You are on page 1of 6

(Nombor 1) TAJUK : PERNIAGAAN RUNCIT PASAR MINGGU DI PEKAN PT SULONG, BATU PAHAT JOHOR NAMA KELAS SEKOLAH NAMA

GURU : _________________________________ : _________________________________ : _________________________________ : _________________________________

TARIKH HANTAR : _________________________________ (Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN TAJUK 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) HALAMAN

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Bukti ( borang soal selidik, tembu bual dan surat-surat yang berkaitan ) (Nombor 3) PENGHARGAAN

1) Kepada Pengetua SMK Penghulu Saat kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. 2) En. ____________________ iaitu guru Geografi saya yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. 3) Kepada kedua ibu bapa saya iaitu (nama bapa dan nama ibu) yang memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.

(Nombor 4) PENDAHULUAN 1) Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang diadakan pada setiap hari sabtu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor. 2) Saya pilih tajuk ini kerana ________________________________ 3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan ________________________________

(Nombor 5) OBJEKTIF KAJIAN Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong. 2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 4) Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 5) Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 6) Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. (Nombor 6) KAWASAN KAJIAN 1) Kajian ini telah dijalankan di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor. 2) Pasar minggu ini diadakan pada setiap hari sabtu bermula 7.00 pagi hingga 1.00 petang. Pelbagai barangan dijual seperti ________________________________ 3) Lokasi pasar minggu ini ialah di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor 4) Pekan Parit Sulong ini mempunyai bentuk muka bumi _____________. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor _________ dan sesetengahnya _____________ 5) Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira ____ kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira ______ km dari tempat tinggal saya. PETA KAJIAN 1) Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat i) Tajuk dan Bingkai [1 m ] ii) Nama kawasan kajian dan arah mata angin [ 1 m] nota : tandakan kawasan kajian 2) Peta Pekan Parit Sulong ( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan i) Tajuk dan Bingkai [1 m] ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m] iii) Simbol Piawai [ 1 m ] iv) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ] (Nombor 7) KAEDAH KAJIAN 1) Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian di pasar minggu ini untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan. 2) Temu Bual = seterusnya saya telah menemubual beberapa orang penduduk kampung untuk _________ 3) Soal Selidik = menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi _____________ 4) Rujukan = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan _____________________ (Nombor 8) DAPATAN KAJIAN

8.1 Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian Menurut buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan ___________________________________________________________________________ ______________ Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ini ialah perniagaan runcit kecilkecilan sahaja. Sebagai contohnya___________________________________________________________________ ______________. 8.2 Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian 1) menyediakan peluang pekerjaan - perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contohnya, _______________________________________2) meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk - perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang kepada peniaga untuk _______________________________ 3) memudahkan penduduk tempatan membeli barangan - pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke bandar Batu Pahat. - dapat menjimatkan masa dan kos penduduk. 4) membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan - pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan ________________________________________________________________________ 5) menyediakan barangan segar - pasar minggu ini menjual barangan yang segar seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan dengan harga yang berpatutan. Unsur patriotisme _____________________________________________________ 8.3 Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian 1) Governan - Kerajaan telah menyediakan tapak-tapak perniagaan… 2) Modal - pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar…. 3) Infrastruktur - Antaranya tapak perniagaan yang selesa dan strategik… 4) Pertambahan penduduk - kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk.. 5) Darjah ketersampaian - lokasi pasar minggu ini sangat strategik… 6) Kesesuaian waktu berniaga - pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu …

Unsur patriotisme __________________________________________ 8.4 Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti. 1. Masalah sosial 2. Persaingan dengan kedai runcit tempatan 3. Pencemaran. 4. Kesesakan lalu lintas 5. Harga tanpa kawalan 6. Barangan tidak berkualiti Unsur patriotisme __________________________________

8.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian 1. Kuat kuasa undang-undang 2. Pengawalan harga 3. Kempen kesedaran 4. Menyediakan kemudahan asas Unsur patriotisme ___________________________________ Bahan Grafik - Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik :i) Jadual ii) Carta Pai iii) Peta Minda - Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai. (Nombor 9) RUMUSAN - perniagaan runcit pasar malam ini banyak memberi manfaat … (Nombor 10). LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat pengenalan diri calon Surat kebenaran membuat kajian Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga Surat kebenaran ibu/bapa penjaga Borang soal selidik Gambar / foto yang berkaitan Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah, surat khabar dan internet (Nombor 11). RUJUKAN

1) 2) 3) 4)

Buku Teks Buku Rujukan Internet Orang Sumber (Nombor 11). PENILAIAN UMUM Susunan mengikut format, kemas, teliti dan menepati jadual pelaksanaan

JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor 1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan Jenis Barangan Makanan Minuman Buah-buahan Kasut/pakaian/kain Ayam/daging/ikan Sayur-sayuran Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina graf bar untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di pasar minggu pekan Parit Sulong. Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor (Tandakan 4 kesan utama) Kesan Tandakan (x) Masalah sosial Persaingan dengan kedai runcit tempatan Pencemaran Kesesakan lalu lintas Wabak penyakit Harga tanpa kawalan Barangan tidak berkualiti Pembaziran (masa/wang) Jumlah Gerai

Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina peta minda untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di Pasar Minggu pekan Parit Sulong. Semoga subjek Geografi terus diminati dan tidak dipinggirkan.