You are on page 1of 2

Clasa a VI-a Numele și prenumele elevului: TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ PARTEA I (48 de puncte) Citeşte textul: ,,Aşa i-a găsit Doamna care

-a intrat uşurel, fără s-o simtă nimeni: pe Fănuţă stând rezemat de banca întâia, cea de lângă uşă, ca o gazdă, iar pe ceilalţi în jurul lui ca nişte oaspeţi. - Eu sunt profesoara voastră. Să-mi spuneţi Doamna. Toţi s-au uitat cu îngheţ la ea. Doamna s-a aşezat la catedră, a deschis catalogul şi le-a spus: - Bună dimineaţa, copii. A strălucit soarele mai vesel, dar numai un glas i-a răspuns: - Bună dimineaţa, Doamnă. Doamna l-a privit pe Fănuţă şi i-a dat un zâmbet. Iar ceilalţi s-au uitat cu încă şi mai multă ,,i-ute- al-dracului” privire, la cel mic de la Prăvale-Baba. Doamna avea un păr ca de abur, pieptănat în sus, obraji gălbui, cu oase, ochi castanii şi frunte mare-n sus. Doamna a strigat catalogul şi fiecare a auzit numele celorlalţi, dar nu ca acasă. Îi culegea cu numele întreg, pe fiecare dintre toţi, arătându-le locul în bancă. Pe Ştefan Damaschin l-a ţinut în banca întâia, chiar în faţa catedrei. I-a mai strigat încă o dată pe, cuprinzând pe fiecare cu privirea, închizându-l parcă într-o cutiuţă, spunându-le să răspundă prezent fiecare pentru el şi să se ridice. Aşa au făcut... Apoi Doamna s-a uitat lung la ei şi i-a întrebat, vorbind cu toţi cum ai vorbi cu unul.” (Ionel Teodoreanu, Prăvale-Baba) Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. A. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul ,,vorbind”, din secvenţa ,,vorbind cu toţi cum ai vorbi cu unul”, s-a format prin: a. compunere b. derivare c. schimbarea valorii gramaticale 2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: gaz-dă/ ga-zdă ca-ta-lo-gul/ ca-tal-o-gul

cup-rin-zând/ cu-prin/zând

3. Explică folosirea liniei de dialog şi a cratimei din secvenţa: ,,- Eu sunt profesoara voastră. Să-mi spuneţi Doamna.” 4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate din text: valoarea morfologică cazul de banca -mi castanii 5. Construieşte un enunţ în care substantivul Fănuţă să fie atribut. B. 1. Menţionează două personaje care apar în textul dat. 2. Transcrie un epitet din textul dat. 3. Precizează sensul expresiei ,,mai multă ,,i-ute- al-dracului” privire” din textul dat. PARTEA a II-a (30 de puncte) Redactează o compunere de 5-7 rânduri, în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.Subliniază-le în compunerea ta.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Clasa a VI-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE *Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. *Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. *Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. PARTEA I (48 de puncte) A. 1. c 6 pct. 2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date: 3x2p=6 pct. 3. explicarea rolului cratimei din secvenţa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p 6 pct. 4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice si a fiecărui caz pentru cuvintele din coloana din stânga (de exemplu, de bancă- C.I., Ac.; -mi – pronume personal, D.; castanii- adjectiv, Ac) 6x1p=6 pct. 5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de atribut 6 pct. B. 1. menționarea celor două personaje care apar în text. 6 pct. 2. transcrierea unui epitet din text. 6 pct. 3. explicarea nuanţată a sensului expresiei date – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p 6 pct.

PARTEA a II-a (30 de puncte) *câte 1 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 5 termeni aleşi din textul de la Partea I *alegerea unui titlu sugestiv *conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p *coerentă și echilibru al compoziţiei Redactarea întregii lucrări: *respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte *respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte (0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p) *respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte (0-1 greşeli – 3p; 2-3 greşeli – 2p; 4-5 greşeli – 1p; peste 6 greşeli – 0p)

5x1p=5 puncte 5 puncte 15 puncte 5 puncte

12 puncte