksion 25.0 mm2.164 4.V percjellesa CU te izoluar me gome.V. percjellesa Cu te izoluar me gome.149/5 F. percjellesa Cu te izoluar me gome.149/12 4.V.V.V. seksion 70.5mm2 F.V.V percjellesa CU te izoluar me gome.167 F.155/c 4. seksion 50.V percjellesa CU te izoluar me gome.0 mm2.ne izolator.0 mm2.150/10 4. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. percjellesa Cu te izoluar me gome. per ndricim. km 104839 8387 10484 123710 241 4.V.V. per ndricim. per ndricim. portollampa te zakoneshme F.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit F. sexion 1. per ndricim ne tubot e vendosur me pare.155/3 4.150/1 4.150/9 4. MANUALI E M E R T I M I NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke 239 4.154/3 4.V. per ndricim ne tubot e vendosur me pare. per ndricim.150/11 4.0 mm2.V.149/11 F.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit F.ne izolator. sexion 50mm2 F. AN.V percjellesa CU te izoluar me gome.5mm2 F.V.ne izolator.V percjellesa CU te izoluar me gome. percjellesa Cu te izoluar me gome.ne izolator. km 749514 59961 74951 884426 4.V.ne izolator.149/8 F.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit F.155/b 4.

ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.167/1 4.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.1 13 4.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.3 F.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.2 3 141/b3.141/b4. i armuar. MANUALI 4.V.V. i armuar.11 12 4. 3x50mm2 F.1/p 4. i armuar. 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 NR. 3x35mm2 F. i armuar.141/b4.141/b4.8/p E M E R T I M I F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit Pergatitje konstruksione metalike te perbera Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile Pergatitje konstruksione te thjeshta Pergatitje shkalle me profile e hekur φ Pergatitje shkalle me llamarine te riguar Pergatitje sheshe te perhershem Pergatitje trare e kolona me llamarin NJESIA Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Shpenzime te CMIMI pergjithshme Leke 8% 347845 27828 306708 24537 492670 39414 488589 39087 115341 9227 127851 10228 125722 10058 122775 9822 126668 10133 129363 10349 194735 15579 Fitimi % 10 34785 30671 49267 48859 11534 12785 12572 12277 12667 12936 19473 TOTALI Leke 410457 361915 581350 576535 136102 150864 148352 144874 149468 152648 229787 ANALIZA TE REJA 1 141/b3.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV. AN.V. 3x240mm2 F.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV. i armuar. 3x16mm2 F.10 11 141/b3.4 5 141/b3.2 14 4.6/p 4.169 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x150mm2 F. 3x16mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.8 9 141/b3.V. 3x10mm2 F.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ F. 3x70mm2 F. i armuar.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.1 2 141/b3.5/p 4.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar.168 4.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik F.7 8 141/b3.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.V. i armuar. i armuar.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.9 10 141/b3.3/p 4. i armuar.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV.V. i armuar.4/p 4.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.V. i armuar.5 6 141/b3. 3x25mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x95mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.NR. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x10mm2 F. i armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV. 3x120mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.3 4 141/b3.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit F.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.169/1 4.V. 3x185mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.2/p 4.6 7 141/b3.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV. 3x25mm2 m 614 49 61 724 m 1138 91 114 1343 m 1684 135 168 1988 m 2070 166 207 2442 m 2431 194 243 2869 m 3534 283 353 4170 m 3429 274 343 4046 m 5359 429 536 6323 m 6301 504 630 7435 m 7667 613 767 9047 m 9676 774 968 11417 m 903 72 90 1065 m 1108 89 111 1308 m 1314 105 131 1550 4199 .V.

V.141/b4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x50mm2 F.6/6 kV.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.6/6kV.ne toke kabllo Al fuqie 3.9 armuar. i 18 4.141/a1.3 armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Cu fuqie 3.3 F.5 F. i 44 141/a3.141/a1. 3x95mm2 37 4.V. i 22 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x35mm2 F.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x150mm2 30 4.V.6/6 kV. 3x50mm2 26 4. 3x35mm2 F.5 F.6/6 kV.6 F.V.141/b4.6/6 kV.2 F.V.141/a1.6/6 kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.8 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.1 F. AN. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Al fuqie 3. 3x35mm2 25 4.3 F.V.141/b4.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.V.8 armuar.9 F.4 armuar.141/b4.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV. i 21 4.141/a2. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.V.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3. 3x25mm2 F.ne toke kabllo Al fuqie 3. i 17 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x50mm2 F.V.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x150mm2 39 4.ne toke kabllo Al fuqie 3. 3x35mm2 34 4.141/b4.8 F.V.7 armuar.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.141/a2. 3x70mm2 36 4.141/a1.141/a2.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3. 3x240mm2 32 4. 3x95mm2 F.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6 kV.4 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.2 F.V.141/a2.6/6 kV. 3x70mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6 kV.9 F.6/6 kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.4 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Al fuqie 3.V.141/a1.141/a1. 3x240mm2 23 4.6/6 kV.6/6 kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.141/b4. i 41 141/a3.6/6kV. i 43 141/a3.ne toke kabllo Cu fuqie 3.V. 3x95mm2 28 4. 3x70mm2 4200 NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke m 1441 115 144 1701 m 1658 133 166 1956 m 1986 159 199 2343 m 2292 183 229 2705 m 2588 207 259 3054 m 2888 231 289 3408 m 3370 270 337 3976 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 3963 1479 1815 2348 2998 3805 4694 5621 6808 8532 853 941 1099 1252 1436 1703 1883 2202 2559 317 118 145 188 240 304 376 450 545 683 68 75 88 100 115 136 151 176 205 396 148 182 235 300 381 469 562 681 853 85 94 110 125 144 170 188 220 256 4676 1745 2142 2771 3538 4490 5539 6633 8034 10068 1007 1110 1297 1477 1694 2009 2222 2598 3019 m 1772 142 177 2091 m 2220 178 222 2620 m 2815 225 281 3321 m 3565 285 356 4206 .V.ne toke kabllo Al fuqie 3. 3x25mm2 24 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x150mm2 F.ne toke kabllo Cu fuqie 3.1 F.141/a2. me izolim gome e mbulese plastmasi.11 armuar.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV. i 15 4. 3x120mm2 F.7 F.141/a2. MANUALI E M E R T I M I F. 3x25mm2 33 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.NR.V.10 armuar. i 19 4.6/6 kV.6/6 kV.ne toke kabllo Cu fuqie 3.4 armuar. i 42 141/a3. 3x50mm2 35 4.2 armuar.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3. i 16 4.141/a1.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.5 armuar.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.7 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.ne toke kabllo Al fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x185mm2 F.6/6 kV.141/a2.6/6 kV.1 armuar.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV.ne toke kabllo Cu fuqie 3. 3x240mm2 F.6/6 kV.6 armuar.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV.141/a2.6/6kV.141/a1. NR. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x185mm2 40 4.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.141/b4.6/6kV.141/a1.V. 3x120mm2 29 4. 3x70mm2 27 4.V.141/b4. 3x185mm2 31 4.141/a2.ne toke kabllo Al fuqie 3.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. i 20 4.6/6 kV. me izolim gome e mbulese plastmasi.6 F. 3x120mm2 38 4.ne toke kabllo Al fuqie 3.V.

ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3. 3x70mm2 F.V. 3x35mm2 F. i armuar.6/6kV.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3. 3x70mm2 F. 3x25mm2 F. 3x35mm2 F.6/6kV. 3x150mm2 F. i armuar. i armuar. 3x50mm2 F.6/10kV.5 46 141/a3.141/a5. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6kV. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.141/a5.V.141/a5. me izolim gome e mbulese plastmasi.1 60 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.6/6kV.V.6/6kV.6 47 141/a3. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x240mm2 F.6/6kV.V.141/a5.6/6kV.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.ne toke kabllo Cu fuqie 3.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3. i armuar. i armuar.NR.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3. 3x120mm2 F.6/6kV.ne toke kabllo Cu fuqie 3.V. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar.1 51 141/a4. i armuar.ne toke kabllo Cu fuqie 3.7 48 141/a3. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV.V.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi.141/a5. 3x95mm2 F.6/6kV. NR.5 55 141/a4.4 54 141/a4. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar. 3x95mm2 F. i armuar.3 62 4.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.V.5 64 4.V.6/6kV. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar.4 63 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.7 57 141/a4.ne toke kabllo Cu fuqie 3. 3x50mm2 F.6/6kV.V.2 52 141/a4.9 59 4. i armuar. i armuar. 3x95mm2 F.141/a5. i armuar. 3x120mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.V.6 56 141/a4.V.7 E M E R T I M I F.2 61 4. me izolim gome e mbulese plastmasi.V.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3. i armuar.6/6kV. AN.8 58 141/a4. MANUALI 45 141/a3. i armuar. i armuar.6/6kV.V.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV.9 50 141/a4.141/a5.8 49 141/a3. 3x150mm2 F. i armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. 3x150mm2 NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke m 4494 360 449 5303 m 5433 435 543 6411 m 6477 518 648 7643 m 7821 626 782 9228 m 9771 782 977 11530 m 1111 89 111 1311 m 1299 104 130 1532 m 1517 121 152 1790 m 1752 140 175 2067 m 2039 163 204 2406 m 2379 190 238 2807 m 2661 213 266 3140 m 3117 249 312 3678 m 3672 294 367 4332 m 1686 135 169 1989 m 2123 170 212 2505 m 2700 216 270 3186 m 3429 274 343 4046 m 4333 347 433 5113 m 5306 424 531 6261 m 6330 506 633 7469 4201 . i armuar. i armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6kV. i armuar.V.6/6kV.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3. i armuar. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6kV.3 53 141/a4. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x120mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. 3x25mm2 F.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV. 3x185mm2 F. 3x185mm2 F. 3x240mm2 F.6 65 4.

i armuar. Pn=40 bar 83 4.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor 88 4.6/6kV. 71 4. 145 Montim grup motorr .V. Ne analizat teknike Sigurimet shoqerore.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar 93 4. 66 4.141/a6.V Valvul ajernxjerresi 1/2" 94 4.6/6kV.3 3x50mm2 F. i armuar.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF. i armuar.141/a6.V.V.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar 84 4.ne toke kabllo Al fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi. 168 F.V. 140 F.8 3x185mm2 F. i armuar.141/a6.V.2009.reduktor 91 4.6/6kV. me izolim gome e mbulese plastmasi. 107 Montim rezervuar gazi 77 4.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h 81 4.6/6kV. Dn 63.V.6 3x120mm2 F. NR.06.700. Pn=40 bar 85 4. 119 F. 167 F.2 3x35mm2 F. i armuar.6/6kV. 166 F. i armuar.6/10kV.6/6kV.ne toke kabllo Al fuqie 3.7% ne zbatim te VKM Nr.V.V. 114 F.ne toke kabllo Cu fuqie 3. i armuar.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz 87 4. 75 4. P1=2-18 bar.ne toke kabllo Al fuqie 3.141/a6.9 3x240mm2 F. 73 4.141/a6. 68 4. 70 4. MANUALI E M E R T I M I F.5 bar.ne toke kabllo Al fuqie 3.1 3x25mm2 F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 90 4. 120 F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h. i armuar.4 3x70mm2 F. me izolim gome e mbulese plastmasi. me izolim gome e mbulese plastmasi.V. me izolim gome e mbulese plastmasi. 117 F. 74 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. i armuar.5 3x95mm2 F.141/a5. qe paguhen nga punedhenesi. me izolim gome e mbulese plastmasi. AN.141/a6.9 3x240mm2 4. me izolim gome e mbulese plastmasi. date 18. i armuar. 76 4.NR. glicerine. 40kg/h 82 4.7 3x150mm2 F. i armuar.141/a6. 132 Montim pompe zhytese 89 4.ne toke kabllo Cu fuqie 3. 69 4.141/a6.141/a6.6/6kV.6/6kV.ne toke kabllo Al fuqie 3. me izolim gome e mbulese plastmasi. 72 4. 112 F. jane marre 16.6/6kV. 1 ba 86 4.V Manometer me trup inoxi.141/a5. me izolim gome e mbulese plastmasi.V Termostat per avulluesin 79 4. p2=0.V Valvul bronxi me sfere gazi 1". 109 F.8 3x185mm2 F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur 80 4. 108 F. 169 F. 118 F.ne toke kabllo Al fuqie 3.ne toke kabllo Al fuqie 3. 116 F.ne toke kabllo Al fuqie 3.V.5bar 78 4.ne toke kabllo Al fuqie 3. 67 4.V. 4202 .V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l 95 4. 110 F. me izolim gome e mbulese plastmasi.6/6kV. 170 Montim I kaldajes 80 kw 96 NJESIA CMIMI Leke Shpenzime te pergjithshme 8% Fitimi % 10 TOTALI Leke m 7649 612 765 9026 m 9563 765 956 11284 m 1054 84 105 1243 m 1244 100 124 1468 m 1444 116 144 1704 m 1673 134 167 1974 m 1952 156 195 2303 m 2307 185 231 2723 m 2585 207 258 3050 m 3032 243 303 3578 3576 31369 126240 51133 192203 1188854 47992 6570 109485 4601 5336 2562 154852 13406 5331 139286 1508 1021 1229 23937 14613 286 2510 10099 4091 15376 95108 3839 526 8759 368 427 205 12388 1072 426 11143 121 82 98 1915 1169 358 3137 12624 5113 19220 118885 4799 657 10949 460 534 256 15485 1341 533 13929 151 102 123 2394 1461 4220 37015 148964 60336 226800 1402848 56630 7752 129192 5429 6297 3023 182725 15819 6290 164358 1780 1205 1450 28246 17244 m cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope cope Shenime teknike: 1. 124 F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2''-1'') 92 4.

Analiza parashikon F. sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.2012 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.V.3 2000 1.3 200 60 Oksigjen liter 3 100 300 Skele me tuba m2 3.7% leke 7830 0.7 70 0.167 Totali 22 135246 7830 1481 5 20 100 6.3 90 585 49 600 117 1 114615 4 285 0.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.7% Transport Elektrosaldatriçe Gazogjen Autovinç Vinç ekskavator Konstruksion i gatshem Elektroda Karbit Oksigjen Skele me tuba Shuma : ton op leke t*km op op op op ton kg kg liter m2 leke 1 45 174 7830 0.V Kapriata me shume profile Sp + p Shtese mbi paga 16. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec.5 90 0.V Konstruksione metalike te perbera ton 1 Sp + p op 45 174 7830 Shtese mbi paga 16.0 50 9311 100 1351 114615 1140 60 300 150 116265 127027 10162 12703 4203 149892 .p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 5 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.0 50 150 Shuma : leke 9138 100 2710 102667 114615 9169.3 2000 600 Vinç ekskavator op 1.2 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE Maj .3 200 3 100 3. Analizes 1 4.8% 10% 19 20 21 F.167 1308 Transport t*km 5 20 100 Elektrosaldatriçe op 9.MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT Manuali 4 Nr.7 70 49 Autovinç op 0.2 11461 Shenim:1.3 900 1170 Konstruksion i gatshem ton 1 101017 101017 Elektroda kg 4 285 1140 Karbit kg 0.1 4.9 90 891 Gazogjen op 0. F.

Analiza parashikon F.6 90 1. 4.5 .7% Transport Elektrosaldatriçe Autovinç Konstruksion i gatshem Elektroda 4204 ton op leke t*km op op ton kg 1 34 174 5916 0.6 90 234 Autovinc 5t op 0.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.Nr.V.2 100 3794 101787 113397 9071. Shkalle metalike me hekur 4.167 1481 Transport t*km 5 20 100 Saldatrice elektrike op 5. sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2. Konstruksione metalike te 4.4 Ø dhe profile ton 1 Sp + p op 38 174 6612 Shtese mbi paga 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta Shpenz Fitimi Gjithsej plot.V.6 2000 3200 Konstruksion i gatshem ton 1 101017 101017 Elektroda kg 2.3 thjeshta ton 1 Sp + p op 34 174 5916 Shtese mbi paga 16.7% leke 5916 0.0 285 570 Karbit kg 0.6 90 594 Autovinç op 1.7 70 70 Trapano elektrike op 2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.Analiza parashikon F.0 100137 100137 Elektroda kg 2. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec.3 900 1950 Konstruksion I gatshem ton 1.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.8 11340 133808 Shenim:1.2 11218 132370 Shenim:1.7 100137 285 100137 769.6 2000 594 3200 1 2.8% 10% Totali Analizes 1 2 3 13 14 15 10 11 12 16 17 18 4 5 6 19 20 21 22 Shenim:1.7% leke 6612 0. sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.5 Shkalle metalike me llamarine te riguar Sp + p Shtese mbi paga 16.3 2000 450 Vinc eskavator op 1. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec.167 1104 Transport t*km 5 20 100 Elektrosaldatriçe op 6. EMERTIMI Njesia op PUNTORI çmimi Vlefta TRANSPORT T/km çmim Vlefta MAKINERI MATERIAL o.167 5916 988 5 20 100 6.00 112178 8974.5 200 100 Oksigjen liter 5 100 500 Skele me tubo m2 3 50 150 Shuma leke 7397 100 3224 101457.5 Shuma : 7716.V.2 90 520 Gazogjen op 0. sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.7 285 769.Analiza parashikon F. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec.

001 1 36 174 6264 0.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.5 200 0. sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.00% 2880 70 300 64 180 500 900 0 1 10 24 990 6 0.8 12310 145255 123098 150 123.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 12 16 100 17 18 3794 4 5 6 100907 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.V.4 123098 9847.3 2000 2600 1 3 0.8 80 1 180 0.22 Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 Sp + p Shtese mbi paga 16. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 15 10 6904 11 MAKINERI MATERIAL o.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen Tranxhe elektrike Kalander Smuzatrice Autovinc 8 T Vinc kulle 3 ton Vinc Derrik 50 Ton Karbit Oksigjen Hekur profil e φ Llamarine e zeze > 2.01 19087 1 56 174 9744 0.167 200 100 88 95 104 100 98036 9744 1627 0.36 99016.Nr.0 4894 20 200 1000 2112 94050 624 50 980.13 4.0 20 32 90 1 70 1.001 11371 ton op leke 100 100 2600 123098 50 123248 10995 13744 6264 1046 4205 .5 mm Tubo celiku te zakonshem Litar kerpi.7% Transport Autovinc 5 T Konstruksion I gatshem Skele fasade me tubo Te ndryshme Shuma : ton op leke t*km op ton m2 leke Bunkera metalike drejtkendore Sp + p Shtese mbi paga 16.01 0.25 123371 137442 162182 100 1.7% 1 94 174 16356 0. 4.19 4.Analiza parashikon F.4 11170 Totali 22 131811 Shenim:1.167 100 5.167 16356 2731 5.5 0.3 2000 1 900 1 1. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec.10% 0. liri Te ndryshme Shuma : ton op leke ton op op op op op op op op kg liter kg kg kg kg leke Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa Sp + p Shtese mbi paga 16.8% 10% 19 20 21 111704 8936.

00% 19 Totali 180 70 2200 1 1.05 2.Nr.0 11 20 12 16 17 100 2 90 1 70 1.02 0.5 200 1000 150 2327.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen 1 m3/ore Autovinc 5 T Konstruksion I gatshem Elektroda te zakoneshme Karbit Oksigjen Skele me tubo Te ndryshme Shuma : ton op leke t*km op op op ton kg kg liter m2 leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT MAKINERI MATERIAL o. dado e percina 20 6264 1046 5.8 118720 101 114615 285 200 100 50 116250 2450 Kapitulli II : PUNIME AJRIMI (VENTILIMI) F.V.02 4206 ton kg 1 140 174 24360 0.02 7310 ton op leke t*km op op 21 114614. EMERTIMI Analizes 1 4.167 22 101 2 90 1 70 1.167 100 114615 285 200 100 50 116392 4.02 7310 1 36 174 6264 0.1 2000 0.9 427.zeze Sp + p Shtese mbi paga 16.5 1 10 3 2.0 118575 128436 10275 12844 151554 180 70 2200 1 1 1 10 3 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 10 5. Ll.8% 10% 24360 4068 5.33 20 2450 128580 10286 12858 151725 114615 285 200 1000 150 2325.1 2000 18 4 5 0.00% 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot. kendrejte.23 Njesia op 2 Transport Elektrosaldatrice Gazogjen 1 m3/ore Autovinc 5 T Konstruksion I gatshem Elektroda te zakoneshme Karbit Oksigjen Skele me tubo Te ndryshme Shuma : 3 t*km op op op ton kg kg liter m2 leke 13 Bunkera metalike rrethore Sp + p Shtese mbi paga 16.7% Transport Trapano elektrike Autovinc 5 T Konstruksion I gatshem (Ll.zeze) Bulona.05 20 101 2 90 0.25 2000 180 500 1 5 112178 120 112178 600 .Tubo ventilimi me kthim buzesh.

25 2000 500 1 4.7% Transport Autovinc 5 T I gatshem Konstruksion (Ll.Tubo ventilimi me kthim buzesh. Ll.zeze Sp + p Shtese mbi paga 16. dado e percina Litar kerpi.V.25 2000 500 4207 . dado e percina Litar kerpi.V.zez) Bulona. rrethore.167 5 100 50 680 ton kg kg m2 ton op leke t*km op ton kg kg m2 4 4 4 28428 ton op leke t*km op op op 12 MAKINERI MATERIAL o.zing) Bulona.34 4.05 20 101 0. EMERTIMI Analizes 1 4.167 19 Totali 102 0.Tubo ventilimi me kthim buzesh.5 3.7% Transport Elektrosaldatrice 300A Trapano elektrike Autovinc 5 T Konstruksion I gatshem (Ll.8% 10% 24360 4068 5 1 142 174 24708 0.167 101 20 20 21 22 400 200 113378 142587 11407 14259 168253 112178 600 400 200 113378 142993 11439 14299 168732 112178 540 320 200 113238 142673 11414 14267 168354 45 540 500 1 5 4 4 102 112178 120 100 50 1085 24708 4126 5.V. liri Skele me tubo 4-8m Shuma : F.2 4 28834 1 142 174 24708 0.Tubo ventilimi me kthim buzesh.5 90 6 90 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 101 500 112178 120 100 50 24708 4126 5. liri Skele me tubo 4-8m Shuma : F.zinguar Sp + p Shtese mbi paga 16. liri Skele me tubo 4-8m Shuma : F.25 2000 28428 ton op leke t*km op 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.zinguar Sp + p Shtese mbi paga 16. kendrejte.7% Transport Autovinc 5 T Njesia op 3 kg m2 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 16 17 18 1 140 174 24360 0. rrethore.05 20 101 0. Ll.Nr. Ll.35 4.36 2 Litar kerpi.

5 3 2 90 70 1500 2000 3000 50 1000 1000 1170 420 3000 500 2100 225 3000 2000 1.05 20 13 6 2 0. liri Skele me tubo 4-8m Shuma : Njesia op 3 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.V.51 4.Nr. me patente Shtese mbi paga 16. tubacione per Sp + p Sal.8% 10% 19 145110 20 21 Totali 22 11609 14511 171230 12289 15361 181262 KAPITULLI III-A GAZ E NAFTESJELLES 4.167 6264 1740 1337 5. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave Sp + p Sal.01 126000 7 285 2 200 20 100 2 50 9341 ton op op leke t*km op op op op op op 101 1 185 174 200 174 66990 0.V. me patente Shtese mbi paga 16.6 2000 4 3000 8 50 7290 4620 5550 1100 12000 400 127260 1995 400 2000 100 131755 153612 .05 20 101 81 90 66 70 3.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen 1 m3/ore Traktor bige (pa manov) Autovinc 5 T Autovinc 16 T Elektro gur dore Aparat rreze "X" Furre tharje elektrike Tubo gaz-sjelles Elektroda Karbit Oksigjen Skele me tubo Shuma : F.7 1500 0. dado e percina Litar kerpi.2 4 28834 101 5 114615 120 100 50 500 6 114615 540 320 200 115675 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.52 F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 ton kg kg m2 4 1 4.zing) Bulona.7 4.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen 1 m3/ore Traktor bige (pa manov) Autovinc 5 T Autovinc 16 T Elektro gur dore 4208 ton op op leke t*km op op op op op op op op kg kg kg liter m2 1 36 174 10 174 8004 0.3 0.167 101 12415 32190 34800 11187 5. EMERTIMI Analizes 1 2 Konstruksion I gatshem (Ll.5 3.

V.8 2000 900 2100 1600 1.4 1500 0.167 3080 Transport t*km 5.5 2000 1000 Autovinc 16 T op 3 3000 9000 Elektro gur dore op 5.54-58 nuk ka F.8 50 290 Aparat rreze "X" op 37 1000 37000 Furre tharje elektrike op 24 1000 24000 Tubo gaz-sjelles ton 1.167 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.59 2 Aparat rreze "X" Furre tharje elektrike Tubo gaz-sjelles Elektroda Karbit Oksigjen Skele me tubo Shuma : Njesia op 3 op op ton kg kg liter m2 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.005 104000 22 128520 25650 6600 33000 175 193945 4350 726 5.5 500 70 2650 105 op op op ton 0.7% Transport Motosaldatrice (pa manovrator) Gazogjen 1 m3/ore Traktor terheqes (pa manovrator) Traktor bige (pa manov) Autovinc 5 T Tubo celiku ton op leke t*km 1 25 174 4350 0.51-53 jane mesatarizuar per vendosje ne estakade ose ne kanale.Analiza Nr.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 60 1000 20 1000 18 60000 20000 4 5 1.7% leke 18444 0.53 4. EMERTIMI Analizes 1 4. pjese speciale φ÷500 ton 1 Sp + p op 26 174 4524 Sal.V.8% 10% 19 20 21 20 383183 30655 38318 452156 128520 16245 4000 20000 175 168940 274885 21991 27489 324364 101 op op 5.5 50 Shuma : 21524 101 84320 Shenim:1. me patente op 80 174 13920 Shtese mbi paga 16.05 Totali 104520 4209 .5 50 78177 101 110960 F. tuba celiku φ÷200 te Sp + p Shtese mbi paga 16.6 1500 1.Nr.Analizat Nr.02 126000 90 285 33 200 330 100 3. 2.6 1500 3900 Autovinc 5 T op 0.3 1.05 20 101 Elektrosaldatrice op 75 90 6750 Gazogjen 1 m3/ore op 34 70 2380 Traktor bige (pa manov) op 2.02 126000 Elektroda kg 57 285 Karbit kg 20 200 Oksigjen liter 200 100 Skele me tubo m2 3.

1 2000 1 123 174 21402 0.8 2000 8000 490 1600 1.2 200 72 100 1 53 174 9222 0.05 20 101 16 500 7 70 0.5 15 5 285 200 100 7355 5.7% Transport Motosaldatrice (pa manovrator) Gazogjen 1 m3/ore Autovinc 5 T Tubo celiku Elektroda Karbit Oksigjen Shuma : 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta ton op leke t*km op op op ton kg kg liter 1 16 174 2784 0.5 300 1500 107318 20 21 22 119850 9588 11985 141423 104520 1425 300 1500 107745 122250 9780 12225 144255 106080 2850 1440 7200 117570 152737 12219 15274 180230 3750 105 1650 3450 2200 1.167 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.05 20 6 997.02 104000 10 285 7.V.Nr.7% leke Transport t*km Motosaldatrice (pa manovrator) op Gazogjen 1 m3/ore op Traktor terheqes (pa op Traktor bige (pa manov) op Autovinc 5 T op Tubo celiku ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Shuma : F.3 1500 1.5 500 1.005 104000 5 285 1. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 9222 1540 101 10090 .62 F. pjese speciale celiku Sp + p Shtese mbi paga 16. EMERTIMI Njesia op 2 3 kg kg liter 13 Analizes 1 Elektroda Karbit Oksigjen PUNTORI çmimi Vlefta 14 Shuma : 4.5 200 15 100 3249 101 11155 21402 3574 5.7% 4210 10 11 5076 F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Sp + p Shtese mbi paga 16.V.167 16 17 101 18 4 3.61 4.167 19 Totali 101 7.8% 10% 2784 465 24976 ton op leke 12 MAKINERI MATERIAL o.5 1.1 1500 2.60 4.5 70 1.

60/1 4.1 0.62/1 F.05 11 20 ton op leke t*km t*km t*km op ton liter kg 12 16 17 101 21 500 7 70 1 2000 18 4 5 19 20 21 Totali 22 100 12990 107100 3990 1440 7200 119730 143583 11487 14358 169428 130650 2025 1482 5706 232 4500 134157 144595 Shenim: Hidroizolimi tabave te celikut behet direkt ne fabrike.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC". tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.5 10.Nr. per ujesjellsa te jashtem Sp + p Shtese mbi paga 16.V.2 0.7% Transport oksigjeni Transport tuba celiku Transport te ndryshme Motosaldatrice Pjese speciale celiku te h/izoluar Oksigjen Elektroda 10 5.7% Transport oksigjeni Transport tuba celiku Transport te ndryshme Motosaldatrice Tubo celiku te h/izoluar Oksigjen Elektroda Shuma : 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 4889 817 1. EMERTIMI Analizes 1 Njesia op 2 Transport Motosaldatrice (pa Gazogjen 1 m3/ore Autovinc 5 T Tubo celiku Elektroda Karbit 3 t*km op op op ton kg kg 13 Oksigjen liter PUNTORI çmimi Vlefta 14 4.2 285 1 71. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike.8% 10% 10500 490 2000 72 10762 ton op leke t*km t*km t*km op ton liter kg MAKINERI MATERIAL o. me shirit voal qelqi 3.2 200 Shuma : F.005 130000 15 135 5.1 174 4889 0.14 20 20 20 144 204 2.rreshire epoksike me trashesi 100-300µ.2 10.V.4 174 12424 0.05 20 20 20 30 201 1. Nga jashte me bitum te armuar.02 105000 14 285 7.8 25 500 12500 1.02 145000 72 135 14 285 147900 9720 3990 4211 . 11568 14459 170622 1 28. per ujesjellsa te jashtem Sp + p Shtese mbi paga 16.167 12424 2075 7.167 101 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.04 9 500 4500 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 1.

5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC".01 5 1 10 8528 1 39 174 6786 0.Nr.rreshire epoksike me trashesi 100-300µ.V.70 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Autovinc 16 T (me manovrator) op Tubo e pjese speciale. ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Shuma : F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta Shpenz Fitimi Gjithsej plot. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16. Nga jashte me bitum te armuar me shirit voal qelqi 3.69 4.01 5 1 10 114615 285 200 100 115761 1425 200 1000 133625 .05 20 101 6 1 90 70 540 70 2 3000 6000 1. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.gatsh. ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter 4212 PUNTORI çmimi Vlefta TRANSPORT T/km çmim Vlefta MAKINERI MATERIAL o. 1 42 174 7308 0.167 20 21 15117 18896 22 222972 10690 13363 157678 7308 1220 5.05 20 101 6 1 90 70 540 70 2 3000 6000 1. Analizes 1 4.8% 10% 14 15 10 11 12 16 17 18 4 5 6 19 14498 350.167 Totali 101 114615 285 200 100 6610 115761 1425 200 1000 118386 6786 1133 5.V.gatsh.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Autovinc 16 T (me manovrator) op Tubo e pjese speciale.8 12500 161610 188959 Shenim: Hidroizolimi i pjeseve speciale te celikut behet direkt ne fabrike.

gatsh.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 5 6 7919 1 34 174 5916 0.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Autovinc 16 T (me manovrator) op Tubo e pjese speciale.01 6 1 10 6 6904 1 32 174 5568 0.V.gatsh.05 20 101 8 1 90 70 720 70 2 3000 6000 1. EMERTIMI Analizes 1 4.V.72 2 Skele tavani me tubo Shuma : Njesia op 3 m2 13 F. ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Skele tavani me tubo m2 Shuma : F.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Autovinc 16 T (me manovrator) op Tubo e pjese speciale.05 20 101 7 1 90 70 630 70 2 3000 6000 1.71 4.01 6 1 10 6 114615 285 200 100 50 115761 1710 200 1000 300 4213 . ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Skele tavani me tubo m2 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.167 6 50 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.Nr. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.167 101 6610 19 20 21 Totali 22 300 118686 133316 10665 13332 157313 115761 1710 200 1000 300 118971 132676 10614 13268 156558 5916 988 5.8% 10% 101 114615 285 200 100 50 6700 5568 930 5.

167 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 15 10 6498 11 MAKINERI MATERIAL o. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.05 20 101 6 1 90 70 540 70 1.2 1500 1800 1.07 7919 101 2410 116156 285 200 100 12000 .V.8% 10% 101 114615 285 200 100 2410 6786 1133 5.2 1500 1800 1.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Traktor bige per tubacione (me manovrator) op Tubo e pjese speciale ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Lende rrethore m3 Shuma : 4214 PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 42 174 7308 0.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Traktor bige per tubacione (me manovrator) op Tubo e pjese speciale ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Shuma : F.V. Analizes 1 4.Nr.01 5 1 10 8528 1 39 174 6786 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 12 16 101 17 18 6790 4 Totali 6 118971 19 132360 20 21 10589 13236 22 156185 115761 1425 200 1000 118386 129425 10354 12943 152722 114615 1425 200 1000 840 118080 128510 10281 12851 151642 7308 1220 5.01 5 1 10 0.05 20 101 6 1 90 70 540 70 1.73 4.74 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.

V.V.05 20 101 8 1 90 70 720 70 1.07 6498 101 2590 114615 285 200 100 12000 Shenim:Ne analizat 69-76 nuk parashikohet lyerja me boje vaji qe behet ne objekt.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Traktor bige per tubacione (me manovrator) op Tubo e pjese speciale ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Lende rrethore m3 Shuma : op 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 34 174 5916 0.07 6904 1 32 174 5568 0.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice 300 A op Gazogjen 1 m3/ore op Traktor bige per tubacione (me manovrator) op Tubo e pjese speciale ton Elektroda kg Karbit kg Oksigjen liter Lende rrethore m3 Shuma : F.01 6 1 10 0.Ne pagen sp+p nuk perfshihen manovratoret e autovincit dhe traktorit bige mbasi jane ne cmimin orar te makinerise 4215 .Nr.75 4. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 6 19 20 21 Totali 22 5916 988 5. 2.Tubat e pjeset speciale parashikohen te pergatitura me pare objekt.01 6 1 10 0.2 1500 1800 1. EMERTIMI Analizes 1 4. 3.8% 10% 101 114615 285 200 100 12000 2500 115761 1710 200 1000 840 119511 129016 10321 12902 152239 115761 1710 200 1000 840 119511 128700 10296 12870 151866 5568 930 5.76 Njesia 2 3 F.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.05 20 101 7 1 90 70 630 70 1.2 1500 1800 1.

7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen Trapano kollone Elektro gur dore Autovinc 5 T Vinc eskavator 0.00% 18 5 6 1. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 kw Autovinc 5 T Vinc eskavator 0.005 136000 5 1800 4.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 101 15 90 2 70 4 90 10 50 1.167 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.01 154200 101 5360 136680 9000 900 4500 700 220 1800 400 1542 155742 36540 6102 5.6 1800 2.05 11 20 16 17 1.167 3487 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 5.V.5m3 Tubo celiku te lidhur Elektroda inox Karbit Oksigjen Argon I paster Acid kloridrik Gaz metan Skele inventari Materiale te ndryshme Shuma : 4.V.1 200 21 100 4 110 462300 13680 420 2100 440 185570 14846 18557 218973 . tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve Sp + p Shtese mbi paga 16.05 20 19 20 21 Totali 22 990 280 90 300 1000 2700 0.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen Trapano elektrike Elektro gur dore Pompe presimi 4.6 200 2 2000 2 1500 1350 140 360 500 320 4000 3000 1.5 2000 3 900 24367 ton op leke ton op op op op op op op ton kg kg liter liter 12 MAKINERI MATERIAL o.5m3 Tubo celiku inox Elektroda inox Karbit Oksigjen Acid kloridrik 4216 Njesia op 3 13 ton op leke ton op op op op op op ton kg kg liter m3 liter m3 m2 leke PUNTORI çmimi Vlefta 1 120 14 15 174 20880 20880 0.86 2 F.005 460000 7.Nr.01 1 210 174 36540 0.87 F.8% 10% 101 11 90 4 70 1 90 6 50 0. EMERTIMI Analizes 1 4.5 200 45 100 1 700 2 110 30 60 8 50 0.

8% 10% 19 20 21 5.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice op Gazogjen op Elektro gur dore op Aparat rreze "X" op Furre tharje elektrike op Autovinc 5 T op Aparat argoni op Tubo pa tegel φ÷100 ton Elektroda te zakoneshme kg Karbit kg 16 8 42642 ton op leke 12 MAKINERI MATERIAL o.5 2000 33 80 3060 420 1100 2000 1500 5000 2640 1.91/2 Njesia op 3 m2 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 1 265 174 46110 0.005 460000 6.167 Totali 46110 7700 ton op op op op op op ton kg kg liter liter m2 F.5 110 6 50 53810 101 7910 1 217 174 47 174 45936 0.V.88 2 Skele inventari Shuma : F.8 200 2. EMERTIMI Analizes 1 4.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 37758 8178 7671 5.167 17 18 4 5 101 6 50 9670 Shpenz Fitimi Gjithsej plot. me patente op Shtese mbi paga 16. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte ÷φ100 ton Sp + p op Sal.5 2000 1350 140 360 500 560 5000 1.05 20 101 34 90 6 70 22 50 2 1000 1.5 kw Autovinc 5 T Tubo celiku inox Elektroda inox Karbit Oksigjen Acid kloridrik Skele inventari Shuma : 4.05 20 22 400 479340 531753 42540 53175 627469 462300 12060 420 2100 495 300 477675 539496 43160 53950 636606 101 15 90 2 70 4 90 10 50 2.01 136000 9 280 6 200 137360 2520 1200 4217 .1 200 21 100 4.7 1800 2.V.Nr. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 1000 2.7% Transport Elektrosaldatrice Gazogjen Trapano elektrike Elektro gur dore Pompe presimi 4.

me patente op Shtese mbi paga 16.167 19 Totali 28188 6612 5812 5.167 4 60 14 4 101 15720 20 20 21 22 229089 18327 22909 270325 213391 17071 21339 251801 101 29 90 5 70 11 50 3 1000 1. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100 ton Sp + p op Sal.05 20 101 20 70 1.00% Shpenz Fitimi Gjithsej plot.8 159661 0.01 0.8 2000 1400 3600 285 200 100 700 200 50 155790 137360 2280 1000 5000 9100 800 250 1557.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice op Gazogjen op Elektro gur dore op Aparat rreze "X" op Furre tharje elektrike op Autovinc 5 T op Aparat argoni op Tubo pa tegel φ>100 ton Elektroda te zakoneshme kg Karbit kg Oksigjen liter Argon m3 Gur fibrolit c Skele inventari m2 Materiale te ndryshme leke Shuma : F.V.01 40612 1 154 174 26796 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 0.00% 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.Nr.01 5 100 700 200 6 6000 9800 800 8 50 158080 400 1580.5 1000 2.V. EMERTIMI Njesia op 2 3 liter m3 c 13 Analizes 1 Oksigjen Argon Gur fibrolit Skele inventari Materiale te ndryshme Shuma : 4.9 157348 .7% leke Transport ton Gazogjen op Autovinc 5 T op 4218 PUNTORI çmimi Vlefta 1.01 53607 1 162 174 38 174 34800 0.05 1.92/2 4.01 136000 8 5 50 13 4 5 0.8% 10% 101 15330 26796 4475 5.5 2000 29 80 2610 350 550 3000 1500 5000 2320 1.94 m2 leke F. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 ton Sp + p op Shtese mbi paga 16.

EMERTIMI Analizes 1 MAKINERI MATERIAL o.7% Transport Elektrokompresor 1m3/min Autovinc 5 T 2.V.006 360000 14964 2499 5.02 389696 0.02 101 1400 3600 1.00% 14 15 T/km çmim Vlefta 10 11 ton kg kg liter kg kg kg kg m2 leke op 17 1 86 174 14964 0. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.7% Transport Gazogjen Autovinc 5 T Tubo Pb φ>100 Elektroda plumbi Karbit Oksigjen Zink Acid sulfurik Acid kloridrik Qymyr koks Skele me tubo Materiale te ndryshme Shuma : 4.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta Shpenz Fitimi Gjithsej plot.95 PUNTORI çmimi Vlefta Njesia F.V.006 360000 16 388 16 200 160 100 3 350 16 18 1 110 7 40 8 50 0.8% 10% 2 Tubo Pb φ÷100 3 ton 13 Elektroda plumbi Karbit kg kg 20 16 388 200 7760 3200 liter kg kg kg kg m2 leke 160 3 20 1 7 8 100 350 18 110 40 50 391320 16000 1050 360 110 280 400 7826 399146 435518 34841 43552 513912 362160 6208 3200 16000 1050 288 110 280 400 7794 397490 420054 33604 42005 495664 F.167 5000 20 148770 6 362160 19 20 21 22 101 20 70 1.8 2000 1 855 4 5 1.10 20 102 143 300 42900 1 2000 2000 4219 . tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.00% 18 0.96 TRANSPORT op Oksigjen Zink Acid sulfurik Acid kloridrik Qymyr koks Skele me tubo Materiale te ndryshme Shuma : 4.05 2.Nr.01 31271 ton op leke ton op op 12 Totali 101 5000 174 148770 0.01 17463 ton op leke ton op 16 0.167 24845 5.

tuba celiku te kat.01 134018 1 4 14 950 60 20 7 0.50% 18 0.I-II ne linja teknologjike kat.01 163200 10 285 60 200 360 100 0.I-II PUNTORI çmimi Vlefta 110 28200 .20% 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 ton 1 600 60 114840 12 MAKINERI MATERIAL o.7% leke Transport ton Elektrosaldatrice op Kompresor 6m3/min op Gazogjen op Torno filetimi tubosh op Elektro gur dore op Argano elektrike 5t op Autovinc 5 T op Tuba e pjese speciale ton Elektroda te zakoneshme kg Karbit kg Oksigjen liter Rere ton Vaj guri liter Pluhur hekuri kg Dru zjarri m3 Skele me tubo m2 Te ndryshme (pa bojatisje) leke Shuma : F. tuba celiku te kat.5 2700 8 50 0.6 200 0.T.167 19178 20 110 20 90 14 300 60 70 40 300 46 50 1 700 1.8 1200 6 150 0. EMERTIMI Analizes 1 4.V.Z 209-80(shih An.V. me patente op Shtese mbi paga 16.002 102 5.01 173615 F.104 2 Elektroda plastmasi Tubo plastmasi Fllanxha plastmasi Bulona e dado Guarnicion plastmasi Tel rezistence Energji elektrike Boje vaji Skele inventari Materiale te ndryshme Shuma : Njesia op 3 kg kg kg kg kg kg kw kg m2 leke 13 4220 14 0.103 4.5 2000 1800 4200 4200 12000 2300 700 3000 1.005 219412 0.5 0.8% 10% 19 20 21 Totali 6 2800 237500 18840 2400 2800 470 1800 500 450 535 268095 22 486712 38937 48671 574320 164832 2850 12000 36000 960 900 120 1350 400 1097 220509 382837 30627 38284 451748 174 104400 174 10440 0.77)÷φ90 ton Sp + p op Sal.Nr.47 150 2 9 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 5 200 250 314 120 400 1000 12 250 50 267560 44900 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.III sipas K.

konstruksione me profile Sp + p Shtese mbi paga 16.01 163200 7 285 30 200 180 100 0.5 12 16 17 20 0.01 290 m2 op leke 11 MAKINERI MATERIAL o.005 19 20 21 22 110 20810 284529 22762 28453 335744 248.7% Boje vaji zmalto Boje minio Te ndryshme (pa bojatisje) Shuma : Bojatisje mbi metal 1m2.8% 10% 110 14 90 10 300 30 70 30 300 35 50 1 700 1.7% op PUNTORI çmimi Vlefta 13 300 14 174 42 174 59508 0. Analizes 1 4.01 1 0.50% 18 164832 1995 6000 18000 600 600 60 810 300 193197 966 194163 0.3 2700 6 50 0.04 28 4221 425 .167 15 10 52200 5.5 2000 0.00% 5 Totali 1260 3000 2100 9000 1750 700 3000 0.167 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot. me nje dore minio e dy duar boje vaji. me patente Shtese mbi paga 16.8 50 18.43 174 248.01 1 1.Nr.789 35.112/a EMERTIMI Njesia 2 Sp + p 3 op Sal.99 167. me nje dore minio e dy duar boje vaji.7% Transport Elektrosaldatrice Kompresor 6m3/min Gazogjen Torno filetimi tubosh Elektro gur dore Argano elektrike 5t Autovinc 5 T Tuba e pjese speciale Elektroda te zakoneshme Karbit Oksigjen Rere Vaj guri Pluhur hekuri Dru zjarri Skele me tubo op leke ton op op op op op op op ton kg kg liter ton liter kg m3 m2 Te ndryshme (pa bojatisje) Shuma : leke Bojatisje mbi metal 1m2.82 42 0.5 1200 4 150 0.167 6 1.96 174 167 0. konstruksione te thjeshta e rezervuare Sp + p Shtese mbi paga 16.08 1.8 0.3 200 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 7308 9938 69446 m2 op leke kg kg leke TRANSPORT T/km çmim Vlefta 250 235 68.8 1 69 360 28.2 0.112 4.

205 24.7% Boje vaji varaku Boje minio Te ndryshme (pa bojatisje) Njesia op 3 kg 13 kg leke PUNTORI çmimi Vlefta 1.488 154.01 250 235 68.5 .8 0.9 0.112/c 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 1566 262 0.00% 14 4.167 0.00% 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.2 0.8 171 m2 op leke kg kg leke 1 0. EMERTIMI Analizes 1 2 Boje vaji zmalto Boje minio Te ndryshme (pa bojatisje) Shuma : 4.01 195 m2 op leke kg kg leke 1 0. me nje dore minjo e dy duar boje varak.01 250 235 68.03 350 10.488 50 18.00% 0.8 12.2 0.08 1 9 174 1566 0.08 235 68.48 183 20 20 91.2 5 250 0.688 69.01 0. me nje dore minjo e dy duar boje varak.108 Bojatisje mbi metal 1m2.2856 9. konstruksione me profile Sp + p Shtese mbi paga 16.01 11 12 MAKINERI MATERIAL o.8 0. pastrim e nje dore minio Sp + p Shtese mbi paga 16.84 174 146.8 0.8% 10% 146.01 0.16 24 0.688 60.167 0.167 20 21 22 50 18.08 12 0.112/d Bojatisje mbi metal 1m2.42 174 73.1 19.08 1.167 1.9 10 250 71 m2 op leke kg 19 Totali 73.08 Shuma : 4.08 0.1 7. me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa Sp + p Shtese mbi paga 16.2 0.7% Boje vaji varaku Boje minio Te ndryshme (pa bojatisje) Shuma : Bojatisje mbi metal 1m2.Nr. konstruksione te thjeshta e rezervuare Sp + p Shtese mbi paga 16.8 1 69 264 21 26.8 85 m2 op leke kg 1 0.7% Boje minio Shuma : Bojatisje mbi metal 1m2.01 283 69.44 312 240.382 15.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 0.107 107 50 18.112/b 4.7% Leng fosforik 4222 10 0.35 174 60.

24 0.2 1887.5 108 363 120 285 800 4223 .075 20 1.9 6736 2157.19 0.8 363 120 285 800 43.8 35 0. fllanxha celiku cift Pn÷16.167 320 200 100 510 244 cift op leke ton op kg kg kg kg 19 Totali 300 210 0.65 0.7% Kompresor 6m3/min Gazogjen Shufer alumini Karbit Oksigjen Shuma : F.9 3.56 457 5392 208.88 0.8 0.6 68.8 204 159.6 105.5 365.8% 10% 609 102 1 3 Shuma : 4.5 174 609 0.Nr.5 2885 3484.7 0. fllanxha celiku cift Pn÷16.5 35 711 cift op leke ton op kg kg kg kg 6 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 1.3 195. EMERTIMI Analizes 1 4.113/2 2 Llak fenol 1001 Boje fosforike Pluhur porcelani Dimetil benzoli Alkol Shuma : Bojatisje mbi metal 1m2.0 210 262.04 0.2 5.113/4 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 0.167 20 21 22 520 114 130 8 15 797.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti Shuma : 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.8 0.1 5 400 600 200 200 150 1828 m2 op leke op op kg kg liter 1 3.5 3098 288 700 3500 4488 5708.5 1.2 174 208.56 0.7 570.6 1.2 90 108 9.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti Njesia op 3 kg kg kg kg liter 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 F.5 174 435 0.V. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 2625.6 104 3952.5 90 43.3 0.7 456.2 0. φ25÷φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.13 508 1.4 4569.6 2445.109 4. pulverizim me alumin Sp + p Shtese mbi paga 16.4 96 435 73 0.6 244.12 1 2.V.167 300 70 1 1.04 20 0.

2 430 0.6 520 8 387 363 120 285 800 22506 1668 627 432 25233 28633.4 484.3 .3 11780 13068 758.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 2 Shuma : F.9 16930.9 2.7 2863 33787 180 363 120 285 800 180 20 7332.8% 10% 1165.46 5 363 120 285 800 297 2575. fllanxha celiku cift Pn÷16.167 17 18 4 90 19 20 21 22 9982.6 174 1670 0.8 798.02 0. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 4.V.113/14 Pn÷16.7 0. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 6 3 3 0.113/8 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 F.2 0.7 264 8439.4 20 8 4. fllanxha celiku cift 4. fllanxha celiku cift 4. fllanxha celiku cift 4.25 1 14.V.62 998.54 1 17. Analizes 1 4.6 552 290.3 90 297 36 6.3 5 3. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.3 90 387 62 13.φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 F.8 195 1360 cift op leke ton op kg kg kg kg MAKINERI MATERIAL o.6 1.33 1949 cift op leke ton op kg kg kg kg 12 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.9 174 3115 0.32 1.113/12 Pn÷16.3 1354.8 174 2575 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti cift op leke ton op kg kg kg kg PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 6.4 1693 19978 2290.5 368 14678.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti Shuma : 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 3114.Nr.113/10 Pn÷16.4 279 3005 cift op leke 16 20.167 5 Totali 1670.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti 4224 11 20 1 9.V.7% 10 0.15 Shuma : F.7 174 1166 0.

8 174 661.5 48324. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 19 22 160 39.5 5112.9 146.167 18 4 1.1 20 90 22 20 21 22 363 120 285 800 39930 2952 769.56 845 120 1800 8112 367.9 4832 57023 58080 4788 940.9 3.8 5522.V.78 552.01 0. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 1 20.2 5.6 2.22 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti Shuma : 4.V.035 20 0. fllanxha inox cift Pn÷25.5 90 43. fllanxha inox cift Pn÷25.2 4410.24 0.2 1008 4225 .7 0.88 0.75 11 20 12 16 15 5.2 90 108 9.8 174 313.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 0.065 20 1.2 52 0.2 604 4224 cift op leke ton op kg kg kg 90 15 op kg kg kg kg cift op leke ton op kg kg kg kg leke 17 110 24. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 3.1 5547.115/4 F.2 0.8% 10% 3619.8 174 3619 0.4 432 88 35.2 6516 585 363 120 285 800 585 313.115/2 4.2 0.007 366 1 3.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Njesia op 3 ton op kg kg kg kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 0. EMERTIMI Analizes 1 2 Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda Guarnicion amianti Shuma : F.5 69343.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : F.7 845 120 1800 800 5077 43.2 3865.7 0.06 0.3 0.V.70% 6 Totali 495 495 6.4 6934 81825 441. fllanxha celiku cift 4.3 1.113/15 Pn÷16.5 704 64512.66 3635 cift op leke ton MAKINERI MATERIAL o.5 1 1.2 110 0.11 0.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.22 0.5 528 44179.Nr.2 661.

8 3902 46047 297 0. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.01 21 5 36.33 1 14.6 3121.14 1054 12436 17069 757.003 845 120 1800 800 59086 52390 2304 3960 432 177.30% 5 800 9591.31 1. EMERTIMI Analizes 1 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : F.6 1.V.01 772 cift op leke ton op MAKINERI MATERIAL o.115/11 Pn÷25.3 10539.V.30% 845 120 1800 800 19926.3 90 387 62 19.2 180.3 2071 cift op leke ton op kg kg kg kg leke 12 0.115/9 F.8 660 0.9 39022.400 20 8 4. fllanxha inox cift Pn÷25.3 2224 26244 30589 1632 3060 368 106.30% 19 104 67.46 0.13 0. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.Nr.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme 4226 Njesia op 3 kg leke 13 PUNTORI çmimi Vlefta 0.01 0. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 174 1775 0.9 35755.4 424 0.01 0.7 0.9 20.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : 4.8 19986.2 6.003 5 845 120 1800 800 35649 297 3949.54 0.150 108 20 90 0.2 13.02 0.2 1836 264 59. fllanxha inox cift Pn÷25.003 3 20 90 22 843.2 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.3 180.8% 10% 1774.6 174 2540 0.167 6 Totali 3 2 0.1 9658.1 1779.167 20 2540.V.2 0. fllanxha inox cift 4.007 0.2 2.9 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 0.0 22241.115/7 2 Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : F.7 174 3950 0.250 0.3 1 22.70% 14 15 TRANSPORT 10 11 kg kg kg kg leke 17 18 1 10.167 4 0.8 296 2965 cift op leke ton op kg kg kg kg leke 16 1.3 .

115/14 Pn÷25.003 15 495 93119 4080 4860 528 307.167 TRANSPORT 15 10 4609 11 kg leke op leke ton op op op kg kg kg kg kg 16 0.2 52 0.2 cope Bulona e dado Guarnicion 1Cr13 Elektroda inox Karbit cift op leke ton op kg kg kg kg leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 27.3 0.1 0. fllanxha inox cift 4.4 21 6427 22 75836 108969 8717.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 313.V.5 0. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.115/13 Pn÷25. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F. fllanxha 12CrMo.V.8 102894.750 20 90 4 5 110.66 845 120 1800 800 102587 6 19 59263.3 64267.V.30% 18 387 90 585 0.7 20 5141. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.8 174 313.2 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : F.7% Transport auto Elektrosaldatrice Fllanxha (2 cope) Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion amianti Te ndryshme Shuma : 4. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 0.8% 10% 4767.1 148796.2 90 50 70 54 30 10.119/2 F.7 174 5516 0.1 750 120 1000 1800 200 4200 91.76 0.3 845 120 1800 135707 6000 5940 0.100 20 22 6.45 0.167 Totali 15 5. fllanxha inox cift 4.Nr.6 0.88 800 148351 704 445.003 22 585 1 1.4 174 4768 0.050 20 1 0.8 921 1.6 0.30% 17 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.7% Transport auto Elektrosaldatrice Elektro gur dore Gazogjen Fllanxha 12CrMo.5 5.5 10897 128583 155840 12467 15584 183891 495 0.01 1 31. cift.5 0.6 796 6437 cift 12 8 5564 cift op leke ton op kg kg kg MAKINERI MATERIAL o.167 0.2 34 2.8 5515.7 0.01 160.2 450 540 20 4227 . Pn40.6 50 3.

8% 10% 661.8 296 0.53 750 3. fllanxha 12CrMo.5 50 0.85 0.2 110 772 cift op leke ton op op op op kg kg kg kg kg liter m3 leke 12 1 0.5 2.6 0.25 2.01 4 0. cift.167 1 0.4 1.75 366 cift op leke ton op op op kg MAKINERI MATERIAL o.6 0.9 5555.1 2000 162 75 49 200 48.6 11.02 1 3.01 0.7 70 0.2 0.5 20 90 50 70 14. Pn40. Pn40.00% 5 100 60 5446.9 0.3 0.2 174 1775 0.1 481.5 1153.5 1.167 6 Totali 2.50% 19 100 45 108.6 1.01 2.5 120 1000 1800 200 100 60 13332. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.7% Transport auto Elektrosaldatrice Elektro gur dore Gazogjen Fllanxha 12CrMo.3 13465.6 14417. fllanxha 12CrMo.005 2071 8 486 750 120 1000 1800 200 100 60 40948 .6 20 21 22 6016.01 1 10.3 177.5 0.2 cope Bulona e dado Guarnicion 1Cr13 Elektroda inox Karbit Oksigjen Gaz metan Te ndryshme Shuma : 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Elektro gur dore Gazogjen Autovinc 5 T (me parango) Fllanxha 12CrMo.2 0. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.29 601.2 cope Bulona e dado Guarnicion 1Cr13 Elektroda inox Karbit Oksigjen Gaz metan Te ndryshme Shuma : 4228 Njesia op 3 liter m3 leke 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 kg kg kg kg liter m3 leke 2. EMERTIMI Analizes 1 4.400 20 8 1.V.9 3497.9 0.7 41152.7 43717.8 600 1080 50 250 90 133.4 1442 17012 36450 1356 850 1620 90 450 132 204.Nr.6 7099 364.130 94.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 0.2 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.8 90 1.119/5 2 Oksigjen Gaz metan Te ndryshme Shuma : F.1 108 45 24. cift.3 0.00% 16 17 18 0.119/9 F.45 4.5 1774.4 4372 51587 10897.8 174 661.04 0.2 0.

Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 F.Nr.5 2. cift.2 cope Bulona e dado Guarnicion 1Cr13 Elektroda inox Karbit Oksigjen Gaz metan Te ndryshme Shuma : cift op leke ton op op op op kg kg kg kg kg liter m3 leke F.8 660 1.5 50 1 70 0.6 171249 4229 .7% Transport auto Elektrosaldatrice Elektro gur dore Gazogjen Autovinc 5 T (me parango) Fllanxha 12CrMo.2 0.6 165951.1 6989.5 0.7 174 3950 0. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.005 4609 26 661.01 0.4 424 0.7 0.5 1.8 1. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.6 174 2540 0.55 5.5 0.119/14 Pn40.0 87367. fllanxha 12CrMo.8% 10% 0.5 76725 2496 1200 2160 110 550 150 417.6 36.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.7% Transport auto Elektrosaldatrice Elektro gur dore Gazogjen Autovinc 5 T (me parango) Fllanxha 12CrMo.6 6 2.1 2000 1 22.5 200 207.1 2000 270 125 66.0 83808.V.50% 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.5 200 102. 4.1 50 0.2 cope Bulona e dado Guarnicion 1Cr13 Elektroda inox Karbit Oksigjen Gaz metan Te ndryshme Shuma : cift op leke ton op op op op kg kg kg kg kg liter m3 leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 14.9 70 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 20 20 21 22 216 105 59.700 0.50% 19 14 2.005 2965 14 750 120 1000 1800 200 100 60 83391 580.119/12 Pn40.3 20.01 0.5 750 120 1000 1800 200 100 60 165126 155700 4344 1500 2700 120 600 162 825. fllanxha 12CrMo. 4.2 1.300 20 26 3 90 2.167 6 Totali 2540. cift.2 1.4 8737 103093 13700 17125 202073 3949.4 90 2.

167 6 Totali 2 0.4 231.V.6 29182.2 174 730.4 76 0.2 1.24 0. saracineska celiku me fllanxha .5 1 4.4 2334.02 60400 360 120 285 60400 7272 1224 290.63 289.1 90 99 1 9. Pn25 bar.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.121/2 2 F.121/8 F.V.8 0.2 299 1. saracineska celiku me fllanxha . Pn25 bar. Pn25 bar.me fllanxhe cope Fllanxha cel. EMERTIMI Analizes 1 4.4 176 2320.6 3.8 122 0.2 1.2 10.350 20 7 1.V.56 0.8% 10% 452.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda 4230 cope op leke ton op cope kg kg kg 10 MAKINERI MATERIAL o.25 853 1 10.121/4 4.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : F.4 730.4 0.100 Saracineske cel.4 0.7 0. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.me fllanxhe cope Fllanxha cel.7% leke Transport auto ton Elektrosaldatrice op Saracineske cel.7 .1 90 189 1 20.5 3417 24000 3456 408 159. saracineska celiku me fllanxha.Nr.6 200 28223.100 20 22 2.22 528 2 0 360 120 285 800 45 0 1872 204 68. φ100 cope Sp + p op Shtese mbi paga 16.7% Transport auto Elektrosaldatrice Njesia op 3 13 cope op leke ton op PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 2.6 174 452. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.3 174 1792 0.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 7 24000 360 120 285 800 99 1792.167 4.6 2918 34435 45 1 5.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 16 17 18 4 20 90 19 20 21 22 2895.

7 34 3.000 20 120 4231 .167 6 Totali 2436 407 2843 cope op leke ton 5 800 189 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 4 0.7 800 34 2297 4210.2 285 1.0 20 5751.2 800 4914 1 29.V.167 19 400 69586. 4.167 12 MAKINERI MATERIAL o.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : F. 4. saracineska celiku me fllanxha .300 20 86 4.121/14 φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.4 90 1.121/12 φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 250000 22320 3336 627 960 277243.121/10 φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 360 13 120 1.V.8 703 4. saracineska celiku me fllanxha .5 560 138836. Pn25 bar.700 20 21 22 7189 84829 144010 11521 14401 169932 285239 22819 28524 336582 71889 123200 13032 1560 484.7 285 0.4 174 5116 0.8 120 2.V.2 174 4211 0.8% 10% 86 2996 5115.3 90 1 2000 1 24.1 297 2000 1 123200 36. Pn25 bar.6 854 6.7% Transport auto Njesia op 3 kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 2091 cope op leke ton op op 1 14 174 2436 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 22 18 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : F.5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.Nr. EMERTIMI Analizes 1 2 Guarnicion Shuma : F. saracineska celiku me fllanxha . 4. Pn25 bar.3 2000 396 2600 cope kg kg kg kg 1 250000 62 360 27.

7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : 4232 Njesia op 3 op op 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.7 90 3 2000 783 6000 cope kg kg kg kg 1 195 102 4.3 120 2.5 2000 18 495 3000 cope kg kg kg kg 1 33.167 20 Totali 5794.50 20 270 8.5 451990 36159 45199 533349 572000 57960 9576 940.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : F.50 20 6 19 21 22 395000 39600 5916 769.121/16 φ800 Sp + p Shtese mbi paga 16. Pn25 bar.6 6762 1 47.5 1280 641757 654133 52331 65413 771877 230 6.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 5. Pn25 bar.5 90 1.4 174 8248 0.6 1377 13.2 968 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 5 1 395000 110 360 49.5 1120 442405. 4. saracineska celiku me fllanxha .3 1.4 2. EMERTIMI Analizes 1 2 Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : F.121/15 φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16. 4.167 120 3495 11.8% 10% 230 572000 360 120 285 800 5385 8247.2 9625 270 6783 1012000 360 120 285 800 1012000 70200 12240 1254 1760 1097454 1114132 89131 1E+05 1314676 . saracineska celiku me fllanxha .V.Nr.4 2000 585 4800 1 161 79.5 90 2.3 174 5794 0.V.7 285 1.4 800 5970 cope op leke ton op op 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.8 3.

4 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 10 11 12 16 17 18 4 20 19 20 21 22 400 11 90 4 2000 981 8000 1 230 112 5.121/17 φ1000 Sp + p Shtese mbi paga 16.3 12387 400 1584000 360 120 285 800 8981 1584000 82800 13440 1567. saracineska celiku me fllanxha.V.4 76 0.5 90 135 1 21.6 24000 360 120 285 24000 7848 828 171 4233 23677 . φ100 cope Sp + p op Shtese mbi paga 16.122/2 4. Pn25 bar.V.122/4 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg F. φ50 cope Sp + p op Shtese mbi paga 16. Pn64 bar.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 61 174 10614 0.me fllanxhe cope Fllanxha cel.5 2.3 0.22 528 1 4.Nr.me fllanxhe cope Fllanxha cel.167 15 TRANSPORT MAKINERI MATERIAL o.4 0.8 6. 4.9 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske celiku me Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : 4.7% leke Transport auto ton Elektrosaldatrice op Saracineske cel.150 20 3 1. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 F.2 2006 730.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.2 174 730.0 1 2.8 122 0.2 90 108 1 12.8 0.5 1840 1683648 1705415 136433 2E+05 2012390 452. Pn64 bar.0 1605.350 20 7 1.6 174 452.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : F.V.5 5.0 20065.7% leke Transport auto ton Elektrosaldatrice op Saracineske cel.167 6 Totali 10614 1773 20. saracineska celiku me fllanxha . saracineska celiku me fllanxha.8% 10% 3 14000 360 120 285 800 108 14000 4500 636 114 176 19426.

45 2091 22 60400 360 120 285 800 234 2436 407 1.2 299 1. 4.167 6 Totali 22 2.7% Transport auto Elektrosaldatrice 10 853 Saracineske cel.25 135 20 90 19 200 33047.167 cope op leke ton op op 4234 cope op leke ton op MAKINERI MATERIAL o.V.me fllanxhe cope Fllanxha cel.V.7% Transport auto Elektrosaldatrice Njesia op 3 kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 4.0 34041.5 640 181387.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 11 12 16 17 7 18 4 0. Pn64 bar.8 60400 26424 3120 285 360 90589.7 20 34 3.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 34 3106 4210.V.3 174 1792 0.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : F.3 3404 40169 7434.9 9294 109665 14990 18737 221097 234 1 73.8% 10% 1792.5 90 405 . saracineska celiku me fllanxha.167 5 800 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.122/11 φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.8 703 4. saracineska celiku me fllanxha.5 187370 20 21 22 2723.Nr.4 90 1.0 92936 123200 50040 7080 427. saracineska celiku me fllanxha.me fllanxhe cope Fllanxha cel.100 Saracineske cel.4 26 1 0. EMERTIMI Analizes 1 4.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : F. Pn64 bar.6 1 14 174 2436 0.8 800 2843 1 24.5 285 0.122/9 cope op leke ton op 1 10. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16. Pn64 bar.2 174 4211 0.122/7 2 Guarnicion Shuma : F.4 2000 306 2800 1 123200 139 360 59 120 1. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.3 20 86 4.

7 90 58.23 0.me fllanxhe cope Fllanxha cel.8 90 2.167 86 5 3605 6 20 20 21 Totali 6 19 22 250000 100440 11520 570 880 363410.0 372015 29761 37202 438978 395000 119520 16320 855 1040 532735 543547 43484 54355 641385 120 5.1 2000 522 4200 1 332 136 3 1.6 2000 18 3200 4914 1 29.me fllanxhe cope Fllanxha cel.167 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.55 176 15933.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 10 11 12 16 17 1. φ100 cope op leke ton op MAKINERI MATERIAL o.1 800 Saracineske cel. Pn deri 16 bar.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.22 528 cope 4 1 250000 279 360 96 120 2 285 1.4 0.Nr.25 20 5 0.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : F. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 0.2 cope kg Bulona e dado per 2 cope kg Elektroda kg Guarnicion kg Shuma : 4.6 854 120 395000 360 120 285 800 4722 452.0 1322 1653 1 4235 19500 .2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 5 58.3 5970 1 2. Pn deri 16 bar.123/4 F.8% 10% 5115.4 174 5116 0.122/13 F.5 14000 360 120 285 800 14000 1512 180 65.6 16525.V. saracineska gize me fllanxha . saracineska gize me fllanxha .7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) cope op leke ton op op 4.V.V.4 76 0. saracineska celiku Sp + p Shtese mbi paga 16.2 1.6 174 452. EMERTIMI Analizes 1 2 Autovinc 5 T (me parango) Njesia op 3 op 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 Saracineske cel.5 cope kg kg kg kg 1 4.123/1 4.

123/9 2 Sp + p Shtese mbi paga 16.7 800 123200 9288 1152 399 560 .6 200 27671.6 28657.35 20 12 16 17 18 1.6 120 1.2 174 730.V.1 90 279 1 16.4 90 1 9. Pn deri 16 bar.0 70013.8% 10% 22 60400 360 120 285 800 279 2418. EMERTIMI Analizes 1 4.56 0.8 360 9.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.4 285 0.9 174 2419 0.8 5601.6 2866 33816 60400 5940 840 285 400 67865.1 7001 82616 22 3.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F. saracineska gize me fllanxha .25 853 5 Totali 7 cope kg kg kg kg cope op leke ton op 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.3 90 1 2000 297 2000 1 123200 25.167 24000 360 120 285 800 126 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 6 126 1 8.5 7 1 0. Pn deri 16 bar.4 2292.Nr.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion 4236 Njesia 3 op leke ton op op PUNTORI çmimi Vlefta 13 14 4.167 TRANSPORT MAKINERI MATERIAL o.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel. saracineska gize me fllanxha .5 1848 cope kg kg kg kg 19 1583.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 15 10 730.1 174 1583 0. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.123/7 4.167 7 20 20 21 22 24000 2952 360 159.1 1 13.V.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.8 0.6 404 2 20 40 3.8 122 11 0.4 264 1. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.2 3 0.

7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) cope op leke ton op op PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 24.2 174 4211 0.5 90 1.5 90 1.3 2000 540 4600 4237 .4 2000 4914 cope op leke ton op op 5 Totali 4210.V.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske gize me Fllanxha cel.0 3205 275099 22008 27510 324617 395000 19944 2664 855 1040 419503.8% 10% 120 3895 5916 988 11. saracineska gize me fllanxha . Pn deri 16 bar.0 429488 34359 42949 506796 5115.123/13 φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16. saracineska gize me fllanxha .3 120 2 285 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.Nr.0 86 4.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.3 20 86 20 21 11181 13976 22 164915 250000 13608 1836 570 880 266894. Pn deri 16 bar.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 12 16 40 17 18 2297 4. 4.5 20 230 6 90 2.167 19 139759 405 2800 1 250000 37.V.8 703 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op cope kg kg kg kg 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F.8 360 15.3 800 5970 1 34 174 5916 0. Pn deri 16 bar.167 6 134599.4 174 5116 0.0 20 120 5.1 800 1 29. 4. saracineska gize me fllanxha .V.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.6 854 6. 4.2 120 3 285 1.7 2000 495 3400 1 395000 55.123/14 φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 15 10 2823 11 MAKINERI MATERIAL o.123/11 φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.4 360 22.

7 90 3.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 cope kg kg kg kg 1 48 174 8352 0. Pn deri 16 bar. saracineska gize me fllanxha .5 20 410 11 90 4 2000 963 8000 1 230 110 6 2.5 1280 607043. saracineska gize me fllanxha .5 19 619317 20 21 49545 61932 Totali 22 730795 8352 1395 13.6 800 6904 cope op leke ton op op 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.Nr.3 2000 783 6600 cope kg kg kg kg 1 1012000 1012000 155 360 55800 57 120 6840 4.V.5 1094785 87583 1E+05 1291847 10614 1773 20.167 230 5140 6 572000 28440 4212 1111.9 800 1520 9747 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg 5 1 572000 79 360 35.5 20 270 8.8% 10% 1 61 174 10614 0. Pn deri 16 bar.9 285 1. EMERTIMI Analizes 1 2 Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.167 270 7383 1077385.V.123/15 φ800 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.123/16 φ1000 Sp + p Shtese mbi paga 16.3 285 1225. 4. 4.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : 4238 Njesia op 3 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.2 12387 410 8963 1584000 360 120 285 800 1584000 82800 13200 1710 1760 1683470 1705230 136418 2E+05 2012171 .1 120 3.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.5 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Sarac gize me fllanxhe Fllanxha cel.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Saracineske gize me fllanxhe Fllanxha cel.

1 3306 39015 7 1.167 20 72 1 5.124/1 4.4 76 cope kg kg kg kg cope op leke ton op 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.25 20 90 5 14000 720 120 1800 800 72 20 22 14000 3744 204 540 176 18664.6 0.35 1 9. Pn16 bar.1 0.2 1.6 90 144 cope kg kg kg kg 1 8.9 3.7 0.0 19269.167 15 TRANSPORT MAKINERI MATERIAL o.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda inox Guarnicion Shuma : F.8 1 4.124/4 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda inox Guarnicion Shuma : F.4 264 0. saracineska inox me fllanxha .6 174 452.8 0.8% 10% 7 24000 720 120 1800 800 144 1583. saracineska inox me fllanxha . φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.2 9.25 853 cope kg kg 21 730.2 174 730.8 122 0.Nr. Analizes 1 4.22 528 cope op leke ton op 19 5 0. Pn16 bar.124/7 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 F.7% Transport auto Elektrosaldatrice Saracineske inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado per 2 cifte cope op leke ton op PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 2.5 1927 22737 24000 6408 372 1080 200 32060.3 0.4 0. saracineska inox me fllanxha .4 90 216 1 20.9 20 18 2.V.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 10 11 12 16 17 18 4 0.167 6 Totali 452. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.4 60400 720 120 60400 14544 1128 4239 .1 174 1583 0. Pn16 bar.0 33063.8 2645. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.0 1541.

6 174 452.0 Shpenz Fitimi Gjithsej plot. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.3 21 22 8035 94818 270 2000 1 123200 36.4 120 1.124/9 2 Elektroda inox Guarnicion Shuma : F.5 1848 cope op leke ton op op MAKINERI MATERIAL o.25 20 5 0. Pn16 bar. Pn25 bar. saracineska inox me Sp + p Shtese mbi paga 16.8% 10% 2418.3 20 86 4.124/11 F.167 6 1800 400 78272.4 76 0.2 174 4211 0.125/2 F.0 159320 12746 15932 187997 250000 44640 3444 3780 880 302744.V.7 120 2.9 174 2419 0. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.4 0.1 1800 1.7 800 35 2270 123200 26064 1848 2520 560 154192.4 1800 0.5 90 1.8 703 4. EMERTIMI Analizes 1 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil celiku me fllanxhe 4240 Njesia op 3 kg kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 12 16 17 18 1 13.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Saracineske inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda inox Guarnicion Shuma : 4. saracineska inox me fllanxha .V.167 19 Totali 35 3 90 1 2000 1 24.6 404 2823 cope op leke ton op cope 5 1800 800 216 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 4 1 0.0 310949 24876 31095 366920 4210.4 2000 405 2800 cope kg kg kg kg 1 250000 62 720 28.Nr.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Saracineske inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda inox Guarnicion Shuma : 4.75 20 20 80354 6428. ventila celiku me fllanxha .167 18 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 86 3205 452.2 720 15.9 150 90 135 1 9750 9750 .1 800 4914 1 2.

125/4 4.9 10511 124032 126 1 9.3 1.2 299 1.167 6 19 1908 204 114 176 12152.7 800 171000 13176 1800 399 560 4241 .0 Totali 7 1.4 0. ventila celiku me Sp + p Shtese mbi paga 16.7 0.0 12820.4 2000 270 2800 1 171000 36.22 0.15 20 23 2.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : 4. Pn25 bar.8% 10% 730.44 1 14 174 2436 0.5 1 0.8 20 21 22 1025. ventila celiku me fllanxha .25 20 45 3 90 1. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 0.167 16 17 18 4 5.4 285 0.3 174 1792 0.125/8 Njesia op 2 Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : 3 kg kg kg kg 13 F.25 7 27000 360 120 285 800 126 1792.2 90 198 1 20.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 23 93750 360 120 285 800 198 93750 7272 1140 285 352 102799. ventila celiku me Sp + p Shtese mbi paga 16.167 5 360 120 285 800 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.6 3.125/10 F.8 0.8 3218 37978 105111 8408.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op cope kg kg kg kg F.4 1 10.V.8 122 2091 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg 12 5 853 cope op leke ton op cope kg kg kg kg MAKINERI MATERIAL o.Nr.2 9.0 32184.V.V. EMERTIMI Analizes 1 4.6 1282 15128 2574.6 360 15 120 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 528 1 4.0 2436 407 2.35 135 20 90 27000 3456 372 171 200 31199.2 174 730.1 0.

Pn25 bar.7 120 2 285 1.9 285 1.125/15 fllanxha .3 174 5794 0.5 20 230 6 90 2.2 968 11.8% 10% 4210. ventila celiku me 4. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 120 4695 5794. Pn25 bar.5 90 1.6 800 622500 57960 9840 1111. ventila celiku me 4.4 174 5116 0.3 20 6 186935.8 703 4914 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg MAKINERI MATERIAL o. Pn25 bar.125/14 fllanxha .Nr. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op op cope kg kg kg kg F. ventila celiku me 4.V.V.5 2000 1 29.1 2000 495 4200 1 397500 110 360 50.8 120 3 285 1. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F.167 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 15 10 2843 11 12 16 45 17 18 3070 4 5 4.0 455876 36470 45588 537934 405 3000 1 262500 62 360 28.5 1280 .3 800 5970 1 33.167 Totali 86 4.5 2000 540 5000 1 622500 161 360 82 120 3.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op op cope kg kg kg kg F.125/12 fllanxha .0 20 120 5.0 19 192893 20 21 15431 19289 22 227614 262500 22320 3444 570 880 289714. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 90 2.1 800 86 3405 5115.6 854 6.V.167 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.2 174 4211 0.0 298119 23850 29812 351780 397500 39600 6096 855 1040 445091.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Ventil celiku me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado per 2 cope Elektroda Guarnicion 4242 PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 24.

Pn 16 bar.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 7 14850 360 120 285 800 126 1792.8 1602.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.5 5012. Pn 16 bar. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel. Analizes 1 4.3 1.8 122 0.1 0.8 2003 23641 51300 7272 1140 285 352 60349.8% 10% 452.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.4 0.9 1 4.5 1 0.126/8 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 F.167 TRANSPORT 15 10 6762 11 cope op leke ton op cope kg kg kg kg F.0 730.2 299 1.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op cope kg kg kg kg 12 16 230 17 18 5540 4 0.126/4 4.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op cope kg kg kg kg PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 2.6 0.4 76 528 F.35 20 7 1.15 20 23 2.9 6266 73941 81 1 5.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.6 174 452.48 850.V. Ventila gize me fllanxha .22 5 5490 360 120 285 800 81 5490 1908 204 114 176 7892.2 174 730. Ventila gize me fllanxha .6 3.25 853 1 10.126/2 4.7 0.2 9.0 20034. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 6 692691.6 10037 14850 3456 372 171 200 19049.44 2091 23 198 51300 360 120 285 800 4243 .2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : MAKINERI MATERIAL o.4 90 126 1 9.Nr.V.V.8 0.0 62661.5 Totali 5 0.4 0.0 680.3 174 1792 0.2 90 198 1 20. Ventila gize me Sp + p Shtese mbi paga 16.25 20 90 19 705223 20 21 56418 70522 22 832164 8506.

3 20 86 4.6 854 6.126/14 fllanxha .167 6 Totali 45 3 90 1.126/12 fllanxha .V. Ventila gize me 4. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.8 120 3 285 297000 39600 6096 855 17970 22462 .7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.7 45 99000 400 120 285 800 3070 99000 14640 1800 399 560 116399.8 703 4. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 3 13 F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 86 3405 5115.4 174 5116 0. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16. Pn 16 bar.8% 10% 2436 407 2843 cope op leke ton op op cope kg kg kg 12 MAKINERI MATERIAL o.4 2000 1 24.5 90 2.167 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.5 12236 144381 189000 22320 3444 570 880 216214. Pn 16 bar.7 120 2 285 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.4 0.6 15 1.5 2000 405 3000 1 189000 62 360 28.V.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op op cope kg kg kg kg F.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda 4244 PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 14 174 2436 0.Nr.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.5 90 1. Ventila gize me 4.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 16 17 18 4 2.2 174 4211 0.0 122357 9788.126/10 fllanxha .0 224619 265050 4210.1 800 4914 1 29. Pn 16 bar.25 20 19 20 21 22 270 2800 1 36. Ventila gize me 4.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : cope op leke ton op op cope kg kg kg kg F.0 20 120 5. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.1 2000 495 4200 1 297000 110 360 50.

8 122 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil gize me fllanxhe Fllanxha cel.127/4 4. ventil inox me Sp + p Shtese mbi paga 16.44 800 2091 23 180 187500 14544 1140 1800 352 205336. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.0 207630 4245 . EMERTIMI Analizes 1 2 Guarnicion Shuma : F. ventil inox me Sp + p Shtese mbi paga 16.V.3 174 1792 0.15 20 23 2 90 180 1 187500 20.V. Ventila gize me 4. Pn 16 bar.3 5 800 4695 11.Nr.3 174 5794 0.0 542727 43418 54273 640418 540 5000 1 450000 161 360 82 120 39 285 1.2 720 9.5 120 1 1800 0.5 2000 1 4.8 0.2 174 730.5 20 6 1040 344591.167 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.167 cope op leke ton op cope kg kg kg kg F.2 968 6762 F.V.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 7 54000 720 120 1800 800 126 54000 6912 372 1080 200 62564.1 0.0 63549.126/15 fllanxha .167 19 Totali 230 6 90 2.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion Shuma : cope op leke ton op cope kg kg kg kg 12 16 17 120 18 4 1.0 20 21 22 355376 28430 35538 419344 450000 57960 9840 11115 1280 530195.6 3.25 853 1 10.7% Transport auto Elektrosaldatrice Ventil inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion Shuma : MAKINERI MATERIAL o.8% 10% 5794.127/7 Njesia op 3 kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 5970 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg 1 33.35 20 7 1.6 0.8 5084 6355 74989 16610 20763 245004 1792.4 90 126 1 9.2 299 1.6 800 230 5540 730.2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : 4.

25 20 cope kg kg 16 17 18 4 5 45 20 21 22 3670 342000 26064 1800 2520 560 372944.127/11 φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.8 703 4.128/2 F. ventil inox me fllanxha .4 0.V.8% 10% 2436 407 2843 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg MAKINERI MATERIAL o.167 6 Totali 45 3 90 1.2 174 4211 0.V.5 90 2.9 90 81 1 5.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion Shuma : F.7 10500 360 120 10500 1908 204 .Nr.2 2000 405 4400 1 525000 60 720 28. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 174 452.4 76 0.7 2000 4914 cope op leke ton op 12 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.2 720 15 120 1.167 19 270 3400 1 342000 36.4 1800 0. Pn deri 25 bar. Pn deri 25 bar.0 585929 46874 58593 691396 4210. EMERTIMI Analizes 1 4.1 800 1 2.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 86 4805 452. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16. ventil inox me fllanxha .127/9 2 F.167 15 TRANSPORT 10 11 2. valvola moskthimi celiku me fllanxha .3 1.V. Pn deri 25 bar.7 120 2 1800 1.0 379502 30360 37950 447812 525000 43200 3444 3600 880 576124.25 20 5 0.3 20 86 4. 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado 4246 Njesia op 3 13 cope op leke ton op op cope kg kg kg kg PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 14 174 2436 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Ventil inox me fllanxhe Fllanxha inox 2 cope Bulona e dado Elektroda inox Guarnicion Shuma : 4.7 800 1 24.

22 81 0.3 174 1792 0. valvola moskthimi celiku me fllanxha .2 299 1.4 1 10.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 12 16 17 5 18 4 0.3 1352 15949 25500 360 120 285 800 25500 3456 372 171 200 29699.8 122 cope kg kg kg kg cope op leke ton op 5 285 800 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.15 20 23 2 90 180 cope kg kg kg kg 1 20.4 0. Pn deri 25 bar.0 87843.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : F. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 3.8 3068 36208 76500 7272 1140 285 352 85549.V.25 853 cope op leke ton op 19 114 176 12902.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : F. EMERTIMI Analizes 1 4.8 126 2454.8% 10% 23 180 76500 360 120 285 800 2436 407 2.5 7027.25 20 45 3 90 270 4247 .44 2091 1 14 174 2436 0.0 7 1. Pn deri 25 bar.5 1 0.35 20 90 7 21 22 1081.8 0.V.Nr.1 0.167 MAKINERI MATERIAL o.7% Transport auto Elektrosaldatrice Njesia op 3 kg kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 528 cope op leke ton op 1 4.5 8784 103655 1792.0 30684.0 13516.6 0.2 9.2 174 730.128/4 4.V. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16. valvola moskthimi celiku me fllanxha .128/6 4. Pn deri 25 bar.167 6 Totali 730.128/8 2 Elektroda Guarnicion Shuma : F. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16. valvola moskthimi celiku me fllanxha .167 20 126 1 9.

valvola moskthimi celiku me fllanxha .4 174 5116 0.167 45 3670 4.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 1. Pn 4. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16.8% 10% 86 4805 5115.128/10 deri 25 bar.5 90 2. valvola moskthimi celiku me fllanxha .7 2000 18 3400 cope kg kg kg kg 1 24.7 120 2 285 1.8 703 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 5 1 202500 36.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : F.Nr.2 360 15 120 1.167 6 Totali 4210.2 2000 405 4400 1 381750 62 360 28. Pn 4.7 800 2843 cope op leke ton op op 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.0 224849 17988 22485 265322 381750 22320 3444 570 880 408964.V.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : 4248 Njesia op 3 op 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.0 785404 62832 78540 926777 86 4.0 418769 33502 41877 494147 725250 39600 6120 855 1040 772865.3 20 19 20 21 22 202500 13032 1800 399 560 218291.6 854 5.V.3 800 5970 119 6450 .2 174 4211 0.128/11 deri 25 bar.95 20 119 5 90 3 2000 450 6000 cope kg kg kg kg 1 725250 110 360 51 120 3 285 1. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.1 800 4914 1 29. EMERTIMI Analizes 1 2 Autovinc 5 T (me parango) Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : F.4 285 0.

1 0.V.6 142 0.2 968 cope kg kg kg kg cope op leke ton op 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.6 0.5 20 230 1125000 360 120 285 800 7540 20 22 1125000 57960 9840 1111. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 2000 1 3 174 522 0. Valvola moskthimi gize me fllanxha.2 607.3 174 5794 0.Nr.8% 10% 5 4500 360 120 285 800 81 4500 1908 204 114 176 6902.V.4 90 126 1 9.V. φ50 Sp + p Shtese mbi paga 16.4 0.167 15 TRANSPORT MAKINERI MATERIAL o.77 759.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Njesia op 3 13 cope op leke ton op op PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 33.3 1.167 20 540 7000 1 161 82 3.7 0.9 174 852. φ100 Sp + p Shtese mbi paga 16.35 20 7 1.128/12 deri 25 bar.25 1 4.6 10800 360 120 285 10800 3456 372 171 4249 8965 . Valvola moskthimi gize me fllanxha.129/4 F.22 609 cope kg kg kg 21 522 87 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.5 1280 1195192 1209723 96778 1E+05 1427474 5 0.6 3.129/2 4. EMERTIMI Analizes 1 2 F.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 10 11 12 16 17 18 4 11. Pn 4.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T (me parango) Valvol moskthimi me fllanxhe Fllanxha celiku 2 cope Bulona e dado Elektroda Guarnicion Shuma : 4.0 7597.9 90 81 cope kg kg kg kg 1 5. valvola moskthimi celiku me fllanxha .9 1.6 6762 cope op leke ton op 19 230 6 90 3.7 852.167 6 Totali 5794.

7 3208 cope 42300 7272 1140 285 352 51349.167 MAKINERI MATERIAL o.2 459 2.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Valvola moskthimi gize me fllanxhe 4250 Njesia op 3 kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT 10 11 995 cope op leke ton op 1 11.129/8 2 Guarnicion Shuma : F.0 4524 756 4.2 9.8% 10% 45 78750 360 120 285 800 3670 78750 13032 1800 399 560 94541.167 5 800 126 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 4 0.2 15 1. Valvola moskthimi 4.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha.44 1 26 174 4524 0. φ300 Sp + p Shtese mbi paga 16.15 1 15.129/10 gize me fllanxha. Valvola moskthimi gize me fllanxha. EMERTIMI Analizes 1 4.2 1613 19030 4311 5389 63587 8117.0 16127.7 2000 270 3400 cope kg kg kg kg 1 36.3 20 86 4.5 1 0.V. φ400 Sp + p Shtese mbi paga 16.4 0.129/6 4.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta T/km çmim Vlefta 12 16 17 7 18 20 90 23 42300 360 120 285 800 180 21 22 1290.Nr.167 19 200 14999.V.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F. φ200 Sp + p Shtese mbi paga 16.2 20 180 1 20.25 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.2 2000 405 4400 1 153450 153450 101464 .25 20 45 3 90 1.7% Transport auto Elektrosaldatrice Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.8 174 2749 0.0 53887.1 10146 119728 2749.5 174 2001 0.0 23 2 2335 cope op leke ton op op 6 Totali 2001 334 1.5 90 2.

9 285 1.7% m op leke 1 0.V.3 800 6701 119 6450 6438 1075 11.5 1280 373941.6 0.7 2 1.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 86 18 5 360 120 285 800 4805 5.Nr.8% 10% 69.129/12 gize me fllanxha. φ500 Sp + p Shtese mbi paga 16. EMERTIMI Analizes 1 2 Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F. φ600 Sp + p Shtese mbi paga 16.167 19 Totali 5742 959 cope kg kg kg kg cope op leke ton op op 4 62 28.5 389225 31138 38922 459285 450 6000 1 203850 110 360 51 120 3 285 1.129/13 gize me fllanxha.V.5 2000 540 7000 cope kg kg kg kg 1 303750 161 360 82 120 3.5 20 230 6 90 3. 2x10mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16. te armuar. Valvola moskthimi 4.0 20 21 190835 15267 19083 225185 203850 39600 6120 855 1040 251465.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : Njesia op 3 kg kg kg kg 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 5280 cope op leke ton op op 1 33 174 5742 0.7% Transport auto Elektrosaldatrice Autovinc 5 T Valvola moskthimi gize me fllanxhe Fllanxha 2 cope Bulona e dado per 2 cifte Elektroda Guarnicion Shuma : F.167 22 119 5 90 3 2000 1 37 174 6438 0.131/1.4 174 69.6 12 4251 .V.0 264735 21179 26473 312387 303750 57960 9840 1111.5 e mbulese plastmasi.6 800 7513 230 7540 F. me izolim gome 4. Valvola moskthimi 4.1 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.167 12 MAKINERI MATERIAL o.95 20 6 22320 3444 570 880 180664.

014 750 757.4 17 1.5 23. 2x150mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.131/1.7% Kabell Te ndryshme 4252 m op leke m leke 1 0. EMERTIMI Analizes 1 2 Kabell Te ndryshme Shuma : Njesia op 3 m leke 13 PUNTORI çmimi Vlefta 1.1 240. me izolim gome 4.131/1.131/1.6 23.29 162.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.167 69.2 22 388.11 e mbulese plastmasi.5 174 87 0.5 81 F.5 3003.1 1527.01 1. 2x50mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.01 0.V.4% 0.93 1002 1515 12.3 67.01 0.0 . te armuar.01 0.8% 0. me izolim gome 4.167 87 15 1.01 0. me izolim gome 4.85 458 757.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V. 2x95mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 12 1.946 84.13 e mbulese plastmasi.5 174 87 0.3 3544 F. te armuar.167 87 15 1. me izolim gome 4.8% 0.24 300.1 849.167 104.005 4560 4605. te armuar.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.6 174 104.4 0.1 1628.01 0.9 e mbulese plastmasi.2 307.0 2901.008 1500 1515 102 F.4 174 69.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 1.014 5 300 303 81 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.V. 2x25mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.5 10.5% 0.6 768.4% 14 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 0.6 130.008 2850 2878.5 102 F.V.7 e mbulese plastmasi.01 0.Nr.077 38.6 0.01 11 12 MAKINERI MATERIAL o.6 4605.01 0.8% 10% 20 21 Totali 6 19 303 4.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.01 0.V. te armuar.9 1922 2878.131/1.5 31.

8% 10% Totali 5 6 4628.01 1. te armuar.008 102 1000 1010 4253 .6 12 1. Analizes 1 EMERTIMI Njesia op 2 Shuma : 3 13 PUNTORI çmimi Vlefta 14 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 15 10 122 11 12 MAKINERI MATERIAL o.4 174 69.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.8 7405.5 mbulese plastmasi.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0. me izolim gome e 4.6 89.96 36.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.4% 0.V.6 19 4750.1 1119.33 700 1010 8.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.6 0.V.Nr. me izolim gome e 4. te armuar.6 602.005 122 F.V.15 e mbulese plastmasi.61 338 505 7.8 8883 202 2. me izolim gome e 4.014 200 202 81 F. 2x50mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.1 512. 2x25mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.1 593.133/1.01 0.21 752.01 1. 2x10mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.01 0.167 69. 2x240mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.6 0.1 1018.4% 0.01 0.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0. te armuar.6 174 104.014 500 505 81 F. me izolim gome 4.167 69.9 mbulese plastmasi.3 47.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.167 104.133/1.7 mbulese plastmasi.04 21 475 22 5606 7296 7368.5% 0.96 7368.01 0.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.5 174 87 0.4 174 69. te armuar.131/1.8 286.4 0.8 7527.8% 0.01 0.569 112 1321 F.01 0.6 12 1.133/1.463 59.5 20 380.V.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.1 22.4 17 1.167 87 15 1.8 204.884 28.

01 1.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.01 0.87 203.Nr.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 0. 2x150mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16. 3x10mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.64 24. me izolim gome e 4.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.258 54.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.4 2035.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.01 0. te armuar.5 . me izolim gome e 3 13 mbulese plastmasi.8 3785 4912.4 174 69.1% 0.11 EMERTIMI Njesia op 2 F.133/1.64 122 F.5% 0. me izolim gome 4.5% 0. me izolim gome e 4.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.011 81 450 454.005 3040 3070.4 122 F.72 505.5 e mbulese plastmasi.01 0.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 6 21 Totali 19 20 22 1919 15. Analizes 1 4. 2x95mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.V.005 4864 4912.4 1934.167 104.4 0. te armuar.01 0.6 174 104.6 256.V.07 638 87 15 1.5 174 87 0.0 404.0 459.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.8 3207.4 0. 2x240mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.133/1.4 17 1.61 320.4 17 1.7% Kabell Te ndryshme Shuma : 4254 m op leke m leke 1 0.8% 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.167 104.7 43.6 12 1.01 0. te armuar.8% 10% 0. te armuar.6 2402 3070.6 4937.6 0.9 5970 454.V.01 0.15 mbulese plastmasi.133/1.6 174 104.9 162.V.5 5.13 mbulese plastmasi.131/2.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.008 1900 1919 102 F.4 15.2 5059.01 0.4 3085.167 69.5 540.

3x50mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.131/2.7% Kabell Te ndryshme Shuma : Njesia op 3 13 m op leke m leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 0.83 238.25 12.4 104.0 7057.8 8328 69.5 174 87 0. te armuar.5 102 F.167 87 15 1.5 11.75 21. me izolim gome 4. me izolim gome 4.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 6 21 Totali 19 20 22 1136. me izolim gome e mbulese plastmasi.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.V.131/2.398 123 1451 2272.6 174 104.167 87 15 1.75 102 F.004 122 6840 6908.5 1148.131/2.4 27.01 0.5% 0.7 1230.V.4 0.01 0.3 4440.01 0.13 e mbulese plastmasi.1 5240 6908.167 17 1.005 2250 2272.25 81 F.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.005 4275 4317.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.1% 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.4 190.Nr.4 174 69. te armuar.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.01 0. 3x95mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16. te armuar.01 0.131/2.63 705.4 2283.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.11 e mbulese plastmasi.9 355. 3x25mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.4 4255 .5 2815 4317.5% 0.V.9 2385.5 174 87 0.6 4339.6 6936. 3x150mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.4% 0.8% 10% 0. EMERTIMI Analizes 1 4.011 1125 1136.01 0.V.9 564.9 e mbulese plastmasi.0 98.6 12 1.01 1.6 0.27 444.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.01 0. me izolim gome 4.7 2 F. te armuar.

7 11219.6 0.9 mbulese plastmasi. te armuar.8% 10% 0.131/2.004 10944 11053.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.133/2. EMERTIMI Analizes 1 4.004 38.7% Kabell Te ndryshme Shuma : Njesia op 3 13 m op leke m leke PUNTORI çmimi Vlefta 14 1 0.167 15 TRANSPORT T/km çmim Vlefta 10 11 12 MAKINERI MATERIAL o.1 129. me izolim gome e 4.4 174 69.71 1000 1515 7.6 12 1.01 0. 3x10mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.7 mbulese plastmasi.2 11097.6 12 1.p çmimi Vlefta Sasia çmimi Vlefta 16 17 18 4 6 19 20 Totali 21 22 897.4 0. me izolim gome e mbulese plastmasi.6 174 104.133/2.4 122 11053.56 1122 13239 104.7% Kabell Te ndryshme Shuma : 4256 m op leke m leke 1 0.4 174 69.6 1624.005 102 1500 1515 .3 306.01 0. me izolim gome e 4. te armuar.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.V.4 1916 F.V.7% Kabell Te ndryshme Shuma : m op leke m leke 1 0.167 69. 3x240mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.1% 0.011 300 303 81 303 3.011 750 757.1% 0.5 8.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V.01 0.3 387.5 174 87 0. me izolim gome e 4.5% 0.4 44.01 1. 3x25mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.133/2.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.V. te armuar.V.15 2 F.6 0.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V.1 67.167 69.8 847.01 1.Nr.4% 5 Shpenz Fitimi Gjithsej plot.5 mbulese plastmasi.01 0.5 F.93 162. 3x50mm2 Sp + p Shtese mbi paga 16.76 457 757.01 0. te armuar.01 0.6 31.3 765.167 87 15 1.4 17 1.5 81 F.764 84.6 1522.

        4257    .

      4258    .

        4259    .

      4260    .

        4261    .

  4262        .

        4263    .

      4264    .

      4265    .

        4266    .

    4267      .

        4268    .

      4269    .

      4270    .

        4271    .

      4272    .

          4273    .

      4274    .

      4275    .

      4276    .

      4277    .

      4278    .

      4279    .

      4280    .

        4281    .

      4282    .

      4283    .

2012 Tirazhi: 1200 Formati: 61x86/8 Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare Tiranë.Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare. Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare. Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa. është 16 000 lekë.7. për Fletoret Zyrtare 2012. 2012 Çmimi 556 lekë .7. mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”. tel: 04 24 27 007.2012 Doli nga shtypi më 20. në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”. Hyri në shtyp më 17.